JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE

2

3 JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE ROC Nova College Postbus CC Haarlem Telefoon: (023)

4 4 Jaarverslag 2013 ROC Nova College

5 Voorwoord Het Nova College in 2013: een jaar met goede prestaties Voor u ligt het jaarverslag over het kalenderjaar Het tweede jaar van ons Strategisch Beleidsplan Excelleren in betrokkenheid. Bij het Nova College leren onze cursisten meer dan een vak: zij groeien bij ons ook als mens. Wij gunnen onze cursisten een prachtig toekomstperspectief en dragen daar graag een flinke steen aan bij. Groeien als mens projecteren wij ook op onze organisatie. Groeien als organisatie betekent ook beter worden en dat komt tot uiting in de resultaten die wij in 2013 geboekt hebben. In 2012 schreven wij dat de resultaten uit het inspectieonderzoek Staat van de Instelling op de kwaliteitsgebieden Examinering en Kwaliteitsborging tot de aandachtsgebieden behoorden. In 2013 hebben wij veel aandacht gegeven aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijsproces, de examinering en de kwaliteitsborging. Met heldere kaders en regels, zijn onze opleidingsteams samen met de stafdiensten erin geslaagd een uitstekende prestatie neer te zetten. Het oordeel van de Inspectie van het Onderwijs na het vervolgonderzoek van de Staat van de Instelling was dan ook prima. Ondanks het feit dat wij altijd veel aandacht besteden aan het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en de begeleiding van onze cursisten zeer intensief is, behoorde het Nova College in 2013 tot de top 15 kansrijke roc s, waar nog een grote winst te behalen is. In 2013 hebben wij met die aandacht en betrokkenheid in de vorm van een intensieve begeleiding van cursisten, een uitstekend resultaat geboekt. Met een reductie van circa 40 procent behoort het Nova College nu tot de koplopers met de daling van VSV ers. Een aangenaam neveneffect van de ongekwalificeerde uitstroomreductie is dat de opbrengsten, het jaarresultaat en het diplomaresultaat ook fors zijn verbeterd. Hiermee maken wij onze belofte naar onze cursisten waar. Aanzienlijk meer cursisten hebben het Nova College met een diploma verlaten. Het aantal opleidingen in het risicogebied opbrengsten is in 2013 met meer dan 50 procent gedaald. Ook bij het vavo hebben wij goede resultaten geboekt met veel gediplomeerden en uitgereikte certificaten. Het Nova College scoort hoog op het gebied van webcare, het monitoren wat er via sociale media, zoals Twitter over ons wordt gezegd en daarop reageren. We beantwoorden ruim 74% van de tweets binnen 3,75 uur. Dat blijkt uit onderzoek door OBI4wan. Hiermee behoren we tot de top. Verder hebben wij in 2013 laten zien dat wij in staat zijn om onze organisatie naar een hoger niveau te brengen. Groeien als organisatie begint bij het groeien als mens. Met de invulling van onze professionaliseringsagenda heeft de Nova Academie de ontwikkeling van onze medewerkers gefaciliteerd en gestimuleerd. Uiteraard zijn velen in onze organisatie hard aan de slag gegaan met het actieplan mbo Focus op Vakmanschap. De verkorting van de nominale studieduur, de voorbereidingen voor de intensivering en het ontwikkelen van portfoliobeleid hebben veel aandacht gekregen. Financieel sluiten wij 2013 op een goede wijze af. Een goed exploitatieresultaat, een uitstekende solvabiliteit en een prima liquiditeitspositie zorgen ervoor dat het Nova College een gezonde financiële basis heeft om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Deze financiële positie stelt ons in staat voor de toekomst de juiste keuzes te kunnen maken over de nieuwbouw aan de Zijlweg in Haarlem. 5

6 De weg die wij ingeslagen hebben, zetten wij in 2014 voort. De ontwikkeling en verdere professionalisering van de onderwijsteams staan hoog op de agenda. Het onderwijsproces is leidend bij het invullen van de professionele ruimte van de onderwijsteams. Afspraken op teamniveau over werkverdeling, (team)ontwikkeling en begeleiding van onze cursisten dragen bij aan het realiseren van onze ambitie. De verdere professionalisering van al onze medewerkers kan niet los gezien worden van de cyclus functioneren en beoordelen. Het gesprek voeren over de eigen ontwikkeling en de bijdrage aan het eigen onderwijsteam plaatsen wij in die cyclus. Op basis van de behaalde resultaten is daar nog ruimte voor verbetering mogelijk. Als wij naar de toekomst kijken dan is de ontwikkeling van het aantal beschikbare stageplaatsen een punt van zorg. Een adequate stage is voor onze cursisten van groot belang om hun opleiding succesvol af te kunnen ronden. De huidige economische situatie laat binnen een aantal sectoren een toenemende beperking van het aantal stageplaatsen zien. Met name voor onze cursisten die het beste tot hun recht komen in een duale opleiding, de bbl, zien wij het aantal leer-werkplekken zeer sterk afnemen. Dit geldt voor nagenoeg het gehele opleidingsveld van techniek- tot welzijnsopleidingen. De ontwikkeling van de kwaliteitsafspraken, zoals deze door de minister beoogd worden, sluiten aan op het ingezette beleid. Ruimte geven aan de individuele instelling om deze afspraken op een passende wijze in te vullen, zodat ook de opleidingsteams daar de vruchten van plukken is voor ons een goed uitgangspunt om de kwaliteit van het beroepsonderwijs verder te verbeteren. Wij sluiten ons voorwoord af met de succesvolle opening van het schooljaar Een bij eenkomst over Governance en de rol van stakeholders in het mbo waar de Raad van Toezicht, het voltallige management, het bestuur van de Ondernemingsraad en Cursistenraad bij aanwezig waren. Governance en de rol van de stakeholders staan goed op het netvlies en dragen bij aan de realisatie van ons Strategisch Beleidsplan. Wij spreken onze dank uit aan alle medewerkers van het Nova College en Nova Contract voor hun inzet in Hun betrokkenheid heeft 2013 tot een succesvol jaar gemaakt. Ook bedanken wij de cursisten, bedrijven en instellingen voor het vertrouwen dat zij in het Nova College gesteld hebben. Hans Snijders, voorzitter College van Bestuur Ed van den Berg, lid College van Bestuur 6 Jaarverslag 2013 ROC Nova College

