EFFECT VAN EEN TUNED MASS -DEMPER OP HET ONTWERP VAN EEN VOETGANGERSBRUG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EFFECT VAN EEN TUNED MASS -DEMPER OP HET ONTWERP VAN EEN VOETGANGERSBRUG"

Transcriptie

1 EFFECT VAN EEN TUNED MASS -DEMPER OP HET ONTWERP VAN EEN VOETGANGERSBRUG C (Caspar) BREMAN Constructief Ontwerper afd Lichte Constructies Movares Nederland BV HG (Herke) STUIT Senior Adviseur afd Geo Engineering en Ondergrondse Inrichting Movares Nederland BV HH (Bert) SNIJDER Hoogleraar Constructief Ontwerpen (Staal) Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Eindhoven MCM (Monique) BAKKER Universitair Hoofddocent Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Eindhoven Samenvatting Voetgangersbruggen bij treinstations worden gekenmerkt door slanke constructies met een grote overspanning De eisen die worden gesteld aan het dynamische comfort worden daardoor in toenemende mate bepalend Dit vormt de aanleiding voor een case study om het effect van een tuned mass -demper () te illustreren Dit effect is bestudeerd door middel van een dynamische analyse voor een eenvoudig type brug Deze brug is belast door een enkele voetganger en diverse groepen voetgangers, gemodelleerd als zich verplaatsende harmonische puntbelastingen De respons is bepaald voor een brug met en zonder De stochastische eigenschappen van de belasting zijn in rekening gebracht door het toepassen van een Monte Carlo benadering De resultaten worden gepresenteerd voor verschillende belastinggevallen waarbij in elke situatie het effect van de demper wordt geïllustreerd Uit de analyses volgt dat het effect van de afhangt van het aantal voetgangers wat tegelijk aanwezig is op de brug Dit artikel is gebaseerd op een paper gepresenteerd op het congres Footbridge 28 [1] Keywords voetgangersbrug; tuned mass-demper; trillingen; respons; dynamica; Monte Carlo simulatie 1 Introductie Voetgangersbruggen zijn onderdeel van vrijwel elk treinstation in Nederland als verbinding tussen de verschillende perrons Een typisch voorbeeld van een brug bij een relatief klein treinstation in Nederland is gegeven in figuur 1 Wanneer een dergelijke constructie niet alleen de twee of drie hoofdsporen overspant maar ook een aantal zijsporen, zijn verticale trillingen een belangrijk aandachtspunt In dit geval neemt de overspanning al snel toe tot meer dan 5 meter en is er een aanzienlijk risico op hinder ten gevolge van dynamische effecten In deze specifieke situatie is het toevoegen van extra kolommen een ongewenst alternatief in verband met aanrijdingsgevaar Een andere oorzaak voor potentiële trillingsproblemen is gerelateerd aan een voorkeur voor slanke en transparante constructies uit oogpunt van esthetiek en sociale veiligheid Fig 1 Voetgangersbrug bij een treinstation (Boxtel) Fig 2 Wachtruimte als onderdeel van een voetgangersbrug (Lage Zwaluwe)

2 Voor voetgangersbruggen bij treinstations is een gedegen dynamische analyse dus van groot belang Dit is specifiek het geval voor bruggen waarbij een wachtruimte onderdeel is van de constructie (figuur 2) In dit geval is een strengere eis van toepassing aangezien zittende mensen gevoeliger zijn voor trillingen dan lopende mensen Om dynamische problemen te voorkomen kan de stijfheid van de constructie worden vergroot zodat de eigenfrequentie van de constructie verschuift tot buiten de kritische zone ( 5 Hz) Deze aanpak resulteert meestal in een zware en logge constructie Door recente toepassingen van dempers bij bruggen bestaat het vermoeden dat een tuned mass - demper () een waardevol alternatief kan zijn Hoewel het nut van een reeds is aangetoond in het recente verleden, zijn de ontwerpaspecten van een bij bruggen onderbelicht gebleven Dit artikel poogt het effect van een te verduidelijken door het analyseren van een eenvoudig type brug Allereerst is de theoretische achtergrond toegelicht in paragraaf 2, gevolgd door de omschrijving van de case study in paragraaf 3 Hierin wordt ingegaan op het type belasting en het model dat wordt gebruikt voor de analyses In paragraaf 4 is het type analyse nader omschreven, gevolgd door de resultaten in de paragrafen 5 en 6 Tot slot worden conclusies en aanbevelingen gegeven in paragraaf 7 2 Theoretische achtergrond De dynamische problemen zoals omschreven in de introductie zijn gerelateerd aan de eerste eigenfrequentie (voor een nadere toelichting: zie paragraaf 31) Voor het simuleren van het dynamische gedrag van voetgangersbruggen nabij treinstations is een vereenvoudigd model met een enkele vrijheidsgraad ( Single Degree Of Freedom, SDOF) voldoende Het effect van een kan worden geanalyseerd door een extra vrijheidsgraad toe te voegen aan dit systeem wat resulteert in een systeem met twee vrijheidsgraden (2DOF) (figuur 3) Het dynamische gedrag van deze twee modellen kan worden geïllustreerd met de dynamische vergrotingsfactor ( Dynamic Amplification Factor, DAF) Deze factor beschrijft de relatie tussen dynamische (δ dyn) en statische vervorming (δ st) voor de steady state (de toestand na het uitdempen van instelverschijnselen) De grafiek van figuur 4 toont de dynamische vergrotingsfactor voor de verhouding tussen belastingsfrequentie van een harmonische belasting en de eigenfrequentie van het systeem (f s / f 1) De grafiek van een SDOF systeem toont een duidelijke piek indien de frequentie van de belasting overeenkomt met de eigenfrequentie van het systeem, ook bekend als resonantie Deze piek kan aanzienlijk worden beperkt door het toepassen van een zoals weergegeven in figuur 4 Echter, dit effect is gering voor belastingfrequenties die niet overeenkomen met de eigenfrequentie Dit laat zien dat het effect van een zeer effectief kan zijn maar dat de mate waarin dit effect wordt benut afhangt van de dynamische eigenschappen van de belasting Deze eigenschappen worden complexer naarmate groepen voetgangers in beschouwing worden genomen Dit wordt nader toegelicht in paragraaf 3 Fig 3 Een brug zonder geschematiseerd als systeem met één vrijheidsgraad (boven) en met en twee vrijheidsgraden (onder) Fig 4 Dynamische vergrotingsfactor (DAF) voor een model met en zonder

3 3 Case study De case study betreft de analyse van een eenvoudig type voetgangersbrug zoals beschreven in de introductie De brug is geanalyseerd met behulp van een eindig elementenprogramma met expliciete oplosmethode genaamd Balkmodel [2], dat specifiek ontwikkeld is voor het analyseren van balk-veer-demper combinaties, belast door zich verplaatsende krachten In tegenstelling tot de SDOF en 2DOF systemen zoals getoond in figuur 3 kan met deze benadering de belasting over de gehele constructie worden aangebracht In deze paragraaf wordt het rekenmodel toegelicht gevolgd door de dynamische belasting die wordt gebruikt voor het modelleren van voetgangers De daadwerkelijke analyses worden nader toegelicht in paragraaf 4 31 Computermodel Het computermodel dat wordt gebruikt voor de analyses is gebaseerd op een 5 meter lange (L), vrij opgelegde balk zoals geïllustreerd in figuur 5 De buigstijfheid (EI) is gekozen op basis van statische vervormingscriteria Voor voetgangersbruggen is de statische doorbuiging ten gevolge van variabele belasting in het algemeen beperkt tot L/25 wat overeenkomt met 2 mm voor deze brug Uitgaande van een 4 meter brede brug, belast op een maximale variabele belasting van 5 kn/m 2, bedraagt de benodigde buigstijfheid 816x1 9 Nm 2 Een minimale demping is in rekening gebracht door middel van een dempingmaat ς = 5 Dit wil zeggen dat de inherente demping overeenkomt met 5% van de kritische demping Het eigen gewicht (m) van de constructie is relatief laag: 1 kg/m Op basis van deze gegevens kan de eigenfrequentie (f n) gerelateerd aan de eerste (n= 1) trillingsvorm als volgt worden bepaald [3]: (1) De tweede eigenfrequentie (n = 2) bedraagt 717 Hz Deze waarde ligt buiten de kritische zone ( 5 Hz) Daardoor worden extreme trillingen alleen verwacht in het midden van de brug, gerelateerd aan de eerste trillingsvorm De brug zonder is geanalyseerd met behulp van Balkmodel op basis van een enkele balk, verdeeld in 5m lange segmenten Daarnaast is een model voor dezelfde brug met geanalyseerd De is gemodelleerd als een extra 1 m lang balksegment, bevestigd in het midden van de brug met twee veren en dempers De eigenschappen van de brug en de zijn gegeven in figuur 5 De massa van de is arbitrair gekozen als 1/5e deel van de totale massa van de brug De stijfheid en dempingseigenschappen van de zijn gebaseerd op basis van optimale waarden volgens Den Hartog [4] De helft van deze waarden is toebedeeld aan elk van beide veren en dempers zodat het gedrag overeenkomt met een systeem met een enkele veer en demper Hier dient vermeld te worden dat deze geoptimaliseerde waarden gelden voor ongedempte (ς = ) systemen Echter, in [5] is aangetoond dat het effect van inherente demping op de optimale waarden minimaal is voor systemen met geringe inherente demping Fig 5 Dynamisch model van de brug zonder en met Een gedeelte van het model is weergegeven in figuur 6 ter illustratie van de zich verplaatsende belasting De belasting wordt aangebracht op een enkele knoop als deze belasting zich direct boven een knoop bevindt (tijdstip t i) Als de belasting is gesitueerd tussen twee knopen bij een volgende tijdstip (t i+1) wordt de belasting proportioneel verdeeld tussen deze knopen, afhankelijk van de onderlinge afstand Omdat de analyse is gebaseerd op een expliciete oplosmethode is een kleine tijdstap van 15 x 1-5 seconden tussen twee tijdstippen noodzakelijk voor het garanderen van stabiele resultaten Fig 6 Zich verplaatsende belasting op twee locaties op twee verschillende tijdstippen

4 Inherente demping en eigenfrequentie zijn gecontroleerd door een pulsbelasting van 1 kn aan te brengen op het midden van de brug zonder De eerste eigenfrequentie (f 1) en dempingmaat (ς) zijn vervolgens bepaald op basis van de respons in figuur 7: (2) (vrijwel identiek aan de eigenfrequentie volgens vgl(1): 179 Hz ) = 5% (3) Verplaatsing [mm] 1, -1, -,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 tijd [s] Fig 7 Respons in het midden van de brug zonder na het introduceren van een 1 kn pulsbelasting op dezelfde locatie 32 Krachten uitgeoefend door voetgangers De dynamische analyses zijn uitgevoerd met behulp van belasting gedefinieerd in het tijdsdomein Dit geeft de mogelijkheid om de transiënte belastingstoestanden in rekening te brengen (transient state: overgangstoestand naar een steady state, waarin instelverschijnselen nog niet uitgedempt zijn) Dit is relevant omdat voetgangers worden gekenmerkt door bewegende belastingen die slechts een korte tijd een belasting introduceren op de brug Daarnaast geldt dat voetgangers dicht bij de uiteinden van de brug een significant kleiner effect veroorzaken op de respons dan voetgangers in het midden van de brug De krachten in Balkmodel worden gedefinieerd als een harmonische belasting F(t), die zich verplaatst met een constante snelheid v: [N] (4) [m/s] (5) Hierinvertegenwoordigt: G de statische belasting van één voetganger in [N], α de dynamische belastingsfactor, f s de stapfrequentie in [Hz], φ het faseverschil van de belasting in [rad] en L s de staplengte in [m] Het gewicht, de stapfrequentie en de staplengte worden gebaseerd op normale verdelingen zoals gedefinieerd in de literatuur (zie figuur 8) Het faseverschil is gedefinieerd als een uniforme verdeling tussen en 2π Fig 8 Belastingsvariabelen: Gewicht (G) [6], stapfrequentie (fs) [7] en staplengte (Ls) [7] De dynamische belastingsfactor in vergelijking (4) wordt gegeven door de volgende formule [8]: (6)

5 4 Monte Carlo simulatie Bij het ontwerpen van voetgangersbruggen worden dynamische belastingen veroorzaakt door voetgangers veelal gemodelleerd als een deterministische en periodieke belasting Echter, recent onderzoek [6,7] heeft aangetoond dat de belasting van voetgangers sterk varieert Deze variatie wordt uitgedrukt door de normale verdelingen van diverse belastingsvariabelen in figuur 8 Een realistische beoordeling van het dynamische gedrag van een voetgangersbrug is mogelijk door het toepassen van een probabilistische analyse zoals een Monte Carlo simulatie Deze simulatie kan worden gebruikt voor het bepalen van de kans op falen (P f) wat overeenkomt met het aantal simulaties waarin een versnellingslimiet (a limiet) is overschreden (N f), gedeeld door het aantal simulaties (N): (7) De standaardafwijking van de fout die wordt gemaakt bij het bepalen van de faalkans P f wordt minder voor grote N en grote P f Als N oneindig nadert, dan benadert P f de werkelijke kans op falen De Monte Carlo simulaties zijn uitgevoerd op basis van vijf verschillende belastingsgevallen zoals weergegeven in figuur 9 Deze gevallen hebben betrekking op een enkele voetganger en groepen bestaande uit drietallen naast elkaar lopende voetgangers De groepen bestaan uit 3, 6, 12 en 24 voetgangers lopend van één zijde van de brug naar de andere De belasting zoals aangebracht in Balkmodel bestaat uit een harmonische puntbelasting zoals aangegeven in figuur 6 Elke puntbelasting representeert een enkele voetganger in belastinggeval 1 of de som van drie voetgangers die naast elkaar lopen in de andere belastinggevallen De analyses hebben betrekking op 5 verschillende steekproeven voor elk belastingsgeval Dit aantal is groot genoeg voor een betrouwbare voorspelling van de 5%-responslimiet maar is te laag voor een betrouwbare voorspelling van de 95%-responslimiet zoals beschreven in paragraaf 5 Dezelfde steekproeven worden gebruikt voor het model met en zonder Het verschil in respons kan daardoor worden toegeschreven aan alleen de Fig 9 Belastingsgevallen De belasting uitgeoefend door elke voetganger afzonderlijk (Vgl(4)) wordt willekeurig gekozen in overeenstemming met de kansverdelingen in figuur 8 Dit betekent dat de harmonische belasting van elke voetganger een andere frequentie en amplitude heeft De loopsnelheid van een enkele voetganger is gegeven in vergelijking (5) In het geval van groepen lopen alle voetgangers met dezelfde snelheid, gebaseerd op het gemiddelde van de individuele snelheden van alle voetgangers in de groep Hoewel de loopsnelheid voor alle voetgangers binnen een groep gelijk is wordt de stapfrequentie hierdoor niet beïnvloed Met andere woorden: er is geen sprake van synchronisatie-effecten Synchronisatie is het fenomeen dat voetgangers in een groep de neiging hebben om in de pas te gaan lopen, dus met dezelfde stapfrequentie De aanname dat synchronisatie geen rol speelt is correct voor groepen met lage voetgangerdichtheid Echter, indien de dichtheid toeneemt, zal de complexiteit van de dynamische belasting toenemen en kunnen synchronisatie-effecten wel optreden Deze effecten zijn met name gerelateerd aan zijdelingse trillingen [9] Daar staat tegenover dat de loopsnelheid en stapfrequentie in het algemeen lager zijn voor groepen met hoge voetgangerdichtheid wat resulteert in lage dynamische belastingsfactoren en daardoor lage dynamische belasting 5 Resultaten De piekversnelling in elke simulatie is berekend na het toepassen van een responsfilter ( 5Hz) om hoogfrequente numerieke ruis weg te nemen Twee voorbeelden zijn getoond in figuur 1 voor een enkele voetganger en een groep van 24 voetgangers Beide grafieken hebben betrekking op de respons in het midden van de brug met en zonder De eerste grafiek heeft betrekking op de respons veroorzaakt door een enkele voetganger met een stapfrequentie van 18 stappen per seconde en een loopsnelheid van 127 m/s De piekversnelling wordt gevonden na ongeveer 2 seconden, als de voetganger het midden van de brug bereikt (2 s x 127 m/s 25 m) Voor een groep voetgangers is de respons minder vanzelfsprekend zoals blijkt uit figuur 1 (onder) De voetgangers in deze groep van 24 lopen elk met een andere stapfrequentie maar met een gemiddelde loopsnelheid van 112 m/s In dit geval treedt de

6 piekversnelling op na 2 seconden, ruim voordat de groep het midden van de brug bereikt (2 sx1,12 m/s = 22,4m < 25 m) versnelling [m/s^2] versnelling [m/s^2],2 -, tijd [s] zonder met tijd [s] zonder met Fig 1 Voorbeeld van de respons in het midden van de brug veroorzaakt door een enkele voetganger (boven, fs = 18 Hz, v = 127 m/s) en een groep van 24 voetgangers (onder, v = 112 m/s) De piekversnelling in het midden van de brug voor alle 5 steekproeven zijn weergegeven in figuur 11 door middel van een histogram per belastingsgeval Deze grafieken zijn gebruikt om het dynamische gedrag van de brug en het effect van de te beoordelen Criteria voor het beperken van trillingshinder worden gewoonlijk uitgedrukt in versnelling De British Standard BS54 bijvoorbeeld geeft als trillingseis: a = 5 f 1 waarin f 1 de fundamentele eigenfrequentie betreft (hier geldt = 67 m/s 2 ) Ontwerpeisen gebaseerd op een piekversnelling zijn veilig maar resulteren veelal in zeer conservatieve constructies Er is daarom een 95%-responslimiet geïntroduceerd om de geringe aantal zeer hoge piekwaarden te negeren Deze 95%-responslimiet kan worden vergeleken met de trillingseis % steekproeven belastingsgeval 1: Enkele voetganger met zonder,1,2,3,5,6,7,9 1, 1,1 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 piekversnelling [m/s 2 ] 3 belastingsgeval 2: 3 voetgangers % steekproeven 2 1 met zonder,1,2,3,5,6,7,9 1, 1,1 piekversnelling [m/s 2 ] 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 Fig 11 Respons per belastingsgeval (de schaalverdeling op de verticale as is aangepast voor elk belastingsgeval)

7 % steekproeven belastingsgeval 3: 6 voetgangers met zonder,1,2,3,5,6,7,9 1, 1,1 piekversnelling [m/s 2 ] 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 15 belastingsgeval 4: 12 voetgangers % steekproeven 1 5 met zonder,1,2,3,5,6,7,9 1, 1,1 piekversnelling [m/s 2 ] 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 % steekproeven belastingsgeval 5: 24 voetgangers met zonder,1,2,3,5,6,7,9 1, 1,1 piekversnelling [m/s 2 ] 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 Fig 11 (vervolg) Twee parameters (p en q) zoals geïllustreerd in figuur 12 zijn gebruikt om de resultaten te analyseren De p-waarde verdeelt het histogram in twee gelijke delen van 5% van de steekproeven Voor grote aantallen voetgangers benadert het histogram een normale verdeling en benadert p het gemiddelde Voor kleine aantallen voetgangers ligt p dichtbij, maar is niet noodzakelijk gelijk aan de top van het histogram De q-waarde verdeelt het histogram in twee delen van 95% en 5% van het totaal aantal steekproeven en is gedefinieerd als de 95%-responslimiet De p- en q-waarden zijn weergegeven in tabel 1 voor de brug met en zonder Daarnaast is de verhouding tussen de respons met en zonder weergegeven om het effect van de te illustreren Dit effect voor p en q is gedefinieerd als respectievelijk p_zonder/ p_met en q_zonder / q_met De factoren β en γ in tabel 1 worden nader toegelicht in paragraaf 6 Fig 12 Typering van de responsverdeling voor kleine aantallen voetgangers (links) en grote aantallen voetgangers (rechts)

