Van Triple- naar Multi Play

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van Triple- naar Multi Play"

Transcriptie

1 Van Triple- naar Multi Play De identificatie van strategische opties voor Casema door middel van een (semi-) dynamische SWOT analyse Publieke versie Joost Verboom augustus 2006

2

3 Van Triple- naar Multi Play De identificatie van strategische opties voor Casema door middel van een (semi-) dynamische SWOT analyse Onderwerp: Het opstellen en toepassen van een (semi-) dynamisch analysemodel voor de identificatie van strategische opties ter invulling van de toekomstvisie van Casema. Tevens is een ontwerp gemaakt van een nieuwe dienst die Casema kan realiseren. Auteur: J.C. Verboom Opdrachtgever: Casema NV Universiteit: Technische Universiteit Delft, Faculteit Techniek, Bestuur en Management, Sectie Technologie, Strategie en Ondernemerschap Opleiding: Technische Bestuurskunde Afstudeercommissie: prof. ir. W. Dik (Technologie, Strategie en Ondernemerschap) dr. E. den Hartigh (Technologie, Strategie en Ondernemerschap) dr. E.A.M. van de Kar (Systeemkunde) ir. W. Lemstra (Economie van Infrastructuren) drs. M. Mensink (directeur Strategie en Partnerships, Casema NV) Datum: augustus 2006

4

5 Voorwoord Voor u ligt mijn afstudeerscriptie van de opleiding Technische Bestuurskunde aan de TU Delft. De afgelopen maanden heb ik in opdracht van Casema NV onderzoek verricht naar het identificeren van strategische opties ten aanzien van de toekomstvisie van het bedrijf. Het gecombineerd afnemen van televisie-, internet- en telefoniediensten bij één aanbieder is pas sinds kort mogelijk. Dit verschijnsel heet Triple Play en leidt tot toenemende concurrentie tussen aanbieders. Op termijn kunnen mobiele diensten op het terrein van televisie, internet en telefonie worden toegevoegd, zodat er sprake is van Multi Play. Lezers die geïnteresseerd zijn in de theoretische modellen waarmee deze markten inzichtelijk zijn gemaakt, verwijs ik naar hoofdstuk 2. In de hoofdstukken 3, 4 en 5 worden de interne en externe analyses van Casema uitgewerkt. De belangrijkste resultaten van dit onderzoek, de strategische opties van Casema, zijn beschreven in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 wordt een aanzet gemaakt van het ontwerp van een nieuwe dienst die Casema kan realiseren: mobiele televisie. Tevens geef ik in hoofdstuk 8 een aantal aanbevelingen, die Casema op de korte en langere termijn zou kunnen realiseren. Ik wil Casema bedanken dat ik door het bedrijf in de gelegenheid ben gesteld zijn strategie te onderzoeken. Ik kijk terug op een interessante en leerzame periode. Ik waardeer dat ik het strategieproces, zoals onder andere het verkrijgen van de WiMAX licentie, van dichtbij heb mogen meemaken. Om volledig op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen in de markt heb ik gedurende dit onderzoek verschillende congressen bezocht, zoals de TSOC lezing (met dank aan Els van de Kar), Telecomtime, het Hotspotevent en het Nationaal Overleg Telecom. In de eerste plaats gaat mijn dank gaat uit naar de afstudeercommissie voor haar begeleiding tijdens mijn onderzoek. Ik bedank professor Wim Dik voor het voorzitten van de commissie en voor het delen van zijn kennis en ervaring in de telecomsector. Ik bedank mijn eerste begeleider, Erik den Hartigh voor zijn hulp bij het onderzoekproces; in het bijzonder voor de zoektocht naar strategiemodellen voor het beschrijven van de marktdynamiek. Mijn tweede begeleiders Wolter Lemstra en Els van de Kar bedank ik voor hun analytische kijk op de toegepaste theorieën ten aanzien van strategie en het ontwerp van mobiele diensten. Mijn begeleider van Casema, Mirko Mensink, bedank ik voor zijn scherpe visie op de ontwikkelingen in de Triple Play markt en de gevolgen voor Casema. Ik heb het zeer gewaardeerd dat ik door hem in de gelegenheid ben gesteld stakeholders in zijn werkomgeving te interviewen, met name op het terrein van mobiele televisie. Tevens bedank ik iedereen, die heeft meegeholpen aan dit onderzoek. Ik denk hierbij niet alleen aan de gehouden interviews, maar ook aan de brainstormsessies en het prioriteren van de SWOT analyse. Met name mijn kamergenoten van het Strategie en partnerships team wil ik hierbij noemen. Tenslotte bedank ik mijn familie, mijn vriendin Annegien en mijn vrienden voor de goede en gezellige momenten die ik de afgelopen maanden tijdens mijn afstuderen heb gehad. Ook deze momenten zijn nodig om weer nieuwe energie op te doen. Joost Verboom Delft, augustus 2006 i

6

7 Samenvatting De traditionele scheidslijnen tussen kabel- en telecommunicatienetwerken verdwijnen en ondernemingen gaan zich op verschillende deelmarkten tegelijkertijd bewegen. Enerzijds bieden de ontwikkelingen een kans om nieuwe markten te betreden. Anderzijds vormen de geschetste ontwikkelingen een bedreiging, doordat de concurrentie toeneemt en marktaandelen onder druk komen te staan. Door de toegenomen concurrentie wordt het onderscheid tussen de verschillende aanbieders steeds kleiner. Dit onderzoek beantwoordt de volgende hoofdvraag: Welke strategische opties kunnen door middel van een (semi-) dynamische SWOT analyse van Casema geïdentificeerd worden, die bijdragen aan het realiseren van de toekomstvisie van Casema? Het (semi-) dynamische analysemodel voor het maken van de externe en interne analyse van Casema is opgebouwd uit drie onderdelen. 1. Modellen voor het identificeren van het strategisch venster Aan de hand van het business scope en business domain van Abell worden de strategische scope en de strategische positionering van Casema geïdentificeerd. Tevens kan met de triangle van Hax en Wilde (2001) de strategische positionering van Casema worden bepaald. 2. Analysemodel van de dynamische externe omgeving van Casema Het analysemodel van de dynamische externe omgeving van Casema is opgebouwd uit drie stappen. Het Value Net van Brandenburger en Nalebuff (1996) vormt de basis voor het analysemodel van de dynamische externe omgeving van Casema. Het Value Net beschrijft de wederzijdse afhankelijkheid tussen de onderneming en vier marktspelers; concurrenten, klanten, leveranciers en complementors. 1 Het Value Net is vereenvoudigd; dit resulteert erin dat alleen de relaties tussen de onderneming en de vier marktspelers worden beschreven (stap 1). De onderlinge relaties tussen concurrenten, leveranciers, klanten en complementors worden buiten beschouwing gelaten. Vervolgens is een PEST analyse van de macro omgeving toegevoegd (stap 2). Tenslotte geeft een analyse van de snelheid van ontwikkelingen inzicht in de dynamiek van de markten waarin Casema actief is (stap 3). Het combineren van deze drie stappen resulteert in het analysemodel voor het analyseren van de dynamische externe omgeving van Casema. Dit model is weergegeven in figuur a. Figuur a: Analysemodel van de dynamische externe omgeving van Casema 1 Complementors leveren aanvullende producten en diensten aan klanten van Casema. iii

8 3. Analysemodel voor de interne analyse van Casema Het model voor de interne analyse is gebaseerd op het VRIO model van Barney (1996). Met dit model kan aan de hand van vier vragen bepaald worden of een resource en capability van Casema een sterkte dan wel een zwakte is. Het VRIO model is weergegeven in tabel a. VRIO Vragen Waarde Heeft de resource een significante bijdrage aan de waarde, die de consument ervaart? Stellen de resources en de capabilities een onderneming in staat om te reageren op kansen en bedreigingen in de omgeving? Zeldzaamheid Is de resource zeldzaam? Hoeveel concurrerende ondernemingen bezitten reeds een bepaalde waardevolle resources of capability? Imiteerbaarheid Is de resource moeilijk te imiteren? In hoeverre hebben ondernemingen zonder een resource of een capability een financieel nadeel om deze te verkrijgen ten opzichte van ondernemingen die deze reeds bezitten? Organisatie Is een onderneming dusdanig georganiseerd, dat het concurrentiepotentieel van zijn resources en capabilities wordt benut? Tabel a: VRIO model dat wordt toegepast voor de interne analyse Het opgestelde (semi-) dynamische analysemodel wordt toegepast voor het maken van de externe en interne analyse van Casema. Strategisch venster van Casema Externe analyse van Casema Interne analyse van Casema Identificeren van strategische opties voor Casema Aanbevelingen De resultaten van dit onderzoek zijn vertrouwelijk. Dientengevolge zijn de resultaten niet publiek. iv

9 Inhoudsopgave VOORWOORD... I SAMENVATTING... III LIJST VAN FIGUREN EN TABELLEN... VII 1. INLEIDING PROBLEEMSCHETS TOEKOMSTVISIE VAN CASEMA DOELSTELLING ONDERZOEKSVRAGEN AFBAKENING OPBOUW VAN HET ONDERZOEK EN METHODOLOGIE THEORETISCH KADER STRATEGISCH VENSTER Analyse van de strategische positionering van de onderneming ANALYSEPERSPECTIEF (SEMI-) DYNAMISCHE SWOT ANALYSE ANALYSEMODEL VAN DE DYNAMISCHE EXTERNE OMGEVING Definitie van de markt Randvoorwaarden Identificatie van modellen Selectie van het analysemodel Analysemodel van de dynamische externe omgeving ANALYSEMODEL VOOR DE INTERNE ANALYSE CONCLUSIE STRATEGISCH VENSTER BUSINESS SCOPE EN BUSINESS DOMAIN MODEL VAN ABELL ANALYSE VAN STRATEGISCHE POSITIONERING VAN CASEMA CONCLUSIE EXTERNE ANALYSE VAN CASEMA DE INVLOED VAN CONCURRENTEN OP CASEMA Televisiedistributie Breedband internettoegang Telefoniediensten Samenhang tussen de drie markten: het concurrentiespel Conclusie ten aanzien van de invloed van concurrenten op Casema DE INVLOED VAN KLANTEN OP CASEMA DE INVLOED VAN LEVERANCIERS OP CASEMA DE INVLOED VAN COMPLEMENTORS OP CASEMA ANALYSE VAN DE INVLOED VAN OMGEVINGSFACTOREN OP CASEMA De invloed van de politiek/regulering op Casema Economische/Sociale ontwikkelingen Technologische ontwikkelingen...48 v

10 4.6 DE SNELHEID VAN ONTW IKKELINGEN CONCLUSIE EXTERNE ANALYSE: KANSEN EN BEDREIGINGEN VOOR CASEMA INTERNE ANALYSE VAN CASEMA ANALYSE VAN DE RESOURCES EN CAPABILITIES VAN CASEMA CONCLUSIE INTERNE ANALYSE: STERKTEN EN ZW AKTEN VAN CASEMA IDENTIFICATIE VAN STRATEGISCHE OPTIES VOOR CASEMA TOEKENNEN VAN PRIORITEITEN AAN DE SWOT ANALYSE IDENTIFICATIE VAN STRATEGISCHE OPTIES VOOR CASEMA CONCLUSIE VERKENNING VAN HET ONTWERP VAN EEN NIEUWE DIENST BUSINESSMODEL VOOR MOBIELE DIENSTEN DIENSTCONCEPT ORGANISATIE ARRANGEMENTEN TECHNISCHE ARCHITECTUUR FINANCIËLE ARRANGEMENTEN CONCLUSIE VERTROUW ELIJK CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN CONCLUSIES AANBEVELINGEN REFLECTIE...56 BRONNENLIJST...56 vi

11 Lijst van figuren en tabellen Figuren Figuur 1.1: Het strategieproces volgens Berenschot (2002)... 5 Figuur 1.2: Opbouw van het onderzoek... 6 Figuur 2.1 Het model van Abell (afgeleid van Berenschot 2002)... 7 Figuur 2.2 Drie strategische positioneringen weergegeven in de triangle van Hax en Wilde (2001)... 8 Figuur 2.3: De interne en externe analyse Figuur 2.4: De positieve terugkoppeling tussen een dienst en aanvullende producten Figuur 2.5: De invloed van de markt- en macro-omgeving op industrie- en ondernemingsniveau Figuur 2.6: Vijf-krachten model (Porter 1998) Figuur 2.7: Value Net (Brandenburger & Nalebuff 1996) Figuur 2.8: Wederzijdse invloed van marktspelers op de onderneming (stap 1) Figuur 2.9: Analyse van de bredere contextuele omgeving van de onderneming (stap 2) Figuur 2.10: Analysemodel van de dynamische externe omgeving Figuur 2.11: Analysemodel van de dynamische externe omgeving van Casema Figuur 3.1: Het verzorgingsgebied van Casema (Bron: interne documenten Casema) Figuur 3.2: Abell Matrix met de huidige Business Scope van Casema (HH staat voor huishoudens). 23 Figuur 4.1: Analysemodel van de dynamische externe omgeving van Casema Figuur 4.2: Ontwikkeling van netwerken voor televisiedistributie (Bron: Vecai 2005) Figuur 4.3: Televisiedistributie in Nederland via de kabel, ether en satelliet (Bron: TNO 2006) Figuur 4.4: Verwachte groei van marktaandelen van verschillende televisiedistributiekanalen tussen 2005 en 2008 (Bron: Dialogic 2005) Figuur 4.5: Infrastructuren en aanbieders van breedband internettoegang Figuur 4.6: Ontwikkeling aantal aansluitingen breedband internettoegang (kabel en ADSL), (Bron TNO 2006) Figuur 4.7: Aantal huishoudens met verschillende typen aansluitingen voor telefonie (Bron: Marktmonitor OPTA 2005) Figuur 4.8: Overstapgedrag Nederlandse consument in 2005 (Heliview 2005) Figuur 4.9: Aantal huishoudens dat de productcombinatie bij één aanbieder afneemt, in procenten van het totaal aantal huishoudens (Bron: EIM 2006) Figuur 4.10: Het aantal huishoudens dat combinaties van diensten afneemt (Op basis van EIM 2006) Figuur 6.1: Toekomstvisie van Casema... Error! Bookmark not defined. Figuur 8.1: Analysemodel van de dynamische externe omgeving van Casema Tabellen Tabel 2.1: Vergelijking tussen model op industrie (Vijf krachten) en ondernemings niveau (Value Net) Tabel 2.2: VRIO model van Barney (1996) Tabel 3.1: Diensten die Casema aan huishoudens in het verzorgingsgebied aanbiedt Tabel 4.1: Vergelijking tussen alternatieven voor televisiedistributie Tabel 4.2: Technologische trends Tabel 8.1: VRIO model dat wordt toegepast voor de interne analyse vii

12

13 1. Inleiding In dit hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek uitgewerkt. In paragraaf 1.1 wordt de probleemschets beschreven. Vervolgens wordt de toekomstvisie van Casema gedefinieerd ( 1.2). Aansluitend wordt de doelstelling van het onderzoek beschreven ( 1.3) en worden de onderzoeksvragen gedefinieerd ( 1.4). Tenslotte wordt het onderzoek afgebakend ( 1.5) en wordt de structuur van het onderzoek beschreven ( 1.6). 1.1 Probleemschets De communicatiesector werd gekenmerkt door ondernemingen, die zowel infrastructuur eigenaar als dienstenaanbieder waren. Diensten waren gerelateerd aan de bijbehorende infrastructuur. Voorbeelden zijn telefonie via het vaste telefoonnetwerk en televisie via de kabel. De kabel en de telefoon waren totaal verschillende bedrijfstakken, die niet met elkaar concurreerden. Kabelbedrijven hadden in de praktijk, ondanks het bestaan van satelliet en ether televisie, een monopolie op de distributie van televisie binnen hun eigen verzorgingsgebied. Deze positie was te danken aan de hoge kwaliteit van kabeltelevisie en de hoge penetratie van kabelnetwerk. Alternatieven waren in mindere mate beschikbaar of van slechtere kwaliteit. In toenemende mate vindt elektronische communicatie plaats in digitale vorm (TNO 2004). Het Internet Protocol (IP) maakt het mogelijk om digitale pakketjes met informatie over de hele wereld te versturen. Daarbij maakt het niet uit wat er in de pakketjes zit (spraak, tekst, video etc.) en welk soort onderliggende verbindingen worden gebruikt (kabel, telefoonnet, glasvezel of draadloos). Infrastructuren, die oorspronkelijk waren ontworpen voor specifieke diensten blijken geschikt te zijn of dankzij technische ontwikkeling, steeds beter geschikt gemaakt te kunnen worden voor het versturen van deze pakketjes (MinEZ 2005). Als gevolg hiervan kunnen deze infrastructuren gebruikt worden voor het transport van data, televisiebeelden, radioprogramma s en telefoongesprekken (Van Twist, Veeneman 1999). Er is sprake van ontkoppeling van diensten (de inhoud van de pakketjes) en infrastructuur. Mede als gevolg van de digitalisering is het mogelijk om via het kabelnetwerk meerdere soorten diensten aan te bieden. De liberalisering van de media- en telecommunicatiewetgeving in 1997 is een andere belangrijke enabler geweest. Dit hield in dat de scheiding tussen aanbieders van diensten is vervallen, waardoor kabelexploitanten ook andere diensten konden aanbieden via de kabel (MinOCW 2005). 2 Sinds de Telecommunicatiewet van 1998 is het mogelijk voor kabelbedrijven om in hun verzorgingsgebied telecommunicatiediensten te verzorgen (Noordink 2005). Het zijn niet alleen kabelbedrijven die meer diensten gaan aanbieden. Eigenaren van andere typen infrastructuren ondergaan een vergelijkbare ontwikkeling. Telecom- en internetbedrijven zijn bijvoorbeeld nieuwe spelers in de markt voor het aanbieden van televisiediensten. Voorbeelden zijn KPN die digitale TV aanbiedt via de ether en Versatel via het ADSL2+ netwerk. De grote mate van bekabeling in Nederland stelt verschillende aanbieders in staat hun diensten op grote schaal aan te bieden. Nederland is koploper in Europa wat betreft het gebruik van breedband internet en staat, binnen de OESO, op de tweede plaats na Zuid-Korea (OESO 2005). In september 2005 had 58 procent van de Nederlandse huishoudens een breedband verbinding (Telecompaper 2005). Als gevolg van bovengenoemde oorzaken is er sprake convergentie tussen de traditioneel gescheiden sectoren Media, Telecommunicatie en Informatietechnologie (Vecai 2004). De traditionele, separate netwerken voor telefonie, internet en televisie worden steeds meer gelijkwaardige alternatieven voor elkaar (Brockhoff 2005). Dit leidt tot toenemende concurrentie tussen infrastructuren. De markten voor elektronische communicatie bevinden zich dan ook in een turbulente transitieperiode: de overgang van monopolistisch naar concurrerend en dynamisch (MinOCW 2005). 2 Voorbeelden van die andere diensten zijn themakanalen, abonneetelevisie en/of internet. 1

14 Van Triple- naar Multi Play Bundeling van diensten Met het verdwijnen van de traditionele scheidslijnen tussen kabel- en telecommunicatienetwerken gaan ondernemingen zich op verschillende deelmarkten tegelijkertijd bewegen. De ontwikkelingen bieden aanbieders een kans om hun marktaandeel te vergroten. De meeste aanbieders concurreren vanuit één sterke basisdienst en verlenen korting op de nieuwe dienst om nieuwe klanten aan te trekken. Een voorbeeld is Casema die binnen het verzorgingsgebied een sterke positie heeft op het aanbieden van televisie en internet en tevens telefonie aanbiedt tegen een aantrekkelijk tarief. Tevens vormen de geschetste ontwikkelingen een bedreiging, doordat de concurrentie toeneemt en marktaandelen onder druk komen te staan. Aanbieders zullen hun infrastructuur- en dienstenaanbod trachten te combineren tot pakketten waar de klant graag voor betaalt of pakketten die concurrentie voordelen opleveren. Tevens zullen ondernemingen proberen op die specifieke combinatiemarkten een dominante positie te verwerven (MinEZ 2005). Aanbieders bundelen telefonie, televisie en breedbandinternet diensten in pakketten van twee of drie diensten. Dit is ook wel bekend als Duo- en Triple Play. Dat maakt het voor eindgebruikers mogelijk deze diensten af te nemen van één aanbieder. Voor eindgebruikers interessant, aangezien het afnemen van één pakket met twee of drie diensten goedkoper is dan het afnemen van twee of drie individuele diensten. Daarnaast zijn er administratieve voordelen zoals het ontvangen van één rekening voor alle diensten. 1.2 Toekomstvisie van Casema Vertrouwelijk 1.3 Doelstelling In de probleemschets is uiteengezet dat infrastructuren onderling steeds beter substitueerbaar worden en er concurrentie tussen infrastructuren optreedt. De gevolgen voor Casema zijn tweeledig. Enerzijds wordt de bestaande marktpositie van Casema bedreigd en anderzijds biedt het kansen om nieuwe markten te betreden. Er is een discrepantie tussen de huidige situatie en de toekomstige situatie die Casema voor ogen heeft. Casema heeft een aantal pijlers geïdentificeerd, waarop wordt gefocust om de gewenste positie in de toekomst te realiseren. Casema wil inzicht krijgen in de strategische opties die het bedrijf op korte termijn heeft om de toekomstvisie te realiseren. De strategische opties moeten niet alleen gebaseerd zijn op de huidige marktsituatie, maar tevens op (toekomstige) veranderingen van markten en marktspelers. Tenslotte wil Casema inzicht krijgen in een nieuwe dienst die het bedrijf kan realiseren ter ondersteuning van de toekomstvisie. Dit onderzoek richt zich op het identificeren van de strategische opties en heeft als doel: Het opstellen en toepassen van een (semi-) dynamisch analysemodel voor het analyseren van zowel de dynamische externe omgeving als de interne omgeving van Casema. Op basis van deze analyses strategische opties te identificeren ter realisatie van de toekomstvisie van Casema. In aanvulling hierop het ontwerp van een nieuwe dienst te verkennen, die Casema kan realiseren. 2

15 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.4 Onderzoeksvragen De toegenomen concurrentie op de televisie-, internet- en telefoniemarken heeft Casema doen nadenken over de positie die Casema in de toekomst wil innemen. Dit onderzoek gaat in op de vraag hoe de toekomstvisie van Casema gerealiseerd kan worden. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt: Welke strategische opties kunnen door middel van een (semi-) dynamische SWOT analyse van Casema geïdentificeerd worden, die bijdragen aan het realiseren van de toekomstvisie van Casema? De onderzoeksvragen vormen de leidraad bij het beantwoorden van de hoofdvraag. De onderzoeksvragen zijn als volgt geformuleerd: 1. Met welke modellen kan een (semi-) dynamisch analysemodel worden opgesteld voor het maken van een analyse van zowel de dynamische externe omgeving als de interne omgeving van Casema? 2. Welke kansen en bedreigingen kunnen geïdentificeerd worden in de dynamische externe omgeving van Casema? 3. Wat zijn de interne sterkten en zwakten van Casema? Ter realisatie van de toekomstvisie heeft Casema verschillende pijlers geïdentificeerd. 4. Welke kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten dragen bij aan het realiseren van de toekomstvisie van Casema? 5. Welke strategische opties kunnen geïdentificeerd worden ter invulling van de toekomstvisie van Casema? In aanvulling op het identificeren van de strategische opties wordt het ontwerp van een nieuwe dienst verkend, die voortkomt uit één van de strategische opties. 6. Wat houdt een verkenning van het ontwerp van een nieuwe dienst in, die voortkomt uit één van de strategische opties, die Casema zou kunnen realiseren ter ondersteuning van de toekomstvisie? 3

