Nieuwsbrief Branches & Koepels

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Branches & Koepels"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Branches & Koepels Nummer 6, oktober 2012 Deze nieuwsbrief staat in het teken van Prinsjesdag. De belangrijkste maatregelen op het terrein van zorg, sociale zekerheid en pensioen zijn gebaseerd op het voorjaarsakkoord tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie. Het is mogelijk dat een nieuw kabinet nog met nieuwe voorstellen komt, maar dat hangt af van de snelheid van het formatieproces. Ga direct naar... Zorg Verhoging eigen risico Pakketwijzigingen Eigen bijdragen Premies Zorgtoeslag Sociale Zekerheid Vitaliteitsregeling Overgangsregeling Levensloop Pensioen Versnelde verhoging AOW-leeftijd Overig Wet Uniformering Loonbegrip Ontwerpadvies SER over toekomstbestendige zorg

2 Zorg Verhoging eigen risico Dieetadvies komt terug in de basisverzekering Het eigen risico gaat in 2013 van 220,- naar 350,-. Vanaf 1 januari 2013 wordt 3 uur dieetadvies per jaar vergoed. Dit betekent dat de eerste 350,- aan zorgkosten voor eigen rekening komen. Hierbij geldt een uitzondering voor de kosten Stoppen met roken programma terug in basispakket van huisartsenzorg, kraamzorg en verloskunde. Per 1 januari 2012 is de vergoeding voor het stoppen met roken Deze zorgkosten vallen niet onder het eigen risico. programma geschrapt, maar inmiddels heeft de overheid besloten om dit terug te draaien. Per 1 januari 2013 kunnen Mensen met een laag inkomen krijgen compensatie voor deze kosten weer worden gedeclareerd. Het gaat daarbij om de de verhoging van het eigen risico. Zij krijgen een hogere kosten voor de begeleiding bij stoppen met roken (door zorgtoeslag. Huishoudens met een inkomen tot en met het bijvoorbeeld de huisarts), alsook voor de kosten van wettelijk minimumloon krijgen de verhoging van het verplicht farmacologische ondersteuning (nicotinepleisters, e.d.) zoals die eigen risico helemaal terug. Huishoudens met een inkomen in het «stoppen met roken»-programma zijn omgeschreven. boven het wettelijk minimumloon ontvangen minder zorgtoeslag en dus minder compensatie. Nieuwe regels bij IVF-behandelingen De vergoeding van IVF-behandelingen verandert. Pakketwijzigingen De hoofdregel is dat er recht op vergoeding bestaat voor Rollators gaan uit de basisverzekering in totaal 3 IVF behandelingen, waarbij: Eenvoudige loophulpmiddelen, zoals de rollator, wandelstok, tot 38 jaar alleen recht op vergoeding bestaat bij looprek en krukken verdwijnen uit de basisverzekering. De overheid vindt dat deze hulpmiddelen bij het dagelijks leven horen en dat mensen deze zelf kunnen betalen, omdat de kosten te overzien zijn. terugplaatsing van 1 embryo bij de eerste twee IVF pogingen en bij de 3e poging 1 of 2 embryo s; van 38 jaar tot 43 jaar alleen recht op vergoeding bestaat bij terugplaatsing van 1 of 2 embryo s bij alle 3 de pogingen;

3 Vanaf 43 jaar geen recht op vergoeding meer is voor IVF pogingen of andere vruchtbaarheidgerelateerde zorg. Eigen bijdragen Eigen bijdrage per ligdag in het ziekenhuis Vanaf 2013 komt er een eigen bijdrage van 7,50 per ligdag in Fluoridebehandeling voor kinderen jonger dan 6 jaar het ziekenhuis voor voeding en verblijfskosten. Deze eigen Voor fluoridebehandelingen was er tot nu toe sprake van een bijdrage geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder en geldt voor leeftijdsgrens van 6 jaar. Vanaf 1 januari 2013 komt deze maximaal 365 dagen. Daarna wordt het verblijf in het leeftijdgrens te vervallen, omdat kinderen op steeds jongere ziekenhuis niet meer betaald uit de zorgverzekering, maar uit leeftijd hun melkgebit wisselen. Vanaf 2013 krijgen kinderen de AWBZ. onder de 6 jaar, die blijvende tanden en kiezen krijgen, daarom de fluoridebehandeling vergoed. Andere vergoeding voor gehoortoestellen Op dit moment is er sprake van een maximale vergoeding van Geriatrische revalidatiezorg en tijdelijke uitleen verpleegartikelen 500,- voor gehoortoestellen. Vanaf 2013 verdwijnt dit onderdeel van ZVW maximum. Wel komt er een eigen bijdrage van 25% bij de Geriatrische revalidatiezorg richt zich op kwetsbare ouderen, die aanschaf van gehoortoestellen. Omdat zorgverzekeraars meer in het ziekenhuis een behandeling hebben ondergaan, mogelijkheden krijgen om gehoortoestellen scherp in te kopen, bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte of botbreuk. verwacht de minister van VWS dat deze eigen bijdrage lager zal Het doel is om deze ouderen te helpen bij de terugeer naar de uitvallen dan de bijbetaling in de huidige situatie, thuissituatie. Deze zorg wordt overgeheveld uit de AWBZ en die doorgaans tussen de 500,- en 1.500,- uitkomt. maakt met ingang van 2013 onderdeel uit van het basispakket. Naar verwachting ontstaat hierdoor een gevarieerder Eigen bijdrage GGZ wordt verzacht zorgaanbod en zal de aansluiting tussen de behandeling in Voor de behandeling of diagnose in een instelling voor het ziekenhuis en de revalidatie soepeler verlopen. geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldt een eigen bijdrage van 200,-. Alleen als de zorgverlener minder dan 100 minuten aan Ook de tijdelijke uitleen van verpleegartikelen valt met ingang de behandeling of diagnostiek besteedt, is de eigen bijdrage van 2013 onder de ZVW in plaats van de AWBZ. 100,-. Patiënten met een inkomen van maximaal 110% van het

4 sociaal minimum krijgen met ingang van 2013 compensatie verlaagd tarief. De inkomensafhankelijke bijdrage bedraagt voor hun eigen bijdrage. Deze compensatie is bedoeld om de 5,65% in Dit was 5,0% in toegang tot de GGZ voor kwetsbare groepen te garanderen. Zorgtoeslag Premies Mensen met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen Verzekerden gaan volgend jaar volgens het kabinet naar voor een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering: verwachting meer zorgpremie betalen dan dit jaar, ondanks de de zorgtoeslag. Hoe lager het inkomen, hoe hoger de verhoging van het verplichte eigen risico. Dit komt onder meer tegemoetkoming. Vanaf 1 januari 2013 geldt er eveneens een door de overheveling van geriatrische revalidatie vanuit de vermogenstoets om te bepalen of je wel of niet in aanmerking AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. Per saldo stijgt de door het komt voor zorgtoeslag. Door deze vermogenstoets hebben ministerie van VWS vastgestelde rekenpremie hierdoor met 104 mensen geen recht op zorgtoeslag als ze een vermogen hebben euro op jaarbasis van 1.050,- naar 1.154,-. van meer dan het heffingvrije vermogen in box 3 plus De feitelijke nominale premie bestaat uit de rekenpremie en de euro. Grofweg speelt deze toets voor een alleenstaande dus bij opslagpremie die de individuele zorgverzekeraar vaststelt. De een vermogen boven de ,- en voor partners bij een komende weken maken de afzonderlijke zorgverzekeraars de vermogen boven de ,-. nieuwe opslagpremie bekend. Informatie voor uw werknemers De inkomensafhankelijke bijdrage stijgt van 7,10% in 2012 naar Werknemers die zich via Zilveren Kruis hebben verzekerd 7,75% in Voor werknemers houdt de werkgever deze worden vanaf november geïnformeerd over deze bijdrage in op het loon. De werkgever is volgens de veranderingen. Zorgverzekeringswet verplicht om deze bijdrage volledig aan de werknemer te vergoeden. Voor zelfstandigen, gepensioneerden en uitkerings-gerechtigden geldt een ander

5 Sociale Zekerheid Vitaliteitsregeling De regeling kan niet worden gebruikt om eerder te stoppen Per 1 januari 2013 wordt de vitaliteitsregeling van kracht. De met werken, maar wel voor deeltijdpensioen. vitaliteitsregeling is onderdeel van het vitaliteitspakket, dat is gericht op het stimuleren van mobiliteit van mensen met een Overgangsregeling Levensloop afstand tot de arbeidsmarkt (waaronder uitkeringsgerechtigden Vanaf 2012 is deelname aan de levensloopregeling alleen nog en arbeidsgehandicapten). Iedereen kan deelnemen, ook mogelijk voor mensen die op 31 december 2011 een saldo op mensen die zelfstandig zijn. Jaarlijks kan de deelnemer zelf een hun levensloopregeling hadden staan. Deelnemers met een deel van het inkomen sparen. Voor werknemers gaat dit buiten saldo van minder dan 3.000, kunnen in 2012 en 2013 niet de werkgever en dus loonbelasting om. De inleg is, als uitgaven meer bijstorten. Overige deelnemers kunnen dat wel, maar voor inkomensvoorzieningen, aftrekbaar van het belastbare bouwen vanaf 2012 geen levensloopkorting meer op. inkomen in box 1. Het tegoed op de rekening is vrijgesteld in Alle deelnemers aan de levensloopregeling kunnen vanaf box 3. Pas als de deelnemer bedragen uit het tegoed opneemt, 1 januari 2013 hun tegoed zonder belastingheffing omzetten worden deze in box 1 belast. in vitaliteitssparen. In 2013 kan dat onbeperkt. Vanaf 2014 Deelnemers kunnen jaarlijks maximaal inleggen. kunnen zij nog maximaal vanuit de levensloop Het totale tegoed mag niet hoger zijn dan onbelast omzetten in vitaliteitssparen. Over het meerdere De deelnemer kan de bedragen te allen tijde opnemen. Denk is dan belasting verschuldigd. Omzetting kan met daarbij bijvoorbeeld aan opname voor zorgtaken, het volgen gebruikmaking van de opgebouwde levensloopverlofkorting. van een opleiding, het opzetten van een eigen bedrijf, demotie, of het overbruggen van een periode tussen twee banen.

