Jaarverslag ondernemingsraad. REAKT Groep 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag ondernemingsraad. REAKT Groep 2011"

Transcriptie

1 Jaarverslag ondernemingsraad REAKT Groep 2011

2 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de ondernemingsraad van de REAKT Groep. Zoals u wellicht weet is de nieuwe OR in 2011 van start gegaan. Het was een roerig startjaar voor ons als nieuwe OR met in het vooruitzicht een reorganisatie met boventalligheid en gedwongen ontslagen naast een implementatiestart binnen onze organisatie van het nieuwe werken. Om te bezien of de te nemen maatregelen voor de reorganisatie van REAKT Haagrand/Midden-Holland en REAKT Rijnmond op verantwoorde wijze ingezet zouden worden, heeft de ondernemingsraad zich laten bijstaan door een extern deskundige. Voor de OR is dit adviestraject zeer leerzaam geweest. We hebben daarmee ook geleerd om beter contact te onderhouden met de achterban, vooral in situaties waar het verandering betreft van ieders toekomstperspectief. Verder was de ondernemingsraad het afgelopen jaar vertegenwoordigd in projectgroepen rond ontwikkeling van het HR-beleid. De ondernemingsraad is vanaf het begin hierbij betrokken, wat zeker een voordeel is bij de verdere besluitvorming. Al met al ontwikkelingen, waarbij de ondernemingsraad ook de komende jaren betrokken wil blijven. Net als tijdens de vorige zittingstermijn, heeft de ondernemingsraad weer werkgroepen gevormd. Het werken met werkgroepen levert de OR veel voordelen: OR-leden kunnen zich specialiseren in bepaalde thema s en de OR kan zijn besluitvormingstraject verkorten door de voorbereiding over te dragen aan een werkgroep. Ook werd het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad herkozen. Hierover meer verderop in het jaarverslag. Tot slot wil ik u in ieder geval een goed werk jaar wensen en heeft u OR-gerelateerde vragen, dan horen wij dit graag van u. Rick Bouwens, voorzitter ondernemingsraad REAKT Groep 2

3 De OR op cursus Op 6 en 11 januari kreeg de eerste gezamenlijke cursusdag, gehouden in november 2010, een vervolg. Tijdens deze dagen heeft de ondernemingsraad zich bezig gehouden met de powertool, die de ontwikkelpunten en vaardigheden weergeeft van een ondernemingsraad, de verschillende teamrollen, het kiezen van het dagelijks bestuur, commissiewerk en doelen voor de komende OR-periode. Het dagelijks bestuur van de OR bestaat de komende zittingsperiode uit Rick Bouwens (voorzitter), Kiki Meeuwsen (plaatsvervangend voorzitter) en Magda Gies Broesterhuizen (secretaris). Plaatsvervangend notulist is Hans van Binsbergen. Ook de werkgroepen van de ondernemingsraad werden benoemd. Meer hierover bij het onderwerp Werkgroepen van de ondernemingsraad. In maart gingen de nieuwe OR-leden naar de beginnerscursus medezeggenschap. In deze cursus was veel aandacht voor de plaats van de OR in de onderneming, rechten en plichten uit de WOR, werkwijze van de OR, communicatie met de achterban, vergaderen en besluitvorming en het maken van een persoonlijk activiteitenplan. Op 6 en 7 juni volgden Hilda Snoek en Hans van Binsbergen de cursus OR en HRM. Tijdens deze cursusdagen werd ingegaan op de historische ontwikkelingen van sociaal beleid en de principes van Human Resource Management. Ook werd nader ingegaan op de vertaling van het strategisch beleid van de organisatie in relevante thema s van HRMbeleid en de wettelijke mogelijkheden van de ondernemingsraad inzake personeelsbeleid. Bernhard Oudijn volgde op 3 en 4 oktober de cursus Effectief communiceren. Deze training leert de eigen communicatie in een dialoog of overleg direct te analyseren en zo nodig bij te sturen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Transactionele Analyse (TA). Begroting 2011 Eind december 2010 ontving de ondernemingsraad de begroting In de bijgevoegde toelichting werd de OR geïnformeerd hoe het begrotingsproces 2011 vorm heeft gekregen. In tegenstelling tot andere jaren is gewerkt vanuit de verwachte financiële ontwikkelingen in 2011 en De te verwachten omzet 2011 en 2012 en de taakstelling hierop zijn daarbij het uitgangspunt geweest. De begroting 2011 vormt het financiële kader voor het businessplan REAKT TRACK 2011 en Op 4 januari gaf de financieel adviseur een gedetailleerde toelichting. Met alle onzekerheden in de politieke besluitvorming zal de begroting gedurende 2011 voortdurend worden gemonitord. Incidenteel gewonnen omzet zal worden gereserveerd voor 2012, het jaar waarin de inloop verschuift van de AWBZ naar het gemeentelijke veld. De ondernemingsraad heeft de raad van bestuur in een reactie laten weten dat zij zich ervan bewust is dat er ingrijpende maatregelen moeten worden genomen om in 2012 financieel gezond te zijn. De ondernemingsraad heeft in deze reactie tevens verzocht om een financiële en inhoudelijke analyse per bedrijf, regio en per locatie. De ondernemingsraad heeft, geheel volgens de WOR, de begroting ter kennisgeving aangenomen als informatie, die ter bespreking aan de OR is aangeboden. Businessplan REAKT Groep Op 1 maart werd in een extra ingelaste OV-vergadering het businessplan met de bestuurder besproken. Het verslag van deze bijeenkomst is te vinden op intranet. 3

4 Het businessplan REAKT Groep is richtinggevend en bepalend voor de strategie en het (financieel) beleid voor de komende twee jaar. Het document is een vervolg op de notitie REAKT Groep 2012 (september 2010). In het businessplan wordt verder ingegaan op de veranderende externe omgeving, de wijze waarop het aanbod wordt ingericht om aan te sluiten bij de gewijzigde vraag en de herstructurering van de werkwijze van teams en individuele medewerkers. Vervolgens wordt in het document per regio nader ingezoomd op de huidige situatie en de benodigde taakstellingen. De ondernemingsraad heeft de raad van bestuur in een reactie laten weten dat zij de op handen zijnde verschuiving van het traditionele DAC naar een Centrum voor persoonlijke ontwikkeling onderschrijft. De OR vindt het wel belangrijk dat in duidelijke begrijpelijke taal, helder en op tijd zal worden gecommuniceerd naar de medewerkers door directie en management en heeft de raad van bestuur gevraagd op welke manier de REAKT Groep de communicatie naar de medewerkers gedurende het hele proces gaat neerzetten. Voorsorterend op de komende reorganisatie verlengt de REAKT Groep op dit moment jaarcontracten van medewerkers niet meer automatisch. De ondernemingsraad heeft in haar reactie de raad van bestuur tevens laten weten dat zij het als een plicht van de REAKT Groep ziet dat zij ervoor zorgt dat de jaarcontracten op een nette manier worden beëindigd. Het businessplan met de daarin genoemde taakstelling is nader uitgewerkt in regioplannen met daarin de concrete plannen voor omzetverhoging en kostenreductie. De ondernemingsraad heeft de raad van bestuur verzocht de hieruit voortvloeiende advies- en instemmingsaanvragen de OR aan te bieden op een dusdanig tijdstip dat dit van invloed kan zijn op de besluitvorming. Adviesaanvragen regioplannen In april/mei werden de regioplannen van REAKT Noord-Holland, REAKT Rijnmond, REAKT Den Haag en REAKT Haagrand/Midden-Holland ontvangen van de raad van bestuur. De regioplannen zijn een regionale uitwerking van het businessplan en ontstaan met input van de regiomanagers van de diverse regio s en de directeuren van REAKT. Inhoudelijk betreft het acties en doelstellingen op inhoudelijk en bedrijfsmatig gebied, waarmee wordt beoogd in te spelen op de verwachte wijzigingen per De genoemde maatregelen sluiten aan bij de taakstellingen zoals eerder genoemd in de begroting. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de regiomanagers en bij de directeuren van REAKT. De ondernemingsraad besloot in haar overleg op 26 april de adviesaanvraag inzake het regioplan van Noord-Holland, die als eerste werd ontvangen, niet te kunnen accepteren als adviesaanvraag, maar als een document ter informatie, omdat er uit dit document meerdere advies- en instemmingsaanvragen te herleiden zijn. De ondernemingsraad miste tevens een cijfermatige onderbouwing per regio, een duidelijke uiteenzetting van de gevolgen voor de werknemers en een geanonimiseerde uitkomst van de flexmonitorgegevens per regio. Tevens ontbrak het personeels-/hrmbeleid met daarbij het nieuw ontwikkelde functiehuis. De ondernemingsraad heeft dit de raad van bestuur laten weten en tevens verzocht de verschillende advies- en/of instemmingsaanvragen met de bijbehorende documenten op een zodanige wijze en binnen afzienbare tijd aan de OR aan te bieden, dat zij in staat is een gedegen advies te kunnen geven. Op 17 mei volgde een Overlegvergadering met de raad van bestuur, waarin de regioplannen en de eerste opmerkingen van de OR werden besproken. Het verslag van deze bijeenkomst is te vinden op intranet. 4

