Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014"

Transcriptie

1 Handleiding Training Schlen inspireren schlen ver Geznde Schl 2 juni 2014 Naam cntactpersnen Bewegen Werkt: Pieter Iedema ROC van Twente : Gerald Oude Alink

2 Inhudspgave Het 7-stappenplan beleid in het krt Training pzetten 7-stappenplan Stap 1. Vrbereiden: het creëren van draagvlak Stap 2. Structuren: het pzetten van structuren Stap 3. Analyseren: het vaststellen van de beheften Stap 4. Ontwikkelen: het ntwikkelen van het plan 38 Stap 5. Implementeren: het uitveren van het plan Stap 6. Evalueren: uitveren van prces- en effectevaluatie Stap 7. Brgen: het aanpassen en verankeren van het beleid

3 De Training Schlen inspireren schlen ver Geznde Schl Stappenplan Prjectmatig werken kent een aantal stappen Stap 1. Vrbereiden: het creëren van draagvlak vr geznde schl beleid Stap 2. Structuren: het pzetten van een prjectteam en structuren, Stap 3. Analyseren: het vaststellen van de beheften, Stap 4. Ontwikkelen: het ntwikkelen en pstellen van plan van aanpak vr beleid Stap 5. Implementeren: het uitveren van het beleid, Stap 6. Evalueren: uitveren van prces- en effectevaluatie, Stap 7. Brgen: het aanpassen en verankeren van het beleid. In de Geznde Schl staan vijf kernpunten centraal. Het werken vlgens deze vijf kernpunten verhgt de effectiviteit van de aanpak. Een structurele aanpak Een integrale aanpak De schl staat centraal Cllectieve preventie en individuele studentenzrg Samenwerking met preventiepartners

4 Het stappenplan beleid in het krt Stap 1 Vrbereiden: het creëren van een draagvlak Identificeer Wie zijn de belangrijkste partijen f partners, zwel binnen als buiten uw eigen instelling? Hud k rekening met het nderlinge krachtenveld. Inventariseer hun delen, belangen, activiteiten, standpunten en werkwijze. Sluit aan bij de analyse uit het prjectvrstel Infrmeer Zrg vr een beknpte en cncrete mschrijving van het plan. Bedenk welke argumenten (vr uw plan de belangrijkste partijen en partners zullen aanspreken. Km in gesprek met betrkkenen. Vraag m feedback p het plan. Enthusiasmeer Besteed vral aandacht aan de vrdelen vr elke partner. Vraag eventueel pinieleiders m het vrstel te presenteren. Schrik niet van een paar negatieve reacties. Verdedig het plan niet; laat het liever aanvullen. Hud de kern van het plan wel vereind, anders haken anderen misschien weer af. Behalve ratinele argumenten hebben mensen vaak persnlijke redenen m mee te den: ze willen er graag zelf k vrdeel van hebben, bijvrbeeld in de vrm van media-aandacht, plezier in de samenwerking, nieuwe expertise f een interessant netwerk. Breng in beweging De meeste mensen vinden het belangrijk m mee te praten ver invulling en plssingen. Timmer het plan dus niet dicht. Sms wil iemand eerst even afwachten en haakt hij later aan. Het is meestal verstandig m die mgelijkheid te bieden. Vaak is het handig m een grep te vrmen. Z heft u niet al het werk zelf te den en kunt u de taken verdelen. Bvendien maakt u anderen medeeigenaar. Denk k aan randvrwaarden, zals tijd, geld en taakverdeling. Regel de prjectrganisatie pas als er enthusiasme en instemming ver het inhudelijke plan is. Als anderen het plan als hun eigen idee beschuwen, willen zij er meestal k in investeren. Hud beweging gaande Blijf aandacht besteden aan draagvlak: ziet iedereen ng steeds de vrdelen, stemmen ze ng in, dragen ze ng bij? Blijf cmmuniceren en deel successen met alle betrkkenen.

5 Tips vr draagvlak Geznde Schl sluit aan bij het wettelijk verplichte vitaliteitsbeleid per Betrek de Ondernemingsraad en de Deelnemersraad. Breng Geznde Schl regelmatig bij verschillende gelegenheden nder de aandacht. Dr ged bij te huden wat er gebeurt, kunt u tijdig bijsturen. Begin met werken aan de Geznde Schl binnen één pleiding, lcatie f afdeling als pilt en buw de Geznde Schl daarna uit naar de rest van de instelling. Stap 2 Structuren: het pzetten van structuren Mgelijke leden Persneel & Organisatie/ Human Resurce Develpment (HRD) Marketing en Cmmunicatie Bewegen en Sprt Servicecentrum/lpbaanexpertisecentrum Zrg- en adviesteam (ZAT) Facilitaire dienstverlening Studentenraad

6 Stap 3 Analyseren en het vaststellen van de beheften Del Verzamelen van infrmatie (data) ver inzetbaarheid, vitalteit, gezndheid en beheften van medewerkers en leerlingen Het analyseren van deze data. Rapprtage van de beheften aan sleutelpersnen en medewerkers. Vrbeelden Vr leerlingen: Behefte peiling ROC van Twente en Test je leefstijl Vr medewerkers een vitaliteitsnderzek ( zie vrbeeld in de bijlage) Een behefte peiling ( zie vrbeeld in de bijlage)

7 Stap 4 Ontwikkelen: het ntwikkelen van een plan Del Het pririteren van de beheften en prblemen die vastgesteld zijn in stap 3. Het stellen van delen. Ontwikkelen van plssingen m delstellingen te bereiken. Pririteren van plssingen. Maken van een gedetailleerd plan en een draaibek. Acties Tekennen van pririteiten aan prblemen. Organiseren van bijvrbeeld grepsgesprekken m te kmen tt plssingen vr gepririteerde prblemen/beheften. Bepalen wie er deelneemt aan de grepsgesprekken. Nteren van alle vrgestelde plssingen b.v. p basis van een verzicht van Interventies (interventiekaart). Selectiecriteria tepassen p mgelijke plssingen p haalbaarheid. Wat vr rganisatrische, technische en financiële cnsequenties heeft de plssing? Uitwerken plssing(en) in een gedetailleerd plan. Del, delgrep, ksten, bendigde middelen (materiaal, persneel, ruimtes e.d.), verantwrdelijken en mgelijke bstakels van elke activiteit beschrijven. Activiteiten kunnen geleverd wrden dr het bedrijf zelf (eigen persneel) f dr experts van buiten de instelling. Zek eventueel naar instellingen die activiteiten, training f infrmatie kunnen leveren, praat met instellingen die u vrgegaan zijn. Maak een draaibek (wanneer, waar, he, financiering, cntactpersn, delgrep, strategie, middelen ) maar zrg k dat er altijd ruimte is vr flexibiliteit. Infrmeer alle betrkkenen ver de geplande activiteiten en geef feedback ver de keuze van activiteiten. Gebruik hiervr de cmmunicatiekanalen zals bepaald in stap 2. Stap 5 Implementeren: uitveren van het plan Del De daadwerkelijke uitvering van de geplande activiteiten. Evalueren van de activiteiten. Acties Cntrleer met de prjectgrep f het plan ged gerganiseerd is. Cmmuniceren met medewerkers ver geplande activiteiten; wanneer, waar, wat kst het, maximaal aantal deelnemers, he kan men deelnemen enzvrts. Uitveren en eventueel bijstellen geplande activiteiten. Ver prcesevaluatie uit: Zijn experts gecnsulteerd? Was er weerstand tegen de activiteiten? Hebben de activiteiten plaatsgevnden zals gepland? Welke grepen waren betrkken bij de activiteiten? Welke cmmunicatiemethden zijn gebruikt m de medewerkers te infrmeren ver de activiteiten? He zijn medewerkers gemtiveerd m deel te nemen aan de activiteiten? Zijn alle activiteiten geëvalueerd? Zijn de acties uit deze stap verlpen zals gepland? Waarm wel/niet?

8 Stap 6 Evalueren: uitveren van prces- en effectevaluatie beleid Del Evalueren van succes en mislukkingen tijdens het prces van het pzetten van het beleid Evalueren van effecten dr het beleid Acties Effect evaluatie. Vaststellen f alle vraf gestelde delen bereikt zijn. Dit kan bijvrbeeld p basis van bedrijfsgegevens zals verzuimpercentages, klant- en/f medewerkertevredenheid, dr het herhalen van de vragenlijst uit de behefteanalyse, dr het bserveren van de geïmplementeerde activiteiten en dr gesprekken met medewerkers. Prcesevaluatie. Vaststellen f het prces ged drlpen is. Dit gebeurt bijvrbeeld tijdens f p het einde van elke stap dr gesprekken met prjectteamleden, deelnemers, leveranciers en managers. Aan het einde van het prces (stap 6) is het belangrijk het hele prces te evalueren, bv. dr vragenlijsten f interviews. Schriftelijke rapprtage van de evaluatie. Feedback aan management, medewerkers en andere belangrijke sleutelpersnen. Stap 7 Brgen: aanpassen en verankeren van het plan. Van prject naar prgramma Del Het integreren van het geznde schl beleid iin het bestaande instellingsbeleid en de praktijk. Anderen verantwrdelijk maken vr de vrtgang van het beleid Acties Aanpassen beleid naar aanleiding van de evaluatie. Verzamelen van infrmatie ver activiteiten vr de tekmst. Nieuwe vrstellen vr activiteiten in de vlgende peride den. Anderen medeverantwrdelijk maken. Verankeren van Geznde Schl in het beleid van de instelling.

9 Training pzetten 7-stappenplan per stap STAP 1. VOORBEREIDEN: Het creëren van draagvlak Quick Scan van de instelling Ntities:

10 Gede bedelingen f..bemeizucht De interventie ladder 1. Geen keuze: bijv. ntslaan van mensen met BMI bven de Beperken van keuze: bijv. alleen geznde veding in restaurant 3. Keuze sturen dr bestraffen: bijv. accijns p sigaretten 4. Keuze sturen dr belnen: bijv. fiets van de baas 5. Keuze sturen dr aanpassen van de nrm: fruit i.p.v. ngeznde snacks 6. Keuze mgelijk maken: bijv. stimuleren bewegen vr het werk (fietsenstalling), Bewegen tijdens het werk: bijv. trap in zicht, printer ver weg zetten 7. Infrmatie verstrekken bv via een flder f Intranet Bestudeer de interventieladder: 1. Mag de werkgever zich bemeien met de leefstijl van werknemers?

11 Opdracht Bestudeer in je grep de interventieladder. Bespreek p welke manier een werkgever zich mag bemeien. He hg p de ladder stap je? Geef in de tabel de argumenten. Vr ja, bemeien mag Tegen - nee, bemeien mag niet Wat is je eigen richtlijn Bespreek in je grep : Is er Verschil tussen bewegen, rken en veding? Bewegen Rken Veding

12 Quick scan Geznde Schl Cultuur Staat de instelling pen vr Geznde Schl Wat is de betrkkenheid van het management? Wat is de betrkkenheid van HR en Arb cördinatr? Wat is de betrkkenheid van OR /? Wat is de betrkkenheid van de sprt cördinatr Cmmunicatiestructuren Welke cmmunicatiemiddelen zijn er beschikbaar in de instelling? Persneelskrant Intranet Internet Mem s, pster etc. Aparte nieuwsbrief Persneelsbijeenkmsten Ntities:

13 Startntitie pdrachtfrmulering Wat is de aanleiding vr aandacht te geven aan Geznde Schl? He past Geznde Schl bij visie en missie Welke uitdagingen zijn er? He staat het met gezndheidseducatie? Gezndheidsthema's: Veding Bewegen en sprt

14 Rken, alchl, drugs en gehrschade Relaties en seksualiteit Psychsciaal welbevinden Casus: Welke argumenten gebruik je m te investeren in geznde? Leerlingen Medewerkers * * * * * Welke delen wil je realiseren? Welk tijdpad ga je vlgen? Welk budget en middelen zijn aanwezig?

15 Welke evaluatiecriteria hanteer je? Welke cmmunicatiemiddelen ga je inzetten? Welke randvrwaarden zijn er?

16 Implementatie mgelijkheden Geznde Schl in beeld Implementatiekracht - meter He staat het met draagvlak en kans m ged te implementeren? He zit het met de sleutelfiguren, he kan ik ze meekrijgen? Opdracht: geef per nderwerp aan wat de huidige situatie is? Onderwerp 1. Onze directie is enthusiast ver Geznde Schl. 2. Onze medewerkers zijn enthusiast ver Geznde Schl. 3. Het beleid vr Geznde Schl staat p de agenda. 4. Wij hebben een beleidsplan gericht p Geznde Schl. 5. Onze rganisatiecultuur draagt bij aan het beleid Geznde Schl. 6. Wij prfileren ns als ged werkgever naar nze medewerkers. 7. Persneel is beschikbaar m het nderwerp aandacht te geven. 8. Budget is beschikbaar m het Geznde Schl aandacht te geven. 9. Wij hebben een gede prjectleider vr het pzetten van het beleid vr Geznde Schl. 10. Onze OR is betrkken bij het beleid vr Geznde Schl. 11, Teamleiders/teams zijn enthusiast en dragen het Geznde Schl beleid uit. 12. Wij cmmuniceren ver Geznde Schl. 13. Wij meten en evalueren ns beleid vr Geznde Schl. 14. Wij veren het beleid vr Geznde Schl planmatig uit. 15. Ik ben trts p he wij met Geznde Schl zijn. Vr het inveren van het Geznde Schl beleid is het belangrijk dat de signalen p gren staan. Signalen die p rd staan meten eerst aangepakt wrden m ervr te zrgen dat er later in het traject geen belemmeringen ntstaan.

17 STAP 2. HET OPZETTEN VAN STRUCTUREN en analyseren van stakehlders Checklist sleutelfiguren Del: Inzicht krijgen in afdelingen / persnen die betrkken kunnen / willen / meten wrden. Welke persnen / grepen spelen een cruciale rl in de instelling en meten betrkken wrden bij het beleid? Ntities: CvB Management Cmmunicatie Team cördinatren Sprt cördinatren P&O Lpbaancentrum OR VGWM-cmmissie Arb-cmmissie Afdeling pleiding Leerlingen (Studentenraad) Gezndheidsfunctinarissen Arbdienst Zrg en adviesteam (ZAT) Externe adviseurs Lkale gezndheidsinstellingen Anderen, nl

18 Casus: Maak een stakehlder analyse vr juw instelling? Wie is de prjectleider, wat vr iemand met het zijn (stel CV p)? Hg Tevreden huden Actief betrekken Macht Minder aandacht Infrmeren Laag Laag Interesse Hg Wie wil je in de prjectgrep/werkgrep hebben (wie wel en wie niet, waarm)?

19 STAP 3. HET VASTSTELLEN VAN DE BEHOEFTE Del Het vaststellen van de behefte, visie en strategie, bestuderen van bestaande dcumentatie, uitveren van aanvullend nderzek en 1 e aanzet tt plan van aanpak. Vrbeeld vragenlijsten verdiepend nderzek: Werkvermgensmnitr, zie bijlage vrbeeld ROC van Twente Behefte Vragenlijst Leefstijl, zie bijlage STAP 4 HET ONTWIKKELEN VAN EEN PLAN VAN AANPAK Del: Stel plan van aanpak p, cmmuniceer m draagvlak en betrkkenheid te creëren maak een cncreet activiteitenplan. Werkwijze - Het kiezen van de interventies p basis van de beheften en prblemen die vastgesteld zijn in stap 3. - Het stellen van delen per verdieping van het Huis van Werkvermgen. - Maken van een gedetailleerd plan in een activiteitenschema..

20 Activiteiten binnen de hfdthema s Benemde, in nderstaand verzicht, de activiteiten per hfdthema Huis Hfdthema Activiteit Vierde verdieping Arbeid Derde verdieping Waarden Tweede verdieping Cmpetenties Eerste verdieping Gezndheid Werk / Privé

21 De activiteiten binnen het Geznde Schl Welke interventies? Interventiekaart Op deze pagina staat een psmming van mgelijke interventies. Je kunt in de eerste klm aangeven wat vlgens juw pririteit met krijgen. In de tweede klm kun je in schatten he de interventie valt bij cllega s. Algemeen 1. Vitaliteitsscan 1. Test je leefstijl Activiteiten vr medewerkers

22 Activiteiten vr leerlingen Fysieke mgeving Pa Educatie Opmerking: Bedenk vanuit de hfdthema s wat je kunt aanbieden. Wat ga je inzetten m je effect, je delstelling te bereiken? Dit is een lastige en belangrijke fase in het prject. Belangrijk is dat de interventies aansluiten bij de effecten en delstellingen die je wilt bereiken. De werkgrep met regie huden, als adviseur geef je richting.

23 Vrbeeld Interventie kaart Geznde Schl Wethuder Beversstraat Enschede Tijdlijn 2014: Gezamenlijke crssver : Mei Jun vrij Aug Sep Okt Nv Dec Gezamenlijk barbecue Lpbaan burgerschap Inventariseren welke lessen al wrden gegeven en met elkaar bespreken? xxx xxx Veilige Schl xxx xxx Geznde Schlplein lesbrief met

24 leerlingen Geznde Schlplein Eisen aan nabijgelegen park Rkvrijplein Sciale Veiligheid Presenteren pestprtcl, Organiseren van 3 wrkshps klassenmanagement, mgangsregels en weerbaarheid (Rts en Water) xxx xxx xxx Studenten raad Meer bewegen xxx Test je leefstijl kappers

25 xxx Xxxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Tafeltennis Fit in je lpbaan Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Sprten vr dcent pleiding ecnmie Xxx Xxx Xxx Xxx xxx Geznde Kantine Tijdlijn 2014: Aanbd: Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nv Dec Meer variatie in geznde prducten verdeling % Snepautmaten weg Xxx xxx Xxx xxx Prijs/geznde kwaliteit verhuding bewaken xxx Suggesties studenten en medewerkers p het assrtiment xxxx

26 Tnen Calrie/geznd stickers p de prducten Xxxx xxxx Aanbieding van de week intrduceren > brdje van de week (dr studenten bedacht) Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx Geznde knipkaart. Bij bv 10 grene stickers een gratis geznd prduct xxxx xxxx Tegedbekje. 12 halen 10 betalen. xxx xxxx Smthies intrduceren (grenteber Gemert) Xxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx Hygiëne: Openbaar maken rapprt hygiëne inspectie Xxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx

27 Aankleding met hulp van cmmunicatie Debbie: Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nv Dec Grene en geznde uitstraling xxx Bedrijfskleding xxxx Eigen huisstijl xxx PR in algemene zin xxxx Pedaggisch/didactisch: Instructiekaarten in ntwikkeling permanent prces x Lessen in restaurant en clinic geznde prducten maken in verleg met Lpbaan Burgerschap xxx

28 Vrbeeld Fasering prject Stap Del Activiteiten Tijdsduur 1. Creëren draagvlak 2. Opzetten structuren 3. Vaststellen beheften 4. Ontwikkelen plan 5. Uitveren plan 6. Evalueren plan 7. Aanpassen en verankeren beleid creëren draagvlak -prgramma verkrijgen testemming pzetten -prgramma geven verzicht mgelijke nderwerpen/gebieden waarp zich kan richten pzetten prjectgrep pzetten structuren -prces inbuwen in bestaand beleid maken gezndheidsprfiel vaststellen beheften en wensen delen beleid en lsse activiteiten frmuleren ntwikkelen van plssingen maken gedetailleerd plan en draaibek daadwerkelijk uitveren plan evalueren lsse activiteiten evalueren succes en mislukkingen -beleid / ttale -prject integreren succesvlle activiteiten in bestaand bedrijfsbeleid herhalen stap 3 6 vr bestaande en nieuwe activiteiten beleid actueel huden gesprekken met sleutelfiguren m steun te verkrijgen prmten -activiteiten bij management en vertegenwrdigers vereenkmst prjectplan leden prjectgrep aanstellen huden van bijeenkmsten inventariseren bestaande cmmunicatiemiddelen draaibek maken verzamelen infrmatie gezndheidsprblemen en beheften en bestaand beleid analyse van de gegevens Verslaglegging rapprtage aan sleutelpersnen en werknemers pzetten prbleem-plssende grepen pririteren van beheften en prblemen stap 3 stellen van delen activiteiten zeken leveranciers gezndheidsprgramma's pzetten activiteiten huden van een pre-test verzamelen gegevens vr prces- en effectevaluatie evalueren ttale -prject feedbackgrepen verzamelen inf vr tekmstige activiteiten, nieuwe vrstellen anderen (mede-) verantwrdelijk maken vr vrtgang -prces januari t/m maart april mei/juni juli/augustus maart april

29 Training Vitaliteit en Inzetbaarheid STAP 5: IMPLEMENTEREN In deze stap wrden de activiteiten in de jaarkalender uitgeverd. Het accent ligt nu p de vrtgang van activiteiten, gede cmmunicatie m medewerkers enthusiast te maken m deel te nemen. De kernwrden zijn: rganisatie, deelname en tevredenheid. De cördinatr kan nderstaand frmat (zie vrbeeld) gebruiken m de activiteit te beschrijven en te evalueren. Activiteit Nummer in activiteitenkalender Naam Leefstijl caching van medewerkers met vergewicht Krte beschrijving Binnen de instelling wrdt een club gestart van mensen die willen afvallen. Deze club wrdt verantwrd begeleid met behulp van een prfessinele leefstijlcach bij het realiseren van gewichtsvermindering. Del Gewichtsvermindering bij vergewicht Delgrep Grep mensen met vergewicht die actief en verantwrd aan de slag gaat met het realiseren van de delstelling met betrekking tt gewichtsvermindering Hulpmiddelen Leefstijlcach Intakegesprek, caching, fllw up gedurende 1 jaar Lgbek Werving Bedrijfsarts Kennismakingsbijeenkmst Presentatie Bijeenkmsten, methde nader te bepalen Lptijd van langere peride, nader te bepalen Cördinatr naam Budget Nader te bepalen Tijdsplanning Nader te bepalen Evaluatie Uitverbaarheid Aantal deelnemers Tevredenheid van de deelnemers In uitvering den! Training Schlen Inspireren schlen het vrbeeld van ROC van Twente

30 Training Schlen inspireren schlen het vrbeeld van ROC van Twente STAP 6: DE PROCES- EN EFFECTEVALUATIE VAN HET BELEID He ver je een evaluatie p prces en effect uit met het prjectteam en he evalueer je de effecten die je wilt bereiken Del Evalueren van het prces en effecten van beleid Feedback ver beleid aan managementteam en medewerkers. De prcesevaluatie kan met de prjectgrep wrden uitgeverd. Om evaluatie p een eenvudige manier uit te veren kunnen prcesindicatren gescrd wrden p een schaal van 1 t/m 5. De individuele scres van de werkgrep leden zijn verzameld en uitgewerkt in een ttaalscre. Zie vrbeeld. Prcesevaluatie 1 punt 3 punten 5 punten 1. Betrkkenheid van medewerkers (gem. = 2.3) Betrkkenheid van management (gem. = 2.5) Deelname aan activiteiten (alg. indruk)* (gem. = 2.8) Tevredenheid medewerkers ver Geznde Schl(gem. = 2.7) Tevredenheid prjectgrep ver Geznde Schl (gem. = 3) 8 6. Tevredenheid management (gem. = 2.7) 1 5 verzicht verdeling scres en gemiddelde scre per prcesindicatr De prcesindicatren kunnen binnen de prjectgrep wrden gedefinieerd. Effecten: 1 punt 3 punten 5 punten 1. Afname van verzuim met 0,5% X (0,3%) 2. Verbetering Test je leefstijl van 8 tt 10% X (16%) 3. Tename van vitaliteit medewerker tevredenheid 7,8-8 (resultaten ng niet bekend) 4. Behalen van Vignet Geznde Schl X

31 Training Schlen inspireren schlen het vrbeeld van ROC van Twente STAP 7 VERANKEREN bijvrbeeld dr Vitaliteitsgesprek He kppel je het aan het jaargesprek? Welke activiteiten kunnen ingeverd wrden in het primaire prces, he bespreek je het in het team (Invegen beschrijving tepassen) Nieuw plan van aanpak pstellen.

32 Training Schlen inspireren schlen het vrbeeld van ROC van Twente STAP 3. INVENTARISATIE GEZONDHEID EN HET VASTSTELLEN VAN DE BEHOEFTE Inventarisatie van wensen & verwachtingen ver gezndheidsactiviteiten Leefstijl vragenlijst Let p: Deze vragenlijst dient vr deze wrdt uitgedeeld p maat gemaakt te wrden vr uw bedrijf. Ver daar waar [bedrijfsnaam] staat, de naam van uw bedrijf in. Daarnaast dient bepaald te wrden p welke manier de vragenlijst weer ingenmen wrdt en he het vervlgtraject van dit beheften nderzek eruit gaat zien (zie het gearceerde gedeelte hiernder). U bent vrij m vragen en antwrdcategrieën te verwijderen f te wijzigen zdat de vragenlijst beter aansluit bij de situatie in uw bedrijf. [bedrijfsnaam] wil stappen ndernemen m de leefstijl van hun medewerkers te verbeteren. Onder een geznde leefstijl verstaan we: vldende bewegen, niet rken, matig met alchl, geznde veding en vldende ntspanning. Over deze nderwerpen vlgen hierna een aantal vragen. Het invullen duurt ngeveer 10 minuten. Deze vragen zijn bedeld m te inventariseren wat jullie wensen en verwachtingen zijn ten aanzien van leefstijl verbetering ndersteund dr [bedrijfsnaam]. Lever de ingevulde vragenlijsten in bij de receptie / in het pstvakje van.. / in de ds die bij de ingang staat etc. Er wrdt zrgvuldig en vertruwelijk mgegaan met de vragenlijsten. De resultaten van de vragenlijsten wrden alleen p bedrijfs- f afdelingsniveau bekend gemaakt. Als je een persnlijk gesprek wenst naar aanleiding van deze vragenlijst, neem dan cntact p met Een aantal medewerkers wrden p een later tijdstip benaderd m mee te denken ver de uitvering van bepaalde gezndheidsactiviteiten. Als jij hiervr benaderd wilt wrden, laat dit dan weten aan Bewegen Vldende bewegen zrgt vr een gede gezndheid. Je zit lekkerder in je vel, hudt je gewicht beter nder cntrle en (chrnische) ziektes blijven buiten de deur. [ bedrijfsnaam] wil graag van ju weten p welke manier bewegen p en rnd het werk aangebden zu kunnen wrden. 1. Ben je geïnteresseerd in beweeg- en/f sprtactiviteiten als die dr [bedrijfsnaam] aangebden wrden? Ja Misschien, afhankelijk van bijv. aanbd, tijdstip etc. Nee Ga dr naar vraag Welke van de nderstaande activiteiten spreken ju het meest aan?

33 Training Schlen inspireren schlen het vrbeeld van ROC van Twente (Meerdere antwrden mgelijk) Lunchwandelen Lunchfietsen Fietsen naar en van het werk Bedrijfssprt zals vetbal, vlleybal en tennis Krting sprtschl Hardlpgrep Wandel f Nrdic Walking grep Ontspanningsefeningen zals yga en tai chi Tafeltennistafel in bedrijf Fitnessapparaat/ruimte in het bedrijf Wii-fit (Nintend) Zwemmen Individueel advies van een leefstijlcach Geen van deze activiteiten spreken mij aan Anders, namelijk 3. Zu je meer aan beweging den buiten de werkuren indien [Bedrijfsnaam] financieel bijdraagt in sprt- en/f bewegingsactiviteiten (zals krting bij sprtvereniging f schl f een naar eigen inzicht te besteden persnsgebnden budget)? Ja, zeker Ja, ik denk het wel Nee, waarschijnlijk niet Nee, zeker niet Medewerkers die bij vraag 1 nee hebben ingevuld gaan nu naar vraag 6 4. Welk tijdstip p de dag heeft juw vrkeur vr bewegingsactiviteiten? Meerdere antwrden mgelijk. Krt vr het werk Tijdens een pauze Onmiddellijk na het werk Op een tijdstip ls van het werk Anders, namelijk. 5. Wanneer [Bedrijfsnaam] beweegactiviteiten zu aanbieden heb je dan k een vrkeur vr een bepaalde dag? Je kunt meerdere dagen aankruisen Nee, geen vrkeur Maandag Dinsdag Wensdag Dnderdag Vrijdag Zaterdag Zndag

34 Training Schlen inspireren schlen het vrbeeld van ROC van Twente 6. Fiets je wel eens naar je werk? Ja, in principe iedere werkdag Ja, iedere week een paar keer Ja, als het weer ged is Sms, wanneer het uitkmt Nee 7. Wat is de afstand van huis naar het werk (enkele reis)? Minder dan 5 kilmeter Tussen de 5 en de 10 kilmeter Tussen de 10 en de 15 kilmeter Meer dan 15 kilmeter 8. Indien je (wel eens) naar je werk fietst f dit verweegt, wat zu ju stimuleren m dit te blijven den f m het vaker te den? (max. twee antwrden mgelijk) Een fiets van de zaak Een spaarsysteem m met het aantal gefietste kilmeters geld in te zamelen vr een ged del Een spaarsysteem m met het aantal gefietste kilmeters te sparen vr cnsumptieartikelen (bv (audi) apparatuur, uitstapjes, fietsbendigdheden, gadgets etc.) Een hgere wn-werk vergeding Anders, nl.:.. 9. Vind je het een gede zaak als je werkgever je meer tips en gede raad zu geven ver lichaamsbeweging, geznde veding en andere leefstijladviezen? Ja Ja, mits het vrijblijvend blijft Nee 10. Welke uitspraak past het beste bij ju? Ik beweeg het liefst in grepsverband (bijv. met cllega s lunchwandelen) Individueel bewegen past het beste bij mij (bijv. alleen een rndje (hard)lpen) Ik beweeg het liefst zwel alleen als in grepsverband Bewegen en/f sprten spreekt mij helemaal niet aan.

35 Training Schlen inspireren schlen het vrbeeld van ROC van Twente 11. Welke van de vlgende uitspraken past het beste bij je? Meerdere antwrden mgelijk: Ik wil meer sprten en/f bewegen m me fit te velen Ik wil meer sprten en/f bewegen m p een ged gewicht te kmen/blijven Ik vel me schuldig als ik niet geneg beweeg en/f sprt Ik sprt en/f beweeg mdat ik het belangrijk vindt en het bij me past Ik sprt en/f beweeg mdat ik er plezier in heb Ik vind dat ik al geneg sprt en/f beweeg Ik heb geen tijd m te sprten en/f bewegen Ik sprt en/f beweeg niet vanwege gezndheidsprblemen Ik vind sprten helemaal niet leuk Ik vind bewegen helemaal niet leuk Anders, namelijk. Rken Dat rken schadelijk is vr de gezndheid is bekend. [bedrijfsnaam] wil medewerkers ndersteunen bij het stppen met rken. 1. Vind jij het belangrijk dat [bedrijfsnaam] een rkbeleid vert? Ja, en wij hebben een ged rkbeleid Ja, we hebben een rkbeleid, maar ik weet niet ged wat dit inhud Ja, maar er is ng wel ruimte vr verbetering in dit beleid Nee, dit is al wettelijk geregeld Anders, namelijk 2. Zijn er in het bedrijf niet-rkers die wrden bltgesteld aan rk? Nee, in ns bedrijf mag alleen in speciaal ingerichte rkruimtes gerkt wrden Ja, er wrdt ng niet geneg aandacht besteed aan het beperken van rken binnen ns bedrijf Ja, mdat de rkruimtes niet vldende afgeslten zijn Ja, mdat er alleen buiten het bedrijf gerkt mag wrden. Anders, namelijk.. De vlgende vragen zijn alleen vr rkers 3. Ben je geïnteresseerd in hulp bij het stppen met rken als dit dr [bedrijfsnaam] aangebden wrdt? Ja Misschien, afhankelijk van bijv. aanbd, tijdstip etc. Nee Ga dr naar vraag 5

36 Training Schlen inspireren schlen het vrbeeld van ROC van Twente 4. Wat zu vr ju de belangrijkste reden zijn m deel te nemen aan activiteiten m te stppen met rken? Alleen lukt me niet, ik zek een stk achter de deur Het maakt me geznder en fitter Op advies van mijn arts Mijn partner/mgeving wil graag dat ik stp met rken Anders, namelijk 5. Wat is vr ju de belangrijkste reden m NIET te stppen met rken? Rken is vr mij geen prbleem, ik geniet ervan Ik weet niet he ik met stppen met rken Eerdere pgingen m te stppen zijn mislukt Anders, namelijk. 6. Indien je wilt stppen met rken, welke van de nderstaande benaderingen spreken ju het meest aan? (Meerdere antwrden mgelijk) Stppen met rken brchure Individuele benadering met caching f advies p maat Stppen met hulp van de huisarts, specialist f verpleegkundige Grepstraining (bv. Allen Carr) met cllega s Grepstraining ls van het werk Gedragstherapie Nictinevervangers (pleisters, kauwgm) Medicijnen Acupunctuur, sftlasertherapie Geen van deze benaderingen spreken mij aan Anders, namelijk Alchl Alchl en werk gaan ver het algemeen niet ged samen. [bedrijfsnaam] wil alchl gebruik p het werk beperken en indien ndig medewerkers met prblemen ndersteunen. 1. Vind jij dat [bedrijfsnaam] aandacht met besteden aan een alchlbeleid? Ja, dat vind ik belangrijk Ja, tt p zekere hgte Nee, dit is al gebeurt en er is een alchl beleid dat bekend is bij iedereen Nee, medewerkers met alchl prblemen kunnen dit beter buiten het werk plssen Nee, hier is geen beleid vr ndig Anders, namelijk.

37 Training Schlen inspireren schlen het vrbeeld van ROC van Twente 2. Welke van de nderstaande maatregelen/activiteiten spreken ju het meest aan? (Max. 2 antwrden) Geen alchl schenken p bedrijfsbrrels en -feesten Individuele begeleiding dr bijv. een leefstijlcach vr medewerkers met een alchlprbleem Het nderwerp alchl gebruik bespreekbaar maken p de werkvler Training van leidinggevenden m nveilig alchlgebruik van medewerkers te signaleren en bespreekbaar te maken. Blaastest aanbieden bij het vermeden p alchlgebruik in cmbinatie met (gevaarlijk) werk Geen van bvenstaande maatregelen spreken mij aan. Alchl p het werk met in bepaalde situaties (brrels & feesten) kunnen. Anders, nl.:. Veding Geznde veding kan je helpen m je lekkerder te velen en je gewicht p peil te huden. Het aanbd in de bedrijfskantine kan daarbij helpen. 1. Vind je dat [bedrijfsnaam] meer aandacht zu meten besteden aan geznde veding in het bedrijf? Ja, dat vind ik belangrijk Ja, tt p zekere hgte Nee, hier is al (vldende) aandacht vr Nee, het is aan de medewerkers zelf m te beslissen wat ze eten. Anders, namelijk 2. Welke van de nderstaande benaderingen/activiteiten spreken ju het meest aan? (Meerdere antwrden mgelijk) Infrmatie ver geznde veding Infrmatie ver veding en gewicht Geznde vedingsmiddelen duidelijk herkenbaar maken in het bedrijfsrestaurant Geznde veding gedkper aanbieden dan minder geznde veding Grter/aantrekkelijker aanbd geznde veding in het bedrijfsrestaurant Iedere dag gratis vers fruit in het bedrijf Ongeznde snacks (krketten/saucijzenbrdjes e.d.) slechts 1 f 2 keer per week aanbieden Lunchzakjes aanbieden zdat eten meegenmen kan wrden tijdens een lunchwandeling Geznd warm gerecht in de kantine p diverse tijdstippen Geznde snacks (bijv. rijstwafels, fruit & granen repen) aanbieden in de snepautmaat. Snepautmaat/snackbx verwijderen uit het bedrijf f zeer beperkt aanbieden Geznde traktaties aanbevelen bij verjaardagen Individueel advies van een leefstijlcach vr medewerkers met vergewicht Begeleiding bij afvallen in grepssessies met cllega s Geen van deze benaderingen spreekt mij aan Anders, nl.:

Inventarisatie van wensen & verwachtingen over gezondheidsactiviteiten Leefstijl vragenlijst

Inventarisatie van wensen & verwachtingen over gezondheidsactiviteiten Leefstijl vragenlijst Inventarisatie van wensen & verwachtingen ver gezndheidsactiviteiten Leefstijl vragenlijst Let p: Deze vragenlijst dient vr verspreiding p maat gemaakt te wrden vr uw bedrijf. Ver daar waar [bedrijfsnaam]

Nadere informatie

Solliciteren bij bnr. Selectiecriteria juniormedewerker

Solliciteren bij bnr. Selectiecriteria juniormedewerker Slliciteren bij bnr Fijn dat je wilt slliciteren p de functie van junirmedewerker bnr. Dat kan dr nderstaande vragen te beantwrden, die gebaseerd zijn p de selectiecriteria vr junirmedewerkers. Het eindprfiel

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN Intrductiefilm Nieuwkmers 1 5x Beter 5xBeter is een gezamenlijk initiatief van Kninklijke Metaalunie, FME CWM, FNV Bndgenten, CNV Vakmensen en De Unie. 5xBeter zet zich

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Contract gedragsverandering

Contract gedragsverandering Cntract gedragsverandering Stappenplan m je delen te bereiken Tips m je delen te bereiken Cntract vr gedragsverandering (vrbeeld) Del/gedrag Om deel te nemen aan de Dam tt Dam lp met mijn vriendengrep

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Presenteren met Impact:

Presenteren met Impact: Presenteren met Impact: Gelven Presenteren is geweldig! Ik geef te, de eerste keer dat ik vr een grep stnd had ik zweethanden en een rd hfd, maar de afgelpen jaren heb ik tientallen keren vr grepen gestaan

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R Pauline Siebers Caching A A N M E L D I N G H E R F S T A C T I E 2 0 1 5 Dank vr je interesse in nze aanbieding! We willen startende ndernemers niet alleen fcus maar k slagkracht meegeven. Daarm wrdt

Nadere informatie

Teamtrainingen en teamdagen

Teamtrainingen en teamdagen Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Teamtrainingen en teamdagen Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77

Nadere informatie

Introductie MVO Prestatieladder

Introductie MVO Prestatieladder Intrductie De is een certificeerbare nrm vr Maatschappelijke Verantwrdelijkheid van Organisaties (MVO). De nrm is gemaakt vr rganisaties die hun eigen MVO ambities en perfrmance aantnbaar willen maken,

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Voeding.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Voeding. Criteria en vragenlijst themacertificaat Veding Primair nderwijs Ter vrbereiding p uw aanvraag vindt u in dit dcument de criteria en vragenlijst vr het themacertificaat Veding. De vragenlijst is gebaseerd

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Verantwoording Loopbaan en Burgerschap

Verantwoording Loopbaan en Burgerschap Verantwrding Lpbaan en Burgerschap Opleiding: Apthekersassistent BOL Chrt: 2013-2016 Creb: 91300 Waar gaat het m? Wat is daarvr ndig? Kennis elementen Peride en afrnding Activiteiten/begeleiding Betrkkenen

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Van analoog via dialoog naar digitaal. Proteion Thuis: Paraat voor de toekomst

Van analoog via dialoog naar digitaal. Proteion Thuis: Paraat voor de toekomst Van analg via dialg naar digitaal Prtein Thuis: Paraat vr de tekmst 1 Inleiding Prtein Thuis stelt zich als del ged vrbereid de uitdagingen van de tekmst aan te gaan. De uitdagingen p het gebied van de

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

Relatiegeschenk. Design en Maatschappij. ontwerpen

Relatiegeschenk. Design en Maatschappij. ontwerpen Relatiegeschenk Design en Maatschappij ntwerpen STAP 1 Wat is de pdracht? Ontwerp vr een winkel f bedrijf bij ju in de buurt een relatiegeschenk. Een relatiegeschenk geef je aan juw klanten m ze aan juw

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

Presenteren met Impact:

Presenteren met Impact: Presenteren met Impact: Gelven Presenteren is geweldig! Ik geef te, de eerste keer dat ik vr een grep stnd had ik zweethanden en een rd hfd, maar de afgelpen jaren heb ik tientallen keren vr grepen gestaan

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

BEURZENCHECKLIST MET TIJDSPAD

BEURZENCHECKLIST MET TIJDSPAD BEURZENCHECKLIST MET TIJDSPAD Wat te den vóór de beurs? 14 maanden Frmuleer de bedrijfsdelstellingen en verwachtingen Frmuleer de delgrep (en) Selecteer de meest geschikte beurs/beurzen Vraag dcumentatie

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN KENNISBANK - PROJECTPLANNEN BIJEENKOMST OPEN CLUB STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting De afgelpen jaren rganiseerde Meer dan Vetbal samen met een BVO en de KNVB diverse Open Club-bijeenkmsten. Del

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Certificeringstraining Competentietest de Wave

Certificeringstraining Competentietest de Wave AUTUMN BUSINESS SCHOOL Certificeringstraining Cmpetentietest de Wave 11 en 25 september 8 en 22 ktber 6 en 20 nvember Leer talenten te matchen Dit is het einde Waarm certificeren? Er kmt steeds meer behefte

Nadere informatie

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie?

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie? Naam van de rganisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Directeur/hfd van een Academie Directeur/hfd afdeling Opleidingen Senir Learning Cnsultant/ Senir Onderwijskundige Learning cnsultant/ Onderwijskundige

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis HANDLEIDING Km In Actie Rde Kruis Inhudspgave Checklist vr het plannen van je actie... 3 Kminactie.rdekruis.nl... 4 Actie aanmaken... 4 Actie wijzigen/aanpassen... 4 Mede rganisatren tevegen... 4 Deelnemers

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven Kiezen f delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhven Dr Paul J.G. Tang & Rbert-Jaap Vrn Eindhven, 11 december 2012 Dit rapprt is bestemd vr de rganisatie van de pdrachtgever. Verspreiding

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Uitnodiging Vormingsreeksen & coachingstrajecten

Uitnodiging Vormingsreeksen & coachingstrajecten Uitndiging Vrmingsreeksen & cachingstrajecten In januari 2006 startte de K.U.Leuven, in samenwerking met K VIV, VOV en Amazne het prject Vruwelijk Ingenieur. Het prject krijgt de financiële steun van het

Nadere informatie

OOGwerkt webinar. Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder. Bekijk onze vacatures online

OOGwerkt webinar. Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder. Bekijk onze vacatures online Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder Bekijk nze vacatures nline OOGwerkt webinar Na de zmervakantie ntvangt u van OOGwerkt een uitndiging m u in te schrijven vr ns

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN LOGO Fntys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN met Fntys Hgeschl XXX studiejaar 2009-2010 Vul de vragenlijst in en neem deze mee naar het gesprek met de dcent. 1. Persnlijke gegevens Vr- en

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Medmec04 Engagement Week 4

Medmec04 Engagement Week 4 Medmec04 Engagement Week 4 Les Week 1 2 3 4 5 Onderwerpen Inleiding mdule en werkwijze Inleiding pdracht 1 en 2 Hrcllege (verplicht) (Recensie schrijven vr bnuspunt, zie p. 11) Inleveren pdracht 1, uitgeprint

Nadere informatie

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage >> Stappenplan vr stagebieders Wilt u als rganisatie aan de slag met MaS? Neem dan het stappenplan stapsgewijs dr, zdat u weet f u er echt klaar vr bent m met jngeren te werken en maatschappelijke stage

Nadere informatie

Erratum Studiegids Pedagogiek voltijd 2015-2016

Erratum Studiegids Pedagogiek voltijd 2015-2016 Erratum Studiegids Pedaggiek vltijd 20-2016 Dit erratum - behrende bij het Opleidingsstatuut Instituut vr Sciale en Pedaggische Studies (ISPS) - is per afznderlijk besluit vastgesteld dr de faculteitsdirectie

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Tarieven 2012. MoveDis voedings- en bewegingspraktijk. Beijerlandsestraat 51 3074 RB Rotterdam 010-2919675 / info@movedis.nl www.movedis.

Tarieven 2012. MoveDis voedings- en bewegingspraktijk. Beijerlandsestraat 51 3074 RB Rotterdam 010-2919675 / info@movedis.nl www.movedis. Tarieven 2012 MveDis vedings- en bewegingspraktijk Beijerlandsestraat 51 3074 RB Rtterdam 010-2919675 / inf@mvedis.nl www.mvedis.nl Nevenlcaties Rtterdam Gezndheidscentrum Ldewijk Pincffsweg Ldewijk Pincffsweg

Nadere informatie

Stappenplan beleidsplan. Sportvereniging

Stappenplan beleidsplan. Sportvereniging Stappenplan beleidsplan Sprtvereniging 2012 Vrwrd Een beleidsplan is een plan dat de kers aangeeft die een vereniging in een bepaalde peride (meestal 3 tt 5 jaren) wil varen. Elke vereniging hrt een beleidsplan

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur 18 april 2012 Jan Jst Flim adviseur Prgramma draaijer+partners Ontwikkelingen Het Nieuwe Werken Vragen De uitgangspunten Ervaringen Prces 2 De feiten ver draaijer+partners 2 vestigingen, in Bunnik en Grningen

Nadere informatie

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! De kmende tijd kmen jij en je uders een dagbehandeling vlgen in Heideheuvel. In Heideheuvel werken we in een

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Goede afspraken maken goede vrienden

Goede afspraken maken goede vrienden Dag van de demcratie Gede afspraken maken gede vrienden Delstellingen Kinderen verkennen eigen standpunt ver klasafspraken. Kinderen verkennen de standpunten van klasgenten ver klasafspraken. De kinderen

Nadere informatie

Huisbereiding in de kijker

Huisbereiding in de kijker NIEUWSBRIEF NUMMER 5 JANUARI 2010 P1 In dit nummer 1 Inleiding 2 Huisbereiding in de kijker 2 Stppen met rken 4 Zelftest 5 Vrdelen van stppen met rken Inleiding Beste nieuwslezer, 2009 det zijn uittrede,

Nadere informatie

Documentatie. KERN Timemanagement

Documentatie. KERN Timemanagement Dcumentatie KERN Timemanagement Versie 2.0 28 mei 2010 Inhud KERN en Kerninfrmatie.nl... 3 Inleiding KERN uren... 3 KERN urenregistratie: de input... 5 Aanwezigheid van medewerkers bekijken... 10 Samenvatting...

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs Enquête dienstverlening en ksten accuntant in primair en vrtgezet nderwijs Dit nderzek heeft betrekking p de dienstverlening dr uw accuntant in 2010, ver de jaarstukken 2009. 1. In welke categrie valt

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria voor de zorg, vanuit het perspectief van mensen met longkanker

Kwaliteitscriteria voor de zorg, vanuit het perspectief van mensen met longkanker Kwaliteitscriteria vr de zrg, vanuit het perspectief van mensen met lngkanker Lngkanker Nederland, dé patiëntenrganisatie vr lngkankerpatiënten in Nederland en de België, heeft met ndersteuning vanuit

Nadere informatie

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende DOORLOPENDE STAGE 2016-2017 SEMESTER 2 Vervangende pdrachten als je (ng) geen zwangere hebt gevnden Mdule 5 Klppende hart Cnsult 3/4 Tussen 28 en 36 weken zwangerschap In stage 1 Overleg met de verlskundige

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie