Nota Interbestuurlijk Toezicht 2013-I

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota Interbestuurlijk Toezicht 2013-I"

Transcriptie

1 Nota Interbestuurlijk Toezicht 2013-I van het college van burgemeester en wethouders van Winsum over de uitvoering van wettelijke taken ten behoeve van het interbestuurlijk toezicht. Vastgesteld op 7 mei

2 Nota Interbestuurlijk Toezicht 2013-I Inhoudsopgave blz. 1. Inleiding 3 2. De opzet en inhoud van de Nota Interbestuurlijk Toezicht 3 3. domeinen waar GS toezichthouder zijn: Archiefwet Financiën Huisvestingswet Monumenten en archeologie Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet ruimtelijke ordening 6 4. domeinen waar het rijk toezichthouder is: Wet basisregistratie adressen en gebouwen Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 7 Bijlagen 1. Overzicht van informatie- en verantwoordingsvormen en samenvatting 2. Toezichtscriteria GS 2

3 1. Inleiding In februari 2013 hebben wij de gemeenteraad informatie verstrekt over de Wet revitalisering generiek toezicht (hierna: de wet). De wet is op 1 oktober 2012 in werking getreden en wijzigt het stelsel van interbestuurlijk toezicht. Interbestuurlijk toezicht is het geheel van processen dat plaatsvindt in het kader van de rechtsbetrekkingen tussen het Rijk, de provincies, de gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en de waterschappen die gaan over de beoordeling van taakbehartiging van de lagere door de hogere overheden. Samenvattend zal het college zich op grond van artikel 169 van de Gemeentewet verantwoorden aan de gemeenteraad. Daarnaast zal het college zich op grond van artikel 124 van de Gemeentewet verantwoorden aan de toezichthouder. De toezichthouder is in beginsel Gedeputeerde Staten (hierna: GS). Als GS zelf geen expertise op een bepaald terrein hebben, is de betreffende Minister toezichthouder. In een bijlage bij artikel 124b van de Gemeentewet zijn die gevallen aangegeven. GS hebben op 5 maart jl. een besluit genomen over de nieuwe wijze van interbestuurlijk toezicht. Dat is vastgelegd in de notitie Interbestuurlijk toezicht (IBT) in de provincie Groningen in GS hebben aangegeven tweemaal in het jaar, in of bij de jaarrekening en de begroting, verantwoording in een zogenaamde IBT-paragraaf te willen. Wij hebben er voor gekozen om niet in het verslag bij de jaarrekening, maar gelijktijdig met de jaarrekening in een afzonderlijke Nota te verantwoorden. Hierbij treft u de eerste Nota Interbestuurlijk toezicht (hierna: IBT) aan. Winsum, 7 mei 2013 Burgemeester en wethouders. 2. De opzet en inhoud van de Nota Interbestuurlijk Toezicht GS hebben geen format gegeven voor de IBT-verantwoording. Er is dus vrijheid om een eigen invulling aan de inhoud en opzet van de verantwoording te geven. Wij hebben er voor gekozen de Nota eenvoudig van opzet te houden, maar niet te volstaan met de toezichtsgebieden van GS. De reden hiervoor is dat wij de Nota ook aangrijpen als instrument om verantwoording over de uitvoering van overige wettelijke taken af te leggen. Op die wijze ontstaat er één cyclus en één document voor de algehele verantwoording. Per taak/wet zullen wij kort verwijzen naar de informatieverstrekking. De informatie hebben wij beschikbaar gesteld op onze website onder Politiek & Organisatie, en is daar raadpleegbaar. De toezicht- en beoordelingscriteria zoals vastgesteld door GS hebben wij in een bijlage bij de Nota opgenomen. Op basis van de criteria zullen wij aangeven of wij een taak goed, matig of slecht hebben uitgevoerd. De term goed betekent dat de gemeente (ruim) voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Er zijn geen of slechts kleine verbetermogelijkheden. De term matig houdt in dat het minimale niveau van de wettelijke verplichtingen gehaald wordt. 3

4 Wel is er ruimte voor verbetering. In sommige gevallen zal het noodzakelijk zijn dat deze verbeteringen binnen korte tijd gerealiseerd worden. De term slecht betekent dat de gemeente niet voldoet aan de wettelijke vereisten. Dit betekent taakverwaarlozing. Wanneer sprake is van taakverwaarlozing zullen GS gebruik maken van de bevoegdheden om te interveniëren. In de Nota zullen wij volstaan met de verantwoording en zo min mogelijk zaken uit de criteria of de informatieverstrekking herhalen. Zoals al eerder aan u gemeld is het gewijzigde stelsel van interbestuurlijk toezicht een ontwikkelproces. Het is dus mogelijk dat er wijzigingen in de methodiek van verantwoorden zullen plaatsvinden. 3. domeinen waar GS toezichthouder zijn 3.1 Archiefwet Op grond van artikel 8 van de Archiefverordening doen wij éénmaal per twee jaar verslag over de uitvoering van de Archiefwet. De archiefwetgeving is bedoeld om overheidsinformatie betrouwbaar, authentiek en toegankelijk te bewaren en beschikbaar te hebben. De VNG heeft de wettelijke verplichtingen samengevat in Kritische Prestatie Indicatoren (hierna: KPI s). De KPI s bestaan uit 10 hoofdvragen met deelvragen. De beantwoording maakt duidelijk of we voldoen aan wettelijke verplichtingen. De KPI s zijn het kader voor het verslag. Op basis van risicoanalyse hebben GS uit de KPI s vier thema s geselecteerd als focus voor het toezicht. Het verslag hebben wij op 14 mei 2013 vastgesteld en geplaatst op de website. Uit het invullen van de KPI s is naar voren gekomen dat we op de vier toezichtthema s niet volledig voldoen aan de wettelijke verplichtingen. We maken geen gebruik van een kwaliteitssysteem waarvoor toetsbare eisen zijn geformuleerd. Ook op het gebied van de toegankelijkheid, de vernietiging en/of openbaar making en de bewaaromgeving zijn verbeteringen nodig. Wij hebben echter op alle thema s voldoende geregeld zodat er een aantoonbaar laag risico is. Op basis van bovenstaande gegevens komen wij tot de conclusie dat wij op het gebied van archief matig scoren. In de loop van 2013 stellen wij een verbeterplan vast. 3.2 Financiën Financiën valt niet onder de werking van de Wet revitalisering generiek toezicht, maar GS oefenen het toezicht wel in de geest van die wet uit. In twee fasen wordt de begroting beoordeeld. 4

