CABA Agendapunt: 3 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CABA 29-10-2013 Agendapunt: 3 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN"

Transcriptie

1 CABA Agendapunt: 3 Sittard, 10 oktober 2013 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Vergaderstukken Unie van Waterschappen./. Hierbij treft u ter kennisneming aan: - de agenda van de op 13 september 2013 gehouden vergadering van de Uniecommissie bestuurszaken, communicatie en financiën met daarbij gevoegd de bijbehorende annotaties van de ambtelijke dienst; - de agenda van de op 4 oktober 2013 gehouden Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen, met daarbij gevoegd de bijbehorende annotaties van de ambtelijke dienst. Voorstel Wij stellen u voor deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. Het dagelijks bestuur, de secretaris/directeur, ing. J.M.G. In den Kleef de voorzitter, dr. J.J. Schrijen

2

3 De leden van de Commissie bestuurszaken, communicatie en financiën datum ons kenmerk contactpersoon 30 augustus /IP R. van Esch bijlage(n) uw kenmerk CBCF t/m 68 - betreft vergadering d.d. 13 september 2013 doorkiesnummer AGENDA voor de vergadering van de Uniecommissie bestuurszaken, communicatie en financiën te houden op: vrijdag 13 september 2013 in Het Waterschapshuis, Stationsplein 89 te Amersfoort, aanvang uur. 1. Opening. 2. Verslag vergadering CBCF d.d. 31 mei 2013 (bijlage CBCF Ter vaststelling). BESPREEKPUNTEN 3. Strategie communicatie waterschappen (bijlagen CBCF 13-51a en b. Ter besluitvorming). Gevraagd besluit: 1. De CBCF wordt gevraagd kennis te nemen van de communicatiestrategie, die mee bouwt aan het maatschappelijk krediet van waterschappen. Het doel is om de kloof te dichten tussen het sectorimago en het feitelijke handelingsperspectief van waterschappen; van kerntaken, toekomstvisie tot standpunten. De positionering van het waterschap in de communicatie wordt: Waterbeheer in Nederland is succesvol door de autonomie en expertise van het waterschap. Ter vergadering bespreken we deze strategie met de Unievoorzitter, Peter Glas. 2. Akkoord te gaan met de communicatiestrategie en vervolgacties. De uitwerking en uitvoering van de communicatiestrategie zal vanuit de werkgroep Communicatie plaatsvinden in nauwe onderlinge samenwerking tussen de communicatiespecialisten van in-

4 Pagina 2 van 4 dividuele waterschappen en de communicatie- en public affairadviseurs van de Unie van Waterschappen. 4. Waterschapsverkiezingen: plan van aanpak en kosten (bijlagen CBCF 13-52a en b. Ter advisering aan de ledenvergadering). Gevraagd besluit: 1. Instemmen met het Plan van Aanpak Verkiezingen (bijlage CBCF 13-52b) en de onderliggende beslispunten: het aanstellen van een landelijke projectleider en het takenpakket zoals beschreven in het plan van aanpak. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier stelt de projectleider ter beschikking. de begroting voor de verkiezingen en de bijbehorende bijdrage in de contributie voor 2014 ( , waarbij geldt dat het nieuwe Waterschap Vechtstromen niet meebetaalt en de bijdrage wordt verdeeld o.b.v. het aantal kiesgerechtigden). Dit houdt een aanpassing in van de concept begroting zoals die bij de CBCF voorligt. de hoofdlijn en aanpak van de communicatiestrategie met daarin een landelijke communicatierol op kleinere schaal dan in het nadrukkelijk neerleggen van de verantwoordelijkheid voor de aanpassingen GBA/ BRP bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 2. In te stemmen met het normbedrag van 1,89 per kiesgerechtigde zoals dat resulteert uit het nagezonden onderzoeksrapport naar de kosten van verkiezingen. De stembusgang kost daarmee in totaal 7,5 miljoen extra ten opzichte van de brief-in-brief methode in Conceptbegroting 2014 (bijlagen CBCF 13-53a en b. Ter advisering aan de ledenvergadering). Gevraagd besluit: De ledenvergadering te adviseren in te stemmen met de concept-begroting Herindelingsontwerp Noordvleugelprovincie (bijlagen CBCF 13-54a en b. Ter oriëntatie). Gevraagd besluit: Uw commissie wordt gevraagd een korte reflectie te geven op de bouwstenen voor een reactie van de betrokken waterschapen op het Herindelingsontwerp Noordvleugelprovincie. Gezien de landelijke dimensie van deze problematiek stellen de betrokken waterschappen een open gedachtewisseling in uw Commissie op prijs. 7. Communicatie lastenontwikkeling (bijlagen CBCF 13-55a en b. Ter besluitvorming). Gevraagd besluit: De CBCF wordt gevraagd te discussiëren en vervolgens een besluit te nemen over de vraag of: a. de Unie al in november een bericht over de ontwikkeling van de waterschapsbelastingen in het daarop volgende jaar naar buiten moet gaan brengen en daarbij de overwegingen van de Werkgroep Middelen te betrekken, of b. houden zoals het is.

5 Pagina 3 van 4 HAMERSTUKKEN 8. Informatieveiligheid (bijlagen CBCF 13-56a t/m c. Ter besluitvorming). Gevraagd besluit: 1. na het maken van eventuele opmerkingen in te stemmen met het programmaplan. 2. in te stemmen met de baseline informatieveiligheid. 9. Open data (bijlage CBCF Ter besluitvorming). Gevraagd besluit: 1. Kennis te nemen van het rapport Waterschappen en Open Data beleid: een afwegingskader (achtergrondstuk op Sharepoint). 2. Standpunt innemen: waterschappen gaan over op actief open data beleid. Het tempo waarin kan per waterschap verschillen. Elk waterschap volgt minimaal scenario 1 uit het rapport om over te gaan naar een actief open databeleid waarbij historische data niet worden meegenomen.. Daarnaast kan het ambitieniveau hoger liggen, namelijk scenario 2. In dit scenario worden de gegevens zodanig vrijgegeven dat softwaresystemen deze automatisch in kunnen lezen en worden ook historische data meegenomen. 3. Oproep om te participeren in regionale en/of landelijke pilots en zo ervaring op doen met Open Data. De programmamanager van het Informatiehuis Water treedt als verbinder op tussen waterschappen en in de samenwerking met Rijkswaterstaat 4. Sectoraal een start te maken met open data door in te stemmen met het voorstel om via de website van de Unie van Waterschappen de gegevens uit Waterschapspeil/spiegel open te stellen voor het publiek. 10. Voorbeeldprocedures natuurterreinen (bijlagen CBCF 13-58a en b. Ter besluitvorming). Gevraagd besluit: 1. Kennis te nemen van de stand van zaken in de voorbeeldprocedures natuurterreinen. 2. Ermee in te stemmen dat: Er een zo beperkt mogelijk aantal procedures in hoger beroep zal worden gevoerd teneinde duidelijkheid te verkrijgen over de uitleg van het begrip natuurterreinen in de Waterschapswet; Het streven er op is gericht om de voorbeeldprocedures na het bekend worden van de uitkomst van de procedures in hoger beroep, zo mogelijk te beëindigen. Van het instellen van cassatie moet t.z.t. dus zoveel mogelijk worden af gezien. 11. Wijziging Bijlage I van de modelverordeningen zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing (bijlagen CBCF 13-59a t/m c. Ter besluitvorming). Gevraagd besluit: Uw commissie wordt gevraagd Bijlage I van de modelverordeningen zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing vast te stellen overeenkomstig bijgaande modelbesluiten.

