Betreft: Protocol klantgerichtheid FOD Sociale Zekerheid en Federale Overheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft: Protocol klantgerichtheid FOD Sociale Zekerheid en Federale Overheid"

Transcriptie

1 Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Victor Hortaplein 40 bus Brussel Contactpersoon: Machteld Ory 02/ Betreft: Protocol klantgerichtheid FOD Sociale Zekerheid en Federale Overheid Inleiding Dit protocol bevat de verbintenissen die de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid aangaat om de dienstverlening aan de klant te verbeteren in het kader van het Handvest voor een klantvriendelijke overheid. De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid is een gediversifieerde organisatie, waarbinnen verschillende dienstverleningspakketten aangeboden worden, georiënteerd op een cliënteel dat bestaat uit verschillende maatschappelijke doelgroepen. Op dit ogenblik werken de ambtenaren van de hoofdbesturen van de FOD Sociale Zekerheid verspreid over een aantal gebouwen in Brussel, nl. - Eurostation, Victor Hortaplein 40,1060 Brussel - Centrum 58, Zwarte Lievevrouwstraat 3c, 1000 Brussel - Stevenstoren, Stevensstraat 7, 1000 Brussel - Luchtvaartsquare 31, 1070 Brussel. In het strategisch huisvestingsplan van de FOD Sociale zekerheid wordt voorzien dat eind 2008 de diensten die verspreid zitten over de gebouwen Eurostation, Centrum 58 en Stevenstoren gegroepeerd zullen worden in de gerenoveerde Financietoren. Van deze gelegenheid wordt tevens gebruik gemaakt om een dynamic office concept in te voeren met als doel de werknemers een aangename en kwaliteitsvolle arbeidsomgeving aan te bieden, waarbij de nadruk zal gelegd worden op resultaatgerichte aansturing en maximale digitalisering van de informatie en activiteiten, nodig voor een klantvriendelijke realisatie van onze opdrachten. Deze ganse operatie draagt de naam NoVo. De verbintenissen die in dit protocol ter sprake komen hebben betrekking, in de eerste plaats, op de huidige situatie, maar dienen ook gelezen te worden in het kader van het realiseren van NoVo. Het protocol legt de nadruk op volgende vier bekommernissen: 1. Een toegankelijke administratie 2. Een gelijke behandeling voor alle klanten 3. Een professionele interactie met alle klanten 4. Op weg naar een lerende organisatie Elk van de bekommernissen bevat specifieke verbintenissen die de FOD wil aangaan.

2 1. Een toegankelijke administratie De FOD Sociale Zekerheid streeft naar een maximale toegankelijkheid voor zijn klanten, aangepast aan de soorten contacten die er met de diverse doelgroepen plaatshebben Loketten De FOD Sociale Zekerheid beschikt over diverse soorten loketfuncties. De dienstverlening wordt gewaarborgd als volgt: De DG Personen met een handicap De loketfunctie in Directie-generaal Personen met een handicap is de meest belangrijke en maatschappelijk gevoelige van de FOD. In een 100-tal Belgische gemeenten wordt er één maal per maand een permanentie voorzien door sociaal assistenten van de DG. Via een on-line toegang tot de individuele dossiers in het Tetra, het workflow systeem van de DG, kunnen zij rechtstreeks op vragen van de burgers antwoorden. De permanentieplanning staat op de website en wordt individueel ook meegedeeld aan elke persoon die een aanvraag indient. Elk provinciaal medisch centrum heeft een onthaalbalie, geopend alle werkdagen van 8u tot 16u. De nadruk ligt momenteel op de onthaalfunctie, maar er wordt onderzocht of de klanten (i.c. de burgers en de artsen) een uitgebreide loketfunctie op dat niveau wenselijk achten De DG Sociale Inspectie De DG Sociale Inspectie telt naast het Hoofdbestuur en de Directie Ondersteuning, beiden gevestigd te Brussel, ook een afdeling Controle der werkgevers. Deze is ingedeeld in 9 regionale bureaus. Ze zijn toegankelijk voor het publiek op werkdagen. De adressen en permanenties van de verschillende regionale bureaus worden aangekondigd op de website in diverse brochures en in gemeentelijke publicaties De DG Sociaal Beleid De enige loketfunctie in Directie-generaal Sociaal beleid, de dienst afwijkingen kinderbijslag, is toegankelijk voor het publiek op werkdagen van 8u30 tot 17u. De burgers worden ontvangen in Eurostation II zonder voorafgaandelijke afspraak De DG Zelfstandigen De loketfunctie in Directie-generaal Zelfstandigen, de Commissie voor vrijstelling van bijdragen, zetelt wekelijks van maandag tot en met donderdag in Eurostation II. Drie van de vijf kamers houden zitting van 9u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30. Klanten voor de Commissie kunnen de zitting bijwonen wanneer zij daartoe uitdrukkelijk de wens uiten De DG Oorlogsslachtoffers De loketfunctie in Directie-generaal Oorlogsslachtoffers, de diensten Statuten, Pensioenen en Renten, zijn toegankelijk voor het publiek tussen 9u en 12u en tussen 14u en 16u. De dienst Archieven is via een leeszaal toegankelijk voor het publiek tussen 9u en 12u en tussen 13u en 17u. Via de website kunnen de klanten van de DG Oorlogsslachtoffers aanvraagformulieren downloaden tot het verkrijgen van reversiepensioen, van diverse renten on-line een aanvraag indienen tot het bekomen van een attest on-line een aanvraag indienen tot het bekomen van een verminderingskaart. 2

3 De DG Communicatie Via het realiseren van een specifieke CRM toepassing, garandeert de DG Communicatie dat er een correct en geconsolideerd antwoord binnen de wettelijke termijn aan de burger wordt bezorgd. De dispatching naar de OISZ en andere instellingen van alle brieven, die aan de minister van Sociale Zaken zijn gericht, verloopt enkel op elektronische wijze Toegankelijkheid Fysische toegankelijkheid. Alle gebouwen van het hoofdbestuur en van de regionale centra zijn toegankelijk voor fysiek gehandicapten Elektronische toegankelijkheid. Toegang tot het netwerk van de sociale zekerheid wordt gewaarborgd door de integratie van de website van de FOD in het portaal van de sociale zekerheid Toegang tot de verschillende Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid en de FOD Sociale Zekerheid is mogelijk via de internetsites van elk instelling die elektronische linken met elkaar hebben. Ook het portaal sociale zekerheid biedt een andere mogelijkheid, zoals het federale portaal, om de burger te informeren of in contact te brengen met de sector van de sociale zekerheid. Een laatste en recent gelanceerde internetsite biedt gevulgariseerde en bondige informatie over de sociale zekerheid aan jongeren. De FOD Sociale Zekerheid was een van de eerste FOD s om het Blindsurferlabel te krijgen en zal tegen mid 2007 het Anysurferlabel hebben. Deze officiële erkenning garandeert een meer comfortabele lezing voor slechtziende personen. De DG Communicatie verzendt drie gratis e-news voor de FOD Sociale Zekerheid. De eerste (maandelijks) richt zich op de burger, de tweede (maandelijks) op de professionelen van de sociale zekerheid en de derde (tweemaandelijks) is bestemd voor de contacten van de DG Personen met een Handicap. Drie doelgroepen hebben een specifieke website: de DG Oorlogsslachtoffers fgov.be, de DG Personen met een Handicap en de jongeren op de site Telefonische bereikbaarheid De geografische verspreiding van de diensten heeft geleid tot een centraal telefoonnummer per gebouw: Eurostation, Victor Hortaplein 40,1060 Brussel tel. 02/ Centrum 58, Zwarte Lievevrouwstraat 3c, 1000 Brussel tel. 02/ Luchtvaartsquare 31, 1070 Brussel tel. 02/ De telefoonregeling van de individuele diensten is als bijlage opgenomen. Voor de individuele diensten wordt er telkens permanentie voorzien. In geval van afwezigheid van de opgeroepen ambtenaar worden de oproepen afgeleid naar een aanwezige collega of naar een antwoordapparaat. 3

4 2. Een gelijke behandeling voor alle klanten De FOD Sociale Zekerheid streeft ernaar alle klanten een gelijkwaardig kwaliteitsniveau te kunnen aanbieden, gedragen door doorgedreven informatisering Telefonisch onthaal In 2009 worden alle diensten van het hoofdbestuur in de Financietoren gecentraliseerd en wordt een frontdesk telefoniesysteem ingericht Eén fysiek onthaal In de diverse gebouwen waar de hoofdbesturen van de FOD Sociale Zekerheid op dit ogenblik gehuisvest zijn is het fysieke onthaal nog volgens verschillende uurregelingen vastgelegd. Zie tabel als bijlage. Na de hergroepering van de diverse hoofdbesturen in de Financietoren in 2008 voorziet de FOD Sociale Zekerheid één globale onthaalbalie waar op werkdagen doorlopend een permanentie wordt voorzien op een eengemaakt openingsuur. In het licht van haar opdracht als lid van de Sociale Inlichtingen- en OpsporingsDienst (SIOD) richt de DG Sociale Inspectie, in samenwerking met de Arbeidsauditeur van het gerechtelijk arrondissement Liège, als proefproject een gedecentraliseerd uniek loket in. De klanten van drie verschillende inspectiediensten (Sociale inspectie bij de FOD Sociale Zekerheid, Toezicht op de sociale wetten bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) kunnen aldus terecht op één enkele plaats om informatie in te winnen inzake hun dossier. Ze moeten zich niet meer tot 3 verschillende contactpunten wenden. Na evaluatie van de proefperiode zal dit uniek loket ook ingericht worden in arrondissementen. andere 2.3. Een gecentraliseerd klachtenonthaal In het kader van een permanente verbetering van de dienstverlening aan de klanten is het uitermate belangrijk te beschikken over betrouwbare gegevens. Een gecentraliseerd klachtenonthaal en klachtenbehandeling is hiertoe een hulpmiddel. De FOD Sociale Zekerheid zet een project op voor de installatie van een gecentraliseerd klachtenonthaal tegen eind Het project zal een kader creëren voor volgende elementen: medium waarmee de klachten kunnen ingediend worden telefonische permanentie antwoordtermijnen registratie en trendanalyse Inmiddels kunnen klachten geformuleerd worden via de diverse centrale telefoonnummers en via 4

5 3. Een professionele interactie met alle klanten De FOD Sociale Zekerheid heeft, wat betreft de interacties tussen de klanten en de FOD Sociale Zekerheid, in het verleden steeds de normen vervat in het Charter van de Sociaal Verzekerde als prestatienorm vooropgesteld. A fortiori zal de FOD via dit protocol de principes uit het Handvest voor een klantvriendelijke overheid maximaal respecteren, 3.1. Media Een algemeen informatiepunt voor vragen over de sociale zekerheid en over de bevoegdheden en de diensten van de FOD Sociale Zekerheid is beschikbaar: De klanten kunnen via verschillende kanalen communiceren met de diensten van de FOD Sociale Zekerheid, zoals elektronische post, fax, telefonisch of via gewone post. De klanten hebben de vrije keuze om binnen wettelijke beperkingen - op eigen initiatief met eender welk medium contact op te nemen. De antwoorden aan de klanten worden via dezelfde middelen verschaft als die waarmee de vragen werden gericht, uitgezonderd wanneer de antwoorden van die aard zijn dat elektronische post wordt afgeraden (bvb. notificaties van beslissingen en attesten die de medische erkenning van een handicap certifiëren). Aangetekende vragen en antwoorden worden enkel voorzien wanneer dit steunt op uitdrukkelijke wettelijke verplichtingen. (bvb. aanvragen m.b.t. erkenning van een statuut, een pensioen of rente bij de DG Oorlogsslachtoffers). Alle briefwisseling, zowel elektronische als gewone, vermeldt naam, titel, telefoonnummer en elektronisch adres van de ambtenaar die het dossier behandelt. Indien een vraag van een klant niet tot de bevoegdheid van de FOD Sociale Zekerheid hoort, wordt deze vraag onmiddellijk doorgestuurd naar de bevoegde overheidsdienst en wordt de aanvrager gelijktijdig op de hoogte gebracht van deze doorzending Reactietijden De FOD Sociale Zekerheid richt zich naar de reactietijden vermeld in het Handvest voor een klantvriendelijke overheid. Waar dit om externe redenen niet mogelijk is of, voor bepaalde doelgroepen, gelden volgende regels: 1. De DG Personen met een handicap respecteert volgende afhandelingtermijnen: de wettelijke termijn van 8 maanden voor de behandeling van een aanvraag voor een tegemoetkoming voor een persoon met een handicap. Indien die termijn wordt overschreden worden er verwijlintresten betaald aan de burger voor parkeerkaarten is er geen wettelijke termijn, maar intern is de termijn vastgelegd op zes maanden indien er een medisch onderzoek nodig is en op twee maanden zonder medisch onderzoek. 2. De DG Sociale Inspectie beantwoordt schriftelijke vragen om informatie inzake individuele dossiers of inzake de reglementering waarvoor zij bevoegd is binnen een termijn van één maand. Vragen om onderzoek inzake uitbetalingen (vakantiegeld) worden behandeld binnen een termijn van 3 maanden. Voor andere aanvragen geldt een maximale termijn van 3 jaar, die overeenstemt met de wettelijke verjaringstermijn. 5

6 3. De DG Sociaal Beleid en de DG Zelfstandigen respecteren bij het afhandelen van hun dossiers de principes en de termijnen die terug te vinden zijn in het Handvest van de sociaal verzekerde. Dit betekent dat verzoeken van een sociaal verzekerde om inlichtingen betreffende zijn rechten en verplichtingen beantwoord worden binnen een termijn van 45 dagen. Bij verzoeken om sociale prestaties toe te kennen wordt een beslissing genomen binnen de vier maanden na ontvangst van het verzoek. Dezelfde termijn wordt toegepast op de verzoeken om individuele afwijking in het raam van de gezinsbijslagregeling. Specifiek voor de Commissie voor vrijstelling van bijdragen voor zelfstandigen geldt intern een richttermijn van 6 maanden. 4. De DG Oorlogsslachtoffers respecteert volgende termijnen: 15 dagen om te antwoorden op vragen om informatie 15 dagen om verminderingskaarten af te leveren 3 maanden voor de dossiers weduwepensioenen en renten 9 maanden voor aanvragen bij verslechtering toestand( vereisen een extern medisch onderzoek bij FOD Volksgezondheid) 18 maanden voor de eerste aanvragen tot invaliditeitspensioen ( vereisen zowel een extern medisch onderzoek bij FOD Volksgezondheid als een onderzoek door de Burgerlijke Commissies inzake Invaliditeit) Eenmalige gegevensopvraag De FOD Sociale Zekerheid is ab initio betrokken in alle maatregelen die garanderen dat op minimale wijze gegevens worden opgevraagd bij de klant indien deze ook in het bezit zijn van federale overheidsdiensten of Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid. Als lid van het coördinatiecomité van de Kruispuntbank van Sociale Zekerheid worden hierbij maximaal alle opportuniteiten benut door de definitie van stromen van gestructureerde informatie-uitwisseling ( fluxen ) in het netwerk van de sociale zekerheid. Het gaat hierbij om volgende fluxen: HandiChild Oorlogsslachtoffers DMFA DIMONA Pensioenkadaster B-TaX CadNet CADAF IsaBel De FOD Sociale Zekerheid streeft naar maximaal gebruik van een unieke identificatie op basis van het rijksregisternummer. 6

7 4. Op weg naar een lerende organisatie De FOD Sociale Zekerheid houdt op nauwgezette wijze rekening met het belang van de klanten en van de organisatie. Om beter te kunnen beantwoorden aan de wensen van de klanten en om te kunnen evolueren naar de meest ruime klantentevredenheid wordt op regelmatige en permanente wijze de kwaliteit van de dienstverlening gemeten en geëvalueerd Boordtabellen en Balanced Score Cards Alle Directies-generaal van de FOD Sociale Zekerheid maken gebruik van boordtabellen waarbij de dagdagelijkse praktijk wordt opgevolgd door essentiële informatie over operationele processen overzichtelijk weer te geven. Alle Directies-generaal van de FOD Sociale Zekerheid gebruiken de Balanced Score Card voor de opvolging van hun strategische performantie en de voortdurende verbetering van hun resultaten. Ze meten daartoe maandelijks of trimestrieel- een aantal klantgerichte indicatoren, het resultaat hiervan wordt maandelijks besproken binnen de betrokken Directie-generaal en binnen het Directiecomité Klantentevredenheidsmetingen Via klantentevredenheidsmetingen zal de FOD Sociale Zekerheid trachten de tevredenheid van specifieke doelgroepen over haar dienstverlening in kaart trachten te brengen. Een exacte definitie van deze doelgroepen (bvb publiek in het algemeen, personen met een handicap in het bijzonder, universitaire onderzoekers, middenveldorganisaties.) is een eerste stap in Nadien zal in samenspraak met de FOD P&O worden bepaald welke instrumenten het meest adequaat zijn in functie van de gekozen doelgroep en welke de periodiciteit Systematische en permanente verbetering van de dienstverlening. De FOD Sociale Zekerheid maakt intensief gebruik van bovengenoemde instrumenten en systemen die de organisatie toelaten om snel vast te stellen waar haar zwakke en sterke punten liggen, om de juiste verbeteropportuniteiten te identificeren, zodat de werking en de structuur kunnen worden bijgestuurd, om uiteindelijk te resulteren in een verbeterde dienstverlening. Deze systematische en periodieke metingen, analyses, evaluaties en rapporteringen op diverse niveaus monden uiteindelijk, onder waarborg van het Directiecomité, uit in verbeterde dienstverlening aan de klanten. 7

8 5. Engagementen De FOD Sociale Zekerheid gaat de uitdrukkelijke verbintenis aan om in volgende verbeteringsprojecten te onderzoeken en te realiseren: frontdesk telefoniesysteem centraal klachtenonthaal (opportuniteitsonderzoek) uniforme tijdsregeling telefonie en onthaal. Brussel, Frank VAN MASSENHOVE Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Sociale Zekerheid Rudy DEMOTTE Minister van Sociale Zaken Vincent VAN QUICKENBORNE Staatssecretaris voor Administratieve vereenvoudiging Christian DUPONT Minister van Ambtenarenzaken 8

9 FOD Sociale Zekerheid Eurostation, 1060 Brussel Financietoren 2008 DG HAN Centrum 58,1000 Brussel Financietoren 2008 DG Oorlogsslachtoffers Luchtvaartsquare 31, 1070 Brussel Fysiek onthaal op werkdagen (hoofdbesturen) 08u00 9u00 10u00 11u00 12u00 13u00 14u00 15u00 16u00 17u00 18u00 9

10 FOD Sociale Zekerheid ~centraal telefoonnummer huidig ~frontdesk telefonie 2009 DG HAN ~ contact center ~ onthaalbalie hoofdbestuur ~ onthaalbalie provinciale medische centra DG Sociale Inspectie ~hoofdbestuur ~regionale bureau s DG Sociaal Beleid DG Communicatie DG Zelfstandigen DG Oorlogsslachtoffers ~ centraal telefoonnummer ~ leeszaal Telefonische bereikbaarheid op werkdagen 08u00 08u30 9u00 09u30 10u00 10u30 11u00 11u30 12u00 12u30 13u00 13u30 14u00 14u30 15u00 15u30 16u00 16u30 17u00 17u30 10

De Pensioendienst voor de Overheidssector werkt nog aan een Klantencharter. Bij het ter perse gaan van dit jaarverslag is het nog niet gepubliceerd.

De Pensioendienst voor de Overheidssector werkt nog aan een Klantencharter. Bij het ter perse gaan van dit jaarverslag is het nog niet gepubliceerd. Bijlage 5 In het Jaarverslag 2007 hebben wij het charter voor een klantvriendelijke overheid gepubliceerd. Dit charter is een aanvulling op het Handvest van 4 december 1992 van de gebruiker van de openbare

Nadere informatie

Charter van gebruiker POD MI

Charter van gebruiker POD MI Charter van gebruiker POD MI Een charter aangaan is meer dan het droogweg meedelen van de werking van een nieuw project. Het is een overeenkomst, een engagement. Het houdt verwachtingen in voor de toekomst.

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 2011-01-31 INHOUDSOPAVE 1. Wat? 2. Waarvoor dient ze? 3. Heb ik recht op de parkeerkaart? 4. Hoe kan ik de parkeerkaart aanvragen? 5. Hoe en wanneer krijg ik

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

1. Verhoogde staatstoelage

1. Verhoogde staatstoelage Vragen naar: E-mail: Tel : I Fax : Url : http://socialeconomy.fgov.be Aan de Voorzit(s)ter van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Dienst uw brief uw Ons Datum Bijlage(n) van kenmerk kenmerk

Nadere informatie

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap DG Personen met een handicap PARKEERKAART voor personen met een handicap Carte de stationnement pour personnes handicapées 2 1 Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het

Nadere informatie

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. voert een ondernemersvriendelijke dienstverlening, dat is een bewuste beleidskeuze, voor bepaalde afdelingen en diensten,

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Geachte mevrouw, Geachte heer, Bestuur medische expertise (MEDEX) ONZE REF. DATUM 10/06/2014 BIJLAGE(N) TOELICHTING NIEUW KB BEHEER ARBEIDSONGEVALLEN CONTACT Contact Center TEL. 02/524 97 97 E-MAIL cg_ga@medex.belgium.be BETREFT Toelichting

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Directie-generaal Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap)

Nadere informatie

Privacywet. Vlaamse Sociale Bescherming

Privacywet. Vlaamse Sociale Bescherming Privacywet Vlaamse Sociale Bescherming In het kader van de Vlaamse Sociale Bescherming worden er 3 tegemoetkomingen toegekend: de Vlaamse Zorgverzekering het Basisondersteuningsbudget en de tegemoetkoming

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/038 BERAADSLAGING NR 09/028 VAN 5 MEI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/122 BERAADSLAGING NR. 17/054 VAN 4 JULI 2017 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT DE PERSOONSGEGEVENSBANK

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/090 BERAADSLAGING NR 09/050 VAN 1 SEPTEMBER 2009 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS OPGENOMEN

Nadere informatie

Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer

Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer Inhoud 1. Wat?... 2 2. Heb ik recht op de nationale verminderingskaart?... 2 3. Waarvoor dient de nationale verminderingskaart?... 2 4. Hoe kan ik mijn

Nadere informatie

HET HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE

HET HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE HET HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE Welk doel? Voor wie? Welke rechten? Nuttige informatie voor de sociaal verzekerde in België Welk doel? Het doel van het handvest van de sociaal verzekerde is u, als

Nadere informatie

1 DG Personen met een handicap

1 DG Personen met een handicap DG Personen met een handicap 1 DG Personen met een handicap 2 1 VOORSTELLING A. Doelstellingen en opdrachten Directie Generaal B. Organogram De Directie-generaal (DG) Personen met een handicap helpt personen

Nadere informatie

Handvest voor de Rijksdienst voor sociale zekerheid, een luisterend oor voor werkgevers

Handvest voor de Rijksdienst voor sociale zekerheid, een luisterend oor voor werkgevers Handvest voor de Rijksdienst voor sociale zekerheid, een luisterend oor voor werkgevers I. Wat doen wij voor u? 1. Wij staan in voor de correcte, regelmatige, tijdige inning en verdeling van uw sociale

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Geachte mevrouw, Geachte heer, Bestuur medische expertise (MEDEX) ONZE REF. DATUM 10/06/2014 BIJLAGE(N) TOELICHTING NIEUW KB BEHEER ARBEIDSONGEVALLEN CONTACT Contact Center TEL. 02/524 97 97 E-MAIL cg_ga@medex.belgium.be BETREFT Toelichting

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Diksmuide Ijzerheemplein 4 8600 Diksmuide Inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW/ RMID/2014 Betreft: Inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/348 BERAADSLAGING NR. 12/118 VAN 4 DECEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/100 BERAADSLAGING NR. 16/046 VAN 3 MEI 2016 OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Ombudsfunctie. - telefonisch (tijdens de telefonische permanenties van de ombudspersoon of op het antwoordapparaat buiten de permanentie-uren);

Ombudsfunctie. - telefonisch (tijdens de telefonische permanenties van de ombudspersoon of op het antwoordapparaat buiten de permanentie-uren); Ombudsfunctie Artikel 1 Het doel van dit huishoudelijk reglement is om de regels inzake organisatie, werking en procedures van de ombudsfunctie van de Kliniek Sint-Jan vast te leggen. Artikel 2 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/043 BERAADSLAGING NR 10/022 VAN 6 APRIL 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Eerste minister Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing

Nadere informatie

Onze voorzitter aan het woord

Onze voorzitter aan het woord Onze voorzitter aan het woord Dire aal Beste lezer, Met plezier stel ik u het jaarverslag 2009 van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid voor. 2009 was een heel bijzonder jaar voor ons. Niet

Nadere informatie

Audiologen en audiciens

Audiologen en audiciens Audiologen en audiciens Alles wat u wilt weten over uw erkenning 2 Audiologen en audiciens Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen...5 De audioloog en de audicien volgens

Nadere informatie

DIENSTENAANBOD. Lokaal registratiekantoor

DIENSTENAANBOD. Lokaal registratiekantoor DIENSTENAANBOD Lokaal registratiekantoor Doel van dit document Een beschrijving geven van de dienst «Lokaal Registratiekantoor» voor het uitreiken van een gebruikersnaam/paswoord door de gemeente aan de

Nadere informatie

paarkeerkaart voor personen met een handicap

paarkeerkaart voor personen met een handicap Directie generaal Personen met een handicap Ten dienste van de burger paarkeerkaart voor personen met een handicap Table des matières PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 1. Wat?... 3 2. Waarvoor

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie

Stafdienst Budget & Beheerscontrole. 1 Stafdienst Budget & Beheerscontrole

Stafdienst Budget & Beheerscontrole. 1 Stafdienst Budget & Beheerscontrole Stafdienst Budget & Beheerscontrole 1 Stafdienst Budget & Beheerscontrole Stafdienst Budget & Beheerscontrole 2 1 VOORSTELLING A. Activiteiten Directie Generaal De kernopdrachten van de stafdienst Budget

Nadere informatie

In 20 minuten krijg je een goed beeld van de situatie van de persoon met een handicap

In 20 minuten krijg je een goed beeld van de situatie van de persoon met een handicap Getuigenissen van enkele partners in de gemeentes 2,5 maand na het lanceren van de nieuwe online aanvraagprocedure My Handicap vroegen we enkele partners uit de gemeentes naar hun ervaringen. Ruim 4850

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2009 IN CIJFERS FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP

JAAROVERZICHT 2009 IN CIJFERS FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP JAAROVERZICHT 2009 IN CIJFERS FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP 0. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst van de afkortingen 3. Kerncijfers 3.1. Inkomensvervangende

Nadere informatie

Medisch onderzoek bij de GGD voor militaire slachtoffers en oorlogsslachtoffers.

Medisch onderzoek bij de GGD voor militaire slachtoffers en oorlogsslachtoffers. Medisch onderzoek bij de GGD voor militaire slachtoffers en oorlogsslachtoffers. stephen Finn - Epictura.com Antwoorden op de meest gestelde vragen over de werking van de Gerechtelijk Geneeskundige dienst

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

1 Personen met een handicap

1 Personen met een handicap 1 Personen met een handicap 1.1 Uitbetaling van tegemoetkomingen 2010 Détails 1.1.1. Inkomensvervangende en integratietegemoetkoming Inkomensvervangende tegemoetkoming De inkomensvervangende tegemoetkoming

Nadere informatie

Charter van de ombudsdienst

Charter van de ombudsdienst Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Ombudsdienst AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 B-1000 Brussel Tel. 02/211 82 11 www.favv.be Charter van de ombudsdienst 1. Doelstelling

Nadere informatie

FOD Sociale Zekerheid

FOD Sociale Zekerheid FOD Sociale Zekerheid Prestatiemeting, Begroting en Boekhouding Studiedag Overheidsboekhouding 9-12-2004 1 De federale boekhouding Een nieuwe beheersoptiek: het management van de FOD is verantwoordelijk

Nadere informatie

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Parkeerkaart voor personen met een handicap Parkeerkaart voor personen met een handicap Wat?...2 Waarvoor dient de parkeerkaart?...2 Heb ik recht op de parkeerkaart?...3 Hoe kan ik de parkeerkaart aanvragen?...4 Hoe en wanneer krijg ik mijn parkeerkaart?...11

Nadere informatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker Algemene info Graad (functietitel): Functionele loopbaan: Administratief medewerker C1 C2 C3 Visie De gemeente Lovendegem streeft naar een optimale

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/102 BERAADSLAGING NR. 14/054 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET

Nadere informatie

Telefoonnummer: / GSM-nummer: / In het geval van gehoorstoornissen communiceren via SMS. Faxnummer: /

Telefoonnummer: / GSM-nummer: / In het geval van gehoorstoornissen communiceren via SMS. Faxnummer: / FOD SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Personen met een handicap Tel.: 0800 98 799 (elke werkdag van 8.30u tot 13.00u) Fax: 02 509 81 85 E-mail: via het contactformulier op www.handicap.fgov.be Brussel,

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/194 BERAADSLAGING NR. 15/070 VAN 3 NOVEMBER 2015 AANGAANDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE

Nadere informatie

rechthebben- Uitkeringen aan gehandicapten, aan nabestaanden van gehandicapten

rechthebben- Uitkeringen aan gehandicapten, aan nabestaanden van gehandicapten 99/98 01/02 Voorwaarden en criterie voor de mededeling door het RIZIV van sociale gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot zorgverstrekkers RIZIV RIZIV, aanvragers buiten het netwerk 00/01 01/02

Nadere informatie

Uw persoonlijk dossier raadplegen bij het Fonds sluiting onderneming

Uw persoonlijk dossier raadplegen bij het Fonds sluiting onderneming Uw persoonlijk dossier raadplegen bij het Fonds sluiting onderneming Het Fonds sluiting ondernemingen (FSO) is een publieke instelling die als taak heeft vergoedingen uit te betalen aan werknemers die

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/101 BERAADSLAGING NR 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Interuniversitaire Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Inleiding De GSO-er (geneesheer-specialist in opleiding) in de Arbeidsgeneeskunde moet 2 jaar stage doen in een erkende stagedienst onder de begeleiding

Nadere informatie

De erkenning als interprofessionele organisatie

De erkenning als interprofessionele organisatie De erkenning als interprofessionele organisatie In deze brochure leggen we uit wat het belang is van een erkenning als interprofessionele organisatie en welke procedure u moet volgen om die erkenning te

Nadere informatie

TITEL I - Algemene bepalingen

TITEL I - Algemene bepalingen Administratieve schikking houdende de modaliteiten van toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Australië (Inwerking getreden op 1 juli 2005 Belgisch

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/270 BERAADSLAGING NR. 12/072 VAN 4 SEPTEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE ELEKTRONISCHE UITWISSELING VAN

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving. KINDERBIJSLAG Omz. nr.591

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving. KINDERBIJSLAG Omz. nr.591 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving KINDERBIJSLAG Omz. nr.591 Omzendbrief aan de Mevrouwen Ministers, aan de Heren Ministers, aan de Mevrouwen

Nadere informatie

Medisch onderzoek bij de GGD voor militaire slachtoffers en oorlogsslachtoffers.

Medisch onderzoek bij de GGD voor militaire slachtoffers en oorlogsslachtoffers. Medisch onderzoek bij de GGD voor militaire slachtoffers en oorlogsslachtoffers. stephen Finn - Epictura.com Antwoorden op de meest gestelde vragen over de werking van de Gerechtelijk Geneeskundige dienst

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

Samen staan we sterker: de voordelen van schaalvergroting

Samen staan we sterker: de voordelen van schaalvergroting Samen staan we sterker: de voordelen van schaalvergroting Koen Snyders Administrateur-generaal Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Administrateur général Office Nationale de Sécurité Sociale 1 Agenda Achtergronden:

Nadere informatie

Circulaire nota. DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (28 augustus 2013)

Circulaire nota. DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (28 augustus 2013) Directie Protocol - P1.1 Circulaire nota DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (28 augustus 2013) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Dienst Logistiek. 1 Dienst Logistiek

Dienst Logistiek. 1 Dienst Logistiek Dienst Logistiek 1 Dienst Logistiek Dienst Logistiek 2 1 VOORSTELLING A. Opdrachten Directie Generaal 1) Ondersteuning 2) Innovatie en verandering De dienst Logistiek biedt logistieke ondersteuning aan

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/107 BERAADSLAGING NR. 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 3 NOVEMBER 2009 EN OP 7 SEPTEMBER 2010,

Nadere informatie

Handleiding My Handicap voor professionals

Handleiding My Handicap voor professionals Handleiding My Handicap voor professionals Inhoud Hoe krijg ik toegang tot MyHandicap voor professionals?... 1 Hoe gebruik je My Handicap?... 2 Inloggen... 2 Screening... 3 Een nieuwe aanvraag indienen...

Nadere informatie

VERDELING VAN DE MINISTERIËLE BEVOEGDHEDEN. Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing van de wetgeving in het ganse land

VERDELING VAN DE MINISTERIËLE BEVOEGDHEDEN. Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing van de wetgeving in het ganse land FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER WETSTRAAT 16 1000 BRUSSEL TEL. 02 501 02 11 4 september 2009 VERDELING VAN DE MINISTERIËLE BEVOEGDHEDEN EERSTE MINISTER Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Charter voor een klantvriendelijke overheid

Charter voor een klantvriendelijke overheid Charter voor een klantvriendelijke overheid 1. Dienstverlening aan de klant De RSZPPO richt zich in de eerste en voornaamste plaats tot vier types van cliënteel: - Gezinnen die kinderbijslag genieten,

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995;

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995; TC/95/24 BERAADSLAGING Nr. 95/48 VAN 12 SEPTEMBER 1995 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) TOT MACHTIGING, ALSOOK VOOR ALLE KINDERBIJSLAGFONDSEN, VOOR HET

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/061 BERAADSLAGING NR. 13/016 VAN 22 FEBRUARI 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving. Kinderbijslag. Omz. Nr 600

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving. Kinderbijslag. Omz. Nr 600 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving Kinderbijslag Omz. Nr 600 Omzendbrief aan de Mevrouwen Ministers, aan de Heren Ministers, aan de Mevrouwen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/17/020 BERAADSLAGING NR. 17/008 VAN 7 FEBRUARI 2017 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het personeelsbestand, verdeeld over de

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het personeelsbestand, verdeeld over de C Management C.1. Personeel 16 2005 ACTIVITEITENRAPPORT Onderstaande tabel geeft een overzicht van het personeelsbestand, verdeeld over de verschillende diensten op datum van 1 april 2005: Niveau A Niveau

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 TOT DEFINIËRING VAN DE FUNCTIE, DE OPDRACHTEN EN HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE

Nadere informatie

TC/01/82. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

TC/01/82. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid; TC/01/82 BERAADSLAGING NR. 01/70 VAN 14 AUGUSTUS 2001 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VOOR DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE KRUISPUNTBANK AAN DE DRUKKER VAN DE GRATIS PASSEN VANWEGE

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschap KSZ gegevens van persoonlijke aard door de Kruispuntbank van de sociale Min SZ

Vlaamse Gemeenschap KSZ gegevens van persoonlijke aard door de Kruispuntbank van de sociale Min SZ 01/01 06/02 Machtigingsaanvraag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Algemen Zaken en Financiën, Administratie Budgettering, Accounting en Financieel management, voor de mededeling

Nadere informatie

Charter voor goede dienstverlening

Charter voor goede dienstverlening Openingsuren Maandag 8.30-12u 13-16u Dinsdag 8.30-12u 13-16u Woensdag 8.30-12u Donderdag 8.30-12u 13-16u Vrijdag 8.30-12u Of na afspraak buiten de openingsuren Charter voor goede dienstverlening De Nationale

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/048 BERAADSLAGING NR. 08/017 VAN 4 MAART 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Inleiding Krachtens de welzijnswet dient elke werkgever een interne dienst voor preventie en bescherming op

Nadere informatie

Een controlearts aan je deur

Een controlearts aan je deur Een controlearts aan je deur Antwoorden op de meest gestelde vragen over ziektecontroles Een controlearts aan je deur Je werkt bij de federale overheid en zet je graag in voor je werkgever, maar vandaag

Nadere informatie

WEBDOC AANVRAAG VOOR UITKERING MANTELZORG

WEBDOC AANVRAAG VOOR UITKERING MANTELZORG WEBDOC AANVRAAG VOOR UITKERING MANTELZORG ** Gebaseerd op de reglementering van Familieplan: mantelzorg door de zelfstandige, KB 27/09/2015, BS 05/10/2015. FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/107 BERAADSLAGING NR. 16/079 VAN 6 SEPTEMBER 2016, GEWIJZIGD OP 6 JUNI 2017, MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/192 BERAADSLAGING NR 08/071 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VERVAT

Nadere informatie

Logopedisten. Alles wat u wilt weten over uw erkenning

Logopedisten. Alles wat u wilt weten over uw erkenning Logopedisten Alles wat u wilt weten over uw erkenning Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen... 3 De logopedist volgens de wet... 4 De voordelen van een erkenning... 5

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/178 BERAADSLAGING NR. 16/079 VAN 6 SEPTEMBER 2016 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN HET KADASTER

Nadere informatie

OrthoptisteN. alles wat u wilt weten over uw erkenning

OrthoptisteN. alles wat u wilt weten over uw erkenning OrthoptisteN alles wat u wilt weten over uw erkenning Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen... 3 De orthoptist volgens de wet... 4 De voordelen van een erkenning... 5

Nadere informatie

Nieuwe aanvraagprocedure 2016. FAQ voor de burger

Nieuwe aanvraagprocedure 2016. FAQ voor de burger Nieuwe aanvraagprocedure 2016 FAQ voor de burger 1 Screening Kom ik in aanmerking... 5 Wat is de bedoeling van de screening?... 5 Kan ik niet meteen de vragenlijst invullen?... 5 Zijn de resultaten van

Nadere informatie

De aangifte. H o o f d s t u k I V

De aangifte. H o o f d s t u k I V 91 H o o f d s t u k I V De aangifte 154. De verzekeringsplichtige werkgever moet zich niet enkel inschrijven bij de RSZ: hij moet de RSZ eveneens op de hoogte brengen van elke aanwerving en uitdiensttreding

Nadere informatie

Art. 1. Parkeerkaart voor mensen met een handicap M.B. 07.05.99. Artikel 1

Art. 1. Parkeerkaart voor mensen met een handicap M.B. 07.05.99. Artikel 1 Art. 1 2012-0105 er (*) Artikel 1 [1 De kaart bedoeld in artikel 27.4.3. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, kan uitgereikt worden

Nadere informatie

-00-- (luik 1), in het RSZPPO- r of een r werkt (luik 2), 3. de naam. Sociale Maribel, afhouding (luik 5), te sturen naar: Directie Sociale

-00-- (luik 1), in het RSZPPO- r of een r werkt (luik 2), 3. de naam. Sociale Maribel, afhouding (luik 5), te sturen naar: Directie Sociale R2 Beheer gegevens werkgeversrepertorium RSZPPO 00 Met dit formulierr kunt u als werkgever: 1. SCHRAPPING: stopzetting van uw activiteit als werkgever (geen personeel meer in dienst) (luik1), WIJZIGING:

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 januari

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 januari A D V I E S Nr. 2.021 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 januari 2017 ----------------------------------------------- Gevolggeving aan het advies nr. 1.713 van 25 november 2009 over

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 2 juli 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 2 juli 2007; SCSZ/07/133 1 BERAADSLAGING NR. 07/045 VAN 4 SEPTEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN ENERZIJDS DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID EN ANDERZIJDS DE KINDERBIJSLAGFONDSEN

Nadere informatie

WILLEMS GERECHTSDEURWAARDERS & INCASSO RTW V2.0 PROTOCOL KLACHTEN & GESCHILLENREGELING

WILLEMS GERECHTSDEURWAARDERS & INCASSO RTW V2.0 PROTOCOL KLACHTEN & GESCHILLENREGELING 2016 WILLEMS GERECHTSDEURWAARDERS & INCASSO RTW 7 12 2016 V2.0 PROTOCOL KLACHTEN & GESCHILLENREGELING INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 Klachten en geschillenregeling kantoor... 2 1. Inleiding... 2 2. Klachtenregeling...

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot certificatie van een kassasysteem als onderdeel van een geregistreerd kassasysteem

Aanvraagformulier tot certificatie van een kassasysteem als onderdeel van een geregistreerd kassasysteem Via dit aanvraagformulier verzamelt de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) de gegevens die noodzakelijk zijn om de certificatieprocedure uit te voeren van een kassasysteem als onderdeel

Nadere informatie

Een controlearts aan je deur

Een controlearts aan je deur Een controlearts aan je deur Wat doen als je ziek bent en niet kan gaan werken? Hoe gebeuren controlebezoeken? Een controlearts aan je deur Je werkt bij de federale overheid en zet je graag in voor je

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OMBUDSFUNCTIE RECHTEN VAN DE PATIENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OMBUDSFUNCTIE RECHTEN VAN DE PATIENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OMBUDSFUNCTIE RECHTEN VAN DE PATIENT Dit huishoudelijk reglement ligt ter inzage van de patiënten, de medewerkers van het ziekenhuis en iedere belangstellende aan het onthaal,

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de RVA ingediend op de Kruispuntbank op 4 juli 1997;

Gelet op de aanvraag van de RVA ingediend op de Kruispuntbank op 4 juli 1997; TC/97/82 BERAADSLAGING Nr. 97/49 VAN 11 SEPTEMBER 1997 BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDS- VOORZIENING TOT HET RAADPLEGEN VAN HET WERKGEVERS- REPERTORIUM VAN DE RIJKSDIENST

Nadere informatie