5 De begroting 2013 laat zien dat de geraamde structurele uitgaven en inkomsten in evenwicht zijn. Uit de meerjarenraming wordt aannemelijk dat dit evenwicht de komende jaren wordt gecontinueerd. Er is voor zover bekend geen sprake van bestuurlijk relevante onderwerpen die de financiële positie substantieel kunnen beïnvloeden. De toezichthouder vraagt wel aandacht voor het regeerakkoord met de daarin opgenomen bezuinigingen en taakdecentralisaties. Deze kunnen van grote invloed zijn op de toekomstige financiële huishouding van de gemeente. Gevraagd wordt om deze gevolgen zo spoedig mogelijk in kaart te brengen. Op basis van bovenstaande gegevens komen wij tot de conclusie dat wij, ten tijde van de toetsing van de begroting 2013, de taak op het gebied van financiën goed uitvoeren. Wij staan dan ook onder repressief toezicht. 3.3 Huisvestingswet Op grond van artikel 60b van de Huisvestingswet krijgen wij halfjaarlijks een taakstelling om verblijfsgerechtigden te huisvesten. Na afloop van elke periode doen wij verslag over de realisatie van de taak. De verslaglegging over de periode 2012-II (de periode van 1 juli tot en met 31 december 2012) heeft u separaat ontvangen. De taakstelling voor de periode 2012-II bedroeg 2. Wij hebben in deze periode 4 verblijfsgerechtigden gehuisvest. De taakstelling voor de periode 2012-II is gerealiseerd. Wij komen tot de conclusie dat wij deze taak goed hebben uitgevoerd. Omdat het COA de afgelopen jaren structureel onvoldoende kandidaten leverde hebben wij over voorgaande periodes een achterstand opgelopen. Op 1 januari 2013 bedroeg de cumulatieve achterstand 9. Het overschot voor de periode 2012-II hebben wij nodig om de achterstand in te lopen. Mede als gevolg van een gewijzigde toewijzingsprocedure sinds 1 oktober 2012 door het COA is er een versnelling in de huisvesting mogelijk geworden. Wij verwachten dat de achterstand in de periode 2013-I volledig ingelopen is. 3.4 Monumenten en archeologie Wij moeten voldoen aan eisen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. In een jaarlijks overzicht moeten wij het aantal verleende vergunningen, handhavingsacties en de samenstelling van de gemeentelijke monumentencommissie melden. Het overzicht is onderdeel van het jaarverslag Wabo. GS hebben nog geen beoordelingscriteria opgesteld en zullen dat doen op basis van de toegezonden toezichtinformatie. 5

6 3.5 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wij moet voldoen aan eisen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daarvoor moeten wij over actueel beleid en probleem- en risico-analyse beschikken. In dat beleid wordt aandacht besteedt aan de onderkende Wabo-risico s en prioritaire RO-belangen en is duidelijk wat de specifieke gemeentelijke risico s zijn. Het jaarprogramma moeten wij vóór 1 januari vaststellen en beschikbaar stellen voor GS. Het jaarverslag moeten wij vóór 1 april of gelijktijdig met de jaarrekening vaststellen en beschikbaar stellen aan de raad en GS. Uit ons beleid, vastgesteld in juni 2011, jaarprogramma 2012/2013 en jaarverslag 2012 blijkt dat wij de risico s voldoende onder controle hebben. De stukken zijn compleet, correct vastgesteld en op tijd beschikbaar voor GS. Op basis van bovenstaande gegevens komen wij tot de conclusie dat wij op het gebied van de Wabo goed scoren. 3.6 Wet ruimtelijke ordening Voor het gehele grondgebied van de gemeente moeten actuele bestemmingsplannen of beheersverordeningen zijn vastgesteld. In de bestemmingsplannen zijn regels gesteld voor prioritaire belangen. Daarnaast dragen burgemeester en wethouders zorg voor toezicht en handhaving. Daarvoor wordt jaarlijks vóór 1 januari een programma en gelijktijdig met de jaarrekening het jaarverslag vastgesteld en aangeboden aan de raad en GS. Het jaarprogramma voor toezicht en handhaving is op 10 juli 2012 vastgesteld en verzonden aan raad en GS. Het jaarverslag wordt in mei 2013 vastgesteld en verzonden aan GS. In Winsum zijn 21 actuele bestemmingsplannen. Voor een deel van het grondgebied geldt echter geen actueel bestemmingsplan. Bestemmingsplannen voor dit deel van het grondgebied, zeven totaal, zijn echter wel in procedure gebracht. In de bestemmingsplannen zijn regels gesteld voor prioritaire belangen. De toezichtinformatie voor toezicht en handhaving (jaarprogramma en jaarverslag) is tijdig verstrekt. Op basis van bovenstaande gegevens komen wij tot de conclusie dat wij op het gebied van de Wet ruimtelijke ordening matig scoren. De verwachting is dat dit bij de volgende Nota IBT wijzigt in goed omdat dan volgens de planning voor het hele gebied actuele bestemmingsplannen zijn vastgesteld. 4. domeinen waar het rijk toezichthouder is Voor deze domeinen geldt geen vooraf vastgestelde toetsings- en beoordelingscriteria. 6

7 4.1 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) Op 10 en 12 december 2012 heeft de verplichte GBA-audit in de 4 e ronde bij de gemeente Winsum plaatsgevonden. De GBA-audit is een administratieve controle op de kwaliteit van de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens en op de wijze, waarop de gemeenten de GBA wet- en regelgeving uitvoeren. De audit wordt eens in de drie jaar gehouden en bestaat uit drie onderdelen: 1. Bij het procesmatig deel wordt vastgesteld of de gemeente de vragen, die vooraf door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn geselecteerd, juist heeft beantwoord. 2. Bij het inhoudelijk deel wordt beoordeeld of het aantal aangetroffen afwijkingen in geen van de drie onderscheiden foutklassen de geldende norm overschrijdt. 3. Bij het privacy deel wordt beoordeeld of de gemeente naar het oordeel van de privacy-auditor voldoet aan alle gestelde eisen ten aanzien van de verplichte maatregelen en voorzieningen op dit terrein. Overeenkomstig het derde lid van artikel 120a van de Wet GBA, hebben wij de controleresultaten openbaar gemaakt, zowel op onze website als in De Wiekslag. Met ingang van 2013 zal de driejaarlijkse audit vervangen worden door een jaarlijkse evaluatie. De gemeente Winsum is voor alle onderdelen van de GBA-audit in één keer geslaagd. Hiermee heeft de gemeente Winsum aan haar verplichting voldaan. 4.2 Wet basisregistratie adressen en gebouwen (Minister van Infrastructuur en Milieu) Wij zijn verplicht brongegevens in te schrijven in het adressen- of gebouwenregister en gegevens uit de brongegevens op te nemen in het register. Aan de registratie zijn wettelijke kwaliteitseisen gesteld. Op basis van artikel 42 van de wet moeten wij eens in de drie jaar de uitvoering van de regelgeving laten controleren. In 2012 is een inspectie uitgevoerd. Het verslag staat op onze website. Uit de inspectie blijkt dat wij niet volledig voldoen aan de kwaliteitseisen. Het gaat specifiek om het verrichten van handelingen binnen wettelijke termijnen. Deze termijnen zijn zeer kort en er is niet altijd aan voldaan. Verder is in een aantal dossiers geconstateerd dat de gegevens uit de brondocumenten niet altijd exact overeen komen met de gemuteerde gegevens in de BAG-registratie. Voor deze onderdelen zal in 2013 een herinspectie plaatsvinden. 4.3 Wet kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) De overheid stelt kwaliteitseisen aan kindercentra. Het college registreert kindercentra en is 7

8 verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op de geleverde kwaliteit. De GGD inspecteert in opdracht van het college en beoordeelt of kindercentra aan de eisen voldoen. Indien nodig adviseert de GGD het college om maatregelen te nemen. De VNG en het Rijk hebben afgesproken dat met ingang van de verslagperiode 2012 de gemeenten de toezichtinformatie op plaatsen overeenkomstig een door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) ontwikkelt model. Dit is ten tijde van deze Nota nog in ontwikkeling. De verantwoording vindt plaats in de volgende Nota IBT. 8

Interbestuurlijk toezicht

Interbestuurlijk toezicht Interbestuurlijk toezicht Inleiding Gelijktijdig met het moment van het opmaken van de jaarrekening 2012 wordt hierbij de stand van zaken weergegeven op het gebied van het Interbestuurlijk Toezicht (hierna:

Nadere informatie

655070 rapportage Toezichtinformatie 2014

655070 rapportage Toezichtinformatie 2014 Heemstede De raad van de gemeente Heemstede Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE Verzenddatum Bijlage Ons kenmerk Betreft 1 4 JULI 2015 655070 rapportage Toezichtinformatie 2014 Geachte raad, Op 1 oktober 2012

Nadere informatie

Model Bestuursovereenkomst. Afspraken over het vernieuwde interbestuurlijk toezicht tussen de provincie Zuid-Holland en de gemeente...

Model Bestuursovereenkomst. Afspraken over het vernieuwde interbestuurlijk toezicht tussen de provincie Zuid-Holland en de gemeente... Optioneel: Provincie Zuid-Holland naam en substijl de Zuid-Hollandse of naam Gemeenten project Model Bestuursovereenkomst Afspraken over het vernieuwde interbestuurlijk toezicht tussen de provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

Handreiking Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 2019 voor gemeenten

Handreiking Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 2019 voor gemeenten Handreiking Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 2019 voor gemeenten Toelichting en instructie bij het Format voor de Rapportage IBT over 2018 Deze handreiking bevat een nadere toelichting op en instructie

Nadere informatie

Mededeling. Onderwerp Mededeling jaaroverzicht interbestuurlijk toezicht (IBT)

Mededeling. Onderwerp Mededeling jaaroverzicht interbestuurlijk toezicht (IBT) Mededeling Onderwerp Mededeling jaaroverzicht interbestuurlijk toezicht (IBT) Kern mededeling: Gedeputeerde Staten informeert u vanuit zijn coördinerende rol voor het IBT. De nadruk ligt hierbij op het

Nadere informatie

Handreiking Interbestuurlijk Toezicht (IBT) voor gemeenten

Handreiking Interbestuurlijk Toezicht (IBT) voor gemeenten Handreiking Interbestuurlijk Toezicht (IBT) voor gemeenten Januari 2018 Toelichting en instructie bij het Format voor de Rapportage IBT over 2017 De provincie Zuid-Holland heeft in het afgelopen jaar in

Nadere informatie

TOETSKADERS INTERBESTUURLIJK TOEZICHT

TOETSKADERS INTERBESTUURLIJK TOEZICHT TOETSKADERS INTERBESTUURLIJK TOEZICHT Brochure toetskaders Interbestuurlijk toezicht, april 2014 IBT@provinciegroningen.nl Illustraties van Erik Wielaert www.wielaert.nl Inhoud 5 Voorwoord 6 Archief 8

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst Interbestuurlijk Toezicht (IBT) Flevoland Versie 4 juli 2014

Bestuursovereenkomst Interbestuurlijk Toezicht (IBT) Flevoland Versie 4 juli 2014 De ondergetekenden: Bestuursovereenkomst Interbestuurlijk Toezicht (IBT) Flevoland Versie 4 juli 2014 Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland, vertegenwoordigd door de commissaris

Nadere informatie

Interbestuurlijk toezicht (IBT) in de provincie Groningen in 2013 (vastgesteld in GS d.d. 5 maart 2013)

Interbestuurlijk toezicht (IBT) in de provincie Groningen in 2013 (vastgesteld in GS d.d. 5 maart 2013) Interbestuurlijk toezicht (IBT) in de provincie Groningen in 2013 (vastgesteld in GS d.d. 5 maart 2013) 1. Inleiding Op 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht (Wet rgt) van kracht geworden.

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR.: 097

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR.: 097 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR.: 097 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd:

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND. Mededeling

PROVINCIE FLEVOLAND. Mededeling PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Jaaroverzicht interbestuurlijk toezicht 2017 Kern mededeling: Hierbij ontvangen de staten ter informatie het Jaaroverzicht interbestuurlijk toezicht 2017. Op 17

Nadere informatie

provincie GELDERLAND ï 5 DEC 2017 INGEKOMEN Gemeente Beuningen T.a.v. de raad Postbus AA BEUNINGEN GLD z"* IN

provincie GELDERLAND ï 5 DEC 2017 INGEKOMEN Gemeente Beuningen T.a.v. de raad Postbus AA BEUNINGEN GLD z* IN provincie Bezoekadres Postadres Markt 11 Postbus 9090 6811 CG Arnhem 6800 GX Arnhem Gemeente Beuningen T.a.v. de raad Postbus 14 6640 AA BEUNINGEN GLD telefoonnummer (026) 359 91 11 e-mailadres post@gelderland.nl

Nadere informatie

Verordening systematische toezichtinformatie provincie Zeeland

Verordening systematische toezichtinformatie provincie Zeeland CVDR Officiële uitgave van Zeeland. Nr. CVDR333663_1 22 november 2016 Verordening systematische toezichtinformatie provincie Zeeland Provinciale staten van Zeeland; - Gelezen het voorstel van Gedeputeerde

Nadere informatie

Totaalbeeld Interbestuurlijk toezicht Hof van Twente Totaalbeeld Hof van Twente: Groen

Totaalbeeld Interbestuurlijk toezicht Hof van Twente Totaalbeeld Hof van Twente: Groen Totaalbeeld Interbestuurlijk toezicht Hof van Twente 2019 Totaalbeeld Hof van Twente: Groen Financiën Wabo Wro Archief Huisvesting statushouders Oranje Groen Groen Groen Groen Motivering totaalbeeld Algemeen

Nadere informatie

Beleidskader. Toezicht huisvesting vergunninghouders 2015

Beleidskader. Toezicht huisvesting vergunninghouders 2015 Beleidskader Toezicht huisvesting vergunninghouders 2015 Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Groningen in de vergadering van 10 november 2015 1 Beleidskader provincie Groningen voor het toezicht op

Nadere informatie

3 0 JULI Rapportage interbestuurlijk toezicht 2017

3 0 JULI Rapportage interbestuurlijk toezicht 2017 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland t.a.v. de heer mr. W.J. Oude Lohuis Postbus 3007 2001 DA HAARLEM Verzenddatum Bijlage Ons kenmerk Betreft 3 0 JULI 2018 706947 Rapportage interbestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeente. Toezichtdomein. Integraal overzicht interbestuurlijk toezicht (IBT) provincie Drenthe 2017 op uitvoering medebewindstaken gemeenten 2016

Gemeente. Toezichtdomein. Integraal overzicht interbestuurlijk toezicht (IBT) provincie Drenthe 2017 op uitvoering medebewindstaken gemeenten 2016 Toezichtdomein Westerveld Tynaarlo Noordenveld Midden-Drenthe Meppel Hoogeveen Emmen De Wolden Coevorden Borger-Odoorn Assen Aa en Hunze Integraal overzicht interbestuurlijk toezicht (IBT) provincie Drenthe

Nadere informatie

Notitie Interbestuurlijk toezicht jaarrekening 2014

Notitie Interbestuurlijk toezicht jaarrekening 2014 Notitie Interbestuurlijk toezicht jaarrekening 2014 1 Inhoud: 1. Inleiding 3 2. Aandachtsgebieden 3 3. Rapportage per aandachtsgebied 4 3.1 Financiën 4 3.2 Wet ruimtelijke ordening (Wro) 6 3.3 Wet algemene

Nadere informatie

TOTAALBEELD Hardenberg

TOTAALBEELD Hardenberg Interbestuurlijk toezicht Hardenberg, Toezichtbeeld 2016 TOTAALBEELD Hardenberg FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING Motivering totaalbeeld Het totaalbeeld van de gemeente Hardenberg is verschoven van oranje

Nadere informatie

Nota evaluatie en doorontwikkeling Interbestuurlijk Toezicht

Nota evaluatie en doorontwikkeling Interbestuurlijk Toezicht Nota evaluatie en doorontwikkeling Interbestuurlijk Toezicht 6 oktober 2015 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 1. Aanleiding Eind 2014 voerde de provinciale Eenheid Audit en Advies (EAA) een evaluatie

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Menameradiel

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Menameradiel TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE Menameradiel Plaats : Menaam Gemeentenummer : 1908 Onderzoeksnummer : 291549 Datum onderzoek : 28 september - 28 november 2016

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Interbestuurlijk Toezicht

Jaarverslag 2014 Interbestuurlijk Toezicht Jaarverslag 2014 Interbestuurlijk Toezicht Stafbureau Ondersteuning Bestuur en Directie Provincie Fryslân versie: 18 februari 2015 status: vastgesteld door GS op 17 maart 2015 Jaarverslag 2014 IBT Pagina

Nadere informatie

Verslag toezicht archief- en informatiebeheer gemeente Renswoude 2015

Verslag toezicht archief- en informatiebeheer gemeente Renswoude 2015 Verslag toezicht archief- en informatiebeheer gemeente Renswoude 2015 Opsteller Vincent Robijn - gemeentearchivaris T.a.v. College Datum 18-06-15 Registratienummer 1. Algemeen Zoals voorgeschreven in artikel

Nadere informatie

INTERBESTUURLIJK TOEZICHT JAAROVERZICHT 2015

INTERBESTUURLIJK TOEZICHT JAAROVERZICHT 2015 INTERBESTUURLIJK TOEZICHT JAAROVERZICHT 2015 Provincie Flevoland Juni 2016 IBT 2015 1. Inleiding Op grond van de Gemeentewet houdt de provincie toezicht op de gemeenten. Dit jaaroverzicht heeft betrekking

