D66 INITIATIEFVOORSTEL HAAGSE REFERENDUMVERORDENING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "D66 INITIATIEFVOORSTEL HAAGSE REFERENDUMVERORDENING"

Transcriptie

1 rv 307 RIS 91131_ D66 INITIATIEFVOORSTEL HAAGSE REFERENDUMVERORDENING 8 november 2001 Robert van Lente Albert van der Zalm Arthur van Buitenen 1

2 Inleiding Op vrijdag 28 september 2001 heeft de commissie AB/PB het voorstel tot vaststelling van een gemeentelijke referendumverordening besproken. Dit voorstel van het college van B&W tot het invoeren van een gemeentelijke referendumverordening houdt verband met het aanvaarden door de Eerste Kamer van het wetsvoorstel Tijdelijke referendumwet (Trw), die met ingang van 1 januari 2002 in werking zal treden. De gevolgen van de Trw In de Trw wordt beschreven welke besluiten na inwerkingtreding van de Trw wel en welke besluiten niet referendabel zijn. Tevens is de procedure vastgesteld op welke wijze een referendum kan worden gehouden over referendabele besluiten. Een gemeente hoeft op grond van de Trw geen gemeentelijke referendumverordening op te stellen, omdat uitputtend in de Trw is geregeld wanneer en hoe over algemeen verbindende voorschriften een raadgevend correctief referendum gehouden kan worden. Zoals ook in het genoemde collegevoorstel staat aangegeven, kunnen gemeenten er wel voor kiezen een gemeentelijke referendumverordening op te stellen. In de eerste plaats om bepaalde besluiten, die niet zijn uitgezonderd in de Trw, alsnog uit te zonderen van een referendum. Voor gemeenten zonder gemeentelijke referendumverordening, zoals de gemeente Den Haag, kan het uitsluiten van bepaalde besluiten zinvol zijn. Het gaat dan met name om besluiten, die betrekking hebben op rechtspositionele zaken, gemeentelijke belastingen, besluiten met betrekking tot het oprichten van of deelnemen in privaatrechtelijke rechtspersonen en besluiten met betrekking tot het treffen van een gemeenschappelijke regeling. Ook in gemeenten waar wel een gemeentelijke referendumverordening bestaat, is het gebruikelijk sommige besluiten uit te zonderen van een referendum. Ook is het mogelijk een referendumverordening vast te stellen waarin de raad niet alleen bepaalde besluiten van een referendum uitzondert, maar tevens gebruik maakt van de mogelijkheid om raads- en collegebesluiten, waarover de Trw zich niet uitspreekt, wel referendabel te maken. Collegevoorstel Het college heeft er nadrukkelijk voor gekozen een gemeentelijke referendumverordening vast te stellen, waarin alleen wordt aangegeven welke besluiten uitgezonderd zijn van een referendum als bedoeld in de Trw. Dit standpunt wordt gemotiveerd met verwijzing naar de verdeeldheid die in de gemeenteraad bestaat over 2

