D66 INITIATIEFVOORSTEL HAAGSE REFERENDUMVERORDENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "D66 INITIATIEFVOORSTEL HAAGSE REFERENDUMVERORDENING"

Transcriptie

1 rv 307 RIS 91131_ D66 INITIATIEFVOORSTEL HAAGSE REFERENDUMVERORDENING 8 november 2001 Robert van Lente Albert van der Zalm Arthur van Buitenen 1

2 Inleiding Op vrijdag 28 september 2001 heeft de commissie AB/PB het voorstel tot vaststelling van een gemeentelijke referendumverordening besproken. Dit voorstel van het college van B&W tot het invoeren van een gemeentelijke referendumverordening houdt verband met het aanvaarden door de Eerste Kamer van het wetsvoorstel Tijdelijke referendumwet (Trw), die met ingang van 1 januari 2002 in werking zal treden. De gevolgen van de Trw In de Trw wordt beschreven welke besluiten na inwerkingtreding van de Trw wel en welke besluiten niet referendabel zijn. Tevens is de procedure vastgesteld op welke wijze een referendum kan worden gehouden over referendabele besluiten. Een gemeente hoeft op grond van de Trw geen gemeentelijke referendumverordening op te stellen, omdat uitputtend in de Trw is geregeld wanneer en hoe over algemeen verbindende voorschriften een raadgevend correctief referendum gehouden kan worden. Zoals ook in het genoemde collegevoorstel staat aangegeven, kunnen gemeenten er wel voor kiezen een gemeentelijke referendumverordening op te stellen. In de eerste plaats om bepaalde besluiten, die niet zijn uitgezonderd in de Trw, alsnog uit te zonderen van een referendum. Voor gemeenten zonder gemeentelijke referendumverordening, zoals de gemeente Den Haag, kan het uitsluiten van bepaalde besluiten zinvol zijn. Het gaat dan met name om besluiten, die betrekking hebben op rechtspositionele zaken, gemeentelijke belastingen, besluiten met betrekking tot het oprichten van of deelnemen in privaatrechtelijke rechtspersonen en besluiten met betrekking tot het treffen van een gemeenschappelijke regeling. Ook in gemeenten waar wel een gemeentelijke referendumverordening bestaat, is het gebruikelijk sommige besluiten uit te zonderen van een referendum. Ook is het mogelijk een referendumverordening vast te stellen waarin de raad niet alleen bepaalde besluiten van een referendum uitzondert, maar tevens gebruik maakt van de mogelijkheid om raads- en collegebesluiten, waarover de Trw zich niet uitspreekt, wel referendabel te maken. Collegevoorstel Het college heeft er nadrukkelijk voor gekozen een gemeentelijke referendumverordening vast te stellen, waarin alleen wordt aangegeven welke besluiten uitgezonderd zijn van een referendum als bedoeld in de Trw. Dit standpunt wordt gemotiveerd met verwijzing naar de verdeeldheid die in de gemeenteraad bestaat over 2

3 de wenselijkheid van het bij verordening uitbreiden van het aantal raadsbesluiten waarover een referendum kan worden gehouden. Daarnaast wordt in het collegevoorstel aangegeven dat het college met dit voorstel een verdere discussie over de uitbreiding van de referendumverordening zeker niet in de weg wil staan. Deze uitbreiding zou onderwerp kunnen zijn van toekomstige collegeonderhandelingen. Opvatting D66 De D66-fractie ontkent niet dat er verdeeldheid zou bestaan in de gemeenteraad van Den Haag over de wenselijkheid de gemeentelijke referendumverordening, zoals voorgesteld door het college, te verruimen. Maar verschillen in opvatting in de gemeenteraad over de wenselijkheid van een bepaald voorstel -in dit geval een verruiming van de voorgestelde gemeentelijke referendumverordening- kan voor een fractie nooit een beslissende reden zijn dat voorstel niet aan de gemeenteraad voor te stellen. De D66-fractie is zich daarbij uiteraard bewust van het feit dat op 20 februari 1997 de Haagse gemeenteraad met 30 stemmen tegen en 11 stemmen voor een initiatiefvoorstel van D66 en GroenLinks tot invoering van een gemeentelijke referendumverordening heeft afgewezen. Deze stemming vond echter al bijna vijf jaar geleden plaats, en het ligt dan ook in de rede te bezien of er zich ontwikkelingen hebben voorgedaan die het rechtvaardigen opnieuw een (uitgebreide) gemeentelijke referendumverordening bij de gemeenteraad in te dienen. Door de aanvaarding van de Trw is, naar de opvatting van de D66-fractie, een fundamenteel andere situatie ontstaan dan ten tijde van de vorige beraadslaging over de eventuele invoering van een gemeentelijke referendumverordening. De Trw verplicht ook gemeenten die geen referendumverordening hebben over bepaalde, in de Trw aangegeven besluiten van de gemeenteraad, de mogelijkheid van het houden van een correctief raadgevend referendum te openen. Het is, naar de opvatting van D66, aan de burger in Den Haag niet uit te leggen dat over een besluit - inhoudende een algemeen verbindend voorschrift dan wel de intrekking daarvan of andere besluiten zoals in de Trw aangegeven - wel een correctief raadgevend referendum kan worden gehouden en over andere, voor de burger vaak meer aansprekende besluiten van de gemeenteraad of het college niet. Uiteraard kan worden gewezen op de opvatting van het college dat in de komende collegeonderhandelingen gesproken kan worden over een eventuele uitbreiding van de gemeentelijke referendumverordening. Naar de opvatting van de D66-fractie zouden de verschillende politieke partijen echter al voor de verkiezingen op 6 maart 2002 aan de burger in Den Haag duidelijk moeten maken of men een uitbreiding van de gemeentelijke referendumverordening wenselijk vindt of niet. De essentiële vraag die D66, door het indienen van het onderhavige initiatief, beantwoord wil zien is, welke ruimte de politieke partijen in de gemeenteraad van Den Haag de stemgerechtigde burgers in Den Haag willen geven om een oordeel te geven over belangrijke besluiten 3

4 die de vertegenwoordigers van de politieke partijen in de raad of in het college hebben genomen. Initiatief tot uitbreiding van de voorgestelde gemeentelijke referendumverordening Met het formuleren van een initiatief tot uitbreiding van de gemeentelijke referendumverordening moet met verschillende zaken rekening worden gehouden. Een referendum kan raadplegend zijn. Zoals in het voorstel van het college staat aangegeven, wordt van een raadplegend referendum gesproken als de overheid zelf het initiatief neemt om een besluit aan de kiezers voor te leggen. Deze mogelijkheid bestaat vanzelfsprekend altijd als een meerderheid in de raad dat wil of als het college beslist om de burgers te raadplegen over een bepaald onderwerp. Het ligt in de rede dat het college nadere regels voorstelt voor een dergelijk raadplegend referendum, waarvoor het initiatief afhankelijk van het besluit, zowel door de raad als door het college kan worden genomen. In deze verordening heeft D66 zich beperkt die zaken te regelen die anders niet kunnen voorkomen. Daarom wordt in de voorgestelde verordening geen ruimte gemaakt voor een raadplegend referendum. Daarnaast is het mogelijk raads- of collegebesluiten te onderwerpen aan een raadgevend referendum. Het initiatief tot het houden van een raadgevend referendum gaat uit van de burger zelf. Deze mogelijkheid is nieuw. Naar de opvatting van de D66- fractie dient een referendum de burger de mogelijkheid te geven zich op eigen initiatief uit te spreken over een raads- of collegebesluit. Bovendien strekt de Trw tot invoering van een raadgevend referendum. Daarom richt het initiatiefvoorstel van D66 zich met name op het raadgevende referendum. Een raadgevend referendum kan gehouden worden over een vastgesteld raads- of collegebesluit, of over een beleidsvoornemen van de raad of het college. In het eerste geval is sprake van een correctief referendum, in het tweede geval van een niet-correctief referendum. De D66-fractie is voorstander van het mogelijk maken van zowel een correctief als een niet-correctief raadgevend referendum. Het mogelijk maken van een niet-correctief referendum vereist evenwel dat er een procedure wordt vastgesteld in welk stadium van de besluitvorming een niet-correctief raadgevend referendum mogelijk wordt gemaakt. Over een dergelijke procedure dient eerst een uitgebreide discussie in de gemeenteraad te worden gevoerd. Daarom stelt D66 een verordening voor, die strekt tot het uitbreiden van de mogelijkheden voor een correctief raadgevend referendum. In de nieuwe raadsperiode zal de gemeentelijke politiek zijn gedualiseerd. Dit heeft tot gevolg dat het noodzakelijk kan zijn ook collegebesluiten aan een correctief raadgevend referendum te onderwerpen, omdat vele belangrijke bestuursbevoegdheden (zoals het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten) bij het college komen te liggen. Daarom is het initiatief van D66 uitdrukkelijk gericht op correctieve raadgevende referenda over collegebesluiten en raadsbesluiten. 4

5 In deze niet uitputtende opsomming moet nog vermeld worden dat het tevens mogelijk is een volksinitiatief te organiseren. In een volksinitiatief kunnen burgers, los van een raads- of collegebesluit, een referendum over een zelf gekozen onderwerp organiseren. In de voorgestelde verordening wordt echter geen ruimte gemaakt voor een volksinitiatief. Dit houdt verband met het feit dat verwacht mag worden dat de gemeenteraad het zogenaamde burgerinitiatief zal toestaan. Daarbij krijgen burgers de mogelijkheid, binnen bepaalde voorwaarden, een zelf gekozen onderwerp op de agenda van de raad te plaatsen. Hiermee wordt de noodzaak tot het faciliteren van een volksinitiatief minder noodzakelijk. Essentieel daarbij is wel dat het burgerinitiatief een lage drempel kent. Conclusie De verordening die de D66-fractie voorstelt, heeft tot doel de invoering van een correctief raadgevend referendum over raads- en collegebesluiten mogelijk te maken, waarbij ook besluiten referendabel worden gemaakt waarover de Trw zich niet uitspreekt. Verder wordt het collegevoorstel overgenomen waar het gaat om het beperken van het aantal onderwerpen dat onder de Trw referendabel is. In de bijgevoegde verordening wordt onder meer aangegeven welke besluiten wel en welke besluiten niet referendabel worden verklaard. Bij de opstelling van de conceptverordening is dankbaar gebruik gemaakt van de op- en aanmerkingen van Maarten Schurink. Ondanks de zorg die is besteed aan het opstellen van een -in juridisch-technische zingoed geformuleerde verordening, houdt de D66-fractie zich uiteraard aanbevolen voor eventuele juridisch-technische suggesties van het college. Dit initiatief heeft vooral tot doel om een bijdrage te leveren aan de discussie in de raad over de gewenste gemeentelijke referendumverordening. Hierbij streeft D66 nadrukkelijk naar een verruiming van de door het college gepresenteerde gemeentelijke verordening, om de stemgerechtigde burgers in Den Haag de mogelijkheid te geven over belangrijke besluiten van raad of college door middel van een referendum een oordeel te geven. Robert van Lente 8 november

6 VERORDENING OP HET REFERENDUM Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: 1. referendum: een volksstemming in de zin van deze verordening 2. referendumcommissie: commissie van advies als bedoeld in artikel 3 en 4 van deze verordening 3. raad: de gemeenteraad van Den Haag 4. college: het college van Burgemeester en Wethouders van Den Haag 5. kiesgerechtigden: de ingezetenen van Den Haag die kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing van de gemeenteraad en ingeschreven staan in het in artikel D1 van de Kieswet bedoelde register Artikel 2 De in deze verordening opgenomen bepalingen hebben betrekking op de nadere regeling van het referendum over besluiten als bedoeld in de Tijdelijke referendumwet (TRW) en het raadgevend referendum over besluiten van de raad die niet onder de werking van de TRW vallen en besluiten van het college. Referendumcommissie Artikel 3 Er is een referendumcommissie. Deze commissie heeft tot taak: 1. het college te adviseren over de toelaatbaarheid in het kader van deze verordening van het onderwerp waarover een referendum is aangevraagd of waarover de raad of het college een referendum wenst te organiseren. 2. het college te adviseren over de vraagstelling voor de handtekeningenlijsten ten behoeve van het definitieve referendumverzoek en het referendum. 3. het college te adviseren over de referendumvraag. 4. de voorlichting te begeleiden. 5. het publieke debat te begeleiden. 6

7 Artikel 4 1. De referendumcommissie bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangende leden. 2. Een lid van de referendumcommissie is niet tevens ambtenaar in dienst van de gemeente, burgemeester, wethouder of raadslid. De raad wijst een van de leden aan als voorzitter. 3. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Aftredende leden kunnen terstond worden herbenoemd. 4. De leden kunnen te allen tijde ontslag nemen en dienen dit schriftelijk in bij de raad. Zij die aftreden dan wel zij die ontslag hebben genomen blijven hun functie waarnemen totdat in hun opvolging is voorzien. 5. Tussentijds benoemde leden treden af op het tijdstip dat voor het aftreden van hun voorgangers was bepaald. 6. Het college draagt aan een ambtenaar van de gemeente het secretariaat van de referendumcommissie op. 7. De referendumcommissie kan zich laten bijstaan door externe adviseurs. Referendum over besluiten als bedoeld in de TRW Artikel 5 Een referendum als bedoeld in de TRW kan niet worden gehouden over de hierna genoemde besluiten: 1. besluiten van de gemeenteraad, inhoudende een algemeen verbindend voorschrift dan wel de intrekking daarvan, die uitsluitend betrekking hebben op: 1. de rechtspositie van ambtsdragers of gewezen ambtsdragers als zodanig dan wel hun nagelaten betrekkingen of hun rechthebbenden; 2. de gemeentelijke belastingen, bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet; 2. besluiten van de gemeenteraad als bedoeld in artikel 155, eerste lid van de Gemeentewet; 7

8 3. besluiten van de gemeenteraad als bedoeld in artikel 1, eerste en derde lid, 51, eerste en derde lid, 61, eerste en derde lid, 73, eerste en derde lid en 96, van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Raadgevend correctief referendum Artikel 6 1. De hoofdstukken 1 tot en met 11 van de Trw uitgezonderd artikel 5 zijn van overeenkomstige toepassing op correctieve raadgevende referenda over collegebesluiten en raadsbesluiten, niet bedoeld in de Trw. 2. Het besluit over de referendabiliteit van een besluit als bedoeld in art. 22, lid 1 van de Trw wordt door het college genomen na kennisneming van het advies van de referendumcommissie. Artikel 7 1. Bij een referendum over een raadsbesluit wordt in de raadsvergadering volgend op het besluit als bedoeld in lid 1, elk lid van de raad in de gelegenheid gesteld zich uit te spreken over welke binding de uitslag van het te houden referendum voor hem of haar zal hebben. 2. Bij een referendum over een collegebesluit wordt in de raadsvergadering volgend op het besluit als bedoeld in lid 1, elk lid van het college in de gelegenheid gesteld zich in de raad uit te spreken over welke binding de uitslag van het te houden referendum voor hem of haar zal hebben. Uit te sluiten besluiten Artikel 8 De volgende besluiten van college of raad zijn uitgesloten van een referendum als bedoeld in artikel 6: - besluiten gericht op het voor kennisgeving aannemen van stukken; - de vaststelling en wijzigingen van de begroting en de rekening; - de vaststelling en wijziging van gemeentelijke belastingen en tarieven; - besluiten met betrekking tot het voeren van rechtsgedingen; - besluiten over individuele aangelegenheden als benoemingen, ontslagen of schorsingen van personen; - besluiten over schenkingen en kwijtscheldingen; - privaatrechtelijke overeenkomsten met derden; 8

9 - besluiten waarbij het belang van het referendum niet opweegt tegen de verantwoordelijkheid van de raad voor kwetsbare groepen en hun plaats in de samenleving; - besluiten waarbij het economische of zakelijke belang van de gemeente in het geding is; - besluiten die hun grondslag vinden in een eerder genomen besluit waarover een referendum is gehouden. Uitslag Artikel 9 1. De uitslag van het referendum wordt als een geldige uitspraak tot afwijzing beschouwd als het totaal uitgebrachte aantal stemmen tenminste 66.6 % bedraagt van het totaal uitgebrachte aantal geldige stemmen bij de laatstgehouden verkiezingen. 2. De uitslag van de stemming van het referendum wordt bepaald op basis van de gewone meerderheid van het totaal aantal van de uitgebrachte geldige stemmen bij het referendum. 3. Het college doet openbare kennisgeving van de uitslag van het referendum. Citeertitel Artikel 10 Deze verordening wordt aangehaald als: gemeentelijke referendumverordening Inwerkingtreding Artikel 11 Deze verordening treedt in werking op 1 januari

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2012 NR.: 19

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2012 NR.: 19 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2012 NR.: 19 Officiële naam regeling: Referendumverordening Provincie Limburg 2012 Citeertitel: Referendumverordening Provincie Limburg 2012 Naam ingetrokken regeling: Verordening

Nadere informatie

(CONCEPT) REFERENDUMVERORDENING gemeente Krimpen aan den IJssel

(CONCEPT) REFERENDUMVERORDENING gemeente Krimpen aan den IJssel (CONCEPT) REFERENDUMVERORDENING gemeente Krimpen aan den IJssel De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel, BESLUIT vast te stellen de volgende REFERENDUMVERORDENING gemeente Krimpen aan den IJssel

Nadere informatie

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht; Onderwerp: Referendumverordening 2006 De gemeenteraad van Haaksbergen; gelezen het initiatiefvoorstel van de fractie D66 van 9 januari 2006; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de Algemene

Nadere informatie

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht 2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht Instrument Wat wil ik? Welke procedure? AMBTELIJKE BIJSTAND Verordening op de ambtelijke bijstand Gemeenteblad van Utrecht 2009, nr. 45 AMENDEMENT Artikel

Nadere informatie

gelezen het initiatiefvoorstel van de fractie Groen Links/D 66 van 1 december 2004, nummer 2004/149;

gelezen het initiatiefvoorstel van de fractie Groen Links/D 66 van 1 december 2004, nummer 2004/149; Nummer: 2004/149 Steenwijk, 25-1-2005 Onderwerp: Referendumverordening 2005 Uitgegaan : De raad van de gemeente Steenwijkerland; gelezen het initiatiefvoorstel van de fractie Groen Links/D 66 van 1 december

Nadere informatie

Referendumverordening gemeente Hoogezand-Sappemeer 2015

Referendumverordening gemeente Hoogezand-Sappemeer 2015 Referendumverordening gemeente Hoogezand-Sappemeer 2015 De raad van de gemeente Hoogezand-Sappemeer; gelet op artikel 149 Gemeentewet; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 april 2015

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 De raad, het college, de burgemeester en de gemeenteambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, van de gemeente Maassluis; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016,

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016, Gemeenteblad 2016, nummer Onderwerp Datum 20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5 De raad van Venray, gelezen het advies van B en W van 14 november 2016, gelezen het advies van

Nadere informatie

Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012.

Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012. CVDR Officiële uitgave van Haarlemmermeer. Nr. CVDR228414_1 29 november 2016 Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012 De raad, het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2009; gelet op de

Nadere informatie

VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN b e s l u i t : a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN b e s l u i t : a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen; VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN 2016 De raad van de gemeente Gooise Meren; gelezen het voorstel van 4 januari 2016, nr. RV16.007 gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen ;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen ; VERORDENING VONSS BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE COMMISSIE 2014 De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen ; Ieder voor zover het hun bevoegdheden

Nadere informatie

BESLUIT. Algemene bepalingen

BESLUIT. Algemene bepalingen GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2011 Nr. 46 Referendumverordening gemeente Utrecht (raadsbesluit van 28 juni 2011) De raad van de gemeente Utrecht; BESLUIT vast te stellen de volgende REFERENDUMVERORDENING gemeente

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Artikel 3. Taken voorzitter

Artikel 3. Taken voorzitter Ontwerp-besluit De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van het presidium van de gemeenteraad van 14 maart 2013; overwegende dat het gewenst is de integrale bevoegdheid van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 885 Voorstel van wet van de leden Karimi, Dubbelboer en Van der Ham betreffende het houden van een raadplegend referendum over het grondwettelijk

Nadere informatie

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Papendrecht

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Papendrecht Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Papendrecht Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften

Verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente het Bildt; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE EX ARTIKEL 83 GEMEENTEWET. De raad van de gemeente Leeuwarden;

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE EX ARTIKEL 83 GEMEENTEWET. De raad van de gemeente Leeuwarden; VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE EX ARTIKEL 83 GEMEENTEWET De raad van de gemeente Leeuwarden; gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling

Nadere informatie

VERORDENING COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE BUNNIK 2014

VERORDENING COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE BUNNIK 2014 gemeente Bunnik Kenmerk: [jaartal-volgnummer raad] VERORDENING COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE BUNNIK 2014 De raad van de gemeente Bunnik; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet;

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Grave; Ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet; besluiten:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2016, B&W nummer 16/786;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2016, B&W nummer 16/786; De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2016, B&W nummer 16/786; besluit: vast te stellen het Reglement commissie bezwaarschriften gemeente Emmen

Nadere informatie

Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184)

Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184) Versie geldig vanaf 15 mei 2006 Verordening commissie bezwaarschriften Sliedrecht 2006 Verantwoordelijke afdeling Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184) 495827 De getoonde verordeningen zijn een

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda regeling nummer 1.2.2 verordening bezwaarschriftencommissie Gouda vastgesteld 31 januari 1994/19 januari 1994/19 januari 1994 bekendgemaakt 23 maart 1994 inwerkingtreding 1 april 1994 laatste wijziging

Nadere informatie

Decentrale regelgeving

Decentrale regelgeving Decentrale regelgeving Titel regelgeving Verordening werkgeverscommissie griffie 2014 Citeertitel Verordening werkgeverscommissie griffie 2014 Besloten door: Gemeenteraad Registratie-nummer Onderwerp Bestuur

Nadere informatie

Voor 2006 zal ten behoeve van deze faciliteit een bedrag in de begroting worden opgenomen van , te regelen bij de programma rapportage 2006.

Voor 2006 zal ten behoeve van deze faciliteit een bedrag in de begroting worden opgenomen van , te regelen bij de programma rapportage 2006. 2006. Nr. : 06.0076. Dnst. : CS Verordening regelende een outplacementregeling voor gewezen wethouders. Leiden, 6 juni 2006. In de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) is bepaald dat hij

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Sector : III Nr. : 63 De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22; Volgnummer : 22 Kenmerk : stafafdeling bzm Onderwerp : verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Brielle; ieder voor zover het hun bevoegdheieden betreft;

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB Verordening behandeling bezwaarschriften VKB WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling

Nadere informatie

P. Verschuren Referendumverordening

P. Verschuren Referendumverordening Voorstel behorende bij de agenda voor de raadsvergadering Datum besluitvormende raadsvergadering: 21 september 2015 Voordracht nummer: 015 Afdeling: Steller voordracht: Bedrijfsbureau Lianna Bogema Telefoonnummer

Nadere informatie

Datum ondertekening Bron bekendmaking

Datum ondertekening Bron bekendmaking Regelgevingsregister Regelgevingsregister Verordening op het burgerinitiatief, het volksinitiatief en het referendum (geconsolideerde versie, geldig vanaf 17-9-2016) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Verordening correctief raadgevend referendum gemeente Deventer. Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.10 mei 2016, nummer

Verordening correctief raadgevend referendum gemeente Deventer. Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.10 mei 2016, nummer GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Deventer. Nr. 76861 13 juni 2016 Verordening correctief raadgevend referendum gemeente Deventer De raad van de gemeente Deventer, Gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Verordening Adviescommissie Beeldende Kunst

Verordening Adviescommissie Beeldende Kunst Verordening voor de Adviescommissie Beeldende Kunst Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; gelet op de bereikte overeenstemming in het Netwerk Georganiseerd Overleg van 20 april 2012; Vast te stellen de navolgende regeling:

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van 16 september 2008; gelezen het advies van de algemene raadscommissie van ; gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen;

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen; Publicatieblad Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Jaargang: 2014 Nummer: 2 Uitgifte: 10 juli 2014 Bekendmaking van de besluiten van het algemeen bestuur, van het dagelijks bestuur en van

Nadere informatie

besluit: vast te stellen de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Wijk bij Duurstede 2017

besluit: vast te stellen de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Wijk bij Duurstede 2017 Raadsvergadering, 17 januari 2016 Voorstel aan de Raad Raadsbesluit Nr.: Agendapunt: Datum: 1 november 2016 De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelet op artikel 2.10 van de Jeugdwet, artikel 47

Nadere informatie

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten Raadsvoorstel Onderwerp Vaststelling verordening commissie bezwaarschriften Raadsvergadering 29 juni 2010 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012. Algemene informatie. Gegevens van de regeling. Overige informatie

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012. Algemene informatie. Gegevens van de regeling. Overige informatie Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012 Algemene informatie Gegevens van de regeling Bestuursorgaan dat regeling vaststelde Gemeenteraad van Zaltbommel d.d. 13 september 2012 Officiële

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Decentrale regelgeving

Decentrale regelgeving Decentrale regelgeving Overheidsorganisatie Gemeente Lansingerland Organisatie die de regeling Gemeente Lansingerland vaststelt Vastgesteld door Gemeenteraad Titel regelgeving Verordening Interactieve

Nadere informatie

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften Vijfheerenlanden i.o.

Verordening commissie bezwaarschriften Vijfheerenlanden i.o. Verordening commissie bezwaarschriften Vijfheerenlanden i.o. De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Vianen, Leerdam, Zederik; ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelet op artikel

Nadere informatie

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek; voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente

Overzicht van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente Overzicht van de wijzigingen in de Openbaar Lichaam Crematoria Twente Artikelnummer Oude tekst Nieuwe tekst 1, lid 1 De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de in de

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en Wsw gemeente Renkum 2015

besluit vast te stellen de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en Wsw gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2015; Gezien het advies van de Commissie Inwoners van 9 februari 2015; Gelet op artikel

Nadere informatie

GEMEENTE SLUIS KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

GEMEENTE SLUIS KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTE SLUIS DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS; KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; BESLUIT vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Raadsvergadering, 26 oktober 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Nr.: 411 Agendapunt: 10 Datum: 11 oktober 2010 Voorgesteld besluit 1)

Nadere informatie

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen, ieder voorzover het zijn bevoegdheden betreft

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen, ieder voorzover het zijn bevoegdheden betreft Onderwerp: verordening Wmo-raad De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen, ieder voorzover het zijn bevoegdheden betreft gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Het Algemeen Bestuur van de IGSD Veluwerand; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 14-6-2006; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 Vergadering d.d. : 21 november 2012 Agendapunt : 7.3 Registratienummer : R 399654 Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester

Nadere informatie

VERORDENING bezwaarschriften 2011

VERORDENING bezwaarschriften 2011 VERORDENING bezwaarschriften 2011 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING bezwaarschriften 2011 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

Onderwerp Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie en vaststellen delegatie- en mandaatbesluit

Onderwerp Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie en vaststellen delegatie- en mandaatbesluit Voorstel aan de raad Nummer: A13-03615 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: n.v.t. n.v.t. n.v.t. Steller: N. IJnema Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278417 E-mail: na.ijnema@lelystad.nl Punt 8f

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

Referendumverordening Noordwijk 2014

Referendumverordening Noordwijk 2014 Referendumverordening Noordwijk 2014 officiële titel Referendumverordening Noordwijk 2014 citeertitel Referendumverordening wettelijke grondslag artikel 149 Gemeentewet De raad van de gemeente Noordwijk;

Nadere informatie

Artikel 24, eerste en tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Artikel 24, eerste en tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen VERORDENING OP DE BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE SNN 2014 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling SNN gelet op Artikel 24, eerste en tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen Artikel

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

GEMEENTE VA LK E N SWAARD. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2011 van de gemeente Valkenswaard.

GEMEENTE VA LK E N SWAARD. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2011 van de gemeente Valkenswaard. V GEMEENTE VA LK E N SWAARD Raadsbesluit De raden van de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gezien de voorstellen van de colleges; gelet

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Participatiewet en aanverwante

Nadere informatie

besluit: vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Heerde 2009

besluit: vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Heerde 2009 Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 13 oktober 2009; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 47 van de Wet werk en bijstand, artikel 12 van de

Nadere informatie

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT De raad van de gemeente Nederweert; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Nederweert nr 2008-45,

Nadere informatie

B E S L U I T : VERORDENING BURGERINITIATIEF MENTERWOLDE 2012

B E S L U I T : VERORDENING BURGERINITIATIEF MENTERWOLDE 2012 No.: 5/4. De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het Intiatiefvoorstel van de fractie van de PvdA d.d. 12 februari 2012 en het aanvullend voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 januari 2016;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 januari 2016; Volgnummer : 3 Kenmerk : stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen Onderwerp : Bezwaarschriftencommissie De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Brielle; Ieder voor zover het hun bevoegdheid

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Wet Werk en Bijstand (WWB)/Participatiewet

Nadere informatie

Een Lokaal Referendum of niet?

Een Lokaal Referendum of niet? Een Lokaal Referendum of niet? Een eerste discussie over een lokaal in Krimpen aan den IJssel als onderdeel van burgerparticipatie. Inleiding In ons land zijn de afgelopen periode op het gebied van de

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

VERORDENING regelende de taken, de bevoegdheden, de werkwijze en de samenstelling van de commissie voor beroepen bijzondere bezwaarschriften.

VERORDENING regelende de taken, de bevoegdheden, de werkwijze en de samenstelling van de commissie voor beroepen bijzondere bezwaarschriften. VERORDENING regelende de taken, de bevoegdheden, de werkwijze en de samenstelling van de commissie voor beroepen bijzondere bezwaarschriften. Artikel 1 instelling en taakomschrijving 1. Er is een commissie

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Verordening adviesraad Sociaal Domein Urk Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN 27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel * Inleidende bepaling 27:1:1 * Begripsomschrijvingen 27:1:2

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

kunst Broekpolder 2005 kunst Broekpolder 2005 college van burgemeester en wethouders

kunst Broekpolder 2005 kunst Broekpolder 2005 college van burgemeester en wethouders Reglement adviescommissie en voorbereidingscommissie beeldende kunst Broekpolder 2005 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten

Nadere informatie

De raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar van de gemeente Heerenveen;

De raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar van de gemeente Heerenveen; REGELING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN De raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar van de gemeente Heerenveen; ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het

Nadere informatie

in te stellen een Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie onder de navolgende bepalingen:

in te stellen een Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie onder de navolgende bepalingen: Instellingsbesluit Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie Burgemeester en wethouders besluiten: in te stellen een Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie onder de navolgende bepalingen: Waar in

Nadere informatie

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden: gelet op artikel 27, 28 en 47 Participatiewet, artikel 2.10 Jeugdwet

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Publiekszaken : M.A. Wong Chung Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Verordening

Nadere informatie

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep;

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; Het algemeen bestuur van de ISD Midden Langstraat gevestigd te Waalwijk gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; mede gelet op artikelen 84 en 165

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid, gemeente Drimmelen

Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid, gemeente Drimmelen Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid, gemeente Drimmelen De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014; gelet

Nadere informatie

Gemeenschappelijk orgaan

Gemeenschappelijk orgaan Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (gewijzigde versie, vastgesteld op 26 juni 2007) Deze regeling kan worden aangehaald als regeling voor de ISOB-raad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 174 Voorstel van wet van de leden Duyvendak, Dubbelboer en Van der Ham houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0097 Rv. nr.: 10.0097 B&W-besluit d.d.: 7-9-2010 B&W-besluit nr.: 10.0897 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Vaststelling Verordening op de Commissie voor de Bezwaarschriften 2011 in

Nadere informatie

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE. De raad van de gemeente Montfoort;

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE. De raad van de gemeente Montfoort; VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE De raad van de gemeente Montfoort; Gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene

Nadere informatie

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GRIF12/004 VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Aan de raad, Inleiding Door de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur is de raad het bevoegd

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; 1 De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Alphen aan den Rijn 2014

Verordening behandeling bezwaarschriften Alphen aan den Rijn 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen aan den Rijn. Nr. 47694 28 augustus 2014 Verordening behandeling bezwaarschriften Alphen aan den Rijn 2014 Registratienummer: 2014/19200 De raad, het

Nadere informatie

Verordening op de bezwaarschriften SNN

Verordening op de bezwaarschriften SNN Verordening op de bezwaarschriften SNN (geconsolideerde versie, geldend vanaf 21-6-2007) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Verordening op de bezwaarschriften

Nadere informatie

Landsverordening politieke partijen

Landsverordening politieke partijen Landsverordening Politieke Partijen Landsverordening houdende regels inzake politieke partijen Citeertitel: Landsverordening politieke partijen Vindplaats : AB 2001 no. 96 Wijzigingen: Geen ===========================================

Nadere informatie

Toelichting bij voorstel verordening raadgevend en raadplegend referendum.

Toelichting bij voorstel verordening raadgevend en raadplegend referendum. Toelichting bij voorstel verordening raadgevend en raadplegend referendum. Algemeen In het voorstel heb is er voor gekozen een aparte verordening voor het raadgevend en het raadplegend referendum te schrijven.

Nadere informatie

Verordening op het Burgerinitiatief Zandvoort 2014

Verordening op het Burgerinitiatief Zandvoort 2014 Verordening op het Burgerinitiatief Zandvoort 2014 De raad van de gemeente Zandvoort: gelezen het voorstel met bijbehorende conceptverordening Verordening op het Burgerinitiatief Zandvoort 2014 met de

Nadere informatie

Raadsvoorstel 48 Vergadering 27 juni Gemeenteraad. Onderwerp : Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017.

Raadsvoorstel 48 Vergadering 27 juni Gemeenteraad. Onderwerp : Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017. Raadsvoorstel 48 Vergadering 27 juni 2017 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017. B&W vergadering : 23 mei 2017 Zaaknummer : 33366337 Dienst / afdeling : BJO- Bestuurs

Nadere informatie

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING... 3 HOOFDSTUK 2 SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE... 4 HOOFDSTUK 3 ZITTINGSDUUR... 4 HOOFDSTUK 4 BENOEMING...

Nadere informatie

Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen

Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen 00002222 Gemeente Gouda Verordening op de gezamenlijke rekenkamercommissie van de gemeenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gouda Officiële naam regeling

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9

Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9 Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9 Onderwerp Uitgeest. 8 september 2015 Voorstel tot vaststelling Verordening commissie bezwaarschri ľten 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Per januari 2015

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi)

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) De raad van de gemeente.. ; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders: Gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie