Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen"

Transcriptie

1 Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen

2 Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen WishUmobile Wijnhaven WH Rotterdam Tel: Fax: Datum: december 2004 Auteurs: Jordi van Herk Brenda van Rhee Martine Zaunbrecher Copyright 2004 WishUmobile Rotterdam Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WishUmobile

3 Onderzoek Waardevolle informatie over de markt en nieuwe trends op het gebied van mobiele data communicatie komen als eerste naar voren in de onderzoeken van WishUmobile. Deze onderzoeken worden regelmatig uitgevoerd. WishUmobile is hiermee de belangrijkste informatieprovider op de markt van mobiele data oplossingen. De markt voor mobiele data oplossingen wordt gekenmerkt door een grote diversiteit van aanbieders. Dit onderzoek is uitgevoerd om de markt van mobiele data oplossingen transparanter en overzichtelijker te maken. Dit onderzoek had niet tot stand kunnen komen zonder de medewerking van de leveranciers die producten en/of diensten leveren op het gebied van mobiele data oplossingen. Via deze weg wil WishUmobile de leveranciers die hebben meegewerkt aan het onderzoek bedanken. December 2004 Jordi van Herk Brenda van Rhee Martine Zaunbrecher 3

4 Managementsamenvatting De resultaten van dit door WishUmobile uitgevoerde onderzoek geven inzicht in de positionering van de leveranciers in de markt. Verder worden de huidige en ideale omvang van de klanten van de leveranciers geïnventariseerd. Ook wordt er inzicht gegeven in de partners en voornaamste concurrenten in de markt en de unique selling points van de producten en/of diensten van de leveranciers. WishUmobile heeft dit onderzoek uitgevoerd om de mobiele data markt transparanter en overzichtelijker te maken. Het onderzoek is uitgevoerd onder alle leveranciers die producten en/of diensten leveren in de markt van mobiele data oplossingen die bekend zijn bij WishUmobile. In deze managementsamenvatting worden de resultaten van het onderzoek verwoord. Positionering Uit het onderzoek blijkt dat de organisaties zich grotendeels positioneren in de segmenten softwareleverancier, system integrator en consultancy. In het onderzoek worden een elftal segmenten in de mobiele data markt onderscheiden. De meeste producten en/of diensten worden geleverd aan de zakelijke dienstverlening. De agrarische sector en toerisme zijn sectoren waar weinig producten en/of diensten van mobiele data oplossingen worden geleverd. De verwachting is dat de sectoren zorg en logistiek in de toekomst sterk zullen groeien. In het onderzoek zijn in totaal een twaalftal marktsectoren onderscheiden waar de organisaties hun producten en/of diensten aan leveren. Omvang organisaties Bijna de helft (49%) van de klantorganisaties heeft een omvang tussen de 50 en 250 medewerkers. Deze omvang wordt door 38% van de leveranciers gezien als ideale omvang. Voor de omvang van organisaties wordt in het onderzoek een verdeling gemaakt van minder dan vijftig medewerkers, tussen 50 en 250 medewerkers, tussen 250 en 1000 medewerkers en meer dan duizend medewerkers. Partners en concurrentie HP is bij zestien procent van de leveranciers een partner waar onlangs een samenwerking mee is aangegaan. KPN blijkt voor twaalf procent van de leveranciers een partner te zijn waar onlangs een samenwerking mee aangegaan is. CRM Vision wordt als belangrijkste concurrent gezien aangezien deze organisatie door achttien procent van de leveranciers als concurrent wordt gezien. Ook Logica CMG, met zestien procent, wordt als belangrijke concurrent aangemerkt. Unique selling points Tien procent van de leveranciers heeft aangegeven dat kennis en expertise de belangrijkste unique selling point is voor hun product en/of dienst. In de conclusies van het onderzoek wordt een top tien van de meest voorkomende unique selling points opgesteld. De markt van mobiele data oplossingen groeit de komende tien jaar in alle opzichten en zal niet meer weg te denken zijn uit ons dagelijks bestaan! Na internet zijn mobiele data oplossingen the next big thing. De markt voor mobiele data oplossingen wordt gekenmerkt door een grote diversiteit van aanbieders. WishUmobile probeert meer helderheid in de markt te creëren. Om dit te realiseren is er in oktober een onderzoek uitgevoerd onder alle leveranciers van mobiele data communicatie producten en/of diensten die bekend zijn bij WishUmobile. 4

5 Doelstelling De doelstelling van dit onderzoek is het transparant en overzichtelijk maken van de mobiele data markt. Er wordt inzicht gegeven in de positionering van de verschillende leveranciers van mobiele data oplossingen. Ook moet er inzicht komen in de voornaamste sectoren waar leveranciers hun producten en diensten op dit moment en in de toekomst leveren. Welke omvang de klanten hebben in het algemeen en welke omvang ideaal is volgens de leveranciers. Daarnaast worden belangrijke partners onderzocht en wordt de concurrentiepositie van de leveranciers onderzocht. Als laatste zullen de belangrijkste unique selling points van de leveranciers worden onderzocht. Methodologie In deze paragraaf wordt de vragenlijst uitgelegd. Ook wordt een beschrijving gegeven van de onderzoeksgroep. De representativiteit, betrouwbaarheid en validiteit worden tevens aangestipt. Vragenlijst De vragenlijst is opgebouwd uit gesloten en open vragen. De gesloten vragen geven inzicht in de positionering van de leveranciers, de huidige en ideale omvang van de klanten en de voornaamste sectoren voor de mobiele data markt. De open vragen geven inzicht in belangrijke partners en concurrenten van de leveranciers en de belangrijkste unique selling points van hun producten en/of diensten. Onderzoeksgroep en afname vragenlijsten Voor dit onderzoek zijn alle bij WishUmobile bekende leveranciers die in de markt van mobiele data oplossingen werken benaderd. Van de honderdvijftig aangeschreven leveranciers, hebben negentig leveranciers gereageerd. Dit is een totale respons van zestig procent. De vragenlijst is online door de onderzoeksgroep ingevuld. De verzameling van gegevens online bevat de voordelen dat er een snelle verzameling en verwerking van gegevens tot stand komt en het lage kosten met zich meebrengt. Representativiteit Met representativiteit wordt bedoeld dat de onderzoeksresultaten bruikbaar zijn voor de gehele doelgroep. Op dit moment zijn er bij WishUmobile honderdvijftig organisaties bekend die in de markt van mobiele data oplossingen werken. Hiermee is volgens de gegevens van WishUmobile honderd procent van de markt vertegenwoordigt. Door het uitvoeren van marktonderzoeken en intensieve marktcontacten met de leveranciers wordt deze lijst steeds up-to-date gehouden. Betrouwbaarheid en validiteit Het door WishUmobile gebruikte adressen bestand wordt maandelijks gecontroleerd op volledigheid en betrouwbaarheid. De validiteit is de mate waarin het meetinstrument werkelijk datgene meet wat men beoogt te meten. De validiteit van het onderzoek wordt verbeterd door: de vragen zo helder en duidelijk mogelijk te formuleren; de aandacht die besteed is aan het opzetten van de vragenlijst dat de vragenlijst is afgenomen via het web. Na het volledig doorlopen van de vragenlijst is het niet meer mogelijk correcties op de antwoorden door te voeren. 5

6 Onderzoeksresultaten WishUmobile heeft van de honderdvijftig aangeschreven leveranciers die in de mobiele data markt opereren negentig ingevulde vragenlijsten teruggekregen en verwerkt. Vervolgens heeft WishUmobile de resultaten geanalyseerd om inzicht te verkrijgen in de mobiele data markt. Dit hoofdstuk geeft de volgende onderzoeksresultaten: De positionering van de leveranciers in de markt; De huidige en ideale omvang van de klanten; Partners en concurrenten; De unique selling points van de producten en/of diensten van de leveranciers. 2.1 Positionering Deze paragraaf gaat in op de positionering van de leveranciers die in de mobiele data markt actief zijn Positionering van de organisaties De aanbieders positioneren zich grotendeels in de segmenten softwareleverancier, system integrator & consultancy. Er worden in het onderzoek een elftal segmenten voor de positionering van de leveranciers in de markt van de mobiele data oplossingen onderscheiden. Figuur 1 geeft de procentuele verdeling van de verschillende segmenten waaronder de leveranciers zich positioneren. Het segment overige in de figuur bevat telecom en ICT. Bij de beantwoording van de vraag had de leverancier de mogelijkheid drie opties te kiezen. Bijlage 2 geeft inzicht op welke markten de leveranciers zich begeven Op welke marktsectoren zijn de mobiele data oplossingen gericht De markt voor mobiele data oplossingen wordt gekenmerkt door een grote diversiteit van aanbieders. Om inzicht te krijgen aan welke marktsectoren de mobiele data markt de meeste producten en/of diensten leveren heeft WishUmobile een elftal marktsectoren onderscheiden. Figuur 2 geeft de procentuele verdeling van de marktsectoren waar de leveranciers de meeste producten en/of diensten aan leveren. Tevens is de procentuele verdeling over de marktsectoren in de toekomst weergegeven. Onder overige marktsectoren in de figuur behoren de sectoren: telecom, horeca, service, media, ICT, particulieren en alle gegeven marktsectoren. Bij de beantwoording van de vraag had de leverancier drie opties te kiezen. Toekomst Wat heel duidelijk naar voren komt is de groeimarkt in de zorgsector en de logistiek. Ook blijkt dat de levering van producten en/of diensten aan de overige marktsectoren sterk afneemt. Figuur 2 geeft aan welke marktsectoren de leveranciers zien als groeimarkten voor mobiele data oplossingen in de komende twee jaar. Onder overige sectoren in de figuur behoren de sectoren: Telecom, horeca, transport en alle gegeven marktsectoren. 2.2 Omvang organisaties Uit het onderzoek blijkt dat het meest zaken wordt gedaan met klanten die een omvang hebben tussen de 50 en 250 medewerkers. Er wordt het minst zaken gedaan met klanten die een omvang van maximaal 50 medewerkers hebben. Het onderzoek naar de huidige en ideale omvang van de klanten van mobiele data oplossingen richt zich op twee 6

7 vragen. De eerste vraag richt zich op de omvang de klanten over het algemeen hebben. De tweede vraag meet de ideale omvang van klanten waar leveranciers aan willen leveren. 2.3 Partners en concurrentie De concurrentiepositie van de producten en/of diensten op het gebied van mobiele data oplossingen is niet altijd even duidelijk. Om meer duidelijkheid te verschaffen zijn in het onderzoek twee vragen opgenomen. Eén vraag onderzoekt met welke partners de leveranciers een samenwerking zijn aangegaan voor het leveren van producten en/of diensten, waarbij de leverancier de mogelijkheid had vijf partners te noemen. De andere vraag meet de voornaamste concurrenten van de leveranciers, waarbij de leverancier de mogelijkheid had vijf concurrenten te noemen. Er worden enkele marktsectoren apart beschreven met de voornaamste concurrenten in die marktsectoren en ook wordt er een totale beschrijving gegeven van de voornaamste concurrenten in de mobiele data markt. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de leverancier CRM Vision in de sector softwareleveranciers als voornaamste concurrent naar voren komt met zeventien procent. De leveranciers Aventeon, Citrix, Microsoft en Yucat zijn in totaal door zeven procent van de leveranciers genoemd als voornaamste concurrent. In de sector system intgrator is een top vier gemaakt van de voornaamste concurrenten met respectievelijk 21, 17, 13 en 8 procent: 1. Logica CMG 2. CRM Vision 3. Cap Gemini 4. GPXS De voornaamste concurrent in de sector consultancy is wederom CRM Vision met 18 procent: 1. CRM Vision 2. Logica CMG 3. Cap Gemini, Citrix en GPXS Logica CMG wordt door 14 procent van de leveranciers genoemd. Op een gedeelde derde plaats staan Cap Gemini, Citrix en GPXS met een percentage van 9 procent. In de serviceprovider sector komen twee concurrenten naar voren namelijk Logica CMG met 27 procent en KPN met 13 procent. 2.4 Unique selling points De wijze waarop bedrijven zich in de markt presenteren wordt mede ingegeven door de unique selling points (USP s). In de vragenlijst wordt gevraagd naar de belangrijkste unique selling points van de organisaties product en/of dienst. De organisaties hadden de mogelijkheid om maximaal drie unique selling points voor hun product en/of dienst te noemen. 7

8 De top tien van meest voorkomende USP s zijn: Kennis en expertise (10%); Gebruikersvriendelijk / gemak (5%); Online / offline (3%); End to end oplossing (3%); Flexibiliteit (3%); Kwaliteit (3%); Lage kosten / prijs (3%); One-stop-shopping (3%); Prijs-kwaliteit verhouding (3%); Complete uitvoering (3%). Ook zijn de USP s van de producten en/of diensten van de leveranciers per sector opgenomen en staan weergegeven in de tabellen 3 tot en met 13. Conclusie Veel leveranciers zijn gepositioneerd in de segmenten softwareleverancier, system integrator en consultancy. Weinig leveranciers begeven zich op de markt als operator of hotspot leverancier. Leveranciers zouden in de toekomst hun positionering in de markt kunnen veranderen zodat zij zich ook op de segmenten met weinig concurrenten richten. Leveranciers leveren hun producten en/of diensten voornamelijk aan de zakelijke dienstverlening. Aan de agrarische sector en toerisme worden weinig producten en/of diensten geleverd. Leveranciers verwachten dat de markt in de zorgsector en de logistiek zal groeien. Ze zouden zich in de toekomst meer kunnen gaan richten op de marktsectoren waar weinig leveranciers aan leveren en op de marktsectoren waar een sterke groei in zit. De leveranciers doen over het algemeen zaken met middelgrote klanten met een omvang van 50 tot 250 medewerkers en dat blijkt ook de ideale omvang te zijn. Kleine (minder dan vijftig) en zeer grote organisaties (meer dan duizend) worden niet als ideaal gezien. HP en KPN worden door de leveranciers als belangrijke partners genoemd. Na deze twee grote spelers in de markt blijken er geen duidelijke partners naar voren te komen. De voornaamste concurrenten op de markt zijn CRM Vision en Logica CMG. Ook hierbij geldt dat er verder geen duidelijke concurrenten naar voren komen uit het onderzoek en dat elke leverancier wel een keer genoemd is. Er zijn door de leveranciers verschillende USP s aangegeven die in dit onderzoek per sector zijn opgedeeld. Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat voor tien procent van de leveranciers kennis en expertise een unique selling point is. Voor vijf procent van de leveranciers is gebruikersvriendelijkheid een unique selling point. 8

Nog een wereld te winnen voor BPO

Nog een wereld te winnen voor BPO THEMA BPO ONDERZOEK NAAR BUSINESS-PROCESSOUTSOURCING IN NEDERLAND Nog een wereld te winnen voor BPO Tekst: Arnoud van Gemeren en Jorick van der Vlies Ontwikkelingen binnen business-processoutsourcing (BPO)

Nadere informatie

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2010.130 Publicatienummer: 2010.130-1109 Datum: Utrecht, 2 mei 2011 Auteurs: ir. ing. Reg Brennenraedts ir. ing. Jurgen Verweijen

Nadere informatie

Samenvatting. Imago-onderzoek

Samenvatting. Imago-onderzoek Imago-onderzoek 1 Samenvatting Dwaande, een campagne om Noordoost Fryslân meer bekendheid te geven, om meer toeristen naar de regio te trekken en om te inspireren en motiveren tot nieuwe initiatieven,

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

Rapport. Alles wel? Quick Scan naar de behoefte aan informatie en ondersteuning van maatregelen tegen agressie en geweld in welzijnsorganisaties

Rapport. Alles wel? Quick Scan naar de behoefte aan informatie en ondersteuning van maatregelen tegen agressie en geweld in welzijnsorganisaties Rapport Alles wel? Quick Scan naar de behoefte aan informatie en ondersteuning van maatregelen tegen agressie en geweld in welzijnsorganisaties Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN Creatie en communicatie in de praktijk Project Minor blok 2 Marketingcommunicatie Academie voor Marketing ONLINE MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN ICT-BANEN CREATIE EN COMMUNICATIE

Nadere informatie

Adoptie van Cloud Computing

Adoptie van Cloud Computing versie 1.0 status final : Adoptie van Cloud Computing in het midden- en kleinbedrijf afstudeerder (361286) pag. 1 van 42 Afstudeercommissie De afstudeercommissie wordt gevormd door: - Dr. Serge Rijsdijk

Nadere informatie

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur Marktonderzoek Het 2e leven (H2L) Effectief en efficiënt service verlenen op een maatschappelijk verantwoorde wijze 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699 Begeleiders: Dr. J.M.G. Heerkens Dr.

Nadere informatie

DHPA/ISPConnect Hostingonderzoek 2014: Trends en Ontwikkelingen in de Nederlandse Hosting Markt

DHPA/ISPConnect Hostingonderzoek 2014: Trends en Ontwikkelingen in de Nederlandse Hosting Markt DHPA/ISPConnect Hostingonderzoek 2014: Trends en Ontwikkelingen in de Nederlandse Hosting Markt Augustus 2014 Uitgevoerd door The METISfiles Pim Bilderbeek, partner & principal analyst Simone de Bruin,

Nadere informatie

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk TNO-rapportage voor Algemene Bond Uitzendondernemingen De

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Meldcodes kindermishandeling

Meldcodes kindermishandeling Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Meldcodes kindermishandeling Beschikking, waardering,

Nadere informatie

CRM in de theaterwereld;

CRM in de theaterwereld; CRM in de theaterwereld; Een goed idee of toch maar niet? Eindexamenscriptie Anouk H.A.M. Verbaarschot Student aan de NHTV, internationale hogeschool Breda, opleiding HTRO; hoger toeristisch recreatief

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

Behoefte aan kennis van vreemde talen in Nederlandse en Duitse bedrijven in de grensregio Nederland-Duitsland

Behoefte aan kennis van vreemde talen in Nederlandse en Duitse bedrijven in de grensregio Nederland-Duitsland Behoefte aan kennis van vreemde talen in Nederlandse en Duitse bedrijven in de grensregio Nederland-Duitsland Beknopt verslag van een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de EURES-Euregio Rijn-Waal & euregio

Nadere informatie

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2009.140 Publicatienummer: 2009.140-1002 Datum: Utrecht, 6 januari 2010 Auteurs: ir.ing. Reg Brennenraedts

Nadere informatie

Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven

Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven D.G. Kooij L. van Dijk F.G. Schellevis Utrecht, 2002 Nivel - Postbus 1568-3500 BN Utrecht - Telefoon 030 27 29 700 - Fax 030 27 29 729 ISBN 90-6905-549-X Niets

Nadere informatie

SBR IN BEDRIJF EEN ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN STANDARD BUSINESS REPORTING VOOR MKB-BEDRIJVEN IN NEDERLAND

SBR IN BEDRIJF EEN ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN STANDARD BUSINESS REPORTING VOOR MKB-BEDRIJVEN IN NEDERLAND Economie en Management SBR IN BEDRIJF EEN ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN STANDARD BUSINESS REPORTING VOOR MKB-BEDRIJVEN IN NEDERLAND Dr. Eric Melse MBA en Dr. Jesse Weltevreden COLOFON SBR IN BEDRIJF

Nadere informatie

Adviesrapport mobiliteitsplan

Adviesrapport mobiliteitsplan Adviesrapport mobiliteitsplan Een adviesrapport geschreven voor Radiuz, waarin de Radiuz applicatie onder de loep wordt genomen en wordt gekeken naar mogelijke verbeteringen. sjoerd Burgersdijk Auteurs:

Nadere informatie

FLEXMIGRANTEN IN NEDERLAND ONDERZOEK 2014

FLEXMIGRANTEN IN NEDERLAND ONDERZOEK 2014 Klik om de stijl te bewerken FLEXMIGRANTEN IN NEDERLAND ONDERZOEK 2014 IN OPDRACHT VAN Conclusr Research B.V. 28 november 2014 drs. Willeke van Baars business unit manager HR onderzoek Conclusr Research

Nadere informatie

CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010. Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel

CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010. Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010 Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel INHOUD 1. Introductie...3 1.1 Over dit onderzoek...3 1.2 Executive summary... 4 ICT sector positief over

Nadere informatie

Informatiemanagersurvey 2012-2013

Informatiemanagersurvey 2012-2013 Application Services the way we see it Informatiemanagersurvey 2012-2013 Onderzoek naar Business Information Management (BIM) binnen Nederlandse organisaties ü ü Auteurs: Niels Roest, Michail Theuns en

Nadere informatie

Inkoopstrategie Zeeweringen zet zoden aan de dijk. Een marktverkenning naar aannemers in de waterbouw. Bedrijfsvoering Inkoopondersteuning

Inkoopstrategie Zeeweringen zet zoden aan de dijk. Een marktverkenning naar aannemers in de waterbouw. Bedrijfsvoering Inkoopondersteuning Mediatheekformulier Naam: J. Nellen Datum: 14-08-08 Opleiding Logistiek en economie Soort verslag Afstuderen Auteur J. Nellen Titel en ondertitel Inkoopstrategie Zeeweringen zet zoden aan de dijk Een marktverkenning

Nadere informatie

De klant achter het stuur

De klant achter het stuur De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren verbeteringen op het gebied van klanttevredenheid bij een autodealer Bas Leus 1 De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN

MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN Peter Vermeulen Pb7 Research 4 mei 2015 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB Cloud

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013 Mens en Organisatie in het architectenbureau Peiling juni 2013 Inhoudsopgave Peiling Mens en Organisatie 3 Arbeidsrelaties 4 Beleid voor mens en organisatie: ontwikkeling 5 Beleid voor mens en organisatie:

Nadere informatie