5 Op 31 mei heeft de OR een reactie gestuurd naar de raad van bestuur. Omdat de ondernemingsraad ook de regioplannen van REAKT Haagrand/Midden-Holland, REAKT Rijnmond en REAKT Den Haag als adviesaanvragen toegestuurd kreeg, heeft de OR de raad van bestuur wederom laten weten de regioplannen als informatieve documenten te beschouwen. De OR heeft kunnen concluderen dat de regioplannen veelomvattende documenten zijn. Het gaat over huisvesting, afstemming van het personeel op het aantal cliënten, een inhoudelijk andere benadering, een andere werkwijze met als doel een duidelijker product te leveren. Het doel is feitelijk dat door de realisatie van taakstellingen de organisatie kan inspelen op een veranderende markt en daarmee een voorbereiding kan treffen op de toekomst. De ondernemingsraad heeft nog eens haar verbazing uitgesproken over het feit dat het functiehuis er (nog) niet is en heeft de raad van bestuur een aantal vragen gesteld. De OR miste voor een totaalbeeld het HRM-document en het productportfolio. Tevens heeft de OR nogmaals verzocht om geanonimiseerde flexmonitorgegevens per regio. Alleen dan kan de OR de nog te verkrijgen advies- en instemmingsaanvragen op een juiste wijze toetsen. In haar brief d.d. 20 juni heeft de raad van bestuur laten weten niet op het verzoek van de OR in te kunnen gaan, omdat de flexmonitor een intern sturingsdocument is en financiële informatie bevat die niet verder verspreid kan worden dan het managementteam. Tevens benadrukte de raad van bestuur dat met veel inspanning wordt gewerkt aan de uitwerking van de diverse documenten en bijbehorende acties. De raad van bestuur zegde toe de medezeggenschap steeds zo spoedig mogelijk te zullen informeren en heeft als bijlage bij genoemde brief een overzicht met tijdsfasering gevoegd van door de OR te ontvangen adviesaanvragen. Adviesaanvraag inzake m aatregelen naar aanleiding van regioplan REAKT Rijnmond Op 30 juni ontving de ondernemingsraad een adviesaanvraag inzake de sluiting van de locaties Varkenoord en Klein Spangen en beëindiging van woonbegeleiding Op Weg. De adviesaanvraag is een aanvulling op hetgeen al in het regioplan REAKT Rijnmond beschreven is. De noodzaak om deze maatregelen te nemen is zowel financieel als inhoudelijk van aard. De locaties en werkzaamheden zijn verliesgevend. Bovendien zijn er onvoldoende mogelijkheden om een divers groepsmatig en arbeidsmatig activiteitenaanbod aan te bieden. Vanuit de locatie Klein Spangen wordt woonbegeleiding aangeboden. Tot de overname van DMI bood REAKT niet eerder woonbegeleiding. Op verzoek van Bavo Europoort is hier een uitzondering op gemaakt. De huidige omzet is echter niet kostendekkend. In haar reactie heeft de ondernemingsraad de raad van bestuur laten weten dat naast de besparingen die het met zich meebrengt deze locaties en de woonbegeleiding op te heffen, zij ervan uitgaat dat de stappen zullen worden gevolgd zoals deze zijn vermeld in het regioplan van REAKT Rijnmond. Dit betekent dat de betreffende medewerkers in de bestaande teams zullen worden ondergebracht. De ondernemingsraad gaat ervan uit dat het toegezegde formatieplaatsenplan met het daarbij gehanteerde afspiegelingsbeginsel uiteindelijk zal weergeven welke medewerkers van REAKT Rijnmond boventallig worden verklaard. De ondernemingsraad heeft de raad van bestuur gevraagd dit te bevestigen. Tevens heeft de OR de raad van bestuur verzocht om een duidelijke communicatie naar de medewerkers zodat alle stappen helder zijn en er geen ruis kan ontstaan. 5

6 Na onderzoek door de werkgroep Organisatie en beleid, diverse bijeenkomsten met de raad van bestuur en een uitvoerige schriftelijke reactie van de raad van bestuur op vragen van de ondernemingsraad, heeft de ondernemingsraad een positief advies uitgebracht. Adviesaanvraag inzake m aatregelen naar aanleiding van regioplan REAKT Haagrand/Midden-Holland Begin september ontving de ondernemingsraad een adviesaanvraag inzake de beëindiging van de werkzaamheden van het Grafisch Centrum, sluiting van het STIP Zoetermeer, inkrimping Vriendendienst Zoetermeer, verplaatsen van de werkzaamheden van Gaia naar de Hoge Gouwe, inkrimping Straathoekwerk en inkrimping Vriendendienst Gouda. In mei van dit jaar heeft het regiomanagement de betreffende medewerkers van de activiteiten die stopgezet zullen worden, geïnformeerd over de plannen met betrekking tot hun project. In het regioplan van REAKT Haagrand/Midden-Holland staat de noodzaak beschreven om in 2011 te anticiperen op een omzetdaling en een benodigde reservering vanwege de overheveling van de inloop en begeleidingsfuncties per De ondernemingsraad heeft de raad van bestuur laten weten dat zij begrip heeft voor genoemde noodzaak van de voorgenomen besluiten. Dat uit de taakstelling blijkt dat dit, mede door een analyse van de kosten en de baten, vooral op met name personeelskosten dient te worden gerealiseerd en dat er dan vooral wordt gekeken om verlieslatende activiteiten te beëindigen, lijkt de OR onvermijdelijk gezien de situatie waarin REAKT zich op dit moment bevindt. De ondernemingsraad heeft als vervolg op de adviesaanvraag onderzoek gedaan en heeft de raad van bestuur onder meer vragen gesteld over beëindiging van de werkzaamheden van het Grafisch Centrum en inkrimping van het Straathoekwerk. Ook vond de OR dat de adviesaanvraag onvoldoende uitleg geeft over de gevolgen voor de medewerkers, die werkzaam zijn bij de verlieslatende projecten die gesloten c.q. ingekrompen zullen worden. De OR heeft aangegeven het belangrijk te vinden dat medewerkers op korte termijn worden ingelicht waar ze aan toe zijn. De OR heeft de raad van bestuur verzocht om duidelijke communicatie via het regiomanagement naar de medewerkers. De ondernemingsraad heeft de raad van bestuur laten weten pas een volledig advies te kunnen geven nadat de OR het toegezegde HRM-plan met de herplaatsingsprocedure heeft ontvangen en bekend is hoe het sociaal plan eruit zal komen te zien. Na diverse bijeenkomsten met de raad van bestuur, een uitvoerige schriftelijke reactie van de raad van bestuur op vragen van de ondernemingsraad, heeft de ondernemingsraad een positief advies uitgebracht. Adviesaanvragen reorganisatie REAKT Rijnm ond en REAKT Haagrand/Midden-Holland Op 16 november ontving de ondernemingsraad twee adviesaanvragen over de volgende voorgenomen besluiten: reorganisatie van de werkzaamheden van REAKT Rijnmond en REAKT Haagrand/Midden-Holland, inclusief een reductie van het aantal fte, waarbij de gevolgen worden opgevangen door een tijdelijk nieuw sociaal plan alsmede een beperking van de openingstijden van de locaties. 6

7 In de adviesaanvragen werd een aantal negatieve externe ontwikkelingen uiteen gezet. In 2012 wordt REAKT geconfronteerd met de al in 2011 ingezette tendens van verlaging van gemeentesubsidies en met de gevolgen van omzetverlies uit hoofde van het verplicht gestelde individueel afrekenen van geïndiceerde begeleiding. Daarbij komt de vraaguitval die het gevolg is van het invoeren van de eigen bijdrage. In 2013 komt daaroverheen de overgang van de inloop van de AWBZ naar de WMO. Als tegenwicht voor deze verwachte ontwikkelingen, heeft REAKT initiatieven ondernomen voor het opzetten van pilots met Zorgverzekeraars Nederland om de preventieve effecten van dagbesteding aan te tonen. Tevens worden nieuwe werkgebieden betreden: REAKT heeft in het najaar 2011 bijvoorbeeld afgesproken in 2012 ook aan justitiabelen dagbesteding en arbeid te gaan aanbieden. De adviesaanvragen zijn te vinden op intranet. Ter onderbouwing van de adviesaanvragen werd een aantal documenten meegestuurd, zoals de financiële cijfers reorganisatie REAKT, HR-plan, rooster openingstijden REAKT Rijnmond en REAKT Haagrand/Midden-Holland, communicatieplan in het kader van de reorganisatie REAKT, sociaal plan REAKT B.V. s en de brief van de raad van bestuur aan de vakbonden inzake het tijdelijk nieuw sociaal plan REAKT B.V. s. De ondernemingsraad onderkent de financiële noodzaak tot reorganisatie, wat voor een belangrijk deel is gebaseerd op de prognose en inschatting van ontwikkelingen bij gemeenten en andere partijen. Om te bezien of de te nemen maatregelen op verantwoorde wijze ingezet worden, heeft de ondernemingsraad zich laten bijstaan door een extern deskundige. Werkgroepen, bestaande uit OR-leden en de extern deskundige, werden geformeerd om vragen te stellen aan de directeur van REAKT, de financieel adviseur van de REAKT Groep en de afdeling P&O om op deze wijze een zo verantwoord mogelijk advies te kunnen geven. Ook stelde de ondernemingsraad vragen over het tijdelijk nieuw sociaal plan. In het sociaal plan REAKT Groep (looptijd van 1 januari 2010 t/m 31 december 2012), is opgenomen dat zich omstandigheden kunnen voordoen waardoor van REAKT niet kan en mag worden verwacht dat zij haar verplichtingen onder dat sociaal plan gestand doet. Die situatie doet zich, naar de mening van de raad van bestuur, nu voor en is de basis voor het tijdelijk nieuw sociaal plan in het kader van de reorganisatie. Het tijdelijk nieuw sociaal plan voor de REAKT B.V. s heeft een looptijd van 1 januari 2012 t/m 31 december Begin oktober vond overleg plaats tussen de raad van bestuur en de vakbonden. Dit heeft, ondanks een tweede uitnodiging aan de vakbonden, niet tot overeenstemming geleid. De vakbonden hadden begrip voor de situatie waarin de REAKT Groep verkeert, maar konden niet akkoord gaan met het tijdelijk nieuw sociaal plan. De raad van bestuur zag zich vervolgens genoodzaakt het huidige sociaal plan voor de REAKT B.V. s eenzijdig op te zeggen. De ondernemingsraad is geen partij bij het tot stand komen van een sociaal plan. De OR vindt het de verantwoordelijkheid van partijen om in goed overleg tot een oplossing te komen. De ondernemingsraad heeft de raad van bestuur geadviseerd met de vakbonden afspraken te maken over het sociaal plan. De OR is van mening dat bij dergelijke ingrijpende maatregelen met zeer vergaande personele consequenties er een met de vakbonden overeengekomen sociaal plan dient te zijn. Het vaststellen van de boventalligheid vindt volgens de adviesaanvraag plaats op basis van het afspiegelingsbeginsel. De OR heeft de raad van bestuur geadviseerd het afspiegelingsbeginsel en het toepassen ervan voor het vaststellen van de boventalligheid transparant en open te communiceren met de medewerkers en uiterste zorgvuldigheid te betrachten. Voor het afhandelen van de personele consequenties is een HR-plan opgesteld. De ondernemingsraad wil het verloop van de boventalligheid in beide regio s goed volgen. 7

8 Daarom heeft de OR met de raad van bestuur afgesproken dat de ondernemingsraad maandelijks geïnformeerd wordt over de stand van zaken van de boventalligheid per regio: aantallen boventalligen, resultaten van outplacement en herplaatsing in- of extern en de uitstroom. Op 5 januari heeft de ondernemingsraad onder voorwaarden een advies gegeven met betrekking tot de adviesaanvraag reorganisatie in de regio s REAKT Rijnmond en REAKT Haagrand en Midden-Holland. Een bericht hierover is, evenals de gestelde voorwaarden, te vinden op intranet onder de banner REAKT Groep Ondernemingsraad. Adviesaanvraag reorganisatie REAKT Rijnmond De medewerkers van REAKT Rijnmond zijn op 31 oktober ingelicht over de op handen zijnde reorganisatie en het boventallig verklaren van medewerkers door de bestuurder en de directeur REAKT. De ondernemingsraad was hierbij als toehoorder aanwezig. Het voorgenomen besluit van de raad van bestuur is om bij REAKT Rijnmond het aantal fte af te bouwen van 49,4 fte naar 25,35 fte, met als gevolg een boventallig verklaren van 24,05 fte. Naar aanleiding van de bijeenkomst op 31 oktober werd besloten een achterbanbijeenkomst te organiseren voor de medewerkers van REAKT Rijnmond. De vele vragen van de medewerkers zijn doorgestuurd naar de raad van bestuur met verzoek om een toelichting. Adviesaanvraag reorganisatie REAKT Haagrand en Midden- Holland De medewerkers van REAKT Haagrand en Midden-Holland zijn op 28 november ingelicht over de op handen zijnde reorganisatie en het boventallig verklaren van medewerkers door de bestuurder en de directeur van REAKT. De ondernemingsraad was hierbij als toehoorder aanwezig. Het voorgenomen besluit van de raad van bestuur is om bij REAKT Haagrand en Midden- Holland het aantal fte af te bouwen van 53,53 fte naar 35,49 fte, met als gevolg een boventallig verklaren van 18,04 fte. Op 7 december werd een achterbanbijeenkomst gehouden voor de medewerkers van de regio Haagrand en Midden-Holland. Adviesaanvraag inzake implementatie van het productportfolio Eind juli ontving de ondernemingsraad een adviesaanvraag inzake de implementatie van het productportfolio, handleiding voor medewerkers. Een duidelijke focus op maatwerk is een lang gekoesterde wens van REAKT. Nu ook de regels vanuit de overheid veranderen en we op korte termijn op individuele basis ons werk moeten verantwoorden, wordt de noodzaak om snel een nieuwe werkwijze te implementeren nog groter. Door de invoering van het productportfolio worden de voorwaarden voor ontwikkelingsgericht en individueel werken gecreëerd. De werkprocessen worden opnieuw ingericht en de wijze van registreren wordt verbeterd. De handleiding voor medewerkers van REAKT en TRACK geeft inzicht in de nieuwe werkwijze en is bedoeld als ondersteuning bij ontwikkelingsgericht werken, waardoor er beter inhoud wordt gegeven aan de noodzakelijke en gewenste ontwikkeling van de cliënten van REAKT en TRACK. 8

9 De daadwerkelijke implementatie van het productportfolio zal inspanning vergen van alle medewerkers. In de adviesaanvraag werd toegezegd dat medewerkers extra uitleg en ondersteuning krijgen wanneer zij de nieuwe werkwijze leren toe te passen. Na overleg in de ondernemingsraad, gevolgd door bespreking en toelichting in de Overlegvergadering met de bestuurder, heeft de OR een positief advies uitgebracht. De ondernemingsraad beseft dat de implementatie per regio/team verschillend zal zijn en gaat ervan uit dat dit te allen tijde zorgvuldig zal gebeuren. Een stappenplan met betrekking tot de implementatie miste de OR helaas wel. Begin november heeft de ondernemingsraad haar bezorgdheid uitgesproken over het vertrek van de directeur Ontwikkeling en innovatie, gezien de situatie waarin de REAKT Groep zich nu bevindt. De raad van bestuur heeft gemeld de zorgen van de OR te delen. De werkzaamheden van de directeur Ontwikkeling en innovatie zijn overgedragen aan het directieteam. Zij zetten zich in om de aanpak voor de implementatie van het productportfolio op te stellen. Wijziging aansturing REAKT Facilitair Begin februari ontving de ondernemingsraad een adviesaanvraag inzake de wijziging in aansturing van REAKT Facilitair. REAKT Facilitair werd in 2010 tijdelijk ad interim aangestuurd. Opdracht voor de interim-manager was het kostenefficiënt maken van REAKT Facilitair, het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening en adviseren over de toekomstmogelijkheden van REAKT Facilitair. De interim-periode liep tot eind december 2010 en is afgerond met een rapport over de stand van zaken met betrekking tot de taakstellingen en een advies over de aansturing van REAKT Facilitair per 1 januari Na overleg in de ondernemingsraad, gevolgd door bespreking en toelichting in de Overlegvergadering met de raad van bestuur d.d. 15 februari, heeft de ondernemingsraad positief geadviseerd inzake genoemde adviesaanvraag. De OR onderschrijft het voorgenomen besluit van de raad van bestuur om REAKT Facilitair als afdeling onder te brengen bij het servicecentrum, de feitelijke aansturing van de medewerkers hiermee onder te brengen bij de directeur van het servicecentrum en het eigen karakter van REAKT Facilitair te waarborgen vanwege het specifieke karakter van de werkzaamheden. De ondernemingsraad heeft de raad van bestuur wel verzocht om in het vervolg instemmings- c.q. adviesaanvragen de OR aan te bieden op een dusdanig tijdstip dat dit van invloed kan zijn op de besluitvorming. Adviesaanvraag Heroverweging leerwerkbedrijven REAKT Groep Op 3 november ontving de ondernemingsraad de adviesaanvraag Heroverweging leerwerkbedrijven van de REAKT Groep. De raad van bestuur informeerde de ondernemingsraad over het besluit om de werkzaamheden voort te zetten van Unie Waddinxveen B.V., Stichting Natuurwinkel Gouda en Hollandse Markten B.V. Daarnaast werd advies gevraagd inzake het voorgenomen besluit om de werkzaamheden van Unie Den Haag B.V. te beëindigen. De raad van bestuur deelde in haar brief mee dat Unie Den Haag B.V. verlieslatend is en dat Woningstichting Haagwonen, onze partner in Unie Den Haag B.V., eenzijdig het concept heeft gewijzigd: in plaats van commerciële klanten worden er Polen gehuisvest. Hierdoor kan het hotel niet winstgevend worden. De medewerkers zijn allen geïnformeerd. Het betreft 12 medewerkers, van wie 11 met een tijdelijk contract (de laatste loopt maart 2012 af). Met hen zijn afspraken gemaakt over afvloeiing. Hen is ondersteuning door TRACK aangeboden als zij hulp willen bij het vinden van een nieuwe baan. Voor de medewerker met een vast contract geldt het sociaal plan van de REAKT Groep. 9

10 Na overleg in de ondernemingsraad, gevolgd door bespreking en toelichting in de Overlegvergadering met de raad van bestuur d.d. 20 december, heeft de ondernemingsraad positief geadviseerd inzake het voorgenomen besluit om de werkzaamheden te beëindigen van Unie Den Haag BV. De ondernemingsraad betreurt dat Unie Den Haag niet rendabel is gebleken en dat met het sluiten van Unie Den Haag werkgelegenheid en werkervaringsplaatsen verloren gaan. Samenstelling ondernemingsraad en werkgroepen Samenstelling ondernemingsraad De ondernemingsraad van de REAKT Groep bestaat uit de volgende leden: Rick Bouwens REAKT Haagrand (Voorburg) voorzitter Magda Gies Broesterhuizen REAKT Den Haag (sport) secretaris Hans van Binsbergen REAKT Midden-Holland (Gouda) Marja Bouwmeester REAKT Den Haag (Platinaweg) Jan Bijl REAKT Rijnmond (Rietdijk) Britta Damsma REAKT Den Haag (De Brink) Leoni Hulsker REAKT Holding (Bedrijfsbureau) Kiki Meeuwsen REAKT Midden-Holland (Gouda) Bernhard Oudijn REAKT Groep (Servicecentrum) Hilda Snoek REAKT Noord-Holland (Zaandam) Werkgroepen van de ondernemingsraad Tijdens de cursusdagen van 6 en 11 januari werden de werkgroepen benoemd. Het werken met werkgroepen, rondom één thema georganiseerd, levert de OR veel voordelen: OR-leden kunnen zich specialiseren in bepaalde thema s en de OR kan zijn besluitvormingstraject verkorten door de voorbereiding over te dragen aan een werkgroep. De werkgroepen onderhouden tevens informele contacten met de portefeuillehouders. Benoemd werden de werkgroepen Arbo, Organisatie en beleid en de werkgroep HRM. Werkgroep Arbo De werkgroep Arbo bestond aan het begin van het verslagjaar uit Matijs Bertens, Jan Bijl en Bernhard Oudijn. Later het jaar werd afscheid genomen van Matijs Bertens en werd de commissie uitgebreid met Magda Gies Broesterhuizen. Op 3 februari werd van de raad van bestuur het instemmingsverzoek met betrekking tot de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en plan van aanpak alsmede het toetsingsrapport van de Arbo Unie ontvangen. De afgelopen twee jaar is op diverse locaties van REAKT een risico-inventarisatie en evaluatie gedaan. Alle knelpunten zijn geïnventariseerd en met de locatiemanagers en medewerkers besproken. Het plan van aanpak dat daaruit is voortgekomen is door de arbodienst getoetst en vervolgens vastgesteld door het directieteam. De werkgroep Arbo heeft steekproefsgewijs getoetst of de aandachtspunten vanuit de RI&E terugkomen in de plannen van aanpak. Naar aanleiding van hun bevindingen en de aanbevelingen vanuit het toetsingsrapport van de Arbo Unie heeft de ondernemingsraad instemming verleend op de Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van Aanpak, indien de aanbevelingen uit het toetsingsrapport van de Arbo Unie worden uitgevoerd. Alleen dan voldoet de RI&E aan de wettelijke eisen. 10

11 Werkgroep Organisatie en beleid De werkgroep Organisatie en beleid bestaat uit Marja Bouwmeester, Britta Damsma, Leoni Hulsker en Kiki Meeuwsen. Op 8 februari werd overlegd met de financieel adviseur van de REAKT Groep over de begroting Uitleg werd gegeven over de flexmonitor en werd nader ingegaan op de bezuinigingsdoelstelling in Tevens werd uitleg gegeven over de mogelijk te vormen reservering omzetreductie inloop Werkgroep HRM De werkgroep HRM bestaat uit Hans van Binsbergen en Hilda Snoek. Op 25 januari had de werkgroep een eerste kennismakingsgesprek met de directeur HRM. Onderwerpen van gesprek waren onder andere de functieweging ondersteunenden persoonlijk begeleider, het werken in kernteams en de invulling van vacante vacatures. De ondernemingsraad heeft geconstateerd dat er binnen de REAKT Groep geen beleid is met betrekking tot verlof voor dokters- of tandartsbezoek. Ook is dit niet terug te vinden in de CAO. Dit onderwerp is besproken met de bestuurder tijdens de Overlegvergadering van 24 januari Bij de REAKT Groep geldt dat medewerkers geen verlof krijgen voor bezoek aan de huisarts of bijvoorbeeld een fysiotherapeut. Dit zal worden vermeld in de Digimensie, het digitale blad voor medewerkers. Werkgroep communicatie Rick Bouwens, Magda Gies Broesterhuizen en Kiki Meeuwsen vormen de werkgroep communicatie. De werkgroep heeft het voornemen de komende zittingsperiode de achterban maandelijks actief te betrekken bij de medezeggenschap door: - het aanstellen van contactpersonen; - de achterban actief te betrekken bij advies- en instemmingsaanvragen door medewerkers op naam uit te nodigen voor de open stoel; - intranet maandelijks te betrekken bij informatieoverdracht medezeggenschap. In augustus vond binnen de OR een evaluatie met de werkgroepen plaats. Aanstellen contactpersonen De ondernemingsraad vindt het belangrijk om goed contact te onderhouden met de achterban en is verheugd dat in oktober 2011 op elke locatie een contactpersoon is aangesteld. Contactpersonen: - geven vragen of problemen, die op de werkplek leven door aan de OR; - onderhouden het contact met de OR voor zijn of haar werkomgeving; - brengt de OR structureel onder de aandacht tijdens het werkoverleg; - brengt de open stoel onder de aandacht; - brengt momenten van achterbanraadpleging onder de aandacht van collega s. 11

12 OV In het verslagjaar werd er vijf keer een reguliere overlegvergadering gehouden. Besproken werden alle relevante sociale, organisatorische en financiële zaken. Tevens werd dit jaar op een aantal momenten een extra OV gepland. Met name rond de adviesaanvragen met betrekking tot de reorganisatie REAKT Rijnmond en REAKT Haagrand/Midden-Holland kwamen de OR en bestuurder meerdere keren bijeen. De notulen van de overlegvergaderingen met de raad van bestuur zijn te vinden op intranet. Overleg met de raad van toezicht Op 23 mei was het jaarlijkse overleg met de raad van toezicht. In dit informele overleg werd de stand van zaken van de REAKT Groep en de OR besproken. Overig nieuws In haar vergadering d.d. 18 januari besloot de ondernemingsraad haar zetel in de adviescommissie verzelfstandiging Odibaan over te laten aan de ondernemingsraad van Odion. De reden hiervoor is dat Odion nauwer betrokken is bij de belangenbehartiging van de medewerkers van Odibaan. In februari en augustus vond de periodieke evaluatie met de ArGon Groep (arbodienst) plaats. Ook de OR was vertegenwoordigd.. De arbeidsbeleving van de medewerkers in relatie tot hun welzijn is onderzocht door bureau Dilemma Foundation en de Universiteit Utrecht. Het volledige onderzoeksrapport is te lezen op intranet. Op 27 september gaf de directeur van REAKT een toelichting op de resultaten van het eerste onderzoek. Sinds november is de ondernemingsraad ook te vinden op intranet. Alle actuele informatie en bijvoorbeeld de taken en bevoegdheden van de OR zijn terug te vinden onder de banner REAKT Groep Ondernemingsraad. In oktober constateerde de OR dat de bestuurder nu steeds spreekt van een taakstelling van 4 miljoen, terwijl het businessplan weergeeft dat er een kostenbesparing nodig is van 2.5 miljoen. De OR heeft de bestuurder om opheldering gevraagd. Bij het opstellen van het businessplan en de regioplannen is inderdaad uitgegaan van een taakstelling van in totaal 2,5 miljoen. Dat leek met het inzicht van dat moment voldoende om de exploitatie van 2012 in gang te zetten. Inmiddels is echter duidelijk dat de opeenstapeling van maatregelen (o.a. de eigen bijdrage, het individueel afrekenen en de eigen bijdrage op behandeling) zal leiden tot vraaguitval. Het totale effect wordt door de meeste GGZ-instellingen geschat op zo n 20%. De REAKT Groep onderschrijft dit. Dit betekent op een budget van 20 miljoen een bezuinigingsdoelstelling van 4 miljoen. HR-plan REAKT Groep vanaf nu naar de toekomst toe. In oktober ontving de ondernemingsraad ter informatie het HR-plan REAKT Groep vanaf nu naar de toekomst toe. Dit HR-plan is bedoeld om tot een samenhangend toekomstbestendig personeelsbeleid te komen dat toegepast kan worden bij alle onderdelen van de REAKT Groep. 12

13 Diverse projectgroepen (o.a. Plan van aanpak FWG, Competentieontwikkeling) zijn samengesteld, waarin ook de ondernemingsraad vertegenwoordigd is. Verwacht wordt dat halverwege 2012 de meeste projecten geïmplementeerd zijn in het HR-plan. In het OR-jaarverslag 2012 komt dit onderwerp uitgebreid terug. En als laatste..de ondernemingsraad bied je graag de mogelijkheid om eens kennis te maken met de werkzaamheden van de ondernemingsraad. Je bent van harte welkom om gebruik te maken van de open stoel. De open stoel bied je de mogelijkheid een keer actief deel te nemen aan een vergadering. Je hebt geen stemrecht, maar praat wel mee. 13

14 14

15 Bijlage. Adviesaanvragen De ondernemingsraad ontving in 2011 van de raad van bestuur de volgende adviesaanvragen: 27 december 2010: ter goedkeuring de begroting februari: ter instemming Plan van aanpak RI&E en toetsingsrapport Arbo Unie. 3 februari: reactie van de raad van bestuur op het positief advies van de ondernemingsraad inzake de adviesaanvraag sluiting hondencrèche Bakkum. Wanneer het haalbaarheidsonderzoek om een dierenpension in Noord-Holland op te starten is afgerond en leidt tot een voorgenomen besluit over het opstarten van genoemd dierenpension, ontvangt de ondernemingsraad een adviesaanvraag voor deze uitbreiding. 3 februari: adviesaanvraag inzake wijziging in aansturing van REAKT Facilitair. 3 februari: adviesaanvraag inzake een wijziging in de organisatorische plaatsing van de preventiemedewerker. De ondernemingsraad onderschrijft het feit dat er meer verband is tussen het werk van de preventiemedewerker en dat van REAKT Facilitair op het gebied van arbeidsomstandigheden, arbo etc. dan bij de afdeling P&O. De OR vindt het dan ook een goed besluit om, met het oog op de kwaliteitsslag, de preventiemedewerker weer onder te brengen bij REAKT Facilitair. Door de preventietaken te beleggen bij twee personen en beide functies fulltime in te vullen, wordt een extra kwaliteitsborging beoogd. Gezien de zwaarte van deze functie, gaat de OR ervan uit dat beide medewerkers na de oriëntatiefase een gedegen scholing zullen krijgen, zodat inhoud en expertise met betrekking tot de preventietaken binnen de REAKT Groep gewaarborgd zullen blijven. De ondernemingsraad heeft ingestemd met genoemde adviesaanvraag. 3 februari: ter instemming het inwerkdocument voor nieuwe medewerkers van REAKT en TRACK. Het document regelt de introductie van nieuwe vaste werknemers en dient tevens als hulpmiddel voor het inwerken van invalkrachten en stagiaires of voor nieuwe medewerkers van een ander bedrijf of onderdeel van de REAKT Groep. De ondernemingsraad heeft in haar reactie laten weten het een goede zaak te vinden dat er eindelijk een document is opgesteld dat de introductie regelt van nieuwe vaste werknemers en heeft positief geadviseerd inzake genoemd instemmingsverzoek. 8 februari: ter informatie het businessplan van de REAKT Groep maart: ter informatie wijziging functies en taakverdeling bestuurssecretarissen. 18 april: adviesaanvraag inzake het regioplan van REAKT Noord-Holland. 11 mei: adviesaanvragen inzake de regioplannen REAKT Rijnmond, REAKT Haagrand/Midden-Holland en REAKT Den Haag. 9 juni: ter informatie achtergrond en argumenten om Dimensie te wijzigen in een nieuwe vorm op intranet: Digimensie. 23 juni: op verzoek van de ondernemingsraad nadere toelichting omtrent de nieuwe functie van de heer J. Treur als verandermanager. 30 juni: ter informatie wijziging standplaats medewerkers Ambulant. Op verzoek van de ondernemingsraad heeft de raad van bestuur nadere informatie verstrekt met betrekking tot de integratie van het team van ambulante medewerkers in de locatieteams van REAKT Rijnmond. 15

16 30 juni: adviesaanvraag Maatregelen naar aanleiding van regioplan REAKT Rijnmond. 26 juli: adviesaanvraag inzake de implementatie van het productportfolio. 26 juli: ter informatie een geactualiseerd overzicht van de te verwachten communicatie naar aanleiding van de voorgenomen besluiten. 17 augustus: adviesaanvraag inzake het voorgenomen besluit om stichting REAKT Holding te laten fuseren met stichting REAKT. De ondernemingsraad heeft kennis genomen van de toelichting op de beweegredenen van het fusievoornemen zoals door de bestuurder is verstrekt en is akkoord gegaan met genoemde adviesaanvraag. 17 augustus: op verzoek van de werkgroep Organisatie en beleid ter informatie de verzuimcijfers REAKT Groep september: Uitnodiging van de raad van bestuur aan de CCR, RCR en OR om op 13 september gezamenlijk van gedachten te wisselen over de lopende adviesaanvragen. 1 september: adviesaanvraag Maatregelen naar aanleiding van regioplan REAKT Haagrand/Midden-Holland. 5 oktober: ter informatie cijfers van het tweede kwartaal en de toelichting daarop. 10 oktober: ter informatie geactualiseerde organogrammen van de REAKT Groep. 10 oktober: ter informatie de jaarverantwoording oktober: ter informatie het jaarverslag 2010 van de Raad van Toezicht. 11 oktober: Uitnodiging voor de presentatie van het HR-plan vanaf nu naar de toekomst toe. 20 oktober: ter informatie het HR-plan van de REAKT Groep vanaf nu naar de toekomst toe. 3 november: adviesaanvraag inzake heroverweging van de leerwerkbedrijven REAKT Groep. 16 november: adviesaanvraag inzake reorganisatie REAKT Rijnmond. 16 november: adviesaanvraag inzake reorganisatie REAKT Haagrand en Midden- Holland. 24 november: instemmingsverzoek met betrekking tot het maken van de keuze van een nieuwe arbodienst voor de REAKT Groep. Tevens verzoekt de raad van bestuur om vertegenwoordiging vanuit de OR om de gesprekken met enkele arbodiensten bij te wonen. Bernhard Oudijn zal hierbij namens de OR aanwezig zijn. 13 december: ter informatie cijfers van het derde kwartaal en de toelichting daarop. 13 december: Melding voornemen tot collectief ontslag. 16

Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012

Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012 Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de ondernemingsraad van de REAKTGROEP. 2012 was een roerig en druk jaar met vele maatschappelijke ontwikkelingen,

Nadere informatie

"Succesvolle samenwerking met OR en vakorganisaties bij uitbesteding IT werkzaamheden C1000

Succesvolle samenwerking met OR en vakorganisaties bij uitbesteding IT werkzaamheden C1000 "Succesvolle samenwerking met OR en vakorganisaties bij uitbesteding IT werkzaamheden C1000 Nely van der Horst 3 november 2015 HR-ontbijtsessie "Succesvolle samenwerking met OR in uitbesteding" PON 1 Agenda

Nadere informatie

Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007

Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007 Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007 Adviseren en instemmen Bedrijfsregelingen FUWA en andere CAO afspraken HR- en Arbobeleid IMJP en Jaarplan Oasen Communicatie Ontwikkeling

Nadere informatie

Email: ondernemingsraad@liante.nl

Email: ondernemingsraad@liante.nl Namens ondernemingsraad Zorggroep Liante, José Dillerop, secretaris Email: ondernemingsraad@liante.nl Pagina 16 Pagina Met trots presenteren wij het Jaarverslag van de Ondernemingsraad van Zorggroep Liante.

Nadere informatie

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 1 maart 2006 Adviseren en instemmen 1 maart 2006 Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen 2 1 Adviseren De ondernemingsraad heeft in het kader

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 3

Inhoudsopgave. Pagina 3 Pagina Met trots presenteren wij het Jaarverslag van de Ondernemingsraad van Zorggroep Liante. In het jaarverslag krijgt u in vogelvlucht een indruk waar de ondernemingsraad in 2014 tijd en energie in

Nadere informatie

Reorganisatieprocedure in een notendop

Reorganisatieprocedure in een notendop Reorganisatieprocedure in een notendop Typen reorganisaties Geen reorganisatie (type 1 en 2), voorbeelden: Kleine wijzigingen in de organisaties, zoals een individuele aanpassing van de functieomvang.

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis?

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis? Inhoud Voorwoord Wet- en regelgeving 1 Vakbondsleden en kandidaatstelling. Hoe zit dat? 2 Kan een medewerker met een nulurencontract zich kandidaat stellen voor de or? 3 Onze or verwacht een ernstig probleem

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter!

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter! Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV Samen werkt beter! Voorwoord Voor je ligt het jaarverslag van de ondernemingsraad (OR) van Delfluent Services BV. In het jaarverslag vermeld de OR welke zaken het

Nadere informatie

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Jaarverslag 2016 Voorwoord Beste collega s, Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de ondernemingsraad van AB Zuid-Holland. Het jaarverslag gaat over de periode november

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 van de ondernemingsraad SHDH.

Jaarverslag 2010 van de ondernemingsraad SHDH. 1 Vergaderfrequentie De ondernemingsraad vergaderde in 2010 19 keer, waarvan 10 keer een ondernemingsraadvergadering en 9 keer een overlegvergadering. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht SHDH was

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

Vastgesteld in CvB-vergadering d.d. 8 juli 2014, na instemming OR d.d. 4 juli Reorganisatieprocedure TU Delft

Vastgesteld in CvB-vergadering d.d. 8 juli 2014, na instemming OR d.d. 4 juli Reorganisatieprocedure TU Delft Reorganisatieprocedure TU Delft Inleiding De continuïteit van de bedrijfsvoering van de TU Delft wordt voor een niet onbelangrijk deel bepaald door de wendbaarheid en flexibiliteit van de organisatie.

Nadere informatie

Jaarplan 2016 ondernemingsraad

Jaarplan 2016 ondernemingsraad Jaarplan 2016 ondernemingsraad Jaarplan 2016 ondernemingsraad Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Pagina 3 Hoofdstuk 2 Vergaderstructuur en data 2016 Pagina 4 Hoofdstuk 3 De ondernemingsraad Pagina 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

OR PAUW Bedrijven. T.a.v. de voorzitter E. Jas De Corridor ZB Breukelen. Nieuwegein, 30 augustus Geachte leden van de OR PAUW Bedrijven,

OR PAUW Bedrijven. T.a.v. de voorzitter E. Jas De Corridor ZB Breukelen. Nieuwegein, 30 augustus Geachte leden van de OR PAUW Bedrijven, OR PAUW Bedrijven T.a.v. de voorzitter E. Jas De Corridor 8 3621 ZB Breukelen Nieuwegein, 30 augustus 2017 Geachte leden van de OR PAUW Bedrijven, Op 3 augustus ontvingen wij van De Voort Advocaten een

Nadere informatie

Van Regeerakkoord naar een Reorganisatie via een passende Routekaart

Van Regeerakkoord naar een Reorganisatie via een passende Routekaart Van Regeerakkoord naar een Reorganisatie via een passende Routekaart Bram de Gier Chris-Jan van Leeuwen 1 februari 2013 Externe omgeving Het regeerakkoord bevat de volgende maatregelen die direct van invloed

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

Wehl, 26 februari Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015.