3 de wenselijkheid van het bij verordening uitbreiden van het aantal raadsbesluiten waarover een referendum kan worden gehouden. Daarnaast wordt in het collegevoorstel aangegeven dat het college met dit voorstel een verdere discussie over de uitbreiding van de referendumverordening zeker niet in de weg wil staan. Deze uitbreiding zou onderwerp kunnen zijn van toekomstige collegeonderhandelingen. Opvatting D66 De D66-fractie ontkent niet dat er verdeeldheid zou bestaan in de gemeenteraad van Den Haag over de wenselijkheid de gemeentelijke referendumverordening, zoals voorgesteld door het college, te verruimen. Maar verschillen in opvatting in de gemeenteraad over de wenselijkheid van een bepaald voorstel -in dit geval een verruiming van de voorgestelde gemeentelijke referendumverordening- kan voor een fractie nooit een beslissende reden zijn dat voorstel niet aan de gemeenteraad voor te stellen. De D66-fractie is zich daarbij uiteraard bewust van het feit dat op 20 februari 1997 de Haagse gemeenteraad met 30 stemmen tegen en 11 stemmen voor een initiatiefvoorstel van D66 en GroenLinks tot invoering van een gemeentelijke referendumverordening heeft afgewezen. Deze stemming vond echter al bijna vijf jaar geleden plaats, en het ligt dan ook in de rede te bezien of er zich ontwikkelingen hebben voorgedaan die het rechtvaardigen opnieuw een (uitgebreide) gemeentelijke referendumverordening bij de gemeenteraad in te dienen. Door de aanvaarding van de Trw is, naar de opvatting van de D66-fractie, een fundamenteel andere situatie ontstaan dan ten tijde van de vorige beraadslaging over de eventuele invoering van een gemeentelijke referendumverordening. De Trw verplicht ook gemeenten die geen referendumverordening hebben over bepaalde, in de Trw aangegeven besluiten van de gemeenteraad, de mogelijkheid van het houden van een correctief raadgevend referendum te openen. Het is, naar de opvatting van D66, aan de burger in Den Haag niet uit te leggen dat over een besluit - inhoudende een algemeen verbindend voorschrift dan wel de intrekking daarvan of andere besluiten zoals in de Trw aangegeven - wel een correctief raadgevend referendum kan worden gehouden en over andere, voor de burger vaak meer aansprekende besluiten van de gemeenteraad of het college niet. Uiteraard kan worden gewezen op de opvatting van het college dat in de komende collegeonderhandelingen gesproken kan worden over een eventuele uitbreiding van de gemeentelijke referendumverordening. Naar de opvatting van de D66-fractie zouden de verschillende politieke partijen echter al voor de verkiezingen op 6 maart 2002 aan de burger in Den Haag duidelijk moeten maken of men een uitbreiding van de gemeentelijke referendumverordening wenselijk vindt of niet. De essentiële vraag die D66, door het indienen van het onderhavige initiatief, beantwoord wil zien is, welke ruimte de politieke partijen in de gemeenteraad van Den Haag de stemgerechtigde burgers in Den Haag willen geven om een oordeel te geven over belangrijke besluiten 3

4 die de vertegenwoordigers van de politieke partijen in de raad of in het college hebben genomen. Initiatief tot uitbreiding van de voorgestelde gemeentelijke referendumverordening Met het formuleren van een initiatief tot uitbreiding van de gemeentelijke referendumverordening moet met verschillende zaken rekening worden gehouden. Een referendum kan raadplegend zijn. Zoals in het voorstel van het college staat aangegeven, wordt van een raadplegend referendum gesproken als de overheid zelf het initiatief neemt om een besluit aan de kiezers voor te leggen. Deze mogelijkheid bestaat vanzelfsprekend altijd als een meerderheid in de raad dat wil of als het college beslist om de burgers te raadplegen over een bepaald onderwerp. Het ligt in de rede dat het college nadere regels voorstelt voor een dergelijk raadplegend referendum, waarvoor het initiatief afhankelijk van het besluit, zowel door de raad als door het college kan worden genomen. In deze verordening heeft D66 zich beperkt die zaken te regelen die anders niet kunnen voorkomen. Daarom wordt in de voorgestelde verordening geen ruimte gemaakt voor een raadplegend referendum. Daarnaast is het mogelijk raads- of collegebesluiten te onderwerpen aan een raadgevend referendum. Het initiatief tot het houden van een raadgevend referendum gaat uit van de burger zelf. Deze mogelijkheid is nieuw. Naar de opvatting van de D66- fractie dient een referendum de burger de mogelijkheid te geven zich op eigen initiatief uit te spreken over een raads- of collegebesluit. Bovendien strekt de Trw tot invoering van een raadgevend referendum. Daarom richt het initiatiefvoorstel van D66 zich met name op het raadgevende referendum. Een raadgevend referendum kan gehouden worden over een vastgesteld raads- of collegebesluit, of over een beleidsvoornemen van de raad of het college. In het eerste geval is sprake van een correctief referendum, in het tweede geval van een niet-correctief referendum. De D66-fractie is voorstander van het mogelijk maken van zowel een correctief als een niet-correctief raadgevend referendum. Het mogelijk maken van een niet-correctief referendum vereist evenwel dat er een procedure wordt vastgesteld in welk stadium van de besluitvorming een niet-correctief raadgevend referendum mogelijk wordt gemaakt. Over een dergelijke procedure dient eerst een uitgebreide discussie in de gemeenteraad te worden gevoerd. Daarom stelt D66 een verordening voor, die strekt tot het uitbreiden van de mogelijkheden voor een correctief raadgevend referendum. In de nieuwe raadsperiode zal de gemeentelijke politiek zijn gedualiseerd. Dit heeft tot gevolg dat het noodzakelijk kan zijn ook collegebesluiten aan een correctief raadgevend referendum te onderwerpen, omdat vele belangrijke bestuursbevoegdheden (zoals het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten) bij het college komen te liggen. Daarom is het initiatief van D66 uitdrukkelijk gericht op correctieve raadgevende referenda over collegebesluiten en raadsbesluiten. 4

5 In deze niet uitputtende opsomming moet nog vermeld worden dat het tevens mogelijk is een volksinitiatief te organiseren. In een volksinitiatief kunnen burgers, los van een raads- of collegebesluit, een referendum over een zelf gekozen onderwerp organiseren. In de voorgestelde verordening wordt echter geen ruimte gemaakt voor een volksinitiatief. Dit houdt verband met het feit dat verwacht mag worden dat de gemeenteraad het zogenaamde burgerinitiatief zal toestaan. Daarbij krijgen burgers de mogelijkheid, binnen bepaalde voorwaarden, een zelf gekozen onderwerp op de agenda van de raad te plaatsen. Hiermee wordt de noodzaak tot het faciliteren van een volksinitiatief minder noodzakelijk. Essentieel daarbij is wel dat het burgerinitiatief een lage drempel kent. Conclusie De verordening die de D66-fractie voorstelt, heeft tot doel de invoering van een correctief raadgevend referendum over raads- en collegebesluiten mogelijk te maken, waarbij ook besluiten referendabel worden gemaakt waarover de Trw zich niet uitspreekt. Verder wordt het collegevoorstel overgenomen waar het gaat om het beperken van het aantal onderwerpen dat onder de Trw referendabel is. In de bijgevoegde verordening wordt onder meer aangegeven welke besluiten wel en welke besluiten niet referendabel worden verklaard. Bij de opstelling van de conceptverordening is dankbaar gebruik gemaakt van de op- en aanmerkingen van Maarten Schurink. Ondanks de zorg die is besteed aan het opstellen van een -in juridisch-technische zingoed geformuleerde verordening, houdt de D66-fractie zich uiteraard aanbevolen voor eventuele juridisch-technische suggesties van het college. Dit initiatief heeft vooral tot doel om een bijdrage te leveren aan de discussie in de raad over de gewenste gemeentelijke referendumverordening. Hierbij streeft D66 nadrukkelijk naar een verruiming van de door het college gepresenteerde gemeentelijke verordening, om de stemgerechtigde burgers in Den Haag de mogelijkheid te geven over belangrijke besluiten van raad of college door middel van een referendum een oordeel te geven. Robert van Lente 8 november

6 VERORDENING OP HET REFERENDUM Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: 1. referendum: een volksstemming in de zin van deze verordening 2. referendumcommissie: commissie van advies als bedoeld in artikel 3 en 4 van deze verordening 3. raad: de gemeenteraad van Den Haag 4. college: het college van Burgemeester en Wethouders van Den Haag 5. kiesgerechtigden: de ingezetenen van Den Haag die kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing van de gemeenteraad en ingeschreven staan in het in artikel D1 van de Kieswet bedoelde register Artikel 2 De in deze verordening opgenomen bepalingen hebben betrekking op de nadere regeling van het referendum over besluiten als bedoeld in de Tijdelijke referendumwet (TRW) en het raadgevend referendum over besluiten van de raad die niet onder de werking van de TRW vallen en besluiten van het college. Referendumcommissie Artikel 3 Er is een referendumcommissie. Deze commissie heeft tot taak: 1. het college te adviseren over de toelaatbaarheid in het kader van deze verordening van het onderwerp waarover een referendum is aangevraagd of waarover de raad of het college een referendum wenst te organiseren. 2. het college te adviseren over de vraagstelling voor de handtekeningenlijsten ten behoeve van het definitieve referendumverzoek en het referendum. 3. het college te adviseren over de referendumvraag. 4. de voorlichting te begeleiden. 5. het publieke debat te begeleiden. 6

7 Artikel 4 1. De referendumcommissie bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangende leden. 2. Een lid van de referendumcommissie is niet tevens ambtenaar in dienst van de gemeente, burgemeester, wethouder of raadslid. De raad wijst een van de leden aan als voorzitter. 3. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Aftredende leden kunnen terstond worden herbenoemd. 4. De leden kunnen te allen tijde ontslag nemen en dienen dit schriftelijk in bij de raad. Zij die aftreden dan wel zij die ontslag hebben genomen blijven hun functie waarnemen totdat in hun opvolging is voorzien. 5. Tussentijds benoemde leden treden af op het tijdstip dat voor het aftreden van hun voorgangers was bepaald. 6. Het college draagt aan een ambtenaar van de gemeente het secretariaat van de referendumcommissie op. 7. De referendumcommissie kan zich laten bijstaan door externe adviseurs. Referendum over besluiten als bedoeld in de TRW Artikel 5 Een referendum als bedoeld in de TRW kan niet worden gehouden over de hierna genoemde besluiten: 1. besluiten van de gemeenteraad, inhoudende een algemeen verbindend voorschrift dan wel de intrekking daarvan, die uitsluitend betrekking hebben op: 1. de rechtspositie van ambtsdragers of gewezen ambtsdragers als zodanig dan wel hun nagelaten betrekkingen of hun rechthebbenden; 2. de gemeentelijke belastingen, bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet; 2. besluiten van de gemeenteraad als bedoeld in artikel 155, eerste lid van de Gemeentewet; 7

8 3. besluiten van de gemeenteraad als bedoeld in artikel 1, eerste en derde lid, 51, eerste en derde lid, 61, eerste en derde lid, 73, eerste en derde lid en 96, van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Raadgevend correctief referendum Artikel 6 1. De hoofdstukken 1 tot en met 11 van de Trw uitgezonderd artikel 5 zijn van overeenkomstige toepassing op correctieve raadgevende referenda over collegebesluiten en raadsbesluiten, niet bedoeld in de Trw. 2. Het besluit over de referendabiliteit van een besluit als bedoeld in art. 22, lid 1 van de Trw wordt door het college genomen na kennisneming van het advies van de referendumcommissie. Artikel 7 1. Bij een referendum over een raadsbesluit wordt in de raadsvergadering volgend op het besluit als bedoeld in lid 1, elk lid van de raad in de gelegenheid gesteld zich uit te spreken over welke binding de uitslag van het te houden referendum voor hem of haar zal hebben. 2. Bij een referendum over een collegebesluit wordt in de raadsvergadering volgend op het besluit als bedoeld in lid 1, elk lid van het college in de gelegenheid gesteld zich in de raad uit te spreken over welke binding de uitslag van het te houden referendum voor hem of haar zal hebben. Uit te sluiten besluiten Artikel 8 De volgende besluiten van college of raad zijn uitgesloten van een referendum als bedoeld in artikel 6: - besluiten gericht op het voor kennisgeving aannemen van stukken; - de vaststelling en wijzigingen van de begroting en de rekening; - de vaststelling en wijziging van gemeentelijke belastingen en tarieven; - besluiten met betrekking tot het voeren van rechtsgedingen; - besluiten over individuele aangelegenheden als benoemingen, ontslagen of schorsingen van personen; - besluiten over schenkingen en kwijtscheldingen; - privaatrechtelijke overeenkomsten met derden; 8

9 - besluiten waarbij het belang van het referendum niet opweegt tegen de verantwoordelijkheid van de raad voor kwetsbare groepen en hun plaats in de samenleving; - besluiten waarbij het economische of zakelijke belang van de gemeente in het geding is; - besluiten die hun grondslag vinden in een eerder genomen besluit waarover een referendum is gehouden. Uitslag Artikel 9 1. De uitslag van het referendum wordt als een geldige uitspraak tot afwijzing beschouwd als het totaal uitgebrachte aantal stemmen tenminste 66.6 % bedraagt van het totaal uitgebrachte aantal geldige stemmen bij de laatstgehouden verkiezingen. 2. De uitslag van de stemming van het referendum wordt bepaald op basis van de gewone meerderheid van het totaal aantal van de uitgebrachte geldige stemmen bij het referendum. 3. Het college doet openbare kennisgeving van de uitslag van het referendum. Citeertitel Artikel 10 Deze verordening wordt aangehaald als: gemeentelijke referendumverordening Inwerkingtreding Artikel 11 Deze verordening treedt in werking op 1 januari

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2012 NR.: 19

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2012 NR.: 19 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2012 NR.: 19 Officiële naam regeling: Referendumverordening Provincie Limburg 2012 Citeertitel: Referendumverordening Provincie Limburg 2012 Naam ingetrokken regeling: Verordening