7 7

8 Inhoudsopgave Leeswijzer 12 Bericht van de Raad van Toezicht 13 Bericht van de Ondernemingsraad Nova College, Nova Contract en Centrale Ondernemingsraad 16 Bericht van de Cursistenraad 18 Verklaring bevoegd gezag 20 1 Profiel van het Nova College Nova College in cijfers Organisatie van het Nova College 24 2 Strategie en beleid Strategische uitgangspunten Missie Visie Kernwaarden Opdracht Context Ambitie Strategische speerpunten Speerpunten voor beleid 29 3 Onderwijs Kengetallen onderwijs Onderwijsunits in beeld Passend onderwijs Doelen 2013 invoering passend onderwijs Resultaten 2013 invoering passend onderwijs Examinering Actualiseren examenorganisatie Kwaliteit beroepsgerichte examens Examenprofielen Deskundigheid examenfunctionarissen Examinering Nederlands, rekenen en Engels Actieplan mbo Focus op Vakmanschap Entreeopleiding Toelating niveau 2-opleiding Doorstroom vmbo-mbo-hbo en loopbaanleren Beroepsonderwijs Opleidingenportfolio Versteviging samenwerking regionale bedrijfsleven Gezondheidszorg, Welzijn en Laboratoriumtechniek Scheepvaart, Transport & Logistiek Techniek en ICT Academie Beroepspraktijkvorming Internationalisering 46 8 Jaarverslag 2013 ROC Nova College

9 3.9 Terugdringen voortijdig schoolverlaten Pluspunt Trajectcoach (Plusvoorziening) Jobcoach Toekomstparagraaf 50 4 Medewerkers Kengetallen medewerkers Professionalisering Thema s van professionalisering Salarismix Scholing Ondersteunende taak Nova Academie Gezondheidsmanagement Nova Vitaal Inspectie SZW Preventieve medische onderzoeken Ergonomie en klimaat Van verzuimbeleid naar gezondheidsmanagement Loopbaancentrum Afbouw Nova Contract Educatie Toekomst 65 5 Bestuur en bedrijfsvoering Voortgang Strategisch Beleidsplan Kwaliteitszorg Interne kwaliteitsonderzoeken Externe kwaliteitsonderzoeken Kwaliteitsverbeteringstrajecten Klachtenmanagement Webcare Bedrijfsvoering Huisvesting Informatiemanagement Taskforces Voortgang strategische samenwerkingsverbanden 83 6 Financiën Financiële kengetallen Financiële situatie op balansdatum Financiële gang van zaken gedurende verslagjaar Treasury management Toekomstige financiële ontwikkelingen Balans, staat van baten en lasten en kasstroomoverzicht Continuïteitsparagraaf Gegevensset Overige rapportages Aanvullende informatie WEB Verantwoording gelden Intensivering taal en rekenen 99 9

10 Bijlagen Verklarende woordenlijst Bestuur en toezicht Medezeggenschapsorganen Raden van advies/adviescommissies Checklist Branchecode goed bestuur in de mbo-sector 124 Colofon Jaarverslag 2013 ROC Nova College

11 11

12 Leeswijzer Dit jaarverslag is geschreven voor al onze belanghebbenden en voor iedereen die geïnteresseerd is in het Nova College. De belangrijkste belanghebbenden van het Nova College zijn onze cursisten en medewerkers, bedrijven en instellingen in de regio met wie wij samenwerken, onze toeleverende scholen in het voortgezet onderwijs, en onze toezichthouders de Raad van Toezicht, Inspectie van het Onderwijs en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In het Bericht van de Raad van Toezicht geeft de Raad van Toezicht (RvT) weer welke onderwerpen de RvT het afgelopen jaar heeft behandeld. Ditzelfde doen de ondernemingsraden van het Nova College en Nova Contract in het Bericht van de Ondernemingsraad en de Cursistenraad in het Bericht van de Cursistenraad. In de eerste twee hoofdstukken schetsen we eerst de organisatie, zodat de lezer het Nova College leert kennen, en maakt de lezer kennis met onze missie, visie en strategie. In hoofdstuk 3 geven wij onze belangrijkste activiteiten en resultaten weer op het gebied van onderwijs. Hoofdstuk 4 is volledig gericht op onze medewerkers. In dit hoofdstuk laten wij ons personeelsbeleid zien en welke resultaten dat heeft opgeleverd. Hoofdstuk 5 gaat over het bestuur en de bedrijfsvoering. Hierin gaan wij dieper in op onze kwaliteitszorg en op een aantal Novabrede projecten. Hoofdstuk 6 geeft inzicht in onze financiën. Wanneer u vragen en/of opmerking heeft over dit jaarverslag, nodigen wij u van harte uit deze aan ons door te geven via 12 Jaarverslag 2013 ROC Nova College

