Secretariaatspersoneel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Secretariaatspersoneel"

Transcriptie

1 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Secretariaatspersoneel Algemeen overzicht (Loonwijzer, ontlading 4) HIVA :Fernando Pauwels & Tom Vandenbrande Loonwijzer: Franci Larondelle 13/12/05 Hoger instituut voor de arbeid

2

3 1 SECRETARIAATSPERSONEEL 1. Inleiding In deze bijdrage stellen we een profiel op voor de respondenten die in de Loonwijzer enquête, ontlading 4, aangeven dat ze enige vorm van secretariaatswerk verrichten. Het beroep is een zogenaamd samengesteld beroep. We hebben alle beroepen die in elkaars verlengde liggen, samengevoegd tot een samengestelde variabele. Deze variabele omvat onder meer de volgende beroepen: - notarisklerk - secretaresse - mangement assistant - afdelingssecretaresse - juridisch secretaresse - persoonlijk assistant - secretariaatsmedewerker - medisch secretaresse - bedrijfssecretaresse In totaal geven 217 (2,2%) van de in totaal 9848 respondenten aan dat ze secretariaatswerk verrichten. Bij de verwerking van de gegevens plaatsen we de percentages van de secretariaatswerkers tegenover de percentages van al de respondenten in de Loonwijzer bevraging. Deze groep vormt als het ware de referentiegroep om de resultaten van het mee te kaderen.

4 2 We wensen er ook nog op te wijzen dat het databestand nog ongewogen is. Dat betekent dat bepaalde groepen mogelijk nog onder- of oververtegenwoordigd zijn in het referentiebestand. In deze bijdrage kijken we ten eerste naar het demografische profiel van het. We overlopen een aantal kenmerken. Vervolgens belichten we kort de organisatie waarin zij actief zijn. Hierbij proberen we een globaal beeld op te bouwen van het type organisatie waarin zij werken. In een volgend deel stappen we de organisatie binnen en nemen we een kijkje op hun werkplek. We kijken nu niet langer naar de organisatie in zijn geheel maar wel naar de aard van de job die ze verrichten. Ook werpen we een blik op de omgeving waarbinnen ze werkzaam zijn. Vervolgens focuessen we op het huidige loon en de toekomstverwachtingen. We gaan ook nog na hoe het zit met stress op het werk. Tenslotte onderzoeken we ook hoe zij de combintatie tussen arbeid en het gezinsleven ervaren. 2. Demografisch profiel In dit hoofdstuk stellen we een globaal demografisch profiel op van het in de Loonwijzer data. Is dit werk nog steeds een typisch vrouwelijke beroep? Hoe ziet het met de leeftijdsverdeling? Is deze gelijk verdeeld over jong en oud of vinden we toch een concentratie van in een specifieke leeftijdsgroep? Wat is het onderwijsniveau van deze secretariaatswerkers? We beginnen met de vraag of secretariaatswerk nog steeds een vrouwelijk beroep is. Ogenschijnlijk lijkt dit het geval te zijn. Slechts een kleine 3% van het dat de vragenlijst heeft ingevuld, is van het mannelijke geslacht.

5 3 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1,00,5 jonger dan 20 j Leeftijdsverdeling van 18,7 18,4 18,4 15,7 16,5 14,7 15,1 14,3 14,3 11,1 11,7 9,7 7,97,8 3,3 0,5 0,30, j 26-30j 31-35j 36-40j 41-45j 46-50j 51-55j 56-60j 61-65j leeftijd * n =217 Figuur 1.1 Leeftijdsverdeling van De verdeling van de leeftijden is vrij goed normaal verdeeld. Enkel de leeftijdscategorie van de respontenden tussen de 31 en de 35 jaar vertoont een klein dipje, bekeken vanuit de denkbeeldige curve van de normaalverdeling. Wat opvalt is dat de groep van jarigen sterk vertegenwoordigd is, in vergelijking tot de referentiegroep. Blijkbaar is er relatief veel instroom van pas afgestuurden in de job van.

6 4 Onderwijsniveau van secretariaatsmedewerkers 53,2 40,3 20,8 14,8 14,8 15,0 17,1 5,6 0,3 1,1 5,0 0,0 0,5 0,9 3,2 6,5 0,70,0 lager onderwijs niet afgemaakt Lager onderwijs Lager technisch, kunst, beroepssec Algemeen lager secundair onderwijs Hoger technisch, kunst, beroepssec Algemeen hoger secundair onderwijs Hoger onderwijs buiten universiteit Universiteit Doctoraar onderwijsniveau * n =216 Figuur 1.2 Onderwijsniveau van Het opleidingsniveau van de secretariaatswerkers ligt over het algemeen vrij hoog. In vergelijking tot de referentiegroep, vinden we relatief weinig die universitaire studies hebben aangevat. Toch heeft iets meer dan de helft (53,2%) van het een diploma van het hoger onderwijs buiten de universiteit. Blijkbaar vormen de hogescholen de belangrijkste vijver voor waaruit de bedrijven vissen. 3. Aard van de onderneming In dit luik kijken we naar de aard van de ondernemingen waarin de secretariaatswerkers actief zijn. Hoe zit het met de grootte van deze ondernemingen? In welke sector vinden we hen vooral terug? Wat is de subjectieve perceptie rond het gelijke kansenbeleid voor mannen en vrouwen?

7 5 Grootte van onderneming 28,7 0,51,4 17,0 11,3 11,6 15,8 16,2 12,8 13,0 11,6 12,4 7,9 8,3 7,2 5,6 4,74,2 3,4 3,4 1,9 1,4 < of meer 28,7 Ondernemingsgrootte * n =216 Figuur 1.3 Groote van de onderneming van Ongeveer 29% van de respondenten is werkzaam in een kleine onderneming met minder dan 10 werknemers. Dat is opmerkelijk meer als bij de vergelijkingsgroep. Als we een KMO definiëren als een organisatie met gemiddeld 50 werknemers, stellen we vast dat 42% van het die de vragenlijst hebben ingevuld werkzaam zijn in een KMO. Het zijn dus vooral de kleine en middelgrote ondernemingen waarbij het terecht komt. Sector waarin werkzaam is 71,7 75,8 13,9 8,4 11,0 11,2 3,4 4,7 Private sector Publieke sector Non-profit sector Andere onderwijsniveau * n =215 Figuur 1.4 Sector waarin werkzaam is

8 6 Ongeveer drie kwart van de respondenten zijn werkzaam in de private sector. We kunnen hieruit afleiden dat het blijkbaar toch vooral medewerkers uit de private sector zijn die de Loonwijzer invullen. Op zich is dat niet verwonderlijk, vermits zij vaak een grotere onderhandelingsruimte hebben om de hoogte van het loon te bepalen. Vaak zijn zij minder gebonden aan baremieke stelsels dan werknemers uit de publieke of non-profit sector. Op de vraag of mannen en vrouwen gelijke kansen hebben binnen de organisatie, wordt er verdeeld geantwoord. Gelijke kansen voor mannen en vrouwen 38,4 19,5 17,8 11,3 10,6 19,5 20,5 20,2 14,6 27,6 Volledig oneens Oneens Noch oneens, noch eens Volledig oneens tot volledig oneens Eens Volledig eens * n =185 Figuur 1.5 Gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de werkplek Ongeveer 42% is het daarmee volledig eens of eens en 37% is het ermee volledig oneens of oneens. De meningen zijn met andere woorden verdeeld over dit item. Toch valt op dat het minder gelooft in gelijke kansen binnen de organisatie dan de referentiegroep. 4. Aard van de job In het vorige luik hebben we de onderneming als geheel onder de loupe genomen. De onderneming vormt de omgeving waarbinnen het zijn of haar job uitvoert. In dit luik kijken we naar de job zelf. Wat is het statuut waaronder de respondenten werkzaam zijn? Onder welk type contract zijn ze

9 7 tewerkgesteld? Zijn ze voltijds of deelstijds tewerkgesteld? Hoe zit het met de verdeling mannen en vrouwen in de ganse organisatie? Hoe zit het met hun carrieremogelijkheden? Zijn ze tevreden over de job die ze nu uitvoeren? Hoe zit het met het opleidingsaanbod? Bijna alle (94%) heeft, niet verwonderlijk, een bediendencontract. De andere 6% is tewerkgesteld als contractueel of maakt zelfs deel uit van het kader. Ongeveer 91,2% heeft een contract van onbepaalde duur. We kijken ook even naar het voltijdse of deeltijdse karakter van dit contract. Contractvorm 72,4 59,3 30,5 15,2 0,6 0,0 10,77,9 0,3 0,0 0,9 2,3 Voltijds Deeltijds Geannualisee rde uren Flexibele uren Ik werk bij oproep Andere Contractvorm * n =177 Figuur 1.6 Contractvorm Ongeveer 59% van de secretariaatsmedewerkers werkt voltijds. Bijna 31% daarentegen geeft aan deeltijds te werken. Dit is een vrij hoog percentage. In vergelijking met de referentiegroep werkt procentueel gezien dubbel zoveel deeltijds. Als we kijken naar de vraag of de respondenten tevreden zijn met hun carrieremogelijkheden, doen we een opmerkelijke vaststelling.

10 8 Goede carrieremogelijkheden voor 73,6 59,9 40,1 26,4 Neen Carrieremogelijkheden Ja * n =182 Figuur 1.7 Goede carrieremogelijkheden voor secretariaatswerkers Ongeveer 73,6% van het geeft aan dat hun carrieremogelijkheden niet goed zijn. Dit is een belangrijke vaststelling. Blijkbaar zijn de doorgroeimogelijkheden voor de respondenten erg beperkt. Doorgroeien in een job als secretaresse lijkt in de perceptie van de overgrote meerderheid niet vanzelfsprekend te zijn. Toch blijkt uit de volgende figuur dat meer dan de helft van het gelukkig is met de keuze van zijn of haar beroep. Tevreden met keuze van beroep 41,8 33,7 6,7 12,2 9,2 18,4 15,6 17,1 23,9 21,5 Volledig oneens Oneens Noch oneens, noch eens Eens Volledig eens Alle respondenten Secretariaatspersoneel * n =205 Figuur 1.8 Tevredenheid met keuze van beroep

11 9 Iets meer dan de helft van het is tevreden met de keuze van zijn of haar beroep. Slechts een minderheid van 27,8% is het oneens met deze uitspraak. Het valt wel op dat we procentueel meer mensen terug vinden bij de referentiegroep die uitgesproken tevreden zijn met hun job. Blijkbaar is het toch iets minder uitgesproken tevreden met de job. Op de vraag of er op de werkplek regelmatig conflicten plaatsvinden, antwoord het erg verdeeld. Conflicten op de werkplek 18,0 20,2 30,0 26,6 23,9 24,6 16,1 13,3 12,0 15,3 Volledig oneens Oneens Noch oneens, noch eens Eens Volledig eens *n =203 Figuur 1.9 Regelmatig conflicten op de werkplek Iets minder dan de helft van de respondenten is het oneens met deze uitspraak. Toch geeft zo n 28% van de respondenten aan dat er wel eens een conflict op de werkvloer plaatsvindt. We hebben reeds kunnen vaststellen dat de overgrote meerderheid van de secretariaatswerkers van het vrouwelijke geslacht zijn. Wij kijken ook eens naar het aantal vrouwelijke werknemers in de ganse organisatie. Ongeveer 34% van de respondenten geeft aan dat tussen de 40% en de 60% van het van het vrouwelijke geslacht is.

12 10 Aandeel vrouwelijke werknemers 30,2 23,1 20,2 16,0 26,1 34,4 13,4 13,7 12,7 10, % % % % % aandeel vrouwelijke werknemers Alle respondenten Secretariaatspersoneel * n =212 Figuur 1.10 Aantal respondenten dat aangeeft hoe groot het aandeel van vrouwelijke werknemers is binnen de organisatie Bij de vergelijkingsgroep is het hoogste antwoordpercentage 30% van de respondenten die aangeven dat slechts 0-20% van de werknemers vrouwen zijn. Als we kijken naar de opleiding die de secretariaatsmedewerker tijdens het voorbij jaar heeft gekregen van de werkgever, stellen we vast dat een meerderheid geen opleiding heeft genoten.

13 11 Aantal dagen opleiding tijdens het afgelopen jaar 58,1 36,0 18,821,0 25,7 14,3 12,4 4,3 4,1 1,4 1,3 0,0 1,5 1,0 Geen 1 tot 2 dagen 3 tot 6 dagen 1 tot 2 weken 3 tot 4 weken 1 tot 2 maanden 2 maanden of meer Aantal dagen Alle respondenten Secretariaatspersoneel * n =210 Figuur 1.11 Aantal dagen opleiding tijdens het jaar Ongeveer 58,1% van de secretariaatswerkers geeft aan geen opleiding te hebben gevolgd tijdens het voorbije jaar. Dit is opmerkelijk meer als in de referentiegroep waar slechts 36% geen opleiding heeft gekregen. Een kleine 21% van de respondenten heeft één tot twee dagen opleiding genoten. De trend die we zien is duidelijk en te verwachten: naarmate het aantal opleidingsdagen toeneemt, neemt het aantal respondenten dat opleiding heeft gevolgd ongeveer evenredig af. 5. Verloning en toekomstverwachting In dit hoofdstuk focussen we op de verloning en de toekomstverwachtingen van de secretariaatswerkers. We gaan na wat hun gemiddelde bruto uurloon is. Vervolgens kijken we naar hun jobonzekerheid, die we linken met de veranderingen in het personeelsbestand van het afgelopen jaar. We gaan ook na of de respondenten vinden dat de job interessanter is geworden. Het gemiddelde bruto uurloon van deze groep ligt op 13,6. Dit is een vrij laag bruto uurloon. We willen er hier wel op wijzen dat dit een ongewogen bruto uurloon is. We hebben dus niet gecorrigeerd voor mogelijke vertekeningen in de groep van respondenten. Als we kijken over de ganse groep respondenten heen, hebben zij een bruto uurloon van 17,2, wat toch een stuk hoger ligt. We hebben gepeild naar de toekomstverwachtingen van de respondenten. Maken ze zich zorgen over de zekerheid van hun job?

14 12 Zorgen over zekerheid van job 36,034,5 19,519,3 15,316,2 10,3 8,1 21,8 18,9 Volledig oneens Oneens Noch oneens, noch eens Eens Volledig eens Alle respondenten Secretariaatspersoneel * n =197 Figuur 1.12 Zorgen over de zekerheid van de job Bijna 55% van de respondenten is het oneens met deze uitspraak. Meer dan de helft van de respondenten ligt blijkbaar niet wakker over de zekerheid van hun job. Zo n 30% van de respondenten blijkt dit wel te doen. De volgende vraag is gelinkt met de vraag rond jobonzekerheid. De onzekerheid over je eigen job kan toenemen als je merkt dat het niet goed gaat met het bedrijf. Een mogelijke indicator daarvan is de inkrimping van het personeelsbestand. Op de vraag of het personeelsbestand veranderd is, geeft bijna de helft van de respondenten aan dat dit noch toegenomen, noch afgenomen is.

15 13 Veranderingen in personeelsbestand tijdens het afgelopen jaar 47,1 44,1 12,4 11,8 17,0 18,2 15,2 11,8 11,3 11,2 Sterk afgenomen Afgenomen Noch afgenomen, noch toegenomen Toegenomen Sterk toegenomen * n =170 Figuur 1.13 Veranderingen in het personeelsbestand tijdens het afgelopen jaar Bijna de helft van het geeft aan hierover geen uitgesproken mening te hebben. Gebalanceerde schalen waarbij de middenpositie vaak ingevuld wordt, duiden op een onduidelijke preferentie van de invuller. Dit kan erop wijzen dat het zich niet goed geplaatst vind om de veranderingen te beoordelen. We hebben ook gepeild naar het aantal respondenten dat vindt dat hun job interessanter geworden is tijdens het afgelopen jaar.

16 14 Job is interessanter geworden in het laatste jaar 17,6 24,6 14,6 19,7 24,0 20,7 18,0 16,9 23,1 20,8 Volledig oneens Oneens Noch oneens, noch eens Eens Volledig eens * n =183 Figuur 1.14 Job interessanter geworden in het laatste jaar Iets minder dan de helft van de respondenten (44,3%) is niet van mening dat zijn of haar werk in het afgelopen jaar interessanter is geworden. Een goede 37% van de respondenten vindt van wel. Ook over dit item zijn de meningen bij het verdeeld over alle antwoordmogelijkheden. 7. Stress op het werk In dit hoofdstuk peilen we naar stress op het werk. We kijken hoe het zit met de werkdruk. We gaan tevens na in hoeverre de respondenten hun job als stresserend ervaren. In de vragenlijst hebben we gepeild naar de werkdruk. In welke mate vinden de secretariaatswerkers dat ze snel moeten werken? Bij de antwoorden van het vinden we een normaalverdeling terug.

17 15 Werken aan hoge snelheid 8,1 8,8 11,2 11,2 30,3 34,1 27,5 27,3 22,9 18,5 1 Nooit Dagelijks Schaal * n = 205 Figuur 1.15 Hoe vaak moet je werken aan hoge snelheid? Wel geeft 46% van de respondenten een antwoord aan dat rechts van de middencategorie ligt. Dit wil zeggen dat zij vinden dat ze toch vaak aan een hoog tempo moeten werken. Wel geven ze in vergelijking tot de referentiegroep aan dat ze iets minder aan hoge snelheid moeten werken. In een volgende vraag hebben we nagegaan in welke mate de respondenten hun job als stresserend ervaren.

18 16 Stress op het werk 4,0 4,3 10,3 10,4 23,7 31,3 37,0 34,4 27,7 17,1 1 Nooit Dagelijks Schaal * n =211 Figuur 1.16 Vind je je job stressvol? Meer dan de helft van de respondenten (54,1%) van de respondenten kruist op deze vraag antwoordmogelijkheid 4 of 5 aan. Dat wil zeggen dat een meerderheid van de secretariaatswerkers hun job vaak stresserend vindt. 8. Combinatie arbeid en vrije tijd In dit laatste hoofdstuk gaan we na in hoeverre de respondenten hun werk weten te combineren met hun vrije tijd. In hoeverre conflicteren de arbeidstijden met de familiesituatie? Hoeveel dagen werken de respondenten per week? En percipiëren ze overwerk als normaal of niet? We hebben de respondenten de vraag voorgelegd in welke mate de arbeidstijden conflicteren met de familiesituatie.

19 17 33,0 Conflict tussen arbeidstijden en gezin 25,7 26,0 25,7 22,0 24,0 14,3 13,0 8,3 8,0 1 Nooit Dagelijks Schaal * n =200 Figuur 1.17 Hoe vaak conflicteren de arbeidstijden en het gezinsleven Ongeveer de helft van de respondenten (55%) geeft aan dat dit nooit of eerder zelfden het geval is. Het valt tevens op dat de percentages voor het geleidelijk dalen, naarmate je van nooit naar dagelijks gaat. Ogenschijnlijk is er voor het veel aandacht voor de arbeidstijdregeling. We hebben hiervoor al gezien dat 59% van de secretariaatswerkers aangeeft voltijds te werken. De rest werkt deeltijds. Voor deze groep zijn we geïnteresseerd in hoeveel dagen zijn werken. Want iemand die halftijds werkt, kan toch vijf dagen per week werken.

20 18 Aantal werkdagen per week 80,377,5 0,2 0,0 0,6 0,5 3,1 6,1 16,0 9,2 5,7 0,0 1,0 1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen 6 dagen 7 dagen Aantal dagen * n =213 Figuur 1.18 Aantal werkdagen per week We stellen vast dat 77% van de respondenten gewoonlijk vijf dagen per week werkt. Dat wil zeggen dat een deel van de deeltijds werkenden toch vijf dagen per week uit werken gaat. We hebben ook nagegaan in hoeverre de respondenten vinden dat overwerk als normaal wordt gepercipieerd op de werkplek. Op deze vraag zijn de meningen gelijkmatig verdeeld. Ongeveer de helft van de respondenten (51,7%) is van mening dat overwerk als vanzelfsprekend wordt gezien, terwijl dit voor de andere helft niet zo is (48,3%). 9. Conclusie In deze bijdrage hebben we een aantal karakteristieken van het toegelicht. Wat het demografisch profiel betreft, zijn de belangrijkste vaststellingen dat het nog steeds een typisch vrouwelijk beroep is, met mensen van alle leeftijden met een betrekkelijk hoge scholingsgraad. We vinden hen voornamelijk terug in KMO s binnen de private sector.

21 19 Een aanzienlijk deel van het blijkt deeltijds te werken. Ook heeft bijna 91,2% een contract van onbepaalde duren. De verwachting om binnen deze groep ook behoorlijk deel tijdelijke werknemers terug te vinden, wordt niet ingelost. Wat hun carrieremogelijkheden betreft, doen we een opmerkelijke vaststelling. Drie op vier van het bevraagde stelt dat hun carrieremogelijkheden niet goed zijn. Het aantal opleidingsdagen ligt ook bedroevend laag. Er is zeker voor hen nood aan een coherent en doordacht personeelsbeleid binnen de KMO s waar ze werkzaam zijn. Het gemiddelde bruto uurloon is met 13,6 eerder aan de lage kant. Als we kijken naar de jobonzekerheid van deze groep, blijkt het wel mee te vallen. Meer dan de helft van het lijkt zich geen zorgen te maken over de toekomst. Bijna de helft van de groep vindt toch dat ze vaak aan een hoog tempo moeten werken. Meer dan de helft van hen ervaart de job als stresserend. Dat wijst er toch op dat van het mogelijk iets verwacht wordt, waar ze vaak zelf niet de regelmogelijkheden voor in eigen handen hebben. Doch niet alles is kommer en kwel voor deze groep. Wat duidelijk naar voren komt uit de bevraging, is dat de combinatie van arbeid en gezin voor secretariaatsmedewerkers doorgaans met weinig moeite wordt gerealiseerd.

Loonwijzer-rapport. Loopbaanonderbreking. Inleiding. Waarom de loopbaan onderbreken? Loopbaanonderbreking Een Loonwijzer-onderzoek

Loonwijzer-rapport. Loopbaanonderbreking. Inleiding. Waarom de loopbaan onderbreken? Loopbaanonderbreking Een Loonwijzer-onderzoek Loonwijzer-rapport Loopbaanonderbreking Fernando Pauwels en Tom Vandenbrande Hoger Instituut voor de Arbeid Katholieke Universiteit Leuven In dit Loonwijzer-rapport 1 Inleiding 2 Waarom de loopbaan onderbreken?

Nadere informatie

Loonwijzeronderzoek. Profielfiche: maatschappelijk werkers

Loonwijzeronderzoek. Profielfiche: maatschappelijk werkers Loonwijzeronderzoek Beroepsprofiel: maatschappelijk werkers Loonwijzeronderzoek Profielfiche: maatschappelijk werkers Loonwijzers en het belang van permanent onderzoek naar lonen. Eën van de opdrachten

Nadere informatie

Loonwijzer-rapport. Prestatiebeloning. Inleiding. Prestatiebeloning Een Loonwijzer-onderzoek. Fernando Pauwels en Tom Vandenbrande

Loonwijzer-rapport. Prestatiebeloning. Inleiding. Prestatiebeloning Een Loonwijzer-onderzoek. Fernando Pauwels en Tom Vandenbrande Loonwijzer-rapport Prestatiebeloning Hoger Instituut voor de Arbeid Fernando Pauwels en Tom Vandenbrande Katholieke Universiteit Leuven In dit Loonwijzer-rapport 1 Inleiding 2 Beschrijving 3 Info Prestatiebeloning

Nadere informatie

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN. Lageloonsectoren. Fernando Pauwels. Tom Vandenbrande. Franci Laondelle 08-12-2005. hoger instituut voor de arbeid

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN. Lageloonsectoren. Fernando Pauwels. Tom Vandenbrande. Franci Laondelle 08-12-2005. hoger instituut voor de arbeid KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Lageloonsectoren Fernando Pauwels Tom Vandenbrande Franci Laondelle 08-12-2005 hoger instituut voor de arbeid 1 LAGELOONSECTOREN 1. Wie zijn ze en waar werken ze? In welke

Nadere informatie

Technische nota. Werkbaar werk en overwerk in Ria Bourdeaud hui Stephan Vanderhaeghe. Brussel, SERV - STV Innovatie & Arbeid, oktober 2009

Technische nota. Werkbaar werk en overwerk in Ria Bourdeaud hui Stephan Vanderhaeghe. Brussel, SERV - STV Innovatie & Arbeid, oktober 2009 Brussel, oktober 2009 Technische nota Werkbaar werk en overwerk in 2007 Ria Bourdeaud hui Stephan Vanderhaeghe Brussel, SERV - STV Innovatie & Arbeid, oktober 2009 Technische nota s verstrekken bijkomende

Nadere informatie

BAANZEKERHEID EN ONTSLAG DREIGING BIJ OUDERE WERKNEMERS

BAANZEKERHEID EN ONTSLAG DREIGING BIJ OUDERE WERKNEMERS BAANZEKERHEID EN ONTSLAG DREIGING BIJ OUDERE WERKNEMERS Rapport van ILC Zorg voor later, Stichting Loonwijzer/WageIndicator, en Universiteit van Amsterdam/Amsterdams Instituut voor Arbeids Studies (AIAS)

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

DOORWERKEN TOT 65 JAAR OF LANGER: WENSEN EN VERWACHTINGEN?

DOORWERKEN TOT 65 JAAR OF LANGER: WENSEN EN VERWACHTINGEN? DOORWERKEN TOT 65 JAAR OF LANGER: WENSEN EN VERWACHTINGEN? Rapport van ILC Zorg voor, Stichting Loonwijzer/WageIndicator, en Universiteit van Amsterdam/Amsterdams Instituut voor Arbeids Studies (AIAS)

Nadere informatie

Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 2012-2013

Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 2012-2013 Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 212-21 In academiejaar 212-21 namen 5 mantelzorgers en 5 studenten 1 ste bachelor verpleegkunde (Howest, Brugge) deel aan het project Mantelluisten.

Nadere informatie

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk 1 Arbeidsparticipatie en gezondheidsproblemen of handicap De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het

Nadere informatie

Loonwijzer-rapport. Het ontslag van een collega De gevolgen van het aankondigen van ontslagen voor blijvers. Inleiding. Ontslaan van werknemers

Loonwijzer-rapport. Het ontslag van een collega De gevolgen van het aankondigen van ontslagen voor blijvers. Inleiding. Ontslaan van werknemers Loonwijzer-rapport Het ontslag van een collega De gevolgen van het aankondigen van voor blijvers Tom Vandenbrande en Fernando Pauwels Hoger Instituut voor de Arbeid Katholieke Universiteit Leuven In dit

Nadere informatie

UA IP testversie vragenlijst alumni

UA IP testversie vragenlijst alumni pagina 1 van 17 UA IP testversie vragenlijst alumni There are 40 questions in this survey Arbeidsmarkt algemeen 1 Wat is uw huidige situatie? * Ik werk. Ik werk én ik volg een opleiding Ik werk niet. Ik

Nadere informatie

Deeltijdarbeid. WAV-Rapport. Seppe Van Gils. Maart 2004

Deeltijdarbeid. WAV-Rapport. Seppe Van Gils. Maart 2004 Deeltijdarbeid Seppe Van Gils Maart 2004 WAV-Rapport Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming Interuniversitair samenwerkingsverband E. Van Evenstraat 2 blok C 3000 Leuven T:32(0)16 32 32 39 F:32(0)16

Nadere informatie

WERKEN TOT 65: HOE DENKT DE KMO HIEROVER? STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN SD WORX

WERKEN TOT 65: HOE DENKT DE KMO HIEROVER? STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN SD WORX WERKEN TOT 65: HOE DENKT DE KMO HIEROVER? STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN SD WORX DECEMBER 2011 INHOUDSTAFEL 1. METHODOLOGIE 5 2. PROFIEL INVULLERS ENQUETE 7 3. MATE WAARIN DE KMO S 50-PLUSSERS IN DIENST

Nadere informatie

Flexibele Arbeidsrelaties: Vast versus Tijdelijk Contract

Flexibele Arbeidsrelaties: Vast versus Tijdelijk Contract Flexibele Arbeidsrelaties: Vast versus Tijdelijk Contract Rapport van ILC Zorg voor later, Stichting Loonwijzer/WageIndicator, en Universiteit van Amsterdam/Amsterdams Instituut voor Arbeids Studies (AIAS)

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

Vlaams Archeologencollectief

Vlaams Archeologencollectief Vlaams Archeologencollectief Resultaten enquête verloning 7 Resultaten VLAC-enquête 7 Inhoudstafel. Algemene informatie. Verdeling respondenten. Private sector. Functie. Ervaring. Brutoloon. Contract 9.

Nadere informatie

OUDEREN OP DE ARBEIDSMARKT

OUDEREN OP DE ARBEIDSMARKT AMSTERDAMS INSTITUUT VOOR ARBEIDSSTUDIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM OUDEREN OP DE ARBEIDSMARKT Onderzoek op basis van de Loonwijzer Kea Tijdens, AIAS, Universiteit van Amsterdam Maarten van Klaveren, STZ

Nadere informatie

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 19 juli 2007 Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies Eén op de tien Belgen werkt in een ander gewest; één op de vijf in een andere

Nadere informatie

5 Starters op de markt voor koopwoningen

5 Starters op de markt voor koopwoningen 5 Starters op de markt voor koopwoningen In het derde kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan personen die op dit moment een woning huren en zich oriënteren op een koopwoning. Dit

Nadere informatie

Onderzoek Jobat: Werkdruk

Onderzoek Jobat: Werkdruk Onderzoek Jobat: Werkdruk Enquête afgenomen tussen 23 januari 2009 en februari 2009 bij 348 lezers/abonnees van Jobat.be Jobat Kort Jobat Express nieuwsblad.be destandaard.be Vlaamse werkende bevolking

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Technische nota. Werkbaar werk en de inschatting van de werknemers om hun huidige job al dan niet tot hun pensioen verder te kunnen zetten?

Technische nota. Werkbaar werk en de inschatting van de werknemers om hun huidige job al dan niet tot hun pensioen verder te kunnen zetten? Brussel, mei 2009 Technische nota Werkbaar werk en de inschatting van de werknemers om hun huidige job al dan niet tot hun pensioen verder te kunnen zetten? Ria Bourdeaud hui Stephan Vanderhaeghe Brussel,

Nadere informatie

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Respons... 3 1.4 Representativiteit...

Nadere informatie

Werkstress hoger management

Werkstress hoger management Werkstress hoger management GfK Oktober 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-17 Onderzoeksverantwoording Slide 18-20 Contact Slide 21-22 2 Management Summary

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

Technische nota. Brussel, december 2011

Technische nota. Brussel, december 2011 Technische nota Werkbaar werk en de inschatting van zelfstandige ondernemers om hun huidige job al dan niet tot hun pensioen verder te kunnen zetten. Resultaten uit de werkbaarheidsmetingen 2007 en 2010

Nadere informatie

Eerste kwantitatief onderzoek

Eerste kwantitatief onderzoek Eerste kwantitatief onderzoek naar de opleiding van hoogbegaafden in Nederland en Vlaanderen april 2014 Een onderzoek in opdracht van www.ikbenhoogbegaafd.nl Uitgevoerd door Willem Wind Inhoudsopgave Waarschuwing

Nadere informatie

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers Research Centre for Education and the Labour Market ROA Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2014/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Time to leave: loopbaanonderbrekers onder de loep

Time to leave: loopbaanonderbrekers onder de loep Time to leave: loopbaanonderbrekers onder de loep Desmet, B., Glorieux, I. & Vandeweyer, J. 2007. Brussel: Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel. 1 In onze samenleving kampen

Nadere informatie

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties Tess Poppe 26 maart 205 Inhoud DEEL I Knelpuntberoepen OCMW s... 2. Overzicht functies... 2.. Verpleegkundige... 3..2 Hoofdverpleegkundige...

