Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012"

Transcriptie

1 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Nibud, 16 september 2011

2 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 In opdracht van de CG-Raad Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door het Revalidatiefonds, partner van de CG-Raad. Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 / 2

3 Inleiding In dit document worden de koopkrachteffecten voor 2012 van een aantal voorbeeldhuishoudens met zorgkosten getoond. De Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) heeft het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) gevraagd om de koopkracht voor chronisch zieken en gehandicapten inzichtelijk te maken. De koopkrachtmutatie laat de verandering van de inkomsten en uitgaven zien van jaar op jaar van huishoudens waarbij behalve de gemiddelde verandering in het inkomen, het bruto-nettotraject en de inflatie niets verandert. Daarom hebben we het hierbij over statische koopkrachtmutaties. Naar aanleiding van de Miljoenennota presenteert het Nibud elk jaar koopkrachteffecten. Hierdoor kunnen huishoudens een beeld krijgen van de te verwachten veranderingen en daarop eventueel anticiperen. In dit document zijn voor verschillende huishoudens koopkrachtveranderingen voor het jaar 2012 doorgerekend ten opzichte van De voorbeeldhuishoudens zijn zodanig gekozen dat deze herkenbaar zijn voor wat betreft samenstelling, inkomen en uitgaven in verband met zorg. Dit geeft een doorsnede van de effecten, maar pretendeert niet representatief of volledig te zijn. Belangrijkste veranderingen Naar verwachting zullen de lonen volgend jaar gemiddeld met 2% stijgen. De bruto uitkeringen stijgen met ongeveer 1,7%. De pensioenen zullen helemaal niet stijgen. De maximale inkomensgrens waarover de inkomensafhankelijke zorgverzekeringspremie moet worden betaald, wordt fors verhoogd, van tot euro. De procentuele premie kan daardoor dalen van 7,75% naar 7,1%. Voor inkomens tot ca euro is dat gunstig, voor inkomens daarboven ongunstig. Voor een werknemer met een inkomen van euro betekent dit een achteruitgang van 30 euro per maand; voor werknemers die een inkomen van euro hebben is het een vooruitgang van 5 euro per maand. Voor mensen die de inkomensafhankelijke zorgpremie zelf moeten betalen, zoals zelfstandigen en 65-plussers, zijn de effecten nog groter. Voor een zelfstandige met een inkomen van euro bedraagt de achteruitgang door deze maatregel 80 euro per maand. Het tarief van de eerste schijf wordt met 0,1% verhoogd. Voor degenen die de eerste schijf helemaal volmaken kost dit 1,60 euro per maand. De algemene heffingskorting wordt met 4 euro per maand verhoogd. Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 / 3

4 De derde schijf wordt iets verkort, waardoor mensen eerder in het 52%-tarief vallen. Dit kost maximaal 1 euro per maand. Voor fulltime werkenden wordt de arbeidskorting met 10 euro per jaar verhoogd. Dit levert 1 euro per maand op. Voor 65-minners met specifieke ziektekosten wordt de vermenigvuldigingsfactor gehandhaafd op 1,4. Voor 65-plussers blijft de vermenigvuldigingsfactor 2,13. De overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting wordt wederom met 6 2/3 % verlaagd. Dit scheelt voor paren waarvan 1 partner niet werkt, geboren zijn na 1972 en die geen kinderen onder de 6 hebben, ca. 11 euro in de maand. Voor paren waarvan 1 partner niet werkt en die geboren zijn tussen 1963 en 1972 en voor paren met kinderen onder de 6, waarvan 1 partner werkt en die geboren zijn na 1972 wordt de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting nu ook afgebouwd. Voor deze groepen bedraagt de achteruitgang ca. 20 euro in de maand. De kinderbijslag daalt met 2 à 3 euro per kind per maand. Het kindgebonden budget stijgt voor het eerste kind met ca. 4 euro per maand en voor het tweede kind met 0,50 per maand. Nu zijn er ook kindgebonden budgetten voor 3 of meer kinderen. Deze vervallen in Voor een gezin met 5 kinderen, betekent dat een achteruitgang van zo n 70 euro per maand. De inkomensafhankelijke combinatiekorting (die krijg je als tweeverdiener met kinderen of als werkende alleenstaande ouder) wordt verhoogd. Dit levert 20 euro per maand op. Huishoudens die gebruik maken van kinderopvang, krijgen te maken met een lagere kinderopvangtoeslag. Dit komt omdat de maximaal te vergoeden uurprijs in 2012 niet stijgt. Daarnaast wordt het percentage van de rekening dat door de overheid vergoed wordt, verlaagd, vooral voor de hogere inkomens. Ook wordt het aantal vergoede uren afhankelijk van het aantal uren dat je werkt. De extra arbeidskorting voor werknemers van 57 jaar en ouder, wordt in 2012 afgeschaft. Dit kan maximaal 65 euro in de maand schelen voor 64-jarigen. De doorwerkbonus wordt voor mensen boven de 63 gekort. Huishoudens moeten een groter deel van de zorgpremie zelf betalen. Dit komt omdat de zorgtoeslag verlaagd wordt. Voor alleenstaanden is dat ongeveer 2 euro per maand, voor paren scheelt dat ongeveer 5 euro per maand. Prijzen De prijzen zullen naar verwachting volgend jaar met 2% stijgen. Daarin o.m. maatregelen die in de loop van 2011 zijn ingegaan, zoals de BTW -verhoging op kunst en de verhoging van de assurantiebelasting. Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 / 4

5 Alle boetes (geen onderdeel van de inflatie) zullen in 2012 met 20% verhoogd worden. Per 1 juli 2012 worden de griffierechten (geen onderdeel van de inflatie) verhoogd. Ziektekosten De premie voor de basisverzekering is geen onderdeel van de inflatie. Naar verwachting stijgt de premie voor de basisverzekering met 1 euro per maand tot gemiddeld 102 euro per maand. Het maximale eigen risico stijgt van 170 naar 220 euro jaar. De gemiddelde betaling aan eigen risico stijgt met 2 euro per maand. Huishoudens moeten een groter deel van de zorgpremie zelf betalen. Dit komt omdat de zorgtoeslag verlaagd wordt. Voor alleenstaanden is dat ongeveer 2 euro per maand, voor paren scheelt dat ongeveer 5 euro per maand. Naast de veranderingen in de zorgkosten die voor iedereen gelden, krijgen chronisch zieken en gehandicapten met nog enkele maatregelen te maken. Zo worden de Wtcg-tegemoetkomingen alleen nog uitgekeerd tot een bepaalde inkomensgrens. Voor de berekeningen in dit rapport gaan we uit van een inkomensgrens van euro. 65-minners met een hoger inkomen die de hoge Wtcg-tegemoetkoming krijgen, scheelt dat 42 euro per maand. Dit merken mensen pas in november 2013, wanneer het bedrag voor 2012 wordt uitgekeerd. Aangezien het maximale eigen risico stijgt, stijgt ook de tegemoetkoming voor dat eigen risico. De groep chronisch zieken die een tegemoetkoming krijgt voor het eigen risico, ziet die tegemoetkoming in 2012 met ca. 29 euro stijgen. In het pakket van de basisverzekering worden enige onderdelen geschrapt. Het gaat hierbij om: Vergoeding maagzuurremmers voor niet-chronisch zieken Vergoeding dieetadvisering Vergoeding beweegkuur Vergoeding stoppen met roken Verlaging aantal zittingen voor de eerstelijns psycholoog van 8 naar 5. Verhoging van het aantal fysiotherapiebehandelingen dat voor eigen rekening komt voor volwassenen van 12 naar 20. Voor de geestelijke gezondheidszorg worden eigen betalingen ingevoerd. De verwachting is dat deze pakketwijzigingen een gemiddelde extra eigen betaling van 8 euro per jaar betekent. Meestal wordt dit opgevangen door een stijging van de premie van aanvullende verzekeringen. Voor mensen die veel gebruik maken van fysiotherapie kan dit wellicht een grotere eigen betaling met zich mee brengen. Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 / 5

6 Ouderen De ouderenkorting wordt met 10 euro per jaar verhoogd. Ouderen die in het buitenland wonen en niet in Nederland belasting betalen, verliezen de AOW-tegemoetkoming (omgedoopt in koopkrachtregeling voor oudere belastingplichtigen (MKOB)) van 33 euro per maand. De MKOB gaat meetellen voor het inkomen i.v.m. bijstandstoekenning aan ouderen. Dit betekent een teruggang van 33 euro per maand voor ouderen die geen volledige AOW hebben en geen andere inkomsten. Dit zijn vnl. mensen die niet tussen hun 15 e en 65 e continu in Nederland hebben gewoond. De AOW gaat pas in op de datum dat iemand 65 wordt, niet meer op de eerste van de maand waarop iemand 65 wordt. Huishoudens waarbij 1 partner boven de 65 is en 1 partner onder de 65, en waarvan de partner onder de 65 maar weinig verdient, kunnen een AOW -partnertoeslag krijgen. In 2015 wordt deze partnertoeslag helemaal afgeschaft. Per 1 augustus 2011 is deze partnertoeslag al met 10% gekort, behalve voor huishoudens die samen minder dan 162% van het minimumloon hebben. Bijstand Voor de bijstand voortaan niet alleen maar gekeken naar het inkomen van de partner, maar ook naar het inkomen van thuiswonende kinderen boven de 18 of andere inwonenden. Deze inwonenden krijgen geen zelfstandig recht meer op bijstand. Dit kan tot grote koopkrachteffecten leiden als er in een dergelijk huishouden een of meer bijstandsuitkeringen zijn. Er is een uitzondering gemaakt voor zorgbehoevenden. Deze uitzonderingen zijn de volgende: a. aantoont door middel van een geldig indicatiebesluit dat hij is aangewezen op tien of meer uren per week zorg als bedoeld in artikel 9a, eerste lid, van de Algemene W et Bijzondere Ziektekosten, voor zover het betreft: 1. persoonlijke verzorging, 2. verpleging, 3. begeleiding, 4. verblijf, of 5. voortgezet verblijf, waarbij voor begeleiding, verblijf of voortgezet verblijf een dagdeel geldt als 4 uren en een etmaal als 24 uren; Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 / 6

7 b. aantoont met betrekking tot een of meer van de soorten zorg als bedoeld in onderdeel a, waarop hij voor in totaal voor ten minste tien uur per week is aangewezen, dat hij geen persoonsgebonden budget ontvangt en dat die niet gehee l of deels worden verleend door een zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, onderdeel j, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten; c. aannemelijk maakt dat een of meer van diens meerderjarige kinderen die tot dat gezin behoren respectievelijk een of meer van diens ouders die tot dat gezin behoren zorg, die voldoet aan de voorwaarde, bedoeld in onderdeel b, aan die persoon verlenen voor ten minste het aantal uren waar die persoon met betrekking tot die zorg volgens dat indicatiebesluit op is aangewezen doch in totaal voor ten minste tien uren per week; en d. jonger is dan 65 jaar. Koopkrachteffecten Per huishouden staan in de volgende tabellen de koopkrachtmutatie weergegeven in het geval van lage ziektekosten (tabel 1) en hoge ziektekosten (tabel 2). Zie voor een specificatie van de ziektekosten bijlage 1. De uitgangspunten voor wat betreft de hoogte van de inkomens is weergegeven in onderstaand schema. Hoogte uitkeringen WWB-uitkering paar WWB-uitkering eenoudergezin WWB-uitkering alleenstaande AOW paar AOW alleenstaande WIA uitkering * * gekozen bedrag In tabel 1 is de koopkrachtmutatie weergegeven voor het geval men geen tegemoetkoming vanuit de Wtcg ontvangt en het geval men de lage tegemoetkoming ontvangt. Het bedrag over 2011 wordt pas in 2012 uitgekeerd, maar in de koopkrachtberekeningen wordt het toegerekend aan het jaar waarop het van toepassing is; namelijk In tabel 2 staan de koopkrachtmutaties weergegeven voor het geval men een lage tegemoetkoming vanuit de Wtcg ontvangt en het geval men een hoge tegemoetkoming ontvangt. Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 / 7

8 Uit tabel valt af te lezen dat een alleenstaande met een bijstandsuitkering met lage zorgkosten er volgend jaar 1,0% in koopkracht op achteruitgaat. In euro s betekent dat een koopkrachtdaling van 12 euro per maand. Tabel 1. Koopkrachtmutaties , lage zorgkosten Koopkrachtmutatie geen tegemoetkoming Wtcg lage tegemoetkoming Wtcg Alleenstaand, WWB-uitkering -1,0% -12-1,0% -11 Paar, WWB-uitkering -1,3% -21-1,3% -21 Paar met kinderen, WWB-uitkering -1,4% -27-1,4% -26 Alleenstaande, WIA -0,6% -8-0,6% -7 Alleenstaand, 130% WWB -0,4% -6-0,4% -5 Alleenstaand, ,1% -3-1,5% -28 Alleenstaand, ,5% -10-1,7% -36 Paar, 130% WWB -1,2% -23-1,2% -23 Paar, 130% WWB, eigen bijdrage Wmo -1,0% -18-0,9% -17 Paar, ,4% -33-2,4% -59 Paar, 1,5x modaal -2,3% -63-3,2% -89 Paar met kinderen, 130% WWB -1,6% -34-1,6% -34 Paar met kinderen, 1,5 x modaal -2,7% -77-3,6% -103 Alleenstaande 65+, AOW-uitkering Wmo -0,5% -7-0,5% -7 Alleenstaande 65+, AOW-uitkering, specifieke zorgkosten -0,5% -6-0,5% -6 Alleenstaande 65+, AOW pensioen Wmo -0,6% -9-0,5% -8 Alleenstaande 65+, AOW pensioen specifieke zorgkosten -0,6% -9-0,6% -8 Alleenstaande 65+, AOW pensioen Wmo -0,9% -17-1,5% -30 Alleenstaande 65+, AOW pensioen specifieke zorgkosten -0,8% -17-1,5% -30 Echtpaar 65+, AOW-uitkering, Wmo -0,9% -17-0,9% -16 Echtpaar 65+, AOW-uitkering, specifieke zorgkosten -0,9% -16-0,9% -16 Echtpaar 65+, AOW-uitkering pensioen, Wmo -1,0% -23-1,0% -24 Echtpaar 65+, AOW-uitkering pensioen specifieke zorgkosten -1,1% -24-1,1% -24 Echtpaar 65+, AOW-uitkering pensioen Wmo -2,0% -63-2,4% -77 Echtpaar 65+, AOW-uitkering pensioen specifieke zorgkosten -2,0% -64-2,4% -76 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 / 8

9 Omdat per 1 januari 2012 de tegemoetkoming inkomensafhankelijk wordt gemaakt, hebben huishoudens vanaf een bepaald inkomen geen recht meer op de tegemoetkoming. Op het ogenblik is nog niet duidelijk waar die grens precies ligt. Voor de berekeningen in dit rapport gaan we uit van een inkomensgrens van euro. Dit heeft negatieve gevolgen voor de koopkracht. Het effect is waarneembaar bij de alleenstaanden voorbeelden met een inkomen van ,- en hoger en paren met een inkomen van ,- of meer. Voor chronisch zieken en gehandicapten die recht hebben op de hoge tegemoetkoming heeft dit een grotere koopkrachtdaling tot gevolg dan wanneer men geen recht meer heeft op de lage tegemoetkoming. Tabel 2. Koopkrachtmutaties , hoge zorgkosten Koopkrachtmutatie lage tegemoetkoming Wtcg Hoge tegemoetkoming Wtcg Alleenstaand, WWB-uitkering -1,0% -11-0,9% -11 Paar, WWB-uitkering -1,4% -23-1,4% -21 Paar met kinderen, WWB-uitkering -1,4% -28-1,5% -26 Alleenstaande, WIA -0,5% -7-0,5% -7 Alleenstaand, 130% WWB -0,4% -5-0,3% -5 Alleenstaand, ,5% -28-2,3% -46 Alleenstaand, ,7% -36-2,4% -53 Paar, 130% WWB, dieetkosten -1,2% -23-1,2% -23 Paar, 130% WWB, eigen bijdrage Wmo -0,9% -17-0,9% -17 Paar, ,4% -59-3,1% -76 Paar, 1,5x modaal -3,2% -89-3,8% -106 Paar met kinderen, 130% WWB -1,6% -33-1,6% -33 Paar met kinderen, 1,5 x modaal -3,6% ,2% -120 Alleenstaande 65+, AOW-uitkering Wmo -0,5% -6-0,5% -7 Alleenstaande 65+, AOW-uitkering, specifieke zorgkosten -0,5% -6-0,5% -6 Alleenstaande 65+, AOW pensioen Wmo -0,5% -8-0,5% -8 Alleenstaande 65+, AOW pensioen specifieke zorgkosten -0,5% -8-0,5% -8 Alleenstaande 65+, AOW pensioen Wmo -1,5% -29-2,9% -59 Alleenstaande 65+, AOW pensioen specifieke zorgkosten -1,5% -29-2,9% -59 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 / 9

10 Echtpaar 65+, AOW-uitkering, Wmo -0,9% -16-0,9% -16 Echtpaar 65+, AOW-uitkering, specifieke zorgkosten -0,9% -16-0,9% -15 Echtpaar 65+, AOW-uitkering pensioen, Wmo -1,1% -24-1,0% -23 Echtpaar 65+, AOW-uitkering pensioen specifieke zorgkosten -1,1% -24-1,0% -24 Echtpaar 65+, AOW-uitkering pensioen Wmo -2,4% -77-3,3% -107 Echtpaar 65+, AOW-uitkering pensioen specifieke zorgkosten -2,4% -76-3,3% -106 In de volgende tabel is de koopkrachtmutatie weergegeven van vergelijkbare huishoudens als in de vorige tabellen, maar dan zonder extra zorgkosten. Tabel 3. Koopkrachtmutaties , zonder zorgkosten Beschrijving koopkrachtmutatie (%) euro s per maand Alleenstaand, WWB-uitkering -1,0% -12 Paar, WWB-uitkering -1,3% -21 Paar met kinderen, WWB-uitkering -1,4% -26 Alleenstaande, WIA -0,6% -8 Alleenstaand, 130% WWB -0,4% -6 Alleenstaand, ,1% -3 Alleenstaand, ,5% -10 Paar, 130% WWB -0,9% -18 Paar, ,4% -33 Paar, 1,5x modaal -2,1% -59 Paar met kinderen, 130% WWB -1,6% -34 Paar met kinderen, 1,5 x modaal -2,7% -77 Alleenstaande 65+, AOW-uitkering -0,5% -7 Alleenstaande 65+, AOW pensioen -0,6% -9 Alleenstaande 65+, AOW pensioen Wmo -0,8% -17 Echtpaar 65+, AOW-uitkering, Wmo -0,9% -16 Echtpaar 65+, AOW-uitkering ,1% -24 pensioen, Wmo Echtpaar 65+, AOW-uitkering pensioen, Wmo -2,0% -64 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 / 10

11 Bespreking Alle huishoudens in deze rapportage gaan er in 2012 op achteruit. Voor huishoudens met extra zorg die de Wtcg-tegemoetkoming behouden, is hun koopkrachtachteruitgang vergelijkbaar met huishoudens zonder zorg. Hoewel het eigen risico verhoogd wordt, krijgen zij hiervoor een compensatie. Huishoudens die de Wtcg-tegemoetkoming verliezen, gaan er wel meer op achteruit dan vergelijkbare huishoudens zonder zorg. De hogere inkomens met zorg leveren meer in dan de lager inkomens. Dit komt aan de ene kant door het wegvallen van de Wtcg-tegemoetkoming, en aan de andere kant door de verandering in de inkomensafhankelijke premie voor de zorgverzekering. Deze premie wordt duurder voor de hogere inkomens en goedkoper voor de lagere inkomens. Daarnaast ontvangen een aantal huishoudens een fors lagere zorgtoeslag. Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 / 11

12 Bijlage 1. Specificatie huishoudens Lage zorgkosten Hoge zorgkosten 1 Alleenstaand, WAO Eigen bijdrage WMO Eigen bijdrage WMO + hulpmiddelen ( 500) 2 Alleenstaand, WWB-uitkering Extra medicijnen ( 200) Extra medicijnen + therapie ( 500) 3 Alleenstaand, 130% Extra medicijnen ( 200) Extra medicijnen + therapie ( 500) 4 Alleenstaand, Extra medicijnen ( 200) Extra medicijnen + therapie ( 500) 5 Alleenstaand, Extra medicijnen ( 200) Extra medicijnen + therapie ( 500) 6 Paar, WWB-uitkering Extra medicijnen ( 200) Extra medicijnen + therapie ( 500) 7 Paar, 130%, glutenvrij dieet Extra medicijnen ( 200) 1 volwassene glutenvrij dieet 8 Paar, 130%, eigen bijdrage WMO 1 volwassene eigen bijdrage Wmo 9 Paar, Extra medicijnen ( 200) Extra medicijnen + therapie ( 500) 10 Paar, 1,5 x modaal Extra medicijnen ( 200) 1 volwassene glutenvrij dieet 11 Paar, 2 kinderen, WWB-uitkering Extra medicijnen ( 200) Extra medicijnen + therapie ( 500) 12 Paar, 2 kinderen, 130% Extra medicijnen ( 200) Extra medicijnen + therapie ( 500) 13 Paar, 2 kinderen, 1,5 x modaal Extra medicijnen ( 200) Extra medicijnen + therapie ( 500) 14 Alleenstaande, 65+, AOW-uitkering WMO Eigen bijdrage WMO Eigen bijdrage WMO + hulpmiddelen ( 500) 15 Alleenstaande, 65+, AOW-uitkering specifiek Extra medicijnen ( 200) Extra medicijnen + therapie ( 500) 16 Alleenstaande, 65+, AOW pensioen WMO Eigen bijdrage WMO Eigen bijdrage WMO + hulpmiddelen ( 500) 17 Alleenstaande, 65+, AOW pensioen specifiek Extra medicijnen ( 200) Extra medicijnen + therapie ( 500) 18 Alleenstaande, 65+, AOW pensioen WMO Eigen bijdrage WMO Eigen bijdrage WMO + hulpmiddelen ( 500) 19 Alleenstaande, 65+, AOW pensioen Extra medicijnen ( 200) Extra medicijnen + therapie ( 500) specifiek 20 Paar, 65+, AOW-uitkering WMO Eigen bijdrage WMO Eigen bijdrage WMO + hulpmiddelen ( 500) 21 Paar, 65+, AOW-uitkering specifiek Extra medicijnen ( 200) Extra medicijnen + therapie ( 500) 22 Paar, 65+, AOW pensioen WMO Eigen bijdrage WMO Eigen bijdrage WMO + hulpmiddelen ( 500) 23 Paar, 65+, AOW pensioen specifiek Extra medicijnen ( 200) Extra medicijnen + therapie ( 500) 24 Paar, 65+, AOW pensioen WMO Eigen bijdrage WMO Eigen bijdrage WMO + hulpmiddelen ( 500) 25 Paar, 65+, AOW pensioen specifiek Extra medicijnen ( 200) Extra medicijnen + therapie ( 500) Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 / 12

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 In opdracht

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud,

Nadere informatie

Bijgestelde koopkrachtplaatjes van chronisch zieken en gehandicapten 2013-2014. Nibud, oktober 2013

Bijgestelde koopkrachtplaatjes van chronisch zieken en gehandicapten 2013-2014. Nibud, oktober 2013 Bijgestelde koopkrachtplaatjes van chronisch zieken en gehandicapten 2013-2014 Nibud, oktober 2013 Bijgestelde koopkrachtplaatjes van chronisch zieken en gehandicapten 2013-2014 Nibud, oktober 2013 In

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers 2012-2013

Koopkracht van 65-plussers 2012-2013 Koopkracht van 65-plussers 2012-2013 Berekeningen Prinsjesdag 2012 In opdracht van de ouderenbonden Unie KBO, PCOB en NVOG Nibud, september 2012 Koopkracht van 65-plussers in 2013 / 1 Koopkracht van 65-plussers

Nadere informatie

Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016. Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015

Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016. Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016 Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016 Prinsjesdag 2015 Nibud, september

Nadere informatie

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni

Nadere informatie

Koopkracht van ouderen 2013-2014. Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013

Koopkracht van ouderen 2013-2014. Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 Koopkracht van ouderen 2013-2014 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 Koopkracht van ouderen 2013-2014 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 In opdracht van de CSO, koepel

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de NVOG Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016

Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Berekeningen Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Berekeningen Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 In opdracht

Nadere informatie

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Jasja Bos Marcel Warnaar

Nadere informatie

Koopkracht in perspectief. In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden, ANBO, PCOB, Unie KBO Nibud, 2008

Koopkracht in perspectief. In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden, ANBO, PCOB, Unie KBO Nibud, 2008 Koopkracht in perspectief In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden, ANBO, PCOB, Unie KBO Nibud, 2008 Koopkrachtberekeningen 2007-2008/ 2 Koopkracht in perspectief In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden,

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Berekeningen op basis van Regeerakkoord van het kabinet Rutte-II Nibud, 2012 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Berekeningen op

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Berekeningen op basis van Regeerakkoord van het kabinet Rutte-II Nibud, 2012 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Berekeningen op

Nadere informatie

Koopkrachtontwikkelingen 2011-2012

Koopkrachtontwikkelingen 2011-2012 Koopkrachtontwikkelingen 2011-2012 Voorbeeldberekeningen januari 2012 Verandering in koopkracht tussen 2011 en 2012 (bedragen in euro s per maand) Koopkrachtontwikkeling voor 2012 procentueel (bedragen

Nadere informatie

van invoering (beoogd)

van invoering (beoogd) Overzicht van de maatregelen: de stapeling In de tabel worden de maatregelen opgesomd, die tezamen de stapeling vormen. In de tabel worden alleen de maatregelen genoemd, die een financiële impact hebben.

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 2014 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2013

Koopkrachtberekeningen voor 2014 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2013 Koopkrachtberekeningen voor 2014 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2013 Op Prinsjesdag 2013 berekent het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens. Hier staan van 5 van deze huishoudens

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Berekeningen op basis van het bijgestelde Regeerakkoord van het kabinet Rutte-II Nibud, 16 november 2012 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens

Nadere informatie

Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB. Nibud, 2013

Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB. Nibud, 2013 Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB Nibud, 2013 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 INKOMENSEFFECTEN... 4 2.1 Alleenstaande Wajonger... 4 2.2 Wajonger met een partner... 6 2.3 Wajonger bij ouders...

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Zaanstad 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Zaanstad 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Zaanstad 2012 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Zaanstad 2011-2012 De invloed

Nadere informatie

Uitgewerkte voorbeelden koopkracht 2012-2013. Prinsjesdag 2012

Uitgewerkte voorbeelden koopkracht 2012-2013. Prinsjesdag 2012 Uitgewerkte voorbeelden koopkracht 2012-2013 Prinsjesdag 2012 Koopkrachtontwikkelingen 2012-2013 Voorbeeldberekeningen Prinsjesdag 2012 2012-2013 koopkrachtontwikkeling (bedragen netto per maand) Alle

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2015

Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2015 Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2015 Op Prinsjesdag 2015 berekent het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens. Hier staan van 5 van deze huishoudens

Nadere informatie

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee.

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee. MILJOENENNOTA 2014 special De miljoenennota en uw portemonnee. inkomsten 249,1 miljard uitgaven 267,0 miljard Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt hoe de begroting, met daarin het bezuinigingspakket

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Koopkracht 2001-2010. Een onderzoek naar de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden en werkenden. Nibud 2010

Koopkracht 2001-2010. Een onderzoek naar de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden en werkenden. Nibud 2010 Koopkracht 2001-2010 Een onderzoek naar de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden en werkenden Nibud 2010 Koopkracht 2001-2010 Een onderzoek naar de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden en werkenden

Nadere informatie

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën.

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Beschrijving van de eigen bijdrage systematiek Deze bijlage geeft een beschrijving van de wijze waarop de eigen

Nadere informatie

Bijlage 1: Illustratie ongelijke vergoeding van kosten in de BU

Bijlage 1: Illustratie ongelijke vergoeding van kosten in de BU Bijlage 1: Illustratie ongelijke vergoeding van kosten in de BU In onderstaand voorbeeld worden de inkomenseffecten voor drie huishoudens gepresenteerd met gelijke kosten die gebruik maken van de BU. Het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 682 Evaluatie Wet uniformering loonbegrip Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Koopkrachtontwikkelingen 2011-2012 Voorbeeldberekeningen Prinsjesdag 2011 Alle bedragen in euro s, gemiddeld per maand.

Koopkrachtontwikkelingen 2011-2012 Voorbeeldberekeningen Prinsjesdag 2011 Alle bedragen in euro s, gemiddeld per maand. Koopkrachtontwikkelingen 2011-2012 Voorbeeldberekeningen Prinsjesdag 2011 Alle bedragen in euro s, gemiddeld per maand. 2011-2012 koopkrachtontwikkeling (bedragen netto per maand) 1. Alleenstaande in bijstand

Nadere informatie

Vooral middengroepen worden zwaar getroffen door kabinetsbeleid

Vooral middengroepen worden zwaar getroffen door kabinetsbeleid MHP-berekeningen koopkracht 2012: Vooral middengroepen worden zwaar getroffen door kabinetsbeleid 1. Het algemene beeld is toch dat de middengroepen het hardst getroffen worden door alle maatregelen, die

Nadere informatie

Overzicht bezuinigingen versie 12-10-2011

Overzicht bezuinigingen versie 12-10-2011 Het doel van dit overzicht is alle (bezuinigings-)maatregelen landelijk en lokaal (gemeente Tilburg) op een rij te zetten. De lijst bevat alle mij bekende voorstellen van de rijksoverheid en de gemeente

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden januari 2016

Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden januari 2016 Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden januari 2016 Op Prinsjesdag 2015 heeft het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens berekend. In januari 2016 zijn ze opnieuw

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 2015 Uitgewerkte voorbeelden januari 2015

Koopkrachtberekeningen voor 2015 Uitgewerkte voorbeelden januari 2015 Koopkrachtberekeningen voor 2015 Uitgewerkte voorbeelden januari 2015 In januari 2015 berekent het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens. Hier staan van 5 van deze huishoudens

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012.

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. bron: Redactioneel/Rijksoverheid. door: Ton van Vugt. Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk

Nadere informatie

Inkomenseffecten 2012-2017. Samenvatting en conclusies

Inkomenseffecten 2012-2017. Samenvatting en conclusies de vakcentrale voor professionals Inkomenseffecten 2012-2017 Samenvatting en conclusies De afgelopen week is er veel aandacht geweest voor de koopkrachteffecten van het regeerakkoord. In de discussie ging

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Breda 2012

Minima-effectrapportage gemeente Breda 2012 Minima-effectrapportage gemeente Breda 2012 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Breda 2012 4 Minima-effectrapportage

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Vooraankondiging: Van de Voorzitter. nummer

Vooraankondiging: Van de Voorzitter. nummer nummer 50 Vooraankondiging: Noteert U nu al vast dat de volgende Algemene Ledenvergadering gehouden zal worden op: woensdag 25 maart 2015 in de Jaarbeurs te Utrecht Van de Voorzitter De kabinetsplannen

Nadere informatie

INKOMENSEFFECTEN VAN DE ZORGVERZEKERINGSWET EN DE WET OP DE ZORGTOESLAG

INKOMENSEFFECTEN VAN DE ZORGVERZEKERINGSWET EN DE WET OP DE ZORGTOESLAG BIJLAGE INKOMENSEFFECTEN VAN DE ZORGVERZEKERINGSWET EN DE WET OP DE ZORGTOESLAG 1. Inleiding Deze bijlage geeft een nadere beschrijving van de en van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet op de (Wzt) en

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Per 1 juli 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Informatie Collectieve zorgverzekering 2016

Informatie Collectieve zorgverzekering 2016 Informatie Collectieve zorgverzekering 2016 Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm Werk een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. U

Nadere informatie

CPB Notitie. 1 Inleiding. Aan: Ewout Irrgang (SP) Datum: 4 november 2011 Betreft: SP alternatief voor de premiestelling ZVW

CPB Notitie. 1 Inleiding. Aan: Ewout Irrgang (SP) Datum: 4 november 2011 Betreft: SP alternatief voor de premiestelling ZVW CPB Notitie Aan: Ewout Irrgang (SP) Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070) 3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon Paul Besseling Daniel van Vuuren Datum: 4 november 2011

Nadere informatie

Overzichtstabel 1: Basisinkomensvoorzieningen Regeling Inhoud regeling en doelgroep Uitvoering Hoogte bedrag** Omvang gebruik** Uitgaven** Algemene

Overzichtstabel 1: Basisinkomensvoorzieningen Regeling Inhoud regeling en doelgroep Uitvoering Hoogte bedrag** Omvang gebruik** Uitgaven** Algemene Overzichtstabel 1: Basisinkomensvoorzieningen Regeling Inhoud regeling en doelgroep Uitvoering Hoogte bedrag** Omvang gebruik** Uitgaven** Algemene 28,2 miljard ouderdomswet (AOW) Algemene nabestaandenwet

Nadere informatie

Minimum-voorbeeld begrotingen en kostendelersnorm. Nibud, 2013

Minimum-voorbeeld begrotingen en kostendelersnorm. Nibud, 2013 Minimum-voorbeeld begrotingen en kostendelersnorm Nibud, 2013 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 INKOMSTEN... 4 3 MINIMALE UITGAVEN... 8 3.1 Minimum-voorbeeldbegrotingen... 8 3.2 Persoonlijk onvermijdbare uitgaven...

