CABA Agendapunt: 3 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CABA 29-10-2013 Agendapunt: 3 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN"

Transcriptie

1 CABA Agendapunt: 3 Sittard, 10 oktober 2013 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Vergaderstukken Unie van Waterschappen./. Hierbij treft u ter kennisneming aan: - de agenda van de op 13 september 2013 gehouden vergadering van de Uniecommissie bestuurszaken, communicatie en financiën met daarbij gevoegd de bijbehorende annotaties van de ambtelijke dienst; - de agenda van de op 4 oktober 2013 gehouden Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen, met daarbij gevoegd de bijbehorende annotaties van de ambtelijke dienst. Voorstel Wij stellen u voor deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. Het dagelijks bestuur, de secretaris/directeur, ing. J.M.G. In den Kleef de voorzitter, dr. J.J. Schrijen

2

3 De leden van de Commissie bestuurszaken, communicatie en financiën datum ons kenmerk contactpersoon 30 augustus /IP R. van Esch bijlage(n) uw kenmerk CBCF t/m 68 - betreft vergadering d.d. 13 september 2013 doorkiesnummer AGENDA voor de vergadering van de Uniecommissie bestuurszaken, communicatie en financiën te houden op: vrijdag 13 september 2013 in Het Waterschapshuis, Stationsplein 89 te Amersfoort, aanvang uur. 1. Opening. 2. Verslag vergadering CBCF d.d. 31 mei 2013 (bijlage CBCF Ter vaststelling). BESPREEKPUNTEN 3. Strategie communicatie waterschappen (bijlagen CBCF 13-51a en b. Ter besluitvorming). Gevraagd besluit: 1. De CBCF wordt gevraagd kennis te nemen van de communicatiestrategie, die mee bouwt aan het maatschappelijk krediet van waterschappen. Het doel is om de kloof te dichten tussen het sectorimago en het feitelijke handelingsperspectief van waterschappen; van kerntaken, toekomstvisie tot standpunten. De positionering van het waterschap in de communicatie wordt: Waterbeheer in Nederland is succesvol door de autonomie en expertise van het waterschap. Ter vergadering bespreken we deze strategie met de Unievoorzitter, Peter Glas. 2. Akkoord te gaan met de communicatiestrategie en vervolgacties. De uitwerking en uitvoering van de communicatiestrategie zal vanuit de werkgroep Communicatie plaatsvinden in nauwe onderlinge samenwerking tussen de communicatiespecialisten van in-

4 Pagina 2 van 4 dividuele waterschappen en de communicatie- en public affairadviseurs van de Unie van Waterschappen. 4. Waterschapsverkiezingen: plan van aanpak en kosten (bijlagen CBCF 13-52a en b. Ter advisering aan de ledenvergadering). Gevraagd besluit: 1. Instemmen met het Plan van Aanpak Verkiezingen (bijlage CBCF 13-52b) en de onderliggende beslispunten: het aanstellen van een landelijke projectleider en het takenpakket zoals beschreven in het plan van aanpak. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier stelt de projectleider ter beschikking. de begroting voor de verkiezingen en de bijbehorende bijdrage in de contributie voor 2014 ( , waarbij geldt dat het nieuwe Waterschap Vechtstromen niet meebetaalt en de bijdrage wordt verdeeld o.b.v. het aantal kiesgerechtigden). Dit houdt een aanpassing in van de concept begroting zoals die bij de CBCF voorligt. de hoofdlijn en aanpak van de communicatiestrategie met daarin een landelijke communicatierol op kleinere schaal dan in het nadrukkelijk neerleggen van de verantwoordelijkheid voor de aanpassingen GBA/ BRP bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 2. In te stemmen met het normbedrag van 1,89 per kiesgerechtigde zoals dat resulteert uit het nagezonden onderzoeksrapport naar de kosten van verkiezingen. De stembusgang kost daarmee in totaal 7,5 miljoen extra ten opzichte van de brief-in-brief methode in Conceptbegroting 2014 (bijlagen CBCF 13-53a en b. Ter advisering aan de ledenvergadering). Gevraagd besluit: De ledenvergadering te adviseren in te stemmen met de concept-begroting Herindelingsontwerp Noordvleugelprovincie (bijlagen CBCF 13-54a en b. Ter oriëntatie). Gevraagd besluit: Uw commissie wordt gevraagd een korte reflectie te geven op de bouwstenen voor een reactie van de betrokken waterschapen op het Herindelingsontwerp Noordvleugelprovincie. Gezien de landelijke dimensie van deze problematiek stellen de betrokken waterschappen een open gedachtewisseling in uw Commissie op prijs. 7. Communicatie lastenontwikkeling (bijlagen CBCF 13-55a en b. Ter besluitvorming). Gevraagd besluit: De CBCF wordt gevraagd te discussiëren en vervolgens een besluit te nemen over de vraag of: a. de Unie al in november een bericht over de ontwikkeling van de waterschapsbelastingen in het daarop volgende jaar naar buiten moet gaan brengen en daarbij de overwegingen van de Werkgroep Middelen te betrekken, of b. houden zoals het is.

5 Pagina 3 van 4 HAMERSTUKKEN 8. Informatieveiligheid (bijlagen CBCF 13-56a t/m c. Ter besluitvorming). Gevraagd besluit: 1. na het maken van eventuele opmerkingen in te stemmen met het programmaplan. 2. in te stemmen met de baseline informatieveiligheid. 9. Open data (bijlage CBCF Ter besluitvorming). Gevraagd besluit: 1. Kennis te nemen van het rapport Waterschappen en Open Data beleid: een afwegingskader (achtergrondstuk op Sharepoint). 2. Standpunt innemen: waterschappen gaan over op actief open data beleid. Het tempo waarin kan per waterschap verschillen. Elk waterschap volgt minimaal scenario 1 uit het rapport om over te gaan naar een actief open databeleid waarbij historische data niet worden meegenomen.. Daarnaast kan het ambitieniveau hoger liggen, namelijk scenario 2. In dit scenario worden de gegevens zodanig vrijgegeven dat softwaresystemen deze automatisch in kunnen lezen en worden ook historische data meegenomen. 3. Oproep om te participeren in regionale en/of landelijke pilots en zo ervaring op doen met Open Data. De programmamanager van het Informatiehuis Water treedt als verbinder op tussen waterschappen en in de samenwerking met Rijkswaterstaat 4. Sectoraal een start te maken met open data door in te stemmen met het voorstel om via de website van de Unie van Waterschappen de gegevens uit Waterschapspeil/spiegel open te stellen voor het publiek. 10. Voorbeeldprocedures natuurterreinen (bijlagen CBCF 13-58a en b. Ter besluitvorming). Gevraagd besluit: 1. Kennis te nemen van de stand van zaken in de voorbeeldprocedures natuurterreinen. 2. Ermee in te stemmen dat: Er een zo beperkt mogelijk aantal procedures in hoger beroep zal worden gevoerd teneinde duidelijkheid te verkrijgen over de uitleg van het begrip natuurterreinen in de Waterschapswet; Het streven er op is gericht om de voorbeeldprocedures na het bekend worden van de uitkomst van de procedures in hoger beroep, zo mogelijk te beëindigen. Van het instellen van cassatie moet t.z.t. dus zoveel mogelijk worden af gezien. 11. Wijziging Bijlage I van de modelverordeningen zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing (bijlagen CBCF 13-59a t/m c. Ter besluitvorming). Gevraagd besluit: Uw commissie wordt gevraagd Bijlage I van de modelverordeningen zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing vast te stellen overeenkomstig bijgaande modelbesluiten.

6 Pagina 4 van Mededelingen (bijlagen CBCF t/m 68. Ter kennisname). 13. Rondvraag. 14. Sluiting.

7 unievergadering Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën datum vergadering 13 september 2013 adviseur Lianne Duisings agendapunt 3 onderwerp Strategie communicatie waterschappen GEVRAAGD BESLUIT ADVIES TOELICHTING 1. De CBCF wordt gevraagd kennis te nemen van de communicatiestrategie, die mee bouwt aan het maatschappelijk krediet van waterschappen. Het doel is om de kloof te dichten tussen het sectorimago en het feitelijke handelingsperspectief van waterschappen; van kerntaken, toekomstvisie tot standpunten. De positionering van het waterschap in de communicatie wordt: 'Waterbeheer in Nederland is succesvol door de autonomie en expertise van het waterschap'. Ter vergadering bespreken we deze strategie met de Unievoorzitter, Peter Glas. 2. Akkoord te gaan met de communicatiestrategie en vervolgacties. De uitwerking en uitvoering van de communicatiestrategie zal vanuit de werkgroep Communicatie plaatsvinden in nauwe onderlinge samenwerking tussen de communicatiespecialisten van individuele waterschappen en de communicatie- en public affairadviseurs van de Unie van Waterschappen. Nuancering aanbrengen in de voorgestelde aanpak; vervolgens instemmen. Voorstel communicatiestrategie vanuit UvW: Aanleiding De waterschappen staan institutioneel steeds weer ter discussie. Waterschappen zorgen dat het waterbeheer goed geregeld is. Dat is bij het grote publiek, en soms zelfs bij de politiek onvoldoende bekend en erkend. Het risico bestaat dat in de samenleving de onjuiste indruk post vat dat waterbeheer net zo goed door andere (overheids-) organisaties kan worden uitgevoerd. Strategie De voorgestelde communicatiestrategie bouwt mee aan het maatschappelijk krediet van waterschappen bij het grote publiek en direct belanghebbenden (stakeholders). De samenleving heeft baat bij een autonome positie van waterschappen, en de sector heeft bewijslast voor die claim. De communicatiestrategie zet die bewijslast in, die de maatschappelijke relevantie en wenselijke autonomie van waterschappen onderstreept. De communicatiestrategie zorgt ervoor dat waterschappen de maatschappelijke toon en norm zetten voor de relevantie en de organisatie van waterbeheer. De functie van de communicatiestrategie is om daarmee het toekomstige (autonome) bestaansrecht van waterschappen nog beter over het voetlicht te krijgen. Daarnaast dicht de strategie de kloof tussen feiten /toekomstambities van waterschappen enerzijds en de huidige beeldvorming in de samenleving anderzijds. Het voorstel is om dit te doen door beïnvloeding van kennis, houding en gedrag vanuit beantwoording van de vragen 'wat we doen, 'hoe we het doen', 'waarom we het doen'. Er worden drie doelgroepen onderscheiden: 1. beslissers (politieke besluitvorming en opinieleiders=primaire doelgroep) 2. beïnvloeders (intermediairs/belangenbehartigers); 3. het grote publiek (burgers, bedrijven en boeren) CBCF /11

8 agendapunt 3 onderwerp Strategie communicatie waterschappen Doel kennis: het informeren over het wat, hoe en waarom van het waterschap, zodat er een goed en juist beeld van het waterschap bij de doelgroepen ontstaat; houding: het beïnvloeden van de doelgroepen, zodat er een positieve houding ten opzichte van het waterschap ontstaat; de maatschappelijk relevantie van waterschappen wordt herkend en erkend; gedrag: het beïnvloeden van de primaire doelgroep (direct en indirect), zodat de politieke besluitvorming over het waterschap op een positieve manier uitvalt. Aanpak Hoe gaan we de doelgroepen benaderen: 1. Maatschappelijk debat en dialoog met doelgroepen 1 en De centrale boodschap / positionering moet worden: 'Waterbeheer in Nederland is succesvol door de autonomie en expertise van het waterschap'; focus op het waarom van het waterschap/bestaansrecht als kern van de strategische communicatieboodschap en de positionering. 3. Voor burgers, boeren en bedrijven worden de reguliere communicatiekanalen ingezet, met name focus op het hoe en wat van het waterschapswerk. Overwegingen vanuit WRO bij deze communicatiestrategie: de keuze om voor de doelgroepen beslissers en beinvloeders een andere focus te kiezen dan voor het brede publiek is helder; immers de beslissers en beinvloeders gaan uiteindelijk over de waterschappen als instituut. de aangevoerde bewijslast waarom de waterschappen als instituut een succesformule zijn is erg dun en leunt teveel op het verleden, terwijl taken en opvattingen nu heel anders zijn dan vroeger. Voor de aangevoerde argumenten zijn ook tegenargumenten aan te voeren. De vraag zou moeten zijn: Zou je anno 2013 voor waterschappen kiezen als het waterbeheer helemaal opnieuw wordt ingericht? Welke argumenten voer je dan aan voor waterschappen: efficient, effectief dankzij kennis van water, met oog voor diverse belangen vanuit de omgeving, doelmatig, eigen financiering waardoor veiligheid en schoon water uitgangspunten zijn en niet hoeven concurreren met andere publieke taken. > die toegevoegde waarde zou centraal moeten staan in de communicatie. we stellen voor om op basis van bovenstaande een nuancering aan te brengen en te communiceren vanuit eigen kracht en toegevoegde waarde van de waterschappen CBCF /11

9 unievergadering Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën datum vergadering 13 september 2013 adviseur Rob Drummen agendapunt 4 onderwerp Waterschapsverkiezingen: plan van aanpak en kosten GEVRAAGD BESLUIT 1. Instemmen met het Plan van Aanpak Verkiezingen (bijlage CBCF 13-52b) en de onderliggende beslispunten: - het aanstellen van een landelijke projectleider en het takenpakket zoals beschreven in het plan van aanpak. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier stelt de projectleider ter beschikking; - de begroting voor de verkiezingen en de bijbehorende bijdrage in de contributie voor 2014 ( , waarbij geldt dat het nieuwe Waterschap Vechtstromen niet meebetaalt en de bijdrage wordt verdeeld o.b.v. het aantal kiesgerechtigden). Dit houdt een aanpassing in van de concept begroting zoals die bij de CBCF voorligt; - de hoofdlijn en aanpak van de communicatiestrategie met daarin een landelijke communicatierol op kleinere schaal dan in 2008; - het nadrukkelijk neerleggen van de verantwoordelijkheid voor de aanpassingen GBA / BRP bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 2. in te stemmen met het normbedrag van 1,89 per kiesgerechtigde zoals dat resulteert uit het nagezonden onderzoeksrapport naar de kosten van verkiezingen. De stembusgang kost daarmee in totaal 7,5 miljoen extra ten opzichte van de brief-in-brief methode in ADVIES TOELICHTING Instemmen met het advies. Het plan van aanpak en de te maken keuzes spreken voor zich en vloeien rechtstreeks voort uit het wetsvoorstel Directe verkiezingen door middel van de stembus, waarbij gecombineerde verkiezingen worden gehouden met de provincies. De waterschapsverkiezingen worden ondergebracht in de Kieswet en de procedures en richtlijnen worden aangepast conform alle andere verkiezingen, zodat het voor de kiezer zo eenvoudig mogelijk is zijn/ haar stem uit te brengen. Dit houdt in dat de kiezer de mogelijkheid heeft om in de hele gemeente te stemmen, ook als een deel van de gemeente in een ander waterschap ligt. De stemmen zullen geteld worden op dezelfde avond CBCF /11

10 unievergadering Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën datum vergadering 13 september 2013 adviseur Philip Daelmans agendapunt 5 onderwerp Conceptbegroting 2014 GEVRAAGD BESLUIT De ledenvergadering te adviseren in te stemmen met de conceptbegroting ADVIES 1. Instemmen met de conceptbegroting Kosten communicatie verkiezingen afdekken door éénmalige aanwending van de algemene reserve. TOELICHTING De conceptbegroting 2014 van de unie sluit op een bijdrage voor ons waterschap van , te weten: : 45% vast en 55% voor variabel deel (belastingopbrengst) : bijdrage Het Waterschap : bijdrage beverratten en muskusratten Het uitgangspunt in de uniebegroting om ten opzichte van 2013 de uitgaven in 2014 slechts beperkt te laten stijgen is zo goed als gerealiseerd. De contributiebijdrage stijgt ten opzichte van 2013 met 1%. In de conceptbegroting 2014 van het waterschap is rekening gehouden met een bijdrage aan de unie van , te weten algemene bijdrage en bijdrage beverratten en muskusratten De totale uniebijdrage ad past dan ook binnen de conceptbegroting van ons waterschap. In de meerjarenraming van de unie wordt aangegeven dat in 2015 en de jaren erna de stijging zich alsnog zal beperken tot een inflatiecorrectie van ongeveer 2%, waarbij de verhoging in 2015 ten opzichte van 2014 in principe 0,2% zal zijn vanwege het wegvallen van éénmalige kosten. Inhoudelijk en financieel gezien geeft de conceptbegroting 2014 van de unie verder geen aanleiding tot het maken op/of aanmerkingen. Communicatie verkiezingen Wel dient te worden opgemerkt dat naast de conceptbegroting 2014 een separaat besluit voorligt over de kosten communicatie verkiezingen. Indien hiermee dor het uniebestuur akkoord wordt gegaan zou dit betekenen dat de conceptbegroting 2014 van de unie wordt verhoogd met voor dit aandeel en een stijging van de begroting betekent van 3% in plaats van de voorziene 1%. Vanzelfsprekend betekent dit ook een verhoging van de contributiebijdrage per waterschap. Voor 2015 wordt nog een bedrag van hiervoor voorzien wat betekent dat de begroting 2015 niet met 0,2% maar met 2,88% stijgt. Met de deze extra kosten is de conceptbegroting 2014 van ons waterschap geen rekening gehouden omdat hier tot op heden niks van bekend was. Wellicht is het een optie voor het uniebestuur om deze kosten niet via de contributie te bekostigen in de uniebegroting 2014 en 2015, maar éénmalig af te dekken uit de algemene reserve van de unie CBCF /11

11 unievergadering Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën datum vergadering 13 september 2013 adviseur Erik Wijnands agendapunt 6 onderwerp Herindelingsontwerp Noordvleugelprovincie GEVRAAGD BESLUIT ADVIES TOELICHTING - Uw commissie wordt gevraagd een korte reflectie te geven op de bouwstenen voor een reactie van de betrokken waterschapen op het Herindelingsontwerp Noordvleugelprovincie. Gezien de landelijke dimensie van deze problematiek stellen de betrokken waterschappen een open gedachtewisseling in uw commissie op prijs. Geen opmerkingen CBCF /11

12 unievergadering Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën datum vergadering 13 september 2013 adviseur Lianne Duisings agendapunt 7 onderwerp Communicatie lastenontwikkeling GEVRAAGD BESLUIT ADVIES TOELICHTING De CBCF wordt gevraagd te discussiëren en vervolgens een besluit te nemen over de vraag of: a. de Unie al in november een bericht over de ontwikkeling van de waterschapsbelastingen in het daarop volgende jaar naar buiten moet gaan brengen en daarbij de overwegingen van de Werkgroep Middelen te betrekken, of b. houden zoals het is. Instemmen, mits voldoende duidelijk wordt dat de aangeleverde cijfers dan nog niet door het AB zijn vastgesteld / nog in concept zijn. Jaarlijks stellen de waterschappen hun begroting, en daarmee de belastingtarieven, vast. Dit leidt ieder jaar weer tot commotie, met name in landelijke media. De Vereniging Eigen Huis publiceert een overzicht van de tarieven en trekt haar eigen conclusie met negatieve berichtgeving als gevolg. De mediawerkgroep van de UvW is van mening dat hier meer regie op te voeren is, wat uiteindelijk moet leiden tot positievere berichtgeving. Dit is belangrijk in de beïnvloeding van landelijke stakeholders op bestuurlijk en politiek vlak (draagvlak voor waterschap als organisatie). Doel Meer regie over de berichtgeving tariefsontwikkelingen van de waterschappen, met als resultaat positievere berichtgeving. Aanpak 1. Afspraken met alle waterschappen over tijdig beschikbaar stellen van de tarieven. Tijdig is medio november zodat medio december berichten uit kunnen 2. Bijeenkomst met communicatieadviseurs (verantwoordelijk voor belastingcommunicatie) voor kennisuitwisseling en afstemming 3. Centrale regie over verzamelen van de informatie vanuit Unie. Overwegingen vanuit WRO: Het vaststellen van de (beleids)begroting is een van de belangrijkste besluiten die de besturen van de waterschappen neemt. Hiermee wordt de autonomie van ieder waterschap onderstreept. De begroting biedt een knop om de koers van het bestuur te bepalen. Gelijktijdig worden de tarieven voor de verschillende categorieën vastgesteld. Instemmen met het voorstel is aan te raden om als waterschappen als geheel/ landelijk meer regie te kunnen uitoefenen. Dit betekent wel dat nog niet formeel vastgestelde tarieven (wel door commissies en DB, nog niet door AB) worden gecommuniceerd in de landelijke berichtgeving. Dit kan de discussie intern evt. beïnvloeden. Ieder waterschap communiceert zelf en richt zich op zijn eigen regio. WRO heeft de afgelopen jaren juist een daling kunnen communiceren en is daardoor niet onder vuur komen te liggen van media. Dit in tegenstelling tot andere waterschappen die forse stijgingen hebben moeten doorvoeren. Wanneer journalisten bij ons navragen hoe het zit, hebben we meestal een positieve toelichting te geven. Het probleem van negatieve berichtgeving speelt bij WRO daarom minder. Het is wel zaak om die positieve lastenontwikkeling voor ons werkgebied goed onder de aandacht te brengen, om te voorkomen dat de landelijke, vaak negatieve berichtgeving op WRO afstraalt. Dit doen we via de reguliere kanalen van WRO CBCF /11

13 unievergadering Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën datum vergadering 13 september 2013 adviseur Antoine Dirks agendapunt 8 onderwerp Informatieveiligheid GEVRAAGD BESLUIT ADVIES TOELICHTING 1. na het maken van eventuele opmerkingen in te stemmen met het programmaplan; 2. in te stemmen met de baseline informatieveiligheid. Instemmen met het gevraagde besluit conform voorstel. Het programmaplan voorziet in een hulpmiddel/leidraad voor waterschappen, zonder direct een strak keurslijf en een afrekencultuur te creëren: - Plan: risicomanagement, beleidsplannen. - Do: het uitvragen door management en sectorale kenniskring - Check: Audits op de Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen (BIWA) en het sturen op een vijftal goed geformuleerde indicatoren. - Act: Voortgang vergelijken tussen waterschappen en aanpassen van risicoanalyse, beleid of organisatie. Extra aandacht voor opmerkingen uit de werkgroep Middelen: Bij de nadere uitwerking is het van belang aan te geven wie welke activiteit voor zijn rekening neemt. Daarbij hoort ook wie na de huidige impuls van twee jaar verantwoordelijk wordt voor het beheer van producten die nu worden ontwikkeld. Dit alles maakt onderdeel uit van de voorstellen die in oktober a.s. bij de werkgroep zullen voorliggen. In de stukken moet worden ingegaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de informatieveiligheid van de verbonden partijen van de waterschappen. In de SLA s van waterschappen met hun verbonden partijen moet hierover iets worden opgenomen CBCF /11

14 unievergadering Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën datum vergadering 13 september 2013 adviseur Antoine Dirks agendapunt 9 onderwerp Open data GEVRAAGD BESLUIT ADVIES TOELICHTING 1. Kennis te nemen van het rapport Waterschappen en Open Data beleid: een afwegingskader (achtergrondstuk op SharePoint). 2. Standpunt innemen: waterschappen gaan over op actief open data beleid. Het tempo waarin kan per waterschap verschillen. Elk waterschap volgt minimaal scenario 1 uit het rapport om over te gaan naar een actief open databeleid waarbij historische data niet worden meegenomen. Daarnaast kan het ambitieniveau hoger liggen, namelijk scenario 2. In dit scenario worden de gegevens zodanig vrijgegeven dat softwaresystemen deze automatisch in kunnen lezen en worden ook historische data meegenomen. 3. Oproep om te participeren in regionale en/of landelijke pilots en zo ervaring op doen met Open Data. De programmamanager van het Informatiehuis Water treedt als verbinder op tussen waterschappen en in de samenwerking met Rijkswaterstaat 4. Sectoraal een start te maken met open data door in te stemmen met het voorstel om via de website van de Unie van Waterschappen de gegevens uit Waterschapspeil/spiegel open te stellen voor het publiek. Instemmen met het gevraagde besluit conform voorstel. In principe zijn we voorstander van het beschikbaar stellen van waterschapsinformatie via het principe van open data. Dit geldt dus in principe voor alle gegevens binnen het waterschap. Niet alleen geo-data. Op dit moment zijn de financiële en organisatorische consequenties van de invoering niet duidelijk/moeilijk in te schatten. De gevolgen kunnen per waterschap behoorlijk verschillen en zijn met name afhankelijk van welke gegevens met welke kwaliteit (verplicht) beschikbaar gesteld (moeten) worden. In het op te stellen convenant is gekozen voor een minimum variant en biedt de organisatie ruimte om eventueel sneller te ontwikkelen. Om een ervaring op te doen met het toepassen van 'Open Data' worden 2 pilots opgestart waarvan data nu al grotendeels open/publiekelijk is CBCF /11

15 unievergadering Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën datum vergadering 13 september 2013 adviseur Rob Drummen agendapunt 10 onderwerp Voorbeeldprocedures natuurterreinen GEVRAAGD BESLUIT ADVIES TOELICHTING - 1. Kennis te nemen van de stand van zaken in de voorbeeldprocedures natuurterreinen. 2. Ermee in te stemmen dat: - Er een zo beperkt mogelijk aantal procedures in hoger beroep zal worden gevoerd teneinde duidelijkheid te verkrijgen over de uitleg van het begrip natuurterreinen in de Waterschapswet; - Het streven er op is gericht om de voorbeeldprocedures na het bekend worden van de uitkomst van de procedures in hoger beroep, zo mogelijk te beëindigen. Van het instellen van cassatie moet t.z.t. dus zoveel mogelijk worden af gezien. Instemmen met het advies CBCF /11

16 unievergadering Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën datum vergadering 13 september 2013 adviseur Rob Drummen agendapunt 11 onderwerp Wijziging Bijlage I van de modelverordeningen zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing GEVRAAGD BESLUIT ADVIES TOELICHTING - Uw commissie wordt gevraagd Bijlage I van de modelverordeningen zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing vast te stellen overeenkomstig bijgaande modelbesluiten. Instemmen met het advies CBCF /11

17 unievergadering Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën datum vergadering 13 september 2013 adviseur - agendapunt 12 onderwerp Mededelingen GEVRAAGD BESLUIT ADVIES - TOELICHTING - Voor kennisgeving aannemen CBCF /11

18

19 De ledenvergadering van de Unie van Waterschappen datum ons kenmerk contactpersoon 19 september /IP mr. W.J. Wensink bijlage(n) uw kenmerk LV t/m 36 - betreft doorkiesnummer vergadering d.d. 4 oktober AGENDA voor de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen te houden op: 1. Opening. vrijdag 4 oktober 2013 in Congrescentrum Agora, Agorabaan 12 te Lelystad, aanvang uur. (routebeschrijving Congrescentrum Agora: 2. Concept-verslag van de ledenvergadering gehouden op 28 juni 2013 (bijlagen LV 13-28a t/m c. Ter besluitvorming). 3. Actuele ontwikkelingen (o.a. bestuursprogramma, verkiezingen, terugblik Prinsjesdag) (mondelinge bespreking). 4. Innovatief aanbesteden (mondelinge bespreking). 5. Website (lancering website). 6. Concept-begroting 2014 (bijlagen LV 13-29a en b. Ter besluitvorming). Gevraagd besluit: In te stemmen met de concept-begroting 2014.

20 Pagina 2 van 2 7. Modelverordening zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing (bijlagen LV 13-30a t/m c. Ter besluitvorming). Gevraagd besluit: Bijlage I van de modelverordeningen zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing vast te stellen. 8. Mededelingen (bijlagen LV t/m 36. Ter kennisname). 9. Rondvraag. 10. Sluiting.

21 unievergadering Ledenvergadering Unie van Waterschappen datum vergadering 4 oktober 2013 adviseur Philip Daelmans agendapunt 6 onderwerp Conceptbegroting 2014 GEVRAAGD BESLUIT In te stemmen met de conceptbegroting ADVIES Instemmen met de conceptbegroting 2014 TOELICHTING De conceptbegroting 2014 van de Unie sluit op een bijdrage voor ons waterschap van , te weten: : 45% vast en 55% voor variabel deel (belastingopbrengst); : kosten verkiezingen o.b.v. aantal kiesgerechtigden; : bijdrage Het Waterschap; : bijdrage beverratten en muskusratten. De contributiebijdrage stijgt ten opzichte van 2013 met 3%, waarvan 2% als gevolg van de communicatiekosten die gemoeid zijn met de verkiezingen. De reguliere stijging bedraagt 1% waarmee het uitgangspunt in de Uniebegroting om ten opzichte van 2013 de uitgaven in 2014 slechts beperkt te laten stijgen zo goed als gerealiseerd is. In de conceptbegroting 2014 van ons waterschap is rekening gehouden met een bijdrage aan de Unie van , te weten algemene bijdrage en bijdrage beverratten en muskusratten De totale Uniebijdrage ad past door de extra kosten die gemoeid zijn met de verkiezingen niet volledig binnen de conceptbegroting van ons waterschap. Met deze extra kosten is de conceptbegroting 2014 van ons waterschap geen rekening gehouden omdat hier tot op heden niks van bekend was. In de meerjarenraming van de Unie wordt aangegeven dat in 2015 en de jaren erna de stijging zich zal beperken tot een inflatiecorrectie van ongeveer 2%, waarbij de verhoging in 2015 ten opzichte van 2014 in principe 0,86% zal zijn vanwege het wegvallen van éénmalige kosten. Inhoudelijk en financieel gezien geeft de conceptbegroting 2014 van de Unie verder geen aanleiding tot het maken op/of aanmerkingen LEDENVERGADERING /2

22 unievergadering Ledenvergadering Unie van Waterschappen datum vergadering 4 oktober 2013 adviseur Rob Drummen agendapunt 7 onderwerp Modelverordeningen zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing GEVRAAGD BESLUIT ADVIES TOELICHTING - Bijlage I van de modelverordeningen zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing vast te stellen. Instemmen met het gevraagde besluit LEDENVERGADERING /2

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Aanwezig: Bas Eenhoorn (Digicommissaris, voorzitter), Hans van der Stelt (directeur Bureau Digicommissaris), Roger van Lier (programmamanager financiën Bureau

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 AB 05-07-2011 WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 Sittard, 21 juni 2011 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2012 en meerjarenraming 2012-2016 Waterschapsbedrijf

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel Datum: Agendapunt: 15 oktober 15. B1300478 waterschap Hollandse Delta Aan college van dijkgraaf en heemraden Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11- Verantwoordelijk

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 december 2012 in het Stadhuis, Staduisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 21.35-23.00

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012 Onderwerp 1. Opening en vaststelling agenda Advies / conclusie Aanwezig: mevrouw E. van der Vorm (WN) de heer J.G.M. Kromwijk (CDA) mevrouw T. van der Stroom en de heer R.D. Woittiez (VVD) mevrouw G.H.

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg

DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11 Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma

Nadere informatie

VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF

VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Financiën 4 2 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 8 3 Veiligheid en Justitie 14 4 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

FINANCIEEL TOEZICHT OP DE WATERSCHAPPEN NA HET BESTUURSAKKOORD WATER

FINANCIEEL TOEZICHT OP DE WATERSCHAPPEN NA HET BESTUURSAKKOORD WATER ESSAY JUNI 2011 FINANCIEEL TOEZICHT OP DE WATERSCHAPPEN NA HET BESTUURSAKKOORD WATER 1 De risico s van waterschappen nemen toe door de decentralisatie van taken. Hoe is het financieel toezicht momenteel

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013 Jaarplan 2014 Datum 1 november 2013 Onderwerp Jaarplan op hoofdlijnen & Begroting 2014 met toelichting Inleiding Voorliggend het jaarplan 2014 van de PCOB. Binnen de vereniging PCOB zijn de volgende kernactiviteiten

Nadere informatie

Waterschappen en Open Data beleid

Waterschappen en Open Data beleid Waterschappen en Open Data beleid Een afwegingskader Publicatiedatum: 18 april 2013 Kenmerk: /CONCEPT 1 INLEIDING 7 1.1 Vraagstelling 7 1.2 Actief versus passief open data 8 2 OMGEVINGSANALYSE 9 2.1 Inventarisatiefase

Nadere informatie

Wetsvoorstel pensioencommunicatie. De Kring van Pensioenspecialisten (KPS) acht communicatie over pensioen van groot belang.

Wetsvoorstel pensioencommunicatie. De Kring van Pensioenspecialisten (KPS) acht communicatie over pensioen van groot belang. Input vanuit KPS-werkgroep Communicatie op consultatie Wetsvoorstel pensioencommunicatie De Kring van Pensioenspecialisten (KPS) 16 januari 2014 acht communicatie over pensioen van groot belang. Inhoud

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen Commissie voor beleidsonderzoek Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam juni 2009 Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda De voorzitter van de Drechtraad nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op woensdag 18 maart 2009 in de Raadzaal van het Stadhuis van Dordrecht wordt gehouden,

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle 2007/0461775 03.07.2007

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle 2007/0461775 03.07.2007 veri ssel www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 01 Uwkenmerk Uwbrief Onskenmerk Datum

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Risicomanagement en Weerstandsvermogen

Risicomanagement en Weerstandsvermogen BELEIDSNOTA Risicomanagement en Weerstandsvermogen Gemeente Deventer Deventer, mei 2007 Team Planning & Control Voorwoord Voor u ligt de Concept beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen. Het

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Nota Op afstand verbonden

Nota Op afstand verbonden A gemeente Eindhoven Nota Actualisering deelnemingenbeleid VB - Veiligheid en Bestuur, BJA - Bestuurlijk en Juridisch Advies december 2013 Inboeknummer:14BST00018 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven VB

Nadere informatie

Agenda Subcommissie Jeugd 24 september 2014 Locatie: Beatrix gebouw, Jaarbeurs, Utrecht Tijd: 16.00 19.00 uur. 1. Opening Vergadering Bijlagen

Agenda Subcommissie Jeugd 24 september 2014 Locatie: Beatrix gebouw, Jaarbeurs, Utrecht Tijd: 16.00 19.00 uur. 1. Opening Vergadering Bijlagen Agenda Subcommissie Jeugd 24 september 2014 Locatie: Beatrix gebouw, Jaarbeurs, Utrecht Tijd: 16.00 19.00 uur 1. Opening Vergadering Bijlagen 1.1 Welkom en kennismakingsronde 2. Praktische zaken 2.1 Beoogd

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING van de gemeente WAALRE Hoofdrapport Rekenkamercommissie Waalre Waalre, januari 2007 Inhoudsopgave Hoofdrapport Woord vooraf Management samenvatting 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie