Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012"

Transcriptie

1 Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012

2 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de ondernemingsraad van de REAKTGROEP was een roerig en druk jaar met vele maatschappelijke ontwikkelingen, die mede de noodzaak vormen voor de veranderingen binnen onze organisatie. In dit jaarverslag wordt uitvoerig ingegaan op deze veranderingen, de vele instemmingsen adviesaanvragen en de rol van de ondernemingsraad. We noemen hier een belangrijk onderwerp zoals het project resultaatgericht werken, ondersteund door In voor Zorg, waar de invoering van de nieuwe werkwijze en functiehuis een onderdeel van is. De instemmings- en adviesaanvragen waren veelal gericht op het komen tot de toekomstbestendige organisatie die de REAKTGROEP wil zijn. De advisering door de ondernemingsraad past in dat kader: continuïteit van de organisatie die een perspectief realiseert voor onze doelgroep. In de laatste maand van het jaar, op 11 december, ondertekenden de bestuursvoorzitter van de Parnassia Groep en de bestuurder van de REAKTGROEP een intentieverklaring. Hierin is afgesproken te onderzoeken wat de mogelijkheden en voordelen zijn om samen het zorgaanbod op het gebied van maatschappelijke integratie vorm te geven. In 2013 zal de ondernemingsraad aan het traject met de Parnassia Groep haar volle aandacht geven. Binnen de ondernemingsraad is ook dit jaar weer gewerkt aan het verbreden van kennis en vaardigheden door het volgen van individuele en gezamenlijke cursussen. Deze cursussen en trainingen dragen bij aan de ontwikkeling van de OR-leden en zeker ook aan de voorbereiding op het medezeggenschapsjaar Rick Bouwens, voorzitter ondernemingsraad REAKTGROEP 1

3 De OR op cursus Op 22 en 23 maart volgden Marja Bouwmeester en Leoni Hulsker de cursus effectief communiceren. Tijdens deze training werd meer geleerd over de eigen wijze van communiceren, wat dit oplevert of kost en hoe je dit kunt veranderen. Inzicht werd verkregen in de verschillende rollen die je zelf inneemt in de communicatie, je eigen voorkeursrol en wat dit betekent voor je eigen resultaten en die van de ondernemingsraad. Het was een boeiende cursus met een leuke groep cursisten. Op 10 mei nam Jan Bijl deel aan de studiedag Arbo voor beginners. Tijdens deze studiedag kregen de cursisten van alles te horen over de Arbowet, arbobeleid, arbopraktijk en de belangrijkste trends op arbogebied. Tevens werd de cursisten geleerd hoe je invloed kunt uitoefenen op het arbobeleid in de eigen organisatie. Op 18 en 19 september ging de voltallige OR op cursus. De OR-leden wilden tijdens deze tweedaagse reflecteren op hun bijdrage en daarbij oog hebben voor de afhandeling van de adviesaanvragen, de samenwerking als groep, de ontwikkeling en bijdrage van de individuele leden, de samenwerking met de bestuurder en komen tot een plan van aanpak met heldere terugkoppelingsmomenten voor het komende jaar. Het waren twee leerzame dagen. Daarbij was het ook plezierig om twee dagen met elkaar op te trekken. Contactpersonen van de ondernemingsraad De ondernemingsraad vindt het van groot belang om goed contact te onderhouden met de achterban en heeft inmiddels op bijna alle locaties een contactpersoon voor de OR aangesteld. De contactpersoon geeft vragen of problemen, die op de werkplek leven, door aan de ondernemingsraad, brengt de OR structureel onder de aandacht tijdens het werkoverleg en brengt momenten van achterbanraadpleging onder de aandacht van collega s. In 2012 kon de ondernemingsraad Vijay Rambocus voor REAKT Rijnmond, Pleuni van der Meer voor REAKT Zoetermeer en Heidrun Hulsken voor REAKT Johannes van Duuren verwelkomen. Overdracht satellietlocaties REAKT Den Haag Op 3 januari ontving de ondernemingsraad een adviesaanvraag inzake overdracht van de satellietlocaties REAKT Den Haag aan Stichting Anton Constandse. Per 1 januari 2013 wordt de inloop en begeleiding uit de AWBZ naar de WMO overgedragen. Uit de intensieve contacten die REAKT heeft met de gemeente Den Haag, blijkt dat dit een reductie zal betekenen voor REAKT Den Haag. De bestuurder heeft de ondernemingsraad medegedeeld dat REAKT zich tot het uiterste inspant om de zorg voor de cliënten te waarborgen, maar verwacht dat de financiële middelen die nodig zijn voor de exploitatie van de satellietlocaties na 1 januari 2013 grotendeels zullen wegvallen en voorziet dat de satellietlocaties van REAKT Den Haag niet kunnen worden open gehouden. Zowel REAKT Den Haag als Anton Constandse willen echter dat het aanbod op de satellietlocaties toegankelijk blijft voor de cliënten en vinden continuering van de vestigingen zeer belangrijk. Dit heeft er toe geleid dat Anton Constandse op eigen initiatief heeft voorgesteld om de exploitatie van de vestigingen per 15 februari 2012 over te nemen. Doordat Anton Constandse de functie Verblijf biedt, heeft Anton Constandse namelijk additionele middelen toegekend gekregen. Deze functie biedt REAKT niet en REAKT kan dus helaas geen beroep doen op deze extra financiering. 2

4 Op de satellietlocaties wordt 3,11 fte aan personeel niet meer ingezet. Dit betreft in totaal vijf medewerkers. Zij hadden, vooruitlopend op de totale reorganisatie van REAKT, allen een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Deze liepen op één na per 1 januari 2012 af en zijn in het kader van de totale reorganisatie van REAKT niet verlengd. De samenwerking tussen REAKT Den Haag en Anton Constandse blijft gehandhaafd. Anton Constandse gaat namelijk alleen de intramurale dagbesteding verzorgen. Voor ambulante dagbesteding en arbeid in het kader van participatie en ontwikkeling, blijft Anton Constandse cliënten doorverwijzen naar de locaties van REAKT Den Haag. Na toelichting en bespreking in de overlegvergadering met de bestuurder, gevolgd door overleg in de ondernemingsraad, heeft de OR een positief advies uitgebracht. Instemmingsverzoek herzien beleidsplan bedrijfshulpverlening Het beleidsplan bedrijfshulpverlening is geactualiseerd. Daarnaast zijn er aanpassingen gedaan om het BHV-beleid minder duur te maken, waarbij de veiligheid van de medewerkers gewaarborgd blijft en de correcte toepassing van wet- en regelgeving gecontinueerd wordt. De belangrijkste wijzigingen zijn: - de jaarlijkse vergoeding van 140,-- komt voor iedere BHV-er te vervallen; - de scholing van BHV-ers wordt teruggebracht naar één dag training per 2 jaar; - ELH (Eerste Levensreddend Handelen) wordt niet langer standaard aangeboden aan elke medewerker. Het blijft wel onderdeel van de scholing van BHV-ers; - handhaven van de ontruimingsoefeningen 1 keer per jaar; - in het jaar dat geen training plaats vindt, zal een intervisiemoment met alle BHVers gepland worden om vragen te behandelen, zaken met elkaar te bespreken, dingen te herhalen etc.; - tussentijds opleiden als nieuwe BHV-ers nodig zijn. De werkgroep Arbo heeft het instemmingsverzoek in behandeling genomen. De vragen die daaruit voortkwamen zijn besproken in het OR-overleg en in de overlegvergaderingen met de bestuurder op 13 maart, 17 april en 1 mei. Met de bestuurder zijn de randvoorwaarden afgesproken onder welke voorwaarden de OR akkoord kon gaan met het instemmingsverzoek herzien beleidsplan bedrijfshulpverlening. Als laatste heeft de ondernemingsraad opgemerkt het belangrijk te vinden dat de organisatie in staat is een goed geregelde en verantwoordelijke BHV te organiseren met daarbij een professionele scholing. Alleen met inhoudelijke en voldoende aantoonbare kwaliteit, kan bij calamiteiten op een juiste wijze en veilig worden gehandeld. Tijdens de in september gehouden overlegvergadering met de bestuurder is het opleiden tot BHV-er besproken. Er zal altijd een medewerker met een geldig BHV-diploma op een locatie aanwezig moeten zijn. Voor regio s met veel kleine locaties en parttime functies kan dit betekenen dat alle medewerkers geschoold worden. 3

5 Vernieuwd verzuimbeleid en verzuimprocedure Op 13 maart ontving de ondernemingsraad een instemmingsverzoek met het vernieuwde verzuimbeleid en de verzuimprocedure voor de gehele REAKT Groep. De belangrijkste wijziging is dat het verzuimbeleid in het vernieuwde beleid wordt gezien als onderdeel van de HR-cyclus met als gevolg dat de leidinggevende bij verzuim als casemanager optreedt in plaats van de afdeling P&O, zoals tot nu toe het geval was. De leidinggevende blijft in principe gedurende het gehele eerste verzuimjaar betrokken bij het herstel van de medewerker. Daarnaast zijn de hoofdstukken 6 t/m 12 en de bijbehorende bijlagen van het verzuimbeleid van januari 2007 vervangen door een afzonderlijk document: de verzuimprocedure. Na overleg in de ondernemingsraad en bespreking en toelichting in de overlegvergadering met de bestuurder, heeft de OR ingestemd met genoemd instemmingsverzoek. De ondernemingsraad vindt het een goede zaak dat binnen het verzuimbeleid de leidinggevende tevens casemanager wordt. Op verzoek van de OR heeft de bestuurder verduidelijkt dat de bedrijfsarts van 365/ ArboNed een medisch beroepsgeheim heeft. Alleen de relevante informatie die buiten het beroepsgeheim valt, wordt door de bedrijfsarts doorgegeven aan de REAKT Groep. Begin mei hebben alle medewerkers het vernieuwde verzuimprotocol ontvangen. Toekomst REAKT Dit strategisch plan geeft de aanpak van REAKT weer om te komen tot een toekomstbestendige organisatie die voor mensen met psychiatrische of psychosociale problemen een perspectief realiseert. Het is geen nieuw plan, maar een strategisch kader dat het lopend beleid positioneert en aanscherpt, gegeven de externe ontwikkelingen in de komende jaren en de ervaringen binnen het veranderproces van REAKT. De ondernemingsraad is om input gevraagd voor dit strategisch document. HR- plan REAKT Groep vanaf nu naar de toekom st toe In oktober 2011 ontving de ondernemingsraad ter informatie het HR-plan REAKT Groep vanaf nu naar de toekomst toe. Dit HR-plan is bedoeld om tot een samenhangend toekomstbestendig personeelsbeleid te komen dat toegepast kan worden bij alle onderdelen van de REAKT Groep. Diverse projectgroepen (Plan van aanpak FWG, Plan van aanpak Competentieontwikkeling, projectgroep P&O-regelingen, projectgroep Verzuimbeleid en de projectgroep Jaargesprekken) werden samengesteld. Ook de OR was vertegenwoordigd. In voor Zorg Eind november 2011 werd onze organisatie aangemeld voor het door VWS gefinancierde stimuleringsproject In voor Zorg. Dit project richt zich op ondersteuning van instellingen voor langdurige zorg bij implementatie van verbetermaatregelen. Met behulp van een extern projectleider van het programma In voor Zorg zal de komende anderhalf jaar worden gewerkt aan het meer resultaatgericht werken op alle niveaus in de organisatie en het vergroten van de deskundigheid van onze medewerkers. Leren en opleiden spelen daarbij een belangrijke rol. 4

6 Op de medewerkersdag in maart werd bekend gemaakt dat de merknaam REAKT zal verdwijnen en dat er voor een nieuwe naam gekozen is: CONNECT. De merknaam TRACK blijft ongewijzigd. Op 22 maart ontving de ondernemingsraad ter informatie het plan van aanpak traject In voor Zorg. Na de voorbereidingsfase zoals beschreven in het plan van aanpak werden pilotlocaties gekozen: Platinaweg (TRACK), Soeda (CONNECT), Rietdijk (TRACK) en Voorburg (zowel CONNECT als TRACK). Op deze locaties werd de wijze van implementeren van het resultaatgericht werken uitgeprobeerd, alvorens dit uit te rollen naar alle locaties. Dat betekent dat op deze pilotlocaties medewerkers en productenaanbod werden herplaatst op basis van Hospitality en Ontwikkeling, conform het gedachtegoed in het productportfolio. Gezien de omvang van de operatie en het te verwachten effect op de medewerkers en cliënten, was de pilotfase noodzakelijk en belangrijk om deze fase goed te evalueren. Half april werden de concept planningen voor de pilotlocaties ontvangen. Begin mei werd kennis gemaakt met Marcel Kruger, de extern projectleider van In voor Zorg en met Masha Wight, de intern projectleider. De ondernemingsraad kreeg tijdens dit informatieve overleg uitleg over het project resultaatgericht werken in samenwerking met In voor Zorg. Half mei ontving de ondernemingsraad ter informatie de implementatieplannen, inclusief de draaiboeken, voor genoemde pilotlocaties. Deze werkdocumenten zijn bedoeld voor het implementatieteam en de betrokken regiomanagers. In juni liet de bestuurder weten de eerste pilotronde van het project resultaatgericht werken te verlengen met een maand. In de brief werden de redenen uiteen gezet. Er was nog onvoldoende informatie om specifiek te evalueren of de nieuwe werkwijze een geslaagde aanpak zou worden. Een klankbordgroep implementatie van de nieuwe werkwijze op de locaties werd ingesteld. Ook de OR was vertegenwoordigd. Tijdens de diverse bijeenkomsten werden punten ter verbetering besproken met de in- en extern projectleider. De verbeterpunten zijn meegenomen in de tweede pilotronde. In de loop van 2012 ontving de ondernemingsraad de implementatieplannen (inclusief draaiboeken) van de diverse andere pilotlocaties (zie bijlage Adviesaanvragen). Na afloop van de pilotfase is op basis van de opgedane ervaringen en evaluaties de uiteindelijke procedure (inclusief de bijbehorende formulieren) vastgelegd. Deze is ter advies voorgelegd aan de medezeggenschap. Zie verderop in dit jaarverslag onder Adviesaanvraag nieuwe werkwijze en functiehuis. Gedurende het jaar 2012 werden de medewerkers steeds op de hoogte gehouden van de voortgang. Regelmatig verscheen een special van de nieuwsbrief. Huisvesting en aanbod REAKT Rijnmond Binnen REAKT wordt hard gewerkt om kosten en opbrengsten in balans te brengen in combinatie met het realiseren van een vernieuwd kwalitatief aanbod. In dit kader wordt de huisvesting in alle regio s van REAKT heroverwogen. Zo ook binnen REAKT Rijnmond. Uit kostenoverwegingen zijn REAKT Klein Spangen en REAKT Varkenoord inmiddels gesloten. De raad van bestuur deelde in haar brief d.d. 1 maart mee dat met Bavo Europoort overeen is gekomen dat de bovenverdieping van REAKT Soeda wordt afgestoten. Dit heeft tot gevolg dat de inrichting van REAKT Soeda op de benedenverdieping wordt aangepast. Locatie Rietdijk zal worden ingericht als ontwikkelcentrum. 5

7 In haar brief d.d. 1 maart meldde de bestuurder tevens dat bij locatie Soeda Zevensprong een wijziging zal plaatsvinden in de openingstijden. Voor de medewerkers van REAKT Rijnmond hebben de wijzigingen op de Zuidoever en in Hoogvliet geen belangrijke gevolgen: zij worden waar nodig heringedeeld en blijven werkzaam bij de locaties van REAKT Rijnmond. Half mei ontving de ondernemingsraad een adviesaanvraag over de huisvesting van REAKT Rijnmond Noordoever. Op de Westblaak in Rotterdam wordt een gebouw door REAKT in gebruik genomen als centrum voor TRACK voor de Noordoever. Het aanbod wordt passend over beide locaties verdeeld. In de adviesaanvraag werden de redenen van dit voorgenomen besluit uiteengezet. Voor de medewerkers van REAKT Rijnmond heeft deze verandering geen ingrijpende gevolgen: zij worden heringedeeld en blijven werkzaam bij de locaties van REAKT Rijnmond. De ondernemingsraad heeft inzake genoemde adviesaanvraag positief geadviseerd. De beweegredenen zijn duidelijk en helder. Wel heeft de ondernemingsraad de bestuurder verzocht in het vervolg bij nieuwe adviesaanvragen een helder financieel overzicht bij te voegen. Ook een overzichtelijk werkplan met betrekking tot een verhuizing en/of verbouwing ziet de OR dan gaarne tegemoet. In haar brief heeft de OR benadrukt dat bij onderwerpen als wijzigende werktijden voor het personeel, de managers de CAO GGZ dienen te volgen. De OR gaat ervan uit dat de bestuurder hierop toeziet. Sluiting REAKT Wassenaar Op 14 maart ontving de ondernemingsraad een adviesaanvraag inzake het voorgenomen besluit om REAKT Wassenaar per 1 juli 2012 te sluiten. De redenen hiervoor zijn dat cliënten nauwelijks gebruik maken van locatie Wassenaar. De locatie draait voornamelijk op inloopfinanciering. De functies inloop en begeleiding worden per 1 januari 2013 overgeheveld van de AWBZ naar de WMO. Uit diverse gesprekken met de gemeente Wassenaar blijkt echter dat de gemeente niet wil investeren in onze doelgroep en REAKT geen financiering voor inloop of begeleiding zal toekennen. REAKT Wassenaar zal dan ook worden gesloten om de kosten van een slecht bezochte en verlieslatende locatie te besparen. De betrokken medewerker zal zich inzetten op andere locaties in de regio. Na overleg in de ondernemingsraad en bespreking en toelichting in de overlegvergadering met de bestuurder, heeft de OR een positief advies uitgebracht. Adviesaanvraag huisvesting en aanbod in Gouda Half mei ontving de ondernemingsraad een adviesaanvraag over de volgende voorgenomen besluiten: De locatie van de Steeg wordt gesloten en de activiteiten worden geïntegreerd met het CONNECT-aanbod op de Hoge Gouwe. De begane grond van de locatie aan de Gentseweg wordt in gebruik genomen als TRACK-locatie, waar de ontwikkelgerichte activiteiten van de Hoge Gouwe naar toe verhuizen. 6

8 In de adviesaanvraag werden de redenen voor de te nemen besluiten verduidelijkt. De verhuurder van het pand aan de Vrouwesteeg in Gouda heeft het pand verkocht en de huur opgezegd per 1 juli Tevens bestaat er onder cliënten de behoefte aan ruimere openingstijden. Door de activiteiten van de Steeg te integreren met het CONNECT-aanbod op de Hoge Gouwe, kan de inloopfunctie met de bijbehorende activiteiten veel efficiënter georganiseerd worden. Daardoor kunnen de openingstijden uitgebreid worden. Tot slot werd in de adviesaanvraag aangegeven dat REAKT in alle regio s het onderscheid wil aanbrengen tussen het laagdrempelige CONNECT-aanbod (gezelligheid en ontmoeting in de inloop en de bijbehorende activiteiten) en het ontwikkelgerichte TRACK-aanbod (groei en ontwikkeling in de educatie en de werkprojecten). Het klinisch aanbod op het terrein van GGZ Midden-Holland zal ongewijzigd worden voortgezet, zoals na de reorganisatie vastgesteld. Omdat er nog geen voorgenomen besluit kon worden genomen totdat de gemeente Gouda akkoord ging met genoemde plannen, kon de adviesaanvraag niet eerder naar de OR worden gestuurd. Het gevolg was dat de advisering door de OR in minder dan de gebruikelijke zes weken moest worden afgerond. De ondernemingsraad heeft in haar concept-advies d.d. 12 juni de bestuurder laten weten dat zij begrijpt dat door de omstandigheden snelheid geboden is met betrekking tot het tijdpad van deze adviesaanvraag, maar vindt wel dat, gezien de geheimhoudingsplicht, de OR eerder had kunnen worden geïnformeerd. De OR ziet in de adviesaanvraag duidelijk en uitgebreid de consequenties beschreven voor de cliënten. Voor wat betreft de consequenties voor de medewerkers is dit niet nader uitgelicht. Het kan volgens de adviesaanvraag alleen gaan betekenen dat sommige medewerkers op een andere locatie zullen gaan werken dan dat zij tot op heden deden. De OR is van mening dat dit valt onder artikel 25 lid 3 van de Wet op de Ondernemingsraden en is als zodanig niet benoemd in de adviesaanvraag. De OR gaat er dan ook vanuit dat de gevolgen van deze verandering van werkplek beperkt zullen blijven. Ook miste de ondernemingsraad een financieel overzicht zodat het voor de OR duidelijk zou worden wat de daadwerkelijke kosten zijn voor aanpassing/verbouwing en samenvoeging van locaties. Tevens heeft de ondernemingsraad verzocht om een plan van aanpak met daarin vermeld de aard en duur van de werkzaamheden en andere nodige maatregelen ter voorkoming van overlast voordat verhuizing kan plaatsvinden alsmede een communicatieplan voor de medewerkers en cliënten betreffende de te nemen maatregelen. De OR heeft eveneens benadrukt dat bij onderwerpen als wijzigende werktijden voor het personeel, de managers de CAO GGZ dienen te volgen. De ondernemingsraad gaat ervan uit dat de bestuurder hierop toeziet. Na de schriftelijke reactie van de bestuurder d.d. 15 juni en de Overlegvergadering d.d. 26 juni, heeft de ondernemingsraad een positief advies uitgebracht. Reorganisatie Den Haag Op 21 juni ontving de ondernemingsraad ter informatie een brief over de reorganisatie REAKT Den Haag. Het verheugt de OR dat reorganisatie van REAKT Den Haag niet zal plaatsvinden. Door natuurlijk verloop (o.a. aflopende contracten en pensionering) is de benodigde bezuiniging binnen REAKT Den Haag gerealiseerd. Ook een grootschalige herverdeling van de medewerkers wordt momenteel niet noodzakelijk geacht. 7

9 Uiteraard is dit onder voorbehoud: als de productie terugloopt of het inkoopbeleid van zorgkantoren of gemeenten in ons nadeel wijzigt, moet de bezetting opnieuw bekeken worden. Reorganisatie REAKT Noord- Holland Tijdens de overlegvergadering d.d. 25 september werd de ondernemingsraad door de bestuurder geïnformeerd over de reorganisatie van REAKT Noord-Holland en op 26 september ontving de OR deze informatie schriftelijk. De bestuurder liet weten dat een reorganisatie dit jaar niet zal plaatsvinden. De afgelopen periode zijn er vele gesprekken gevoerd met Dijk en Duin en de Parnassia Bavo Groep (PBG) over o.a. deze reorganisatie. Zowel PBG als REAKT verwachten in 2013 een toename van het aantal cliënten door de verbeterde samenwerking tussen PBG en REAKT en de doorverwijzingen vanuit Dijk en Duin die daaruit zullen voortkomen. Én door de kwaliteitsslag die REAKT zal maken door middel van het project resultaatgericht werken, ondersteund door In voor Zorg. Voor het personeel betekent dit dat er in 2012 geen sprake zal zijn van het boventallig verklaren van medewerkers van REAKT Noord-Holland. Ook een grootschalige herverdeling van de medewerkers wordt momenteel niet noodzakelijk geacht. De bestuurder onderstreepte verheugd te zijn dat een ingrijpend traject zoals dat bij REAKT Rijnmond en REAKT Haagrand/Midden-Holland heeft plaatsgevonden, bij REAKT Noord-Holland nu niet uitgevoerd hoeft te worden. Als in 2013 onverhoopt het werk onvoldoende is toegenomen en er toch medewerkers boventallig verklaard moeten worden, zal alsnog een reorganisatie moeten plaatsvinden. Met PBG is daarom afgesproken dat het sociaal plan van PBG tot 1 januari 2014 van toepassing blijft voor die medewerkers die op 31 december 2009 betrokken waren bij de overdracht. Voor medewerkers die na die datum bij REAKT Noord-Holland B.V. in dienst zijn gekomen, geldt het sociaal plan dat in 2011 is opgesteld voor de REAKT B.V. s. Voor de volledigheid heeft de bestuurder de brief bijgesloten die in december 2009 naar de betrokken medewerkers is gestuurd in verband met de overdracht van arbeid en dagbesteding van Dijk en Duin naar REAKT Noord-Holland per 1 januari Op 4 en 5 september heeft de bestuurder de medewerkers van REAKT Noord-Holland persoonlijk over het bovenstaande geïnformeerd en op 25 oktober schriftelijk bevestigd wat op 4 en 5 september is verteld. Nieuwe procedure jaargesprekken Begin oktober werd de ondernemingsraad om instemming gevraagd met het voorgenomen besluit inzake de nieuwe procedure jaargesprekken. De REAKT Groep is volop in ontwikkeling. Van werknemers wordt verwacht dat zij mee gaan in deze ontwikkeling door op een andere manier te werken. De nieuwe jaargesprekkensystematiek ondersteunt werknemers en leidinggevenden hierbij zodat ontwikkelingen binnen de organisatie kunnen worden vertaald naar individueel niveau. Binnen de nieuw ontworpen systematiek worden drie gesprekken onderscheiden: het startgesprek, het functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek. De nieuwe procedure jaargesprekken werd op 16 oktober toegelicht door de personeelsadviseur en op 6 november met de bestuurder besproken tijdens de OV. 8

10 De ondernemingsraad heeft de bestuurder in deze vergadering een aantal vragen voorgelegd. Deze vragen waren geformuleerd naar aanleiding van een gehouden achterbanraadpleging over de instemmingsaanvraag. Na overleg in de ondernemingsraad en bespreking en toelichting in de overlegvergadering met de bestuurder, heeft de OR ingestemd met genoemd instemmingsverzoek. Voor een samenvatting van de reactie van de ondernemingsraad verwijzen wij naar de notulen van de OR-bijeenkomst d.d. 20 november Afgesproken is om de nieuwe procedure jaargesprekken tijdens de OV van januari 2014 te evalueren. Adviesaanvraag nieuwe werkwijze en functiehuis Op 13 november ontving de ondernemingsraad de adviesaanvraag nieuwe werkwijze en functiehuis. In de adviesaanvraag zijn de redenen voor het voorgenomen besluit uitvoerig beschreven. REAKT vindt het belangrijk de kwaliteit van de dienstverlening steeds te blijven verbeteren, zodat cliënten zo goed als mogelijk ondersteund worden. Daarnaast voldoet het huidige aanbod van REAKT niet meer aan de eisen die huidige en toekomstige verwijzers en financiers stellen. Het recente regeerakkoord bevestigt dit nog eens extra door aan te geven dat dagbesteding geen plaats meer heeft in de nabije toekomst. Begeleiding via dagbestedings- en arbeidsprojecten moet nadrukkelijk en aantoonbaar gericht zijn op ontwikkeling naar participatie, werk en onafhankelijkheid. Het doel van het voorgenomen besluit is een kwalitatief sterk en efficiënt ingericht aanbod dat goed aansluit bij de wensen en mogelijkheden van huidige en toekomstige cliënten, verwijzers en financiers, waarmee aantoonbaar resultaten behaald kunnen worden, uitgevoerd door gekwalificeerde medewerkers die precies weten wat er van hen wordt verwacht. Maatregelen die bij de uitvoering van het voorgenomen besluit genomen moeten worden: - het invoeren van de nieuwe werkwijze. Op alle locaties zal het onderscheid gemaakt worden tussen de merken van REAKT: TRACK (vier trajectvormen) en CONNECT (laagdrempelig aanbod). In het meegestuurde document Productfolio TRACK en CONNECT is dit onderscheid en het bijbehorend aanbod uitgewerkt. - het invoeren van het nieuwe functiehuis. Om de nieuwe werkwijze te ondersteunen is een duidelijk functiehuis noodzakelijk. Op dit moment werkt REAKT met een veelheid aan functienamen; voor de belangrijkste functies in het primair proces wordt dit gereduceerd tot vijf. In deze vijf functies zijn de taken en verantwoordelijkheden in het kader van de nieuwe werkwijze duidelijk en kostenefficiënt verdeeld. In de documenten Beschrijving functiehuis primair proces en de Functiematrix is dit uitgewerkt. In de adviesaanvraag wordt ook uitvoerig ingegaan op de consequenties voor de cliënten. Met de huidige cliënten zal in de implementatiefase zorgvuldig bekeken worden welk aanbod uit het productportfolio het beste bij hun situatie, wensen en doelen aansluit. 9

11 Om tot een advies te kunnen komen heeft de ondernemingsraad tevens de volgende bijlagen ontvangen: 1. Samenvatting evaluatie pilotrondes 2. Productportfolio TRACK en CONNECT (aanpassing van de originele versie die door OR en CCR is goedgekeurd) 3. Implementatieplan nieuwe werkwijze TRACK en CONNECT 4. Beschrijving functiehuis primair proces 5. Functiematrix (= functiebeschrijvingen) 6. Formatieplaatsenplannen. De ondernemingsraad besloot om een extern deskundige in te schakelen om de adviesaanvraag en de onderliggende documenten te analyseren en te beoordelen. Op 11 december heeft de OR een aantal eerste vragen met de bestuurder besproken. Op 18 december heeft de OR verder gesproken met de extern adviseur over de voorliggende adviesaanvraag. Dit resulteerde in het formuleren van een conceptadvies. Dit conceptadvies bevatte nog een aantal vragen, waarop de OR graag een antwoord wilde ontvangen alvorens tot een advies te kunnen komen. Met de bestuurder zijn de randvoorwaarden afgesproken onder welke voorwaarden de OR positief kon adviseren over invoering van de nieuwe werkwijze en het bijbehorende functiehuis. Adviesaanvraag administratieve vereenvoudiging structuur REAKT GROEP Op 6 december ontving de ondernemingsraad de adviesaanvraag administratieve vereenvoudiging van de structuur van de REAKTGROEP per 1 januari De structuur van de REAKTGROEP is in de loop der jaren steeds complexer geworden. Het aantal doorbelastingen van het ene bedrijf naar het andere is erg groot. Dit terwijl er in vijf van de onderdelen van de REAKTGROEP geen werkzaamheden meer plaats vinden. Deze niet-actieve onderdelen zijn: REAKT Facilitair B.V., Visie B.V., B.V. De Unie, Unie Den Haag B.V. en Stichting Reakt Groep. Door deze onderdelen af te wikkelen (dus op te heffen ) wordt de structuur eenvoudiger, zonder dat partijen benadeeld worden. Bovendien heeft dit een positief effect op de vermogenspositie van de REAKTGROEP als geheel en dat is gunstig voor de verhouding met de banken (solvabiliteit verbetert) en voor eventuele fusietrajecten in de toekomst. Deze administratieve vereenvoudiging van de structuur heeft geen gevolgen voor de medewerkers. De adviesaanvraag werd door de bestuurder toegelicht in de overlegvergadering van 11 december. Na overleg in de ondernemingsraad en bespreking en toelichting in de overlegvergadering met de bestuurder, heeft de OR een positief advies uitgebracht. Traject met de Parnassia Groep Op 11 december ondertekenden de bestuursvoorzitter van de Parnassia Groep en de bestuurder van de REAKTGROEP een intentieverklaring. Hierin is afgesproken te onderzoeken wat de mogelijkheden en voordelen zijn om samen het zorgaanbod op het gebied van maatschappelijke integratie vorm te geven. Het interne bericht en de ondertekende intentieverklaring werden op intranet geplaatst voor de medewerkers van de REAKTGROEP en de Parnassia Groep. 10

12 In 2013 zal de ondernemingsraad aan het traject met de Parnassia Groep haar volle aandacht geven. OV In het verslagjaar werd er vijf keer een reguliere overlegvergadering gehouden. Besproken werden alle relevante sociale, organisatorische en financiële zaken. Tevens werd op een aantal momenten een extra OV gepland. De notulen van de overlegvergaderingen met de bestuurder zijn te vinden op intranet. Overleg met de raad van toezicht Op 24 mei was het jaarlijkse overleg met de raad van toezicht. In dit informele overleg werd nog eens teruggekeken naar de reorganisatie in 2011 bij REAKT Rijnmond en REAKT Haagrand en Midden-Holland. Ook de invoering van de nieuwe werkwijze via het project resultaatgericht werken met ondersteuning van In voor Zorg kwam aan de orde. Samenstelling ondernemingsraad De ondernemingsraad van de REAKT Groep bestaat uit de volgende leden: Rick Bouwens REAKT Haagrand (Voorburg) voorzitter Magda Gies Broesterhuizen REAKT Den Haag (Platinaweg) - secretaris Hans van Binsbergen REAKT Midden-Holland (Gouda) Marja Bouwmeester REAKT Den Haag (Platinaweg) Jan Bijl REAKT Rijnmond (Rietdijk) Britta Damsma REAKT Den Haag (De Brink) Leoni Hulsker REAKT Holding (Bedrijfsbureau) Kiki Meeuwsen REAKT Midden-Holland (Gouda) Bernhard Oudijn REAKT Groep (Servicecentrum) Hilda Snoek REAKT Noord-Holland (Zaandam) Overig nieuws In maart heeft de ondernemingsraad ingestemd met de keuze van een nieuwe arbodienst voor de REAKT Groep. De ondernemingsraad was vertegenwoordigd in de gesprekken met kandidaat arbodiensten. Uiteindelijk is gekozen voor 365- ArboNed. De ondernemingsraad zal voor het eerste evaluatiemoment worden uitgenodigd. OR-leden hebben tijdens de OR-bijeenkomst van 21 februari aangegeven dat er veel problemen zijn op de werkvloer naar aanleiding van de reorganisatie. Deze problemen zijn tijdens de OV van 13 maart kenbaar gemaakt aan de bestuurder. In 2012 was de OR steeds vertegenwoordigd bij de bijeenkomsten met Randstad Solutions. De OR wil graag meer betrokken worden bij nieuwbouw en verbouwingen. Dit is in het verleden al eens aan de orde geweest. Tijdens de OV van 13 maart is nagevraagd of deze betrokkenheid op dezelfde manier gerealiseerd kan worden als bij de projectwerkgroepen HR. 11

13 De werkgroepen van de ondernemingsraad hebben zich op onderwerp ingezet: de werkgroep Arbo, de werkgroep Organisatie en beleid en de werkgroep HRM. Het werken met werkgroepen, rondom één thema georganiseerd, levert de OR veel voordelen: OR-leden kunnen zich specialiseren in bepaalde thema s en de OR kan zijn besluitvormingstraject verkorten door de voorbereiding over te dragen aan een werkgroep. In maart brachten de vertrouwenspersonen Ria van Soest en Nel Verburg een kennismakingsbezoek aan de OR. De vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor en geven waar nodig advies als het gaat om bijvoorbeeld conflicten met collega s, cliënten en/of leidinggevende, pesten en seksuele intimidatie. Bij het aanstellen van nieuwe medewerkers zit in het aanstellingspakket een folder met informatie over de vertrouwenspersonen. Op 15 mei waren de directeuren, verantwoordelijk voor de interne bedrijfsvoering, te gast bij de OR. De OR stelde vragen over het tweede en derde onderzoek Authenticiteit en Flow door Dilemmamanager. Met de uitslagen van genoemde onderzoeken zal bekeken worden of er een aanpassing in het beleid moet komen. Een 4 e meting volgt. Tevens werd de nieuwe directiestructuur uiteengezet en werd gesproken over het toekomstige functiehuis, met passende functieomschrijvingen en competentieprofielen. Op 24 en 25 mei vonden sollicitatiegesprekken plaats voor twee nieuwe leden van de raad van toezicht. De OR was hierbij vertegenwoordigd. Sinds juli 2012 informeert de ondernemingsraad de achterban regelmatig over de reacties van de OR op adviesaanvragen van de bestuurder. Ben je hierin geïnteresseerd, kijk dan eens op intranet onder de banner Ondernemingsraad. Tevens worden de notulen van alle OR-vergaderingen op intranet geplaatst. De ondernemingsraad heeft in het verslagjaar diverse keren de werkkostenregeling en vitaliteitsregeling geagendeerd. De werkkostenregeling vervangt de huidige regeling voor belastingvrije vergoeding aan werknemers. Tussen 2011 en 2013 hebben werkgevers nog de keuze, maar in 2014 moet iedere organisatie de werkkostenregeling verplicht toepassen op alle vergoedingen en verstrekkingen. De OR heeft geen instemmingsrecht op dit gebied, maar kan wel bij invoering bij de voorbereiding betrokken worden. En als laatste: de ondernemingsraad bied je graag de mogelijkheid om eens kennis te maken met de werkzaamheden van de ondernemingsraad. Je bent van harte welkom om gebruik te maken van de open stoel. De open stoel bied je de mogelijkheid een keer actief deel te nemen aan een vergadering. Je hebt geen stemrecht, maar praat wel mee. 12

14 Bijlage. Adviesaanvragen De ondernemingsraad ontving in 2012 van de bestuurder de volgende adviesaanvragen: 3 januari: adviesaanvraag overdracht satellietlocaties REAKT Den Haag. 9 januari: ter informatie profiel flexmedewerker. 20 januari: ter instemming het herziene beleidsplan bedrijfshulpverlening. 24 november 2011: instemmingsverzoek met betrekking tot de keuze van een nieuwe arbodienst voor de REAKT Groep. 23 januari: reactie van de raad van bestuur op het advies van de OR inzake maatregelen n.a.v. regioplan REAKT Haagrand en Midden-Holland. 23 januari: reactie van de raad van bestuur op definitief advies OR inzake de reorganisatie van REAKT Rijnmond en REAKT Haagrand en Midden-Holland. 23 januari: antwoord van de raad van bestuur op reactie OR inzake Plan van Aanpak RI&E en toetsingsrapport Arbo Unie. 26 januari: ter informatie afschrift van correspondentie met de ABVAKABO inzake het sociaal plan. 26 januari: Toekomst REAKT februari: ter informatie wijzigingen REAKT Soeda en REAKT Vredehof heroverweging huisvesting. 29 februari: cijfers 4 e kwartaal 2011 en de toelichting daarop. 1 maart: ter informatie de stand van zaken van de huisvesting en aanbod van REAKT Rijnmond Zuidoever en Hoogvliet. 2 maart: ter informatie de stand van zaken boventalligheid per maart: ter informatie: van Digimenzie naar digitale nieuwsbrief. De bestuurder meldt dat de Digimenzie nauwelijks wordt gelezen. Informatie en specials vanuit de organisatie worden in het vervolg verstuurd via een digitale nieuwsbrief. 13 maart: reactie van de bestuurder naar aanleiding van vragen van de OR inzake het instemmingsverzoek met betrekking tot de keuze van een nieuwe arbodienst. 13 maart: instemmingsverzoek vernieuwd verzuimbeleid en verzuimprocedure. 14 maart: adviesaanvraag inzake het voorgenomen besluit om REAKT Wassenaar te sluiten. 15 maart: ter informatie het verslag van de evaluatiebijeenkomst reorganisatie REAKT Haagrand/Midden-Holland en REAKT Rijnmond. De ondernemingsraad heeft de bestuurder in een reactie laten weten het te waarderen dat het reorganisatieproces is afgesloten met een evaluatiebijeenkomst en heeft naar aanleiding van het verslag enkele kanttekeningen geplaatst. 15 maart: instemmingsverzoek inzake de vernieuwde regeling met betrekking tot het omgaan met een vermoeden van een misstand. In november 2010 is de regeling opgesteld in verband met wijzigingen in de Governance Code. Toen is de standaardregeling van de Stichting van de Arbeid als basis gebruikt. Deze regeling is na een jaar geëvalueerd. Inmiddels blijkt er echter specifiek voor de zorg een standaard regeling te zijn opgesteld. De uitgangspunten zijn dezelfde. De ondernemingsraad heeft de regeling bekeken en heeft geconcludeerd dat de uitgangspunten met die van de Stichting van de Arbeid overeenkomen. De ondernemingsraad heeft ingestemd met de vernieuwde regeling. 13

15 20 maart: adviesaanvraag over de gewijzigde directiestructuur. Tijdens de overlegvergadering d.d. 17 april heeft de bestuurder de adviesaanvraag toegelicht. De inhoud is duidelijk en de ondernemingsraad is akkoord gegaan met genoemde adviesaanvraag. De leden van de directie zullen door de OR worden uitgenodigd voor een informeel overleg. 22 maart: ter informatie traject In voor Zorg. In het Plan van Aanpak is te lezen dat het project breder is ingezet dan alleen het implementeren van het productportfolio: het is vertaald naar leren resultaatgericht te werken, in alle lagen van de organisatie. 16 april: ter informatie de stand van zaken boventalligheid per 1 april april: ter informatie de concept planningen voor de pilotlocaties conform het communicatieplan In voor Zorg. 25 april: ter informatie sluiting houtwerkplaats Leidschendam m.i.v. 1 juni 2012 wegens onvoldoende gebruik door cliënten. De betrokken medewerker wordt herplaatst. 26 april: ter informatie nieuwe systematiek jaargesprekken. De nieuwe systematiek van de jaargesprekken zal eerst worden getest binnen de pilot van het project In voor Zorg. Na de pilot wordt er geëvalueerd en wordt de systematiek naar aanleiding daarvan nader verfijnd en definitief gemaakt. Het instemmingsverzoek nieuwe procedure jaargesprekken is op 2 oktober door de OR ontvangen. 16 mei: adviesaanvraag inzake huisvesting en aanbod REAKT in Gouda. 16 mei: adviesaanvraag inzake huisvesting REAKT Rijnmond Noordoever. 16 mei: ter informatie de verzuimcijfers mei: ter informatie de implementatieplannen (inclusief de draaiboeken) van de pilotlocaties Voorburg, Platinaweg, Rietdijk en Soeda. 29 mei: ter informatie de cijfers van het eerste kwartaal 2012, inclusief toelichting. 31 mei: ter informatie de jaarverantwoording 2011 van Stichting REAKT. 31 mei: ter informatie het jaarverslag 2011 van de Raad van Toezicht. 6 juni: ter informatie het jaarverslag 2010 en 2011 van de vertrouwenspersonen van Stichting REAKT Groep. 21 juni: ter informatie: verlenging eerste pilotronde van het project resultaatgericht werken. 21 juni: ter informatie: reorganisatie REAKT Den Haag. 9 juli: ter informatie stand van zaken boventalligheid per 1 juni. 11 juli: ter informatie: per 1 januari 2013 krijgen alle medewerkers, die nu gedetacheerd zijn bij Odibaan, een arbeidsovereenkomst aangeboden bij Odibaan onder dezelfde condities als hun huidige arbeidsovereenkomst. 15 augustus: ter informatie stand van zaken boventalligheid per 7 augustus. 30 augustus: ter informatie de pilotplannen en planning voor de tweede pilotronde (Johannes van Duuren (CONNECT), het Sterhuis (CONNECT), bijlage bij het pilotplan en draaiboek Platinaweg voor het CONNECT-deel van de locatie, Zoetermeer (CONNECT en TRACK) plus de bijbehorende planning. 26 september: ter informatie reorganisatie Noord-Holland. 2 oktober: instemmingsverzoek nieuwe procedure jaargesprekken. 25 oktober: ter informatie afschrift van de brief aan de medewerkers van REAKT Noord-Holland inzake de reorganisatie van REAKT Noord-Holland, die dit jaar niet zal plaatsvinden. De bestuurder heeft schriftelijk bevestigd, wat mondeling de medewerkers reeds is verteld. 1 november: ter informatie de eerste evaluatie met betrekking tot de inzet van de flexmedewerkers. 14

16 De functie van flexmedewerker was in 2012 nieuw en in sommige regio s wordt nu enige tijd met deze functie gewerkt. Daarom is de inzet van flexmedewerkers met de regiomanagers geëvalueerd. Tijdens de OV van 11 december heeft de OR de bestuurder een aantal vragen gesteld. 5 november: ter informatie de pilotplannen voor de locaties Westblaak, Vredehof en Gouda in verband met de start van de derde ronde pilots. 9 november: ter informatie de stand van zaken reorganisatie per naar aanleiding van de bijeenkomst met Randstand Solutions. 9 november: cijfers eerste halfjaar 2012 van de REAKT Groep, inclusief toelichting op de cijfers en een extra spreadsheet met de forecast voor de mogelijke uitkomst van de cijfers per 31 december november: adviesaanvraag nieuwe werkwijze en functiehuis. 4 december: de cijfers t/m het 3 e kwartaal van de REAKTGROEP, inclusief toelichting. 6 december: adviesaanvraag administratieve vereenvoudiging structuur REAKTGROEP. 14 december: ter informatie de begroting voor 2013, inclusief toelichting. 17 december: ter informatie traject met Parnassia Groep. 15

Jaarverslag ondernemingsraad. REAKT Groep 2011

Jaarverslag ondernemingsraad. REAKT Groep 2011 Jaarverslag ondernemingsraad REAKT Groep 2011 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de ondernemingsraad van de REAKT Groep. Zoals u wellicht weet is de nieuwe OR in 2011 van start gegaan. Het

Nadere informatie

REAKT: Persoonlijke ontwikkeling op maat Inleiding U doet het zelf! Voor elk wat wils De REAKT Groep

REAKT: Persoonlijke ontwikkeling op maat Inleiding U doet het zelf! Voor elk wat wils De REAKT Groep REAKT: Persoonlijke ontwikkeling op maat Inleiding Ziekte en problemen hebben vaak een behoorlijke invloed op het dagelijks leven. Voor mensen met psychiatrische en/of psychosociale problemen zijn zaken

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter!

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter! Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV Samen werkt beter! Voorwoord Voor je ligt het jaarverslag van de ondernemingsraad (OR) van Delfluent Services BV. In het jaarverslag vermeld de OR welke zaken het

Nadere informatie

Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007

Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007 Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007 Adviseren en instemmen Bedrijfsregelingen FUWA en andere CAO afspraken HR- en Arbobeleid IMJP en Jaarplan Oasen Communicatie Ontwikkeling

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 van de ondernemingsraad SHDH.

Jaarverslag 2011 van de ondernemingsraad SHDH. 1 Vergaderfrequentie De ondernemingsraad vergaderde in 2011 21 keer, waarvan 11 keer een ondernemingsraadvergadering en 10 keer een overlegvergadering. De vergaderingen werden genotuleerd door mevrouw

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. 1. Cliëntenraad en WMCZ 4

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. 1. Cliëntenraad en WMCZ 4 JAARVERSLAG CLIËNTENRADEN 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 1. Cliëntenraad en WMCZ 4 2. Interne organisatie cliëntenraden 2.1 Lokaal niveau: locatieoverleg voor cliënten 5 2.2 Regionaal niveau: regionale

Nadere informatie

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Jaarverslag 2016 Voorwoord Beste collega s, Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de ondernemingsraad van AB Zuid-Holland. Het jaarverslag gaat over de periode november

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. OR Aqualab Zuid

Jaarverslag 2011. OR Aqualab Zuid Jaarverslag 2011 OR Aqualab Zuid Aqualab Zuid B.V. Petrusplaat 1 4251 NN Werkendam Postbus 147 4250 DC Werkendam T F E I 0183 305 500 0183 305 599 info@aqualabzuid.nl www.aqualabzuid.nl Jaarverslag 2011

Nadere informatie

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 1 maart 2006 Adviseren en instemmen 1 maart 2006 Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen 2 1 Adviseren De ondernemingsraad heeft in het kader

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 van de ondernemingsraad SHDH.

Jaarverslag 2010 van de ondernemingsraad SHDH. 1 Vergaderfrequentie De ondernemingsraad vergaderde in 2010 19 keer, waarvan 10 keer een ondernemingsraadvergadering en 9 keer een overlegvergadering. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht SHDH was

Nadere informatie

Van Regeerakkoord naar een Reorganisatie via een passende Routekaart

Van Regeerakkoord naar een Reorganisatie via een passende Routekaart Van Regeerakkoord naar een Reorganisatie via een passende Routekaart Bram de Gier Chris-Jan van Leeuwen 1 februari 2013 Externe omgeving Het regeerakkoord bevat de volgende maatregelen die direct van invloed

Nadere informatie

Reorganisatiecode Universiteit Leiden

Reorganisatiecode Universiteit Leiden Reorganisatiecode Universiteit Leiden 1. Voorbereidingsfase 2. Aankondiging 3. Uitwerkingsfase 4. Centraal overleg 5. Uitvoeringsfase 1. Voorbereidingsfase De voorgenomen reorganisatie wordt door de decentrale

Nadere informatie

Jaarplan 2016 ondernemingsraad

Jaarplan 2016 ondernemingsraad Jaarplan 2016 ondernemingsraad Jaarplan 2016 ondernemingsraad Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Pagina 3 Hoofdstuk 2 Vergaderstructuur en data 2016 Pagina 4 Hoofdstuk 3 De ondernemingsraad Pagina 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis?

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis? Inhoud Voorwoord Wet- en regelgeving 1 Vakbondsleden en kandidaatstelling. Hoe zit dat? 2 Kan een medewerker met een nulurencontract zich kandidaat stellen voor de or? 3 Onze or verwacht een ernstig probleem

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Stichting Onder Een Dak 2012

Jaarverslag Cliëntenraad Stichting Onder Een Dak 2012 Jaarverslag Cliëntenraad Stichting Onder Een Dak 2012 2 Voorwoord De cliëntenraad heeft zich het afgelopen jaar volop ingezet voor de cliënten van de Stichting u kunt meer over onze werkzaamheden lezen

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Actieplan 2008 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 7 januari 2008

Actieplan 2008 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 7 januari 2008 Actieplan 2008 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 7 januari 2008 Adviseren en instemmen Bedrijfsregelingen FUWA en andere CAO afspraken HR- en Arbobeleid IMJP en Jaarplan Oasen Communicatie

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter 1. Communicatie + contact achterban Ondernemingsraad 2

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter 1. Communicatie + contact achterban Ondernemingsraad 2 Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Communicatie + contact achterban Ondernemingsraad 2 Aantal belangrijke onderwerpen uit 2013 3 - Visie Arduin 2013-2016/ontwikkeling/vervolg thuis in

Nadere informatie

Ondernemingsraad goed georganiseerd

Ondernemingsraad goed georganiseerd Ondernemingsraad goed georganiseerd De medezeggenschap en permanente educatie Leercirkel Medezeggenschap Als ondernemingsraad is het van belang dat u continuïteit borgt. Dat doet u door nieuwe leden te

Nadere informatie

November 2013 Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN

November 2013 Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN Inhoud 1 STATUS... 3 2 INLEIDING... 4 3 BEGRIPPEN... 5 4 RUILEN... 6 4.1 PROCEDURE RUILINGEN... 6 5 OVERPLAATSEN... 8 5.1 PROCEDURE OVERPLAATSEN...

Nadere informatie

Centrale Cliëntenraad Bartiméus

Centrale Cliëntenraad Bartiméus Jaarverslag 2016 Centrale Cliëntenraad Bartiméus Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 Samenstelling van de Centrale Cliëntenraad 4 Jaarplan Centrale Cliëntenraad 5 Commissie 5 Vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad

Nadere informatie

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN...

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Tel : Route: - Ter advisering besproken in de OR dd : -- - Ter advisering besproken in de CCR dd : -- - Ter advisering besproken in het MT dd : -- - Vastgesteld door RvB

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

OR PAUW Bedrijven. T.a.v. de voorzitter E. Jas De Corridor ZB Breukelen. Nieuwegein, 30 augustus Geachte leden van de OR PAUW Bedrijven,

OR PAUW Bedrijven. T.a.v. de voorzitter E. Jas De Corridor ZB Breukelen. Nieuwegein, 30 augustus Geachte leden van de OR PAUW Bedrijven, OR PAUW Bedrijven T.a.v. de voorzitter E. Jas De Corridor 8 3621 ZB Breukelen Nieuwegein, 30 augustus 2017 Geachte leden van de OR PAUW Bedrijven, Op 3 augustus ontvingen wij van De Voort Advocaten een

Nadere informatie

OVERLEGVERGADERING RAAD VAN BESTUUR EN OR

OVERLEGVERGADERING RAAD VAN BESTUUR EN OR 1 OVERLEGVERGADERING RAAD VAN BESTUUR EN OR NOTULEN Vastgesteld d.d. 25 juni 2014 Vergaderdatum 21 mei 2014 Vergaderplaats Service Center, Middelburg Aanwezig: dames Bakhuizen, Van den Dorpel, Van Haasteren,

Nadere informatie

Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers

Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers Stichting Philadelphia Zorg Afspraken voor locatiemanagers, regiodirecteuren en Raad van Bestuur rond medezeggenschap van cliëntenen belangenbehartigers

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbo. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de arbocatalogus en over actualiteiten op dit gebied.

Nieuwsbrief Arbo. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de arbocatalogus en over actualiteiten op dit gebied. April 2010 Nieuwsbrief Arbo Inhoudsopgave Website gezondverbond.nl Nieuwe rubriek op de website: In de praktijk Workshop OR-leden aan de slag met de Arbocatalogus, 11 mei 2010 Verbond attendeert arbodiensten

Nadere informatie

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Rechtspositieregelingen Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Inhoud Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad... 3 Regeling Personele

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Februari 2014 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2015-2017 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het college

Nadere informatie

REGELING INDIVIDUEEL KLACHTENRECHT VOOR MEDEWERKERS CAVENT

REGELING INDIVIDUEEL KLACHTENRECHT VOOR MEDEWERKERS CAVENT REGELING INDIVIDUEEL KLACHTENRECHT VOOR MEDEWERKERS CAVENT Goedgekeurd door het MT op : 25 januari 2012 Instemming verleend door de OR op : 15 februari 2012 Ingangsdatum van deze regeling : 1 mei 2012

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. - Jim van Huut (Dagbehandeling Arnhem) Lid Financiële- en Beleidscommissie

Jaarverslag 2013. - Jim van Huut (Dagbehandeling Arnhem) Lid Financiële- en Beleidscommissie Jaarverslag 2013 1. Algemeen Met het huidige personeelsbestand heeft de OR recht op negen leden. In 2013 bestond de Raad uit zeven leden ondersteund door de ambtelijk secretaris. Een aantal medewerkers

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

VOOR ONDERNEMINGSRADEN

VOOR ONDERNEMINGSRADEN VOOR ONDERNEMINGSRADEN BESPREEKBAAR MAKEN VAN PSYCHISCHE DIVERSITEIT WERKT! CHECKLIST VOOR ONDERNEMINGSRADEN Psychische aandoeningen komen veel voor. Het kan letterlijk iedereen overkomen. Maar als het

Nadere informatie

ORVU-2016/074 v HRM

ORVU-2016/074 v HRM College van Bestuur De Boelelaan 1105 1081 HV AMSTERDAM DATUM ONS KENMERK UW BRIEF VAN UW KENMERK 25.04.2016 ORVU-2016/074 v HRM2016000624 22.02.2016 E-MAIL TELEFOON FAX BIJLAGE(N) ondernemingsraad@vu.nl

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

OR Jaarverslag 2013 Versie 01-03-2014 1

OR Jaarverslag 2013 Versie 01-03-2014 1 OR Jaarverslag 2013 Versie 01-03-2014 1 Ondernemingsraad Jaarverslag 2013 Inhoud: pagnr: 1. Voorwoord 3 2. Doelstelling en ambities 2013 4 3. Verkiezingen 5 4. Werkgroepen 5 5. Werkwijze 6 6. Vergaderingen

Nadere informatie

Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad

Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad BORBOLETA BV advies en interim management training & mediation Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad Een onderneming in de zorgsector heeft in het overleg over tal van zaken

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015. Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015. Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015 Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze (2014-2015) 4 4. Bezetting

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit (maximaal) 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen

Nadere informatie

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Aan Vlietkinderen t.a.v. Vanessa van Zee Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Datum 10 maart 2015 Versie Projectnummer Van Definitief

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 mei 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 mei 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Whitepaper: Checklist Nieuwe Arbowet: weet wat u moet regelen!

Whitepaper: Checklist Nieuwe Arbowet: weet wat u moet regelen! 1 Checklist Nieuwe Arbowet: Weet wat u moet regelen! De Arbowet wijzigt naar verwachting per 1 juli 2017. Dat lijkt nog ver weg, maar er verandert veel, dus moet u tijdig aan de slag. Met deze handige

Nadere informatie

Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP

Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP Vereenvoudiging van het visiedocument Cliëntsturing van Pameijer. Aan deze vereenvoudiging kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen de

Nadere informatie

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo Aan de slag met ARBO OR ondersteuning klantendag 11 maart 2016. kort, Jacqueline Wit, jacqueline@jwit.nl INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Partijen: stichting BovenIJ Ziekenhuis te Amsterdam ten deze vertegenwoordigd door de heer mr. R.R.M. Berendsen, nader te noemen: de directie En

Nadere informatie

Email: ondernemingsraad@liante.nl

Email: ondernemingsraad@liante.nl Namens ondernemingsraad Zorggroep Liante, José Dillerop, secretaris Email: ondernemingsraad@liante.nl Pagina 16 Pagina Met trots presenteren wij het Jaarverslag van de Ondernemingsraad van Zorggroep Liante.

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012

Sociaal Jaarverslag 2012 Sociaal Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 4 1.1 PERSONEELSBESTAND... 4 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD... 5 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW... 5 1.4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 6 2 WELZIJN... 7

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1 Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker 02/05/2017 Versie 2.1 1 Algemeen 1.1 Wat is een preventiemedewerker (betekenis)? Preventiemedewerker is de officiële wettelijke benaming in Nederland voor

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

een faculteit of dienst. Bij een reorganisatie van de Universiteit Twente als geheel geldt de UT als eenheid.

een faculteit of dienst. Bij een reorganisatie van de Universiteit Twente als geheel geldt de UT als eenheid. REORGANISATIECODE BEGRIPPENLIJST Werkgever: Beheerder: Eenheid: OPUT: Lokaal overleg: Universiteitsraad: het College van Bestuur de decaan van een faculteit of de directeur van een dienst. Bij een reorganisatie

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Jaarverslag 2015 Voorwoord Beste collega s voor u ligt het Jaarverslag 2015 van de ondernemingsraad van AB Zuid- Holland. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om het jaarverslag

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 april 2017 1. Inleiding Deze regeling bevat de basisinformatie voor de werkwijze

Nadere informatie

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad GMR JAARVERSLAG

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad GMR JAARVERSLAG Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad GMR JAARVERSLAG 2016-2017 INHOUDSOPGAVE Inhoud Voorwoord 1 Werkwijze Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 2 Instemmingsaanvragen 3 Adviesaanvragen 4 Voorgelegd

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 3

Inhoudsopgave. Pagina 3 Pagina Met trots presenteren wij het Jaarverslag van de Ondernemingsraad van Zorggroep Liante. In het jaarverslag krijgt u in vogelvlucht een indruk waar de ondernemingsraad in 2014 tijd en energie in

Nadere informatie

ASW Sociaal jaarverslag 2014

ASW Sociaal jaarverslag 2014 Jaaroverzicht van de belangrijkste gebeurtenissen met betrekking tot het gevoerde personeelsbeleid bij het ASW/WSW inclusief de nodige 2014 kengetallen. ASW Sociaal jaarverslag 2014 Hannie de Graaf 1 Inhoud

Nadere informatie

MR Jaarverslag 2011-2012

MR Jaarverslag 2011-2012 MR Jaarverslag 2011-2012 Email: Internet: Facebook: Twitter: mr@paletdinther.nl www.paletdinther.nl www.facebook.com/mrpalet @mrpalet 1. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS voorgelegd aan het DO 13 maart 2014 goedgekeurd door BMT PO op 24-3-2014 1. Inleiding. Deze regeling bevat de basisinformatie

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland

Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland 1 Geanonimiseerde versie Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN 2012

ARBOBELEIDSPLAN 2012 ARBOBELEIDSPLAN 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie en Verantwoordelijkheden... 4 2.1 Organogram... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 5 2.2.1... 5 2.2.2 Preventiemedewerkers... 5 2.2.3 Direct

Nadere informatie

De samenstelling van de BBMR per december 2016 is opgenomen in bijlage 1.

De samenstelling van de BBMR per december 2016 is opgenomen in bijlage 1. Jaarverslag 2016 BBMR-VO Almeerse Scholen Groep (ASG) Inleiding De BBMR VO van ASG (de bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad voortgezet onderwijs) werkt met een eigen reglement, statuut en huishoudelijk

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Bedrijfscommissie voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen. Verslag van bevindingen

Bedrijfscommissie voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen. Verslag van bevindingen Bedrijfscommissie voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Verslag van bevindingen Verslag van de hoorzitting op 15 mei 2007 inzake het verzoek om bemiddeling dan wel advies van de ondernemingsraad

Nadere informatie

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Welkom bij de Arbocatalogus Provincies Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Programma Achtergrond/totstandkoming Werkwijze Implementatie

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Antoni van Leeuwenhoek

Klokkenluiderregeling Antoni van Leeuwenhoek Klokkenluiderregeling Antoni van Leeuwenhoek Vastgesteld door de Raad van Bestuur na instemming OR d.d. 1 september 2015 (onder voorbehoud van goedkeuring Raad van Toezicht) Goedgekeurd door de Raad van

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Klachtenreglement

!#$%&#%'(#)* Klachtenreglement Klachtenreglement Algemeen Het doel van behandeling van klachten is in de allereerste plaats herstel van de verhoudingen tussen de klager en de organisatie. Het vastleggen en volgen van een procedure om

Nadere informatie

D E P A L S T E R 2012-2013

D E P A L S T E R 2012-2013 D E P A L S T E R 2012-2013 Jaarverslag 2012-2013 Samenstelling raad en taakverdeling Leden: Oudergeleding:,: Arno Loermans: PR taken Houvast Ivo van der Laan: secretaris, begroting :Edwin de Vries: arbo

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

computercentrum 5 bondsspaarbanken Jaarverslag van de Ondernemingsraad van het Computercentrum Bondsspaarbanken betreffende het zittingsjaar 1982

computercentrum 5 bondsspaarbanken Jaarverslag van de Ondernemingsraad van het Computercentrum Bondsspaarbanken betreffende het zittingsjaar 1982 Jaarverslag van de Ondernemingsraad van het Computercentrum Bondsspaarbanken betreffende het zittingsjaar 1982 1 computercentrum 5 bondsspaarbanken 'n dienstencentrum van de S spaarbanken Jaarverslag van

Nadere informatie

Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur X Platformtaak volgens gemeente 3. Regionaal belang. Datum: Informerend

Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur X Platformtaak volgens gemeente 3. Regionaal belang. Datum: Informerend Oplegvel 1. Onderwerp Bezwaarschrift Rivierduinen subsidieverlening inloop GGZ 1 e helft 2016 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks

Nadere informatie

Inspectierapport. De Kindersuite B.V. (BSO) Eva Besnyostraat 571 573 1087 LG AMSTERDAM Registratienummer: 209096354

Inspectierapport. De Kindersuite B.V. (BSO) Eva Besnyostraat 571 573 1087 LG AMSTERDAM Registratienummer: 209096354 Inspectierapport De Kindersuite B.V. (BSO) Eva Besnyostraat 571 573 1087 LG AMSTERDAM Registratienummer: 209096354 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 10-08-2015

Nadere informatie

Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid Stichting Biblionet Groningen

Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid Stichting Biblionet Groningen Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid Stichting Biblionet Groningen Aldus november 2016 vastgesteld en ondertekend in de vergadering van zowel de Raad van Toezicht als de Ondernemingsraad.

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Akkoord. 16 december 2014. Bart van Bolhuis. Akkoord. Cao voor PostNL. definitief. Auteur Tel. Rapport. Versie

Akkoord. 16 december 2014. Bart van Bolhuis. Akkoord. Cao voor PostNL. definitief. Auteur Tel. Rapport. Versie 16 december 2014 Auteur Tel Bart van Bolhuis Rapport Versie Akkoord definitief Inhoudsopgave 1 Pensioen 3 1.1 Opbouwpercentage 3 1.2 Nabestaandenpensioen 3 1.3 Eigen bijdrage in de pensioenpremie 4 2 Looptijd

Nadere informatie

Convenant ondersteuning budgethouders

Convenant ondersteuning budgethouders Convenant ondersteuning budgethouders Partijen: De vereniging MEE Nederland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn directeur mr. drs. J.M. de Vries. De vereniging Per Saldo, rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Klachtenbehandeling, procedure

Klachtenbehandeling, procedure Klachtenbehandeling, procedure Dit document bevat de regeling voor de behandeling van klachten over een gedraging van het LUMC of van voor haar werkzame personen jegens een cliënt. Hiermee wordt voldaan

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Regeling studiefaciliteiten duurzame inzetbaarheid Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0168 van het College van Bestuur op 18 mei 2015 Deze regeling treedt in werking per 1 juni 2015 en vervangt de Regeling

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

AANVRAAG ADVIES VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

AANVRAAG ADVIES VAN DE ONDERNEMINGSRAAD AANVRAAG ADVIES VAN DE ONDERNEMINGSRAAD 1. Onderwerp : Onderzoek uitvoeringsarrangement Participatiewet/Wsw in de gemeenten Kampen en Dronten 2. Datum : 29 februari 2016 3. Steller : Simone Corjanus 4.

Nadere informatie

Wehl, 26 februari Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015.

Wehl, 26 februari Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015. Wehl, 26 februari 2015 Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015. Algemene mededeling m.b.t. eventuele stemmingen tijdens

Nadere informatie