Wehl, 26 februari Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015. Wehl, 26 februari 2015 Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015. Algemene mededeling m.b.t. eventuele stemmingen tijdens

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

Actieplan 2008 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 7 januari 2008

Actieplan 2008 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 7 januari 2008 Actieplan 2008 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 7 januari 2008 Adviseren en instemmen Bedrijfsregelingen FUWA en andere CAO afspraken HR- en Arbobeleid IMJP en Jaarplan Oasen Communicatie

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad

Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad BORBOLETA BV advies en interim management training & mediation Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad Een onderneming in de zorgsector heeft in het overleg over tal van zaken

Nadere informatie

Convenant Gesubsidieerde Arbeid 2003

Convenant Gesubsidieerde Arbeid 2003 Convenant Gesubsidieerde Arbeid 2003 1. Preambule Het kabinet, sociale partners en de VNG zetten zich in om met een tijdelijke impuls de doorstroom van werknemers in gesubsidieerde arbeid naar reguliere

Nadere informatie

OR-INFO. Nieuwsbrief van de OR van Stichting Wijkwerk, nummer 27, voorjaar 2016

OR-INFO. Nieuwsbrief van de OR van Stichting Wijkwerk, nummer 27, voorjaar 2016 OR-INFO Nieuwsbrief van de OR van Stichting Wijkwerk, nummer 27, voorjaar 2016 Noodoproep Vorig jaar rond deze tijd bestond de OR nog maar uit één persoon. Na een brandbrief meldden zich toen 4 nieuwe

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 van de ondernemingsraad SHDH.

Jaarverslag 2011 van de ondernemingsraad SHDH. 1 Vergaderfrequentie De ondernemingsraad vergaderde in 2011 21 keer, waarvan 11 keer een ondernemingsraadvergadering en 10 keer een overlegvergadering. De vergaderingen werden genotuleerd door mevrouw

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

DrieGasthuizenGroep. A.G.R. Jansen - directeur-bestuurder Van. Aan. de ondernemingsraad Kopie OR-leden Datum 28 januari 2015 Ref

DrieGasthuizenGroep. A.G.R. Jansen - directeur-bestuurder Van. Aan. de ondernemingsraad Kopie OR-leden Datum 28 januari 2015 Ref DrieGasthuizenGroep Ondernemingsraad Aan A.G.R. Jansen - directeur-bestuurder Van de ondernemingsraad Kopie OR-leden Datum 28 januari 2015 Ref Evd8.001 Onderwerp reorganisatie - advies Geachte bestuurder,

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

INTRODUCTIE Versie 3 Januari 2000

INTRODUCTIE Versie 3 Januari 2000 INTRODUCTIE Versie 3 Januari 2000 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2. VOOR WIE IS EEN INTRODUCTIE BEDOELD? 4 3. HOE ZIET DE INTRODUCTIE ERUIT? 5 4. WANNEER MOET DE INTRODUCTIE PLAATSVINDEN? 7 5. WIE VOERT DE

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. OR Aqualab Zuid

Jaarverslag 2011. OR Aqualab Zuid Jaarverslag 2011 OR Aqualab Zuid Aqualab Zuid B.V. Petrusplaat 1 4251 NN Werkendam Postbus 147 4250 DC Werkendam T F E I 0183 305 500 0183 305 599 info@aqualabzuid.nl www.aqualabzuid.nl Jaarverslag 2011

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Voor u ligt het 7 e jaarverslag van de Ondernemingsraad van de gemeente Bronckhorst over het jaar 2011. Dit verslag is om u op

Nadere informatie

Interventies eerder en meer inzetten: introductie nieuwe fasen vóór de ATC-fase

Interventies eerder en meer inzetten: introductie nieuwe fasen vóór de ATC-fase Eindbod nieuw Sociaal Plan Achmea - 7 april 2014 Hieronder zijn de hoofdlijnen van het eindbod van Achmea voor het nieuwe Sociaal Plan weergeven. Het betreft wijzigingen en aanvullingen op het huidig Sociaal

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR OR op cursus Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies 1. Inleiding Uit diverse trendanalyses blijkt dat een meerderheid van zowel OR en als bestuurders vindt dat de OR veel invloed heeft op de

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Partijen: stichting BovenIJ Ziekenhuis te Amsterdam ten deze vertegenwoordigd door de heer mr. R.R.M. Berendsen, nader te noemen: de directie En

Nadere informatie

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Rechtspositieregelingen Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Inhoud Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad... 3 Regeling Personele

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit (maximaal) 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Jaarverslag 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Waai schooljaar 2014-2015 De MR Voorwoord Dit jaarverslag geeft een samenvatting

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen ADVIES Rolnummer: LPL 98.039 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. - Jim van Huut (Dagbehandeling Arnhem) Lid Financiële- en Beleidscommissie

Jaarverslag 2013. - Jim van Huut (Dagbehandeling Arnhem) Lid Financiële- en Beleidscommissie Jaarverslag 2013 1. Algemeen Met het huidige personeelsbestand heeft de OR recht op negen leden. In 2013 bestond de Raad uit zeven leden ondersteund door de ambtelijk secretaris. Een aantal medewerkers

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12.0001 B&W verg. : 28 februari 2012 Onderwerp: Integratieplan stichting WAO/WSW en Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) 1) Status Deze brief, die gaat over de integratie

Nadere informatie

ORVU-2016/074 v HRM

ORVU-2016/074 v HRM College van Bestuur De Boelelaan 1105 1081 HV AMSTERDAM DATUM ONS KENMERK UW BRIEF VAN UW KENMERK 25.04.2016 ORVU-2016/074 v HRM2016000624 22.02.2016 E-MAIL TELEFOON FAX BIJLAGE(N) ondernemingsraad@vu.nl

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Basisschool Het Talent Queenstraat 37B 6663 HA Lent Tel Werkplan MR Het Talent

Basisschool Het Talent Queenstraat 37B 6663 HA Lent Tel Werkplan MR Het Talent Basisschool Het Talent Queenstraat 37B 6663 HA Lent Tel 024 3604332 Inhoud 1. Inleiding 2. Samenstelling 3. Functies en taken 4. Instemming en advies 5. Werkwijze vergaderingen 6. Vergaderdata 7. Concept

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari Aanwezig:

Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari Aanwezig: Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari 2016 Dinsdag 12 januari vindt een gesprek plaats met een kandidaat voor de vacante positie. Indien dit gesprek positief verloopt zal aan de beide

Nadere informatie

Verhouding OR en achterban

Verhouding OR en achterban Verhouding OR en achterban De werknemers kiezen natuurlijk de OR. Het belang van een goed contact gaat echter veel verder. Je moet weten wat er leeft onder de collega s. Hun zienswijze kennen als de directie

Nadere informatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie Brochure Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie OR en contact met de achterban OR Academy Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie 4 Algemene informatie

Nadere informatie

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I Sociaal plan Organisaties zijn continu in beweging. Reorganisaties, fusies of uitbesteding van werk zijn aan de orde van de dag. Voor het personeel heeft dit grote gevolgen. Mensen raken hun baan bijvoorbeeld

Nadere informatie

9 Stiens, 28 oktober 2015

9 Stiens, 28 oktober 2015 9 Stiens, 28 oktober 2015 Raadsvergadering: 10 december 2015 Voorstelnummer: 2015/49 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: H. Siegersma E-mail: h.siegersma@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels

Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels Veel ondernemers krijgen in verband met de wereldwijde economische crisis te maken met teruglopende omzetten en/of resultaten. Helaas

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

MR Basisschool Sint Antonius email: MR@antonius-alverna.nl. MR Jaarverslag schooljaar 2009-2010

MR Basisschool Sint Antonius email: MR@antonius-alverna.nl. MR Jaarverslag schooljaar 2009-2010 MR Basisschool Sint Antonius email: MR@antonius-alverna.nl MR Jaarverslag schooljaar 2009-2010 Inleiding Hierbij het jaarverslag van de MR over het schooljaar 2009-2010. Wederom heeft dit verslag een sterk

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Jaarverslag 2015 Voorwoord Beste collega s voor u ligt het Jaarverslag 2015 van de ondernemingsraad van AB Zuid- Holland. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om het jaarverslag

Nadere informatie

UITSPRAAK in het geding tussen: de heer A, wonende te B, bezwaarde, hierna te noemen A gemachtigde: mevrouw mr. J.G.T.M. Bekkers-Van Heumen

UITSPRAAK in het geding tussen: de heer A, wonende te B, bezwaarde, hierna te noemen A gemachtigde: mevrouw mr. J.G.T.M. Bekkers-Van Heumen 107336 UITSPRAAK in het geding tussen: de heer A, wonende te B, bezwaarde, hierna te noemen A gemachtigde: mevrouw mr. J.G.T.M. Bekkers-Van Heumen en het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder,

Nadere informatie

November 2013 Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN

November 2013 Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN Inhoud 1 STATUS... 3 2 INLEIDING... 4 3 BEGRIPPEN... 5 4 RUILEN... 6 4.1 PROCEDURE RUILINGEN... 6 5 OVERPLAATSEN... 8 5.1 PROCEDURE OVERPLAATSEN...

Nadere informatie

computercentrum 5 bondsspaarbanken Jaarverslag van de Ondernemingsraad van het Computercentrum Bondsspaarbanken betreffende het zittingsjaar 1982

computercentrum 5 bondsspaarbanken Jaarverslag van de Ondernemingsraad van het Computercentrum Bondsspaarbanken betreffende het zittingsjaar 1982 Jaarverslag van de Ondernemingsraad van het Computercentrum Bondsspaarbanken betreffende het zittingsjaar 1982 1 computercentrum 5 bondsspaarbanken 'n dienstencentrum van de S spaarbanken Jaarverslag van

Nadere informatie

ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT

ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT Zelfdiagnose-instrument 1 voor ondernemingsraden ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT Voor wie bedoeld? Het zelfdiagnose-instrument dat voor u ligt is bedoeld voor ondernemingsraden die planmatig willen omgaan met

Nadere informatie

Aan de directeur Datum: 3 oktober 2012 Betreft: Advies OR Bedrijfsplan Stichting de Bibliotheek Utrecht Kenmerk: Geachte heer van Vlimmeren, De Ondernemingsraad (OR) heeft de adviesaanvraag betreffende

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen de

Nadere informatie

brede welzijnsinstelling. MA 2. Projectplan/subsidieaanvraag Steller:

brede welzijnsinstelling. MA 2. Projectplan/subsidieaanvraag Steller: Aan de Raad Made, 30 augustus 2012 Agendapuntnummer: 7 Raadsvergadering: 30 augustus 2012 Onderwerp: Onderzoek naar 1 brede welzijnsinstelling Registratienummer: 12int02383 Casenr: 12.00919 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

WZH beleid dialoog met belanghebbenden

WZH beleid dialoog met belanghebbenden WZH beleid dialoog met belanghebbenden Status document Versie 1.0 Ingangsdatum 01 juli 2015 Evaluatiedatum 30 juni 2017 Auteur Verantwoordelijk Bestuurssecretaris Bestuurder Locatie exemplaren Website:

Nadere informatie

Jaarverslag. Pleegouderraad Pactum 2016

Jaarverslag. Pleegouderraad Pactum 2016 Jaarverslag Pleegouderraad Pactum 2016 Deventer- januari 2017 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Pleegouderraad van Pactum. Dit jaar was het vijfde zittingsjaar voor de Pleegouderraad. 2016

Nadere informatie

reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006

reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006 reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006 2 Inhoud pagina begripsbepalingen 3 doel reglement 3 taken en bevoegdheden 3 specifieke taken bevoegdheden 3 individuele advisering 4 kwaliteitseisen

Nadere informatie

AANVRAAG ADVIES VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

AANVRAAG ADVIES VAN DE ONDERNEMINGSRAAD AANVRAAG ADVIES VAN DE ONDERNEMINGSRAAD 1. Onderwerp : Onderzoek uitvoeringsarrangement Participatiewet/Wsw in de gemeenten Kampen en Dronten 2. Datum : 29 februari 2016 3. Steller : Simone Corjanus 4.

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Rolnummer: LPL 97.021 VERSLAG VAN BEVINDINGEN VAN DE BEDRIJFSCOMMISSIE-KAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE

Nadere informatie

1. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2014 tot 1 april 2016. De cao was toch (stilzwijgend) verlengd tot en met 31 december 2014?

1. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2014 tot 1 april 2016. De cao was toch (stilzwijgend) verlengd tot en met 31 december 2014? Meest gestelde vragen cao-akkoord W&MD Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de cao-teksten en de implementatie van de gemaakte afspraken. In dit document een bundeling van de meest gestelde cao-vragen

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Stichting Onder Een Dak 2012

Jaarverslag Cliëntenraad Stichting Onder Een Dak 2012 Jaarverslag Cliëntenraad Stichting Onder Een Dak 2012 2 Voorwoord De cliëntenraad heeft zich het afgelopen jaar volop ingezet voor de cliënten van de Stichting u kunt meer over onze werkzaamheden lezen

Nadere informatie

Reorganisatiecode Universiteit Leiden

Reorganisatiecode Universiteit Leiden Reorganisatiecode Universiteit Leiden 1. Voorbereidingsfase 2. Aankondiging 3. Uitwerkingsfase 4. Centraal overleg 5. Uitvoeringsfase 1. Voorbereidingsfase De voorgenomen reorganisatie wordt door de decentrale

Nadere informatie

D E P A L S T E R 2012-2013

D E P A L S T E R 2012-2013 D E P A L S T E R 2012-2013 Jaarverslag 2012-2013 Samenstelling raad en taakverdeling Leden: Oudergeleding:,: Arno Loermans: PR taken Houvast Ivo van der Laan: secretaris, begroting :Edwin de Vries: arbo

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE)

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE) Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: datum: 11 augustus 2009 sector/stafafdeling: samenleving portefeuillehouder: W. A. J. Borgonjen ontworpen door: J. Laurs-Breur par. par. afd.hfd. par.

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie ADVIES Rolnummer: RP 073 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING INZAKE EEN

Nadere informatie

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Doelstelling en beleidsintentieverklaring...4 1.1

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD De cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten in 2015 en geeft aan waar zij in 2016 aandacht aan wil besteden.

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I Advies bij ontslag De zekerheid van een vaste baan. Veel artsen in dienstverband hechten er sterk aan, vooral in deze onzekere tijden. Toch kan het iedereen overkomen, ook u: de organisatie wordt anders

Nadere informatie

Communicatieplan Medezeggenschapsraad

Communicatieplan Medezeggenschapsraad Communicatieplan Medezeggenschapsraad 1. Inleiding De medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Mient wordt gevormd door een deel van personeel en een gedeelte door ouders. De teamleden en ouders zijn

Nadere informatie

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel WERKPLAN van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel 014-015 Inhoudsopgave: Titel 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Missie 4 Taak 4 Werkwijze 4 Taakverdeling 4 Contacten 5 Vergaderingen/overleg

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

: 22 januari 2013 : 4 februari : J.L.M. Vlaar : J.C. Teeuwen

: 22 januari 2013 : 4 februari : J.L.M. Vlaar : J.C. Teeuwen RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 22 januari 2013 : 4 februari 2013 Documentnr. Zaaknummer : 990 : B0305-2047 Portefeuillehouder Verantwoordelijk

Nadere informatie