8 Tabel 1 Samenvatting van resultaten uit Monte Carlo simulaties (alle waarden zijn uitgedrukt als versnelling in m/s 2 ) Bel geval Aantal voetg (n) Waarden voor p (5%) Waarden voor q (95%) β (= p / n) γ (= q / n) p_zonder p_met p_effect q_zonder q_met q_effect zonder met zonder met 6 Interpretatie van resultaten De resultaten in tabel 1 zijn geïnterpreteerd door middel van de grafieken in figuur 13 De grafieken laten zien dat in alle gevallen de respons voor groepen significant hoger is dan voor een enkele voetganger De respons kan worden benaderd door formules van de vorm p = β n en q = γ n waarin n het aantal voetgangers betreft De factoren β en γ kunnen dan worden teruggerekend uit respectievelijk p enq (zie Tabel 1) Voor grote aantallen voetgangers benadert β 23 voor de brug zonder en 11 voor de brug met Voor γ zijn deze waarden respectievelijk 36 en 15 Naar verwachting zijn β en γ afhankelijk van de brugeigenschappen De factor n komt overeen met [1] waar dezelfde factor is afgeleid Hier dient vermeld te worden dat de standaardafwijking van de fout in de q-waarde vrij groot is door het geringe aantal steekproeven q_zonder (gebaseerd op simulaties) q_zonder (benadering: 36 n) p_zonder (gebaseerd op simulaties) p_zonder (benadering: 23 n) q_met (gebaseerd op simulaties) q_met (benadering: 15 n) p_met (gebaseerd op simulaties) p_met (benadering: 11 n) p, q [m/s^2] Fig 13 Respons in relatie tot het aantal voetgangers Aantal voetgangers Tabel 1 illustreert dat de respons van de brug met significant lager is dan de respons van de brug zonder Dit effect kan worden toegelicht door de verhouding tussen de respons met en zonder voor p en q Deze verhouding is weergegeven in figuur 14 voor elk belastingsgeval De grafiek laat zien dat voor grote groepen, de verhouding voor p een constante waarde van 21 nadert De verhouding voor q convergeert langzamer en zou naar een lagere waarde dan 24 kunnen convergeren p_effect q_effect q_effect p_effect Aantal voetgangers Fig 14 Effect van een voor een toenemend aantal voetgangers voor p en q

9 De grafieken in figuur 14 tonen afwijkingen van de constante waarden 21 en 24 voor kleine aantallen voetgangers Hetzelfde fenomeen kan worden waargenomen in figuur 13 waarin de benaderende lijnen gebaseerd op n voor kleine aantallen voetgangers afwijken Dit kan worden verklaard doordat de responsverdeling verschuift van een asymmetrische vorm voor een enkele voetganger naar een symmetrische vorm voor groepen voetgangers Dit fenomeen kan worden waargenomen in figuur 11 voor de respons zonder en is schematisch weergegeven in figuur 15 Fig 15 Verandering in responsverdeling van een asymmetrische vorm voor een enkele voetganger naar een symmetrische vorm voor een groep voetgangers De vorm van de responsverdeling wordt gedomineerd door de kans dat de stapfrequentie van een voetganger overeenkomt met de eigenfrequentie van de brug Dit fenomeen is geïllustreerd in de figuren 16 en 17 Deze figuren tonen de respons met alle stapfrequenties zoals van toepassing in belastingsgeval 1 (figuur 16) en belastingsgeval 2 (figuur 17) Voor een enkele voetganger die over een brug loopt zonder (figuur 16, links), worden hoge versnellingen alleen waargenomen als de stapfrequentie van de voetganger dicht bij de eigenfrequentie van de brug ligt Daardoor veroorzaakt de meerderheid van de voetgangers minimale trillingen wat resulteert in een grote, asymmetrische piek in het responspatroon zoals weergegeven in figuur 16 (links) Echter, voor groepen voetgangers is de kans groter dat de stapfrequentie van één van de voetgangers in de groep overeenkomt met de eigenfrequentie De andere voetgangers in de groep ervaren dezelfde respons Met andere woorden: een voetganger met een stapfrequentie die niet overeenkomt met de eigenfrequentie van de brug ervaart ook grote trillingen indien de stapfrequentie van één van de overige voetgangers in de groep wel overeenkomt met de eigenfrequentie van de brug Dit verklaart de grote spreiding en de normale verdeling in figuur 17 (links) Piekversnelling [m/s^2] voetganger 1 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2 2,3 2,4 Stapfrequentie [Hz] Piekversnelling [m/s^2] voetganger 1 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2 2,3 2,4 Stapfrequentie [Hz] Fig 16 Stapfrequenties van toepassing in belastingsgeval 1 (enkele voetganger) zonder (links) en met (rechts) Piekversnelling [m/s^2] voetganger 1 voetganger 2 voetganger 3 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2 2,3 2,4 Stapfrequentie [Hz] Piekversnelling [m/s^2] voetganger 1 voetganger 2 voetganger 3 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2 2,3 2,4 Stapfrequentie [Hz] Fig 17 Stapfrequenties van toepassing in belastingsgeval 2 (groepen van drie voetgangers) zonder (links) en met (rechts) De 95%-responslimiet inclusief een voor een groep van 24 voetgangers bedraagt ongeveer 74 m/s 2 (tabel 1) Dit is hoger dan de trillingseis zoals gesteld in BS54: = 67 m/s 2 De brug voldoet dus net niet voor grote

10 aantallen voetgangers Voor kleinere aantallen voldoet de brug wel (zie tabel 1) Het toepassen van een zwaardere kan de respons verder reduceren Zonder is de 95%responslimiet 1,78 m/s 2 voor grote aantallen voetgangers en voldoet de brug niet aan de trillingseis Dit is ook het geval bij kleine aantallen voetgangers Alleen bij één voetganger wordt aan de trillingseis van BS54 voldaan 7 Conclusies & Aanbevelingen Het effect van een tuned mass -demper () is geanalyseerd op basis van een eenvoudig type voetgangersbrug, belast door een enkele voetganger en diverse groepen voetgangers Er is aangetoond dat het effect van een afhangt van het aantal voetgangers Voor grote groepen voetgangers bedraagt de reductie van de 5%-responslimiet circa een factor 21 Voor een nauwkeurige bepaling van de 95%-responslimiet zijn meer steekproeven noodzakelijk Een toenemend aantal voetgangers resulteert in een toename van de respons Dit groepseffect wordt gekenmerkt door een factor ter grote van de wortel uit het aantal voetgangers Dit impliceert dat hogere versnellingen worden verwacht voor groepen met meer dan 24 voetgangers Echter, de dynamische belasting wordt complexer naarmate de dichtheid van voetgangers toeneemt Ten eerste zal de loopsnelheid verminderen, wat resulteert in een lagere dynamische belasting Ten tweede wordt een zekere mate van synchronisatie verwacht wat resulteert in een toename van de respons Deze fenomenen behoeven nader onderzoek 8 Dankwoord Dit artikel is onderdeel van een MSc-afstudeerproject wat is uitgevoerd onder begeleiding van de Technische Universiteit Eindhoven in samenwerking met Movares Nederland BV, het ingenieursbureau wat zich met name richt op mobiliteitsvraagstukken De volgende personen hebben een waardevolle bijdrage aan dit project geleverd: László Vákár initieerde en begeleide het project Daarnaast heeft Wybo Gardien geassisteerd bij het computerprogramma Balkmodel 9 Referenties [1] BREMAN C, SNIJDER, HH, STUIT, HG, BAKKER, MCM, Effect of a Tuned Mass Damper in Footbridge Design, Proceedings of the third international conference on Footbridge 28 - Footbridges for urban renewal, editors E Caetano & A Cunha, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), Porto, Portugal, 28, pp and 1 pages on CD [2] GARDIEN W, Walsschot CPL, Handleiding Spoormodel, Movares Nederland BV, Utrecht, 21 [3] BACHMANN H, Ammann W, Vibrations in Structures - Induced by Man and Machines, Structural Engineering Documents, Vol 3e, International Association of Bridge and Structural Engineering (IABSE), Zürich, 1987 [4] DEN HARTOG JP, Mechanical Vibrations, McGraw-Hill, New York, 194 [5] BACHMANN H, Weber B, Tuned Vibration Absorbers for "Lively" Structures, Structural Engineering International 5, 1995 (1), pp [6] BUTZ EC, Beitrag zur Berechnung fußgängerinduzierter Brückenschwingungen, PhD thesis, RWTH Aachen, 26 [7] ŽIVANOVIĆ S, Probability-based prediction of multi-mode vibration response to walking excitation, Engineering Structures, Vol 29, No 6, June 27, pp [8] KERR SC, Human induced loading on staircases, PhD thesis, University College London, 1998 [9] NAKAMURA S, Model for Lateral Excitation of Footbridges by Synchronous Walking, Journal of Structural Engineering, January 24, pp [1] MATSUMOTO Y, Nishioka, T, Shiojiri, H Matsuzaki, K, Dynamic design of footbridges, IABSE Proceedings, No P-17/78, 1978, pp 1-15

Vortex-excitatie trillingen getemd

Vortex-excitatie trillingen getemd Werkspoorbrug, Utrecht (2) Vortex-excitatie trillingen getemd Tijdens de hevige najaarswinden van 22 bleek dat er ernstige trillingen optraden in de diagonalen van de net ingevaren Werkspoorbrug bij Utrecht.

Nadere informatie

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Colin van Weelden CT3000 Bachelor Eindwerk Begeleiders: 1379550 TU Delft P.C.J. Hoogenboom Delft, Juni 2010 C.B.M. Blom Voorwoord Dit rapport is het eindresultaat

Nadere informatie

Technisch Rapport Golfoploop en Golfoverslag bij Dijken

Technisch Rapport Golfoploop en Golfoverslag bij Dijken De Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) is een onafhankelijke adviescommissie, die gevraagd en ongevraagd de minister van Verkeer en Waterstaat adviseert over alle technisch-wetenschappelijke

Nadere informatie

Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven

Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven Dirk de Lange 1210497-000 Deltares, 2015, B Deltores

Nadere informatie

Informatiebeveiliging in economisch perspectief

Informatiebeveiliging in economisch perspectief Informatiebeveiliging in economisch perspectief Doelmatig investeren in de informatiebeveiliging van een webwinkel Bachelor thesis Informatica & Economie Begeleider: Dr. Ir. J. van den Berg Auteur: John

Nadere informatie

Digitale signaalverwerking van het EEG

Digitale signaalverwerking van het EEG Digitale signaalverwerking van het EEG ACHTERGRONDEN EN KLINISCHE TOEPASSINGEN Michel J.A.M. van PUTTEN & Kees J. STAM Inhoudsopgave 1 Introductie 2 2 Signaalanalyse in de KNF 2 3 Algemene signaalkenmerken

Nadere informatie

Veiligheid Nederland in Kaart Inschatting van het aantal slachtoffers ten gevolge van overstroming

Veiligheid Nederland in Kaart Inschatting van het aantal slachtoffers ten gevolge van overstroming Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat Veiligheid Nederland in Kaart Inschatting van het aantal slachtoffers ten gevolge van overstroming Dijkringen 7, 14 en 36 Januari 2006 Ministerie van

Nadere informatie

RAPPORT. Onderzoek LTE-dekking in Nederland. Mogelijkheden voor gebieden zonder snelle vaste internettoegang

RAPPORT. Onderzoek LTE-dekking in Nederland. Mogelijkheden voor gebieden zonder snelle vaste internettoegang RAPPORT Onderzoek LTE-dekking in Nederland Mogelijkheden voor gebieden zonder snelle vaste internettoegang Rapport uitgebracht aan het ministerie van Economische Zaken Hilversum, februari 2015 Management

Nadere informatie

Koninklijk Actuarieel Genootschap. Zuivere schadevrije jaren. rapport. een uniforme terugvaltabel

Koninklijk Actuarieel Genootschap. Zuivere schadevrije jaren. rapport. een uniforme terugvaltabel Koninklijk Actuarieel Genootschap rapport een uniforme terugvaltabel Koninklijk Actuarieel Genootschap Rapport een uniforme terugvaltabel Utrecht, juni 213 AGwerkgroep VERANTWOORDING Wie heeft dit rapport

Nadere informatie

MOGELIJKHEDEN VOOR HET ONTWIKKELEN VAN EEN LETSELVOORSPELLEND MODEL

MOGELIJKHEDEN VOOR HET ONTWIKKELEN VAN EEN LETSELVOORSPELLEND MODEL MOGELIJKHEDEN VOOR HET ONTWIKKELEN VAN EEN LETSELVOORSPELLEND MODEL R-87-34 Ir. T. Heijer, V. Kars & G.C. Ederveen Leidschendam, 1987 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV -2- -3-

Nadere informatie

Leidraad RAMS. Sturen op prestaties van systemen 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU

Leidraad RAMS. Sturen op prestaties van systemen 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat 9(57528:(/,-. 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU Leidraad RAMS Sturen op prestaties van

Nadere informatie

2. ISSN-nummer. 1. Rapportnummer 0920-0592 VK 2004.002. 3. Titel rapport. 4. Auteur(s) FOSIM 5.0 Gebruikershandleiding. ir T. Dijker ir P.

2. ISSN-nummer. 1. Rapportnummer 0920-0592 VK 2004.002. 3. Titel rapport. 4. Auteur(s) FOSIM 5.0 Gebruikershandleiding. ir T. Dijker ir P. Document van de Sectie Transport & Planning 1. Rapportnummer VK 2004.002 3. Titel rapport FOSIM 5.0 Gebruikershandleiding 5. Uitvoerend instituut Technische Universiteit Delft, Afdeling Transport & Planning

Nadere informatie

Het gebruik van optimalisatiesoftware bij het ontwerp van de draagstructuur voor een zonnewagen

Het gebruik van optimalisatiesoftware bij het ontwerp van de draagstructuur voor een zonnewagen 2007 2008 Van Hooreweder Brecht Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica Het gebruik van optimalisatiesoftware bij het ontwerp van de draagstructuur voor een zonnewagen Ondernemingsproject

Nadere informatie

Gebouwschade Loppersum

Gebouwschade Loppersum Gebouwschade Loppersum Drs. G. de Lange ir. N.G.C. van Oostrom Drs. S. Dortland Ir. H. Borsje (TNO) Ir. S.A.J. de Richemont (TNO) 1202097-000 Deltares, 2011 Titel Gebouwschade Loppersum Opdrachtgever

Nadere informatie

Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland

Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland Aart Overeem en Adri Buishand De Bilt, 2012 Technical report; TR-332 Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland Versie 1.0 Datum 4 mei 2012

Nadere informatie

Uitwerking herziening berekeningssystematiek Vereist Eigen Vermogen. Juni 2011

Uitwerking herziening berekeningssystematiek Vereist Eigen Vermogen. Juni 2011 Uitwerking herziening berekeningssystematiek Vereist Eigen Vermogen Juni 2011 1 Samenvatting 1.1 Inleiding Op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft DNB, vanuit haar expertise,

Nadere informatie

De (toe)komst van elektrische auto s in Nederland: voorkeuren van consumenten door het adoptieproces heen. Marija Bočkarjova

De (toe)komst van elektrische auto s in Nederland: voorkeuren van consumenten door het adoptieproces heen. Marija Bočkarjova TVW Tijdschrift Vervoerswetenschap Jaargang 51, nummer 2 april 2015 pagina 40-67 ISSN: 1571-9227 www.vervoerswetenschap.nl De (toe)komst van elektrische auto s in Nederland: voorkeuren van consumenten

Nadere informatie

Turbulente. Overzichtsartikel

Turbulente. Overzichtsartikel 216 NAW 5/3 nr. 3 september 2002 Turbulente menging Bernard Geurts Bernard Geurts Faculteit der Toegepaste Wiskunde, Universiteit Twente Postbus 217, 7500 AE Enschede b.j.geurts@math.utwente.nl Overzichtsartikel

Nadere informatie

Onderzoek. naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend

Onderzoek. naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend Onderzoek naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend Colofon 2010 Agentschap Telecom ISBN 978 908 15 7321 4 Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Uitgevoerd door

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

ALGEMENE STATISTIEK. A.W. van der Vaart en anderen

ALGEMENE STATISTIEK. A.W. van der Vaart en anderen ALGEMENE STATISTIEK A.W. van der Vaart en anderen VOORWOORD Dit collegedictaat omvat de stof van het college Algemene Statistiek, zowel de versie voor Econometrie en Wiskunde studenten, als de versie voor

Nadere informatie

Grote concentraties warmtepompen in een woonwijk en gevolgen elektriciteitsnetwerk

Grote concentraties warmtepompen in een woonwijk en gevolgen elektriciteitsnetwerk Grote concentraties warmtepompen in een woonwijk en gevolgen elektriciteitsnetwerk Vermijden overbelasting door gebruik van PowerMatcher met minimalisatie comfortverlies voor bewoners tijdens kortdurende

Nadere informatie

Fluittonen om gebouwen. Oorzaken en preventie. Master Project 2

Fluittonen om gebouwen. Oorzaken en preventie. Master Project 2 Fluittonen om gebouwen. Oorzaken en preventie. Master Project 2 Student: Rinka van Dommelen Studentnummer: 0570861 Datum: Maart 2012 Begeleiders: Prof. Ir. L.C.J. van Luxemburg M.C.J. Hornikx PhD. R.H.C.

Nadere informatie

3.0 INLEIDING 3.0.1 Wat te verwachten in dit hoofdstuk 3 3.0.2 Krachten en momenten bij het vliegen 4 3.0.3 De wetten van Newton 7 3.0.

3.0 INLEIDING 3.0.1 Wat te verwachten in dit hoofdstuk 3 3.0.2 Krachten en momenten bij het vliegen 4 3.0.3 De wetten van Newton 7 3.0. 3. THEORIE VAN HET VLIEGEN 3.0 INLEIDING 3.0.1 Wat te verwachten in dit hoofdstuk 3 3.0.2 Krachten en momenten bij het vliegen 4 3.0.3 De wetten van Newton 7 3.0.4 Het gewicht 7 3.1 AËRODYNAMICA-I: LUCHT

Nadere informatie

Een kwantitatieve risicoindicator voor financiële producten

Een kwantitatieve risicoindicator voor financiële producten Een kwantitatieve risicoindicator voor financiële producten Autoriteit Financiële Markten Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is toezichthouder op het gedrag van alle partijen

Nadere informatie

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Dit document beschrijft hoe wetenschappelijk onderzoek in het algemeen wordt uitgevoerd en op welke aspecten het Kennisplatform let bij de interpretatie van onderzoeksresultaten.

Nadere informatie

Validatie Steentoets2008

Validatie Steentoets2008 Opdrachtgever: Rijkswaterstaat, Waterdienst Validatie Steentoets8 Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen ir M. Klein Breteler Rapport februari 9 Kennisleemtes Steenbekledingen H86 februari

Nadere informatie

EVALUATIE VAN RISICOMAATSTAVEN

EVALUATIE VAN RISICOMAATSTAVEN EVALUATIE VAN RISICOMAATSTAVEN Anti-VaR T.R. Bank 1114271 trbank@few.vu.nl Bedrijfswiskunde & Informatica April 2007 vrije Universiteit amsterdam INTENTIONALLY LEFT BLANK Voorwoord Aan het eind van de

Nadere informatie

Statistiek in de Praktijk - samenvatting

Statistiek in de Praktijk - samenvatting Statistiek in de Praktijk - samenvatting Wim Muskee 11 maart 2005 Vrij naar het boek van Moore & McCabe Inhoudsopgave 1 kijken naar gegevens - verdelingen 4 1.1 weergeven van verdelingen met grafieken.......................

Nadere informatie

Wat beïnvloedt het risico op voortijdig schoolverlaten? Een multivariate analyse. Frank Pijpers

Wat beïnvloedt het risico op voortijdig schoolverlaten? Een multivariate analyse. Frank Pijpers Wat beïnvloedt het risico op voortijdig schoolverlaten? Een multivariate analyse Frank Pijpers De meeste jongeren in Nederland hebben succes op school en behalen een startkwalificatie. Een kleine minderheid

Nadere informatie