13 Bericht van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) heeft in 2013 zeven keer vergaderd met het College van Bestuur (CvB). Zesmaal met een reguliere agenda, bij de behandeling van het jaarverslag 2012 (juni 2013) was de accountant aanwezig, en eenmaal was de vergadering volledig gewijd aan de afronding van de jaarlijkse evaluatie, onderwijskwaliteit en het portfoliobeleid. De vergaderingen worden gekenmerkt door openheid, vertrouwen en een constructief kritische opstelling. De agenda van de RvT-vergaderingen bestond deels uit vaste onderwerpen en deels uit actuele ontwikkelingen. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: de kwaliteit van het onderwijs, het onderwijsportfolio in samenhang met het actieplan mbo Focus op Vakmanschap, kwaliteitszorg, het personeelsbeleid, onderwijsbeleid, risicomanagement en de bedrijfsvoering. Bij het vormen van een oordeel over deze onderwerpen baseert de RvT zich op: informatie en voortgangsrapportages van het CvB de (mondelinge) informatie van de accountant over de jaarrekening en de managementletter informatie uit rapporten van in- en externe instanties, zoals MBO 15 en het ministerie van OCW oordelen van toezichthoudende instanties, zoals de Inspectie van het Onderwijs Commissies In 2013 hebben wij besloten om naast de reeds bestaande remuneratiecommissie een auditcommissie in te stellen. Op 3 december heeft de eerste vergadering van de auditcommissie in aanwezigheid van de voorzitter CvB en de controller plaatsgevonden. Op deze manier beogen wij meer aandacht te geven aan de bespreking van financiële onderwerpen en huisvesting. In 2013 hebben er twee gesprekken plaatsgevonden met de centrale ondernemersraad (COR) en een gesprek met de Cursistenraad (CR). De agenda voor deze bijeenkomsten is gezamenlijk vastgesteld. Met de COR is onder meer gesproken over Focus op Vakmanschap, huisvesting, Nova Contract, de ambitie van het Nova College en het financiële resultaat. Met de CR is gesproken over tevredenheid van cursisten, contact met de achterban en duurzaamheid. Ontwikkeling gemeentelijke opdrachten De in 2012 ingezette afbouw van de activiteiten op het vlak van inburgering heeft in 2013 een vervolg gekregen naar aanleiding van wijzigingen in de uitvoering van de WEB. In 2013 is de gemeentelijke bekostiging van het Vavo overgegaan naar de OCW-bekostiging. Voor het Nova College heeft dit niet geleid tot overgangsproblemen. Maritieme opleiding In 2013 hebben wij instemming verleend voor de oprichting van en deelname aan de coöperatie Maritieme Academie Holland u.a. die voortkomt uit de reeds eerder in gang gezette samenwerking met het zogenaamd Noordelijk cluster. Techniekcampus In 2013 hebben wij de ontwikkelingen rondom de oprichting van de Techniek Campus Engineering & Materials IJmond gevolgd. Het Nova College speelt een belangrijke rol in deze samenwerking met bedrijfsleven en overheden. 13

14 Excelleren in betrokkenheid De opening van het schooljaar 2013/2014 stond in september in het teken van stakeholderbetrokkenheid. Dit symposium over Governance werd bijgewoond door alle leden van de RvT, het CvB, de directeuren en opleidingsmanagers. Sprekers tijdens dit symposium waren directeur-generaal bij OCW Hans Schutte en professor Rienk Goodijk. Ook de evaluatie van de code goed bestuur is regelmatig onderwerp van gesprek geweest in het overleg met het CvB. In december hebben wij de nieuwe branchecode goed bestuur in het mbo besproken in voorbereiding op vaststelling door de MBO Raad. Daarnaast is de RvT vertegenwoordigd in het Platform Raden van Toezicht en neemt deel aan de bijeenkomsten om zich te oriënteren op en te laten informeren over ontwikkelingen. Kwaliteit van onderwijs Het nieuwe toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs leidt tot meer intensiviteit en diepgang. Dit is ook voor de RvT merkbaar. Om hier als organisatie adequaat op in te spelen, is besloten het kwaliteitszorgbeleid te versterken. Enerzijds door het aantrekken van professionals op dit domein, anderzijds door de kwaliteitsborging tot op het laagste niveau in de organisatie te faciliteren. Het vervolgonderzoek dat de Inspectie in het kader van de Staat van de Instelling in november heeft uitgevoerd, heeft tot een positief oordeel geleid. Jaarrekening en begroting In de vergadering van juni 2013 heeft de RvT de jaarrekening 2012 in aanwezigheid van de accountant goedgekeurd en aan het CvB decharge verleend. Wij constateren dat het Nova College een gezond beeld laat zien als het gaat om solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit (rekening houdend met normale bedrijfsvoering). In de vergadering van december 2013 is de begroting 2014 vastgesteld en goedgekeurd. Huisvesting In de vergaderingen van de RvT is het onderwerp huisvesting regelmatig besproken. Aan de hand van scenario s kijken wij naar de effecten van intensivering van onderwijs, samenwerking met (strategische) partners, macrodoelmatigheid en portfolio. Deze ontwikkelingen in samenhang met de strategische agenda van het Nova College bepalen in belangrijke mate de inhoud van het huisvestingsbeleid. In 2014 wordt het huisvestingplan voor de komende jaren vastgesteld. Samenstelling RvT De tweede termijn van de voorzitter, de heer M. Broedelet, liep in september 2013 af. Het symposium over stakeholderbetrokkenheid dat tijdens de opening van het schooljaar werd georganiseerd, vormde tevens het decor voor zijn afscheid. In 2012 was al de wervings- en selectieprocedure voor een nieuw lid doorlopen. De RvT heeft in juni het besluit genomen de heer P. Rullmann per september 2013 als nieuwe voorzitter te benoemen. In februari trad mevrouw H. Koper terug en in april de heer D. Burger. In de vergadering van juni heeft de RvT afspraken gemaakt over de procedure om nieuwe leden te werven. Op basis van de bestaande profielbeschrijving heeft een bureau de openbare wervings- en selectie procedure begeleid. In november heeft het selectieproces plaatsgevonden. In de vergadering van december 2013 is de heer S. Houben benoemd. In februari 2013 zijn ook de in 2012 benoemde leden mevrouw A. Joustra en I. Frijters gestart als lid van de RvT. Mevrouw I. Frijters is het eerste lid RvT dat is benoemd op voordracht van de COR. De samenstelling van de nieuwe RvT is een goede weerspiegeling wat betreft diversiteit, kennis en ervaring. 14 Jaarverslag 2013 ROC Nova College

15 Honorering Raad van Toezicht Conform de regeling Honorering toezichthouders mbo-instellingen is de volgende honorering (inclusief btw en onkostenvergoeding) voor de leden van de RvT in de decembervergadering vastgesteld: Voorzitter 7.200,- per jaar Lid 4.800,- per jaar Evaluatie Raad van Toezicht Naar aanleiding van de in 2012 gestarte evaluatie onder begeleiding van een externe deskundige hebben in 2013 aanpassingen in de wijze van vergaderen plaatsgevonden. De RvT heeft een vooroverleg geïntroduceerd waarin de RvT zich intern voorbereid op de toezichthoudende vragen en die met elkaar en met het CvB tot discussie moeten leiden. Evaluatie College van Bestuur De remuneratiecommissie van de RvT heeft in februari 2013 functioneringsgesprekken over 2012 gevoerd met het CvB. Deze gesprekken zijn schriftelijk vastgelegd. Tot slot Wij hebben grote waardering voor de inspanningen die worden geleverd door het CvB en alle medewerkers van het Nova College en Nova Contract om ervoor te zorgen dat alle cursisten kwalitatief goed onderwijs krijgen. Voor 2014 zullen, inherent aan het ambitieniveau voortvloeiend uit het Strategisch Beleidsplan Excelleren in betrokkenheid, de inspanningen wederom groot zijn. Het jaar 2014 zal vooral in het teken staan van het nog verder versterken van kwalitatief goed onderwijs. Namens de Raad van Toezicht, P.M.M. Rullmann, voorzitter 15

16 Bericht van de Ondernemingsraad Nova College, Nova Contract en Centrale Ondernemingsraad OR Nova College Voor het Nova College is het onderwijsproces leidend. Net als voorgaande jaren is Teams aan zet daarom een van de prioriteiten van de Ondernemingsraad (OR). Continuïteit in de samenstelling van de teams is van het grootste belang voor goed onderwijs en professionalisering. Daarnaast verdient de managementstijl van alle bestuurslagen aandacht, zodat er meer ruimte komt voor de professional op de werkvloer. De OR heeft hierover in 2013 overlegd met het College van Bestuur (CvB). In het voorjaar van 2013 heeft de OR alle locaties bezocht om aan het personeel voorlichting te geven over het Reglement Werkoverleg en het Professioneel Statuut. In het najaar hebben we een enquête gehouden onder het onderwijspersoneel, onder andere om te meten of het Reglement Werkoverleg wordt uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat er nog veel te verbeteren valt. In 2014 gaan we aan de slag met de uitkomst van de enquête. Omdat het Nova College de cursist centraal stelt, heeft de OR contact met het CvB om de inzet van middelen voor het primaire proces te verbeteren. De intensivering en macrodoelmatigheid van het onderwijs zal het uiterste vragen van de docenten. In 2013 heeft de overheid extra middelen ter beschikking gesteld voor De OR is van mening dat dit geld ten goede moet komen aan de onderwijsteams. Het Nova College is een lerende organisatie waarin iedereen kan groeien. De OR heeft onder de aandacht van het CvB gebracht dat de mogelijkheden voor onderwijs ondersteunend personeel zonder leidinggevende functie, onvoldoende zijn. We streven naar de ontwikkeling en uitvoering van een beleid in 2014 om ook hen voldoende ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Het onderwerp arbeidsomstandigheden is een van de belangrijkste aandachtsgebieden van de OR. De OR heeft zich dit jaar verdiept in de nieuwe arbocatalogus, en met de komst van de nieuwe arbo coördinator is een aantal zaken opnieuw op de rails gezet. Een belangrijk aandachtspunt is psycho sociale arbeidsbelasting. De OR hoopt dat het Nova College hiervoor in 2014 beleid uitwerkt. Ook hebben we ons verdiept in de invloed die de OR moet hebben op huisvesting en verbouwingen. Dit zal de komende periode resulteren in een intensievere betrokkenheid bij huisvesting en verbouwingen. In 2014 gaat de OR samen met het CvB een OR-scholing volgen. OR Nova Contract De OR van Nova Contract heeft zich in 2013 voornamelijk beziggehouden met de afbouw van Nova Contract Educatie. Doordat de werkzaamheden bij Nova Contract Educatie afnemen, krimpt ook de formatie. De OR treedt op als intermediair tussen de achterban en het CvB, en volgt het beleid van het CvB kritisch. Wij zetten ons in voor transparantie over de rechtspositie van medewerkers van Nova Contract. 16 Jaarverslag 2013 ROC Nova College

17 Op 20 september heeft de OR samen met het CvB een personeelsbijeenkomst georganiseerd over ongelijkheid in de normjaartaken van de medewerkers van Nova Contract. Bij het ontstaan en de uitbouw van Nova Contract zijn weeffouten ontstaan in de contracten en jaartaken. De OR heeft met het CvB overlegd over gelijktrekking zonder schade voor de medewerkers. In 2014 zet de OR zich in voor verbetering van de relatief slechte rechtspositie van medewerkers van Nova Contract. Wij streven er nog steeds naar dat de medewerkers van Nova Contract een gelijke rechtspositie krijgen als die van het Nova College. Dat betekent: arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-BVE (Nova Contract volgt nu het Burgerlijk Wetboek). Ook maken we ons sterk voor optimale ondersteuning van medewerkers die hun werk bij Nova Contract verliezen. Wij overleggen hierover met het CvB en waar nodig met het managementteam. De ontslagrondes blijven wij kritisch volgen. De OR-verkiezingen stellen we uit: de nieuwe verkiezingen verlopen parallel met die van de OR van het Nova College. Het is ons doel om in 2014 nieuwe leden te werven. Centrale Ondernemingsraad Voor de Centrale Ondernemingsraad (COR) was de afbouw van Nova Contract Educatie in 2013 een belangrijk aandachtspunt. De COR heeft erop toegezien dat de afbouw volgens het sociaal beleidskader is verlopen. Op 1 augustus 2013 eindigde dit beleidskader. Op dat moment waren nog niet alle mensen herplaatst. Een aantal medewerkers verricht nog afrondend werk in het kader van de Wet inburgering en de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Zij hebben de schriftelijke garantie gekregen dat het sociaal beleidskader onverkort op hen van toepassing blijft. In 2014 houden wij toezicht op de verdere afbouw van Nova Contract Educatie. Verder houdt de COR toezicht op het resultaat van 2013 en de begroting van Wij bewaken naleving van de begroting en zien erop toe dat het Nova College het beschikbare geld voor intensivering van het onderwijs besteedt aan de onderwijsteams. In 2013 is mevrouw Imke Frijters op voordracht van de COR benoemd als lid van de Raad van Toezicht. Eén lid van de COR heeft het hbo-diploma Bedrijfskunde voor de OR behaald. En drie leden hebben deelgenomen aan diverse kenniscafés. Namens de OR Nova College en OR Nova Contract, Ton Beemster, voorzitter OR Nova College Gerard Wesselius, voorzitter OR Nova Contract 17

18 Bericht van de Cursistenraad In de Cursistenraad (CR) geven de cursisten van het Nova College hun recht op medezeggenschap vorm en inhoud, en dragen zij bij aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. De CR werd tot 2013 jaarlijks gekozen; in de eerste helft van 2013 was de CR actief. In 2013 is de zittingstermijn van de CR verlengd tot twee jaar. Dat is beter voor de continuïteit. Twee leden van de CR hebben zich opnieuw verkiesbaar gesteld voor de nieuwe termijn. Begin november waren de verkiezingen voor de unit Economie. De kandidaten van de andere units zijn rechtstreeks benoemd. Het Nova College heeft een onafhankelijke begeleider beschikbaar gesteld voor de CR. Over deze begeleiding is de CR positief. Kennis en vaardigheden versterken De voornaamste activiteit van de CR in was het verdiepen van de kennis en vaardigheden om een goed lopende CR in te richten. Speerpunt is het ontwikkelen van een plan om het contact met de achterban te versterken. Een groot deel van de CR heeft de managementconferentie in Hengelo bijgewoond en daar kennis en ervaringen uitgewisseld met cursistenraden van andere roc s. De voltallige CR heeft deelgenomen aan de tweedaagse cursus van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). CR-leden hebben deelgenomen aan ledenvergaderingen van de JOB en in het kader van uitwisseling hebben zij het Friesland College bezocht. De bijeenkomsten hebben zij inhoudelijk uitgewerkt in het plan om contact te maken met de achterban. Bijdragen aan maatschappelijk debat De secretaris en de vicevoorzitter van de CR hebben deelgenomen aan de manifestatie De Stem van Talent. Daar hebben zij meegewerkt aan de totstandkoming van het manifest dat aan de staatssecretaris van OCW is aangeboden. De voorzitter nam samen met de voorzitters van het College van Bestuur (CvB) en de Ondernemingsraad (OR) deel aan een bijeenkomst met minister Bussemaker waarin gediscussieerd werd over de thema s regionale samenwerking en toptalent in het mbo. Bijdragen binnen het Nova College De leden hebben op eigen initiatief een kennismakingsgesprek gevoerd met de unitdirecteur van de unit die ze vertegenwoordigen. De voorzitter van de CR heeft een grote bijdrage geleverd aan de opening van het schooljaar: Governance in het mbo: van stakeholdermanagement naar waardecreatie in ons onderwijs. De CR heeft in 2013 vier keer overlegd met het CvB. Er is gesproken over: het examenreglement, het strategisch beleidsplan, duurzaamheid in het onderwijs en in de organisatie, de klachtenregeling en de verbetering van de motivatie van de cursisten binnen de opleidingen. Ook heeft de CR eenmaal gesproken met de voorzitter van de Raad van Toezicht over het belang van de contacten met de achterban. Met de OR heeft de CR driemaal overlegd over het examenreglement, het vakantierooster en samen met het CvB en de OR over veiligheid, duurzaamheid en ook weer het vakantierooster. Daarnaast heeft de CR zich laten informeren over de klachtenregeling, Nova Looks, Nova Vitaal, reken- en taalonderwijs, en heeft de CR adviezen gegeven. Plannen voor 2014 Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, bespreekt de CR in 2014 de resultaten van de JOB-monitor met de achterban en de docenten, en werkt deze verder uit. Ook geeft de CR het thema duurzaamheid vorm. Namens de Cursistenraad, Bart Klinkenberg, voorzitter 18 Jaarverslag 2013 ROC Nova College

19 in beeld SAMBO ICT In januari 2013 vond de 27e sambo-ict conferentie plaats bij het Nova College met als thema s cloud computing en sociale media. Het voornaamste doel is kennis delen tussen roc s. 2 Novafilm première Hoe leer je op het Nova College? Dat is het onderwerp van de nieuwe Novafilm. Op 11 september vond de voorpremière plaats in de Haarlemse Filmschuur. 3 Open huis In 2013 organiseerde het Nova College weer een aantal Open huizen om geïnteresseerden voor te lichten over onze opleidingen. 4 Sluiting Lisse Juni 2013 sloot de locatie Lisse van het Nova College. Als afsluiting hebben cursisten onder andere een zelfgeschreven musical opgevoerd voor de kleutergroepen van de naburige basisschool. 5 Uitblinker Ninni Jens, cursist CIOS, is uitgeroepen tot Nova uitblinker 2013 vanwege haar enorme inzet en organisatievermogen tijdens haar stages. 6 Koningsweek De week voorafgaand aan de kroning hebben cursisten Welzijn op de Planetenlaan zich ingezet voor het goede doel en daarmee een vorstelijk bedrag opgehaald. 7 Modeshow Mode Handel De opleiding Mode Handel hield een modeshow in het theater Nieuw Vredenhof in Haarlem. Cursisten Beveiliger, Dans, Media en Uiterlijke Verzorging hielpen de show tot een succes te maken. 8 Theateropleiding De eerste lichting cursisten Artiest ontving in het Heemsteedse Theater Casca hun diploma. Voorafgaand aan de uitreiking speelden 5 van hen Ophelia. 9 Zomerschool De Nova Zomerschool Rekenen ging in de zomervakantie 2013 voor het eerst van start. Cursisten en docenten waren enthousiast. 19

20 Verklaring Bevoegd Gezag In deze Verklaring bevoegd gezag geeft het bevoegd gezag van het Nova College aan welke maat regelen zij hebben genomen, zodat alle opleidingen voldoen aan de wettelijke vereisten. In het onderwijs- en examenreglement en de onderwijsleidraad van alle opleidingen is de formele informatieplicht vanuit e school naar cursisten (en ouders) verankerd. Elke cursist tekent voorafgaand aan een opleiding en beroepspraktijkvorming een onderwijsovereenkomst en een bpv-overeenkomst en ontvangt een cursistenstatuut en een examenreglement. In 2013 hebben wij het Steunpunt Passend Onderwijs gerealiseerd. Het bouwt voort op ons Steunpunt Studie en Handicap, dat cursisten met een handicap of functiebeperking extra ondersteunt. Cursisten die bij de intake aangeven een studiebelemmering te hebben, krijgen een gesprek over de maatregelen die wij kunnen nemen om de opleiding succesvol te laten verlopen. Het terugdringen van voortijdig schoolverlaten (vsv) staat hoog op onze agenda. In de loop der jaren hebben wij diverse maatregelen genomen. De intakeprocedure is zodanig aangepast dat beter zicht is op de capaciteiten en kwaliteiten van cursisten. De aan- en afwezigheid registreren wij op individueel niveau. De aanpak van het verzuim vindt plaats volgens het verzuimprotocol. In 2013 hebben wij met name de begeleiding van cursisten en bewaking van de studievoortgang verder geïntensiveerd, waardoor wij de vsv hebben teruggedrongen. Ten aanzien van haar docenten spant het Nova College zich in om te voldoen aan de Wet Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO). De scholing en ontwikkeling van de individuele docenten plaatsen we nadrukkelijk in het licht van de verwezenlijking van onze missie en strategische doelen. Het ontwikkelen en onderhouden van competenties staat centraal, gekoppeld aan de gesprekscyclus. Al onze mbo-opleidingen voldoen aan de minimum urennorm van 850 uur (bol) respectievelijk 300 uur (bbl en dtbol). In de programmering is circa 10 procent boven de verplichte norm geprogrammeerd, zodat eventuele uitval van lessen niet leidt tot een tekort aan onderwijstijd. Met interne audits toetsen we de programmering en realisatie. De instellingsaccountant heeft de onderwijstijd onderzocht en goedgekeurd. Het Nova College beschikt over een kwaliteitszorgstelsel en met kwaliteitsonderzoeken, zelfevaluaties en interne en externe audits is het toezicht op de kwaliteit van ons onderwijs systematisch georganiseerd. In 2013 zijn naar aanleiding van signalen twee intensieve kwaliteitsverbeteringstrajecten uitgevoerd. Daarnaast was het bevorderen van de kwaliteit van de examinering een belangrijk onderwerp. Klachten lossen we bij voorkeur direct en snel op. Formele klachten leggen we vast in de administratie en hiervan wordt de afhandelingsprocedure gevolgd. Wanneer de indiener van de klacht niet tevreden is met de afhandeling, kan hij of zij terecht bij de door het College van Bestuur ingestelde klachtencommissie. De klachtenroute en de vertrouwenspersonen staan vermeld in de onderwijsleidraad en op de website van het Nova College. In de vergadering van de Raad van Toezicht van 22 april 2014 is de Branchecode goed bestuur in het mbo en de checklist Governance van de MBO Raad besproken. De jaarrekening 2013 geeft volgens de controleverklaring van de accountant een getrouw beeld. De jaarrekening en het jaarverslag van 2013 zijn in de vergadering van de Raad van Toezicht op 20 juni 2014 goedgekeurd. Juni 2014, College van Bestuur 20 Jaarverslag 2013 ROC Nova College

JAARVERSLAG 2012 ROC NOVA COLLEGE

JAARVERSLAG 2012 ROC NOVA COLLEGE JAARVERSLAG 2012 ROC NOVA COLLEGE JAARVERSLAG 2012 ROC NOVA COLLEGE ROC Nova College Postbus 2110 2002 CC Haarlem Telefoon: (023) 530 20 10 E-mail: info-advies@novacollege.nl 4 Jaarverslag 2012 ROC Nova

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op ROC Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD gewoon een goede school 2016 / 17 Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op www.rockopnh.nl Kwaliteit van en voor leerlingen Een belangrijke maatstaf in de

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU Leidse instrumentmakers School te Leiden Fijnmechanische techniek (Researchinstrumentmaker) 4255204/4 BRIN: 02OV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam Opleiding vwo BRIN: 25LP Kenmerk: 4481172 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland. roc in beeld. van gewoon goed naar nog beter. Kijk voor het volledige jaarverslag 2014 op

ROC. Kop van Noord-Holland. roc in beeld. van gewoon goed naar nog beter. Kijk voor het volledige jaarverslag 2014 op ROC Kop van Noord-Holland roc in beeld van gewoon goed naar nog beter Kijk voor het volledige jaarverslag 214 op www.rockopnh.nl van gewoon goed naar nog beter! Grafieken en tabellen geven goed weer hoe

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie in feiten en cijfers Dit is het ROC van Twente ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Ruim 2000 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC TOP te Amsterdam 22158 Financiële beroepen (Financiële beroepen) en 93200 Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Januari,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292536 Datum onderzoek : 18 april 2017 Datum vaststelling : 29 juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 214 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Sociaal cultureel werker BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276997 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. F. van Wetten

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. F. van Wetten ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU F. van Wetten Plaats : Beek en Donk BRIN nummer : 26CP Onderzoeksnummer : 292322 Datum onderzoek : 13 februari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College te Dordrecht

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College te Dordrecht ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Da Vinci College te Dordrecht Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Medewerker maatschappelijke zorg 3 Mei 2014 BRIN: 20MQ Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE Opleidingen Commercieel medewerker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Invoering entreeopleiding

Invoering entreeopleiding Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3 KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Pedagogisch Werk, niveau 3 Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128008 Onderzoek uitgevoerd in: november, 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NOVA COLLEGE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NOVA COLLEGE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NOVA COLLEGE Unit Gezondheidszorg, Welzijn en Laboratoriumtechniek Opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Friesland College te Leeuwarden Mediavormgever April 2013 H3280513/4, Plaats: Utrecht BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 128263 Onderzoek uitgevoerd in: januari 2013

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Rescue Nederland Verzorgende-IG Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 29RH Onderzoeksnummer: 280253+283214 Datum onderzoek: 12 februari

Nadere informatie

REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM KOP VAN NOORD-HOLLAND

REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM KOP VAN NOORD-HOLLAND REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM KOP VAN NOORD-HOLLAND Titel : Managementinformatie: risicobeeld ROC Kop van Noord-Holland januari 2015 Datum : januari 2015 Versie : definitief Inleiding Deze managementrapportage

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (Sociaal-maatschappelijk dienstverlener) definitief 12 april 2013 Plaats: Amersfoort BRIN: 30RR

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ALBEDA COLLEGE Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra definitief augustus 2013 H3331188 Plaats: Rotterdam BRIN: Onderzoeksnummer: 00GT 242810 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Albeda College te Rotterdam Horeca-ondernemer/-manager/Ondernemer horeca/bakkerij ICT-medewerker (Medewerker beheer ICT) Sociaal-cultureel werker Administrateur

Nadere informatie

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van LID RAAD VAN TOEZICHT. bij

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van LID RAAD VAN TOEZICHT. bij DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE Voor de positie van LID RAAD VAN TOEZICHT bij ROC van Amsterdam - Flevoland 2 DE ORGANISATIE Het ROC van Amsterdam Het ROC van Amsterdam

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Landstede te Zwolle Luchtvaartdienstverlening Secretariële beroepen (Secretaresse) Juridisch medewerker (Juridisch medewerker openbaar bestuur)

Nadere informatie

Korte inhoud van de wet doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging

Korte inhoud van de wet doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging In haar nieuwsbrief van 19 september 2013 gaat de directie Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie van het ministerie van OCW in op de gevolgen van de Wetswijziging Doelmatige leerwegen MBO en modernisering

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap. Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW

Focus op Vakmanschap. Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW Focus op Vakmanschap Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW Focus op Vakmanschap (FoV) in perspectief Inhoud/Kernpunten FoV en Regeerakkoord Onderwijstijd Entreeopleidingen Bekostiging

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus Voortgezet Onderwijs 19 februari 2016 Inhoud Algemeen Meer maatwerk voor leerlingen Overgang po-vo Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie Rekenresultaten 2015 per school Scholen aan de slag

Nadere informatie

Mbo-instelling.. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: de instelling.

Mbo-instelling.. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: de instelling. Overeenkomst kwaliteitsafspraken mbo Overeenkomst tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en onderstaande onderwijsinstelling inzake de uitvoering van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo. Partijen:

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

NOVA COLLEGE. Lid College van Bestuur

NOVA COLLEGE. Lid College van Bestuur NOVA COLLEGE Oktober 2016 DE ORGANISATIE is een MBO-instelling, die actief is in de regio IJmond, de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer en Amstelveen en de Duin- en Bollenstreek. Het verzorgingsgebied van

Nadere informatie

Examinering: slagen doen we met elkaar!

Examinering: slagen doen we met elkaar! Examinering: slagen doen we met elkaar! Van hoofdpijndossier naar voorbeelddossier Workshop conferentie kwaliteitsnetwerk MBO 1 oktober 2015 Leon Römkens & Ed van den Berg Koning Willem I College en Nova

Nadere informatie

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Inleiding CVO Noord-Fryslân is een Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het noorden van Friesland. De Vereniging bestaat uit drie scholen: Christelijk

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Landstede te Zwolle. Medewerker beheer ICT

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Landstede te Zwolle. Medewerker beheer ICT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Landstede te Zwolle Medewerker beheer ICT januari 2013 Plaats: Zwolle BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 128104 Onderzoek uitgevoerd in: December 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Leiden Autotechniek (Autotechnicus) Januari 2015 BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 278430 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac Lyceum Den Haag afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac Lyceum Den Haag afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac Lyceum Den Haag afdelingen havo en vwo Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 30BT Onderzoek uitgevoerd op : 9 november 2010 Conceptrapport verzonden op : 20

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279414 Onderzoek uitgevoerd in: oktober/november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 30CW Onderzoek uitgevoerd op : 13 december 2010 Conceptrapport verzonden op :

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Medewerker beheer ICT Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128009 Onderzoek uitgevoerd in: November, 2012 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Flevoland. Kapper (Junior Kapper)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Flevoland. Kapper (Junior Kapper) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Flevoland Kapper (Junior Kapper) Juli 2012 Plaats: Lelystad BRIN: 25LR Onderzoeksnummer: 126736 Onderzoek uitgevoerd in: Juni 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onderwijs

(financiële) verantwoording passend onderwijs (financiële) verantwoording passend onderwijs Conferentie Naoberschap - Meesterschap, vrijdag 10 oktober 2014 Start with why? Waarom is verantwoording van belang? Hoe geef ik handen en voeten aan verantwoording?

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden-Nederland

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden-Nederland ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden-Nederland Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 25LH Onderzoeksnummer : 289213 Datum onderzoek : 24 juni 2016 en 20 januari 2017 Datum

Nadere informatie

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Organisatie Landstede Groep) is een onderwijsorganisatie die voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en onderwijs voor volwassenen

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland Profiel Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland 9 november 2016 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer

Nadere informatie

RESULTATENBOX 2014 ONDERWIJSGROEP

RESULTATENBOX 2014 ONDERWIJSGROEP RESULTATENBOX GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT 2014 ONDERWIJSGROEPTILBURG In de jaarverslaglegging over 2014 kiest Onderwijsgroep Tilburg voor een heldere splitsing tussen het verhalende over concrete activiteiten,

Nadere informatie

ontwikkeling van medewerkers

ontwikkeling van medewerkers ontwikkeling van medewerkers 38 Veel aandacht voor ontwikkeling van personeel In 21 heeft ROC ID College opnieuw veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en professionalisering van personeel. Medewerkers

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR ECONOMIE EN UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Commercieel medewerker Opleiding Boekhoudkundig medewerker/ Administrateur Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Breda afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Breda afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac College Breda afdelingen havo en vwo Plaats : Breda BRIN-nummer : 30CY Onderzoek uitgevoerd op : 1 december 2010 Conceptrapport verzonden op : 20 januari

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING ROC van Amsterdam ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 25PZ Onderzoeksnummer : 291146 Datum onderzoek

Nadere informatie

De aandachtsgebieden voor de Raad van Toezicht zijn omvangrijk en divers.

De aandachtsgebieden voor de Raad van Toezicht zijn omvangrijk en divers. Ten geleide De aandachtsgebieden voor de Raad van Toezicht zijn omvangrijk en divers. Waardegedreven toezichthouden vraagt om meer dan de formeel aan de Raad van Toezicht statutair toebedeelde taken. Er

Nadere informatie

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015 Profiel Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus december 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 / 06-29004782

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2.

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Kapper

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Kapper ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Kapper Juli 2014 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276481 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport verzonden op: 13

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam Kapper januari 2015 BRIN: 25ZH Onderzoeksnummer: 281679 Onderzoek uitgevoerd: 13 januari 2015 Rapport

Nadere informatie

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Inleiding Het onderwijs verandert. En het toezicht verandert mee. Vanaf 1 augustus 2017 houden

Nadere informatie

Datum 4 februari 2013 Betreft Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs (33 187)

Datum 4 februari 2013 Betreft Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs (33 187) a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Medewerker marketing en Communicatie / Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Financiële beroepen (Financieel

Nadere informatie

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter Vacature twee leden Raad van Toezicht waaronder een beoogd voorzitter Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland De Stichting De Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland (SVVONH),

Nadere informatie

CVI-Managementconferentie IJzersterk 2013

CVI-Managementconferentie IJzersterk 2013 CVI-Managementconferentie IJzersterk 2013 1 Slim krachten bundelen, vanuit klein binnen groot Edo de Jaeger vz. RvB ROCvA en ROCF vz CvB ROCvA Ronald Wilcke vice vz RvB ROCvA en ROC F en vz. CvB ROC F

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht 1 Toezichtkader Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en de

Nadere informatie

Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs

Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Bestemd voor het bevoegd gezag van scholen en scholengemeenschappen in het voortgezet

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS. Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS. Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL

Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL Rijn IJssel Rijn IJssel is een school voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Arnhem. We bieden jongeren en volwassenen

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren Els de Ruijter Maartje van den Burg 1 oktober 2015 Onderwerp workshop 1. Wetgeving per 01-08-2014 2. Toezicht 3. BOT & Beroepspraktijkvorming 4. Afwijken

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU AOC Terra Plaats : Groningen BRIN nummer : 01NJ Onderzoeksnummer : 290340 en 290341 Datum onderzoek : 10 t/m 27 oktober 2016

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Twente te Hengelo Kwaliteitsborging op instellingsniveau Pedagogisch werk (Pedagogisch medewerker jeugdzorg) Helpende

Nadere informatie

Leergang mbo 2016. Programma

Leergang mbo 2016. Programma Leergang mbo 2016 Programma Dinsdag 22 maart 2016, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2016 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 Leeuwarder Lyceum HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL C1 BRIN nummer : 20DL 00 HAVO Onderzoeksnummer : 290775 Datum onderzoek

Nadere informatie

Bijlage: Uitkomsten tevredenheidsonderzoek Besturenraad 2011, rechte tellingen

Bijlage: Uitkomsten tevredenheidsonderzoek Besturenraad 2011, rechte tellingen Bijlage: Uitkomsten tevredenheidsonderzoek Besturenraad 2011, rechte tellingen Vult u deze enquête in voor een school of voor een schoolbestuur? Tot welke sector behoort uw school? (meerdere antwoorden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC HORIZON COLLEGE. Opleiding Verkoopspecialist

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC HORIZON COLLEGE. Opleiding Verkoopspecialist RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC HORIZON COLLEGE Opleiding Verkoopspecialist Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 244 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie