Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief"

Transcriptie

1 Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden Aan de Gemeenteraad Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum 22 juni 2010 Ons kenmerk A400/ Contactpersoon Yvonne van Kempen Onderwerp Reactie motie Wat betekent dat voor u Coalitieakkoord Datum uw brief Doorkiesnummer (024) Geachte leden van de Raad Tijdens de behandeling van het Coalitieakkoord is door uw Raad de motie Wat betekent dit voor u aanvaard. In deze motie verzoekt u ons de gevolgen van de bezuinigingen ten opzichte van 2010 in beeld te brengen voor gezinnen met een minimum inkomen en een modaal inkomen. Tevens verzoekt u ons inzicht te verschaffen in een zestal specifieke zaken. Hieronder geven wij onze reactie op de specifieke vragen die u in de motie voorlegt. Vraag Wat is de totale lastendruk van huishoudens met een minimum- en modaal inkomen in 2010, 2011 en 2012 Wij beschikken niet over een rekenmodel, waarmee wij de totale lastendruk binnen bepaalde inkomstencategorieën kunnen berekenen. Het ontwikkelen van een dergelijk model is complex. Per inkomenscategorie moeten dan veel gevallen worden doorgerekend, naar verschillen in huishoudtype, leeftijd, situatie gezinsleden, de afhankelijkheid van bepaalde voorzieningen, woonsituatie e.d. Uiteindelijk kan hier een gemiddelde lastendruk uit worden afgeleid. Het resultaat is een gemiddelde van onderling zeer verschillende gevallen. Het risico is dan zeker aanwezig dat de uitkomsten te algemeen zijn en geen recht doen aan bepaalde groepen binnen de inkomstencategorie. Wij zijn niet in staat om alle gegevens te achterhalen die voor de bouw van een dergelijk rekenmodel nodig zijn. Wat betreft de gemeentelijke woonlasten 2010 hebben wij bij het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) de Nijmeegse woonlastenmonitor 2010 opgevraagd. In deze monitor worden de woonlasten van onze gemeente vergeleken met gemeenten van gelijke grootte. Ook laat de monitor zien dat de gemeentelijke lasten slechts voor 16% deel uitmaken van de woonlasten waarmee onze inwoners te maken hebben. Onze invloed brief aan raad

2 Gemeente Nijmegen Directie Concern Begroten en Verantwoorden Vervolgvel 1 op het totaal van de woonlasten is dus beperkt. Wellicht dat deze monitor enig inzicht biedt. Wij voegen de monitor dan ook als bijlage toe. Vraag Wat zijn de gevolgen voor een gezin met een gezinslid dat chronisch ziek is Bij de beantwoording van deze vraag betrekken wij de afspraak uit het Coalitieakkoord om rekening te houden met de vergoeding die van rijkswege wordt verstrekt voor het eigen risico voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Wij laten zien wat de situatie nu is. Daarna beschrijven wij de situatie na doorvoering van de afspraak. Situatie nu Bij een gezinsinkomen ter hoogte van het minimum loon komen chronisch zieken, gehandicapten en ouderen (65+) in aanmerking voor een vergoeding van 165 per jaar voor de (medische) meerkosten waaronder het eigen risico van de zorgverzekering. Ook de Rijksoverheid kan een bijdrage verstrekken voor het eigen risico van de zorgverzekering voor mensen met hoge zorgkosten 1. Voor 2010 is dit een bedrag van 54. Een gezin met een modaal inkomen komt niet in aanmerking voor een lokale vergoeding van de (medische) meerkosten, waaronder het eigen risico zorgverzekering. Een modaal inkomen ligt boven de inkomensgrenzen van ons minimabeleid. Situatie na doorvoering De bijdrage die het Rijk verstrekt voor het eigen risico van de zorgverzekering zal bij een inkomen ter hoogte van het minimum loon worden gekort op de vergoeding die wij per huishouden geven. De situatie van een gezin met een modaal inkomen verandert niet. Vraag Wat zijn de gevolgen voor een gezin met twee kinderen dat gebruik maakt van het Sportfonds en de Geld-terug-regeling Deze vraag verbinden wij aan de afspraken uit het Coalitieakkoord op het gebied van het Sportfonds en de Geld-terug-regeling. De maatregelen met betrekking tot het Sportfonds zijn efficiëntiemaatregelen en hebben geen gevolgen voor inwoners van onze stad die daarop een beroep doen. Hieronder gaan wij dan ook enkel in op de Geld-terug-regeling. Situatie nu Bij een gezinsinkomen op minimum niveau kan ieder gezinslid op basis van de Geld-terugregeling jaarlijks in aanmerking komen voor 50, bij vier personen dus een bedrag van in totaal 200 per jaar. Een gezin met een modaal inkomen komt niet in aanmerking voor de regeling, omdat het inkomen boven de inkomensgrenzen van ons minimabeleid ligt. Situatie na doorvoering 1 Wordt uitgevoerd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Inwoners met recht op de regeling ontvangen automatisch bericht van het CAK. Het CAK ontvangt daarvoor informatie van zorgverzekeraars. Inwoners kunnen ook zelf een aanvraag indienen als zij vermoeden recht te hebben op deze compensatie. brief aan raad

3 Gemeente Nijmegen Directie Concern Begroten en Verantwoorden Vervolgvel 2 In plaats van de Geld-terug-regeling willen wij voor volwassenen een nieuwe integrale regeling mogelijk maken. Deze regeling is op dit moment in ontwikkeling. Zodra de voorstellen gereed zijn, leggen wij die aan uw Raad voor en kunnen wij de financiële effecten in de verschillende situaties in beeld brengen. Vraag Wat zijn de gevolgen voor een gezin waarvan de vader een participatiebaan heeft Deze vraag verbinden wij aan de afspraken uit het Coalitieakkoord om meer dan voorheen in te zetten op doorstroming. Om dit te bereiken moderniseren wij de gesubsidieerde arbeid ingrijpend. Wij gaan, naast de succesvolle werkervaringsbanen, werken met werkcorporaties. Tegelijkertijd zetten wij maximaal in om binnen de oude vormen van gesubsidieerde arbeid uitstroom te realiseren. Situatie nu Het maandelijks inkomen ligt bij een participatiebaan op maximaal 120% van het minimum loon. Na een bepaalde periode kan de participatiebaan een contract voor onbepaalde tijd inhouden., Ook contracten die gebaseerd zijn op de oude ID- en Wiw regelingen zijn voor onbepaalde tijd. Wij gaan ervan uit dat de vader een arbeidsovereenkomst heeft voor onbepaalde tijd. Situatie na modernisering Zoals in het Coalitieakkoord al is afgesproken, willen wij zoveel mogelijk mensen die werken binnen de oude vormen van gesubsidieerde arbeid helpen aan een regulier arbeidscontract. Maatwerk is daarbij ons devies. Op dit moment ontwikkelen wij de voorstellen, in nauwe samenwerking met uitvoerders van gesubsidieerde arbeid en instellingen waar gesubsidieerde arbeidskrachten werkzaam zijn. In de 2 de helft van 2010 leggen wij de voorstellen over de modernisering van gesubsidieerde arbeid, inclusief onze aanpak om de oude vormen van gesubsidieerde geleidelijk en zorgvuldig af te bouwen, aan uw Raad voor. Vraag Wat zijn de gevolgen voor een gezin (minimum en modaal) dat door omstandigheden gebruik moet maken van de voorzieningen binnen de WMO en daarbij een hulpmiddel uit de WMO nodig heeft. Deze vraag verbinden wij aan de afspraken uit het Coalitieakkoord op het gebied van de vervoersvoorziening en het instellen van een eigen bijdrage voor individuele verstrekkingen. Situatie nu Bij een gezinsinkomen op minimum niveau bestaat er bij vastgestelde noodzaak recht op een forfaitaire vervoersvoorziening van 500. Voor hulp bij het huishouden geldt een minimale eigen bijdrage van 25,20 per 4 weken. De eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden is naast het inkomen afhankelijk van het aantal uren huishoudelijke hulp dat men ontvangt. Voor minima is er de mogelijkheid om compensatie te krijgen voor deze eigen bijdrage via de Bijzondere Bijstand. Voor de overige individuele Wmo-verstrekkingen, zoals hulpmiddelen, rolstoelen en woonaanpassingen wordt geen eigen bijdrage in rekening gebracht. brief aan raad

4 Gemeente Nijmegen Directie Concern Begroten en Verantwoorden Vervolgvel 3 Bij een modaal gezinsinkomen van maandelijks ongeveer netto bestaat er geen recht op een vervoersvoorziening, omdat dit inkomen boven de maximale inkomensgrens van de vervoersvoorziening ligt. De grens ligt op netto per maand. Beide bedragen zijn exclusief vakantiegeld. Voor noodzakelijke individuele verstrekkingen gelden ook bij een modaal inkomen, met uitzondering van de huishoudelijke hulp, geen eigen bijdragen. Situatie na doorvoering Op dit moment ontwikkelen wij verschillende scenario s, waarbij de effecten van de voorstellen voor de verschillende inkomstencategorieën in beeld worden gebracht. Deze scenario s zullen wij voordat wij concrete voorstellen doen aan uw Raad voorleggen. Vraag Wat betekenen de bezuinigingen op de kinderopvang voor een gemiddeld gezin waarbij één ouder werkt Deze vraag verbinden wij aan de afspraken uit het Coalitieakkoord op het gebied van kinderopvang. Situatie nu Kinderopvang valt onder de Wet Kinderopvang. Ouders die beiden (deels) werken en alleenstaande werkende ouders vallen onder de doelgroep van die wetgeving en komen in aanmerking voor een kinderopvangtoeslag van het Rijk. Ouders die een uitkering ontvangen en een voorziening gericht op arbeidsinschakeling volgen, ouders die een inburgeringsvoorziening volgen of ingeschreven staan bij een school of onderwijsinstelling kunnen een tegemoetkoming van de gemeente krijgen. Ouders die niet in aanmerking komen voor een kinderopvangtoeslag of tegemoetkoming van de gemeente, maar waarbij opvang wel noodzakelijk is, kunnen op sociaal medische gronden een tegemoetkoming van de gemeente krijgen. De toeslag of de tegemoetkoming die een ouder krijgt, hangt af van het gezinsinkomen en de kosten van de kinderopvang. Peuterspeelzalen vallen niet onder de Wet Kinderopvang. Ouders krijgen hiervoor dan ook geen Kinderopvangtoeslag. De gemeente subsidieert dit aanbod en de ouders betalen een ouderbijdrage die inkomstenafhankelijk is. Een gemiddeld gezin waarbij één ouder werkt valt niet onder de doelgroep van de Wet Kinderopvang en komt dus niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag van het Rijk of tegemoetkoming van de gemeente. Als het kind uit het gezin gebruik maakt van een door de gemeente gesubsidieerde peuterspeelzaal betalen de ouders een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Situatie na doorvoering De omzetting houdt in dat peuterspeelzalen worden omgevormd tot peutergroepen en straks onder de Wet Kinderopvang en financiering gaan vallen. De gemeentelijke subsidie wordt gekoppeld aan ouders en doelgroepkinderen die gebruik maken van een peutergroep en niet onder de doelgroep van de Wet Kinderopvang vallen. brief aan raad

5 Gemeente Nijmegen Directie Concern Begroten en Verantwoorden Vervolgvel 4 De ombouw kan op verschillende manieren worden vormgegeven (inkoop van plaatsen, subsidieverlening per kindplaats, kindgebonden budget etc.). Op dit moment zijn we volop bezig met de ontwikkeling van scenario s, inclusief de financiële gevolgen voor ouders. De scenario s werken we uit in overleg met KION, overige aanbieders van kinderopvang, schoolbesturen en ouders. Uitgangspunt bij de uitwerking is dat de speelzalen financieel toegankelijk blijven voor ouders. De ontwikkelde scenario s inclusief financiële effecten leggen we in de 2 de helft van 2010 aan uw Raad voor. De besparing van 1 ton op de sociaal medische indicatie heeft overigens geen financiële gevolgen voor gezinnen, op dit budget werd geen aanspraak gemaakt. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De waarnemend Secretaris, mr. Th.C. de Graaf drs. R.J.M. van Wuijtswinkel MPA Aantal Bijlagen: 1 brief aan raad

6

7

8

9 ! " #$% & ' #'# '& '(' ' $ " & #$) ' '#& & &$

10 ! &# ## & &+ & ' & & ' $ & & $, ' -.&&-% & # # $. * #% / & 0$ " * $ # &$. 1' $ &#1'$ ) & ' &$2 # #/#0$. * ' # & $.& # $ # ) & &$. # #$ # ##& ' 1' &$* # & $)% # && $ 3$ $ $% & * & # $. & & 4' ' ## $5 66'&#& '' $2 ## # % 7 $7 77$3 $

11 ( )).* & ' # $8 # 9 % %#:9;.%8& * $ '

12 +,& ) 2 1' &$)% < =' < =' &$ 8 &' # & & $* & $ # ' $. ' '# &$ -,& & 37> 21' <=>. & 37> 21' <=> *

13 . % 1' # &$! % ' 7$?3= $.!A ' /!!< ' 0 ## $ &) 0 1&2 3$< 3$ 7$< 7$ $< #B7=< C Waterschapslasten; 293 #B <? #B7A C B3!3 Waterschapslasten; 259 #B <7? $ & B <!7 & B <!A!$< ' & BA! ' & BA!!$ < : & B!$!3= : & B!$!<? ' B!!3 ' B!!A % 8 & % 7 ' # & $.' 7' $. # & #$.# &#& '$ ' & & # 37' # &% $ * '%?' #!A ' / +!=' 0$ /

14 . )! # &% ' #$ &3$! = $ ) % ' & #$ " ) 3$< 3$ 7$< 7$ $< $!$< #B7== C B?< Waterschapslasten; 284 #B 333 & B ' & BA< #B7=< C Waterschapslasten; 293 #B <? & B <!7 ' & BA!!$ < : & B!$3<? : & B!$!3= ' B!! ' 3

15 ( 44&.# & % = ' $.?? ' #$) # & < 3' $.!? ' $ && # $* # %! /?' 0$. & 3= /=!' 0$) & #?? /7< ' 0B /!< ' 0$. # &/ & ' 0% ' $, ' & $) # & 7 A $ ( 5 ) ) D C?? C!?!?? % 8 C7 A C3 C7 C C!!, E 4

16 .& 2 # &?? -)% # 7!! /' & 0$'&' #?3 / #0$2 &' ' & '$ ( 5 & D C?? # C * ' # & ' & : & C7!! C7! ' C!? C3< C3! C3! C!??!!A!? 7 % 8 C7< C7 C< C C!< C! C< <!!<, E ).# % /!' ## 0$) #! $ * ' ' $ ' & $. #C &'& $.'# #& # & & #$ % 3< ' & /? 0$.!<' $ 6

17 ) $ # & '#& # $ & 2 & ' % '? /! 0$ * ''## & &' ' & $ ). # #' &$F & '& $. &# & ' # # '& & $.# %?3?' ## $) / =' 0$* &' & #'$. ##&$ 99 * ' & '# & #& #$. #& $2 & #' $8 & C#& %!A / +!? 0$. <' ## / + <' 0$ " & &# % 7!! & / + 7! 0$.! 7' ## / 0$. ' ' & ' $.& ' $.#' & 3! / + 3! 0$.!7' ## $ & )% ' 7 & $) 3 & $. & ' #&& &$

18 .' &# ## # $

19 ( 5)&&& *#1'# &$ +,&.1'& # #1' '# 1' 1'$ 9 '# &? ' * 5 C& ' ' & & $ & # #& #& 3' $" 1' '' ###&$ ( && #1' $*#' ## '# ##' & #$ & &&###&$ & '# #&& G$. #&& % & &C& # $ : + ' # # # $ + ' # # # $ * + # # & # ' $ ( & ##' & #'& #&# # ## # $ 99 # /0 &# & & # ' '1' $

20 ) F & 4 ' '& $. ' $. &# ' # # '& & $ & ) ' #&& & $ # ' & # & & / 1 0$: ' C #/ 1 0$ # $ # 5) & & $ # $. % & $.!< &# & & & ## ## & $. "' 2 " 5" 2 " EC2 #5 D#., $

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Ede 2014

Minima-effectrapportage gemeente Ede 2014 Minima-effectrapportage gemeente Ede 2014 De invloed van landelijke en gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Ede 2014 De invloed

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

Voorzieningenwijzer gemeente Kampen

Voorzieningenwijzer gemeente Kampen Voorzieningenwijzer gemeente Kampen COLOFON Deze Voorzieningenwijzer is een uitgave van de gemeente Kampen Postadres: Bezoekadres: Balie Werk en Inkomen, stadhuis E-mail: info@kampen.nl Telefoon: 038-339

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed

Nadere informatie

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 2 0 14-3 4 /. 9 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 26 september 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Voorschoten 2013. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Voorschoten 2013. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Voorschoten 2013 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Voorschoten 2013 De

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Wassenaar 2013. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Wassenaar 2013. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Wassenaar 2013 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Wassenaar 2013 De invloed

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Directie Inwoners Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Ingekomen stuk D30. Aantal bijlagen 2

Ingekomen stuk D30. Aantal bijlagen 2 Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsrealisatie & verantwoording Ingekomen stuk D30 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024)

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

MinimaGids. Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen

MinimaGids. Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen MinimaGids G e m e e n t e S m a l l i n g e r l a n d 2013 Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave Gemeentelijke en landelijke regelingen De regelingen met een groene zijkant zijn regelingen

Nadere informatie

Gemeente Noord Beveland

Gemeente Noord Beveland Gemeente Noord Beveland Aan inwoners 65- en 65+ Gemeente Noord-Beveland M.A. de Ruijterlaan 2 Postbus 2118 4460 MC GOES Tel. (0113) 249 Fax. 0113-230876 Bankrelatie: BNG 's-gravenhage Banknr. 28 50 66

Nadere informatie

Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit

Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit Veelgestelde vragen bij de inzet van de gemeentelijke collectieve zorgverzekering ( CZM ) bij het compenseren van inwoners met hoge zorgkosten,

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo 2013

Beleidsregels Wmo 2013 Beleidsregels Wmo 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Eigen verantwoordelijkheid...3 1.2 Mantelzorgers en vrijwilligers...4 1.3 Nieuwe wetgeving...3 2. Beoordeling van de te bereiken resultaten...4

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER Registratienr.: Openbaar Onderwerp Compensatie wegvallen Wtcg en CER Samenvatting De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) zijn afgeschaft.

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN

GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN Aan de gemeenteraad. ONDERWERP: BIJL: SLOCHTEREN, 13 mei 2008 Actieplan Minimabeleid 2008 Geachte raadsleden, Hierbij bieden wij u het raadsvoorstel Actieplan Minimabeleid

Nadere informatie

MEMO. Datum : 18 oktober 2005. : Raad van de gemeente Eemsmond. : College van burgemeester en wethouders

MEMO. Datum : 18 oktober 2005. : Raad van de gemeente Eemsmond. : College van burgemeester en wethouders MEMO Datum : 18 oktober 2005 Aan : Raad van de gemeente Eemsmond Van : College van burgemeester en wethouders Onderwerp : Collectieve ziektekostenverzekering (initiatiefvoorstel PvdA) Aanleiding: Namens

Nadere informatie

Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland

Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland September 2014 1 2 Voorwoord De decentralisatie Wmo komt in rap tempo naderbij. Op 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING...1 VOORWOORD...2...2 Eigen verantwoordelijkheid...3 Mantelzorgers

Nadere informatie

Veenendaal, september 2011. Meer voor minder Meerjarennota "Minimabeleid Veenendaal 2012-2015"

Veenendaal, september 2011. Meer voor minder Meerjarennota Minimabeleid Veenendaal 2012-2015 Veenendaal, september 2011 Meer voor minder Meerjarennota "Minimabeleid Veenendaal 2012-2015" MEERJARENNOTA MINIMABELEID 2012 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Kaders minimabeleid 2012-2015 3. Uitgangspunten

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Armoedeaanpak Gemeente Leeuwarden. De kunst van het rondkomen

Armoedeaanpak Gemeente Leeuwarden. De kunst van het rondkomen Armoedeaanpak Gemeente Leeuwarden De kunst van het rondkomen Voorwoord Armoede is een onrecht. Het terugdringen van armoede is een belangrijke ambitie van dit college. Een ambitie die vele domeinen en

Nadere informatie

Koepelorganisatie Zorg Burgerparticipatie in de gemeente Sluis

Koepelorganisatie Zorg Burgerparticipatie in de gemeente Sluis Project AWBZ Projectleider: L.de Baere E mail: debaere@zeelandnet.nl Tel.nr. 0117 492175 Koepelorganisatie Zorg Burgerparticipatie in de gemeente Sluis Consequenties van de wijziging Algemene Wet Bijzondere

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 september 2013 Betreft Samenhang wetsvoorstellen

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 september 2013 Betreft Samenhang wetsvoorstellen > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Factsheet Inkomensondersteuning

Factsheet Inkomensondersteuning Factsheet Inkomensondersteuning In het regeerakkoord is aangekondigd dat er een nieuwe maatwerkregeling komt voor de inkomenssteun aan chronisch zieken en gehandicapten. Deze nieuwe voorziening vervangt

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Datum 23 november 2014 Kenmerk WMOR14016 /AvO/DvL/BN/JG Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft

Nadere informatie

Ziektekostenverzekering en gemeentelijk beleid. 1. Inleiding

Ziektekostenverzekering en gemeentelijk beleid. 1. Inleiding 1 Ziektekostenverzekering en gemeentelijk beleid 1. Inleiding Veel gemeenten hebben voor de minima uit hun gemeente een collectief contract gesloten met een ziektekostenverzekeraar. De discussie over het

Nadere informatie

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland 2013 Inhoud 1. Inleiding 11 Breuk met verleden 11 Kernbegrippen 11 Onderzoek 11 Maatwerk 11 Eigen verantwoordelijkheid 12

Nadere informatie