JAARVERSLAG 2012 ROC NOVA COLLEGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012 ROC NOVA COLLEGE"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 ROC NOVA COLLEGE

2

3 JAARVERSLAG 2012 ROC NOVA COLLEGE ROC Nova College Postbus CC Haarlem Telefoon: (023)

4 4 Jaarverslag 2012 ROC Nova College

5 Voorwoord Het Nova College in 2012: op weg naar Excelleren in betrokkenheid Voor u ligt het jaarverslag van het Nova College over het kalenderjaar Het jaar dat wij met trots ons nieuwe Strategisch Beleidsplan Excelleren in betrokkenheid introduceerden. Met onze medewerkers en cursisten, maar ook met onze regionale partners hebben wij strategische keuzes gemaakt, gebaseerd op onze missie, visie, waarden, ambities, maatschappelijke ontwikkelingen en strategische context. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een plan voor de komende jaren dat dient als inspiratiebron en als uitgangspunt voor ons handelen. In de strategie voor de komende vier jaar staat de verwachting van onze cursist voorop. Wat cursisten van ons als school verwachten, is wat ons beweegt. Het onderwijsproces is daarbij leidend in alles wat we doen. Alle ondersteunende en besturende processen staan in dienst van dit onderwijsproces. Om aan die verwachting te voldoen, stellen wij ons lerend op. Als organisatie en als persoon. Want dat is waar een lerende, innoverende en excellerende onderwijsinstelling nu en in de toekomst om vraagt. Onze cursisten mogen van ons opleidingen verwachten waarin wij excelleren en die de meeste sociaal-maatschappelijke waarde genereren. De opleidingen die we aanbieden doorstaan deze strenge kwaliteitstoets. Dit alles vraagt van ons grote betrokkenheid bij onze cursisten en het onderwijsproces. Het jaar 2012 heeft in het teken gestaan van de implementatie van deze strategie. Daarnaast hebben we veel aandacht besteed aan de implementatie van Focus op Vakmanschap. Hierin vraagt de minister ons om het onderwijs te intensiveren, aantoonbaar beter te presteren en de waardering van onze doelgroepen als maatstaf te nemen. Ook hebben we ingezet op het behalen van de doelstellingen van Leraar 2020, maar meer als een bevestiging van de professionalisering die we al hebben ingezet. Wat onze resultaten betreft zijn we er in 2012 in geslaagd onze opbrengsten te vergroten tot boven het landelijk gemiddelde en de tevredenheid van onze medewerkers over het Nova College te verhogen, de tevredenheid van onze cursisten te consolideren en het aantal voortijdig schoolverlaters te laten dalen. Ook het rendement van het vavo is gestegen, ondanks de verzwaarde exameneisen. Aandachtspunten zijn voor ons de resultaten uit het inspectieonderzoek Staat van de Instelling met name op de kwaliteitsgebieden Examinering en Kwaliteitsborging. Over bovengenoemde onderwerpen en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het Nova College kunt u lezen in dit jaarverslag. Wij, het College van Bestuur, willen onze dank uitspreken aan de medewerkers van het Nova College en Nova Contract voor hun inzet in Ook danken wij de bedrijven, instellingen en overige belanghebbenden voor het in ons gestelde vertrouwen gedurende het verslagjaar. Hans Snijders, voorzitter College van Bestuur Ed van den Berg, lid College van Bestuur 5 Jaarverslag 2012 ROC Nova College

6 Leeswijzer Dit jaarverslag is geschreven voor al onze belanghebbenden en voor iedereen die geïnteresseerd is in het Nova College. De belangrijkste belanghebbenden van het Nova College zijn onze cursisten en medewerkers, bedrijven en instellingen in de regio met wie wij samenwerken, onze toeleverende scholen in het voortgezet onderwijs en onze toezichthouders, de Raad van Toezicht, Inspectie van het Onderwijs en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In het Bericht van de Raad van Toezicht geeft de Raad van Toezicht (RvT) overzichtelijk weer welke onderwerpen de RvT het afgelopen jaar heeft behandeld. Ditzelfde doen de ondernemingsraden van het Nova College en Nova Contract in het Bericht van de Ondernemingsraad en de Cursistenraad in het Bericht van de Cursistenraad. In de eerste twee hoofdstukken schetsen we een beeld van de organisatie, zodat de lezer het Nova College leert kennen en maakt de lezer kennis met de missie, visie en strategie van het Nova College. In hoofdstuk 3 geven wij onze belangrijkste activiteiten en resultaten weer op het gebied van onderwijs. Hoofdstuk 4 is volledig gericht op onze medewerkers. In dit hoofdstuk laten wij ons personeels beleid zien en welke resultaten dat heeft opgeleverd. Hoofdstuk 5 gaat over het bestuur en de bedrijfsvoering. Hierin gaan wij dieper in op kwaliteitszorg en op een aantal Novabrede projecten. Hoofdstuk 6 geeft inzicht in onze financiën. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over dit jaarverslag, nodigen wij u van harte uit deze aan ons door te geven via 6 Jaarverslag 2012 ROC Nova College

7 Inhoudsopgave Bericht van de Raad van Toezicht 10 Bericht van de Ondernemingsraad Nova College en Nova Contract 13 Bericht van de Cursistenraad 15 1 Profiel van het Nova College Nova College in cijfers Organisatie van het Nova College 18 2 Strategie en beleid Strategische uitgangspunten Missie Visie Merkwaarden Opdracht Context Ambitie Strategische speerpunten Speerpunten voor beleid 23 3 Onderwijs Kengetallen onderwijs Mbo actieplan Focus op Vakmanschap Niveau 1 (entreeopleiding) en niveau Passend onderwijs Voortijdig schoolverlaten Doorgaande leerlijnen vmbo-mbo-hbo Loopbaanleren Verkorten en intensiveren onderwijstijd Examinering Doelmatigheid Onderwijsleidraad Internationalisering Speerpunten binnen de units Nieuw Elan voor verpleegkundeopleiding Leer Werken in de Techniek Vavo Educatie 35 4 Medewerkers Kengetallen medewerkers Professionalisering Functioneren en beoordelen Competentiemanagement Salarismix Scholing 43 7 Jaarverslag 2012 ROC Nova College

8 4.3 Gezondheidsmanagement (Nova Vitaal) Arbeidsomstandighedenbeleid Verzuimbeleid Loopbaantrajecten Gezondheidsbeleid Afbouw Nova Contract Toekomstige ontwikkelingen 49 5 Bestuur en bedrijfsvoering Implementatie nieuw Strategisch Beleidsplan Kwaliteitszorg Intensivering kwaliteitsmanagement ISO 9001: certificering en audits Bureau Bedrijfsvoering ISO 9001: certificering en audits Nova Contract Interne kwaliteitsonderzoeken Externe kwaliteitsonderzoeken Klachtenmanagement Procesmanagement Bedrijfsvoering Huisvesting Afbouw Nova Contract Ontwikkeling Maritieme opleiding Governance en risicomanagement 65 6 Financiën Financiële kengetallen Financiële situatie op balansdatum Gang van zaken gedurende verslagjaar Treasury management Toekomstige ontwikkelingen Aanvullende informatie WEB Verantwoording geoormerkte gelden Verantwoording gelden regeling innovatie- en stagebox Verantwoording gelden subsidieregeling schoolmaatschappelijk werk Verantwoording gelden intensivering taal en rekenen 79 Bijlagen 91 1 Verklarende woordenlijst 91 2 Bestuur en toezicht 92 3 Ondernemingsraad en Cursistenraad 94 4 Raden van advies/adviescommissies 98 5 Checklist verantwoording governance 101 Colofon Jaarverslag 2012 ROC Nova College

