To the POINT? Presentatie conclusies en aanbevelingen onderzoek POINT. Arjen Boersma. 2 juni 2008, Den Haag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "To the POINT? Presentatie conclusies en aanbevelingen onderzoek POINT. Arjen Boersma. 2 juni 2008, Den Haag"

Transcriptie

1 To the POINT? Presentatie conclusies en aanbevelingen onderzoek POINT Arjen Boersma 2 juni 2008, Den Haag

2 Wat is er gedaan? Interviews deskundigen: Grijpink (Keteninformatisering): In een keten moet alles kunnen. Geen macht in de keten PI s: doen nooit recht aan werkelijk lokaal proces Management informatie: wel signaleren maar nooit sturen Schrijvers(AWBZ/WMO): Patiënt centraal? Kleine zorgaanbieders redden het niet Toekomst EPD, wat gebeurt er met POINT? Lokale optimalisatie->slecht voor de keten Grenzen organisaties vervagen->rollen ook Redductie vrije velden, betere kwaliteit van informatie

3 Wat is er gedaan? Interviews deskundigen: Westert (Kwaliteit 1ste & 2de lijnszorg): Organiseer per doelgroep onderstuning Zijn de belangen gelijk? Is het voordeel evenredig verdeeld? Patiënt als informatiedrager Scheper (Business Maturity Model): Schaalvergroting Doel managementinformatie Prestatie indicatoren zijn compromis-> te algemeen? Waardeopvatting van prestatie indocatoren hetzelfde?

4 Wat is er gedaan? Observatie gebruikers niveau: De Haagse transferketen: To the POINT? POINT wordt als zeer positief ervaren omdat het processtappen koppelt Minder fax/mail verkeer waardoor er minder cases zoek raken De status van de aanvraag altijd en snel te achterhalen is Management dashboard nog niet/weinig gebruikt vanwege laag volume( februariapril) Management dashboard niet goed bekend Ketenbewustzijn gering, daardoor selectieve informatiedeling op basis van ervaring en intuïtie Verschil in opvatting van begrippen Algemene ontevredenheid over kwaliteit van gedeelde informatie vanuit verpleegafdelingen

5 Wat is er gedaan? De Haagse transferketen: To the POINT? Observatie en interview leidinggevend niveau: Grote meerwaarde POINT ivm sneller en beter proces Door Tracking & Tracing stagnatie proces signaleren en verantwoordelijke aanspreken Management dashboards nog weinig gebruikt vanwege laag volume Toch wel signalering mogelijk obv dashboards Geen ondersteuning in sturing van proces Sterke behoefte doorontwikkeling dashboards Onduidelijkheid van meetmomenten

6 Wat is er gedaan? Interview bestuurlijk niveau: De Haagse transferketen: To the POINT? Meerwaarde POINT is dat de patiënt sneller en beter overgeplaatst wordt Voordeel voor verzenders is dat verkeerde bed problematiek aangepakt wordt Er wordt relatief weinig rekening gehoudem met ketenpartners bij het opstellen van de jaarplannen Voordeel voor de ontvangers soms niet in verhouding tov verzenders CIZ wordt als erg belangrijke schakel gezien, participatie van hen is essentieël.

7 Wat is er gedaan? De Haagse transferketen: To the POINT? Literatuur onderzoek, typering: Keteninformatisering: Het dominante ketenprobleem is dat een patiënt na opname in het ziekenhuis nog niet in staat is om (volledig zelfstandig) terug te keren naar de thuissituatie terwijl dat medisch gezien wel van belang is waardoor de zorg gecontinueerd dient te worden, maar wel buiten het ziekenhuis. Ketenintegratie:het zodanig op elkaar afstemmen van logistieke activiteiten tussen en binnen afzonderlijke logistieke schakels, dat de logistieke processen als een geïntegreerd geheel kunnen worden bestuurd. De logistieke activiteiten moeten daarbij worden onderscheiden door een geïntegreerd informatiesysteem, met het doel de logistieke prestatie van de gehele keten te optimaliseren. Broker: een onafhankelijke partij die in zijn primaire proces niets van doen heeft met de ketenpartners. Deze rol vervult de Stichting Transmurele Zorg. De stichting brengt partijen samen, stimuleert samenwerking, streeft naar uitwisseling van informatie, etc. Deze rol heeft POINT ook, het verbind en bevordert maar oefent geen macht uit maar verleidt tot participatie.

8 Wat is er gedaan? De Haagse transferketen: To the POINT? Literatuur onderzoek, typering: Virtueel Netwerk: een samenwerkingsverband dat op vrijwillige basis werkt. De traditionele macht uit de SCM komt grotendeels te vervallen of krijgt een heel andere uitingsvorm. Een kenmerk is dat de organisator niets met het fysieke proces te maken heeft. De STZ zal ook nooit verantwoordelijk worden gehouden voor het niet slagen van een enkele patiënttransfer. Transactionele samenwerking: het verbeteren van het ketenproces en het effectief en efficiënt uitwisselen van mensen, producten of informatie. In het publieke domein werkt men samen rondom een patiënt, zodat men vraaggericht kan handelen. Het gaat er om elkaar te stimuleren om samen te werken, omdat samenwerken vaak niet af te dwingen is.

9 Wat is er gedaan? De Haagse transferketen: To the POINT? Literatuur onderzoek, voorwaarden geoptimaliseerd transferproces: Ketenbewustzijn: bij het uitvoeren van de werkzaamheden dient men zich bewust te zijn van het effect voor de ketenpartners Participatie: alle relevante partijen dienen urgentie te geven aan deelname Belangen: het is niet noodzakelijk dezelfde belangen te hebben, als de belangen onderling maar tot een werkbare situatie leiden Afstemming: organisaties dienen gericht te zijn op samenwerking waardoor overlapping voorkomen wordt

10 Wat is er gedaan? De Haagse transferketen: To the POINT? Literatuur onderzoek, voorwaarden geoptimaliseerd transferproces: Balans in ontwikkeling: organisaties dienen suboptimalisatie te voorkomen door de gehele organisatie te ontwikkelen en niet een aspect alleen. POINT staat in ontwikkeling boven de aangesloten organisaties Ketenregie: de ketenregisseur verleidt (potentiële)ketenpartners tot samenwerking Gelijkheid in begripskennis: begrippen die door deling van informatie door meerdere organisaties gebruikt worden, dienen hetzelfde te worden opgevat Win-Win situatie: samenwerking dient voor iedere ketenpartner een (commercieel)voordeel tot gevolg te hebben

11 Wat is er gedaan? De Haagse transferketen: To the POINT? Literatuur onderzoek, managementinformatie voor ketensamenwerking: Wanneer ketenpartners elkaar beoordelen op hun prestatie, is het een eerste vereiste dat er geen misverstand bestaat over de wijze waarop een prestatieindicator wordt gedefinieerd en wordt gemeten Bij het definiëren van logistieke prestatie indicatoren is er slechts één ding van belang, namelijk de tevredenheid van de uiteindelijke klant. Het maakt de klant niet uit hoe lang de levertijd van de ene naar de andere schakel is of welke kosten hieraan verbonden zijn. Goede prestatie indicatoren voor de keten gaan uit van de eindconsument. Bovendien moeten de prestatie indicatoren zo gedefinieerd zijn dat de oorzaken van de problemen in de keten duidelijk worden, zodat hierop kan worden gestuurd 1.Geen misverstand over de definitie en meting van de LPI. 2.Tevredenheid van de patiënt (klant) staat centraal. 3.Het toont de oorzaken van problemen aan.

12 Conclusies en aanbevelingen Gebruikers niveau 6 conclusies 8 aanbevelingen Leidinggevend niveau 2 conclusies 5 aanbevelingen Bestuurlijk niveau 3 conclusies 5 aanbevelingen

13 Conclusies algemeen Gebruikers niveau: De Haagse transferketen: To the POINT? Men is zeer positief over de functionaliteit van POINT Duidelijke verbetering ten opzichte van de oude manier van werken Minder gebeld/gefaxt Het risico dat een aanvraag zoek raakt is sterk gereduceerd De kwaliteit van de informatieoverdacht is verbeterd, waardoor de nazorg goed aansluit op de zorg die in het ziekenhuis geboden is Het mogelijk geworden om te signaleren dat een aanvraag stagneert in een bepaalde fase Groot voordeel dat er over de totale transferketen een standaard logistiekproces vastligt

14 Conclusies(1/6) en aanbevelingen Gebruikers niveau: De kwaliteit (volledig en juistheid) van de informatie die gedeeld wordt is niet consistent Daardoor moet er veel aangevuld/hersteld worden. Dit heeft effect op het transferpunt (en de zorgaanbieders) Het bewustzijn van het traject/proces na het ziekenhuis, op de verpleegafdeling is niet optimaal Het bevorderen van het bewustzijn wordt als zeer lastig verwacht, gelet op het grote aantal medewerkers dat het betreft

15 Conclusies en aanbevelingen (1-8) Gebruikers niveau: Korte termijn, hoge prioriteit: Standaardiseer de informatie die door de verpleegafdelingen wordt ingevoerd. Vrije tekst velden genereren kwalitatief onvoldoende goede informatie. Door het aantal vrije velden te reduceren en te vervangen door dropdown menu s zal de waarde van de informatie stijgen. Het is van belang dat de keuzemogelijkheden van de dropdown menu s recht doen aan de vraag die achter de huidige vrije velden zit.

16 Conclusies en aanbevelingen (2-8) Gebruikers niveau: middellange termijn, hoge prioriteit: Stel 3 tot 5 categorieën op van zorgbehoeften die mogelijk zijn voor een patiënt. Deze categorisering is ingedeeld op basis van de informatiebehoefte. Het gaat dan niet om welk type nazorg of ziektebeeld, maar om de informatie die gedeeld dient te worden met de ketenpartners. Stel vervolgens per categorie vast welke informatie nodig is, en richt POINT daarop in. Hierdoor zal het aantal invoermogelijkheden gereduceerd kunnen worden. Dit heeft als voordeel dat de medewerker niet meer zelf op basis van ervaring en intuïtie hoeft te bepalen wat wel en wat niet relevante informatie is, maar dat het bepaald wordt op basis van informatiebehoefte van de ketenpartners.

17 Conclusies en aanbevelingen (3/8) Gebruikers niveau: middellange termijn, normale prioriteit: Maak efficiënt en effectief gebruik van de medewerkers aan de hand van competenties van hen, met betrekking tot het verzamelen en delen van informatie. Het is niet wenselijk dat medewerkers met competenties die complexe aanvragen aankunnen, eenvoudige aanvragen te laten afhandelen. Bepaal per eerder genoemde categorie wat de verwachte complexiteit is van de aanvraag. Label dat complexiteitsniveau in POINT aan een case op basis van de categorie. Stel vervolgens per medewerker vast welk complexiteitsniveau deze aankan en koppel dat aan diens account. Zo kan POINT vervolgens de verdeling van de cases bepalen aan de hand van competenties van medewerkers en de complexiteit van de aanvraag.

18 Conclusies en aanbevelingen (4/8) Gebruikers niveau: lange termijn, lage prioriteit: Analyseer per eerder genoemde categorie welke fase van het proces het meest tijdrovend is. Dit kan betrekking hebben op de moeilijkheid om bepaalde informatie te verzamelen, en dus de tijd die het kost. De ene keer kan dat een fase zijn bij het transferpunt, de andere keer het CIZ. Zorg er vervolgens voor dat de case zo snel mogelijk bij het betreffende knelpunt aankomt. Dit kan door de case in alle voorliggende fases prioriteit te geven. Deze prioriteitsbepaling kan naast de huidige urgentiebepaling van cases in het zoekscherm werken. De urgentiebepaling heeft dan betrekking op de medische noodzaak en het prioriteitssysteem op de logistieke noodzaak.

19 Conclusies(2/6) en aanbevelingen Gebruikers niveau: Het gebruikers overleg is een goed instrument om zicht op de stand van zaken te houden. Een belangrijk aspect van ketensamenwerking is dat de relatie tussen de ketenpartners goed is, hiertoe dragen de overleggen bij. Het blijkt echter dat lang niet alle discussiepunten ter tafel komen tijdens het overleg. De POINT website wordt nog relatief weinig gebruikt. Dit heeft onder andere te maken met dat veel gebruikers niet gewend zijn aan media als webfora. Het kan een grote meerwaarde hebben als er meer gebruik wordt gemaakt van het forum en de website. Men kan leren van vragen van anderen en de antwoorden van de projectleider zal een groter bereik hebben.

20 Conclusies en aanbevelingen (5/8) Gebruikers niveau: korte termijn, lage prioriteit: Streef er naar zo veel mogelijk vragen over POINT zelf en het transferproces via de website van POINT te laten lopen. Deze dient dan wel bekender en meer gebruikt te worden door de gebruikers. Dit zou kunnen door de communicatie via de site te laten lopen. Stuur in plaats van een bericht met volledige inhoud, een bericht met een korte mededeling en een link naar de website, waar het volledige bericht te vinden is. Hierdoor zal de site beter bezocht worden en is te verwachten dat men verder zal kijken op de site.

21 Conclusies (3/6) en aanbevelingen Gebruikers niveau: Voor de urgentiebepaling is de datum medisch uitbehandelt een belangrijke indicator. Alle organisaties bepalen aan de hand van deze datum hoeveel haast er gemaakt wordt met de afhandeling van een case. Het is van groot belang voor de kwaliteit van het transferproces dat er duidelijkheid is over de begrippen die gehanteerd worden. Er bestaat echter veel onduidelijkheid over de datum. De medici stellen vast wat de datum is, maar het wordt als zeer lastig ervaren om een exacte datum vast te stellen. Medici, verpleegkundigen, transfermedewerkers, het CIZ en de zorgaanbieders verbinden een waarde aan deze datum. Maar de benadering is verschillend in verband met de aard van de werkzaamheden van een POINT gebruiker. Hierdoor is er weinig vertrouwen in de indicator.

22 Conclusies en aanbevelingen (6/8) Gebruikers niveau: Middellange termijn, normale prioriteit. Vervang de datum medische uitbehandeling voor termijn medische uitbehandeling. De termijnen kunnen dan zijn, binnen 1 dag, binnen 2-3 dagen, binnen 4-5 dagen, etc.. Het voordeel is dat er voor de medici dan minder druk komt te liggen op de exacte voorspelling, maar dat er wel een indicatie van een termijn kan worden aangegeven. Er is wel een exacte datum nodig voor bepaalde administratieve zaken. Hiervoor kan de uiteindelijke datum ontslag gebruikt worden. Ter controle kan de datum ontslag naast de aangegeven termijn gelegd worden. Hierdoor kan de urgentiebepaling in het transferproces op basis van de medische uitbehandeling blijven bestaan, en zal die beter toepasbaar worden.

23 Conclusies (5/6) en aanbevelingen Gebruikers niveau: Momenteel stopt vaak de informatieoverdracht via POINT bij het front office van een zorgaanbieder, de klantenservice of zorgwinkel. De informatie wordt na in behandeling neming echter verder in de organisatie gedeeld. Daartoe worden alle relevante schermen uitgeprint en doorgefaxt. Feitelijk kan dus gesteld worden dat de informatie overdracht in de transferketen via POINT stopt voor het daadwerkelijke eindpunt, namelijk de persoon die de nazorg gaat leveren. POINT heeft wel de functionaliteit om de informatie te delen tot aan de daadwerkelijke eindgebruiker. Er wordt weinig gebruik gemaakt van deze functionaliteit terwijl dat wel wenselijk is.

24 Conclusies en aanbevelingen (7/8) Gebruikers niveau: middellange termijn, normale prioriteit: Breng de functionaliteit extra onder de aandacht van de gebruikers en benadruk de meerwaarde ervan.

25 Conclusies (6/6) en aanbevelingen Gebruikers niveau: De verwachting is dat POINT voor meer dan alleen de AWBZ transfers ingezet gaat worden. Wanneer dat het geval is, zal er een jongere categorie patiënten via POINT afgehandeld worden. Momenteel vindt er nog geen directe aanlevering van informatie door patiënten zelf in POINT. Deskundigen zien de patiënt als belangrijkste informatiedrager.

26 Conclusies en aanbevelingen(8/8) Gebruikers niveau: lange termijn, lage prioriteit: Richt in POINT mogelijkheden in, waar patiënten zelf gegevens en wensen kunnen invullen. Dit dient dan voor opname gedaan te worden. Hierdoor zal er een beter beeld van de patiënt kunnen ontstaan.

27 Conclusies algemeen Leidinggevend niveau: De Haagse transferketen: To the POINT? De management informatie die POINT genereert wordt als een positieve ontwikkeling ervaren. Er kan gesignaleerd worden als er een grote verandering in de prestaties plaats vindt in de eigen organisatie of bij een ketenpartner. Daarop kan en wordt ingegrepen door de leidinggevenden door contact op te nemen met de betreffende verantwoordelijke. Dit is wederom een groot voordeel ten opzichte van de oude situatie, waarin dat veel lastiger was.

28 Conclusies (1/2) en aanbevelingen Leidinggevend niveau: Uit onderzoek blijkt dat de verwachting van de dashboards tweedelig is. Enerzijds verwacht men een signalerend aspect, anderzijds een sturend. Het signalerend aspect heeft betrekking op algemene prestaties van de organisatie in de transferketen. Ook is er de behoefte om te weten te komen wat de reden van de afwijking is. Het is momenteel niet mogelijk om dat te achterhalen. Dit komt omdat de management dashboards daartoe niet ontwikkeld zijn. Dit is de reden dat bijna alle onderzochte instellingen aangeven niet te kunnen sturen op basis van de management dashboards. De dashboards worden door de transferpunten ook gezien als een instrument om naar het management terug te koppelen over de werkdruk die er is, dit is oneigenlijk gebruik ervan.

29 Conclusies(1/2) en aanbevelingen Leidinggevend niveau: Het voorgaande toont aan dat de logistieke prestatie indicatoren die ten grondslag liggen aan de meting niet goed zijn. Deze dienen namelijk te voldoen aan de volgende eigenschappen: 1.Geen misverstand over de definitie en meting van de LPI. 2.Tevredenheid van de patiënt (klant) staat centraal. 3.Het toont de oorzaken van problemen aan. Geconcludeerd wordt dat de huidige LPI s niet sterk zijn. De basis is aanwezig, de communicatie rond de prestatie meting is onvoldoende. Het is voor de patiënt niet mogelijk zijn tevredenheid over de transfer aan te geven. Ook is het niet/slecht mogelijk te sturen op de LPI s omdat de oorzaken van problemen niet achterhaald kunnen worden.

30 Conclusies en aanbevelingen (1/5) Leidinggevend niveau: korte termijn, hoge prioriteit: Om tot sturing te komen op basis van de huidige dashboards zijn er de mogelijkheden. Het heeft betrekking op het uitdiepen van de huidige prestatie meters. Momenteel geven deze percentages weer die aangeven hoe er gepresteerd wordt ten opzichte van de normtijden. Het is nog niet mogelijk de meters uit te diepen. Door mogelijk te maken dat er op de prestatiemeters doorgeklikt kan worden, kan een leidinggevende beter achterhalen welke cases, afdeling, patiëntgroep, ketenpartner en soort aanvragen de oorzaak zijn van de weergegeven percentages in de dashboards. Hierdoor kan er gerichter ingegrepen worden als dat nodig blijkt.

31 Conclusies en aanbevelingen (2/5) Leidinggevend niveau: middellange termijn, normale prioriteit: Om te kunnen sturen is er meer informatie uit POINT nodig. Deze informatie zit gedeeltelijk al in POINT, het is zaak deze informatie goed boven water te krijgen. Ontwikkel nieuwe dashboards. Hiermee zouden de leidinggevenden zelf relaties kunnen leggen tussen zaken die ze willen meten. Daardoor zou beter tegemoet gekomen worden aan de informatiebehoefte van de leidinggevenden. Het van groot belang dat de leidinggevenden zelf relaties tussen leggen tussen gegevens.

32 Conclusies en aanbevelingen (3/5) Leidinggevend niveau: middellange termijn, normale prioriteit: Dit kan gedaan worden door in POINT de infrastructuur te benutten van de huidige management dashboards, maar dat er gekozen kan worden uit meerdere variabelen. Dit zou kunnen door variabelen die in al vastgelegd worden uit te kiezen. Vervolgens kan dan de opdracht gegeven worden in POINT om de relatie tussen variabele x weer te geven ten opzichte van variabele y. De volgende variabelen zijn door de leidinggevenden al aangegeven: doorstroomgegevens van de patiënten per locatie, ziektebeelden, (na)zorgbehoeften, afgegeven indicaties, relatie aangevraagde indicatie ten opzichte van afgegeven indicatie, relatie zorgbehoefte en zorgaanbieder, hoeveelheid patiënten per categorie in de pijplijn, wachttijden per categorie per zorgaanbieder.

33 Conclusies (2/2) en aanbevelingen Leidinggevend niveau: Een andere conclusie is dat de meting die gedaan wordt om de dashboards te vullen niet altijd recht lijken te doen aan het daadwerkelijke lokale proces. Er zijn regionaal afspraken gemaakt over de responstijden, en deze zijn vertaald in prestatie indicatoren. Om deze goed te kunnen meten en te vergelijken dient de manier hoe er omgegaan wordt met het transferproces in grote mate vergelijkbaar te zijn. Dit is echter niet altijd het geval. Iedere organisatie heeft uiteindelijk zijn eigen werkwijzen. Hierdoor kunnen bepaalde fases in het transferproces niet altijd goed op snelheid gemeten worden.

34 Conclusies (2/2) en aanbevelingen Leidinggevend niveau: Alle prestatiemeters hebben momenteel echter een kwantitatieve insteek. De kwaliteit van een transferoverdracht wordt momenteel niet gemeten. Hierdoor kan het voorkomen dat een afdeling/transferpunt op basis van de afgesproken normen, zeer goed presteert, maar dat de kwaliteit van de gedeelde informatie slecht is en de volgende gebruiker in het transferproces daardoor gedupeerd wordt. Dit kan tot gevolg hebben dat in een volgende fase extra tijd nodig is om voorgaande fases te corrigeren.

35 Conclusies en aanbevelingen (4/5) Leidinggevend niveau: middellange termijn, hoge prioriteit: Breid de prestatiemeting uit door de kwaliteit van gedeelde informatie te meten. Dit kan door bij de afsluiting van iedere fase de gebruiker een aantal vragen te laten beantwoorden over de mate van tevredenheid over de kwaliteit van de aangeleverde informatie. Dit kan door rapportcijfers toe te laten kennen of meer door kwalificaties als slecht, redelijk, goed, uitstekend. Dat zal een heel andere benadering geven van de prestatie van de transferketen die een bijdrage levert aan de verbetering ervan. Als de informatie van een betere kwaliteit is, verhoogt dat de kans tot een betere continuering van de zorg voor de patiënt. Tevens zal samen met de huidige prestatie indicatoren er meer recht gedaan worden aan de prestatiemeting van een organisatie/afdeling.

36 Conclusies en aanbevelingen (5/5) Leidinggevend niveau: middellange termijn, normale prioriteit: (Voortbordurend op de vorige aanbeveling en die van de uitbreiding van het transferproces tot aan de thuiszorgmedewerker de volgende aanbeveling.) Om de kwaliteit van het transferproces te meten is het ook van belang te weten hoe de patiënt de overgang ervaren heeft. Om deze ervaring te kunnen meten kunnen vragen gesteld worden. Een belangrijke vraag daarbij is of de geïndiceerde en geleverde (na)zorg overeen komen met de werkelijke situatie en de behoefte van de patiënt. Dit zou gedaan kunnen worden aan de hand van een vragenlijst die bij het intakegesprek gebruikt wordt. Vervolgens worden de antwoorden in POINT ingevoerd bij de afsluiting van het laatste proces, de uiteindelijke overdracht van de patiënt en de levering van de zorg.

37 Conclusies (1/3) en aanbevelingen Bestuurlijk niveau: Het voordeel voor de aangesloten instellingen is echter niet evenredig verdeeld. Dit wordt voornamelijk door de zorgaanbieders zo ervaren. De meerwaarde van de managementdashboards lijkt grotendeels bij de transferpunten te liggen, en minder bij de achterkant van de transferketen. Dit is een groot gevaar bij samenwerking, als de voordelen niet evenredig verdeelt zij. Momenteel is er nog voldoende loyaliteit voor het project en daarom wordt er nog wel geanticipeerd.

38 Conclusies en aanbevelingen (1/5) Bestuurlijk niveau: middellange termijn, hoge prioriteit: Het verdient grote prioriteit om de meerwaarde van POINT voor de zorgaanbieders groter te laten worden. Daartoe is op gebruikers niveau al een aanbeveling opgenomen, het verlengen van het transferproces tot aan de daadwerkelijke zorgverlener. Tevens wordt aanbevolen de functionaliteit van POINT uit te breiden. Zorg er voor dat organisaties naar verschillende kanten kunnen communiceren via POINT, dus ook van zorgaanbieder naar het CIZ, huisarts of revalidatiecentrum. Daartoe dienen andere projecten van de stichting zoals Zorgdomein in POINT geïntegreerd te worden. De rol van verzender of ontvanger staat dan minder vast. Dit betekent een overgang van transferketen naar een zorgnetwerk.

39 Conclusies (2/3) en aanbevelingen Bestuurlijk niveau: Er wordt hoopvol uitgekeken naar de verhoging van het volume, waardoor de meerwaarde duidelijker zal worden. In het Bronovo ziekenhuis gaat een groot gedeelte van de AWBZ transfers al via POINT. Daar wordt dan ook de grootste meerwaarde van POINT ervaren ten opzichte van andere instellingen. Momenteel is de rol die de stichting in het stimuleren van het verder in gebruik nemen van POINT en het laten aansluiten van nieuwe gebruikers, die van het verleiden tot. Er is en kan geen dwang of macht uitgeoefend worden op de ketenpartners, wat een bewuste keuze is. Ondanks dat wordt het als zeer wenselijk ervaren dat er meer gebruik, en uitbreiding van POINT plaats zou vinden.

40 Conclusies en aanbevelingen 2&3/5) Bestuurlijk niveau: korte termijn, hoge prioriteit: Het wordt geadviseerd om prioriteit te geven aan het verhogen van het aantal cases dat via POINT afgehandeld wordt en het gebruik ervan voor andere zaken dan alleen AWBZ transfers. Dit gebeurt al door ook de CVA keten via POINT te organiseren, een integratie van andere zorgketens is dus wenselijk. Bestuurlijk niveau: korte termijn, hoge prioriteit: Benadruk naar potentiële en/of aangesloten organisaties de commerciële mogelijkheden die POINT kan bieden in de ontwikkeling van marktwerking in de zorg. Door aangesloten te zijn bij POINT kunnen organisaties zich zichtbaarder maken in de regio voor organisaties die patiënten kunnen aanleveren. Dit kan door in POINT een functionaliteit te ontwikkelen die het mogelijk maakt om tot een snellere en betere match te kunnen tussen zorgvraag en zorgaanbieder.

41 Conclusies (3/3) en aanbevelingen Bestuurlijk niveau: De rol van het CIZ is essentieel in het transferproces en is van grote toegevoegde waarde voor POINT. De afhankelijkheid/meerwaarde van POINT wordt door het CIZ als slecht ervaren. Dit is een groot risico. De ontwikkeling van de aanmeldfunctionaliteit lijkt zich te ontwikkelen vanuit een eigen visie en te weinig vanuit de klanten van de instelling. Het aantal cases dat via POINT loopt, is slechts een fractie van het totaal aantal aanvragen dat bij het CIZ binnenkomt.

42 Conclusies en aanbevelingen (4&5/5) Bestuurlijk niveau: korte termijn, hoge prioriteit: Geadviseerd wordt om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren vanuit de eigen regio maar ook samen met andere regio s, producenten (Techxx en anderen), VWS, NICTZ, wetenschappelijk veld, regionale en landelijke EPD, etc., en een lobby te starten naar het CIZ toe om te kunnen anticiperen bij de ontwikkeling van de aanmeldfunctionaliteit. Bestuurlijk niveau: middellange termijn, normale prioriteit: Het zou verstandig zijn de velden die straks leidend zijn in de aanmeldfunctionaliteit ook voor te laten komen in POINT. Dit met het oog op eventuele koppelingen in de toekomst.

Arjen Boersma Deloitte point

Arjen Boersma Deloitte point Arjen Boersma Deloitte point Arjen boersma deloitte point Arjen Boersma rttserettr Een onderzoek naar de ondersteuning door POINT van het patienttransferproces De Haagse transferketen Een onderzoek naar

Nadere informatie

Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken

Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken Effectief bureaucratie verminderen Rolien de Jong MSc, Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. AWBZ en WMO SBO 28 maart 2013 Programma Introductie Context Den Haag Waarom afschaffen indicatiestelling?

Nadere informatie

Transfer-Ketens 2014 Transfers-Netwerk Prestaties infrastructuur transferketen Den Haag. Van proces naar resultaat

Transfer-Ketens 2014 Transfers-Netwerk Prestaties infrastructuur transferketen Den Haag. Van proces naar resultaat Transfer-Ketens 2014 Transfers-Netwerk Prestaties infrastructuur transferketen Den Haag Van proces naar resultaat Inhoudsopgave Inleiding... 2 Uitstroom in relatie tot de workflow... 2 Ontwikkeling...

Nadere informatie

De Standaard Indicatie Bundel

De Standaard Indicatie Bundel Experiment Regelarme Zorg De Standaard Indicatie Bundel Mandateren van indicatiestelling voor Inzet van Zorg ex. Wmo, Awbz en Zvw Gedurende Maximaal 3 maanden na ziekenhuisopname/poliklinische behandeling

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen Jaarplan 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nieuwe ontwikkelingen... 4 Samenwerking met patiëntenvereniging Hersenletsel.nl... 4 Samenwerking met Hersenletselnet Overijssel.... 4 Werkconferentie 2017...

Nadere informatie

TZB en een verzorgde overdracht... 4e bijeenkomst leergemeenschap Transmurale Zorg Eef Peelen, Projectleider implementatie POINT regio Amsterdam 9

TZB en een verzorgde overdracht... 4e bijeenkomst leergemeenschap Transmurale Zorg Eef Peelen, Projectleider implementatie POINT regio Amsterdam 9 TZB en een verzorgde overdracht... 4e bijeenkomst leergemeenschap Transmurale Zorg Eef Peelen, Projectleider implementatie POINT regio Amsterdam 9 nov 2015 Aan de orde Regio Amsterdam Situatie 2010 Wat

Nadere informatie

Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag. Van proces naar resultaat

Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag. Van proces naar resultaat Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag Van proces naar resultaat Inleiding Dit is de 10 de jaarrapportage RSO Transferpunten Den Haag. De workflow wordt zowel voor de regio (alle deelnemende instellingen)

Nadere informatie

Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren

Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren Deze vragenlijst is ontwikkeld door AnnemiekeTomassen van de GG&GD te Utrecht. Zij stelt de evaluatie aan andere veldregisseurs en geïnteresseerden ter

Nadere informatie

Digitaal Transferproces

Digitaal Transferproces Digitaal Transferproces Inleiding en achtergrond 2 Projectinhoud 2 Projectorganisatie 3 Risicoanalyse en risicomanagement 5 Communicatie 6 Activiteiten en mijlpalenplanning 7 Bijlage 1: Personele bezetting

Nadere informatie

FEITEN EN FICTIES INZAKE KETENZORG IN EEN REGIO TWEE CASUSSEN VAN KETENLOGISTIEKE PROJECTEN

FEITEN EN FICTIES INZAKE KETENZORG IN EEN REGIO TWEE CASUSSEN VAN KETENLOGISTIEKE PROJECTEN FEITEN EN FICTIES INZAKE KETENZORG IN EEN REGIO TWEE CASUSSEN VAN KETENLOGISTIEKE PROJECTEN Ginette den Boer Regiomanager Extramurale Zorg E-mail: g.den.boer@pietervanforeest.nl Agenda Ketenzorg als rode

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC

Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC Resultaten monitor proeftuinen SINGER Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC Inhoud presentatie Organisatie proeftuinen Vraagstelling SINGER Conclusies uit eerder onderzoek

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Het Digitale Overdrachtsdossier. tussen ziekenhuis-v&v-thuiszorg. Zuid-Holland Noord. HerstelZorgProgramma 7/20/2011. 1. Algemene inleiding

Het Digitale Overdrachtsdossier. tussen ziekenhuis-v&v-thuiszorg. Zuid-Holland Noord. HerstelZorgProgramma 7/20/2011. 1. Algemene inleiding Het Digitale Overdrachtsdossier tussen ziekenhuis-v&v-thuiszorg Zuid-Holland Noord HerstelZorgProgramma 7/20/2011 1. Algemene inleiding Binnen het Herstelzorgprogramma is door de partners de noodzaak uitgesproken

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Sociale wijkzorgteams Den Haag

Sociale wijkzorgteams Den Haag Sociale wijkzorgteams Den Haag Onderzoek naar voorwaarden voor doeltreffend en doelmatig functioneren De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de sociale wijkzorgteams in Den Haag. Daarbij is gekeken

Nadere informatie

Kanalen in Balans Kanaalsturing bij de SVB

Kanalen in Balans Kanaalsturing bij de SVB Deze presentatie betreft niet de slides gebruikt op 2 april gedurende de workshop. Deze presentatie bevat meer van de achtergrond informatie van het experiment ter verduidelijking. Kanalen in Balans Kanaalsturing

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Transfer met Vertrouwen

Transfer met Vertrouwen Transfer met Vertrouwen WASLIJSTEN VOL MET WENSEN Ik wens dat de cliënten het verschil merken (verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening). Klant centraal, niet de indicatie Juiste zorg op het

Nadere informatie

Wanneer wordt het weer zo n feest!!

Wanneer wordt het weer zo n feest!! Ontslag uit het ziekenhuis/verpleeghuis naar de juiste plaats en op het juiste moment!? Wanneer wordt het weer zo n feest!! Feestelijk Uitdagend Zinnelijk Zuiver Yess Een FUZZY workshop waarin u zelf het

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg

Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg Een onderzoek naar de stand van zaken van de geriatrische revalidatiezorg na de overheveling vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar de

Nadere informatie

sturen om tot te komen Rijnconsult Business Review

sturen om tot te komen Rijnconsult Business Review Je moet behoorlijk sturen om tot zelfsturing te komen 56 Rijnconsult Business Review Het creëren van effectieve autonome teams is geen nieuw onderwerp voor veel organisaties. Maar de dynamiek waarin veel

Nadere informatie

Ideaalproces en verbeterruimte

Ideaalproces en verbeterruimte Ideaalproces en verbeterruimte 1. Arts schrijft een volledige verwijzing Ideaalproces De verwijzer selecteert de patiënt in het eigen informatiesysteem en start de verwijzing. De verwijzer vult (volgens

Nadere informatie

Het heft in eigen handen - De implementatie van 16 miljoen netwerken Conferentie Pharos & RVZ, 1 november 2011

Het heft in eigen handen - De implementatie van 16 miljoen netwerken Conferentie Pharos & RVZ, 1 november 2011 Het heft in eigen handen - De implementatie van 16 miljoen netwerken Conferentie Pharos & RVZ, 1 november 2011 Dr. Marjan Faber IQ healthcare, UMC St Radboud, Nijmegen MijnZorgnet, Nijmegen m.faber@iq.umcn.nl

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Instructie cliëntprofielen

Instructie cliëntprofielen Bijlage 4 Instructie cliëntprofielen Dit document beschrijft: 1. Inleiding cliëntprofielen 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen 3. Definitie cliëntprofielen 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen 5. De

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Ketensamenwerking en gebruik van POINT

Ketensamenwerking en gebruik van POINT IJsselland Ziekenhuis Capelle aan den IJssel tel. (010) 258 5000 www.ysl.nl Ketensamenwerking en gebruik van POINT Natasja van der Winden Presentatie Ketensamenwerking IJsselland Ziekenhuis in regio Rotterdam

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

EFFICIËNTIESLAG BIJ DE WSG DOOR. INTELLIGENTE van een behandelplan of plan van aanpak APPLICATIE CASE STUDY. jeugdzorgexperts optimaal ondersteunen

EFFICIËNTIESLAG BIJ DE WSG DOOR. INTELLIGENTE van een behandelplan of plan van aanpak APPLICATIE CASE STUDY. jeugdzorgexperts optimaal ondersteunen CASE STUDY 01-2016 EFFICIËNTIESLAG BIJ jeugdzorgexperts optimaal ondersteunen DE WSG DOOR bij het ontwikkelen en opstellen INTELLIGENTE van een behandelplan of plan van aanpak APPLICATIE Een aantal ontwikkelingen

Nadere informatie

Aan de commissie Inwonerszaken

Aan de commissie Inwonerszaken Vergaderdatum 29 augustus 2007 Made, 14 mei 2007 Agendapunt Aan de commissie Inwonerszaken Onderwerp Leesstuk indicatie en levering Hulp bij het huishouden Voorstel Financiële paragraaf Ter kennísname:

Nadere informatie

Oftewel, POINT, wat is er af als het af is?

Oftewel, POINT, wat is er af als het af is? 1 2 3 Start POINT in Amsterdam 10 maart 2010 Gesprekken over de implementatie van POINT vonden al veel eerder plaats dan de daadwerkelijke ondertekening van de overeenkomst met Techxx op 10 maart 2011

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

NEVI Zorgcongres Leven in een wereld van systemen

NEVI Zorgcongres Leven in een wereld van systemen NEVI Zorgcongres 2016 Leven in een wereld van systemen Petri Heitkönig, hoofd inkoop & logistiek Ton Litjes, contractprestatiecoördinator 4 en 5 februari 2016 CWZ Nijmegen Titel presentatievgz - CWZ Donderdag

Nadere informatie

Voorwaarden CQ-index en EPD Fysiotherapie 2016

Voorwaarden CQ-index en EPD Fysiotherapie 2016 Inleiding meting klantervaringen (CQI) wil dat iedere verzekerde kan vertrouwen op de beste zorg. Om deze reden stimuleren wij zorgaanbieders om de geleverde zorg en dienstverlening continu te verbeteren.

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Maart 2017 Begin 2017 zijn enquêtes uitgezet bij (A) gemeenten uit de kernwerkgebieden van Menzis, (B) zorgaanbieders die gecontracteerd zijn voor de

Nadere informatie

Projectplan. Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland. Projectplan Versterken KVO Amsterdam-Amstelland

Projectplan. Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland. Projectplan Versterken KVO Amsterdam-Amstelland Projectplan Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland Projectleiders: Opdrachtgever: Frederik Budding en Hester Baks Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Samenwerken en verder. Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg (OMK) Monique Spierenburg Vilans 15 januari Regionale netwerkbijeenkomst LND

Samenwerken en verder. Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg (OMK) Monique Spierenburg Vilans 15 januari Regionale netwerkbijeenkomst LND Samenwerken en verder Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg (OMK) Monique Spierenburg Vilans 15 januari Regionale netwerkbijeenkomst LND 1. Werkt u in de palliatieve zorg of in de dementiezorg of beiden? 2.

Nadere informatie

Bijlagen rapport To the POINT?

Bijlagen rapport To the POINT? Bijlagen rapport To the POINT? Bijlage I. Interviews deskundigen 2 Schrijvers 2 Grijpink 5 Westert 11 Scheper 14 Bijlage II. Business Maturity Model 19 Bijlage III. Uitwerking BMM leidinggevenden 21 Bijlage

Nadere informatie

de thuiszorg is omgeven met regels. Dat zou toch makkelijker kunnen en moeten, dacht Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. (STZ) toen zij haar

de thuiszorg is omgeven met regels. Dat zou toch makkelijker kunnen en moeten, dacht Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. (STZ) toen zij haar de thuiszorg is omgeven met regels. Dat zou toch makkelijker kunnen en moeten, dacht Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. (STZ) toen zij haar plan van aanpak voor het Experiment Regelarme Instellingen

Nadere informatie

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren 1/5 E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren Joren Roelofs en Wijnand Weerdenburg E-health heeft de toekomst, daar

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten

15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten 15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten Sanneke van der Linden Sinds 2007 organiseert M&I/Partners de ICT Benchmark Ziekenhuizen. Op hoofdlijnen zijn de doelstellingen en aanpak van de ICT

Nadere informatie

De Digitale Corporatie

De Digitale Corporatie De Digitale Corporatie Operational Excellence of Customer Intimacy? Woningcorporaties worden digitaal. Streeft de digitale corporatie vooral Operational Excellence na of toch maximale klanttevredenheid?

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV

Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV Doel: Zicht op: Begrippen en Definities Hoe in de eigen organisatie CM te bepalen Hoe: Stappenplan CM voor contracten

Nadere informatie

Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten

Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten meer informatie: mdejong@nictiz.nl Bekijk de infographic Uitgangspunt 1 ehealth toepassingen zijn primair bedoeld voor patiënten. Zorgverleners

Nadere informatie

Samenvatting. Welk type zorg is PDL?

Samenvatting. Welk type zorg is PDL? Samenvatting In dit proefschrift is de zorgverlening volgens Passiviteiten Dagelijks Leven (PDL) beschreven. PDL wordt in toenemende mate toegepast in de Nederlandse en Vlaamse ouderenzorg en men ervaart

Nadere informatie

Implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Hoe pak ik dat aan?

Implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Hoe pak ik dat aan? Implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Hoe pak ik dat aan? Heleen van Milligen Projectleider Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Programma Doel van de workshop Informatie

Nadere informatie

CHESS Het stappenplan

CHESS Het stappenplan CHESS Het stappenplan In 7 stappen naar betere jeugdsportplannen 1. Wat willen we verbeteren? De probleemanalyse 1.1 Welk probleem willen we aanpakken? 1.2. Voor wie is het een 1.3 Welke gevolgen heeft

Nadere informatie

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model Ketenbesturing Meten is weten The concept of SCM requires measuring the overall supply chain performance rather then only the performance of the individual chain members. Handfield 1991 K. Melaerts - KHLeuven,

Nadere informatie

Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt

Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt Amsterdam, Januari 2015 Inleiding De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in vroege herkenning en behandeling van

Nadere informatie

Doelgroep Het instrument analyseert de zorg op het niveau van: met name geschikt voor Individuele basisschool Ja O O Speciale basisschool 0 Ja O

Doelgroep Het instrument analyseert de zorg op het niveau van: met name geschikt voor Individuele basisschool Ja O O Speciale basisschool 0 Ja O Volledige naam van het instrument De Zorgmeter Afkorting Doelgroep Het instrument analyseert de zorg op het niveau van: met name geschikt voor ook geschikt voor Individuele basisschool Ja O O Speciale

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Zorgarrangement: planning = realisatie

Zorgarrangement: planning = realisatie Zorgarrangement: planning = realisatie Algemene informatie Organisatie: Rivas Zorggroep Aantal zorgprofessionals: 6.000 waarvan 2.500 werkzaam in de extramurale AWBZ Registratievorm: van handmatige registratie

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie

S a m e n v a t t i n g 149. Samenvatting

S a m e n v a t t i n g 149. Samenvatting S a m e n v a t t i n g 149 Samenvatting 150 S a m e n v a t t i n g Dit proefschrift richt zich op de effectiviteit van een gezinsgerichte benadering (het DMOgespreksprotocol, gebruikt binnen het programma

Nadere informatie

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming werkt wel André de Waal Prestatiebeloning wordt steeds populairder bij organisaties. Echter, deze soort van beloning werkt in veel gevallen

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente!

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente! MELDDESK Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren van meldingen in de gemeente! MELDDESK WANT UW BURGER IS TOCH GEEN BIJZAAK! MeldDesk is een toonaangevend informatiesysteem voor gemeenten

Nadere informatie

Langdurige zorg: evaluatie van het eerste jaar onafhankelijke ondersteuning van cliënten met een WLZ-indicatie of hun vertegenwoordigers

Langdurige zorg: evaluatie van het eerste jaar onafhankelijke ondersteuning van cliënten met een WLZ-indicatie of hun vertegenwoordigers Langdurige zorg: evaluatie van het eerste jaar onafhankelijke ondersteuning van cliënten met een WLZ-indicatie of hun vertegenwoordigers Sinds 1 januari 2015 hebben cliënten met een WLZ-indicatie het recht

Nadere informatie

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis Bl-16-10236 Tekst voor de website Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis In 2015 is het toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis ingevoerd. Het kader is een

Nadere informatie

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen ZIO, Zorg in Ontwikkeling Versie 1 INLEIDING Het Multidisciplinair Overleg (MDO) krijgt een steeds grotere rol binnen Ketenzorg, redenen hiervoor zijn:

Nadere informatie

Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2017

Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2017 Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2017 Visie Zorg en Zekerheid investeert in een sterke eerste lijn. Onder meer met de vorming van de BasisGGZ heeft de huisarts een prominente rol als poortwachter

Nadere informatie

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 Nr. Vraag / categorie Antwoord Algemeen 1 Algemeen; de zorgaanbieder twijfelt of de klant correct is geoormerkt, waar kan hij dit laten controleren?

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD

RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD Rapportageperiode: januari en februari 2009 Ministerie van VWS 2 maart 2009 1 Inhoudsopgave 1 Bijzonderheden rapportageperiode... 3 1.1 Onderzoek naar invoering BSN...

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Zicht krijgen op duurzame inzetbaarheid en direct aan de slag met handvatten voor HR-professionals INHOUDSOPGAVE 1. Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Advies voor het verwijderen van Dimensions v1.0 van de pas toe of leg uit lijst en het wijzigen van het functioneel toepassingsgebied van XBRL v2.

Advies voor het verwijderen van Dimensions v1.0 van de pas toe of leg uit lijst en het wijzigen van het functioneel toepassingsgebied van XBRL v2. Forum Standaardisatie Advies voor het verwijderen van Dimensions v1.0 van de pas toe of leg uit lijst en het wijzigen van het functioneel toepassingsgebied van XBRL v2.1 Concept ter openbare consultatie

Nadere informatie

Order 2 Cash Professional

Order 2 Cash Professional Order 2 Cash Professional Keser Academy Steeds meer bedrijven brengen focus aan in het Order-2-Cash proces. Het zijn dan ook de customerservicemedewerkers die naast kritisch bekijken of de processen nog

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Ulivio. Grip op dossieraanvragen

Ulivio. Grip op dossieraanvragen Ulivio Grip op dossieraanvragen Door het inzetten van de Ulivio methodiek kunnen zorginstellingen een kopie medisch dossier snel, veilig, compliant en digitaal uitleveren. Voor patiënten en derden zijn

Nadere informatie

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Opzet van de monitor Huishoudelijke Verzorging De nieuwe manier van werken heeft 3 hoofdrolspelers namelijk

Nadere informatie

Eindevaluatie Indicatiestelling Waardigheid en trots

Eindevaluatie Indicatiestelling Waardigheid en trots Eindevaluatie Indicatiestelling Waardigheid en trots Presentatie onderzoeksbevindingen 30 november 2017 30 november 2017Bra Bram Berkhout Eveline Castelijns Opbouw presentatie 1. Over het onderzoek 2.

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Achtkarspelen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Achtkarspelen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Achtkarspelen Plaats : Buitenpost Gemeentenummer : 0059 Onderzoeksnummer : 288297 Datum onderzoek :

Nadere informatie

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ETZ in Beeld ETZ Buitengewoon Droomdoel Bouw en Vastgoed Ketensamenwerking Samenwerking in de keten is project-overstijgend denken, klantgericht werken aan de meest optimale

Nadere informatie

Functioneel beheer in Nederland

Functioneel beheer in Nederland Functioneel beheer in Nederland Achtergrond Op initiatief van Marjet Smits (ad Matres), Martijn Buurman (Functioneel-beheerder.com) en Günther Nijmeijer (inmezzo) is eind 2012 de eerste verkiezing voor

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Geschil over het niet indiceren van kortdurend verblijf

Geschil over het niet indiceren van kortdurend verblijf Onderwerp Zorgvorm Geschil over het niet indiceren van kortdurend verblijf Kortdurend verblijf Datum 25 april 2014 Uitgebracht aan Soort uitspraak Samenvatting CIZ Advies als bedoeld in artikel 58 AWBZ

Nadere informatie

Ordening van processen in een ziekenhuis

Ordening van processen in een ziekenhuis 4 Ordening van processen in een ziekenhuis Inhoudsopgave Inhoud 4 1. Inleiding 6 2. Verantwoording 8 3. Ordening principes 10 3.0 Inleiding 10 3.1 Patiëntproces 11 3.2 Patiënt subproces 13 3.3 Orderproces

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie. 1 Bijlage 2 De organisatieprestatiescan Techniek: Organisatieprestatiescan Toepassingsgebied: Achtergrond: Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Nadere informatie

RED, de sprong voorwaarts voor cliënt en zorgprofessional. De rol van de patiënt in het EPD Datum: 28-11-2014 r.van.driel@rivas.nl

RED, de sprong voorwaarts voor cliënt en zorgprofessional. De rol van de patiënt in het EPD Datum: 28-11-2014 r.van.driel@rivas.nl RED, de sprong voorwaarts voor cliënt en zorgprofessional De rol van de patiënt in het EPD Datum: 28-11-2014 r.van.driel@rivas.nl Rivas zorggroep Rivas Zorggroep regelt de zorg die de cliënt wenst, direct

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Buurtscan publieke ruimte: op naar een levensloopbestendige openbare ruimte

Buurtscan publieke ruimte: op naar een levensloopbestendige openbare ruimte Buurtscan publieke ruimte: op naar een levensloopbestendige openbare ruimte Hoe zorgvriendelijk en levensloopbestendig zijn de wijken en buurten in uw gemeente? In hoeverre zijn de voorzieningen en de

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ. Bijlage 8. Verblijf

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ. Bijlage 8. Verblijf Versie 1 januari 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Beschermende woonomgeving 4 2.3 Therapeutisch leefklimaat 4 2.4 Permanent toezicht 4 3 Indicatiecriteria 5

Nadere informatie

Trendopedia Web 2.0 in organisaties

Trendopedia Web 2.0 in organisaties Trendopedia Web 2.0 in organisaties Mariëlle Nijsten, Menno Manschot Web 2.0 revolutie op internet Web 2.0 is interactieve webtechnologie die de wisdom of the crowds aanboort Voorbeelden: forum blog wiki

Nadere informatie

Navigus. Navigus. Branchemodel Gemeenten. 28 november 2006, Oss. Achtergronden, visie en schermvoorbeelden. www.navigus.nl.

Navigus. Navigus. Branchemodel Gemeenten. 28 november 2006, Oss. Achtergronden, visie en schermvoorbeelden. www.navigus.nl. Branchemodel Gemeenten 28 november 2006, Oss Achtergronden, visie en schermvoorbeelden Slide 1 Agenda Opening en Welkom, Lia Berben, loco gemeentesectretaris van de gemeente Oss "De Beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

Aanvullende publicatie op het landelijke inkoopkader 2017

Aanvullende publicatie op het landelijke inkoopkader 2017 Aanvullende publicatie op het landelijke inkoopkader 2017 Zorgverzekeraars Nederland Mei2017 (versie 0.2) Verduidelijking en correctie beleid zorgkantoren 2017 op 3 thema s De zorgkantoren hebben naar

Nadere informatie

Waarom is standaardisatie noodzakelijk?

Waarom is standaardisatie noodzakelijk? Waarom is standaardisatie noodzakelijk? Waarom is standaardisatie noodzakelijk? Datum 8 april 2010 Status Inhoud 1 Waarom is standaardisatie noodzakelijk? - 9 1.1 Van bilaterale afspraken naar afspraken

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

De wereld van de zorg op zijn kop met blockchain Mijn Zorg Log: Een werkende blockchain voor de zorg Zorginstituut Nederland

De wereld van de zorg op zijn kop met blockchain Mijn Zorg Log: Een werkende blockchain voor de zorg Zorginstituut Nederland De wereld van de zorg op zijn kop met blockchain Mijn Zorg Log Een werkende blockchain voor de zorg VWS Den Haag Idius Felix & Jeroen van Megchelen 26 juni 2017 Vraagstelling-aanleiding Is blockchain toepasbaar

Nadere informatie

VERKENNEND ONDERZOEK NAAR HET KANTELGEDRAG VAN GEMEENTEN

VERKENNEND ONDERZOEK NAAR HET KANTELGEDRAG VAN GEMEENTEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR HET KANTELGEDRAG VAN GEMEENTEN Leiderdorp, 29 februari 2012 Colofon Stichting VraagWijzer Nederland Hoofdstraat 1-3 2351 AA Leiderdorp T 071-542 98 63 F 071-541 82 02 www.vraagwijzer.nl

Nadere informatie