16 Van Triple- naar Multi Play 1.5 Afbakening Het onderzoek richt zich op Casema en op de markten waarin Casema actief is, of wil worden. De scope van dit onderzoek wordt op een aantal punten afgebakend: 1. Het onderzoek richt zich op de Nederlandse consumentenmarkt voor Multi Play diensten. De consumentenmarkt is voor Casema de belangrijkste bron van inkomsten; 2. De tijdshorizon van de toekomstvisie bedraagt 2 tot 5 jaar; 3. Zowel de onderneming (Casema) als de externe omgeving zijn continu in beweging. Er vinden ontwikkelingen plaats in de externe omgeving en de onderneming past zich daaraan aan. Dit geldt ook vice versa. In de probleemschets is beschreven dat de externe omgeving op dit moment sterk in ontwikkeling is. Gezien de toegenomen concurrentie in de markten waarin Casema actief is, ligt de nadruk van dit onderzoek op de ontwikkelingen in de externe omgeving van Casema. De analyse van de externe omgeving van Casema wordt vanuit een dynamisch perspectief benaderd. Er wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen in de externe omgeving, die relevant zijn voor Casema. Van de interne sterkten en zwakten wordt een momentopname gemaakt, in dit onderzoek worden deze statisch geacht. Wel zullen aanbevelingen gegeven worden ten aanzien van het verbeteren van de interne sterkten en zwakten om de toekomstvisie te realiseren. De combinatie van de analyse van de dynamische externe omgeving en interne omgeving resulteert in het semi-dynamische analysemodel; 4. Het onderzoek identificeert strategische opties ter realisatie van de toekomstvisie van Casema. Een samenwerkingsverband (partnership) kan tevens een strategische optie zijn, om een pijler uit de toekomstvisie te realiseren. Echter, in dit onderzoek worden partnerships niet beschouwd als strategische optie, maar als middel om een strategische optie te realiseren. Het identificeren van strategische opties ten aanzien van mogelijke partnerships blijft buiten beschouwing van dit onderzoek; 5. In dit onderzoek wordt consolidatie in de kabelsector beschreven als ontwikkeling van de markt. Echter, aan het einde van de periode waarin dit onderzoek is uitgevoerd, is Casema veranderd van eigenaar. De gevolgen van deze verandering blijven buiten beschouwing van dit onderzoek. 4

17 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.6 Opbouw van het onderzoek en methodologie Ter beantwoording van de onderzoeksvragen worden een aantal stappen doorlopen. Berenschot (2002) heeft op basis van best practices zeven stappen geïdentificeerd, die gezamenlijk het proces van strategievorming vormen. In figuur 1.2 zijn de zeven stappen, die door Berenschot (2002) zijn geïdentificeerd, weergegeven. 1 Strategisch venster 2 Externe analyse 3 Interne analyse 4 Synthese en opties 5 Waardering en strategiekeuze 6 Uitwerking en planningopties 7 Implementatie en monitoring Figuur 1.1: Het strategieproces volgens Berenschot (2002) Dit onderzoek identificeert strategische opties voor Casema. Teneinde deze opties te identificeren, worden de eerste vier stappen van het proces van Berenschot uitgewerkt. Allereerst worden in hoofdstuk 2 modellen geïdentificeerd voor het beschrijven van het strategisch venster en voor het maken van de externe en interne analyse van Casema. Deze modellen worden geïdentificeerd op basis van literatuur over strategisch management. De eerste stap van het strategieproces van Berenschot, het strategisch venster, schetst een beeld van de diensten en positionering van Casema. Deze stap wordt in hoofdstuk 3 uitgewerkt op basis van een literatuurstudie van onder andere interne documenten van Casema. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 de externe analyse uitgewerkt op basis van literatuurstudie. Tevens wordt ter identificatie van de invloed van marktpartijen en de macro omgeving op Casema een interne brainstormsessie gehouden. In hoofdstuk 5 wordt de derde stap uitgevoerd en wordt de interne analyses uitgewerkt. Deze analyse wordt uitgevoerd door middel van een brainstormsessie. De uitkomsten van de externe analyse, de kansen en bedreigingen, en de interne analyse, de sterkten en zwakten, vormen samen de SWOT analyse van Casema. Om aan te geven welke onderdelen van de SWOT analyse het meest belangrijk zijn voor Casema worden deze gescoord door een expertgroep. Deze expertgroep bestaat uit senior managers van Casema. Het scoren van de SWOT analyse vindt plaats in hoofdstuk 6. Op basis van de SWOT analyse worden de strategische opties voor Casema geïdentificeerd (de vierde stap van het strategieproces van Berenschot). 5

18 Van Triple- naar Multi Play In aanvulling op deze vier stappen, wordt in hoofdstuk 7 het ontwerp van een nieuwe dienst beschreven. Deze nieuwe dienst komt voort uit één van de strategische opties. Het ontwerp van de nieuwe dienst vindt plaats zowel literatuurstudie als op interviews die gehouden worden met relevante marktpartijen. Tenslotte worden in hoofdstuk 8 de conclusies van dit onderzoek beschreven. In de conclusie worden de deelvragen beantwoord en dit resulteert in de beantwoording van de hoofdvraag van dit onderzoek. Tevens worden een aantal aanbevelingen aan Casema gedaan ten aanzien van het realiseren van de toekomstvisie. Tenslotte wordt op het onderzoek gereflecteerd. De opbouw van dit onderzoek is in figuur 1.3 schematisch weergegeven. Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Theoretisch kader Hoofdstuk 3 Strategisch venster Hoofdstuk 4 Externe analyse van Casema Kansen en bedreigingen (onderzoeksvraag 2) Hoofdstuk 5 Interne analyse van Casema Sterkten en zwakten (onderzoeksvraag 3) Hoofdstuk 6 Identificatie van strategische opties (onderzoeksvragen 4 en 5) Hoofdstuk 7 Ontwerp van een nieuwe dienst (onderzoeksvraag 6) Figuur 1.2: Opbouw van het onderzoek Hoofdstuk 8 Conclusies en aanbevelingen In het volgende hoofdstuk worden modellen geïdentificeerd voor het strategisch kader en de externe en interne analyses van Casema. 6

19 2. Theoretisch Kader Dit hoofdstuk identificeert modellen voor het beschrijven van het strategisch venster en voor het uitvoeren van de externe en interne analyses. In paragraaf 2.1 worden modellen voor het beschrijven van het strategisch venster geïdentificeerd. Vervolgens wordt het analyseperspectief van dit onderzoek gedefinieerd (paragraaf 2.2) en wordt de SWOT analyse geïntroduceerd (paragraaf 2.3). Paragrafen 2.4 en 2.5 identificeren modellen voor het maken van externe en interne analyses. In paragraaf 2.6 worden de modellen samengevat en wordt het (semi-) dynamische analysemodel beschreven. 2.1 Strategisch venster Een onderneming kan verschillende producten of diensten ontwikkelen en aanbieden aan een bepaald marktsegment. Het is niet alleen van belang een keuze te maken in welke markten en aan welke marktsegmenten, producten of diensten aan te bieden. Het is tevens van belang een keuze te maken welke producten of diensten worden aangeboden en hoe deze worden aangeboden. De uitkomsten van deze keuzes bepalen de strategische scope van de onderneming. De strategische scope is het speelveld waarin de onderneming actief is. Voor dit onderzoek is het van belang tevens inzicht te krijgen in mogelijke uitbreidingen van dit speelveld. Het onderzoek gaat in op het realiseren van de toekomstvisie van Casema. Het business scope en business domain model van Abell voldoet aan deze criteria (Berenschot 2002). De business scope gaat in op de positie van de onderneming in de markt. Het business domain geeft inzicht in mogelijke toekomstige posities van de onderneming. Het model van Abell beschrijft de onderneming en de markten waarin het actief is aan de hand van drie dimensies: - De klanten aan wie de producten worden aangeboden(wie); - De klantbehoeften waarin de onderneming voorziet, ofwel de diensten (wat); - De technologie die de onderneming inzet om in die behoeften te voorzien (hoe). Figuur 2.1 Het model van Abell (afgeleid van Berenschot 2002) De drie dimensies van het model van Abell zijn weergegeven in figuur 2.1. Het model van Abell geeft inzicht in het toekomstige speelveld door op de dimensies verschillende opties weer te geven. Of deze opties geschikt zijn voor de onderneming moet blijken uit de externe en interne analyses. Modellen voor het maken van deze analyses worden later in dit hoofdstuk geïdentificeerd. Alvorens deze modellen te identificeren is het van belang om, naast de business scope, inzicht te krijgen in de strategische positionering van de onderneming. 7

20 Van Triple- naar Multi Play Analyse van de strategische positionering van de onderneming Hoe kunnen rivalen verslagen worden? Met productkenmerken worden klanten aangetrokken? Antwoorden op deze vragen liggen in de concurrentievoordelen, die een onderneming heeft ten opzichte van concurrenten. Concurrentievoordeel kan worden bereikt als een onderneming erin slaagt onderscheidende waarde te creëren voor klanten. De Wit & Meijer (2004) identificeren vele dimensies waarmee een onderneming concurrentievoordelen kan ontwikkelen. Mogelijke concurrentievoordelen kunnen gebaseerd zijn op: Prijs Kenmerken Bundeling Kwaliteit Beschikbaarheid Imago Relaties In staat zijn een lagere prijs te vragen voor een product of dienst dan concurrenten; Het onderscheiden van de dienst op functionele kenmerken; Door het bundelen van diensten hebben consumenten het voordeel van one stop shopping ; Product of dienst is daadwerkelijk beter (duurzamer, gemakkelijker te gebruiken); Het product is beschikbaar op de juiste plaats, op het juiste moment en in de gewenste vorm; Aantrekkelijk imago ten opzichte van concurrenten; Een goede relatie met de klant. De doelgroep van een onderneming is van invloed op het type concurrentievoordeel dat een onderneming nastreeft. In de ogen van potentiële consumenten zijn verschillende factoren bepalend voor het creëren van waarde. Een onderneming kan ervoor kiezen zich te positioneren op die kenmerken, die een consument belangrijk vindt (De Wit & Meijer 2004). Volgens Porter (1998) kunnen alle geïdentificeerde vormen van concurrentievoordeel gereduceerd worden tot twee typen concurrentievoordeel; lage kosten en differentiatie. Porter (1998) identificeert drie generieke strategieën voor het nastreven van deze twee typen concurrentievoordeel; algeheel kostleiderschap, differentiatie en een focus strategie. Een onderneming met een kostleiderschap strategie streeft ernaar de kosten zo laag mogelijk te houden. Het creëren en benutten van schaalvoordelen kan hieraan bijdragen. Door kosten laag te houden kan een onderneming hetzij de prijzen van zijn producten verlagen hetzij de extra winst investeren in het ontwikkelen van nieuwe en betere producten. De tweede strategische benadering, differentiatie, is erop gericht om een product of dienst te onderscheiden van soortgelijke producten door bijvoorbeeld ontwerp, duurzaamheid of service. Tenslotte is een focus strategie gericht op een specifiek marktsegment of een specifiek product. Hax en Wilde (2001) onderschrijven het model van Porter, maar zijn van mening dat het model van Porter niet alle strategieën beschrijft waarmee ondernemingen in een dynamische marktomgeving concurreren. In aanvulling op het model van Porter hebben zij het Delta model ontwikkeld. Leidraad in het Delta Model is de triangle die beschrijft hoe een onderneming zich positioneert in een markt. Deze strategische positionering wordt bepaald door de wijze waarop een onderneming concurreert en klanten aantrekt en tevreden stelt (Hax en Wilde 2001). Volgens Hax en Wilde (2001) neemt customer bonding, het binden van klanten, een centrale plaats in de strategie van de onderneming. De triangle beschrijft drie verschillende strategische alternatieven waarmee klantenbinding kan worden bereikt. Deze drie strategische opties zijn; best product, customer solutions en system lock-in. Figuur 2.2 geeft de triangle weer. System Lock-in Total Customer Solutions Best Product Figuur 2.2 Drie strategische positioneringen weergegeven in de triangle van Hax en Wilde (2001) 8

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Het Vijfkrachtenmodel van Porter

Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het Vijfkrachtenmodel van Porter (een concurrentieanalyse en de mate van concurrentie binnen een bedrijfstak) 1 Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het vijfkrachtenmodel is een strategisch model wat de aantrekkelijkheid

Nadere informatie

What to do voor strategisch management?

What to do voor strategisch management? What to do voor strategisch management? VRAGEN Stel dat je wordt gevraagd om als adviseur van H&M op te treden. De opdracht is om een strategisch plan op te stellen om de missie te verwezenlijken. Inleiding

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1 SWOT-ANALYSE De SWOT-analyse is een breed toegepaste manier om kansen en bedreigingen voor en sterkten en zwakten van de organisatie in beeld te brengen. Vaak blijft het bij het benoemen van deze vier

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Nieuwe retail business modellen Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Achtergrond Retail business modellen voor MKB ondernemers in de mode- en woonbranche Is het noodzakelijk? De combinatie voldoende

Nadere informatie

Praktijkboek Strategie Bruggen bouwen naar de toekomst Aimé Heene

Praktijkboek Strategie Bruggen bouwen naar de toekomst Aimé Heene Praktijkboek Strategie Bruggen bouwen naar de toekomst Aimé Heene Inhoud Woord vooraf Ontstaan en achtergronden van het 'Praktijkboek Strategie' 5 Doelstellingen en uitgangspunten 5 Het gebruik van de

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

DESTEP analyse. De zes onderdelen van de DESTEP analyse:

DESTEP analyse. De zes onderdelen van de DESTEP analyse: DESTEP analyse De DESTEP analyse is een model dat veel gebruikt wordt bij het maken van een externe analyse van een bedrijf. De DESTEP analyse behandelt de macro-economische factoren. Hier kan een bedrijf

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07 07 HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Doel van een concurrentenanalyse: F inzicht verkrijgen in sterke en zwakke punten van

Nadere informatie

Start up Case. Sendcloud. Remi van Buul Soufian Touil Ellen Burghoorn 22-03-2015

Start up Case. Sendcloud. Remi van Buul Soufian Touil Ellen Burghoorn 22-03-2015 Start up Case Sendcloud Remi van Buul Soufian Touil Ellen Burghoorn 22-03-2015 Interne analyse Algemene informatie SendCloud SendCloud is opgericht in 2012 door Rob van den Heuvel, Bas Smeulders en Sabi

Nadere informatie

2.a Welke drie fasen van de levenscyclus van een onderneming worden door Lievegoed onderscheiden? (3 x 1 punt)

2.a Welke drie fasen van de levenscyclus van een onderneming worden door Lievegoed onderscheiden? (3 x 1 punt) UITWERKINGEN: 1.a Geef vier sociologische startomstandigheden voor ondernemers die Shapero onderkent. (4 x 1 punt) Shapero onderkent de volgende vier startomstandigheden: - breuk in de levensloop; - voorbeeld

Nadere informatie

MANAGEMENT 03A. HBO / University of Applied Sciences. Raymond Reinhardt 3R Business Development. 3R

MANAGEMENT 03A. HBO / University of Applied Sciences. Raymond Reinhardt 3R Business Development. 3R MANAGEMENT 03A HBO / University of Applied Sciences Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Kern van strategieformulering: Het vaststellen van de doelstellingen van

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B1.1 24 juni 2014

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B1.1 24 juni 2014 Vragen bij de case Totaal 93 punten Vraag 1 (18 punten) Maak een bedrijfstakanalyse met behulp van het vijfkrachtenmodel van Porter vanuit het perspectief van Displayz. Maak per concurrentiekracht een

Nadere informatie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie 1. Michael Porter onderscheidt 3 basisstrategieën, waar volgens hem iedere organisatie een keuze uit dient te maken, om op een gezonde wijze een

Nadere informatie

STRATEGIEONTWIKKELING

STRATEGIEONTWIKKELING STRATEGIEONTWIKKELING drs. P.W. Stolze 1 SITUATIE Strategie geeft in het algemeen richting aan een organisatie of organisatie-eenheid in haar omgeving (wat gaan we doen) en vormt een richtsnoer voor de

Nadere informatie

Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier

Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier Georges Dockx Lid Expert groep PME/KMO Onafhankelijk consultant voor KMO Georges.dockx@resulto.be,

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek

LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek Beschrijving van de leeractiviteit Je bent de eigenaar van een startend bedrijf in de voedingssector. Je wilt een nieuwe tomatensaus produceren.

Nadere informatie

T Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit

T Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit Duur van stage/afstuderen Manager Begeleider Locatie : 6 à 9 Maanden : dr. ir. J.J. Aue : dr. ir. H.J.M. Bastiaansen

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07 07 HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Doel van een concurrentenanalyse: F inzicht verkrijgen in sterke en zwakke punten van

Nadere informatie

Pagina. Concept advies over de toekenning van frequentieruimte voor digitale ethertelevisie. Openbaar ACM/DTVP/2016/

Pagina. Concept advies over de toekenning van frequentieruimte voor digitale ethertelevisie. Openbaar ACM/DTVP/2016/ Pagina 1/8 Concept advies over de toekenning van frequentieruimte voor digitale ethertelevisie T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag

Nadere informatie

Informatieblad Ondernemingsplan

Informatieblad Ondernemingsplan Informatieblad Ondernemingsplan 1. Inleiding Verloskundigen met een eigen praktijk zijn ondernemers. Door de toenemende concurrentie wordt er echter een groot beroep gedaan op het ondernemerschap zodat

Nadere informatie

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Verandermanagement Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Schema strategie Externe analyse Interne analyse Kansen en bedreigingen (Opportunities, Threats) Confrontatieanalyse Sterkten en zwakten

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

SWOT ANALYSE. In 7 stappen

SWOT ANALYSE. In 7 stappen SWOT ANALYSE In 7 stappen DEFINITIE Een SWOT analyse is een invuloefening van een matrix met vier vakken: horizontaal: interne en externe factoren verticaal: positieve en negatieve factoren hieraan voegen

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 504 Vragen van de leden

Nadere informatie

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1 Inleiding Dit verslag is geschreven in het kader voor het project Desk & Fieldresearch. Het project is voor het eerste studiejaar van de opleiding Commerciële Economie, aan Saxion Hogeschool te Enschede.

Nadere informatie

P E T E R P E E R D E M A N P P E E R D E @ F E W. V U. N L 1 5 3 6 4 9 4 P P N 2 0 0 I N S A M E N W E R K I N G M E T

P E T E R P E E R D E M A N P P E E R D E @ F E W. V U. N L 1 5 3 6 4 9 4 P P N 2 0 0 I N S A M E N W E R K I N G M E T P E T E R P E E R D E M A N P P E E R D E @ F E W. V U. N L 1 5 3 6 4 9 4 P P N 2 0 0 I N S A M E N W E R K I N G M E T B A R T V / D T H I E L B T V D T H I E @ F E W. V U. N L 1 5 4 3 6 8 7 B T L 2 0

Nadere informatie

Masterclass - Jouw digitale strategie #4

Masterclass - Jouw digitale strategie #4 Masterclass - Jouw digitale strategie #4 Op weg naar connectie met de eindgebruiker #vananaloognaardigitaal Fanship, Conversie en Waarde (c) 2014 DDMCA/Denis Doeland All rights reserved contact: denis.doeland@ddmca.com

Nadere informatie

Ontwikkeling netwerken: waar gaan we naartoe?

Ontwikkeling netwerken: waar gaan we naartoe? Ontwikkeling netwerken: waar gaan we naartoe? Arjen van Dalsum Key Business Partner Manager arjen.vandalsum@kpn.com 06-53161614 Leusden, 3 november 2011 Agenda Introductie Visie strategie KPN Ontwikkelingen

Nadere informatie

ICT-strategie Examennummer: 63255 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur

ICT-strategie Examennummer: 63255 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur ICT-strategie Examennummer: 63255 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 60 punten) - 10

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT

HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT 1 INTRODUCTIE H:1 Een merk is in de eerste plaats een product. Een product is fysiek, een service, winkel, persoon, organisatie, plaats of een idee. Een

Nadere informatie

BU$trN{s5 S$f{Àr# $? [íts sílt Rtnfil Fr', xtêz*h. tdc f l'! Iltï[Rr Ít í'05iïi0ïrnf x DO Ê[.e f oepxtuzs. }}r n ${ 5ï1p Ê0 t} u cï.

BU$trN{s5 S$f{Àr# $? [íts sílt Rtnfil Fr', xtêz*h. tdc f l'! Iltï[Rr Ít í'05iïi0ïrnf x DO Ê[.e f oepxtuzs. }}r n ${ 5ï1p Ê0 t} u cï. s - r.ëí ljii $ BU$trN{s5 S$f{Àr# ÍXïf*{ttf à$rllysi Ifi rë.ri,të Àt{AtYsE Ktfrli lpt8a![ë]4 $? [íts sílt Rtnfil Fr', xtêz*h rli.'1 t{ar K[ ï Ir* GflOtLSTf;:"l"llifi tdc f l'! Iltï[Rr Ít í'05iïi0ïrnf x

Nadere informatie

Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen

Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen WishUmobile Wijnhaven 17 3011

Nadere informatie

Zienswijze UPC Nederland B.V. en UPC Nederland Business B.V. inzake OPTA ontwerp besluit marktanalyse vaste telefonie

Zienswijze UPC Nederland B.V. en UPC Nederland Business B.V. inzake OPTA ontwerp besluit marktanalyse vaste telefonie ZIENSWIJZE UPC NEDERLAND B.V. EN UPC NEDERLAND BUSINESS B.V. D.D. 8 SEPTEMBER 2011 INZAKE ONTWERP BESLUIT MARKTANALYSE VASTE TELEFONIE (OPTA/AM/2011/201499) VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 24 095 Frequentiebeleid Nr. 375 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

NIMA Business Marketing B1 - Examennummer 12495-3 juli 2010. Case: Transport Exceptionel (100 punten)

NIMA Business Marketing B1 - Examennummer 12495-3 juli 2010. Case: Transport Exceptionel (100 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Over de antwoordindicaties kan niet worden gecorrespondeerd voordat de uitslag van het examen bekend is. Bent u het niet eens met

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B1.1 23 JUNI 2015. VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING, ONDERDEEL 1 (case) 23 JUNI 2015

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B1.1 23 JUNI 2015. VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING, ONDERDEEL 1 (case) 23 JUNI 2015 NIMA B EAMEN BUSINESS MARKETING VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING, ONDERDEEL 1 (case) 23 JUNI 2015 1 NIMA B EAMEN BUSINESS MARKETING Vragen bij de case: BlueSim: goed op weg? (totaal

Nadere informatie

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten) Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend.

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten) Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Oosterhaven, J. A. (2010). ICT-strategie en -organisatie. Den Haag: SDU. ISBN: 978901222870

Nadere informatie

WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1

WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1 WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1 AGENDA Blok 2 overzicht Team formatie Blokopdracht briefing Debriefing Onderzoek deel 1 marktoriëntatie Huiswerk Andre Neumann Propedeuse Psychologie MSc Kunstmatige Intelligentie/HCI

Nadere informatie

ǫ P a g 1 in / 5 a Juni 2016

ǫ P a g 1 in / 5 a Juni 2016 Pagina 1/5 Juni 2016 Introductie De Autoriteit Consument en Markt (ACM) bevordert kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten. ACM verbetert concurrentie door te vechten tegen oneerlijke concurrentie

Nadere informatie

Nieuw relatiemanagement- SCRM. Bestaande communities. Doelstellingen en strategie

Nieuw relatiemanagement- SCRM. Bestaande communities. Doelstellingen en strategie Nieuw relatiemanagement- SCRM 1 Social media audit Bestaande communities Doelgroep Doelstellingen en strategie Bestaande online communities Op welke social Media is het bedrijf Proximus reeds aanwezig?

Nadere informatie

Strategische visie op allianties Make, Buy, Ally

Strategische visie op allianties Make, Buy, Ally Strategische visie op allianties Make, Buy, Ally De wereld verandert Van Make or Buy Naar Make, Buy or Ally Gemiddeld gaan corporates 15 allianties per jaar aan Bron: prof. Dr. G.M. Duijsters Afbeelding:

Nadere informatie

ADVIES VAN HET BIPT BETREFFENDE DE OPERATOREN MET EEN STERKE POSITIE OP DE NATIONALE MARKT VOOR INTERCONNECTIE.

ADVIES VAN HET BIPT BETREFFENDE DE OPERATOREN MET EEN STERKE POSITIE OP DE NATIONALE MARKT VOOR INTERCONNECTIE. ADVIES VAN HET BIPT BETREFFENDE DE OPERATOREN MET EEN STERKE POSITIE OP DE NATIONALE MARKT VOOR INTERCONNECTIE. 02/02/2001 INLEIDING 1. Het artikel 7 van Richtlijn 97/33/EG van het Europees Parlement en

Nadere informatie

Strategische marketing planning

Strategische marketing planning Marketing F-cluster Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen voor jou te selecteren.

Nadere informatie

De Innovator. Vijfkrachtenmodel. Het Vijfkrachtenmodel in een notendop. de Innovator opent de ogen voor nieuwe kansen

De Innovator. Vijfkrachtenmodel. Het Vijfkrachtenmodel in een notendop. de Innovator opent de ogen voor nieuwe kansen De Innovator Vijfkrachtenmodel Het Vijfkrachtenmodel in een notendop de Innovator opent de ogen voor nieuwe kansen Vijfkrachtenmodel Het vijfkrachtenmodel van Porter is een tool om de positie van een bedrijf

Nadere informatie

De SWOT analyse en confrontatiematrix

De SWOT analyse en confrontatiematrix De SWOT analyse en confrontatiematrix swotanalyse Instrument om de sterkten en zwakten (intern) van een organisatie in kaart te brengen en de kansen en bedreigingen (extern) te onderzoeken Vanuit de SWOT

Nadere informatie

afgelopen jaren beweren vele professionele organisaties specifieke human resource (HR)

afgelopen jaren beweren vele professionele organisaties specifieke human resource (HR) Nederlandse Samenvatting Welke mensen bekleden de top posities van professionele organisaties? In Nederland, net zoals in veel andere westerse landen, klinkt waarschijnlijk het antwoord op deze vraag ongeveer

Nadere informatie

sociaalculturele factoren DESTEP DEPEST politiekjuridische factoren

sociaalculturele factoren DESTEP DEPEST politiekjuridische factoren Programma Terugblikken op de tweede bijeenkomst Macro-analyse: DESTEP Meso-analyse: vijfkrachtenmodel Externe omgeving: model Wissema Leerstijlen Begeleidingsstijlen Managementstijlen Intervisie demografische

Nadere informatie

In 8 stappen een succesvol (online) plan schrijven

In 8 stappen een succesvol (online) plan schrijven In 8 stappen een succesvol (online) plan schrijven Met stappenplan Direct toepasbaar www.idmk.nl Het succesvol schrijven van (online) plannen Het schrijven van een plan is een activiteit die door elke

Nadere informatie

Inleiding CUSTOMER TOUCH MODEL. Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten?

Inleiding CUSTOMER TOUCH MODEL. Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten? Inleiding Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten? Er zijn geruchten dat Amazon een dergelijke gedetailleerde kennis van haar klanten

Nadere informatie

Basismodel dienstenmarketing. Klant

Basismodel dienstenmarketing. Klant Naam: Basismodel dienstenmarketing Hippische diensten / Hippische producten Concurrentie en andere omgevingsinvloeden Dienstverlener Klant Relatie Dienstverleningsproces Dienst/Product Welke diensten biedt

Nadere informatie

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2 Master Executive in Wedding Management EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER Deel 2 [LES 2] Event & Media Education. Alle rechten voorbehouden. Elke vorm van kopiëren of verspreiding van de

Nadere informatie

Deel 1. Strategisch denken. Theoretische verkenningen van strategisch management 25. 1 Wat is strategie? 27

Deel 1. Strategisch denken. Theoretische verkenningen van strategisch management 25. 1 Wat is strategie? 27 Inhoud Uit het voorwoord bij de eerste editie 17 Voorwoord bij de tweede editie 21 Algemene aanbevelingen voor het gebruik van dit boek 23 Deel 1. Strategisch denken. Theoretische verkenningen van strategisch

Nadere informatie

8 Consultatie ontwerpbesluit toegang en gespreksopbouw op openbare mobiele telefoonnetwerken

8 Consultatie ontwerpbesluit toegang en gespreksopbouw op openbare mobiele telefoonnetwerken 8 Consultatie ontwerpbesluit toegang en gespreksopbouw op openbare mobiele telefoonnetwerken 1. Het college heeft op 17 maart 2005 het ontwerpbesluit inzake de markt voor toegang en gespreksopbouw op openbare

Nadere informatie

De gereedschapskist van de informatiespecialist (2)

De gereedschapskist van de informatiespecialist (2) De gereedschapskist van de informatiespecialist (2) Kees Westerkamp Informatiespecialisten krijgen in hun werk steeds vaker te maken met het schrijven van beleidsnotities en marketingadviezen. Hiervoor

Nadere informatie

Bent u bewust van & gereed voor de veranderingen en ontwikkelingen in uw omgeving

Bent u bewust van & gereed voor de veranderingen en ontwikkelingen in uw omgeving Bent u bewust van & gereed voor de veranderingen en ontwikkelingen in uw omgeving Omgevingsanalyse cruciaal voor duurzaam leveren van kwaliteit in een snel veranderende omgeving RK-Intelligence - Ruud

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 De thematiek

1 Inleiding. 1.1 De thematiek 1 Inleiding 1.1 De thematiek Voor ondernemers is de relatie tussen organisatie en markt van cruciaal belang. De organisatie ontleent haar bestaansrecht aan de markt. De omzet wordt tenslotte op de markt

Nadere informatie

Titeldia. Ondertitel. Naam Achternaam, Functie of Afdelingsnaam. Ir. Niels Nieboer MRE Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Titeldia. Ondertitel. Naam Achternaam, Functie of Afdelingsnaam. Ir. Niels Nieboer MRE Syntrus Achmea Real Estate & Finance Titeldia Ondertitel Naam Achternaam, Functie of Afdelingsnaam Ir. Niels Nieboer MRE Syntrus Achmea Real Estate & Finance Onderzoeksvraag Hoe moet een Real Estate Investment Manager zich - gegeven de veranderende

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Archimate risico extensies modelleren

Archimate risico extensies modelleren Archimate risico extensies modelleren Notatiewijzen van risico analyses op basis van checklists versie 0.2 Bert Dingemans 1 Inleiding Risico s zijn een extra dimensie bij het uitwerken van een architectuur.

Nadere informatie

Architecture Governance

Architecture Governance Architecture Governance Plan van aanpak Auteur: Docent: Stijn Hoppenbrouwers Plaats, datum: Nijmegen, 14 november 2003 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. PROBLEEMSTELLING EN DOELSTELLING...

Nadere informatie

INLEIDING. Deelrapport Samenwerken voor Innovatie Innovatiemonitor Noord-Nederland Pagina 2 van 10

INLEIDING. Deelrapport Samenwerken voor Innovatie Innovatiemonitor Noord-Nederland Pagina 2 van 10 1 INLEIDING SAMENWERKINGSPROJECT NOORD-NEDERLANDSE INNOVATIEMONITOR Dit rapport is opgesteld in het kader van de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor. De monitor is het resultaat van een strategische samenwerking

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/32003 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Yuanyuan Zhao Title: Modelling the dynamics of the innovation process : a data-driven

Nadere informatie

DE GEREEDSCHAPSKIST VAN DE INFORMATIESPECIALIST (2)

DE GEREEDSCHAPSKIST VAN DE INFORMATIESPECIALIST (2) DE GEREEDSCHAPSKIST VAN DE INFORMATIESPECIALIST (2) Kees Westerkamp Informatiespecialisten krijgen in hun werk steeds vaker te maken met het schrijven van beleidsnotities en marketingadviezen. Hiervoor

Nadere informatie

Benchmarken in de Nederlandse drinkwatersector: hoe kan dat leiden tot verbeteringen?

Benchmarken in de Nederlandse drinkwatersector: hoe kan dat leiden tot verbeteringen? Benchmarken in de Nederlandse drinkwatersector: hoe kan dat leiden tot verbeteringen? Marieke de Goede, Bert Enserink (TU Delft), Ignaz Worm (Isle Utilities), Jan Peter van der Hoek (TU Delft en Waternet)

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT betreffende een aanvraag voor een afwijking ingediend door BELGACOM N.V. overeenkomstig artikel 3, tweede

Nadere informatie

Boordtabellen en Business Plan

Boordtabellen en Business Plan Business advisers Boordtabellen en Business Plan B.I.B.F. Seminarie 1. Inleiding: Boordtabellen versus Business plan Zaterdag 24 maart 2012 Antwerpen Potvlietlaan 6 2600 Antwerpen Tel. +32 (0)3 235 66

Nadere informatie

regulering zakelijke netwerkdiensten

regulering zakelijke netwerkdiensten Marktontwikkelingen en regulering zakelijke netwerkdiensten Gerard Boogert 12 juni 2013 Grolsche Veste Enschede Relatiedag NDIX Presentatie overzicht Autoriteit Consument & Markt algemene introductie Telecom

Nadere informatie

De invloed van Vertrouwen, Relatietevredenheid en Commitment op Customer retention

De invloed van Vertrouwen, Relatietevredenheid en Commitment op Customer retention De invloed van Vertrouwen, Relatietevredenheid en Commitment op Customer retention Samenvatting Wesley Brandes MSc Introductie Het succes van CRM is volgens Bauer, Grether en Leach (2002) afhankelijk van

Nadere informatie

Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant

Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant Voorstellen 05041964 23 5 2 3 2 Aan de slag!! We weten nu wat de toekomst brengt. Nu moeten we kijken naar wat in uw branche speelt om vervolgens

Nadere informatie

Klant Centraal 2013 Projectbeschrijving

Klant Centraal 2013 Projectbeschrijving Inleiding Met de intensieve concurrentie en veeleisende klanten van vandaag de dag, ervaren veel bedrijven meer en meer de noodzaak om een uniek concurrentievoordeel te creëren. Customer Intimacy oftwel

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT Elevator Pitch Ent-teach Module 4 Financieel management

LEERACTIVITEIT Elevator Pitch Ent-teach Module 4 Financieel management LEERACTIVITEIT Elevator Pitch Ent-teach Module 4 Financieel management Beschrijving van de leeractiviteit De docent biedt de leerlingen leesmateriaal en inspirerende video s over het aantrekken van investeringen

Nadere informatie

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen?

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? voorstellen Chris Goes van Affekt: 3 x 3 Vraagstukken Hoedanigheid - Marketing management Consultant - Verkoop management Opleider/trainer-coach - Innovatie

Nadere informatie

RICHTSNOEREN AANWIJZING AANMERKELIJKE MACHT OP DE MARKT

RICHTSNOEREN AANWIJZING AANMERKELIJKE MACHT OP DE MARKT RICHTSNOEREN AANWIJZING AANMERKELIJKE MACHT OP DE MARKT I Inleiding 1. Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) publiceert hierbij richtsnoeren die aangeven

Nadere informatie

Technologieontwikkeling in de wegenbouw

Technologieontwikkeling in de wegenbouw Technologieontwikkeling in de wegenbouw - Hoe de rollen van de overheid het projectresultaat beïnvloeden - NL- Samenvatting van promotieonderzoek dr.ir JC Caerteling Deze dissertatie levert een bijdrage

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Zo Dichtbij

Beleidsplan Stichting Zo Dichtbij Beleidsplan 2015-2017 Stichting Zo Dichtbij Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DE AMBITIE... 3 3. DOELSTELLING... 4 4. ANBI STATUS... 5 5. WERKZAAMHEDEN... 5 6. MIDDELENWERVING EN VERMOGEN... 6 7. ZEGGENSCHAP

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe technologische producten en diensten geïntroduceerd op de

Nadere informatie

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM Business sounds different these days...3 1. Introductie...4 2. De veranderende omgeving van organisaties...7 3. Toenemende complexiteit van organisaties en HRM...10 3.1 Inleiding...10

Nadere informatie

Samenvatting. Het ontwerpen van controlemechanismen in netwerkorganisaties vanuit een waardeperspectief

Samenvatting. Het ontwerpen van controlemechanismen in netwerkorganisaties vanuit een waardeperspectief Samenvatting Het ontwerpen van controlemechanismen in netwerkorganisaties vanuit een waardeperspectief Tegenwoordig worden diensten steeds vaker door een netwerk van partijen aangeboden. Als een consument

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE BUSINESS ASSURANCE STAKEHOLDERS Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 1 DNV GL 2014 Stakeholders 19 November 2015 SAFER, SMARTER, GREENER

Nadere informatie

Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven.

Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven. Graydon Brancheonderzoek 2015 Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven. Voorwoord Nederland is een echt exportland. Op de wereldranglijst van exporterende landen staat Nederland

Nadere informatie

Triple play vergelijking Consumind Augustus 2015 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen:

Triple play vergelijking Consumind Augustus 2015 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Triple play vergelijking Consumind Augustus 2015 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Achtergrond en algemene informatie Internet, TV en (Vaste) Telefonie markt Voordelen Triple Play Vergelijking

Nadere informatie

Energietransitie en schaalvoordelen

Energietransitie en schaalvoordelen Energietransitie en schaalvoordelen Samenvatting McKinsey-onderzoek Oktober 2013 CONTEXT Recent is door McKinsey, in opdracht van Alliander, een onderzoek uitgevoerd naar de vraag: Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

WERKEN MET FREELANCERS IN JOUW ORGANISATIE?

WERKEN MET FREELANCERS IN JOUW ORGANISATIE? WERKEN MET FREELANCERS IN JOUW ORGANISATIE? Freelancen, interimmen, contracting zijn allemaal verschillende benamingen voor een zeer sterk groeiend verschijnsel in de economie. Steeds meer industrieën

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Besturing. m.u.v. 8.2.6, 8.2.7, 8.5

Hoofdstuk 8 Besturing. m.u.v. 8.2.6, 8.2.7, 8.5 Hoofdstuk 8 Besturing m.u.v. 8.2.6, 8.2.7, 8.5 Besturing van organisaties Besturen = het leiden van een organisatie naar de gestelde doelen (SMART) Profit- en non-profitorganisaties Bedrijfsproces: Besturing

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Definitielijst. abrupte discontinuïteit te verklaren aan de hand van meerdere geleidelijke discontinuïteiten.

Definitielijst. abrupte discontinuïteit te verklaren aan de hand van meerdere geleidelijke discontinuïteiten. Abrupte discontinuïteit Een discontinuïteit die zeer plotseling optreedt. Dit gebeurt zo snel dat het systeem niet meer kan stabiliseren. Een abrupte discontinuïteit wordt ook wel een wildcard genoemd.

Nadere informatie

Voor het eerst in zeven jaar stijgt het aantal snelgroeiende bedrijven weer in Nederland

Voor het eerst in zeven jaar stijgt het aantal snelgroeiende bedrijven weer in Nederland Voor het eerst in zeven jaar stijgt het aantal snelgroeiende bedrijven weer in Nederland Voornamelijk binnen de zakelijke dienstverlening neemt het aandeel snelgroeiende bedrijven snel toe. Binnen de topsectoren

Nadere informatie

NIDAP Informatie 02042015 / Audits NIDAP. Opleidingsmarktonderzoek. Informatie over onze onderzoeksdiensten NIDAP 2015

NIDAP Informatie 02042015 / Audits NIDAP. Opleidingsmarktonderzoek. Informatie over onze onderzoeksdiensten NIDAP 2015 Opleidingsmarktonderzoek Informatie over onze onderzoeksdiensten 2015 1 Introductie Inleiding In dit korte document staat algemene informatie over onze opleidingsmarktonderzoeken. Tevens wordt dieper ingegaan

Nadere informatie

Kennissessie Strategic Control

Kennissessie Strategic Control Kennissessie Strategic Control Marnix Lankhorst / Jeroen Jansen v Woerden, 6 juli 2016 vsfinal Ontvangst Welkom in Kasteel Woerden! 1-9-2016 2 Wat gaan we doen deze middag? Ontvangst 15.00 15.15 Introductie

Nadere informatie