9 9 Jaarverslag 2012 ROC Nova College

10 Bericht van de Raad van Toezicht Vaste onderwerpen De Raad van Toezicht (RvT) heeft in 2012 zes keer vergaderd met het College van Bestuur (CvB). Vijfmaal met een reguliere agenda -bij de behandeling van het jaarverslag 2011 (juni 2012) was de accountant aanwezig- en eenmaal is de vergadering volledig gewijd aan de strategie voor de jaren De vergaderingen worden gekenmerkt door een grote mate van openheid, vertrouwen en een constructief kritische opstelling. De agenda van de RvT-vergaderingen bestond deels uit vaste onderwerpen en deels uit onderwerpen met betrekking tot actuele ontwikkelingen. Gedurende het jaar kwamen op basis van externe- en interne ontwikkelingen de volgende onderwerpen aan de orde: de kwaliteit van het onderwijs, de strategische koers in samenhang met het mbo actieplan van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Focus op Vakmanschap, kwaliteitszorg, het personeelsbeleid, onderwijsbeleid, risicomanagement en de bedrijfsvoering. In de discussie over Focus op Vakmanschap toetste de RvT aan de hand van de voorstellen van de minister van OCW een, door het CvB, opgesteld implementatieplan, op haalbaarheid. In 2012 heeft de RvT de integriteitscode Nova College goedgekeurd. Bij het vormen van een oordeel over deze onderwerpen baseert de RvT zich op: informatie van het CvB; de (mondelinge) informatie van de accountant, die zijn bevindingen over de jaarrekening en de managementbrief aan de RvT toelicht; informatie uit rapporten van in- en externe instanties, zoals het ministerie van OCW en oordelen van toezichthoudende instanties, zoals de Inspectie van het Onderwijs. In 2012 heeft er geen gesprek plaatsgevonden met de centrale ondernemersraad (COR). Op 18 januari 2013 is er overleg geweest met de COR, waarbij zowel de heer Broedelet (voorzitter RvT) als de heer Snijders (voorzitter CvB) aanwezig was. De agenda is gezamenlijk vastgesteld. Gesproken is onder andere over Focus op Vakmanschap, huisvesting, de controlerende positie van de RvT en COR, en Nova Contract. Ontwikkeling gemeentelijke opdrachten De gemeenten hebben in het jaar 2012 de Educatie-WEB, vavo-web en Wet inburgering, en de bekostiging van de uitvoering, aanbesteed. De RvT heeft zich regelmatig laten informeren over de op handen zijnde wijzigingen in de uitvoering van de WEB. Met ingang van 2013 maakt het vavo budget deel uit van de lumpsum rijksbijdrage. Op basis van gewijzigd beleid wordt het Educatie budget voor andere doeleinden aangewend. De wijziging van de Wet inburgering is met ingang van 1 januari 2013 van kracht en leidt tot een afbouw van onze activiteiten op het vlak van inburgering. Nova Contract Naar aanleiding van de notitie Perspectief Nova Contract heeft de RvT uitvoerig stilgestaan bij mogelijke toekomstige scenario s die van toepassing zijn op de situatie van Nova Contract. Sterk teruglopende omzetten van de contractactiviteiten en werkzaamheden van het EVC Centrum Beroepsonderwijs geven nadrukkelijk aanleiding tot deze reflectie. 10 Jaarverslag 2012 ROC Nova College

11 Maritieme opleiding Wij hebben in vergaderingen regelmatig gesproken over de ontwikkelingen op het nautische opleidingsvlak en de wijze waarop samenwerking landelijk gestalte kan worden gegeven. Vanzelfsprekend speelt daar de eigen positie van onze maritieme opleiding een bepalende rol. De in gang gezette samenwerking met het zogenaamd Noordelijk cluster gaan we verder uitbouwen. Excelleren in betrokkenheid In december 2011 is de strategienotitie Excelleren in betrokkenheid vastgesteld. Op 30 maart 2012 heeft de RvT samen met het CvB een aparte vergadering gehouden over de strategische agenda. Uitvoerig is stilgestaan bij de identiteit en het profiel van het Nova College en de strategische portfolio: de onderwijsaccenten in onze drie regio s, de doelgroepen en de (strategische) samen werkingsmogelijkheden. Kwaliteit van onderwijs In 2012 is een nieuw toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs van kracht. Niet alleen het aantal verzoeken tot inspectie is toegenomen, ook de intensiviteit en diepgang van de inspectie zijn nadrukkelijk merkbaar. Om hier als organisatie adequaat op in te spelen, is besloten om het kwaliteitszorgbeleid te versterken. Enerzijds door meer menskracht in te zetten, anderzijds door de kwaliteitsborging tot op het laagste niveau in de organisatie te faciliteren. In het verlengde van deze aanscherping is ook gesproken over de besturingsfilosofie. Jaarrekening en begroting In de vergadering van juni 2012 heeft de RvT de jaarrekening 2011 in aanwezigheid van de accountant goedgekeurd en aan het CvB decharge verleend. Wij constateren dat het Nova College een gezond beeld laat zien als het gaat om solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit (rekening houdend met eenmalige, duurzame projecten). In de vergadering van december 2012 is de begroting 2013 vastgesteld en goedgekeurd. Huisvesting In de vergaderingen van de RvT is het onderwerp huisvesting regelmatig besproken. Veranderingen binnen de onderwijswereld hebben grote gevolgen voor de wijze waarop het (lange termijn) huisvestingsbeleid inhoud wordt gegeven. Aan de hand van scenario s kijken wij naar de effecten van intensivering van onderwijs, samenwerking met (strategische) partners, macrodoelmatigheid en portfolio. In 2013 wordt het huisvestingplan voor de komende jaren vastgesteld. Samenstelling RvT De tweede termijn van mevrouw Koper liep af in december 2012 en in 2013 eindigt ook de tweede termijn van de heer Broedelet. In de vergadering van juni heeft de RvT afspraken gemaakt over de wervings- en selectieprocedure. De RvT koos ervoor in één procedure twee leden te werven. Daartoe stelde de RvT twee profielbeschrijvingen op die voor advies zijn voorgelegd aan het CvB en de COR. De Cursistenraad was niet in de gelegenheid advies uit te brengen, omdat voor de bezetting van de Cursistenraad nieuwe verkiezingen moesten worden uitgeschreven. De COR maakte gebruik van het recht tot het doen van een bindende voordracht. De RvT schreef drie bureaus voor werving en selectie van leden van raden van toezicht aan. Mede na advies van de COR heeft de RvT een van de bureaus de opdracht gegeven twee leden te werven. Eind december heeft de eerste ronde in het selectieproces plaatsgevonden. In de vergadering van februari 2013 zijn mevrouw Joustra en mevrouw Frijters benoemd. In april 2013 trad de heer Burger terug. De samenstelling van de nieuwe RvT is een goede weerspiegeling wat betreft diversiteit, kennis en ervaring. 11 Jaarverslag 2012 ROC Nova College

12 Honorering Raad van Toezicht Conform de regeling Honorering toezichthouders mbo-instellingen is de volgende honorering voor de leden van de RvT in de decembervergadering vastgesteld: Voorzitter 7.200,- per jaar Lid 4.800,- per jaar De honorering van de RvT valt daarmee binnen de door de regeling gehanteerde grenzen. Evaluatie Raad van Toezicht De RvT heeft in 2012 aandacht besteed aan de evaluatie van de eigen inrichting en zijn functioneren, en aan de bijdrage van de afzonderlijke leden. Voor de begeleiding bij deze evaluatie heeft de RvT besloten een externe deskundige te betrekken. Deze heeft op zijn verzoek alle agenda s, notities en verslagen vanaf januari 2011 ontvangen. Daarnaast heeft hij twee vergaderingen bijgewoond en een enquête gehouden onder alle leden van de RvT en het CvB. De uitkomsten van de enquêtes en de observaties en analyses van de externe begeleider zijn eerst afzonderlijk gedeeld en besproken met de RvT en het CvB en vervolgens gezamenlijk besproken in de vergadering van september Er zijn afspraken vastgelegd die medio 2013 worden geëvalueerd. Evaluatie College van Bestuur Na deze evaluatie heeft de RvT functioneringsgesprekken over 2012 gevoerd met het CvB. Deze gesprekken zijn schriftelijk vastgelegd. Tot slot De RvT heeft grote waardering voor de inspanningen die worden geleverd door het CvB en alle medewerkers van het Nova College en Nova Contract om ervoor te zorgen dat alle cursisten kwalitatief goed onderwijs krijgen. Voor 2013 zullen, inherent aan het ambitieniveau voortvloeiend uit het Strategisch Beleidsplan Excelleren in betrokkenheid, de inspanningen wederom groot zijn. Het jaar 2013 zal vooral in het teken staan van het versterken van kwalitatief goed onderwijs. Namens de Raad van Toezicht, M. H. Broedelet, voorzitter 12 Jaarverslag 2012 ROC Nova College

