Deel 5: bijlagen. Voorstellen ombuigingsoperatie gemeente Bloemendaal. Corsa

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel 5: bijlagen. Voorstellen ombuigingsoperatie 2012-2014 gemeente Bloemendaal. Corsa 2010022209"

Transcriptie

1 Deel 5: bijlagen Voorstellen ombuigingsoperatie gemeente Bloemendaal Corsa

2 Voorstellen deelgebied efficiënter werken Nummer voorstel: Korte beschrijving voorstel: Selectieve vacaturestop Eff_1 Het versoberen of afstoten van taken vertaalt zich doorgaans niet meteen in een besparing. Voor bezuinigingen op korte termijn is een ingreep in het takenpakket alleen effectief als degene die het werk verricht intern een andere functie gaat bekleden of uit dienst treedt. Met andere woorden: als met het werk ook de ambtenaar verdwijnt. Gebeurt dat niet, dan veranderen de salariskosten in uitkeringslasten of uitgaven voor bovenformatieven. Pensionering Natuurlijk verloop is niet te voorspellen, behalve waar het gaat om vertrek vanwege pensionering. Het is dan ook verstandig om in kaart te brengen welke medewerkers de komende jaren met (vervroegd) pensioen gaan, en te bepalen of het wenselijk is om hun taken dan in de huidige vorm en omvang te continueren. Is dat niet het geval, dan kan het pensioenmoment worden aangegrepen om taken te versoberen dan wel af te stoten. Indien het takenpakket in de huidige omvang moet blijven bestaan, kan worden bekeken of het mogelijk is de vrijvallende formatieplaats te laten innemen door een medewerker van wie het takenpakket wèl versoberd of afgestoten kan worden. Reguliere vacature Wanneer een gewone vacature ontstaat, kan een soortgelijke procedure worden ingezet. Allereerst wordt de vraag beantwoord of het takenpakket in de huidige vorm en omvang moet blijven bestaan, of dat een herschikking van taken enige efficiëntie-winst kan opleveren. Vervolgens kan worden bekeken of de vrijvallende formatieplaats geheel moet worden ingevuld, en zo ja, of er een medewerker is die op de functie past en van wie het takenpakket wel versoberd of afgestoten kan worden. Bepaalde of onbepaalde tijd Bij alle vacatures die ontstaan, moet niet alleen de vraag worden gesteld of invulling in de huidige vorm en omvang nodig is, maar ook of invulling voor bepaalde of onbepaalde tijd moet plaatsvinden. De keuze die daarin wordt gemaakt, is afhankelijk van twee zaken: de verwachting ten aanzien van het voortbestaan van de taken en de inschatting van het niveau waarop de functie in de toekomst kan worden ingevuld. Als er bijvoorbeeld een concrete ontwikkelopgave ligt die tijdelijk vraagt om een hoger niveau van functievervulling, kan worden gekozen voor een projectaanstelling met een zwaardere waardering. En als de prognose is dat de taken in de toekomst verdwijnen of sterk van aard gaan veranderen, kan ook worden gekozen voor een tijdelijke aanstelling. Toekomstverkenning Bij de overheid en in het onderwijs wordt de komende tien jaar een grote uittocht van personeel verwacht. De kwaliteit van de publieke dienstverlening komt daardoor wellicht onder druk te staan. In 2020 zijn gemiddeld zeven op de tien van die mensen die in overheids- en onderwijssector werken, vertrokken of van baan gewisseld. Pakweg de helft 2

3 ervan gaat met pensioen, de rest gaat naar een andere werkgever of stopt - al dan niet noodgedwongen. Dat blijkt uit een toekomstverkenning die de Samenwerkende Centrales Overheidspersoneel (SCO), het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) hebben gemaakt van de arbeidsmarkt in de publieke sector (het rapport De grote uittocht). Arbeidsmarkt Zodra de arbeidsmarkt in Nederland weer aantrekt, zo blijkt uit het rapport, wordt het lastig voldoende en gekwalificeerde mensen te vinden die ambtenaar willen worden. Door de combinatie van arbeidsmarktkrapte en te verwachten rijksbezuinigingen is er een tijd lang geen ruimte om nieuwe mensen aan te nemen. Van elke tien werknemers gaan er in de komende 10 jaar gemiddeld drie met pensioen. Bezuinigingen Bezuinigingen op de overheid verergeren de gevolgen van de exodus. Ze leiden tot minder budgetten voor arbeidsvoorwaarden. Daardoor is het voor publieke werkgevers lastiger concurreren op de arbeidsmarkt. Een dergelijke politieke keuze heeft ook gevolgen voor het imago van de overheid als werkgever. En daarmee ook voor de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening van ons openbaar bestuur! Welke keuzes ook gemaakt worden, door de vergrijzing en door bezuinigingen ontstaan grote arbeidsmarkt- en personeelsproblemen die om aandacht vragen, aldus het rapport. Bloemendaal formatieve consequenties, in fte: evt. fasering aangeven. Het bovenstaande geldt uiteraard ook voor Bloemendaal. Er zijn nu ambitieuze plannen om te komen tot meer dynamiek en flexibiliteit binnen de gemeente, om zodoende de kwaliteit van de dienstverlening te vergroten. Deze ontwikkeling vergt een bepaalde kwantitatieve en kwalitatieve personele inzet. Indien deze ontwikkeling nu tot stilstand komt, zullen de problemen in de toekomst groter zijn, niet alleen voor wat betreft de arbeidsmarktpositie, maar ook voor de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening. Dit voorstel wordt mede gebruikt om de taakstelling efficiency in te vullen en de ingeboekte formatieve besparing als gevolg van verminderen van taken te realiseren. Dit voorstel wordt mede gebruikt om de taakstelling efficiency in te vullen en de ingeboekte formatieve besparing als gevolg van verminderen van taken te realiseren. Efficiency: Mogelijk worden de begrote besparingen minder snel gerealiseerd dan begroot, zie hierboven. 3

4 Nummer voorstel: Korte beschrijving voorstel: ombuiging (bezuiniging) in formatieve consequenties, in fte: ombuiging worden evt. fasering aangeven. Inkoopbesparingen Regionaal Inkoopbureau eff_3a Het regionaal inkoopbureau is opgericht om enerzijds de inkoopfunctie te professionaliseren en anderzijds inkoopbesparingen te realiseren. Hiertoe gaat het inkoopbureau te werk a.d.h.v. zogenoemde inkoopjaarplannen met daarin de trajecten die voor dat jaar in aanmerking komen. Voor de komende drie jaar is een aantal trajecten waar het accent op zal komen te liggen inzichtelijk gemaakt. Het cumulatief van de budgetten van deze trajecten bedraagt 3.5 mln voor de komende drie jaar. Hierop wordt een inkoopbesparing verwacht van minimaal 10% wat resulteert in een totale besparing van ,-. Voorstel om de besparing als stelpost door te voeren, daar de nu vastgestelde trajecten mogelijkerwijs kunnen wijzigingen door voortschrijdend inzicht. Jaar Besparing (cumulatief) Totale besparing van ,- op de vooraf kenbaar gemaakte budgetten , , de kosten van de st. RIJK zijn reeds doorbelast Ja, de besparing wordt niet gerealiseerd waardoor de aan het afgeroomde budget verbonden invulling niet of slechts gedeeltelijk wordt gerealiseerd. 4

5 Nummer voorstel: Korte beschrijving voorstel: Taakstellende inkoopbesparing van een met de Abc- analyse vast te stellen percentage per productgroep. eff_3b Door de neergaande conjunctuur is de marktsector terughoudend. Investeringen staan op een laag pitje en het gros van de orderportefeuilles is slechts magertjes gevuld. Voor de gemeente als inkopende partij is deze periode van recessie juist hoogtij. De afhankelijkheid van marktpartijen is groter ten faveure van de gemeente. Hierdoor zijn er onderhandelingsresultaten te bereiken. Desondanks er al enige jaren geen inflatiecorrectie is doorgevoerd, is het voorstel om een taakstellende inkoopbesparing of inkoopdoelstelling op een aantal beïnvloedbare inkooppakketten (inkoopvolumes) door te voeren. Gedeelde smart is halve smart. Leveranciers moeten kostenverlagingen doorberekenen. Zo worden er al jaren prijsverhogingen op de gemeente afgewenteld (opgaande conjunctuur) maar prijsverlagingen zelden tot niet. Dit biedt mogelijkheden. formatieve consequenties, in fte: evt. fasering aangeven. verbonden aan de Echter, om dit te kunnen doen is een ABC analyse noodzakelijk. Deze analyse geeft inzicht in alle inkooppakketten en leveranciers om vervolgens per (sub)segment het daadwerkelijke beïnvloedbare inkoopvolume inzichtelijk te maken, zodoende een besparingspotentieel met aanbevelingen af te kunnen gegeven dat doorvertaald kan worden in gefundeerde inkoopdoelstellingen of een taakstelling. De inkoopscan geeft inzicht en levert concrete handvatten om gericht tot besparingen te komen door inzicht in het beïnvloedbare inkoopvolume van de gemeente traceren van verbetermogelijkheden het kwantificeren van het besparingspotentieel heldere conclusies en aanbevelingen die doorvertaald kunnen worden in haalbare inkoopdoelstellingen waarmee zowel op korte als op lange termijn besparingen gerealiseerd kunnen worden Gemiddeld wordt een besparingspotentieel aangehouden tussen de 1 3 % op het beïnvloedbare inkoopvolume. Voorzichtigheidshalve wordt uitgegaan van een realiseerbare besparing van 1,5%: (gebaseerd op een beïnvloedbaar inkoopvolume van 10 mln). Het exacte bedrag volgt uit de ABC-analyse. Een ABC analyse kan snel uitgevoerd worden. Een deel van de resultaten van de scan kan vervolgens al in 2011 worden geëffectueerd. Tot en met 2014 is het doel cumulatief De gemiddelde kosten verbonden aan een ABC analyse zijn 5.000,-. Echter, in RIJK (gezamenlijk) verband kan de ABC analyse uitgevoerd worden voor 2.500,- tot 4.000,-. Nee 5

6 Voorstellen op het deelgebied Taken en formatie (T&F) Nummer voorstel: Korte beschrijving voorstel: Verkeer/wegbeheer: Vermindering inzet op banken, papiermanden en drinkfonteinen ( ) T&F.1 De inzet op het onderhoud en vervanging van banken, papiermanden en drinkfonteinen in de openbare ruimte is geen wettelijke taak. Vermindering van onderhoud en vervanging en geleidelijk afschaffen ervan leidt tot een besparing binnen het budget. Budget is nu afgestemd op het in stand houden van het basisniveau. Het gevolg is minder voorzieningen in de openbare ruimte. Banken Er wordt voorgesteld per jaar te bezuinigen door het verminderen van banken in de openbare ruimte. Binnen het huidige beleid wordt van defecte banken beoordeeld of deze teruggeplaatst moeten worden. Veelal wordt dat niet gedaan. Indien hiermee wordt verder gegaan verdwijnen de banken langzamerhand uit het Bloemendaalse straat beeld. Dit kan als minder service worden ervaren. Prullenbakken Er wordt voorgesteld hierop niet te bezuinigen. Deze staan op plaatsen waar de kans op zwerfafval het grootst is. Vermindering zal leiden tot meer zwerfafval. Veel meldingen gaan nu over zwerfafval en prullenbakken. Hierdoor komt het onderhoudsniveau basis en de service onder druk te staan. Drinkfonteinen Er wordt voorgesteld per jaar te bezuinigen door afschaffing. Als de drinkfonteinen niet worden geplaatst, wordt dit mogelijk ervaren als minder service. formatieve consequenties, in fte: verbonden aan de per jaar Banken: onderhoud is al minimaal Prullenbakken: minder prullenbakken betekent mogelijk toename meldingen en meer inzet uren zwerfafval Drinkfonteinen: 80 uur 2011 Er moet een budget blijven bestaan om de banken te kunnen verwijderen. Om de drinkfonteinen te verwijderen moet ook de standplaats en de watermeterput worden verwijderd. Basisniveau wordt niet gehaald. 6

7 Verkeer/wegbeheer: Verminderen van structurele verhogingen van het budget onderhoud wegen Nummer voorstel: T&F. 3 Korte beschrijving voorstel: formatieve consequenties, in fte: Op dit moment worden wegen onderhouden op een door de raad vastgesteld onderhoudniveau. Dit niveau (rationeel wegbeheer) heeft tot doel het wegennet tegen zo laag mogelijke kosten veilig en redelijk comfortabel te onderhouden. Om dit de komende jaren te kunnen realiseren, heeft de gemeenteraad in november 2009 besloten de budgetten de komende jaren structureel stapsgewijs te verhogen opdat vanaf 2013 voldoende budget beschikbaar is. Daarnaast zijn middelen beschikbaar om het nu bestaande achterstallig onderhoud in te lopen. Bezuinigen leidt dus tot achterstallig onderhoud. Voorgesteld wordt de door de raad in november 2009 vastgestelde structurele verhogingen van het budget te halveren. In eerste instantie toename van achterstallig wegonderhoud tot ca eind Op langere termijn hogere onderhoudskosten aan vooral asfaltwegen doordat zwaardere onderhoudsmaatregelen nodig zijn : : Vanaf 2013 : , de aan wegbeheer toegerekende fte s zijn gebaseerd op het huidige budget De verkeersveiligheid dient ook bij een verlaging van het onderhoudsniveau gewaarborgd te blijven. Op langere termijn is er bovendien het risico dat onderhoudskosten stijgen als gevolg van extra slijtage als gevolg van niet tijdig uitgevoerd onderhoud. 7

8 Nummer voorstel: Korte beschrijving voorstel: formatieve consequenties, in fte: Natuur: Onderhoudsniveau groen/bomen/parken verlagen T&F. 4_a Er wordt voorgesteld te onderzoeken welke besparingen door verlaging onderhoudsniveau gerealiseerd kunnen worden. Minder inzet op het onderhoud van openbaar groen, maximaal tot een minimum niveau aan onderhoud. Nader vast te stellen Nader vast te stellen 2011 Nader te bepalen. We moeten een plan opstellen. We moeten zoeken naar vermindering in aanleg of areaal. Deze acties kosten tijd en geld. Besparing kan daarom deels pas in het volgende jaar worden behaald. 1- Het groen wordt nu onderhouden op niveau basis. Zonder meer verlagen van dit onderhoudsniveau (bij handhaven van de bestaande aanleg) leidt tot kapitaalvernietiging en plaatselijk zeer laag kwaliteitsniveau (dode planten overwoekerd door onkruid). Voor een haalbare budgetverlaging moet omvorming plaatsvinden van intensief groen naar minder intensief groen, bijvoorbeeld van heesters of borders naar gras; of van gazon naar ruw gras. Voor een deel van deze omvorming is eerst een investering nodig, zodat de besparing pas in het daaropvolgende jaar wordt gerealiseerd. 2- Door werkpakketten aan het beheersysteem te koppelen, kan het inzicht in de onderhoudsbudgetten worden verdiept (wat mag het kosten?), waardoor met een heel beperkte investering gericht naar bezuinigingen op het onderhoud kan worden gezocht (zie voorstel). 3- Verlagen onderhoudsniveau bomen leidt tot onveiligheid en risicoaansprakelijkheid en is daarom af te raden. 8

9 Nummer voorstel: Korte beschrijving voorstel: Reiniging: gewijzigde dekking t.a.v. veegplan, afschaffing hondenpoepbestrijding en vermindering tegengaan wildplakken , en T&F. 5a Er wordt voorgesteld de inzet op deze acties anders te dekken, te verminderen of geheel af te schaffen. Algemeen De raad heeft vastgesteld dat de openbare ruimte de basiskwaliteit moet halen. De budgetten en de formatie is afgestemd op het halen van deze doelstelling. Huidige beleid wordt op onderdelen hondenpoepbestrijding en wildplakken veranderd. Binnen de huidige begroting is gepland dat het veegbeleid (met onkruidbestrijding op verhardingen) en het hondenpoepbeleid worden geëvalueerd in Voor wat betreft de reiniging gaan de meeste klachten in de melddesk gaan over onkruid, hondenpoep, zwerfafval en veegwerk. Vegen / zwerfafval Het veegwerk bestaat een aantal onderdelen. Ten eerste zijn daar de gewone veegrondes waarbij de goten worden geveegd. Het daar verzamelde vuil, veelal van bomen (bloesem, zaden, enz.). Ten tweede wordt in de bladtijd (okt-dec. Jan) al het gevallen blad van de wegen gehaald. Verder worden bladkorven geplaatst en zwerfafval opgeruimd. Ook de bladkorven (ingevoerd sinds 2007) worden van deze budgetten uitgevoerd. Als bladkorven niet worden geplaatst, zullen inwoners dit als verminderde service ervaren. Bovendien zal door het verwijderen van de bladkorven meer veegwerk overblijven. Het advies is om de bladkorven daarom te handhaven. Bij niet of verminderd vegen zal de gemeente vervuilen en niet meer voldoen aan de basiskwaliteit. Op het moment wordt zodanig geveegd dat het basisniveau wordt gehaald. Verder zullen de kosten voor het reinigen van het riool oplopen. Nu is niet in te schatten met hoeveel. Op het veegvuil zal meer onkruid groeien. Meer plassen ontstaan met als gevolg minder verkeersveiligheid en meer overlast en hinder. De jaarkosten bestaan uit drie beschikbare veegbudgetten t.l.v : , t.l.v. de rioolexploitatie : , t.l.v. de reinigings- afvalinzamelingsexploitatie : , t.l.v. de algemene dienst. In verband met verminderd toegestaan gebruik van chemische onkruidbestrijding, neemt de groei daarvan toe. Deze kan worden beperkt met behulp van borstelen en vaker vegen. Bezuinigen op dit product wordt daarom afgeraden. In 2011 zal een nieuw veegplan worden opgesteld. De verwachting is dat het behalen van de door de raad vastgestelde basiskwaliteit eerder een intensivering dan een afname van het vegen noodzakelijk maakt. 9

10 Voorgesteld wordt om een bezuiniging op de algemene dienst te realiseren door twee maal ,-- ten laste te brengen van de beide hierboven vermelde exploitaties, in plaats van ten laste van de algemene dienst (1 x ,-- t.l.v. riool en 1 x ,- t.l.v. reiniging; e.e.a. te motiveren met vermindering chemische onkruidbestrijding). Hierdoor wordt de inzet op de uitvoering van vegen niet verminderd. Hondenpoepzakjesautomaten Er wordt voorgesteld het budget van per jaar te schrappen. Hondenpoepzakjesautomaten verdwijnen. Er worden dan geen hondenpoepzakjes meer gratis verstrekt. Het beleid wordt aangepast. De gemeente doet dan helmaal niets gericht aan het opruimen van honden- (en paarden-) poep. De afwezigheid van deze automaten zal weinig invloed hebben op de kwaliteit van de openbare ruimte. Over honden- en vooral ook paardenpoep, worden wel veel meldingen gedaan. formatieve consequenties, in fte: Graffiti en wildplakken De openbare ruimte vervuilt gedeeltelijk of in zijn geheel. Er wordt geen of minder graffiti van gemeentelijke eigendommen verwijderd. Ook wordt er geen graffiti meer verwijderd van het viaduct aan de randweg. Dit is nu een afspraak tussen bewoners, provincie en gemeente. De kans is dat afgesproken basiskwaliteit niet meer gehaald wordt. Het budget voor de bestijding van graffiti bedraagt jaarlijks In praktijk kan het budget tot worden afgeraamd per jaar. Het veegbudget betreft een budget t.b.v. inhuur. Vermindering leidt tot verminderde inzet van externe, niet van interne formatie. Het verwijderen van zwerfvuil en het bijhouden van de hondenpoepzakjesautomaten wordt door een formatieplaats uitgevoerd. Indien deze vervalt, wordt minder zwerfafval opgeruimd bij de zogenaamde snoeproutes / winkelgebieden / de hangplekken / de brengparkjes (glas en papierbakken) en worden de prullenbakken minder frequent geledigd. Voorts ontbreekt de assistentie met bladblazer bij de veegrondes van de veegmachine. Voorgesteld wordt op onkruidbestrijding op verhardingen niet te bezuinigen, zodat dat ook geen interne uren kan opleveren. Het budget t.a.v. van de bestrijding van graffiti betreft een budget voor inhuur van een bedrijf (vrijwel hoofdzakelijk bestrijding van graffiti viaduct Westelijke Randweg, na de bezuiniging resteert daarvoor slechts 2.000,--). De formatie verdwijnt hier derhalve evenmin Hondenpoepzakjesautomaten verwijderen: uitvoering door eigen dienst. De (verkeers)veiligheid in de openbare ruimte dient gewaarborgd te blijven. De ervaren service wordt minder. 10

11 Toename hoeveelheid klachten. Lopende contracten met aannemers. Ook kwetsende graffiti wordt niet/ minder verwijderd. Publieke opinie zal negatief kunnen oordelen. 11

12 Nummer voorstel: Korte beschrijving voorstel: formatieve consequenties, in fte: Reiniging: op herhaling Afvalinzameling: T&F. 5b Er wordt voorgesteld NIET over te gaan tot invoering van huisvuilinzameling via het heffingsysteem DIFTAR, maar d.m.v. alternerend inzamelen van grijs afval, zoals dat bij een ruime meerderheid van de Nederlandse huishoudens geschiedt. Effect is daling van de kosten voor transport huisvuil (minder inzamelrondes) en ten gevolge van verminderde capaciteit om afval aan te bieden, verbetering van de afvalscheiding met minder afvoer duurdere fracties. Verwacht wordt dat de afvalstoffenheffing met een percentage tussen de 10 en 14% kan dalen. Voorts is aanwending van de egalisatiereserve t.b.v. de invoering van diftar niet meer noodzakelijk. De daling van de lokale last is positief voor de burger, maar kan ook worden aangewend om tegelijk de OZB met eenzelfde bedrag te laten stijgen. Nadeel is wel dat dit niet exact per huishouden zodanig kan worden geregeld dat het voor iedereen op nul uitkomt., de wijze van inzameling is uitbesteed. Wel is de wijze van invoering eenvoudiger, zodat darvoor geen externe ondersteuning hoeft te worden ingehuurd (ook t.l.v. egalisatiereserve) 2012 Vrijwel geen (kosten communicatie) De burger kan de alternerende inzameling ervaren als daling van de service (men moet meer scheiden, of een extra duurdere afvalemmer nemen, die men dan ook nog eens alleen iedere veertien dagen kan aanbieden). 12

13 Nummer voorstel: Korte beschrijving voorstel: formatieve consequenties, in fte: verbonden aan de Natuur: Verminderen/afschaffen eenjarige bloemperken T&F. 6_a Door het verminderen of geheel afschaffen van eenjarige bloemperken kan een besparing binnen dit budget worden gerealiseerd. of minder bloemperken en bloembakken in de openbare ruimte. Max ,-- per jaar Bloembakken: ,- Borders: 5.000,- Nader te bepalen 2011 Borders moeten worden uitgevlakt, aangevuld met grond en ingezaaid met gazon, kosten voor alle borders eenmalig ongeveer 2000,-. Nummer voorstel: Natuur: temporiseren renovatie plantsoenen T&F. 6_b Korte beschrijving voorstel: Er wordt voorgesteld het budget renovatie plantsoenen met ,- te verlagen Minder inzet op het onderhoud van openbaar groen. Versleten plantsoenen moeten langer wachten op uitvoering van een renovatie ,-- formatieve consequenties, in fte:, de resterende plantsoenrenovatie moeten nog steeds begeleid worden. Uivoering geschiedt extern geen Het groen wordt nu onderhouden op niveau basis. Vermindering van dit budget heeft tot gevolg dat renovaties van plantsoenen worden uitgesteld. Het niveau kan tijdelijk minder dan basis worden (plaatselijk zeer laag kwaliteitsniveau: dode planten overwoekerd door onkruid). 13

14 Natuur/Jeugd: of verminderde renovatie speelvoorzieningen , Nummer voorstel: T&F. 7 Korte beschrijving voorstel: Speelvoorzieningen in de buurt worden naar een bepaald niveau gerenoveerd en aangepast, hierbij gaat het niet om noodzakelijk onderhoud. Er wordt voorgesteld de inzet op speelvoorzieningen te verminderen tot noodzakelijk en minimaal onderhoud en het budget renovatie af te schaffen. Een mindere kwaliteit van speelvoorzieningen in de buurt, mogelijk minder afgestemd op doel- en leeftijdsgroep. formatieve consequenties, in fte: ,-- per jaar 2011 Buiten het feit dat de toestellen veilig moeten zijn voor het gebruik door kinderen is renovatie ook van belang voor het aantrekkelijk maken van bewegen en spelen. De moderne toestellen (dus geen wip en schommel meer, maar klimmen en klauteren) lenen zich meer voor bewegen door de kinderen vooral van het bovenlichaam. Bewegen is goed voor de kinderen voor de opbouw van het skelet en beweging van het bovenlichaam is nodig omdat de kinderen deze kant minder bewegen door pc en tv gebruik. Indien de speeltuinen en schoolpleinen niet meer gerenoveerd worden, zullen er plekken ontstaan in de gemeente die er steeds onaantrekkelijker gaan uitzien en vandalen aantrekken. 14

15 Beheer Eigendommen: Verlagen inzet handhaving ten aanzien van illegaal gebruik gemeentegrond Nummer voorstel: T&F. 8 Korte beschrijving voorstel: Er wordt voorgesteld het jaarlijkse budget voor de handhaving illegaal gebruik gemeentegrond geheel af te schaffen. Een mogelijke toename in het illegale gebruik van gemeentegronden ,-- per jaar formatieve consequenties, in fte: Nader vast te stellen 2011 Mogelijke toename illegaal grondgebruik. Risico tot verlies van grondeigendommen door verjaringssituaties. 15

16 Bouwzaken en APV: toezicht en handhaving beperken Nummer voorstel: T&F. 10 Korte beschrijving voorstel: formatieve consequenties, in fte: Door het toepassen van selectief toezicht kan de inzet op handhaving worden verminderd. Het gaat hierbij om verminderde inzet op bouw en woningtoezicht en handhaving APV (BOA s). Minder handhaving, minder zichtbaarheid, handhaven zal op basis van risicobepalingen. Maximaal ,- per jaar, mede afhankelijk van vermindering handhavingtaken. Er is ook sprake van teruglopende opbrengsten. Afhankelijk van daadwerkelijke vermindering handhavingtaken. Uitgegaan wordt van 2 fte Mogelijke wachtgelden Vermindering handhaving leidt tot toename in overtredingen van bepalingen uit het beleid. Tevens leidt minder handhaving tot een daling van de inkomsten uit handhaving. 16

17 RO/volkshuisvesting: Lokaal economisch beleid afschaffen ( ) Nummer voorstel: T&F. 11 Korte beschrijving voorstel: Het lokaal economisch beleid stimuleert (kleinschalige) ontwikkelingen en activiteiten in de dorpskernen en winkelgebieden. Het budget wordt voor diverse zaken aangewend. Minder inzet voor (kleinschalige) activiteiten in dorpskernen en winkelgebieden. Max ,-- per jaar formatieve consequenties, in fte: Per 2011 Hiermee vervalt het enige budget voor lokaal economisch beleid. 17

18 Verminderen inzet op onderhoud en schoonmaak strand , , en Nummer voorstel: T&F. 12 Korte beschrijving voorstel: Er wordt voorgesteld een verminderde inzet te plegen op onderhoud en schoonmaak van het strand. Minder personele en budgettaire inzet op onderhoud en schoonmaak. Van deze budgetten worden het strand, de strandopgang en het strandplateau schoongehouden. Verder worden al het meubilair, de borden, de slagboom en prullenbakken geplaatst en verwijderd, opgeslagen en onderhouden. Als de slagboom wordt verwijderd, zal dat jaarlijks ca aan onderhoudskosten opleveren. Gevolg is dat er ongecontroleerd van de strandafgang gebruik wordt gemaakt. De paviljoenhouders zijn een groot voorstander van de slagboom. Een andere mogelijkheid is de totale kosten van de slagboom ten laste van de paviljoenhouders brengen. Vanaf 2010 wordt structureel met andere afvalbakken gewerkt op het strand. Er worden er minder geplaatst. De nieuwe afvalbakken zijn goedkoper in onderhoud en zijn sneller te plaatsen. Daarom kan het budget onderhoud meubilair met worden afgeraamd. Het budget plaatsen meubilair kan worden afgeraamd met Voor de stranden en de Kop van de Zeeweg is het onderhoudsniveau basis afgesproken. Dit wordt dan niet gehaald. Deze uitgaven zijn overigens sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Storm, warm weer, wind, hoog water en het jaargetij waarin dit wel of niet plaatsvindt, beïnvloeden de uitgaven sterk. Het Hoogheemraadschap heeft overigens besloten om de jaarlijkse schoonmaakactie van het strand te laten vervallen. In een benchmark van alle strandgemeentes is Bloemendaal een gemeente waar de stranden het minst schoon zijn. Een reële besparing zou het afschaffen van de winterbakken. Vroeger stonden er geen prullenbakken op het strand van half september tot half mei. Nu staan er een aantal prullenbakken het hele jaar. Door deze bakken niet meer op het strand te laten staan en te legen kan ongeveer worden bespaard. Het strand vervuilt dan wel meer. E.e.a. moet vastgelegd worden in het recreatieve beleid en de strandnota. Verminderde uitgaven zouden plaats kunnen vinden door het onderhoudsniveau te verlagen. Gevolgen zullen veel meldingen zijn. Let op : de budgetten zijn afgestemd op minimale schoonmaakacties. Als er een zomer met veel mooie dagen is, lopen de schoonmaakkosten behoorlijk op met een overschrijding tot gevolg. De afgelopen jaren is het budget veelal overschreden. 18

19 formatieve consequenties, in fte: per jaar Niet in te schatten, afhankelijk van de omstandigheden. Het werk wordt uitbesteed, het gaat alleen om uren toezicht Mogelijk meer verrommeling van het strand. Veiligheid op het strand (glas/blik). Meer werk voor de EHBO van de Reddingsbrigade. Veel meldingen van zwerfafval. Er moeten worden geïnvesteerd op handhaving. APV aanpassen (meubilair). Publieke opinie zal negatief kunnen oordelen. 19

20 Stopzetten convenant Gemeente Bloemendaal en Gemeente (toenmalige brandweer) Hillegom Nummer voorstel: T&F. 14 Korte beschrijving voorstel: De gemeente Bloemendaal heeft sinds 1 mei 2007 afspraken over uitrukken in het gebied Vogelenzang met de gemeente (toenmalige brandweer) te Hillegom. Bloemendaal betaalt per uitruk. Er wordt voorgesteld te onderzoeken of dit convenant kan worden beëindigd door binnen de VRK (regionale brandweer) afspraken te maken over samenwerking tussen de buur veiligheidsregio s, waarbij de dichtstbijzijnde brandweer(post) als eerste uitrukt. De uitrukken kunnen dan mogelijk binnen de GR worden uitgevoerd. Een en ander hangt mede af van de plannen rond het verplaatsen van de kazerne ,-- per jaar formatieve consequenties, in fte: Nader vast te stellen Nader vast te stellen Het gebied Vogelenzang dient binnen de normen voor opkomsttijden te liggen. De brandweerzorg mag door de uitvoering van dit voorstel niet in het geding komen. 20

21 Deelname aan HALT Kennemerland stopzetten Nummer voorstel: T&F. 15 Korte beschrijving voorstel: formatieve consequenties, in fte: De gemeentelijke deelname in bureau HALT is geen wettelijke taak. Er wordt voorgesteld de deelname aan HALT stop te zetten. inzet meer op onder andere (preventie) voorlichtingslessen en projecten voor de groepen 7/8 van het basisonderwijs en de klassen 1 van het voortgezet onderwijs ter voorkoming van ongewenst gedrag en jeugdcriminaliteit. voorlichtingen meer in het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs, over normen en waarden, pestgedrag, diverse vormen van crimineel gedrag, drugsgebruik, problemen in de buurt, op school, groepsdruk, gevolgen van -strafbaar- gedrag. participatie in zorgen justitiële overleggen, onder andere in het Veiligheidshuis en Jeugd Interventie Teams en jeugdnetwerk 12+ en zorgteams binnen het onderwijs voor Bloemendaalse jeugd ,-- per jaar Indien de overeenkomst is opgezegd, geldt er een inspanningsverplichting voor de dienstverlener en de dienstafnemende gemeenten om de functionarissen, die de taken op grond van deze overeenkomst uitvoeren, in andere functies te plaatsen. Zie artikel 10 lid 2 van de dienstverleningsovereenkomst. Nader vast te stellen o.b.v. huidige overeenkomst met HALT. De gemeente heeft een dienstverleningsovereenkomst ( ) met de Stichting Halt Kennemerland die loopt tot 31 december Elke partij kan deze overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 52 weken schriftelijk opzeggen, indien een zodanige verandering van omstandigheden zoals genoemd in artikel 12 van de dienstverleningsovereenkomst is opgetreden. Alle geschillen in verband met deze overeenkomst of met afspraken die daarmee samenhangen, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Haarlem, aldus artikel 14 van de dienstverleningsovereenkomst. 21

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad,

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad, AMBITIES IN PERSPECTIEF PERSPECTIEFNOTA 2015-2018 2 AANBIEDINGSNOTA Geachte Raad, Hierbij biedt het college van burgemeester en wethouders zoals gebruikelijk in het voorjaar de perspectiefnota (PPN) aan

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

de groeidoelstelling bij te stellen, hoe verhoudt dit zich tot elkaar?

de groeidoelstelling bij te stellen, hoe verhoudt dit zich tot elkaar? 1 2 Vlottrekken woningmarkt College zet met deze begroting opnieuw in op het vlottrekken van de woningmarkt, de Vlottrekken van de woningmarkt is de fomulering, zoals is vastgesteld door de raad in het

Nadere informatie

Procesnota 2016. (15uit26655)

Procesnota 2016. (15uit26655) Procesnota 2016 (15uit26655) 2 PROCESNOTA 2016 1. Inleiding Voor u ligt de procesnota 2015. le kaders voor de komende jaren. Het is de opmaat voor de Programmabegroting 2016, die wij de raad in november

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Light versie: 24-09-2014 Voorwoord begroting 2015 Hierbij biedt het nieuwe college zijn eerste begroting 2015 (en de meerjarenbegroting 2016-2018) aan. Om de leesbaarheid en toegankelijkheid

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011 Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Resultaat tot nu toe... 3 3. Algemene schets van de financiële

Nadere informatie

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93 Inhoudsopgave I INLEIDING... 2 II JAARVERSLAG......... 10 PROGRAMMAVERANTWOORDING..... 11 Algemeen Bestuur en Organisatie.... 12 Openbare Orde en Veiligheid.... 29 Verkeer en Vervoer..... 39 Economie en

Nadere informatie

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 KADERBRIEF 2015 INHOUD Bladzijde Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 Bijlagen Bijlage 1: Lijst met voorstellen

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2005 en de meerjarenbegroting 2006-2008 bieden wij de ontwerp-begroting 2005-2008 aan. In deze aanbiedingsbrief

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011)

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Jaarverslag 2010 AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Aan de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2010 en de jaarrekening 2010 aan. Het jaarverslag 2010 bestaat uit de programmaverantwoording

Nadere informatie

Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 10 november om 19.30 uur in het stadhuis.

Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 10 november om 19.30 uur in het stadhuis. Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 10 november om 19.30 uur in het stadhuis. Afwezig: - Omnummer: 30 pagina 2 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 2. Financiële positie Algemeen 4 Meerjarenraming 2013 2015 5 Bezuinigen en.investeren

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil Toelichting ontwikkelingen financieel meerjarenperspectief Begroting 2014-2015 De verschillen tussen de begroting 2014 en de raming voor 2015 zien er als volgt uit: Onderdeel Begroting 2014 Bedragen x

Nadere informatie

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling Voorstel aan de raad Nummer: Z12-240934 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: D.Steert / J.W. van Dijk CS Concernadvies Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Raadsvoorstel. gemeente Tilburg. 2 e Richtinggevende debat met uitspraken en taakstellingen voor bezuinigingen

Raadsvoorstel. gemeente Tilburg. 2 e Richtinggevende debat met uitspraken en taakstellingen voor bezuinigingen Raadsvoorstel 2 e Richtinggevende debat met uitspraken en taakstellingen voor bezuinigingen Bijlagen/nummer Dienst/afdeling/sector Concernstaf/Beleidscontrol & Instrumentatie Aan de raad, Aanleiding In

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Inhoudsopgave.. 1 Aanbieding van de programmabegroting.. 3

Inhoudsopgave.. 1 Aanbieding van de programmabegroting.. 3 Inhoudsopgave 2017 Inhoudsopgave.. 1 Aanbieding van de programmabegroting.. 3 Deel 1 Begroting De programma s 1. Bestuur en veiligheid.. 9 2. Ruimtelijke ontwikkeling.... 15 3. Ruimtelijk beheer. 19 4.

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Gemeente Haarlem College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 511 2003 PB HAARLEM. Geacht College,

Gemeente Haarlem College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 511 2003 PB HAARLEM. Geacht College, ^ sterk in leren Spaarnesant Spaarnesant Richard Holkade 14-16 Postbus 800 2003 RV Haarlem T 023 543 01 00 F 023 543 0! 9! E info@spaarnesant.nl I vvww.spaarnesant.nl Gemeente Haarlem College van Burgemeesters

Nadere informatie