Nadere informatie

Gemeente. Toezichtdomein. Integraal overzicht interbestuurlijk toezicht (IBT) provincie Drenthe 2018 op uitvoering medebewindstaken gemeenten 2017

Gemeente. Toezichtdomein. Integraal overzicht interbestuurlijk toezicht (IBT) provincie Drenthe 2018 op uitvoering medebewindstaken gemeenten 2017 Toezichtdomein Westerveld Tynaarlo Noordenveld Midden-Drenthe Meppel Hoogeveen Emmen De Wolden Coevorden Borger-Odoorn Assen Aa en Hunze Integraal overzicht interbestuurlijk toezicht (IBT) provincie Drenthe

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland en de Zuid-Hollandse Gemeenten

Provincie Zuid-Holland en de Zuid-Hollandse Gemeenten Model Bestuursovereenkomst Provincie Zuid-Holland en de Zuid-Hollandse Gemeenten Afspraken over het vernieuwde interbestuuriijk toezicht tussen de provincie Zuid- Holland en de Zuid-Hollandse gemeenten

Nadere informatie

Ontvangen 2 0 JAN, Gemeente Dongen. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Dongen Postbus GE DONGEN

Ontvangen 2 0 JAN, Gemeente Dongen. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Dongen Postbus GE DONGEN Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Dongen Postbus 10153 5100 GE DONGEN Ontvangen 2 0 JAN, 2017 Gemeente Dongen Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681

Nadere informatie

TOTAALBEELD Olst-Wijhe

TOTAALBEELD Olst-Wijhe Interbestuurlijk toezicht Olst-Wijhe, Toezichtbeeld 2016 TOTAALBEELD Olst-Wijhe FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING Motivering totaalbeeld De kleur van het totaalbeeld is, evenals vorig jaar, groen. In 2015

Nadere informatie

Ons kenmerk U Beh. door R. Bogers Afdeling Middelen, Financiën

Ons kenmerk U Beh. door R. Bogers Afdeling Middelen, Financiën Gemeente f Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom iiniiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiihiniii Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: Begroting 2018 U17-019346 Beh. door R. Bogers

Nadere informatie

Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 30 augustus 2013 PS-vergadering : 20 september 2013

Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 30 augustus 2013 PS-vergadering : 20 september 2013 Ontwerpbesluit /13 B Voorgestelde behandeling Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 30 augustus 2013 PS-vergadering : 20 september 2013 Onderwerp Verordening systematische toezichtinformatie

Nadere informatie

TOTAALBEELD Staphorst

TOTAALBEELD Staphorst Interbestuurlijk toezicht Staphorst, Toezichtbeeld 2016 TOTAALBEELD Staphorst FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING Motivering totaalbeeld Het totaalbeeld van de gemeente Staphorst is, net als in de voorgaande

Nadere informatie

Registratienummer: RVO13.0172 Portefeuillehouder: S.C.G.M. den Dulk-Winder

Registratienummer: RVO13.0172 Portefeuillehouder: S.C.G.M. den Dulk-Winder Raadsvoorstel Registratienummer: RVO13.0172 Portefeuillehouder: S.C.G.M. den Dulk-Winder Van afdeling: Concernstaf Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: ID13.02489 Informatieblad met toelichting op de

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Stadskanaal

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Stadskanaal TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE Stadskanaal Plaats : Stadskanaal Gemeentenummer : 0037 Onderzoeksnummer : 278995 Datum onderzoek : 16 oktober - 24 december 2014

Nadere informatie

TOEZICHTINDICATOREN KINDEROPVANG 2014. Verantwoording over het jaar 2013

TOEZICHTINDICATOREN KINDEROPVANG 2014. Verantwoording over het jaar 2013 TOEZICHTINDICATOREN KINDEROPVANG 2014 Verantwoording over het jaar 2013 Opgesteld door KING en VNG Datum 20 maart 2014 Versie 1.0 2 Inhoud 1 Aanleiding 4 2 Leeswijzer 5 3 Matrix Wet kinderopvang 6 3 1

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Koggenland. Gemeentenummer: Onderzoeksnummer:

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Koggenland. Gemeentenummer: Onderzoeksnummer: TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE Koggenland Plaats: De Goorn Gemeentenummer: 1598 Onderzoeksnummer: 292369 Datum onderzoek: 20 december 2016 18 april 2017 Datum

Nadere informatie

GEMEENTE EERSEL. Reg.nr. Bank ING Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Eersel Postbus ik AA EERSEL

GEMEENTE EERSEL. Reg.nr. Bank ING Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Eersel Postbus ik AA EERSEL Provincie NoordBrabant GEMEENTE EERSEL Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 'shertogenbosch 2 6 JAN. 2017 Afd. Reg.nr. j DBG. D Telefoon (073) 681 28 12 r Z Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 19

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 19 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje met de drie puntjes ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!24-06-201307-06-2013stuur

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE : HEEMSKERK

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE : HEEMSKERK TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE HEEMSKERK Plaats : HEEMSKERK Gemeentenummer : 396 Onderzoeksnummer : 1270345 Datum onderzoek : april t/m juni en september t/m

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE ZUTPHEN

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE ZUTPHEN TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE ZUTPHEN Plaats : Zutphen Gemeentenummer : 0301 Onderzoeksnummer : 292826 Datum onderzoek : juni november 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Castricum

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Castricum TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE Castricum Plaats : Castricum Gemeentenummer : 0383 Onderzoeksnummer : 284207 Datum onderzoek : 7 juli 2015 Datum vaststelling :

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE Goeree-Overflakkee Gemeente: Goeree-Overflakkee Gemeentenummer: 1924 Onderzoeksnummer: 292439 Datum onderzoek: 26 januari 2017

Nadere informatie

Interbestuurlijk toezicht Dalfsen 2017

Interbestuurlijk toezicht Dalfsen 2017 Interbestuurlijk toezicht Dalfsen 2017 Totaalbeeld Dalfsen Financiën Wabo Wro Archief Huisvesting statushouders Motivering totaalbeeld Algemeen Het totaalbeeld is opgebouwd uit de domeinen waarop de provincie

Nadere informatie

PROVI NCI E :: UTRECHT

PROVI NCI E :: UTRECHT PROVI NCI E :: UTRECHT De gemeenteraad van de gemeente Bunnik Postbus 5 3980 CA BUNNIK DATUM NUMMER UW BRIEF VAN UW NUMMER BIJLAGE 31 oktober 2018 81DF225F TEAM REFERENTIE DOORKIESNUMMER E-MAILADRES 1

Nadere informatie

15R.00392. RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 15R.00392. Gemeente Woerden

15R.00392. RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 15R.00392. Gemeente Woerden Gemeente Ouciewater Gemeente Woerden 15R.00392 RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 15R.00392 Van : college van burgemeester en wethouders9 juni 2015 Datum : 9 juni 2015 Portefeuillehouder(s) : Wethouder A.M.

Nadere informatie

2019 is dat we ieder jaar bij iedere organisatie voor alle toezichtgebieden

2019 is dat we ieder jaar bij iedere organisatie voor alle toezichtgebieden Aan alle gemeenteraden en algemene besturen van de gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 www.brabant.nl

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Opmeer d.d. 24-05-2016 week 21 VASTGESTELD

Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Opmeer d.d. 24-05-2016 week 21 VASTGESTELD Aanwezig: ) E. Deutekom-Muntjewerff (voorzitter), H. Stoker en R.A.H.P. Heijtink Secretaris: M.A.S. Winder Afwezig: G.J.A.M. Nijpels Volgnr: 001 Poststuk: 16.0005823 PZI Omschrijving: Besluitenlijst B&W

Nadere informatie

Huisvesting verblijfsgerechtigden

Huisvesting verblijfsgerechtigden Startnotitie Interbestuurlijk toezicht provincie Limburg 1 Inleiding De afgelopen jaren heeft interbestuurlijk toezicht steeds op de onderzoeksvoorraadlijst van de Zuidelijke Rekenkamer gestaan, zonder

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE SON EN BREUGEL

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE SON EN BREUGEL TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE SON EN BREUGEL Plaats : Son en Breugel Gemeentenummer : 848 Onderzoeksnummer : 292857 Datum onderzoek : juni oktober 2017 Datum

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Capelle aan den IJssel

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Capelle aan den IJssel TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE Capelle aan den IJssel Plaats : Capelle aan den IJssel Gemeentenummer : 0502 Onderzoeksnummer : 291798 Datum onderzoek : 25 oktober

Nadere informatie

TOTAALBEELD Hengelo FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING

TOTAALBEELD Hengelo FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING Interbestuurlijk toezicht Hengelo, Toezichtbeeld 2016 TOTAALBEELD Hengelo FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING Motivering totaalbeeld Het totaalbeeld van de gemeente Hengelo is dit jaar groen, vorig jaar was

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE HEERHUGOWAARD

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE HEERHUGOWAARD TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE HEERHUGOWAARD Plaats : Heerhugowaard Gemeentenummer : 398 Onderzoeksnummer : 293288 Datum onderzoek : juli september 2017 Datum

Nadere informatie

Wet revitalisering generiek toezicht

Wet revitalisering generiek toezicht Wet revitalisering generiek toezicht Breuk met het verleden Platform Toezicht Bodembeheer 22 januari 2013 Spreker: Ronald Bloemsma Wat is interbestuurlijk toezicht? (..) processen die gaan over beoordeling

Nadere informatie

Provinciale staten van Noord-Holland;

Provinciale staten van Noord-Holland; 2013 154 Besluit van provinciale staten van Noord-Holland van 16 december 2013, tot vaststelling van de Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Holland. Provinciale staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Interbestuurlijk toezicht Raalte 2017

Interbestuurlijk toezicht Raalte 2017 Interbestuurlijk toezicht Raalte 2017 Totaalbeeld Raalte Financiën Wabo Wro Archief Huisvesting statushouders Motivering totaalbeeld Algemeen Het totaalbeeld is opgebouwd uit vijf domeinen waarbij de provincie

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE ACHTKARSPELEN

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE ACHTKARSPELEN TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE ACHTKARSPELEN Plaats : Achtkarspelen Gemeentenummer : 0059 Onderzoeksnummer : 291886 Datum onderzoek : juni augustus 2017 Datum

Nadere informatie

Provincie Noord-Brobont Brabantlaan (073) systematisch toezicht (algemeen, hetzelfde voor alle gemeenten en

Provincie Noord-Brobont Brabantlaan (073) systematisch toezicht (algemeen, hetzelfde voor alle gemeenten en Provincie Noord-Brobont Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fox (073) 614 11 15 info@brabont.nl wvw.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Het college van burgemeester

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015 Interbestuurlijk Toezicht

Uitvoeringsprogramma 2015 Interbestuurlijk Toezicht Uitvoeringsprogramma 2015 Interbestuurlijk Toezicht Stafbureau Ondersteuning Bestuur en Directie Provincie Fryslân versie: 18 februari 2015 status: vastgesteld door GS op 17 maart 2015 Uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Winterswijk

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Winterswijk TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE Winterswijk Plaats : Winterswijk Gemeentenummer : 0294 Onderzoeksnummer : 290093 Datum onderzoek : 1 juni - 31 juli 2016 Datum

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE Roerdalen Gemeente: Roerdalen Gemeentenummer: 1669 Onderzoeksnummer: 292907 Datum onderzoek: 16 februari - 27 maart 2017 Datum

Nadere informatie

Paraaf + datum: Openbaar. Ondernemingsraad. Bijlagen

Paraaf + datum: Openbaar. Ondernemingsraad. Bijlagen B&W Voorstel Datum collegevergadering 28 mei 2019 Onderwerp Interbestuurlijk toezicht door provincie Utrecht Beoordeling uitvoering omgevingsrecht en Archiefwet 2017/2018 Agendapunt nummer 8 Portefeuillehouder

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp interbestuurlijk toezicht Bestuurlijk behandelvoorstel (2013/393816) CS/CC Collegebesluit 1. Het college neemt kennis van het gewijzigde stelsel van interbestuurlijk toezicht

Nadere informatie

o 1 NOV Uw kenmerk Uw brief Onderwerp:

o 1 NOV Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: 1 Gemeente ļj įí Berçen Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom III II III II III INI III IIII o 1 NOV. 2013 Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: Verslag Kritische

Nadere informatie

KPI rapportage gemeente Steenbergen 2017

KPI rapportage gemeente Steenbergen 2017 KPI rapportage gemeente Steenbergen 2017 Verslag ten behoeve van horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van archieven. Uitvoering conform de Archiefwet 1995 op basis a KPI s (kritische

Nadere informatie

TOTAALBEELD Almelo FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING

TOTAALBEELD Almelo FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING Interbestuurlijk toezicht Almelo, Toezichtbeeld 2016 TOTAALBEELD Almelo FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING Motivering totaalbeeld De kleur van het totaalbeeld is dit jaar rood, vorig jaar was het oranje.

Nadere informatie

Nota bestuurlijk toezicht

Nota bestuurlijk toezicht Nota bestuurlijk toezicht 2014 Postregistratienummer 15.0006271 Nota bestuurlijk toezicht 2014 Verantwoording van het college van burgemeester en wethouders van Opmeer over de uitvoering van wettelijke

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Plaats : Alphen aan den Rijn Gemeentenummer : 484 Onderzoeksnummer : 294053 Datum onderzoek : januari februari

Nadere informatie

Gemeente Woerden. college van burgemeester en wethouders 8 juli 2014 Wethouder Duindam Onderwijs H. Steijn 06-35113525 steijn.i@woerden.

Gemeente Woerden. college van burgemeester en wethouders 8 juli 2014 Wethouder Duindam Onderwijs H. Steijn 06-35113525 steijn.i@woerden. Gemeente Woerden 14R.00207 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00207 gemeente WOERDEN Van Datum Portefeuillehouder(s) Portefeuille(s) Contactpersoon Tel.nr. E-mailadres college van burgemeester en wethouders 8 juli

Nadere informatie

BESLUIT: Datum besluit: Paraaf secretaris:

BESLUIT: Datum besluit: Paraaf secretaris: VOORSTEL AAN B EN W GEMEENTE LOPPERSUM DATUM 2 mei 2017 Betreft brief ingekomen: Van: Adviesnr 2017-04947 Onderwerp: IBT verslag archief en informatiebeheer 2016 Zaaknr Z-17-20160 Ontwerp van: Hillenga,

Nadere informatie

raad /com; 4-t2.-i2- vka cf voorste+feaee:

raad /com; 4-t2.-i2- vka cf voorste+feaee: Postregistrator Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: VNG [VNG@VNG.NL] dinsdag 13 november 2012 11:30 gemeente Ledenbrief 12/099: Toezicht en verantwoording Archiefwet 1995 IN12.06707 IIIIIIlllllllUlllllllIHll

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Muiden

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Muiden TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE Muiden Plaats : Muiden Gemeentenummer : 0424 Onderzoeksnummer : 279362 Datum onderzoek : 2 december 2014 Datum vaststelling : 14

Nadere informatie

Startnotitie. Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht. Informatie: Versiebeheer: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College

Startnotitie. Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht. Informatie: Versiebeheer: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College Startnotitie Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht Informatie: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College Portefeuillehouder Opdrachtgever Opdrachtnemer S.C.G.M. den Dulk-Winder

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Roerdalen

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Roerdalen TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE Roerdalen Plaats : Sint Odilienberg Gemeentenummer : 1669 Onderzoeksnummer : 281933 Datum onderzoek : 9 maart - 5 oktober 2015

Nadere informatie

Brief prov Fryslan aan gemeenten.pdf

Brief prov Fryslan aan gemeenten.pdf Leijen van, Aleida Van: Horst, Bart ter Verzonden: vrijdag 12 mei 2017 13:30 Aan: Kemper, Henk Onderwerp: IBT Informatieformulier 2017 Bijlagen: 20170512 Brief prov Fryslan aan

Nadere informatie

onderwerp Jaarverslag toezicht en handhaving Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2015

onderwerp Jaarverslag toezicht en handhaving Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2015 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Jaarverslag toezicht en handhaving Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2015 Portefeuillehouder Collegevergadering Inlichtingen Registratienummer

Nadere informatie

Actieve informatievoorzieningc

Actieve informatievoorzieningc Actieve informatievoorzieningc INT18-36797 aan : de gemeenteraad kopie aan : van : college van burgemeester en wethouders beh. ambtenaar : G.M. Heesink portefeuillehouder : M. Besselink datum : 29 mei

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Achtkarspelen

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Achtkarspelen TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE Achtkarspelen Plaats: Achtkarspelen Gemeentenummer: 0059 Onderzoeksnummer: 295221 Datum onderzoek: februari 2018 Datum vaststelling:

Nadere informatie

Financieel toezicht in Gelderland

Financieel toezicht in Gelderland Financieel toezicht in Gelderland Wat houdt financieel toezicht in? en Hoe staat uw gemeente ervoor? Gemeente Neerijnen 14 mei 2014 Gerrit Scholten - Provincie Gelderland Even voorstellen Gerrit Scholten

Nadere informatie

gemeentebestuur Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Team Planontwikkeling Gemeenteraad Purmerend datum 23 juni 2015

gemeentebestuur Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Team Planontwikkeling Gemeenteraad Purmerend datum 23 juni 2015 gemeentebestuur Postbus 15 1440 AA Purmerend PURMEREND telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Team Planontwikkeling Gemeenteraad Purmerend uw brief van uw kenmerk

Nadere informatie

Inleiding Aanleiding Resultaat

Inleiding Aanleiding Resultaat Memo Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek Cc: Van: College B&W Datum: 9 februari 2017 Kenmerk: 17ini00254 Onderwerp: Jaarlijks verslag gemeentearchivaris over beheer archiefbescheiden Inleiding Bijgevoegd

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. : Aa en Hunze

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. : Aa en Hunze TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE Aa en Hunze Plaats : Aa en Hunze Gemeentenummer : 1680 Onderzoeksnummer : 292313 Datum onderzoek : september december 2018 Datum

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE NISSEWAARD

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE NISSEWAARD TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE NISSEWAARD Plaats : Nissewaard Gemeentenummer : 1930 Onderzoeksnummer : 293111 Datum onderzoek : mei/juni 2017 en februari 2018

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Uden

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Uden TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE Uden Plaats : Uden Gemeentenummer : 0856 Onderzoeksnummer : 292440 Datum onderzoek : maart 2017-juni 2017 Datum vaststelling :

Nadere informatie

provincie lïmburg Gemeente Nederweert Leden Gemeenteraad Postbus AA NEDERWEERT Cluster/Bureau STR Ons kenmerk

provincie lïmburg Gemeente Nederweert Leden Gemeenteraad Postbus AA NEDERWEERT Cluster/Bureau STR  Ons kenmerk provincie lïmburg Gemeente Nederweert Leden Gemeenteraad Postbus 2728 6030AA NEDERWEERT Cluster/Bureau STR E-mail Ons kenmerk VpI. nummer Bijlage(n) 2 Behandeld Telefoon Faxnummer Uw kenmerk Maastricht

Nadere informatie

oerdijk semeeiif; o dat de beschikbaarheid van woningen stokte (laatste periode 2016 minder mutaties bij woni ngcorporatie Woonkwartier).

oerdijk semeeiif; o dat de beschikbaarheid van woningen stokte (laatste periode 2016 minder mutaties bij woni ngcorporatie Woonkwartier). semeeiif; oerdijk RAADSI NFORMATIEBRIEF Z 1rcB 7M7 Van Colleqe van burqemeester en wethouders Aan de leden van de qemeenteraad Onderwero lnterbestuurliik Toezicht 201 6 Nummer oriffie Zaaknummer Documentnummer

Nadere informatie

24/12/2018 TEAM REFERENTIE DOORKIESNUMMER ADRES. ONDERWERP Beoordeling begroting 2019

24/12/2018 TEAM REFERENTIE DOORKIESNUMMER ADRES. ONDERWERP Beoordeling begroting 2019 18.026389 AAN Registratiedatum Behandelend afdeling Afgehandeld door/op de raad van de gemeente Oudewater 24/12/2018 PROVINCIE :: Beh. Ambt.: Sfreefdat.: B.V.O.: Uw e-mail van UW 81E3121F 13 november 2018

Nadere informatie

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995 Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2013083 Onderwerp: Diverse onderwerpen op het gebied van archiefbeheer, te weten: - de invoering van de wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26050 18 december 2012 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2012, nr. KO/B/2012/17447,tot

Nadere informatie

De raden van alle gemeenten in de provincie Limburg

De raden van alle gemeenten in de provincie Limburg De raden van alle gemeenten in de provincie Limburg Cluster FIN Behandeld J.G.G.M. Janssen Ons kenmerk Telefoon +31 43 389 72 38 Uw kenmerk Maastricht 20 maart 2018 Bijlage(n) Verzonden Onderwerp Aandachtspunten

Nadere informatie

Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over Auteur: Wil Mettes. Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT

Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over Auteur: Wil Mettes. Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over 2015 Auteur: Wil Mettes Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT Versie 1.0 april 2016 Rapportage KPI score Archief- en Informatiebeheer

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE ZUTPHEN

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE ZUTPHEN TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE ZUTPHEN Plaats : Zutphen Gemeentenummer : 0301 Onderzoeksnummer : 297760 Datum onderzoek : 17 oktober 2018 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Regiodagen 2014. Kwaliteitscriteria 2.1 en Wet VTH

Regiodagen 2014. Kwaliteitscriteria 2.1 en Wet VTH Regiodagen 2014 Kwaliteitscriteria 2.1 en Wet VTH Inleiding Kwaliteitscriteria 2.1 Wet VTH Kwaliteitscriteria 2.1 De uitvoering van VTH-taken door de gemeenten en provincies in het omgevingsrecht te professionaliseren

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma interbestuurlijk toezicht door de provincie Drenthe over het jaar 2018

Uitvoeringsprogramma interbestuurlijk toezicht door de provincie Drenthe over het jaar 2018 Uitvoeringsprogramma interbestuurlijk toezicht door de provincie Drenthe over het jaar 2018 Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe op 21 november 2017 1 Inhoud 0. Inleiding...

Nadere informatie

FW: Informatiemapjes versterkte rol raad bij controle medebewindstaken Bijlagen:

FW: Informatiemapjes versterkte rol raad bij controle medebewindstaken Bijlagen: Stroobach, M. (Melanie) Van: Kamminga, J.F. (Jelly) Verzonden: maandag, 16 juni 2014 13:14 Aan: Griffie Onderwerp: FW: Informatiemapjes versterkte rol raad bij controle medebewindstaken Bijlagen: jp_infomap

Nadere informatie

2 6 APR D EC _. lllllllillllllllllllllllllllilllllllllllll

2 6 APR D EC _. lllllllillllllllllllllllllllilllllllllllll Provincie Noord-Brabant Brabantlaan 1 Postbus 90151 DOC 2 6 APR. 2013 D EC _ 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl De colleges van burgemeester

Nadere informatie

TOTAALBEELD Zwolle FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING

TOTAALBEELD Zwolle FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING Interbestuurlijk toezicht Zwolle, Toezichtbeeld 2016 TOTAALBEELD Zwolle FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING Motivering totaalbeeld Het totaalbeeld van de gemeente Zwolle is, net als voorgaande jaren, groen.

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Haarlemmermeer

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Haarlemmermeer TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE Haarlemmermeer Plaats : Hoofddorp Gemeentenummer : 0394 Onderzoeksnummer : 280136 Datum onderzoek : 16 oktober 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

GEMEENTE BOX" PEL. kfífīō

GEMEENTE BOX PEL. kfífīō GEMEENTE BOX" PEL Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch 1 3 AUG 2015 Fax (073) 614 1 1 15 van de gemeente Boxtel Postbus 10000 kfífīō ovť kopie IBAN NL86INGB0674560043 Huisvesting vergunninghouders

Nadere informatie

gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders

gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP jaarverslag Kinderopvang 2015 DATUM 23 juni 2016 BIJLAGE 1631018/14830 jaarverslag kinderopvang 2015 REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P.

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P. agendapunt 3.b.5 1201818 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ARCHIEFRAPPORTAGE DELFLAND (KPI) Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 4 augustus 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie