Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Woon- en leefklimaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Woon- en leefklimaat"

Transcriptie

1 Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Woon- en leefklimaat Versie april 2013

2 Inhoudsopgave Aanleiding 3 Leeswijzer 4 Matrix Woon- en leefklimaat 5 Toezichtindicatoren Wabo 5 Toezichtindicatoren Wro 10 Toezichtindicatoren Huisvestingswet 13 Toezichtindicatoren Woningwet 14 Toezichtindicatoren Monumentenwet 15 Toezichtindicatoren Waterwet 16 Auteur: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) Datum: april

3 Aanleiding Voor u liggen de toezichtindicatoren die voor het thema Woon- en leefklimaat zijn vastgesteld voor het jaar De toezichtindicatoren op het thema Woon- en leefklimaat zijn de eerste set indicatoren ontwikkeld voor het nieuwe instrument toezichtinformatie op Waarstaatjegemeente.nl. Deze indicatoren bieden de basis voor horizontale verantwoording tussen college en raad. Ook dienen deze indicatoren als basis voor de verticale verantwoording. In het geval van het thema Woon- en leefklimaat is de verticale toezichthouder de provincie. De indicatoren zijn ontwikkeld op basis van de wetten Wabo, Wro, de Waterwet, de Monumentenwet, de Woningwet en de Huisvestingswet. Om tot de definitieve indicatoren te komen zijn er twee trajecten gevolgd: één met gemeenten via VNG en één met de provincies via het IPO. Gevolg van deze twee trajecten is dat er overeenstemming is tussen beide partijen over de benodigde toezichtindicatoren. Het instrument toezichtinformatie wordt ontwikkeld naar aanleiding van de Wet revitalisering generiek toezicht (wet RGT) die op 1 oktober 2012 in werking is getreden. De wet RGT zet in op het versterken van de horizontale verantwoording en een afbouw van de verticale toezichtlast. De gemeenteraad is in eerste lijn de instantie die toezicht houdt op de correcte uitvoering van medebewindstaken door het college. KING en VNG ontwikkelen hiervoor samen het instrument toezichtinformatie om gemeenten te ondersteunen gevolg te geven aan de wet RGT. Voor meer informatie over toezichtinformatie op Waartstaatjegemeente.nl kunt u kijken op 3

4 Leeswijzer De toezichtindicatoren voor het thema Woon- en leefklimaat worden in het volgende hoofdstuk weergegeven in een matrix. In deze matrix vindt u de toezichtindicatoren samen met de wetten en artikelen waar de indicatoren van zijn afgeleid. Ook vindt u hier per indicator de achterliggende vragen om tot een antwoord te komen op de indicator. De matrix is opgebouwd uit de volgende kolommen: Nr. Wet Kernindicator Wat zegt de kernindicator? Vraag Elke kernindicator heeft een code opgebouwd uit twee getallen. Het eerste getal staat voor de wet en het tweede getal staat voor de kernindicator. De naam van de wet waar de kernindicator van is afgeleid. Het artikel binnen de wet (indien van toepassing). De definitie van de kernindicator. Hier kunt u nalezen waarom de kernindicator relevant is en op welke manier deze geïnterpreteerd kan worden. De onderliggende vragen die tezamen een antwoord vormen op de kernindicator 4

5 Wabo Nr. Wet Kernindicator Wat zegt de kernindicator Vraag 1.1 Wabo 2.1 Uitvoering takenpakket Wabo VTH taken conform kwaliteitscriteria Wabo 2.1 Mate van uitvoering achterblijvende taken Wabo VTH taken in relatie tot kwaliteitscriteria (in procenten) 1.3 Wabo Omvang actuele vergunningen (in procenten) De Kwaliteitscriteria 2.1 voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) zijn bedoeld om de uitvoering transparanter, voorspelbaarder en gelijkvormiger te maken. Het Rijk wil dat op 1 januari 2015 alle taken conform de kwaliteitscriteria worden uitgevoerd. Deze indicator geeft de gemeenteraad inzicht of de uitvoering van de VTH Wabo taken in zijn algemeenheid voldoen aan de benodigde kwaliteit. De Kwaliteitscriteria 2.1 voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) zijn bedoeld om de uitvoering transparanter, voorspelbaarder en gelijkvormiger te maken. Het Rijk wil dat op 1 januari 2015 alle taken conform de kwaliteitscriteria worden uitgevoerd. Deze indicator geeft de gemeenteraad inzicht of de uitvoering van de VTH Wabo taken in zijn algemeenheid voldoen aan de benodigde kwaliteit. De uitvoering van de VTH Wabo taken in een gemeente is op orde als het vergunningenbestand actueel is. Als dit niet het geval is kan dit negatieve gevolgen voor de kwaliteit van het ruimtelijk beleid. De gemeente loopt ook bestuurlijk-juridische risico's als het vergunningenbestand niet meer actueel is. Wordt het takenpakket Wabo VTH taken in de gemeente conform de kwaliteitscriteria 2.1 uitgevoerd? In welke mate voldoen de achterblijvende Wabo VTH taken in de gemeente aan de kwaliteitscriteria 2.1? Wat is de omvang van het totale vergunningenbestand? 1.3 Wabo Hoeveel vergunningen binnen het vergunningenbestand zijn actueel? 1.4 Wabo Omvang actuele vergunningen binnen risicogebieden (in procenten) De provincie heeft verschillende risicogebieden binnen het ruimtelijke beleid benoemd. Deze zijn gekozen vanwege de grote maatschappelijke risico's als op deze terreinen iets mis gaat (o.m. op het gebied van de veiligheid en de volksgezondheid). Deze indicator verschaft de gemeenteraad inzicht in hoeverre de vergunningverlening in de gemeente is gebaseerd op deze risicogebieden. De indicator zegt iets over de relevantie van de afgegeven vergunningen. Wat is de omvang van het actuele vergunningenbestand op het risicogebied van de asbestregelgeving? 1.4 Wabo Wat is de omvang van het actuele vergunningenbestand op het risicogebied van de brandveiligheid bij de opslag van gevaarlijke stoffen? 1.4 Wabo Wat is de omvang van het actuele vergunningenbestand op het risicogebied van de constructieve veiligheid en brandveiligheid? 1.4 Wabo Wat is de omvang van het actuele vergunningenbestand op het risicogebied van verontreinigde grond? 5

6 1.4 Wabo Wat is de omvang van het actuele vergunningenbestand op het risicogebied van de risicovolle inrichtingen? 1.5 Wabo 3.9 Omvang Lex Silencio Positivo (LSP) bij projectbesluiten/omgevingsvergu nningen (in procenten) 1.6 Wabo 3.12 Omvang bezwaar- en beroepsprocedures bij projectbesluiten/omgevingsvergu nningen met een uitgebreide voorbereidingsprocedure (in procenten) Deze kernindicator zegt iets over de kwaliteit van het vergunningenproces. Hoe meer Lex Silencio's er worden uitgegeven, hoe waarschijnlijker het is dat de gemeentelijke processen niet op orde zijn. De kwaliteit van het omgevingsbeleid kan hierdoor onder druk komen te staan. Deze indicator geeft inzicht in de mate waarin gebruik is gemaakt van een bezwaar - en beroepsprocedure. Dit is met name interessant omdat dit de wat zwaardere en complexere vergunningen betreft. Als de omvang van bezwaar en beroep hoog is kan dit er op wijzen dat de gemeentelijke processen niet op orde zijn. De kwaliteit van het omgevingsbeleid kan hierdoor onder druk komen te staan. Tegelijkertijd kan het leiden tot financiële risico's voor de gemeente in kwestie. Bij hoeveel projectbesluiten/omgevingsvergunningen betrof het een zogenaamde Lex Silecio Positivo (LSP)? Hoeveel projectbesluiten/omgevingsvergunningen, waarop een uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn er verstrekt in de gemeente? 1.6 Wabo 3.12 In hoeveel gevallen heeft een projectbesluit/ omgevingsvergunning, waarop een uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, geleid tot een beroepsprocedure? 1.7 Wabo 7.2 lid 2 Gebruik van een probleem- of risico analyse bij handhavingsbeleid 1.8 Wabo 7.2 lid 1 Vastgesteld handhavingsbeleid inclusief benoemde risicogebieden worden regionaal afgestemd (in procenten) In de Memorie van Toelichting bij de wet staat: Een goede probleem- of risicoanalyse is één van de belangrijkste factoren om een kwalitatief goede beleidscyclus te realiseren. Als deze niet aanwezig is ontbreekt een belangrijke schakel binnen het handhavingsbeleid. Hierdoor kan het voorkomen dat er onvoldoende prioriteit wordt gegeven aan de belangrijkste onderdelen binnen de Wabo. De wet stelt dat de gemeente er zorg voor moet dragen dat het handhavingsbeleid met de andere betrokken bestuursorganen en de organen die belast zijn met de strafrechtelijke handhaving worden afgestemd. De indicator geeft inzicht in de mate van deze afstemming op de belangrijkste risicogebieden. De gemeenteraad kan ingrijpen als blijkt dat deze afstemming te gering is. Is het handhavingsbeleid binnen de gemeente gebaseerd op een probleem- of risicoanalyse? Vindt afstemming van het handhavingsbeleid voor het risicogebied van de asbestregelgeving plaats op basis van afstemming in de regio? 1.8 Wabo 7.2 lid 1 Vindt afstemming van het handhavingsbeleid voor het risicogebied van de brandveiligheid bij de opslag van gevaarlijke stoffen plaats op basis van afstemming in de regio? 6

7 1.8 Wabo 7.2 lid 1 Vindt afstemming van het handhavingsbeleid voor het risicogebied van de constructieve veiligheid en brandveiligheid plaats op basis van afstemming in de regio? 1.8 Wabo 7.2 lid 1 Vindt afstemming van het handhavingsbeleid voor het risicogebied van verontreinigde grond plaats op basis van afstemming in de regio? 1.8 Wabo 7.2 lid 1 Vindt afstemming van het handhavingsbeleid voor het risicogebied van risicovolle inrichtingen plaats op basis van afstemming in de regio? 1.9 Wabo/BOR/ 7.2, eerste lid Mate waarin risico thema's binnen probleem - of risicoanalyse van het handhavingsbeleid zijn verwerkt (in procenten) De gemeente stelt het handhavingsbeleid vast waarin idealiter wordt aangegeven welke doelen het zichzelf stelt bij de handhaving en welke activiteiten hiervoor nodig zijn. Als het beleid niet aansluit bij de belangrijkste aandachtspunten binnen het veld worden er aantoonbaar verkeerde prioriteiten gelegd waardoor de kwaliteit van het ruimtelijke beleid onder druk komt te staan met gevolgen voor de volksgezondheid en de veiligheid. Gaat de probleem- of risicoanalyse van het handhavingsbeleid in op het risicothema van de asbestregelgeving? 1.9 Wabo/BOR/ 1.9 Wabo/BOR/ 1.9 Wabo/BOR/ 1.9 Wabo/BOR/ 7.2, eerste lid 7.2, eerste lid 7.2, eerste lid 7.2, eerste lid Gaat de probleem- of risicoanalyse van het handhavingsbeleid in op het risicothema van de brandveiligheid bij de opslag van gevaarlijke stoffen? Gaat de probleem- of risicoanalyse van het handhavingsbeleid in op het risicothema van de constructieve veiligheid en brandveiligheid? Gaat de probleem- of risicoanalyse van het handhavingsbeleid in op het risicothema van verontreinigde grond? Gaat de probleem- of risicoanalyse van het handhavingsbeleid in op het risicothema van risicovolle inrichtingen? 1.10 Wabo/BOR/ Mate waarin beleidsdoelen zijn geformuleerd met betrekking tot risicothema's (in procenten) De gemeente stelt het handhavingsbeleid vast waarin idealiter wordt aangegeven welke doelen het zichzelf stelt bij de handhaving en welke activiteiten hiervoor nodig zijn. Als het beleid niet aansluit bij de belangrijkste aandachtspunten binnen het veld worden er aantoonbaar verkeerde prioriteiten gelegd waardoor de kwaliteit van het ruimtelijke beleid onder druk komt te staan met gevolgen voor de volksgezondheid en de veiligheid. Zijn er binnen het handhavingsbeleid beleidsdoelen geformuleerd voor het risicothema van de asbestregelgeving? 7

8 1.10 Wabo/BOR/ Zijn er binnen het handhavingsbeleid beleidsdoelen geformuleerd voor het risicothema van de brandveiligheid bij de opslag van gevaarlijke stoffen? 1.10 Wabo/BOR/ 1.10 Wabo/BOR/ Zijn er binnen het handhavingsbeleid beleidsdoelen geformuleerd voor het risicothema van de constructieve veiligheid en brandveiligheid? Zijn er binnen het handhavingsbeleid beleidsdoelen geformuleerd voor het risicothema van de verontreinigde grond? 1.10 Wabo/BOR/ Zijn er binnen het handhavingsbeleid beleidsdoelen geformuleerd voor het risicothema van risicovolle inrichtingen? 1.11 BOR 7.2, lid 4 BOR 1.11 BOR 7.2, lid 4 BOR Mate waarin risico thema's zijn ondergebracht in de toezicht- en sanctiestrategie (in procenten) De gemeente stelt het handhavingsbeleid vast waarin idealiter wordt aangegeven welke doelen het zichzelf stelt bij de handhaving en welke activiteiten hiervoor nodig zijn. In dit geval gespecificeerd naar de toezicht- en sanctiestrategie. Als het beleid niet aansluit bij de belangrijkste aandachtspunten binnen het veld worden er aantoonbaar verkeerde prioriteiten gelegd waardoor de kwaliteit van het ruimtelijke beleid onder druk komt te staan met gevolgen voor de volksgezondheid en de veiligheid. Is het risicothema van de asbestregelgeving ondergebracht in de toezicht- en sanctiestrategie? Is het risicothema van de brandveiligheid bij de opslag van gevaarlijke stoffen ondergebracht in de toezicht en sanctiestrategie? 1.11 BOR 7.2, lid 4 BOR Is het risicothema van constructieve veiligheid en brandveiligheid ondergebracht in de toezicht en sanctiestrategie? 1.11 BOR 7.2, lid 4 BOR Is het risicothema van de verontreinigde grond ondergebracht in de toezicht en sanctiestrategie? 1.11 BOR 7.2, lid 4 BOR Is het risicothema van de risicovolle inrichtingen ondergebracht in de toezicht en sanctiestrategie? 8

9 1.12 BOR 7.7 lid 1 Jaarlijkse evaluatie van het uitvoeringsprogramma 1.13 Wabo Omvang verleende Lex Silencio Positivo bij omgevingsvergunningen op risico thema's (in aantallen) Het bestuursorgaan moet evalueren hoe het uitvoeringsprogramma is uitgevoerd. Als ze dit niet doet is het bestuursorgaan niet in staat om de uitvoering tijdig bij te sturen waardoor op termijn de kwaliteit van het ruimtelijk beleid onder druk kan komen te staan. Voor de gemeenteraad biedt deze indicator een geheugensteun bij het controleren van het College van B&W. Deze kernindicator zegt iets over de kwaliteit van het vergunningenproces. Hoe meer Lex Silencio's er worden uitgegeven, hoe waarschijnlijker het is dat de gemeentelijke processen niet op orde zijn. De kwaliteit van het omgevingsbeleid kan hierdoor onder druk komen te staan. Met name als het gaat om Lex Silencio Positivo's op de risicogebieden. Evalueert de gemeente jaarlijks of de activiteiten in het uitvoeringsprogramma zijn uitgevoerd? Hoe vaak is het voorgekomen dat op het terrein van het risico thema van de asbestregelgeving een vergunning automatisch via rechtswege werd verleend? 1.13 Wabo Hoe vaak is het voorgekomen dat op het terrein van het risico thema van de brandveiligheid bij de opslag van gevaarlijke stoffen een vergunning automatisch via rechtswege werd verleend? 1.13 Wabo Hoe vaak is het voorgekomen dat op het terrein van het risico thema van de constructieve veiligheid en brandveiligheid een vergunning automatisch via rechtswege werd verleend? 1.13 Wabo Hoe vaak is het voorgekomen dat op het terrein van het risico thema van de verontreinigde grond een vergunning automatisch via rechtswege werd verleend? 1.13 Wabo Hoe vaak is het voorgekomen dat op het terrein van risicovolle inrichtingen een vergunning automatisch via rechtswege werd verleend? 1.14 BOR 7.3 BOR Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) taken is op 1 januari aan de Raad aangeboden en beschikbaar voor de Gedeputeerde Staten De gemeente werkt het handhavingsbeleid jaarlijks uit in een uitvoeringsprogramma waarin wordt aangegeven welke van de voorgenomen activiteiten de gemeente het komend jaar uitvoert. Als dit later dan 1 januari van een jaar gebeurd dan worden deze taken uitgevoerd op basis van het programma van het jaar hiervoor. Dit heeft nadelige gevolgen van de kwaliteit van de handhaving. Deze indicator biedt de gemeenteraad houvast om het College van B&W scherp op te controleren. Is het jaarlijkse uitvoeringsprogramma vth-taken voor 1 januari aan de raad aangeboden en beschikbaar voor de Gedeputeerde Staten? 9

10 Wro Nr. Wet Kernindicator Wat zegt de kernindicator Vraag 2.1 Wro 3.1, lid Wro 3.1, lid Dekking van het gemeentelijke grondgebied door bestemmingsplannen/beheersver ordeningen (in procenten) Omvang bestemmingsplannen/ beheersverordeningen ouder dan 10 jaar(in procenten) Bestemmingsplannen/beheersverordeningen bepalen wat er binnen een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Idealiter is er voor het hele gemeentelijke grondgebied een bestemmingsplan/beheersverordening beschikbaar. Op die manier weten burgers en bedrijven waar ze aan toe zijn. Deze indicator geeft de gemeenteraad inzicht in de dekking van de bestemmingsplannen/beheersverordeningen Bestemmingsplannen/beheersverordeningen moeten actueel zijn, dat wil zeggen jonger dan 10 jaar. Als ze ouder zijn kan dit negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van de ruimtelijke inrichting. De maatschappelijke realiteit sluit dan steeds minder aan bij hetgeen is vastgelegd in de bestemmingsplannen/beheersverordeningen. Als gemeenten vanaf 1 juli 2013 nog steeds bestemmingsplannen/beheersverordeningen hebben die ouder zijn dan 10 jaar dan mogen in deze context geen leges meer worden geheven. Dat kan zeer nadelige gevolgen hebben voor de financiële positie van een gemeente. Deze indicator biedt de gemeenteraad inzicht in de voortgang van de actualisering van de bestemmingsplannen/beheersverordeningen Hoeveel procent van het gemeentelijke grondgebied wordt gedekt door bestemmingsplannen/beheersverordening en? Hoeveel bestemmingsplannen/beheersverordening en heeft de gemeente? 2.2 Wro 3.1, lid Wro 3.1, lid Omvang digitale bestemmingsplannen / beheersverordeningen (in procenten) Deze indicator geeft de gemeenteraad inzicht in de voortgang van de digitalisering van de bestemmingsplannen/beheersverordeningen. Per 1 januari 2010 is een nieuwe stap gezet in het digitaal ontsluiten van ruimtelijke plannen. Vanaf deze datum worden alle nieuwe ruimtelijke plannen volgens nieuwe digitale regels opgesteld en beschikbaar gesteld. Er worden strengere regels aan de vorm gesteld en een publicatie van een bestemmingsplan als PDF-bestand op de website is niet meer voldoende. De ruimtelijke plannen zijn in deze nieuwe digitale in te zien via Hoeveel bestemmingsplannen / beheersverordeningen zijn ouder dan 10 jaar? Hoeveel bestemmingsplannen/beheersverordening en zijn digitaal ontsloten? 2.4 Wro 3.6, lid a, lid 1,2 en 3 Mate waarin bevoegdheden rond bestemmingsplannen binnen de wettelijke termijn en volgens de wettelijke procedures zijn uitgeoefend (in procenten) Bevoegdheid van B & W (verkregen van de Raad) om deel bestemmingsplan te wijzigen, ervan af te wijken, verder uit te werken of hieromtrent nadere eisen te stellen. Hier zitten zekere risico's aan vast omdat als dit vaak voorkomt onduidelijkheden kunnen ontstaan over de vorm en inhoud van het ruimtelijke beleid. De indicator maakt voor de gemeenteraad transparant in hoeverre van deze bevoegdheid gebruik wordt gemaakt binnen de wettelijke termijnen en volgens de wettelijke procedures. Hoe vaak heeft B&W gebruik gemaakt van de wettelijke bevoegdheid - om bestemmingsplannen te wijzigen, ervan af te wijken, verder uit te werken of hieromtrent nadere eisen te stellen? 10

11 2.4 Wro 3.6, lid a, lid 1,2 en 3 Hoe vaak is de besluitvorming t.a.v. deze bevoegdheid juist doorlopen? (binnen de termijn en volgens de procedure) [3.9a Wro] 2.5 Wro 3.8, lid 3 en 4 Omvang vaststellingsbesluiten dat binnen de wettelijke termijn en volgens de wettelijke procedure is afgehandeld (in procenten) Deze indicator geeft de gemeenteraad inzicht in de kwaliteit van het ruimtelijke proces. De indicator gaat met name in op de communicatie rond het ruimtelijk beleid richting de burgers. Hoeveel vaststellingsbesluiten heeft de gemeente vastgesteld? 2.5 Wro 3.8, lid 3 en Wro 3.8, lid 3 en Wro 6.1, lid Wro 6.1, lid 1 Aandeel gehonoreerde aanvragen voor tegemoetkoming in schade (planschade) (in procenten) Deze indicator geeft de gemeenteraad inzicht in de mate waarin tegemoetkomingen in schade (planschade) zich voordoen. Dit is van belang om te weten omdat hoge tegemoetkomingen kunnen leiden tot grote financiële consequenties voor een gemeente. Ook is in een dergelijk geval blijkbaar de dienstverlening richting burgers en bedrijven niet op de orde. Hoeveel vaststellingsbesluiten zijn binnen de wettelijke termijn in de gemeente afgehandeld? Hoeveel vaststellingsbesluiten zijn volgens de wettelijke procedure in de gemeente afgehandeld? Hoeveel aanvragen voor tegemoetkoming in schade (planschade) zijn er in de gemeente ingediend? Hoeveel aanvragen voor tegemoetkoming in schade (planschade) zijn er in de gemeente gehonoreerd? 2.7 Wro 6.1, lid 1 Aandeel gehonoreerde bedrag voor tegemoetkoming in schade (planschade) Deze indicator geeft de gemeenteraad inzicht in de mate waarin tegemoetkomingen in schade (planschade) zich voordoen. Dit is van belang om te weten omdat hoge tegemoetkomingen kunnen leiden tot grote financiële consequenties voor een gemeente. Ook is in een dergelijk geval blijkbaar de dienstverlening richting burgers en bedrijven niet op de orde. Hoe hoog was het totaal aangevraagde bedrag voor de tegemoetkoming in schade (planschade) in de gemeente? 2.7 Wro 6.1, lid 1 Hoe hoog was het totaal gehonoreerde bedrag voor de tegemoetkoming in schade (planschade) in de gemeente? 2.8 Wro 6.24 Aandeel grondexploitatieovereenkomsten die voldoen aan de wettelijke procedurele verplichtingen (in procenten) De gemeenteraad heeft via deze indicator inzicht hoeveel grondexploitatieovereenkomsten er zijn gesloten, met welk bedrag en of is voldaan aan de wettelijke verplichtingen. Hoeveel grondexploitatieovereenkomsten zijn er binnen de gemeente gesloten? 2.8 Wro 6.24 Hoeveel grondexploitatieovereenkomsten in de gemeente voldoen aan de wettelijke procedurele verplichtingen? 11

12 2.9 Wro 6.24 Gemiddeld bedrag per grondexploitatieovereenkomst die voldoet aan de wettelijke procedurele verplichtingen 2.10 Wro 7.1 en 10.1 Mate waarin handhavingsbeleid is uitgevoerd (in procenten) De gemeenteraad heeft via deze indicator inzicht hoeveel grondexploitatieovereenkomsten er zijn gesloten, met welk bedrag en of is voldaan aan de wettelijke verplichtingen. Deze indicator geeft de gemeenteraad aan in hoeverre het handhavingsbeleid is uitgevoerd. Als dit tegenvalt kan vroegtijdig worden bijgestuurd om de voorgestelde doelen uiteindelijk te halen. Hoe hoog is in de gemeente het totaalbedrag uit grondexploitatieovereenkomsten die voldoen aan de wettelijke procedurele verplichtingen? Hoeveel procent van het voorgenomen beleid zoals vastgelegd in het beleidsprogramma is uitgevoerd? 2.11 Wro 3.3 Aandeel projectbesluiten/omgevingsvergu nningen die voldoen aan bestemmingsplan/beheersverord ening (in procenten) Indicator geeft inzicht in welke mate projectbesluiten/omgevingsvergunningen voldoen aan het bestemmingsplan/ de beheersverordening. Als dit percentage laag is verliest het bestemmingsplan/ de beheersverordening aan kracht waardoor de kwaliteit van het ruimtelijke beleid onder druk kan komen te staan. Hoeveel projectbesluiten/omgevingsvergunningen zijn er in uw gemeente? 2.11 Wro Hoeveel projectbesluiten/omgevingsvergunningen voldoen aan het/de bestemmingsplan/beheersverordening? 2.12 Wro Aandeel bestemmingsplannen/beheersver ordeningen die voldoen aan de provinciale ruimtelijke verordening (in procenten) De Provinciale ruimtelijke verordening (Prvs) schrijft voor waaraan bestemmingsplannen en beheersverordeningen moeten voldoen. Als deze plannen en verordeningen niet blijken te voldoen dan is het ruimtelijk beleid niet goed op elkaar afgestemd. De kwaliteit van het ruimtelijke beleid kan hierdoor onder druk komen te staan. Burgers en bedrijven weten niet goed waar ze aan toe zijn. Hoeveel bestemmingsplannen/beheersverordening en voldoen aan de provinciale ruimtelijke verordening? 12

13 Huisvestingswet Nr. Wet Kernindicator Wat zegt de kernindicator Vraag 3.1 Huisvestingswet Hoofdstuk Huisvestingswet Hoofdstuk Regeling informatieverstrek king Centraal Orgaan opvang asielzoekers Regeling informatieverstrek king Centraal Orgaan opvang asielzoekers a sub b. en 60 b 60a sub b. en 60 b Taakstelling verblijfsgerechtigden voor afgelopen half jaar Taakstelling verblijfsgerechtigden voor komende halfjaar Hoogte achterstand taakstelling verblijfsgerechtigden Daadwerkelijk aantal gehuisveste verblijfsgerechtigden Elk half jaar krijgt de gemeente een taakstelling opgelegd. De provincies kunnen taakstellingen onder condities wijzigen. De provincies willen inzicht in de eventuele achterstanden. Bij het niet voldoen aan de taakstelling kan de provincie nadere informatie opvragen en zo nodig overgaan tot indeplaatsstelling. Dit is een risico (politiek en financieel) voor de gemeente. De vier opgenomen indicatoren geven de gemeenteraad inzicht in de stand van zaken zodat de raad vroegtijdig weet wanneer er zich problemen voordoen. De toezichthouder kan op basis van deze informatie haar toezichthoudende taak goed uitvoeren Elk half jaar krijgt de gemeente een taakstelling opgelegd. De provincies kunnen taakstellingen onder condities wijzigen. De provincies willen inzicht in de eventuele achterstanden. Bij het niet voldoen aan de taakstelling kan de provincie nadere informatie opvragen en zo nodig overgaan tot indeplaatsstelling. Dit is een risico (politiek en financieel) voor de gemeente. De vier opgenomen indicatoren geven de gemeenteraad inzicht in de stand van zaken zodat de raad vroegtijdig weet wanneer er zich problemen voordoen. De toezichthouder kan op basis van deze informatie haar toezichthoudende taak goed uitvoeren Elk half jaar krijgt de gemeente een taakstelling opgelegd. De provincies kunnen taakstellingen onder condities wijzigen. De provincies willen inzicht in de eventuele achterstanden. Bij het niet voldoen aan de taakstelling kan de provincie nadere informatie opvragen en zo nodig overgaan tot indeplaatsstelling. Dit is een risico (politiek en financieel) voor de gemeente. De vier opgenomen indicatoren geven de gemeenteraad inzicht in de stand van zaken zodat de raad vroegtijdig weet wanneer er zich problemen voordoen. De toezichthouder kan op basis van deze informatie haar toezichthoudende taak goed uitvoeren Elk half jaar krijgt de gemeente een taakstelling opgelegd. De provincies kunnen taakstellingen onder condities wijzigen. De provincies willen inzicht in de eventuele achterstanden. Bij het niet voldoen aan de taakstelling kan de provincie nadere informatie opvragen en zo nodig overgaan tot indeplaatsstelling. Dit is een risico (politiek en financieel) voor de gemeente. De vier opgenomen indicatoren geven de gemeenteraad inzicht in de stand van zaken zodat de raad vroegtijdig weet wanneer er zich problemen voordoen. De toezichthouder kan op basis van deze informatie haar toezichthoudende taak goed uitvoeren Wat is de hoogte van de taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden van het afgelopen half jaar? Wat is de hoogte van de taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden voor het komende half jaar? Wat is de hoogte van de eventuele achterstand uit voorgaande periodes? Wat is het daadwerkelijk aantal gehuisveste verblijfsgerechtigden? 13

14 Woningwet Nr. Wet Kernindicator Wat zegt de kernindicator Vraag 4.1 Woningwet 12a Welstandsnota door Raad vastgesteld 4.2 Woningwet 12c Uitvoering welstandsbeleid voldoet aan afspraken in welstandsnota De gemeenteraad is verplicht een welstandsnota vast te stellen. Als dit niet gebeurd weten burgers en bedrijven niet goed waar ze aan toe zijn. De kwaliteit van het ruimtelijk beleid kan hieronder lijden. Het College van B & W leggen de raad eenmaal per jaar een verslag voor over de uitvoering van het welstandsbeleid. Dit document geeft inzicht in hoeverre de uitvoering voldoet aan de gemaakte afspraken. Als beleid en uitvoering ver uit elkaar liggen worden gemaakte afspraken onvoldoende nagekomen. Daardoor weten burgers en bedrijven niet goed waar ze aan toe zijn. De uitvoering wordt onberekenbaar. De gemeenteraad kan aan de hand van deze indicator beoordelen of de welstandsnota die zij heeft vastgesteld in de praktijk goed functioneert. Heeft de raad een welstandsnota vastgesteld? Voldoet de uitvoering van het welstandsbeleid aan de vastgestelde welstandsnota? 4.3 Woningwet 12, lid 2 Gebruik van bevoegdheid van welstandsvrij verklaren specifieke gebieden (aantallen) De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om gebieden welstandsvrij te verklaren. Dit is gunstig om bijvoorbeeld de regeldruk te verminderen. Als een gemeente zeer veel gebieden welstandsvrij verklaart kan de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving echter onder druk komen te staan. Burgers en bedrijven hebben dan zoveel vrijheid dat het moeilijk is om als overheid grip te houden op de kwaliteit van de bebouwde omgeving Hoe vaak is gebruik gemaakt van de bevoegdheid van het welstandsvrij verklaren van specifieke gebieden? 4.4 Woningwet 13, 13a en 14 Toepassing bestuursdwang om bouwwerken aan de regels te laten voldoen (aantallen) De gemeenteraad wil weten hoe het College van B & W de handhaving heeft georganiseerd en met welk resultaat. Als er veel bestuursdwang nodig is zegt dit iets over nalevingsgraad (die is laag). Dit kan verschillende oorzaken hebben. Handhaving in het kader van de woningwet is van belang omdat de veiligheid van mensen in het geding kan zijn als niet wordt ingegrepen. Delen van een gebouw kunnen bijvoorbeeld instorten als niet aan de regels is voldaan. Bestuursdwang is in dat kader een belangrijk middel. Hoe vaak is bestuursdwang toegepast om bouwwerken aan de regels te laten voldoen? 14

15 Monumentenwet Nr. Wet Kernindicator Wat zegt de kernindicator Vraag 5.1 Monumentenwet 1988 Omvang rijksmonumenten in een gemeente (aantallen) Deze drie indicatoren geven inzicht hoe gemeenten omgaan met rijksmonumenten binnen hun grenzen. Het risico dat ontstaat als zaken niet goed worden geregeld is dat (onherstelbare) schade kan worden aangericht aan rijksmonumenten. Hoeveel rijksmonumenten heeft de gemeente? 5.2 Wabo Hoofdstuk 2 Omgevingsve rgunning 2.1 lid 1 Omvang vergunningen die gemeente heeft verleend voor wijziging aan/van rijksmonumenten (aantallen) De indicator geeft de gemeenteraad informatie over de omvang van de verleende vergunningen voor wijzigingen aan/van monumenten. Bij een veelomvattende ingreep in een rijksmonument (sloop, reconstructie, nieuwe bestemming) moet advies worden ingewonnen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed maar dat kan ook in minder omvattende ingrepen. De provincie als toezichthouder en de gemeenteraad hebben op basis van deze gegevens (aantal vergunningen en aantal adviezen) een beeld van de zorg waarmee de gemeente monumentenzorg heeft opgepakt. Hoeveel vergunningen heeft de gemeente verleend voor wijziging aan/van monumenten? 5.3 Monumentenwet 1988 Hoofdstuk II. Beschermde monumenten 2. Vergunningen tot wijziging, sloop of verwijdering 15 lid 1 en 2 Omvang adviezen die door Monumentencommissi e zijn afgegeven met betrekking tot rijksmonumenten (aantallen) Deze indicator is in samenhang met de twee voorgaande indicatoren erg interessant voor zowel de gemeenteraad als de toezichthouder. De indicator geeft aan hoe serieus een gemeente werk maakt van monumentenzorg. Hoeveel adviezen zijn er door de monumentencommissie afgegeven met betrekking tot rijksmonumenten? 15

16 Waterwet Nr. Wet Kernindicator Wat zegt de kernindicator Vraag 6.1 Waterwet H Omvang bestuurlijke afspraken tussen gemeente en waterschap (in procenten) De gemeente is verplicht om bestuurlijke afspraken te maken met het waterschap in het belang van een samenhangend waterbeheer. Samenwerking is essentieel om zo doeltreffend mogelijk op te kunnen treden. Deze indicator geeft de gemeenteraad inzicht in de mate van deze bestuurlijke samenwerking. Heeft de gemeente afspraken gemaakt met het waterschap over beleid? 6.1 Waterwet H Waterwet H Waterwet H Waterwet H Waterwet H Besluit lozen buiten inrichtingen 3.14, 3.15 en Waterwet H en Waterwet H en 3.6 Omvang correct afgehandelde watervergunningen (in procenten) Omvang illegale lozingen die bij gemeentelijk toezicht zijn geconstateerd Gemeentelijke zorgplichten verankerd in rioleringsplan (in procenten) De gemeente is verantwoordelijk voor correcte afhandeling van watervergunningen. Als deze taak niet goed wordt uitgevoerd zegt dit iets over de kwaliteit van de interne processen. Dit kan gevolgen hebben de kwaliteit van het waterbeheer. De indicator geeft de gemeenteraad inzicht in de kwaliteit van de vergunningverlening. De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving ten aanzien van lozing van onder meer afvalwater. Als toezicht tekort schiet kan ernstige vervuiling optreden met onder meer gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu. De gemeente heeft fr zorgplicht voor afvalwater, grondwater en hemelwater. Als dit niet of deels is geborgd ontstaan risico's op het gebied van het waterbeheer. Het niet-naleven van Europese regels (NErpe) kan leiden tot ingebrekestelling door de Europese Commissie of een proces bij het Europese Hof. Dit kan voor de gemeente grote financiële gevolgen hebben. Heeft de gemeente afspraken met het waterschap gemaakt over planvorming? Heeft de gemeente afspraken met het waterschap gemaakt over investeringsprogrammering? Heeft de gemeente afspraken met het waterschap gemaakt over operationele zaken? Hoeveel aanvragen voor watervergunningen zijn er in de gemeente ingediend? Hoeveel aanvragen voor watervergunningen zijn correct afgehandeld? Hoeveel illegale lozingen zijn er bij gemeentelijk toezicht geconstateerd? Heeft de gemeente haar zorgplichten voor de inzameling en het transport van afvalwater geformuleerd in een door de raad vastgesteld rioleringsplan? Heeft de gemeente haar zorgplichten ten aanzien van grondwater geformuleerd in een door de raad vastgesteld rioleringsplan? 16

17 6.4 Waterwet H en Wet Milieubeheer 6.5 Wet Milieubeheer 6.5 Wet Milieubeheer 6.6 Wet Milieubeheer 6.7 Wet milieubeheer 6.7 Wet milieubeheer H 4. Titel 4.6, 4.22 H 4. Titel 4.6, 4.22 H 4. Titel 4.6, 4.22 H 4. Titel 4.6, 4.22 H 12. Titel 12.1, H 12. Titel 12.1, Gemeentelijke zorgplichten in rioleringsplan afgestemd met milieubeleidsplan (in procenten) Financiële meerjarenraming ten behoeve van rioolheffing Aandeel registers op de KRW gebieden (in procenten) De gemeente heeft fr zorgplicht voor afvalwater, grondwater en hemelwater. Als dit niet of deels is geborgd ontstaan risico's op het gebied van het waterbeheer. Het niet-naleven van Europese regels (NErpe) kan leiden tot ingebrekestelling door de Europese Commissie of een proces bij het Europese Hof. Dit kan voor de gemeente grote financiële gevolgen hebben. Het risico bestaat dat als dit niet is geregeld het beleid niet of onvoldoende kan worden uitgevoerd. De indicator geeft de gemeenteraad inzicht in de financiële degelijkheid van het rioleringsplan. De gemeente moet rapporteren over de staat van de KRW wateren die onder hun gemeentelijke beheer vallen, conform de Europese wet- en regelgeving. De gemeenteraad krijgt met deze indicator inzicht of hieraan wordt voldaan. Heeft de gemeente haar zorgplichten ten aanzien van hemelwater geformuleerd in een door de raad vastgesteld rioleringsplan? Is voor de zorgplicht van de inzameling en het transport van afvalwater - zoals verankerd in het rioleringsplan - rekening gehouden met het gemeentelijke milieubeleidsplan? Is voor de zorgplicht van het grondwater -zoals verankerd in het rioleringsplanrekening gehouden met het gemeentelijke milieubeleidsplan? Is voor de zorgplicht van het hemelwater -zoals verankerd in het rioleringsplanrekening gehouden met het gemeentelijke milieubeleidsplan? Is er een financiële meerjarenraming voor de rioolheffing in dit rioleringsplan opgenomen? Hoeveel KRW gebieden heeft de gemeente in beheer? Hoeveel KRW registers worden voor de KRW gebieden bijgehouden door de gemeente? 17

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtsindicatoren 2014 Woon- en Leefklimaat - Wabo

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtsindicatoren 2014 Woon- en Leefklimaat - Wabo TOEZICHTINFORMATIE Toezichtsindicatoren 2014 Woon- en Leefklimaat - Wabo Inhoud 1 Leeswijzer 3 2 Matrix Wabo 4 Opgesteld door KING en VNG Datum 1 april 2014 Versie 1.0 2 1 Leeswijzer Leeswijzer De toezichtindicatoren

Nadere informatie

1. Woon- en leefklimaat

1. Woon- en leefklimaat . Woon- en leefklimaat Inhoudsopgave. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)... 2.. Algemeen... 2.2. Vergunningverlening... 2.3. V... 2.4. Handhaving... 3.5. Afstemming in de regio... 3.6. Beleidsdoelen...

Nadere informatie

Inter Bestuurlijk Toezicht. Toezichtinformatie 2013 aan de gemeenteraad

Inter Bestuurlijk Toezicht. Toezichtinformatie 2013 aan de gemeenteraad Inter Bestuurlijk Toezicht Toezichtinformatie 2013 aan de gemeenteraad Inhoud 1. Inleiding 3 2. Toelichting toezichtindicatoren 3 3. Thema Woon en leefklimaat 3 3.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtvragen verantwoordingsjaar 2016

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtvragen verantwoordingsjaar 2016 TOEZICHTINFORMATIE Toezichtvragen verantwoordingsjaar 2016 Inhoud 1 Leeswijzer 3 1.1 Meer informatie 3 2 Woon- & leefklimaat 4 2.1 Wabo 4 2.2 Wro 6 2.3 Waterwet 8 2.4 Woningwet 10 2.5 Huisvestingswet 11

Nadere informatie

mr. C.P.W. (Peter) van den Berg

mr. C.P.W. (Peter) van den Berg Gemeente Oudewater RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 15R.00487 15R.00487 Van college van burgemeester en wethouders30 juli 2015 Datum : 6 oktober 2015 Portefeuillehouder(s) : Wethouder L.W. Vermeij Portefeuille(s)

Nadere informatie

Pagina 1. Bijlage Toezichtindicatoren

Pagina 1. Bijlage Toezichtindicatoren Pagina 1 Bijlage Toezichtindicatoren Bijlage Toezichtindicatoren Inhoud Toezichtindicatoren... 1 Woon- en leefklimaat... 3 Wabo... 3 WRO... 4 Waterwet... 6 Woningwet... 7 Huisvestingswet... 9 Monumentenwet...

Nadere informatie

Rapportage Toezichtinformatie. Inleiding

Rapportage Toezichtinformatie. Inleiding Rapportage Toezichtinformatie Inleiding Op 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht in werking getreden. Deze wet brengt veranderingen aan in het stelsel van het interbestuurlijk toezicht.

Nadere informatie

TOEZICHTINDICATOREN KINDEROPVANG 2014. Verantwoording over het jaar 2013

TOEZICHTINDICATOREN KINDEROPVANG 2014. Verantwoording over het jaar 2013 TOEZICHTINDICATOREN KINDEROPVANG 2014 Verantwoording over het jaar 2013 Opgesteld door KING en VNG Datum 20 maart 2014 Versie 1.0 2 Inhoud 1 Aanleiding 4 2 Leeswijzer 5 3 Matrix Wet kinderopvang 6 3 1

Nadere informatie

Verordening systematische toezichtinformatie provincie Zeeland

Verordening systematische toezichtinformatie provincie Zeeland CVDR Officiële uitgave van Zeeland. Nr. CVDR333663_1 22 november 2016 Verordening systematische toezichtinformatie provincie Zeeland Provinciale staten van Zeeland; - Gelezen het voorstel van Gedeputeerde

Nadere informatie

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet TOEZICHTINFORMATIE Toezichtindicatoren Drank en horecawet Datum: december 2013 Versie: 1 2 Inhoud 1 Aanleiding 4 2 Leeswijzer 5 3 Toezichtindicatoren Drank en horecawet 6 3 1 Aanleiding Voor u liggen de

Nadere informatie

Index Toezicht decentralisatie sociaal domein pagina 2 Toezicht Dienstverlening pagina 3 Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid

Index Toezicht decentralisatie sociaal domein pagina 2 Toezicht Dienstverlening pagina 3 Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid Index Toezicht decentralisatie sociaal domein pagina 2 Toezicht Dienstverlening pagina 3 Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid pagina 6 Toezicht Gezondheid pagina 11 Woon en leefklimaat pagina 12 Onderwijs

Nadere informatie

Inter Bestuurlijk Toezicht. Toezichtinformatie 2014 aan de gemeenteraad

Inter Bestuurlijk Toezicht. Toezichtinformatie 2014 aan de gemeenteraad Inter Bestuurlijk Toezicht Toezichtinformatie 2014 aan de gemeenteraad 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Toelichting toezichtindicatoren 3 3. Thema Woon en leefklimaat 4 3.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

655070 rapportage Toezichtinformatie 2014

655070 rapportage Toezichtinformatie 2014 Heemstede De raad van de gemeente Heemstede Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE Verzenddatum Bijlage Ons kenmerk Betreft 1 4 JULI 2015 655070 rapportage Toezichtinformatie 2014 Geachte raad, Op 1 oktober 2012

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR.: 097

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR.: 097 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR.: 097 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd:

Nadere informatie

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Versie april 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Leeswijzer... 4 3. Matrix Archiefwet... 5 Auteur: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

Nadere informatie

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren verantwoordingsjaar 2014

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren verantwoordingsjaar 2014 TOEZICHTINFORMATIE Toezichtindicatoren verantwoordingsjaar 2014 Versie 15122014 Inhoud 1 Leeswijzer 3 2 Woon & leefklimaat 4 2.1 Wabo 4 2.2 Wro 7 2.3 Waterwet 10 2.4 Woningwet 12 2.5 Huisvestingswet 13

Nadere informatie

Nota Interbestuurlijk Toezicht 2013-I

Nota Interbestuurlijk Toezicht 2013-I Nota Interbestuurlijk Toezicht 2013-I van het college van burgemeester en wethouders van Winsum over de uitvoering van wettelijke taken ten behoeve van het interbestuurlijk toezicht. Vastgesteld op 7 mei

Nadere informatie

Nota bestuurlijk toezicht

Nota bestuurlijk toezicht Nota bestuurlijk toezicht 2014 Postregistratienummer 15.0006271 Nota bestuurlijk toezicht 2014 Verantwoording van het college van burgemeester en wethouders van Opmeer over de uitvoering van wettelijke

Nadere informatie

Totaalrapportage toezichtinformatie WSJG

Totaalrapportage toezichtinformatie WSJG Totaalrapportage toezichtinformatie WSJG Toezichtinformatie De vragenlijsten op Waarstaatjegemeente.nl (WSJG) dienen als basis voor het aanleveren van de informatie over verantwoordingsar 215 die nodig

Nadere informatie

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied WAAROM OMGEVINGSVERGUNNING? huidige stelsel is opgebouwd

Nadere informatie

Wet revitalisering generiek toezicht

Wet revitalisering generiek toezicht Wet revitalisering generiek toezicht Breuk met het verleden Platform Toezicht Bodembeheer 22 januari 2013 Spreker: Ronald Bloemsma Wat is interbestuurlijk toezicht? (..) processen die gaan over beoordeling

Nadere informatie

Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 30 augustus 2013 PS-vergadering : 20 september 2013

Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 30 augustus 2013 PS-vergadering : 20 september 2013 Ontwerpbesluit /13 B Voorgestelde behandeling Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 30 augustus 2013 PS-vergadering : 20 september 2013 Onderwerp Verordening systematische toezichtinformatie

Nadere informatie

Rapportage 2013 Uitvoering wettelijke taken

Rapportage 2013 Uitvoering wettelijke taken Gemeente Dordrecht Rapportage 2013 Uitvoering wettelijke taken Toezichtinformatie ten behoeve van de horizontale verantwoording door het college aan de raad en ten behoeve van de verticale verantwoording

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Interbestuurlijk Toezicht

Jaarverslag 2014 Interbestuurlijk Toezicht Jaarverslag 2014 Interbestuurlijk Toezicht Stafbureau Ondersteuning Bestuur en Directie Provincie Fryslân versie: 18 februari 2015 status: vastgesteld door GS op 17 maart 2015 Jaarverslag 2014 IBT Pagina

Nadere informatie

Beoogd resultaat Betere dienstverlening aan de klant door een duidelijke, efficiënte procedure en het voorkomen van regeldruk of vertragingen.

Beoogd resultaat Betere dienstverlening aan de klant door een duidelijke, efficiënte procedure en het voorkomen van regeldruk of vertragingen. Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (voortaan Wabo). Voorgesteld besluit:

Nadere informatie

Bijlage ALGEMENE TOELICHTING

Bijlage ALGEMENE TOELICHTING Bijlage ALGEMENE TOELICHTING 1. Coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro Afdeling 3.6 Wro bevat verschillende coördinatieregelingen voor Rijk, provincie en gemeente. In de coördinatieregeling voor de gemeente

Nadere informatie

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtsindicatoren verantwoordingsjaar 2015

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtsindicatoren verantwoordingsjaar 2015 TOEZICHTINFORMATIE Toezichtsen verantwoordingsjaar 2015 Inhoud 1 Leeswijzer 3 1.1 Meer informatie 3 2 Woon & leefklimaat 4 2.1 Wabo 4 2.2 Wro 6 2.3 Waterwet 10 2.4 Woningwet 12 2.5 Huisvestingswet 14 2.6

Nadere informatie

Naam voorstel Nummer CST-139 Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn 4 april 2014 Betreft vergadering Provinciale Staten 25 april 2014

Naam voorstel Nummer CST-139 Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn 4 april 2014 Betreft vergadering Provinciale Staten 25 april 2014 Griffier van de Staten Geleidebrief Kaderstellend Statenvoorstel verordening systematische toezichtinformatie Zeeland Naam voorstel Nummer CST-139 Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn 4 april 2014 Betreft

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Gemeente Aalburg Werkendam - Woudrichem Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Uitvoering van het Omgevingsbeleidsplan

Nadere informatie

Kerninstrumenten Omgevingswet. Simon Tichelaar 13 oktober 2016

Kerninstrumenten Omgevingswet. Simon Tichelaar 13 oktober 2016 Kerninstrumenten Omgevingswet Simon Tichelaar Inleiding Wetsvoorstel bevat zes kerninstrumenten: Omgevingsvisie; Programma; Decentrale regelgeving (omgevingsplan); Algemene rijksregels voor activiteiten;

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel Datum raadsavond : Programma Onderwerp : Hoogeveen Ontwikkelt : Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wabo. Samenvatting

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal

Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal juni 2017 Samenvatting Voorliggend uitvoeringsprogramma is de uitwerking van het Vergunningen, Toezichts- en Handhavingsbeleid

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

TOETSKADERS INTERBESTUURLIJK TOEZICHT

TOETSKADERS INTERBESTUURLIJK TOEZICHT TOETSKADERS INTERBESTUURLIJK TOEZICHT Brochure toetskaders Interbestuurlijk toezicht, april 2014 IBT@provinciegroningen.nl Illustraties van Erik Wielaert www.wielaert.nl Inhoud 5 Voorwoord 6 Archief 8

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

FW: Informatiemapjes versterkte rol raad bij controle medebewindstaken Bijlagen:

FW: Informatiemapjes versterkte rol raad bij controle medebewindstaken Bijlagen: Stroobach, M. (Melanie) Van: Kamminga, J.F. (Jelly) Verzonden: maandag, 16 juni 2014 13:14 Aan: Griffie Onderwerp: FW: Informatiemapjes versterkte rol raad bij controle medebewindstaken Bijlagen: jp_infomap

Nadere informatie

WABO EN DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

WABO EN DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING WABO EN DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING LEESWIJZER Voor u ligt de notitie van de provincie Fryslân. In deze notitie wordt beschreven hoe de provinciale Wro-taak eruit komt te zien onder de Wabo. Ook

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL

VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL Bestuur, Vergunning en Handhaving Voortgangsrapportage van resultaten van handhaving in 2009 over de periode van 1 januari

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015 Interbestuurlijk Toezicht

Uitvoeringsprogramma 2015 Interbestuurlijk Toezicht Uitvoeringsprogramma 2015 Interbestuurlijk Toezicht Stafbureau Ondersteuning Bestuur en Directie Provincie Fryslân versie: 18 februari 2015 status: vastgesteld door GS op 17 maart 2015 Uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Toelichting op de Coördinatieverordening

Toelichting op de Coördinatieverordening Toelichting op de Coördinatieverordening Hoofdstuk 1: Algemene toelichting 1. Coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro Afdeling 3.6 Wro bevat verschillende coördinatieregelingen voor Rijk, provincie en

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel

Raadsvoorstel. Aan de raad, Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 67285 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Gooise Meren

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hoofdstuk 5. Bestuursrechtelijke handhaving Algemene bepalingen

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hoofdstuk 5. Bestuursrechtelijke handhaving Algemene bepalingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Hoofdstuk 5. Bestuursrechtelijke handhaving 5.1. Algemene bepalingen Artikel 5.1 Dit hoofdstuk is van toepassing met betrekking tot de handhaving van het bij of krachtens

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

Provinciale staten van Noord-Holland;

Provinciale staten van Noord-Holland; 2013 154 Besluit van provinciale staten van Noord-Holland van 16 december 2013, tot vaststelling van de Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Holland. Provinciale staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

2 6 APR D EC _. lllllllillllllllllllllllllllilllllllllllll

2 6 APR D EC _. lllllllillllllllllllllllllllilllllllllllll Provincie Noord-Brabant Brabantlaan 1 Postbus 90151 DOC 2 6 APR. 2013 D EC _ 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl De colleges van burgemeester

Nadere informatie

Startnotitie. Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht. Informatie: Versiebeheer: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College

Startnotitie. Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht. Informatie: Versiebeheer: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College Startnotitie Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht Informatie: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College Portefeuillehouder Opdrachtgever Opdrachtnemer S.C.G.M. den Dulk-Winder

Nadere informatie

TOTAALBEELD Staphorst

TOTAALBEELD Staphorst Interbestuurlijk toezicht Staphorst, Toezichtbeeld 2016 TOTAALBEELD Staphorst FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING Motivering totaalbeeld Het totaalbeeld van de gemeente Staphorst is, net als in de voorgaande

Nadere informatie

Roger Vermeulen, projectleider Wabo. Wabo procedures

Roger Vermeulen, projectleider Wabo. Wabo procedures Roger Vermeulen, projectleider Wabo Wabo procedures 1 Doel: Kennis overdragen Wabo Wat verandert er voor de medewerkers Waar moet je rekening mee houden. 2 Het gaat om een project of activiteit met plaatsgebonden

Nadere informatie

Interbestuurlijk toezicht

Interbestuurlijk toezicht Interbestuurlijk toezicht Inleiding Gelijktijdig met het moment van het opmaken van de jaarrekening 2012 wordt hierbij de stand van zaken weergegeven op het gebied van het Interbestuurlijk Toezicht (hierna:

Nadere informatie

Beleidskader. Toezicht huisvesting vergunninghouders 2015

Beleidskader. Toezicht huisvesting vergunninghouders 2015 Beleidskader Toezicht huisvesting vergunninghouders 2015 Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Groningen in de vergadering van 10 november 2015 1 Beleidskader provincie Groningen voor het toezicht op

Nadere informatie

PRAKTIJKPRESENTATIE ERFGOEDHUIS ZUID-HOLLAND BELANGENBEHARTIGING ARCHEOLOGIE EN HANDHAVING DOOR BEVOEGD GEZAG

PRAKTIJKPRESENTATIE ERFGOEDHUIS ZUID-HOLLAND BELANGENBEHARTIGING ARCHEOLOGIE EN HANDHAVING DOOR BEVOEGD GEZAG PRAKTIJKPRESENTATIE ERFGOEDHUIS ZUID-HOLLAND BELANGENBEHARTIGING ARCHEOLOGIE EN HANDHAVING DOOR BEVOEGD GEZAG AWN 22 SEPTEMBER 2012 Opgraving Nieuw Rijngeest- Zuid Oegstgeest 2009 Een nieuwe kijk op de

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Uitgebreide voorbereidingsprocedure en een verklaring van geen bedenkingen Angelique Braams Afdeling Vergunningen & Uitvoering 10 maart 2011 voor 1 oktober

Nadere informatie

Omgevingswet Procedureel

Omgevingswet Procedureel Omgevingswet Procedureel Jan van der Grinten 11 oktober 2016 jan.van.der.grinten@kvdl.com Inhoudsopgave Systematiek Omgevingswet (1 wet, 4 AMvB s) Kerninstrumenten van de Omgevingswet Uitgangspunten procedureregels

Nadere informatie

Onderwerp Afwijken van het planologisch regime onder de Wabo (voorheen projectbesluit)

Onderwerp Afwijken van het planologisch regime onder de Wabo (voorheen projectbesluit) Agendapunt 8 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer: 2010/31424 Datum: 6 september 2010 programma: Blad: 1 van 6 cluster: Ruimte portefeuillehouder: ing. F.J.L.M. Cremer Informatie bij:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord bij de derde druk /V. Lijst van afkortingen / XIII. HOOFDSTUK 1 Inleiding /1

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord bij de derde druk /V. Lijst van afkortingen / XIII. HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij de derde druk /V Lijst van afkortingen / XIII HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 1.1 Algemeen / 1 1.2 Doelstelling van de Wabo / 2 1.3 Reikwijdte en werkingssfeer van de Wabo / 4 1.4

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2016 gemeente Veenendaal

Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2016 gemeente Veenendaal Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2016 gemeente Veenendaal juni 2017 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Inhoud jaarverslag... 4 2 Vergunningen en meldingen...

Nadere informatie

Nr Houten, 1 november 2005

Nr Houten, 1 november 2005 Nr. 2005-185 Houten, 1 november 2005 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Aanpassing Monumentenverordening Beslispunten: 1. Vast te stellen de Monumentenverordening 2006. Inleiding: In de nota Gekoesterd Erfgoed

Nadere informatie

Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht

Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 7 juli 2016 Agendanummer : Datum : 17 mei 2016 Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Aan de leden van de raad,

Nadere informatie

Erfgoedverordening Tynaarlo 2010

Erfgoedverordening Tynaarlo 2010 Raadsbesluit nr.7 Betreft: Erfgoedverordening Tynaarlo 2010 De raad van de gemeente Tynaarlo; gelezen het collegeadvies Erfgoedverordening Tynaarlo 2010 van 14 september 2010; overwegende dat hiermee de

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst Interbestuurlijk Toezicht (IBT) Flevoland Versie 4 juli 2014

Bestuursovereenkomst Interbestuurlijk Toezicht (IBT) Flevoland Versie 4 juli 2014 De ondergetekenden: Bestuursovereenkomst Interbestuurlijk Toezicht (IBT) Flevoland Versie 4 juli 2014 Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland, vertegenwoordigd door de commissaris

Nadere informatie

b e s l u i t : Pagina 1 van 7 Nr: De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr.

b e s l u i t : Pagina 1 van 7 Nr: De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. Nr: 13-13 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 13-13; gelet op artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro); b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 02-11-2010 Onderwerp: Gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. Conceptbesluit: Samenvatting: Bijlagen: De raad

Nadere informatie

Cultureel Erfgoed en de Omgevingswet

Cultureel Erfgoed en de Omgevingswet Cultureel Erfgoed en de Omgevingswet In de zomer van 2013 heeft het kabinet ingestemd met het wetsvoorstel voor een nieuwe Omgevingswet. Doel van de nieuwe Omgevingswet is om de bestaande regelgeving te

Nadere informatie

2011 2010 Bouwactiviteit van tijdelijke aard Aanlegactiviteiten Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit

2011 2010 Bouwactiviteit van tijdelijke aard Aanlegactiviteiten Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit Overzicht legeskosten meest voorkomende aanvragen omgevingsvergunning (let op: Alle tarieven omgevingsvergunning vindt u in titel 2 van de tarieventabel behorende bij de legesverordening) 2011 2010 Vooroverleg/beoordeling

Nadere informatie

Registratienummer: RVO13.0172 Portefeuillehouder: S.C.G.M. den Dulk-Winder

Registratienummer: RVO13.0172 Portefeuillehouder: S.C.G.M. den Dulk-Winder Raadsvoorstel Registratienummer: RVO13.0172 Portefeuillehouder: S.C.G.M. den Dulk-Winder Van afdeling: Concernstaf Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: ID13.02489 Informatieblad met toelichting op de

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT GEMEENTE BRONCKHORST

TOELICHTING BIJ DE VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT GEMEENTE BRONCKHORST TOELICHTING BIJ DE VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT GEMEENTE BRONCKHORST ALGEMEEN Deze verordening regelt de kwaliteit van de door en in opdracht van het

Nadere informatie

Wabo en de Monumentenwet. R Rodenburg

Wabo en de Monumentenwet. R Rodenburg Wabo en de Monumentenwet R Rodenburg Monument en Wabo artikel 1.1 van de Wabo stelt: een beschermd monument is een monument als bedoeld in artikel 1 onder d van de Monumentenwet 1988! op grond van artikel

Nadere informatie

Onderwerp: Reg.nummer: 1. Inleiding 2. Voorstel aan de raad

Onderwerp: Reg.nummer: 1. Inleiding 2. Voorstel aan de raad Raadsstuk Onderwerp: Wabo-projectbesluit: aanwijzing van categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist en delegatie van de bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan

Nadere informatie

agendapunt 3.a.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden UITVOERINGSPROGRAMMA 2017 TOEZICHT EN HANDHAVING Datum 10 januari 2017

agendapunt 3.a.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden UITVOERINGSPROGRAMMA 2017 TOEZICHT EN HANDHAVING Datum 10 januari 2017 agendapunt 3.a.7 1285005 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden UITVOERINGSPROGRAMMA 2017 TOEZICHT EN HANDHAVING Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 10 januari 2017 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

BELEIDSREGELS PERSOONSGEBONDEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET PERMANENT BEWONEN VAN EEN RECREATIEWONING

BELEIDSREGELS PERSOONSGEBONDEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET PERMANENT BEWONEN VAN EEN RECREATIEWONING BELEIDSREGELS PERSOONSGEBONDEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET PERMANENT BEWONEN VAN EEN RECREATIEWONING afdeling Milieu & Bouwen i.s.m. afdeling Ontwikkeling & Grondzaken 29 oktober 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Postadres Bezoekadres Besluit Overwegingen

Postadres Bezoekadres Besluit Overwegingen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Tav: dhr. J. Schaminee Bevelandseweg 1 1703 AZ Heerhugowaard Postadres Postbus 200 1790 AE Den Burg Bezoekadres Emmalaan 15 1791 AT Den Burg T 14 0222 F 0222

Nadere informatie

*15.159324* 15.159324

*15.159324* 15.159324 omgevingsvergunning plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) Beschikking 239368 *15.159324* 15.159324 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo)

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo) Zaaknummer: OLOGMM11-01 Collegevoorstel Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingrecht (Wabo) in werking getreden. Hiermee zijn enkele ruimtelijke instrumenten en bevoegdheden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Toelichting op de coördinatieverordening Wro gemeente Geldermalsen 2012

Toelichting op de coördinatieverordening Wro gemeente Geldermalsen 2012 Toelichting op de coördinatieverordening Wro gemeente Geldermalsen 2012 INHOUD HOOFDSTUK 1: ALGEMENE TOELICHTING...1 1 Inleiding... 1 2 Wettelijk kader... 1 3 Wat houdt de coördinatieregeling in?... 2

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) A herdruk 1 GEWIJZIGD

Nadere informatie

: Coördinatieregeling ruimtelijke besluiten. Beslispunt(en): 1. De coördinatieverordening Wro gemeente Woensdrecht vaststellen

: Coördinatieregeling ruimtelijke besluiten. Beslispunt(en): 1. De coördinatieverordening Wro gemeente Woensdrecht vaststellen Voorstel aan de Raad Onderwerp : Coördinatieregeling ruimtelijke besluiten Raadsvergadering : 26 juni 2013 Agendapunt : Portefeuillehouder : A.Th.S. van der Wijst Datum : 14 mei 2013 Bestuurlijk kader

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK

OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK 0 7 JUL 2015 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK BESCHIKKING Activiteit bouwen Markerkant 15 15 in Almere Inhoud A. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT...2 1. Onderwerp...2 2. Inhoud aanvraag omgevingsvergunning...2

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Coördinatieverordening gemeente Midden-Drenthe 2011. Verordening vastgesteld: 17 februari 2011 In werking getreden: 18 februari 2011 Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen De

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de

Nadere informatie

uw project centraal in de omgevingsvergunning

uw project centraal in de omgevingsvergunning uw project centraal in de omgevingsvergunning Inleiding Sinds 1 oktober 2010 is de praktijk van ruimtelijke ordening, slopen en bouwen stevig gewijzigd door de invoering van de Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer Omgevingsvergunning (artikel 2.1, 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer 2011.00165 Gezien het verzoek ingediend door: De heer E.F. Schneider

Nadere informatie

Voorbereidingsbesluit. Cultuurhistorie Enschede. Status: Vastgesteld

Voorbereidingsbesluit. Cultuurhistorie Enschede. Status: Vastgesteld Voorbereidingsbesluit Cultuurhistorie Enschede Status: Vastgesteld Cultuurhistorie Enschede Inhoudsopgave Toelichting 3 Regels 5 Hoofdstuk 1 Verbodsbepalingen 6 Artikel 1 Omgevingsvergunning voor het

Nadere informatie

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo)

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo) Raadsvoorstel Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingrecht (Wabo) in werking getreden. Hiermee zijn enkele ruimtelijke instrumenten en bevoegdheden anders vormgegeven. Veel procedures

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR367404_1. Coördinatieverordening gemeente Maastricht. 14 maart Officiële uitgave van Maastricht.

CVDR. Nr. CVDR367404_1. Coördinatieverordening gemeente Maastricht. 14 maart Officiële uitgave van Maastricht. CVDR Officiële uitgave van Maastricht. Nr. CVDR367404_1 14 maart 2017 Coördinatieverordening gemeente Maastricht Hoofdstuk 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: d. e. f. g.

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente lingewaard

Aan de raad van de gemeente lingewaard Aan de raad van de gemeente lingewaard Onderwerp Voorstel inzake Lex silencio positivo 1. Samenvatting De Lex silencio positivo (Lsp) houdt in dat een vergunning wordt geacht te zijn verleend bij het uitblijven

Nadere informatie

De nieuwe Omgevingswet. Molenadviesraad Amersfoort Mark Ravesloot, senior adviseur molens

De nieuwe Omgevingswet. Molenadviesraad Amersfoort Mark Ravesloot, senior adviseur molens De nieuwe Omgevingswet Molenadviesraad 7-4-2017 Amersfoort Mark Ravesloot, senior adviseur molens Uitgangspunten Omgevingswet Vormt basis voor het nieuwe stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Waterschap Groot Salland Aangevraagde activiteiten : Aanpassen van de installatie in het kader van de gasveiligheid Locatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. jaar stuknr. Raad

Raadsvoorstel. jaar stuknr. Raad svoorstel 2009 RA09.0147 A 7 09/1087 Onderwerp: Aanpassen van diverse verordeningen vanwege de Europese Dienstenrichtlijn/-wet en de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Portefeuillehouder:

Nadere informatie

bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De Waterwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De Waterwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Hoofdlijnen van de watervergunning en de omgevingsvergunning Waterwet integreert

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het vestigen van een bouwbedrijf, bouwen van een kantoor, werkplaats en opslagruimte handelen in strijd met regels ruimtelijke

Nadere informatie

TOTAALBEELD Olst-Wijhe

TOTAALBEELD Olst-Wijhe Interbestuurlijk toezicht Olst-Wijhe, Toezichtbeeld 2016 TOTAALBEELD Olst-Wijhe FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING Motivering totaalbeeld De kleur van het totaalbeeld is, evenals vorig jaar, groen. In 2015

Nadere informatie

HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING

HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING Datum: december 2014 Versie: 1.3 1 Versie Publicatiedatum Aanpassingen 1 November 2013 / 1.2 December 2013 Aanvulling in hoofdstuk

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Voorblad Astrid van Dijk (036) 5277377 7 January 2016 Pagina 1/9 Parafen: Onderwerp Aanvulling op de Aanvulling van het Aanwijzingsbesluit toezichthouders Afdeling

Nadere informatie

verseonnr 152489 tarief 2016

verseonnr 152489 tarief 2016 verseonnr 152489 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1

Nadere informatie

Toelichting Verordening kwaliteit VTH gemeente Tiel 2016 VERORDENING

Toelichting Verordening kwaliteit VTH gemeente Tiel 2016 VERORDENING VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT (VTH) GEMEENTE TIEL 2016 TOELICHTING 1 TOELICHTING ALGEMEEN Deze verordening regelt de kwaliteit van de door en in opdracht

Nadere informatie

Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016

Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016 Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016 1. Inleiding Het vaststellen van een handhavingsbeleid is een wettelijke verplichting (artikel 7.3 van het

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE; TOELICHTING OP DE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING WESTVOORNE 2012

OPLEGNOTITIE; TOELICHTING OP DE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING WESTVOORNE 2012 OPLEGNOTITIE; TOELICHTING OP DE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING WESTVOORNE 2012 Inleiding In 2011 is de APV Westvoorne voor het laatst herzien. Dit jaar zijn veel artikelen in de model

Nadere informatie

TOTAALBEELD Hardenberg

TOTAALBEELD Hardenberg Interbestuurlijk toezicht Hardenberg, Toezichtbeeld 2016 TOTAALBEELD Hardenberg FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING Motivering totaalbeeld Het totaalbeeld van de gemeente Hardenberg is verschoven van oranje

Nadere informatie