6 Pensioen Versnelde verhoging AOW-leeftijd De AOW-leeftijd wordt vanaf 2013 stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar in Na 2023 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de dan geldende levensverwachting. Verdere verhoging vindt dan plaats in stappen van drie maanden. Er wordt jaarlijks beoordeeld of de AOW-leeftijd verder wordt verhoogd. Dit wordt vijf jaar van te voren vastgesteld. De AOW-leeftijd in 2024 wordt dus uiterlijk op 1 januari 2019 vastgesteld. Het kabinet komt mensen tegemoet die tijdelijke overbruggingsproblemen ondervinden omdat ze weinig voorbereidingstijd hebben en weinig mogelijkheden om het inkomensverlies te compenseren. Deze mensen kunnen op hun 65ste een voorschot op de AOW krijgen.

7 Overig Wet Uniformering Loonbegrip In de curatieve zorg (ZVW) pleit het interimadvies voor De Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) wordt per 1 januari verbeteringen binnen het huidige stelsel. Het gaat dan om het 2013 werkelijkheid. Deze wet heeft gevolgen voor de belonen van gezondheidswinst (ipv aantal behandelingen), inkomensafhankelijke bijdrage van de premie ZVW. Dit is nu het sterker inzetten op selectieve zorginkoop door nog een premie voor rekening van de verzekerde voor de ZVW. zorgverzekeraars en het vergroten van het kostenbewustzijn Werkgevers betalen hun werknemers verplicht een belaste bij patiënten. bijdrage ter grootte van deze premie. In 2013 wordt dit anders. In de langdurige zorg adviseert de SER ingrijpende De inkomensafhankelijke premie is dan echt door de hervormingen. Zo zouden de kosten van wonen, welzijn, werkgever verschuldigd. Het loonstrookje wordt daardoor verblijf en voeding voor eigen rekening moeten komen, eenvoudiger; de vergoeding van de werkgever en de premie net als lichtere vormen van zorg. Daarnaast vindt de SER dat ZVW staan er niet meer op. de huidige AWBZ moet worden gesplitst in een deel dat lokaal wordt uitgevoerd (begeleiding) en een deel dat door Ontwerpadvies SER over toekomstbestendige zorg zorgverzekeraars wordt uitgevoerd (persoonlijke verzorging, De SER heeft een ontwerpadvies uitgebracht aan de verpleging en behandeling). informateurs met voorstellen voor een toekomstbestendige In het voorjaar van 2013 komt de SER met een uitgebreider zorg. De SER benadrukt dat de Nederlandse gezondheidszorg vervolgadvies. veel oplevert in termen van levensverwachting, gezondheidswinst en arbeidsparticipatie. Toch zijn maatregelen nodig om de kostenontwikkeling beheersbaar te maken.

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt:

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt: Zorgverzekering Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering hebben. Dit basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Daarnaast kunt u zich

Nadere informatie

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Nieuwegein, 15 november 2005 Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Geachte heer/mevrouw, Het zal u vast niet ontgaan zijn. Per 1 januari 2006 staat

Nadere informatie

Addendum WFt Zorgverzekering

Addendum WFt Zorgverzekering Addendum WFt Zorgverzekering Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt

Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Versie van 12 oktober 2011 Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 De zorgverzekeringsmarkt per 1 januari

Nadere informatie

De naamsverandering van Aecum naar Meeùs staat voor de deur. Aecum gaat vanaf 7 november aanstaande verder onder de naam Meeùs.

De naamsverandering van Aecum naar Meeùs staat voor de deur. Aecum gaat vanaf 7 november aanstaande verder onder de naam Meeùs. Aecum wordt Meeùs De naamsverandering van Aecum naar Meeùs staat voor de deur. Aecum gaat vanaf 7 november aanstaande verder onder de naam Meeùs. Lees verder Meeùs is een van de grootste bemiddelaars op

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

De Miljoenennota voor u samengevat.

De Miljoenennota voor u samengevat. De Miljoenennota voor u samengevat. Samenvatting Miljoenennota 2013 1 Prinsjesdag 2012: Weinig nieuws onder de zon? Ieder jaar is Prinsjesdag bijzonder. De rijtoer door Den Haag, de hoedjes, de koetsen

Nadere informatie

Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip

Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip adp.nl HR. Payroll. Benefits. Voorwoord Op 1 januari 2013 wordt met de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip een nieuwe stap gezet in het eenvoudiger maken

Nadere informatie

DE NIEUWE ZORGVERZEKERINGSWET 2006. Naturapolis. 1. Hoofdlijnen. Restitutiepolis. Basisverzekering. Aanvullende verzekering

DE NIEUWE ZORGVERZEKERINGSWET 2006. Naturapolis. 1. Hoofdlijnen. Restitutiepolis. Basisverzekering. Aanvullende verzekering kantooradres : Sportlaan 56 postadres : Postbus 3 1870 AA Schoorl telefoon : (072) 509 15 42 telefax : (072) 509 40 04 e-mail : info@schokkeraccountants.nl website : www.schokkeraccountants.nl DE NIEUWE

Nadere informatie

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering ZORGTIPS.NL Kies de juiste zorgverzekering Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering 2 Hoe kies je de juiste zorgverzekering voor 2015? Het einde van het jaar komt weer

Nadere informatie

Bent u ziekenfonds of particulier?

Bent u ziekenfonds of particulier? Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Juli 2005 Informatie Wilt u na het lezen van deze brochure

Nadere informatie

Bijlage 2: Begrotingsakkoord 2013

Bijlage 2: Begrotingsakkoord 2013 Bijlage 2: Begrotingsakkoord 2013 Begrotingsakkoord 2013: Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd Gezonde overheidsfinanciën zijn van essentieel belang. Sinds de tweede helft van 2011 zijn we geconfronteerd

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Januari 2014 2014 / 1 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 Inhoudsopgave 1 Maatregelen voor de particulier 1.1 Algemene heffingskorting en de arbeidskorting 2 1.1.1 Algemene heffingskorting 2 1.1.2 Arbeidskorting 2 1.2 Fiscale inkorting

Nadere informatie

Factsheet Evaluatie Zorgverzekering 2006-2012

Factsheet Evaluatie Zorgverzekering 2006-2012 Trends en ontwikkelingen in de zorg bekeken ZorgKiezer.nl, Amsterdam, 15 november 2011 www.zorgkiezer.nl info@zorgkiezer.nl ZorgKiezer.nl is de grootste onafhankelijke vergelijkingssite voor zorg en ziektekosten

Nadere informatie

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie December 2011 Flits PWRI stapt over naar nieuwe uitvoerder APG Het PWRI stapt per 1 januari 2012 over naar een nieuwe uitvoerder, APG (Algemene Pensioen

Nadere informatie

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen.

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Bedacht door de overheid. Mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Eerder stoppen met werken.

Nadere informatie

Uw verzekering in 2014

Uw verzekering in 2014 Uw verzekering in 2014 2 Inhoudsopgave DSW - goed voor je 4 De premies 6 Uw verzekering in 2014 7 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 3 DSW - goed voor je Voor iedereen dezelfde nét kostendekkende

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 3 Wat biedt DSW? 4 De premies 5 Uw verzekering in 2015 6 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland 2015

Welkom bij Stad Holland 2015 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Welkom bij Stad Holland 2015 100222-BIJ SH00-2015 Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! Wat biedt Stad Holland? Onze aanvullende

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte

Nadere informatie

Stand van zaken zorgverzekeringen en zorgvoorzieningen 2013

Stand van zaken zorgverzekeringen en zorgvoorzieningen 2013 De economische betekenis van mantelzorg De economische betekenis van mantelzorg is groot. De waarde is onschatbaar. Economie gaat over keuzes maken. Hoe maak je de keuze tussen mantelzorg en professionele

Nadere informatie

AOW en Pensioenen Samengesteld door Gonnie Kaptein van Lize voor NOOM Januari 2013

AOW en Pensioenen Samengesteld door Gonnie Kaptein van Lize voor NOOM Januari 2013 AOW en Pensioenen Samengesteld door Gonnie Kaptein van Lize voor NOOM Januari 2013 AOW en bedrijfspensioen * AOW: wonen in Nederland * bedrijfspensioen: werken in Nederland Iedereen die in Nederland woont,

Nadere informatie

Profiteer optimaal van de nieuwe RDA!

Profiteer optimaal van de nieuwe RDA! Wijziging btwregels auto Wat betekent dit voor u? Beleggingsverzekering omzetten of niet? Bezuiniging kinderopvangtoeslag meer zelf betalen Collectief ontslag Loop geen risico s pagina 2 pagina 5 pagina

Nadere informatie