Verslag archiefzorg en -beheer Gemeente Zuidhorn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag archiefzorg en -beheer Gemeente Zuidhorn"

Transcriptie

1 * PA * Post en Archief Verslag archiefzorg en -beheer Gemeente Zuidhorn Gemeente Zuidhorn

2 Samenvatting Voor u ligt het verslag Archiefzorg en -beheer gemeente Zuidhom. Dit verslag is opgesteld ter uitvoering van artikel 8 van de ArchiefVerordening Daarin is vastgelegd dat burgemeester en wethouders tenminste eenmaal per twee jaar aan de raad verslag doen over hetgeen zij hebben verricht ter uitvoering van artikel 30 van de Archiefwet. Na vaststelling door het college van burgemeester en wethouders wordt dit verslag ter kermis gebracht aan de gemeenteraad. Per 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht in werking getreden. De invoering van deze wet betekent een grote verandering in het interbestuurlijk toezicht (IBT) op de uitvoering door gemeenten van onder meer de Archiefwet Het college moet nu in de eerste plaats verantwoording afleggen aan de gemeenteraad (horizontale verantwoording) over de uitvoering van taken. De provincie maakt vervolgens gebmik van dezelfde informatie bij de uitoefening van het toezicht achteraf. Om gemeenten te ondersteunen bij de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van archieven heeft de VNG een raamwerk van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) ontwikkeld. Voor de opbouw van dit verslag is gebmik gemaakt van dezelfde indeling als de KPI's (een overzicht daarvan vindt u op blz. 3). Een puntsgewijze beantwoording daarvan (inclusief alle deelvragen) is als bijlage bij dit verslag opgenomen. Uit de verslaglegging is een aantal actiepunten naar voren gekomen, waarvan wij de meest urgente hier vermelden: Opzetten kwaliteitssysteem (in het 2^ kwartaal van 2014 zal daarvoor een basisdocument worden opgesteld) Opzetten geordend overzicht te bewaren archiefbescheiden (start september 2014) Opzetten metadataschema (start september 2014) Toetsen archiefiuimte Bouw- en Woningtoezicht (4^ kwartaal 2014) Onze aanbeveling is dat de bovenstaande punten zo snel mogelijk worden opgepakt omdat daarbij op termijn sprake kan zijn van mogelijke taakverwaarlozing. Voor de prioritering van de overige actiepunten verwijzen wij u naar de aanbevelingen aan het einde van dit verslag.

3 Inleiding Voor u ligt het verslag Archiefzorg en -beheer gemeente Zuidom. Dit verslag is opgesteld ter uitvoering van artikel 8 van de Archiefverordening Daarin is vastgelegd dat burgemeester en wethouders tenminste eenmaal per twee jaar aan de raad verslag doen over hetgeen zij hebben verricht ter uitvoering van artikel 30 van de Archiefwet. Na vaststelling door het college van burgemeester en wethouders wordt dit verslag ter kennis gebracht aan de gemeenteraad. Ontwikkelingen archiefwetgeving en toezicht Per 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht in werking getreden. De invoering van deze wet betekent een grote verandering in het interbestuurlijk toezicht op de uitvoering door gemeenten van onder meer de Archiefwet Het specifieke toezicht door de provincie is vervangen door generiek toezicht op de gemeentelijke archiefketen op basis van de Gemeentewet. Het sturende toezicht vooraf is vervangen door een meer temghoudend toezicht achteraf. Het college van burgemeester en wethouders moet in de eerste plaats verantwoording afleggen aan de gemeenteraad (horizontale verantwoording) over de uitvoering van taken. De provincie maakt gebmik van dezelfde informafie bij de uitoefening van het toezicht. Om gemeenten bij de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van archieven te ondersteunen heeft de VNG een raamwerk van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) ontwikkeld. Door het beantwoorden van de bij deze KPI's behorende vragen blijkt of de gemeente aan de eisen van wet- en regelgeving voldoet. Daarnaast bieden zij een kapstok voor het verslag dat B&W aan de gemeenteraad moet uitbrengen. Omdat de KPI's landelijk worden gebmikt zorgen zij ook voor uniformering in de wijze van verslaglegging, waardoor prestaties van gemeenten onderling vergeleken kunnen worden. Indeling verslag Voor de opbouw van dit verslag is gebmik gemaakt van dezelfde indeling als de KPI's. Dat wil zeggen dat achtereenvolgens de volgende thema's aan de orde komen: Lokale regelingen Interne kwaliteitszorg en toezicht Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid papieren en digitale archiefl^escheiden Specifieke eisen aan digitale archiefbescheiden Vemietiging, vervanging en vervreemding van archiefbescheiden Overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats Archiefbewaarplaatsen, archiefiaiimten en e-depots Ter beschikking stelling van naar archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden Rampen, calamiteiten en veiligheid Middelen en mensen Per thema wordt een algemeen beeld geschetst van de situatie bij de gemeente Zuidhom. Daamaast wordt voor specifieke onderdelen waar de gemeente nog niet (volledig) aan de eisen voldoet verbeteracties aangegeven.

4 De puntsgewijze beantwoording van alle KPI's (inclusief alle deelvragen) is als bijlage bij dit verslag opgenomen. Lokale regelingen (KPI 1) De gemeentelijke regelingen voldoen over het algemeen goed aan de gestelde eisen. De ArchiefVerordening en het Besluit Informatiebeheer zijn geactualiseerd in 2009/2010 (aanpassing i.v.m. de Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden) en voldoen daarmee aan de gestelde eisen. De wijzigingen vanuit de Wet revitalisering generiek toezicht moeten hierin nog wel worden verwerkt. De mandatering van de besluitvorming is goed geregeld. Er is recent een aantal wijzigingen in overheidstaken geweest waarvoor mogelijk nog voorzieningen omtrent archiefbescheiden moeten worden getroffen. Per 1 november 2013 zijn alle milieutaken van de gemeente ondergebracht bij de Omgevingsdienst Groningen. De gemeente Zuidhom blijft hierbij echter het bevoegd gezag en de milieudossiers hoeven dan ook niet te worden overgedragen. Voor wat betreft de regionalisering van de brandweer per 1 januari 2014 zijn kopieën van personeelsdossiers ter beschikking gesteld aan de Veiligheidsregio Groningen. De originele dossiers blijven in Zuidhom en worden afgesloten per 31 december Over de gebmiksvergunningen zijn nog geen afspraken gemaakt. Hierop moet nog actie worden ondernomen. Het register gemeenschappelijke regelingen is voor het laatst in 2006 vastgesteld. Voor alle daarin opgenomen regeling zijn afspraken gemaakt over het bewaren van de archiefbescheiden. Het archiefbeheer van de gemeente is als zodanig niet uitbesteed, maar er zijn wel gegevens die extern worden beheerd. Hier is geen duidelijk overzicht van en daarom gaan wij hier een inventarisatie van maken. Wij zullen daarbij ook aangeven hoe het beheer ervan is geregeld. Actie: Vastleggen afspraken met Omgevingsdienst Groningen en Veiligheidsregio Groningen over de wijze van beschikbaarstellen van archiefbescheiden. Inventariseren op welke plekken extem archiefbescheiden worden beheerd en daarvoor overeenkomsten afsluiten. Aanpassing Archiefverordening en Besluit Informatiebeheer i.v.m. invoering Wet Revitalisering Generiek Toezicht. Inteme kwaliteitszorg en toezicht (KPI 2) Op dit onderdeel scoort de gemeente Zuidhom op dit moment nog niet optimaal. Het belangrijkste manco hierbij is het ontbreken van een kwaliteitssysteem waarvoor toetsbare eisen zijn geformuleerd. Dit kwaliteitssysteem is vereist op grond van art. 16 van de Archiefregeling Er is een Handboek Post- en Archiefzaken waarin diverse afspraken zijn vastgelegd, maar dat is niet meer actueel en bovendien ontbreken hierin de toetsbare eisen. Omdat dit een nieuwe eis is die ook andere gemeenten nog niet duidelijk hebben is in 2013 vooral informafie verzameld. In de loop van 2014 wordt een basisdocument opgesteld.

5 Verslaglegging over het toezicht op het archiefbeheer en het beheer van de archieftjcwaarplaats heeft tot dusverre niet plaatsgevonden. Wel is jaarlijks toezicht uitgeoefend door de provinciaal archiefinspecteur (tot 2011 vanwege de wijzigingen in het interbestuurlijk toezicht). Met het verslag dat nu voor u ligt wordt aan deze eis voldaan en de verslaglegging zal vanaf nu jaarlijks plaatsvinden. Er is geen gemeentearchivaris benoemd, maar in het Besluit Informatiebeheer 2010 is het beheer van de archiefbewaarplaats en de daarheen overgebrachte archiefbescheiden belegd bij de secretaris. Daarmee voldoen wij aan art. 32 lid 1 van de Archiefwet Actie: Opzetten kwaliteitssysteem (in het 2^ kwartaal van 2014 wordt daarvoor een basisdocument opgesteld) Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid papieren en digitale archiefbescheiden (KPI 3) Op dit onderdeel voldoen wij niet volledig aan de eisen. Op grond van de Archiefregeling 2009 dienen wij te beschikken over een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van (te bewaren) archiefbescheiden. Een aantal jaren geleden is een inventarisatie gemaakt van alle fysieke (papieren) archiefbestanden die zich in onze archiefbewaarplaats bevinden. Deze inventarisatie nemen wij als uitgangspunt voor het gevraagde overzicht. De beschikbare informatie moet daartoe wel worden aangevuld. Vooral over de te bewaren gegevens in diverse geautomatiseerde systemen is weinig vastgelegd. Daamaast beschikken wij momenteel (nog) niet over een metadataschema (welke gegevens leggen wij waar vast en in welke vorm) terwijl wij wel metadata vastleggen. Omdat wij steeds meer richting digitale archivering gaan worden deze metadata steeds belangrijker. Er zijn een aantal modellen beschikbaar die wij kunnen gebmiken om een metadataschema op te zetten. Wij gaan hierin een keuze maken en starten in de loop van 2014 met de uitwerking van het schema. Van ons wordt gevraagd de toegankelijkheid zodanig te waarborgen dat te bewaren archiefbescheiden binnen een redelijke termijn temg te vinden zijn. Over het algemeen kunnen wij hier goed aan voldoen. Tenslotte is de duurzaamheid van onze papieren archieven goed gewaarborgd, door het gebmik van duurzame materialen die voldoen aan de daarvoor gestelde normen. Voor digitale archiefbescheiden is het nog niet altijd even duidelijk aan welke duurzaamheidseisen moet worden voldaan. Om de duurzame bewaring te kunnen blijven garanderen moeten wij daar afspraken over maken. Actie: Opzetten geordend overzicht te bewaren archiefbescheiden Opzetten metadataschema Vastleggen van afspraken en opstellen van procedures om de duurzaame bewaring van te bewaren archiefbescheiden te kunnen waarborgen

6 specifieke eisen aan digitale archiefbescheiden (KPI 4) Op dit onderdeel voldoen wij nog niet optimaal aan de gestelde eisen. De gescande documenten in het zaaksysteem Verseon worden opgeslagen in PDF/A. Hoewel dit strikt genomen geen open standaard is wordt dit wel algemeen als zodanig geaccepteerd. Daarmee voldoen wij aan de gestelde eisen. Van compressie en encryptie wordt op dit moment geen gebmik gemaakt. In voorkomende gevallen zullen wij hiervoor de nodige voorzieningen treffen. In het verleden is conversie en migratie van gegevens naar nieuwe systemen op ad-hoc basis gebeurd en lag daaraan geen conversie- en migratiebeleid ten grondslag. Wanneer dit in de toekomst weer aan de orde komt zullen wij hiervoor beleid opstellen. De beheeromgeving voor onze digitale archiefbescheiden is nog niet getoetst aan het Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer (RODIN). Deze checklist kurmen wij gebmiken om te zien waar wij binnen de gemeente Zuidhom staan op het gebied van digitaal informatiebeheer. Deze toetsing is niet verplicht maar zal wel een duidelijk beeld geven van de huidige situatie. Er zijn geen duidelijke fiinctionele eisen vastgesteld om de authenticiteit van digitale archiefbescheiden te kunnen garanderen. Wij gaan in de loop van 2014 inventariseren welke eisen er worden gesteld. Op basis daarvan maken wij een model voor Zuidhom om de informatie vast te kunnen leggen Actie Toetsing digitale beheeromgeving aan Referentiekader Opbouw Digitaal hiformatiebeheer (RODIN) Inventariseren en vaststellen fiinctionele eisen digitale archiefbescheiden Vemietiging, vervanging en vervreemding van archiefbescheiden (KPI 5) Op dit onderdeel scoren wij goed. Vemietiging van archiefbescheiden vindt in principe jaarlijks plaats. De achterstand die door verschillende omstandigheden over de periode was opgelopen is in 2013 ingehaald. Vanaf 2014 zal dit weer jaarlijks gaan plaatsvinden. Vervanging van archiefbescheiden wordt de komende jaren actueel in verband met de steeds verdergaande digitalisering. Vervanging houdt in dat originele (papieren) archiefbescheiden door een digitale kopie worden vervangen waarna het origineel wordt vemietigd. Om dit te mogen doen was tot voor kort een machtiging van Gedeputeerde Staten nodig. Vanaf 1 januari 2013 mogen wij zelf een besluit tot vervanging nemen maar dit moet dan wel gebeuren binnen de kaders van de archiefregeling. Momenteel ligt de nadmk bij de digitalisering op de uitrol van het zaaksysteem Verseon. Wanneer dit is gerealiseerd (2015) kunnen wij beginnen met de procedure om te komen tot een besluit tot vervanging. Van vervreemding is sprake wanneer archiefbescheiden aan een ander overheidsorgaan worden overgedragen. Dit is bij de gemeente Zuidhom nog nooit aan de orde geweest.

