Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014"

Transcriptie

1 Handleiding Training Schlen inspireren schlen ver Geznde Schl 2 juni 2014 Naam cntactpersnen Bewegen Werkt: Pieter Iedema ROC van Twente : Gerald Oude Alink

2 Inhudspgave Het 7-stappenplan beleid in het krt Training pzetten 7-stappenplan Stap 1. Vrbereiden: het creëren van draagvlak Stap 2. Structuren: het pzetten van structuren Stap 3. Analyseren: het vaststellen van de beheften Stap 4. Ontwikkelen: het ntwikkelen van het plan 38 Stap 5. Implementeren: het uitveren van het plan Stap 6. Evalueren: uitveren van prces- en effectevaluatie Stap 7. Brgen: het aanpassen en verankeren van het beleid

3 De Training Schlen inspireren schlen ver Geznde Schl Stappenplan Prjectmatig werken kent een aantal stappen Stap 1. Vrbereiden: het creëren van draagvlak vr geznde schl beleid Stap 2. Structuren: het pzetten van een prjectteam en structuren, Stap 3. Analyseren: het vaststellen van de beheften, Stap 4. Ontwikkelen: het ntwikkelen en pstellen van plan van aanpak vr beleid Stap 5. Implementeren: het uitveren van het beleid, Stap 6. Evalueren: uitveren van prces- en effectevaluatie, Stap 7. Brgen: het aanpassen en verankeren van het beleid. In de Geznde Schl staan vijf kernpunten centraal. Het werken vlgens deze vijf kernpunten verhgt de effectiviteit van de aanpak. Een structurele aanpak Een integrale aanpak De schl staat centraal Cllectieve preventie en individuele studentenzrg Samenwerking met preventiepartners

4 Het stappenplan beleid in het krt Stap 1 Vrbereiden: het creëren van een draagvlak Identificeer Wie zijn de belangrijkste partijen f partners, zwel binnen als buiten uw eigen instelling? Hud k rekening met het nderlinge krachtenveld. Inventariseer hun delen, belangen, activiteiten, standpunten en werkwijze. Sluit aan bij de analyse uit het prjectvrstel Infrmeer Zrg vr een beknpte en cncrete mschrijving van het plan. Bedenk welke argumenten (vr uw plan de belangrijkste partijen en partners zullen aanspreken. Km in gesprek met betrkkenen. Vraag m feedback p het plan. Enthusiasmeer Besteed vral aandacht aan de vrdelen vr elke partner. Vraag eventueel pinieleiders m het vrstel te presenteren. Schrik niet van een paar negatieve reacties. Verdedig het plan niet; laat het liever aanvullen. Hud de kern van het plan wel vereind, anders haken anderen misschien weer af. Behalve ratinele argumenten hebben mensen vaak persnlijke redenen m mee te den: ze willen er graag zelf k vrdeel van hebben, bijvrbeeld in de vrm van media-aandacht, plezier in de samenwerking, nieuwe expertise f een interessant netwerk. Breng in beweging De meeste mensen vinden het belangrijk m mee te praten ver invulling en plssingen. Timmer het plan dus niet dicht. Sms wil iemand eerst even afwachten en haakt hij later aan. Het is meestal verstandig m die mgelijkheid te bieden. Vaak is het handig m een grep te vrmen. Z heft u niet al het werk zelf te den en kunt u de taken verdelen. Bvendien maakt u anderen medeeigenaar. Denk k aan randvrwaarden, zals tijd, geld en taakverdeling. Regel de prjectrganisatie pas als er enthusiasme en instemming ver het inhudelijke plan is. Als anderen het plan als hun eigen idee beschuwen, willen zij er meestal k in investeren. Hud beweging gaande Blijf aandacht besteden aan draagvlak: ziet iedereen ng steeds de vrdelen, stemmen ze ng in, dragen ze ng bij? Blijf cmmuniceren en deel successen met alle betrkkenen.

5 Tips vr draagvlak Geznde Schl sluit aan bij het wettelijk verplichte vitaliteitsbeleid per Betrek de Ondernemingsraad en de Deelnemersraad. Breng Geznde Schl regelmatig bij verschillende gelegenheden nder de aandacht. Dr ged bij te huden wat er gebeurt, kunt u tijdig bijsturen. Begin met werken aan de Geznde Schl binnen één pleiding, lcatie f afdeling als pilt en buw de Geznde Schl daarna uit naar de rest van de instelling. Stap 2 Structuren: het pzetten van structuren Mgelijke leden Persneel & Organisatie/ Human Resurce Develpment (HRD) Marketing en Cmmunicatie Bewegen en Sprt Servicecentrum/lpbaanexpertisecentrum Zrg- en adviesteam (ZAT) Facilitaire dienstverlening Studentenraad

6 Stap 3 Analyseren en het vaststellen van de beheften Del Verzamelen van infrmatie (data) ver inzetbaarheid, vitalteit, gezndheid en beheften van medewerkers en leerlingen Het analyseren van deze data. Rapprtage van de beheften aan sleutelpersnen en medewerkers. Vrbeelden Vr leerlingen: Behefte peiling ROC van Twente en Test je leefstijl Vr medewerkers een vitaliteitsnderzek ( zie vrbeeld in de bijlage) Een behefte peiling ( zie vrbeeld in de bijlage)

7 Stap 4 Ontwikkelen: het ntwikkelen van een plan Del Het pririteren van de beheften en prblemen die vastgesteld zijn in stap 3. Het stellen van delen. Ontwikkelen van plssingen m delstellingen te bereiken. Pririteren van plssingen. Maken van een gedetailleerd plan en een draaibek. Acties Tekennen van pririteiten aan prblemen. Organiseren van bijvrbeeld grepsgesprekken m te kmen tt plssingen vr gepririteerde prblemen/beheften. Bepalen wie er deelneemt aan de grepsgesprekken. Nteren van alle vrgestelde plssingen b.v. p basis van een verzicht van Interventies (interventiekaart). Selectiecriteria tepassen p mgelijke plssingen p haalbaarheid. Wat vr rganisatrische, technische en financiële cnsequenties heeft de plssing? Uitwerken plssing(en) in een gedetailleerd plan. Del, delgrep, ksten, bendigde middelen (materiaal, persneel, ruimtes e.d.), verantwrdelijken en mgelijke bstakels van elke activiteit beschrijven. Activiteiten kunnen geleverd wrden dr het bedrijf zelf (eigen persneel) f dr experts van buiten de instelling. Zek eventueel naar instellingen die activiteiten, training f infrmatie kunnen leveren, praat met instellingen die u vrgegaan zijn. Maak een draaibek (wanneer, waar, he, financiering, cntactpersn, delgrep, strategie, middelen ) maar zrg k dat er altijd ruimte is vr flexibiliteit. Infrmeer alle betrkkenen ver de geplande activiteiten en geef feedback ver de keuze van activiteiten. Gebruik hiervr de cmmunicatiekanalen zals bepaald in stap 2. Stap 5 Implementeren: uitveren van het plan Del De daadwerkelijke uitvering van de geplande activiteiten. Evalueren van de activiteiten. Acties Cntrleer met de prjectgrep f het plan ged gerganiseerd is. Cmmuniceren met medewerkers ver geplande activiteiten; wanneer, waar, wat kst het, maximaal aantal deelnemers, he kan men deelnemen enzvrts. Uitveren en eventueel bijstellen geplande activiteiten. Ver prcesevaluatie uit: Zijn experts gecnsulteerd? Was er weerstand tegen de activiteiten? Hebben de activiteiten plaatsgevnden zals gepland? Welke grepen waren betrkken bij de activiteiten? Welke cmmunicatiemethden zijn gebruikt m de medewerkers te infrmeren ver de activiteiten? He zijn medewerkers gemtiveerd m deel te nemen aan de activiteiten? Zijn alle activiteiten geëvalueerd? Zijn de acties uit deze stap verlpen zals gepland? Waarm wel/niet?

8 Stap 6 Evalueren: uitveren van prces- en effectevaluatie beleid Del Evalueren van succes en mislukkingen tijdens het prces van het pzetten van het beleid Evalueren van effecten dr het beleid Acties Effect evaluatie. Vaststellen f alle vraf gestelde delen bereikt zijn. Dit kan bijvrbeeld p basis van bedrijfsgegevens zals verzuimpercentages, klant- en/f medewerkertevredenheid, dr het herhalen van de vragenlijst uit de behefteanalyse, dr het bserveren van de geïmplementeerde activiteiten en dr gesprekken met medewerkers. Prcesevaluatie. Vaststellen f het prces ged drlpen is. Dit gebeurt bijvrbeeld tijdens f p het einde van elke stap dr gesprekken met prjectteamleden, deelnemers, leveranciers en managers. Aan het einde van het prces (stap 6) is het belangrijk het hele prces te evalueren, bv. dr vragenlijsten f interviews. Schriftelijke rapprtage van de evaluatie. Feedback aan management, medewerkers en andere belangrijke sleutelpersnen. Stap 7 Brgen: aanpassen en verankeren van het plan. Van prject naar prgramma Del Het integreren van het geznde schl beleid iin het bestaande instellingsbeleid en de praktijk. Anderen verantwrdelijk maken vr de vrtgang van het beleid Acties Aanpassen beleid naar aanleiding van de evaluatie. Verzamelen van infrmatie ver activiteiten vr de tekmst. Nieuwe vrstellen vr activiteiten in de vlgende peride den. Anderen medeverantwrdelijk maken. Verankeren van Geznde Schl in het beleid van de instelling.

9 Training pzetten 7-stappenplan per stap STAP 1. VOORBEREIDEN: Het creëren van draagvlak Quick Scan van de instelling Ntities:

10 Gede bedelingen f..bemeizucht De interventie ladder 1. Geen keuze: bijv. ntslaan van mensen met BMI bven de Beperken van keuze: bijv. alleen geznde veding in restaurant 3. Keuze sturen dr bestraffen: bijv. accijns p sigaretten 4. Keuze sturen dr belnen: bijv. fiets van de baas 5. Keuze sturen dr aanpassen van de nrm: fruit i.p.v. ngeznde snacks 6. Keuze mgelijk maken: bijv. stimuleren bewegen vr het werk (fietsenstalling), Bewegen tijdens het werk: bijv. trap in zicht, printer ver weg zetten 7. Infrmatie verstrekken bv via een flder f Intranet Bestudeer de interventieladder: 1. Mag de werkgever zich bemeien met de leefstijl van werknemers?

11 Opdracht Bestudeer in je grep de interventieladder. Bespreek p welke manier een werkgever zich mag bemeien. He hg p de ladder stap je? Geef in de tabel de argumenten. Vr ja, bemeien mag Tegen - nee, bemeien mag niet Wat is je eigen richtlijn Bespreek in je grep : Is er Verschil tussen bewegen, rken en veding? Bewegen Rken Veding

12 Quick scan Geznde Schl Cultuur Staat de instelling pen vr Geznde Schl Wat is de betrkkenheid van het management? Wat is de betrkkenheid van HR en Arb cördinatr? Wat is de betrkkenheid van OR /? Wat is de betrkkenheid van de sprt cördinatr Cmmunicatiestructuren Welke cmmunicatiemiddelen zijn er beschikbaar in de instelling? Persneelskrant Intranet Internet Mem s, pster etc. Aparte nieuwsbrief Persneelsbijeenkmsten Ntities:

13 Startntitie pdrachtfrmulering Wat is de aanleiding vr aandacht te geven aan Geznde Schl? He past Geznde Schl bij visie en missie Welke uitdagingen zijn er? He staat het met gezndheidseducatie? Gezndheidsthema's: Veding Bewegen en sprt

14 Rken, alchl, drugs en gehrschade Relaties en seksualiteit Psychsciaal welbevinden Casus: Welke argumenten gebruik je m te investeren in geznde? Leerlingen Medewerkers * * * * * Welke delen wil je realiseren? Welk tijdpad ga je vlgen? Welk budget en middelen zijn aanwezig?

15 Welke evaluatiecriteria hanteer je? Welke cmmunicatiemiddelen ga je inzetten? Welke randvrwaarden zijn er?

16 Implementatie mgelijkheden Geznde Schl in beeld Implementatiekracht - meter He staat het met draagvlak en kans m ged te implementeren? He zit het met de sleutelfiguren, he kan ik ze meekrijgen? Opdracht: geef per nderwerp aan wat de huidige situatie is? Onderwerp 1. Onze directie is enthusiast ver Geznde Schl. 2. Onze medewerkers zijn enthusiast ver Geznde Schl. 3. Het beleid vr Geznde Schl staat p de agenda. 4. Wij hebben een beleidsplan gericht p Geznde Schl. 5. Onze rganisatiecultuur draagt bij aan het beleid Geznde Schl. 6. Wij prfileren ns als ged werkgever naar nze medewerkers. 7. Persneel is beschikbaar m het nderwerp aandacht te geven. 8. Budget is beschikbaar m het Geznde Schl aandacht te geven. 9. Wij hebben een gede prjectleider vr het pzetten van het beleid vr Geznde Schl. 10. Onze OR is betrkken bij het beleid vr Geznde Schl. 11, Teamleiders/teams zijn enthusiast en dragen het Geznde Schl beleid uit. 12. Wij cmmuniceren ver Geznde Schl. 13. Wij meten en evalueren ns beleid vr Geznde Schl. 14. Wij veren het beleid vr Geznde Schl planmatig uit. 15. Ik ben trts p he wij met Geznde Schl zijn. Vr het inveren van het Geznde Schl beleid is het belangrijk dat de signalen p gren staan. Signalen die p rd staan meten eerst aangepakt wrden m ervr te zrgen dat er later in het traject geen belemmeringen ntstaan.

17 STAP 2. HET OPZETTEN VAN STRUCTUREN en analyseren van stakehlders Checklist sleutelfiguren Del: Inzicht krijgen in afdelingen / persnen die betrkken kunnen / willen / meten wrden. Welke persnen / grepen spelen een cruciale rl in de instelling en meten betrkken wrden bij het beleid? Ntities: CvB Management Cmmunicatie Team cördinatren Sprt cördinatren P&O Lpbaancentrum OR VGWM-cmmissie Arb-cmmissie Afdeling pleiding Leerlingen (Studentenraad) Gezndheidsfunctinarissen Arbdienst Zrg en adviesteam (ZAT) Externe adviseurs Lkale gezndheidsinstellingen Anderen, nl

18 Casus: Maak een stakehlder analyse vr juw instelling? Wie is de prjectleider, wat vr iemand met het zijn (stel CV p)? Hg Tevreden huden Actief betrekken Macht Minder aandacht Infrmeren Laag Laag Interesse Hg Wie wil je in de prjectgrep/werkgrep hebben (wie wel en wie niet, waarm)?

19 STAP 3. HET VASTSTELLEN VAN DE BEHOEFTE Del Het vaststellen van de behefte, visie en strategie, bestuderen van bestaande dcumentatie, uitveren van aanvullend nderzek en 1 e aanzet tt plan van aanpak. Vrbeeld vragenlijsten verdiepend nderzek: Werkvermgensmnitr, zie bijlage vrbeeld ROC van Twente Behefte Vragenlijst Leefstijl, zie bijlage STAP 4 HET ONTWIKKELEN VAN EEN PLAN VAN AANPAK Del: Stel plan van aanpak p, cmmuniceer m draagvlak en betrkkenheid te creëren maak een cncreet activiteitenplan. Werkwijze - Het kiezen van de interventies p basis van de beheften en prblemen die vastgesteld zijn in stap 3. - Het stellen van delen per verdieping van het Huis van Werkvermgen. - Maken van een gedetailleerd plan in een activiteitenschema..

20 Activiteiten binnen de hfdthema s Benemde, in nderstaand verzicht, de activiteiten per hfdthema Huis Hfdthema Activiteit Vierde verdieping Arbeid Derde verdieping Waarden Tweede verdieping Cmpetenties Eerste verdieping Gezndheid Werk / Privé

21 De activiteiten binnen het Geznde Schl Welke interventies? Interventiekaart Op deze pagina staat een psmming van mgelijke interventies. Je kunt in de eerste klm aangeven wat vlgens juw pririteit met krijgen. In de tweede klm kun je in schatten he de interventie valt bij cllega s. Algemeen 1. Vitaliteitsscan 1. Test je leefstijl Activiteiten vr medewerkers

22 Activiteiten vr leerlingen Fysieke mgeving Pa Educatie Opmerking: Bedenk vanuit de hfdthema s wat je kunt aanbieden. Wat ga je inzetten m je effect, je delstelling te bereiken? Dit is een lastige en belangrijke fase in het prject. Belangrijk is dat de interventies aansluiten bij de effecten en delstellingen die je wilt bereiken. De werkgrep met regie huden, als adviseur geef je richting.

23 Vrbeeld Interventie kaart Geznde Schl Wethuder Beversstraat Enschede Tijdlijn 2014: Gezamenlijke crssver : Mei Jun vrij Aug Sep Okt Nv Dec Gezamenlijk barbecue Lpbaan burgerschap Inventariseren welke lessen al wrden gegeven en met elkaar bespreken? xxx xxx Veilige Schl xxx xxx Geznde Schlplein lesbrief met

24 leerlingen Geznde Schlplein Eisen aan nabijgelegen park Rkvrijplein Sciale Veiligheid Presenteren pestprtcl, Organiseren van 3 wrkshps klassenmanagement, mgangsregels en weerbaarheid (Rts en Water) xxx xxx xxx Studenten raad Meer bewegen xxx Test je leefstijl kappers

25 xxx Xxxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Tafeltennis Fit in je lpbaan Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Sprten vr dcent pleiding ecnmie Xxx Xxx Xxx Xxx xxx Geznde Kantine Tijdlijn 2014: Aanbd: Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nv Dec Meer variatie in geznde prducten verdeling % Snepautmaten weg Xxx xxx Xxx xxx Prijs/geznde kwaliteit verhuding bewaken xxx Suggesties studenten en medewerkers p het assrtiment xxxx

26 Tnen Calrie/geznd stickers p de prducten Xxxx xxxx Aanbieding van de week intrduceren > brdje van de week (dr studenten bedacht) Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx Geznde knipkaart. Bij bv 10 grene stickers een gratis geznd prduct xxxx xxxx Tegedbekje. 12 halen 10 betalen. xxx xxxx Smthies intrduceren (grenteber Gemert) Xxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx Hygiëne: Openbaar maken rapprt hygiëne inspectie Xxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx

27 Aankleding met hulp van cmmunicatie Debbie: Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nv Dec Grene en geznde uitstraling xxx Bedrijfskleding xxxx Eigen huisstijl xxx PR in algemene zin xxxx Pedaggisch/didactisch: Instructiekaarten in ntwikkeling permanent prces x Lessen in restaurant en clinic geznde prducten maken in verleg met Lpbaan Burgerschap xxx

28 Vrbeeld Fasering prject Stap Del Activiteiten Tijdsduur 1. Creëren draagvlak 2. Opzetten structuren 3. Vaststellen beheften 4. Ontwikkelen plan 5. Uitveren plan 6. Evalueren plan 7. Aanpassen en verankeren beleid creëren draagvlak -prgramma verkrijgen testemming pzetten -prgramma geven verzicht mgelijke nderwerpen/gebieden waarp zich kan richten pzetten prjectgrep pzetten structuren -prces inbuwen in bestaand beleid maken gezndheidsprfiel vaststellen beheften en wensen delen beleid en lsse activiteiten frmuleren ntwikkelen van plssingen maken gedetailleerd plan en draaibek daadwerkelijk uitveren plan evalueren lsse activiteiten evalueren succes en mislukkingen -beleid / ttale -prject integreren succesvlle activiteiten in bestaand bedrijfsbeleid herhalen stap 3 6 vr bestaande en nieuwe activiteiten beleid actueel huden gesprekken met sleutelfiguren m steun te verkrijgen prmten -activiteiten bij management en vertegenwrdigers vereenkmst prjectplan leden prjectgrep aanstellen huden van bijeenkmsten inventariseren bestaande cmmunicatiemiddelen draaibek maken verzamelen infrmatie gezndheidsprblemen en beheften en bestaand beleid analyse van de gegevens Verslaglegging rapprtage aan sleutelpersnen en werknemers pzetten prbleem-plssende grepen pririteren van beheften en prblemen stap 3 stellen van delen activiteiten zeken leveranciers gezndheidsprgramma's pzetten activiteiten huden van een pre-test verzamelen gegevens vr prces- en effectevaluatie evalueren ttale -prject feedbackgrepen verzamelen inf vr tekmstige activiteiten, nieuwe vrstellen anderen (mede-) verantwrdelijk maken vr vrtgang -prces januari t/m maart april mei/juni juli/augustus maart april

29 Training Vitaliteit en Inzetbaarheid STAP 5: IMPLEMENTEREN In deze stap wrden de activiteiten in de jaarkalender uitgeverd. Het accent ligt nu p de vrtgang van activiteiten, gede cmmunicatie m medewerkers enthusiast te maken m deel te nemen. De kernwrden zijn: rganisatie, deelname en tevredenheid. De cördinatr kan nderstaand frmat (zie vrbeeld) gebruiken m de activiteit te beschrijven en te evalueren. Activiteit Nummer in activiteitenkalender Naam Leefstijl caching van medewerkers met vergewicht Krte beschrijving Binnen de instelling wrdt een club gestart van mensen die willen afvallen. Deze club wrdt verantwrd begeleid met behulp van een prfessinele leefstijlcach bij het realiseren van gewichtsvermindering. Del Gewichtsvermindering bij vergewicht Delgrep Grep mensen met vergewicht die actief en verantwrd aan de slag gaat met het realiseren van de delstelling met betrekking tt gewichtsvermindering Hulpmiddelen Leefstijlcach Intakegesprek, caching, fllw up gedurende 1 jaar Lgbek Werving Bedrijfsarts Kennismakingsbijeenkmst Presentatie Bijeenkmsten, methde nader te bepalen Lptijd van langere peride, nader te bepalen Cördinatr naam Budget Nader te bepalen Tijdsplanning Nader te bepalen Evaluatie Uitverbaarheid Aantal deelnemers Tevredenheid van de deelnemers In uitvering den! Training Schlen Inspireren schlen het vrbeeld van ROC van Twente

30 Training Schlen inspireren schlen het vrbeeld van ROC van Twente STAP 6: DE PROCES- EN EFFECTEVALUATIE VAN HET BELEID He ver je een evaluatie p prces en effect uit met het prjectteam en he evalueer je de effecten die je wilt bereiken Del Evalueren van het prces en effecten van beleid Feedback ver beleid aan managementteam en medewerkers. De prcesevaluatie kan met de prjectgrep wrden uitgeverd. Om evaluatie p een eenvudige manier uit te veren kunnen prcesindicatren gescrd wrden p een schaal van 1 t/m 5. De individuele scres van de werkgrep leden zijn verzameld en uitgewerkt in een ttaalscre. Zie vrbeeld. Prcesevaluatie 1 punt 3 punten 5 punten 1. Betrkkenheid van medewerkers (gem. = 2.3) Betrkkenheid van management (gem. = 2.5) Deelname aan activiteiten (alg. indruk)* (gem. = 2.8) Tevredenheid medewerkers ver Geznde Schl(gem. = 2.7) Tevredenheid prjectgrep ver Geznde Schl (gem. = 3) 8 6. Tevredenheid management (gem. = 2.7) 1 5 verzicht verdeling scres en gemiddelde scre per prcesindicatr De prcesindicatren kunnen binnen de prjectgrep wrden gedefinieerd. Effecten: 1 punt 3 punten 5 punten 1. Afname van verzuim met 0,5% X (0,3%) 2. Verbetering Test je leefstijl van 8 tt 10% X (16%) 3. Tename van vitaliteit medewerker tevredenheid 7,8-8 (resultaten ng niet bekend) 4. Behalen van Vignet Geznde Schl X

31 Training Schlen inspireren schlen het vrbeeld van ROC van Twente STAP 7 VERANKEREN bijvrbeeld dr Vitaliteitsgesprek He kppel je het aan het jaargesprek? Welke activiteiten kunnen ingeverd wrden in het primaire prces, he bespreek je het in het team (Invegen beschrijving tepassen) Nieuw plan van aanpak pstellen.

32 Training Schlen inspireren schlen het vrbeeld van ROC van Twente STAP 3. INVENTARISATIE GEZONDHEID EN HET VASTSTELLEN VAN DE BEHOEFTE Inventarisatie van wensen & verwachtingen ver gezndheidsactiviteiten Leefstijl vragenlijst Let p: Deze vragenlijst dient vr deze wrdt uitgedeeld p maat gemaakt te wrden vr uw bedrijf. Ver daar waar [bedrijfsnaam] staat, de naam van uw bedrijf in. Daarnaast dient bepaald te wrden p welke manier de vragenlijst weer ingenmen wrdt en he het vervlgtraject van dit beheften nderzek eruit gaat zien (zie het gearceerde gedeelte hiernder). U bent vrij m vragen en antwrdcategrieën te verwijderen f te wijzigen zdat de vragenlijst beter aansluit bij de situatie in uw bedrijf. [bedrijfsnaam] wil stappen ndernemen m de leefstijl van hun medewerkers te verbeteren. Onder een geznde leefstijl verstaan we: vldende bewegen, niet rken, matig met alchl, geznde veding en vldende ntspanning. Over deze nderwerpen vlgen hierna een aantal vragen. Het invullen duurt ngeveer 10 minuten. Deze vragen zijn bedeld m te inventariseren wat jullie wensen en verwachtingen zijn ten aanzien van leefstijl verbetering ndersteund dr [bedrijfsnaam]. Lever de ingevulde vragenlijsten in bij de receptie / in het pstvakje van.. / in de ds die bij de ingang staat etc. Er wrdt zrgvuldig en vertruwelijk mgegaan met de vragenlijsten. De resultaten van de vragenlijsten wrden alleen p bedrijfs- f afdelingsniveau bekend gemaakt. Als je een persnlijk gesprek wenst naar aanleiding van deze vragenlijst, neem dan cntact p met Een aantal medewerkers wrden p een later tijdstip benaderd m mee te denken ver de uitvering van bepaalde gezndheidsactiviteiten. Als jij hiervr benaderd wilt wrden, laat dit dan weten aan Bewegen Vldende bewegen zrgt vr een gede gezndheid. Je zit lekkerder in je vel, hudt je gewicht beter nder cntrle en (chrnische) ziektes blijven buiten de deur. [ bedrijfsnaam] wil graag van ju weten p welke manier bewegen p en rnd het werk aangebden zu kunnen wrden. 1. Ben je geïnteresseerd in beweeg- en/f sprtactiviteiten als die dr [bedrijfsnaam] aangebden wrden? Ja Misschien, afhankelijk van bijv. aanbd, tijdstip etc. Nee Ga dr naar vraag Welke van de nderstaande activiteiten spreken ju het meest aan?

33 Training Schlen inspireren schlen het vrbeeld van ROC van Twente (Meerdere antwrden mgelijk) Lunchwandelen Lunchfietsen Fietsen naar en van het werk Bedrijfssprt zals vetbal, vlleybal en tennis Krting sprtschl Hardlpgrep Wandel f Nrdic Walking grep Ontspanningsefeningen zals yga en tai chi Tafeltennistafel in bedrijf Fitnessapparaat/ruimte in het bedrijf Wii-fit (Nintend) Zwemmen Individueel advies van een leefstijlcach Geen van deze activiteiten spreken mij aan Anders, namelijk 3. Zu je meer aan beweging den buiten de werkuren indien [Bedrijfsnaam] financieel bijdraagt in sprt- en/f bewegingsactiviteiten (zals krting bij sprtvereniging f schl f een naar eigen inzicht te besteden persnsgebnden budget)? Ja, zeker Ja, ik denk het wel Nee, waarschijnlijk niet Nee, zeker niet Medewerkers die bij vraag 1 nee hebben ingevuld gaan nu naar vraag 6 4. Welk tijdstip p de dag heeft juw vrkeur vr bewegingsactiviteiten? Meerdere antwrden mgelijk. Krt vr het werk Tijdens een pauze Onmiddellijk na het werk Op een tijdstip ls van het werk Anders, namelijk. 5. Wanneer [Bedrijfsnaam] beweegactiviteiten zu aanbieden heb je dan k een vrkeur vr een bepaalde dag? Je kunt meerdere dagen aankruisen Nee, geen vrkeur Maandag Dinsdag Wensdag Dnderdag Vrijdag Zaterdag Zndag

34 Training Schlen inspireren schlen het vrbeeld van ROC van Twente 6. Fiets je wel eens naar je werk? Ja, in principe iedere werkdag Ja, iedere week een paar keer Ja, als het weer ged is Sms, wanneer het uitkmt Nee 7. Wat is de afstand van huis naar het werk (enkele reis)? Minder dan 5 kilmeter Tussen de 5 en de 10 kilmeter Tussen de 10 en de 15 kilmeter Meer dan 15 kilmeter 8. Indien je (wel eens) naar je werk fietst f dit verweegt, wat zu ju stimuleren m dit te blijven den f m het vaker te den? (max. twee antwrden mgelijk) Een fiets van de zaak Een spaarsysteem m met het aantal gefietste kilmeters geld in te zamelen vr een ged del Een spaarsysteem m met het aantal gefietste kilmeters te sparen vr cnsumptieartikelen (bv (audi) apparatuur, uitstapjes, fietsbendigdheden, gadgets etc.) Een hgere wn-werk vergeding Anders, nl.:.. 9. Vind je het een gede zaak als je werkgever je meer tips en gede raad zu geven ver lichaamsbeweging, geznde veding en andere leefstijladviezen? Ja Ja, mits het vrijblijvend blijft Nee 10. Welke uitspraak past het beste bij ju? Ik beweeg het liefst in grepsverband (bijv. met cllega s lunchwandelen) Individueel bewegen past het beste bij mij (bijv. alleen een rndje (hard)lpen) Ik beweeg het liefst zwel alleen als in grepsverband Bewegen en/f sprten spreekt mij helemaal niet aan.

35 Training Schlen inspireren schlen het vrbeeld van ROC van Twente 11. Welke van de vlgende uitspraken past het beste bij je? Meerdere antwrden mgelijk: Ik wil meer sprten en/f bewegen m me fit te velen Ik wil meer sprten en/f bewegen m p een ged gewicht te kmen/blijven Ik vel me schuldig als ik niet geneg beweeg en/f sprt Ik sprt en/f beweeg mdat ik het belangrijk vindt en het bij me past Ik sprt en/f beweeg mdat ik er plezier in heb Ik vind dat ik al geneg sprt en/f beweeg Ik heb geen tijd m te sprten en/f bewegen Ik sprt en/f beweeg niet vanwege gezndheidsprblemen Ik vind sprten helemaal niet leuk Ik vind bewegen helemaal niet leuk Anders, namelijk. Rken Dat rken schadelijk is vr de gezndheid is bekend. [bedrijfsnaam] wil medewerkers ndersteunen bij het stppen met rken. 1. Vind jij het belangrijk dat [bedrijfsnaam] een rkbeleid vert? Ja, en wij hebben een ged rkbeleid Ja, we hebben een rkbeleid, maar ik weet niet ged wat dit inhud Ja, maar er is ng wel ruimte vr verbetering in dit beleid Nee, dit is al wettelijk geregeld Anders, namelijk 2. Zijn er in het bedrijf niet-rkers die wrden bltgesteld aan rk? Nee, in ns bedrijf mag alleen in speciaal ingerichte rkruimtes gerkt wrden Ja, er wrdt ng niet geneg aandacht besteed aan het beperken van rken binnen ns bedrijf Ja, mdat de rkruimtes niet vldende afgeslten zijn Ja, mdat er alleen buiten het bedrijf gerkt mag wrden. Anders, namelijk.. De vlgende vragen zijn alleen vr rkers 3. Ben je geïnteresseerd in hulp bij het stppen met rken als dit dr [bedrijfsnaam] aangebden wrdt? Ja Misschien, afhankelijk van bijv. aanbd, tijdstip etc. Nee Ga dr naar vraag 5

36 Training Schlen inspireren schlen het vrbeeld van ROC van Twente 4. Wat zu vr ju de belangrijkste reden zijn m deel te nemen aan activiteiten m te stppen met rken? Alleen lukt me niet, ik zek een stk achter de deur Het maakt me geznder en fitter Op advies van mijn arts Mijn partner/mgeving wil graag dat ik stp met rken Anders, namelijk 5. Wat is vr ju de belangrijkste reden m NIET te stppen met rken? Rken is vr mij geen prbleem, ik geniet ervan Ik weet niet he ik met stppen met rken Eerdere pgingen m te stppen zijn mislukt Anders, namelijk. 6. Indien je wilt stppen met rken, welke van de nderstaande benaderingen spreken ju het meest aan? (Meerdere antwrden mgelijk) Stppen met rken brchure Individuele benadering met caching f advies p maat Stppen met hulp van de huisarts, specialist f verpleegkundige Grepstraining (bv. Allen Carr) met cllega s Grepstraining ls van het werk Gedragstherapie Nictinevervangers (pleisters, kauwgm) Medicijnen Acupunctuur, sftlasertherapie Geen van deze benaderingen spreken mij aan Anders, namelijk Alchl Alchl en werk gaan ver het algemeen niet ged samen. [bedrijfsnaam] wil alchl gebruik p het werk beperken en indien ndig medewerkers met prblemen ndersteunen. 1. Vind jij dat [bedrijfsnaam] aandacht met besteden aan een alchlbeleid? Ja, dat vind ik belangrijk Ja, tt p zekere hgte Nee, dit is al gebeurt en er is een alchl beleid dat bekend is bij iedereen Nee, medewerkers met alchl prblemen kunnen dit beter buiten het werk plssen Nee, hier is geen beleid vr ndig Anders, namelijk.

37 Training Schlen inspireren schlen het vrbeeld van ROC van Twente 2. Welke van de nderstaande maatregelen/activiteiten spreken ju het meest aan? (Max. 2 antwrden) Geen alchl schenken p bedrijfsbrrels en -feesten Individuele begeleiding dr bijv. een leefstijlcach vr medewerkers met een alchlprbleem Het nderwerp alchl gebruik bespreekbaar maken p de werkvler Training van leidinggevenden m nveilig alchlgebruik van medewerkers te signaleren en bespreekbaar te maken. Blaastest aanbieden bij het vermeden p alchlgebruik in cmbinatie met (gevaarlijk) werk Geen van bvenstaande maatregelen spreken mij aan. Alchl p het werk met in bepaalde situaties (brrels & feesten) kunnen. Anders, nl.:. Veding Geznde veding kan je helpen m je lekkerder te velen en je gewicht p peil te huden. Het aanbd in de bedrijfskantine kan daarbij helpen. 1. Vind je dat [bedrijfsnaam] meer aandacht zu meten besteden aan geznde veding in het bedrijf? Ja, dat vind ik belangrijk Ja, tt p zekere hgte Nee, hier is al (vldende) aandacht vr Nee, het is aan de medewerkers zelf m te beslissen wat ze eten. Anders, namelijk 2. Welke van de nderstaande benaderingen/activiteiten spreken ju het meest aan? (Meerdere antwrden mgelijk) Infrmatie ver geznde veding Infrmatie ver veding en gewicht Geznde vedingsmiddelen duidelijk herkenbaar maken in het bedrijfsrestaurant Geznde veding gedkper aanbieden dan minder geznde veding Grter/aantrekkelijker aanbd geznde veding in het bedrijfsrestaurant Iedere dag gratis vers fruit in het bedrijf Ongeznde snacks (krketten/saucijzenbrdjes e.d.) slechts 1 f 2 keer per week aanbieden Lunchzakjes aanbieden zdat eten meegenmen kan wrden tijdens een lunchwandeling Geznd warm gerecht in de kantine p diverse tijdstippen Geznde snacks (bijv. rijstwafels, fruit & granen repen) aanbieden in de snepautmaat. Snepautmaat/snackbx verwijderen uit het bedrijf f zeer beperkt aanbieden Geznde traktaties aanbevelen bij verjaardagen Individueel advies van een leefstijlcach vr medewerkers met vergewicht Begeleiding bij afvallen in grepssessies met cllega s Geen van deze benaderingen spreekt mij aan Anders, nl.:

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn BESTUURDERSACADEMIE Najaar 2011 Verenigingsbur & Sprtraad Apeldrn Vrwrd Wat een waanzinnig ged initiatief! Ik was meteen enthusiast ten ik hrde dat er een academie kmt vr nze vrijwillige Apeldrnse bestuurders.

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

('"... 4.1 ---------------------------------------------

('... 4.1 --------------------------------------------- ~ D.UFSKUNDE ~VItI ink _ I De (ge-!wihle Training ('"... 4.1 --------------------------------------------- RAPPORT MARKTONDERZOEK dr Steven T/sma Zamer 1994 Bedrijfskundewinkel (93.41.029) Begeleider:

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010)

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vrmshpse Bys 2010-2014 (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vr. Bys 2008-2010 Blz.0 Vrwrd ( aanpassen ) Ambities mag je hebben. We willen hgerp met Vrmshpse Bys en tegelijkertijd

Nadere informatie

Gevalbeschrijving faciliteren. Accreditatie opleiding tot expert-facilitator Bij dé experts in België

Gevalbeschrijving faciliteren. Accreditatie opleiding tot expert-facilitator Bij dé experts in België Gevalbeschrijving faciliteren Accreditatie pleiding tt expert-facilitatr Bij dé experts in België Faciliteren van grepen betekent het begeleiden van een vergadering f wrkshp p dusdanige manier dat men

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding Enhancing ethical practice and critical reflectin by the stimul experience in a care-ethics lab stimul Care Ethics Lab Handleiding Ten geleide Het INTERREG IVA 2 Zeeën prject 'Dignity in Care' werd pgestart

Nadere informatie

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be VAARDIG VERGADEREN SYLLABUS VOOR ACTIEVE OUDERS OP SCHOOL VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 inf@vcv.be www.vcv.be INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. De uderraad; een

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Effectief solliciteren

Effectief solliciteren Effectief slliciteren He vind ik vacatures? Op de arbeidsmarkt kun je vacatures p de vlgende manieren vinden: vrienden, kennissen, bekenden; cntact pnemen met werkgevers; kranten (landelijk en reginaal;

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Handreiking taal. 1F abc ABC

Handreiking taal. 1F abc ABC 2F Handreiking taal 1F abc ABC INLEIDING Telichting bij de Handreiking taal De Handreiking taal sluit aan bij de Standaarden en eindtermen ve p één uitzndering na. In de Standaarden en eindtermen ve zijn

Nadere informatie

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran 0 Pestprtcl ICBS De Trimaran Inhud Het pestprtcl... 2 Wat is pesten?... 3 Wat is de vijf sprenaanpak?... 5 He vlgt de schl de sciaal emtinele ntwikkeling?...

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO Juni 2014 (D/2014/7841/031 en D/2014/7841/036) Vlaams Verbnd van het Kathliek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhud Inleiding

Nadere informatie

Thuis in de Stad-prijs 2012

Thuis in de Stad-prijs 2012 Thuis in de Stad-prijs 2012 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Peter Konings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjoerd Weiland (RDW)

Peter Konings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjoerd Weiland (RDW) Werkgrep Brging: Peter Knings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjerd Weiland (RDW) December 2013 Deze presentatie en het bijbehrende verdiepingsmateriaal zijn prducten van de

Nadere informatie

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar 2013-2014 Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van

Nadere informatie

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE!

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE! Ex pst evaluatie van het prgramma UTRECHTSE ENERGIE! Terugblik p bereikte resultaten, deltreffendheid, delmatigheid & delbereiking van het Prgramma 'Utrechtse Energie' ver de peride 2011-2014 Utrecht,

Nadere informatie

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra Inspiratiegids vr biblitheken en cultuur- en gemeenschapscentra Dit werk valt nder de Creative Cmmns licentie Naamsvermelding-NietCmmercieel-gelijkDelen 2.0 België Inhudspgave Vrwrd... 4 Het leven zals

Nadere informatie