Rapportage Toezichtinformatie. Inleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Toezichtinformatie. Inleiding"

Transcriptie

1 Rapportage Toezichtinformatie Inleiding Op 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht in werking getreden. Deze wet brengt veranderingen aan in het stelsel van het interbestuurlijk toezicht. Doel is het toezicht te vereenvoudigen, transparant te maken en bestuurlijke drukte te verminderen. De wet herbevestigd de positie van de gemeenteraad als eerste orgaan dat toezicht houdt op het college. Als de horizontale verantwoording van het college naar de raad adequaat is en de raad zijn controlerende rol goed vervult, dan blijft de toezichthouder (rijk of provincie) op afstand. In deze rapportage bieden wij u toezichtinformatie aan. Zo kunt u een oordeel vormen over hoe ons college de taken in medebewind van een aantal wetten uitvoert. Wij beschrijven de situatie eind Deze rapportage bevat de informatie die de provincie Noord-Holland, in haar rol als verticale toezichthouder, vraagt in haar Verordening systematische toezichtinformatie. 1

2 I Archiefwet Algemeen Gemeenten zijn volgens de Archiefwet 1995 verplicht hun stukken ('archiefbescheiden') in goede, geordende en toegankelijke staat te bewaren. Vervanging door digitale kopieën dient zorgvuldig te gebeuren. Gemeenten dienen de stukken na verloop van tijd te vernietigen of over te brengen naar een archiefbewaarplaats. De stukken zijn dan in principe openbaar. De toezichthouder is de Provincie. Dit overzicht is gebaseerd op een vragenlijst die ingaat op tien cruciale indicatoren uit het toezicht op de Archiefwet Daarbij staan vijf thema's centraal: kwaliteit van het beheer, geordende staat, duurzaamheid, huisvesting en openbaarheid voor het publiek. In de archiefverordening 2013 is onder artikel 9 opgenomen dat wij jaarlijks verslag doen over wat wij hebben verricht ter uitvoering van artikel 30 van de archiefwet. Dat jaarverslag is gebaseerd op de Kritische Prestaties (KPI`s) Archief. Het gaat over de niet-overgebrachte en de naar het Noord-Hollands Archief overgebrachte archieven. Voor de overgebrachte archieven worden de KPI`s ingevuld door het Noord-Hollands Archief. De KPI`s Archief zijn door de VNG ontwikkeld om de horizontale verantwoording over de Archiefwet aan de raad te versterken. Het jaarverslag wordt voor 15 juli aan de raad aangeboden en tevens aan de provincie toegestuurd voor het interbestuurlijk toezicht. Wij informeren u daarom in deze paragraaf alleen op hoofdlijnen. De provincie geeft in de toelichting bij haar verordening aan dat wij voldoen aan hun informatiebehoefte als de KPI`s Archief jaarlijks voldoende worden ingevuld en aan de provincie worden verzonden. Toezichtinformatie Voor de toezichtinformatie op waarstaatjegemeente.nl worden tien kernindicatoren gefilterd uit de eerder genoemde KPI`s Archief. Deze kernindicatoren zijn onderdelen uit wetgeving die in ieder geval op orde moeten zijn omdat er veel aspecten mee samenhangen. Voor de gemeente Velsen is de score op de tien kernindicatoren als volgt: Kernindicator 1 Toepassing kwaliteitssysteem voor het beheer van te bewaren archiefbescheiden Voldaan Deels 2 Aanwezigheid geordend overzicht van (te bewaren) archiefbescheiden Deels 3 Gebruik meta-gegeven schema Deels 4 Aanwezigheid bewaarstrategie papier en digitaal voor duurzaamheid Voldoet 5 Selectie van archiefbescheiden Voldoet 6 Toepassing vervanging (papier-digitaal) N.v.t 7 Tijdige overbrenging van archiefbescheiden naar archiefbewaarplaats Ja 8 Aanwijzing archiefbewaarplaats die aan de eisen voldoet Ja 2

3 9 Aanwezigheid archiefruimte die aan de eisen voldoet Ja 1 0 Correcte toepassing van openbaarheidsbeperkingen (alleen overgebrachte archieven) Ja 3

4 II Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) Algemeen De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is een geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Toezichtinformatie Wij noemen steeds cursief de indicator van waarstaatjegemeente.nl gevolgd door een korte toelichting en de cijfers over het jaar De indicatoren zijn afgeleid van de eisen in de wet. Vergunningverlening Omvang actuele vergunningen De uitvoering van de VTH 1 Wabo taken in een gemeente is mede op orde als het vergunningenbestand actueel is. Is dit niet het geval, dan kan dat negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van het ruimtelijke beleid. De gemeente loopt dan ook bestuurlijkjuridische risico`s. Hoewel de vragen de bandbreedte van de Wabo betreffen is de vraagstelling over de hoeveelheid actuele vergunningen gericht op de vergunningen die inrichtingen in het kader van de wet Milieubeheer betreffen. Daarbij is actualiteit relevant. Eind 2013 waren er 489 vergunningen die allemaal actueel waren. Omvang Lex Silencio Positivo (LSP) bij projectbesluiten/omgevingsvergunningen Als de gemeente te laat of niet reageert dan wordt een vergunning van rechtswege verleend (Lex Silencio Positivo). Hoe meer vergunningen via LSP worden verleend, des te waarschijnlijker het is dat de gemeentelijke processen niet op orde zijn. De indicator zegt dus iets over de kwaliteit van het vergunningenproces. In 2013 zijn geen vergunningen verleend via LSP. Omvang beroepsprocedures bij projectbesluiten/omgevingsvergunningen met uitgebreide voorbereidingsprocedure. Deze indicator geeft inzicht in de mate waarin gebruik is gemaakt van een beroepsprocedure bij de uitgebreide voorbereidingsprocedure, de procedure voor de complexere gevallen. Dit zijn de vergunningen die met een uitgebreide voorbereidingsprocedure tot stand zijn gekomen. Er is dan eerst een conceptvergunning gepubliceerd, de vergunningverlening staat vervolgens direct voor beroep open. Is de omvang van beroep hoog, dan is dat mogelijk een indicator voor het feit dat de gemeentelijke processen niet op orde zijn. In 2013 zijn twaalf omgevingsvergunningen verstrekt waarop de uitgebreide procedure van toepassing was. Dat heeft in één geval tot een beroepsprocedure geleid. 1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving. 4

5 5

6 Handhaving Mate van uitvoering takenpakket Wabo VTH-taken conform kwaliteitscriteria 2.1 De kwaliteitscriteria 2.1 voor VTH-taken zijn bedoeld om de uitvoering transparanter, voorspelbaarder en gelijkvormiger te maken. Het Rijk wil dat op 1 januari 2015 alle taken conform de kwaliteitscriteria worden uitgevoerd. Deze indicator laat zien of de uitvoering van de VTH Wabo taken in het algemeen voldoet aan de benodigde kwaliteit. Onze professionele schatting is dat de uitvoering grotendeels voldoet aan de kwaliteitscriteria. Vanaf begin 2013 is gestart met een implementatietraject. De Milieudienst IJmond formuleert in 2013 voor het grondgebied van RUD IJmond een handhavingsbeleid, de naleefstrategie, de sanctiestrategie, de probleemanalyse, de prioriteitstelling en de verantwoording. Ook realiseert de Milieudienst IJmond dat de RUD robuust is van vorm en structuur en robuust is van werken. Voor de robuustheid van de RUD wordt onder andere gekeken naar de kritische massa, de kwaliteitseisen en de procescriteria, zoals genoemd in de set kwaliteitscriteria 2.1 VTH. Het fundament van kwaliteit is het afleveren van een zo goed mogelijk product. Hiervoor is vakmanschap nodig. De criteria voor kritieke massa adresseren dit vakmanschap in termen van voldoende opleiding, ervaring, kennis en het onderhouden en borgen daarvan. Organisaties die aan deze criteria voldoen moeten in de kern in staat zijn om kwalitatief goede producten te leveren. Voorbeelden zijn eisen aan deskundigheid in constructieve veiligheid en bodem en bouwstoffen. In 2012 heeft Arena Consulting de Milieudienst IJmond getoetst op de kritieke massa en de robuustheid van de dienst. De voornaamste conclusie van de analyse en beoordeling van de robuustheid van de RUD door Arena Consulting is dat de Milieudienst IJmond met het huidige werkaanbod over voldoende medewerkers, met voldoende opleiding en voldoende werkervaring beschikt. Zij is robuust voor in ieder geval 14 van de 16 deskundigheden en mogelijk (bij een voldoende aantal vergunningprocedures en door een herverdeling van taken luchtkwaliteit) robuust voor de overige twee deskundigheden waarvoor de milieudienst werkaanbod heeft. Daarnaast is door Arena geconcludeerd dat de robuustheid nog meer gegarandeerd kan worden door een uitbreiding van het werkaanbod binnen deze deskundigheidsgebieden, door bijvoorbeeld het inbrengen van provinciale taken of taken van de gemeente Haarlem in de Milieudienst IJmond en het versoepelen van enkele eisen in versie 2.1 van de kwaliteitscriteria. In 2013 worden de wijzigings- en toetredingsprocedures voor de Gemeenschappelijke Regeling opgestart om de provincie en gemeente Haarlem tot de GR toe te laten treden. Gebruik van een probleem of risico analyse bij handhavingsbeleid Een goede probleem- en risicoanalyse is één van de belangrijkste factoren om een kwalitatief goed beleidscyclus te realiseren. Het handhavingsbeleid van Velsen is gebaseerd op een risicoanalyse. Deze analyse is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving Uitvoeringsprogramma (VTH) taken is voor 1 januari aan de raad aangeboden en beschikbaar voor GS De gemeente moet het handhavingsbeleid jaarlijks uitwerken in een uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma 2013 is vastgesteld door B&W op 15 januari 2013 Het is op 14 januari 2013 aan de raad aangeboden en daarna beschikbaar gesteld voor GS. 6

7 Jaarlijkse evaluatie van het uitvoeringsprogramma Het uitvoeringsprogramma moet jaarlijks worden geëvalueerd. Als dit niet gebeurt, dan kan het college niet tijdig bijsturen. Daardoor kan op korte termijn de kwaliteit van het ruimtelijk beleid onder druk komen te staan. De afgelopen jaren is deze evaluatie op de gebruikelijke wijze via een collegebericht aan de raad aangeboden. De evaluatie 2013 is, vanwege de revitalisering horizontaal toezicht, uitgebreider behandeld. De portefeuillehouder heeft deze op 19 juni in een sessie met de gemeenteraad besproken.. Vijf risicothema`s De provincie Noord-Holland heeft in haar verordening systematische toezichtinformatie vijf risicothema`s benoemd: asbestregelgeving, brandveiligheid bij de opslag van gevaarlijke stoffen, constructieve veiligheid en brandveiligheid, verontreinigde grond, risicovolle inrichtingen. De volgende vier indicatoren gaan specifiek over deze thema`s. Na de toelichting staan de resultaten in de tabel bij elkaar. Mate waarin risico thema`s binnen probleem- of risicoanalyse van het handhavingsbeleid zijn verwerkt (a). Vastgesteld handhavingsbeleid inclusief benoemde risicogebieden worden regionaal afgestemd (b). Mate waarin beleidsdoelen zijn geformuleerd met betrekking tot risicothema`s (c). Mate waarin risicothema`s zijn ondergebracht in de toezicht- en sanctiestrategie (d). De gemeente stelt het handhavingsbeleid vast. Idealiter wordt aangegeven welke doelen het zichzelf stelt bij de handhaving en welke activiteiten hiervoor nodig zijn. Als het beleid niet aansluit bij de belangrijkste aandachtspunten binnen het veld, worden er aantoonbaar verkeerde prioriteiten gelegd. Daardoor kan de kwaliteit van het ruimtelijk beleid onder druk komen te staan. De wet stelt ook dat de gemeente er zorg voor moet dragen dat het handhavingsbeleid met andere betrokken (bestuurs-)organen wordt afgestemd. Asbest regelgeving * ) Brandveiligheid opslag gevaarlijke stoffen *) Constructieve veiligheid en brandveiligheid Verontreinigde grond *) Risicovolle inrichtingen * ) Probleem of risico-analyse (a) Regionale afstemming (b) Beleidsdoelen geformuleerd (c) Toezicht en sanctiestrategie (d ) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Waar nodig Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja *) Bron: Milieuwerkprogramma 2013 Milieudienst IJmond 7

8 III Veiligheid Algemeen Dit onderwerp gaat over het Besluit risico s zware ongevallen (Brzo) en het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Het Brzo 1999 stelt eisen aan bedrijven die op grote schaal met gevaarlijke stoffen werken. Het Bevi legt veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. Het gaat onder meer om LPG-tankstations, ammoniakkoelinstallaties, spoorwegemplacementen en bedrijven die onder het BRZO vallen. De provincie kiest voor risicogericht toezicht op de uitvoering van medebewindstaken van gemeenten op het gebied van externe veiligheid, vanwege de aard van de risico s die daarbij aan de orde zijn. Ten aanzien van de meest risicovolle inrichtingen, vallend onder het Besluit risico s zware ongevallen (Brzo), wordt gevraagd om aan de provincie te rapporteren over gevallen waarbij sprake is van een cumulatie van risico s (domino-aanwijzingen, Brzo artikel 7), hoeveel veiligheidsrapporten de gemeente jaarlijks heeft ontvangen en beoordeeld (Brzo artikel 15 en 16) en of er een actueel bestuurlijk inspectieprogramma is vastgesteld (Brzo artikel 24). Ten aanzien van de inrichtingen vallend onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) wordt gevraagd te rapporteren over gevallen waarin niet aan de wettelijke grenswaarden wordt voldaan (Bevi-sanering), of er een saneringsprogramma is vastgesteld en per welke datum de Bevi-sanering is opgelost. Het staat de gemeente vrij om de betreffende informatie te verschaffen via de informatie die in het kader van de Wabo (artikel 3) wordt aangeleverd. Toezichtinformatie De informatie die hier is opgenomen is gebaseerd op de informatie die wordt gevraagd door de provincie op basis van haar verordening systematische toezichtinformatie (vastgesteld door provinciale staten op 16 december 2013). In de gemeente Velsen is in 2013 een aanwijzing van inrichtingen of groepen inrichtingen (Brzo artikel 7, eerste lid), te weten Tata Steel IJmuiden BV, Nuon en Linde Gas. Bij deze bedrijven is sprake van een cumulatie van risico`s. Een belangrijk punt bij dit onderdeel is of de gemeente Velsen bevoegd gezag is bij deze instellingen. Indien dat het geval is dan dient de informatie waarnaar gevraagd wordt, te worden opgestuurd naar de provincie. De gemeente Velsen heeft geen bevoegd gezag over de genoemde instellingen. Om deze reden heeft de gemeente Velsen geen informatieplicht richting de raad of de provincie. 8

9 IV Wet ruimtelijke ordening Algemeen Op het gebied van de ruimtelijke ordening heeft de provincie medebewindstaken aangewezen op grond van onze prioriteiten uitvoeringsniveau en (externe) risico s. 1. Het gaat om de aanwezigheid van gemeentelijke structuurvisies die dienen als basis voor een samenhangend en consequent ruimtelijk beleid. 2. Daarnaast gaat het om de aanwezigheid van gebiedsdekkende en actuele (dat wil zeggen niet ouder dan 10 jaar) bestemmingsplannen of eventuele beheerverordeningen. 3. Ook is meegenomen de handhaving van het ruimtelijk beleid zoals dit is vastgelegd in bestemmingsplannen. Deze informatie wordt opgevraagd via de informatieverordening, waarbij het laatste onderdeel (handhaving bestemmingsplannen) is opgenomen onder artikel 3 Wabo. Toezichtinformatie Aanwezigheid gemeentelijke structuurvisie en uitvoeringsparagraaf De Wro schrijft voor dat de raad een structuurvisie vaststelt en aangeeft hoe deze wordt uitgevoerd. Beide zijn aanwezig. De structuurvisie is, inclusief uitvoeringsparagraaf, op 19 december 2005 vastgesteld. Actualisering van de structuurvisie zal volgens planning in 2015 plaatsvinden. Dekking van het gemeentelijk grondgebied door bestemmingsplannen Een bestemmingsplan geeft aan hoe gronden mogen worden gebruikt en welke vormen van bebouwing zijn toegestaan. Deze indicator geeft inzicht in de dekking met bestemmingsplannen. Idealiter is het hele gemeentelijke grondgebied gedekt. In Velsen is de dekking 100%. Omvang bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar Bestemmingsplannen mogen niet ouder zijn dan 10 jaar. Als de gemeente na 1 juli 2013 nog bestemmingsplannen heeft die ouder zijn, mogen er geen leges meer geheven worden. Dit kan financiële consequenties hebben. Deze indicator biedt inzicht in de voortgang van de actualisering van de bestemmingsplannen. Van de 48 bestemmingsplannen waren er 25 ouder dan 10 jaar. Daarbij geldt dat voor 6 plannen in 2008 vrijstelling van de herzieningsplicht is gevraagd door de raad aan de provincie en is verkregen. De resterende 19 plannen betreffen grotendeels (zeer) kleine stukjes grondgebied, waar een laag aanvraagrisico is. Op dit moment wordt voor het Duingebied en voor Spaarnwoude aan een nieuw bestemmingsplan gewerkt. 9

10 Omvang bestemmingsplannen Nieuwe bestemmingsplannen moeten vanaf 1 juli 2009 digitaal ontsloten zijn via ruimtelijkeplannen.nl. Deze indicator geeft inzicht in de voortgang van de digitalisering. 100% van de plannen staat digitaal op ruimtelijkeplannen.nl. Mate waarin bevoegdheden rond bestemmingsplannen binnen de wettelijke termijn en volgens de wettelijke procedures zijn uitgeoefend. Deze indicator maakt transparant in hoeverre het college gebruik maakt van de bevoegdheid om bestemmingsplannen te wijzigen, ervan af te wijken, verder uit te werken of nadere eisen te stellen. En of dat binnen de wettelijke termijnen en volgens de wettelijke procedures gebeurt. Als wijzigingen vaker voorkomen, kan dat een indicatie zijn dat er onduidelijkheden zijn over de vorm en inhoud van het inhoudelijke beleid. In 2,86% van de gevallen heeft het college gebruik gemaakt van deze bevoegdheid. Aandeel bestemmingsplannen dat voldoet aan de provinciale ruimtelijke verordening De plannen moeten voldoen aan de provinciale ruimtelijke verordening met voorschriften waaraan een bestemmingsplan moet voldoen. Als bestemmingsplannen daar niet aan voldoen, dan is het ruimtelijk beleid niet goed op elkaar afgestemd. De kwaliteit kan hierdoor onder druk komen te staan. Alle bestemmingsplannen voldoen aan de provinciale verordening. Omvang vaststellingsbesluiten dat binnen de wettelijke termijn en volgens de wettelijke verordening procedure is afgehandeld Deze indicator geeft de raad inzicht in de kwaliteit van het ruimtelijke proces en vooral de communicatie daarover. Gemeenten moeten het besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan binnen twee weken na vaststelling bekend maken. Op die manier weten burgers en bedrijven waar ze aan toe zijn. In 2013 zijn 6 vaststellingsbesluiten genomen. Alle 6 zijn volgens de wettelijke termijn en procedure afgehandeld. Aandeel gehonoreerde aanvragen en bedrag tegemoetkoming planschade De mate waarin planschade wordt toegewezen is een indicatie voor de omvang hiervan in de gemeente. Deze indicator geeft inzicht in de mate waarin tekortkomingen in planschade zich voordoen. Er zijn in 2013 twee aanvragen voor tegemoetkoming in planschade ingediend.1 aanvraag is nog niet afgehandeld. Uit de andere aanvraag is geen planschade voortgekomen. Aandeel grondexploitatie overeenkomsten die voldoen aan de wettelijke procedurele verplichtingen Deze indicator geeft inzicht hoeveel grondexploitatieovereenkomsten er zijn gesloten, met welk bedrag en of is voldaan aan de wettelijke verplichtingen. Er zijn in 2013 geen 10

11 grondexploitatieovereenkomsten gesloten alleen anterieure overeenkomsten 2. In deze overeenkomsten wordt veelal een afspraak gemaakt over de verdeling van de kosten en niet over de hoogte van de kosten. Aandeel projectbesluiten/omgevingsvergunningen dat voldoet aan bestemmingsplan Deze indicator geeft inzicht in welke mate projectbesluiten/omgevingsvergunningen voldoen aan het bestemmingsplan. In 2013 zijn 538 omgevingsvergunningen verleend. 172 hiervan voldeden niet aan het bestemmingsplan. Er was sprake van strijdig gebruik. Kanttekening hierbij is dat het ook ging om kleine afwijkingen van het bestemmingsplan. Projectbesluiten voldoen overigens per definitie niet aan het bestemmingsplan. Mate waarin handhavingsbeleid is uitgevoerd De toetsing op en handhaving van bestemmingsplannen maakt integraal onderdeel uit van het proces van (omgevings-)vergunningverlening en toezicht & handhaving. In 2013 is het jaarprogramma voor een groot deel gerealiseerd ondanks het feit dat een nieuw en groot project Fabricius is gestart. Het project Fabricius is gericht op het strijdig gebruik van objecten met het vigerende bestemmingsplan Havengebied IJmuiden. Het project betreft een samenwerking tussen de gemeente Velsen, het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie en de Belastingdienst, waarbij voor de gemeente de focus ligt op illegale bewoning. 2 In een anterieure overeenkomst worden afspraken gemaakt over financiële bijdrage aan concrete ruimtelijke gebiedsontwikkelingen (bovenplanse kosten), bijvoorbeeld bijdragen aan infrastructurele voorzieningen, groenaanleg en recreatie. Wanneer de gemeente met een van de grondeigenaren geen anterieure overeenkomst heeft afgesloten dan dient de gemeente een exploitatieplan op te stellen. 11

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtsindicatoren 2014 Woon- en Leefklimaat - Wabo

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtsindicatoren 2014 Woon- en Leefklimaat - Wabo TOEZICHTINFORMATIE Toezichtsindicatoren 2014 Woon- en Leefklimaat - Wabo Inhoud 1 Leeswijzer 3 2 Matrix Wabo 4 Opgesteld door KING en VNG Datum 1 april 2014 Versie 1.0 2 1 Leeswijzer Leeswijzer De toezichtindicatoren

Nadere informatie

655070 rapportage Toezichtinformatie 2014

655070 rapportage Toezichtinformatie 2014 Heemstede De raad van de gemeente Heemstede Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE Verzenddatum Bijlage Ons kenmerk Betreft 1 4 JULI 2015 655070 rapportage Toezichtinformatie 2014 Geachte raad, Op 1 oktober 2012

Nadere informatie

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Woon- en leefklimaat

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Woon- en leefklimaat Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Woon- en leefklimaat Versie april 2013 Inhoudsopgave Aanleiding 3 Leeswijzer 4 Matrix Woon- en leefklimaat 5 Toezichtindicatoren Wabo 5 Toezichtindicatoren Wro 10

Nadere informatie

1. Woon- en leefklimaat

1. Woon- en leefklimaat . Woon- en leefklimaat Inhoudsopgave. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)... 2.. Algemeen... 2.2. Vergunningverlening... 2.3. V... 2.4. Handhaving... 3.5. Afstemming in de regio... 3.6. Beleidsdoelen...

Nadere informatie

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtvragen verantwoordingsjaar 2016

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtvragen verantwoordingsjaar 2016 TOEZICHTINFORMATIE Toezichtvragen verantwoordingsjaar 2016 Inhoud 1 Leeswijzer 3 1.1 Meer informatie 3 2 Woon- & leefklimaat 4 2.1 Wabo 4 2.2 Wro 6 2.3 Waterwet 8 2.4 Woningwet 10 2.5 Huisvestingswet 11

Nadere informatie

Provinciale staten van Noord-Holland;

Provinciale staten van Noord-Holland; 2013 154 Besluit van provinciale staten van Noord-Holland van 16 december 2013, tot vaststelling van de Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Holland. Provinciale staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Registratienummer: RVO13.0172 Portefeuillehouder: S.C.G.M. den Dulk-Winder

Registratienummer: RVO13.0172 Portefeuillehouder: S.C.G.M. den Dulk-Winder Raadsvoorstel Registratienummer: RVO13.0172 Portefeuillehouder: S.C.G.M. den Dulk-Winder Van afdeling: Concernstaf Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: ID13.02489 Informatieblad met toelichting op de

Nadere informatie

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Versie april 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Leeswijzer... 4 3. Matrix Archiefwet... 5 Auteur: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR.: 097

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR.: 097 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR.: 097 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd:

Nadere informatie

Verordening systematische toezichtinformatie provincie Zeeland

Verordening systematische toezichtinformatie provincie Zeeland CVDR Officiële uitgave van Zeeland. Nr. CVDR333663_1 22 november 2016 Verordening systematische toezichtinformatie provincie Zeeland Provinciale staten van Zeeland; - Gelezen het voorstel van Gedeputeerde

Nadere informatie

mr. C.P.W. (Peter) van den Berg

mr. C.P.W. (Peter) van den Berg Gemeente Oudewater RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 15R.00487 15R.00487 Van college van burgemeester en wethouders30 juli 2015 Datum : 6 oktober 2015 Portefeuillehouder(s) : Wethouder L.W. Vermeij Portefeuille(s)

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Interbestuurlijk Toezicht

Jaarverslag 2014 Interbestuurlijk Toezicht Jaarverslag 2014 Interbestuurlijk Toezicht Stafbureau Ondersteuning Bestuur en Directie Provincie Fryslân versie: 18 februari 2015 status: vastgesteld door GS op 17 maart 2015 Jaarverslag 2014 IBT Pagina

Nadere informatie

Inter Bestuurlijk Toezicht. Toezichtinformatie 2013 aan de gemeenteraad

Inter Bestuurlijk Toezicht. Toezichtinformatie 2013 aan de gemeenteraad Inter Bestuurlijk Toezicht Toezichtinformatie 2013 aan de gemeenteraad Inhoud 1. Inleiding 3 2. Toelichting toezichtindicatoren 3 3. Thema Woon en leefklimaat 3 3.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

Pagina 1. Bijlage Toezichtindicatoren

Pagina 1. Bijlage Toezichtindicatoren Pagina 1 Bijlage Toezichtindicatoren Bijlage Toezichtindicatoren Inhoud Toezichtindicatoren... 1 Woon- en leefklimaat... 3 Wabo... 3 WRO... 4 Waterwet... 6 Woningwet... 7 Huisvestingswet... 9 Monumentenwet...

Nadere informatie

Regiodagen 2014. Kwaliteitscriteria 2.1 en Wet VTH

Regiodagen 2014. Kwaliteitscriteria 2.1 en Wet VTH Regiodagen 2014 Kwaliteitscriteria 2.1 en Wet VTH Inleiding Kwaliteitscriteria 2.1 Wet VTH Kwaliteitscriteria 2.1 De uitvoering van VTH-taken door de gemeenten en provincies in het omgevingsrecht te professionaliseren

Nadere informatie

Wet revitalisering generiek toezicht

Wet revitalisering generiek toezicht Wet revitalisering generiek toezicht Breuk met het verleden Platform Toezicht Bodembeheer 22 januari 2013 Spreker: Ronald Bloemsma Wat is interbestuurlijk toezicht? (..) processen die gaan over beoordeling

Nadere informatie

Interbestuurlijk toezicht

Interbestuurlijk toezicht Interbestuurlijk toezicht Inleiding Gelijktijdig met het moment van het opmaken van de jaarrekening 2012 wordt hierbij de stand van zaken weergegeven op het gebied van het Interbestuurlijk Toezicht (hierna:

Nadere informatie

Nota Interbestuurlijk Toezicht 2013-I

Nota Interbestuurlijk Toezicht 2013-I Nota Interbestuurlijk Toezicht 2013-I van het college van burgemeester en wethouders van Winsum over de uitvoering van wettelijke taken ten behoeve van het interbestuurlijk toezicht. Vastgesteld op 7 mei

Nadere informatie

Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 30 augustus 2013 PS-vergadering : 20 september 2013

Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 30 augustus 2013 PS-vergadering : 20 september 2013 Ontwerpbesluit /13 B Voorgestelde behandeling Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 30 augustus 2013 PS-vergadering : 20 september 2013 Onderwerp Verordening systematische toezichtinformatie

Nadere informatie

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen?

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen? 5 Procescriteria In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we

Nadere informatie

Managementrapportag e Zelfevaluatietool Kwaliteitscriteria 2.1. MasterMeester. Gemeente Boxtel

Managementrapportag e Zelfevaluatietool Kwaliteitscriteria 2.1. MasterMeester. Gemeente Boxtel 2013 Managementrapportag e Zelfevaluatietool Kwaliteitscriteria 2.1 MasterMeester Gemeente Boxtel 0 Managementrapportage zelfevaluatietool gemeente Boxtel Voor u ligt een managementrapportage van de individuele

Nadere informatie

Startnotitie. Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht. Informatie: Versiebeheer: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College

Startnotitie. Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht. Informatie: Versiebeheer: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College Startnotitie Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht Informatie: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College Portefeuillehouder Opdrachtgever Opdrachtnemer S.C.G.M. den Dulk-Winder

Nadere informatie

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied WAAROM OMGEVINGSVERGUNNING? huidige stelsel is opgebouwd

Nadere informatie

Beoogd resultaat Betere dienstverlening aan de klant door een duidelijke, efficiënte procedure en het voorkomen van regeldruk of vertragingen.

Beoogd resultaat Betere dienstverlening aan de klant door een duidelijke, efficiënte procedure en het voorkomen van regeldruk of vertragingen. Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (voortaan Wabo). Voorgesteld besluit:

Nadere informatie

Index Toezicht decentralisatie sociaal domein pagina 2 Toezicht Dienstverlening pagina 3 Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid

Index Toezicht decentralisatie sociaal domein pagina 2 Toezicht Dienstverlening pagina 3 Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid Index Toezicht decentralisatie sociaal domein pagina 2 Toezicht Dienstverlening pagina 3 Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid pagina 6 Toezicht Gezondheid pagina 11 Woon en leefklimaat pagina 12 Onderwijs

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer 2015

Besluit Informatiebeheer 2015 15.0002092 Besluit Informatiebeheer 2015 Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek, gelet op artikel 6 van de Archiefverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2015, Overwegende dat: - de voortschrijdende

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

TOEZICHTINDICATOREN KINDEROPVANG 2014. Verantwoording over het jaar 2013

TOEZICHTINDICATOREN KINDEROPVANG 2014. Verantwoording over het jaar 2013 TOEZICHTINDICATOREN KINDEROPVANG 2014 Verantwoording over het jaar 2013 Opgesteld door KING en VNG Datum 20 maart 2014 Versie 1.0 2 Inhoud 1 Aanleiding 4 2 Leeswijzer 5 3 Matrix Wet kinderopvang 6 3 1

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel Datum raadsavond : Programma Onderwerp : Hoogeveen Ontwikkelt : Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wabo. Samenvatting

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

portefeuillehouder a k.,klid> -\ k-- paraaf,'

portefeuillehouder a k.,klid> -\ k-- paraaf,' Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: PD/FZ Auteur : E. de Dreu Datum

Nadere informatie

Archiefverordening GGD Hart voor Brabant Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015

Archiefverordening GGD Hart voor Brabant Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015 f AB 20150112-5.4-1 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015 Het algemeen bestuur van de GGD Hart voor Brabant, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van

Nadere informatie

2 6 APR D EC _. lllllllillllllllllllllllllllilllllllllllll

2 6 APR D EC _. lllllllillllllllllllllllllllilllllllllllll Provincie Noord-Brabant Brabantlaan 1 Postbus 90151 DOC 2 6 APR. 2013 D EC _ 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl De colleges van burgemeester

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk ,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk , VERORDENING INFORMATIEBEHEER GEMEENTE GRONINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk 5972394, gelet op de artikelen 30, eerste

Nadere informatie

Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over Auteur: Wil Mettes. Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT

Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over Auteur: Wil Mettes. Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over 2015 Auteur: Wil Mettes Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT Versie 1.0 april 2016 Rapportage KPI score Archief- en Informatiebeheer

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P.

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P. agendapunt 3.b.5 1201818 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ARCHIEFRAPPORTAGE DELFLAND (KPI) Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 4 augustus 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Inleiding Aanleiding Resultaat

Inleiding Aanleiding Resultaat Memo Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek Cc: Van: College B&W Datum: 9 februari 2017 Kenmerk: 17ini00254 Onderwerp: Jaarlijks verslag gemeentearchivaris over beheer archiefbescheiden Inleiding Bijgevoegd

Nadere informatie

Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris

Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris Archiefverordening gemeente De raad van ; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; Gelet op de artikelen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 16R.00535

RAADSVOORSTEL 16R.00535 RAADSVOORSTEL 16R.00535 gemeente WOERDEN Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 20 september 2016 Portefeuillehouder(s): burgemeester Portefeuille(s): Bestuurlijke en juridische zaken

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. 162 8 juli 2015 Informatieverordening RUD Zeeland 2015 Het Algemeen Bestuur van

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Gemeente Aalburg Werkendam - Woudrichem Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Uitvoering van het Omgevingsbeleidsplan

Nadere informatie

16 december 2014 Corr.nr , BJC Nummer 74/2014 Zaaknr

16 december 2014 Corr.nr , BJC Nummer 74/2014 Zaaknr 16 december 2014 Corr.nr. 2014-47.635, BJC Nummer 74/2014 Zaaknr. 546408 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van de wijziging van de Archiefverordening

Nadere informatie

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN 1 T.b.v. het statenvoorstel moet daar waar Raad is opgenomen dit vervangen worden door Provinciale Staten, daar waar het college van burgemeesters

Nadere informatie

Veel gestelde vragen aan het Kernteam implementatie VTH-kwaliteitscriteria 2.1

Veel gestelde vragen aan het Kernteam implementatie VTH-kwaliteitscriteria 2.1 Veel gestelde vragen aan het Kernteam implementatie VTH-kwaliteitscriteria 2.1 Veel gestelde vragen: 1. Moet ik mee doen aan dit implementatietraject? Nee, er is geen verplichting om gebruik te maken van

Nadere informatie

o 1 NOV Uw kenmerk Uw brief Onderwerp:

o 1 NOV Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: 1 Gemeente ļj įí Berçen Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom III II III II III INI III IIII o 1 NOV. 2013 Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: Verslag Kritische

Nadere informatie

B&W-vergadering Agendanummer Openbaar Hoofd Afdeling/ Cluster. Datum 24 mei 2016 Communicatie derden N.v.t. Kopie naar Financieel Dekking, incidenteel

B&W-vergadering Agendanummer Openbaar Hoofd Afdeling/ Cluster. Datum 24 mei 2016 Communicatie derden N.v.t. Kopie naar Financieel Dekking, incidenteel B&W-vergadering Agendanummer Openbaar Hoofd Afdeling/ Cluster Verantwoordelijk portefeuillehouder Naam J. de Greef Toezicht en Handhaving A.Callewaert - de Groot M.M. Kuijken F.L.J. van der Meijden Paraaf

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING

INHOUDELIJKE TOELICHTING Agendapunt: 6.2 No. 63/ 16 Dokkum, 11 oktober 2016. ONDERWERP: Verordening kwaliteit VTH Omgevingsrecht SAMENVATTING: De nieuwe Wet Vergunningen, Toezicht en Handhaving (Wet VTH) bepaalt dat het bevoegd

Nadere informatie

Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris

Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris Archiefverordening gemeente De raad van ; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; Gelet op de artikelen 30,

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug Behoort bij raadsvoorstel 2016-310, titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 19

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 19 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje met de drie puntjes ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!24-06-201307-06-2013stuur

Nadere informatie

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers?

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? RUD-werkgroep LOPAI, 10 september 2012 Wat gaat er veranderen? Met ingang

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht. Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum)

Horizontaal Toezicht. Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) Horizontaal Toezicht Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) BHIC Generiek Toezicht Horizontale verantwoording College / DB legt verantwoording af aan raad / AB Bron: www.broodenbrij.nl

Nadere informatie

S. van Dongen 3411

S. van Dongen 3411 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 3.1 S. van Dongen 3411 Stephan.van.dongen@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 38095/38097 portefeuillehouder H. Tindemans onderwerp

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

Zelfevaluatie VTH kwaliteitscriteria 2.1

Zelfevaluatie VTH kwaliteitscriteria 2.1 Zelfevaluatie VTH kwaliteitscriteria 2.1 en het verbeterplan. Alblasserdam, 4 februari 2014 Ronald Visser, directeur Omgevingsdienst (OZHZ) Uitvoeringsorganisatie Vergunningverlening, toezicht, handhaving

Nadere informatie

Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht

Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 7 juli 2016 Agendanummer : Datum : 17 mei 2016 Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Aan de leden van de raad,

Nadere informatie

raad /com; 4-t2.-i2- vka cf voorste+feaee:

raad /com; 4-t2.-i2- vka cf voorste+feaee: Postregistrator Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: VNG [VNG@VNG.NL] dinsdag 13 november 2012 11:30 gemeente Ledenbrief 12/099: Toezicht en verantwoording Archiefwet 1995 IN12.06707 IIIIIIlllllllUlllllllIHll

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2015 GR Ferm Werk Vastgesteld door het dagelijks bestuur van Ferm Werk op 9 juni 2016 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 Burgemeester en wethouders hebben op 16-1-2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het dempen en realiseren van water. De aanvraag gaat over

Nadere informatie

De aanvraag betreft de volgende activiteiten: - Strijdig gebruik (art. 2.1 lid 1c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht);

De aanvraag betreft de volgende activiteiten: - Strijdig gebruik (art. 2.1 lid 1c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Ontwerp Omgevingsvergunning Zaaknummer 1905981 (dossier 2015-06674) 1. Inleiding Op 23 juli 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het gebruik van het perceel in strijd met

Nadere informatie

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995 Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2013083 Onderwerp: Diverse onderwerpen op het gebied van archiefbeheer, te weten: - de invoering van de wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) A herdruk 1 GEWIJZIGD

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal

Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal juni 2017 Samenvatting Voorliggend uitvoeringsprogramma is de uitwerking van het Vergunningen, Toezichts- en Handhavingsbeleid

Nadere informatie

R A P P O R T A G E F O L L O W - U P A U D I T A R C H I E F B E H E E R G E M E E N T E B L A D E L

R A P P O R T A G E F O L L O W - U P A U D I T A R C H I E F B E H E E R G E M E E N T E B L A D E L R A P P O R T A G E F O L L O W - U P A U D I T A R C H I E F B E H E E R G E M E E N T E B L A D E L 2 0 1 6 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

WABO EN DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

WABO EN DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING WABO EN DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING LEESWIJZER Voor u ligt de notitie van de provincie Fryslân. In deze notitie wordt beschreven hoe de provinciale Wro-taak eruit komt te zien onder de Wabo. Ook

Nadere informatie

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING (ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Moerdijk hebben op 19 december 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 02-11-2010 Onderwerp: Gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. Conceptbesluit: Samenvatting: Bijlagen: De raad

Nadere informatie

uw project centraal in de omgevingsvergunning

uw project centraal in de omgevingsvergunning uw project centraal in de omgevingsvergunning Inleiding Sinds 1 oktober 2010 is de praktijk van ruimtelijke ordening, slopen en bouwen stevig gewijzigd door de invoering van de Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers

Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers Algemeen De omgevingsdiensten voeren taken uit op het gebied van Wabo namens de provincie en de gemeenten in hun werkgebied. Welke taken dat zijn, is per

Nadere informatie

Bijlage ALGEMENE TOELICHTING

Bijlage ALGEMENE TOELICHTING Bijlage ALGEMENE TOELICHTING 1. Coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro Afdeling 3.6 Wro bevat verschillende coördinatieregelingen voor Rijk, provincie en gemeente. In de coördinatieregeling voor de gemeente

Nadere informatie

Toelichting op de Coördinatieverordening

Toelichting op de Coördinatieverordening Toelichting op de Coördinatieverordening Hoofdstuk 1: Algemene toelichting 1. Coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro Afdeling 3.6 Wro bevat verschillende coördinatieregelingen voor Rijk, provincie en

Nadere informatie

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 1. EVALUATIEPROTOCOL. 22 mei 2017

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 1. EVALUATIEPROTOCOL. 22 mei 2017 Berenschot Evaluatie wet VTH Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE. EVALUATIEPROTOCOL 22 mei 207 Bijlage. Evaluatieprotocol Onderwerp Aspect Streven (indien van Context Aanleiding voor wet VTH Achtergrond

Nadere informatie

Verbeterplan implementatie VTH-kwaliteitscriteria Gemeente Ridderkerk

Verbeterplan implementatie VTH-kwaliteitscriteria Gemeente Ridderkerk Verbeterplan implementatie VTH-kwaliteitscriteria Gemeente Ridderkerk 1 Inleiding Voor een goede uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) zijn door VNG, IPO en het Rijk (I&M) landelijke

Nadere informatie

Hebt u even kwalitijd? Spelen met de regels voor kwaliteit

Hebt u even kwalitijd? Spelen met de regels voor kwaliteit Hebt u even kwalitijd? Spelen met de regels voor kwaliteit 3 Voorwoord De set kwaliteitscriteria 2.0 is eind 2009 tot stand gekomen. Daarna is een aantal misverstanden ontstaan over de toepassing van

Nadere informatie

Burgemeester Gelok. Stemt in met rapportage en maatregelen informatie- en archiefbeheer: opstellen Handboek, ordeningsstructuur en metadataschema

Burgemeester Gelok. Stemt in met rapportage en maatregelen informatie- en archiefbeheer: opstellen Handboek, ordeningsstructuur en metadataschema Advies B&W tģļļ flj/j ^ĩorsële B&W 22 januari 2013 Beslissing Akkoord Bespreken Registratienummer Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst n.v.t. Secretaris Van den Berge yy y Gemeenteraadsbijeenkomst

Nadere informatie

Archiefverordening Avri 2016

Archiefverordening Avri 2016 NOTITIE Archiefverordening Avri 2016 Auteur Avri Versie 1 Datum 25 januari 2016 Archiefverordening Avri 2016 Het algemeen bestuur van Avri gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 1 februari

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 514989 1. Inleiding Op 15 juli 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het tijdelijk plaatsen klaslokaalcabines bij de Rehobothschool, voor

Nadere informatie

TOETSKADERS INTERBESTUURLIJK TOEZICHT

TOETSKADERS INTERBESTUURLIJK TOEZICHT TOETSKADERS INTERBESTUURLIJK TOEZICHT Brochure toetskaders Interbestuurlijk toezicht, april 2014 IBT@provinciegroningen.nl Illustraties van Erik Wielaert www.wielaert.nl Inhoud 5 Voorwoord 6 Archief 8

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel

Raadsvoorstel. Aan de raad, Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 67285 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Gooise Meren

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. bestemming bedrijf naar wonen aan de Krullelaan 36 te Zeist

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. bestemming bedrijf naar wonen aan de Krullelaan 36 te Zeist VOORBLAD RAADSVOORSTEL 12RAAD0116 Ronde Tafel : N.v.t. Debat : N.v.t. Raadsvergadering : 04 december 2012 Gewijzigd voorstel : - Portefeuillehouder : Jacqueline Verbeek Organisatieonderdeel : Publiek &

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad ( )

Mededeling van het college aan de gemeenteraad ( ) Onderwerp: Jaarverslag 2014 en 2015 Wabo en milieu Portefeuillehouder: Burgemeester Joosten Datum: 8 maart 2016 Aanleiding voor de mededeling In juni 2011 is het Handhavingbeleidsplan 2011-2015 zichtbaar,

Nadere informatie

Naam voorstel Nummer CST-139 Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn 4 april 2014 Betreft vergadering Provinciale Staten 25 april 2014

Naam voorstel Nummer CST-139 Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn 4 april 2014 Betreft vergadering Provinciale Staten 25 april 2014 Griffier van de Staten Geleidebrief Kaderstellend Statenvoorstel verordening systematische toezichtinformatie Zeeland Naam voorstel Nummer CST-139 Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn 4 april 2014 Betreft

Nadere informatie

Ontvangen 2 0 JAN, Gemeente Dongen. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Dongen Postbus GE DONGEN

Ontvangen 2 0 JAN, Gemeente Dongen. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Dongen Postbus GE DONGEN Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Dongen Postbus 10153 5100 GE DONGEN Ontvangen 2 0 JAN, 2017 Gemeente Dongen Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

17IK systematisch toezicht (algemeen, hetzelfde voor alle gemeenten); reality-checks (blijkt uit de praktijk ook dat de gemeenten en

17IK systematisch toezicht (algemeen, hetzelfde voor alle gemeenten); reality-checks (blijkt uit de praktijk ook dat de gemeenten en Provincie Noord-Brabant 17IK.00354 Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 550658 1. Inleiding Op 21 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vergroten van de bestaande dakkapel (wijziging op de eerder

Nadere informatie

Onderwerp Afwijken van het planologisch regime onder de Wabo (voorheen projectbesluit)

Onderwerp Afwijken van het planologisch regime onder de Wabo (voorheen projectbesluit) Agendapunt 8 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer: 2010/31424 Datum: 6 september 2010 programma: Blad: 1 van 6 cluster: Ruimte portefeuillehouder: ing. F.J.L.M. Cremer Informatie bij:

Nadere informatie

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998)

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998) Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden; gelet op artikel 8 van de Archiefverordening besluit vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de documenten van

Nadere informatie

Bijeenkomst IJmondcommissie Verordening VTH. 18 april 2017

Bijeenkomst IJmondcommissie Verordening VTH. 18 april 2017 Bijeenkomst IJmondcommissie Verordening VTH 18 april 2017 Historie Kwaliteitscriteria zijn niet nieuw Implementatietraject vanaf 2013 Wet VTH onderdeel Omgevingswet Vaststellen verordening met een kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2016 GR Ferm Werk 6 juli 2017 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording af aan het algemeen bestuur en Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Januari 2015 Nummer 6772 Onderwerp Vaststelling van de Archiefverordening Provincie Zuid- Holland 2014 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst00971 Dossiernummer 13.22.252 28 mei 2013 Commissienotitie Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

Nadere informatie

Onderwerp: Reg.nummer: 1. Inleiding 2. Voorstel aan de raad

Onderwerp: Reg.nummer: 1. Inleiding 2. Voorstel aan de raad Raadsstuk Onderwerp: Wabo-projectbesluit: aanwijzing van categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist en delegatie van de bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan

Nadere informatie

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving Omgevingsrecht (milieu) Den Haag 2016.

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving Omgevingsrecht (milieu) Den Haag 2016. Datum 21 juni 2016 Registratienummer DSB/ 2016.245 RIS 294545 Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving Omgevingsrecht (milieu) Den Haag 2016. ALGEMEEN Deze verordening regelt de

Nadere informatie

Notitie Interbestuurlijk toezicht jaarrekening 2014

Notitie Interbestuurlijk toezicht jaarrekening 2014 Notitie Interbestuurlijk toezicht jaarrekening 2014 1 Inhoud: 1. Inleiding 3 2. Aandachtsgebieden 3 3. Rapportage per aandachtsgebied 4 3.1 Financiën 4 3.2 Wet ruimtelijke ordening (Wro) 6 3.3 Wet algemene

Nadere informatie

HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING

HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING Datum: december 2014 Versie: 1.3 1 Versie Publicatiedatum Aanpassingen 1 November 2013 / 1.2 December 2013 Aanvulling in hoofdstuk

Nadere informatie

BELEIDSREGELS PERSOONSGEBONDEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET PERMANENT BEWONEN VAN EEN RECREATIEWONING

BELEIDSREGELS PERSOONSGEBONDEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET PERMANENT BEWONEN VAN EEN RECREATIEWONING BELEIDSREGELS PERSOONSGEBONDEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET PERMANENT BEWONEN VAN EEN RECREATIEWONING afdeling Milieu & Bouwen i.s.m. afdeling Ontwikkeling & Grondzaken 29 oktober 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie