Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008"

Transcriptie

1 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni 2008

2 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni 2008 In opdracht van de CG-Raad Het Revalidatiefonds ondersteunt het werk van de CG-Raad. Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten / 2

3 1. Inleiding In het belastingplan 2008 is de aftrek buitengewone uitgaven in de inkomstenbelasting per 1 januari 2009 afgeschaft. Inmiddels heeft het kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd over een voorstel voor een nieuwe regeling financiële tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Het voorstel houdt in dat er voor een bepaalde groep chronisch zieken een forfaitaire regeling wordt geïntroduceerd, de eigen bijdrage van de AWBZ wordt verlaagd en een fiscale regeling wordt ingevoerd. Daarnaast is het de bedoeling dat de inkomens van ouderen en arbeidsongeschikten worden gecompenseerd. De Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad heeft het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) gevraagd om de financiële effecten van de nieuwe regeling voor chronisch zieken en gehandicapten inzichtelijk te maken. In dit document wordt de koopkrachtmutatie van een aantal voorbeeldhuishoudens voor 2009 ten opzichte van 2008 berekend. De koopkrachtmutatie laat de verandering van de inkomsten en uitgaven zien van jaar op jaar van huishoudens waarbij behalve de gemiddelde verandering in het inkomen, het brutonettotraject en de inflatie niets veranderd. Daarom hebben we het hierbij over statische koopkrachtmutaties. De voorbeeldhuishoudens zijn zodanig gekozen dat deze herkenbaar zijn voor wat betreft samenstelling, inkomen en uitgaven in verband met zorg. Dit geeft een doorsnede van de effecten, maar heeft geen pretentie representatief of volledig te zijn. In de berekeningen zijn de meest recente gegevens opgenomen die op dit moment beschikbaar zijn. Hierna wordt eerst dieper ingegaan op de voorgenomen veranderingen voor volgend jaar ter compensatie van de meerkosten van gehandicapten en chronisch zieken. Na een algemeen overzicht van de koopkrachtmutaties worden een aantal voorbeelden uitgewerkt van de veranderingen in de aftrek van buitengewone uitgaven. Ten slotte wordt een toelichting gegeven op de koopkrachtmutaties voor een aantal voorbeelden. Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten / 3

4 2. Samenvatting Voor een aantal voorbeeldhuishoudens met een laag tot modaal inkomen die zorgkosten hebben is de koopkrachtmutatie berekend voor de jaren Hierbij is rekening gehouden met de voorgenomen wijzigingen in de compensatie van zorgkosten. We zien hierbij een wisselend beeld. Sommige huishoudens gaan er op vooruit. De meeste huishoudens gaan er echter op achteruit. De effecten van de wijzigingen zijn ingewikkeld. De huishoudens hebben niet alleen te maken met lagere of hogere bedragen ter compensatie van de zorgkosten, maar ook de hoogte van de huurtoeslag en de zorgtoeslag worden beïnvloed. Ook kan op voorhand moeilijk ingeschat worden of mensen in aanmerking komen voor de compensatie van zorgkosten. Voor een aantal voorbeeldhuishoudens met hoge zorgkosten die voorheen gebruik maakten van de aftrek van buitengewone uitgaven dreigt ondanks de compensatie alsnog een forse achteruitgang: Huishoudens onder de 65 met een bovenminimaal inkomen, die relatief hoge zorgkosten hebben, krijgen te maken met een scherpe verlaging van de huurtoeslag. Bovendien zorgt het schrappen van de vermenigvuldigingsfactor voor een fors lagere aftrek van de buitengewone uitgaven. Voor huishoudens onder de 65 in een instelling, dreigt ook een forse teruggang in koopkracht. De korting op de eigen bijdrage voor 2009 is fors lager dan de belastingaftrek die zij nu kunnen aanvragen. Dit geldt ook voor mensen de niet in een instelling verblijven, maar wel gebruik maken van AWBZ/Wmo zorg. Ten slotte treedt er met de nieuwe maatregelen een verschuiving op: Waar nu de compensatie van zorgkosten gedeeltelijk afhankelijk is van het aanvragen van belastingaftrek wordt het straks meer een kwestie van automatische toekenning van compensatie voor zorgkosten. Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten / 4

5 3. Uitgangspunten berekeningen We vergelijken de situatie van 2008 met de verwachte situatie van De verwachting van 2009 is gebaseerd op de verwachtingen van het CPB, zoals gepubliceerd in Microtax naar aanleiding van het CEP in het voorjaar van Daarbij komen dan de maatregelen zoals aangekondigd in de brief zoals die op 29 april 2008 naar de Tweede Kamer is gegaan over de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Dit betekent aan de ene kant dat ook effecten worden meegenomen die niet direct met het onderhavige wetsvoorstel te maken hebben. Aan de andere kant is dit de uitgangssituatie van het voorjaar In de aanloop naar Prinsjesdag kan het kabinet nog aanvullende maatregelen nemen. In de berekeningen worden alle maatregelen waar men recht op heeft meegenomen. We gaan er dus vanuit dat er zowel in 2008 als 2009 gebruik wordt gemaakt van de aftrek buitengewone uitgaven. Koopkrachteffecten voor huishoudens die geen gebruik maken van belastingaftrek worden zodoende niet weergegeven. Er is echter sprake van niet- of ondergebruik van deze belastingaftrekmogelijkheid. In bijlage 2 staan de uitkomsten wanneer een huishouden nu geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot belastingaftrek (en dat in 2009 ook niet zal doen). De volgende zaken zijn meegenomen in de berekeningen: - De afschaffing van de huidige BU-regeling - Een tegemoetkoming voor gemiddeld zorggebruik van 250 euro per jaar (100 voor 65- plussers) of een tegemoetkoming voor hoog zorggebruik van 450 euro per jaar (300 voor 65- plussers). - Een korting op de eigen bijdrage AWBZ/Wmo van een derde voor extramurale hulp en van 10% op intramurale hulp. Voor de extramurale hulp wordt het inkomenstraject waarop de minimale eigen bijdrage verschuldigd is, voor 65-minners verlengd met Voor bepaalde zorgkosten blijft een aftrekmogelijkheid in de inkomstenbelasting mogelijk. Daarbij wordt een drempel gehanteerd van 1,65% en van 5,75% bij inkomens die in de derde belastingschijf vallen. Voor 65-plussers blijft er een vermenigvuldigingsfactor van 2,13 voor specifieke ziektekosten. Het is niet expliciet in de brief vermeld, maar we gaan er van uit dat er ook een TBU blijft, dat wil zeggen dat wanneer belasting negatief wordt door de aftrek buitengewone uitgaven, dit toch uitgekeerd wordt. - Voor 65-plussers wordt de ouderenkorting verhoogd (+ 185 euro), de aanvullende ouderenkorting verlaagd (- 125 euro) en de AOW-tegemoetkoming verhoogd (+ 120 euro). - Voor arbeidsongeschikten komt er een aparte tegemoetkoming van 225 euro netto. - Doordat de belastingaftrek voor buitengewone uitgaven verlaagd wordt of verdwijnt, stijgt voor de meeste huishoudens het verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen wordt gehanteerd als inkomensbegrip voor het toekennen van toeslagen, zoals de zorgtoeslag en de huurtoeslag. Door het hogere verzamelinkomen zal de zorgtoeslag en huurtoeslag voor de huishoudens dalen. Voor 65-plussers wordt deze daling van de huurtoeslag gedeeltelijk gecompenseerd. Voor de berekeningen hebben we gebruik gemaakt van op basis van deze compensatie berekende huurtoeslagparameters van het ministerie van SZW. We zijn hierbij uitgegaan van een bruto huur ter hoogte van de kwaliteitkortingsgrens (= 349 euro) Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten / 5

6 - Een aantal van de uitbetalingen vindt niet plaats in het jaar zelf. Zo wordt de belastingteruggaaf pas in het jaar daarna uitbetaald. Ook zullen bepaalde compensaties pas in het najaar van 2010 worden uitbetaald. Voor de vergelijkbaarheid laten we de betalingen echter zien in het jaar waar er recht op ontstaat. Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten / 6

7 4. Overzicht koopkrachtmutaties In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de koopkrachtmutaties van de gekozen voorbeeldhuishoudens. Elk percentage geeft de gemiddelde verandering in koopkracht weer. Een toelichting op het koopkrachtplaatje wordt gegeven in paragraaf 6. Elk huishouden heeft één volwassene die kosten heeft in verband met chronische ziekte of in verband met een handicap. Er wordt onderscheid gemaakt naar een situatie met lage en met hoge zorgkosten. De huishoudens en de zorgkosten worden toegelicht in bijlage 1. In tabel 1 staat de situatie weergegeven in geval van hoge zorgkosten. In bijlage 3 wordt ook de situatie weergegeven in geval van lage zorgkosten. Voor 65-plussers maken we onderscheid tussen specifieke kosten en kosten als gevolg van een eigen bijdrage WMO/AWBZ. Aangezien het niet op voorhand duidelijk is wie welke vergoeding krijgt, hebben we voor elk huishouden gekeken wat het effect is als huishoudens geen forfaitaire compensatie of een gemiddelde compensatie krijgt. In het geval van hoge ziektekosten is ook in kaart gebracht wat het effect is van een hoge compensatie. Tabel 1. Overzicht koopkrachtmutaties Omschrijving Hoge ziektekosten geen gemiddelde hoge compensatie compensatie compensatie 1 Alleenstaand, WAO -8,7% -6,8% -5,4% 2 Alleenstaand, WWB-uitkering -5,8% -3,7% -2,0% 3 Alleenstaand, 130% -8,5% -6,8% -5,5% 4 Alleenstaand, ,4% 0,7% 1,6% 5 Paar, WWB-uitkering -4,6% -3,2% -2,1% 6 Paar, 130%, glutenvrij dieet -9,6% -8,5% -7,7% 6a Paar, 130%, eigen bijdrage WMO -7,0% -5,9% -5,0% 7 Paar, 1,5 x modaal -0,8% 0,0% 0,6% 8 Paar, 2 kinderen, WWB-uitkering -2,7% -1,5% -0,5% 9 Paar, 2 kinderen, 130% -7,0% -6,0% -5,2% 10 Paar, 2 kinderen, 1,5 x modaal -0,3% 0,4% 1,0% 11 Alleenstaande, 65+, AOW-uitkering WMO -0,4% 0,4% 1,9% 11a Alleenstaande, 65+, AOW-uitkering specifiek -0,4% 0,4% 1,9% 12 Alleenstaande, 65+, AOW pensioen WMO -3,9% -3,3% -2,2% 12a Alleenstaande, 65+, AOW pensioen specifiek -2,0% -1,4% -0,3% 13 Alleenstaande, 65+, AOW pensioen WMO -3,0% -2,6% -1,8% 13a Alleenstaande, 65+, AOW pensioen specifiek -0,8% -0,4% 0,4% 14 Paar, 65+, AOW-uitkering WMO -0,5% 0,1% 1,2% 14a Paar, 65+, AOW-uitkering specifiek -0,5% 0,1% 1,2% 15 Paar, 65+, AOW pensioen WMO -1,1% -0,7% 0,0% 15a Paar, 65+, AOW pensioen specifiek -0,7% -0,3% 0,4% 16 Paar, 65+, AOW pensioen WMO -3,0% -2,8% -2,3% 16a Paar, 65+, AOW pensioen specifiek -2,0% -1,8% -1,3% 17 Intramuraal, WAO (25.000) -9,0% 18 Intramuraal, Wajong * -7,7% * Huishouden was voor 2008 niet intramuraal. Als dit wel zo was, is de koopkrachtmutatie iets minder negatief. Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten / 7

8 Leeswijzer bij tabel 1: Een alleenstaande met een WAO-uitkering (huishouden 1) die lage ziektekosten heeft en geen compensatie krijgt gaat er volgend jaar 4,8% op achteruit. In het geval er gemiddelde compensatie wordt ontvangen, is de koopkrachtdaling 2,9%. Bij de groepen met relatief lage zorgkosten, gaan veel huishoudens die geen compensatie krijgen, er op achteruit. Naarmate de compensatie hoger is, komen meer huishoudens in de plus uit. De huishoudens met relatief hogere zorgkosten gaan er over het algemeen meer op achteruit dan vergelijkbare huishoudens met lagere zorgkosten die dezelfde compensatie krijgen. Overigens mag worden aangenomen dat huishoudens met een grotere zorgvraag over het algemeen een hogere forfaitaire compensatie zullen krijgen dan huishoudens met een kleinere zorgvraag. Voor een aantal huishoudens zien we forse negatieve koopkrachtmutaties. We zullen de oorzaken hiervan kort bespreken: De alleenstaande met een bovenminimale WAO-uitkering en hoge zorgkosten gaat er fors op achteruit. Met de hoge compensatie nog ruim 5%. Belangrijkste oorzaak is de lagere huurtoeslag als gevolg van het hogere verzamelinkomen vanwege de lagere belastingaftrek. Dit is ook de belangrijkste oorzaak voor de fors negatieve koopkrachtmutaties van de werkende alleenstaande, het paar zonder kinderen en het paar met kinderen met hoge zorgkosten met een inkomen van 130% van het minimum. In mindere mate speelt dit ook bij de 65-plushuishoudens met een klein pensioen. Voor de alleenstaande met een bijstandsuitkering speelt de daling van de huurtoeslag geen rol. De uiteindelijke koopkrachtmutatie is wel negatief; dit komt grotendeels door het vervallen van de fiscale aftrek. Hierbij moet echter worden aangetekend dat dit huishouden waarschijnlijk in aanmerking kan komen voor bijzondere bijstand voor de ziektekosten. In dat geval zal het koopkrachtverlies beperkt blijven of zelfs afwezig zijn. Dit geldt overigens voor andere huishoudens met een bijstandsuitkering. De huishoudens onder de 65 die intramuraal verblijven gaan er fors op achteruit. De korting van 10% is niet genoeg om het verliezen van de aftrek te compenseren. De aftrek levert immers een korting op van ongeveer 18 % (25% * 33,6% * 2,13). Bij intramuraal verblijvende huishoudens boven de 65 is het belastingtarief lager, dus heeft het verdwijnen van de aftrek een kleiner effect. Huishoudens met een arbeidsongeschiktheidsuitkering die een eigen bijdrage AWBZ en/of WMO verschuldigd zijn, hebben in 2009 te maken met nog een ander effect. Hun eigen bijdrage is gebaseerd op het verzamelinkomen van twee jaar geleden. In dat jaar (2007) is de uitkering verhoogd van 70% naar 75%. Dat hogere verzamelinkomen zal in 2009 tot een hogere eigen bijdrage leiden. De oorzaken van de koopkrachtmutaties hebben dus voornamelijk te maken met de wijziging van buitengewone uitgavenaftrek, de afschaffing van de aftrek voor de eigen bijdrage AWBZ/Wmo, de afschaffing van de vermenigvuldigingsfactor voor huishoudens onder de 65 jaar en verhoging van de drempel bij hogere inkomens. Hierna wordt dieper ingegaan op de wijzigingen in de aftrek van buitengewone uitgaven. De overige effecten komen daarna aan de orde als het koopkrachtplaatje voor een aantal huishoudens wordt toegelicht. Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten / 8

9 5. Aftrek buitengewone uitgaven Kosten voor zorg kunnen ook in het nieuwe stelsel nog fiscaal worden gecompenseerd. Hiervoor kan men de buitengewone uitgaven aftrekken van de verschuldigde belasting. In 2009 vervalt de aftrek van algemene buitengewone uitgaven, de aanvullende verzekering en het chronisch ziekenforfait en blijven alleen specifieke buitengewone uitgaven over. De drempel blijft voor lagere inkomens gehandhaafd op 1,65 procent, maar voor hogere inkomens vanaf de derde belastingschijf gaat de drempel omhoog naar 5,75 procent van het inkomen. Voor 65-plussers blijft de vermenigvuldigingsfactor bestaan. Ter illustratie wordt in tabel 2 de verandering van de fiscale aftrek weergegeven voor een alleenstaande met een bijstandsuitkering. Dit is huishouden 2 uit tabel 1. Tabel 2: Aftrek buitengewone uitgaven, alleenstaande met een bijstandsuitkering, 2008 en 2009 Alleenstaande met lage zorgkosten Alleenstaande met hoge zorgkosten ( ) ( ) ( ) ( ) chronisch ziekenforfait Aanvullende Ziektekostenpremie Specifieke buitengewone uitgaven TOTAAL Drempel Aftrek Netto aftrek Uit tabel 2 blijkt dat de aftrek voor buitengewone uitgaven omlaag gaat. Naast het niet meer kunnen opvoeren van het chronisch ziekenforfait en de aanvullende verzekering, speelt ook het wegvallen van de vermenigvuldigingsfactor voor mensen jonger dan 65 jaar een rol. Tabel 3 geeft hetzelfde overzicht voor een paar met een inkomen van 130% van het minimum (huishouden 6 uit tabel 1). Tabel 3: Aftrek buitengewone uitgaven, paar met een inkomen van 130% van het minimum, 2008 en 2009 Paar 130% met lage zorgkosten Paar 130% met hoge zorgkosten ( ) ( ) ( ) ( ) Chronisch ziekenforfait Aanvullende Ziektekostenpremie Specifieke buitengewone uitgaven TOTAAL Drempel Aftrek Netto aftrek Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten / 9

10 Ook bij dit huishouden is de fiscale aftrek volgend jaar lager dan in 2008 door het wegvallen van het chronisch ziekenforfait en de aftrekmogelijkheid van de premie voor de aanvullende ziektekostenverzekering. De aftrek van de eigen bijdrage voor de AWBZ/Wmo wordt geschrapt. Hier komt een verlaging van de eigen bijdrage voor in de plaats. In de tabellen 2 en 3 is er uitgegaan van huishoudens met specifieke buitengewone uitgaven in verband met zorggebruik. In tabel 1 zijn ook de koopkrachteffecten voor huishoudens berekend waar de veranderingen rond de eigen bijdrage AWBZ/Wmo een rol speelt (o.a. huishoudens 6a, 11 en 12.) 6. Koopkrachtplaatjes Hieronder staat het koopkrachtplaatje voor een alleenstaande met een bijstandsuitkering uitgewerkt (huishouden 2 uit tabel 1). Als eerste wordt de verandering van het inkomen van 2008 op 2009 weergegeven. Deze veranderingen worden bepaald door de verwachte verhoging van de bijstandsuitkering, veranderingen in het bruto-netto traject en de aftrek van buitengewone uitgaven. Daaronder staat de verandering van de uitgaven aan de premie ziektekostenverzekering en aan overige uitgaven. De overige uitgaven zijn niets anders dan de verwachte inflatie voor Ten slotte wordt de verandering van de huurtoeslag apart benoemd. De verandering van het inkomen min de veranderingen in de uitgaven, rekening houdend met veranderingen in de huurtoeslag leiden tot de verandering van de koopkracht. Hierbij is onderscheid gemaakt naar de situatie waarin men geen compensatie voor zorgkosten krijgt, men gemiddelde compensatie krijgt of hoge compensatie krijgt. Telkens uitgedrukt in euro s per maand en in het percentage van het besteedbaar inkomen. Tabel 4: Koopkracht alleenstaande met bijstandsuitkering, 2008 en 2009 (bedragen per maand) Alleenstaande Alleenstaande met lage met hoge zorgkosten zorgkosten ( ) ( ) Saldo Inkomen netto aftrek BU is -14 en -53 (zie tabel 2) Saldo Uitgaven ziektekosten Saldo Uitgaven overige uitgaven Saldo Huurtoeslag Geen compensatie SALDO SALDO IN % -1.8% -5,8% Gemiddelde compensatie SALDO 4-37 SALDO IN % 0.4% -3,7% Hoge compensatie SALDO -20 SALDO IN % -2.0% * Optelling kan niet helemaal kloppen door afronding. Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten / 10

11 We zien dat het inkomen van een alleenstaande bijstandsgerechtigde zal stijgen met 12 euro per maand. Dit komt door een verhoging van de bijstand en veranderingen in het belastingstelsel en dergelijke. Hierbij is het effect van de aftrek van buitengewone uitgaven meegenomen. We zien dat er volgend jaar bij lage zorgkosten 14 euro minder voordeel is van de aftrek en bij hoge zorgkosten 53 euro. De uitgaven zullen stijgen volgens de inflatie met 24 euro per maand. De uitgaven aan de premie voor de ziektekostenverzekering zullen stijgen met 5 euro. De huurtoeslag zal iets minder gunstig uitvallen en dit alles resulteert in een saldo van de inkomsten en uitgaven van -27 euro per maand voor alleenstaanden met lage zorgkosten en -58 euro per maand voor alleenstaanden met hoge zorgkosten. Ten opzichte van het inkomen is dit respectievelijk - 1,8 en -5,8 procent. Als het huishouden in aanmerking komt voor lage compensatie is de koopkrachtmutatie voor lage en hoge zorgkosten respectievelijk 0,4 en -3,7 procent. Bij hoge zorgkosten en hoge compensatie is de koopkrachtmutatie -2.0 procent. Het effect van het verlies aan huurtoeslag is duidelijk te zien aan de hand van het volgende voorbeeld (huishouden no. 1). Tabel 5: Koopkracht alleenstaande met bovenminimale WAO-uitkering en eigen bijdrage WMO, 2008 en 2009 (bedragen per maand) Alleenstaande met Alleenstaande met lage zorgkosten hoge zorgkosten ( ) ( ) Saldo Inkomen 16-8 Netto aftrek BU is -36 en -60 Saldo Uitgaven ziektekostenverzekering Saldo uitgaven eigen bijdrage WMO -6-6 Saldo Uitgaven overige uitgaven Saldo Huurtoeslag Geen compensatie SALDO SALDO IN % -4,8% -8,7% Gemiddelde compensatie SALDO SALDO IN % -2,9% -6,8% Hoge compensatie SALDO -61 SALDO IN % -5,4% * Optelling kan niet helemaal kloppen door afronding. Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten / 11

12 Bijlage 1. Specificatie voorbeeldhuishoudens Voor alle huishoudens geldt: apothekersforfait, aanvullende ziektekostenverzekering (een gemiddelde aanvullende en een goedkope tandartsverzekering) Lage zorgkosten Hoge zorgkosten 1 Alleenstaand, WAO Eigen bijdrage WMO Eigen bijdrage WMO + hulpmiddelen ( 500) 2 Alleenstaand, WWB-uitkering Extra kosten 3 Alleenstaand, 130% Extra kosten 4 Alleenstaand, Extra kosten 5 Paar, WWB-uitkering Extra kosten 6 Paar, 130%, glutenvrij dieet Extra kosten 1 volwassene glutenvrij dieet 6a Paar, 130%, eigen bijdrage WMO 1 volwassene eigen bijdrage Wmo 7 Paar, 1,5 x modaal Extra kosten 1 volwassene glutenvrij dieet 8 Paar, 2 kinderen, WWB-uitkering Extra kosten 9 Paar, 2 kinderen, 130% Extra kosten 10 Paar, 2 kinderen, 1,5 x modaal Extra kosten 11 Alleenstaande, 65+, AOW-uitkering WMO Eigen bijdrage WMO Eigen bijdrage WMO + hulpmiddelen ( 500) 11a Alleenstaande, 65+, AOW-uitkering specifiek Extra kosten 12 Alleenstaande, 65+, AOW pensioen WMO Eigen bijdrage WMO Eigen bijdrage WMO + hulpmiddelen ( 500) 12a Alleenstaande, 65+, AOW pensioen specifiek Extra kosten 13 Alleenstaande, 65+, AOW pensioen WMO Eigen bijdrage WMO Eigen bijdrage WMO + hulpmiddelen ( 500) 13a Alleenstaande, 65+, AOW pensioen specifiek Extra kosten 14 Paar, 65+, AOW-uitkering WMO Eigen bijdrage WMO Eigen bijdrage WMO + hulpmiddelen ( 500) 14a Paar, 65+, AOW-uitkering specifiek Extra kosten 15 Paar, 65+, AOW pensioen WMO Eigen bijdrage WMO Eigen bijdrage WMO + hulpmiddelen ( 500) 15a Paar, 65+, AOW pensioen specifiek Extra kosten 16 Paar, 65+, AOW pensioen WMO Eigen bijdrage WMO Eigen bijdrage WMO + hulpmiddelen ( 500) 16a Paar, 65+, AOW pensioen specifiek Extra kosten 18 Intramuraal, WAO (25.000) Eigen bijdrage Eigen bijdrage + extra kleding 19 Intramuraal, Wajong Eigen bijdrage Eigen bijdrage + extra kleding Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten / 12

13 Bijlage 2: Resultaten bij niet-gebruik fiscale aftrek Omschrijving Lage ziektekosten Hoge ziektekosten geen gemiddeld geen gemiddelde hoge compensatie compensatie compensatie compensatie compensatie 1 Alleenstaand, WAO 1,9% 3,8% 1,9% 3,8% 5,4% 2 Alleenstaand, WWB-uitkering -0,3% 1,9% -0,3% 1,9% 3,7% 3 Alleenstaand, 130% -0,4% 1,4% -0,4% 1,4% 2,8% 4 Alleenstaand, ,9% 3,0% 1,9% 3,0% 3,9% 5 Paar, WWB-uitkering -0,3% 1,2% -0,3% 1,2% 2,4% 6 Paar, 130%, glutenvrij dieet -0,3% 0,9% -0,3% 0,9% 1,8% 6a Paar, 130%, eigen bijdrage 1,2% 2,4% 3,3% WMO 7 Paar, 1,5 x modaal 2,0% 2,8% 2,0% 2,8% 3,4% 8 Paar, 2 kinderen, WWBuitkering 1,3% 2,6% 1,3% 2,6% 3,6% 9 Paar, 2 kinderen, 130% 0,7% 1,7% -0,1% 1,0% 1,8% 10 Paar, 2 kinderen, 1,5 x 1,8% 2,5% 1,8% 2,5% 3,1% modaal 11 Alleenstaande, 65+, AOWuitkering 1,7% 2,5% 1,7% 2,5% 4,1% WMO 11a Alleenstaande, 65+, AOWuitkering 1,0% 1,9% 1,0% 1,9% 3,5% specifiek 12 Alleenstaande, 65+, AOW + 2,8% 3,4% 2,8% 3,4% 4,6% pensioen WMO 12a Alleenstaande, 65+, AOW + 2,0% 2,6% 2,0% 2,6% 3,8% pensioen specifiek 13 Alleenstaande, 65+, AOW + 3,6% 4,1% 3,6% 4,1% 4,9% pensioen WMO 13a Alleenstaande, 65+, AOW + 0,5% 1,0% 0,5% 1,0% 1,8% pensioen specifiek 14 Paar, 65+, AOW-uitkering 14a WMO 2,2% 2,7% 2,2% 2,7% 3,8% Paar, 65+, AOW-uitkering specifiek 1,5% 2,1% 1,5% 2,1% 3,2% 15 Paar, 65+, AOW pensioen WMO 2,7% 3,1% 2,7% 3,1% 3,9% 15a Paar, 65+, AOW pensioen specifiek 1,5% 1,9% 1,5% 1,9% 2,6% 16 Paar, 65+, AOW pensioen WMO 4,3% 4,5% 4,3% 4,5% 5,0% 16a Paar, 65+, AOW pensioen specifiek 0,2% 0,5% 0,2% 0,5% 1,0% 18 Intramuraal, WAO (25.000) 10,1% 10,1% 19 Intramuraal, Wajong 4,9% 4,9% Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten / 13

14 Bijlage 3. Overzicht koopkrachtmutaties Omschrijving Lage ziektekosten Hoge ziektekosten Geen gemiddelde geen gemiddelde hoge compensatie compensatie compensatie compensatie compensatie 1 Alleenstaand, WAO -4,8% -2,9% -8,7% -6,8% -5,4% 2 Alleenstaand, WWB-uitkering -1,8% 0,4% -5,8% -3,7% -2,0% 3 Alleenstaand, 130% -2,5% -0,8% -8,5% -6,8% -5,5% 4 Alleenstaand, ,9% 3,0% -0,4% 0,7% 1,6% 5 Paar, WWB-uitkering -1,8% -0,3% -4,6% -3,2% -2,1% 6 Paar, 130%, glutenvrij dieet -2,5% -1,4% -9,6% -8,5% -7,7% 6a Paar, 130%, eigen bijdrage WMO -7,0% -5,9% -5,0% 7 Paar, 1,5 x modaal 2,0% 2,8% -0,8% 0,0% 0,6% 8 Paar, 2 kinderen, WWB-uitkering -0,2% 1,1% -2,7% -1,5% -0,5% 9 Paar, 2 kinderen, 130% -1,6% -0,6% -7,0% -6,0% -5,2% 10 Paar, 2 kinderen, 1,5 x modaal 1,8% 2,5% -0,3% 0,4% 1,0% 11 Alleenstaande, 65+, AOW-uitkering WMO -0,1% 0,7% -0,4% 0,4% 1,9% 11a Alleenstaande, 65+, AOW-uitkering specifiek -0,4% 0,4% -0,4% 0,4% 1,9% 12 Alleenstaande, 65+, AOW pensioen WMO -3,5% -2,9% -3,9% -3,3% -2,2% 12a Alleenstaande, 65+, AOW pensioen specifiek -2,6% -2,0% -2,0% -1,4% -0,3% 13 Alleenstaande, 65+, AOW pensioen WMO -2,4% -2,0% -3,0% -2,6% -1,8% 13a Alleenstaande, 65+, AOW pensioen specifiek -0,8% -0,4% -0,8% -0,4% 0,4% 14 Paar, 65+, AOW-uitkering WMO -0,2% 0,3% -0,5% 0,1% 1,2% 14a Paar, 65+, AOW-uitkering specifiek -0,5% 0,1% -0,5% 0,1% 1,2% 15 Paar, 65+, AOW pensioen WMO -0,9% -0,5% -1,1% -0,7% 0,0% 15a Paar, 65+, AOW pensioen specifiek -1,0% -0,6% -0,7% -0,3% 0,4% 16 Paar, 65+, AOW pensioen WMO -2,4% -2,2% -3,0% -2,8% -2,3% 16a Paar, 65+, AOW pensioen specifiek -1,5% -1,2% -2,0% -1,8% -1,3% 17 Intramuraal, WAO (25.000) -6,4% -9,0% 18 Intramuraal, Wajong * -5,2% -7,7% Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten / 14

Koopkracht van 65-plussers

Koopkracht van 65-plussers Koopkracht van 65-plussers 2009-2010 Berekeningen Prinsjesdag 2009 In opdracht van de ouderenbonden UnieKBO en PCOB Nibud, september 2009 Koopkracht van 65-plussers 2009-2010 Berekeningen Prinsjesdag 2009

Nadere informatie

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 In opdracht

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de NVOG Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de

Nadere informatie

Bijgestelde koopkrachtplaatjes van chronisch zieken en gehandicapten 2013-2014. Nibud, oktober 2013

Bijgestelde koopkrachtplaatjes van chronisch zieken en gehandicapten 2013-2014. Nibud, oktober 2013 Bijgestelde koopkrachtplaatjes van chronisch zieken en gehandicapten 2013-2014 Nibud, oktober 2013 Bijgestelde koopkrachtplaatjes van chronisch zieken en gehandicapten 2013-2014 Nibud, oktober 2013 In

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers 2012-2013

Koopkracht van 65-plussers 2012-2013 Koopkracht van 65-plussers 2012-2013 Berekeningen Prinsjesdag 2012 In opdracht van de ouderenbonden Unie KBO, PCOB en NVOG Nibud, september 2012 Koopkracht van 65-plussers in 2013 / 1 Koopkracht van 65-plussers

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016

Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Berekeningen Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Berekeningen Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 In opdracht

Nadere informatie

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Jasja Bos Marcel Warnaar

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud,

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers

Koopkracht van 65-plussers Koopkracht van 65-plussers 2010-2011 Berekeningen Prinsjesdag 2010 In opdracht van de ouderenbonden Unie KBO, PCOB en NVOG Nibud, 6 oktober 2010 Koopkracht van 65-plussers 2010-2011 Berekeningen Prinsjesdag

Nadere informatie

Koopkracht van ouderen 2013-2014. Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013

Koopkracht van ouderen 2013-2014. Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 Koopkracht van ouderen 2013-2014 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 Koopkracht van ouderen 2013-2014 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 In opdracht van de CSO, koepel

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Toelichting bij de uitkomsten van de rekenvoorbeelden I Toelichting bij de Buitengewone uitgaven Het bepalen van de aftrek buitengewone

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Koopkracht in perspectief. In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden, ANBO, PCOB, Unie KBO Nibud, 2008

Koopkracht in perspectief. In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden, ANBO, PCOB, Unie KBO Nibud, 2008 Koopkracht in perspectief In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden, ANBO, PCOB, Unie KBO Nibud, 2008 Koopkrachtberekeningen 2007-2008/ 2 Koopkracht in perspectief In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden,

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Nibud, 16 september 2011 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding

Nadere informatie

Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016. Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015

Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016. Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016 Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016 Prinsjesdag 2015 Nibud, september

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers

Koopkracht van 65-plussers Koopkracht van 65-plussers 2011-2012 Berekeningen Prinsjesdag 2011 In opdracht van de ouderenbonden Unie KBO, PCOB en NVOG Nibud, september 2011 Koopkracht van 65-plussers 2011-2012 Berekeningen Prinsjesdag

Nadere informatie

Bijlage 1: Illustratie ongelijke vergoeding van kosten in de BU

Bijlage 1: Illustratie ongelijke vergoeding van kosten in de BU Bijlage 1: Illustratie ongelijke vergoeding van kosten in de BU In onderstaand voorbeeld worden de inkomenseffecten voor drie huishoudens gepresenteerd met gelijke kosten die gebruik maken van de BU. Het

Nadere informatie

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën.

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Beschrijving van de eigen bijdrage systematiek Deze bijlage geeft een beschrijving van de wijze waarop de eigen

Nadere informatie

Opmerkingen n.a.v. het voorstel nieuwe regeling financiële en tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

Opmerkingen n.a.v. het voorstel nieuwe regeling financiële en tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Laarseweg 14 8171PP Vaassen Telefoon: 0578-575305 Fax: 0578-575 303 E-mail: info@sofiad.nl Bankrelatie ING nr. 67.80.34.516 Becon nr. 465276 Opmerkingen n.a.v. het voorstel nieuwe regeling financiële en

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Berekeningen op basis van Regeerakkoord van het kabinet Rutte-II Nibud, 2012 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Berekeningen op

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen

Koopkrachtverandering van ouderen Koopkrachtverandering van ouderen 2016-2017 Berekeningen Prinsjesdag 2016 Nibud, september 2016 Koopkrachtverandering van ouderen 2016-2017 Berekeningen Prinsjesdag 2016 Nibud, september 2016 In opdracht

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Berekeningen op basis van Regeerakkoord van het kabinet Rutte-II Nibud, 2012 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Berekeningen op

Nadere informatie

Koopkracht 2001-2010. Een onderzoek naar de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden en werkenden. Nibud 2010

Koopkracht 2001-2010. Een onderzoek naar de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden en werkenden. Nibud 2010 Koopkracht 2001-2010 Een onderzoek naar de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden en werkenden Nibud 2010 Koopkracht 2001-2010 Een onderzoek naar de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden en werkenden

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen Uitgewerkte voorbeelden januari 2017

Koopkrachtberekeningen Uitgewerkte voorbeelden januari 2017 Koopkrachtberekeningen 2016-2017 Uitgewerkte voorbeelden januari 2017 Op Prinsjesdag 2016 heeft het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens berekend. In januari 2017 zijn ze opnieuw

Nadere informatie

Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB. Nibud, 2013

Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB. Nibud, 2013 Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB Nibud, 2013 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 INKOMENSEFFECTEN... 4 2.1 Alleenstaande Wajonger... 4 2.2 Wajonger met een partner... 6 2.3 Wajonger bij ouders...

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers

Koopkracht van 65-plussers Koopkracht van 65-plussers 2008-2010 In opdracht van de ouderenbonden UnieKBO, PCOB en NVOG Nibud, mei 2010 Koopkracht van 65-plussers 2008-2010 In opdracht van de ouderenbonden UnieKBO, PCOB en NVOG Nibud,

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden januari 2016

Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden januari 2016 Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden januari 2016 Op Prinsjesdag 2015 heeft het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens berekend. In januari 2016 zijn ze opnieuw

Nadere informatie

Effecten van zorgmaatregelen uit het regeerakkoord

Effecten van zorgmaatregelen uit het regeerakkoord Effecten van zorgmaatregelen uit het regeerakkoord Een doorrekening van voorgenomen bezuinigingen op de bestedingsruimte van een aantal voorbeeldhuishoudens Effecten van zorgmaatregelen uit het regeerakkoord

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 2015 Uitgewerkte voorbeelden januari 2015

Koopkrachtberekeningen voor 2015 Uitgewerkte voorbeelden januari 2015 Koopkrachtberekeningen voor 2015 Uitgewerkte voorbeelden januari 2015 In januari 2015 berekent het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens. Hier staan van 5 van deze huishoudens

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2017

Koopkrachtberekeningen Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2017 Koopkrachtberekeningen 2017-2018 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2017 Het Nibud heeft de koopkrachteffecten voor 100 verschillende voorbeeldhuishoudens berekend op basis van de plannen die op Prinsjesdag

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 2014 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2013

Koopkrachtberekeningen voor 2014 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2013 Koopkrachtberekeningen voor 2014 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2013 Op Prinsjesdag 2013 berekent het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens. Hier staan van 5 van deze huishoudens

Nadere informatie

Uitgewerkte voorbeelden koopkracht 2012-2013. Prinsjesdag 2012

Uitgewerkte voorbeelden koopkracht 2012-2013. Prinsjesdag 2012 Uitgewerkte voorbeelden koopkracht 2012-2013 Prinsjesdag 2012 Koopkrachtontwikkelingen 2012-2013 Voorbeeldberekeningen Prinsjesdag 2012 2012-2013 koopkrachtontwikkeling (bedragen netto per maand) Alle

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2015

Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2015 Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2015 Op Prinsjesdag 2015 berekent het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens. Hier staan van 5 van deze huishoudens

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG vra2008vws-27 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld... 2008 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen voor te leggen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 33 682 Evaluatie Wet uniformering loonbegrip Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 294 Interpellatie van het lid Kant inzake de eigen bijdrage AWBZ 31 283 Goedkeuring van de op 6 november 1990 te Rome tot stand gekomen Europese

Nadere informatie

INKOMENSEFFECTEN VAN DE ZORGVERZEKERINGSWET EN DE WET OP DE ZORGTOESLAG

INKOMENSEFFECTEN VAN DE ZORGVERZEKERINGSWET EN DE WET OP DE ZORGTOESLAG BIJLAGE INKOMENSEFFECTEN VAN DE ZORGVERZEKERINGSWET EN DE WET OP DE ZORGTOESLAG 1. Inleiding Deze bijlage geeft een nadere beschrijving van de en van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet op de (Wzt) en

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Berekeningen op basis van het bijgestelde Regeerakkoord van het kabinet Rutte-II Nibud, 16 november 2012 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens

Nadere informatie

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014 Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Huidige regelingen ter tegemoetkoming

Nadere informatie

1 Kamerstukken II, , 33682, nr. 11. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA

1 Kamerstukken II, , 33682, nr. 11. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2016

Koopkrachtberekeningen Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2016 Koopkrachtberekeningen 2016-2017 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2016 Op Prinsjesdag 2016 berekent het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens. Hier staan van 6 van deze huishoudens

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 682 Evaluatie Wet uniformering loonbegrip Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) 31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 2011 en 2016 vergeleken. Nibud, september 2016

Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 2011 en 2016 vergeleken. Nibud, september 2016 Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 2011 en 2016 vergeleken Nibud, september 2016 Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 2011 en 2016 vergeleken Nibud,

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Opdrachtgever SZW Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Opdrachtnemer CPB / D. van Vuuren, M. Gielen Onderzoek Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Categorie Wets- en beleidsevaluatie Conclusie

Nadere informatie

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014 Memo Aan : Van : N.M. Hazelzet Onderwerp : Wtcg en CER Datum : 30 juli 2014 Inleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de compensatie eigen risico (CER) worden afgeschaft.

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Geachte lezers. De Cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst probeert het minimabeleid van Hulst ten gunste van u te

Nadere informatie

Het rapport van de commissie van Dijkhuizen "Naar een activerender belastingstelsel".

Het rapport van de commissie van Dijkhuizen Naar een activerender belastingstelsel. Het rapport van de commissie van Dijkhuizen "Naar een activerender belastingstelsel". Conclusies na analyse en doorrekenen van de adviezen: -- De adviezen van de Commissie van Dijkhuizen leiden tot een

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Koopkrachtontwikkeling 2006: plussen en minnen

Koopkrachtontwikkeling 2006: plussen en minnen CPB Notitie Datum : 20 april 2006 Aan : FNV, CNV, MHP, NIBUD, SZW, VWS, BZK en FIN Koopkrachtontwikkeling 2006: plussen en minnen 1 Inleiding In het Voorjaarsoverleg is afgesproken dat de vakbonden, de

Nadere informatie

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip CPB Notitie 1 juni 13 Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Financiën en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. CPB Notitie Aan: Ministerie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 33 682 Evaluatie Wet uniformering loonbegrip Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening:

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening: reg.nummer: GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Ingekomen: afdoening: datum: weeklijst/volgnr.: notulen/volgnr.: paraaf: Collegebesluit: ONDERWERP : Vergoeding kosten aan chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Stand van Zaken Koopkracht Maarten Maas Zeist, 23 november 2016

Stand van Zaken Koopkracht Maarten Maas Zeist, 23 november 2016 Stand van Zaken Koopkracht Maarten Maas Zeist, 23 november 2016 Miljoenennota en Belastingplan 2017 Ouderenkorting stijgt met 105 per jaar (Inkomen tot 36.000) Huurtoeslag stijgt met 10 à 15 per maand

Nadere informatie

Koopkracht: een kwestie van tienden

Koopkracht: een kwestie van tienden Koopkracht: een kwestie van tienden De meting van koopkracht en inkomensongelijkheid door het CPB Patrick Koot 12 februari 2016 Inhoud Hoe wordt koopkracht gemeten? Statische koopkrachtdefinitie Microsimulatie

Nadere informatie

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee.

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee. MILJOENENNOTA 2014 special De miljoenennota en uw portemonnee. inkomsten 249,1 miljard uitgaven 267,0 miljard Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt hoe de begroting, met daarin het bezuinigingspakket

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Vragen o.b.v. art. 45 reglement van orde

Vragen o.b.v. art. 45 reglement van orde Aan: Van: College van B&W GroenLinks Zwolle, Remko de Paus, Patrick Rijke Vragen o.b.v. art. 45 reglement van orde Datum: 24 januari 2014 Onderwerp: Inkomensondersteunende regelingen chronisch zieken Geacht

Nadere informatie

Minimum-voorbeeld begrotingen en kostendelersnorm. Nibud, 2013

Minimum-voorbeeld begrotingen en kostendelersnorm. Nibud, 2013 Minimum-voorbeeld begrotingen en kostendelersnorm Nibud, 2013 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 INKOMSTEN... 4 3 MINIMALE UITGAVEN... 8 3.1 Minimum-voorbeeldbegrotingen... 8 3.2 Persoonlijk onvermijdbare uitgaven...

Nadere informatie

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid.

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid. Beleidsnota compensatieregeling Chronisch zieken & gehandicapten Behandelend ambtenaar: F. de Waal Datum: 22 september 2014 Aanleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) & de

Nadere informatie

Vast te stellen: de beleidsregel "tegemoetkoming meerkosten" en "maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen".

Vast te stellen: de beleidsregel tegemoetkoming meerkosten en maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Zaaknummer: Z-15-52773 Documentnummer: 10-15-22340 Het college van burgemeester en wethouders van Medemblik; Gelet op artikel 12 van het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Medemblik 2015,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Inkomenseffecten BU/Wtcg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Inkomenseffecten BU/Wtcg De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

De koopkrachtontwikkeling van de Thales gepensioneerden.

De koopkrachtontwikkeling van de Thales gepensioneerden. De koopkrachtontwikkeling van de Thales gepensioneerden. Algemeen. Het bruto inkomen, het besteedbaar inkomen en de koopkracht van het inkomen zijn verschillende dingen. Het besteedbaar inkomen is wat

Nadere informatie

De koopkrachtontwikkeling van de Thales gepensioneerden.

De koopkrachtontwikkeling van de Thales gepensioneerden. De koopkrachtontwikkeling van de Thales gepensioneerden. Algemeen. De koopkracht van ons pensioen is sinds het uitbreken van de crisis in 2008 sterk gedaald. Ouderen met alleen een AOW-uitkering zagen

Nadere informatie

Tijdelijke regeling tegemoetkoming niet-awbz-verzekerde arbeidsongeschikten

Tijdelijke regeling tegemoetkoming niet-awbz-verzekerde arbeidsongeschikten Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.1.22 Tijdelijke regeling tegemoetkoming niet-awbz-verzekerde arbeidsongeschikten bronnen stcrt 2013, 27688l stb 2014, 259l Deze regeling waarmee arbeidsongeschikten

Nadere informatie

Koopkrachtplaatjes: onderwerpen Berekening Koopkracht Historie (2000 2008-2015) Historische prijs-index-cijfers Historische

Koopkrachtplaatjes: onderwerpen Berekening Koopkracht Historie (2000 2008-2015) Historische prijs-index-cijfers Historische Koopkrachtplaatjes Koopkrachtplaatjes: onderwerpen Berekening Koopkracht Historie (2000 2008-2015) Historische prijs-index-cijfers Historische pensioen-indexatie-cijfers: NVOG-model en rapport van ITS/SEO

Nadere informatie

I N I T I A T I E F V O O R S T E L

I N I T I A T I E F V O O R S T E L I N I T I A T I E F V O O R S T E L Op de bres voor betaalbare collectieve zorg 1. Inleiding Op 1 januari 2006 treedt de nieuwe zorgverzekeringswet in werking. Nu al is duidelijk dat het nieuwe zorgstelsel

Nadere informatie

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking:

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Wmo-raad Maastricht Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Het beeld Als WMO-Raad constateren wij, -dat gemeenten met de drie decentralisaties verantwoordelijk

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

Koopkrachtontwikkelingen 2011-2012 Voorbeeldberekeningen Prinsjesdag 2011 Alle bedragen in euro s, gemiddeld per maand.

Koopkrachtontwikkelingen 2011-2012 Voorbeeldberekeningen Prinsjesdag 2011 Alle bedragen in euro s, gemiddeld per maand. Koopkrachtontwikkelingen 2011-2012 Voorbeeldberekeningen Prinsjesdag 2011 Alle bedragen in euro s, gemiddeld per maand. 2011-2012 koopkrachtontwikkeling (bedragen netto per maand) 1. Alleenstaande in bijstand

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 september 2013 Betreft Samenhang wetsvoorstellen

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 september 2013 Betreft Samenhang wetsvoorstellen > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009

Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009 Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009 Geld terug van de Belastingdienst. Het kan nog steeds. Hebt u een handicap of chronische ziekte, dan is de kans groot dat u gebruik kunt

Nadere informatie

34 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016

34 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 Nr. XXXXX VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld. 2015 In de

Nadere informatie

Inkomenseffecten voor mantelzorgers

Inkomenseffecten voor mantelzorgers Inkomenseffecten voor mantelzorgers Wijziging in situatie en beleid en de effecten voor mantelzorgers Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Inkomenseffecten voor mantelzorgers Wijziging in

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van. 2012, Z-.;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van. 2012, Z-.; Besluit van houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2013 Op de voordracht van Onze

Nadere informatie

1. Inleiding Met deze brief kom ik tegemoet aan de toezeggingen die ik uw Kamer in een eerder stadium heb gedaan:

1. Inleiding Met deze brief kom ik tegemoet aan de toezeggingen die ik uw Kamer in een eerder stadium heb gedaan: De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 31 oktober 2008 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Cumulatieve inkomenseffecten

Nadere informatie

CPB Notitie. 1 Inleiding. Aan: Ewout Irrgang (SP) Datum: 4 november 2011 Betreft: SP alternatief voor de premiestelling ZVW

CPB Notitie. 1 Inleiding. Aan: Ewout Irrgang (SP) Datum: 4 november 2011 Betreft: SP alternatief voor de premiestelling ZVW CPB Notitie Aan: Ewout Irrgang (SP) Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070) 3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon Paul Besseling Daniel van Vuuren Datum: 4 november 2011

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2011 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2011 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Nieuwsbrief van de maand juni 2011 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Geachte lezers. De Cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst probeert het minimabeleid van Hulst ten gunste van u te beïnvloeden.

Nadere informatie

Sociaal Wetenschappelijke Afdeling. Koopkrachtonderzoek

Sociaal Wetenschappelijke Afdeling. Koopkrachtonderzoek Sociaal Wetenschappelijke Afdeling Koopkrachtonderzoek Effecten van landelijke en lokale bezuinigingsmaatregelen op de koopkracht van huishoudens met een minimuminkomen in Rotterdam in 212 Fase 1 Oktober

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid NIEUWSBRIEF over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid Via deze speciale Prinsjesdag-nieuwsbrief brengen wij u volledig op de hoogte van Prinsjesdag 2015 die relevant zijn voor werkgevers.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Nibud onderzoek Bestedingen van ouderen

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Nibud onderzoek Bestedingen van ouderen De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Sociaal Wetenschappelijke Afdeling. Koopkrachtonderzoek

Sociaal Wetenschappelijke Afdeling. Koopkrachtonderzoek Sociaal Wetenschappelijke Afdeling Koopkrachtonderzoek Effecten van landelijke en lokale bezuinigingsmaatregelen op de koopkracht van huishoudens met een minimuminkomen in Rotterdam in 212 Fase 1 Oktober

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) Nr. 60 BRIEF

Nadere informatie

Besluit van (datum) tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang

Besluit van (datum) tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang Besluit van (datum) tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (datum), Directie

Nadere informatie

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg April 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Uitgangspunten... 3 1.1 Voormalige Wtcg en CER... 3 1.2 Financiën... 4 1.3 Doelgroep... 5 1.4 Landelijk

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 gemeentebestuur N D ^ Postbus 15 1440 AA Pui telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 betreft Decentralisatie compensatieregelingen Wtcg en

Nadere informatie

Budgettaire, koopkracht- en arbeidsmarkteffecten van herziening belastingstelsel Op verzoek van de JOVD

Budgettaire, koopkracht- en arbeidsmarkteffecten van herziening belastingstelsel Op verzoek van de JOVD CPB Notitie 3 mei 2011 Budgettaire, koopkracht- en arbeidsmarkteffecten van herziening belastingstelsel Op verzoek van de JOVD. CPB Notitie Aan: JOVD Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510

Nadere informatie

Herziening Zorgstelsel

Herziening Zorgstelsel 29 689 Herziening Zorgstelsel I. VRAGEN VANUIT DE FRACTIES Vragen van de CDA-fractie 1. Het gebruik van de buitengewone uitgavenregeling (BU) onder chronisch zieken en gehandicapten is gestegen van 10%

Nadere informatie

Bijlage 2: gevolgen verhoging energiebelasting op aardgas in de eerste schijf met 25%

Bijlage 2: gevolgen verhoging energiebelasting op aardgas in de eerste schijf met 25% Bijlage 2: gevolgen verhoging energiebelasting op aardgas in de eerste schijf met 25% Inleiding Deze bijlage bevat de effecten van een mogelijke verhoging van de energiebelasting (EB) op aardgas in de

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 Nr. 9 VERSLAG

Nadere informatie