Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief)"

Transcriptie

1 Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief) Contents Social Rate Investigation... 1 (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief) ) Inleiding ) Wetgeving ) Historiek ) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? ) Wat zijn de vereisten voor een goede overdracht van gegevens? Welke controles worden uitgevoerd op de ingebrachte gegevens? ) Welke gegevens zijn verplicht en welke gegevens worden teruggestuurd? ) Hoe verloopt de overdracht en welke zijn de betrokken partners? ) Op welk termijn wordt er een antwoord gegeven? ) Wat zijn de meest voorkomende fouten? ) Samenhang tussen de verschillende functionaliteiten van de dienst ) Andere aanleunende diensten ) Andere documentatie... 7 Manuel d Utilisateur du Réseau de la Sécurité sociale 1/7

2 1) Inleiding Dit document wilt een overzicht geven van de werking van de webservice die ter beschikking wordt gesteld door de KSZ en die partnerinstellingen de mogelijkheid geeft om de informatie betreffende de contracten gas en elektriciteit en het sociaal tarief te raadplegen. 2) Wetgeving De raadpleging van deze informaties mag gebeuren in het kader van het sociaal onderzoek - artikel 60 1 van de Organieke Wet van 8 juli 1976, artikel 19 van de Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en artikel 6 1,4 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie. En om alle nuttige raadgevingen en inlichtingen te verstrekken en de stappen te doen om aan de betrokkenen alle rechten en voordelen te verlenen waarop zij krachtens de Belgische of de buitenlandse wetten aanspraak kunnen maken art 60 2 van de Organieke Wet van 8 juli (Zie ook artikel 4 van het handvest van de sociale verzekerde) De Organieke Wet van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 15 januari Wet tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8 december Koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende de automatische toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas een de beschermde en residentiële afnemers met een laag inkomen of in een onzekere situatie. Programmawet van 27 april 2007 Koninklijk besluit van 28 april 2010 betreffende de datum van inwerkingtreding van de artikelen 3 tot 11 van de programmawet van 27 april Ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie. Ministerieel besluit van 30 maart 2007 tot vaststelling van de sociale maximumprijzen van elektriciteit. 3) Historiek Sinds 2009, is de toepassing van de maximumprijzen voor de levering van electriciteit en aardgas aan beschermde personen geautomatiseerd. Deze automatisatie is slechts mogelijk voor bepaalde categorieën van klanten en voor zover de persoonsgegevens beschikbaar zijn in het netwerk van de sociale zekerheid. Manuel d Utilisateur du Réseau de la Sécurité sociale 2/7

3 In sommige gevallen ontsnappen echter bepaalde gerechtigden aan het informaticasysteem waardoor het recht niet geautomatiseerd is. Voor die gevallen, wordt voorzien dat de gerechtigde een papieren attest aan de betrokken sociale instelling kan vragen. Aangezien het OCMW één van die instellingen is, is het uiterst belangrijk dat het deze rechthebbenden kan identificeren om alsnog hun situatie te regulariseren. Hiervoor werd de nieuwe geautomatiseerde stroom door de KSZ ter beschikking gesteld van de OCMW s. 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? De dienst SOCTAR ( Social Rate Investigation) mag gebruikt worden in de volgende wettelijke context: Raadpleging door de maatschappelijk werkers in het kader van een maatschappelijk onderzoek naar de personen die hulp vragen en hun samenwonenden en dit met het oog op: - het nakijken dat het sociaal tarief daadwerkelijk werd toegekend aan elke gerechtigde van de sector van de OCMW s - het bepalen om welke redenen het sociaal tarief niet automatisch werd toegekend - het afleveren van een papieren attest indien nodig. Op basis van de verzoeken doorgestuurd door de OCMW s, ondervraagt de KSZ de dienst SOCTAR van de FOD Economie. Deze stuurt een geconsolideerde situatie terug van de informaties die meegedeeld werden door de leveranciers en door de KSZ (de KSZ baseert zich hiervoor op de authentieke bronnen (OCMW s, RVP en DGPH) en houdt rekening met de wettelijke basis van de FOD Economie 1 ). 5) Wat zijn de vereisten voor een goede overdracht van gegevens? Welke controles worden uitgevoerd op de ingebrachte gegevens? Zoals alle andere berichten die via de KSZ doorgevoerd worden, worden ook bij de raadpleging van het sociaal tarief de integraties gecontroleerd. Het verzoek zal de controle doorstaan en aanvaard worden als de persoon voor dewelke geraadpleegd wordt, geïntegreerd is in het verwijsrepertorium van de KSZ en in het sectoriële repertorium van de POD-MI op de dag van de raadpleging. De aanvaarde hoedanigheidscodes in het kader van een sociaal onderzoek zijn de volgende: 1,2,3,4,7,8,9 en 40. Het KBO-nummer van het OCMW of het nummer van de instelling/sector moet geldig zijn. Het INSZ van de betrokkene en de structuur ervan moeten geldig zijn. 1 Voorbeeld : het recht op het sociaal tarief wordt altijd verworven voor het volledig jaar Manuel d Utilisateur du Réseau de la Sécurité sociale 3/7

