Jaarverslag 2014 Interbestuurlijk Toezicht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014 Interbestuurlijk Toezicht"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Interbestuurlijk Toezicht Stafbureau Ondersteuning Bestuur en Directie Provincie Fryslân versie: 18 februari 2015 status: vastgesteld door GS op 17 maart 2015

2 Jaarverslag 2014 IBT Pagina 2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Nulmeting IBT Resultaten nulmeting Archief en informatiebeheer Huisvesting verblijfsgerechtigden Monumentenzorg Omgevingsrecht Ruimtelijke ordening Water Conclusies voor verder gebruik nulmeting Burgermeldingen IBT Verordening systematische toezichtinformatie Communicatie Bijlagen Totaalbeeld nulmeting...13 Jaarverslag 2014 IBT Pagina 3

4 1 Inleiding Het interbestuurlijk toezicht (IBT) is de wettelijke toezichtstaak die een provincie heeft ten aanzien van de uitvoering van de medebewindstaken door gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Met de inwerkingtreding van de Wet revitalisering generiek toezicht (Wrgt) per 1 oktober 2012 is een aantal zaken op het gebied van IBT gewijzigd. Er is een aantal toezichtgebieden van het Rijk overgedragen aan de provincies en de toezichtinstrumenten zijn voor een aantal toezichtgebieden gewijzigd (van specifieke naar generieke instrumenten). In de notitie "Stand van zaken Interbestuurlijk Toezicht", dat op 6 november 2012 door Gedeputeerde Staten is vastgesteld, zijn op hoofdlijnen de uitgangspunten beschreven van het 'vernieuwde' IBT van de provincie Fryslân: toezicht op basis van vertrouwen en het invullen van de eigen verantwoordelijkheid; uitgaan van een versterking van de horizontale verantwoording van college richting gemeenteraad; risicogericht toezicht en hieruit voortvloeiende selectieve toetsing; toezicht vanuit een integrale benadering; minder bestuurlijke drukte en minder informatielasten. Naast een jaarlijks uitvoeringsprogramma gaat de provincie jaarlijks een jaarverslag opstellen waarin is beschreven wat de resultaten zijn van het IBT. Omdat 2014 nog een implementatiejaar was is in het voorliggende jaarverslag met name aandacht besteed aan de nulmeting IBT als basis voor een verdere structurele invulling van het IBT. Jaarverslag 2014 IBT Pagina 4

5 2 Nulmeting IBT Op basis van het provinciaal Projectplan Invoering Wet revitalisering generiek toezicht (februari 2013) is in 2013 begonnen met de IBT-nulmeting bij gemeenten. In lijn met de uitgangspunten van het Friese IBT is daarbij zoveel mogelijk getracht onnodige tijdsbesteding en energie bij de gemeenten te voorkomen. Eén van de uitgangspunten in de notitie "Stand van zaken Interbestuurlijk Toezicht" is dat wordt ingezet op de voorkantbenadering. In de praktijk is hier bij de nulmeting IBT vorm en inhoud aan gegeven. In 2013 is dit traject gestart met aankondigingsgesprekken met de gemeentesecretarissen. Daarna zijn in 2013 en 2014 meerdere gesprekken gevoerd met de Friese gemeenten om tot de nulmeting te komen. Daarbij zijn de instrumenten gebruikt die de VNG voor de horizontale verantwoording heeft ontwikkeld. Uitgangspunt daarvan is dat met dit instrument jaarlijks zowel de gemeenteraad als de provincie van informatie voorzien kan worden. Voor het toezichtdomein Archief en informatiebeheer betreft het de "Kritische Prestatie Indicatoren" (KPI's) en voor de toezichtdomeinen Huisvesting verblijfsgerechtigden, Monumentenzorg, Omgevingsrecht, Ruimtelijke ordening en Water de "Toezichtindicatoren Woon- en Leefklimaat". Daarnaast is bij de nulmeting een aanvullende provinciale vragenlijst gehanteerd voor deze laatst genoemde toezichtdomeinen. Via diverse gespreksrondes zijn de gemeenten bijgestaan in het invullen van de vragenlijsten. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een beoordeling door de provincie volgens het stoplichtmodel (groen voor goed, oranje voor matig/risico en rood voor slecht / taakverwaarlozing). De resultaten per gemeente zijn daarna in 2014 schriftelijk teruggekoppeld aan de gemeentesecretarissen. Tevens is de gemeenten verzocht de provincie te informeren over wat de gemeente van plan is te gaan doen met de resultaten. In 2015 zal gemonitord worden in hoeverre er verbeteringen optreden. 2.1 Resultaten nulmeting Op basis van de nulmeting is in beeld gebracht hoe de gemeenten totaal en per toezichtdomein scoren (zie bijlage 1). Hieruit blijkt dat de gemeenten over het algemeen aangeven bij de uitvoering te voldoen aan de betreffende wet- en regelgeving. Bij ¾ van de vragen is dat het geval. Bij het kwart van de vragen waar gemeenten aangeven niet aan wet- en regelgeving te voldoen wordt het overgrote deel door de provincie beoordeeld als matig. De gemeente voldoet op die punten in de uitvoering weliswaar niet aan de wet- en regelgeving, maar het niet voldoen aan wet- en regelgeving is niet van die mate dat er gesproken kan worden van taakverwaarlozing of grote risico s. Hieronder worden de bevindingen per toezichtdomein toegelicht. Hierbij wordt voornamelijk aandacht besteed aan die onderwerpen waarvan gemeenten zelf aangeven daarop minder goed te scoren. Dat zijn dan ook de onderwerpen waar het interbestuurlijk toezicht van de provincie Fryslân zich in de komende jaren op zou kunnen gaan richten Archief en informatiebeheer In totaal gaven de gemeenten bij de niet overgedragen archieven in 63% van de vragen aan dat de uitvoering in orde is. Dat varieerde bij de individuele gemeenten van 47% tot 87%. Jaarverslag 2014 IBT Pagina 5

6 Bij de overgedragen archieven gaven de gemeenten in totaal 69% van de vragen aan dat de uitvoering in orde is. Dat varieerde bij de individuele gemeenten van 45% tot 88%. De volgende onderwerpen scoren over het algemeen minder goed. Interne kwaliteitszorg en toezicht Voor alle gemeenten is de kwaliteitszorg archiefbeheer een belangrijk aandachtspunt. Essentieel is dat de gemeenten niet te ver vooruit lopen op of achterblijven bij landelijke ontwikkelingen. Het risico op dit gebied is dat de gemeente of het waterschap over onvoldoende vakkennis en zicht beschikt om aan de wettelijke regels te voldoen of om op tijd voorzieningen te treffen om met de tijd mee te gaan. Belangrijkste bevinding op het gebied van archiefzorg is dat de meeste gemeenten niet beschikken over een archivaris in de zin van de Archiefwet Naast het feit dat de VNG ervan uit gaat dat een archivaris nodig is voor goed horizontaal archieftoezicht, blijkt bij de meeste vervolggesprekken dat de KPI s bij gemeenten zonder archivaris slechter waren ingevuld dan bij gemeenten met een archivaris. Authenticiteit, context en functionele eisen Niet meer dan de helft van gemeenten kan bijv. met metadata (schema s) de authenticiteit van digitale archiefbescheiden, of voldoende samenhang daarvan met andere digitale stukken garanderen. Het risico is op dit gebied dat de gemeente of het waterschap door onvoldoende zicht op de compleetheid, context en originele status, geen waarde kan hechten aan noch de juridische bewijskracht van de archiefbescheiden, noch de administratieve functie van het archief, noch aan de functie van het archief als historische grondslag. E-depots Geen van de gemeenten beschikt over een e-depot. Wel worden alle ontwikkelingen gevolgd en per gemeente gespiegeld aan de eigen digitale systemen. Het risico van het ontbreken van het duurzaam digitaal bewaren, terwijl de behoefte wel aanwezig is, ligt op verliezen van wettelijk te bewaren informatie. Verklaringen van overbrenging Bijna een kwart van de gemeenten maakt geen verklaringen van overbrenging op, waardoor (beperking op) de wettelijke openbaarheid onvoldoende geregeld is. Het risico van het onvoldoende regelen van de openbaarheid (het beschikbaar zijn van informatie of juist nader bepaalde uitzonderingen daarop) is zo groot dat hier bijna altijd sprake is van taakverwaarlozing. Rampen, calamiteiten en veiligheid Ongeveer driekwart van de gemeenten heeft het archiefbeheer onvoldoende verbonden met gemeentelijke rampen-, veiligheids-, calamiteiten en/of ontruimingsplannen. Al deze gemeenten verwachten binnen een jaar deze plannen voldoende te hebben aangepast. Het risico voor informatie en erfgoed bij het voldoende voorbereid zijn op rampen en calamiteiten, zoals brand en overstroming, is de onnodige kans op onherroepelijk verlies Huisvesting verblijfsgerechtigden In totaal gaven de gemeenten in 65% van de vragen aan dat de uitvoering in orde is. Dat varieerde bij de individuele gemeenten van 0% tot 100%. Weliswaar kende de provincie Fryslân als totaal op 1 januari 2014 een voorsprong in het huisvesten van verblijfsgerechtigden, maar bijna de helft van de Friese gemeenten kende op dat moment een achterstand in het huisvesten van verblijfsgerechtigden. Circa de helft daarvan heeft in de laatste helft van 2013 de achterstand wel (iets) teruggebracht. Jaarverslag 2014 IBT Pagina 6

7 2.1.3 Monumentenzorg In totaal gaven de gemeenten in 93% van de vragen aan dat de uitvoering in orde is. Dat varieerde bij de individuele gemeenten van 77% tot 100%. De volgende onderwerpen scoren over het algemeen minder goed. Procedures vergunningverlening Uit de gesprekken met de gemeenten blijkt dat bij circa een kwart van de gemeenten niet helder op het netvlies staat dat bij vergunningen voor archeologische monumenten een afschrift van de aanvraag naar GS gestuurd moet worden en dat de aanvrager op de hoogte gesteld moet worden dat zijn/haar aanvraag is doorgestuurd naar de Minister. Doordat GS geen afschrift krijgt is zij minder goed in staat om tijdig bezwaar aan te tekenen mocht GS van mening zijn dat een aangevraagde activiteit negatieve gevolgen zal hebben voor een archeologisch monument. Toezicht en handhaving monumenten Bij ongeveer een kwart van de gemeenten vindt er in principe geen structureel toezicht op monumenten plaats. Handhaving vindt dan ook vrijwel uitsluitend plaats op basis van klachten en handhavingsverzoeken. Met name bij monumenten is toezicht echter erg belangrijk omdat het achteraf herstellen van een aantasting van een monument vaak lastig zo niet onmogelijk is Omgevingsrecht In totaal gaven de gemeenten in 82% van de vragen aan dat de uitvoering in orde is. Dat varieerde bij de individuele gemeenten van 47% tot 96%. De volgende onderwerpen scoren over het algemeen minder goed. VTH-kwaliteitscriteria 2.1 Zoals te verwachten viel gaven alle gemeenten aan in 2014 nog niet (geheel) te voldoen aan de kwaliteitscriteria. Op dat moment waren de gemeenten bezig met het implementatietraject dat naar verwachting eind 2014 zou eindigen in een wettelijke verplichting om te voldoen aan de kwaliteitscriteria. Ondertussen is het wetsvoorstel VTH dusdanig aangepast dat het nog onduidelijk is in welke exacte vorm kwaliteitscriteria terugkomen. Op dit moment is alleen zeker dat gemeenten aan de procescriteria moeten blijven voldoen. Uitvoeringsprogramma VTH Een belangrijk onderdeel van de beleidscyclus is het (tijdig) vaststellen van de verschillende verplichte handhavingsdocumenten. Eén van die handhavingsdocumenten is het uitvoeringsprogramma VTH. Bijna de helft van de gemeenten heeft echter aangegeven geen uitvoeringsprogramma te hebben vastgesteld of deze pas (geruime tijd) na 1 januari te vastgesteld. Door het niet of te laat vaststellen bestaat geen zicht of gestelde doelen worden behaald en of de werkwijze in de praktijk voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Toetsingsbeleid constructieve en brandveiligheid Ongeveer een derde van de gemeenten hanteert toetsingsbeleid voor constructieve veiligheid naar gebouwtype zonder dat dit bestuurlijk is vastgesteld. Het hanteren van toetsingsbeleid is op zich effectief en maakt eenduidig werken mogelijk, maar door het niet bestuurlijk vaststellen heeft het verantwoordelijk bestuursorgaan onvoldoende inzicht in welke keuzes ambtelijk zijn gemaakt. Jaarverslag 2014 IBT Pagina 7

8 Toezicht bestaande voorraad Ongeveer de helft van de gemeenten houdt geen structureel toezicht op de (constructieve veiligheid van de) bestaande voorraad. In veel gevallen worden alleen thematische inspecties uitgevoerd wanneer er incidenten hebben plaatsgevonden en gemeenten vanuit de rijksoverheid daartoe opgeroepen worden (zoals bijvoorbeeld is gebeurd naar aanleiding van instortende platte daken). Mocht de Wet kwaliteitsborging voor de bouw van kracht worden, zal van de gemeente juist met betrekking tot het toezicht op de (constructieve veiligheid van de) bestaande bouw een belangrijkere rol worden verwacht Ruimtelijke ordening In totaal gaven de gemeenten in 79% van de vragen aan dat de uitvoering in orde is. Dat varieerde bij de individuele gemeenten van 46% tot 94%. De volgende onderwerpen scoren over het algemeen minder goed. Actualiteit bestemmingsplannen Driekwart van de Friese gemeenten beschikt niet voor het gehele grondgebied over een actueel bestand aan bestemmingsplannen en/of beheersverordeningen. Over het algemeen hebben de niet actuele bestemmingsplannen betrekking op beperkte delen van het grondgebied en/of locaties met een specifieke problematiek. Opvallend is dat er daarnaast ook nog een aantal gemeenten is waar voor (beperkte) delen van het grondgebied helemaal geen bestemmingsplan of beheersverordening geldt. Het risico van niet actuele (of geen) bestemmingsplannen is echter dat daardoor ontwikkelingen toegestaan moeten worden die ondertussen eigenlijk niet meer gewenst zijn door een gemeente of in strijd zijn met actuelere wet- en regelgeving. Toezicht en handhaving bestemmingsplan Toezicht en handhaving van bestemmingsplannen blijkt bij bijna de helft van de gemeenten weinig aandacht te krijgen. Bij deze gemeenten vindt er in principe geen structureel toezicht plaats en handhaving vindt uitsluitend plaats op basis van klachten en handhavingsverzoeken. Door het onvoldoende handhaven van het bestemmingsplan kunnen zich, met name in het buitengebied van een gemeente, allerlei ongewenste ontwikkelingen gaan voordoen Water In totaal gaven de gemeenten in 93% van de vragen aan dat de uitvoering in orde is. Dat varieerde bij de individuele gemeenten van 29% tot 100%. Bij de gemeente met het percentage van 29% ligt de oorzaak daarvoor bij de recente gemeentelijke herindeling. Wordt deze gemeente buiten beschouwing gelaten dan varieerde dat bij de individuele gemeenten van 73% tot 100%. Wanneer wordt gekeken of er specifieke onderwerpen zijn waarop gemeenten over het algemeen minder scoren, dan blijkt dat bij het toezichtdomein Water niet het geval te zijn. 2.2 Conclusies voor verder gebruik nulmeting Specifiek op het toezichtdomein Archief en informatiebeheer, waar de gemeenten al langere ervaring hebben met provinciaal toezicht, is gezamenlijk met de gemeenten geconcludeerd dat het instrument KPI s een nuttige checklist vormt en een goed instrument is voor horizontaal en verticaal toezicht. Met name het element checklist leidde er toe dat Jaarverslag 2014 IBT Pagina 8

9 veel gemeenten tijdens de vervolggesprekken konden aantonen dat zij sinds het invullen van de vragenlijsten uitdagingen hadden opgelost. Voor dit toezichtdomein zal dan ook in 2015 gebruik gemaakt blijven worden van dit instrument en zal gemonitord worden in hoeverre er verbeteringen optreden. De KPI s vormen bij alle gemeenten de basis voor de verslaglegging aan de gemeenteraad en het leveren van juiste informatie is dan belangrijk. Tijdens de vervolggesprekken is gebleken dat ongeveer 1 op de 7 de door de gemeenten gegeven antwoorden op de KPI s nog moesten worden bijgesteld. In vier gevallen bleek, na bijstelling na de vervolggesprekken, dat sprake was van taakverwaarlozing, terwijl de gemeenten dat aanvankelijk niet hadden herkend. Bij ruim 100 antwoorden bleek evenzeer onverwacht sprake te zijn van risico s, dan wel aandachtspunten bij gemeenten. Zonder het op tijd door gemeenten herkennen van taakverwaarlozing en risico s kunnen de gemeenten geen passende maatregelen treffen. De meerwaarde van de vervolggesprekken voor de gemeenten is daarmee aangetoond. Omgekeerd was ook het geval. Gemeenten gingen er bij circa 50 antwoorden ten onterecht vanuit dat er sprake was van taakverwaarlozing en bij circa 100 antwoorden dat er sprake was van een risico of aandachtspunt. Zonder bijstelling van deze onterechte gemeentelijke constateringen hadden de gemeenten in al die gevallen onnodig geld en tijd besteed aan het oplossen van de onterecht geconstateerde taakverwaarlozing en risico s. Ook bij de provincie is geld bespaard doordat de interventieladder in geval van taakverwaarlozing niet behoefde te worden ingesteld. Tenslotte blijkt uit de vervolggesprekken dat bij toekomstige reality-checks aandacht moet zijn voor alle categorieën antwoorden (groen, oranje en rood) zolang er twijfel kan bestaan over reële beantwoording. Met betrekking tot het instrument "Toezichtindicatoren Woon- en Leefklimaat" voor de toezichtdomeinen Huisvesting verblijfsgerechtigden, Monumentenzorg, Omgevingsrecht, Ruimtelijke ordening en Water is daarentegen geconcludeerd dat dit voor de provincie niet het geëigende instrument is om invulling te geven aan haar rol als interbestuurlijk toezichthouder. In 2015 zal dan ook op basis van andere informatie invulling gegeven gaan worden aan het IBT. Jaarverslag 2014 IBT Pagina 9

10 3 Burgermeldingen IBT In 2014 heeft de provincie 4 keer van burgers een melding in het kader van het interbestuurlijk toezicht kregen over de uitvoering van wet- en regelgeving door een gemeente. 5 4 Water Ruimtelijke ordening 3 Omgevingsrecht 2 1 Monumentenzorg Huisvesting verblijfgerechtigden Archief en informatiebeheer In twee gevallen had het betrekking op het toezichtdomein Omgevingsrecht en twee maal had het betrekking op het toezichtdomein Ruimtelijke ordening. In één geval werd door een burger verzocht het instrument van schorsing en vernietiging in te zetten. Na onderzoek van de meldingen is in twee gevallen de burger gewezen op de (juridische) mogelijkheden die hij/zij zelf nog heeft, zonder inhoudelijk een oordeel uit te spreken over de casus. In het geval van het verzoek om schorsing en vernietiging van een gemeentelijk besluit is door de provincie geoordeeld dat het betwiste besluit daar niet voor in aanmerking komt. De vierde melding is op dit moment nog in behandeling bij de provincie. Jaarverslag 2014 IBT Pagina 10

11 4 Verordening systematische toezichtinformatie In 2014 is een start gemaakt met het opstellen van de provinciale verordening systematische toezichtinformatie (verder te noemen de informatieverordening). Deze verordening regelt de informatie die de provincie als interbestuurlijk toezichthouder van lokale overheden wil ontvangen. Uitgangspunt van de informatieverordening is dat in principe alleen informatie wordt opgevraagd die lokale overheden op grond van andere wet- en regelgeving al moeten produceren, maar waar de provincie als ontvanger van die informatie nog niet voor was geregeld. Hiermee wordt invulling gegeven aan het uitgangspunt van het verminderen van de informatielast. De informatieverordening zal voor de zomer van 2015 vastgesteld worden door Provinciale Staten, waarmee de aanlevering van de voor het IBT noodzakelijke toezichtinformatie geborgd is. Daarna zal de toezichtinformatiestroom op gang gaan komen. Jaarverslag 2014 IBT Pagina 11

12 5 Communicatie In 2014 is een start gemaakt met het opzetten van een website voor het Friese IBT. Deze website zal onderdeel gaan uitmaken van de provinciale website Op de website zal algemene informatie te vinden zijn over IBT en de verschillende toezichtdomeinen. Daarnaast zullen op deze website relevante documenten geplaatst gaan worden, zoals provinciale uitvoeringsprogramma's en jaarverslagen, maar ook resultaten van het toezicht op de verschillende toezichtdomeinen. In 2015 zal deze website beschikbaar komen. Jaarverslag 2014 IBT Pagina 12

13 Bijlagen 1 Totaalbeeld nulmeting Totaal Niet overgedragen archief Overgedragen archief Huisvesting verblijfsgerechtigden Monumentenzorg Omgevingsrecht Ruimtelijke ordening Water Groen (goed) Oranje (matig) Rood (slecht) Niet ingevuld Jaarverslag 2014 IBT Pagina 13

Uitvoeringsprogramma 2015 Interbestuurlijk Toezicht

Uitvoeringsprogramma 2015 Interbestuurlijk Toezicht Uitvoeringsprogramma 2015 Interbestuurlijk Toezicht Stafbureau Ondersteuning Bestuur en Directie Provincie Fryslân versie: 18 februari 2015 status: vastgesteld door GS op 17 maart 2015 Uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

655070 rapportage Toezichtinformatie 2014

655070 rapportage Toezichtinformatie 2014 Heemstede De raad van de gemeente Heemstede Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE Verzenddatum Bijlage Ons kenmerk Betreft 1 4 JULI 2015 655070 rapportage Toezichtinformatie 2014 Geachte raad, Op 1 oktober 2012

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wet revitalisering generiek toezicht

Wet revitalisering generiek toezicht Wet revitalisering generiek toezicht Breuk met het verleden Platform Toezicht Bodembeheer 22 januari 2013 Spreker: Ronald Bloemsma Wat is interbestuurlijk toezicht? (..) processen die gaan over beoordeling

Nadere informatie

Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over Auteur: Wil Mettes. Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT

Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over Auteur: Wil Mettes. Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over 2015 Auteur: Wil Mettes Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT Versie 1.0 april 2016 Rapportage KPI score Archief- en Informatiebeheer

Nadere informatie

Nota Interbestuurlijk Toezicht 2013-I

Nota Interbestuurlijk Toezicht 2013-I Nota Interbestuurlijk Toezicht 2013-I van het college van burgemeester en wethouders van Winsum over de uitvoering van wettelijke taken ten behoeve van het interbestuurlijk toezicht. Vastgesteld op 7 mei

Nadere informatie

Huisvesting verblijfsgerechtigden

Huisvesting verblijfsgerechtigden Startnotitie Interbestuurlijk toezicht provincie Limburg 1 Inleiding De afgelopen jaren heeft interbestuurlijk toezicht steeds op de onderzoeksvoorraadlijst van de Zuidelijke Rekenkamer gestaan, zonder

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR.: 097

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR.: 097 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR.: 097 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd:

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht. Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum)

Horizontaal Toezicht. Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) Horizontaal Toezicht Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) BHIC Generiek Toezicht Horizontale verantwoording College / DB legt verantwoording af aan raad / AB Bron: www.broodenbrij.nl

Nadere informatie

raad /com; 4-t2.-i2- vka cf voorste+feaee:

raad /com; 4-t2.-i2- vka cf voorste+feaee: Postregistrator Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: VNG [VNG@VNG.NL] dinsdag 13 november 2012 11:30 gemeente Ledenbrief 12/099: Toezicht en verantwoording Archiefwet 1995 IN12.06707 IIIIIIlllllllUlllllllIHll

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P.

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P. agendapunt 3.b.5 1201818 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ARCHIEFRAPPORTAGE DELFLAND (KPI) Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 4 augustus 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Verordening systematische toezichtinformatie provincie Zeeland

Verordening systematische toezichtinformatie provincie Zeeland CVDR Officiële uitgave van Zeeland. Nr. CVDR333663_1 22 november 2016 Verordening systematische toezichtinformatie provincie Zeeland Provinciale staten van Zeeland; - Gelezen het voorstel van Gedeputeerde

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 19

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 19 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje met de drie puntjes ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!24-06-201307-06-2013stuur

Nadere informatie

Inleiding Aanleiding Resultaat

Inleiding Aanleiding Resultaat Memo Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek Cc: Van: College B&W Datum: 9 februari 2017 Kenmerk: 17ini00254 Onderwerp: Jaarlijks verslag gemeentearchivaris over beheer archiefbescheiden Inleiding Bijgevoegd

Nadere informatie

Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 30 augustus 2013 PS-vergadering : 20 september 2013

Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 30 augustus 2013 PS-vergadering : 20 september 2013 Ontwerpbesluit /13 B Voorgestelde behandeling Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 30 augustus 2013 PS-vergadering : 20 september 2013 Onderwerp Verordening systematische toezichtinformatie

Nadere informatie

Interbestuurlijk toezicht

Interbestuurlijk toezicht Interbestuurlijk toezicht Inleiding Gelijktijdig met het moment van het opmaken van de jaarrekening 2012 wordt hierbij de stand van zaken weergegeven op het gebied van het Interbestuurlijk Toezicht (hierna:

Nadere informatie

agendapunt 3.b.9 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KPI VERSLAG INFORMATIE- EN ARCHIEFBEHEER Datum 11 oktober 2016 Bijlagen 3 Zaaknummer 52992

agendapunt 3.b.9 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KPI VERSLAG INFORMATIE- EN ARCHIEFBEHEER Datum 11 oktober 2016 Bijlagen 3 Zaaknummer 52992 agendapunt 3.b.9 1272673 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KPI VERSLAG INFORMATIE- EN ARCHIEFBEHEER Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 11 oktober 2016 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

Onderzoekbrief Toezicht op archiefzorg provincie Limburg. 1. Inleiding

Onderzoekbrief Toezicht op archiefzorg provincie Limburg. 1. Inleiding Onderzoekbrief Toezicht op archiefzorg provincie Limburg 1. Inleiding Toegankelijke en betrouwbare overheidsinformatie is essentieel voor goed bestuur. Alleen wanneer de digitale en papieren informatiehuishouding

Nadere informatie

Ontvangen 2 0 JAN, Gemeente Dongen. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Dongen Postbus GE DONGEN

Ontvangen 2 0 JAN, Gemeente Dongen. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Dongen Postbus GE DONGEN Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Dongen Postbus 10153 5100 GE DONGEN Ontvangen 2 0 JAN, 2017 Gemeente Dongen Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681

Nadere informatie

Brief prov Fryslan aan gemeenten.pdf

Brief prov Fryslan aan gemeenten.pdf Leijen van, Aleida Van: Horst, Bart ter Verzonden: vrijdag 12 mei 2017 13:30 Aan: Kemper, Henk Onderwerp: IBT Informatieformulier 2017 Bijlagen: 20170512 Brief prov Fryslan aan

Nadere informatie

Startnotitie. Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht. Informatie: Versiebeheer: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College

Startnotitie. Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht. Informatie: Versiebeheer: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College Startnotitie Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht Informatie: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College Portefeuillehouder Opdrachtgever Opdrachtnemer S.C.G.M. den Dulk-Winder

Nadere informatie

o 1 NOV Uw kenmerk Uw brief Onderwerp:

o 1 NOV Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: 1 Gemeente ļj įí Berçen Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom III II III II III INI III IIII o 1 NOV. 2013 Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: Verslag Kritische

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. 162 8 juli 2015 Informatieverordening RUD Zeeland 2015 Het Algemeen Bestuur van

Nadere informatie

Voortgangsrapportage archiefbeheer. gemeente Scherpenzeel

Voortgangsrapportage archiefbeheer. gemeente Scherpenzeel Voortgangsrapportage archiefbeheer gemeente Scherpenzeel 2014/2015 Voortgangsrapportage archiefbeheer gemeente Scherpenzeel 2014/2015 (Volgens de systematiek van kritische prestatie indicatoren voor achief-

Nadere informatie

Verslag archiefzorg en -beheer Gemeente Zuidhorn

Verslag archiefzorg en -beheer Gemeente Zuidhorn * PA201 400694* Post en Archief 201400694 Verslag archiefzorg en -beheer 2012-2013 Gemeente Zuidhorn Gemeente Zuidhorn Samenvatting Voor u ligt het verslag Archiefzorg en -beheer 2012-2013 gemeente Zuidhom.

Nadere informatie

Provinciale staten van Noord-Holland;

Provinciale staten van Noord-Holland; 2013 154 Besluit van provinciale staten van Noord-Holland van 16 december 2013, tot vaststelling van de Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Holland. Provinciale staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995 Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2013083 Onderwerp: Diverse onderwerpen op het gebied van archiefbeheer, te weten: - de invoering van de wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergşdering : j g JĮJ^J Besluit: CocsQxcrs cc^ogc/v^ŕrv^ Voorstelnümmer: gfb.ĩľ»v^ao«33 Heerhugowaard Stad van kansen Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2013083 Onderwerp: Diverse onderwerpen op het gebied

Nadere informatie

Toezicht op het informatiebeheer: meer dan KPI s alleen. Middagbijeenkomst Veranderend archieftoezicht Provinciehuis Utrecht, 18 juni 2013

Toezicht op het informatiebeheer: meer dan KPI s alleen. Middagbijeenkomst Veranderend archieftoezicht Provinciehuis Utrecht, 18 juni 2013 Toezicht op het informatiebeheer: meer dan KPI s alleen Middagbijeenkomst Veranderend archieftoezicht Provinciehuis Utrecht, 18 juni 2013 Commissie Oosting, 2008 interbestuurlijk (verticaal) toezicht op

Nadere informatie

2 6 APR D EC _. lllllllillllllllllllllllllllilllllllllllll

2 6 APR D EC _. lllllllillllllllllllllllllllilllllllllllll Provincie Noord-Brabant Brabantlaan 1 Postbus 90151 DOC 2 6 APR. 2013 D EC _ 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl De colleges van burgemeester

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst Interbestuurlijk Toezicht (IBT) Flevoland Versie 4 juli 2014

Bestuursovereenkomst Interbestuurlijk Toezicht (IBT) Flevoland Versie 4 juli 2014 De ondergetekenden: Bestuursovereenkomst Interbestuurlijk Toezicht (IBT) Flevoland Versie 4 juli 2014 Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland, vertegenwoordigd door de commissaris

Nadere informatie

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Versie april 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Leeswijzer... 4 3. Matrix Archiefwet... 5 Auteur: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

Nadere informatie

portefeuillehouder a k.,klid> -\ k-- paraaf,'

portefeuillehouder a k.,klid> -\ k-- paraaf,' Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: PD/FZ Auteur : E. de Dreu Datum

Nadere informatie

Burgemeester Gelok. Stemt in met rapportage en maatregelen informatie- en archiefbeheer: opstellen Handboek, ordeningsstructuur en metadataschema

Burgemeester Gelok. Stemt in met rapportage en maatregelen informatie- en archiefbeheer: opstellen Handboek, ordeningsstructuur en metadataschema Advies B&W tģļļ flj/j ^ĩorsële B&W 22 januari 2013 Beslissing Akkoord Bespreken Registratienummer Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst n.v.t. Secretaris Van den Berge yy y Gemeenteraadsbijeenkomst

Nadere informatie

Registratienummer: RVO13.0172 Portefeuillehouder: S.C.G.M. den Dulk-Winder

Registratienummer: RVO13.0172 Portefeuillehouder: S.C.G.M. den Dulk-Winder Raadsvoorstel Registratienummer: RVO13.0172 Portefeuillehouder: S.C.G.M. den Dulk-Winder Van afdeling: Concernstaf Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: ID13.02489 Informatieblad met toelichting op de

Nadere informatie

17IK systematisch toezicht (algemeen, hetzelfde voor alle gemeenten); reality-checks (blijkt uit de praktijk ook dat de gemeenten en

17IK systematisch toezicht (algemeen, hetzelfde voor alle gemeenten); reality-checks (blijkt uit de praktijk ook dat de gemeenten en Provincie Noord-Brabant 17IK.00354 Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Rapportage Toezichtinformatie. Inleiding

Rapportage Toezichtinformatie. Inleiding Rapportage Toezichtinformatie Inleiding Op 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht in werking getreden. Deze wet brengt veranderingen aan in het stelsel van het interbestuurlijk toezicht.

Nadere informatie

*13.077867* 13.077867

*13.077867* 13.077867 *13.077867* 13.077867 Onderwerp Advies Dossiercode kwaliteitsplan digitaal archief Corsakwaliteitsplan digitaal archief Corsa MEMO INTERN Van : Jean-Luc Rouvroye Aan : zaakgericht werken Datum : 20 november

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2015 GR Ferm Werk Vastgesteld door het dagelijks bestuur van Ferm Werk op 9 juni 2016 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording

Nadere informatie

provinciale archieftoezicht op de waterschappen vindt in de nieuwe constellatie plaats op grond van de Gemeentewet.

provinciale archieftoezicht op de waterschappen vindt in de nieuwe constellatie plaats op grond van de Gemeentewet. Bijlage bij Statenbrief - zaaknummer 2015-010342 Memorie van toelichting. Inleiding Deze Archiefverordening sluit aan bij de Archiefwet 1995 (Stb. 276 en 277, gewijzigd Stb. 233 en 276, 2012 en Stb. 243,

Nadere informatie

Waterschap pjj Rijn en IJssel

Waterschap pjj Rijn en IJssel Waterschap n.ijn en ussel ingekomen Waterschap pjj Rijn en IJssel 1i DEC. 2016 16.09912 Waterschap Rijn en IJssel t.a.v. het college van dijkgraaf en heemraden Liemersweg 2 7006 GG DETIN CHEM Doetinchem

Nadere informatie

Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers

Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers Algemeen De omgevingsdiensten voeren taken uit op het gebied van Wabo namens de provincie en de gemeenten in hun werkgebied. Welke taken dat zijn, is per

Nadere informatie

GEMEENTE EERSEL. Reg.nr. Bank ING Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Eersel Postbus ik AA EERSEL

GEMEENTE EERSEL. Reg.nr. Bank ING Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Eersel Postbus ik AA EERSEL Provincie NoordBrabant GEMEENTE EERSEL Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 'shertogenbosch 2 6 JAN. 2017 Afd. Reg.nr. j DBG. D Telefoon (073) 681 28 12 r Z Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl

Nadere informatie

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtsindicatoren 2014 Woon- en Leefklimaat - Wabo

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtsindicatoren 2014 Woon- en Leefklimaat - Wabo TOEZICHTINFORMATIE Toezichtsindicatoren 2014 Woon- en Leefklimaat - Wabo Inhoud 1 Leeswijzer 3 2 Matrix Wabo 4 Opgesteld door KING en VNG Datum 1 april 2014 Versie 1.0 2 1 Leeswijzer Leeswijzer De toezichtindicatoren

Nadere informatie

Notitie Interbestuurlijk toezicht jaarrekening 2014

Notitie Interbestuurlijk toezicht jaarrekening 2014 Notitie Interbestuurlijk toezicht jaarrekening 2014 1 Inhoud: 1. Inleiding 3 2. Aandachtsgebieden 3 3. Rapportage per aandachtsgebied 4 3.1 Financiën 4 3.2 Wet ruimtelijke ordening (Wro) 6 3.3 Wet algemene

Nadere informatie

GEMEENTE TERSCHELLING VERSLAG VERANTWOORDING ARCHIEF- EN

GEMEENTE TERSCHELLING VERSLAG VERANTWOORDING ARCHIEF- EN GEMEENTE TERSCHELLING VERSLAG VERANTWOORDING ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER 2014-2015 Inleiding Sinds 1 oktober 2012 is de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (Wet RGT) in werking getreden. De invoering

Nadere informatie

TOTAALBEELD Olst-Wijhe

TOTAALBEELD Olst-Wijhe Interbestuurlijk toezicht Olst-Wijhe, Toezichtbeeld 2016 TOTAALBEELD Olst-Wijhe FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING Motivering totaalbeeld De kleur van het totaalbeeld is, evenals vorig jaar, groen. In 2015

Nadere informatie

15IN031861-02/10/2015

15IN031861-02/10/2015 15IN031861-02/10/2015 Het dagelijks bestuur van Waterschap Brabantse Delta Postbus 5520 4801 DZ BREDA Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl

Nadere informatie

Beleidskader. Toezicht huisvesting vergunninghouders 2015

Beleidskader. Toezicht huisvesting vergunninghouders 2015 Beleidskader Toezicht huisvesting vergunninghouders 2015 Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Groningen in de vergadering van 10 november 2015 1 Beleidskader provincie Groningen voor het toezicht op

Nadere informatie

INTERBESTUURLIJK TOEZICHT JAAROVERZICHT 2015

INTERBESTUURLIJK TOEZICHT JAAROVERZICHT 2015 INTERBESTUURLIJK TOEZICHT JAAROVERZICHT 2015 Provincie Flevoland Juni 2016 IBT 2015 1. Inleiding Op grond van de Gemeentewet houdt de provincie toezicht op de gemeenten. Dit jaaroverzicht heeft betrekking

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2016 GR Ferm Werk 6 juli 2017 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording af aan het algemeen bestuur en Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Woon- en leefklimaat

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Woon- en leefklimaat Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Woon- en leefklimaat Versie april 2013 Inhoudsopgave Aanleiding 3 Leeswijzer 4 Matrix Woon- en leefklimaat 5 Toezichtindicatoren Wabo 5 Toezichtindicatoren Wro 10

Nadere informatie

TOETSKADERS INTERBESTUURLIJK TOEZICHT

TOETSKADERS INTERBESTUURLIJK TOEZICHT TOETSKADERS INTERBESTUURLIJK TOEZICHT Brochure toetskaders Interbestuurlijk toezicht, april 2014 IBT@provinciegroningen.nl Illustraties van Erik Wielaert www.wielaert.nl Inhoud 5 Voorwoord 6 Archief 8

Nadere informatie

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 1. EVALUATIEPROTOCOL. 22 mei 2017

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 1. EVALUATIEPROTOCOL. 22 mei 2017 Berenschot Evaluatie wet VTH Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE. EVALUATIEPROTOCOL 22 mei 207 Bijlage. Evaluatieprotocol Onderwerp Aspect Streven (indien van Context Aanleiding voor wet VTH Achtergrond

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht

Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2017 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Doelstellingen en middelen 3 2.1 Doelstellingen 3 2.2 Uitgangssituatie systematisch toezicht 3 2.3 Middelen 5 3. Systematisch

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk ,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk , VERORDENING INFORMATIEBEHEER GEMEENTE GRONINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk 5972394, gelet op de artikelen 30, eerste

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015 Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F Verslag archief 2015 2 Inhoudsopgave MANAGEMENTSAMENVATTING 3 DIV 2015 3 POSTBEHANDELING EN DIGITALISERING POSTSTROMEN 3 INTERBESTUURLIJK

Nadere informatie

Jaarverslag archief. Samenwerkingsorganisatie De Wolden-Hoogeveen. Datum: 20 febr. 2017

Jaarverslag archief. Samenwerkingsorganisatie De Wolden-Hoogeveen. Datum: 20 febr. 2017 Jaarverslag archief 2016 Samenwerkingsorganisatie De Wolden-Hoogeveen Datum: 20 febr. 2017 Voorwoord Op 1 oktober 2012 is de Wet Revitalisering Generiek Toezicht in werking getreden. Hierdoor is onder

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Interbestuurlijk Toezicht Provincie Utrecht 2014

Uitvoeringsplan Interbestuurlijk Toezicht Provincie Utrecht 2014 Uitvoeringsplan Interbestuurlijk Toezicht 2014 BDO / BIN Versie 1.0 vastgesteld door GS 22042014 Concept 1.0 / vastgesteld door GS 22042014 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 De IBT-werkwijze en instrumenten

Nadere informatie

Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen (Archiefverordening)

Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen (Archiefverordening) ARCHIEFVERORDENING PROVINCIE FRYSLÂN 2014 Provinciale Staten van Fryslân; gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van { }; gelet op de artikelen 27, 28 en 29 van de Archiefwet 1995; BESLUITEN: vast

Nadere informatie

Jaarverslag (Nulmeting) Interbestuurlijk Toezicht

Jaarverslag (Nulmeting) Interbestuurlijk Toezicht Jaarverslag (Nulmeting) Interbestuurlijk Toezicht INLEIDING Op 1 oktober 2012 is de Wet Revitalisering Generiek toezicht in werking getreden. Volgens de Memorie van Toelichting is deze wet in het leven

Nadere informatie

Naam voorstel Nummer CST-139 Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn 4 april 2014 Betreft vergadering Provinciale Staten 25 april 2014

Naam voorstel Nummer CST-139 Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn 4 april 2014 Betreft vergadering Provinciale Staten 25 april 2014 Griffier van de Staten Geleidebrief Kaderstellend Statenvoorstel verordening systematische toezichtinformatie Zeeland Naam voorstel Nummer CST-139 Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn 4 april 2014 Betreft

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Gemeente Aalburg Werkendam - Woudrichem Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Uitvoering van het Omgevingsbeleidsplan

Nadere informatie

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr.

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Archiefconvenant; wijzigingen in de Archiefwet en -regelgeving Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201300267

Nadere informatie

HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING

HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING Datum: december 2014 Versie: 1.3 1 Versie Publicatiedatum Aanpassingen 1 November 2013 / 1.2 December 2013 Aanvulling in hoofdstuk

Nadere informatie

GELDERLAND. provincie. lngv\fe«.d.d.04.feb De Raad van de gemeente Elburg T.a.v. de raad Postbus AB ELBURG ELBURG

GELDERLAND. provincie. lngv\fe«.d.d.04.feb De Raad van de gemeente Elburg T.a.v. de raad Postbus AB ELBURG ELBURG Bezoekadres Gebouw Marktstate Eusebiusplein 1a 6811 HE Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem De Raad van de gemeente Elburg T.a.v. de raad Postbus 70 8080 AB ELBURG telefoonnummer (026) 359 91 11

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp Verordening Archief- en Informatiebeheer Leiden 2015 Aanleiding: Gemeenten zijn op grond

Nadere informatie

mr. C.P.W. (Peter) van den Berg

mr. C.P.W. (Peter) van den Berg Gemeente Oudewater RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 15R.00487 15R.00487 Van college van burgemeester en wethouders30 juli 2015 Datum : 6 oktober 2015 Portefeuillehouder(s) : Wethouder L.W. Vermeij Portefeuille(s)

Nadere informatie

TOTAALBEELD Staphorst

TOTAALBEELD Staphorst Interbestuurlijk toezicht Staphorst, Toezichtbeeld 2016 TOTAALBEELD Staphorst FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING Motivering totaalbeeld Het totaalbeeld van de gemeente Staphorst is, net als in de voorgaande

Nadere informatie

Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016

Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016 Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Wettelijke regeling voor dynamisch en semi-statisch archief. 3 Kwaliteitszorg 4 Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid,

Nadere informatie

TOEZICHTINDICATOREN KINDEROPVANG 2014. Verantwoording over het jaar 2013

TOEZICHTINDICATOREN KINDEROPVANG 2014. Verantwoording over het jaar 2013 TOEZICHTINDICATOREN KINDEROPVANG 2014 Verantwoording over het jaar 2013 Opgesteld door KING en VNG Datum 20 maart 2014 Versie 1.0 2 Inhoud 1 Aanleiding 4 2 Leeswijzer 5 3 Matrix Wet kinderopvang 6 3 1

Nadere informatie

2013D10756 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2013D10756 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2013D10756 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma interbestuurlijk toezicht door de provincie Drenthe over het jaar 2018

Uitvoeringsprogramma interbestuurlijk toezicht door de provincie Drenthe over het jaar 2018 Uitvoeringsprogramma interbestuurlijk toezicht door de provincie Drenthe over het jaar 2018 Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe op 21 november 2017 1 Inhoud 0. Inleiding...

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug Behoort bij raadsvoorstel 2016-310, titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 ARCHIEFBESLUIT 1995 (Tekst geldend op: 06-09-2007) Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers?

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? RUD-werkgroep LOPAI, 10 september 2012 Wat gaat er veranderen? Met ingang

Nadere informatie

Onderwerp: Voortgang op het Plan van Aanpak archief KPI s Nummer: 861619

Onderwerp: Voortgang op het Plan van Aanpak archief KPI s Nummer: 861619 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5.2.C BIJLAGE 2 Onderwerp: Voortgang op het Plan van Aanpak archief KPI s Nummer: 861619 In D&H: 16-09-2014 Steller: drs.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 DE ZORG VAN GEDEPUTEERDE STATEN VOOR DE ARCHIEFBESCHEIDEN

HOOFDSTUK 2 DE ZORG VAN GEDEPUTEERDE STATEN VOOR DE ARCHIEFBESCHEIDEN CVDR Officiële uitgave van Utrecht. Nr. CVDR366047_1 29 december 2016 Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 9 februari 2015, nr. 8108B1AD, betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Vragen inzake mestbewerkingsbedrijf Koolen te Asten Vragen van het lid van Provinciale Staten ir. M. van der Wel d.d. 16 januari 2012 Bijlage(n)

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 december 2014, afdeling MAO, nummer 8108B1AD;

PROVINCIAAL BLAD. Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 december 2014, afdeling MAO, nummer 8108B1AD; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1076 2 maart 2015 Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 9 februari 2015, nr. 8108B1AD, betreffende de zorg voor de archiefbescheiden

Nadere informatie

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN 4 oktober 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van de Integrale Visie Erfgoed

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van de Integrale Visie Erfgoed gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5269 Inboeknummer 13bst00467 Beslisdatum B&W 15 januari 2013 Dossiernummer 13.02.451 RaadsvoorstelWijziging Erfgoedverordening Inleiding Op 10 april jl. heeft de Raad

Nadere informatie

FW: Informatiemapjes versterkte rol raad bij controle medebewindstaken Bijlagen:

FW: Informatiemapjes versterkte rol raad bij controle medebewindstaken Bijlagen: Stroobach, M. (Melanie) Van: Kamminga, J.F. (Jelly) Verzonden: maandag, 16 juni 2014 13:14 Aan: Griffie Onderwerp: FW: Informatiemapjes versterkte rol raad bij controle medebewindstaken Bijlagen: jp_infomap

Nadere informatie

Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris

Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris Archiefverordening gemeente De raad van ; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; Gelet op de artikelen

Nadere informatie

R A P P O R T A G E F O L L O W - U P A U D I T A R C H I E F B E H E E R G E M E E N T E B L A D E L

R A P P O R T A G E F O L L O W - U P A U D I T A R C H I E F B E H E E R G E M E E N T E B L A D E L R A P P O R T A G E F O L L O W - U P A U D I T A R C H I E F B E H E E R G E M E E N T E B L A D E L 2 0 1 6 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015 Archiefinspectie RHC Alkmaar Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015 Bijlage bij de brief van de gemeentelijke archiefinspectie aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard,

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Koggenland. Gemeentenummer: Onderzoeksnummer:

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Koggenland. Gemeentenummer: Onderzoeksnummer: TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE Koggenland Plaats: De Goorn Gemeentenummer: 1598 Onderzoeksnummer: 292369 Datum onderzoek: 20 december 2016 18 april 2017 Datum

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Januari 2015 Nummer 6772 Onderwerp Vaststelling van de Archiefverordening Provincie Zuid- Holland 2014 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet

Nadere informatie

Verbeterplan Implementatie Kwaliteitscriteria 2.1

Verbeterplan Implementatie Kwaliteitscriteria 2.1 Verbeterplan Implementatie Kwaliteitscriteria 2.1 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo Datum: 15-12-2013 ODMH/BWT gemeente Gouda Inleiding Voor een goede uitvoering van vergunningverlening,

Nadere informatie

Beleidsnota interbestuurlijk toezicht door de provincie Drenthe

Beleidsnota interbestuurlijk toezicht door de provincie Drenthe 1 I B T Beleidsnota interbestuurlijk toezicht door de provincie Drenthe Toezicht: waar mogelijk minder, meer waar nodig Interbestuurlijk Toezicht (IBT) Beleidsnota het IBT door de provincie Drenthe op

Nadere informatie

TOTAALBEELD Hardenberg

TOTAALBEELD Hardenberg Interbestuurlijk toezicht Hardenberg, Toezichtbeeld 2016 TOTAALBEELD Hardenberg FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING Motivering totaalbeeld Het totaalbeeld van de gemeente Hardenberg is verschoven van oranje

Nadere informatie

Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris

Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris Archiefverordening gemeente De raad van ; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; Gelet op de artikelen 30,

Nadere informatie

Vriendelijke groeten, Petra van Gelder Officemanager T

Vriendelijke groeten, Petra van Gelder Officemanager T Verzonden: maandag 13 februari 2017 11:54 Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Rapport onderzoek IBT provincie Limburg Goedemorgen, Hierbij sturen wij u (ter informatie) ter doorgeleiding naar PS, het bestuurlijk

Nadere informatie

de Archiefwet 1995; 2015;

de Archiefwet 1995; 2015; Archiefverordening 2016 De gemeenteraad van de gemeente Cranendonck gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 3 november 2015 f '-fj - ^ ^3^' gelet op artikel 30, eerste lid, van de Archiefwet

Nadere informatie

Veel gestelde vragen aan het Kernteam implementatie VTH-kwaliteitscriteria 2.1

Veel gestelde vragen aan het Kernteam implementatie VTH-kwaliteitscriteria 2.1 Veel gestelde vragen aan het Kernteam implementatie VTH-kwaliteitscriteria 2.1 Veel gestelde vragen: 1. Moet ik mee doen aan dit implementatietraject? Nee, er is geen verplichting om gebruik te maken van

Nadere informatie

Verbeterplan implementatie VTH-kwaliteitscriteria Gemeente Ridderkerk

Verbeterplan implementatie VTH-kwaliteitscriteria Gemeente Ridderkerk Verbeterplan implementatie VTH-kwaliteitscriteria Gemeente Ridderkerk 1 Inleiding Voor een goede uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) zijn door VNG, IPO en het Rijk (I&M) landelijke

Nadere informatie