Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017"

Transcriptie

1 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens Berekeningen op basis van Regeerakkoord van het kabinet Rutte-II Nibud, 2012

2 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens Berekeningen op basis van het Regeerakkoord van het kabinet Rutte-II Nibud, 2012 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens / 2

3 Voorwoord Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) is een stichting die het welzijn van mensen wil verhogen door hen planmatig met geld om te laten gaan. Om mensen voor te bereiden op een toekomstige financiële situatie, maakt het instituut al geruime tijd koopkrachtberekeningen voor een aantal herkenbare huishoudens. Dit gebeurt op Prinsjesdag, wanneer de kabinetsvoorstellen van het komende jaar bekend worden. Ook maakt het Nibud koopkrachtberekeningen in januari, wanneer nieuwe regelgeving ingaat en veel huishoudens plannen maken voor het komende jaar. De koopkrachtberekeningen bevatten zo veel mogelijk de relevante factoren die van invloed zijn op inkomsten en uitgaven van het desbetreffende huishouden, zodat men de totale effecten op de huishoudportemonnee in samenhang kan bekijken. De Tweede Kamer heeft nu aan het Nibud gevraagd om vóór dinsdag 13 november een analyse te ontvangen van de inkomens- en koopkrachtgevolgen van de beleidsvoornemens van het kabinet. Hiertoe heeft het Nibud voor dezelfde voorbeelden als op Prinsjesdag de koopkrachtmutatie berekend over de periode Gedurende de uitvoering van deze opdracht werd duidelijk dat het kabinet andere voorgenomen beleid zoals dat na het moment van de opdracht bij het Nibud bekend was. Het meenemen van tussentijdse beleidswijzingen valt binnen de opdracht, mits haalbaar in de tijd. De mogelijkheid om alternatief beleid mee te nemen is tot maandagochtend opengehouden. Op dat moment waren er echter geen nieuwe maatregelen bekend. Als er nieuw beleid wordt gepresenteerd, dan kan het Nibud de effecten hiervan doorrekenen. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor de onderhavige opdracht. De uitkomsten van deze berekeningen hebben een hoogst theoretisch karakter. Dit komt aan de ene kant door de lange termijn waarvoor de berekeningen gemaakt worden. De ramingen voor bijvoorbeeld loon- en prijsstijging zijn voor een termijn van vijf jaar per definitie onzeker. Daarnaast zijn veel plannen uit het Regeerakkoord nog niet tot in detail uitgewerkt. Zoals gebruikelijk zal het kabinet de komende kabinetsperiode plannen gaan bijstellen als er onbedoelde neveneffecten zijn of als de economische situatie daar om vraagt. 3 / Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens

4 De aannames over de plannen en de economische situatie die gemaakt zijn om deze berekeningen te maken, zijn dezelfde als die het Centraal Planbureau (CPB) heeft gebruikt voor de Analyse van de economische effecten financieel kader Regeerakkoord. Wij danken medewerkers van het CPB en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de medewerking aan dit rapport. Jasja Bos Anna van der Schors Marcel Warnaar Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens / 4

5 Inhoud VOORWOORD 1 INLEIDING Waarom maakt het Nibud deze berekeningen? Wat is koopkracht? Waarom de periode ? Waarom deze voorbeeldhuishoudens? Welke maatregelen zijn wel meegenomen in deze berekeningen? Welke maatregelen zijn niet meegenomen in deze berekeningen? UITKOMSTEN KOOPKRACHT EEN AANTAL UITGEWERKTE VOORBEELDEN / Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens

6 1 Inleiding In dit rapport staat de methode beschreven die gebruikt is om voor een aantal huishoudens de koopkrachtontwikkeling te berekenen, plus een tabel met de uitkomsten. Van enkele huishoudens wordt in dit rapport het complete inkomsten- en uitgavenplaatje getoond om het inzicht te vergroten. 1.1 Waarom maakt het Nibud deze berekeningen? Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) is een stichting die het welzijn van mensen wil verhogen door hen planmatig met geld om te laten gaan. Om mensen voor te bereiden op een toekomstige financiële situatie, maakt het instituut al geruime tijd koopkrachtberekeningen voor een aantal herkenbare huishoudens. Dit gebeurt op Prinsjesdag, wanneer de kabinetsvoorstellen van het komende jaar bekend worden. Ook maakt het Nibud koopkrachtberekeningen in januari, wanneer nieuwe regelgeving ingaat en veel huishoudens plannen maken voor het komende jaar. De koopkrachtberekeningen bevatten zo veel mogelijk de relevante factoren die van invloed zijn op op inkomsten en uitgaven van het desbetreffende huishouden, zodat mensen de effecten op hun totale budget kunnen bekijken. De Tweede Kamer heeft nu aan het Nibud gevraagd om ook berekeningen te maken naar aanleiding van het Regeerakkoord. Voor het Nibud was dit alleen mogelijk als het volledige inkomens- en uitgavenplaatje kon worden doorgerekend. Het doorrekenen van de effecten van één of slechts enkele maatregelen geeft immers geen compleet beeld van de financiële situatie van mensen. Ook de lange termijn waarvoor de berekeningen worden gemaakt, doen afbreuk aan de realiteit. De aanname dat de samenstelling en arbeidspositie van de huishoudens in de tijd niet verandert, zal voor veel huishoudens gedurende de komende periode niet opgaan. De uitkomsten van deze berekeningen hebben een hoogst theoretisch karakter. Dit komt aan de ene kant door de lange termijn waarvoor de berekeningen gemaakt worden. De ramingen voor bijvoorbeeld loon- en prijsstijging zijn voor een termijn van vijf jaar per definitie onzeker. Daarnaast zijn veel plannen uit het Regeerakkoord nog niet tot in detail uitgewerkt. Zoals gebruikelijk zal het kabinet de komende vier jaar plannen gaan bijstellen als er onbedoelde neveneffecten zijn of als de economische situatie daar om vraagt. Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens / 6

7 1.2 Wat is koopkracht? Koopkracht is de waarde van het pakket aan goederen en diensten dat iemand met een bepaald inkomen kan aanschaffen. In de discussie gaat het meestal niet om het koopkrachtniveau, maar om de koopkrachtontwikkeling. Dat wil zeggen het verschil tussen de ontwikkeling in het besteedbaar inkomen en de prijsontwikkeling van de uitgaven die van dat besteedbaar inkomen moeten worden gedaan. Wanneer het besteedbaar inkomen meer stijgt dan de prijsontwikkeling van de uitgaven, stijgt de koopkracht. Omgekeerd, wanneer de uitgaven sneller in prijs stijgen dan het besteedbaar inkomen stijgt, dan daalt de koopkracht. De koopkrachtontwikkeling tussen twee jaren kan worden uitgedrukt oorspronkelijke jaar) of in procenten (ten opzichte van het besteedbaar inkomen van het oorspronkelijke jaar). Omdat een huishouden niet elk jaar dezelfde samenstelling en inkomsten heeft, en zeker niet precies dezelfde producten en diensten aanschaft, moet een aantal aannames gemaakt worden om betekenisvolle koopkrachtverschillen te kunnen berekenen. Bij de berekeningen gaan we er van uit dat het huishouden niet van samenstelling verandert, geen andere arbeidssituatie krijgt en zijn uitgaven doet in dezelfde verhouding als die gehanteerd wordt bij het berekenen van de inflatie. Door die laatste aanname kan het verwachte inflatiecijfer gebruikt worden om de prijsontwikkeling van de uitgaven voor de periode tot 2017 te schatten. Ook houden we geen rekening met het ouder worden van personen in het huishouden. In de praktijk worden kinderen ouder en kan een volwassene bijvoorbeeld de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. In werkelijkheid kan er van alles gebeuren in een huishouden. Promotie, veranderen van baan, (gedeeltelijk) stoppen met werken en gezinsuitbreiding zijn enkele gebeurtenissen die van veel grotere invloed zijn op het besteedbare inkomen van huishoudens dan veranderingen in fiscale maatregelen. 1.3 Waarom de periode ? We vergelijken de feitelijke situatie van 2012 met de uiteindelijke verwachte situatie van Vanwege de herkenbaarheid, gaan we uit van de huidige situatie. Dat is immers de situatie die mensen kennen. Voor de situatie van 2017 is gekozen, omdat daarm ee alle plannen van het kabinet zijn meegenomen. De uiteindelijke situatie voor 2017 wordt door tal van factoren bepaald. Te onderscheiden zijn: - Factoren waarop het kabinet nauwelijks invloed heeft, zoals loon- en prijsstijgingen en de indexering van aanvullende pensioenen; 7 / Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens

8 - Eerder ingezet beleid, dat in de komende jaren zijn uitwerking heeft, zoals de beperking van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting; - Beleid dat het kabinet-rutte I heeft voorgesteld; - Plannen van het nieuwe kabinet op basis van het regeerakkoord. Bij de berekeningen in dit rapport wordt geen onderscheid gemaakt welk van deze factoren welke koopkrachteffecten veroorzaken. Alleen de feitelijke situaties van de huishoudens worden vergeleken. 1.4 Waarom deze voorbeeldhuishoudens? Sinds 2006 berekent het Nibud de koopkrachteffecten voor ongeveer 100 huishoudens. Deze huishoudens zijn een dwarsdoorsnede van de leef- en arbeidssituaties van Nederlanders. Het zijn representanten van grotere groepen Nederlandse huishoudens. Bij de samenstelling van deze dwarsdoorsnede is gebruik gemaakt van de verdeling van huishoudens op persoonsniveau uit het Budgetonderzoek van het CBS. Dat wil zeggen dat er ten opzichte van de verdeling van huishoudens in Nederland er relatief veel voorbeelden van twee- of meerpersoonshuishoudens zijn uitgewerkt. Wanneer sprake is van huishoudens met kinderen, zijn de kinderen tussen de 6 en 11 jaar oud. Er zijn geen voorbeelden uitgewerkt van zelfstandig ondernemers. De inkomsten van veel ondernemers verschillen van jaar tot jaar, zodat zij zich waarschijnlijk niet in statische koopkrachtberekeningen zullen herkennen. Er wordt geen rekening gehouden met eigen vermogen, omdat de vermogenssituatie sterk verschilt tussen huishoudens. Vijf jaar is een lange periode. Voor sommige voorbeeldsituaties kan met grote zekerheid gesteld worden dat het huishouden na een periode van vijf jaar niet meer tot dezelfde groep van huishoudens behoort. Studenten zijn inmiddels afgestudeerd en vutters zijn met pensioen. Daarom zijn sommige voorbeelden die met Prinsjesdag wel zijn gepresenteerd buiten beschouwing gelaten. Dit betreffen studenten en vutters met een jongere partner. Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens / 8

9 1.5 Welke maatregelen zijn wel meegenomen in deze berekeningen? Meegenomen zijn de maatregelen waar elk huishouden met deze specificatie mee te maken krijgt. Dus bijvoorbeeld, dat huishoudens met kinderen kinderbijslag ontvangen. Meegenomen zijn: - De verwachte inflatie; - De verwachte gemiddelde loonstijging; - De verwachte ontwikkeling van de WWB- en AOW-uitkering; - De verwachte gemiddelde ontwikkeling van aanvullende pensioenen - De verwachte gemiddelde pensioenpremie; - Veranderingen in belastingschijven, -tarieven en heffingskortingen; - Veranderingen in zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderbijslag en kindgebonden budget; - De nominale en inkomensafhankelijke premie voor de basis en aanvullende zorgverzekering; - Veranderingen in het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering. 1.6 Welke maatregelen zijn niet meegenomen in deze berekeningen? Niet meegenomen in de berekeningen zijn maatregelen, waar maar een deel van huishoudens met deze specificatie mee te maken krijgt. Dit betreft tal van maatregelen. De effecten van deze maatregelen variëren sterk, omdat de individuele uitgangssituatie van huishoudens binnen de groep sterk verschilt. Dit geldt bijvoorbeeld voor: - Huishoudens die extra zorg nodig hebben. Afhankelijk van hun gezondheidssituatie zullen volgens het regeerakkoord individuele huishoudens geconfronteerd worden met verschuivingen in de AWBZ, Wmo en het afschaffen van tegemoetkomingen voor chronisch zieken. - Huishoudens die kinderopvang afnemen. De effecten van de maatregelen die per 1 januari 2013 ingaan kunnen individuele huishoudens berekenen via de Kinderopvangvergelijker op - Woonlasten. Veranderingen in de woonlasten vallen in principe onder het inflatiecijfer. Bij huishoudens die in aanmerking komen voor huurtoeslag is uitgegaan van een huur op de kortingsgrens. In het regeerakkoord staat een huurverhoging bovenop de inflatie voor gedifferentieerde inkomensgroepen. Daarnaast wordt het woningwaarderingsstelsel versimpeld. Gelet op deze laatste maatregel is het op dit moment nog niet in te schatten met welke huurstijging huishoudens gemiddeld genomen geconfronteerd worden. 9 / Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens

10 De hypotheekrenteaftrek voor bestaande gevallen wordt geleidelijk afgebouwd. Huishoudens worden hiervoor gecompenseerd door aanpassing van het belastingtarief. De koopkrachteffecten van deze maatregel zijn erg afhankelijk van diverse factoren. We zijn er vanuit gegaan dat alle toeslagen en inkomensondersteuning worden aangevraagd. Er is geen rekening gehouden met de voorgestelde wijzigingen in de bijzondere bijstand. Er is geen rekening gehouden met specifieke aftrekposten of bijtellingen. De hier genoemde huishoudens zijn slechts voorbeelden, waarbij de situatie eenvoudig is gehouden. Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens / 10

11 2 Uitkomsten koopkracht In onderstaande tabel staat weergegeven wat de koopkrachtverandering is van de voorbeeldhuishoudens. Vermeld is de cumulatieve koopkrachtverandering voor de periode in procenten en in euro s per maand. Bedacht moet worden dat het hier gaat om een vergelijking van het maandinkomen in 2012 met het maandinkomen in De gepresenteerde koopkrachtverandering in de tussenliggende jaren kan hier van afwijken. Tabel 1: Overzicht koopkrachtverandering Huishouden Koopkrachtverandering (%) euro s per maand Alleenstaand, bijstand -2,4% -28 Alleenstaande ouder 1 kind, bijstand -6,4% -101 Alleenstaande ouder 2 kinderen, bijstand -4,2% -72 Alleenstaande ouder 3 kinderen, bijstand -5,1% -91 Paar zonder kinderen, bijstand -2,7% -45 Paar 1 kind, bijstand -3,7% -67 Paar 2 kinderen, bijstand -1,9% -37-2,1% ,0% ,1% ,7% 4 1,1% 1,6% 1,6% 1,1% -2,6% -68-8,2% ,5% -0,9% -23-5,5% ,2% Alleenstaande ouder, werke -3,1% -97 1,3% 0,3% -5,7% -216 Paar 1 kind Alleenv -5,4% ,6% -74-3,4% -72-3,8% -85 Paar 2 kinderen Alleenverdiener werken -3,5% -86-3,1% / Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens

12 -3,2% -93-8,1% ,5% ,7% ,7% ,4% ,1% ,2% ,9% ,1% 000 2,9% -4,4% ,7% 3,6% Paar zonder kinderen tweev -0,4% -18 4,9% 1,9% -5,1% ,1% -0,7% -24 0,1% -5,5% ,7% 2,9% 2,7% 0,0% Paar 1 kind t 1,8% -0,6% -22 0,6% -0,2% -5 Paar 2 kind -1,5% -55 0,0% -1 0,4% 0,4% Paar 2,2% 3,0% 2,1% -5,1% ,0% 1,3% 2,8% 0,0% -5,1% ,4% -0,9% ,3% -10 0,7% 0,1% -8,5% ,8% 0,8% -2,0% -29 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens / 12

13 -5,4% -87-6,8% ,3% -214 Ec 0,5% -0,9% -17-3,2% -72-5,9% ,9% -19 Echtpaar 6-4,0% ,9% ,3% ,5% -698 Paar geen kinderen, werkend + vervroegd pensioen -0,5% -16 2,6% 3,1% 1,8% -1,3% / Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens

14 3 Een aantal uitgewerkte voorbeelden Van een aantal huishoudens tonen we uitgewerkte voorbeelden, waarbij we de ontwikkeling van elke inkomenscomponent laten zien. 1. Alleenstaande ouder, 2 kinderen, bijstand; 2. Paar zonder kinderen, alleenverdiener, euro; 3. Paar 3 kinderen alleenverdiener euro; 4. Alleenstaande 65+, AOW euro. Tabel 2: Alleenstaande ouder, 2 kinderen, bijstand Per jaar NETTO WWB-UITKERING * kinderbijslag zorgtoeslag bruto huur per maand huurtoeslag per jaar kindgebonden budget TOTAAL BIJ-/TOESLAGEN BESTEEDBAAR INKOMEN BESTEEDBAAR INKOMEN PER MAAND Per maand nominale ziektekostenpremie eigen risico saldo inkomen 14 saldo uitgaven cpi 157 saldo uitgaven ziektekostenverzekering -71 saldo verplicht eigen risico -1 SALDO TOTAAL verschil inkomen min uitgaven -72 SALDO TOTAAL (koopkrachtverandering) -4,2% *dit huishouden hoeft geen inkomensafhankelijke zorgpremie te betalen Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens / 14

15 Tabel 3: Paar zonder kinderen, alleenverdiener, euro per jaar bruto loon pensioenpremie BASIS SOCIALE LASTEN ZVW-premie werkgever BELASTBAAR LOON belasting schijf belasting schijf belasting schijf belasting schijf TE BETALEN BELASTINGEN algemene heffingskorting arbeidskorting TOTAAL HEFFINGSKORTINGEN TE BETALEN BELASTINGEN na kortingen inkomensafhankelijke zorgpremie NETTO INKOMEN kinderbijslag 0 0 zorgtoeslag kindgebonden budget 0 0 TOTAAL BIJ-/TOESLAGEN BESTEEDBAAR INKOMEN BESTEEDBAAR INKOMEN PER MAAND per maand nominale ziektekostenpremie eigen risico saldo inkomen 74 saldo uitgaven cpi 185 saldo uitgaven ziektekostenverzekering -142 saldo verplicht eigen risico 5 SALDO TOTAAL verschil inkomen min uitgaven 26 SALDO TOTAAL (koopkrachtverandering) 1,3% 15 / Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens

16 Tabel 4: Paar 3 kinderen alleenverdiener euro per jaar bruto loon pensioenpremie BASIS SOCIALE LASTEN ZVW-premie werkgever BELASTBAAR LOON belasting schijf belasting schijf belasting schijf belasting schijf TE BETALEN BELASTINGEN algemene heffingskorting arbeidskorting TOTAAL HEFFINGSKORTINGEN TE BETALEN BELASTINGEN na kortingen inkomensafhankelijke zorgpremie NETTO INKOMEN kinderbijslag zorgtoeslag - - kindgebonden budget - - TOTAAL BIJ-/TOESLAGEN BESTEEDBAAR INKOMEN BESTEEDBAAR INKOMEN PER MAAND per maand nominale ziektekostenpremie eigen risico saldo inkomen -98 saldo uitgaven cpi 370 saldo uitgaven ziektekostenverzekering -142 saldo verplicht eigen risico 11 SALDO TOTAAL verschil inkomen min uitgaven -336 SALDO TOTAAL (koopkrachtverandering) -8,4% Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens / 16

17 Tabel 5: Alleenstaande 65+, AOW euro per jaar bruto AOW aanvullend pensioen BRUTO INKOMEN ZVW-premie AOW BELASTBAAR INKOMEN belasting schijf belasting schijf belasting schijf belasting schijf TE BETALEN BELASTINGEN algemene heffingskorting (aanvullende) ouderenkorting TOTAAL HEFFINGSKORTINGEN TE BETALEN BELASTINGEN na kortingen inkomensafhankelijke zorgpremie NETTO INKOMEN kinderbijslag - - zorgtoeslag kindgebonden budget - - TOTAAL BIJ-/TOESLAGEN BESTEEDBAAR INKOMEN BESTEEDBAAR INKOMEN PER MAAND per maand nominale ziektekostenpremie eigen risico saldo inkomen -23 saldo uitgaven cpi 162 saldo uitgaven ziektekostenverzekering -71 saldo verplicht eigen risico 6 SALDO TOTAAL verschil inkomen min uitgaven -120 SALDO TOTAAL (koopkrachtverandering) -6,8% 17 / Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed

Nadere informatie

Inkomsten en uitgaven van intramuraal wonende Wajongers. Nibud 2013

Inkomsten en uitgaven van intramuraal wonende Wajongers. Nibud 2013 Inkomsten en uitgaven van intramuraal wonende Wajongers Nibud 2013 Inkomsten en uitgaven van intramuraal wonende Wajongers Jasja Bos Marcel Warnaar Nibud juni 2013 Samenvatting In dit rapport is uitgewerkt

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Woonlasten van huurders

Woonlasten van huurders RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonlasten van huurders Huur- en energielasten in de gereguleerde huursector De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie juli 2009 Volgnummer: 2009:2; bijgewerkt tot 1 juli 2009

Nadere informatie

Geef Nederlanders pensioeninzicht. Werken aan vertrouwen door dichten van de verwachtingskloof

Geef Nederlanders pensioeninzicht. Werken aan vertrouwen door dichten van de verwachtingskloof Geef Nederlanders pensioeninzicht Werken aan vertrouwen door dichten van de verwachtingskloof Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Armoedeval: is ontsnappen mogelijk?

Armoedeval: is ontsnappen mogelijk? Armoedeval: is ontsnappen mogelijk? dr. M.A. Allers (COELO) drs. J. den Heeten (SGBO) Rapport opgesteld door COELO en SGBO in opdracht van de gemeente Leeuwarden ten behoeve van het gelijknamige symposium

Nadere informatie

Maximale hypotheek en energielabels

Maximale hypotheek en energielabels Maximale hypotheek en energielabels Maximale hypotheek en energielabels Nibud, 2012 Voorwoord Extra hypotheek voor energiebesparende maatregelen of woningen met een zuinig energielabel, het Nibud geeft

Nadere informatie

EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL I. 33 752Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014)

EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL I. 33 752Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL I Vergaderjaar 2013-2014 33 752Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) 33 753Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere

Nadere informatie

De Miljoenennota voor u samengevat.

De Miljoenennota voor u samengevat. De Miljoenennota voor u samengevat. Samenvatting Miljoenennota 2013 1 Prinsjesdag 2012: Weinig nieuws onder de zon? Ieder jaar is Prinsjesdag bijzonder. De rijtoer door Den Haag, de hoedjes, de koetsen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 762 Regels inzake de aanspraak op een financiële tegemoetkoming in de premie van een zorgverzekering vanwege een laag inkomen (Wet op de zorgtoeslag)

Nadere informatie

33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nota naar aanleiding van het verslag.

33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nota naar aanleiding van het verslag. 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nota naar aanleiding van het verslag Inhoudsopgave 1 1. Algemeen Het kabinet heeft met interesse kennisgenomen van

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie januari 2014 Volgnummer: 2014:1; bijgewerkt tot 1 januari

Nadere informatie

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nota naar aanleiding van het verslag.

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nota naar aanleiding van het verslag. 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nota naar aanleiding van het verslag Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Inleiding... 2 3. Maatregelen regeerakkoord,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nr. 11 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 21

Nadere informatie

33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nota naar aanleiding van het verslag.

33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nota naar aanleiding van het verslag. 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nota naar aanleiding van het verslag Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Inleiding... 2 3. Maatregelen regeerakkoord,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 294 Interpellatie van het lid Kant inzake de eigen bijdrage AWBZ 31 283 Goedkeuring van de op 6 november 1990 te Rome tot stand gekomen Europese

Nadere informatie

Kopen of huren: een omslagpunt in de woningmarkt?

Kopen of huren: een omslagpunt in de woningmarkt? Kopen of huren: een omslagpunt in de woningmarkt? Frans Schilder Johan Conijn 2013-09 April 2013 Kopen of huren: een omslagpunt in de woningmarkt? Frans Schilder Johan Conijn In opdracht van: Nederlandse

Nadere informatie

Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen.

Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen. Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van ondersteunende regelingen. Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de

Nadere informatie

Schulden: een (on)dragelijke last?

Schulden: een (on)dragelijke last? Schulden: een (on)dragelijke last? Problematische schulden bij huishoudens tot 150% van het netto-sociaalminimum in 2003 Tilburg, juni 2004 Tris Serail IVA beleidsonderzoek en advies 1 2 Voorwoord Voor

Nadere informatie

Bijlage: notities Cliëntentenraad en impactanalyse

Bijlage: notities Cliëntentenraad en impactanalyse Bijlage: notities Cliëntentenraad en impactanalyse 1. DE INKOMENSPOSITIE VAN DE ALLEENSTAANDE OUDER De Cliëntenraad heeft zich verdiept in de inkomenspositie van alleenstaande ouders met een WWB-uitkering,

Nadere informatie

Energielastenbeschouwing. Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht

Energielastenbeschouwing. Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht Energielastenbeschouwing Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht Energielastenbeschouwing Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht Utrecht, november 2009

Nadere informatie

Naar een toekomst met een hogere arbeidsparticipatie?

Naar een toekomst met een hogere arbeidsparticipatie? Naar een toekomst met een hogere arbeidsparticipatie? Frank van Erp, Rob Euwals, Egbert Jongen en Daniel van Vuuren De Commissie Arbeidsparticipatie heeft vorig jaar voorstellen gedaan om de arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Minimum-voorbeeld begrotingen en kostendelersnorm. Nibud, 2013

Minimum-voorbeeld begrotingen en kostendelersnorm. Nibud, 2013 Minimum-voorbeeld begrotingen en kostendelersnorm Nibud, 2013 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 INKOMSTEN... 4 3 MINIMALE UITGAVEN... 8 3.1 Minimum-voorbeeldbegrotingen... 8 3.2 Persoonlijk onvermijdbare uitgaven...

Nadere informatie

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip)

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 2. Uniformering loonbegrip...

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 september 2013 Betreft Samenhang wetsvoorstellen

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 september 2013 Betreft Samenhang wetsvoorstellen > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Rond of Rood? - 2004. Een onderzoek naar de financiële positie van huishoudens met een minimuminkomen in Rotterdam. Ivo Libregts Frans Moors

Rond of Rood? - 2004. Een onderzoek naar de financiële positie van huishoudens met een minimuminkomen in Rotterdam. Ivo Libregts Frans Moors Rond of Rood? - 2004 Een onderzoek naar de financiële positie van huishoudens met een minimuminkomen in Rotterdam Ivo Libregts Frans Moors Rond of Rood? 2004 Een onderzoek naar de financiële positie van

Nadere informatie