Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang"

Transcriptie

1 Kind en Gezin Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Evaluatie van 2 jaar proefproject door Kind en Gezin Sylvia Walravens

2

3 1. Situering In 2010 sloten VDAB, VIVO, Kind en Gezin en 15 Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) een protocolovereenkomst af voor een proefproject dat vorm en inhoud geeft aan een startopleiding begeleider buitenschoolse kinderopvang' binnen het volwassenenonderwijs (hierna kortweg 'startopleiding' genoemd). Het proefproject liep ten einde op 31 augustus Tijd voor een evaluatie van de werking gedurende de voorbije 2 jaar. Zoals bepaald door de protocolovereenkomst staat een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de partijen die de overeenkomst hebben ondertekend in voor de evaluatie, opvolging en bijsturing van het proefproject. Met het oog op de evaluatie voerde Kind en Gezin twee onlineenquêtes uit. Een enquête richtte zich naar de betrokken CVO s, de andere peilde naar de ervaringen van de werkgevers. Voorliggend rapport bevat de resultaten van de beide enquêtes (deel 1 en 2). In deel 3 zetten we de belangrijkste conclusies op een rij. 2. Waarom dit proefproject? 2.1. Wat vooraf ging De erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang (IBO s) zijn in de jaren negentig gestart als tewerkstellingsprojecten voor laaggeschoolde werklozen. Begin erkende Kind en Gezin drie opleidingsorganisaties (VCOK 2, VDKO 3 en Zorg-Saam) voor het geven van de opleiding begeleider buitenschoolse opvang. Deze BKO-opleiding was een praktijkgerichte opleiding van 225 uren, bestaande uit ongeveer 140 uren theorie en 85 uren stage. De BKO-opleiding werd door VDAB gefinancierd als beroepsopleiding en was bedoeld als een startopleiding waarna, tijdens de tewerkstelling, verder opleiding binnen het volwassenenonderwijs zou volgen. Tot 2005 was de BKO-opleiding een zeer succesvolle opleiding: groot aantal cursisten, met zeer goede tewerkstellingspercentages. Deze resultaten waren mogelijk door het gelijksporen van de opleiding met de uitbreidingsgolven in de buitenschoolse opvang en de hierbij behorende vacatures voor begeleiders binnen de IBO s. 1 RVB/2000/0223/DOC VCOK: Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang 3 VDKO: Vlaamse dienst kinderopvang 3

4 2.2. Anno 2009: knelpunten in de BKO-opleiding Omdat er sinds 2006 zo goed als geen uitbreidingen van IBO s meer geweest zijn werd de vraag naar de BKO-opleiding steeds meer gesteld in functie van de invulling van incidentele vacatures (vervangcontracten, opvangen van personeelsverloop) gespreid over Vlaanderen. Op basis daarvan werd het praktisch onmogelijk om de BKO-opleidingen in te richten op de plaats waar en op het moment dat ze nodig waren. Gelet op de beperkte mobiliteit van de doelgroep werd dit een belangrijke kritische succesfactor. Met op dat ogenblik alleen nog de uitbreiding binnen het kader van het Generatiepact, dat voorrang geeft aan kandidaten van allochtone afkomst, in het vooruitzicht werd de behoefte aan begeleiders met een attest van de BKO-opleiding ook voor de toekomst beperkt geraamd. Allereerst omdat het Generatiepact de mogelijkheid open laat om gekwalificeerde begeleiders of logistieke functies aan te werven. Ook omdat de opleidingskost voor de doelgroepwerknemer door de werkgever moet gedragen worden en een BKO-opleiding bij VDKO en VCOK duur was (15.000,- euro voor een cursus waar 12 tot 16 cursisten in participeren). In sloot VDAB voor de BKO-opleiding een 2-jarige tender af met VDKO en VCOK. Deze tender werd mede gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds (ESF), waardoor een percentage doelgroepcursisten verplicht werd. Als gevolg daarvan, en mede gelet op de lage werkloosheidsgraad, werd de instroom voor de BKO-opleiding problematisch. De opleidingsorganisaties signaleerden een grotere uitval tijdens de opleiding, alsook een groter percentage cursisten dat niet slaagt. Hierop concludeerden de betrokken opleidingsorganisaties dat de BKO-opleiding niet langer tegemoet kwam aan de leernoden van de cursisten die werden toegeleid. Zo stelde men o.a. vast dat kandidaten, die onvoldoende Nederlands kennen, een taalopleiding zouden moeten krijgen in een voortraject. De verlenging van het contract dat VDAB afsloot met VDKO en VCOK werd omwille van de hiervoor vermelde problemen (klein aantal vacatures, spreiding van de vacatures in ruimte en tijd, de inen uitstroomproblemen) in vraag gesteld Een verkort traject binnen het volwassenenonderwijs als mogelijk alternatief Een verkort traject binnen de opleiding begeleider (buitenschoolse) kinderopvang, georganiseerd door de CVO s met een bevoegdheid voor het studiegebied Personenzorg, werd onderzocht als mogelijk alternatief. Het verkorte traject had een aantal uitgesproken voordelen. Het opleidingsaanbod is gespreid over Vlaanderen: 15 CVO s organiseren de opleiding begeleider (buitenschoolse) kinderopvang. Het gaat om permanente en duurzame opleidingen, met 2 vaste instapmomenten per jaar (september en februari). Dit zorgt voor transparantie en toegankelijkheid, wat de sector én geïnteresseerde kandidaat-begeleiders ten goede zou komen. Een spontane instroom van kandidaten zou mogelijk worden. Maar ook werkgevers en VDAB zouden geïnteresseerde kandidaten naar een CVO kunnen verwijzen. De opleiding is gesubsidieerd door Onderwijs en is goedkoper voor werkgevers en cursisten. De kwaliteitscontrole van de opleiding gebeurt door Inspectie Onderwijs en hoefde dus niet

5 meer opgenomen te worden door Kind en Gezin, voor wie controle van opleidingen niet tot de kerntaken behoort. Er is een gegarandeerd civiel effect van de attesten voor de gevolgde modules, ze blijven altijd geldig voor alle CVO s, wat niet altijd het geval is met het attest van de BKO-opleiding. De cursist wordt van meet af aan meegenomen in een opleidingstraject, waardoor de drempel voor het volgen van verdere opleiding verlaagt. Een pluspunt zowel voor de werknemers (reële mogelijkheden op persoonlijke groei en jobmobiliteit) en versterkend voor het imago van de kinderopvangsector (aanzuigend effect naar werknemers met een goed potentieel). In het voorjaar van 2010 bereikten alle betrokken partners (VDAB, VIVO, de 15 CVO s en Kind en Gezin) een akkoord over een protocolovereenkomst (bijlage 1) voor een 2 jaar durend proefproject dat vorm en inhoud geeft aan een verkort traject (= 'startopleiding') binnen het volwassenenonderwijs. De protocolovereenkomst vormt het kader voor de financiering als beroepsopleiding door VDAB. 3. Over de 'startopleiding' De 'startopleiding' biedt een alternatief voor de BKO-opleiding begeleider buitenschoolse opvang aangeboden door drie door Kind en Gezin erkende opleidingsorganisaties (i.c. VCOK, VDKO en Zorg-Saam). Ze moet een structurele oplossing bieden voor de instroom van niet gekwalificeerde medewerkers in de buitenschoolse opvang (doelgroepwerknemers van het Generatiepact en de lokale diensten) en het personeelsverloop. De startopleiding is bedoeld voor twee specifieke doelgroepen: voltijdse werkzoekenden die nog niet over een kwalificatiebewijs beschikken zoals bepaald door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en waarvan het de bedoeling is dat ze tewerkgesteld worden in de buitenschoolse opvang; deeltijdse werkzoekenden die als deeltijdse werknemer gestart zijn in een IBO in afwachting van het volgende startmoment van de opleiding in het CVO. Er werd gezocht naar een opleidingsaanbod dat qua opleidingsduur en inhoud maximaal aansluit bij de bestaande BKO-opleiding. Op basis daarvan werden, naast de 80 uur gesuperviseerde beroepspraktijk (ZK5) volgende theoretische modules geselecteerd: Zorg in de kinderopvang 1 (ZK 1); Begeleiding van het schoolgaande kind 1 (BSK 1); Begeleiding van het schoolgaande kind 5 (BSK 5); Begeleiding van het schoolgaande kind 6 (BSK6). De keuze voor deze modules betekent dat wordt afgeweken van de gebruikelijke leerlijn die de modulaire opleiding begeleider buitenschoolse kinderopvang. De 'startopleiding' beslaat in zijn geheel 240 uren, waarvan 160 uren theorie en 80 uren gesuperviseerde beroepspraktijk in een erkend initiatief voor buitenschoolse opvang (IBO). Vanaf het 5

6 schooljaar werd de gesuperviseerde beroepspraktijk in functie van het VDABberoepsopleidingscontract uitgebreid naar 100 uren. Ter vergelijking: Het opleidingsaanbod van VCOK omvatte in totaal 224 uren, waarvan 77 uren stage en 147 uren voor theorie en inoefenen van vaardigheden. Het opleidingsaanbod van VDKO omvatten in totaal 225 uren, waarvan 90 uren stage en 135 uren theorie en inoefenen van vaardigheden. 6

7 Deel 1 Evaluatie door opleidingsverantwoordelijken CVO

8 8

9 1. Opzet van de enquête bij de CVO s We kozen voor een online-enquête, die focust op: wanneer en hoe de opleiding georganiseerd werd; de manier waarop de opleiding bekend gemaakt werd; het profiel van de ingeschreven kandidaten; de manier waarop de kandidaten geselecteerd werden; de mate waarin de inhoud van de opleiding beantwoordt aan wat men nodig acht voor een startende begeleider buitenschoolse opvang; ervaringen rond samenwerking met VDAB en Kind en Gezin. De volledige enquête werd opgenomen als bijlage 2. Gelet op het beperkt aantal CVO s dat de opleiding aanbiedt (in het totaal 15 CVO s) bevragen we de gehele populatie. Op 26 april 2012 werden de opleidingsverantwoordelijken van de betrokken CVO s via mail uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête. Op deze eerste uitnodiging kregen we 1 foutmelding op het adres van de opleidingsverantwoordelijke. Het adres werd vervangen door het algemeen adres van het betrokken CVO. De vraag tot deelname werd een eerste keer herhaald op 10 mei Op 21 mei 2012 ontvingen de opleidingsverantwoordelijken een laatste herinneringsmail met de expliciete oproep om alsnog deel te nemen gelet op het feit dat de populatie een beperkt aantal opleidingsverantwoordelijken betrof. 2. Respons bij de opleidingsverantwoordelijken binnen de CVO s 15 opleidingsverantwoordelijken reageerden op de uitnodiging (=100%), 13 van hen hebben de vragenlijst volledig ingevuld. Eén opleidingsverantwoordelijke haakte af na vraag 6. Van het betrokken CVO weten we dat de 'startopleiding' gedurende de voorbije 2 schooljaren werd aangeboden als een aparte opleiding. De 4 theoretische modules en de module gesuperviseerde beroepspraktijk werden telkens aangeboden in 1 semester. Cursisten volgden volle dagen stage gespreid over het gehele semester. De tweede respondent haakte af bij vraag 32, zijnde de vraag die peilt naar het profiel van de cursisten die de opleiding gevolgd hebben. Hoewel onvolledig ingevuld, werden de antwoorden van deze opleidingsverantwoordelijke mee verwerkt in de resultaten van de enquête. Gelet op de manier waarop de vragenlijst werd opgebouwd kunnen de antwoorden voor deze respondent niet gerelateerd worden aan de provincie waarin het CVO zich bevindt. 9

10 Een overzicht van het aantal respondenten per provincie dat de enquête heeft ingevuld werd opgenomen in tabel 1. Een totaal van 14 respondenten op 15 aangeschreven opleidingsverantwoordelijken brengt de totale respons op 93,3%. Tabel 1 - Aantal respondenten per provincie Provincie Populatie Respondenten Antwerpen 6 5 Limburg 1 1 Oost-Vlaanderen 2 2 Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4 4 West-Vlaanderen 2 1 Provincie onbekend 1 Totaal ,3% 3. Resultaten van de enquête bij de opleidingsverantwoordelijken In wat volgt bespreken we stapsgewijs de resultaten van de enquête Waar en wanneer werd de 'startopleiding' aangeboden? Het proefproject ging van start in september Tabel 2 geeft een overzicht van het aantal CVO s dat de 'startopleiding' heeft aangeboden tijdens het schooljaar en tijdens het schooljaar Tijdens het schooljaar hebben 9 van de 14 CVO s de 'startopleiding' aangeboden. Het daarop volgende schooljaar werd de 'startopleiding' aangeboden door alle 14 CVO s. Tabel 2 Aantal CVO s dat de 'startopleiding' heeft aangeboden resp. tijdens het schooljaar en (N=14) Populatie Schooljaar Schooljaar Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant en Brussel West-Vlaanderen Provincie onbekend 1 1 Totaal Van het CVO dat de vragenlijst onvolledig invulde, en niet werd meegenomen in de verwerking, weten we dat het de 'startopleiding' heeft aangeboden tijdens de beide schooljaren. Dit betekent 10

11 concreet dat 10 CVO s de 'startopleiding' hebben aangeboden tijdens het schooljaar en dat 15 CVO s de 'startopleiding' hebben aangeboden tijdens het schooljaar Tabel 3 geeft een overzicht van de instapmogelijkheden per provincie. Doorheen de duur van het proefproject tellen we 25 instapmogelijkheden, gespreid over de twee schooljaren. Tabel 3 Aantal instapmogelijkheden per provincie (N=14) September 2010 Februari 2011 September 2011 Februari 2012 Andere (*) Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant en Brussel West-Vlaanderen Provincie onbekend Totaal (*) Andere = oktober 2011 Totaal Binnen elke provincie was er gedurende de hele duur van het proefproject telkens minstens 1 stapmogelijkheid. Tijdens het schooljaar waren er meerdere instapmogelijkheden in Oost-Vlaanderen (2), Antwerpen (5) en Vlaams-Brabant en Brussel (5). Tijdens het tweede jaar van het proefproject hebben twee CVO s de opleiding aangeboden tijdens zowel het eerste als het tweede semester aangeboden. De 11 overige CVO s boden de opleiding aan in september of februari. Op de vraag of het opleidingscentrum de 'startopleiding' ook op vraag zou kunnen inrichten, en zodoende meerdere of andere instapmomenten mogelijk maken, antwoorden 10 van de 14 CVO s positief. Hoe dan ook is er in elke provincie minstens één CVO dat positief antwoordt. 3 van de 4 CVO s die het niet haalbaar achten om een opleiding op vraag in te richten situeren zich in Antwerpen. We noteren volgende redenen waarom het niet kan: Er zijn geen extra uren voorzien in het urenpakket om de 'startopleiding' een tweede keer in te richten op een schooljaar. De doelgroep vraagt extra zorg, waardoor de draagkracht van het team sterk wordt belast. Ons centrum kan voor de 'startopleiding' niet meer lesuren voorzien. Het is onmogelijk om voldoende stageplaatsen te vinden in de buitenschoolse kinderopvang. Ervaring met 2 jaar proefproject heeft ons geleerd dat het concept niet voldoende aangepast is aan de doegroep en de structuur staat nog steeds niet op punt. Het op punt stellen van de startopleiding zou meer in onderling overleg tussen VDAB en de centra moeten gebeuren. Een vierde CVO, buiten de provincie Antwerpen, geeft aan net te zijn gestart met de 'startopleiding', waardoor een en ander nog veel organisatie vraagt. Ook heeft het CVO te weinig uren ter beschikking om de opleiding op meer of ander instapmomenten aan te bieden. 11

12 3.2. Onder welke vorm werd de 'startopleiding' aangeboden? In overeenstemming met de protocolovereenkomst moeten voltijds werkzoekenden de 'startopleiding' binnen 1 semester aangeboden krijgen. Het was de bedoeling dat zowel voltijdse als deeltijdse werkzoekenden zoveel mogelijk zouden aansluiten bij de bestaande opleidingstrajecten Begeleider (buitenschoolse) kinderopvang. Om dit te toetsen stelden we de CVOopleidingsverantwoordelijken volgende vragen: Op welke manier werd de 'startopleiding' aangeboden? Als aparte opleiding (d.w.z. de 4 theoretische modules en de module gesuperviseerde beroepspraktijk vormden een op zichzelf staand geheel) Geïntegreerd binnen de opleiding begeleider (buitenschoolse) kinderopvang (d.w.z. de cursist die de 'startopleiding' volgt sluit aan bij de modules die georganiseerd worden in het kader van de volledige opleiding begeleider buitenschoolse opvang. Als individueel leertraject (alle modules apart, op maat van de cursist) Andere, welke? Hoe werd de module gesuperviseerde beroepspraktijk opgevat? In hoeveel semesters kan een cursist de volledige 'startopleiding' (theorie + praktijk) doorlopen? Het resultaat vind je terug in de tabellen 4, 5 en 6. Omdat er nauwelijks verschillen zijn tussen de manier waarop de 'startopleiding' georganiseerd werd tijdens het schooljaar en het schooljaar , en om het overzicht te bewaren, beperken we ons in de twee laatste tabellen tot de resultaten voor het laatste schooljaar. Tabel 4 - Op welke manier werd de opleiding aangeboden? (N=14) Schooljaar Schooljaar Als aparte opleiding 8 9 Geïntegreerd binnen de opleiding begeleider (buitenschoolse) kinderopvang 1 4 Als individueel leertraject 0 0 Opleiding niet aangeboden 5 Onbekend 1 Tijdens het schooljaar werd de 'startopleiding' overwegend aangeboden als een aparte opleiding, waarbij de vier theoretische modules en de module gesuperviseerde beroepspraktijk een geheel vormen. In één CVO sloten de cursisten aan bij het bestaand opleidingstraject begeleider (buitenschoolse) kinderopvang. Tijdens het schooljaar stellen we vast dat nog steeds 9 van de 14 CVO s de 'startopleiding' aanbieden als een apart traject. In 4 CVO s sluiten de cursisten aan bij modules die georganiseerd worden in het kader van de opleiding begeleider buitenschoolse kinderopvang. Eén van deze CVO s bood de 'startopleiding' tijdens het schooljaar aan als een aparte opleiding en verkoos een geïntegreerd opleiding tijdens het tweede jaar van het proefproject. Een ander CVO bleef, na het eerste jaar van de proefperiode, de opleiding aanbieden als aparte opleiding zij 12

13 het gespreid over twee halve opleidingsdagen i.p.v. 1 volle dag. Deze wijziging kwam er op vraag van de cursisten die een volledige dag opleiding als te lang ervaren. De helft van de CVO s spreidt de gesuperviseerde beroepspraktijk over het hele semester, het zij in halve of volle dagen. 2 CVO s brengen alle gesuperviseerde beroepspraktijk onder in één stageblok. 5 van de 14 CVO s kiezen voor een andere invulling van de gesuperviseerde beroepspraktijk. Tabel 5 Overzicht per provincie van de manier waarop de gesuperviseerde beroepspraktijk georganiseerd werd in het schooljaar (N=14) Volle of halve dagen gespreid over 1 semester Volle of halve dagen in een stageblok Andere Antwerpen Limburg 1 1 Oost-Vlaanderen 2 2 Vlaams-Brabant en Brussel West-Vlaanderen 1 1 Onbekend 1 1 Totaal Totaal Onder de andere bestaat een grote diversiteit. Algemeen wordt rekening gehouden met de eigenheid van de buitenschoolse opvang en wordt maximaal tegemoet gekomen aan de mogelijkheden van de cursist en de mogelijkheden van de werkgever. Antwerpen: 2 stageblokken van 50u, 1 blok gespreid over minimum 3 tot 4 weken, waarvan minstens 2.5 dag in vakanties (krokusvakantie + paasvakantie). Een uurrooster werd door de verantwoordelijken van de verschillende diensten voor buitenschoolse kinderopvang opgesteld, verspreid over het ganse semester (afhankelijk van de noden op de dienst zelf). Elke cursist had een andere uurrooster. 1 keer per maand, 2 lestijden, in kleine groepjes, gespreid over het semester Oost-Vlaanderen: Afhankelijk van de mogelijkheden van de cursist kon dit halve dagen gespreid over het semester, volle dagen gespreid over het semester of blokstages. De gesuperviseerde beroepspraktijk wordt georganiseerd ism de praktijkplaats. Gelet op het feit dat het buitenschoolse opvang betreft zijn er behalve vakantiedagen weinig volle dagen praktijk. Er wordt afgesproken dat de cursist zowel kennismaakt met de werking op woensdagnamiddagen, ochtendmomenten, avondopvang en vakantiewerking. Eén opleidingsverantwoordelijke merkt op dat 80 uur gesuperviseerde beroepspraktijk door alle partijen als tekort wordt ervaren: 13