4 6) Welke gegevens zijn verplicht en welke gegevens worden teruggestuurd? Gegevens doorgestuurd door het OCMW : Het wettelijk kader waarin het verzoek gesteld wordt Het KBO-nummer van het OCMW of het nummer van de instelling/sector De criteria: Het INSZ van de geraadpleegde persoon Het kwartaal (niet gebruikt in de huidige fase) Antwoord van de KSZ : Het wettelijk kader waarin het verzoek gesteld wordt Het KBO-nummer van het OCMW of het nummer van de instelling/sector De criteria: Het INSZ van de geraadpleegde persoon Het kwartaal (niet gebruikt in de huidige fase) De categorie in dewelke de geraadpleegde persoon behoort: Eindklant Gezinshoofd Beschermde persoon De gegevens die eigen zijn aan het huishouden en die gelijk zijn voor alle gezinsleden (adres) De gezinssamenstelling (op de referentiedatum Rijksregister) De energieleveringscontracten die betrekking hebben tot één van de gezinsleden Het INSZ van het gezinslid dat gematcht werd met het contract De naam van de leverancier De leveranciergegevens met betrekking tot het gematchte contract: Klantnummer Naam Voornaam Adres EAN-nummer Het geleverde product (gas/elektriciteit) Recht op het sociaal tarief De geldigheidsperiode van het recht (maximum 31/12 van het lopende jaar) De datum waarop de FOD Economie het eventuele recht op het sociaal tarief heeft meegedeeld aan de betrokken leverancier Begin-en einddatum vanhet contract De datum van de laatste driemaandelijkse update van de gegevens van het Rijksregister in de databank SOCTAR van de FOD Economie De datum van de laatste mededeling aan de leveranciers betreffende het recht op het sociaal tarief van hun klanten De datum van de laatste verzending betreffende de rechthebbenden door de KSZ aan de FOD Economie Manuel d Utilisateur du Réseau de la Sécurité sociale 4/7

5 7) Hoe verloopt de overdracht en welke zijn de betrokken partners? OCMW KSZ FOD Economie - SOCTAR Leverancier BCSS Aanvulling van de databank SOCTAR: De KSZ krijgt van de authentieke bronnen ( OCMW, RVP en DGPH) de lijst van de beschermde personen. De KSZ raadpleegt het Rijksregister om de eventuele band tussen een eindklant en een beschermde persoon te kennen. Deze gegevens worden driemaandelijks opgestuurd naar de FOD Economie. De energieleveranciers sturen eveneens driemaandelijks de lijst van hun klanten door naar de FOD Economie Op basis van bovenvermelde gegevens, identifiëert de FOD Economie de contracten en deelt, indien nodig, de attesten voor het recht op het sociaal tarief mee aan de energieleveranciers. Deze betekeningen worden in de databank SOCTAR bewaard. Raadpleging door de OCMW s: Het OCMW wenst het recht op het sociaal tarief te kennen dat toegekend is aan contract(en) van een huishouden en stuurt hiervoor een verzoek naar de dienst van de KSZ. De KSZ controleert of de POD-MI over de nodige integraties beschikt. De KSZ kijkt eveneens na of de nodige integraties aanwezig zijn in het integratierepertorium van de KSZ voor de sector. De KSZ raadpleegt de dienst SOCTAR van de FOD Economie om de verschillende betekeningen, die verstuurd werden naar de levenranciers, te verkrijgen. De KSZ stuurt deze informaties door naar het OCMW. Manuel d Utilisateur du Réseau de la Sécurité sociale 5/7

6 8) Op welk termijn wordt er een antwoord gegeven? Het antwoord zal onmiddellijk doorgegeven worden aan het OCMW (meestal <2 seconden). Dit gebeurt online. 9) Wat zijn de meest voorkomende fouten? NO_DATA_FOUND : MSG00000 : Geen antwoord van de KSZ MSG00000 : Geen antwoord van de FOD Economie NO_RESULT : MSG00001 : Geen antwoord van de FOD Economie en van de KSZ voor dit INSZ MSG00001 : Handeling nog niet geïmplementeerd MSG00001 : Het KBOnummer is niet correct voor deze operatie en de geauthentificeerde klant MSG00001 : Het opgegeven INSZ werd geschrapt MSG00001 : Het opgegeven INSZ heeft een probleem MSG00005 : Het INSZ is onbekend MSG00006 : Het INSZ werd vervangen. MSG00011 : Het INSZ heeft een ongeldige structuur MSG00012 : Het INSZ is niet correct geïntegreerd MSG00013 : Wettelijk context ongeldig voor deze dienst, operatie en klant. SRI00010 : De klant is niet toegelaten SSK00001 : Geen INSZ of KBO geleverd of probleem met authenticatie of parameter van de integratiecontrole ontbreekt of de integratiecontrole is niet geconfigureerd voor deze gebruiker. SSK00002 : Onbepaalde fout SSK00003 : Het INSZ heeft een andere hoedanigheidscode 10) Samenhang tussen de verschillende functionaliteiten van de dienst De dienst geeft de meest recente gegevens in het bezit van de FOD Economie en de KSZ. Het gebeurt echter dat een persoon die voldoet aan de voorwaarden om het recht op het sociaal tarief te genieten toch niet meegedeeld wordt bij het raadplegen van de stroom SOCTAR. Mogelijke oorzaken: De gegevens van het contract komen niet overeen met de gegevens van het Rijksregister (naam, adres, enz.). In dit geval, kan de maatschappelijk werker het adres en/of de namen die gekend zijn bij de leveranciers laten wijzigen of het adres bij het gemeentebestuur laten wijzigen. Dit zal een toekomstige automatisatie van het recht toelaten. Manuel d Utilisateur du Réseau de la Sécurité sociale 6/7

7 De persoon voldoet aan de voorwaarden om het recht te openen in het lopende trimester: aangezien de uitwisseling van gegevens tussen de verschillende partners slechts driemaandelijks gebeurt, kan het zijn dat de gegevens van de betrokken persoon nog niet doorgestuurd en/of verwerkt zijn. Het recht zal, in het volgende trimester, met terugwerkende kracht toegekend worden. 11) Andere aanleunende diensten 12) Andere documentatie Indien de toepassing van het sociaal tarief niet correct verhaald werd in de tussentijdse facturen, herinnert de FOD Economie er aan dat het akkoord De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt, in het vooruitzicht de bescherming van de consumenten te verbeteren, expliciet vermeld dat het mogelijk is een foutieve factuur te betwisten binnen een termijn van 12 maanden (p 12 n 15; voorbeeld: het niet in acht nemen van het recht op het sociaal tarief). Manuel d Utilisateur du Réseau de la Sécurité sociale 7/7

WEGWIJS IN energie. Versie november 2014 Energie

WEGWIJS IN energie. Versie november 2014 Energie WEGWIJS IN energie Versie november 2014 Energie WEGWIJS IN ENERGIE in drie stappen... Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit Het sociaal stookoliefonds Het gas- en elektriciteitsfonds Wegwijs in

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/11 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 28/2012 van 4 april 2012 Betreft: Aanvraag van de Vlaamse Overheid, departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed om

Nadere informatie

Gas en elektriciteit de nieuwe regels van de markt voor particulieren

Gas en elektriciteit de nieuwe regels van de markt voor particulieren Commissie voor de regulering van de energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gas en elektriciteit de nieuwe regels van de markt voor particulieren www.brugel.be Vrijmaking In januari 2007 werd de

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2015 van 23 april 2015 Betreft: aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën

Nadere informatie

Akkoord. De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt

Akkoord. De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt 1 Akkoord De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt 2 De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt De naleving van de bepalingen van dit akkoord vormen eerlijke handelspraktijken

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INLEIDING... 2 2 TOEGANG TOT URBAIN... 3 2.1 Gebruikers van de FOD Financiën... 3 2.2 Gebruikers van de gemeentebesturen... 4

Nadere informatie

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6 INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd Pimen met Pompons wordt georganiseerd door Veritas nv, De

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ 1 of 14 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2014/04 2 of 14 3 of 14 Inhoudstafel Varia Contact met de rsz en de regionale antennes De attesten Bekendmaking van schuldvorderingen Het toezicht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE FISCALE ASPECTEN VAN HET X/N-VEREFFENINGSSTELSEL

ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE FISCALE ASPECTEN VAN HET X/N-VEREFFENINGSSTELSEL Bijlage 3.0. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE FISCALE ASPECTEN VAN HET X/N-VEREFFENINGSSTELSEL Fiscale modaliteiten van de werking van het vereffeningsstelsel, bedoeld in artikel 1, 1 van de wet van 6 augustus

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

Checklijst lening aanvraag vzw REGent

Checklijst lening aanvraag vzw REGent vzw REGent Kastanjestraat 2-4 9000 GENT Tel 09 218 75 90 Fax 09 218 75 99 E-mail info@vzwregent.be Internet www.vzwregent.be Geachte U denkt eraan om energiebesparende investeringen te doen. U kan bij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1 Laatste update (31.1.2013 tot 14.3.2014) Laatste update (15.3.2014 tot 10.7.2014) WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten (AF-MA-2014-022)

betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten (AF-MA-2014-022) 1/265 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 08/2015 van 19 maart 2015 Betreft: Aanvraag van Federale Overheidsdienst Financiën betreffende de mededeling van verschillende categorieën

Nadere informatie

ACN Energy in samenwerking met energiedirect.nl. Overstappen naar energiedirect.nl

ACN Energy in samenwerking met energiedirect.nl. Overstappen naar energiedirect.nl ACN Energy in samenwerking met energiedirect.nl Overstappen naar energiedirect.nl Inhoudsopgave Geen moeite Welke klanten komen in aanmerking? Informatie over overstappen Huidige situatie van uw klant

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P 19

Nadere informatie

Afdeling I.- Toepassingsgebied en definities

Afdeling I.- Toepassingsgebied en definities 1 Koninklijk besluit van 25 april 1997 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende straling (B.S. 12.7.1997; errata: B.S. 20.9.1997) Gewijzigd bij: (1) koninklijk

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602KG De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Federgon-brochure aangeboden aan de klant-gebruikers Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten Version 02/11/2011 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1. De

Nadere informatie

Bescherming van persoonsgegevens in België

Bescherming van persoonsgegevens in België Bescherming van persoonsgegevens in België Inhoudsopgave Inleiding... 3 Enkele nuttige definities... 5 Voorafgaande formaliteit... 8 Verzameling van gegevens... 10 Onder welke voorwaarden mogen persoonsgegevens

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Art.nr. 43983 : REGpremie buitenmuurisolatie2012 REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2012 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Algemene Voorwaarden ING Life Optima Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het

Nadere informatie