7 Actie Jaarlijkse vemietigingsronde 2014 Overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats (KPI 6) Op dit onderwerp is sprake van een achterstand. Te bewaren archiefbescheiden die ouder zijn dan 20 jaar moeten officieel worden overgebracht naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats. Pas daama zijn ze openbaar. De archieven van de voormalige gemeenten Aduard, Grijpskerk en Oldehove zijn officieel overgebracht. Voor het archief van de voormalige gemeente Zuidhom geldt dat nog niet, omdat dit eerst nog moet worden geïnventariseerd. In eigen huis ontbreekt hiervoor momenteel de kennis maar er is een mogelijkheid om dit op te pakken in het kader van de opleiding Voortgezette Vorming Archiefbeheer ( W A ). Binnen de afdeling Post- en Archiefzaken is er belangstelling om deze opleiding te gaan volgen. Anders zal dit moeten worden uitbesteed. In 2014 maken wij de keuze hoe wij dit gaan oppakken. Daamaast moet er duidelijkheid komen over het afsluiten van het archief van na de herindeling (1990-heden). Omdat dit archief nog steeds wordt aangevuld lijkt de overgang naar digitale archivering hiervoor een natuurlijk moment. Een tijdstip hiervoor is moeilijk aan te geven. Eenmaal afgesloten moet ook dit archief worden geïnventariseerd en overgebracht. Hierbij kan ook weer gebmik worden gemaakt van de opgedane kennis vanuit de opleiding zoals die in de vorige alinea is beschreven. Actie Keuze maken inzake inventarisatie archief voormalige gemeente Zuidhom Planning afsluiten archiefblok 1990-heden Archiefbewaarplaatsen, archiefruimten en e-depots (KPI 7) Op dit onderwerp voldoen wij nog niet volledig aan de gestelde eisen. Onze gemeente beschikt over een eigen archiefbewaarplaats en het beheer van de archiefbescheiden die daarin zijn opgenomen wordt door onszelf uitgevoerd. Na goedkeuring door de provinciaal archiefinspecteur is de archiefkluis in de kelder van het gemeentehuis in 1997 door de raad aangewezen als gemeentelijke archiefbewaarplaats. Ook op andere plekken in het gemeentehuis worden archieven bewaard. Wanneer een archiefhiimte wordt gebmikt voor archiefbescheiden die voor blijvende bewaring in aanmerking komen worden hieraan in de Archiefregeling 2009 specifieke eisen gesteld. De archiefhiimte bij bouw- en woningtoezicht moet nog worden getoetst aan deze eisen. De omgevingsvergunningen die hier (tijdelijk) worden bewaard zijn namelijk voor het overgrote deel te bewaren archiefbescheiden. De omgevingsvergunningen (voorheen bouwvergunningen) tot en met 2011 zijn opgenomen in de archiefbewaarplaats. Wij maken nog geen gebmik van een e-depot voor de blijvende bewaring en beschikbaarstelling van digitale archiefbescheiden. Er zijn landelijk verschillende ontwikkelingen gaande waarbij e-depots worden opgezet, met de mogelijkheid voor individuele organisaties om daarbij aan te sluiten. Na de eerder - bij KPI 4 - genoemde toetsing aan RODIN kunnen wij hierin keuzes gaan maken.

8 Actie Toetsen archiefruimte bouw- en woningtoezicht Volgen landelijke ontwikkelingen e-depots Ter beschikking stelling van naar archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden (KPI 8} Op dit onderwerp voldoen wij (bijna) volledig aan de gestelde eisen. Alle overgebrachte - en dus openbare - archieven zijn door eenieder kosteloos te raadplegen en iedereen kan hiervan kopieën of afbeeldingen (laten) maken. Ook kan men schriftelijk een verzoek om informatie uit openbare archieven doen. Warmeer archiefonderzoek wordt uitgevoerd door archiefmedewerkers (met name bij schriftelijke verzoeken) en voor het verstrekken van kopieën brengen wij kosten in rekening. Deze kosten zijn opgenomen in de Legesverordening (Titel 1, Hoofdstuk 10). Voor bezoekers van het archief is een bezoekersreglement vastgesteld. De inventarissen van de verschillende archieven zijn te vinden op en zijn op die manier door iedereen te raadplegen. Er is een aantal stukken waarvan de openbaarheid is beperkt op grond van wettelijke bepalingen. Dit geldt met name voor akten van de burgerlijke stand. Deze beperkingen zijn vastgesteld bij de overbrenging van de archieven naar de archiefbewaarplaats. Omdat het archief van de voormalige gemeente Zuidhom nog niet officieel is overgebracht zijn hier dus ook nog geen openbaarheidsbeperkingen voor vastgesteld. In de praktijk wordt hiermee echter op dezelfde wijze omgegaan. Rampen, calamiteiten en veiligheid (KPI 9) Op dit onderwerp voldoen wij nog niet volledig aan de gestelde eisen. In 2013 is geconstateerd dat het in het gemeentelijk rampenplan geen procedure is opgenomen voor het veiligstellen van objecten met een cultuurhistorische waarde, zoals (te bewaren) archiefbescheiden. Wij hebben dit inmiddels bij de Veiligheidsregio onder de aandacht gebracht. Voor de archiefbewaarplaats en andere archiefruimten gaan wij de komende tijd een veiligheidsplan/calamiteitenplan opstellen. Daarbij zullen wij aansluiting zoeken bij het gemeentelijk rampenplan. Actie Ontwikkelen veiligheidsplan/calamiteitenplan archiefbewaarplaats en overige archiefrijimte(n) Middelen en mensen (KPI 10) Op dit onderwerp voldoen wij bijna volledig aan de gestelde eisen. Met de middelen zoals die in de begrofing zijn opgenomen voor het archiefbeheer kunnen de zorg voor en het beheer van onze archiefbescheiden over het algemeen goed worden uitgevoerd.

9 In 2013 beschikte onze organisatie over 2,3 formatieplaatsen voor het beheer van zowel de overgebrachte als de niet overgebrachte (dynamische) archieven. De medewerkers zijn voldoende opgeleid om bijna alle wettelijk verplichte werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De enige verplichting die wij op dit moment nog niet kunnen nakomen is het inventariseren ten behoeve van overbrenging. Hiertoe ontbreekt op dit moment nog de daarvoor benodigde kennis en opleiding (zie ook KPI 6). Voor het toezicht op het beheer - in de ArchiefVerordening 2009 belegd bij de secretaris - is geen specifieke formatiemimte vastgesteld. Gezien de invoering van de Wet revitalisering generiek toezicht zal de uitvoering van dit toezicht de komende tijd wel geregeld moeten worden. Acfie Regelen intern toezicht op de archiefzorg (gewenst in het kader van de Wet revitalisering generiek toezicht) Aanbevelingen ln het kader van de nieuwe wetgeving brengen wij vanaf nu ook jaarlijks verslag uit aan de provinciale toezichthouder (voorheen de Archiefinspectie). De provincie heeft de mogelijkheid gekregen om in te grijpen bij het vermoeden van taakverwaarlozing. Binnen de Kritische Prestatie Indicatoren zijn een aantal onderwerpen aangemerkt als extra gevoelig. Wanneer op een van deze onderwerpen niet aan de eisen wordt voldaan wordt dit aangemerkt als taakverwaarlozing. Op grond van het bovenstaande doen wij de aanbeveling om de volgende acties prioriteit te geven omdat daarbij op termijn sprake kan zijn van mogelijke taakverwaarlozing: Opzetten kwaliteitssysteem (in het 2^ kwartaal van 2014 zal daarvoor een basisdocument worden opgesteld) Opzetten geordend overzicht te bewaren archiefbescheiden (start september 2014) Opzetten metadataschema (start september 2014) Toetsen archiefruimte Bouw- en Woningtoezicht (4^ kwartaal 2014) Voor de overige actiepunten geldt mogelijke taakverwaarlozing niet, maar ze moeten wel worden opgepakt. Een aantal zaken kunnen op korte termijn (in 2014) worden opgepakt omdat ze weinig tijd kosten of al op de planning staan: Aanpassing ArchiefVerordening en Besluit Informatiebeheer i.v.m. invoering Wet Revitalisering Generiek Toezicht ( 2^ kwartaal 2014) Vastleggen afspraken met Omgevingsdienst Groningen en Veiligheidsregio Groningen over de wijze van beschikbaarstellen van archiefbescheiden (start september 2014) Jaarlijkse vemietigingsronde 2014 (najaar 2014) Toetsing digitale beheeromgeving aan Referentiekader Opbouw Digitaal Informafiebeheer (RODIN) (najaar 2014) Afspraken inzake inventarisafie archief voormalige gemeente Zuidhom (najaar 2014) Voor de resterende actiepunten is moeilijk aan te geven hoeveel tijd een en ander gaat kosten. Voor zover mogelijk zullen wij hier in 2014 nog een begin mee maken.

10 Inventariseren op welke plekken nog meer archiefbescheiden worden beheerd en daarvoor indien nodig overeenkomsten afsluiten (start september 2014) Vastleggen van afspraken en opstellen van procedures om de duurzaame bewaring van te bewaren archiefbescheiden te kunnen waarborgen (start september 2014) Inventariseren en vaststellen funcfionele eisen digitale archiefbescheiden (start september 2014) Planning afsluiten archiefblok 1990-heden (2015, afhankelijk van stand van zaken digitalisering) Volgen landelijke ontwikkelingen e-depots (doorlopend) Ontwikkelen veiligheidsplan/calamiteitenplan archiefbewaarplaats en overige archiefiaiimte(n) (2015) Regelen intern toezicht op de archiefzorg (gewenst in het kader van de Wet revitalisering generiek toezicht) (2015) In het jaarverslag over 2014 zullen wij verslag doen van de stand van zaken met betrekking tot de bovengenoemde actiepunten. 10

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voortgangsrapportage archiefbeheer. gemeente Scherpenzeel

Voortgangsrapportage archiefbeheer. gemeente Scherpenzeel Voortgangsrapportage archiefbeheer gemeente Scherpenzeel 2014/2015 Voortgangsrapportage archiefbeheer gemeente Scherpenzeel 2014/2015 (Volgens de systematiek van kritische prestatie indicatoren voor achief-

Nadere informatie

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995 Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2013083 Onderwerp: Diverse onderwerpen op het gebied van archiefbeheer, te weten: - de invoering van de wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht. Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum)

Horizontaal Toezicht. Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) Horizontaal Toezicht Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) BHIC Generiek Toezicht Horizontale verantwoording College / DB legt verantwoording af aan raad / AB Bron: www.broodenbrij.nl

Nadere informatie

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015 Archiefinspectie RHC Alkmaar Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015 Bijlage bij de brief van de gemeentelijke archiefinspectie aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard,

Nadere informatie

Interne Memo nr. INT14-1518

Interne Memo nr. INT14-1518 Interne Memo nr. INT14-1518 Aan: college van B&W van Heerhugowaard Van: Johan Hoogewerf Datum: 30 juni 2014 Onderwerp: Verslag archief-kpi s gemeente Heerhugowaard 2014 Afschrift aan: 1. LOKALE REGELGEVING

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergşdering : j g JĮJ^J Besluit: CocsQxcrs cc^ogc/v^ŕrv^ Voorstelnümmer: gfb.ĩľ»v^ao«33 Heerhugowaard Stad van kansen Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2013083 Onderwerp: Diverse onderwerpen op het gebied

Nadere informatie

portefeuillehouder a k.,klid> -\ k-- paraaf,'

portefeuillehouder a k.,klid> -\ k-- paraaf,' Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: PD/FZ Auteur : E. de Dreu Datum

Nadere informatie

Uitwerking KPI-vragen

Uitwerking KPI-vragen Bijlage 2 bij verslag Archiefzorg en -beheer 2013 / 2014 Uitwerking KPI-vragen 1 LOKALE REGELINGEN Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke eisen? Aw art. 30.1 Aw art. 32.2 Model- Besluit

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 19

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 19 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje met de drie puntjes ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!24-06-201307-06-2013stuur

Nadere informatie

2. Interne kwaliteitszorg en toezicht Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteitsverbetering van haar informatiehuishouding?

2. Interne kwaliteitszorg en toezicht Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteitsverbetering van haar informatiehuishouding? Bijlage 1. Beantwoording van de KPI-vragen Hieronder volgen de relevante antwoorden op de KPI-vragen. Het schematische overzicht van de archief-kpi s met beantwoording in het kort is als bijlage 2 aan

Nadere informatie

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Bergen (N-H) 2015

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Bergen (N-H) 2015 Archiefinspectie RHC Alkmaar Verslag archief-kpi s Bergen (N-H) 2015 Bijlage bij de brief van de gemeentelijke archiefinspectie aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (NH),

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P.

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P. agendapunt 3.b.5 1201818 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ARCHIEFRAPPORTAGE DELFLAND (KPI) Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 4 augustus 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. 162 8 juli 2015 Informatieverordening RUD Zeeland 2015 Het Algemeen Bestuur van

Nadere informatie

*13.077867* 13.077867

*13.077867* 13.077867 *13.077867* 13.077867 Onderwerp Advies Dossiercode kwaliteitsplan digitaal archief Corsakwaliteitsplan digitaal archief Corsa MEMO INTERN Van : Jean-Luc Rouvroye Aan : zaakgericht werken Datum : 20 november

Nadere informatie

Verslag ten behoeve van horizontale verantwoording

Verslag ten behoeve van horizontale verantwoording Verslag ten behoeve van horizontale verantwoording Uitvoering Archiefwet 1995 op grond van de VNG archief KPI s Gemeente Midden-Delfland februari 2015 Opgesteld door gemeentearchivaris Delft Aan: college

Nadere informatie

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Versie april 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Leeswijzer... 4 3. Matrix Archiefwet... 5 Auteur: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

Nadere informatie

rhc 1 6MRT 2016 Of m UKJ regionaal tiistorisch centrum eindhoven

rhc 1 6MRT 2016 Of m UKJ regionaal tiistorisch centrum eindhoven rhc regionaal tiistorisch centrum eindhoven 1510936 1 6MRT 2016 Of m UKJ Raiffeisenstraat 18, 5611 CH Eindhoven Postbus 191 5600 AD Eindhoven 040-264 99 40 040-264 99 77 info@rhc-eindhoven.nl wwv/.rhc-eindhoven.nl

Nadere informatie

TIEN KEY PERFORMANCE INDICATORS/KPI S oftewel KRITISCHE PRESTATIE INDICATOREN GEMEENTELIJKE ARCHIEFKETEN

TIEN KEY PERFORMANCE INDICATORS/KPI S oftewel KRITISCHE PRESTATIE INDICATOREN GEMEENTELIJKE ARCHIEFKETEN - Bijlage bij VNG-ledenbrief Horizontale verantwoording gemeentelijke archiefketen, 21 juli 2011- VNG-MODEL TIEN KEY PERFORMANCE INDICATORS/KPI S oftewel KRITISCHE PRESTATIE INDICATOREN GEMEENTELIJKE ARCHIEFKETEN

Nadere informatie

655070 rapportage Toezichtinformatie 2014

655070 rapportage Toezichtinformatie 2014 Heemstede De raad van de gemeente Heemstede Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE Verzenddatum Bijlage Ons kenmerk Betreft 1 4 JULI 2015 655070 rapportage Toezichtinformatie 2014 Geachte raad, Op 1 oktober 2012

Nadere informatie

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet.

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet. Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij samenwerkingsverbanden, ofwel Verbonden Partijen Welke afspraken te maken tussen de Verbonden Partij en de deelnemers? Werkgroep LOPAI / sectie

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

Van: A. Paap Tel.nr.: 8878 Nummer: 14A.00430

Van: A. Paap Tel.nr.: 8878 Nummer: 14A.00430 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: A. Paap Tel.nr.: 8878 Nummer: 14A.00430 Datum: 27 oktober 2014 Team: Informatiebeleid Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen: 4 Afschrift

Nadere informatie

VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE BRIELLE 2014. (ten behoeve van horizontale verantwoording ingevolge de wet RGT)

VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE BRIELLE 2014. (ten behoeve van horizontale verantwoording ingevolge de wet RGT) VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE BRIELLE 2014 (ten behoeve van horizontale verantwoording ingevolge de wet RGT) Samenstelling i.o.v. de streekarchivaris A.A. van der Houwen, archiefinspecteur

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee alyph- v noordzeekanaalgebied AB-vergadering: 09-01-2013 DB-vergadering: Agendapunt: 10 Onderwerp: Archiefverordening Omgevingsdienst Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee Bijlagen: 1 Samenvatting:

Nadere informatie

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers?

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? RUD-werkgroep LOPAI, 10 september 2012 Wat gaat er veranderen? Met ingang

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie

raad /com; 4-t2.-i2- vka cf voorste+feaee:

raad /com; 4-t2.-i2- vka cf voorste+feaee: Postregistrator Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: VNG [VNG@VNG.NL] dinsdag 13 november 2012 11:30 gemeente Ledenbrief 12/099: Toezicht en verantwoording Archiefwet 1995 IN12.06707 IIIIIIlllllllUlllllllIHll

Nadere informatie

Archiefinspectie Noord-Hollands Archief

Archiefinspectie Noord-Hollands Archief Archiefinspectie Noord-Hollands Archief Verslag betreffende de uitoefening van het toezicht van de archivaris op het beheer van de informatie, die niet is overgebracht naar de archiefbewaarplaats Samenstelling

Nadere informatie

Archiefinspectie Archiefdienst

Archiefinspectie Archiefdienst Archiefinspectie Archiefdienst Verslag over de periode april 2011-maart 2012 betreffende de uitoefening van het toezicht van de archivaris op het beheer van de informatie, welke niet is overgebracht naar

Nadere informatie

*ZE99C6E6C79* Gemeenteraad Postbus 14 9550 AA SELLINGEN

*ZE99C6E6C79* Gemeenteraad Postbus 14 9550 AA SELLINGEN *ZE99C6E6C79* = Gemeenteraad Postbus 14 9550 AA SELLINGEN = = datum: 30 april 2014 ons kenmerk: ZA.14-26938/DU.14-20279 doorkiesnummer: (0599) 320 183 uw brief van: uw kenmerk: onderwerp: verslag en verantwoording

Nadere informatie

Er is een Archiefverordening Delfland 2011 deze is per 05-11-2011 in werking getreden en medegedeeld aan Gedeputeerde Staten

Er is een Archiefverordening Delfland 2011 deze is per 05-11-2011 in werking getreden en medegedeeld aan Gedeputeerde Staten = Taakverwaarlozing op grond van Archiefwetgeving ( Dit geldt alleen voor de onderwerpen in de kolom ) : rode arcering. Waterschap voldoet niet aan de norm (Indien op het punt waarbij staat vermeld negatief

Nadere informatie

Verslag en verantwoording over 2015 van het beheer van de archiefbewaarplaats en het gevoerde archief- en informatiebeheer

Verslag en verantwoording over 2015 van het beheer van de archiefbewaarplaats en het gevoerde archief- en informatiebeheer Verslag en verantwoording over 2015 van het beheer van de archiefbewaarplaats en het gevoerde archief- en informatiebeheer Verslag en verantwoording over 2015 van het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

JAARVERSLAG ARCHIEF 2014. Auteur Marja Disveld Functie Beleidscoördinator DIV Datum 26 november 2015 Versienummer definitief JAARVERSLAG

JAARVERSLAG ARCHIEF 2014. Auteur Marja Disveld Functie Beleidscoördinator DIV Datum 26 november 2015 Versienummer definitief JAARVERSLAG JAARVERSLAG ARCHIEF 2014 Auteur Marja Disveld Functie Beleidscoördinator DIV Datum 26 november 2015 Versienummer definitief JAARVERSLAG Inleiding Het voorliggende KPI-verslag gemeente Aalten is gebaseerd

Nadere informatie

Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers

Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers Algemeen De omgevingsdiensten voeren taken uit op het gebied van Wabo namens de provincie en de gemeenten in hun werkgebied. Welke taken dat zijn, is per

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Archiefbeheer en zorg. Colofon Opgesteld door : dhr. A.W. Boot. Datum : 21 april 2011. Versie : _1.

Jaarverslag 2010. Archiefbeheer en zorg. Colofon Opgesteld door : dhr. A.W. Boot. Datum : 21 april 2011. Versie : _1. Jaarverslag 2010 Archiefbeheer en zorg Colofon Opgesteld door : dhr. A.W. Boot Datum : 21 april 2011 Versie : _1 Document : 264 Zaaknummer : 11-12893 Inleiding.... 3 1. De wettelijke verplichting... 3

Nadere informatie

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van Statenmededeling Onderwerp Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van Jaarverslag Zorgplicht archieven 2013-2014 Aanleiding In november 2013 is

Nadere informatie

Toezicht op het informatiebeheer: meer dan KPI s alleen. Middagbijeenkomst Veranderend archieftoezicht Provinciehuis Utrecht, 18 juni 2013

Toezicht op het informatiebeheer: meer dan KPI s alleen. Middagbijeenkomst Veranderend archieftoezicht Provinciehuis Utrecht, 18 juni 2013 Toezicht op het informatiebeheer: meer dan KPI s alleen Middagbijeenkomst Veranderend archieftoezicht Provinciehuis Utrecht, 18 juni 2013 Commissie Oosting, 2008 interbestuurlijk (verticaal) toezicht op

Nadere informatie

Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010

Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010 Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010 Boxmeer, 3 februari 2012 O-ID Inhoudsopgave 1. Opdracht 2. Postbehandeling 3. Archieven 3.1 Inleiding 3.2 Dynamische archieven 3.3. Semi

Nadere informatie

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek.

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. I. Algemeen De Archiefinspectie Rijckheyt houdt, conform artikel 32 van de Archiefwet 1995, toezicht op het beheer van nog niet overgebrachte archiefbescheiden

Nadere informatie

Gemeente Delft VERZONDEN - 9 DEC, 2015. rs. T.W. Andriessen Ls. Geachte leden van de gemeenteraad,

Gemeente Delft VERZONDEN - 9 DEC, 2015. rs. T.W. Andriessen Ls. Geachte leden van de gemeenteraad, Archief Delft Retouradres : Erfgoed Delft e.o., Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de leden van de gemeenteraad Gemeente Delft bezoekadres: Oude Delft 169 2611 HR Delft Behandeld door mr. drs. G.J.M. Blom Telefoon

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Heemstede Gemeente Heemstede Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE -6 % ' ^ Datum: Onderwerp: Uw kenmerk: Ons kenmerk: 1 augustus 2012

Nadere informatie

Archiefinspectie Noord-Hollands Archief

Archiefinspectie Noord-Hollands Archief Archiefinspectie Noord-Hollands Archief Verslag over de periode van januari 2014 tot mei 2015 betreffende de uitoefening van het toezicht van de archivaris op het beheer van de informatie die nog niet

Nadere informatie

Bijlage bij collegevoorstel IBT (Interbestuurlijk Toezicht)

Bijlage bij collegevoorstel IBT (Interbestuurlijk Toezicht) Bijlage bij collegevoorstel IBT (Interbestuurlijk Toezicht) VERANTWOORDING U treft aan het verslag van de coördinator DIV met betrekking tot het archief van de Gemeente Achtkarspelen. Daarmee worden zowel

Nadere informatie

*3053352* Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck Postbus 2090 6020 AB BUDEL. Inspectierapportage.

*3053352* Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck Postbus 2090 6020 AB BUDEL. Inspectierapportage. Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck Postbus 2090 6020 AB BUDEL Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl

Nadere informatie

GEMEENTE VELSEN 1 * APR. 2015

GEMEENTE VELSEN 1 * APR. 2015 noord-hollands archief a Theo Pieters Gemeente Velsen Postbus 465 1970 AL IJMUIDEN X0 GEMEENTE VELSEN INGEK NR Docinfo 1 * APR. 2015 Datum: 9 april 2015 Onderwerp: Jaarverslag 2014 Uw kenmerk: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Onderwerp: Voortgang op het Plan van Aanpak archief KPI s Nummer: 861619

Onderwerp: Voortgang op het Plan van Aanpak archief KPI s Nummer: 861619 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5.2.C BIJLAGE 2 Onderwerp: Voortgang op het Plan van Aanpak archief KPI s Nummer: 861619 In D&H: 16-09-2014 Steller: drs.

Nadere informatie

*3078514* Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek Postbus 3 5080 AA HILVARENBEEK. Inspectierapportage

*3078514* Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek Postbus 3 5080 AA HILVARENBEEK. Inspectierapportage Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek Postbus 3 5080 AA HILVARENBEEK Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11

Nadere informatie

Waterschap [WET REVITALISERING GENERIEK TOEZICHT]

Waterschap [WET REVITALISERING GENERIEK TOEZICHT] Waterschap ei [WET REVITALISERING GENERIEK TOEZICHT] Verslag toepassing Wet Revitalisering Generiek Toezicht Kritische Prestatie Indicatoren (KPľs) p. 2-7 p. 8-17 Wet Revitalisering Generiek Toezicht (WRGT)

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Interbestuurlijk Toezicht

Jaarverslag 2014 Interbestuurlijk Toezicht Jaarverslag 2014 Interbestuurlijk Toezicht Stafbureau Ondersteuning Bestuur en Directie Provincie Fryslân versie: 18 februari 2015 status: vastgesteld door GS op 17 maart 2015 Jaarverslag 2014 IBT Pagina

Nadere informatie

i 28 mei 2015 BMO/fzci Kees Ruigrok

i 28 mei 2015 BMO/fzci Kees Ruigrok Adviesformulier 23 Het college van B. en W. De burgemeester El De secretaris El Het managementteam Agendanummer: Datum: Afdeling/team: Adviseur: i 28 mei 2015 BMO/fzci Kees Ruigrok Reg.nr. Par. manager:

Nadere informatie

Dienst.. De heer. Postbus.. 1000 AN AMSTERDAM. adejonker@stadsarchief.amsterdam.nl. Archiefinspectie. Geachte heer..,

Dienst.. De heer. Postbus.. 1000 AN AMSTERDAM. adejonker@stadsarchief.amsterdam.nl. Archiefinspectie. Geachte heer.., Bezoekadres Vijzelstraat 32 1017 HL Amsterdam Postbus 51140 1007 EC Amsterdam Telefoon 020 2511 511 Fax 020 2511 512 Retouradres: Stadsarchief, Postbus 51140, 1007 EC Amsterdam Dienst.. De heer. Postbus..

Nadere informatie

Hierbij stuur ik u als waterschapsarchivaris het Archief KPI-verslag toe van 2014.

Hierbij stuur ik u als waterschapsarchivaris het Archief KPI-verslag toe van 2014. Wjlprich.ip [ j Rijn en Ij'.snl 15.03649 Waterschap Rijn en IJssel t.a.v. Dijkgraaf en Heemraden Liemersweg 2 7006 GG DOETINCHEM Waterschap Rijn en IJssel ingekomen - 8 APR, 2015 Doetinchem Ons kenmerk

Nadere informatie

Nota Interbestuurlijk Toezicht 2013-I

Nota Interbestuurlijk Toezicht 2013-I Nota Interbestuurlijk Toezicht 2013-I van het college van burgemeester en wethouders van Winsum over de uitvoering van wettelijke taken ten behoeve van het interbestuurlijk toezicht. Vastgesteld op 7 mei

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Besluit Informatiebeheer gemeente Wijdemeren 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren; gelet op de artikelen 30 en 32 van de Archiefwet 1995; en gelet op artikel 7 van

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst Archiefbeheer Venlo Venray

Dienstverleningsovereenkomst Archiefbeheer Venlo Venray Dienstverleningsovereenkomst Archiefbeheer Venlo Venray De gemeente Venray, ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer J.J.P.M. Gilissen, handelend

Nadere informatie

Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 Gemeenteraad Oostzaan

Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 Gemeenteraad Oostzaan Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Bezoekadres Postadres Gemeentehuis Kerkbuurt4, 1511 BD Oostzaan Postbus 20, 1 530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 Gemeenteraad Oostzaan E-maii Kerkbuurt

Nadere informatie

*2893512* Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk Postbus 10101 5060 GA OISTERWIJK. Inspectierapportage

*2893512* Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk Postbus 10101 5060 GA OISTERWIJK. Inspectierapportage Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk Postbus 10101 5060 GA OISTERWIJK Brabantlaan 1 Postbus 90151 -Hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl

Nadere informatie

Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen (Archiefverordening)

Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen (Archiefverordening) ARCHIEFVERORDENING PROVINCIE FRYSLÂN 2014 Provinciale Staten van Fryslân; gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van { }; gelet op de artikelen 27, 28 en 29 van de Archiefwet 1995; BESLUITEN: vast

Nadere informatie

Jaarverslag (Nulmeting) Interbestuurlijk Toezicht

Jaarverslag (Nulmeting) Interbestuurlijk Toezicht Jaarverslag (Nulmeting) Interbestuurlijk Toezicht INLEIDING Op 1 oktober 2012 is de Wet Revitalisering Generiek toezicht in werking getreden. Volgens de Memorie van Toelichting is deze wet in het leven

Nadere informatie

M. Schreurs, W.v.d. Wetering, S. Nicolasen, E. van Leeuwen

M. Schreurs, W.v.d. Wetering, S. Nicolasen, E. van Leeuwen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: A. Paap Tel nr: 8878 Nummer: 15A.00433 Datum: 15 juli 2015 Team: Informatiebeleid Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: M. Schreurs,

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 09.0011. Rv. nr.: 09.0011 B&W-besluit d.d.: 10 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0060

RAADSVOORSTEL 09.0011. Rv. nr.: 09.0011 B&W-besluit d.d.: 10 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0060 RAADSVOORSTEL 09.0011 Rv. nr.: 09.0011 B&W-besluit d.d.: 10 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0060 Naam programma +onderdeel: Bestuur en Organisatie, product Archief. Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

III III IIIII III llllll IIII 15ink04627

III III IIIII III llllll IIII 15ink04627 Memo Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek Cc: Van: Lieneke van Tilburg Datum: 5 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02700 Onderwerp: Stand van zaken informatiehuishouding gemeente Oude IJsselstreek Bijgevoegde documenten

Nadere informatie

noord-hollands archief 23 JUNI20H Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Heemstede Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE

noord-hollands archief 23 JUNI20H Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Heemstede Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE noord-hollands archief Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Heemstede Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE 23 JUNI20H Datum: Onderwerp: Uw kenmerk: Ons kenmerk: 18juni 2014 Jaarverslag

Nadere informatie

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998)

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998) Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden; gelet op artikel 8 van de Archiefverordening besluit vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de documenten van

Nadere informatie

VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE WESTVOORNE 2013

VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE WESTVOORNE 2013 VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE WESTVOORNE 2013 (ten behoeve van horizontale verantwoording) Van: college van Burgemeester en Wethouders Westvoorne Aan: gemeenteraad Westvoorne Opgesteld

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Mandaatbesluit ten behoeve van het archiefbeheer door Milieudienst IJmond Collegebesluit 1. Het college besluit het Mandaatbesluit Milieudienst IJmond vast te stellen.

Nadere informatie

IN14.02G64 «llllillllllllllllllllilllllll. GEMEENTE BEUìV INGEKOMEN. Ì y MEI nu. Ons kenmerk AR00/14.0006220

IN14.02G64 «llllillllllllllllllllilllllll. GEMEENTE BEUìV INGEKOMEN. Ì y MEI nu. Ons kenmerk AR00/14.0006220 Regionaal Archief Nijmegen G E M E E N T E ijmegen Extra afschriften voor: Archiefinspectie AROO Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beuningen Postbus 14 6640 AA Beuningen IN14.02G64

Nadere informatie

*3042244* Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdonk Postbus 5 5386 ZG GEFFEN. Inspectierapportage.

*3042244* Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdonk Postbus 5 5386 ZG GEFFEN. Inspectierapportage. Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdonk Postbus 5 5386 ZG GEFFEN Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl

Nadere informatie

agendapunt 3.b.5 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERVANGING VAN TE BEWAREN FYSIEKE ARCHIEFBESCHEIDEN DOOR EEN DIGITAAL EXEMPLAAR

agendapunt 3.b.5 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERVANGING VAN TE BEWAREN FYSIEKE ARCHIEFBESCHEIDEN DOOR EEN DIGITAAL EXEMPLAAR agendapunt 3.b.5 1176471 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERVANGING VAN TE BEWAREN FYSIEKE ARCHIEFBESCHEIDEN DOOR EEN DIGITAAL EXEMPLAAR Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 31

Nadere informatie

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 ARCHIEFBESLUIT 1995 (Tekst geldend op: 06-09-2007) Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Noord-Hollands Archief

Noord-Hollands Archief noord-hollands archief Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN Datum: 28 mei 2014 Onderwerp: Jaarverslag 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06211

Nadere informatie

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Hoofdstuk 2: Het archiefbeheer in de dynamische fase Hoofdstuk 3: Het archiefbeheer

Nadere informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie Documentair StructuurPlan Een handleiding naar informatie over informatie Handleiding en model Documentair StructuurPlan Inhoudsopgave Inleiding...3 De onderdelen van een Documentair StructuurPlan...5

Nadere informatie

Aanvullend beleidskader voor het interbestuurlijk archieftoezicht provincie Noord-Brabant

Aanvullend beleidskader voor het interbestuurlijk archieftoezicht provincie Noord-Brabant Aanvullend beleidskader voor het interbestuurlijk archieftoezicht provincie Noord-Brabant Nieuwe schoenen Het is niet gewenst direct de oude schoenen weg te doen, terwijl de nieuwe nog niet zijn aangemeten

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 10 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00140* 14RDS00140 Onderwerp Vaststellen Archiefverordening 2014 1 Samenvatting Op grond van de Archiefwet 1995 dienen de gemeenteraden verordeningen op te

Nadere informatie

Zaakgericht werken. Adviesrapport Peel en Maas

Zaakgericht werken. Adviesrapport Peel en Maas Zaakgericht werken Adviesrapport Peel en Maas Ed Vullings juni 2012 Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Huidige situatie 4 1.2 Doelstelling 4 2 Voorwaarden zaakgericht werken 5 2.1 Organisatorische

Nadere informatie

III MPGSD2O1 4012110580338

III MPGSD2O1 4012110580338 t 4 R E G I O N A A L ti[archief t DORDRECHT III MPGSD2O1 4012110580338 GSD 21.01.2014 0338 OPIPP1177791.1PIP 11/11 aonderdeel VAN 00RORECHTS MUSEUM Postadres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Gemeente Sliedrecht

Nadere informatie

ONTVANGEN 1 7 2012 Regionaal Archief

ONTVANGEN 1 7 2012 Regionaal Archief ONTVANGEN 1 7 2012 Regionaal Archief Alkmaar *B201219840* Bezoekadres Bergerweg 1 1815 AC Alkmaar Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Postbus 390 1700 AJ HEERHUGOWAARD Postadres Postbus 9232 1800

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. 368 13 november 2015 Besluit informatiebeheer RUD Zeeland 2015 Het Dagelijks

Nadere informatie

Verslag horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente Meppel over 2014

Verslag horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente Meppel over 2014 Nr. 950100 Verslag horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente Meppel over 2014 Versie d.d. 14 oktober 2015 Vastgesteld door B&W d.d. 8 december 2015 Ter kennisname naar de Raad d.d. 17 december

Nadere informatie

Behandeling in de raadscommissie

Behandeling in de raadscommissie Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad CASENUMMER 12G201781 PORT.HOUD: Schelberg ONDERWERP: Horizontale verantwoording archiefbeheer 2012. Griffie-advies voor behandeling in commissie

Nadere informatie

VNG HANDREIKING. Horizontale verantwoording Archiefwet 1995 via Kritische Prestatie Indicatoren (KPI s)

VNG HANDREIKING. Horizontale verantwoording Archiefwet 1995 via Kritische Prestatie Indicatoren (KPI s) VNG HANDREIKING Horizontale verantwoording Archiefwet 1995 via Kritische Prestatie Indicatoren (KPI s) VNG Handreiking Horizontale verantwoording Archiefwet 1995 via Kritische Prestatie Indicatoren (KPI

Nadere informatie

b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is getreden per 01-04-2010;

b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is getreden per 01-04-2010; BESLUIT INFORMATIEBEHEER GEMEENTE WAALWIJK 2014 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1. 1. Dit besluit bedoelt met: a. wet de Archiefwet 1995; b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is

Nadere informatie

Horizontale verantwoording Archiefwet 1995 via Kritische Prestatie Indicatoren (KPI s) Tweede, Geactualiseerde versie APRIL 2013

Horizontale verantwoording Archiefwet 1995 via Kritische Prestatie Indicatoren (KPI s) Tweede, Geactualiseerde versie APRIL 2013 VNG Handreiking Horizontale verantwoording Archiefwet 1995 via Kritische Prestatie Indicatoren (KPI s) Tweede, Geactualiseerde versie APRIL 2013 VNG Handreiking Horizontale verantwoording Archiefwet 1995

Nadere informatie

Normenset Archivering Amsterdam

Normenset Archivering Amsterdam Amsterdam Normenset bestemd voor de organisatie en inrichting van een digitale en analoge beheeromgeving voor de archivering van informatie binnen de gemeente Amsterdam Datum: Auteur: G. Zwagerman,, Hoofd

Nadere informatie

BESLUIT INFORMATIEBEHEER PROVINCIE FRYSLAN 2014. De commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân;

BESLUIT INFORMATIEBEHEER PROVINCIE FRYSLAN 2014. De commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân; BESLUIT INFORMATIEBEHEER PROVINCIE FRYSLAN 2014 De commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, en Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening Provincie

Nadere informatie

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN INHOUD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Begripsbepalingen Verantwoordelijkheden en organisatie archiefbeheer Archiefbeheer Postregistratie

Nadere informatie

Jaarverslag. Provinciaal archieftoezicht. Provincie Zeeland 2012-2013

Jaarverslag. Provinciaal archieftoezicht. Provincie Zeeland 2012-2013 Jaarverslag Provinciaal archieftoezicht Provincie Zeeland 2012-2013 Inhoud Managementsamenvatting 3 Inleiding 5 1. Wettelijk kader 6 2. Analoog archiefbeheer 8 2.1. Inleiding 8 2.2. Bevindingen 8 2.3.

Nadere informatie

Onderzoekbrief Toezicht op archiefzorg provincie Limburg. 1. Inleiding

Onderzoekbrief Toezicht op archiefzorg provincie Limburg. 1. Inleiding Onderzoekbrief Toezicht op archiefzorg provincie Limburg 1. Inleiding Toegankelijke en betrouwbare overheidsinformatie is essentieel voor goed bestuur. Alleen wanneer de digitale en papieren informatiehuishouding

Nadere informatie

Vervanging van papieren bouw- en omgevingsvergunningen door digitale reproducties

Vervanging van papieren bouw- en omgevingsvergunningen door digitale reproducties Reg. nr.: 1310408 Afdeling: Concern en Dienstverlening Onderwerp Vervanging van papieren bouw- en omgevingsvergunningen door digitale reproducties Samenvatting Gemeenten vallen onder de werking van de

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond: Gelezen het voorstel van de secretaris; Gelet op artikel 4 van de Arehiefverordening gemeenschappelijke regeling DCMR

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

Besluit Informatiebeheer Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Besluit Informatiebeheer Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening en

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Leiderdorp BESLUITEN

Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Leiderdorp BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Leiderdorp BESLUITEN Behoudens advies van de commissie MSCG De raad voor te stellen een gemeenschappelijke regeling aan te gaan

Nadere informatie

TOEZICHT OP HET INFORMATIEBEHEER VAN DE GEMEENTE AMSTERDAM. ARCHIEFINSPECTIEVERSLAG over de jaren 2012 en 2013

TOEZICHT OP HET INFORMATIEBEHEER VAN DE GEMEENTE AMSTERDAM. ARCHIEFINSPECTIEVERSLAG over de jaren 2012 en 2013 TOEZICHT OP HET INFORMATIEBEHEER VAN DE GEMEENTE AMSTERDAM ARCHIEFINSPECTIEVERSLAG over de jaren 2012 en 2013 VERSLAG VAN DE GEMEENTEARCHIVARIS AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN AMSTERDAM OP GROND VAN

Nadere informatie

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie bij de provincie Noord-Brabant

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie bij de provincie Noord-Brabant Startnotitie informatie bij de provincie Noord-Brabant 1. Inleiding Duurzame toegankelijkheid van informatie hangt af van de manier waarop informatiedragers, zoals nota s, brieven en emailberichten worden

Nadere informatie

Openbaar. Jaarverslag gemeentearchivaris over 2014. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Jaarverslag gemeentearchivaris over 2014. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Jaarverslag gemeentearchivaris over 2014 Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Op grond van de Archiefverordening

Nadere informatie

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen.

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen. HANDREIKING Onderwerp Archiveren digitale ruimtelijke plannen Aan Gebruikers RO Standaarden Van Geonovum, Monique van Scherpenzeel Datum 3 februari 2010 Status publiek In deze handreiking is aangegeven

Nadere informatie