14 De cursisten hebben eerst tijd nodig om te wennen en de manier van werken te leren kennen. Pas vanaf dan kunnen ze 'groeien' in hun competenties. Tijdens het schooljaar presteerden de cursisten 100 uur. 160 zou ideaal zijn. De cursisten hebben dan meer tijd om te evolueren en om hun opdrachten uit te werken en uit te voeren. In 13 van de 14 CVO s kan de volledige 'startopleiding' in 1 semester doorlopen worden, voor 1 CVO kan dat in 3 semesters (tabel 6). Tabel 6 - In hoeveel semesters kan een cursist, die start tijdens het schooljaar , de volledige 'startopleiding' (theorie + praktijk) doorlopen? (N=14) 1 semester 3 semesters Eindtotaal 1 1 Antwerpen 5 5 Limburg 1 1 Oost-Vlaanderen 2 2 Vlaams-Brabant en Brussel West-Vlaanderen 1 1 Eindtotaal Hoe werd de 'startopleiding' bekend gemaakt? Tabel 7 toont welke kanalen de CVO s gebruiken om de 'startopleiding' bekendheid te geven. Alle 14 CVO s, die deelnamen aan de enquête, duiden de VDAB aan als zijnde het kanaal langs waar ze de 'startopleiding' bekend maken. 8 CVO s maken de 'startopleiding' ook bekend via de website van het opleidingscentrum en 6 CVO s organiseren daarnaast nog informatiesessies. Informatiesessies worden georganiseerd voorafgaand aan elk instapmoment. Een beperkt aantal CVO s maakt de 'startopleiding' bekend bij de werkgevers (3) of maakt gebruik van de geschreven pers. Tabel 7 Kanalen die gebruikt werden om de 'startopleiding' bekend te maken (N=14) Krant Website Informatiesessies Werkgevers VDAB Andere (*) Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant en Brussel West-Vlaanderen Onbekend 1 1 Totaal (*) Eigen folder opleidingsaanbod infodag CVO ; PCBO - KIND en Gezin - Testcentrum Limburg - Initiatieven voor Buitenschoolse kinderopvang en Reclame spandoeken, broodzakken, contacten met gemeentediensten die kinderopvang aanbieden. 14

15 3.4. Hoe werden de cursisten voor de 'startopleiding' geselecteerd? In alle CVO s waarvan de vragenlijst volledig werd ingevuld (N=14) werden de kandidaten vóór de start van de 'startopleiding' onderworpen aan een kennismakingsgesprek. In meer dan de helft van de CVO s (N=8) legden de kandidaten ook testen af gericht naar specifiek kennis/ vaardigheden. Het kennismakingsgesprek werd in 13 CVO s opgenomen door zowel VDAB als het CVO. In hoeverre zij dit kennismakingsgesprek samen, dan wel elk apart, opnemen werd niet als dusdanig bevraagd en kan uit de vragenlijst niet worden afgeleid. Eén CVO geeft aan dat de kandidaten voor de 'startopleiding alleen door het CVO zelf werden onderworpen aan een kennismakingsgesprek. Het kennismakingsgesprek peilt naar de: motivatie om te werken in de kinderopvang (14 CVO s); emotionele draagkracht en stressbestendigheid (13 CVO s); verwachtingen t.a.v. de opleiding (11 CVO s); kennis van het Nederlands (11 CVO s). Andere aspecten die tijdens het kennismakingsgesprek bevraagd werden zijn: werkervaring in het IBO; aspecten specifiek aan de opleiding (o.a. ervaring met spelen, creativiteit, ), flexibiliteit, open leerhouding, lichamelijke geschiktheid, sterke en zwakke kanten, hoe omgaan met (o.b.v. cases). In 8 van de 14 CVO s krijgen de kandidaten alvorens te starten ook tests op specifieke kennis en vaardigheden voorgelegd. Het betreft tests die peilen naar: de kennis van het Nederlands (8 CVO s); sociale vaardigheden (5 CVO s); arbeidsattitudes, bv. naleven van afspraken (4 CVO s); ICT-vaardigheden, rekenen en algemene kennis (1 CVO). In 13 van de 14 CVO s werden er kandidaten geweigerd op basis van het kennismakingsgesprek en/of de testen naar specifieke kennis/vaardigheden. Belangrijkste redenen om kandidaten te weigeren zijn: Verkeerde verwachtingen van de opleiding (11 CVO s); Beperkte motivatie (10 CVO s); Onvoldoende kennis van het Nederlands (9 CVO s); Beperkte sociale vaardigheden (7 CVO s); Combinatie opleiding-gezin bleek niet haalbaar (6 CVO s); Beperkte stressbestendigheid/ emotionele draagkracht (4 CVO s); Zwakke arbeidsattitudes (3 CVO s); Statuut (1 CVO). Het aantal kandidaten dat geweigerd werd werd niet bevraagd. 15

16 Een meerderheid van de CVO s (76,9%) vindt dat het kennismakingsgesprek en/of de testen op specifieke kennis/ vaardigheden een voldoende beeld geven van wat men van de kandidaat kan verwachten. 2 van de 13 CVO s vinden dat dat te weinig het geval is en 1 CVO geeft aan dat de selectie helemaal niet aangeeft wat men van de kandidaat kan verwachten Wat met kandidaten die beschikken over een ervaringsbewijs buitenschoolse kinderopvang? In 12 van de 14 CVO s komen kandidaten met een ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang in aanmerking voor vrijstelling van een of meerdere theoretische modules. In de twee andere CVO s kan dat niet. Voor welke modules er vrijstelling wordt gegeven is in de helft van de CVO s afhankelijk van het profiel van de kandidaat. Welke criteria daarbij gehanteerd worden werd niet gevraagd. In de overige 6 CVO s krijgen kandidaten met een ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse opvang automatisch vrijstelling voor een of meerder modules. Allen geven ze vrijstelling voor de module Kennismaken met kinderopvang. 4 van de 6 CVO s geven vrijstelling voor de modules Omgaan met schoolgaande kinderen en Spelen in de buitenschoolse kinderopvang. Geen van deze 6 CVO s geeft vrijstelling voor de module Observeren, rapporteren en reflecteren Hoe werden de cursisten binnen de 'startopleiding' begeleid? Aan de opleidingsverantwoordelijken werd gevraagd welke ondersteuning de cursisten in de 'startopleiding' werd aangeboden. Het resultaat werd opgenomen in Figuur 1. Op één CVO na wordt het individueel leerproces opgevolgd via tussentijdse gesprekken met de cursist. Een opleidingsverantwoordelijke geeft aan dat niet te doen, de cursisten genieten wel andere vormen van ondersteuning waaronder: extra uitleg door de leerkracht na de lessen; emotionele ondersteuning door de praktijkleerkracht tijdens de supervisiemomenten; individuele feedback en tips (via mail) m.b.t. schriftelijke taken. In 3/4 de van de CVO s voorziet men in aangepaste opdrachten per cursist en/ of onderhoudt men regelmatig contacten met de stagebegeleider op de werkvloer. Eén CVO volgt de cursist ook nog verder op na het beëindigen van hun opleiding. 16

17 Figuur 1 Welke ondersteuning bieden jullie aan cursisten die de 'startopleiding' volgen? (N=13) Begeleiden van het individuele leerproces via tussentijdse gesprekken 12 Onderhouden van regelmatige contacten tussen school en werksituatie 10 Voorzien van aangepaste opdrachten per cursist 10 Andere 5 Opvolgen van de cursist na het beëindigen van zijn/ haar opleiding Andere vormen van ondersteuning die opleidingsverantwoordelijken aangeven zijn: taalondersteuning (2), ICT-ondersteuning (1) en psychosociale begeleiding (1). Aan opleidingsverantwoordelijken werd ook gevraagd in welke mate cursisten nood hebben aan ondersteuning m.b.t. specifieke tekorten (bv. op het vlak van gebruik van de Nederlandse taal, studiemethoden, enz.). De resultaten voor deze vraag zijn terug te vinden in tabel 8. Ruim 3/4 de van de opleidingsverantwoordelijken ziet veel tot heel veel nood op het vlak van Leren leren, Problemen oplossen en informatie verwerken, Plannen en organiseren en Werken aan arbeidsattitudes. 17

18 Tabel 8 - In welke mate hebben cursisten die de 'startopleiding' volgen nood aan volgende ondersteuning? (N=13) Geen Beperkt Veel tot heel veel Leren leren Problemen oplossen en informatie verwerken Plannen en organiseren Werken rond arbeidsattitudes Combinatie opleiding-werk-gezinssituatie Lezen en schrijven in het Nederlands? Mondeling communiceren in het Nederlands Hoe werd de stage geëvalueerd? Aan de opleidingsverantwoordelijken werd gevraagd op welke manier de stage geëvalueerd werd. Figuur 2 geeft een overzicht van de door CVO s gebruikte evaluatiemethodieken in het kader van de gesuperviseerde beroepspraktijk of stage. Op een uitzondering na wordt de gesuperviseerde beroepspraktijk in alle CVO s geëvalueerd op basis van functioneringsgesprekken waarbij de werkplekbegeleider, de begeleider van de school en de betrokken cursist aanwezig zijn. In 4 CVO s vormt een dergelijk functioneringsgesprek de enige basis om de gesuperviseerde beroepspraktijk te evalueren. Alle andere CVO s combineren deze methodiek met 1 tot 3 andere vormen van praktijkevaluatie zoals: observatie op de werkvloer door de stagebegeleider (5 CVO s); een of meerdere gesprekken met de cursist (7 CVO s); stage- of competentiegerichte opdrachten (3 CVO s); zelfreflectie en intervisiegesprekken (3 CVO s). Figuur 2 - Gebruikte methodieken voor het evalueren van de gesuperviseerde beroepspraktijk of stage (N=13) Op basis van functioneringsgesprekken waarbiij werkplekbegeleider, de begeleider van de school en de 12 Op basis van een of meerdere gesprekken met 7 Observatie op de werkvloer door de stagebegeleider 5 Andere

19 Andere evaluatiemethodieken zijn: Invulbundel stage. Uitgewerkte en uitgevoerde stageopdrachten, zelfreflecties en intervisiegesprekken binnen de opleiding. Supervisieopdrachten, supervisiegesprekken. Kijkdoe boek, competentiegerichte opdrachten en (intervisie)leergroep. Stageverslagen van de cursist, zelfevaluatie van de cursist en observatie door de mentor Het aantal ingeschreven cursisten Binnen de hen toegekende opleidingscapaciteit, kunnen CVO s zelf van jaar tot jaar bepalen hoeveel instapmomenten en hoeveel opleidingsplaatsen zij voor de 'startopleiding' reserveren. Tabel 9 geeft een overzicht van het aantal ingeschreven cursisten per provincie en per instapmoment. Voor alle CVO s samen werden er voor de 'startopleiding' de voorbije twee jaar 361 cursisten ingeschreven. 138 cursisten schreven zich in tijdens het schooljaar Met 223 cursisten tijdens het schooljaar , werden 62,5% meer cursisten ingeschreven dan tijdens het eerste jaar van het proefproject. Er zijn grote verschillen naar gelang de provincie. Het grootst aantal cursisten tellen we in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant en Brussel. Beide regio s tellen ook de meeste opleidingscentra waar de opleiding wordt aangeboden. Tabel 9 Het aantal ingeschreven cursisten per provincie en per instapmoment (N=14) September 2010 Februari 2011 September 2011 Februari 2012 Andere (*) Totaal Antwerpen ,0% Limburg ,8% Oost-Vlaanderen ,8% Vlaams-Brabant en Brussel ,2% West-Vlaanderen ,4% Onbekend ,8% Totaal % (*) Andere = oktober 2011 Gemiddeld tellen we 15 cursisten per instapmoment. Het aantal cursisten varieert sterk naargelang het CVO en het instapmoment (minimum: 2 cursisten; maximum: 28 cursisten per instapmoment). Figuur 3 vergelijkt het aantal cursisten dat werd ingeschreven voor de BKO-opleiding georganiseerd door VDKO en VCOK en het aantal cursisten ingeschreven tijdens de proefperiode van de 'startopleiding'. Tijdens het tweede jaar van het proefproject is het aantal ingeschreven cursisten quasi gelijk aan het aantal cursisten dat zich inschreef voor de BKO-opleiding. 19

20 Figuur 3 Het aantal ingeschreven cursisten voor de BKO-opleiding georganiseerd door het VDKO en VCOK - (*) gegevens VDAB) - vergeleken met het aantal cursisten ingeschreven voor de 'startopleiding' ( Het profiel van de ingeschreven cursisten Figuur 4 leert ons iets over het geslacht van de cursisten. 6,9% van het aantal ingeschreven cursisten behoort tot het mannelijk geslacht (N=25). Alles samen schreven zich 308 vrouwelijke cursisten in voor de 'startopleiding' (85,3%). Van 28 cursisten kennen we het geslacht niet. Figuur 4 - Aantal ingeschreven cursisten in functie van het geslacht (N= 361) Onbekend 28 7,8% Mannen 25 6,9% Vrouwen ,3% Figuur 5 geeft een indicatie van de leeftijd van de cursisten die zich inschreven voor de start opleiding. 38% van het aantal cursisten situeert zich binnen de leeftijdsgroep 20 tot 29 jaar (N=137). De leeftijdsgroepen 30 tot 39 jaar (N=66) en 40 tot 49 jaar (N=56) zijn ongeveer gelijk 20

Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang

Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Kind en Gezin Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Evaluatie van 2 jaar proefproject door Kind en Gezin 1 Bijlagen 2 Bijlage 1 - protocolovereenkomst Protocolovereenkomst tussen VDAB Centrum

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

Zorgopleidingen. Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Zorgkundige Kennismakingstraject gezinsopvang

Zorgopleidingen. Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Zorgkundige Kennismakingstraject gezinsopvang Zorgopleidingen Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Zorgkundige Kennismakingstraject gezinsopvang Droom je van een job in de zorgsector, dan spreken onze zorgopleidingen je vast en zeker aan.

Nadere informatie

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang BKO BSO CVO CVS ERSV ESF EVC EVK IBO K&G PLOT POP RESOC SERR SERV VBJK VCOK VDAB VDKO VLOR VSPW VZW Buitenschoolse Kinderopvang

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Opleiding Begeleider in de kinderopvang Schooljaar 2015-2016 versie mei 2015 leerlijk boeiend creatief Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Kroonmolenstraat 4-9100 Sint-Niklaas Tel. 03

Nadere informatie

TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE

TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE Voor de periode van 2011 tot 2014 1. Voorstelling van de opleiding begeleider in de kinderopvang en polyvalent verzorgende Het CVO biedt volwassenen met

Nadere informatie

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,...

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Werk jij in de kinderopvang? Wil jij ook

Nadere informatie

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken Syntra, VDAB

Nadere informatie

Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie

Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie 4 ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 21 maart 2006 RLLL/PCA/ADV/007 Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, LEUVENSEPLEIN 4, 1000

Nadere informatie

Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs - Stand van zaken

Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 500 van VERA CELIS datum: 23 mei 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

INFORMATIEMAP. Ervaringsbewijs. begeleider buitenschoolse. kinderopvang

INFORMATIEMAP. Ervaringsbewijs. begeleider buitenschoolse. kinderopvang INFORMATIEMAP Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang Inhoudstafel 1 WAT IS HET ERVARINGSBEWIJS?... 4 2 WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN HET ERVARINGSBEWIJS?... 4 3 HOE KAN JE HET ERVARINGSBEWIJS

Nadere informatie

Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs. VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014

Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs. VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014 Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014 Aanbod volwassenenonderwijs o op het niveau van het secundair volwassenenonderwijs o Op HBO5 niveau ( tussen

Nadere informatie

Resonans geletterdheidsmodules

Resonans geletterdheidsmodules Resonans geletterdheidsmodules Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 8 mei 2014 Inhoud 1. Wat 2. Ontwikkeling 3. Stand van zaken 4. Mogelijkheden en beperkingen 5. Organisatie 6. Vragenronde 7. Inhoudelijke

Nadere informatie

Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement

Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement Algemene Raad 20 december 2012 AR-AR-ADV-010 Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99

Nadere informatie

BEGELEIDER IN DE (BUITENSCHOOLSE) KINDEROPVANG

BEGELEIDER IN DE (BUITENSCHOOLSE) KINDEROPVANG BEGELEIDER IN DE (BUITENSCHOOLSE) KINDEROPVANG Contactgegevens CVO Tanera Ledebaan 101 9300 Aalst 053-77 20 70 info@tanera.be www.tanera.be Inhoud 1. Werkgelegenheid... 1 2. Kwalificatie... 1 3. Algemene

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, artikel 12;

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, artikel 12; Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 maart 2010 tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen, wat betreft

Nadere informatie

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden Evaluatie van het onderwijsaanbod in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel in functie van de Vlaamse leidraad voor het onderwijsaanbod in de gevangenissen Syntheserapport 22 maart 2017 1 Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

WANNEER IS EVC ZINVOL?

WANNEER IS EVC ZINVOL? WANNEER IS EVC ZINVOL? WAT? HVC In kaart brengen van je competenties geen vaste lijst geen vaste norm geen vaste procedure EVC Je competenties beoordelen = TEST!!!!! een vaste lijst competenties een vast

Nadere informatie

Korte schets van de problematiek

Korte schets van de problematiek Korte schets van de problematiek 1 Hoofdstuk Titel Enkele cijfers WERKZAAMHEIDSGRAAD NAAR LEEFTIJD EN PER OPLEIDINGSNIVEAU (2007-2012) Bron: VDAB (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE) 2 Hoofdstuk Titel

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent Projectomschrijving Het project wordt opgenomen binnen volgende strategische en

Nadere informatie

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs Nummer 1, februari 2013 brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs In dit nummer Brucovo haalt ESF kwaliteitslabel! Brucovo haalt ESF kwaliteitslabel! Kijkdag Nederlands op de werkvloer

Nadere informatie

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 Training en opleiding (T&O) van werkzoekenden en werknemers is één van de kerntaken van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Nadere informatie

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak?

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 370 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 17 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Sluitend taalbeleid De lage werkzaamheid van

Nadere informatie

1/09/ /12/2015

1/09/ /12/2015 Extra tewerkstellingsplaatsen in PC 319.01 voor laatstejaars studenten uit het deeltijds onderwijs 1/09/2014 31/12/2015 BROCHURE VOOR CLW PC 319.01 1. Het project Werken en studeren Situering project Eind

Nadere informatie

Redder, nog steeds een knelpuntberoep?

Redder, nog steeds een knelpuntberoep? Redder, nog steeds een knelpuntberoep? In 2010 werd redder voor de eerste keer erkend als knelpuntberoep. Naar aanleiding daarvan stond het beroep redder meer in de kijker. In 2011 werd er een samenwerking

Nadere informatie

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V. MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.2000) Artikel 1. De sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen voor de opleidingscentra

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 F 050 38 11 71 www.howest.be Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2013-2014 Inhoud Doel

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2017 2018 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

NT2-docent, man/vrouw met missie

NT2-docent, man/vrouw met missie NT2docent, man/vrouw met missie Resultaten van de bevraging bij NT2docenten Door Lies Houben, CTOmedewerker Brede evaluatie, differentiatie, behoeftegericht werken, De NT2docent wordt geconfronteerd met

Nadere informatie

Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? begeleider buitenschoolse kinderopvang

Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? begeleider buitenschoolse kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? begeleider buitenschoolse kinderopvang Werk jij in een initiatief voor buitenschoolse opvang? Wil jij ook

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen erkende en zelfstandige ko - MB kwalificatiebewijzen 1 Ministerieel besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

Opleidingen Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang

Opleidingen Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Opleidingen Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Met mogelijkheid tot flexibele leertrajecten op maat met gedeelte afstandsleren Inhoud Opleidingen Begeleider in de (Buitenschoolse ) KinderOpvang

Nadere informatie

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen 1. Achtergrond en doelstelling van Kaap SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen Situering Doelstelling Missie Onderwijsbeleid Naast het algemene NT2-aanbod is er nood aan een aanbod op maat

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

11): Uittreksel uit Referentie SLT-APT1 (RITS Brussel)

11): Uittreksel uit Referentie SLT-APT1 (RITS Brussel) BIJLAGE 1 (Zie 11): Uittreksel uit Referentie SLT-APT1 (RITS Brussel) 1 BIJLAGE 2 (Zie 12, 33): Uittreksel uit Specifieke lerarenopleiding. Documenten ter ondersteuning van het assessment. LIO-traject

Nadere informatie

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten Op pagina

Nadere informatie

Voor het jaar 2014 is in de opstart van individuele beroepsopleidingen (IBO) voorzien.

Voor het jaar 2014 is in de opstart van individuele beroepsopleidingen (IBO) voorzien. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 64 van MARTINE TAELMAN datum: 17 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Tewerkstellingsmaatregelen voor jongeren - Stand van zaken

Nadere informatie

Infobrochure Jeugd- en Gehandicaptenzorg

Infobrochure Jeugd- en Gehandicaptenzorg Infobrochure Jeugd- en Gehandicaptenzorg schooljaar 2017-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...4 1 Wat betekenen Modulair systeem en Eigen leertraject?...5 1.1 Wat vinden wij belangrijk in deze

Nadere informatie

Link met het secundair onderwijs

Link met het secundair onderwijs Link met het secundair onderwijs 1. Instroomprojecten 'Tutoraat' en 'Klimop' De moeizame doorstroom in het secundair onderwijs en de instroom naar het hoger onderwijs van kansarme en allochtone jongeren

Nadere informatie

2. Leeftijd jaar 10 59% jaar 2 12% jaar 1 6% > 31 jaar 4 24%

2. Leeftijd jaar 10 59% jaar 2 12% jaar 1 6% > 31 jaar 4 24% 17 reacties Overzicht Complete reacties bekijken Algemene gegevens 1. Welke module volg je momenteel? module 1 0 0% module 2 0 0% module 3 8 47% module 4 5 29% module 5 optie AGZ 0 0% module 5 optie GGZ

Nadere informatie

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau.

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. 4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes 4.2.1. Algemeen In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. Instellingsniveau (vragenlijst coördinator) provincie,

Nadere informatie

Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het theoretisch rijexamen via de middelbare school

Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het theoretisch rijexamen via de middelbare school SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 694 van EMMILY TALPE datum: 3 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het

Nadere informatie

Individuele beroepsopleiding (in een onderneming) (IBO) - Aanwervingen en stopzettingen tweede kwartaal 2017

Individuele beroepsopleiding (in een onderneming) (IBO) - Aanwervingen en stopzettingen tweede kwartaal 2017 SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 702 van EMMILY TALPE datum: 5 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Individuele beroepsopleiding (in een onderneming) (IBO) - Aanwervingen

Nadere informatie

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties Tess Poppe 26 maart 205 Inhoud DEEL I Knelpuntberoepen OCMW s... 2. Overzicht functies... 2.. Verpleegkundige... 3..2 Hoofdverpleegkundige...

Nadere informatie

Visie- en afsprakennota bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse VI (via het NIC), het RIZIV, GTB en de VDAB

Visie- en afsprakennota bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse VI (via het NIC), het RIZIV, GTB en de VDAB Samen werken aan werk Visie- en afsprakennota bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse VI (via het NIC), het RIZIV, GTB en de VDAB Deze nota bevat de operationele visie en concrete afspraken

Nadere informatie

LEERRECHT in het SBSO

LEERRECHT in het SBSO LEERRECHT in het SBSO Alle jongeren vanaf 13 jaar tot 21 jaar kunnen als regelmatige leerling in het buitengewoon secundair onderwijs worden toegelaten op basis van een inschrijvingsverslag. streeft ernaar

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches SD 3 OD 5. Titel initiatief : Opleiding en tewerkstelling schoolinterventieteam

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches SD 3 OD 5. Titel initiatief : Opleiding en tewerkstelling schoolinterventieteam BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches SD 3 OD 5 Titel initiatief : Opleiding en tewerkstelling schoolinterventieteam Initiatiefnemer: vzw Schoolinterventieteam Projectomschrijving De specifieke bijdrage van de

Nadere informatie

Startuur: Algemene gegevens Voor de stage

Startuur: Algemene gegevens Voor de stage Vragenlijst Startuur: Algemene gegevens 1. Welke module volg je momenteel? o Module 1 o Module 2 o Module 3 o Module 4 o Module 5 : specialisatie:. 2. Leeftijd o 18-22 jaar o 23-25 jaar o 26-30 jaar o

Nadere informatie

nr. 186 van EMMILY TALPE datum: 24 december 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

nr. 186 van EMMILY TALPE datum: 24 december 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 186 van EMMILY TALPE datum: 24 december 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Onderwijskwalificerende opleidingstrajecten (OKOT) Stand

Nadere informatie

nr. 349 van EMMILY TALPE datum: 13 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Taalcursussen

nr. 349 van EMMILY TALPE datum: 13 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Taalcursussen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 349 van EMMILY TALPE datum: 13 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Taalcursussen Voor bijna een kwart van de vacatures

Nadere informatie

EEN OVERZICHT VAN 5 JAAR WERKERVARINGSPLAATSEN IN DE SOCIAL PROFIT

EEN OVERZICHT VAN 5 JAAR WERKERVARINGSPLAATSEN IN DE SOCIAL PROFIT EEN OVERZICHT VAN 5 JAAR WERKERVARINGSPLAATSEN IN DE SOCIAL PROFIT PERIODE 211-21 december 21 - Noerens Veerle 1. INLEIDING In het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profit verbinden de sociale

Nadere informatie

Vragen infosessie werkervaring 22 november 2010

Vragen infosessie werkervaring 22 november 2010 Vragen infosessie werkervaring 22 november 2010 Hieronder vindt u alle vragen die gesteld zijn tijdens de infosessie van 22/11/2010. In het eerste gedeelte worden vragen vermeld die betrekking hebben op

Nadere informatie

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC)

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) ALGEMENE RAAD 25 november 2010 AR-AR-KST-ADV-005 Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219

Nadere informatie

Opleiding Vrachtwagenchauffeur Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden

Opleiding Vrachtwagenchauffeur Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden Opleiding Vrachtwagenchauffeur Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden Nederlandstalig volwassenenonderwijs Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Situering van de transportopdracht... 4 3 Bepalingen en evaluatiecriteria

Nadere informatie

De bouwnijverheid: op zoek naar gekwalificeerde werknemers

De bouwnijverheid: op zoek naar gekwalificeerde werknemers De bouwnijverheid: op zoek naar gekwalificeerde werknemers Katleen De Rick - onderzoeksleider Onderzoeksgroep Onderwijs en levenslang leren Onderzoeksgroep Arbeidsmarkt VFO - Hasselt 13 november 2008 Op

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende. Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen

Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende. Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen INHOUD 1. Situering 2. Goede evaluatie door methodisch handelen Voorbereiding: het voorstellingsbezoek Uitvoering:

Nadere informatie

Nederlands voor anderstaligen

Nederlands voor anderstaligen anderstaligen Sterrenkundelaan 14, Bergensesteenweg 1440, 1070 Brussel anderstaligen Voor wie zijn de opleidingen Nederlands? Je bent een anderstalige werkzoekende en je hebt al wat basiskennis Nederlands,

Nadere informatie

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden.

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 168 van GRIET COPPÉ datum: 23 december 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Bachelor in de Verpleegkunde - In- en

Nadere informatie

25 september Werkplekleren

25 september Werkplekleren 25 september 2017 Werkplekleren Werkplekleren bij VDAB Leeractiviteiten Aanleren en toepassen van competenties algemene, arbeids- en beroepsgerichte competenties In een werksituatie die een leeromgeving

Nadere informatie

INFOBROCHURE Opleiding tot Co medewerker in de Logistiek

INFOBROCHURE Opleiding tot Co medewerker in de Logistiek : Philippe Del INFOBROCHURE Opleiding tot Co medewerker in de Logistiek Inhoud 2. Welkom!... 3 3. Project Inclusief Voortgezet Onderwijs... 4 4. Opleiding tot Logistiek co-medewerker... 5 3.1 Opbouw van

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid. Amendementen ( ) Nr. 7 7 mei 2013 ( )

Ontwerp van decreet. betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid. Amendementen ( ) Nr. 7 7 mei 2013 ( ) stuk ingediend op 1867 (2012-2013) Nr. 7 7 mei 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid Amendementen Stukken in het dossier: 1867 (2012-2013) Nr. 1:

Nadere informatie

Bouwstenen & Oefeningen Werkmap Draagkracht

Bouwstenen & Oefeningen Werkmap Draagkracht Bouwstenen & Oefeningen Werkmap Draagkracht Kennismakingsmodules kandidaten gezinsopvang Gesuperviseerde Beroepspraktijk werkenden gezinsopvang, Bink-opleiding in CVO s Parallellen en verschillen KMM,

Nadere informatie

Resultaten enquête. Onderzoek van Leen Leys. Master in de pedagogische wetenschappen

Resultaten enquête. Onderzoek van Leen Leys. Master in de pedagogische wetenschappen Resultaten enquête Onderzoek van Leen Leys Master in de pedagogische wetenschappen Voorwoord van de directie BESTE OUDERS, In wat volgt, tonen we de resultaten van een enquête die tijdens het eerste trimester

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat orthopedagogie Gesuperviseerde praktijk

ECTS-fiche. Graduaat orthopedagogie Gesuperviseerde praktijk ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat orthopedagogie Module Gesuperviseerde praktijk Code M2 Lestijden 60 Studiepunten nvt Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot aanvragen

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Gedifferentieerde leertrajecten

Gedifferentieerde leertrajecten Studiedag: Het volwassenenonderwijs en levenslang leren: een krachtige synergie VERSLAG WORKSHOP PCA / 4 februari 2015 Gedifferentieerde leertrajecten Dit verslag is een beknopte weergave van de gevoerde

Nadere informatie

Werkgoesting in de zorg

Werkgoesting in de zorg Werkgoesting in de zorg POM-Limburg coördineert Limburgs Zorgplatform VDAB werkt samen : - via arbeidsmarktregie, - projectconsulenten-zorg - uitbreiding Social-profitopleidingen Focus op instroom en opleidingen

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen VI.6. MB kwalificatiebewijzen 1 Ministerieel besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen 1

Nadere informatie

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen 8 uitgangspunten De deelnemende scholen willen uitgaan van dezelfde uitgangspunten. Helaas is het nog niet mogelijk om al die punten te verwezenlijken. De verschillende scholen geven aan hoever de zaken

Nadere informatie

Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho

Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho Vraagstelling/Probleemstelling Omschrijving: De opleiding via afstandsonderwijs is ontstaan vanuit een vraag op de arbeidsmarkt. Er was een tekort

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-373-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-373- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-373- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN VEERLE HEEREN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vraag nr. 159 van 28 januari 2009

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Gezinsopvang en groepsopvang

Hoofdstuk 1. Gezinsopvang en groepsopvang 1 Ministerieel besluit van 23 mei 2014 tot uitvoering van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 en tot wijziging van artikel 5 van het ministerieel besluit van 27 februari 2014 ter

Nadere informatie

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor basisscholen

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor basisscholen 1. Achtergrond en doelstelling van Kaap SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor basisscholen Situering Doelstelling Missie Onderwijsbeleid Naast het algemene NT2-aanbod is er nood aan een aanbod op maat van

Nadere informatie

Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid

Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid Ontstaan Doorheen de jaren een stijging van het aantal aanmeldingen van personen met een psychische kwetsbaarheid.

Nadere informatie

Dit document legt de procedure en de criteria vast om te komen tot dit advies.

Dit document legt de procedure en de criteria vast om te komen tot dit advies. Raad levenslang en levensbreed leren RHE / 20 september 2011 RLLL-RLLL-BSL-001 RLLL-RLLL-ADV-002Bijl29 Procedure en criteria voor de beoordeling van opleidingsprofielen in het volwassenenonderwijs 1 Situering

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Omgaan met complexe zorgsituaties (40lt) Certificaat

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs voordrachten januari, februari en maart 2016

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs voordrachten januari, februari en maart 2016 Raad Levenslang en Levensbreed Leren 19 april 2016 RLLL-RLLL-ADV-1516-006 Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs voordrachten januari, februari en maart 2016 Vlaamse Onderwijsraad

Nadere informatie

Eerder stelde ik reeds een schriftelijke vraag (nr 510 van 16 juli 2015) over de eerste sessie van het toelatingsexamen in juli 2015.

Eerder stelde ik reeds een schriftelijke vraag (nr 510 van 16 juli 2015) over de eerste sessie van het toelatingsexamen in juli 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 557 van ANN BRUSSEEL datum: 9 september 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Toelatingsexamen arts en tandarts -

Nadere informatie

Infosessie voor mentoren van werknemers die de werkstage in PJK volgen

Infosessie voor mentoren van werknemers die de werkstage in PJK volgen Overzicht infosessie werkstage Infosessie voor mentoren van werknemers die de werkstage in PJK volgen Dinsdag 7 oktober 201 I. Kennismaking met de opleiding IV. Praktische informatie 2 WAAROM EEN NIEUW

Nadere informatie

Op Stapel juni Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel juni Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2017-09 14 juni 2017 14-06-2017 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

1. Voor de jaren 2013 en 2014 kreeg ik graag een overzicht van het aantal 50-plussers dat:

1. Voor de jaren 2013 en 2014 kreeg ik graag een overzicht van het aantal 50-plussers dat: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 496 van EMMILY TALPE datum: 27 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Informatiesessies voor oudere werklozen - VDAB en vakbonden

Nadere informatie

Advies. Uitbouw hoger beroepsonderwijs. Brussel, 23 mei 2016

Advies. Uitbouw hoger beroepsonderwijs. Brussel, 23 mei 2016 Advies Uitbouw hoger beroepsonderwijs Brussel, 23 mei 2016 SERV_20160523_CNhogerberoepsonderwijs_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be

Nadere informatie

Lerend werken, werkend leren

Lerend werken, werkend leren Lerend werken, werkend leren De versterking van het arbeidsaanbod is een kernopdracht voor de VDAB. In dit perspectief wordt bijzondere aandacht besteed aan de verschillende formules van opleiding en begeleiding

Nadere informatie

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout Kan je in Turnhout de opleiding vroedkunde in deeltijds gaan studeren? Ja, dit kan. Er wordt dan een individueel programma op maat gemaakt. Hebben jullie

Nadere informatie

Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject

Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject Inhoud 1. Bekendheid van de opleiding 2. Algemene tevredenheid over

Nadere informatie

Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie

Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie Datum: 12 november 2013 1 Deelnemers Belangrijk om op te merken in elke communicatie is dat deze enquête peilde bij een 500-tal jongeren over

Nadere informatie

INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen. 3 BaKO 2015-2016

INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen. 3 BaKO 2015-2016 INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen 3 BaKO 2015-2016 Overzicht 1. Alternatieve stage/ Over de grenzen Wat is dit? Het competentieprofiel Mogelijkheden alternatieve stage Mogelijkheden over de grenzen

Nadere informatie

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29).

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29). In het kader van het onderzoek kreeg de RVA de vraag om op basis van de door het VFSIPH opgestelde lijst van Rijksregisternummers na te gaan welke personen op 30 juni 1997 als werkloze ingeschreven waren.

Nadere informatie