1 DG Personen met een handicap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 DG Personen met een handicap"

Transcriptie

1 DG Personen met een handicap 1 DG Personen met een handicap

2 2

3 1 VOORSTELLING A. Doelstellingen en opdrachten Directie Generaal B. Organogram De Directie-generaal (DG) Personen met een handicap helpt personen met een handicap en hun naaste omgeving door het toekennen van tegemoetkomingen en attesten die recht geven op andere rechten en sociale of fiscale voordelen. Ze streeft naar een optimale toegankelijkheid, een snel antwoord op de vragen van klanten en belanghebbenden en een snelle en correcte toekenning van de uitkeringen aan de rechthebbenden. In stonden de volgende doelstellingen voorop: Een toegankelijke organisatie De DG Personen met een handicap is een openbare dienst die in nauw contact staat met de burger en de klant centraal stelt. Goed geïnformeerde burgers De DG Personen met een handicap neemt initiatieven om de burgers beter te informeren. Een kwaliteitsvolle dienstverlening De DG Personen met een handicap wil de snelheid van haar dienstverlening verder verbeteren. Ze neemt beslissingen die correct en coherent zijn. Efficiënte werkmethoden De DG Personen met een handicap wil haar middelen zo rationeel mogelijk inzetten. Competent en gemotiveerd personeel Aangezien het personeel een belangrijke rol speelt bij de modernisering, is het van groot belang een niveau en werkkader te creëren die een kwalitatieve, continue dienstverlening garanderen aan de klanten. In 2008 ging alle aandacht naar de organisatie en realisatie van de nieuwe structuur van de DG Personen met een handicap. Sinds 1 april 2008 is de reorganisatie een feit en bestaat de DG uit een management team, met daaronder vijf diensten: het Contact Center, met vier belangrijke entiteiten: - Callcenter - Klantendienst - Sociale dienst - Beheer van documenten het Afhandelingscentrum het Centrum voor medische expertise de dienst Betalingen de dienst Geschillen Het management team wordt ook nog bijgestaan door ondersteuningscellen. De DG Personen met een handicap staat ook in voor het secretariaat van de volgende adviesorganen: De Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap (NHRPH), die alle algemene onderwerpen onderzoekt die te maken hebben met personen met een handicap en waarvoor de federale staat bevoegd is. De Commissie voor sociaal hulpbetoon, die advies geeft over individuele gevallen die worden voorgelegd aan de bevoegde minister. De Interministeriële Conferentie Personen met een handicap, die een ontmoetingsplaats is voor de verschillende bevoegdheidsniveaus. Deze laat toe om een transversaal beleid te voeren voor de personen met een handicap. 104 DG Personen met een handicap

4 Management team Ondersteuningscellen Communicatie Beleidssteun Budget Correspondent HR Correspondent ICT Logistiek Managementassistenten Contact Center Sociale dienst Callcenter Klantendienst Beheer van documenten Afhandelingscentrum Werkstations Ondersteuningscel Centrum voor medische expertise Brussel Antwerpen Gent Brugge Hasselt Bruxelles Liège Namur Charleroi Mons Dienst Betalingen Betaling tegemoetkomingen Terugvorderingen Betaling schuldvorderingen Dienst Geschillen Ondersteuningscel DG Personen met een handicap 105

5 C. Het rechtstreeks contact met de burger (Front Office) De grondige reorganisatie van de DG Personen met een handicap werd afgerond in 2008 en de organisatiestructuur werd afgestemd op de behoeften van de gebruikers. 1) Callcenter Het callcenter van de DG Personen met een handicap behandelt de vragen van personen met een handicap die per telefoon, fax en informatie ontvangen over de regelgeving en de toepassing ervan. 3) Sociale dienst Sociale permanenties De DG Personen met een handicap heeft 21 maatschappelijk assistenten in dienst die burgers informeren over hun rechten op vlak van de tegemoetkomingen en afgeleide voordelen en over de stand van zaken van hun dossier. Ze verwijzen hen door naar de bevoegde diensten, en dit ook buiten de FOD Sociale Zekerheid. De maatschappelijke assistenten verzorgen dagelijks permanenties in Brussel en één keer per maand in een honderdtal gemeenten over het hele land. Indien nodig gaan de maatschappelijk assistenten ook op huisbezoek. Het callcenter werkt volgens een vaste procedure. Het vormt als front office de eerste lijn die algemene vragen beantwoordt of vragen die geen grondige kennis van de dossiers vereisen. Voor antwoorden waarvoor een meer gedetailleerde kennis nodig is, neemt de front office contact op met de back office, namelijk de dossierbeheerders, die de tweede lijn vormen. Daarnaast zijn de maatschappelijke assistenten ook belast met sociale onderzoeken naar de inkomsten en uitgaven van personen met een handicap. In dit kader hebben ze regelmatig contact met de plaatselijke diensten voor maatschappelijk welzijn en stellen ze de Commissie voor sociaal hulpbetoon in staat om een gefundeerd voorstel voor te leggen aan de minister over het al dan niet terugvorderen van betaalde bedragen. 2) Klantendienst De Klantendienst stelt alles in het werk om zo snel mogelijk een correct schriftelijk antwoord te geven aan personen met een handicap die een vraag stellen over hun dossier. 106 DG Personen met een handicap

6 DG Personen met een handicap

7 2 REALISATIES A. Tegemoetkomingen Eén van de voornaamste opdrachten van de DG Personen met een handicap is het toekennen van tegemoetkomingen aan personen met een handicap. 1) Doelgroep Personen met een handicap die behoren tot het stelsel van de niet-bejaarden. Dit zijn personen die vanaf de leeftijd van 21 jaar en vóór de leeftijd van 65 jaar een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of integratietegemoetkoming (IT) ontvangen. Personen met een handicap die behoren tot het stelsel van de bejaarden. Dit zijn de personen die vanaf de leeftijd van 65 jaar de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) krijgen. 2) Gemiddelde onderzoekstermijn De onderzoekstermijn voor de aanvragen van de IVT/IT bedraagt gemiddeld 10,7 maanden. Wat betreft de aanvraag van de THAB duurt het gemiddeld 8,7 maanden voor er een beslissing wordt genomen. 3) Medische expertise Als een burger een tegemoetkoming aanvraagt, moet hij een medische expertise laten uitvoeren om vast te stellen in welke mate hij een handicap heeft. In 2008 gaven deze aanvragen aanleiding tot medische expertises. Dit is 70% van alle expertises die uitgevoerd worden door de DG Personen met een handicap. De gemiddelde jaarlijkse termijn voor een medische expertise bedraagt 3,6 maanden voor de IVT/IT en 2,5 maanden voor de THAB. 2008: IVT/IT in cijfers ten opzichte van inkomende dossiers +7,3% uitgaande dossiers -15,7% rechthebbenden +4,2% 1.013,5 miljoen betalingen +8,5%* (*)Inflatiegezuiverd: 3,8% 2008: THAB in cijfers ten opzichte van inkomende dossiers +4,3% uitgaande dossiers -7,6% rechthebbenden +1,8% 414,4 miljoen betalingen +5,9%* (*)Inflatiegezuiverd: 1,4% 4) Oude tegemoetkomingen Een beperkt aantal personen ontvangen nog oude tegemoetkomingen: de gewone en de bijzondere tegemoetkoming, de aanvullende tegemoetkoming, de tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen en de tegemoetkoming voor hulp van derden. Hun totaal aantal bedraagt nog 2,4% van het totaal aantal rechthebbenden op een tegemoetkoming. De uitbetaalde sommen maken 2% uit van de regelmatige uitgaven voor de tegemoetkomingen. 108 DG Personen met een handicap

8 B. Andere prestaties 1) Medische expertises met het oog op de toekenning van de bijkomende kinderbijslag Op vraag van de kinderbijslagfondsen erkent het Centrum voor medische expertise de handicap van een kind. Het betrokken kinderbijslagfonds betaalt nadien de bijkomende kinderbijslag uit. In 2008 werden er expertiseaanvragen afgehandeld, wat 3% minder is dan in De gemiddelde jaarlijkse onderzoekstermijn voor deze expertises bedraagt 3,1 maanden. 3) Parkeerkaarten en verminderingskaarten voor het openbaar vervoer voor personen met een ernstige visuele handicap In 2008 werden er parkeerkaarten en verminderingskaarten voor het openbaar vervoer aangevraagd en werden er parkeerkaarten en verminderingskaarten uitgereikt. Voor de uitgereikte parkeerkaarten is dat meer dan het dubbele van tien jaar geleden, voor de verminderingskaarten minder dan de helft. 2) Attesten a) Algemeen attest De beslissing tot erkenning van de handicap, waardoor de persoon met een handicap bepaalde sociale of fiscale voordelen kan aanvragen, wordt meegedeeld in een algemeen attest. Eind december 2008 waren er personen met een erkende handicap. b) Attesten voor het bekomen van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit en attesten voor de vrijstelling van de saneringsbijdrage In 2008 ontvingen ongeveer personen met een handicap de specifieke attesten voor het bekomen van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit. Ongeveer personen kregen het attest voor de vrijstelling van de saneringsbijdrage. 109

9 C. Geschillen D. Terugvorderingen De dienst Geschillen behandelt de (hoger) beroepen die personen met een handicap hebben aangetekend bij de Arbeidsrechtbanken en -hoven tegen een medische beslissing en/of een administratieve beslissing over hun aanvraag. In het afgelopen jaar werden er verzoekschriften ingediend verzoekschriften hadden specifiek betrekking op de erkenning van de handicap. Er werd 132 keer een hoger beroep aangetekend. Het gaat hier om het terugvorderen van ten onrechte ontvangen uitkeringen (bijvoorbeeld in geval van wijziging van de familiale situatie of de stijging van de inkomsten, ). 1) Nederlandstalige dossiers terugvorderingen Er werden dossiers onderzocht. In 18,17% van de gevallen bleef de schuldvordering behouden, in 16,44% bleef ze gedeeltelijk behouden. In 65,39% van de gevallen werd aan de schuldvordering verzaakt. De DG vorderde voor deze dossiers een totaalbedrag van ,29 terug en verzaakte aan een bedrag van ,13. 2) Franstalige dossiers terugvorderingen Er werden dossiers onderzocht. In 8% van de gevallen bleef de schuldvordering behouden, in 13% bleef ze gedeeltelijk behouden. In 79% van de gevallen werd aan de schuldvordering verzaakt. De DG vorderde voor deze dossiers een totaalbedrag van ,67 terug en verzaakte aan een bedrag van ,

10 E. Callcenter F. Elektronisch beheer De 33 medewerkers van het callcenter beantwoordden in oproepen, een stijging met 10,8% tegenover Het aantal telefonische contacten daalde met De servicefactor, dit is het percentage oproepen waarbij een persoonlijk gesprek is begonnen binnen de 30 seconden, is daarentegen gestegen van 17,5% tot 27,6%. De rode draad doorheen de veranderingen bij de DG zijn de digitalisering van de processen en de elektronische uitwisseling van gegevens met andere actoren. Intern werd alle software voor dossierbehandeling aangepast aan de nieuwe werking. Daarnaast werden de elektronische workflows met de externe partners verfijnd. 1) Vernieuwde software voor dossierbeheer Het digitaal dossier van de personen met een handicap is het resultaat van een procedure die werd uitgevoerd om de papieren dossiers te digitaliseren, om ze op een efficiëntere manier te kunnen raadplegen en behandelen. Bovendien wordt door het elektronisch beveiligen van de gegevens de vertrouwelijkheid van de informatie gewaarborgd. De software voor het dossierbeheer, Tetra, werd aangepast naar aanleiding van de centrale plaats van het digitaal dossier en de creatie van tien werkstations voor de afhandeling. Sinds begin december 2008 worden de in Tetra aangemaakte documenten digitaal doorgestuurd naar de drukkerij van de FOD Financiën (FinPress), die zorgt voor het afdrukken en versturen. 2) Scannen en coderen van papieren documenten In het kader van het nieuwe digitale beheer van dossiers en documenten, scant de dienst Documentbeheer alle inkomende post en zorgt ze voor de toewijzing aan de diensten. De toewijzing verloopt automatisch aangezien de documenten voorzien zijn van een streepjescode. In de loop van 2009 zullen streepjescodes worden geprint op de uitgaande documenten van de DG. DG Personen met een handicap 111

11 3) Elektronische gegevensuitwisseling met andere actoren a) Bancaire gegevens De bankrekeninggegevens van personen met een handicap die in Tetra worden ingebracht, worden via het Isabel-netwerk naar de banken gestuurd. Deze banken controleren onder meer of de naam van de rekeninghouder overeenkomt met de naam van de persoon met een handicap. Na een positief advies van de bankinstelling wordt de rekening geactiveerd in Tetra. Deze methode garandeert dat de tegemoetkoming op de juiste rekening terechtkomt. b) Fiscale gegevens 4) Digitalisering van de archieven In 2006 ging de DG met het project archidig van start. De afgehandelde dossiers van de personen met een handicap (zowel het administratieve als het medische luik) werden toen naar de Rijksdienst voor pensioenen (RVP) gestuurd voor digitalisering. Sinds de invoering van het digitale administratieve dossier in november 2008 volgen enkel nog de medische dossiers de procedure van ArchiDig. In 2008 werden er meer dan dossiers op deze manier verwerkt. ArchiMOVE, de verhuis van de dossiers van de Zwarte Lievevrouwstraat 1 naar de kelders van de RVP, vond plaats tussen april en oktober Tijdens deze periode werden meer dan dossiers van een referte voorzien, geïnventariseerd en naar de kelders van de RVP verhuisd. Bij de behandeling van de aanvragen voor inkomensvervangende tegemoetkomingen en integratietegemoetkomingen worden de belastbare inkomens van de personen met een handicap en van hun eventuele partner in aanmerking genomen. Deze informatie wordt voortaan bekomen via een elektronische uitwisseling met de FOD Financiën, wat een snellere verwerking van de dossiers garandeert. c) Kinderbijslag Scanning-on-demand, de mogelijkheid om het inscannen van een dossier aan te vragen dat zich in de kelders van de RVP bevindt, werd in 2008 uitgetest en zal in 2009 operationeel zijn. Deze procedures zullen het mogelijk maken om alle dossiers van de personen met een handicap die reeds vóór de inwerkingtreding van het elektronische dossier bestonden, te digitaliseren. Het einde van deze verrichtingen is voorzien in de loop van Sinds oktober 2008 moeten de kinderbijslagfondsen hun aanvragen voor de erkenning van de handicap van kinderen elektronisch indienen. De DG stuurt het resultaat van deze aanvraag elektronisch terug naar de fondsen. Ook ambtshalve herzieningen worden voortaan zes maanden vóór de vervaldatum automatisch opgestart. Zo kan het fonds de toeslag zonder onderbreking verder uitbetalen als de nieuwe medische expertise leidt tot een medische erkenning van de handicap. 1 Adres van de DG Personen met een handicap tot DG Personen met een handicap

12 3 KERNCIJFERS 2008 Verschil met 2007 A. Inkomensvervangende en integratietegemoetkoming (IVT-IT) Aantal inkomende dossiers ,3% Aantal uitgaande dossiers ,7% Nog in behandeling op 31/ ,9% Gemiddelde jaarlijkse onderzoekstermijn 10,7 maanden + 20,2% Aantal afgehandelde medische expertises IVT-IT ,0% Aantal rechthebbenden op 31/ ,2% Bedrag van de tegemoetkomingen (zonder achterstallen) 1.013,5 miljoen + 8,5% Bedrag gemiddelde maandtegemoetkoming ,8% B. Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) Aantal inkomende dossiers ,0% Aantal uitgaande dossiers ,7% Nog in behandeling op 31/ ,0% Gemiddelde jaarlijkse onderzoekstermijn 8,7 maanden + 20,8% Aantal afgehandelde medische expertises THAB ,5% Aantal rechthebbenden op 31/ ,9% Bedrag van de tegemoetkomingen (zonder achterstallen) 416,4 miljoen + 5,9% Bedrag gemiddelde maandtegemoetkoming ,4% DG Personen met een handicap 113

13 2008 Verschil met 2007 C. Medische expertises Bijkomende Kinderbijslag Aantal afgehandelde expertises voor Bijkomende Kinderbijslag ,1% D. Medische attesten Aantal afgehandelde medische expertises enkel voor attesten ,3% Aantal personen met een medische erkenning op 31/ ,4% E. Afgeleverde kaarten Aantal uitgereikte parkeerkaarten ,4% Aantal uitgereikte verminderingskaarten op het openbaar vervoer ,9% Aantal parkeerkaarten in omloop op 31/ ,1% F. Contact met de sociaal verzekerden Aantal telefoonoproepen ontvangen door het Contact Center ,8% Aantal telefoonoproepen beantwoord door het Contact Center ,9% Service factor van het Contact Center 27,6 + 57,7% 114 DG Personen met een handicap

14 4 TRANSVERSALE ASPECTEN A. Klantendienst B. Handvest voor een klantvriendelijke overheid Klachtenbehandeling Op 1 juli 2008 is de DG Personen met een handicap gestart met een project rond klachtenbehandeling. Een efficiënte klachtenbehandeling en de identificatie van de redenen voor een klacht laten de DG immers toe haar dienstverlening nog te verbeteren. Ongeveer 50% van de klachten werd via internet ingediend. Van alle binnengekomen klachten was 45% ontvankelijk. Ongeveer 45% van de ontvankelijke klachten gaat over de termijnen (beslissingen of verkrijgen van informatie). Een terugkerende categorie van klachten (24%) heeft betrekking op fouten of slordigheden bij de behandeling van de aanvragen. 12% van de klachten gaat over willekeur in beslissingen en gebrek aan objectiviteit. De meeste ontvankelijke klachten (85%) gaan over het Afhandelingscentrum en het Centrum voor Medische Expertise. 91% van de ontvankelijke klachten kon de DG afhandelen binnen de voorziene termijn van 15 werkdagen vanaf de ontvangst van de klacht. 1) Meting van de klantentevredenheid/ tevredenheidsenquête In 2006 heeft de federale overheid een handvest opgesteld voor een klantvriendelijke overheid. De FOD Sociale Zekerheid sloot zich daarbij aan door de ondertekening van een protocol. De tevredenheidsenquête van de DG Personen met een handicap, die werd uitgevoerd eind 2007 en waarvan de resultaten nu beschikbaar zijn, past binnen dit initiatief. 2) Grote steekproef De tevredenheidsenquête werd uitgevoerd tussen half oktober en half november personen ontvingen per post een vragenlijst personen (41%) beantwoordden deze. De enquête had betrekking op alle diensten en peilde naar de tevredenheidsgraad van de klanten op het gebied van kwaliteit, toegankelijkheid, snelheid, vriendelijkheid, efficiëntie en klantgerichtheid. 3) Enquêteresultaten Prioriteiten Verbeterpunten: behandelingstermijn van aanvragen en antwoordtermijn bij informatie-vragen; Aandachtspunten: doorverwijzing van de klanten naar andere instanties; Te behouden: openingsuren en leesbaarheid van de documenten; Optimaal te benutten: luisterbereidheid en vriendelijkheid. DG Personen met een handicap 115

15 C. Enquête over de behoeften van de professionele partners De DG Personen met een handicap organiseerde in 2007 een enquête bij haar professionele partners sociale werkers en eerstelijnsmedewerkers van ziekenfondsen en belangenverenigingen om te onderzoeken welke informatie zij verwachten van de DG. De resultaten van de enquête leidden tot twee initiatieven in 2008: een opendeurdag (147 bezoekers) en de organisatie van informatiesessies voor deze doelgroep (vanaf september 2008 werden een 30-tal sessies georganiseerd). D. Website en digitale nieuwsbrief 1) De website handicap.fgov.be De website wordt vooral bezocht door professionele gebruikers: 41% zijn collega s van overheidsdiensten en 31% is actief in de zorgsector. De professionelen beschouwen de site als een referentiepunt waar ze betrouwbare informatie krijgen en op de hoogte blijven van nieuws uit de sector. De meest geraadpleegde thema s zijn de sociale en fiscale voordelen en de wetswijzigingen op het vlak van tegemoetkomingen, evenals de procedures voor het indienen van aanvragen voor tegemoetkomingen en parkeerkaarten. Maandelijks ontvangt de website bezoekers. 2) HandiFlash Het aantal abonnees op de elektronische nieuwsbrief HandiFlash bedraagt 3.900, wat een stijging is van bijna 16% ten opzichte van In 2008 werd een enquête gehouden onder de lezers van HandiFlash. Hieruit bleek dat HandiFlash wordt beschouwd als een goede (66%) tot zeer goede publicatie (13%). 3) Medewerking aan de portaalsite van de sociale zekerheid In 2008 werd de portaalsite volledig vernieuwd. De DG Personen met een handicap heeft, zoals alle openbare instellingen van sociale zekerheid, haar fiches vervolledigd en afgestemd op de huidige internetmogelijkheden. 116

16 5 BIJLAGEN A. Overzicht projecten in het kader van de digitalisering Project Doelstelling Impact op afhandelingstermijn Stand van zaken 1 Contact Center Uitbouw van een performant informatiecentrum via telefoon, of fax. 2 Handiweb (mogelijkheden via internet voor personen met een handicap) Via internet voor persoon met een handicap: Elektronische raadpleging van dossier met mogelijkheid van registratie van een aanvraag en het doen van een mededeling. Betere informatie voor de aanvragers. De tweede lijn (afhandelingscentrum, centrum voor medische expertise, dienst Betalingen) heeft meer capaciteit om aan de dossiers te werken. Meer afhandelingscapaciteit doordat de raadpleging van het dossier minder vragen om uitleg uitlokt. Mogelijkheid van rechtstreekse verwerking van de aanvragen in de toepassingsapplicatie Tetra. Operationeel sinds 1/4/2005 in april 2010 Een aanvraag volledig elektronisch afwerken; elektronische post en archief. Mogelijkheid van rechtstreekse verwerking van de aanvragen in de toepassingsapplicatie Tetra. in januari 2011 Simulatiemodel: een tool die moet toelaten om de vermindering van het verdienvermogen of zelfredzaamheid in te schatten en om bij benadering het bedrag van de tegemoetkoming te kunnen kennen. 3 Communit-e Online doorsturen vanuit gemeente van de geregistreerde aanvragen en mededelingen. Instroom van onnodige aanvragen waarschijnlijk wat afgeremd. DG Personen met een handicap moet de aanvragen en de mededelingen niet meer inbrengen in de toepassings-applicatie Tetra. in het najaar 2011 Operationeel sinds juli Medic-e extern Externe digitale flux. De relevante informatie van de huisarts of specialist komt rechtstreeks in de digitale workflow van het centrum voor medische expertise. in het voorjaar 2011 Vereenvoudigd formulier voor huisarts of specialist. Centrum voor medische expertise verkrijgt gemakkelijker de relevante dossiergegevens. midden 2009 DG Personen met een handicap 117

17 Project Doelstelling Impact op afhandelingstermijn Stand van zaken 5 Rijksregister Ophalen van wettelijke gegevens, behalve de foto. Gegevens zijn meteen in toepassingsapplicatie Tetra geïntegreerd vanaf het ogenblik van het indienen van de aanvraag. Operationeel Ophalen van foto. Geautomatiseerde detectie van de gezinssamenstelling. Bovendien wordt in de toepassingsapplicatie Tetra gesignaleerd wanneer het dossier moet worden herzien. Volledig geautomatiseerde verwerking van het aanmaken van een parkeerkaart. begin 2009 eind Isabel Elektronische verificatie van het rekeningnummer. Verhoogt het capaciteitsniveau van de betalingen. Operationeel sinds Dimona Bericht van begin en einde tewerkstelling. Verhoogt het capaciteitsniveau van het afhandelings-centrum Operationeel sinds Taxi-As Belastbare inkomsten van de aanvragers. Voor ca. 60 % van de dossiers IVT-IT gebeurt de inkomsten-toets automatisch. 9 Oorlogsslachtoffers Uitkering in mindering te brengen voor THAB. Bedrag van de uitkering is meteen in de toepassingsapplicatie Tetra geïntegreerd. Operationeel sinds mei 2008 in Pensioenkadaster Uitkering in mindering te brengen voor THAB. Uitkering is meteen in de toepassingsapplicatie Tetra geïntegreerd. (Overlevings)pensioen bij wijziging burgerlijke staat. in april Uitkering arbeidsongeval Uitkering beroepsziekte Uitkering in mindering te brengen voor THAB. Indicaties van uitkering meteen in de toepassingsapplicatie Tetra geïntegreerd. eind Cadnet Kadastraal inkomen van de aanvragers. Aanrekening van kadastraal inkomen is meteen in de toepassingsapplicatie Tetra geïntegreerd. in april 2009 Transacties van de afgelopen tien jaar. Gedeelte van de informatie nodig voor de aanrekening op de tegemoetkoming wordt meteen in de toepassingsapplicatie Tetra geïntegreerd. midden DG Personen met een handicap

18 Project Doelstelling Impact op afhandelingstermijn Stand van zaken 13 Cadaf Ontvangen van kinderbijslag (werknemers en openbare sector). Automatische detectie in de toepassingsapplicatie Tetra van het behoren tot categorie C. in april Handiplaced Gegevens betreffende het verblijf in een instelling. Automatische detectie in de toepassingsapplicatie Tetra. eind Werkloosheidsuitkeringen Informatie betreffende het recht op de uitkering en dagbedrag. In rekening te brengen uitkering wordt meteen in de toepassingsapplicatie Tetra geïntegreerd. in Ziekteuitkeringen Informatie betreffende het recht op de uitkering en dagbedrag. In rekening te brengen uitkering wordt meteen in de toepassingsapplicatie Tetra geïntegreerd. in Voorschotten OCMW s Elektronische afrekening van de voorschotten betaald door de OCMW s. Positieve invloed op de capaciteit van de betaaldienst. in Handichild On-line doorsturen vanuit aanvragen Bijkomende Kinderbijslag en van het resultaat van het medisch onderzoek. Geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen de kinderbijslagfondsen en de DG Personen met een handicap. Operationeel sinds Handiflux Elektronisch ter beschikking stellen van gegevens aan derden die voordelen toekennen aan personen met een handicap. Uitbreiding capaciteit van afhandelingscentrum doordat minder tijd gaat naar het opsturen van papieren attesten eind Eiew-Justitie Elektronische verzending van het dossier voor de rechtbank. Positieve invloed op de capaciteit van de geschillendienst eind Telewerk Dossiers kunnen op afstand verwerkt worden. Beter benutten van de capaciteit van de medewerkers. Operationeel sinds Tetra Continue verbetering van de DGHAN toepassingsapplicatie. Te verwachten verbeteringen: - automatische herzieningen - kwaliteitswaarborg - verhoging gebruiksgemak. Lopende 23 Medic-e (intern) Volledig elektronisch medisch dossier. Beter benutten van de capaciteit in het centrum voor Medische Expertise. in het voorjaar 2009 DG Personen met een handicap 119

19 Project Doelstelling Impact op afhandelingstermijn Stand van zaken 24 CRM toepassingen Opvolgingstool (Siebel) voor doorverwijzingen naar de tweede lijn. Beter benutten van de capaciteit door stroomlijning van de klantentevredenheid. Operationeel Opvolgingstool voor het beheer van de klachten Admin-e Invoeren van een Document Management System (DMS). Snelle, efficiënte, betrouwbare en volledige managementinformatie. Archidig Digitalisering van de archieven. Snelle, efficiënte, betrouwbare en volledige managementinformatie. in het najaar 2008 Operationeel sinds voorjaar Infocenter Kerngegevens van de tegemoetkomingen. Laat monitoring toe van de werkprocessen. Operationeel 28 Handinet Intranet voor het personeel van de DG Personen met een handicap. Ondersteuning van de interne bedrijfsprocessen. Operationeel sinds DG Personen met een handicap

20 B. Schematische voorstelling van de digitalisering GEBRUIKERS Call Center Handiweb Telewerk Communit-e CMR Toepassingen en diensten DMS PARTNERS TETRA BI / Infocenter WERKNEMERS Medic-e Extern Medic-e Intern Handinet TAXI_AS Handiflux Cadnet HandiChild Dimona Pensioenen Handiplaced Rijksregister Oorlogsslachtoffers OPENBARE INSTELLINGEN 121

1 Personen met een handicap

1 Personen met een handicap 1 Personen met een handicap 1.1 Uitbetaling van tegemoetkomingen 2010 Détails 1.1.1. Inkomensvervangende en integratietegemoetkoming Inkomensvervangende tegemoetkoming De inkomensvervangende tegemoetkoming

Nadere informatie

Colofon. Dank aan alle medewerkers van het Directie-generaal Personen met een handicap voor hun inzet en medewerking in 2008.

Colofon. Dank aan alle medewerkers van het Directie-generaal Personen met een handicap voor hun inzet en medewerking in 2008. jaar 2008 Colofon Dank aan alle medewerkers van het Directie-generaal Personen met een handicap voor hun inzet en medewerking in 2008. FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2009 IN CIJFERS FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP

JAAROVERZICHT 2009 IN CIJFERS FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP JAAROVERZICHT 2009 IN CIJFERS FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP 0. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst van de afkortingen 3. Kerncijfers 3.1. Inkomensvervangende

Nadere informatie

PERSONEN MET EEN HANDICAP

PERSONEN MET EEN HANDICAP O1 PERSONEN MET EEN HANDICAP 1.1. Uitbetaling van tegemoetkomingen 1.1.1. Inkomensvervangende en integratietegemoetkoming Inkomensvervangende tegemoetkoming: De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt

Nadere informatie

Op weg naar verandering

Op weg naar verandering Op weg naar verandering JAARVERSLAG 2007 Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Verantwoordelijke uitgever André Gubbels Zwarte Lievevrouwstraat 3c 1000 Brussel Bronnen Diensten DG Personen met een

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Directie-generaal Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap)

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een Handicap Sociale Dienst Personen met een Handicap

Directie-generaal Personen met een Handicap Sociale Dienst Personen met een Handicap Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Kruidtuinlaan, 50 bus 150 B 1000 BRUSSEL Directie-generaal Personen met een Handicap Sociale Dienst Personen met een Handicap De tegemoetkomingen aan Personen

Nadere informatie

Privacywet. Vlaamse Sociale Bescherming

Privacywet. Vlaamse Sociale Bescherming Privacywet Vlaamse Sociale Bescherming In het kader van de Vlaamse Sociale Bescherming worden er 3 tegemoetkomingen toegekend: de Vlaamse Zorgverzekering het Basisondersteuningsbudget en de tegemoetkoming

Nadere informatie

GEHANDICAPTENBELEID IN BELGIË: EEN OVERZICHT

GEHANDICAPTENBELEID IN BELGIË: EEN OVERZICHT GEHANDICAPTENBELEID IN BELGIË: EEN OVERZICHT - 1 - - 2 - De fundamenten van het huidige Belgische beleid voor personen met een handicap dateren van de jaren 60. Men wilde toen personen met een handicap

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 2 juli 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 2 juli 2007; SCSZ/07/133 1 BERAADSLAGING NR. 07/045 VAN 4 SEPTEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN ENERZIJDS DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID EN ANDERZIJDS DE KINDERBIJSLAGFONDSEN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/038 BERAADSLAGING NR 09/028 VAN 5 MEI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Nieuwe aanvraagprocedure 2016. FAQ voor de burger

Nieuwe aanvraagprocedure 2016. FAQ voor de burger Nieuwe aanvraagprocedure 2016 FAQ voor de burger 1 Screening Kom ik in aanmerking... 5 Wat is de bedoeling van de screening?... 5 Kan ik niet meteen de vragenlijst invullen?... 5 Zijn de resultaten van

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een Handicap Sociale Dienst Personen met een Handicap

Directie-generaal Personen met een Handicap Sociale Dienst Personen met een Handicap Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Kruidtuinlaan, 50 bus 150 B 1000 BRUSSEL Directie-generaal Personen met een Handicap Sociale Dienst Personen met een Handicap De tegemoetkomingen aan Personen

Nadere informatie

Stafdienst Budget & Beheerscontrole. 1 Stafdienst Budget & Beheerscontrole

Stafdienst Budget & Beheerscontrole. 1 Stafdienst Budget & Beheerscontrole Stafdienst Budget & Beheerscontrole 1 Stafdienst Budget & Beheerscontrole Stafdienst Budget & Beheerscontrole 2 1 VOORSTELLING A. Activiteiten Directie Generaal De kernopdrachten van de stafdienst Budget

Nadere informatie

FOD SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Personen met een handicap

FOD SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Personen met een handicap FOD SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Personen met een handicap 1702 DEVRESSE DUGENOU MAXIMILIEN JEAN-CLAUDE RUE ZWARTEWITTESTRAAT DU MONT 13 330c 1000 BRUSSEL 5640 METTET DOOR MIJ, DEVRESSE JEAN-CLAUDE,

Nadere informatie

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief PRIJZEN/TARIEVEN 1. Aanbeveling sociaal tarief In 2007 besliste de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, om vanaf 1 mei van dat jaar de tegemoetkoming aan gehandicapten ten

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

Voorbereiding van mijn aanvraag, Te bewaren

Voorbereiding van mijn aanvraag, Te bewaren FOD SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Personen met een handicap 1712 Voorbereiding van mijn aanvraag, Te bewaren Verklaring voor het verkrijgen van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) Deze

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een Handicap Sociale Dienst Personen met een Handicap

Directie-generaal Personen met een Handicap Sociale Dienst Personen met een Handicap Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Kruidtuinlaan, 50 bus 150 B 1000 BRUSSEL Directie-generaal Personen met een Handicap Sociale Dienst Personen met een Handicap Doel van vandaag? Uitleg over FOD:

Nadere informatie

Nieuwe aanvraagprocedure My Handicap Versie 27 juni 2016. FAQ voor de burger

Nieuwe aanvraagprocedure My Handicap Versie 27 juni 2016. FAQ voor de burger Nieuwe aanvraagprocedure My Handicap Versie 27 juni 2016 FAQ voor de burger 1 Screening Kom ik in aanmerking... 5 Wat is de bedoeling van de screening?... 5 Kan ik niet meteen de vragenlijst invullen?...

Nadere informatie

Betreft: Protocol klantgerichtheid FOD Sociale Zekerheid en Federale Overheid

Betreft: Protocol klantgerichtheid FOD Sociale Zekerheid en Federale Overheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Victor Hortaplein 40 bus 20 1060 Brussel Contactpersoon: Machteld Ory 02/528.63.18 machteld.ory@minsoc.fed.be Betreft:

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/090 BERAADSLAGING NR 09/050 VAN 1 SEPTEMBER 2009 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS OPGENOMEN

Nadere informatie

Het is afscheid nemen van moeke die zich op het tempo van de dementie uit onze leefwereld terugtrekt

Het is afscheid nemen van moeke die zich op het tempo van de dementie uit onze leefwereld terugtrekt Begrijpen doe ik niet, dus ik probeer Proberen om moeke te accepteren zoals ze vandaag is Proberen niet druk te doen over hoe en wat ze zegt en doet Proberen om haar leven hier bij ons zo comfortabel mogelijk

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Oncologisch Centrum Sociale dienst Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Inhoud 1. De Vlaamse Zorgverzekering (VZ)...5 2. De hospitalisatieverzekering...6 3. Tussenkomst in reisonkosten

Nadere informatie

Dienst Logistiek. 1 Dienst Logistiek

Dienst Logistiek. 1 Dienst Logistiek Dienst Logistiek 1 Dienst Logistiek Dienst Logistiek 2 1 VOORSTELLING A. Opdrachten Directie Generaal 1) Ondersteuning 2) Innovatie en verandering De dienst Logistiek biedt logistieke ondersteuning aan

Nadere informatie

jaarverslag 2009 Keerpunt

jaarverslag 2009 Keerpunt jaarverslag 2009 Keerpunt Inhoud Voorwoord 1 Tot uw dienst 5 Toegankelijke organisatie 7 Callcenter 7 De Sociale dienst 10 Klantendienst 15 Het Sorteercentrum en Documentatiebeheer 20 Het Afhandelingscentrum

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) Brussel, 18 augustus 11 CC WEBS 11 012 UW CORRESPONDENT Caroline Cocquyt 02/289 01 73 ccocquyt@linxplus.be BETREFT Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN DE FEDERALE OVERHEID EN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MET BETREKKING TOT DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN

OVEREENKOMST TUSSEN DE FEDERALE OVERHEID EN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MET BETREKKING TOT DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN OVEREENKOMST TUSSEN DE FEDERALE OVERHEID EN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MET BETREKKING TOT DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN Samenwerking en verantwoordelijkheden 1. De FOD Sociale Zekerheid en het

Nadere informatie

1 Hoe tevreden zijn de gebruikers

1 Hoe tevreden zijn de gebruikers 1 Hoe tevreden zijn de gebruikers van het Rijksregister? Na een eerste onderzoek naar de graad van tevredenheid van de gebruikers van het Rijksregister van de natuurlijke personen dat werd uitgevoerd begin

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Lieve Cornelis, diensthoofd Ann Van

Nadere informatie

De administrateur-generaal. Betreft: Handvest van de sociaal verzekerde - Informatie- en motiveringsplicht

De administrateur-generaal. Betreft: Handvest van de sociaal verzekerde - Informatie- en motiveringsplicht Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 08.04.2005 uw ref. contact Anne-Michèle Wauthier attaché telefoon 02-237 23 56 02-237 21 11 Betreft:

Nadere informatie

FOD Sociale Zekerheid

FOD Sociale Zekerheid FOD Sociale Zekerheid Prestatiemeting, Begroting en Boekhouding Studiedag Overheidsboekhouding 9-12-2004 1 De federale boekhouding Een nieuwe beheersoptiek: het management van de FOD is verantwoordelijk

Nadere informatie

jaarverslag Directie-generaal Personen met een handicap

jaarverslag Directie-generaal Personen met een handicap 2011 jaarverslag Directie-generaal Personen met een handicap een jaar in beweging - 1 - - 2 - 2011 JAARVERSLAG Directie-generaal Personen met een handicap een jaar in beweging - 3 - 1 Inleiding 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/348 BERAADSLAGING NR. 12/118 VAN 4 DECEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING

GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING { GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING Het socialeverzekeringsfonds van GROEP - S is een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat samen

Nadere informatie

Algemene inhoud. DEEL 1 Inkomens 1. DEEL 2 Fiscaal 43

Algemene inhoud. DEEL 1 Inkomens 1. DEEL 2 Fiscaal 43 Algemene inhoud DEEL 1 Inkomens 1 1. Overzicht actuele wetgeving 1 2. Inkomen, sociale zekerheid of sociale bijstand 3 3. Tegemoetkomingen aan personen met een handicap 4 3.1. Toelichting over de regelgeving

Nadere informatie

Departement Controle

Departement Controle Trierstraat 70 B-1000 Brussel Departement Controle CO 1377 Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 08.12.2008 uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Herziening

Nadere informatie

Nieuwe aanvraagprocedure My Handicap Versie 27 juni 2016 FAQ voor ziekenfondsen

Nieuwe aanvraagprocedure My Handicap Versie 27 juni 2016 FAQ voor ziekenfondsen Nieuwe aanvraagprocedure My Handicap Versie 27 juni 2016 FAQ voor ziekenfondsen Inhoud Inhoud... 1 Interne processen binnen het ziekenfonds... 4 Kan de aanvraag aan een loket gebeuren of moeten we aparte

Nadere informatie

paarkeerkaart voor personen met een handicap

paarkeerkaart voor personen met een handicap Directie generaal Personen met een handicap Ten dienste van de burger paarkeerkaart voor personen met een handicap Table des matières PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 1. Wat?... 3 2. Waarvoor

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014 Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 016 27 26 39 BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2013-2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 2011-01-31 INHOUDSOPAVE 1. Wat? 2. Waarvoor dient ze? 3. Heb ik recht op de parkeerkaart? 4. Hoe kan ik de parkeerkaart aanvragen? 5. Hoe en wanneer krijg ik

Nadere informatie

Fonds voor de Medische Ongevallen

Fonds voor de Medische Ongevallen Fonds voor de Medische Ongevallen 1 OVERZICHT 1.Procedure; 2.Structuur; 3.Contactgegevens. 2 a. Wie kan een aanvraag indienen? Elke persoon die van mening is dat hij schade heeft geleden als gevolg van

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschap KSZ gegevens van persoonlijke aard door de Kruispuntbank van de sociale Min SZ

Vlaamse Gemeenschap KSZ gegevens van persoonlijke aard door de Kruispuntbank van de sociale Min SZ 01/01 06/02 Machtigingsaanvraag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Algemen Zaken en Financiën, Administratie Budgettering, Accounting en Financieel management, voor de mededeling

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013

NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013 NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013 1. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is een federale tegemoetkoming die toegekend wordt door

Nadere informatie

Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas

Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas Wat is het basisondersteuningsbudget? Het basisondersteuningsbudget (BOB) is een Vlaamse premie of tegemoetkoming voor personen met een handicap die een beperkte

Nadere informatie

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer STEUNT ELKANDER is als sociaal verzekeringsfonds een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat, samen met de overheid, in voor de goede uitvoering van wetgeving inzake de sociale zekerheid

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Direc t ie-generaal Personen m et een Handic ap Soc iale Dienst Personen m et een Handic ap

Direc t ie-generaal Personen m et een Handic ap Soc iale Dienst Personen m et een Handic ap Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Kruidtuinlaan, 50 bus 150 B 1000 BRUSSEL Direc t ie-generaal Personen m et een Handic ap Soc iale Dienst Personen m et een Handic ap De t egem oet k om ingen

Nadere informatie

Inkomensvervangende Tegemoetkoming Integratietegemoetkoming

Inkomensvervangende Tegemoetkoming Integratietegemoetkoming DIRECTIE GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP Inkomensvervangende Tegemoetkoming Integratietegemoetkoming A. Doelstellingen en vorm van deze tegemoetkomingen Deze tegemoetkomingen streven naar de vervanging

Nadere informatie

Charter voor goede dienstverlening

Charter voor goede dienstverlening Openingsuren Maandag 8.30-12u 13-16u Dinsdag 8.30-12u 13-16u Woensdag 8.30-12u Donderdag 8.30-12u 13-16u Vrijdag 8.30-12u Of na afspraak buiten de openingsuren Charter voor goede dienstverlening De Nationale

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/220 BERAADSLAGING NR. 16/099 VAN 8 NOVEMBER 2016 OVER HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Charter voor een klantvriendelijke overheid

Charter voor een klantvriendelijke overheid Charter voor een klantvriendelijke overheid 1. Dienstverlening aan de klant De RSZPPO richt zich in de eerste en voornaamste plaats tot vier types van cliënteel: - Gezinnen die kinderbijslag genieten,

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

Het recht op deze toeslag wordt gecontroleerd aan de hand van de gegevens over uw inkomsten, die we opvragen bij de FOD Financiën.

Het recht op deze toeslag wordt gecontroleerd aan de hand van de gegevens over uw inkomsten, die we opvragen bij de FOD Financiën. FISC brief 11: na ontvangst van de fiscale flux of P19fisc-A definitieve terugvordering van de toeslag op basis van de referentiemaanden van het inkomstenjaar + ambtshalve provisionele beslissing tot toekenning

Nadere informatie

HET HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE

HET HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE HET HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE Welk doel? Voor wie? Welke rechten? Nuttige informatie voor de sociaal verzekerde in België Welk doel? Het doel van het handvest van de sociaal verzekerde is u, als

Nadere informatie

De Pensioendienst voor de Overheidssector werkt nog aan een Klantencharter. Bij het ter perse gaan van dit jaarverslag is het nog niet gepubliceerd.

De Pensioendienst voor de Overheidssector werkt nog aan een Klantencharter. Bij het ter perse gaan van dit jaarverslag is het nog niet gepubliceerd. Bijlage 5 In het Jaarverslag 2007 hebben wij het charter voor een klantvriendelijke overheid gepubliceerd. Dit charter is een aanvulling op het Handvest van 4 december 1992 van de gebruiker van de openbare

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen Vlaamse Ouderenraad vzw 18 december 2013 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel

Nadere informatie

OPMERKING DE AANVRAAGFORMULIEREN

OPMERKING DE AANVRAAGFORMULIEREN OPMERKING Deze Deze documentatie is gebaseerd op de wettelijke en reglementaire zoals gewijzigd werden op 1 juli 2004. Alle Alle bedragen, behalve bij vermelding van het tegendeel, zijn gekoppeld aan de

Nadere informatie

Directe, snelle en degelijke dienstverlening voor de klant

Directe, snelle en degelijke dienstverlening voor de klant 56 FOD Opdracht 2 Dienstverlening Directe, snelle en degelijke dienstverlening voor de klant De FOD Sociale Zekerheid is een gediversifieerde organisatie en verleent heel wat diensten aan klanten uit verschillende

Nadere informatie

Gedreven door. 20jaarverslag

Gedreven door. 20jaarverslag Gedreven door personen 20jaarverslag 10 jaarverslag Gedreven door personen 1I n h o u d s o p g a v e De Directie-generaal Personen met een handicap Wat doen wij? 8 Financiële steun of tegemoetkomingen

Nadere informatie

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur DB-vergadering 09-07-2013 Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/270 BERAADSLAGING NR. 12/072 VAN 4 SEPTEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE ELEKTRONISCHE UITWISSELING VAN

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/177 BERAADSLAGING NR. 14/096 VAN 4 NOVEMBER 2014 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Dienst Handi (Handiflux) (Raadpleging van de beslissingen inzake handicap bij de Directie-generaal Personen met een handicap)

Dienst Handi (Handiflux) (Raadpleging van de beslissingen inzake handicap bij de Directie-generaal Personen met een handicap) Dienst Handi (Handiflux) (Raadpleging van de beslissingen inzake handicap bij de Directie-generaal Personen met een handicap) Inhoudsopgave Dienst Handi (Handiflux)... 1 (Raadpleging van de beslissingen

Nadere informatie

Charter van gebruiker POD MI

Charter van gebruiker POD MI Charter van gebruiker POD MI Een charter aangaan is meer dan het droogweg meedelen van de werking van een nieuw project. Het is een overeenkomst, een engagement. Het houdt verwachtingen in voor de toekomst.

Nadere informatie

OPDRACHT 2 DIENSTVERLENING

OPDRACHT 2 DIENSTVERLENING OPDRACHT 2 DIENSTVERLENING Onze FOD biedt bepaalde sociale groepen verschillende diensten aan: toekennen van specifieke uitkeringen, afleveren van attesten voor fiscale en sociale voordelen, informeren

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/157 BERAADSLAGING NR. 16/071 VAN 5 JULI 2016 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS OVER DE TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/194 BERAADSLAGING NR. 15/070 VAN 3 NOVEMBER 2015 AANGAANDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/101 BERAADSLAGING NR. 16/047 VAN 3 MEI 2016 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT HET PENSIOENKADASTER

Nadere informatie

Nieuwe aanvraagprocedure My Handicap Versie 27 juni 2016 FAQ voor gemeenten

Nieuwe aanvraagprocedure My Handicap Versie 27 juni 2016 FAQ voor gemeenten Nieuwe aanvraagprocedure My Handicap Versie 27 juni 2016 FAQ voor gemeenten Inhoud Inhoud... 2 Interne processen bij de gemeente... 5 De aanvraag gebeurt momenteel aan het loket burgerzaken, door een administratief

Nadere informatie

Thuiszorg. informatiepunt

Thuiszorg. informatiepunt Thuiszorg 2 informatiepunt Inhoud 1 De Vlaamse Sociale bescherming... 4 1.1 Wat is de Vlaamse Sociale bescherming?... 4 1.2 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)... 4 1.2.1 Wat en voor wie?... 4

Nadere informatie

Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief)

Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief) Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief) Contents Social Rate Investigation... 1 (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Parkeerkaart voor personen met een handicap Parkeerkaart voor personen met een handicap Wat?...2 Waarvoor dient de parkeerkaart?...2 Heb ik recht op de parkeerkaart?...3 Hoe kan ik de parkeerkaart aanvragen?...4 Hoe en wanneer krijg ik mijn parkeerkaart?...11

Nadere informatie

DG Personen met een handicap

DG Personen met een handicap DG Personen met een handicap Inhoudstafel Vol vertrouwen naar de toekomst 3 Tegemoetkomingen & andere maatregelen 4 Burgergerichte dienstverlening 9 Naar een flexibele en professionele organisatie 15 Minder

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

Handleiding My Handicap voor burgers

Handleiding My Handicap voor burgers Handleiding My Handicap voor burgers Inhoud 1. Hoe gebruik je My Handicap?... 2 A. Algemene informatie... 2 B. Hoe inloggen?... 2 C. Hoe een screening uitvoeren?... 5 C. Hoe raadpleeg ik mijn dossier?...

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Diksmuide Ijzerheemplein 4 8600 Diksmuide Inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW/ RMID/2014 Betreft: Inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap DG Personen met een handicap PARKEERKAART voor personen met een handicap Carte de stationnement pour personnes handicapées 2 1 Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/198 BERAADSLAGING NR 08/075 VAN 2 DECEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/122 BERAADSLAGING NR. 09/053 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 5 OKTOBER 2010, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Dilbeek Itterbeeksebaan 210 1701 Itterbeek Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW / W65B / 2016 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Wijzigingen tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) vanaf 1 januari 2017 ten gevolge van 6 e staatshervorming

Wijzigingen tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) vanaf 1 januari 2017 ten gevolge van 6 e staatshervorming Wijzigingen tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) vanaf 1 januari 2017 ten gevolge van 6 e staatshervorming 1. Algemene uitleg rond de wijzigingen in de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden Bent

Nadere informatie

Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor de kinderbijslag.

Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor de kinderbijslag. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 643 van CHRIS JANSSENS datum: 12 mei 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Controles Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Handleiding My Handicap voor professionals

Handleiding My Handicap voor professionals Handleiding My Handicap voor professionals Inhoud Hoe krijg ik toegang tot MyHandicap voor professionals?... 1 Hoe gebruik je My Handicap?... 2 Inloggen... 2 Screening... 3 Een nieuwe aanvraag indienen...

Nadere informatie

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest)

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijnen?...

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/002 BERAADSLAGING NR. 08/002 VAN 15 JANUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN BEPAALDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van WEMMEL de Limburg Stirumlaan 116 1780 WEMMEL Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI WEMMEL/W65B-STOF/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Ouderen Informatie Punt

Ouderen Informatie Punt OCMW LICHTERVELDE Sociaal Huis Ouderen Informatie Punt Tegemoetkomingen Wat, wanneer, waar en hoe aanvragen DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VOOR WIE? De tegemoetkoming kan worden aangevraagd

Nadere informatie