Deel 5: bijlagen. Voorstellen ombuigingsoperatie gemeente Bloemendaal. Corsa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel 5: bijlagen. Voorstellen ombuigingsoperatie 2012-2014 gemeente Bloemendaal. Corsa 2010022209"

Transcriptie

1 Deel 5: bijlagen Voorstellen ombuigingsoperatie gemeente Bloemendaal Corsa

2 Voorstellen deelgebied efficiënter werken Nummer voorstel: Korte beschrijving voorstel: Selectieve vacaturestop Eff_1 Het versoberen of afstoten van taken vertaalt zich doorgaans niet meteen in een besparing. Voor bezuinigingen op korte termijn is een ingreep in het takenpakket alleen effectief als degene die het werk verricht intern een andere functie gaat bekleden of uit dienst treedt. Met andere woorden: als met het werk ook de ambtenaar verdwijnt. Gebeurt dat niet, dan veranderen de salariskosten in uitkeringslasten of uitgaven voor bovenformatieven. Pensionering Natuurlijk verloop is niet te voorspellen, behalve waar het gaat om vertrek vanwege pensionering. Het is dan ook verstandig om in kaart te brengen welke medewerkers de komende jaren met (vervroegd) pensioen gaan, en te bepalen of het wenselijk is om hun taken dan in de huidige vorm en omvang te continueren. Is dat niet het geval, dan kan het pensioenmoment worden aangegrepen om taken te versoberen dan wel af te stoten. Indien het takenpakket in de huidige omvang moet blijven bestaan, kan worden bekeken of het mogelijk is de vrijvallende formatieplaats te laten innemen door een medewerker van wie het takenpakket wèl versoberd of afgestoten kan worden. Reguliere vacature Wanneer een gewone vacature ontstaat, kan een soortgelijke procedure worden ingezet. Allereerst wordt de vraag beantwoord of het takenpakket in de huidige vorm en omvang moet blijven bestaan, of dat een herschikking van taken enige efficiëntie-winst kan opleveren. Vervolgens kan worden bekeken of de vrijvallende formatieplaats geheel moet worden ingevuld, en zo ja, of er een medewerker is die op de functie past en van wie het takenpakket wel versoberd of afgestoten kan worden. Bepaalde of onbepaalde tijd Bij alle vacatures die ontstaan, moet niet alleen de vraag worden gesteld of invulling in de huidige vorm en omvang nodig is, maar ook of invulling voor bepaalde of onbepaalde tijd moet plaatsvinden. De keuze die daarin wordt gemaakt, is afhankelijk van twee zaken: de verwachting ten aanzien van het voortbestaan van de taken en de inschatting van het niveau waarop de functie in de toekomst kan worden ingevuld. Als er bijvoorbeeld een concrete ontwikkelopgave ligt die tijdelijk vraagt om een hoger niveau van functievervulling, kan worden gekozen voor een projectaanstelling met een zwaardere waardering. En als de prognose is dat de taken in de toekomst verdwijnen of sterk van aard gaan veranderen, kan ook worden gekozen voor een tijdelijke aanstelling. Toekomstverkenning Bij de overheid en in het onderwijs wordt de komende tien jaar een grote uittocht van personeel verwacht. De kwaliteit van de publieke dienstverlening komt daardoor wellicht onder druk te staan. In 2020 zijn gemiddeld zeven op de tien van die mensen die in overheids- en onderwijssector werken, vertrokken of van baan gewisseld. Pakweg de helft 2

3 ervan gaat met pensioen, de rest gaat naar een andere werkgever of stopt - al dan niet noodgedwongen. Dat blijkt uit een toekomstverkenning die de Samenwerkende Centrales Overheidspersoneel (SCO), het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) hebben gemaakt van de arbeidsmarkt in de publieke sector (het rapport De grote uittocht). Arbeidsmarkt Zodra de arbeidsmarkt in Nederland weer aantrekt, zo blijkt uit het rapport, wordt het lastig voldoende en gekwalificeerde mensen te vinden die ambtenaar willen worden. Door de combinatie van arbeidsmarktkrapte en te verwachten rijksbezuinigingen is er een tijd lang geen ruimte om nieuwe mensen aan te nemen. Van elke tien werknemers gaan er in de komende 10 jaar gemiddeld drie met pensioen. Bezuinigingen Bezuinigingen op de overheid verergeren de gevolgen van de exodus. Ze leiden tot minder budgetten voor arbeidsvoorwaarden. Daardoor is het voor publieke werkgevers lastiger concurreren op de arbeidsmarkt. Een dergelijke politieke keuze heeft ook gevolgen voor het imago van de overheid als werkgever. En daarmee ook voor de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening van ons openbaar bestuur! Welke keuzes ook gemaakt worden, door de vergrijzing en door bezuinigingen ontstaan grote arbeidsmarkt- en personeelsproblemen die om aandacht vragen, aldus het rapport. Bloemendaal formatieve consequenties, in fte: evt. fasering aangeven. Het bovenstaande geldt uiteraard ook voor Bloemendaal. Er zijn nu ambitieuze plannen om te komen tot meer dynamiek en flexibiliteit binnen de gemeente, om zodoende de kwaliteit van de dienstverlening te vergroten. Deze ontwikkeling vergt een bepaalde kwantitatieve en kwalitatieve personele inzet. Indien deze ontwikkeling nu tot stilstand komt, zullen de problemen in de toekomst groter zijn, niet alleen voor wat betreft de arbeidsmarktpositie, maar ook voor de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening. Dit voorstel wordt mede gebruikt om de taakstelling efficiency in te vullen en de ingeboekte formatieve besparing als gevolg van verminderen van taken te realiseren. Dit voorstel wordt mede gebruikt om de taakstelling efficiency in te vullen en de ingeboekte formatieve besparing als gevolg van verminderen van taken te realiseren. Efficiency: Mogelijk worden de begrote besparingen minder snel gerealiseerd dan begroot, zie hierboven. 3

4 Nummer voorstel: Korte beschrijving voorstel: ombuiging (bezuiniging) in formatieve consequenties, in fte: ombuiging worden evt. fasering aangeven. Inkoopbesparingen Regionaal Inkoopbureau eff_3a Het regionaal inkoopbureau is opgericht om enerzijds de inkoopfunctie te professionaliseren en anderzijds inkoopbesparingen te realiseren. Hiertoe gaat het inkoopbureau te werk a.d.h.v. zogenoemde inkoopjaarplannen met daarin de trajecten die voor dat jaar in aanmerking komen. Voor de komende drie jaar is een aantal trajecten waar het accent op zal komen te liggen inzichtelijk gemaakt. Het cumulatief van de budgetten van deze trajecten bedraagt 3.5 mln voor de komende drie jaar. Hierop wordt een inkoopbesparing verwacht van minimaal 10% wat resulteert in een totale besparing van ,-. Voorstel om de besparing als stelpost door te voeren, daar de nu vastgestelde trajecten mogelijkerwijs kunnen wijzigingen door voortschrijdend inzicht. Jaar Besparing (cumulatief) Totale besparing van ,- op de vooraf kenbaar gemaakte budgetten , , de kosten van de st. RIJK zijn reeds doorbelast Ja, de besparing wordt niet gerealiseerd waardoor de aan het afgeroomde budget verbonden invulling niet of slechts gedeeltelijk wordt gerealiseerd. 4

5 Nummer voorstel: Korte beschrijving voorstel: Taakstellende inkoopbesparing van een met de Abc- analyse vast te stellen percentage per productgroep. eff_3b Door de neergaande conjunctuur is de marktsector terughoudend. Investeringen staan op een laag pitje en het gros van de orderportefeuilles is slechts magertjes gevuld. Voor de gemeente als inkopende partij is deze periode van recessie juist hoogtij. De afhankelijkheid van marktpartijen is groter ten faveure van de gemeente. Hierdoor zijn er onderhandelingsresultaten te bereiken. Desondanks er al enige jaren geen inflatiecorrectie is doorgevoerd, is het voorstel om een taakstellende inkoopbesparing of inkoopdoelstelling op een aantal beïnvloedbare inkooppakketten (inkoopvolumes) door te voeren. Gedeelde smart is halve smart. Leveranciers moeten kostenverlagingen doorberekenen. Zo worden er al jaren prijsverhogingen op de gemeente afgewenteld (opgaande conjunctuur) maar prijsverlagingen zelden tot niet. Dit biedt mogelijkheden. formatieve consequenties, in fte: evt. fasering aangeven. verbonden aan de Echter, om dit te kunnen doen is een ABC analyse noodzakelijk. Deze analyse geeft inzicht in alle inkooppakketten en leveranciers om vervolgens per (sub)segment het daadwerkelijke beïnvloedbare inkoopvolume inzichtelijk te maken, zodoende een besparingspotentieel met aanbevelingen af te kunnen gegeven dat doorvertaald kan worden in gefundeerde inkoopdoelstellingen of een taakstelling. De inkoopscan geeft inzicht en levert concrete handvatten om gericht tot besparingen te komen door inzicht in het beïnvloedbare inkoopvolume van de gemeente traceren van verbetermogelijkheden het kwantificeren van het besparingspotentieel heldere conclusies en aanbevelingen die doorvertaald kunnen worden in haalbare inkoopdoelstellingen waarmee zowel op korte als op lange termijn besparingen gerealiseerd kunnen worden Gemiddeld wordt een besparingspotentieel aangehouden tussen de 1 3 % op het beïnvloedbare inkoopvolume. Voorzichtigheidshalve wordt uitgegaan van een realiseerbare besparing van 1,5%: (gebaseerd op een beïnvloedbaar inkoopvolume van 10 mln). Het exacte bedrag volgt uit de ABC-analyse. Een ABC analyse kan snel uitgevoerd worden. Een deel van de resultaten van de scan kan vervolgens al in 2011 worden geëffectueerd. Tot en met 2014 is het doel cumulatief De gemiddelde kosten verbonden aan een ABC analyse zijn 5.000,-. Echter, in RIJK (gezamenlijk) verband kan de ABC analyse uitgevoerd worden voor 2.500,- tot 4.000,-. Nee 5

6 Voorstellen op het deelgebied Taken en formatie (T&F) Nummer voorstel: Korte beschrijving voorstel: Verkeer/wegbeheer: Vermindering inzet op banken, papiermanden en drinkfonteinen ( ) T&F.1 De inzet op het onderhoud en vervanging van banken, papiermanden en drinkfonteinen in de openbare ruimte is geen wettelijke taak. Vermindering van onderhoud en vervanging en geleidelijk afschaffen ervan leidt tot een besparing binnen het budget. Budget is nu afgestemd op het in stand houden van het basisniveau. Het gevolg is minder voorzieningen in de openbare ruimte. Banken Er wordt voorgesteld per jaar te bezuinigen door het verminderen van banken in de openbare ruimte. Binnen het huidige beleid wordt van defecte banken beoordeeld of deze teruggeplaatst moeten worden. Veelal wordt dat niet gedaan. Indien hiermee wordt verder gegaan verdwijnen de banken langzamerhand uit het Bloemendaalse straat beeld. Dit kan als minder service worden ervaren. Prullenbakken Er wordt voorgesteld hierop niet te bezuinigen. Deze staan op plaatsen waar de kans op zwerfafval het grootst is. Vermindering zal leiden tot meer zwerfafval. Veel meldingen gaan nu over zwerfafval en prullenbakken. Hierdoor komt het onderhoudsniveau basis en de service onder druk te staan. Drinkfonteinen Er wordt voorgesteld per jaar te bezuinigen door afschaffing. Als de drinkfonteinen niet worden geplaatst, wordt dit mogelijk ervaren als minder service. formatieve consequenties, in fte: verbonden aan de per jaar Banken: onderhoud is al minimaal Prullenbakken: minder prullenbakken betekent mogelijk toename meldingen en meer inzet uren zwerfafval Drinkfonteinen: 80 uur 2011 Er moet een budget blijven bestaan om de banken te kunnen verwijderen. Om de drinkfonteinen te verwijderen moet ook de standplaats en de watermeterput worden verwijderd. Basisniveau wordt niet gehaald. 6

7 Verkeer/wegbeheer: Verminderen van structurele verhogingen van het budget onderhoud wegen Nummer voorstel: T&F. 3 Korte beschrijving voorstel: formatieve consequenties, in fte: Op dit moment worden wegen onderhouden op een door de raad vastgesteld onderhoudniveau. Dit niveau (rationeel wegbeheer) heeft tot doel het wegennet tegen zo laag mogelijke kosten veilig en redelijk comfortabel te onderhouden. Om dit de komende jaren te kunnen realiseren, heeft de gemeenteraad in november 2009 besloten de budgetten de komende jaren structureel stapsgewijs te verhogen opdat vanaf 2013 voldoende budget beschikbaar is. Daarnaast zijn middelen beschikbaar om het nu bestaande achterstallig onderhoud in te lopen. Bezuinigen leidt dus tot achterstallig onderhoud. Voorgesteld wordt de door de raad in november 2009 vastgestelde structurele verhogingen van het budget te halveren. In eerste instantie toename van achterstallig wegonderhoud tot ca eind Op langere termijn hogere onderhoudskosten aan vooral asfaltwegen doordat zwaardere onderhoudsmaatregelen nodig zijn : : Vanaf 2013 : , de aan wegbeheer toegerekende fte s zijn gebaseerd op het huidige budget De verkeersveiligheid dient ook bij een verlaging van het onderhoudsniveau gewaarborgd te blijven. Op langere termijn is er bovendien het risico dat onderhoudskosten stijgen als gevolg van extra slijtage als gevolg van niet tijdig uitgevoerd onderhoud. 7

8 Nummer voorstel: Korte beschrijving voorstel: formatieve consequenties, in fte: Natuur: Onderhoudsniveau groen/bomen/parken verlagen T&F. 4_a Er wordt voorgesteld te onderzoeken welke besparingen door verlaging onderhoudsniveau gerealiseerd kunnen worden. Minder inzet op het onderhoud van openbaar groen, maximaal tot een minimum niveau aan onderhoud. Nader vast te stellen Nader vast te stellen 2011 Nader te bepalen. We moeten een plan opstellen. We moeten zoeken naar vermindering in aanleg of areaal. Deze acties kosten tijd en geld. Besparing kan daarom deels pas in het volgende jaar worden behaald. 1- Het groen wordt nu onderhouden op niveau basis. Zonder meer verlagen van dit onderhoudsniveau (bij handhaven van de bestaande aanleg) leidt tot kapitaalvernietiging en plaatselijk zeer laag kwaliteitsniveau (dode planten overwoekerd door onkruid). Voor een haalbare budgetverlaging moet omvorming plaatsvinden van intensief groen naar minder intensief groen, bijvoorbeeld van heesters of borders naar gras; of van gazon naar ruw gras. Voor een deel van deze omvorming is eerst een investering nodig, zodat de besparing pas in het daaropvolgende jaar wordt gerealiseerd. 2- Door werkpakketten aan het beheersysteem te koppelen, kan het inzicht in de onderhoudsbudgetten worden verdiept (wat mag het kosten?), waardoor met een heel beperkte investering gericht naar bezuinigingen op het onderhoud kan worden gezocht (zie voorstel). 3- Verlagen onderhoudsniveau bomen leidt tot onveiligheid en risicoaansprakelijkheid en is daarom af te raden. 8

9 Nummer voorstel: Korte beschrijving voorstel: Reiniging: gewijzigde dekking t.a.v. veegplan, afschaffing hondenpoepbestrijding en vermindering tegengaan wildplakken , en T&F. 5a Er wordt voorgesteld de inzet op deze acties anders te dekken, te verminderen of geheel af te schaffen. Algemeen De raad heeft vastgesteld dat de openbare ruimte de basiskwaliteit moet halen. De budgetten en de formatie is afgestemd op het halen van deze doelstelling. Huidige beleid wordt op onderdelen hondenpoepbestrijding en wildplakken veranderd. Binnen de huidige begroting is gepland dat het veegbeleid (met onkruidbestrijding op verhardingen) en het hondenpoepbeleid worden geëvalueerd in Voor wat betreft de reiniging gaan de meeste klachten in de melddesk gaan over onkruid, hondenpoep, zwerfafval en veegwerk. Vegen / zwerfafval Het veegwerk bestaat een aantal onderdelen. Ten eerste zijn daar de gewone veegrondes waarbij de goten worden geveegd. Het daar verzamelde vuil, veelal van bomen (bloesem, zaden, enz.). Ten tweede wordt in de bladtijd (okt-dec. Jan) al het gevallen blad van de wegen gehaald. Verder worden bladkorven geplaatst en zwerfafval opgeruimd. Ook de bladkorven (ingevoerd sinds 2007) worden van deze budgetten uitgevoerd. Als bladkorven niet worden geplaatst, zullen inwoners dit als verminderde service ervaren. Bovendien zal door het verwijderen van de bladkorven meer veegwerk overblijven. Het advies is om de bladkorven daarom te handhaven. Bij niet of verminderd vegen zal de gemeente vervuilen en niet meer voldoen aan de basiskwaliteit. Op het moment wordt zodanig geveegd dat het basisniveau wordt gehaald. Verder zullen de kosten voor het reinigen van het riool oplopen. Nu is niet in te schatten met hoeveel. Op het veegvuil zal meer onkruid groeien. Meer plassen ontstaan met als gevolg minder verkeersveiligheid en meer overlast en hinder. De jaarkosten bestaan uit drie beschikbare veegbudgetten t.l.v : , t.l.v. de rioolexploitatie : , t.l.v. de reinigings- afvalinzamelingsexploitatie : , t.l.v. de algemene dienst. In verband met verminderd toegestaan gebruik van chemische onkruidbestrijding, neemt de groei daarvan toe. Deze kan worden beperkt met behulp van borstelen en vaker vegen. Bezuinigen op dit product wordt daarom afgeraden. In 2011 zal een nieuw veegplan worden opgesteld. De verwachting is dat het behalen van de door de raad vastgestelde basiskwaliteit eerder een intensivering dan een afname van het vegen noodzakelijk maakt. 9

10 Voorgesteld wordt om een bezuiniging op de algemene dienst te realiseren door twee maal ,-- ten laste te brengen van de beide hierboven vermelde exploitaties, in plaats van ten laste van de algemene dienst (1 x ,-- t.l.v. riool en 1 x ,- t.l.v. reiniging; e.e.a. te motiveren met vermindering chemische onkruidbestrijding). Hierdoor wordt de inzet op de uitvoering van vegen niet verminderd. Hondenpoepzakjesautomaten Er wordt voorgesteld het budget van per jaar te schrappen. Hondenpoepzakjesautomaten verdwijnen. Er worden dan geen hondenpoepzakjes meer gratis verstrekt. Het beleid wordt aangepast. De gemeente doet dan helmaal niets gericht aan het opruimen van honden- (en paarden-) poep. De afwezigheid van deze automaten zal weinig invloed hebben op de kwaliteit van de openbare ruimte. Over honden- en vooral ook paardenpoep, worden wel veel meldingen gedaan. formatieve consequenties, in fte: Graffiti en wildplakken De openbare ruimte vervuilt gedeeltelijk of in zijn geheel. Er wordt geen of minder graffiti van gemeentelijke eigendommen verwijderd. Ook wordt er geen graffiti meer verwijderd van het viaduct aan de randweg. Dit is nu een afspraak tussen bewoners, provincie en gemeente. De kans is dat afgesproken basiskwaliteit niet meer gehaald wordt. Het budget voor de bestijding van graffiti bedraagt jaarlijks In praktijk kan het budget tot worden afgeraamd per jaar. Het veegbudget betreft een budget t.b.v. inhuur. Vermindering leidt tot verminderde inzet van externe, niet van interne formatie. Het verwijderen van zwerfvuil en het bijhouden van de hondenpoepzakjesautomaten wordt door een formatieplaats uitgevoerd. Indien deze vervalt, wordt minder zwerfafval opgeruimd bij de zogenaamde snoeproutes / winkelgebieden / de hangplekken / de brengparkjes (glas en papierbakken) en worden de prullenbakken minder frequent geledigd. Voorts ontbreekt de assistentie met bladblazer bij de veegrondes van de veegmachine. Voorgesteld wordt op onkruidbestrijding op verhardingen niet te bezuinigen, zodat dat ook geen interne uren kan opleveren. Het budget t.a.v. van de bestrijding van graffiti betreft een budget voor inhuur van een bedrijf (vrijwel hoofdzakelijk bestrijding van graffiti viaduct Westelijke Randweg, na de bezuiniging resteert daarvoor slechts 2.000,--). De formatie verdwijnt hier derhalve evenmin Hondenpoepzakjesautomaten verwijderen: uitvoering door eigen dienst. De (verkeers)veiligheid in de openbare ruimte dient gewaarborgd te blijven. De ervaren service wordt minder. 10

11 Toename hoeveelheid klachten. Lopende contracten met aannemers. Ook kwetsende graffiti wordt niet/ minder verwijderd. Publieke opinie zal negatief kunnen oordelen. 11

12 Nummer voorstel: Korte beschrijving voorstel: formatieve consequenties, in fte: Reiniging: op herhaling Afvalinzameling: T&F. 5b Er wordt voorgesteld NIET over te gaan tot invoering van huisvuilinzameling via het heffingsysteem DIFTAR, maar d.m.v. alternerend inzamelen van grijs afval, zoals dat bij een ruime meerderheid van de Nederlandse huishoudens geschiedt. Effect is daling van de kosten voor transport huisvuil (minder inzamelrondes) en ten gevolge van verminderde capaciteit om afval aan te bieden, verbetering van de afvalscheiding met minder afvoer duurdere fracties. Verwacht wordt dat de afvalstoffenheffing met een percentage tussen de 10 en 14% kan dalen. Voorts is aanwending van de egalisatiereserve t.b.v. de invoering van diftar niet meer noodzakelijk. De daling van de lokale last is positief voor de burger, maar kan ook worden aangewend om tegelijk de OZB met eenzelfde bedrag te laten stijgen. Nadeel is wel dat dit niet exact per huishouden zodanig kan worden geregeld dat het voor iedereen op nul uitkomt., de wijze van inzameling is uitbesteed. Wel is de wijze van invoering eenvoudiger, zodat darvoor geen externe ondersteuning hoeft te worden ingehuurd (ook t.l.v. egalisatiereserve) 2012 Vrijwel geen (kosten communicatie) De burger kan de alternerende inzameling ervaren als daling van de service (men moet meer scheiden, of een extra duurdere afvalemmer nemen, die men dan ook nog eens alleen iedere veertien dagen kan aanbieden). 12

13 Nummer voorstel: Korte beschrijving voorstel: formatieve consequenties, in fte: verbonden aan de Natuur: Verminderen/afschaffen eenjarige bloemperken T&F. 6_a Door het verminderen of geheel afschaffen van eenjarige bloemperken kan een besparing binnen dit budget worden gerealiseerd. of minder bloemperken en bloembakken in de openbare ruimte. Max ,-- per jaar Bloembakken: ,- Borders: 5.000,- Nader te bepalen 2011 Borders moeten worden uitgevlakt, aangevuld met grond en ingezaaid met gazon, kosten voor alle borders eenmalig ongeveer 2000,-. Nummer voorstel: Natuur: temporiseren renovatie plantsoenen T&F. 6_b Korte beschrijving voorstel: Er wordt voorgesteld het budget renovatie plantsoenen met ,- te verlagen Minder inzet op het onderhoud van openbaar groen. Versleten plantsoenen moeten langer wachten op uitvoering van een renovatie ,-- formatieve consequenties, in fte:, de resterende plantsoenrenovatie moeten nog steeds begeleid worden. Uivoering geschiedt extern geen Het groen wordt nu onderhouden op niveau basis. Vermindering van dit budget heeft tot gevolg dat renovaties van plantsoenen worden uitgesteld. Het niveau kan tijdelijk minder dan basis worden (plaatselijk zeer laag kwaliteitsniveau: dode planten overwoekerd door onkruid). 13

14 Natuur/Jeugd: of verminderde renovatie speelvoorzieningen , Nummer voorstel: T&F. 7 Korte beschrijving voorstel: Speelvoorzieningen in de buurt worden naar een bepaald niveau gerenoveerd en aangepast, hierbij gaat het niet om noodzakelijk onderhoud. Er wordt voorgesteld de inzet op speelvoorzieningen te verminderen tot noodzakelijk en minimaal onderhoud en het budget renovatie af te schaffen. Een mindere kwaliteit van speelvoorzieningen in de buurt, mogelijk minder afgestemd op doel- en leeftijdsgroep. formatieve consequenties, in fte: ,-- per jaar 2011 Buiten het feit dat de toestellen veilig moeten zijn voor het gebruik door kinderen is renovatie ook van belang voor het aantrekkelijk maken van bewegen en spelen. De moderne toestellen (dus geen wip en schommel meer, maar klimmen en klauteren) lenen zich meer voor bewegen door de kinderen vooral van het bovenlichaam. Bewegen is goed voor de kinderen voor de opbouw van het skelet en beweging van het bovenlichaam is nodig omdat de kinderen deze kant minder bewegen door pc en tv gebruik. Indien de speeltuinen en schoolpleinen niet meer gerenoveerd worden, zullen er plekken ontstaan in de gemeente die er steeds onaantrekkelijker gaan uitzien en vandalen aantrekken. 14

15 Beheer Eigendommen: Verlagen inzet handhaving ten aanzien van illegaal gebruik gemeentegrond Nummer voorstel: T&F. 8 Korte beschrijving voorstel: Er wordt voorgesteld het jaarlijkse budget voor de handhaving illegaal gebruik gemeentegrond geheel af te schaffen. Een mogelijke toename in het illegale gebruik van gemeentegronden ,-- per jaar formatieve consequenties, in fte: Nader vast te stellen 2011 Mogelijke toename illegaal grondgebruik. Risico tot verlies van grondeigendommen door verjaringssituaties. 15

16 Bouwzaken en APV: toezicht en handhaving beperken Nummer voorstel: T&F. 10 Korte beschrijving voorstel: formatieve consequenties, in fte: Door het toepassen van selectief toezicht kan de inzet op handhaving worden verminderd. Het gaat hierbij om verminderde inzet op bouw en woningtoezicht en handhaving APV (BOA s). Minder handhaving, minder zichtbaarheid, handhaven zal op basis van risicobepalingen. Maximaal ,- per jaar, mede afhankelijk van vermindering handhavingtaken. Er is ook sprake van teruglopende opbrengsten. Afhankelijk van daadwerkelijke vermindering handhavingtaken. Uitgegaan wordt van 2 fte Mogelijke wachtgelden Vermindering handhaving leidt tot toename in overtredingen van bepalingen uit het beleid. Tevens leidt minder handhaving tot een daling van de inkomsten uit handhaving. 16

17 RO/volkshuisvesting: Lokaal economisch beleid afschaffen ( ) Nummer voorstel: T&F. 11 Korte beschrijving voorstel: Het lokaal economisch beleid stimuleert (kleinschalige) ontwikkelingen en activiteiten in de dorpskernen en winkelgebieden. Het budget wordt voor diverse zaken aangewend. Minder inzet voor (kleinschalige) activiteiten in dorpskernen en winkelgebieden. Max ,-- per jaar formatieve consequenties, in fte: Per 2011 Hiermee vervalt het enige budget voor lokaal economisch beleid. 17

18 Verminderen inzet op onderhoud en schoonmaak strand , , en Nummer voorstel: T&F. 12 Korte beschrijving voorstel: Er wordt voorgesteld een verminderde inzet te plegen op onderhoud en schoonmaak van het strand. Minder personele en budgettaire inzet op onderhoud en schoonmaak. Van deze budgetten worden het strand, de strandopgang en het strandplateau schoongehouden. Verder worden al het meubilair, de borden, de slagboom en prullenbakken geplaatst en verwijderd, opgeslagen en onderhouden. Als de slagboom wordt verwijderd, zal dat jaarlijks ca aan onderhoudskosten opleveren. Gevolg is dat er ongecontroleerd van de strandafgang gebruik wordt gemaakt. De paviljoenhouders zijn een groot voorstander van de slagboom. Een andere mogelijkheid is de totale kosten van de slagboom ten laste van de paviljoenhouders brengen. Vanaf 2010 wordt structureel met andere afvalbakken gewerkt op het strand. Er worden er minder geplaatst. De nieuwe afvalbakken zijn goedkoper in onderhoud en zijn sneller te plaatsen. Daarom kan het budget onderhoud meubilair met worden afgeraamd. Het budget plaatsen meubilair kan worden afgeraamd met Voor de stranden en de Kop van de Zeeweg is het onderhoudsniveau basis afgesproken. Dit wordt dan niet gehaald. Deze uitgaven zijn overigens sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Storm, warm weer, wind, hoog water en het jaargetij waarin dit wel of niet plaatsvindt, beïnvloeden de uitgaven sterk. Het Hoogheemraadschap heeft overigens besloten om de jaarlijkse schoonmaakactie van het strand te laten vervallen. In een benchmark van alle strandgemeentes is Bloemendaal een gemeente waar de stranden het minst schoon zijn. Een reële besparing zou het afschaffen van de winterbakken. Vroeger stonden er geen prullenbakken op het strand van half september tot half mei. Nu staan er een aantal prullenbakken het hele jaar. Door deze bakken niet meer op het strand te laten staan en te legen kan ongeveer worden bespaard. Het strand vervuilt dan wel meer. E.e.a. moet vastgelegd worden in het recreatieve beleid en de strandnota. Verminderde uitgaven zouden plaats kunnen vinden door het onderhoudsniveau te verlagen. Gevolgen zullen veel meldingen zijn. Let op : de budgetten zijn afgestemd op minimale schoonmaakacties. Als er een zomer met veel mooie dagen is, lopen de schoonmaakkosten behoorlijk op met een overschrijding tot gevolg. De afgelopen jaren is het budget veelal overschreden. 18

19 formatieve consequenties, in fte: per jaar Niet in te schatten, afhankelijk van de omstandigheden. Het werk wordt uitbesteed, het gaat alleen om uren toezicht Mogelijk meer verrommeling van het strand. Veiligheid op het strand (glas/blik). Meer werk voor de EHBO van de Reddingsbrigade. Veel meldingen van zwerfafval. Er moeten worden geïnvesteerd op handhaving. APV aanpassen (meubilair). Publieke opinie zal negatief kunnen oordelen. 19

20 Stopzetten convenant Gemeente Bloemendaal en Gemeente (toenmalige brandweer) Hillegom Nummer voorstel: T&F. 14 Korte beschrijving voorstel: De gemeente Bloemendaal heeft sinds 1 mei 2007 afspraken over uitrukken in het gebied Vogelenzang met de gemeente (toenmalige brandweer) te Hillegom. Bloemendaal betaalt per uitruk. Er wordt voorgesteld te onderzoeken of dit convenant kan worden beëindigd door binnen de VRK (regionale brandweer) afspraken te maken over samenwerking tussen de buur veiligheidsregio s, waarbij de dichtstbijzijnde brandweer(post) als eerste uitrukt. De uitrukken kunnen dan mogelijk binnen de GR worden uitgevoerd. Een en ander hangt mede af van de plannen rond het verplaatsen van de kazerne ,-- per jaar formatieve consequenties, in fte: Nader vast te stellen Nader vast te stellen Het gebied Vogelenzang dient binnen de normen voor opkomsttijden te liggen. De brandweerzorg mag door de uitvoering van dit voorstel niet in het geding komen. 20

21 Deelname aan HALT Kennemerland stopzetten Nummer voorstel: T&F. 15 Korte beschrijving voorstel: formatieve consequenties, in fte: De gemeentelijke deelname in bureau HALT is geen wettelijke taak. Er wordt voorgesteld de deelname aan HALT stop te zetten. inzet meer op onder andere (preventie) voorlichtingslessen en projecten voor de groepen 7/8 van het basisonderwijs en de klassen 1 van het voortgezet onderwijs ter voorkoming van ongewenst gedrag en jeugdcriminaliteit. voorlichtingen meer in het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs, over normen en waarden, pestgedrag, diverse vormen van crimineel gedrag, drugsgebruik, problemen in de buurt, op school, groepsdruk, gevolgen van -strafbaar- gedrag. participatie in zorgen justitiële overleggen, onder andere in het Veiligheidshuis en Jeugd Interventie Teams en jeugdnetwerk 12+ en zorgteams binnen het onderwijs voor Bloemendaalse jeugd ,-- per jaar Indien de overeenkomst is opgezegd, geldt er een inspanningsverplichting voor de dienstverlener en de dienstafnemende gemeenten om de functionarissen, die de taken op grond van deze overeenkomst uitvoeren, in andere functies te plaatsen. Zie artikel 10 lid 2 van de dienstverleningsovereenkomst. Nader vast te stellen o.b.v. huidige overeenkomst met HALT. De gemeente heeft een dienstverleningsovereenkomst ( ) met de Stichting Halt Kennemerland die loopt tot 31 december Elke partij kan deze overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 52 weken schriftelijk opzeggen, indien een zodanige verandering van omstandigheden zoals genoemd in artikel 12 van de dienstverleningsovereenkomst is opgetreden. Alle geschillen in verband met deze overeenkomst of met afspraken die daarmee samenhangen, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Haarlem, aldus artikel 14 van de dienstverleningsovereenkomst. 21

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR).

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR). Raad: Beslissing: Voorstel aan de raad Raadsvergadering : 3 juni 2010 Portefeuillehouder : Frans Ronnes Behandeld door : Ad Priems Registratienummer : 219 Onderwerp : Het inzetten van een BOA (Buitengewone

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Nota van B&W Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/729

Nadere informatie

Onderhoud buitenruimte. Beeldkwaliteitsniveau C?

Onderhoud buitenruimte. Beeldkwaliteitsniveau C? Onderhoud buitenruimte Beeldkwaliteitsniveau C? 1 Hoe werkt het Er is weinig onkruid Er is redelijk veel onkruid Er is veel onkruid 2 Verlaging kwaliteit B C t/m 2104 beeldkwaliteit B (basis) Taakstellingen

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 145 Inboeknummer OOU001696 Beslisdatum BRW 9 juni 2000 Dossiernummer 024.202 Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting

Nadere informatie

Format voor de takendiscussie : Te gebruiken voor die taken die zijn voorzien van een 2.

Format voor de takendiscussie : Te gebruiken voor die taken die zijn voorzien van een 2. Format voor de takendiscussie : Te gebruiken voor die taken die zijn voorzien van een 2. Toelichting : Dit format wordt gebruikt voor die taken, die door de gemeenteraad zijn voorzien van een 2. Een 2

Nadere informatie

Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau

Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau Wat kunnen bewoners en ondernemers verwachten van het basisniveau van onderhoud? Voor participatie Een veilige, toegankelijke openbare ruimte waar mensen

Nadere informatie

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement

Nadere informatie

categorie-indeling aanvullende diensten en maatwerk

categorie-indeling aanvullende diensten en maatwerk Voorstel Vergadering Algemeen Bestuur GGD Hollands Noorden Datum 19 februari 2014 Agendapunt 6 Onderwerp Voorstel Frictie- en desintegratiekosten Bijlage categorie-indeling aanvullende diensten en maatwerk

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20105 Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Wike Swart Onderwerp: Kostenbeheersing open einde regelingen

Nadere informatie

Beheerplan onderhoud groen

Beheerplan onderhoud groen Beheerplan onderhoud groen 1. Inventarisatie openbaar groen Het openbaar groen in de gemeente is geïnventariseerd en in beeld gebracht met het software beheerspakket DGdialog. Onder het openbaar groen

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 31 maart 2016 Agendapuntnummer : III, punt 5 Besluitnummer : 2028 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Rapportage

Nadere informatie

Toeliching ProTIel op bezuinigingsvoorstellen 2015 2017 pagina 1/7

Toeliching ProTIel op bezuinigingsvoorstellen 2015 2017 pagina 1/7 Voorstel Toelichting ProTiel 2015 2016 2017 2018 e.v. 1. Voorstellen die vormgegeven aan de kanteling: als gemeente verantwoordelijkheid loslaten en meer samenwerken met de inwoners van Tiel om voorzieningen

Nadere informatie

Advies: de bijgevoegde RIB ter informatie aan de gemeenteraad aan te bieden.

Advies: de bijgevoegde RIB ter informatie aan de gemeenteraad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: V. Reintjes Tel nr: 8512 Nummer: 17A.00361 Datum: 3 april 2017 Team: Realisatie en Beheer Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan:

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. P. Platt Telefoon 5115629 E-mail: plattp@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/935 Bijlagen kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Ontwerpbesluit: Toekomstige beheerscenario s openbare ruimte

Ontwerpbesluit: Toekomstige beheerscenario s openbare ruimte Ontwerpbesluit: Toekomstige beheerscenario s openbare ruimte 2013-2018 Registratienummer 2013-03115 Versie 1 Status Concept Opdrachtgever Inge Meindertsma Adviseur Hendrik Hoekstra Voor akkoord Voor akkoord

Nadere informatie

Leven in Bladel is samen toekomst maken *R2010.089*

Leven in Bladel is samen toekomst maken *R2010.089* Leven in Bladel is samen toekomst maken *R2010.089* Nummer : R2010.089 Onderwerp : Bezuinigingen leerlingenvervoer Aan de Raad Samenvatting De gemeenteraad heeft met de begrotingsbehandeling 2010 een taakstellende

Nadere informatie

AMENDEMENT van de fracties van GroenLinks en de PvdA,

AMENDEMENT van de fracties van GroenLinks en de PvdA, van de fracties van en de, Onderwerp: bezuinigingen op de griffie en de rekenkamercommissie De griffie de enige ambtelijke ondersteuning is die de gemeenteraad in Veenendaal heeft De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN

GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN In Beuningen is naar verhouding veel groen aanwezig. Deze groene inrichting draagt bij aan een gezonde, fraaie, plezierige woon- en werkomgeving. Als gemeente zijn we

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 27 november 2014 Agendanummer : 09 Datum collegebesluit : 9 september 2014 Onderwerp : Evaluatie beleidsuitgangspunten en vervangingsplannen

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan Titel BOA Oostzaan Nummer 10 / 49 Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Inzet BOA Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

besteed aan promotie van activiteiten via de website en nieuwsbrieven)

besteed aan promotie van activiteiten via de website en nieuwsbrieven) Collegevoorstel Inleiding Sinds 2009 neemt onze gemeente deel aan de regeling Impuls brede scholen, sport en cultuur. In het kader van deze regeling is in 2011 een subsidiebedrag van 138.850,- ter beschikking

Nadere informatie

11 april 2014 MK/cn/BS 2014-0016691 M.F. Kreuk 06-10318381 mfkreuk@vrk.nl 2 Jaarverslag VRK 2013 en programmabegroting 2015 VRK

11 april 2014 MK/cn/BS 2014-0016691 M.F. Kreuk 06-10318381 mfkreuk@vrk.nl 2 Jaarverslag VRK 2013 en programmabegroting 2015 VRK ũ GGD BRANDWEER^ Veiligheidsregio Kennemerland Bestuur Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem Aan de colleges van: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk,

Nadere informatie

Notitie heroriëntatie afspraken aanvullende vergoeding op de exploitatie onderwijs

Notitie heroriëntatie afspraken aanvullende vergoeding op de exploitatie onderwijs Notitie heroriëntatie afspraken aanvullende vergoeding op de exploitatie onderwijs Inleiding In de kadernota 11 zijn een aantal bestuursopdrachten vastgesteld, o.a. de bestuursopdracht onderwijs waarin

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel Nieuwegein m Gemeenteraad % c r- - :. - -. r$ Q 2 013-302 Onderwerp Openstellen Duikeendtunnel Datum 13 september 2013 Raadsvoorstel Afdeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Budget voor uitvoeren

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Digitalisenng terreinvergunningen (voormalig parkeerabonnementen)

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Digitalisenng terreinvergunningen (voormalig parkeerabonnementen) ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 8 april 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 150414/303 Afdeling: Stedelijke Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

Beschouwing van de PvdA fractie op de ombuigingsvoorstellen van het College

Beschouwing van de PvdA fractie op de ombuigingsvoorstellen van het College Beschouwing van de PvdA fractie op de ombuigingsvoorstellen van het College Voorzitter geachte leden van de raad en aanwezig publiek Wij als Raad hebben het college de opdracht gegeven in het kader van

Nadere informatie

Raadsvergadering. 28 november Onderwerp Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bunnik 2012

Raadsvergadering. 28 november Onderwerp Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bunnik 2012 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 28 november 2013 13-102 Onderwerp Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bunnik 2012 Aan de raad, Onderwerp: Wijziging van de Algemene plaatselijke

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. het college heeft besloten om akkoord te gaan met het verzoek van het Stichting

B&W Vergadering. 2. het college heeft besloten om akkoord te gaan met het verzoek van het Stichting 2.1.2 Budgetsubsidie Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg 2017 1 Dossier 1040 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1040 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.2 Omschrijving

Nadere informatie

Collegevoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Terugdringen chemiegebruik onkruidbestrijding

Collegevoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Terugdringen chemiegebruik onkruidbestrijding Collegevoorstel Inleiding: De gemeente Heusden wil de chemische onkruidbestrijding terugdringen en op termijn zelfs totaal afschaffen, uit milieuoverwegingen, maar ook omdat de gemeente een groene gemeente

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen:

Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: Agendapunt: 8 (c) Raadsvoordracht Subsidie Bibliotheek Bollenstreek Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: De gemeenteraad van Noordwijk,

Nadere informatie

Eindtotaal 1.304 1.460 1.591

Eindtotaal 1.304 1.460 1.591 Openbaar Onderwerp Invulling taakstellingen/bezuinigingen DGG/Sector Openbare Ruimte Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer BW-00970 Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Dit

Nadere informatie

Plan van aanpak zwerfafval

Plan van aanpak zwerfafval Plan van aanpak zwerfafval 1 Inleiding Niemand wil wonen, werken of recreëren in een vervuilde leefomgeving. Zwerfafval ontstaat niet vanzelf! Met zijn allen zijn we verantwoordelijk. In 2001 is door de

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar:

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: gemeente Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/13 13 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z64103.RD14-00791 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail behandelend

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 15/20 november 2012 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : 13 Behandelend ambtenaar : A.J. Buma Doorkiesnummer : (0518) 452918 Onderwerp : Jaarrekening 2011 Onderwijsgroep

Nadere informatie

INH OUDSOPGAVE P.1 1. INLEIDING P.2 2. FINANCIELE TOELICHTING P.3 3. BEHOUD VAN VOORZIENINGEN P.5 4. DE GROENLINKS BEZUINIGINGEN P.

INH OUDSOPGAVE P.1 1. INLEIDING P.2 2. FINANCIELE TOELICHTING P.3 3. BEHOUD VAN VOORZIENINGEN P.5 4. DE GROENLINKS BEZUINIGINGEN P. INH OUDSOPGAVE P.1 PAGINA 1 1. INLEIDING P.2 2. FINANCIELE TOELICHTING P.3 3. BEHOUD VAN VOORZIENINGEN P.5 4. DE GROENLINKS BEZUINIGINGEN P.7 5. OVERGENOMEN BEZUINIGINGEN P.9 1. INLEIDING De gemeente Oosterhout

Nadere informatie

Zwerfvuil in de gemeente Tiel: een analyse van het probleem

Zwerfvuil in de gemeente Tiel: een analyse van het probleem Zwerfvuil in de gemeente Tiel: een analyse van het probleem De gemeente Tiel krijgt uit een landelijk afvalfonds jaarlijks circa 50.000 om extra maatregelen te nemen ter voorkoming van zwerfvuil. Dit geld

Nadere informatie

Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard

Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard Inleiding Bezuinigen is keuzes maken. CDA, GroenLinks en SP kiezen sociaal De gemeente Waterland staat voor de taak om in de meerjarenbegroting fors te bezuinigen.

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 januari 2014 13-117 Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014 Aan de raad, Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften

Nadere informatie

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask*

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask* Aan de gemeenteraad Roden, 10 april 2013 G E M E E N T E t N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I Bask* Onderwerp Experiment "Met de post Peize naar de brandweer

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Oneigenlijk gebruik van gemeentegrond BBV nr: 2016/119221

Raadsstuk. Onderwerp: Oneigenlijk gebruik van gemeentegrond BBV nr: 2016/119221 Raadsstuk Onderwerp: Oneigenlijk gebruik van gemeentegrond BBV nr: 2016/119221 1. Inleiding In Haarlem wordt, net als in veel gemeenten, op diverse locaties oneigenlijk gebruik gemaakt van gemeentegrond.

Nadere informatie

Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015

Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Blaricum. Nr. 79652 23 december 2014 Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015 De raad van de gemeente Blaricum gelezen

Nadere informatie

Gemeentelijke bezuinigingen 2012 en volgende jaren. Begroting vastgesteld op 10 november 2011

Gemeentelijke bezuinigingen 2012 en volgende jaren. Begroting vastgesteld op 10 november 2011 Gemeentelijke bezuinigingen 2012 en volgende jaren Begroting vastgesteld op 10 november 2011 Programmabegroting programma indeling Programma 1 = Gemeenteraad Programma 2 = Dienstverlening Programma 3 =

Nadere informatie

HONDENBELEID BRIELLE

HONDENBELEID BRIELLE HONDENBELEID BRIELLE April 2005 Inhoudsopgave Inleiding Doelstelling Wettelijke instrumentarium Mogelijkheden Kosten, baten, dekking Overwegingen Voorstel Tijdsplanning 2 Inleiding De overlast van honden,

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 15 december 2008 Agenda nr: Onderwerp: Het beleid in het kader van sociaal medische indicatie in relatie tot de Wet kinderopvang. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Onderwerp Verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening Noordoostpolder 2012

Onderwerp Verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening Noordoostpolder 2012 No. 11858-1 Emmeloord, 31 juli 2012. Onderwerp Verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening Noordoostpolder 2012 Voorgenomen besluit De verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden Zaaknummer: OWZDB28 Onderwerp nazorg ex-gedetineerden Collegevoorstel Inleiding In juni 2011 heeft u besloten voor een aantal taken aan te sluiten bij het Bureau Nazorg s-hertogenbosch voor de nazorg van

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar A. Das, 0595 447795 gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Das)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar A. Das, 0595 447795 gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Das) Vergadering: 14 december 2010 Agendanummer: 12 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar A. Das, 0595 447795 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Das) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL HET COLLEGE VERZOEKT U DIT RAADSVOORSTEL TE BEHANDELEN ONDERWERP : De Raad op Pad in Broekland ZAAKNUMMER : 3398-2016 B&W VERGADERING : 17 mei 2016 AGENDACOMMISSIE

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Onderwerp : Toetreding Den Helder tot Cocensus

Onderwerp : Toetreding Den Helder tot Cocensus Raadsvoorstel *Z010C0D5F16* Aan de raad Documentnummer : INT-14-11233 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Toetreding Den Helder tot Cocensus Inleiding Sinds 2010 is de gemeente Beverwijk aangesloten

Nadere informatie

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING Reg.nr. 12-7774 B&W d.d. Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Dienstverlening DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten d.d. 12-03-2012

Nadere informatie

- Het voorstel van het college B&W van 07-10-2014 Kerntakendiscussie Besluitdocument 2014

- Het voorstel van het college B&W van 07-10-2014 Kerntakendiscussie Besluitdocument 2014 Regnr.: Agendapunt: 4 Kerntakendiscussie besluitdocument Onderwerp: Bezuinigingen De raad van de gemeente Montferland bijeen d.d. 13-11-2014 Gelezen hebbende: - Het voorstel van het college B&W van 07-10-2014

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-118 Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Gevraagde beslissing 1. Het Beleidsplan

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 27 juni 2013 Agendapuntnummer : XI, punt 5 Besluitnummer : 999 Portefeuillehouder : Burgemeester Roger de Groot Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende

Nadere informatie

De Grote Uittocht Herzien. Een nieuwe verkenning van de arbeidsmarkt voor het openbaar bestuur

De Grote Uittocht Herzien. Een nieuwe verkenning van de arbeidsmarkt voor het openbaar bestuur De Grote Uittocht Herzien Een nieuwe verkenning van de arbeidsmarkt voor het openbaar bestuur Aanleidingen van deze update van De Grote Uittocht - een rapport van het ministerie van BZK en de sociale partners

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 april Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak. Afdeling: Beleid. Programma: Leven en welzijn koesteren

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 april Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak. Afdeling: Beleid. Programma: Leven en welzijn koesteren \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 29 april 2009 Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak Afdeling: Beleid Programma: Leven en welzijn koesteren Product: Onderwerp: Zuid-Limburg Aan de Raad. \ Voorstel De

Nadere informatie

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies:

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies: Samenvatting: Inleiding: Al geruime tijd is (een vertegenwoordiging van)het college in gesprek met de stichting Sphinx over de kwaliteit en continuïteit van met name het agogisch werk, zoals dat door de

Nadere informatie

Kwartaalmonitor CFO Tweede kwartaal 2013 (april-augustus)

Kwartaalmonitor CFO Tweede kwartaal 2013 (april-augustus) Kwartaalmonitor CFO Tweede kwartaal 2013 (april-augustus) Monitor, kwartaal 2 2013 (nr.1300259050) Pagina 1 van 5 Leeswijzer In het eerste hoofdstuk leest u over de financiële opgave met betrekking tot

Nadere informatie

Mem o G e h e i m. Datum 16 mei 2012. Aan De leden van de gemeenteraad. Van College/wethouder Van Leeuwen. Onderwerp GGD ZHW

Mem o G e h e i m. Datum 16 mei 2012. Aan De leden van de gemeenteraad. Van College/wethouder Van Leeuwen. Onderwerp GGD ZHW Directie Inwoners Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Mem o G e h e i m Aan De leden van de gemeenteraad Datum 16 mei 2012 Van College/wethouder Van Leeuwen Onderwerp GGD ZHW Inleiding De afgelopen maanden is

Nadere informatie

onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol

onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol Nota van B&W onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol Portefeuilehouders drs. Theo Weterings, Marjolein

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 23 februari 2016. Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 23 februari 2016. Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 23 februari 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00157 Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De huidige contracten voor de veegwerkzaamheden

Nadere informatie

Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de verbeterde kaderbrief 2014 vast te stellen.

Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de verbeterde kaderbrief 2014 vast te stellen. Rotterdam, 8 juli 2014 Aan de Gemeenteraad Onderwerp: Verbeterde Kaderbrief 2014 Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de verbeterde kaderbrief 2014 vast te stellen. Op welke gronden deze

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Integraal huisvestingsplan Registratienummer: 513472 Op voorstel van het college d.d.: 17 december 2013 Datum vergadering: 28 januari 2014 Portefeuillehouder: J.P.

Nadere informatie

*ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015

*ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 *ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-32500/DV.15-471, afdeling Ruimte. Sellingen, 18 mei 2015 Onderwerp: Uitwerking bezuinigingsdoelstellingen Openbare Verlichting

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 37 Haarlem, 23 april 2002 Onderwerp: Deelverordening kwaliteitsverbetering en kadertraining vrijwilligerswerk 2002 Bijlage: ontwerpbesluit Inleiding Vrijwilligers

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Sociaal alternatief, begroting bezuinigingsvoorstellen

Sociaal alternatief, begroting bezuinigingsvoorstellen bezuinigingsvoorstellen Programma 1. Gemeenteraad Versoberen onkostenvergoeding raadsleden 3.000 3.000 3.000 3.000 Versoberen representatiebudget raad 2.000 2.000 2.000 2.000 Aanpassen notulen vergaderingen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 17 12 2013 Agendanummer: 9

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 17 12 2013 Agendanummer: 9 Vergadering: 17 12 2013 Agendanummer: 9 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar A. Lont, 0595 447709 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Lont) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009 Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 17 september 2009 Voorstel nummer : 9 Behandelend ambtenaar : A. Schuur Telefoonnummer : 0596 691241 E-mailadres : a.schuur@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

Voorgesteld wordt om per 1 februari 2014 deze maatregelen van de OV-Taxi door te voeren.

Voorgesteld wordt om per 1 februari 2014 deze maatregelen van de OV-Taxi door te voeren. Collegebesluit Onderwerp: Kostenbeheersing OV-taxi Reg. Nummer: 2013/511662 1. Inleiding In de periode 2011-2013 is geconstateerd dat de kosten van de OV-Taxi zijn toegenomen voor alle gemeenten in Zuid-Kennemerland

Nadere informatie

Aanleiding Wij willen u informeren over ons besluit over de hulp bij het huishouden vanwege de maatschappelijke invloed die daarvan uitgaat.

Aanleiding Wij willen u informeren over ons besluit over de hulp bij het huishouden vanwege de maatschappelijke invloed die daarvan uitgaat. M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 19 november 2013 maatregelen versobering hulp bij het huishouden Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: taakstelling Wmo

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Subsidierelatie MEE Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team: Afdelingshoofd: Welzijn Bremmers, P.H.M. Auteur: Bankers, J. Datum vergadering: 27 juni 2016 1. Aanleiding In het Sociaal Deelfonds

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Voorstel aan raad. Geadviseerd besluit. Samenvatting ROM. H.J. Weeda. 5 februari 2013 Intrekken SVn subsidieverordening

Voorstel aan raad. Geadviseerd besluit. Samenvatting ROM. H.J. Weeda. 5 februari 2013 Intrekken SVn subsidieverordening Voorstel aan raad Verantwoordelijke afdeling ROM Nummer Inboeknummer: Raad d.d. Paragraaf begroting: 27 maart 2013 Steller: L. Aries Portefeuillehouder H.J. Weeda Datum Onderwerp 5 februari 2013 Intrekken

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum B&W-vergadering : 13-09-2011 Openbaar Onderwerp : Onderzoek onafhankelijk weekblad Wormerland Bijlagen besloten Portefeuillehouder(s) : P. C. Tange Afdelingshoofd/hoofd

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 241/2007 6 november 2007 SO/bd 2007/145135 Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder Aan de Raad der gemeente Haarlem Inleiding Het bedrijvenpark

Nadere informatie

Algemeen advies. Datum : 18 oktober 2017 Kenmerk : ASD Aan : het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft : Advies verordening Wmo 2018

Algemeen advies. Datum : 18 oktober 2017 Kenmerk : ASD Aan : het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft : Advies verordening Wmo 2018 Datum : 18 oktober 2017 Kenmerk : ASD20170014 Aan : het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft : verordening Wmo 2018 Geacht college, Op 15 augustus ontving de ASD de conceptverordening Wmo 2018.

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) CONCEPTZIENSWIJZEN GR-BEGROTINGEN 2016 Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) 1. Wat heeft de GR gedaan met de zienswijze bij de vorige begroting?

Nadere informatie

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 *ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-30481/DV.15-566, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 december 2015 Onderwerp: Afvalstoffenbeleidsplan 2016-2020 Aanleiding

Nadere informatie

Voorstellen college n.a.v. de Kaderbrief 2018

Voorstellen college n.a.v. de Kaderbrief 2018 len college n.a.v. de Kaderbrief 2018 len Openbare Orde en Veiligheid 4 2 Veilige en leefbare buurten. Meer toezicht en handhaving in de openbare ruimte door het vergroten van de capaciteit stadstoezicht

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Beëindiging schoolzwemmen

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Beëindiging schoolzwemmen gemeente Eindhoven Sport & Bewegen Raadsnummer Inboeknummer 11bst00629 Beslisdatum B&W 12 april 2011 Dossiernummer 11.15.753 Oplegvel Raadsvoorstel Beëindiging schoolzwemmen jvv/mc11012741 gemeente Eindhoven

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. Inzet Combinatiefuncties c.q. buurtsportcoaches Volgnr Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma

VOORSTEL AAN DE RAAD. Inzet Combinatiefuncties c.q. buurtsportcoaches Volgnr Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Onderwerp Inzet Combinatiefuncties c.q. buurtsportcoaches Volgnr. 2013-006 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Ambtenaar Gerty Vonk Afdeling Samenleving Datum voorstel 18 december 2012 Opiniërende

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar J.H.Appelhof, (t.a.v. J.H.Appelhof)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar J.H.Appelhof, (t.a.v. J.H.Appelhof) Vergadering: 23 april Agendanummer: 4 Status: Informerend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar J.H.Appelhof, 0595 447779 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.H.Appelhof) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel MID10/011 EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID Korte inhoud voorstel In opdracht van de stuurgroep is door het bureau Haute Equipe een evaluatierapport opgesteld, over het functioneren van het

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst Verkeer en Vervoer ten behoeve van de gemeente Haaren, en werving medewerker Verkeer en Vervoer.

Dienstverleningsovereenkomst Verkeer en Vervoer ten behoeve van de gemeente Haaren, en werving medewerker Verkeer en Vervoer. Reg. nr.: 1310539 Afdeling: Openbare Ruimte Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst Verkeer en Vervoer ten behoeve van de gemeente Haaren, en werving medewerker Verkeer en Vervoer. Samenvatting Door vertrek

Nadere informatie

Minder lokale lasten door afvalinzameling en verwerking goedkoper te maken

Minder lokale lasten door afvalinzameling en verwerking goedkoper te maken Minder lokale lasten door afvalinzameling en verwerking goedkoper te maken Initiatiefvoorstel VVD Rotterdam 14 december 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbouw Afvalstoffenheffing 4 Doelmatigheid verhogen

Nadere informatie

Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting

Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting Op 8 en 11 oktober jl. heeft de werkgroep Begroting de speerpunten en indicatoren geëvalueerd. We hebben hierbij afgesproken om de voorgestelde wijzigingen

Nadere informatie