Evaluatie provinciale subsidie IVN Consulentschap Bijlagenrapport. Opdrachtgever Provincie Gelderland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie provinciale subsidie IVN Consulentschap 2006 2009. Bijlagenrapport. Opdrachtgever Provincie Gelderland"

Transcriptie

1 Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) Fax (026) Evaluatie provinciale subsidie IVN Consulentschap Bijlagenrapport Opdrachtgever Provincie Gelderland Arnhem, 22 september 2009

2 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Onderzoeksvraag 1: de resultaten en effecten van activiteiten Doelgroep NME-(vrijwilligers-) organisaties Doelgroep NME-centra Doelgroep bezoekerscentra Doelgroep gemeenten en regio's 9 3 Onderzoeksvraag 2: de professionalisering en kwaliteitsbewaking 11 4 Onderzoeksvraag 3: de kwaliteit van de (financiële) verantwoording 15 5 Overzicht interviews 20

3 1 Inleiding Dit is het bijlagenrapport van het evaluatieonderzoek naar de provinciale subsidie aan het IVN Consulentschap Gelderland Het bevat de achtergronden van het in opdracht van de provincie Gelderland uitgevoerde onderzoek. De evaluatie van de provinciale subsidieverlening aan het IVN Consulentschap is uitgevoerd aan de hand van een vooraf opgesteld toetsingskader. In het toetsingskader zijn de vier hoofdonderzoeksvragen uitgewerkt en gedetailleerd: 1. Worden de beoogde resultaten en effecten behaald? 2. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de professionalisering en kwaliteitsbewaking van het Consulentschap zelf? 3. Voldeed de (financiële) verantwoording aan de gestelde eisen? 4. Hoe kan het beleidskader worden verbeterd? De vier onderzoeksvragen zijn ter illustratie opgenomen in onderstaand processchema. Vraag 4: verbetering beleidskader Jaarlijkse subsidie Beleidskader IVN Consulentschap Algemene subsidieverordening Doelgroepen: 18 IVN-Afdelingen 18 NME-Centra 20 Bezoekerscentra 56 Gemeenten en 6 regio s Input Processen IVN Consulent- Schap Gelderland Output Effecten Vraag 2: professionalisering Vraag 1: effecten/activiteiten Vraag 3: juiste verantwoording Figuur 1.1 Procesmodel met onderzoeksvragen Dit bijlagenrapport bevat het toetsingskader en per toetsingscriterium zijn de bevindingen uit het onderzoek weergegeven. In de volgende hoofdstukken komen de onderzoeksvragen 1 tot en met 3 achtereenvolgens aan de orde. Onderzoeksvraag 4, de aanbevelingen voor het beleidskader, wordt behandeld in het hoofdrapport. Het laatste hoofdstuk van dit bijlagenrapport bevat een overzicht van de geïnterviewde instanties en personen. Pagina 1

4 2 Onderzoeksvraag 1: de resultaten en effecten van activiteiten Hoofdonderzoeksvraag: Worden de beoogde resultaten en effecten behaald? Deelonderzoeksvragen over de prestaties zijn onderzocht per doelgroep 2.1 Doelgroep NME-(vrijwilligers-) organisaties 1. Waarborg samenhang en continuïteit van de IVN-vrijwilligers "Heeft de ondersteuning en advisering van het IVN-districtsbestuur aan de IVN-afdelingen en de kadervorming en deskundigheidsbevordering geleid tot kwaliteitsverbetering en uitbreiding van het netwerk van IVN-vrijwilligers?" Ja, het IVN Consulentschap heeft hierin een reguliere rol en deze wordt naar tevredenheid vervuld. 1.1 Hoe groot is het netwerk van IVN-vrijwilligers? Is het netwerk in de periode gegroeid? Is er meer bereidheid tot het doen van vrijwilligerswerk? Verloop van het ledenaantal is weergegeven in onderstaande tabel Apeldoorn Arnhem Ede Eerbeek Groenlo Eibergen Neede Lunteren Barneveld Maas en Waal Montferland N.W. Veluwe i.o Nijkerk Noord-Midden Achterhoek Oost Veluwezoom Oude IJsselstreek Rijk van Nijmegen RijnWaal Tiel e.o Zuidwest Veluwezoom Zutphen Warnsveld Totaal Gelderland Het ledental is in de afgelopen jaren gestegen laat een lichte terugval zien die niet nader valt te verklaren (anders dan vanuit de algemene tendens dat mensen scherper naar hun lidmaatschappen kijken). Het natuurlijk verloop in leden wordt aangevuld met deelnemers van de Natuurgidscursussen die het IVN Consulentschap organiseert. Pagina 2

5 De ledenwerving is een zaak van de afdelingen. Werving en binding van leden is een onderwerp in de bestuurscursussen van het IVN Consulentschap. De bereidheid tot het doen van vrijwilligerswerk stijgt. De vraag naar inzet van vrijwilligers voor onderhoudswerk ook. Cijfers ontbreken echter. Sommige afdelingen lopen tegen de grenzen aan van wat zij kunnen organiseren (met eigen leden). Het Consulentschap treedt waar nodig op als adviseur van de afdelingen. Het werven van vrijwilligers doen de afdelingen zelf. 1.2 Aan welke ondersteuning en/of advisering hebben de IVN-bestuurders en vrijwilligers behoefte? In hoeverre heeft het Consulentschap hierop ingespeeld? Het Consulentschap ondersteunt de vrijwilligersorganisatie op diverse manieren. In hoofdzaak betreft het: cursussen voor IVN-leden; cursussen, trainingen en excursies voor IVN-bestuurders; advisering over organisatorische zaken, financiering van projecten, e.d.; redactie nieuwsvoorziening (meerdere media); ondersteuning van het districtsbestuur; aanspreekpunt / coördinator / vertegenwoordiger van de IVN-afdelingen op provinciaal niveau. De IVN-vrijwilligersconsulent van het IVN Consulentschap is de spin in het web en tevens voor de afdelingen het belangrijkste aanspreekpunt. De afdelingen vinden dat ze goed ondersteund worden (zie ook vraag 1.5). Ze wijzen op het karakter van een vrijwilligersorganisatie: de drijfveren van de leden in de afdelingen zijn bepalend. Iedere afdeling heeft zijn eigen accenten in locale activiteiten. Het top - down uitrollen van programma's of het introduceren van nieuwe items is binnen het IVN moeizaam als daar geen draagvlak (in de afdelingen) voor is. Echte wensen voor wijziging van ondersteuning of dienstverlening zijn niet geuit. Wel zijn een aantal suggesties opgetekend: het Consulentschap zou op deelterreinen zelf kennis kunnen opbouwen om deze in te zetten in de cursussen (bijvoorbeeld didactische vaardigheden); bij de afdelingen leven ook vragen die niet gesteld worden: maak ze assertiever in het aanhangig maken van vragen en neerleggen op de juiste plek. Betrek het districtsbestuur hierbij; claim meer tijd en middelen voor deskundigheidsbevordering van de IVN-afdelingen In hoeverre is relevante kennis bij IVN-bestuurders en vrijwilligers toegenomen? Het IVN Consulentschap levert met de diverse cursussen een belangrijke bijdrage aan het up to date houden van de kennis in de IVN-organisatie. De kennis moet adequaat zijn om het publiek goed te kunnen informeren. In die zin is de kennis toegenomen Wat is de bijdrage van het Consulentschap geweest in het kader van de beoogde kwaliteitsverbetering (kennisontwikkeling) en uitbreiding van het IVN-netwerk? De bijdrage van het IVN Consulentschap aan de beoogde kwaliteitsverbetering / kennisontwikkeling is indirect, via cursussen, trainingen en excursies voor IVN-leden en -bestuurders. Het Consulentschap heeft een uitbreiding van het netwerk op provinciaal niveau gerealiseerd. De afdelingen zien dit nadrukkelijk als verdienste. Pagina 3

6 1.5. Hoe tevreden zijn IVN-bestuurders en -vrijwilligers over de ondersteuning en / of advisering vanuit het Consulentschap? De IVN-bestuurders zijn tevreden. De goede rol van de vrijwilligersconsulent wordt expliciet genoemd. Voor de IVN-leden en vrijwilligers is het IVN Consulentschap minder zichtbaar Hoe kijken IVN-bestuurders en vrijwilligers naar de rol en positie van het Consulentschap? Wordt het Consulentschap gezien als de centrale ondersteuningsorganisatie? Het IVN Consulentschap is aanspreekpunt / coördinator / vertegenwoordiger van de IVNafdelingen op provinciaal niveau. Lokale contacten, waaronder die met de gemeenten, hebben de afdelingen zelf. Verder wordt het consulentschap vooral gezien als adviseur die gevraagd en ongevraagd advies levert en ondersteuner van de kennisfunctie binnen het IVN. Het provinciale IVN Consulentschap is een logisch aanspreekpunt. De landelijke centrale organisatie in Amsterdam is minder zichtbaar en wordt door sommigen als 'meer ambtelijk' ervaren. Het Consulentschap heeft een belangrijke rol in het vertalen van landelijke en provinciale ontwikkelingen naar de afdelingen en het matchen van vraag en aanbod op dit punt. De suggestie is gedaan om hier het districtsbestuur meer bij in te schakelen. De IVN-afdelingen ervaren het IVN Consulentschap als centrale ondersteuningsorganisatie Wordt het Consulentschap door de vrijwilligers gezien als logische projectmanager van samenwerkingsprojecten? Het projectmanagement van samenwerkingsprojecten doen de afdelingen zelf. Het IVN Consulentschap treedt op, of wordt zo nodig ingezet als, adviseur Weten de vrijwilligersorganisaties het Consulentschap te vinden? Het IVN Consulentschap is goed bereikbaar, vragen worden direct beantwoord of intern doorgeleid. Door één van de afdelingen is aangeven dat er voor het Consulentschap meer tijd zou moeten zijn voor onderzoek naar 'de vraag achter de vraag'. 2. Ondersteuning en versterking overige NME-vrijwilligersorganisaties (niet IVN) "Heeft de facilitering van het Gelders Servicepunt vrijwilligers en het organiseren van (trainings)bijeenkomsten voor vrijwilligersorganisaties en het provinciaal trainingsteam en de informatievoorziening via de website en nieuwsbrief geleid tot kwaliteitsverbetering en uitbreiding van de overige NME-vrijwilligers?" Gedoeld wordt op de vrijwilligersorganisaties die zich via het forum Natuurwerk (Gelderland) gezamenlijk presenteren. Binnen deze pluriforme groep van organisaties zijn geen interviews gehouden. Uit informatie die het IVN Consulentschap hierover heeft verstrekt volgt dat de activiteiten binnen natuurwerk zich vooral richten op het afstemmen en kruisbestuiven van de activiteiten van de deelnemende organisaties. Dit voorziet in een belangrijke behoefte. De deelname aan natuurwerk is in de afgelopen jaren gegroeid tot 215 Gelderse vrijwilligersorganisaties. Pagina 4

7 2.2 Doelgroep NME-centra 3. Samenwerking tussen de NME-centra "Heeft de facilitering van het samenwerkingsverband van NME-centra, de facilitering van relevant kennismanagement en training en de promotie van NME-centra bij overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties door het IVN een actieve deelname aan NMEactiviteiten door volwassenen en jongeren bevorderd?" Het IVN Consulentschap heeft de (samenwerkende) NME-centra vooral secretarieel en administratief ondersteund en als zodanig en spilfunctie vervuld. De centra zijn over het algemeen tevreden over deze ondersteuning. Een relatie tussen de geboden ondersteuning en de deelname aan NME-activiteiten is niet één op één gelegd. De NME-centra hebben daarnaast behoefte aan een sterkere netwerkfunctie en relatiemanagement door het IVN Consulentschap Wat is het aantal deelnemers per jaar aan NME-activiteiten? De NME-centra bedienen (bijna) alle basisscholen in hun gebied. Slechts 2 van de 5 NMEcentra met wie is gesproken bedient tevens enkele scholen VO. Cijfers die bekend zijn: leerlingen worden per jaar bereikt ( leerlingen in Beuningen, Druten en Wijchen worden 1,5 keer per jaar bereikt); kinderen in Doetinchem en omstreken op 120 basisscholen en twee scholen voor VO; in Winterswijk e.o. worden door het NME-centrum per jaar zo'n 1300 activiteiten voor het primair onderwijs aangeboden, waaraan gemiddeld 25 leerlingen per activiteit deelnemen Is er voor de periode een trend te onderkennen in het aantal deelnemers? Alle NME-centra geven aan dat het aantal deelnemers aan activiteiten ongeveer gelijk is gebleven Wat is relevante informatie en kennis voor NME-medewerkers? In hoeverre is deze informatie en kennis toegenomen? Wat is de bijdrage van het Consulentschap in dit verband? De bijdrage van het IVN Consulentschap zit hem met name in de tweedelijns advisering van NME-centra. Denk aan: specifieke ontwikkelingen en trends binnen het werkveld en informatie over positionering en professionalisering van NME-centra. Aangegeven wordt dat het Consulentschap informatie vergaart, maar dat de grote stroom aan algemene informatie gescreend en concreter kan worden gemaakt door het Consulentschap. NME-centra verwachten dat het IVN Consulentschap een link legt naar doelgroepen, financiers, etc. en de ontwikkelingen en trends die daar spelen vertalen naar kansen voor de centra zodat deze daar pro-actief op in kunnen spelen. Daarnaast geeft één NME-centrum aan dat de informatie die het IVN Consulentschap doorgeeft meer moet inspelen op landelijke en politieke trends In hoeverre zijn de NME-centra bekend bij overheden, bedrijfsleven en organisaties? Bekend bij lokale en provinciale overheden, nog veel te weinig bekend bij bedrijfsleven en organisaties Hoe kijken de NME-centra aan tegen de rol en positie van het Consulentschap? Het Consulentschap heeft de rol van initiatiefnemer, coördinator en ondersteuner voor de NMEcentra. Zo organiseert het Consulentschap vergaderingen tussen de NME-centra en notuleert deze vergaderingen. Daarnaast verzorgt het Consulentschap cursussen voor de NMEmedewerkers. Pagina 5

8 De NME-centra omschrijven de ondersteuning van het Consulentschap als consciënties en accuraat. De kanttekening wordt geplaatst dat de kwaliteit die het IVN Consulentschap levert erg afhangt van de deskundigheid van medewerkers en dat deze als wisselend wordt ervaren. Een ander punt van kritiek is dat het IVN Consulentschap zijn Netwerk (doelgroepen, financiers) breder beschikbaar moet maken voor de NME-centra. Enkele NME-centra geven aan dat de rol van het Consulentschap sinds de start van de versnellingsagenda en oprichting van het NMEnetwerk een andere is. De NME-centra zijn 'volwassener' geworden en zien voor het Consulentschap een partnerrol weggelegd In hoeverre is het Consulentschap een spil als het gaat om regionale inbedding van NME? Consulentschap heeft de rol van centrale spil vervuld. Met name kleinere NME-centra geven aan dat de meerwaarde van het IVN Consulentschap is dat zij de regio middels het organiseren van vergaderingen en het bieden van ondersteuning bij elkaar brengt. Veel NME-centra ontbreekt het de mankracht om deze organisatie op zich te nemen. Spilfunctie blijft beperkt tot initiatiefnemer omdat het Consulentschap niets kan afdwingen (geen middel tot sancties). Dit betekent dat initiatieven kunnen stranden In hoeverre is het Consulentschap trekker van het samenwerkingsverband NME-GOS? Wat is de meerwaarde van dit samenwerkingsverband? NME-GOS bestaat niet meer, is overgegaan in NME-netwerk (vereniging van NME-centra) Hoe verhoudt het NME-GOS zich tot het in maart 2009 opgerichte NME-netwerk? Zie Versterking NME binnen het primair onderwijs "Heeft de kwaliteitsverbetering en borging van NME-producten in het primair onderwijs, de begeleiding van NME-centra bij de invoering van het ontwikkelde basispakket primair onderwijs en de organisatie van kennismanagement en trainingen de kennis en aandacht voor natuur en milieu bij kinderen bevorderd?" Aan de hand van de gehouden interviews is deze vraag niet te beantwoorden. Aangegeven is dat de rol van het IVN Consulentschap louter indirect en daarmee moeilijk te bepalen is In hoeverre zijn de NME-producten bekend bij onderwijsinstellingen? (% van het potentieel) De NME-centra zijn zeer bekend bij de onderwijsinstellingen. Alle basisscholen krijgen het NME-aanbod toegestuurd en nagenoeg alle scholen maken hier gebruik van In hoeverre wordt door onderwijsinstellingen gebruik gemaakt van de NME-producten, specifiek het basispakket primair onderwijs (aantallen, trend / ontwikkeling)? NME-centra bedienen (bijna) alle basisscholen in hun gebied. Slechts 2 van de 5 NME-centra met wie is gesproken bedienen tevens enkele scholen VO. Bekende aantallen zijn: Beuningen, Druten en Wijchen wordt gemiddeld per jaar per kind 1,5 product afgenomen; Heerewaarden bedient 95% van de in totaal 38 basisscholen. Doetinchem bedient bijna alle 120 basisscholen in de regio Hoe wordt de kwaliteit van de NME-producten door het primair onderwijs beoordeeld (in termen van bruikbaarheid, afgestemd op behoeften doelgroep)? Een enkel NME-centrum, bijvoorbeeld het centrum in Winterswijk, voert klanttevredenheidsonderzoeken uit. Hieruit komt een goede score voort m.b.t. waardering van bruikbaarheid en kwaliteit. Een andere graadmeter is dat alle NME-centra aangeven weinig klachten te krijgen over de kwaliteit van de producten. Pagina 6

9 4.4. Wat is de rol en bijdrage van het IVN Consulentschap in relatie tot versterking van NME binnen het primair onderwijs? De rol en bijdrage van het IVN Consulentschap is een indirecte rol: het Consulentschap coördineert regionale bijeenkomsten en ondersteunt NME-centra in administratieve en secretariële zin bijv. door het zorg dragen van materiaalverzendingen. Wel speelt het Consulentschap een expliciete rol als het gaat om het beheer en doen van onderzoek naar NME-producten aan de hand van de Kwaliteitsmeter en het bijhouden ervan. 5. Versterking NME binnen het voortgezet onderwijs "Heeft de facilitering van VOLD (samenwerkingsverband van NME-centra t.b.v. voortgezet onderwijs), de promotie van VOLD bij scholen, gemeenten, waterschappen, bedrijven en andere relevante organisaties en de begeleiding van extra projectmatige activiteiten gericht op de versterking van NME binnen het Gelders voortgezet onderwijs de kennis, aandacht en het handelingsperspectief m.b.t. natuur en milieu bij jongeren bevorderd?" Ja, echter in beperkte mate omdat NME-centra het voortgezet onderwijs nauwelijks oppakken. Zij maken vooral afspraken met gemeenten over het bedienen van het basisonderwijs Welke partijen participeren in het VOLD? Is dit netwerk in de periode gegroeid? Wat is de rol van het IVN Consulentschap in dit verband? Bij VOLD speelt het IVN een voortrekkersrol, NME-centra pakken het voortgezet onderwijs nauwelijks zelf op. Dit heeft met name te maken met de beleidsdoelstellingen, en overeengekomen subsidievoorwaarden, van gemeenten die veelal betrekking hebben op het basisonderwijs In hoeverre zijn de NME-producten, specifiek het programma Scholen voor Duurzaamheid, bekend bij onderwijsinstellingen? In zeer beperkte mate bekend. Slechts 2 van 5 NME-centra doet wel eens op afroep een project in het kader van Scholen voor Duurzaamheid. Door één NME-centrum wordt aangegeven dat met name de NME-centra in Nijmegen en Apeldoorn actief zijn richting de doelgroep voortgezet onderwijs In hoeverre wordt door onderwijsinstellingen gebruik gemaakt van de NME-producten (aantallen, trend / ontwikkeling)? In zeer beperkte mate wordt gebruik gemaakt door het Voortgezet Onderwijs van NMEproducten Hoe wordt de kwaliteit van de NME-producten door het voortgezet onderwijs beoordeeld (in termen van bruikbaarheid, afgestemd op behoeften doelgroep)? Voor NME-centra lastig om aan te geven omdat ze weinig doen voor het VO Wat is de rol en bijdrage van het IVN Consulentschap in relatie tot de versterking van NME binnen het voortgezet onderwijs? De rol van het IVN Consulentschap met betrekking tot versterking van NME binnen het VO is (in potentie) groot. Aangegeven wordt dat het voortgezet onderwijs nog veel zogenaamde "witte vlekken" bevat. Het Consulentschap treedt op als trekker voor Scholen van Duurzaamheid. Het Consulentschap ondersteunt NME-centra door besturen voor te lichten, trainingen te geven aan NME-medewerkers, en te helpen bij het uitvoeren van projecten op de scholen. Pagina 7

10 2.3 Doelgroep bezoekerscentra 6. Ondersteuning en versterking van de kring van Gelderse bezoekerscentra "Heeft de versterking van de samenwerking tussen de bezoekerscentra, de facilitering van gezamenlijke promotie van de centra en de facilitering van het kennismanagement door het IVN geleid tot versterking van de bezoekersaantallen van bezoekerscentra?" Genoemde facilitering heeft plaatsgevonden en de bezoekerscentra zijn over het algemeen tevreden over de ondersteuning door het IVN Consulentschap. De centra zelf schatten in dat de onderlinge samenwerking geen directe invloed heeft op de bezoekersaantallen In hoeverre is er sprake geweest van een versterking van de samenwerking tussen centra? Wat is er gezamenlijk ondernomen (bijvoorbeeld op het terrein van gezamenlijke promotie)? In 2001 is, op initiatief van de centra zelf, de Kring van Gelderse bezoekerscentra opgericht. Dit netwerk heeft de samenwerking tussen de 20 centra versterkt. Met de samenwerking wordt door de centra beoogd: kennis uit te wisselen, ervaringen te delen, te klankborden en de deskundigheid te bevorderen. Binnen de kring wordt onder meer gesproken over professionalisering. Zo hebben 2-3 bijeenkomsten in het kader van marketing gestaan. Er is hierbij een lijn uitgezet over de wijze waarop de Kring beter bekend kan worden gemaakt Hoe hebben de bezoekersaantallen in de periode zich ontwikkeld? Heeft de samenwerking (via de kring van bezoekerscentra) geleid tot hogere bezoekersaantallen? In 2006 hebben de 20 centra circa bezoekers ontvangen. In 2007 groeide dit aantal naar circa bezoekers. Voor 2008 zijn nog niet alle cijfers bekend bij het IVN Consulentschap. Op basis van extrapolatie van de cijfers van 2007 lijkt voor 2008 sprake te zijn van een lichte groei. Niet duidelijk is in hoeverre deze groei van de bezoekersaantallen een gevolg is van initiatieven vanuit de kring van bezoekerscentra. Door de centra zelf wordt ingeschat dat de samenwerking binnen de kring niet direct leidt tot hogere bezoekersaantallen In hoeverre is er sprake van een actieve samenwerking in de kring van bezoekerscentra? Worden door de bezoekerscentra nieuwe natuurrecreatie en educatiemogelijkheden gezamenlijk aangeboden? Hoe worden de centra door het Consulentschap gefaciliteerd? Er is sprake van actieve samenwerking in de kring van bezoekerscentra. Deze samenwerking heeft zoals gezegd vooral een platformfunctie: uitwisselen van kennis, klankborden etc. Eens per kwartaal komt de kring bijeen en wordt gesproken over professionalisering van de centra en inhoudelijke thema's. Door enkele centra worden gezamenlijke initiatieven ontplooid, bijvoorbeeld doorwisseltentoonstellingen op te zetten. Een voorbeeld hiervan is de tentoonstelling 'Beken en Sprengen'. Het Consulentschap speelt net als bij de NME-centra een faciliterende rol: organiseren en voorzitten van de kringbijeenkomsten, doorgeefluik van landelijke ontwikkelingen, het aandragen van thema's en (landelijke) contacten. De centra zijn over het algemeen tevreden over de facilitering door het IVN Consulentschap Zijn er jaarlijks een of meer gezamenlijke (regionale) projecten uitgevoerd? Wat is de rol en bijdrage van het IVN Consulentschap in dit verband? Zie 6.3. Pagina 8

11 6.5. In hoeverre zijn de bezoekerscentra tevreden over de informatievoorziening, ondersteuning en/of advisering door het IVN Consulentschap? Bezoekerscentra zijn in algemene zin tevreden met de dienstverlening door het IVN-C en de facilitering van de Kring. Functioneren van de Kring zonder het IVN Consulentschap zou een aderlating zijn: gebrek aan organisatiemiddelen, informatie en (landelijke) contacten bij de individuele bezoekerscentra. Kritische noot is dat het Consulentschap nog meer dan nu het geval is landelijke thema's, mogelijkheden voor nieuwe product-marktcombinaties (innovaties) en contacten kan aanreiken. 2.4 Doelgroep gemeenten en regio's 7. Bevordering gemeentelijk NME-beleid "Heeft de advisering en begeleiding van gemeenten en regio's door het IVN en de stimulering van effectieve samenwerkingsverbanden de lokale NME-activiteiten bevorderd?" Nee, niet zichtbaar vanuit het IVN Consulentschap In hoeverre zijn gemeenten en regio's bekend met de NME-centra en het Consulentschap? Gemeenten zijn bekend met de NME-centra, in mindere mate met het IVN Consulentschap. In de Achterhoek hebben alle gemeenten een 'budgetovereenkomst' afgesloten met een van de twee NME-centra (Doetinchem of Winterswijk). Hierin staan werkafspraken over aantal en kosten van te leveren activiteiten voor het basisonderwijs. Daarnaast is het mogelijk om per gemeente accenten te zetten. In de Regio Rivierenland is sprake van een wisselend beeld, waarbij de ambitie van gemeenten bepalend is In hoeverre is er sprake van een gemeentelijk NME-beleid? Is het beleid in de periode door het College / de Raad geactualiseerd? Staat NME op de politieke agenda? NME was voorheen een taak van de regio (zowel in Rivierenland als in de Achterhoek). In beide regio's is ervoor gekozen het NME-beleid weer bij de gemeenten te plaatsen. Het gemeentelijk NME-beleid bestaat bij de Achterhoekse gemeenten primair uit de subsidierelatie via de budgetovereenkomsten die met de NME-centra zijn afgesloten. Er is geen door de raad vastgesteld beleidskader. Het lijkt erop dat gemeenten in Achterhoek meer tevreden zijn over de dienstverlening vanuit de NME-centra dan de gemeenten in Rivierenland. In Rivierenland wordt aangegeven dat de NME's de banden met gemeenten willen aanhalen, maar de behoefte aan diensten vanuit de gemeenten niet goed kennen en minder professioneel opereren In hoeverre heeft het IVN Consulentschap de rol van natuurlijke partner voor gemeenten? Hoe vaak is er sprake van overleg en ondersteuning en in welk verband? Het IVN Consulentschap vervult, zowel in de Achterhoek als in Rivierenland, geen rol als natuurlijke partner voor gemeenten. Het NME-centrum is de natuurlijke partner voor gemeenten voor wat betreft de realisatie van het gemeentelijk NME-beleid. Daarnaast hebben de IVNvrijwilligers (lokale afdelingen) een relatie met de gemeente. Gemeenten verwachten van het Consulentschap dat zij deze twee gemeentelijke partners goed ondersteunen en faciliteren door middel van tweedelijns activiteiten In hoeverre maken gemeenten en regio's gebruik van de diensten van het Consulentschap? Hoe tevreden is men over de kwaliteit van de dienstverlening? Gemeenten maken geen gebruik van de diensten van het IVN Consulentschap. Gemeenten maken gebruik van de NME-centra en IVN-vrijwilligersorganisaties. Pagina 9

12 IVN kan een meerwaarde hebben als verbindende schakel tussen NME-centra en IVNvrijwilligers (helpen bij het maken van keuzes). IVN Consulentschap moet niet zelfstandig NME- producten in de markt gaan zetten, maar verbindende rol op de achtergrond pakken In hoeverre participeert het Consulentschap in gebiedsgerichte projecten en / of gemeentelijke beleidsontwikkeling? En in welke fase van het proces (voorbereiding, uitvoering)? IVN Consulentschap participeert niet in projecten en/of beleidsontwikkeling. Gemeente mist deze directe relatie ook niet; IVN Consulentschap moet vooral de NME's en de IVN's ondersteunen (facilitering, relatiemanagement, tweedelijns advisering). NME's en IVN's richten zich beiden op gemeenten en regio's; een goede afstemming is derhalve gewenst. Hiervoor is een goede facilitering vanuit het IVN Consulentschap van belang. Pagina 10

13 3 Onderzoeksvraag 2: de professionalisering en kwaliteitsbewaking Hoofdonderzoeksvraag: Wat is de stand van zaken met betrekking tot de professionalisering en kwaliteitsbewaking van het Consulentschap zelf? Deelonderzoeksvragen over de professionalisering: "Zijn de professionalisering en de kwaliteitsbewaking en borging van het Consulentschap in de afgelopen subsidieperiode toegenomen en is er sprake van innovatie?" Ja. Mede naar aanleiding van de evaluatie van de subsidieperiode is de professionalisering en de kwaliteitsbewaking van de eigen organisatie in gang gezet. Het IVN Consulentschap kan zich hierin nog verder ontwikkelen. Vragen voor het IVN Consulentschap 1. "Plan" 1.1. Wordt binnen het Consulentschap gewerkt met een planningssysteem? Het Consulentschap voert een projectadministratie waarin planning en realisatie worden bijgehouden. Het jaarlijkse werkplan wordt vertaald in persoonlijke planningen van de medewerkers die gedurende het jaar worden gemonitoord In hoeverre is in de periode een actief kwaliteitsbeleid gevoerd? (wijze van borging van de werkprocessen stap 1-4)? In 2006 is gestart met de introductie van een kwaliteitszorgsysteem op landelijk niveau. Uit de eerste analyse volgden een aantal ontwikkelpunten: het meer expliciet stellen van prioriteiten in de werkzaamheden; de klanttevredenheid gestructureerd meten; de medewerkertevredenheid gestructureerd meten; de communicatie intern en extern verbeteren; het relatiebeheer beter afstemmen; een klachtenprocedure introduceren. Op alle punten is actie ondernomen, de realisatie loopt door in de komende jaren. De prioriteit heeft tot nu toe gelegen bij: verbeteringen in de administratie, introductie van de kwaliteitsmeter, trainingen projectmatig werken en ook een screening op de kennis en ervaring met projectmatig werken (e.d.) bij het selecteren van nieuw personeel In hoeverre wordt daarbij gebruik gemaakt van een kwaliteitszorgsysteem? (bijv. via certificering, klanttevredenheid, interne doorlichtingen). Er wordt gebruik gemaakt van het landelijk opgezette kwaliteitszorgsysteem (niet gecertificeerd). In 2008 is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek heeft een aantal verbeterpunten opgeleverd die zeer divers van aard zijn Resultaatgericht werken: "Het IVN Consulentschap Gelderland werkt met meetbare resultaten. ( ) Methodieken voor het formuleren en ontwikkelen van meetbare resultaten zijn verder ontwikkeld." Hoe is hier in de periode invulling aan gegeven? Pagina 11

14 Dit heeft vooral vorm gekregen door de doelstellingen uit het Meerjarenplan jaarlijks te vertalen in SMART-resultaten in het werkplan. Zie verder ook onderzoeksvraag 3 over de kwaliteit van de verantwoording. 2. "Do" 2.1. Werden in de periode de activiteiten systematisch geregistreerd? De realisatie van uren en kosten is een onderdeel van de projectadministratie In hoeverre wordt geïnvesteerd in de opleiding van medewerkers? (opleidingsbudget, aantal deelnemers aan cursussen) Jaarlijks is een budget van ca beschikbaar voor opleidingen van personeel, exclusief eigen uren. Projectmatig werken en projectmanagement hebben veel aandacht gehad in de afgelopen jaren. De opleidingen zijn verder divers (pr, projectacquisitie, e.d.). Het kennisniveau is een jaarlijks aandachtspunt in de functioneringsgesprekken. Individueel worden afspraken gemaakt met medewerkers over deskundigheidsbevordering In hoeverre wordt actief werk gemaakt van kennismanagement (in termen van het ontwikkelen, borgen en overbrengen van relevante kennis)? Kennismanagement wordt ingevuld als het signaleren van kennisvragen, het verbinden van vraag en aanbod en het organiseren van kennisuitwisseling (al dan niet vraaggestuurd). Het consulentschap wil meer optreden en zichtbaar zijn als kennismakelaar. Daartoe worden diverse instrumenten ingezet Kwaliteitsbewaking en -borging: "Het op peil houden van inhoudelijke en methodische deskundigheid wordt onder andere gerealiseerd via uitwisselingsbijeenkomsten en kennisteams. ( ) Deze zijn in de komende jaren ook bij de IVN Consulentschappen gerealiseerd." Hoe is hier in de periode invulling aan gegeven? Er worden uitwisselingsbijeenkomsten georganiseerd, bijvoorbeeld in de vorm van de Netwerkbijeenkomst Gelderse Ontmoeting (tweejaarlijks) voor alle doelgroepen. 3. "Check" 3.1. Werden in de periode de uitkomsten van de activiteiten gemonitoord? De voortgang en planning van de werkzaamheden wordt één keer per twee maanden doorgesproken met de medewerkers. Ook de voortgang van de projecten wordt op deze wijze bewaakt en waar nodig wordt bijgestuurd Wordt de geleverde kwaliteit bij de doelgroepen getoetst (klantonderzoek) waarbij niet alleen naar de inhoud van de activiteiten wordt gekeken, maar ook naar de effecten en resultaten? Per vier jaar worden de doelgroepen meer uitgebreid bevraagd op hun wensen en bevindingen. Aandachtspunt is de (soms) beperkte assertiviteit van de doelgroepen: niet alle vragen en opmerkingen worden zomaar op tafel gelegd. In 2008 is een meer algemeen klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Een expliciete check op de kwaliteit van de producten en diensten is geen onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering (opgenomen in de bedrijfsprocessen). Er vindt op dit punt geen gestructureerd extern onderzoek van de klanttevredenheid plaats. Pagina 12

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Aan: de leden van Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN

Aan: de leden van Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Aan: de leden van Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Assen, 16 maart 2011 Ons kenmerk: 11.006/EL/HL Behandeld door: drs. E. Lange (0592) 365943 Onderwerp: aanbieding

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING van de gemeente WAALRE Hoofdrapport Rekenkamercommissie Waalre Waalre, januari 2007 Inhoudsopgave Hoofdrapport Woord vooraf Management samenvatting 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap

Nadere informatie

Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout

Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout Eindrapportage 1 oktober 2007 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Onderzoekskader...6

Nadere informatie

inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3.

inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3. inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3. Inleiding 4 4. Perspectief op lange termijn 6 4.1. Omgevingsanalyse

Nadere informatie

Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget

Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget Deze handreiking is samengesteld in het kader van de voorbereidingstrajecten voor de invoering van het Participatiebudget in opdracht van de ministeries

Nadere informatie

BRN Projecten Drs. C. van Diemen

BRN Projecten Drs. C. van Diemen BEDRIJFSPLAN STICHTING WIJK IN BEDRIJF WESTFLANK Utrecht, 3 mei 2002 Berenschot Dr. V.L. Eiff Mevr. drs. M.J.B. Wiendels Drs. M. Pen BRN Projecten Drs. C. van Diemen INHOUD Blz. 1. INLEIDING... 4 1.1.

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

GROOT WORDEN IN NOORDOOSTPOLDER! Een evaluatie van het jeugdbeleid

GROOT WORDEN IN NOORDOOSTPOLDER! Een evaluatie van het jeugdbeleid GROOT WORDEN IN NOORDOOSTPOLDER! Een evaluatie van het jeugdbeleid Rapport van de Rekenkamercommissie Noordoostpolder, oktober 2008 Groot worden in Noordoostpolder Evaluatie van het jeugdbeleid Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Wold & Waard. Visitatierapport

Wold & Waard. Visitatierapport Wold & Waard Visitatierapport Utrecht, april 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer drs. R. Rijntjes (voorzitter)

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's. 23 november 2009

Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's. 23 november 2009 Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's 23 november 2009 Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's Inhoud Pagina 1.

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur Interim rapporteur toezicht advocatuur mr. R.J. Hoekstra 15 december 2014 1 Contact E-mail Website Interim rapporteur toezicht advocatuur p/a Postbus 30851 2500 GW DEN HAAG rapporteur@toezichtadvocatuur.nl

Nadere informatie

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 0100010001010 Onderzoek ICT-beheer v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 DE REKENKAMER RAALTE AUGUSTUS 2009 2 REKENKAMER RAALTE INH Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Opzet van onderzoek 7 1.1 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

Subsidiebeleid openbare bibliotheken

Subsidiebeleid openbare bibliotheken Subsidiebeleid openbare bibliotheken Een handreiking voor gemeenten Subsidiebeleid openbare bibliotheken Een handreiking voor gemeenten Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging

Nadere informatie

LEREN VAN KLACHTEN Een opdracht in het kader van de Managementleergang Amsterdam

LEREN VAN KLACHTEN Een opdracht in het kader van de Managementleergang Amsterdam LEREN VAN KLACHTEN Een opdracht in het kader van de Managementleergang Amsterdam Amsterdam, juni 2011 Auteurs: Mohammed Bensellam Sheila Chin Hester Veenhuijsen Begeleiding: Rik Peeters (Nederlandse School

Nadere informatie

EVALUATIE ARBEIDSMARKTBELEID GELDERLAND

EVALUATIE ARBEIDSMARKTBELEID GELDERLAND EVALUATIE ARBEIDSMARKTBELEID GELDERLAND Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de provincie Gelderland Amersfoort, 3 februari 2011 Inhoud SAMENVATTING i 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Aanpak van

Nadere informatie

Groningen Digitaal. Op weg naar een moderne dienstverlenende provincie! Strategisch ICT-beleidsplan 2007-2009

Groningen Digitaal. Op weg naar een moderne dienstverlenende provincie! Strategisch ICT-beleidsplan 2007-2009 Strategisch ICT-beleidsplan 2007-2009 Groningen Digitaal Op weg naar een moderne dienstverlenende provincie! Datum : 26 februari 2007 Versie : 1.01 Status : Definitief 1 van 42 Inhoudsopgave Voorwoord...3

Nadere informatie