Nadere informatie

Generation What? 1 : Vertrouwen in de instellingen

Generation What? 1 : Vertrouwen in de instellingen Generation What? 1 : Vertrouwen in de instellingen Inleiding De mate van vertrouwen van burgers in de overheid en maatschappelijke instellingen werd al vaker de toetssteen van de democratie genoemd: daalt

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

1. Welke doelgroepen waren afgelopen vijf jaren afnemers van de dienstencheques? Graag cijfers per doelgroep en jaar.

1. Welke doelgroepen waren afgelopen vijf jaren afnemers van de dienstencheques? Graag cijfers per doelgroep en jaar. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 325 van PETER VAN ROMPUY datum: 5 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Doelgroepenbeleid Door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Inleiding Voor goede bedrijfsresultaten is het voor bedrijven van belang om te kunnen beschikken over voldoende goede,

Nadere informatie

Technische nota. Tevredenheid van zelfstandige ondernemers en werkbaar werk. Ria Bourdeaud hui Stephan Vanderhaeghe

Technische nota. Tevredenheid van zelfstandige ondernemers en werkbaar werk. Ria Bourdeaud hui Stephan Vanderhaeghe Brussel, februari 2009 Technische nota Tevredenheid van zelfstandige ondernemers en werkbaar werk Ria Bourdeaud hui Stephan Vanderhaeghe Brussel, SERV - STV Innovatie & Arbeid, februari 2009 Technische

Nadere informatie

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996 Dit deel van het onderzoek omvat alle personen tussen de 18 en 55 jaar oud (leeftijdsgrenzen inbegrepen) op 30 juni 1997, wiens dossier van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met

Nadere informatie

4. Profiel van de respondenten.

4. Profiel van de respondenten. 23 4. Profiel van de respondenten. 4.1 Geslacht : Hoeveel mannen en vrouwen hebben de vragenlijst ingevuld? Aantal deelnemers die geantwoord hebben. 163 vrouwen 132 mannen 163 vrouwen hebben effectief

Nadere informatie

kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg Executivee summary - Juni 2013

kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg Executivee summary - Juni 2013 Het beroep van loontrekkende kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg Executivee summary - Juni 2013 1 COLOFON Opdrachtgever van de studie: FOD Volksgezondheid, Cel Planning Gezondheidsberoepen

Nadere informatie

Het egalitaire gezin: nog niet voor morgen

Het egalitaire gezin: nog niet voor morgen Het egalitaire gezin: nog niet voor morgen Bevindingen uit het Belgische tijdsbudgetonderzoek Glorieux, I. en J. Vandeweyer (2002), Tijdsbestedingsonderzoek 1999 Deel A: naar gewest, leeftijd, context

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

OUDEREN. Onderzoek op basis van de Loonwijzer AMSTERDAMS INSTITUUT VOOR ARBEIDSSTUDIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

OUDEREN. Onderzoek op basis van de Loonwijzer AMSTERDAMS INSTITUUT VOOR ARBEIDSSTUDIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM AMSTERDAMS INSTITUUT VOOR ARBEIDSSTUDIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM OUDEREN Onderzoek op basis van de Loonwijzer Kea Tijdens, AIAS, Universiteit van Amsterdam Maarten van Klaveren, STZ advies & onderzoek,

Nadere informatie

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon?

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon? HET SALARIS Welke factoren bepalen je loon? Inhoudstafel 1. Functie, sector en grootte van het bedrijf p4 2. Je diploma p5 3. De loonkloof p6 4. Plaats waar je werkt p9 5. Anciënniteit p10 Welke factoren

Nadere informatie

Ouderen op de arbeidsmarkt: 60+ ers en 40+ ers

Ouderen op de arbeidsmarkt: 60+ ers en 40+ ers Ouderen op de arbeidsmarkt: 60+ ers en 40+ ers Rapport van ILC Zorg voor later, Stichting Loonwijzer/WageIndicator, en Universiteit van Amsterdam/Amsterdams Instituut voor Arbeids Studies (AIAS) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Clemens Siermann en Henk-Jan Dirven De uitstroom van 50-plussers uit de werkzame beroepsbevolking is de laatste jaren toegenomen. Een kwart van deze

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013

PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013 PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013 Bijna 38 % van de werkende bevolking combineert een job met kinderen jonger dan 15 jaar Resultaten van een speciale module over de combinatie werk en gezin Van alle

Nadere informatie

Enquête Welzijn op het werk

Enquête Welzijn op het werk Ten geleide In opdracht van het Sociaal Fonds nemen wij deze vragenlijst bij u af. Hij gaat over allerlei thema s die te maken hebben met de arbeid die u verricht. Met deze vragenlijst willen wij komen

Nadere informatie

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Ingrid Beckers Ruim de helft van de werkzame beroepsbevolking werkte in 22 op onregelmatige tijden. Werken in de avonduren en op zaterdag komt het meeste voor.

Nadere informatie

Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject

Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject Inhoud 1. Bekendheid van de opleiding 2. Algemene tevredenheid over

Nadere informatie

Vrouwenraadinfofiche 2016

Vrouwenraadinfofiche 2016 Vrouwenraadinfofiche 2016 Drie decennia deeltijds werk en de gevolgen voor vrouwen Evolutie deeltijdse arbeid De overheid en de sociale partners zijn deeltijds werk (gebaseerd op een deeltijdse arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding Randstad Nederland September 2016 INHOUDSOPGAVE Discrepantie werk en opleiding

Nadere informatie

Resultaten Loopbaanonderzoek Romaanse Talen 1997

Resultaten Loopbaanonderzoek Romaanse Talen 1997 27 Resultaten Loopbaanonderzoek Romaanse Talen 1997 Afgestudeerden academiejaar 1995-'96 Vincent KORTLEVEN Onze lezers die op t einde van het academiejaar 1995-96 afstudeerden herinneren zich misschien

Nadere informatie

Op 28 januari 2016 was de enquête door 939 zelfstandigen ingevuld, waaronder 324 mannen en 615 vrouwen. ROFIEL VAN DE RESPONDENTEN

Op 28 januari 2016 was de enquête door 939 zelfstandigen ingevuld, waaronder 324 mannen en 615 vrouwen. ROFIEL VAN DE RESPONDENTEN Juli 2016 56% van de zelfstandigen besteedt meer dan 50 uur per week aan de eigen zaak. Er is een groot verschil tussen mannen en vrouwen. 55% van de mannelijke zelfstandigen geeft aan dat zijn partner

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999

Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999 Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999 In de periode december 1999 februari 2000 organiseerde de faculteit Farmaceutische Wetenschappen in

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Ouderschapsverlof. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Ouderschapsverlof Ingrid Beckers en Clemens Siermann Ruim een kwart van de werknemers in Nederland die in 24 recht hadden op ouderschapsverlof, hebben daarvan gebruik gemaakt. nemen veel vaker ouderschapsverlof

Nadere informatie

Lerend werken, werkend leren

Lerend werken, werkend leren Lerend werken, werkend leren De versterking van het arbeidsaanbod is een kernopdracht voor de VDAB. In dit perspectief wordt bijzondere aandacht besteed aan de verschillende formules van opleiding en begeleiding

Nadere informatie

Loopbaanonderzoek Romaanse Talen 2000 Afgestudeerden academiejaar 1998-'99

Loopbaanonderzoek Romaanse Talen 2000 Afgestudeerden academiejaar 1998-'99 Loopbaanonderzoek Romaanse Talen 2000 Afgestudeerden academiejaar 1998-'99 Vincent Kortleven In 1997 startte de dienst Studieadvies van de K.U.Leuven met het Loopbaanonderzoek, een systematische, jaarlijkse

Nadere informatie

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Overwerken in Nederland Ingrid Beckers en Clemens Siermann In 4 werkte 37 procent de werknemers in Nederland regelmatig over. Bijna een derde het overwerk is onbetaald. Overwerk komt het meeste voor onder

Nadere informatie

Arbeidsgehandicapten in Nederland

Arbeidsgehandicapten in Nederland Arbeidsgehandicapten in Nederland Ingrid Beckers In 2003 waren er in Nederland ruim 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten; 15,8 procent van de 15 64-jarige bevolking. Het aandeel arbeidsgehandicapten is daarmee

Nadere informatie

De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer

De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer Holebi s & transgenders als collega s DIENST DIVERSITEITSBELEID Resultaten online enquête Om de situaties van homo s, lesbiennes, biseksuelen (holebi

Nadere informatie

De verdeling van de huishoudelijke taken en de soort tewerkstelling

De verdeling van de huishoudelijke taken en de soort tewerkstelling De verdeling van de huishoudelijke taken en de soort tewerkstelling Lambrechts, E., Dehaes, V. & Pauwels, K. (2003), Wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van de arbeidsduur op het gezinsleven, publicatie

Nadere informatie

Beroepsbevolking 2005

Beroepsbevolking 2005 Beroepsbevolking 2005 De veroudering van de beroepsbevolking is duidelijk zichtbaar in de veranderende leeftijdspiramide van de werkzame beroepsbevolking (figuur 1). In 1975 behoorde het grootste deel

Nadere informatie

Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist

Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist Margreth Egelkamp Marina Horseling Andrea Donker Contactgegevens:

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in 23 Ingrid Beckers en Birgit van Gils In 23 vonden ruim 9 duizend mensen een nieuwe baan. Dat is 13 procent van de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel

Nadere informatie

Deeltijdwerken in het po, vo en mbo

Deeltijdwerken in het po, vo en mbo Deeltijdwerken in het po, vo en mbo 1. Inleiding In Nederland wordt relatief veel in deeltijd gewerkt, vooral in de publieke sector. Deeltijdwerk komt met name voor onder vrouwen, maar ook steeds meer

Nadere informatie

Komt tevredenheid met de jaren?

Komt tevredenheid met de jaren? Komt tevredenheid met de jaren? Arbeidstevredenheid in Vlaanderen: een vergelijking van jongeren (SONAR) met de populatie (APS) 1 Een doelgroepenbeleid staat weer volop in de belangstelling. Het Generatiepact

Nadere informatie

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011 De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België Samenvatting rapport 2011 Hoe groot is de loonkloof? Daalt de loonkloof? De totale loonkloof Deeltijds werk Segregatie op de arbeidsmarkt Leeftijd Opleidingsniveau

Nadere informatie

Onderwijs en arbeidsmarkt: tweemaal actief

Onderwijs en arbeidsmarkt: tweemaal actief Onderwijs en arbeidsmarkt: tweemaal actief Organisation for Economic Coöperation and Development (2002), Education at a Glance. OECD Indicators 2002, OECD Publications, Paris, 382 p. Onderwijs speelt een

Nadere informatie

Werkbaar werk Zelfstandige ondernemers

Werkbaar werk Zelfstandige ondernemers Werkbaar werk Zelfstandige ondernemers augustus 2009 Profiel voor elijke zelfstandige ondernemers Werkbaarheidsprofiel voor de elijke zelfstandige ondernemers op basis van Vlaamse werkbaarheidsmonitor

Nadere informatie

M200916. Parttime van start. drs. A. Bruins

M200916. Parttime van start. drs. A. Bruins M200916 Parttime van start drs. A. Bruins Zoetermeer, 24 september 2009 Parttime van start Van de startende ondernemers werkt een kleine meerderheid na de start fulltime in het bedrijf. Een op de vier

Nadere informatie

Klantpensioenmonitor Pensioenfonds UMG

Klantpensioenmonitor Pensioenfonds UMG St. Anthoniusplaats 9 6511 TR Nijmegen 024 663 9343 info@movate.nl Klantpensioenmonitor Pensioenfonds UMG 05-06-2015 1 Inhoudsopgave Management summary 3 Introductie 5 Deelnemerinformatie 6 Pensioenbewustzijn

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

OVER UREN Hoofdstuk 13

OVER UREN Hoofdstuk 13 OVER UREN Hoofdstuk 13 Seppe Van Gils & Mieke Booghmans Kort samengevat Hoewel de arbeidswet een principieel verbod op overuren voorschrijft, presteert zo n 14% van de Vlaamse loontrekkenden overuren.

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949 Onderwijs & Kwaliteit Eerste rapportage HBO-Monitor 2013 Op 3 april 2014 zijn de resultaten van de jaarlijkse HBO-monitor (enquête onder afgestudeerden) over 2013 binnengekomen. Het onderzoek betreft studenten

Nadere informatie

Intellectuele diensten. Juridische beroepen

Intellectuele diensten. Juridische beroepen SAMENWERKEN IN CIJFERS Gedurende de periode juni tot oktober 2006 nam FVIB bij 810 vrije beroepsbeoefenaars een enquête af over samenwerken. De rondvraag omvatte 4 onderzoeksvragen : 1. Op welke wijze

Nadere informatie

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013 Mens en Organisatie in het architectenbureau Peiling juni 2013 Inhoudsopgave Peiling Mens en Organisatie 3 Arbeidsrelaties 4 Beleid voor mens en organisatie: ontwikkeling 5 Beleid voor mens en organisatie:

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Analyse 2.1. Een derde van de ouders geeft aan minder te gaan werken

1. Inleiding 2. Analyse 2.1. Een derde van de ouders geeft aan minder te gaan werken 1. Inleiding Vorig jaar kondigde de regering grote bezuinigingen aan op de kinderopvang. De bezuinigingen lopen op tot 774 miljoen in 2015. In 2012 snijdt de regering met zo'n 400 miljoen euro in de kinderopvang.

Nadere informatie

Studies. De werkloze vrijwillig deeltijdse werknemer: een profiel

Studies. De werkloze vrijwillig deeltijdse werknemer: een profiel Studies De werkloze vrijwillig deeltijdse werknemer: een profiel Inhoudstafel Inleiding... 3 1. Evolutie aantal werkloze vrijwillig deeltijdse werknemers volgens geslacht... 5. Evolutie van het aantal

Nadere informatie

4. Resultaten. 4.1 Levensverwachting naar geslacht en opleidingsniveau

4. Resultaten. 4.1 Levensverwachting naar geslacht en opleidingsniveau 4. Het doel van deze studie is de verschillen in gezondheidsverwachting naar een socio-economisch gradiënt, met name naar het hoogst bereikte diploma, te beschrijven. Specifieke gegevens in enkel mortaliteit

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer Randstad Nederland September 2014 INHOUDSOPGAVE Impact economische ontwikkelingen op de werkvloer 3

Nadere informatie

Op te merken is dat meer dan 4/5 (84 %) vrouwelijke medewerkers zijn. Er zijn vrouwen en mannen.

Op te merken is dat meer dan 4/5 (84 %) vrouwelijke medewerkers zijn. Er zijn vrouwen en mannen. OCMW s OCMW-wet Hoofdstuk XII - Verenigingen OCMW-wet Hoofdstuk XIIbis Ziekenhuizen in kaart in het kader van Leeftijdsbewust personeelsbeleid (LBPB) Leeftijdsbewust personeelsbeleid houdt zoveel als mogelijk

Nadere informatie

JONGE MOEDERS EN HUN WERK

JONGE MOEDERS EN HUN WERK AMSTERDAMS INSTITUUT VOOR ARBEIDSSTUDIES (AIAS) UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM JONGE MOEDERS EN HUN WERK Onderzoek op basis van de Loonwijzer Kea Tijdens, AIAS, Universiteit van Amsterdam Maarten van Klaveren,

Nadere informatie

BUE 2014 - Zelfevaluatie OL

BUE 2014 - Zelfevaluatie OL BUE 2014 - Zelfevaluatie OL Bottom-up Evaluatie: Kwaliteit van leidinggeven Je leidinggevende kwaliteiten Via deze vragenlijst kun je je mening geven over de wijze waarop je je leidinggevende rol hebt

Nadere informatie

Werkbaar werk leidinggevenden

Werkbaar werk leidinggevenden Technische nota Werkbaar werk leidinggevenden 2004-2010 Werkbaarheidsprofiel van werknemers met een leidinggevende functie, op basis van Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers 2004-2010 Brussel mei 2013

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Welzijn zoekt personeel (M/V)

Welzijn zoekt personeel (M/V) Welzijn zoekt personeel (M/V) Het Vlaams Welzijnsverbond publiceert cijfers over het personeel in de Vlaamse welzijnssector en vergelijkt deze met de tewerkstellingskenmerken van een ruime Vlaamse steekproef

Nadere informatie

Arbeid en niet-arbeid bij personen met functiebeperkingen in de Panel Studie van Belgische Huishoudens

Arbeid en niet-arbeid bij personen met functiebeperkingen in de Panel Studie van Belgische Huishoudens 1 Arbeid en niet-arbeid bij personen met in de Panel Studie van Belgische Huishoudens Erik Samoy (PhD) Studiecel VFSIPH Brussel, juni 2001 1. De panel studie (PSBH) De PSBH startte in 1990 als een project

Nadere informatie

Werken in Vlaanderen: vermoeiend of plezierig?

Werken in Vlaanderen: vermoeiend of plezierig? Werken in Vlaanderen: vermoeiend of plezierig? Resultaten van 10 jaar onderzoek naar de beleving en beoordeling van arbeid Prof. Dr. Hans De Witte Gewoon Hoogleraar Arbeidspsychologie, WOPP-KU Leuven Seminarie

Nadere informatie

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning?

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning? 5 Het energielabel In het tweede kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan de respondenten. Deze vragen gingen over het energielabel. De resultaten van deze vragen worden in dit hoofdstuk

Nadere informatie

Bedrijven krijgen op dit moment subsidies om in een opleiding voor hun werknemers te voorzien.

Bedrijven krijgen op dit moment subsidies om in een opleiding voor hun werknemers te voorzien. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 17 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Opleidingen 50-plussers - Stand van zaken. Eind 2013 waren

Nadere informatie

BedrijfsGezondheidsIndex 2006

BedrijfsGezondheidsIndex 2006 BedrijfsGezondheidsIndex 2006 Op het werk zijn mannen vitaler dan vrouwen Mannen zijn vitaler en beter inzetbaar dan vrouwen. Dit komt mede doordat mannen beter omgaan met stress. Dit blijkt uit de jaarlijkse

Nadere informatie

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 Training en opleiding (T&O) van werkzoekenden en werknemers is één van de kerntaken van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Nadere informatie

Pesten: een probleem voor werknemer en werkgever

Pesten: een probleem voor werknemer en werkgever Pesten: een probleem voor werknemer en werkgever Een benchmarkstudie naar de relatie met jobtevredenheid, verzuim en verloopintenties Een jaar geleden, op 1 juli 2002, is de Wet op Welzijn op het Werk

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Flanders ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

Flanders ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire Flanders ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire 1 RESPONDENTNUMMER In te vullen door de interviewer. Dit nummer wordt alleen gebruikt om de gegevens uit deze vragenlijst samen te

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie