Evaluatie provinciale subsidie IVN Consulentschap Bijlagenrapport. Opdrachtgever Provincie Gelderland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie provinciale subsidie IVN Consulentschap 2006 2009. Bijlagenrapport. Opdrachtgever Provincie Gelderland"

Transcriptie

1 Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) Fax (026) Evaluatie provinciale subsidie IVN Consulentschap Bijlagenrapport Opdrachtgever Provincie Gelderland Arnhem, 22 september 2009

2 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Onderzoeksvraag 1: de resultaten en effecten van activiteiten Doelgroep NME-(vrijwilligers-) organisaties Doelgroep NME-centra Doelgroep bezoekerscentra Doelgroep gemeenten en regio's 9 3 Onderzoeksvraag 2: de professionalisering en kwaliteitsbewaking 11 4 Onderzoeksvraag 3: de kwaliteit van de (financiële) verantwoording 15 5 Overzicht interviews 20

3 1 Inleiding Dit is het bijlagenrapport van het evaluatieonderzoek naar de provinciale subsidie aan het IVN Consulentschap Gelderland Het bevat de achtergronden van het in opdracht van de provincie Gelderland uitgevoerde onderzoek. De evaluatie van de provinciale subsidieverlening aan het IVN Consulentschap is uitgevoerd aan de hand van een vooraf opgesteld toetsingskader. In het toetsingskader zijn de vier hoofdonderzoeksvragen uitgewerkt en gedetailleerd: 1. Worden de beoogde resultaten en effecten behaald? 2. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de professionalisering en kwaliteitsbewaking van het Consulentschap zelf? 3. Voldeed de (financiële) verantwoording aan de gestelde eisen? 4. Hoe kan het beleidskader worden verbeterd? De vier onderzoeksvragen zijn ter illustratie opgenomen in onderstaand processchema. Vraag 4: verbetering beleidskader Jaarlijkse subsidie Beleidskader IVN Consulentschap Algemene subsidieverordening Doelgroepen: 18 IVN-Afdelingen 18 NME-Centra 20 Bezoekerscentra 56 Gemeenten en 6 regio s Input Processen IVN Consulent- Schap Gelderland Output Effecten Vraag 2: professionalisering Vraag 1: effecten/activiteiten Vraag 3: juiste verantwoording Figuur 1.1 Procesmodel met onderzoeksvragen Dit bijlagenrapport bevat het toetsingskader en per toetsingscriterium zijn de bevindingen uit het onderzoek weergegeven. In de volgende hoofdstukken komen de onderzoeksvragen 1 tot en met 3 achtereenvolgens aan de orde. Onderzoeksvraag 4, de aanbevelingen voor het beleidskader, wordt behandeld in het hoofdrapport. Het laatste hoofdstuk van dit bijlagenrapport bevat een overzicht van de geïnterviewde instanties en personen. Pagina 1

4 2 Onderzoeksvraag 1: de resultaten en effecten van activiteiten Hoofdonderzoeksvraag: Worden de beoogde resultaten en effecten behaald? Deelonderzoeksvragen over de prestaties zijn onderzocht per doelgroep 2.1 Doelgroep NME-(vrijwilligers-) organisaties 1. Waarborg samenhang en continuïteit van de IVN-vrijwilligers "Heeft de ondersteuning en advisering van het IVN-districtsbestuur aan de IVN-afdelingen en de kadervorming en deskundigheidsbevordering geleid tot kwaliteitsverbetering en uitbreiding van het netwerk van IVN-vrijwilligers?" Ja, het IVN Consulentschap heeft hierin een reguliere rol en deze wordt naar tevredenheid vervuld. 1.1 Hoe groot is het netwerk van IVN-vrijwilligers? Is het netwerk in de periode gegroeid? Is er meer bereidheid tot het doen van vrijwilligerswerk? Verloop van het ledenaantal is weergegeven in onderstaande tabel Apeldoorn Arnhem Ede Eerbeek Groenlo Eibergen Neede Lunteren Barneveld Maas en Waal Montferland N.W. Veluwe i.o Nijkerk Noord-Midden Achterhoek Oost Veluwezoom Oude IJsselstreek Rijk van Nijmegen RijnWaal Tiel e.o Zuidwest Veluwezoom Zutphen Warnsveld Totaal Gelderland Het ledental is in de afgelopen jaren gestegen laat een lichte terugval zien die niet nader valt te verklaren (anders dan vanuit de algemene tendens dat mensen scherper naar hun lidmaatschappen kijken). Het natuurlijk verloop in leden wordt aangevuld met deelnemers van de Natuurgidscursussen die het IVN Consulentschap organiseert. Pagina 2

5 De ledenwerving is een zaak van de afdelingen. Werving en binding van leden is een onderwerp in de bestuurscursussen van het IVN Consulentschap. De bereidheid tot het doen van vrijwilligerswerk stijgt. De vraag naar inzet van vrijwilligers voor onderhoudswerk ook. Cijfers ontbreken echter. Sommige afdelingen lopen tegen de grenzen aan van wat zij kunnen organiseren (met eigen leden). Het Consulentschap treedt waar nodig op als adviseur van de afdelingen. Het werven van vrijwilligers doen de afdelingen zelf. 1.2 Aan welke ondersteuning en/of advisering hebben de IVN-bestuurders en vrijwilligers behoefte? In hoeverre heeft het Consulentschap hierop ingespeeld? Het Consulentschap ondersteunt de vrijwilligersorganisatie op diverse manieren. In hoofdzaak betreft het: cursussen voor IVN-leden; cursussen, trainingen en excursies voor IVN-bestuurders; advisering over organisatorische zaken, financiering van projecten, e.d.; redactie nieuwsvoorziening (meerdere media); ondersteuning van het districtsbestuur; aanspreekpunt / coördinator / vertegenwoordiger van de IVN-afdelingen op provinciaal niveau. De IVN-vrijwilligersconsulent van het IVN Consulentschap is de spin in het web en tevens voor de afdelingen het belangrijkste aanspreekpunt. De afdelingen vinden dat ze goed ondersteund worden (zie ook vraag 1.5). Ze wijzen op het karakter van een vrijwilligersorganisatie: de drijfveren van de leden in de afdelingen zijn bepalend. Iedere afdeling heeft zijn eigen accenten in locale activiteiten. Het top - down uitrollen van programma's of het introduceren van nieuwe items is binnen het IVN moeizaam als daar geen draagvlak (in de afdelingen) voor is. Echte wensen voor wijziging van ondersteuning of dienstverlening zijn niet geuit. Wel zijn een aantal suggesties opgetekend: het Consulentschap zou op deelterreinen zelf kennis kunnen opbouwen om deze in te zetten in de cursussen (bijvoorbeeld didactische vaardigheden); bij de afdelingen leven ook vragen die niet gesteld worden: maak ze assertiever in het aanhangig maken van vragen en neerleggen op de juiste plek. Betrek het districtsbestuur hierbij; claim meer tijd en middelen voor deskundigheidsbevordering van de IVN-afdelingen In hoeverre is relevante kennis bij IVN-bestuurders en vrijwilligers toegenomen? Het IVN Consulentschap levert met de diverse cursussen een belangrijke bijdrage aan het up to date houden van de kennis in de IVN-organisatie. De kennis moet adequaat zijn om het publiek goed te kunnen informeren. In die zin is de kennis toegenomen Wat is de bijdrage van het Consulentschap geweest in het kader van de beoogde kwaliteitsverbetering (kennisontwikkeling) en uitbreiding van het IVN-netwerk? De bijdrage van het IVN Consulentschap aan de beoogde kwaliteitsverbetering / kennisontwikkeling is indirect, via cursussen, trainingen en excursies voor IVN-leden en -bestuurders. Het Consulentschap heeft een uitbreiding van het netwerk op provinciaal niveau gerealiseerd. De afdelingen zien dit nadrukkelijk als verdienste. Pagina 3

6 1.5. Hoe tevreden zijn IVN-bestuurders en -vrijwilligers over de ondersteuning en / of advisering vanuit het Consulentschap? De IVN-bestuurders zijn tevreden. De goede rol van de vrijwilligersconsulent wordt expliciet genoemd. Voor de IVN-leden en vrijwilligers is het IVN Consulentschap minder zichtbaar Hoe kijken IVN-bestuurders en vrijwilligers naar de rol en positie van het Consulentschap? Wordt het Consulentschap gezien als de centrale ondersteuningsorganisatie? Het IVN Consulentschap is aanspreekpunt / coördinator / vertegenwoordiger van de IVNafdelingen op provinciaal niveau. Lokale contacten, waaronder die met de gemeenten, hebben de afdelingen zelf. Verder wordt het consulentschap vooral gezien als adviseur die gevraagd en ongevraagd advies levert en ondersteuner van de kennisfunctie binnen het IVN. Het provinciale IVN Consulentschap is een logisch aanspreekpunt. De landelijke centrale organisatie in Amsterdam is minder zichtbaar en wordt door sommigen als 'meer ambtelijk' ervaren. Het Consulentschap heeft een belangrijke rol in het vertalen van landelijke en provinciale ontwikkelingen naar de afdelingen en het matchen van vraag en aanbod op dit punt. De suggestie is gedaan om hier het districtsbestuur meer bij in te schakelen. De IVN-afdelingen ervaren het IVN Consulentschap als centrale ondersteuningsorganisatie Wordt het Consulentschap door de vrijwilligers gezien als logische projectmanager van samenwerkingsprojecten? Het projectmanagement van samenwerkingsprojecten doen de afdelingen zelf. Het IVN Consulentschap treedt op, of wordt zo nodig ingezet als, adviseur Weten de vrijwilligersorganisaties het Consulentschap te vinden? Het IVN Consulentschap is goed bereikbaar, vragen worden direct beantwoord of intern doorgeleid. Door één van de afdelingen is aangeven dat er voor het Consulentschap meer tijd zou moeten zijn voor onderzoek naar 'de vraag achter de vraag'. 2. Ondersteuning en versterking overige NME-vrijwilligersorganisaties (niet IVN) "Heeft de facilitering van het Gelders Servicepunt vrijwilligers en het organiseren van (trainings)bijeenkomsten voor vrijwilligersorganisaties en het provinciaal trainingsteam en de informatievoorziening via de website en nieuwsbrief geleid tot kwaliteitsverbetering en uitbreiding van de overige NME-vrijwilligers?" Gedoeld wordt op de vrijwilligersorganisaties die zich via het forum Natuurwerk (Gelderland) gezamenlijk presenteren. Binnen deze pluriforme groep van organisaties zijn geen interviews gehouden. Uit informatie die het IVN Consulentschap hierover heeft verstrekt volgt dat de activiteiten binnen natuurwerk zich vooral richten op het afstemmen en kruisbestuiven van de activiteiten van de deelnemende organisaties. Dit voorziet in een belangrijke behoefte. De deelname aan natuurwerk is in de afgelopen jaren gegroeid tot 215 Gelderse vrijwilligersorganisaties. Pagina 4

7 2.2 Doelgroep NME-centra 3. Samenwerking tussen de NME-centra "Heeft de facilitering van het samenwerkingsverband van NME-centra, de facilitering van relevant kennismanagement en training en de promotie van NME-centra bij overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties door het IVN een actieve deelname aan NMEactiviteiten door volwassenen en jongeren bevorderd?" Het IVN Consulentschap heeft de (samenwerkende) NME-centra vooral secretarieel en administratief ondersteund en als zodanig en spilfunctie vervuld. De centra zijn over het algemeen tevreden over deze ondersteuning. Een relatie tussen de geboden ondersteuning en de deelname aan NME-activiteiten is niet één op één gelegd. De NME-centra hebben daarnaast behoefte aan een sterkere netwerkfunctie en relatiemanagement door het IVN Consulentschap Wat is het aantal deelnemers per jaar aan NME-activiteiten? De NME-centra bedienen (bijna) alle basisscholen in hun gebied. Slechts 2 van de 5 NMEcentra met wie is gesproken bedient tevens enkele scholen VO. Cijfers die bekend zijn: leerlingen worden per jaar bereikt ( leerlingen in Beuningen, Druten en Wijchen worden 1,5 keer per jaar bereikt); kinderen in Doetinchem en omstreken op 120 basisscholen en twee scholen voor VO; in Winterswijk e.o. worden door het NME-centrum per jaar zo'n 1300 activiteiten voor het primair onderwijs aangeboden, waaraan gemiddeld 25 leerlingen per activiteit deelnemen Is er voor de periode een trend te onderkennen in het aantal deelnemers? Alle NME-centra geven aan dat het aantal deelnemers aan activiteiten ongeveer gelijk is gebleven Wat is relevante informatie en kennis voor NME-medewerkers? In hoeverre is deze informatie en kennis toegenomen? Wat is de bijdrage van het Consulentschap in dit verband? De bijdrage van het IVN Consulentschap zit hem met name in de tweedelijns advisering van NME-centra. Denk aan: specifieke ontwikkelingen en trends binnen het werkveld en informatie over positionering en professionalisering van NME-centra. Aangegeven wordt dat het Consulentschap informatie vergaart, maar dat de grote stroom aan algemene informatie gescreend en concreter kan worden gemaakt door het Consulentschap. NME-centra verwachten dat het IVN Consulentschap een link legt naar doelgroepen, financiers, etc. en de ontwikkelingen en trends die daar spelen vertalen naar kansen voor de centra zodat deze daar pro-actief op in kunnen spelen. Daarnaast geeft één NME-centrum aan dat de informatie die het IVN Consulentschap doorgeeft meer moet inspelen op landelijke en politieke trends In hoeverre zijn de NME-centra bekend bij overheden, bedrijfsleven en organisaties? Bekend bij lokale en provinciale overheden, nog veel te weinig bekend bij bedrijfsleven en organisaties Hoe kijken de NME-centra aan tegen de rol en positie van het Consulentschap? Het Consulentschap heeft de rol van initiatiefnemer, coördinator en ondersteuner voor de NMEcentra. Zo organiseert het Consulentschap vergaderingen tussen de NME-centra en notuleert deze vergaderingen. Daarnaast verzorgt het Consulentschap cursussen voor de NMEmedewerkers. Pagina 5