13 Bericht van de Ondernemingsraad Nova College en Nova Contract OR Nova College Een van de speerpunten van de Ondernemingsraad (OR) in 2012 was de implementatie van de CAO-BVE, het daaraan gekoppelde Professioneel Statuut en de betekenis daarvan voor de medewerkers binnen het Nova College. De OR vindt zelfsturende teams een van de belangrijkste gevolgen van het Professioneel Statuut. Met het CvB is overlegd over de indeling van de teams, de benodigde veranderingen in managementstijl om de teams zelfsturend te laten optreden en over het Reglement Werkoverleg. In dit reglement is vastgelegd op welke wijze teams hun werkoverleg dienen te organiseren, zodanig dat de zeggenschap van de professionele medewerkers is gewaarborgd. Ook heeft de OR met het CvB overlegd over de inzet van middelen voor het primaire proces, het inrichten van een efficiënte organisatie en over de implementatie van de merkwaarden en de wijze waarop het management hieraan invulling geeft. Daarnaast heeft de OR de ontwikkelingen over Focus op Vakmanschap op de voet gevolgd, mede omdat de OR er zich van bewust is dat de genoemde acties het uiterste vergen van de organisatie. In 2013 richt de OR van Nova College zich vooral op monitoring van het nieuw Strategisch Beleidsplan , en op de invulling van Focus op Vakmanschap en het Professioneel Statuut. OR Nova Contract De OR van Nova Contract heeft zich in 2012 voornamelijk gericht op de afbouw van Nova Contract. Met het CvB is regelmatig overlegd over het doorstromen van Nova Contractmedewerkers naar het Nova College, het opheffen van het EVC Centrum Beroepsonderwijs en over de procedure voor de afbouw van Educatie. De OR heeft het CvB over deze zaken geadviseerd. Hierbij heeft de OR vooral ingezet op het behoud van werkgelegenheid voor medewerkers met een vaste aanstelling en op het behoud van kennis en deskundigheid. Voor zijn achterban heeft de OR informatiebijeenkomsten gehouden over de rechtspositie en over solliciteren. In 2013 blijft de OR van Nova Contract de afbouw van Nova Contract nauwgezet volgen en blijft hij optreden als kritische gesprekspartner van het CvB. Namens de OR Nova College en OR Nova Contract, Ton Beemster, voorzitter OR Nova College Gerard Wesselius, voorzitter OR Nova Contract 13 Jaarverslag 2012 ROC Nova College

14 in beeld Cursist opleiding Gastvrouw Nouschka Mendez en cursist Kok Rick Bührs winnen de Bokkedoorns Award Gemeente, politie, bedrijven en Nova College tekenden convenant om samen te werken aan sociale veiligheid. Bovendien biedt de samenwerking meer stageplaatsen voor mbo-cursisten Handhaver Toezicht en Veiligheid. 3 Nova College heeft in 2012 verschillende kenniscafés georganiseerd om met geïnteresseerde collega s kennis te delen over het mbo actieplan Focus op Vakmanschap. 4 Esther Lorjé (rechts), cursist Allround Laboratoriumtechniek, is uitgeroepen tot Nova uitblinker 2012 en Jesje Veling, cursist Mediaproductie Manager, wint Bart Bongers Prijs. 5 In november is de Entreeopleiding en Plusvoorziening in Hoofddorp feestelijk geopend. 6 De eerste cursisten Nova Zorg voor de Buurt ontvingen hun diploma in juli. Nova Zorg voor de Buurt is een wijkleerbedrijf voor jongeren die geen kans zien een opleiding op school te volgen en wel een beroep in de zorg willen leren. 7 Cursisten en docenten van de dansopleiding verzorgden de jaarlijkse eindvoorstelling in de Stadsschouwburg Haarlem. 8 De opleiding Mode Handel hield een modeshow in het Figee Innovatietheater in Haarlem. Cursisten Detailhandel, Beveiliging, Media en Uiterlijk Verzorging hielpen de show tot een succes te maken. 9 Recordaantal van tweedejaars van 43 vmboscholen bezoeken de voorlichtingsactiviteit CHOICE georganiseerd door Nova College en het Wellantcollege. 14 Jaarverslag 2012 ROC Nova College

15 Bericht van de Cursistenraad De Cursistenraad (CR) wordt jaarlijks gekozen. De eerste helft van 2012 was de CR actief. De voornaamste activiteiten van deze CR waren het op de kaart zetten van de raad en het goed inrichten van een aantal organisatorische en administratieve zaken. De overdracht naar de CR kon daarop vlot verlopen. Geen van de leden heeft zich opnieuw verkiesbaar gesteld. Het was het eerste cursusjaar dat er een formele CR actief is op het Nova College. Na de evaluatie van het eerste jaar heeft het Nova College een onafhankelijke begeleider ter beschikking gesteld aan de CR. Die functioneert als vraagbaak en helpt bij het opstarten van de CR, voorbereiden, plannen en verslagleggen van vergaderingen. Om de CR samen te stellen, hebben begin november 2012 verkiezingen plaatsgevonden voor de units CIOS, Dans & Theater, Uiterlijke Verzorging, Techniek en ICT Academie en Economie. Voor de andere units Gezondheidszorg, Welzijn en Laboratoriumtechniek, Entree, Vavo en Scheepvaart, Transport & Logistiek was er één kandidaat-lid voor de CR. Deze kandidaten zijn rechtstreeks benoemd. De CR spreekt viermaal per jaar met het CvB. Er is gesproken over de nieuwe bpv-overeenkomst, de regeling schoolkosten, klachtenregeling en de implementatie van het nieuwe Strategische Beleidsplan. Ook is er eenmaal gesproken met de voorzitter van de RvT over de macrodoelmatig heid van het opleidingsaanbod. Daarnaast heeft de CR actief contact gezocht met cursistenraden op unitniveau en cursistenraden van collega-roc s. Deze contacten worden inhoudelijk verder uitgewerkt in Om een goede gesprekspartner te kunnen zijn van de RvT, het CvB, de OR, directeuren en opleidingsmanagers hebben de leden begin 2013 een tweedaagse cursus gevolgd bij de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). De opgedane kennis en vaardigheden zijn ingezet en geëvalueerd en ervaringen en adviezen worden doorgegeven aan de volgende CR. Namens de Cursistenraad, Nathan Römer, voorzitter 15 Jaarverslag 2012 ROC Nova College

16 1 Profiel van het Nova College 1.1 Nova College in cijfers Aantal cursisten Aantal medewerkers/fte Beroepsonderwijs Vavo Onbekostigd Educatie Medewerkers Nova College FTE Nova College Medewerkers Nova Contract FTE Nova Contract Aantal diploma s beroepsonderwijs Aantal diploma s en certificaten vavo Onbekostigd Bekostigd Certificaten Diploma s Diplomaresultaat Nova College en landelijk Jaarresultaat Nova College en landelijk 75 Nova College Landelijk 75 Nova College Landelijk Jaarverslag 2012 ROC Nova College

17 Voortijdig schoolverlaten 12% * 800 Aantal cursisten voortijdig schoolverlaten Percentage voortijdige schoolverlaters Nova College Percentage voortijdige schoolverlaters landelijk 10% 600 8% % * voorlopig cijfer Cursisttevredenheid tweejaarlijks Medewerkerstevredenheid tweejaarlijks 8 7 Gemiddeld rapportcijfer Landelijk 8 7 Gemiddeld rapportcijfer Financiële kengetallen Liquiditeit 0,81 0,84 0,71 0, ,03 Rentabiliteit -2,4-2,1-3,6-1, ,1 Solvabiliteit 0,47 0,43 0,67 0, ,67 Exploitatiesaldo (x 1000) Jaarverslag 2012 ROC Nova College

18 1.2 Organisatie van het Nova College Het Nova College is een mbo-instelling die actief is in IJmond, Haarlem, Haarlemmermeer, Amstelveen en de Duin- en Bollenstreek. Ons verzorgingsgebied grenst aan dat van ROC van Amsterdam, Horizon College, Regio College en ROC Leiden. Met ongeveer medewerkers verzorgen we dagelijks onderwijs aan ruim cursisten vanaf 16 jaar. Het Nova College biedt meer dan tweehonderd beroepsopleidingen verdeeld over de onderwijsunits Economie, Techniek en ICT Academie, Scheepvaart, Transport & Logistiek, CIOS, Dans & Theater, Uiterlijke Verzorging, Gezondheidszorg, Welzijn en Laboratorium techniek en Entree. Daarnaast heeft het Nova College opleidingen en cursussen voor volwassenen. Dit aanbod loopt uiteen van basiseducatie en Nederlands voor anderstaligen tot en met vmbo-t, havo en vwo. Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs vormt het bevoegd gezag van het Nova College en Nova Contract. Organigram Nova College Raad van Toezicht OR College van Bestuur CR Bestuursbureau Bureau Bedrijfsvoering Projectbureau Passend onderwijs/vsv Projectbureau Nova Academie Unit Economie Unit GWL Unit STL Unit CIOS/UV, Dans & Theater Unit Techniek en ICT Academie Unit Entree Unit Vavo 18 Jaarverslag 2012 ROC Nova College

19 Raad van Toezicht Het Nova College heeft een duidelijke scheiding tussen bestuur en toezicht, conform de branchecode Goed bestuur in de mbo-sector. Die vereist een professionele besturing en onafhankelijk toezicht. College van Bestuur Het College van Bestuur (CvB) bestuurt het Nova College en Nova Contract. Het CvB is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van het Nova College en Nova Contract en voor de continuïteit. Het CvB zet onder meer het beleid en de strategie uit en zorgt voor de realisatie daar - van. Daarnaast is het CvB verantwoordelijk voor het naleven van de wet- en regelgeving, het nakomen van afspraken met ministeries en andere partners en voor een verantwoorde besteding van de middelen. Ondernemingsraad De Ondernemingsraad (OR) is instemmings- en adviesbevoegd voordat het CvB een besluit neemt over bepaalde zaken op het gebied van het beleid en de organisatie. Dit is vastgelegd in het reglement OR Nova College, reglement OR Nova Contract en reglement COR Nova College/ Nova Contract. Daarnaast heeft het CvB de plicht de OR te informeren over bepaalde formele zaken. Cursistenraad De Cursistenraad (CR) is instemmings- en adviesbevoegd voordat het CvB een besluit neemt over bepaalde zaken op het gebied van het beleid en de organisatie. Het reglement van de CR bepaalt de samenstelling, verkiezing, werkwijze en bevoegdheden van de CR. Bestuursbureau Het Bestuursbureau ondersteunt en adviseert het CvB bij het uitvoeren van zijn taak. Het Bestuursbureau bestaat uit het secretariaat van het CvB, het bureau Audit & Control, het bureau Kwaliteitszorg, de dienst Onderwijs en de dienst Marketing & Communicatie. Onderwijsunits Ons onderwijs is georganiseerd in units. Het managementteam van elke unit bestaat uit de unitdirecteur en opleidingsmanagers. De unitdirecteur is eindverantwoordelijk voor onder meer de kwaliteit van het onderwijs en de examinering, de bedrijfsvoering van de onderwijsunit, de dagelijkse gang van zaken, rapportage aan het CvB en het realiseren van de prestaties in het managementcontract. De opleidingsmanagers stellen het onderwijsprogramma op voor de cursisten en voeren dit uit samen met hun team van docenten, instructeurs en ondersteuners. Nova College geeft onderwijs in zeven onderwijseenheden; zes voor beroepsonderwijs en één voor volwasseneneducatie. Bureau Bedrijfsvoering Bureau Bedrijfsvoering ondersteunt de units en het CvB en staat onder leiding van de directeur Bureau Bedrijfsvoering. Dit bureau bestaat uit alle ondersteunende diensten: Financiën, Human Resource Management (HRM), Facilitaire zaken, ICT Beheer, Informatiemanagement en Cursistenzaken. Projectbureau Passend onderwijs/vsv Het projectbureau Passend onderwijs/vsv is tijdelijk ingericht om de voorgenomen wetswijzigingen in het kader van passend onderwijs vorm en inhoud te geven. Het projectbureau zorgt ook voor afstemming met externe partners. Projectbureau de Nova Academie De Nova Academie is het interne scholingsinstituut voor en door medewerkers ter bevordering van de des kundigheid van de medewerkers. De Nova Academie is een tijdelijk project dat in 2013 indaalt in de organisatie. Nova Contract Nova Contract is het organisatie-onderdeel waarbij het Nova College al haar private activiteiten en publiekgefinancierde WEB- en WIactiviteiten heeft ondergebracht. Nova Contract is een separate stichting met hetzelfde bevoegd gezag en dezelfde Raad van Toezicht als het Nova College. Juridisch gezien staat Nova Contract los van het Nova College. 19 Jaarverslag 2012 ROC Nova College

20 2 Strategie en beleid Sinds 2012 heeft het Nova College een nieuw Strategisch Beleidsplan voor de jaren : Excelleren in betrokkenheid. Bij de ontwikkeling hiervan hebben we ons uitgebreid laten adviseren door externe partners, zoals instellingen en bedrijven, gemeenten en schoolbesturen. Daarnaast hebben we onze medewerkers, cursisten en hun ouders bij het denkproces betrokken. Dit heeft ertoe geleid dat dit breed gedragen document -met als centrale thema wat cursisten van ons verwachten - in december 2011 is bekrachtigd door de RvT. 2.1 Strategische uitgangspunten Missie Het Nova College is een regionaal opleidingencentrum. Wij leiden cursisten op voor een beroep, diploma of certificaat. Maar we zijn niet zomaar een opleider. Bij ons leren cursisten meer dan een vak: zij groeien bij ons ook als mens. Met de bedoeling dat deze vakmensen vol vertrouwen en op eigen kracht een passende vervolgopleiding kiezen of loopbaanontwikkeling tegemoet gaan. En daarmee hun dromen kunnen realiseren. En gelukkig worden. Anders gezegd: wij gunnen cursisten een prachtig toekomstperspectief en dragen daar graag een flinke steen aan bij Visie De Novavisie begint bij onze merkbelofte: bij Nova groei je als mens. Dit geldt voor cursisten én collega s. Deze visie komt voort uit het Strategisch Beleidsplan maar het is altijd al een van onze ambities geweest. We willen cursisten helpen te ontdekken wie ze zijn. Wat hun kracht is, welke talenten ze hebben, waar ze gelukkig van worden. Cursisten die steeds meer uit zichzelf leren halen en zo groeien als mens. Zich niet alleen de kennis en vaardigheden van hun beroep eigen maken, maar ook de mentaliteit die daarbij hoort. Die begrijpen wat er later van hen wordt verwacht, hoe ze zich moeten gedragen en zo vol zelfvertrouwen aan hun werkende leven beginnen, en ook daar niet stoppen met groeien. Dat ze gelukkig zijn, bevrediging uit hun werk halen, er plezier in hebben in hun vak te excelleren. 20 Jaarverslag 2012 ROC Nova College

21 2.1.3 Merkwaarden Het Nova College heeft een eigen identiteit. Wie wij zijn, laat zich omschrijven in vier merkwaarden. Aandacht Thuis groeien als mens Veilig Regels Dit betekent dat het Nova College een plek biedt waar iedereen zich thuis voelt, waar het veilig is, waar je aandacht krijgt en waar duidelijke regels gelden. Dat beloven we. Maar hoe we die belofte waarmaken, is per doelgroep anders. Vandaar dat we onze beloftes en visie specifiek afstemmen op cursisten, medewerkers, voortgezet onderwijs en bedrijven en instellingen in de regio Opdracht Het ministerie van OCW stelt onze beleidskaders vast. De minister vraagt in het mbo actieplan Focus op Vakmanschap om het onderwijs te intensiveren, aantoonbaar beter te presteren en de waardering van onze doelgroepen als maatstaf toe te voegen. In het actieplan Leraar 2020 beschrijft de minister hoe de professionele kwaliteit van leraren en schoolleiders kan worden verbeterd, zodat de best mogelijke kwaliteit van onderwijs kan worden gerealiseerd. De doelstellingen van Leraar 2020 beschouwen we niet zozeer als een opdracht, maar meer als een bevestiging van de professionalisering die we al hebben ingezet. En die we verder willen uitbouwen, wat vanzelfsprekend is voor een lerende organisatie die wil excelleren in betrokkenheid Context Rondom het Nova College ontwikkelt zich de zogenoemde metropoolregio Amsterdam. Deze metropoolregio is een afgebakend en volgebouwd netwerk van steden. De uitdaging ligt in het volgen van en anticiperen op de economische ontwikkelingen in de regio en het bijdragen aan de vraag naar goedopgeleide vakmensen. Hiervoor zijn typische mbo-competenties nodig. Wij moeten ons dus als aanbieder van vakopleidingen grondig verdiepen in de ontwikkelingen op sociaal, maatschappelijk en economisch vlak. Alleen als we die ontwikkelingen begrijpen en we ons ermee verbinden, kunnen we onze opleidingen daar adequaat op afstemmen en een regionale speler van belang worden. 21 Jaarverslag 2012 ROC Nova College