6 Pagina 4 van Mededelingen (bijlagen CBCF t/m 68. Ter kennisname). 13. Rondvraag. 14. Sluiting.

7 unievergadering Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën datum vergadering 13 september 2013 adviseur Lianne Duisings agendapunt 3 onderwerp Strategie communicatie waterschappen GEVRAAGD BESLUIT ADVIES TOELICHTING 1. De CBCF wordt gevraagd kennis te nemen van de communicatiestrategie, die mee bouwt aan het maatschappelijk krediet van waterschappen. Het doel is om de kloof te dichten tussen het sectorimago en het feitelijke handelingsperspectief van waterschappen; van kerntaken, toekomstvisie tot standpunten. De positionering van het waterschap in de communicatie wordt: 'Waterbeheer in Nederland is succesvol door de autonomie en expertise van het waterschap'. Ter vergadering bespreken we deze strategie met de Unievoorzitter, Peter Glas. 2. Akkoord te gaan met de communicatiestrategie en vervolgacties. De uitwerking en uitvoering van de communicatiestrategie zal vanuit de werkgroep Communicatie plaatsvinden in nauwe onderlinge samenwerking tussen de communicatiespecialisten van individuele waterschappen en de communicatie- en public affairadviseurs van de Unie van Waterschappen. Nuancering aanbrengen in de voorgestelde aanpak; vervolgens instemmen. Voorstel communicatiestrategie vanuit UvW: Aanleiding De waterschappen staan institutioneel steeds weer ter discussie. Waterschappen zorgen dat het waterbeheer goed geregeld is. Dat is bij het grote publiek, en soms zelfs bij de politiek onvoldoende bekend en erkend. Het risico bestaat dat in de samenleving de onjuiste indruk post vat dat waterbeheer net zo goed door andere (overheids-) organisaties kan worden uitgevoerd. Strategie De voorgestelde communicatiestrategie bouwt mee aan het maatschappelijk krediet van waterschappen bij het grote publiek en direct belanghebbenden (stakeholders). De samenleving heeft baat bij een autonome positie van waterschappen, en de sector heeft bewijslast voor die claim. De communicatiestrategie zet die bewijslast in, die de maatschappelijke relevantie en wenselijke autonomie van waterschappen onderstreept. De communicatiestrategie zorgt ervoor dat waterschappen de maatschappelijke toon en norm zetten voor de relevantie en de organisatie van waterbeheer. De functie van de communicatiestrategie is om daarmee het toekomstige (autonome) bestaansrecht van waterschappen nog beter over het voetlicht te krijgen. Daarnaast dicht de strategie de kloof tussen feiten /toekomstambities van waterschappen enerzijds en de huidige beeldvorming in de samenleving anderzijds. Het voorstel is om dit te doen door beïnvloeding van kennis, houding en gedrag vanuit beantwoording van de vragen 'wat we doen, 'hoe we het doen', 'waarom we het doen'. Er worden drie doelgroepen onderscheiden: 1. beslissers (politieke besluitvorming en opinieleiders=primaire doelgroep) 2. beïnvloeders (intermediairs/belangenbehartigers); 3. het grote publiek (burgers, bedrijven en boeren) CBCF /11

8 agendapunt 3 onderwerp Strategie communicatie waterschappen Doel kennis: het informeren over het wat, hoe en waarom van het waterschap, zodat er een goed en juist beeld van het waterschap bij de doelgroepen ontstaat; houding: het beïnvloeden van de doelgroepen, zodat er een positieve houding ten opzichte van het waterschap ontstaat; de maatschappelijk relevantie van waterschappen wordt herkend en erkend; gedrag: het beïnvloeden van de primaire doelgroep (direct en indirect), zodat de politieke besluitvorming over het waterschap op een positieve manier uitvalt. Aanpak Hoe gaan we de doelgroepen benaderen: 1. Maatschappelijk debat en dialoog met doelgroepen 1 en De centrale boodschap / positionering moet worden: 'Waterbeheer in Nederland is succesvol door de autonomie en expertise van het waterschap'; focus op het waarom van het waterschap/bestaansrecht als kern van de strategische communicatieboodschap en de positionering. 3. Voor burgers, boeren en bedrijven worden de reguliere communicatiekanalen ingezet, met name focus op het hoe en wat van het waterschapswerk. Overwegingen vanuit WRO bij deze communicatiestrategie: de keuze om voor de doelgroepen beslissers en beinvloeders een andere focus te kiezen dan voor het brede publiek is helder; immers de beslissers en beinvloeders gaan uiteindelijk over de waterschappen als instituut. de aangevoerde bewijslast waarom de waterschappen als instituut een succesformule zijn is erg dun en leunt teveel op het verleden, terwijl taken en opvattingen nu heel anders zijn dan vroeger. Voor de aangevoerde argumenten zijn ook tegenargumenten aan te voeren. De vraag zou moeten zijn: Zou je anno 2013 voor waterschappen kiezen als het waterbeheer helemaal opnieuw wordt ingericht? Welke argumenten voer je dan aan voor waterschappen: efficient, effectief dankzij kennis van water, met oog voor diverse belangen vanuit de omgeving, doelmatig, eigen financiering waardoor veiligheid en schoon water uitgangspunten zijn en niet hoeven concurreren met andere publieke taken. > die toegevoegde waarde zou centraal moeten staan in de communicatie. we stellen voor om op basis van bovenstaande een nuancering aan te brengen en te communiceren vanuit eigen kracht en toegevoegde waarde van de waterschappen CBCF /11

9 unievergadering Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën datum vergadering 13 september 2013 adviseur Rob Drummen agendapunt 4 onderwerp Waterschapsverkiezingen: plan van aanpak en kosten GEVRAAGD BESLUIT 1. Instemmen met het Plan van Aanpak Verkiezingen (bijlage CBCF 13-52b) en de onderliggende beslispunten: - het aanstellen van een landelijke projectleider en het takenpakket zoals beschreven in het plan van aanpak. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier stelt de projectleider ter beschikking; - de begroting voor de verkiezingen en de bijbehorende bijdrage in de contributie voor 2014 ( , waarbij geldt dat het nieuwe Waterschap Vechtstromen niet meebetaalt en de bijdrage wordt verdeeld o.b.v. het aantal kiesgerechtigden). Dit houdt een aanpassing in van de concept begroting zoals die bij de CBCF voorligt; - de hoofdlijn en aanpak van de communicatiestrategie met daarin een landelijke communicatierol op kleinere schaal dan in 2008; - het nadrukkelijk neerleggen van de verantwoordelijkheid voor de aanpassingen GBA / BRP bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 2. in te stemmen met het normbedrag van 1,89 per kiesgerechtigde zoals dat resulteert uit het nagezonden onderzoeksrapport naar de kosten van verkiezingen. De stembusgang kost daarmee in totaal 7,5 miljoen extra ten opzichte van de brief-in-brief methode in ADVIES TOELICHTING Instemmen met het advies. Het plan van aanpak en de te maken keuzes spreken voor zich en vloeien rechtstreeks voort uit het wetsvoorstel Directe verkiezingen door middel van de stembus, waarbij gecombineerde verkiezingen worden gehouden met de provincies. De waterschapsverkiezingen worden ondergebracht in de Kieswet en de procedures en richtlijnen worden aangepast conform alle andere verkiezingen, zodat het voor de kiezer zo eenvoudig mogelijk is zijn/ haar stem uit te brengen. Dit houdt in dat de kiezer de mogelijkheid heeft om in de hele gemeente te stemmen, ook als een deel van de gemeente in een ander waterschap ligt. De stemmen zullen geteld worden op dezelfde avond CBCF /11

10 unievergadering Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën datum vergadering 13 september 2013 adviseur Philip Daelmans agendapunt 5 onderwerp Conceptbegroting 2014 GEVRAAGD BESLUIT De ledenvergadering te adviseren in te stemmen met de conceptbegroting ADVIES 1. Instemmen met de conceptbegroting Kosten communicatie verkiezingen afdekken door éénmalige aanwending van de algemene reserve. TOELICHTING De conceptbegroting 2014 van de unie sluit op een bijdrage voor ons waterschap van , te weten: : 45% vast en 55% voor variabel deel (belastingopbrengst) : bijdrage Het Waterschap : bijdrage beverratten en muskusratten Het uitgangspunt in de uniebegroting om ten opzichte van 2013 de uitgaven in 2014 slechts beperkt te laten stijgen is zo goed als gerealiseerd. De contributiebijdrage stijgt ten opzichte van 2013 met 1%. In de conceptbegroting 2014 van het waterschap is rekening gehouden met een bijdrage aan de unie van , te weten algemene bijdrage en bijdrage beverratten en muskusratten De totale uniebijdrage ad past dan ook binnen de conceptbegroting van ons waterschap. In de meerjarenraming van de unie wordt aangegeven dat in 2015 en de jaren erna de stijging zich alsnog zal beperken tot een inflatiecorrectie van ongeveer 2%, waarbij de verhoging in 2015 ten opzichte van 2014 in principe 0,2% zal zijn vanwege het wegvallen van éénmalige kosten. Inhoudelijk en financieel gezien geeft de conceptbegroting 2014 van de unie verder geen aanleiding tot het maken op/of aanmerkingen. Communicatie verkiezingen Wel dient te worden opgemerkt dat naast de conceptbegroting 2014 een separaat besluit voorligt over de kosten communicatie verkiezingen. Indien hiermee dor het uniebestuur akkoord wordt gegaan zou dit betekenen dat de conceptbegroting 2014 van de unie wordt verhoogd met voor dit aandeel en een stijging van de begroting betekent van 3% in plaats van de voorziene 1%. Vanzelfsprekend betekent dit ook een verhoging van de contributiebijdrage per waterschap. Voor 2015 wordt nog een bedrag van hiervoor voorzien wat betekent dat de begroting 2015 niet met 0,2% maar met 2,88% stijgt. Met de deze extra kosten is de conceptbegroting 2014 van ons waterschap geen rekening gehouden omdat hier tot op heden niks van bekend was. Wellicht is het een optie voor het uniebestuur om deze kosten niet via de contributie te bekostigen in de uniebegroting 2014 en 2015, maar éénmalig af te dekken uit de algemene reserve van de unie CBCF /11

11 unievergadering Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën datum vergadering 13 september 2013 adviseur Erik Wijnands agendapunt 6 onderwerp Herindelingsontwerp Noordvleugelprovincie GEVRAAGD BESLUIT ADVIES TOELICHTING - Uw commissie wordt gevraagd een korte reflectie te geven op de bouwstenen voor een reactie van de betrokken waterschapen op het Herindelingsontwerp Noordvleugelprovincie. Gezien de landelijke dimensie van deze problematiek stellen de betrokken waterschappen een open gedachtewisseling in uw commissie op prijs. Geen opmerkingen CBCF /11

12 unievergadering Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën datum vergadering 13 september 2013 adviseur Lianne Duisings agendapunt 7 onderwerp Communicatie lastenontwikkeling GEVRAAGD BESLUIT ADVIES TOELICHTING De CBCF wordt gevraagd te discussiëren en vervolgens een besluit te nemen over de vraag of: a. de Unie al in november een bericht over de ontwikkeling van de waterschapsbelastingen in het daarop volgende jaar naar buiten moet gaan brengen en daarbij de overwegingen van de Werkgroep Middelen te betrekken, of b. houden zoals het is. Instemmen, mits voldoende duidelijk wordt dat de aangeleverde cijfers dan nog niet door het AB zijn vastgesteld / nog in concept zijn. Jaarlijks stellen de waterschappen hun begroting, en daarmee de belastingtarieven, vast. Dit leidt ieder jaar weer tot commotie, met name in landelijke media. De Vereniging Eigen Huis publiceert een overzicht van de tarieven en trekt haar eigen conclusie met negatieve berichtgeving als gevolg. De mediawerkgroep van de UvW is van mening dat hier meer regie op te voeren is, wat uiteindelijk moet leiden tot positievere berichtgeving. Dit is belangrijk in de beïnvloeding van landelijke stakeholders op bestuurlijk en politiek vlak (draagvlak voor waterschap als organisatie). Doel Meer regie over de berichtgeving tariefsontwikkelingen van de waterschappen, met als resultaat positievere berichtgeving. Aanpak 1. Afspraken met alle waterschappen over tijdig beschikbaar stellen van de tarieven. Tijdig is medio november zodat medio december berichten uit kunnen 2. Bijeenkomst met communicatieadviseurs (verantwoordelijk voor belastingcommunicatie) voor kennisuitwisseling en afstemming 3. Centrale regie over verzamelen van de informatie vanuit Unie. Overwegingen vanuit WRO: Het vaststellen van de (beleids)begroting is een van de belangrijkste besluiten die de besturen van de waterschappen neemt. Hiermee wordt de autonomie van ieder waterschap onderstreept. De begroting biedt een knop om de koers van het bestuur te bepalen. Gelijktijdig worden de tarieven voor de verschillende categorieën vastgesteld. Instemmen met het voorstel is aan te raden om als waterschappen als geheel/ landelijk meer regie te kunnen uitoefenen. Dit betekent wel dat nog niet formeel vastgestelde tarieven (wel door commissies en DB, nog niet door AB) worden gecommuniceerd in de landelijke berichtgeving. Dit kan de discussie intern evt. beïnvloeden. Ieder waterschap communiceert zelf en richt zich op zijn eigen regio. WRO heeft de afgelopen jaren juist een daling kunnen communiceren en is daardoor niet onder vuur komen te liggen van media. Dit in tegenstelling tot andere waterschappen die forse stijgingen hebben moeten doorvoeren. Wanneer journalisten bij ons navragen hoe het zit, hebben we meestal een positieve toelichting te geven. Het probleem van negatieve berichtgeving speelt bij WRO daarom minder. Het is wel zaak om die positieve lastenontwikkeling voor ons werkgebied goed onder de aandacht te brengen, om te voorkomen dat de landelijke, vaak negatieve berichtgeving op WRO afstraalt. Dit doen we via de reguliere kanalen van WRO CBCF /11

13 unievergadering Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën datum vergadering 13 september 2013 adviseur Antoine Dirks agendapunt 8 onderwerp Informatieveiligheid GEVRAAGD BESLUIT ADVIES TOELICHTING 1. na het maken van eventuele opmerkingen in te stemmen met het programmaplan; 2. in te stemmen met de baseline informatieveiligheid. Instemmen met het gevraagde besluit conform voorstel. Het programmaplan voorziet in een hulpmiddel/leidraad voor waterschappen, zonder direct een strak keurslijf en een afrekencultuur te creëren: - Plan: risicomanagement, beleidsplannen. - Do: het uitvragen door management en sectorale kenniskring - Check: Audits op de Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen (BIWA) en het sturen op een vijftal goed geformuleerde indicatoren. - Act: Voortgang vergelijken tussen waterschappen en aanpassen van risicoanalyse, beleid of organisatie. Extra aandacht voor opmerkingen uit de werkgroep Middelen: Bij de nadere uitwerking is het van belang aan te geven wie welke activiteit voor zijn rekening neemt. Daarbij hoort ook wie na de huidige impuls van twee jaar verantwoordelijk wordt voor het beheer van producten die nu worden ontwikkeld. Dit alles maakt onderdeel uit van de voorstellen die in oktober a.s. bij de werkgroep zullen voorliggen. In de stukken moet worden ingegaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de informatieveiligheid van de verbonden partijen van de waterschappen. In de SLA s van waterschappen met hun verbonden partijen moet hierover iets worden opgenomen CBCF /11

14 unievergadering Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën datum vergadering 13 september 2013 adviseur Antoine Dirks agendapunt 9 onderwerp Open data GEVRAAGD BESLUIT ADVIES TOELICHTING 1. Kennis te nemen van het rapport Waterschappen en Open Data beleid: een afwegingskader (achtergrondstuk op SharePoint). 2. Standpunt innemen: waterschappen gaan over op actief open data beleid. Het tempo waarin kan per waterschap verschillen. Elk waterschap volgt minimaal scenario 1 uit het rapport om over te gaan naar een actief open databeleid waarbij historische data niet worden meegenomen. Daarnaast kan het ambitieniveau hoger liggen, namelijk scenario 2. In dit scenario worden de gegevens zodanig vrijgegeven dat softwaresystemen deze automatisch in kunnen lezen en worden ook historische data meegenomen. 3. Oproep om te participeren in regionale en/of landelijke pilots en zo ervaring op doen met Open Data. De programmamanager van het Informatiehuis Water treedt als verbinder op tussen waterschappen en in de samenwerking met Rijkswaterstaat 4. Sectoraal een start te maken met open data door in te stemmen met het voorstel om via de website van de Unie van Waterschappen de gegevens uit Waterschapspeil/spiegel open te stellen voor het publiek. Instemmen met het gevraagde besluit conform voorstel. In principe zijn we voorstander van het beschikbaar stellen van waterschapsinformatie via het principe van open data. Dit geldt dus in principe voor alle gegevens binnen het waterschap. Niet alleen geo-data. Op dit moment zijn de financiële en organisatorische consequenties van de invoering niet duidelijk/moeilijk in te schatten. De gevolgen kunnen per waterschap behoorlijk verschillen en zijn met name afhankelijk van welke gegevens met welke kwaliteit (verplicht) beschikbaar gesteld (moeten) worden. In het op te stellen convenant is gekozen voor een minimum variant en biedt de organisatie ruimte om eventueel sneller te ontwikkelen. Om een ervaring op te doen met het toepassen van 'Open Data' worden 2 pilots opgestart waarvan data nu al grotendeels open/publiekelijk is CBCF /11

15 unievergadering Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën datum vergadering 13 september 2013 adviseur Rob Drummen agendapunt 10 onderwerp Voorbeeldprocedures natuurterreinen GEVRAAGD BESLUIT ADVIES TOELICHTING - 1. Kennis te nemen van de stand van zaken in de voorbeeldprocedures natuurterreinen. 2. Ermee in te stemmen dat: - Er een zo beperkt mogelijk aantal procedures in hoger beroep zal worden gevoerd teneinde duidelijkheid te verkrijgen over de uitleg van het begrip natuurterreinen in de Waterschapswet; - Het streven er op is gericht om de voorbeeldprocedures na het bekend worden van de uitkomst van de procedures in hoger beroep, zo mogelijk te beëindigen. Van het instellen van cassatie moet t.z.t. dus zoveel mogelijk worden af gezien. Instemmen met het advies CBCF /11

16 unievergadering Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën datum vergadering 13 september 2013 adviseur Rob Drummen agendapunt 11 onderwerp Wijziging Bijlage I van de modelverordeningen zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing GEVRAAGD BESLUIT ADVIES TOELICHTING - Uw commissie wordt gevraagd Bijlage I van de modelverordeningen zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing vast te stellen overeenkomstig bijgaande modelbesluiten. Instemmen met het advies CBCF /11

17 unievergadering Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën datum vergadering 13 september 2013 adviseur - agendapunt 12 onderwerp Mededelingen GEVRAAGD BESLUIT ADVIES - TOELICHTING - Voor kennisgeving aannemen CBCF /11

18

19 De ledenvergadering van de Unie van Waterschappen datum ons kenmerk contactpersoon 19 september /IP mr. W.J. Wensink bijlage(n) uw kenmerk LV t/m 36 - betreft doorkiesnummer vergadering d.d. 4 oktober AGENDA voor de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen te houden op: 1. Opening. vrijdag 4 oktober 2013 in Congrescentrum Agora, Agorabaan 12 te Lelystad, aanvang uur. (routebeschrijving Congrescentrum Agora: 2. Concept-verslag van de ledenvergadering gehouden op 28 juni 2013 (bijlagen LV 13-28a t/m c. Ter besluitvorming). 3. Actuele ontwikkelingen (o.a. bestuursprogramma, verkiezingen, terugblik Prinsjesdag) (mondelinge bespreking). 4. Innovatief aanbesteden (mondelinge bespreking). 5. Website (lancering website). 6. Concept-begroting 2014 (bijlagen LV 13-29a en b. Ter besluitvorming). Gevraagd besluit: In te stemmen met de concept-begroting 2014.

20 Pagina 2 van 2 7. Modelverordening zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing (bijlagen LV 13-30a t/m c. Ter besluitvorming). Gevraagd besluit: Bijlage I van de modelverordeningen zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing vast te stellen. 8. Mededelingen (bijlagen LV t/m 36. Ter kennisname). 9. Rondvraag. 10. Sluiting.

21 unievergadering Ledenvergadering Unie van Waterschappen datum vergadering 4 oktober 2013 adviseur Philip Daelmans agendapunt 6 onderwerp Conceptbegroting 2014 GEVRAAGD BESLUIT In te stemmen met de conceptbegroting ADVIES Instemmen met de conceptbegroting 2014 TOELICHTING De conceptbegroting 2014 van de Unie sluit op een bijdrage voor ons waterschap van , te weten: : 45% vast en 55% voor variabel deel (belastingopbrengst); : kosten verkiezingen o.b.v. aantal kiesgerechtigden; : bijdrage Het Waterschap; : bijdrage beverratten en muskusratten. De contributiebijdrage stijgt ten opzichte van 2013 met 3%, waarvan 2% als gevolg van de communicatiekosten die gemoeid zijn met de verkiezingen. De reguliere stijging bedraagt 1% waarmee het uitgangspunt in de Uniebegroting om ten opzichte van 2013 de uitgaven in 2014 slechts beperkt te laten stijgen zo goed als gerealiseerd is. In de conceptbegroting 2014 van ons waterschap is rekening gehouden met een bijdrage aan de Unie van , te weten algemene bijdrage en bijdrage beverratten en muskusratten De totale Uniebijdrage ad past door de extra kosten die gemoeid zijn met de verkiezingen niet volledig binnen de conceptbegroting van ons waterschap. Met deze extra kosten is de conceptbegroting 2014 van ons waterschap geen rekening gehouden omdat hier tot op heden niks van bekend was. In de meerjarenraming van de Unie wordt aangegeven dat in 2015 en de jaren erna de stijging zich zal beperken tot een inflatiecorrectie van ongeveer 2%, waarbij de verhoging in 2015 ten opzichte van 2014 in principe 0,86% zal zijn vanwege het wegvallen van éénmalige kosten. Inhoudelijk en financieel gezien geeft de conceptbegroting 2014 van de Unie verder geen aanleiding tot het maken op/of aanmerkingen LEDENVERGADERING /2