Nadere informatie

Koopkracht: een kwestie van tienden

Koopkracht: een kwestie van tienden Koopkracht: een kwestie van tienden De meting van koopkracht en inkomensongelijkheid door het CPB Patrick Koot 12 februari 2016 Inhoud Hoe wordt koopkracht gemeten? Statische koopkrachtdefinitie Microsimulatie

Nadere informatie

Persbericht. Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013

Persbericht. Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013 Persbericht Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 33 Fax (070) 333 40 30 www.szw.nl Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA,

Nadere informatie

Wat heeft een bijstandsmoeder nu echt?

Wat heeft een bijstandsmoeder nu echt? Wat heeft een bijstandsmoeder nu echt? Bijstandsmoeder heeft ongeveer 1.750 netto per maand Voltijds werken levert altijd meer op; maar kosten kinderopvang drukken opbrengst arbeid Individuele verschillen

Nadere informatie

Effecten van recent beleid op financiële positie 55-plussers

Effecten van recent beleid op financiële positie 55-plussers Effecten van recent beleid op financiële positie 55-plussers Onderzoek onder representatief panel datum mei 15 auteur(s) Boukje Cuelenaere Joris Mulder versie V2. classificatie CentERdata, Tilburg, 15

Nadere informatie

Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand?

Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand? Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand? Per 1 januari 2012 is de Wet werk en bijstand (WWB) veranderd. Er gelden nieuwe regels voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen én voor mensen

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief BELANGRIJKE INFORMATIE. De kostendelersnorm in 2015

Nieuwsbrief BELANGRIJKE INFORMATIE. De kostendelersnorm in 2015 Nieuwsbrief BELANGRIJKE INFORMATIE De kostendelersnorm in 2015 De Eerste Kamer heeft op 1 juli 2014 ingestemd met de Participatiewet en de maatregelen in de Wet werk en bijstand. Een belangrijke verandering

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 Per 1 januari 2016 worden de Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Leidschendam- Voorburg 2013

Minima-effectrapportage gemeente Leidschendam- Voorburg 2013 Minima-effectrapportage gemeente Leidschendam- Voorburg 2013 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Leidschendam-

Nadere informatie

Minimaregelingen. Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl

Minimaregelingen. Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl Minimaregelingen Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl Minder belasting betalen 1 Algemene Heffingskorting; Arbeidskorting; Kindgebonden budget; Inkomens afhankelijke

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009 Sociale verzekeringen per 1 juli Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Belangenvereniging pensioengerechtigden Politie 21 november 2012 Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG. Belangenvereniging Pensioengerechtigden

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1 Belastingplan 2012 - Wettelijk minimumloon per maand o 15 jr. 434,00 o 16 jr. 499,10 o 17 jr. 571,40 o 18 jr. 658,20 o 19 jr. 759,45 o 20 jr. 889,65 o 21 jr. 1.048,80 o 22 jr. 1.229,60 o 23 jr. e.o. 1.446,60

Nadere informatie

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Interne Memo nr. Aan: commissie MO Van: G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Inleiding Per 1 januari 2015 wijzigen een aantal zaken binnen

Nadere informatie

Sociaal Wetenschappelijke Afdeling. Koopkrachtonderzoek

Sociaal Wetenschappelijke Afdeling. Koopkrachtonderzoek Sociaal Wetenschappelijke Afdeling Koopkrachtonderzoek Effecten van landelijke en lokale bezuinigingsmaatregelen op de koopkracht van huishoudens met een minimuminkomen in Rotterdam in 212 Fase 1 Oktober

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeenten Tilburg en Goirle 2011

Minima-effectrapportage gemeenten Tilburg en Goirle 2011 Minima-effectrapportage gemeenten Tilburg en Goirle 2011 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeenten Tilburg en Goirle

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid NIEUWSBRIEF over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid Via deze speciale Prinsjesdag-nieuwsbrief brengen wij u volledig op de hoogte van Prinsjesdag 2015 die relevant zijn voor werkgevers.

Nadere informatie

Wijziging bedragen Participatiewet

Wijziging bedragen Participatiewet Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2015 vastgesteld op 1.501,80 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet per genoemde datum eveneens

Nadere informatie

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Financiële gevolgen Regeerakkoord i.v.m. gemeentelijke regelingen W&I Op 29 oktober presenteerden de VVD en de PvdA

Nadere informatie

Tabel 1. Bijdrage voor extramurale zorg bij een zorg van 3 uur per week gedurende een jaar, geen vermogensinkomensbijtelling.

Tabel 1. Bijdrage voor extramurale zorg bij een zorg van 3 uur per week gedurende een jaar, geen vermogensinkomensbijtelling. Bijlage Voorbeelden waarin voor een aantal huishoudens is aangegeven wat de eigen bijdrage per jaar is bij drie uur zorg per week (A) en wat bij tien uur zorg per week (B). A. Voorbeelden met drie uur

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016 Per 1 juli 2016 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per

Nadere informatie

Datum: 23 oktober 2015 Betreft: Doorrekening standaardkoopkracht voorbeeldhuishoudens

Datum: 23 oktober 2015 Betreft: Doorrekening standaardkoopkracht voorbeeldhuishoudens CPB Notitie Aan: Teun van Dijck (PVV), Elbert Dijkgraaf (SGP), Henk Krol (50Plus), Tunahan Kuzu (groep Kuzu/Öztürk), Arnold Merkies ( SP), Pieter Omtzigt (CDA), Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren),

Nadere informatie

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WAALWIJK 2014

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WAALWIJK 2014 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WAALWIJK 2014 Inkomens Effect Rapportage gemeente Waalwijk 2014 Een onderzoek naar de effecten van het armoedebeleid op de inkomenspositie van minimahuishoudens in de

Nadere informatie

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag WELKOM CNV Senioren Agenda ODP voorlichtingsmiddag 1. Opening door dagvoorzitter 2. Toelichting belasting aangifte 2014 3. Over pensioenen, wat er zoal speelt op dit moment 4. De Zorg Verandert 5. Sluiting

Nadere informatie

Koopkrachteffecten verkiezingsprogramma s 2011-2015

Koopkrachteffecten verkiezingsprogramma s 2011-2015 Koopkrachteffecten verkiezingsprogramma s 2011-2015 Juni 2010 Inhoud 1. Toelichting 3 2. Resultaten per huishouden 5 3. Resultaten per politieke partij 7 4. Koopkracht in beeld 9 5. Tot slot 11 Bijlage:

Nadere informatie

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer)

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Klanten 2013 Wat krijgt u van het CAK? Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 11 december 2009 Nr. 09/134 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2010 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen

Nadere informatie

Het rapport van de commissie van Dijkhuizen "Naar een activerender belastingstelsel".

Het rapport van de commissie van Dijkhuizen Naar een activerender belastingstelsel. Het rapport van de commissie van Dijkhuizen "Naar een activerender belastingstelsel". Conclusies na analyse en doorrekenen van de adviezen: -- De adviezen van de Commissie van Dijkhuizen leiden tot een

Nadere informatie

INKOMENSEFFECTEN LANDELIJKE EN GEMEENTELIJKE MINIMAREGELINGEN

INKOMENSEFFECTEN LANDELIJKE EN GEMEENTELIJKE MINIMAREGELINGEN INKOMENSEFFECTEN LANDELIJKE EN GEMEENTELIJKE MINIMAREGELINGEN Versie 1.2 15 maart 2015 Inkomenseffecten landelijke en gemeentelijke minimaregelingen Onderzoek naar de effecten van de landelijke en gemeentelijke

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Venlo. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Venlo. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Venlo De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Venlo 2009 De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) T BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

Sociaal Wetenschappelijke Afdeling. Koopkrachtonderzoek

Sociaal Wetenschappelijke Afdeling. Koopkrachtonderzoek Sociaal Wetenschappelijke Afdeling Koopkrachtonderzoek Effecten van landelijke en lokale bezuinigingsmaatregelen op de koopkracht van huishoudens met een minimuminkomen in Rotterdam in 212 Fase 1 Oktober

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Pensioenverzekeringen

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Pensioenverzekeringen Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Pensioenverzekeringen 1. Fiscale cijfers lijfrente en pensioen Pagina 2 2. Vennootschaps- en inkomstenbelasting Pagina 3 3. Heffingskortingen en eigenwoningforfait

Nadere informatie

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden Aan de Gemeenteraad Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 juli

Sociale verzekeringen per 1 juli Sociale verzekeringen per 1 juli Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong zijn vanaf 1 juli omhoog gegaan. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk

Nadere informatie

Bijlage 2: gevolgen verhoging energiebelasting op aardgas in de eerste schijf met 25%

Bijlage 2: gevolgen verhoging energiebelasting op aardgas in de eerste schijf met 25% Bijlage 2: gevolgen verhoging energiebelasting op aardgas in de eerste schijf met 25% Inleiding Deze bijlage bevat de effecten van een mogelijke verhoging van de energiebelasting (EB) op aardgas in de

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Utrecht 2010. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Utrecht 2010. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Utrecht 2010 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Utrecht 2010 De invloed van

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Voorschoten 2013. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Voorschoten 2013. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Voorschoten 2013 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Voorschoten 2013 De

Nadere informatie

Opmerkingen n.a.v. het voorstel nieuwe regeling financiële en tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

Opmerkingen n.a.v. het voorstel nieuwe regeling financiële en tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Laarseweg 14 8171PP Vaassen Telefoon: 0578-575305 Fax: 0578-575 303 E-mail: info@sofiad.nl Bankrelatie ING nr. 67.80.34.516 Becon nr. 465276 Opmerkingen n.a.v. het voorstel nieuwe regeling financiële en

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Per 1 januari 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2011 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden

De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden ALV Vereniging Deelnemers NEDLLOYD Pensioenfonds Utrecht, 20 maart 2013. Joop Blom Voorzitter commissie Zorg en Welzijn

Nadere informatie

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 Per 1 januari 2014 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, WWB, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Alleenstaande ouders en kindregelingen

Alleenstaande ouders en kindregelingen Alleenstaande ouders en kindregelingen Op deze site wordt u geïnformeerd over regelingen die in het regeerakkoord Bruggen slaan zijn opgenomen. Naar aanleiding van de plannen voor het versoberen van de

Nadere informatie

Voorlopige wijziging bedragen WWB, IOAW en IOAZ per 1 januari 2012

Voorlopige wijziging bedragen WWB, IOAW en IOAZ per 1 januari 2012 Voorlopige wijziging bedragen WWB, IOAW en IOAZ per 1 januari 2012 Inleiding Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2012 vastgesteld op 1.446,60 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon,

Nadere informatie

Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CPB Notitie 10 juni 2011 Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. CPB Notitie Aan: Ministerie van SZW Centraal Planbureau Van Stolkweg

Nadere informatie