22 Ambitie Wij willen een van de besten zijn in onze categorie. We beseffen dat dit een relatief criterium is, niettemin zou een landelijke top-5 positie het logische resultaat moeten zijn van onze ambitieuze inspanningen. Hiermee weten we zeker dat we de minimumeisen die aan ons worden gesteld, ruimschoots overtreffen. 2.2 Strategische speerpunten Gebaseerd op onze uitgangspunten en onze identiteit hebben we vijf strategische speerpunten geformuleerd die ons helpen onze ambities waar te maken. Deze speerpunten zijn van toepassing op alle onderdelen van de organisatie en op iedere medewerker binnen het Nova College. Ze hebben evenveel prioriteit en kennen dus geen volgorde. Sterker nog: alleen in hun samenhang helpen de speerpunten ons onze doelen te realiseren en onze droom te verwezenlijken. Wat cursisten van ons verwachten, is het centrale thema. Het is dan ook goed te constateren dat de gemiddelde cursistverwachting sterk overeenkomt met onze merkwaarden aandacht, regels, veilig, en thuis. Als wij naar onze merkwaarden leven, gaan cursisten die beleven. Om aan de verwachting van onze cursisten te voldoen, willen wij als organisatie niets liever dan excelleren en betrokken zijn en we zijn ervan overtuigd dat deze vijf speerpunten daaraan bijdragen. Verwachting cursisten voorop Wat de cursist van ons verwacht, is wat ons beweegt. We gedragen ons cursistgericht, we zijn betrokken bij cursisten en ontwikkelen (nog meer) inzicht in hun belevingswereld. We nemen ze serieus. Onderwijsproces leidend De cursist is de belangrijkste bestaansreden van onze organisatie. Dat maakt het onderwijsproces tot het belangrijkste van de organisatie. Alle ondersteunende en besturende processen staan in dienst van het onderwijsproces en verbeteren deze continu. We organiseren van buiten naar binnen. Lerende organisatie Omdat we cursisten een duurzaam toekomstperspectief willen meegeven, werken wij zelf ook voortdurend aan de ontwikkeling van onze competenties, talenten, attitudes en klantgerichtheid. Want dat is waar een lerende, innoverende en excellerende onderwijsinstelling nu én straks om vraagt. Excellente dienstverlening De cursisten mogen opleidingen verwachten waarin wij excelleren en die de meeste sociaalmaatschappelijke waarde genereren. De opleidingen die we aanbieden, doorstaan deze strenge kwaliteitstoets. In- en externe betrokkenheid Wij kunnen alleen betrokken zijn bij onze cursisten als we ook betrokken zijn bij onze interne organisatie en de wereld om ons heen. Binnen de organisatie gaan we (nog) slimmer samenwerken, in een gezonde balans tussen kaders en speelruimte. Opleidingsteams hebben zeggenschap over de manier waarop het onderwijs binnen onze visie het best wordt uitgevoerd. In de relatie met externe partners zoeken we onze toegevoegde waarde en bundelen we elkaars krachten. Zo kunnen we het perspectief van onze cursisten maximaal verrijken en duurzaam bijdragen aan de ontwikkeling van onze regio. 22 Jaarverslag 2012 ROC Nova College

23 2.3 Speerpunten voor beleid De speerpunten voor beleid 2012 komen voort uit het Strategisch Beleidsplan (SBP) en uit interne en externe ontwikkelingen. Speerpunten voor beleid 2012 per beleidsterrein Missie Visie Ambitie Strategische speerpunten Merkwaarden Externe ontwikkelingen: Mbo actieplan Focus op Vakmanschap Intensivering taal en rekenen Top 15 kansrijke roc s VSV Toezichtkader Inspectie Actieplan Leraar 2020 Openbare verantwoording en benchmarking Topsectorenbeleid Ontwikkelingen metropool Amsterdam Interne ontwikkelingen: Blijvende focus op begeleiding Intensivering taal en rekenen Nieuw SBP Terugdringen ziekteverzuim Efficiënter inrichten organisatie Afbouw Nova Contract Speerpunten voor beleid 2012 Onderwijs Mbo actieplan Focus op Vakmanschap Onderwijsleidraad Internationalisering Speerpunten binnen de units Medewerkers Focus op Vakmanschap: professionalisering Gezondheidsmanagement (Nova Vitaal) Afbouw Nova Contract Bestuur en bedrijfsvoering Implementatie SBP Kwaliteitszorg Huisvesting Samenwerking maritieme opleidingen Afbouw Nova Contract Governance en risicomanagement In de volgende hoofdstukken behandelen we de speerpunten per beleidsterrein. Hierbij beschrijven we het doel, de ondernomen acties, de resultaten, aandachtspunten voor de toekomst en overige relevante zaken en activiteiten. 23 Jaarverslag 2012 ROC Nova College

24 3 Onderwijs Het Nova College werkt hard om vakmensen op te leiden die vol vertrouwen hun loopbaan tegemoet treden en op eigen kracht functioneren in de maatschappij en als beginnend beroepsbeoefenaar. De cursisten mogen verwachten dat zij bij het Nova College hun talenten kunnen ontwikkelen waardoor zij groeien als mens. Dit realiseren wij niet alleen door het mbo actieplan Focus op Vakmanschap te operationaliseren en integreren in het bestaande beleid. Ook volgen we nauwkeurig in- en externe ontwikkelingen, gaan we met stakeholders in gesprek en zoeken we kansen om elkaars krachten te bundelen. We blijven met een kritische en optimistische blik werken aan een sterk onderwijsbeleid. In onderstaand overzicht staan de belangrijkste speerpunten van beleid voor ons onderwijs in Speerpunten onderwijs in 2012 Mbo actieplan Focus op Vakmanschap Niveau 1 (entreeopleiding) en 2 Passend onderwijs Voortijdig schoolverlaten (VSV) Doorgaande leerlijnen vmbo-mbo-hbo Loopbaanleren Verkorten en intensiveren onderwijstijd Examinering Doelmatigheid Onderwijsleidraad Internationalisering Speerpunten binnen de units Nieuw Elan Leer Werken in de Techniek Vavo Educatie 24 Jaarverslag 2012 ROC Nova College

25 25 Jaarverslag 2012 ROC Nova College

26 3.1 Kengetallen onderwijs Aantal cursisten mbo Bol Bbl (inclusief deeltijd-bol) Totaal Aantal cursisten vavo Vmbo Havo Vwo Aantal diploma s beroepsonderwijs Bekostigd Aantal diploma s/certificaten vavo Diploma s Totaal Vmbo Havo Vwo Certificaten Totaal Vmbo Havo Vwo Opbrengsten beroepsonderwijs Jaarresultaat 64% 67% 71% 65% 67% Diplomaresultaat 63% 67% 72% 65% 67% 26 Jaarverslag 2012 ROC Nova College

27 Voortijdig schoolverlaten Aantal cursisten * Percentage cursisten 9,8% 10,4% 9,0% 9,3% 8,9% * voorlopig cijfer Cursisttevredenheid Gemiddelde rapportcijfer mbo 6,9 6,9 6,9 Gemiddelde rapportcijfer vavo 6,9 6,8 Bpv-bedrijvenonderzoek Gemiddelde tevredenheid* 3,4 3,4 3,4 * op een vijfpuntsschaal Discrepantie schoolexamen / centraal examen vavo Gemiddeld verschil Gemiddeld verschil Vmbo-t 0,05 0,04 0,12 0,15 0,05 0,08 havo 0,26 0,26 0,27 0,06 0,26 0,17 vwo 0,81 0,66 0,78 0,42 0,75 0,6 * norm = 0,5 Gemiddeld cijfer centraal examen (CE) vavo Gemiddeld 3 jaar CE Gemiddeld 3 jaar CE Vmbo-t 6,1 6,25 6,05 5,87 6,12 6,04 havo 5,77 5,77 5,82 5,85 5,79 5,82 vwo 5,51 5,58 5,52 5,75 5,54 5,63 Percentage onvoldoendes CE Vmbo-t 33% 28% 35% 35% havo 41% 40% 39% 35% vwo 49% 45% 46% 37% 27 Jaarverslag 2012 ROC Nova College

28 Opbrengsten vavo 2012 Diploma s Vmbo-t Havo Vwo Doel: diploma Resultaat: beoogd diploma behaald Doel: diploma Resultaat: behaald certificaten Doel: diploma Resultaat: geen diploma/geen certificaat behaald 70,0 % 78,6% 86,3% 28,3% 16,8% 12,5% 1,67% 4,6% 1,2% Certificaten Vmbo-t Havo Vwo Doel: certificaten Resultaat: beoogde certificaten behaald Doel: certificaten Resultaat: geen certificaat behaald 68,9% 81,7% 84,5% 31,1% 18,3% 15,5% 3.2 Mbo actieplan Focus op Vakmanschap In 2012 hebben verschillende Novabrede expertgroepen gewerkt aan de beleidsontwikkeling en vertaling van Focus op Vakmanschap. Unitdirecteuren en managers van de diensten zijn proceseigenaar en voorzitter van deze expertgroepen. Hieronder volgt een schets van de ontwikkelingen die zich het afgelopen jaar op deze terreinen hebben voorgedaan Niveau 1 (entreeopleiding) en niveau 2 Nieuw aanbod entreeopleidingen Als gevolg van de maatregelen in Focus op Vakmanschap staat de positionering van de niveau 1- en 2-opleidingen prominent op de agenda. In 2012 hebben wij hierover intensief overlegd met onze regionale partners. Met als resultaat een aanvullend aanbod in de regio Noord (entreeopleiding in samenwerking met het Tender College). In de regio Zuid is een entreeopleiding (leerwerkcentrum) bij de AM Groep in Hoofddorp van start gegaan. Op dezelfde locatie is ook een plusvoorziening gestart, het resultaat van samenwerking met de scholen voor het voortgezet onderwijs en het voort gezet speciaal onderwijs in de Haarlemmermeer, jeugdhulpverlening, gemeente en het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC). Beide nieuwe voorzieningen bieden onderwijs in de directe leef omgeving van de jongeren en richten zich op die groep voor wie grootschalige voor zieningen nog een stap te ver is. Cursisten uit Hoofddorp gaven bij de officiële opening aan vooral de kleinschaligheid en de persoonlijke aandacht zeer te waarderen. Om het aanbod aan entreeopleidingen in de regio te verankeren, zetten we het overleg met de scholen en andere partners in de regio voort. Doelgroepen en toelatingsbeleid Na de invoering van Focus op Vakmanschap is alleen de entreeopleiding nog toegankelijk voor cursisten zonder vmbo-diploma; om in te stromen in niveau 2 is dan een diploma vereist. Het Nova College loopt al zoveel mogelijk vooruit op de nieuwe toelatingseisen. In 2012 hebben we de onderwijskundige implicaties van de komende regelgeving verder verkend. De formele regeling zou betekenen dat cursisten met verschillende niveaus (uitvallers van vmbo basis tot havo) allemaal zijn aan gewezen op de entreeopleiding. Maar wij willen aan cursisten onderwijs bieden 28 Jaarverslag 2012 ROC Nova College

29 dat aansluit op hun mogelijkheden. Het resultaat van deze discussie is een conceptnotitie Toelatingsbeleid entreeopleiding. Om de samenwerking tussen de toeleverende scholen en het Nova College op dit gebied te bevorderen, bespreken we dit voorgenomen beleid in 2013 met de vo-scholen in de regio. In 2012 hebben we ook een begin gemaakt met de discussie over de positionering van de niveau 2-opleidingen. Het doel is duidelijke keuzes te maken in die positionering, met name gericht op de vraag of de niveau 2-opleiding een zelfstandig opererende opleiding binnen het Nova College blijft óf dat verdere samenwerking met het vmbo wordt gezocht. In deze discussie nemen we de, door het ministerie van OCW, aangekondigde mogelijkheid voor een vakmanschapsroute mee. Een enquête onder de leidinggevenden van de niveau 2-opleidingen heeft een eerste inventarisatie opgeleverd. In 2013 zetten we de discussie over de positiebepaling voort Passend onderwijs Visie passend onderwijs Sinds 2011 is het Nova College bezig met de voorbereiding op passend onderwijs. In 2012 hebben we weer een aantal belangrijke stappen gezet. De visie op passend onderwijs is vastgesteld met daarin het doel dat Nova College wil bereiken: voor iedere cursist zoeken wij de juiste plek en bieden wij onderwijs dat past bij zijn onderwijsbehoeften. Ook voor cursisten met een beperking, leerproblemen of sociaal-emotionele problemen. Passend onderwijs betekent voor ons ook dat we tegemoetkomen aan ambities en mogelijkheden van cursisten die meer in hun mars hebben. In het kader van leerlinggebonden financiering (LGF) bieden wij op basis van handelingsplannen extra begeleiding aan 212 mbo-cursisten. Extra begeleiding mbo Voorziening Aantal cursisten in 2012 Visuele beperking 7 Auditieve en/of communicatieve beperking 26 Lichamelijke beperking 27 Gedragsmatige beperking 152 Voor 21 cursisten is een herindicatie aangevraagd en toegekend en voor 14 cursisten is een indicatie aangevraagd en toegekend. Daarnaast hebben 16 cursisten bij het vavo een LGF-indicatie. Op het aanmeldformulier vragen we expliciet of de cursist een LGF-indicatie heeft en ook bij de intake komen LGF of onderwijsbelemmerende factoren aan bod. Bovendien vragen wij aan de decaan van de toeleverende school advies over de haalbaarheid van de richting die de cursist kiest. Ook kan de decaan op het aanmeldformulier vermelden welke problemen een cursist is tegengekomen. Omdat de indicatie op termijn verdwijnt, zetten we verdere stappen om adequaat informatie te vergaren over belemmerende factoren en een passende begeleiding van de cursist. Er is al een begin gemaakt door het aanmeldformulier inhoudelijk aan te passen en informatie op te vragen bij decanen van toeleverende scholen. Intake De intake is een belangrijke schakel. In 2012 zijn we gestart met het aanpassen van de intakeprocedure en -processen. Kern is het nadrukkelijker bespreken van de verwachtingen en mogelijkheden van de cursist, zowel wat het toekomstig beroep betreft als het onderwijsproces. De informatieverstrekking 29 Jaarverslag 2012 ROC Nova College

30 en het advies vanuit de toeleverende scholen nemen we daarbij nadrukkelijk mee. De nieuwe conceptprocedures en de conceptformulieren worden in 2013 vastgesteld en ingevoerd samen met de toeleverende scholen in de regio. Doelgroepenbeleid In de toekomst wordt de indicatiestelling voor cursisten met een rugzakje afschaft en verdwijnt de LGF. Hierdoor moet het Nova College zelf de begeleidingsbehoefte van cursisten met beperkingen vaststellen, in nauw overleg met de cursist en ouders. In 2012 hebben we bepaald om welke verschillende doelgroepen het gaat. Ook werken we sinds 2012 samen met het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland, dat zorgt voor afstemming van het doelgroepenbeleid met toeleverende scholen en het Nova College. In 2013 gaan we op basis van vastgestelde doelgroepen ons begeleidingsaanbod concretiseren. Dyslexiebeleid Ongeveer 900 cursisten hebben een dyslexieverklaring. In 2012 is het dyslexiebeleid voor het Nova College vastgesteld, waarbij het protocol Dyslexie mbo is gevolgd. In 2013 volgt beleid voor dyscalculie Voortijdig schoolverlaten (VSV) Het voorkomen van voortijdig schoolverlaten heeft onverminderd onze aandacht. De resultaten laten een stabiel beeld zien; de laatste jaren zien we een reductie van rond de 20%. Hieruit valt op te maken dat de maatregelen structureel hun uitwerking hebben, maar dat het Nova College nog een verdiepingsslag moet maken. Om het aantal voortijdig schoolverlaters te reduceren, is het voor het Nova College vooral van belang het aantal examendeelnemers 25% van de totale uitval binnen de gehanteerde termijn te diplomeren. In procenten zien we een daling van 9,3% (definitieve cijfer 2011) naar 8,9% (voorlopige cijfer 2012). Vanwege de aanvraag van programmagelden hebben we in 2012 voor de regio West-Kennemerland een nieuw convenant afgesloten. Met de partners in de regio (RMC, vo-scholen en gemeente) zijn vier speerpunten in het beleid opgenomen waarin vooral een verschuiving is te zien van curatief naar preventief. De vier speerpunten zijn; Pluspunt Het Pluspunt is een voorziening voor cursisten tot 23 jaar die met hun opleiding dreigen te stoppen en veel moeite hebben met het kiezen van een nieuwe opleiding. Zij volgen een intensief traject in kleine groepen. In 2012 hebben 100 cursisten aan het uitgebreide traject deelgenomen en 116 cursisten aan het verkorte traject. De afgelopen jaren laten zien dat meer dan 70% hiervan voor het onderwijs behouden blijft, hetzij bij het Nova College, hetzij bij een andere onderwijsinstelling. Trajectcoach (plusvoorziening) Trajectcoaches bieden additionele begeleiding aan cursisten met gestapelde problematiek. De bege leiding is intensief en duurt minimaal drie maanden. Deze intensieve vorm van begeleiding bieden we aan in de regio West-Kennemerland en in de agglomeratie Amsterdam. In de regio West- Kennemerland hebben we 85 cursisten begeleid, in de agglomeratie Amsterdam 101 cursisten. Voor beide voor zieningen geldt dat we rapporteren aan de regionale stuurgroep VSV over de voortgang en de resultaten. Het gaat hier om een overbelaste doelgroep. Daarom is het onze bedoeling om, met de intensieve begeleiding, de voortijdige uitval niet hoger te laten zijn dan bij reguliere cursisten het geval is. 30 Jaarverslag 2012 ROC Nova College