22 unievergadering Ledenvergadering Unie van Waterschappen datum vergadering 4 oktober 2013 adviseur Rob Drummen agendapunt 7 onderwerp Modelverordeningen zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing GEVRAAGD BESLUIT ADVIES TOELICHTING - Bijlage I van de modelverordeningen zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing vast te stellen. Instemmen met het gevraagde besluit LEDENVERGADERING /2

Voorstel Kennis te nemen van de communicatiestrategie van de gezamenlijke waterschappen en de ontwikkelde middelen corporate story en woordmerk.

Voorstel Kennis te nemen van de communicatiestrategie van de gezamenlijke waterschappen en de ontwikkelde middelen corporate story en woordmerk. Aan het dagelijks bestuur Datum: 11-02-2014 Onderwerp: Landelijke communicatiestrategie waterschappen Voorstel Kennis te nemen van de communicatiestrategie van de gezamenlijke waterschappen en de ontwikkelde

Nadere informatie

CMFB 08-04-2014 Agendapunt 3

CMFB 08-04-2014 Agendapunt 3 CMFB 08-04-2014 Agendapunt 3 Sittard, 25 maart 2014 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Vergaderstukken Unie van Waterschappen./. Hierbij treft u ter kennisneming aan: - de agenda

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 22-04-2014 Agendapunt 9 Steller / afdeling J. Louwsma / Beheer Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) 2 Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 11-02-2014 Agendapunt 6 Steller / afdeling R. Drummen / Stafunit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder J.J. Schrijen Bijlage(n) - Programma Bestuur, externe

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : M.M. Kool AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 25 maart 2014 NUMMER : WM/MBZ/NdL/8126 OPSTELLER : Mr. N. de Lange-Liemburg, 0522-276 721

Nadere informatie

CABA 03-06-2014 Agendapunt: 3 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA 03-06-2014 Agendapunt: 3 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 03-06-2014 Agendapunt: 3 Sittard, 20 mei 2014 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Vergaderstukken Unie van Waterschappen./. Hierbij treft u ter kennisneming aan de agenda

Nadere informatie

CABA Agendapunt: CABA 3 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA Agendapunt: CABA 3 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 05-02-2013 Agendapunt: CABA 3 Sittard, 22 januari 2013 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Vergaderstukken Unie van Waterschappen./. Hierbij treft u ter kennisneming

Nadere informatie

DB-vergadering 26-06-2012 Agendapunt 5

DB-vergadering 26-06-2012 Agendapunt 5 DB-vergadering 26-06-2012 Agendapunt 5 Onderwerp Vaststelling woordmerk in combinatie met logo WRO Portefeuillehouder(s) J.J. Schrijen Afdeling Bestuur en Communicatie Bestuursprogramma Niet van toepassing.

Nadere informatie

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 19 FEBRUARI 2013

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 19 FEBRUARI 2013 DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 19 FEBRUARI 2013 Aanwezig: de heren L.H. Dohmen, C.H.J.M. Lebens, J.H.J. van der Linden en R.L.M.

Nadere informatie

Strategie communicatie waterschappen

Strategie communicatie waterschappen Strategie communicatie waterschappen Aanleiding De werkgroep Communicatie van de waterschappen heeft zich de afgelopen maanden bezig gehouden met de vraag hoe communicatie de maatschappelijke positie van

Nadere informatie

DB-vergadering 26-03-2013 Agendapunt 5

DB-vergadering 26-03-2013 Agendapunt 5 DB-vergadering 26-03-2013 Agendapunt 5 Onderwerp Evaluatie digitaal vergaderen DB Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Stafunit Algemene Dienst Bestuursprogramma Niet van toepassing Waterbeheersplan

Nadere informatie

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee Voorstel voor algemeen bestuur Vergaderdatum 2 januari 2014 Onderwerp Programmabegroting 2014-2017 Agendapunt 20 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder Opsteller/indiener Fusieopdracht 8 (financiële producten)

Nadere informatie

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen:

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen: agendapunt B.05 1046082 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP NOTA RISICOMANAGEMENT DELFLAND Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 05-06-2014 I. De Nota risico's en weerstandsvermogen Delfland, vastgesteld

Nadere informatie

DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9. Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH)

DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9. Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH) DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9 Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH) Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Stafunit Algemene Dienst Bestuursprogramma

Nadere informatie

Waterschapsverkiezingen 2015

Waterschapsverkiezingen 2015 Zaaknr. : 13.ZK11530/14.B0078 Kenmerk : 14IT006326 Barcode : *14IT006326* Waterschapsverkiezingen 2015 Mededeling voor het algemeen bestuur van 23 april 2014 Door een wijziging van de Waterschapswet op

Nadere informatie

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener Voorstel Algemeen bestuur Vergaderdatum 2 juli 2014 Onderwerp Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 GBLT Agendapunt 11 Kenmerk B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A.

Nadere informatie

CMFB 02-11-2010 Agendapunt: CMFB 12 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID

CMFB 02-11-2010 Agendapunt: CMFB 12 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID CMFB 02-11-2010 Agendapunt: CMFB 12 Sittard, 18 oktober 2010 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Wijziging Verordening verontreinigingsheffing, Verordening zuiveringsheffing en Verordening

Nadere informatie

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen VERGADERING van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD Datum: woensdag 1 februari 2017 Tijdstip: Locatie: 19.30 uur Raadzaal, Stadhuis, Vianen Voorzitter: A.F. (André) Bonthuis, waarnemend burgemeester gemeente Zederik

Nadere informatie

Raadsvergadering. 1 oktober Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met het proces van de totstandkoming van de Strategische Agenda.

Raadsvergadering. 1 oktober Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met het proces van de totstandkoming van de Strategische Agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 1 oktober 2015 15-061 Onderwerp Proces totstandkoming Strategische Agenda Aan de raad, Onderwerp Proces totstandkoming Strategische Agenda Gevraagde beslissing 1.

Nadere informatie

Ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door hun voorzitter

Ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door hun voorzitter 09I003226 OVEREENKOMST VOOR GEMENE REKENING 1. Het waterschap Brabantse Delta, zetelende te Breda 2. Het waterschap Aa en Maas, zetelende te s-hertogenbosch 3. Het waterschap De Dommel, zetelende te Boxtel

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae Conform - D&H Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den Bosker, M.H.

Parafering besluit PFO Hae Conform - D&H Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den Bosker, M.H. agendapunt 3.a.6 995956 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERKIEZINGEN 2012 Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 20 maart 2012 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen 4

Nadere informatie

DB-vergadering 29-05-2012 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 14 MEI 2012

DB-vergadering 29-05-2012 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 14 MEI 2012 DB-vergadering 29-05-2012 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 14 MEI 2012 Aanwezig: de heren L.H. Dohmen, H.M.G. Hartmann, C.H.J.M. Lebens, J.H.J. van der Linden

Nadere informatie

1. Organisatie, wie doet wat? 2. Communicatie. Programma 10-7-2014. Bestuurlijke Klankbordgroep Vrijdag 27 juni 2014

1. Organisatie, wie doet wat? 2. Communicatie. Programma 10-7-2014. Bestuurlijke Klankbordgroep Vrijdag 27 juni 2014 Waterschapsverkiezingen Bestuurlijke Klankbordgroep Vrijdag 27 juni 2014 27 juni 2014 1 Programma 1. Organisatie, wie doet wat? o Waterschappen < > Gemeenten o Stemproces & bescheiden o Bestuurlijk handvat

Nadere informatie

Datum Burgemeester en Wethouders 16 maart 2007. Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder

Datum Burgemeester en Wethouders 16 maart 2007. Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder Steller Registratienummer Afdeling N.E.G.L. Christiaens Veiligheid Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 5229440 Ja Nee M.C.M. Schouten Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Ja Nee Ja Nee

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015 No.: Portefeuillehouder: G.J. Harmsen Afdeling: Openbaare Werken Behandelaar: M.L.F. de Bruijn De raad van de gemeente Tholen Tholen, 6 mei 2015 Onderwerp: Consultatie over ontwerpbesluit AB OLAZ met betrekking

Nadere informatie

: Nieuw belastingstelsel

: Nieuw belastingstelsel A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 7 Onderwerp : Nieuw belastingstelsel KORTE SAMENVATTING: In het Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de waterschappen

Nadere informatie

Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek

Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek Opgesteld door ir. R. Wolbers, secretaris van de Stuurgroep, d.d. 7 oktober 2013 Inleiding Dit feitenrelaas heeft betrekking op de bespreking en

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2012, NUMMER 23 BIJL.: 1 Agendapunt: 6

WATERSCHAPSBLAD 2012, NUMMER 23 BIJL.: 1 Agendapunt: 6 AB 25-09-2012 WATERSCHAPSBLAD 2012, NUMMER 23 BIJL.: 1 Agendapunt: 6 Sittard, 11 september 2012 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Heroverweging kwijtscheldingsbeleid Voorstel 1. het huidige kwijtscheldingsbeleid

Nadere informatie

Aanmelden voor het spreekrecht publiek kan bij de secretaris van het VHL-Beraad: telefoon

Aanmelden voor het spreekrecht publiek kan bij de secretaris van het VHL-Beraad: telefoon Agenda Vijfheerenlanden-Beraad Opmerking: De agenda voor de openbare vergadering van het VHL-Beraad van 29 maart 2017 (met bijbehorende stukken) zal door de griffiers geplaatst worden in de Raadsinformatiesystemen

Nadere informatie

DB-vergadering Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 20 DECEMBER 2010

DB-vergadering Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 20 DECEMBER 2010 DB-vergadering 18-01-2011 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 20 DECEMBER 2010 Aanwezig: de heren L.H. Dohmen, H.M.G. Hartmann, C.H.J.M. Lebens, J.H.J. van der

Nadere informatie

inzake vaststelling van de uitgangspunten voor de programmabegroting 2017 van de Metropoolregio Eindhoven

inzake vaststelling van de uitgangspunten voor de programmabegroting 2017 van de Metropoolregio Eindhoven Voorstel inzake vaststelling van de uitgangspunten voor de programmabegroting 2017 van de Metropoolregio Eindhoven Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 16 december 2015 AGENDAPUNT 7 Aan het Algemeen Bestuur,

Nadere informatie

Aan de leden van de Commissie muskus- en beverratten

Aan de leden van de Commissie muskus- en beverratten Aan de leden van de Commissie muskus- en beverratten datum ons kenmerk contactpersoon 14 mei 2013 67459/IP Dolf Moerkens bijlage(n) uw kenmerk e-mail CMB 13-10 t/m 16 - dmoerkens@uvw.nl betreft Vergadering

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

Graag vernemen wij uw advies ter zake. Het dagelijks bestuur, 120138/LUT 4/4

Graag vernemen wij uw advies ter zake. Het dagelijks bestuur, 120138/LUT 4/4 Het bijgevoegde rapport geeft u een beeld van de berekening van de omvang van de (financiële) risico s 2011 volgens de vastgestelde methodiek. Ook verschaft het rapport informatie over de opbouw van de

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013 VERGADERDATUM 23 april 2013 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 3 april 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 12 Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 25-03-2014 Agendapunt 7 Steller / afdeling M.J. Potter / Projecten en waterkeringen Openbaar Ja Bestuurder L.H. Dohmen Bijlage(n) 2 Programma Waterkeringszorg

Nadere informatie

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008).

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008). voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 9 november 2010 dagelijks bestuur : vergaderdatum commissie wb : datum commissie bcwvm : datum algemeen bestuur : datum ab

Nadere informatie

CMFB 11-02-2014 Agendapunt: 2

CMFB 11-02-2014 Agendapunt: 2 CMFB 11-02-2014 Agendapunt: 2 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID, GEHOUDEN OP 29 OKTOBER 2013 OM 17.30 UUR IN HET WATERSCHAPSHUIS TE SITTARD Aanwezig:

Nadere informatie

Uitvoering Participatiewet en positie WAVA hierin Volgnr Corsa kenmerk Portefeuillehouder wethouder P.

Uitvoering Participatiewet en positie WAVA hierin Volgnr Corsa kenmerk Portefeuillehouder wethouder P. Onderwerp Uitvoering Participatiewet en positie WAVA hierin Volgnr. 2015-026 Corsa kenmerk 15.0006784 Portefeuillehouder wethouder P. Jorritsma Ambtenaar Ad Huijsman Afdeling Loket Altena Datum voorstel

Nadere informatie

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 Sittard, 5 maart 2013 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Inleiding Voor het werkveld watertoets

Nadere informatie

In het kader van de behandeling van dit voorstel merken wij nog het volgende op:

In het kader van de behandeling van dit voorstel merken wij nog het volgende op: COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9 Onderwerp: Oplegnotitie bij voorstel Wijziging belastingverordeningen 2014 Nummer: 751817 In D&H: 05-11-2013 Steller:

Nadere informatie

CABA Agendapunt: 2

CABA Agendapunt: 2 CABA 29-10-2013 Agendapunt: 2 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN, GEHOUDEN OP 3 SEPTEMBER 2013 OM 16.30 UUR IN HET WATERSCHAPSHUIS TE SITTARD

Nadere informatie

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017 REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 07 Artikel De Commissie Normstelling Erkenningsregeling Goede Doelen a. De Commissie Normstelling is verantwoordelijk

Nadere informatie

Communicatieplan gemeentelijke herindeling. Bij Hoog en Laag

Communicatieplan gemeentelijke herindeling. Bij Hoog en Laag plan gemeentelijke herindeling Bij Hoog en Laag Inleiding Op dit moment onderzoekt de provincie Gelderland in samenwerking met de gemeenten op verzoek van de raden wat de financiële gevolgen zijn van een

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling R. van Wijk 15I0002878 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229564 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Memo bijgevoegd Te

Nadere informatie

DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7. Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009

DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7. Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009 DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7 Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma /

Nadere informatie

CABA 26-01-2010 Agendapunt: CABA 2

CABA 26-01-2010 Agendapunt: CABA 2 CABA 26-01-2010 Agendapunt: CABA 2 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN, GEHOUDEN OP 27 OKTOBER 2009 OM 16.30 UUR IN HET WATERSCHAPSHUIS TE

Nadere informatie

Stijn Smeulders / september 2017

Stijn Smeulders / september 2017 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Stijn Smeulders 06-14164246 stijn.smeulders@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 280559/287224 21 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo Agenda Openbare vergadering van Algemeen Bestuur GR Bleizo Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur Gemeente Lansingerland - Dhr. A. Abee (voorzitter) - Dhr. J. Heuvelink - Dhr. S.A.F. Fortuyn Gemeente

Nadere informatie

Het bijgevoegde conceptvoorstel spreekt voor zich. Volstaan wordt dan ook met een verwijzing daarnaar.

Het bijgevoegde conceptvoorstel spreekt voor zich. Volstaan wordt dan ook met een verwijzing daarnaar. Keur Waterschap Limburg per 1 januari 2017 schriftelijk GEEN Venlo, Sittard, 23 februari 2016 AAN DE VOORBEREIDINGSCOMMISSIE FUSIE Onderwerp Keur Waterschap Limburg per 1 januari 2017./. Hierbij treft

Nadere informatie

Bestuur van de Unie van Waterschappen Posbus AE Den Haag. Leiden, 24 februari 2011.

Bestuur van de Unie van Waterschappen Posbus AE Den Haag. Leiden, 24 februari 2011. uwkenmerk: uw brief van: Bestuur van de Unie van Waterschappen Posbus 93218 2509 AE Den Haag ons kenmerk: bijlagen: inlichtingen: doorkiesnummer: ondsrwerp: 11.08773 1 W. Nomen 0713063112 Bestuursakkoord

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. kennisgenomen van de (geannoteerde) agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 14 juni 2017;

B&W Vergadering. 1. kennisgenomen van de (geannoteerde) agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 14 juni 2017; 2.1.3 Algemene Ledenvergadering VNG 2017 1 Dossier 1812 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1812 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 juni 2017 Agendapunt 2.1.3 Omschrijving Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

D66 INITIATIEFVOORSTEL HAAGSE REFERENDUMVERORDENING

D66 INITIATIEFVOORSTEL HAAGSE REFERENDUMVERORDENING rv 307 RIS 91131_011108 D66 INITIATIEFVOORSTEL HAAGSE REFERENDUMVERORDENING 8 november 2001 Robert van Lente Albert van der Zalm Arthur van Buitenen 1 Inleiding Op vrijdag 28 september 2001 heeft de commissie

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 27 augustus 2013

Voorstelnummer: Houten, 27 augustus 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-057 Houten, 27 augustus 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Zienswijze Noordvleugelprovincie Beslispunten: 1. In te stemmen met de zienswijze van de gemeente Houten op het

Nadere informatie

Platformtaak volgens gemeente

Platformtaak volgens gemeente Oplegvel 1. Onderwerp Wijziging bekostigingssystematiek ambulante jeugdhulp individueel per 1-1-2018 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Platformtaak volgens gemeente 3. Regionaal belang

Nadere informatie

DB-vergadering 20-12-2011 Agendapunt 6

DB-vergadering 20-12-2011 Agendapunt 6 DB-vergadering 20-12-2011 Agendapunt 6 Onderwerp Bezwaarschrift Lijst Geldelijke Regelingen herinrichting Mergelland Oost Portefeuillehouder(s) J.H.J. van der Linden Afdeling Middelen Bestuursprogramma

Nadere informatie

CABA Agendapunt: CABA 3 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA Agendapunt: CABA 3 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 07-06-2011 Agendapunt: CABA 3 Sittard, 10 mei 2011 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Beantwoording vragen./. Hierbij treft u ter kennisneming aan de beantwoording van

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant

Kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant Collegevoorstel Inleiding: Vanuit de adoptieregeling regio Brabant-Noord is extern een voorstel voorbereid inzake de kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant. Omdat hiermee ingestemd kan worden

Nadere informatie

Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp ICT samenwerking gemeenten Landerd, Oss en Uden Datum 17 maart 2015 Naam en telefoon F. van de Leur Afdeling BICT Portefeuillehouder W. Buijs-Glaudemans Wat adviseer je te besluiten? (=concept-besluit)

Nadere informatie

DB-vergadering Agendapunt 4. Onderwerp Rapport Samen presteren we meer van de commissie Organisatie en Werking Unie van Waterschappen

DB-vergadering Agendapunt 4. Onderwerp Rapport Samen presteren we meer van de commissie Organisatie en Werking Unie van Waterschappen DB-vergadering 14-09-2009 Agendapunt 4 Onderwerp Rapport Samen presteren we meer van de commissie Organisatie en Werking Unie van Waterschappen Portefeuillehouder(s) J.J. Schrijen Afdeling Bestuur en Communicatie

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 7 juli 2011 Strategie en Ontwikkeling

ALGEMENE VERGADERING. 7 juli 2011 Strategie en Ontwikkeling V E R G A D E R D A T U M S E C T O R / A F D E L I N G 7 juli 2011 Strategie en Ontwikkeling S T U K D A T U M N A A M S T E L L E R 20 juni 2011 J. Meijerink ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 28 april 2011 Bestuursondersteuning. Voorstel Kennis nemen van de notitie Kwaliteit bestuursinformatie.

ALGEMENE VERGADERING. 28 april 2011 Bestuursondersteuning. Voorstel Kennis nemen van de notitie Kwaliteit bestuursinformatie. VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 28 april 2011 Bestuursondersteuning STUKDATUM NAAM STELLER 25 maart 2011 J. van Oorschot ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 8 Kwaliteit bestuursinformatie PROGRAMMA

Nadere informatie

B&W-nota. gemeente Winterswijk : : 1 /5 datum nota : // ^, zaaknummer. : 10: Maatschappelijke Participatie & Zorg

B&W-nota. gemeente Winterswijk : : 1 /5 datum nota : // ^, zaaknummer. : 10: Maatschappelijke Participatie & Zorg B&W-nota zaaknummer programma werkdoel onderwerp :133467 : 1 /5 datum nota : 05-04-2017 : 10: Maatschappelijke Participatie & Zorg : 1092 / GG D NOG : Vergadering Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland

Nadere informatie

datum ons kenmerk contactpersoon 11 november 2011 61477 LB Ruud van Esch bijlage(n) uw kenmerk e-mail CBCF 11-64 t/m 67 en 69 t/m 85 -

datum ons kenmerk contactpersoon 11 november 2011 61477 LB Ruud van Esch bijlage(n) uw kenmerk e-mail CBCF 11-64 t/m 67 en 69 t/m 85 - De leden van de Uniecommissie bestuurszaken, communicatie en financiën datum ons kenmerk contactpersoon 11 november 2011 61477 LB Ruud van Esch bijlage(n) uw kenmerk e-mail CBCF 11-64 t/m 67 en 69 t/m

Nadere informatie

AFSTEMMING COMMUNICATIE HEFPUNT

AFSTEMMING COMMUNICATIE HEFPUNT AFSTEMMING COMMUNICATIE HEFPUNT Organisatie Belastingbetalers /ingelanden SD AB Waterschap Waterschap DB Organsiatie Directeur AB Hefpunt DB Politiek Provincies Gemeenten Waterschap 1 AFSPRAKEN OVER AFSTEMMING

Nadere informatie

Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur ROD Drenthe

Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur ROD Drenthe Drenthe Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur ROD Drenthe d.d. 29 juni 2015 Aanwezig gedeputeerde H. Jumelet wethouder H. Heijerman wethouder H. Vlieg wethouder FAJ Buijtelaar wethouder

Nadere informatie

DB-vergadering 25-05-2009 Agendapunt 6

DB-vergadering 25-05-2009 Agendapunt 6 DB-vergadering 25-05-2009 Agendapunt 6 Onderwerp Evaluatie Uitvoeringsregels Inkoop en Aanbesteding Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma / Waterbeheersplan Niet van

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

I. 647.325,13 ten laste van de exploitatie te brengen, dit is reeds verwerkt bij de eerste bestuursrapportage (BURAP 1) 2012.

I. 647.325,13 ten laste van de exploitatie te brengen, dit is reeds verwerkt bij de eerste bestuursrapportage (BURAP 1) 2012. agendapunt H.10 1008366 Aan Verenigde Vergadering AFSLUITEN INVESTERINGSPLAN EN KREDIET AANVOERTRACÉ BERGING DRIEMANSPOLDER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 28-6-2012 1. het investeringsplan en krediet

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN INTEGRAAL ACCOMODATIEPLAN WOENSDRECHT

COMMUNICATIEPLAN INTEGRAAL ACCOMODATIEPLAN WOENSDRECHT COMMUNICATIEPLAN INTEGRAAL ACCOMODATIEPLAN WOENSDRECHT 1. Algemeen Inleiding De gemeente Woensdrecht heeft ICS adviseurs opdracht gegeven om een integraal accommodatieplan te ontwikkelen in twee fasen.

Nadere informatie

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota.

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. Aan de raad AGENDAPUNT 6.11 Kadernota regionalisering brandweer Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. In 2006 besloten de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland

Nadere informatie

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007.

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007. DB 21-05-2007 Agendapunt: o16 Sittard, 15 mei 2007 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Eerste triaalrapportage per 30 april 2007; 7e begrotingswijziging 2007./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

Onderwerp Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening

Onderwerp Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening schriftelijk GEEN Venlo, Sittard, 14 september 2015 AAN DE VOORBEREIDINGSCOMMISSIE FUSIE Onderwerp

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 14-01-2014 Agendapunt 4 Steller / afdeling N. Rossel / Stafunit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder J.J. Schrijen Bijlage(n) 3 Programma Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN STORM, 15 januari 2011

STAND VAN ZAKEN STORM, 15 januari 2011 STAND VAN ZAKEN STORM, 15 januari 2011 Afgelopen vrijdag, 14 januari 2011, is er in Amersfoort een klankbordgroep bijeen geweest. (De klankbordgroep bestaat uit dijkgraven, DB-leden, secr.- directeuren

Nadere informatie

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. Datum vergadering D&H. 23 april Agendapunt. Commissie Water & Wegen.

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. Datum vergadering D&H. 23 april Agendapunt. Commissie Water & Wegen. Onderwerp Vaststelling concept eerste landelijk programma nhwbp 2014-2019 Voorstel 1. In te stemmen met het door het programmabureau nhwbp voorgestelde concept eerste programma nhwbp 2014-2019 en bijgevoegde

Nadere informatie

B&W Vergadering. Dossiernummer 1431 Vertrouwelijk Vergaderdatum 21 februari 2017 Agendapunt

B&W Vergadering. Dossiernummer 1431 Vertrouwelijk Vergaderdatum 21 februari 2017 Agendapunt 2.1.10 Annotatie AB Omnibuzz 1 Dossier 1431 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1431 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 21 februari 2017 Agendapunt 2.1.10 Omschrijving Annotatie AB Omnibuzz Zaaknummer

Nadere informatie

Afstemming programma-indeling P&C-cyclus met WBP

Afstemming programma-indeling P&C-cyclus met WBP Beleidsveld: Ondersteunend financieel Vergaderdatum: 8 oktober 2009 Aard voorstel: Besluitvormend Agendapunt: Kenmerk VV: 774373 Aantal bijlagen: - Aan de verenigde vergadering van Delfland, Ontwerpbesluit:

Nadere informatie

DB-vergadering Agendapunt 4. Onderwerp Verzoek Veiligheidsregio Zuid-Limburg om ondersteuning ten behoeve van RBP Hoogwater Maas

DB-vergadering Agendapunt 4. Onderwerp Verzoek Veiligheidsregio Zuid-Limburg om ondersteuning ten behoeve van RBP Hoogwater Maas DB-vergadering 31-05-2010 Agendapunt 4 Onderwerp Verzoek Veiligheidsregio Zuid-Limburg om ondersteuning ten behoeve van RBP Hoogwater Maas Portefeuillehouder(s) L.H. Dohmen Afdeling Nieuwe Werken en Onderhoud

Nadere informatie

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming Spoorboekje Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming maart 2014 november 2014 Inleiding De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2013 het

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Bedrijfsvoering 3 april 2013 Begroting 2014 Rd4 en jaarrekening 2012 Rd4 14129

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Bedrijfsvoering 3 april 2013 Begroting 2014 Rd4 en jaarrekening 2012 Rd4 14129 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- Bedrijfsvoering 3 april 2013 onderwerp Begroting 2014 Rd4 en jaarrekening 2012 Rd4 14129 zaakkenmerk Inleiding De ontwerpbegroting 2014 van de Reinigingsdiensten

Nadere informatie

S UNIÜ VAN WATÜRSCHAPPÜN

S UNIÜ VAN WATÜRSCHAPPÜN S UNIÜ VAN WATÜRSCHAPPÜN Bezoekadres Koningskade 40 2596 AA Den Haag Postadres Postbus 93218 2509 AE Den Haag Telefoon 0703519751 Fax 0703544642 datum 3 mei 2013 ons kenmerk contactpersoon P.C.G. Glas

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 13.0010 Rv. nr.: 13.0010 B en W-besluit d.d.: 22-1-2012 B en W-besluit nr.: 13.0026 Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Kredietaanvraag plankosten voor verkenning bereikbaarheid van

Nadere informatie

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5 DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5 Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Portefeuillehouder(s) L.H. Dohmen / J.H.J. van der Linden Afdeling Beheer Bestuursprogramma Niet van toepassing

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ferwert, 11 december 2013 Op meerdere

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

DB-vergadering 14-10-2009 Agendapunt 3

DB-vergadering 14-10-2009 Agendapunt 3 DB-vergadering 14-10-2009 Agendapunt 3 Onderwerp Lijst van te verzenden stukken Portefeuillehouder(s) J.H.J. van der Linden Afdeling Nieuwe Werken en Onderhoud Bestuursprogramma Niet van toepassing. Waterbeheersplan

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.1253, d.d. 7 december 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Auditrapport 2009 Grip op de buitenboordmotor, sturing, toezicht en verantwoording bij Gemeenschappelijke Regelingen BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel: Voor kennisgeving aannemen. DB-vergadering 19-02-2013 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 5 FEBRUARI 2013 Aanwezig: de heren L.H. Dohmen, H.M.G. Hartmann, C.H.J.M. Lebens, J.H.J. van der Linden

Nadere informatie

O P L E G N O T I T I E

O P L E G N O T I T I E O P L E G N O T I T I E Voorstel ter behandeling in de vergadering van de Bestuurscommissie Gezondheid Datum 9 april 2014 Onderwerp Bijlage ten behoeve van agendapunt 4 Voorstel invulling nieuwe Basispakket

Nadere informatie

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder Voorstel Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Aan Portefeuillehouder algemeen bestuur 22 april 2009 V. Doorn

Nadere informatie