Nadere informatie

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht; Onderwerp: Referendumverordening 2006 De gemeenteraad van Haaksbergen; gelezen het initiatiefvoorstel van de fractie D66 van 9 januari 2006; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de Algemene

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 De raad, het college, de burgemeester en de gemeenteambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, van de gemeente Maassluis; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016,

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016, Gemeenteblad 2016, nummer Onderwerp Datum 20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5 De raad van Venray, gelezen het advies van B en W van 14 november 2016, gelezen het advies van

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2009; gelet op de

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

BESLUIT. Algemene bepalingen

BESLUIT. Algemene bepalingen GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2011 Nr. 46 Referendumverordening gemeente Utrecht (raadsbesluit van 28 juni 2011) De raad van de gemeente Utrecht; BESLUIT vast te stellen de volgende REFERENDUMVERORDENING gemeente

Nadere informatie

Artikel 3. Taken voorzitter

Artikel 3. Taken voorzitter Ontwerp-besluit De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van het presidium van de gemeenteraad van 14 maart 2013; overwegende dat het gewenst is de integrale bevoegdheid van

Nadere informatie

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Papendrecht

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Papendrecht Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Papendrecht Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften

Verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente het Bildt; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE EX ARTIKEL 83 GEMEENTEWET. De raad van de gemeente Leeuwarden;

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE EX ARTIKEL 83 GEMEENTEWET. De raad van de gemeente Leeuwarden; VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE EX ARTIKEL 83 GEMEENTEWET De raad van de gemeente Leeuwarden; gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling

Nadere informatie

VERORDENING COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE BUNNIK 2014

VERORDENING COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE BUNNIK 2014 gemeente Bunnik Kenmerk: [jaartal-volgnummer raad] VERORDENING COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE BUNNIK 2014 De raad van de gemeente Bunnik; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184)

Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184) Versie geldig vanaf 15 mei 2006 Verordening commissie bezwaarschriften Sliedrecht 2006 Verantwoordelijke afdeling Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184) 495827 De getoonde verordeningen zijn een

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

Decentrale regelgeving

Decentrale regelgeving Decentrale regelgeving Titel regelgeving Verordening werkgeverscommissie griffie 2014 Citeertitel Verordening werkgeverscommissie griffie 2014 Besloten door: Gemeenteraad Registratie-nummer Onderwerp Bestuur

Nadere informatie

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda regeling nummer 1.2.2 verordening bezwaarschriftencommissie Gouda vastgesteld 31 januari 1994/19 januari 1994/19 januari 1994 bekendgemaakt 23 maart 1994 inwerkingtreding 1 april 1994 laatste wijziging

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Sector : III Nr. : 63 De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober

Nadere informatie

Verordening Adviescommissie Beeldende Kunst

Verordening Adviescommissie Beeldende Kunst Verordening voor de Adviescommissie Beeldende Kunst Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22; Volgnummer : 22 Kenmerk : stafafdeling bzm Onderwerp : verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Brielle; ieder voor zover het hun bevoegdheieden betreft;

Nadere informatie

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten Raadsvoorstel Onderwerp Vaststelling verordening commissie bezwaarschriften Raadsvergadering 29 juni 2010 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; gelet op de bereikte overeenstemming in het Netwerk Georganiseerd Overleg van 20 april 2012; Vast te stellen de navolgende regeling:

Nadere informatie

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012. Algemene informatie. Gegevens van de regeling. Overige informatie

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012. Algemene informatie. Gegevens van de regeling. Overige informatie Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012 Algemene informatie Gegevens van de regeling Bestuursorgaan dat regeling vaststelde Gemeenteraad van Zaltbommel d.d. 13 september 2012 Officiële

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB Verordening behandeling bezwaarschriften VKB WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen;

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen; Publicatieblad Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Jaargang: 2014 Nummer: 2 Uitgifte: 10 juli 2014 Bekendmaking van de besluiten van het algemeen bestuur, van het dagelijks bestuur en van

Nadere informatie

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek; voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente

Overzicht van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente Overzicht van de wijzigingen in de Openbaar Lichaam Crematoria Twente Artikelnummer Oude tekst Nieuwe tekst 1, lid 1 De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de in de

Nadere informatie

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Raadsvergadering, 26 oktober 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Nr.: 411 Agendapunt: 10 Datum: 11 oktober 2010 Voorgesteld besluit 1)

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en Wsw gemeente Renkum 2015

besluit vast te stellen de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en Wsw gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2015; Gezien het advies van de Commissie Inwoners van 9 februari 2015; Gelet op artikel

Nadere informatie

GEMEENTE SLUIS KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

GEMEENTE SLUIS KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTE SLUIS DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS; KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; BESLUIT vast te stellen de volgende

Nadere informatie

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen, ieder voorzover het zijn bevoegdheden betreft

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen, ieder voorzover het zijn bevoegdheden betreft Onderwerp: verordening Wmo-raad De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen, ieder voorzover het zijn bevoegdheden betreft gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Referendumverordening Noordwijk 2014

Referendumverordening Noordwijk 2014 Referendumverordening Noordwijk 2014 officiële titel Referendumverordening Noordwijk 2014 citeertitel Referendumverordening wettelijke grondslag artikel 149 Gemeentewet De raad van de gemeente Noordwijk;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 Vergadering d.d. : 21 november 2012 Agendapunt : 7.3 Registratienummer : R 399654 Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN 27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel * Inleidende bepaling 27:1:1 * Begripsomschrijvingen 27:1:2

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Het Algemeen Bestuur van de IGSD Veluwerand; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 14-6-2006; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

kunst Broekpolder 2005 kunst Broekpolder 2005 college van burgemeester en wethouders

kunst Broekpolder 2005 kunst Broekpolder 2005 college van burgemeester en wethouders Reglement adviescommissie en voorbereidingscommissie beeldende kunst Broekpolder 2005 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten

Nadere informatie

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GRIF12/004 VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Aan de raad, Inleiding Door de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur is de raad het bevoegd

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

besluit: vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Heerde 2009

besluit: vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Heerde 2009 Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 13 oktober 2009; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 47 van de Wet werk en bijstand, artikel 12 van de

Nadere informatie

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep;

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; Het algemeen bestuur van de ISD Midden Langstraat gevestigd te Waalwijk gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; mede gelet op artikelen 84 en 165

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Participatiewet en aanverwante

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid, gemeente Drimmelen

Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid, gemeente Drimmelen Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid, gemeente Drimmelen De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014; gelet

Nadere informatie

Een Lokaal Referendum of niet?

Een Lokaal Referendum of niet? Een Lokaal Referendum of niet? Een eerste discussie over een lokaal in Krimpen aan den IJssel als onderdeel van burgerparticipatie. Inleiding In ons land zijn de afgelopen periode op het gebied van de

Nadere informatie

Gemeenschappelijk orgaan

Gemeenschappelijk orgaan Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (gewijzigde versie, vastgesteld op 26 juni 2007) Deze regeling kan worden aangehaald als regeling voor de ISOB-raad

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Verordening adviesraad Sociaal Domein Urk Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Wet Werk en Bijstand (WWB)/Participatiewet

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0097 Rv. nr.: 10.0097 B&W-besluit d.d.: 7-9-2010 B&W-besluit nr.: 10.0897 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Vaststelling Verordening op de Commissie voor de Bezwaarschriften 2011 in

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; 1 De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen

Nadere informatie

in te stellen een Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie onder de navolgende bepalingen:

in te stellen een Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie onder de navolgende bepalingen: Instellingsbesluit Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie Burgemeester en wethouders besluiten: in te stellen een Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie onder de navolgende bepalingen: Waar in

Nadere informatie

Verordening op het Burgerinitiatief Zandvoort 2014

Verordening op het Burgerinitiatief Zandvoort 2014 Verordening op het Burgerinitiatief Zandvoort 2014 De raad van de gemeente Zandvoort: gelezen het voorstel met bijbehorende conceptverordening Verordening op het Burgerinitiatief Zandvoort 2014 met de

Nadere informatie

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013)

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) De raad van de gemeente Utrecht; gelet op de artikelen 81a en 182 t/m 185 Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen de volgende VERORDENING Rekenkamer Utrecht 2013 Artikel

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING... 3 HOOFDSTUK 2 SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE... 4 HOOFDSTUK 3 ZITTINGSDUUR... 4 HOOFDSTUK 4 BENOEMING...

Nadere informatie

Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9

Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9 Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9 Onderwerp Uitgeest. 8 september 2015 Voorstel tot vaststelling Verordening commissie bezwaarschri ľten 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Per januari 2015

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi)

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) De raad van de gemeente.. ; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders: Gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015 De raad van de gemeente Nederweert, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2015; gelet op artikel 47 van

Nadere informatie

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015 RAADSVOORSTEL Datum: 2 december 2014 Nummer: Onderwerp: Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming 2015 Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland

Nadere informatie

Verordening op de bezwaarschriften SNN

Verordening op de bezwaarschriften SNN Verordening op de bezwaarschriften SNN (geconsolideerde versie, geldend vanaf 21-6-2007) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Verordening op de bezwaarschriften

Nadere informatie

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet)

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015 Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden: gelet op artikel 27, 28 en 47 Participatiewet, artikel 2.10 Jeugdwet

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

Advies presidium Het presidium adviseert positief ten aanzien van dit voorstel en stelt voor dit als hamerstuk te beschouwen.

Advies presidium Het presidium adviseert positief ten aanzien van dit voorstel en stelt voor dit als hamerstuk te beschouwen. No. 691-1 Emmeloord, 14 januari 2013. Onderwerp Invulling werkgeverschap griffie Noordoostpolder Voorgenomen besluit 1. Het raadsbesluit d.d. 27 maart 2003, voor zover inhoudende de delegatie van de werkgeversbevoegdheden

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 De raad van de gemeente Ten Boer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017 gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

: vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie

: vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook en Middelaar 2016 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid

Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid, gemeente Oosterhout Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Middelburg. Nr. 77371 15 juni 2016 VERORDENING BEHANDELING KLACHTEN De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk

Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 1 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING... 3 ARTIKEL 2 SAMENSTELLING VAN DE KLANTENRAAD... 4 ARTIKEL 2A SAMENSTELLING KAMER WWB...

Nadere informatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd - artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd - artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht. Wettechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Algemeen Bestuur

Nadere informatie

Wijzigingsverordening. Cliëntenparticipatie. gemeente Kapelle 2015

Wijzigingsverordening. Cliëntenparticipatie. gemeente Kapelle 2015 Wijzigingsverordening Cliëntenparticipatie gemeente Kapelle 2015 1 De raad van de gemeente Kapelle; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van Kapelle van ; Gelet op artikel 47 van

Nadere informatie

Verordening inspraak, burgerinitiatief en referenda Rotterdam 2014

Verordening inspraak, burgerinitiatief en referenda Rotterdam 2014 Verordening inspraak, burgerinitiatief en referenda Rotterdam 2014 De raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, (raadsvoorstel nr. 1272629);

Nadere informatie

Gewijzigd na erratum Gewijzigd na amendement 2004.

Gewijzigd na erratum Gewijzigd na amendement 2004. Gewijzigd na erratum Gewijzigd na amendement 2004. Nr. : 04.0193. Dnst. : ID Wijziging referendumverordening. Leiden, 21 december 2004. Op 1 januari 2002 is de Tijdelijke Referendumwet (Trw) inwerking

Nadere informatie

Datum: 2 mei 2014 Zaaknr.: HG Documentnr.: Van afdeling : BOO Opgesteld door: B.R. van Leeuwen. Onderwerp Raadsvoorstel en -besluit:

Datum: 2 mei 2014 Zaaknr.: HG Documentnr.: Van afdeling : BOO Opgesteld door: B.R. van Leeuwen. Onderwerp Raadsvoorstel en -besluit: gemeente Hardinxveld-Giessendam RAADSVOORSTEL EN BESLUIT Datum: 2 mei 2014 Zaaknr.: HG 20262 Documentnr.: 15426 Van afdeling : BOO Opgesteld door: B.R. van Leeuwen Portefeuillehouder Datum raadsbehandeling

Nadere informatie

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009 Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. raad: de raad van de gemeente Raalte; b. rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester Raadsvoorstel Inleiding:In 2006 is met de fractievoorzitters de afspraak gemaakt dat er in de loop van 2007 een functioneringsgesprek zou worden gehouden met de burgemeester. In het kader van de voorbereiding

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015.

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015. De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 47 van de Participatiewet artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

van de zijde van de commissie: de heer mr. B.A.J. Haagen (voorzitter); mevrouw mr. drs. D. Dorreboom en de heer mr. T.

van de zijde van de commissie: de heer mr. B.A.J. Haagen (voorzitter); mevrouw mr. drs. D. Dorreboom en de heer mr. T. Zakelijk verslag van de openbare hoorzitting van 9 juli 2013 en advies van de bezwaarschriftencommissie inzake het bezwaarschrift d.d. 15 april 2013 van de heer B.E.M. Linders, wonende aan de Schaepmanlaan

Nadere informatie

Gewijzigde Verordening klantenraad gemeente Waalwijk

Gewijzigde Verordening klantenraad gemeente Waalwijk Gewijzigde Verordening klantenraad gemeente Waalwijk De gemeenteraad van de gemeente Waalwijk; overwegende dat de ISD bij verordening regels dient op te stellen over de wijze waarop klantenparticipatie

Nadere informatie

h. Adviesraad: de in artikel 3 lid 5 genoemde en door het college in te stellen adviesraad

h. Adviesraad: de in artikel 3 lid 5 genoemde en door het college in te stellen adviesraad Gemeente Epe Raadsbesluit 2016 registratienummer: 2016-10950 DE RAAD DER G E M E E N T E E P E gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 2016-10950 d.d. gelet op artikel 149 Gemeentewet

Nadere informatie

Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen

Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen 1 Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen 2 Het College van B & W van de gemeente Schinnen; gelezen het voorstel van de Sociaal Maatschappelijke Adviesraad d.d.: gelet op artikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Wijziging van de bepalingen inzake beroep in de Kieswet en de Wet Europese verkiezingen NADER GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET Wij eatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Korte inhoud voorstel

Korte inhoud voorstel 53 Gemeente Bloemendaal Raadsvergadering : 18 september 2008 Nummer : 53 Commissie : Commissie Samenleving Portefeuillehouder : wethouder mr. V.H. Bruins Slot Afdeling : III-Publiekszaken - Opsteller :

Nadere informatie

Verordening begeleidingscommissie Werk, Zorg en Inkomen Zoetermeer

Verordening begeleidingscommissie Werk, Zorg en Inkomen Zoetermeer Verordening begeleidingscommissie Werk, Zorg en Inkomen 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Zoetermeer Officiële naam regeling Verordening begeleidingscommissie

Nadere informatie

Burgerinitiatief - Model raadsvoorstel

Burgerinitiatief - Model raadsvoorstel Burgerinitiatief - Model raadsvoorstel Bijlage 1, behorende bij de Verordening burgerinitiatief Alkmaar 2015 agendapunt bijlage nr. : [door griffie in te vullen] : [door griffie in te vullen] Raadsvergadering:

Nadere informatie

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 gemeente Bronckhorst Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van 1 oktober 2014; Gelet op de bespreking in de commissievergadering

Nadere informatie

"Verordening Burger en Cliëntenparticipatie gemeente Voerendaal".

Verordening Burger en Cliëntenparticipatie gemeente Voerendaal. De raad van de gemeente Voerendaal gelet op artikel 2.1.3. lid 3 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en met inachtneming van artikelen 84 en 150 van de Gemeentewet; B e s l u i t: vast te stellen

Nadere informatie

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 De raad van de gemeente Noordwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Noordwijk van 17 juni 2014 gelet op de artikelen

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 22 februari 2011, Nr. SBC/529025;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 22 februari 2011, Nr. SBC/529025; CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR30223_1 23 februari 2016 Referendumverordening Dordrecht De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 januari 2016 nr. 3.C.1;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 januari 2016 nr. 3.C.1; Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Tiel De raad van de gemeente Tiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 januari 2016 nr. 3.C.1; gelet op artikel 47 van de

Nadere informatie

adres

adres METROPOOL REGIO EINDHOVEN Aan: Colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten i.a.a. Gemeenteraden van de deelnemende gemeenten Gemeente Eindhoven ontvangen 1 1 HAAR115 Metropoolregio

Nadere informatie

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen De raden van de gemeenten De Marne, Eemsmond en Winsum, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn; overwegende dat coördinatie

Nadere informatie

Made, mei (Vernieuwde) Verordening cliëntenparticipatie gemeente Drimmelen

Made, mei (Vernieuwde) Verordening cliëntenparticipatie gemeente Drimmelen Made, mei 2008 (Vernieuwde) Verordening cliëntenparticipatie gemeente Drimmelen De Raad van de gemeente Drimmelen gezien het advies van de Commissie Inwonerszaken van 4 juni 2008; gelezen het voorstel

Nadere informatie