31 Van de 186 cursisten zijn 62 uitgestroomd. Daarvan waren 51 succesvol en 7 niet. Bij 5 cursisten lag de oorzaak bij persoonsgebonden factoren en bij 2 cursisten bij studie- of beroepskeuzegebonden factoren. Van de 51 succesvolle cursisten hebben 7 de startkwalificatie behaald. De rest vervolgt zelfstandig de opleiding, is overgestapt naar een andere opleiding of ging zich verder oriënteren. Van 128 cursisten verlengen we de begeleiding in Bovendien zijn in de regio West-Kennemerland trajectcoaches ingezet voor de entreeopleiding. In totaal volgden 211 cursisten deze opleiding in het cursusjaar , waarvan er 128 zijn doorgestroomd naar een niveau 2-opleiding of een verlenging hebben van hun niveau 1-opleiding, 44 behaalden het mbo-diploma niveau 1 en 38 verlieten ongediplomeerd de opleiding. Jobcoach Wij hebben in 2012 voor de regio West-Kennemerland en de agglomeratie Amsterdam 4 parttime jobcoaches aangesteld. Zij ondersteunen bbl-cursisten bij het vinden van een werkgever. In 2012 zijn 46 geslaagde matches tot stand gekomen. Preventief leerplichtspreekuur Het instellen van preventieve leerplichtspreekuren met de leerplichtambtenaar stelt het Nova College in staat nog tijdiger een adequate aanpak te realiseren voor cursisten die verzuimen en daardoor dreigen uit te vallen. In 2012 zijn bijna 600 cursisten op het preventief leerplichtspreekuur geweest Doorgaande leerlijnen vmbo mbo hbo In 2012 is veel aandacht uitgegaan naar de aansluiting met zowel het vmbo als het hbo. Dit heeft geresulteerd in een aantal trajecten dat vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid plaatsvindt. Vakcollege: samenwerking tussen unit Techniek en ICT Academie met Technisch College Velsen; Associate degree: samenwerking tussen unit Economie van het Nova College met ROC van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam; Maritieme Academie, waar een aantal maritieme opleidingen van de unit Scheepvaart, Transport & Logistiek onderdeel van uitmaakt. In 2012 hebben de unit Techniek en ICT Academie en het Kennemer College gezamenlijk leerroutes opgezet. Hierin worden de leerplannen van de bovenbouw van het vmbo-tl en die van mbo-niveau 4 geïntegreerd in een programma van 6 leerjaren, waarna cursisten kunnen doorstromen naar het hbo. Werkgroepen met afgevaardigden van de unit Techniek en ICT Academie, van de unit Economie en van het Kennemer College werken de organisatiestructuur en het onderwijsprogramma uit. Voor deze zogenoemde vhbo-route is een convenant opgesteld en ondertekend. Om doorlopende leerlijnen en flexibele routes te kunnen ontwikkelen en optimaliseren heeft het Nova College met een groot aantal regionale vmbo-scholen, roc s en het bedrijfsleven een subsidieaanvraag Toptechniek in bedrijf ingediend bij het Platform Bèta Techniek. Deze aanvraag is echter in december 2012 niet gehonoreerd. Reden was onder andere dat de onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden op het moment van de projectaanvraag nog niet helder was. De oorzaak daarvan ligt in de complexe samenstelling van de regio; er zijn veel partners en de sector techniek is veelomvattend. Het Nova College gebruikt de opgedane ervaring bij het verder ontwikkelen van leerlijnen en flexibele routes. 31 Jaarverslag 2012 ROC Nova College

JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE

JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE ROC Nova College Postbus 2110 2002 CC Haarlem Telefoon: (023) 530 20 10 E-mail: info-advies@novacollege.nl 4 Jaarverslag 2013 ROC Nova

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie in feiten en cijfers Dit is het ROC van Twente ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Ruim 2000 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen,

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland. roc in beeld. van gewoon goed naar nog beter. Kijk voor het volledige jaarverslag 2014 op

ROC. Kop van Noord-Holland. roc in beeld. van gewoon goed naar nog beter. Kijk voor het volledige jaarverslag 2014 op ROC Kop van Noord-Holland roc in beeld van gewoon goed naar nog beter Kijk voor het volledige jaarverslag 214 op www.rockopnh.nl van gewoon goed naar nog beter! Grafieken en tabellen geven goed weer hoe

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op ROC Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD gewoon een goede school 2016 / 17 Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op www.rockopnh.nl Kwaliteit van en voor leerlingen Een belangrijke maatstaf in de

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292536 Datum onderzoek : 18 april 2017 Datum vaststelling : 29 juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU Leidse instrumentmakers School te Leiden Fijnmechanische techniek (Researchinstrumentmaker) 4255204/4 BRIN: 02OV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De Kinderombudsman Visie op het verlengen van de kwalificatieplicht tot 21 jaar 7 september 2015 Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aanleiding De

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap. Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW

Focus op Vakmanschap. Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW Focus op Vakmanschap Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW Focus op Vakmanschap (FoV) in perspectief Inhoud/Kernpunten FoV en Regeerakkoord Onderwijstijd Entreeopleidingen Bekostiging

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam Opleiding vwo BRIN: 25LP Kenmerk: 4481172 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

deelnemers Warme band voortgezet onderwijs Flink hoger diplomaen jaarresultaat 2 Lichte stijging aantal

deelnemers Warme band voortgezet onderwijs Flink hoger diplomaen jaarresultaat 2 Lichte stijging aantal Op koers Het Regio College in 2011 3 2011 1 De medewerkers van het Regio College hebben in 2011 onverminderd gewerkt aan het verhogen van het studiesucces van de deelnemers en het versterken van de aantrekkingskracht

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM KOP VAN NOORD-HOLLAND

REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM KOP VAN NOORD-HOLLAND REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM KOP VAN NOORD-HOLLAND Titel : Managementinformatie: risicobeeld ROC Kop van Noord-Holland januari 2015 Datum : januari 2015 Versie : definitief Inleiding Deze managementrapportage

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Rescue Nederland Verzorgende-IG Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 29RH Onderzoeksnummer: 280253+283214 Datum onderzoek: 12 februari

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

Directiestatuut Horizon College

Directiestatuut Horizon College Directiestatuut Horizon College Pagina 1 van 6 Directiestatuut Horizon College Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Directeur de sectordirecteur, de directeur van het Facilitair Bedrijf en de directeur Bestuurs-

Nadere informatie

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend Functieprofiel Directeur SWV Passend Onderwijs (PO) IJmond Functienaam: Directeur Organisatie: Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Dienstverband: 0,8 WTF Salarisschaal: conform CAO-PO

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 244 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio)

CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio) CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio) Convenant tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de RMCcontactgemeente van de RMC-regio ( ) en onderstaande onderwijsinstellingen inzake het terugdringen

Nadere informatie

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van LID RAAD VAN TOEZICHT. bij

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van LID RAAD VAN TOEZICHT. bij DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE Voor de positie van LID RAAD VAN TOEZICHT bij ROC van Amsterdam - Flevoland 2 DE ORGANISATIE Het ROC van Amsterdam Het ROC van Amsterdam

Nadere informatie

Invoering entreeopleiding

Invoering entreeopleiding Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

NOVA COLLEGE. Lid College van Bestuur

NOVA COLLEGE. Lid College van Bestuur NOVA COLLEGE Oktober 2016 DE ORGANISATIE is een MBO-instelling, die actief is in de regio IJmond, de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer en Amstelveen en de Duin- en Bollenstreek. Het verzorgingsgebied van

Nadere informatie

Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs

Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Bestemd voor het bevoegd gezag van scholen en scholengemeenschappen in het voortgezet

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 30CW Onderzoek uitgevoerd op : 13 december 2010 Conceptrapport verzonden op :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NOVA COLLEGE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NOVA COLLEGE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NOVA COLLEGE Unit Gezondheidszorg, Welzijn en Laboratoriumtechniek Opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Korte inhoud van de wet doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging

Korte inhoud van de wet doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging In haar nieuwsbrief van 19 september 2013 gaat de directie Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie van het ministerie van OCW in op de gevolgen van de Wetswijziging Doelmatige leerwegen MBO en modernisering

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 214 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Leergang mbo 2016. Programma

Leergang mbo 2016. Programma Leergang mbo 2016 Programma Dinsdag 22 maart 2016, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2016 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

Leergang bve 2015. Programma

Leergang bve 2015. Programma Leergang bve 2015 Programma Dinsdag 21 april 2015, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2015 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Friesland College te Leeuwarden Mediavormgever April 2013 H3280513/4, Plaats: Utrecht BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 128263 Onderzoek uitgevoerd in: januari 2013

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

betrokkenheid Strategisch beleidsplan 2012-2015

betrokkenheid Strategisch beleidsplan 2012-2015 Excelleren in betrokkenheid Strategisch beleidsplan 2012-2015 Strategisch beleidsplan 2012-2015 Groeien als mens Wij leiden cursisten op voor een beroep, diploma of certificaat. Maar we zijn niet zomaar

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Woningbouwvereniging Helpt Elkander Nuenen Algemeen profiel Raad van Toezicht Het hoofddoel van de RvT is toezicht te houden

Nadere informatie

Strategisch BeleidsPlan en nu verder

Strategisch BeleidsPlan en nu verder Strategisch BeleidsPlan en nu verder Algemeen In 2015 zijn de discussies gevoerd over het nieuwe Strategisch BeleidsPlan (SBP) en dit heeft geleid tot het SBP met de titel Bundelen van kracht&ruimte voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Inleiding CVO Noord-Fryslân is een Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het noorden van Friesland. De Vereniging bestaat uit drie scholen: Christelijk

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam KWALITEITSONDERZOEK MBO Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam Verzorgende-IG Januari 2016 BRIN: 30NZ Onderzoeksnummer: 286193 Onderzoek uitgevoerd: 13-01-2016 Conceptrapport verzonden op: 23 februari 2016

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Breda afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Breda afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac College Breda afdelingen havo en vwo Plaats : Breda BRIN-nummer : 30CY Onderzoek uitgevoerd op : 1 december 2010 Conceptrapport verzonden op : 20 januari

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

Leergang bve 2015. Programma

Leergang bve 2015. Programma Leergang bve 2015 Programma Dinsdag 21 april 2015, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2015 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport

Nadere informatie

Profiel. Strategisch beleidsadviseur HRM. 29 april 2016. Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden

Profiel. Strategisch beleidsadviseur HRM. 29 april 2016. Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden Profiel Strategisch beleidsadviseur HRM 29 april 2016 Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Inleiding Het onderwijs verandert. En het toezicht verandert mee. Vanaf 1 augustus 2017 houden

Nadere informatie

Partijen: ROC Gilde Opleidingen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw I.A.M. Janssen Reinen, hierna te noemen: de contactschool.

Partijen: ROC Gilde Opleidingen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw I.A.M. Janssen Reinen, hierna te noemen: de contactschool. Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de onderwijsinstellingen en de contactgemeente van de RMC-regio Noord Limburg (regio 38), inzake de aanpak van voortijdig schoolverlaten en voor jongeren

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

23-04-2012. Actieplan mbo Focus op Vakmanschap 2011-2015. Inhoud workshop. Bekostigingssystematiek 1. Wim Maas. Onderwijsgroep Tilburg ROC Tilburg

23-04-2012. Actieplan mbo Focus op Vakmanschap 2011-2015. Inhoud workshop. Bekostigingssystematiek 1. Wim Maas. Onderwijsgroep Tilburg ROC Tilburg Actieplan mbo Focus op Vakmanschap 2011-2015 Wim Maas Onderwijsgroep Tilburg ROC Tilburg Jouw partner in de school Inhoud workshop Binnen de scoop: Bekostigingssystematiek (was/wordt) Intensivering en

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC TOP te Amsterdam 22158 Financiële beroepen (Financiële beroepen) en 93200 Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Januari,

Nadere informatie

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College 1. Achtergrond en perspectief De ernstige financiële problemen van het ROC Leiden noodzaken tot een nieuw perspectief voor

Nadere informatie

Mbo-instelling.. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: de instelling.

Mbo-instelling.. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: de instelling. Overeenkomst kwaliteitsafspraken mbo Overeenkomst tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en onderstaande onderwijsinstelling inzake de uitvoering van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo. Partijen:

Nadere informatie

ROC FRIESE POORT. Kernwaarden van ROC Friese Poort. Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010

ROC FRIESE POORT. Kernwaarden van ROC Friese Poort. Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010 ROC FRIESE POORT Kernwaarden van ROC Friese Poort Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010 Inhoud Inleiding... 3 1. Wat zijn kernwaarden van ROC Friese Poort?... 3 2. Meten is weten: Hoe kan

Nadere informatie

18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403

18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403 Onderwerp Cijfers 2006-2007 Voortijdig Schoolverlaten Inleiding

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac Lyceum Den Haag afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac Lyceum Den Haag afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac Lyceum Den Haag afdelingen havo en vwo Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 30BT Onderzoek uitgevoerd op : 9 november 2010 Conceptrapport verzonden op : 20

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013 Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen Kenniscentrum EVC, januari 2013 1 Aanleiding Sociale partners in Zorg en Welzijn stelden in het voorjaar

Nadere informatie

CVI-Managementconferentie IJzersterk 2013

CVI-Managementconferentie IJzersterk 2013 CVI-Managementconferentie IJzersterk 2013 1 Slim krachten bundelen, vanuit klein binnen groot Edo de Jaeger vz. RvB ROCvA en ROCF vz CvB ROCvA Ronald Wilcke vice vz RvB ROCvA en ROC F en vz. CvB ROC F

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mentorenproject jongeren 2008-2011 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille M. Divendal Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl STZ/JOS Reg.nr. 136463 Bijlagen A +

Nadere informatie

Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant

Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 Van: kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant 1 Beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 30 220 Publiek ondernemerschap Toezicht en verantwoording bij publiek-private arrangementen Nr.6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 14

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

De kracht van vakmanschap

De kracht van vakmanschap De kracht van vakmanschap Presentatie Anky Veldman, voorzitter Btg ZWS Kennisdelingsconferentie 29 maart 2012 Vers van de Pers A. V&VN voorstel beroepsniveau s B. Actieplan Focus op Vakmanschap C. Kenmerken

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS. Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS. Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College te Dordrecht

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College te Dordrecht ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Da Vinci College te Dordrecht Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Medewerker maatschappelijke zorg 3 Mei 2014 BRIN: 20MQ Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Organisatie Landstede Groep) is een onderwijsorganisatie die voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en onderwijs voor volwassenen

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Bergen op Zoom afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Bergen op Zoom afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac College Bergen op Zoom afdelingen havo en vwo Plaats : Bergen op Zoom BRIN-nummer : 30DJ Onderzoek uitgevoerd op : 1 december 2010 Documentnummer : 3046690

Nadere informatie

ontwikkeling van medewerkers

ontwikkeling van medewerkers ontwikkeling van medewerkers 38 Veel aandacht voor ontwikkeling van personeel In 21 heeft ROC ID College opnieuw veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en professionalisering van personeel. Medewerkers

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN VTOI januari 2016 Checklist verantwoording RvT in het jaarverslag Pagina

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018 RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en VSV per 1 januari 2014 Organisatie Bestuurlijk: Leerplicht,

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Strategie Onze missie Onze ambitie

Strategie Onze missie Onze ambitie Het beste waarmaken Ons DNA maakt dat we willen worden herkend aan de kwaliteit van ons werk. Kwaliteit doordat we doen wat we belangrijk vinden, waar we goed in zijn en wat bij ons past. Vanuit de basis

Nadere informatie