8 De NME-centra omschrijven de ondersteuning van het Consulentschap als consciënties en accuraat. De kanttekening wordt geplaatst dat de kwaliteit die het IVN Consulentschap levert erg afhangt van de deskundigheid van medewerkers en dat deze als wisselend wordt ervaren. Een ander punt van kritiek is dat het IVN Consulentschap zijn Netwerk (doelgroepen, financiers) breder beschikbaar moet maken voor de NME-centra. Enkele NME-centra geven aan dat de rol van het Consulentschap sinds de start van de versnellingsagenda en oprichting van het NMEnetwerk een andere is. De NME-centra zijn 'volwassener' geworden en zien voor het Consulentschap een partnerrol weggelegd In hoeverre is het Consulentschap een spil als het gaat om regionale inbedding van NME? Consulentschap heeft de rol van centrale spil vervuld. Met name kleinere NME-centra geven aan dat de meerwaarde van het IVN Consulentschap is dat zij de regio middels het organiseren van vergaderingen en het bieden van ondersteuning bij elkaar brengt. Veel NME-centra ontbreekt het de mankracht om deze organisatie op zich te nemen. Spilfunctie blijft beperkt tot initiatiefnemer omdat het Consulentschap niets kan afdwingen (geen middel tot sancties). Dit betekent dat initiatieven kunnen stranden In hoeverre is het Consulentschap trekker van het samenwerkingsverband NME-GOS? Wat is de meerwaarde van dit samenwerkingsverband? NME-GOS bestaat niet meer, is overgegaan in NME-netwerk (vereniging van NME-centra) Hoe verhoudt het NME-GOS zich tot het in maart 2009 opgerichte NME-netwerk? Zie Versterking NME binnen het primair onderwijs "Heeft de kwaliteitsverbetering en borging van NME-producten in het primair onderwijs, de begeleiding van NME-centra bij de invoering van het ontwikkelde basispakket primair onderwijs en de organisatie van kennismanagement en trainingen de kennis en aandacht voor natuur en milieu bij kinderen bevorderd?" Aan de hand van de gehouden interviews is deze vraag niet te beantwoorden. Aangegeven is dat de rol van het IVN Consulentschap louter indirect en daarmee moeilijk te bepalen is In hoeverre zijn de NME-producten bekend bij onderwijsinstellingen? (% van het potentieel) De NME-centra zijn zeer bekend bij de onderwijsinstellingen. Alle basisscholen krijgen het NME-aanbod toegestuurd en nagenoeg alle scholen maken hier gebruik van In hoeverre wordt door onderwijsinstellingen gebruik gemaakt van de NME-producten, specifiek het basispakket primair onderwijs (aantallen, trend / ontwikkeling)? NME-centra bedienen (bijna) alle basisscholen in hun gebied. Slechts 2 van de 5 NME-centra met wie is gesproken bedienen tevens enkele scholen VO. Bekende aantallen zijn: Beuningen, Druten en Wijchen wordt gemiddeld per jaar per kind 1,5 product afgenomen; Heerewaarden bedient 95% van de in totaal 38 basisscholen. Doetinchem bedient bijna alle 120 basisscholen in de regio Hoe wordt de kwaliteit van de NME-producten door het primair onderwijs beoordeeld (in termen van bruikbaarheid, afgestemd op behoeften doelgroep)? Een enkel NME-centrum, bijvoorbeeld het centrum in Winterswijk, voert klanttevredenheidsonderzoeken uit. Hieruit komt een goede score voort m.b.t. waardering van bruikbaarheid en kwaliteit. Een andere graadmeter is dat alle NME-centra aangeven weinig klachten te krijgen over de kwaliteit van de producten. Pagina 6

9 4.4. Wat is de rol en bijdrage van het IVN Consulentschap in relatie tot versterking van NME binnen het primair onderwijs? De rol en bijdrage van het IVN Consulentschap is een indirecte rol: het Consulentschap coördineert regionale bijeenkomsten en ondersteunt NME-centra in administratieve en secretariële zin bijv. door het zorg dragen van materiaalverzendingen. Wel speelt het Consulentschap een expliciete rol als het gaat om het beheer en doen van onderzoek naar NME-producten aan de hand van de Kwaliteitsmeter en het bijhouden ervan. 5. Versterking NME binnen het voortgezet onderwijs "Heeft de facilitering van VOLD (samenwerkingsverband van NME-centra t.b.v. voortgezet onderwijs), de promotie van VOLD bij scholen, gemeenten, waterschappen, bedrijven en andere relevante organisaties en de begeleiding van extra projectmatige activiteiten gericht op de versterking van NME binnen het Gelders voortgezet onderwijs de kennis, aandacht en het handelingsperspectief m.b.t. natuur en milieu bij jongeren bevorderd?" Ja, echter in beperkte mate omdat NME-centra het voortgezet onderwijs nauwelijks oppakken. Zij maken vooral afspraken met gemeenten over het bedienen van het basisonderwijs Welke partijen participeren in het VOLD? Is dit netwerk in de periode gegroeid? Wat is de rol van het IVN Consulentschap in dit verband? Bij VOLD speelt het IVN een voortrekkersrol, NME-centra pakken het voortgezet onderwijs nauwelijks zelf op. Dit heeft met name te maken met de beleidsdoelstellingen, en overeengekomen subsidievoorwaarden, van gemeenten die veelal betrekking hebben op het basisonderwijs In hoeverre zijn de NME-producten, specifiek het programma Scholen voor Duurzaamheid, bekend bij onderwijsinstellingen? In zeer beperkte mate bekend. Slechts 2 van 5 NME-centra doet wel eens op afroep een project in het kader van Scholen voor Duurzaamheid. Door één NME-centrum wordt aangegeven dat met name de NME-centra in Nijmegen en Apeldoorn actief zijn richting de doelgroep voortgezet onderwijs In hoeverre wordt door onderwijsinstellingen gebruik gemaakt van de NME-producten (aantallen, trend / ontwikkeling)? In zeer beperkte mate wordt gebruik gemaakt door het Voortgezet Onderwijs van NMEproducten Hoe wordt de kwaliteit van de NME-producten door het voortgezet onderwijs beoordeeld (in termen van bruikbaarheid, afgestemd op behoeften doelgroep)? Voor NME-centra lastig om aan te geven omdat ze weinig doen voor het VO Wat is de rol en bijdrage van het IVN Consulentschap in relatie tot de versterking van NME binnen het voortgezet onderwijs? De rol van het IVN Consulentschap met betrekking tot versterking van NME binnen het VO is (in potentie) groot. Aangegeven wordt dat het voortgezet onderwijs nog veel zogenaamde "witte vlekken" bevat. Het Consulentschap treedt op als trekker voor Scholen van Duurzaamheid. Het Consulentschap ondersteunt NME-centra door besturen voor te lichten, trainingen te geven aan NME-medewerkers, en te helpen bij het uitvoeren van projecten op de scholen. Pagina 7

10 2.3 Doelgroep bezoekerscentra 6. Ondersteuning en versterking van de kring van Gelderse bezoekerscentra "Heeft de versterking van de samenwerking tussen de bezoekerscentra, de facilitering van gezamenlijke promotie van de centra en de facilitering van het kennismanagement door het IVN geleid tot versterking van de bezoekersaantallen van bezoekerscentra?" Genoemde facilitering heeft plaatsgevonden en de bezoekerscentra zijn over het algemeen tevreden over de ondersteuning door het IVN Consulentschap. De centra zelf schatten in dat de onderlinge samenwerking geen directe invloed heeft op de bezoekersaantallen In hoeverre is er sprake geweest van een versterking van de samenwerking tussen centra? Wat is er gezamenlijk ondernomen (bijvoorbeeld op het terrein van gezamenlijke promotie)? In 2001 is, op initiatief van de centra zelf, de Kring van Gelderse bezoekerscentra opgericht. Dit netwerk heeft de samenwerking tussen de 20 centra versterkt. Met de samenwerking wordt door de centra beoogd: kennis uit te wisselen, ervaringen te delen, te klankborden en de deskundigheid te bevorderen. Binnen de kring wordt onder meer gesproken over professionalisering. Zo hebben 2-3 bijeenkomsten in het kader van marketing gestaan. Er is hierbij een lijn uitgezet over de wijze waarop de Kring beter bekend kan worden gemaakt Hoe hebben de bezoekersaantallen in de periode zich ontwikkeld? Heeft de samenwerking (via de kring van bezoekerscentra) geleid tot hogere bezoekersaantallen? In 2006 hebben de 20 centra circa bezoekers ontvangen. In 2007 groeide dit aantal naar circa bezoekers. Voor 2008 zijn nog niet alle cijfers bekend bij het IVN Consulentschap. Op basis van extrapolatie van de cijfers van 2007 lijkt voor 2008 sprake te zijn van een lichte groei. Niet duidelijk is in hoeverre deze groei van de bezoekersaantallen een gevolg is van initiatieven vanuit de kring van bezoekerscentra. Door de centra zelf wordt ingeschat dat de samenwerking binnen de kring niet direct leidt tot hogere bezoekersaantallen In hoeverre is er sprake van een actieve samenwerking in de kring van bezoekerscentra? Worden door de bezoekerscentra nieuwe natuurrecreatie en educatiemogelijkheden gezamenlijk aangeboden? Hoe worden de centra door het Consulentschap gefaciliteerd? Er is sprake van actieve samenwerking in de kring van bezoekerscentra. Deze samenwerking heeft zoals gezegd vooral een platformfunctie: uitwisselen van kennis, klankborden etc. Eens per kwartaal komt de kring bijeen en wordt gesproken over professionalisering van de centra en inhoudelijke thema's. Door enkele centra worden gezamenlijke initiatieven ontplooid, bijvoorbeeld doorwisseltentoonstellingen op te zetten. Een voorbeeld hiervan is de tentoonstelling 'Beken en Sprengen'. Het Consulentschap speelt net als bij de NME-centra een faciliterende rol: organiseren en voorzitten van de kringbijeenkomsten, doorgeefluik van landelijke ontwikkelingen, het aandragen van thema's en (landelijke) contacten. De centra zijn over het algemeen tevreden over de facilitering door het IVN Consulentschap Zijn er jaarlijks een of meer gezamenlijke (regionale) projecten uitgevoerd? Wat is de rol en bijdrage van het IVN Consulentschap in dit verband? Zie 6.3. Pagina 8

11 6.5. In hoeverre zijn de bezoekerscentra tevreden over de informatievoorziening, ondersteuning en/of advisering door het IVN Consulentschap? Bezoekerscentra zijn in algemene zin tevreden met de dienstverlening door het IVN-C en de facilitering van de Kring. Functioneren van de Kring zonder het IVN Consulentschap zou een aderlating zijn: gebrek aan organisatiemiddelen, informatie en (landelijke) contacten bij de individuele bezoekerscentra. Kritische noot is dat het Consulentschap nog meer dan nu het geval is landelijke thema's, mogelijkheden voor nieuwe product-marktcombinaties (innovaties) en contacten kan aanreiken. 2.4 Doelgroep gemeenten en regio's 7. Bevordering gemeentelijk NME-beleid "Heeft de advisering en begeleiding van gemeenten en regio's door het IVN en de stimulering van effectieve samenwerkingsverbanden de lokale NME-activiteiten bevorderd?" Nee, niet zichtbaar vanuit het IVN Consulentschap In hoeverre zijn gemeenten en regio's bekend met de NME-centra en het Consulentschap? Gemeenten zijn bekend met de NME-centra, in mindere mate met het IVN Consulentschap. In de Achterhoek hebben alle gemeenten een 'budgetovereenkomst' afgesloten met een van de twee NME-centra (Doetinchem of Winterswijk). Hierin staan werkafspraken over aantal en kosten van te leveren activiteiten voor het basisonderwijs. Daarnaast is het mogelijk om per gemeente accenten te zetten. In de Regio Rivierenland is sprake van een wisselend beeld, waarbij de ambitie van gemeenten bepalend is In hoeverre is er sprake van een gemeentelijk NME-beleid? Is het beleid in de periode door het College / de Raad geactualiseerd? Staat NME op de politieke agenda? NME was voorheen een taak van de regio (zowel in Rivierenland als in de Achterhoek). In beide regio's is ervoor gekozen het NME-beleid weer bij de gemeenten te plaatsen. Het gemeentelijk NME-beleid bestaat bij de Achterhoekse gemeenten primair uit de subsidierelatie via de budgetovereenkomsten die met de NME-centra zijn afgesloten. Er is geen door de raad vastgesteld beleidskader. Het lijkt erop dat gemeenten in Achterhoek meer tevreden zijn over de dienstverlening vanuit de NME-centra dan de gemeenten in Rivierenland. In Rivierenland wordt aangegeven dat de NME's de banden met gemeenten willen aanhalen, maar de behoefte aan diensten vanuit de gemeenten niet goed kennen en minder professioneel opereren In hoeverre heeft het IVN Consulentschap de rol van natuurlijke partner voor gemeenten? Hoe vaak is er sprake van overleg en ondersteuning en in welk verband? Het IVN Consulentschap vervult, zowel in de Achterhoek als in Rivierenland, geen rol als natuurlijke partner voor gemeenten. Het NME-centrum is de natuurlijke partner voor gemeenten voor wat betreft de realisatie van het gemeentelijk NME-beleid. Daarnaast hebben de IVNvrijwilligers (lokale afdelingen) een relatie met de gemeente. Gemeenten verwachten van het Consulentschap dat zij deze twee gemeentelijke partners goed ondersteunen en faciliteren door middel van tweedelijns activiteiten In hoeverre maken gemeenten en regio's gebruik van de diensten van het Consulentschap? Hoe tevreden is men over de kwaliteit van de dienstverlening? Gemeenten maken geen gebruik van de diensten van het IVN Consulentschap. Gemeenten maken gebruik van de NME-centra en IVN-vrijwilligersorganisaties. Pagina 9

12 IVN kan een meerwaarde hebben als verbindende schakel tussen NME-centra en IVNvrijwilligers (helpen bij het maken van keuzes). IVN Consulentschap moet niet zelfstandig NME- producten in de markt gaan zetten, maar verbindende rol op de achtergrond pakken In hoeverre participeert het Consulentschap in gebiedsgerichte projecten en / of gemeentelijke beleidsontwikkeling? En in welke fase van het proces (voorbereiding, uitvoering)? IVN Consulentschap participeert niet in projecten en/of beleidsontwikkeling. Gemeente mist deze directe relatie ook niet; IVN Consulentschap moet vooral de NME's en de IVN's ondersteunen (facilitering, relatiemanagement, tweedelijns advisering). NME's en IVN's richten zich beiden op gemeenten en regio's; een goede afstemming is derhalve gewenst. Hiervoor is een goede facilitering vanuit het IVN Consulentschap van belang. Pagina 10

13 3 Onderzoeksvraag 2: de professionalisering en kwaliteitsbewaking Hoofdonderzoeksvraag: Wat is de stand van zaken met betrekking tot de professionalisering en kwaliteitsbewaking van het Consulentschap zelf? Deelonderzoeksvragen over de professionalisering: "Zijn de professionalisering en de kwaliteitsbewaking en borging van het Consulentschap in de afgelopen subsidieperiode toegenomen en is er sprake van innovatie?" Ja. Mede naar aanleiding van de evaluatie van de subsidieperiode is de professionalisering en de kwaliteitsbewaking van de eigen organisatie in gang gezet. Het IVN Consulentschap kan zich hierin nog verder ontwikkelen. Vragen voor het IVN Consulentschap 1. "Plan" 1.1. Wordt binnen het Consulentschap gewerkt met een planningssysteem? Het Consulentschap voert een projectadministratie waarin planning en realisatie worden bijgehouden. Het jaarlijkse werkplan wordt vertaald in persoonlijke planningen van de medewerkers die gedurende het jaar worden gemonitoord In hoeverre is in de periode een actief kwaliteitsbeleid gevoerd? (wijze van borging van de werkprocessen stap 1-4)? In 2006 is gestart met de introductie van een kwaliteitszorgsysteem op landelijk niveau. Uit de eerste analyse volgden een aantal ontwikkelpunten: het meer expliciet stellen van prioriteiten in de werkzaamheden; de klanttevredenheid gestructureerd meten; de medewerkertevredenheid gestructureerd meten; de communicatie intern en extern verbeteren; het relatiebeheer beter afstemmen; een klachtenprocedure introduceren. Op alle punten is actie ondernomen, de realisatie loopt door in de komende jaren. De prioriteit heeft tot nu toe gelegen bij: verbeteringen in de administratie, introductie van de kwaliteitsmeter, trainingen projectmatig werken en ook een screening op de kennis en ervaring met projectmatig werken (e.d.) bij het selecteren van nieuw personeel In hoeverre wordt daarbij gebruik gemaakt van een kwaliteitszorgsysteem? (bijv. via certificering, klanttevredenheid, interne doorlichtingen). Er wordt gebruik gemaakt van het landelijk opgezette kwaliteitszorgsysteem (niet gecertificeerd). In 2008 is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek heeft een aantal verbeterpunten opgeleverd die zeer divers van aard zijn Resultaatgericht werken: "Het IVN Consulentschap Gelderland werkt met meetbare resultaten. ( ) Methodieken voor het formuleren en ontwikkelen van meetbare resultaten zijn verder ontwikkeld." Hoe is hier in de periode invulling aan gegeven? Pagina 11

14 Dit heeft vooral vorm gekregen door de doelstellingen uit het Meerjarenplan jaarlijks te vertalen in SMART-resultaten in het werkplan. Zie verder ook onderzoeksvraag 3 over de kwaliteit van de verantwoording. 2. "Do" 2.1. Werden in de periode de activiteiten systematisch geregistreerd? De realisatie van uren en kosten is een onderdeel van de projectadministratie In hoeverre wordt geïnvesteerd in de opleiding van medewerkers? (opleidingsbudget, aantal deelnemers aan cursussen) Jaarlijks is een budget van ca beschikbaar voor opleidingen van personeel, exclusief eigen uren. Projectmatig werken en projectmanagement hebben veel aandacht gehad in de afgelopen jaren. De opleidingen zijn verder divers (pr, projectacquisitie, e.d.). Het kennisniveau is een jaarlijks aandachtspunt in de functioneringsgesprekken. Individueel worden afspraken gemaakt met medewerkers over deskundigheidsbevordering In hoeverre wordt actief werk gemaakt van kennismanagement (in termen van het ontwikkelen, borgen en overbrengen van relevante kennis)? Kennismanagement wordt ingevuld als het signaleren van kennisvragen, het verbinden van vraag en aanbod en het organiseren van kennisuitwisseling (al dan niet vraaggestuurd). Het consulentschap wil meer optreden en zichtbaar zijn als kennismakelaar. Daartoe worden diverse instrumenten ingezet Kwaliteitsbewaking en -borging: "Het op peil houden van inhoudelijke en methodische deskundigheid wordt onder andere gerealiseerd via uitwisselingsbijeenkomsten en kennisteams. ( ) Deze zijn in de komende jaren ook bij de IVN Consulentschappen gerealiseerd." Hoe is hier in de periode invulling aan gegeven? Er worden uitwisselingsbijeenkomsten georganiseerd, bijvoorbeeld in de vorm van de Netwerkbijeenkomst Gelderse Ontmoeting (tweejaarlijks) voor alle doelgroepen. 3. "Check" 3.1. Werden in de periode de uitkomsten van de activiteiten gemonitoord? De voortgang en planning van de werkzaamheden wordt één keer per twee maanden doorgesproken met de medewerkers. Ook de voortgang van de projecten wordt op deze wijze bewaakt en waar nodig wordt bijgestuurd Wordt de geleverde kwaliteit bij de doelgroepen getoetst (klantonderzoek) waarbij niet alleen naar de inhoud van de activiteiten wordt gekeken, maar ook naar de effecten en resultaten? Per vier jaar worden de doelgroepen meer uitgebreid bevraagd op hun wensen en bevindingen. Aandachtspunt is de (soms) beperkte assertiviteit van de doelgroepen: niet alle vragen en opmerkingen worden zomaar op tafel gelegd. In 2008 is een meer algemeen klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Een expliciete check op de kwaliteit van de producten en diensten is geen onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering (opgenomen in de bedrijfsprocessen). Er vindt op dit punt geen gestructureerd extern onderzoek van de klanttevredenheid plaats. Pagina 12

15 3.3. Wordt de ondersteuningsbehoefte bij doelgroepen periodiek onderzocht (marktonderzoek)? Hoe en hoe vaak? Er is de afgelopen jaren geen specifiek marktonderzoek uitgevoerd. Wel wordt jaarlijks via de diverse contactpersonen de wensen van doelgroepen geïnventariseerd. 4. "Act" 4.1. Werden in de periode gerichte verbeteracties geïnitieerd? Welke? Er zijn ontwikkeltrajecten ingezet naar aanleiding van de evaluatie van de vorige subsidieperiode en het introduceren van het kwaliteitssysteem. Voor een deel lopen de verbeteracties nog Is er sprake van vernieuwing / innovatie in de dienstverlening aan de doelgroepen? Welke? Hieronder zijn de voor het Consulentschap meest aansprekende nieuwe diensten / producten weergegeven. Het betreft een breed scala waarbij digitalisering bij elke doelgroep een item is. Algemeen Kennismanagement NME-Gelderland website verder ontwikkeld en aangevuld met FAQ, nieuwsrubriek en persberichten van de netwerken. contacten met omroep Gelderland (Buitengewoon) voor beter PR bereik van doelgroepen / netwerken. Netwerkbijeenkomst Gelderse Ontmoeting (tweejaarlijks) voor alle doelgroepen / netwerken. De eerste bijeenkomst in Watermuseum, tweede bijeenkomst in Openluchtmuseum. Digitale ondersteuning breder, betere doorstroming van stukken naar alle doelgroepen / netwerken. IVN-vrijwilligers Website ivn.nl/gelderland, Mijn ivn.nl diensten voor IVN-vrijwilligers, automatische weergave van alle lokale activiteiten. Contact met allochtonen organisaties in Arnhem en Nijmegen (eerst gericht op Turkse organisaties). Natuurwerk (partnership met alle groene organisaties in Gelderland en website is gezamenlijk dienst / product. Gezamenlijk deskundigheidsbevordering zoals ruimtelijke ordening, bosbeheer etc. Afstemming met de Gelderse Troef organisaties. Onderwijs Kwaliteitsmeter voor primair onderwijs producten landelijk opgeschaald (die is ontwikkeld door het netwerk van gezamenlijke NME-centra in Gelderland). Samen opzetten van materiaalzendingen en basispakket (in ontwikkeling). Scholen voor Duurzaamheid als programma voor het voortgezet onderwijs met modules rondom beleidsthema s zoals zwerfvuil, gezamenlijk nieuw merk naar scholen en training en ondersteuning van NME-centra. Module Zwerfafval als uitglijder ontwikkeling, evaluatie en aanpassing en opschaling binnen Gelderland (Culemborg, Apeldoorn, Zutphen, Ermelo, Harderwijk, Wijchen, Zaltbommel, planning Renkum). Module Jongereninspraak in de kaderrichtlijn water (Arnhem, Warnsveld, Bemmel, Dieren). Ontwikkelingen website, (digitale) nieuwsbrieven etc. Pagina 13

16 Kring Gelderse Bezoekerscentra Onderzoek Adviesrapport voor de toekomstige invulling van het samenwerkingsverband Kring van Gelderse Bezoekerscentra. Met hierin een evaluatie van de implementatie van de marketingstrategie (2007). Inventarisatie van mogelijkheden tot het plaatsen van tentoonstellingen en evaluatie van ervaringen met tentoonstellingen. Gezamenlijke projecten met derden: Beken en Sprengen, (met daarin de coördinatierol) Veluws Verleden, inbreng in Kring en ontwikkeling en logistiek van routes. Gratis product voor Kring, GOBT als opdrachtgever. Kring als partner van Nieuwe promotiekaart voor Kring. Gemeenten en regionale overheden Duurzamere relatie met waterschappen mede in projectuitvoering zoals WATCH, Educatieve grondwatermeters en anno 2009 Tentoonstelling Beken en Sprengen en KRW project voor het voortgezet onderwijs. We zijn pleitbezorger geweest om binnen het PMJP een paragraaf NME in te voegen waardoor NME een integraal beleidsinstrument is. Beleidsbijeenkomsten voor ambtenaren Worden gerichte marketingacties ondernomen? Zijn er nieuwe product-marktcombinaties ontwikkeld? Welke? Het Consulentschap heeft in de afgelopen periode vooral aan de kwaliteit van bestaande producten en diensten gewerkt. PR en digitalisering van informatie naar doelgroepen en netwerken hebben extra aandacht gekregen. Verder zie 4.2. Pagina 14

17 4 Onderzoeksvraag 3: de kwaliteit van de (financiële) verantwoording Hoofdonderzoeksvraag: Voldeed de (financiële) verantwoording aan de gestelde eisen? Deelonderzoeksvragen over de (financiële) verantwoording: "Voldoet het IVN Consulentschap aan de voorwaarden van de Algemene Subsidieverordening Gelderland 1998? Zijn de verstrekte (financiële) gegevens voor subsidieverlening en subsidievaststelling van voldoende kwaliteit? Voldoet de (financiële) administratie aan de gestelde voorwaarden en is er een egalisatiereserve?" Het gaat hier uitdrukkelijk niet alleen om sec de financiële verantwoording, maar ook om de inhoudelijke verantwoording van de activiteiten. Achterliggende vraag: wordt op basis van de financiële en andere verantwoording van het Consulentschap de relatie tussen de provinciale subsidie en de uitgevoerde activiteiten inzichtelijk? In de verantwoording zijn aanpassingen nodig, deze zijn voor een belangrijk deel al in gang gezet middels de afspraken die zijn gemaakt tussen provincie en IVN Consulentschap naar aanleiding van de verslaglegging over Als achtergrond bij de beantwoording van de onderzoeksvragen volgt hieronder een korte beschrijving van de planning en de verantwoording van de activiteiten in 2007, de meest recente, complete plannings- en verantwoordingscyclus die beschikbaar is. 1. Meerjarenplan Hierin zijn per doelgroep: integrale werkzaamheden; NME-vrijwilligers; Gelderse Bezoekerscentra; NME-centra en onderwijs; gemeenten en regionale overheden en daarnaast voor de interne organisatie Resultaten en effecten geformuleerd. Deze sluiten aan bij het beleidskader van de provincie. Verder is per doelgroep een opsomming van werkzaamheden opgenomen. 2. Werkplan 2007 In het werkplan 2007 zijn de Resultaten en effecten uit het meerjarenplan vertaald in beoogde resultaten voor De formulering van de beoogde resultaten is: Specifiek: duidelijk en concreet is aangegeven wat het doel is. Meetbaar: er worden in de meeste gevallen kwantiteiten genoemd. Acceptabel / ambitieus: dit is een inhoudelijke beoordeling (onderzoeksvraag 1), het aantal geformuleerde resultaten is in elk geval omvangrijk, 75 stuks. Realistisch: dit is wederom een inhoudelijke beoordeling. Tijdgebonden: alle beoogde resultaten gelden voor Pagina 15

18 Taakveld / doelgroep Aantal resultaten Aantal beoogde resultaten Meerjarenplan Werkplan 2007 Aantal gerapporteerde resultaten jaarverslag 2007 Integrale werkzaamheden NME-vrijwilligers Gelderse Bezoekerscentra NME-centra en onderwijs Gemeenten en reg.ov Interne organisatie Tabel 4.1 Overzicht resultaten IVN-C in Meerjarenplan en Werkplan 2007 Het is niet duidelijk in hoeverre de beoogde resultaten samenhangen met de provinciale subsidie. Is dit geheel of gedeeltelijk het geval (en voor welk gedeelte dan)? In het Werkplan 2007 wordt ook de input, het aantal gebudgetteerde uren per taakveld, in beeld gebracht. Zie onderstaande tabel. Taakveld / doelgroep Uren gepland Uren gerealiseerd (% van planning) Aantal beoogde resultaten Werkplan 2007 NME Netwerk Gelderland (99%) 13 Vrijwilligers (105%) 17 Gelderse Bezoekerscentra (99%) 7 NME-centra en onderwijs (108%) 22 Politiek en gemeenten (101%) 7 Inhoudelijk management (100%) 9 Tabel 4.2 Overzicht inzet uren IVN-C in Werkplan (103%) Jaarverslag 2007 In bijlage 1 van het jaarverslag 2007 komen de geplande resultaten uit het Werkplan 2007 weer terug met een korte toelichting over de realisatie. De belangrijkste bevindingen zijn hieronder weergegeven. Vijf geplande resultaten uit het werkplan komen niet terug in het jaarverslag. De resultaten uit het werkplan en het jaarverslag kennen een verschillende onderverdeling. Dit maakt een snelle vergelijking lastig. De toelichting bij de geplande resultaten sluit lang niet altijd aan op het SMART-doel. Uit de toelichting valt niet altijd te destilleren of het doel gehaald is. Vaak bevat de toelichting meer informatie dan relevant is voor het SMART-doel. Een vergelijking van SMART-doel en toelichting resulteert in de volgende score: Doel gerealiseerd 43% Doel min of meer gerealiseerd 27% Doel niet gerealiseerd 30% Pagina 16

19 Taakveld / doelgroep Aantal beoogde resultaten Werkplan 2007 Doel gehaald Doel min of meer gehaald Doel niet gehaald NME Netwerk Gelderland Vrijwilligers Gelderse Bezoekerscentra NME-centra en onderwijs Politiek en gemeenten Inhoudelijk management Tabel 4.3 Overzicht realisatie doelen IVN-C volgens jaarverslag De gerealiseerde uren komen grosso modo overeen met de geplande uren, de afwijking op onderdelen is beperkt en over de gehele linie minder dan 10%. De items uit het toetsingskader 1. Beleidskader 1.1. Worden jaarplannen (werkplannen) en jaarverslagen tijdig en conform de vereisten uit het beleidskader opgesteld en aangeleverd? Jaarplannen per 31 augustus en jaarverslagen voor 1 juli Het indienen van de stukken geschiedt meestal niet tijdig, in de meeste gevallen wordt uitstel gevraagd. Van de zijde van het Consulentschap is aangegeven dat indiening van het jaarplan voor 31 augustus erg krap is. Daarvoor vindt ook nog consultatie van de provincie plaats. Ook de snelheid van de consultatieronde bepaalt of de deadline van 31 augustus wordt gehaald. Subsidieaanvraag / jaarplan 2006 Ingediend op 10 oktober 2005, goedkeuring PS 14 december Ingediend op 29 september 2006, akkoord GS d.d. 12 december Ingediend op 11 oktober 2007 (na uitstel), akkoord GS d.d. 18 december Ingediend op 2 april 2009, tijdens bestuurlijk overleg. Nog geen bevestiging Provincie. De subsidieaanvraag dient te bevatten: 1. Activiteitenplan: bevat activiteiten, doelstellingen en benodigde personele inzet. Is door het IVN Consulentschap geleverd. 2. Begroting: overzicht van geplande uren met tarief is geleverd. Er is echter geen inzicht in totale kosten en opbrengsten. Geen koppeling met doelstellingen. 3. Omvang egalisatiereserve: niet opgegeven bij aanvraag, wel formeel vereist. Jaarverslag 2006 Ingediend op 2 juli Akkoord zonder opmerkingen Provincie Gelderland, vaststelling d.d. 5 juli Jaarverslag ingediend op 29 juli 2008, financieel jaarverslag ingediend op 30 september Opmerkingen Provincie Gelderland bij vaststelling d.d. 5 juni 2009(!): Pagina 17

20 Geconstateerd is dat de jaarverslagen een aantal onvolkomenheden bevatten. Van de in het Jaarverslag 2007 aangegeven resultaten is een deel niet uitgevoerd of is de uitvoering daarvan niet te toetsen. Dit geldt in hoge mate voor de kerntaak 'politiek en gemeenten'. daarvan geeft u zelf al aan dat deze taak beperkt is uitgevoerd. Daarnaast laat het financiële jaarverslag geen transparant onderscheid zien tussen de financiering van de kerntaken en de extern gefinancierde eenmalige projecten. Ook vermeldt de jaarrekening geen resultaat op de door de provincie gefinancierde kerntaken Uitstel indiening tot 1 september Termijn valt buiten dit onderzoek Worden de activiteiten in de jaarplannen (werkplannen) conform de afspraken uitgevoerd? Dit is deels het geval. Het verslag over 2007 levert de volgde score ten aanzien van 70 voorgenomen doelen: Doel gerealiseerd 43% Doel min of meer gerealiseerd 27% Doel niet gerealiseerd 30% Daarbij wordt opgemerkt dat de SMART doelen in het werkplan van het IVN Consulentschap een detailniveau hebben die naar onze mening meer past bij de verantwoording bij het Consulentschap intern (op medewerker niveau) dan bij de verantwoording richting de provincie als subsidieverlener Is er een Meerjarenplan en wordt dit plan conform de afspraken uitgevoerd? Het meerjarenplan wordt conform de afspraken uitgewerkt in de jaarplannen (werkplannen). 2. Algemene Subsidieverordening Gelderland verplichtingen ontvanger 2.1. Wordt door het Consulentschap rekening gehouden met relevante EG regels? Hoe? Subsidie wordt niet aangemerkt als steunmaatregel in de zin van artikel 87 en 88 van het EG- Verdrag noch wordt de subsidie hiertoe aangewend. Er zijn op dit punt geen EG regels van toepassing Wordt op adequate wijze invulling gegeven aan administratieve verplichtingen? Hoe? Cyclus van planning en verantwoording wordt doorlopen. gegeven wordt bijgehouden in de projectadministratie van het Consulentschap. Het Consulentschap levert jaarlijks een financieel verslag en een activiteitenverslag Wordt rekening gehouden met een vergoeding voor vermogensvorming (opbouw van financiële reserves), uitgewerkt in: 2.3.a Is de regeling voor vermogensvorming wel / niet van toepassing? De subsidie wordt door het Consulentschap ingezet voor exploitatiedoeleinden (mensuren en materialen). Er worden geen investeringsgoederen mee bekostigd. De regeling voor vermogensvorming is dus niet van toepassing. Pagina 18

Evaluatie provinciale subsidie IVN Consulentschap 2006-2009. Opdrachtgever Provincie Gelderland

Evaluatie provinciale subsidie IVN Consulentschap 2006-2009. Opdrachtgever Provincie Gelderland Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Evaluatie provinciale subsidie IVN Consulentschap

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Aanwezigheid onderwijszorgstructuren

Aanwezigheid onderwijszorgstructuren Aanwezigheid onderwijszorgstructuren in Gelderland December 2007 Marga Wijsmuller December 2007 Uitgevoerd door Spectrum in opdracht van Provincie Gelderland Notitienummer 07 2069MAW-av07-0310 SPECTRUM

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2014 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst?

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Gemeenteraad/fractievoorzitters Maatschappelijke organisaties Bedrijfsleven Inwoners 1. Karaktereigenschappen van

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken.

Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken. Kwaliteitszorg Inleiding: Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken. In de organisatie moet men met elkaar de vraag (durven)

Nadere informatie

Programma 2.1 Stad en Regio

Programma 2.1 Stad en Regio Programma 2.1 Stad en Regio Uitvoeringsagenda De steden worden (structuurversterkend en duurzaam) dynamischer en regio s vitaler. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het doorontwikkelen van het partnerschap;

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Projectenformulier Regiocontract 20122015 Regio Rivierenland 1. Naam Project Geef de volledige en correcte naam waaronder het project geregistreerd dient te worden Professionalisering Evenementen Rivierenland

Nadere informatie

Hogere omzet met loyale klanten

Hogere omzet met loyale klanten m e t e n, w e t e n é n v e r b e t e r e n Hogere omzet met loyale klanten Luistert u naar uw klant? Staat uw klant écht centraal? Gaat u de dialoog aan met uw klant om verbeteringen te bespreken? In

Nadere informatie

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00 Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,40

Nadere informatie

Regeling Lokale Netwerken

Regeling Lokale Netwerken Regeling Lokale Netwerken Binnen de BNA functioneren vanaf 2017 lokale netwerken. Deze netwerken opereren vanuit een door de landelijke organisatie gedragen missie, waaraan lokaal (en regionaal) vorm en

Nadere informatie

: G.A. Beeksma / (023) / holland.nl. : Prestatieplannen (reeds in bezit) Motie 14 2 (reeds in bezit)

: G.A. Beeksma / (023) / holland.nl. : Prestatieplannen (reeds in bezit) Motie 14 2 (reeds in bezit) Nota PS-commissie Vergaderdatum : 27 april 2005 Commissie voor : Sociale Infrastructuur Agendapunt nr. : B agenda, punt 5 Commissienr. : 2005 16393 Onderwerp : Prestatieplannen steunfuncties 2005 Opsteller/telefoon/e-mail-adres

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

31 oktober 2006 Nr , MB Nummer 34/2006

31 oktober 2006 Nr , MB Nummer 34/2006 31 oktober 2006 Nr. 2006-17.354, MB Nummer 34/2006 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake budgetfinanciering IVN, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, ten

Nadere informatie

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO)

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Bij de interpretatie van de uitkomsten van het CVO moet men er rekening mee houden dat een steekproef geen exacte uitkomsten oplevert,

Nadere informatie

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. plaatsvervangend regio-manager (vacature 06)

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. plaatsvervangend regio-manager (vacature 06) Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland Informatie algemeen Het werkgebied van de Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland omvat de provincies Gelderland en Overijssel, enkele Utrechtse

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude Jaarverslag 2012 Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k in de gemeenten Scherpenzeel en Renswoude Inleiding De gemeente Renswoude en Scherpenzeel vinden het belangrijk dat het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

TRILL Programma van eisen VWC

TRILL Programma van eisen VWC TRILL Programma van eisen VWC Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten. Resultaten digitale verkenning 22 september 14

Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten. Resultaten digitale verkenning 22 september 14 Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten Resultaten digitale verkenning 22 september 14 In het kort Doelgroep: Gelderse gemeenten Doel: verkennen behoefte aan provinciale ondersteuning bij faciliterende

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is

1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is Convenant Overheid Toeristische Sector Veluwe PARTIJEN: 1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is aangewezen op grond van artikel 158, eerste lid onder a van

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator,

Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator, Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator, Beleidsdoelstellingen Netwerk Beter werken door netwerken Ambities I. Het netwerk zelf is een inspiratiebron en voedingsbodem

Nadere informatie

Budgetsubsidieovereenkomst

Budgetsubsidieovereenkomst Budgetsubsidieovereenkomst Ondergetekenden, Gemeente Den Helder, gevestigd op het adres drs. F. Bijlweg 20, 1784 MC Den Helder, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester Koen Schuiling,

Nadere informatie

Programma. Doelen Masterclass

Programma. Doelen Masterclass Programma 14.00-14.10 uur Welkom en voorstellen 14.10-15.00 uur Presentatie door Hans de Leeuw MEC Nijmegen 15.00-15.40 uur In tweetallen inventarisatie kansen 15.40-16.00 uur Pauze 16.00-16.45 uur Uitwisseling

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, juni 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, juni 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, juni 2017 WW-uitkeringen laagopgeleiden in Gelderland ruim kwart lager dan geleden Het aantal lopende WW-uitkeringen in Gelderland daalt in juni verder. Ook laagopgeleiden

Nadere informatie

BELEIDSDAG GOS-NME 18 DECEMBER 2006

BELEIDSDAG GOS-NME 18 DECEMBER 2006 Jansbuitensingel 13 6811 AB Arnhem tel. (026) 3512927 fax (026) 3519033 e-mail: cnme.gelderland@ivn.nl internet: www.nme-gelderland.nl BELEIDSDAG GOS-NME 18 DECEMBER 2006 Verslag IVN Consulentschap Gelderland

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Deltapoort

Uitvoeringsprogramma Deltapoort Stuurgroep DP/LT 10 juli 2014 Bijlage 6.2 Bestuurlijke trekker: A. Kamsteeg Ambtelijke trekker: Myra Zeldenrust Uitvoeringsprogramma Deltapoort Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Conceptversie Myra Zeldenrust

Nadere informatie

Projectplan regionaal voetballen (sporten) voor dak en thuislozen

Projectplan regionaal voetballen (sporten) voor dak en thuislozen Projectplan regionaal voetballen (sporten) voor dak en thuislozen Aanleiding In de Noord Veluwe werken zes gemeenten (Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten) nauw samen met betrekking

Nadere informatie

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV Communicatieplan t.a.v. energiebeleid Peek Bouw & Infra BV Peek Bouw & Infra BV Wayensedijk 27 3992 LN HOUTEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 2.0 Doelgroepen

Nadere informatie

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. leidinggevende aan vrijwilligers (m/v)

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. leidinggevende aan vrijwilligers (m/v) Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland Informatie algemeen Het werkgebied van de Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland omvat de provincies Gelderland en Overijssel en enkele Utrechtse

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Voordracht 99. Haarlem 19 november Onderwerp: natuur en milieueducatie. Bijlagen: 1

Voordracht 99. Haarlem 19 november Onderwerp: natuur en milieueducatie. Bijlagen: 1 Voordracht 99 Haarlem 19 november 1996 Onderwerp: natuur en milieueducatie Bijlagen: 1 Inleiding Ter uitwerking van uw besluit van 20 september 1993, nr 45 (Strategienota) waarin u heeft aangegeven dat

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar!

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar! Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011 Aanpakken Maar! INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. RONDETAFELGESPREKKEN 2.1 Algemene uitkomsten van de rondetafelgesprekken 2.2 Aanbevelingen professor Meijs

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Werkplan 2014. Natuur- en Milieueducatie en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden. Vaartocht Watervlo 2013

Werkplan 2014. Natuur- en Milieueducatie en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden. Vaartocht Watervlo 2013 Werkplan 2014 Natuur- en Milieueducatie en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden Vaartocht Watervlo 2013 Werkgroep NME en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden, oktober 2013; vastgesteld door het Drechtstedenbestuur

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011 Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Aan de Waterkant 2008-2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Evaluatiekader 3 1.2 Leeswijzer 3 2 Vrijwilligerswerk Oostzaan 4 2.1 De situatie toen 4 2.2 De

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL School : De Bosschool Plaats : Bergen Nh BRIN-nummer : 05JM Onderzoeksnummer : 108122 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2008 Datum

Nadere informatie

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl Voorzitter Binnen het 9-koppige bestuur van Jumpteam is de voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding & de aansturing van het bestuur en daarmee voor Jumpteam als vereniging. Taken & verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Paraaf toetser. Burgemeester. Weth. Verloop

Paraaf toetser. Burgemeester. Weth. Verloop B&W voorstel Zaaknummer Onderwerp 153447 ToekomstAgenda Informele Zorg voor Veenendaal Ambtenaar Afdeling Telefoonnummer P.G.M. Martens Maatschappelijke Ondersteuning (0318) 538391 Paraaf afdelingsmanager

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Quick scan programmabegroting. Bestuurlijk rapport. Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn

Quick scan programmabegroting. Bestuurlijk rapport. Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn Quick scan programmabegroting 2016-2019 Bestuurlijk rapport Goede aansluiting om te sturen en te controleren Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn 1 juni 2016 1 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders

Nadere informatie

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd.

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd. Plan van Aanpak Vermaatschappelijking van groen, natuur en landschap 2016-2017 23 november 2015 Aanleiding De provincie geeft aan dat draagvlak en betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ sformulier voor de projectvoorstellen. sformulier projectvoorstellen KFZ Callronde: Versie 14-02-13 Instelling: Naam project: 1) Algemeen Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de projectvoorstellen

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Gijsbrecht en omgeving

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Gijsbrecht en omgeving Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Gijsbrecht en omgeving Ondergetekenden, Gemeente Hilversum, ter zake van deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de portefeuillehouder van

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo tel: : 0545-250 576 Openbaar

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Expertisecentrum Onderwijszorg (EOZ) bij het Expertisecentrum Onderwijs Zorg Bonaire

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Expertisecentrum Onderwijszorg (EOZ) bij het Expertisecentrum Onderwijs Zorg Bonaire RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Expertisecentrum Onderwijszorg (EOZ) bij het Expertisecentrum Onderwijs Zorg Bonaire Plaats : Kralendijk, Bonaire Datum onderzoek : 11 mei 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Gespreksleidraad voor gemeenten Continuïteit in de uitvoering van de jeugdbescherming en reclassering voor 2018 en verder

Gespreksleidraad voor gemeenten Continuïteit in de uitvoering van de jeugdbescherming en reclassering voor 2018 en verder Gespreksleidraad voor gemeenten Continuïteit in de uitvoering van de jeugdbescherming en reclassering voor 2018 en verder De opdracht: realiseren van continuïteit in de uitvoering van de jb en jr De opdracht

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

SANYU VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

SANYU VOOR PRIMAIR ONDERWIJS UITKOMST ONDERZOEK SANYU VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM Definitief 31 juli 2017-5102620 INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Sanyu te Haarlem 3 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3. Samenvattend

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken?

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken? Rekenkameronderzoek ICT-beleid Betreft: Toelichting op het onderzoek ICT-beleid Inleiding De Rekenkamer West-Brabant heeft bij de voorbereiding van het onderzoeksprogramma 2015 het onderwerp ICT-beleid

Nadere informatie

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK INHOUD Uitkomst onderzoek Newschool.nu te Harderwijk 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage 1A: Overzicht

Nadere informatie

IVN. Vereniging voor natuur- en milieueducatie Stuurgroep Strategie

IVN. Vereniging voor natuur- en milieueducatie Stuurgroep Strategie IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie Stuurgroep Strategie Doe-plan 2002+ IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie Stuurgroep Strategie Doel IVN IVN streeft naar meer natuur van een betere

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen

2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen 2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen 1. Inleiding De onderstaande checklist beschrijft de gewenste situatie t.a.v. het formele familiebeleid. Met formeel familiebeleid bedoelen we het expliciete

Nadere informatie

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Rekenkamer Oost-Nederland, Juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA School : Joodse basisschool Rosj Pina Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 04JA Onderzoeksnummer : 110573 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE UTRECHT INHOUD Uitkomst onderzoek Democratische School Utrecht te Utrecht 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U

FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U 20 mei 2015 1 FedEC CKB (Certificaat Kwaliteits Borging) EPA-U voor adviseurs, 20 mei 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 FedEC-Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U...

Nadere informatie

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Hoofdstuk: Griffie gemeente Gorinchem Inhoud Griffie gemeente Gorinchem... 1 Inleiding... 3 Functiebeschrijving griffie... 4 De griffier... 4 Plaats in

Nadere informatie

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Mei Ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Mei Ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Zuid-Holland, Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Vergadering Mei 2009 Nummer 6060 onderwerp Subsidieverzoek Krimpen aan den IJssel innovatieve bestuurskrachtmeting 1 Ontwerpbesluit Provinciale

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Gehandicaptenraad Landgraaf

JAARVERSLAG 2014 Gehandicaptenraad Landgraaf 1 JAARVERSLAG 2014 Gehandicaptenraad Landgraaf Pagina 1 2 Algemeen De Gehandicaptenraad Landgraaf behartigt de collectieve belangen van alle mensen met een functiebeperking en chronische aandoeningen in

Nadere informatie

Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties

Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties Inrichting districtsbestuur Een districtsbestuur van een district nieuwe stijl is een collegiaal bestuur waarin alle functies gelijkwaardig

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. Leidinggevende aan Vrijwilligers (LaV) m/v

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. Leidinggevende aan Vrijwilligers (LaV) m/v Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland Informatie algemeen Het werkgebied van de Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland omvat de gemeenten binnen de provincies Gelderland en Overijssel

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Format inhoudelijk en financieel jaarverslag voor budgetsubsidies vanaf 50.000,--

Format inhoudelijk en financieel jaarverslag voor budgetsubsidies vanaf 50.000,-- Format inhoudelijk en financieel jaarverslag voor budgetsubsidies vanaf 50.000,-- Algemeen Op basis van de Algemene Subsidieverordening Maatschappelijke Ondersteuning 2011 is iedere subsidieontvanger verplicht

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Flyer Intervisie. Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag.

Flyer Intervisie. Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag. Flyer - Intervisie Wat is intervisie? Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag. De volgende omschrijving van intervisie

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie