Notulen. Wijkkerngroep Weidevenne. p/a Andesstraat 9 Telefoon: TV Purmerend

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen. Wijkkerngroep Weidevenne. p/a Andesstraat 9 Telefoon: 0299 452452 1448 TV Purmerend e-mail: kerngroepweidevenne@gmail.com"

Transcriptie

1 Datum : 25 augustus 2010 Locatie : Voormalig Wijkkantoor Weidevenne Nijlstraat Aanwezig: Gerard Schotsman- voorzitter Conny Dijkstra Loes van Vlijmen Henk Oostra Mehmet Uygun Fons Spaaij Afwezig : Edwin Färber Harry Both Roald Helm Jan Lakerveld Joop Polpe Opsteller : Fons Koolbergen 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. Mehmet Uygun heeft de notulen niet ontvangen. Fons Koolbergen zal navraag doen bij Bianca die de verspreiding regelt. Conny wil graag nog Clup over de mozaïekbank op de agenda hebben. Dit wordt punt 7A. Er zijn verder geen aanvullende punten voor de agenda. De agenda wordt vastgesteld. 2. Mededelingen Mehmet: Hij heeft een uitgebreide lijst met de resultaten van een onderzoek dat door Clup is gedaan tijdens de Kunstmarkt Weidevenne Buurtbewoners, jong en oud, konden hun mening geven wat Weidevenne heeft maar ook wat het mist. De volledige lijst zal worden meegezonden met de notulen. Mehmet: Europa op Reis de eerste dagtocht heeft een geringe opkomst gehad. Slechts 15 mensen kwamen opdagen. Besloten is om deel 2 niet door te laten gaan. Een toch interessant verslag kunt u vinden op de site Mehmet: Voor het inrichten van de binnentuinen van Helsinki Barcelona en Londenhaven worden bewoners uitgenodigd om met ideeën te komen om uitvoering te geven voor de inrichting. De namen van de kopers zijn bekend en van de toekomstige huurders nog niet. De grond is eigendom van de Gemeente en is dus een algemene ruimte. Conny verzoekt aan Mehmet om de projecten voortaan aan haar door te mailen zodat voortaan de wijkkrant hier aandacht aan kan besteden. Ook kan de redactie van de wijkkrant dan meedenken en met eventuele ideeën komen. Fons Spaaij geeft nog even aan dat in de Stadshoven naar aanleiding van de inrichting problemen zijn geweest met o.a. parkeren. Er komt een schema met vergaderdata voor de bewoners. Mehmet: Er is een project bij Clup voor Speeltuingelegenheden voor jongeren van 8-12 jaar. Bewoners die elders professioneel met deze materie te maken hebben zullen hun expertise met Clup delen. Vooral bewoners zullen er bij betrokken worden. Toon de Groot, René Kort en Loes van Vlijmen komen in het team. Er zal altijd een terugkoppeling zijn aan de Kerngroep. Gerard vraagt aan Fons Spaaij de formulieren in orde te maken zodat Mehmet ook toegang heeft tot de website Fons Spaaij: de kosten voor het promotiemateriaal voor de Kunstmarkt zijn 971,38. Die komen t.l.v. het wijkbudget. Fons Spaaij: Woonstate W.C.J.Passtoors vraagt voor de huur van de vergaderruimte 42,24 per avond. In principe is dit akkoord en ook voor de werkgroep maar voorlopig ziet het er naar uit dat we nog wel even in de Nijlstraat zullen vergaderen. Gerard: Misschien kunnen we ons licht ook eens opsteken bij de Meander voor vergaderruimte. 1

2 Gerard: De nieuwe gemeentegids is uit en vroeger was daarin ook een verwijzing naar wijkbeheer en wijkkantoren. Misschien moeten de Kern- en werkgroepen ook in de gemeentegids komen. Iedereen is van mening dat dit moet. Het bestuur gaat er achteraan. Gerard: van Bianca is een kaart ontvangen waarmede zij nogmaals bedankt voor het cadeau. Het fototoestel was een schot in de roos. 3. Ingekomen en uitgaande stukken Er zijn geen in- en uitgaande stukken 4. en actielijst 23 juni 2010 Henk: 2. punt 4 Is de werkgroep Veiligheid betrokken geweest bij de bebording rondom de werkzaamheden bij de Laan der Continenten. Het was slecht geregeld. Werkgroep Veiligheid is niet gevraagd mee te denken over de bebording. Henk: 2.punt 7 Het was niet de bedoeling dat de Gemeente nu de troep rondom Columbuzz op gaat ruimen. Het zijn waarschijnlijk jongelui die overdag de rotzooi verspreiden. Clup wijst de jongelui er regelmatig op om de troep op te ruimen en houden het scherp in de gaten. Bij het nieuwe gebouw zullen er meer prullenbakken komen te staan. Gerard: 3 punt 1 de kosten rond Hans Engels is rond. De notulen worden, met dankzegging, zonder verdere wijzigingen vastgesteld. Voor de actielijst zie laatste pagina. 5. Secretariële ondersteuning kerngroep De leden van de kerngroep gaan akkoord met het door Gerard genoemde bedrag voor het maken van de notulen. Gerard zal steeds de vergoeding in orde maken. 6. Besteding wijkbudget Ieder kwartaal zal er een lijst komen met daarop alle gemaakte kosten t.l.v. het wijkbudget zodat we het budget goed in de gaten kunnen houden. De Jeu de Boulebaan is voor het volle bedrag uit het wijkbudget gehaald. Er is geen vaste regel voor kostenvergoedingen. Nu krijgen leden van sommige wijken wel een kostenvergoeding en leden in andere wijken niet. Er moet een universeel beleid komen. Dit is een zaak voor de Stedelijke Kerngroep. Het nieuwe budget voor volgend jaar is nog niet bekend. We kunnen misschien gekort gaan worden. Er lopen nog diverse projecten die dit jaar t.l.v. het wijkbudget moeten komen. Getracht moet worden het budget op te maken. Edwin is eindverantwoordelijk voor het budget. Eind september zal dit punt weer op de agenda komen. 7. Uitbreiding website voor bewoners. Conny, Joop en Fons Koolbergen zijn bij René Vendrig geweest en gaan daar 15 september weer naar toe om ervaringen uit te wisselen. We hebben een linkje gekregen voor een site waarop we kunnen oefenen. Op 15/9 zal ook de offerte ter sprake komen die dan de volgende keer in de vergadering besproken kan worden voor besteding wijkbudget. De offerte moet er dus voor de volgende vergadering zijn. Gerard had de vraag gehad vanuit de Gors en Overwhere omdat zij een zelfde site wilde hebben zoals Weidevenne heeft. Gerard heeft diverse keren bij DOP gevraagd om een offerte. Ondanks alle beloftes kwam er geen terugkoppeling. De Gors en Overwhere moeten er nu zelf achteraan gaan. Omdat DOP de hosting doet voor Weidevenne en niet reageert is iedereen van mening dat de hosting bij DOP vandaan moet en worden ondergebracht bij de host die de website voor bewoners gaat hosten. Volgens Conny kan de hosting snel worden overgebracht. Het streven is in ieder geval vóór A. Clup- Mozaïekbank Conny werkt hard samen met Loes en Jozien van Clup. Het ontwerp is gemaakt. De plek voor Deen was moeilijk. Er is nu samen met Clup, Gemeente en de Commissie gekozen voor de driehoek achter de glasbakken vlakbij Columbuzz. Bedoeling is om nog dit najaar de bank te plaatsen en voor het mozaïeken is medewerking van de Gemeente nodig. Stichting Weidevenne draagt bij in de kosten. Zij hebben 2.750,- beschikbaar gesteld maar willen dit bedrag nog wel iets verhogen. De vraag aan de Kerngroep is om boven 2

3 de begroting van 3000,- nog 1000,- extra beschikbaar te stellen. In principe is de Kerngroep wel bereid om wat extra s te geven. Fons Spaaij stelt voor om in de volgende vergadering in te brengen wat de extra kosten zijn. Conny zal aan Jozien vragen een financieel overzicht te maken Sommige leden zijn bang voor een hangplek. Maar het lijkt de meest geschikte plek te zijn. 8. Speelveld Timor Loes heeft van Edwin nog niets vernomen. Gerard heeft ook nog aan Edwin om informatie gevraagd. De Gemeente moet het initiatief nemen en de Kerngroep zal er niet achteraan gaan. De bedoeling is om via een bewonersbijeenkomst ideeën boven tafel te krijgen. Alles is formeel ingediend en er is nog geen antwoord van de Gemeente. Als de school de Koempoelan medewerking wil verlenen kan de kerngroep het project toch doordrukken en afronden. Gerard vraagt Loes het schoolbestuur te benaderen voor een afspraak. Loes zal dit doen maar Gerard moet wel mee naar de bespreking. Tijdens dit agendapunt is er een discussie over de terugkoppeling door de Gemeente. Er is gewoon geen terugkoppeling. De Kerngroep vraagt zich af hoe de Gemeente uit de ivoren toren kan komen en bereikt kan worden voor de noodzakelijke terugkoppeling zodat irritatie achterwege kan blijven. 9. Wijziging werkgroepnamen Omdat de naam Buitenruimte maar ook Veiligheid nietszeggend is en bewoners zich afvragen wat deze werkgroepen doen is unaniem besloten de oude namen weer in ere te herstellen. Ze gaan voortaan weer door het leven als Kleur en Fleur en Verkeer en Veiligheid. De naam Communicatie blijft gewoon bestaan. Fons Koolbergen zal briefpapier aanpassen. Conny heeft op 28-8 de website al aangepast 10. Procedure declaraties Gerard heeft a.s. maandag (30/8) een afspraak met Anja Bonnes om een procedure op te zetten voor de declaraties. Ook zal even naar de stand van zaken worden gekeken. Er moet een scherpe procedure komen. Indienen van declaraties moet via een formulier wat op de website is te vinden. Goedkeuring moet altijd door de Kerngroep worden gedaan. Gerard komt ook nog met een dilemma voor de werkgroep: Wat is het beleid als een feest, waarvoor een bijdrage uit het wijkbudget is beloofd, maar dat vanwege het weer geen doorgang kon vinden. Er zijn duidelijke spelregels maar de kerngroepleden moeten zich over dit dilemma gaan buigen. Conny geeft aan dat ze aan haar man zal vragen hier eens naar te kijken omdat dit zijn terrein is. Er zijn ook slechtweerverzekeringen. 11. Procedure bestellen materialen Er moet op een A4tje duidelijk komen te staan hoe de procedure loopt i.v.m. de aanvraag van adoptiebakken etc. Loes weet nu niet hoe te handelen. 12. Editie wijkkrant alleen over kern- en werkgroepen Weidevenne De bekendheid van de Kern- en werkgroepen is slecht. Bewoners weten niet wat wij allemaal doen. Wij moeten dat aan de bewoners duidelijk maken en bewoners motiveren zodat er misschien ook enkele mensen zijn die zich bij ons aansluiten. Conny heeft zich hierin verdiept en alvast een mooie opzet met voorbeelden gemaakt die tot de verbeelding spreken. Er was bijvoorbeeld een verjaardagskalender en andere kleine boekjes die we kunnen gaan gebruiken. Alles moet duidelijk in de diverse interviews naar voren komen. In de aparte editie moet ook aandacht worden besteed aan de nieuwe website voor de bewoners. Alle nieuwe bewoners moeten in een welkomstpakket de nieuwe folder of kalender krijgen. De verjaardagskalender heeft ieders voorkeur. Conny gaat met Thijs Burrie praten en bespreekt ook de kosten. Conny en Loes gaan goed nadenken over een pakkende titel. De door Conny gemaakte opzet zal door Fons Koolbergen worden g d aan de mensen die vanavond niet aanwezig waren. 3

4 13. Voortgang werkgroepen, redactie stedelijke kerngroep Werkgroep Communicatie De bezorging van de op 30 juni uitgekomen wijkkrant is niet goed verlopen. Een deel van de wijkkrant is in Overwhere terechtgekomen. Daardoor heeft een flink deel van Weidevenne deze krant moeten missen. Bij de volgende verspreiding zal de wijkkrant aan de buitenkant zitten en Purmerend Totaal aan de binnenkant. 15 september is de deadline voor de volgende krant die 13 oktober gaat uitkomen. Conny is door de politie benaderd voor de plaatsing van column door de wijkagent. Prima idee. Werkgroep Buitenruimte Spreekt haar ongenoegen uit over de samenwerking met en de terugkoppeling door de Gemeente. Heeft er niet veel zin meer in. Weinig mensen. Misschien stoppen met de werkgroep. Werkgroep Veiligheid Door een bewoner van de Zambezilaan was subsidie aangevraagd voor het plaatsen van twee hekken in de steeg achter het huis. Fons Koolbergen is bij de brandweer geweest om navraag te doen en de brandweer is tegenstander voor het plaatsen van de hekken. In het verleden zijn er ook al aanvragen geweest die door de Gemeente waren afgewezen. Fons Spaaij zal brief schrijven over de afwijzing. Visueel gehandicapte uit de Barbadosstraat had aanvraag ingediend voor de aanleg van een zebrapad op de Amazonelaan. Fons Koolbergen heeft de bewoner gesproken en zijn bevindingen doorg d aan Edwin met het verzoek de bewoner op de hoogte te brengen wat de Gemeente wel of niet gaat doen. Nog geen terugkoppeling geweest. Fons Koolbergen zal Marion de Groot van Stadsbeheer vragen of er al een terugkoppeling aan haar is geweest door Edwin. Bewoner van Walvisbaai had gevraagd om verkeersremmende maatregelen voor brommers etc. ter hoogte van Walvisbaai en verbindingsbrug naar groengebied. Fons Koolbergen en Fons Spaaij hebben beiden de situatie bekeken en de bevindingen doorg d aan Edwin. Fons Koolbergen zal Edwin mail sturen of er al terugkoppeling is geweest. Via de Karavaanstraat gaat veel autoverkeer naar de Nijlstraat om kinderen naar school te brengen en te halen. Verzocht was om een kruising in de Karavaanstraat af te sluiten. Dat ligt heel moeilik in verband met de afdeling reiniging en de hulpdiensten. W.B.W zegt dat het is afgewezen maar het is nog niet teruggekoppeld aan de aanvrager. 14. Rondvraag Conny vraagt om de volgende keer het reageren van de werkgroepen aan bewoners op de agenda te zetten. Maar dat was duidelijk. Conny vraagt nog even naar het kunstwerk van 7 meter hoog wat aan de Sydneystraat komt staan. Henk wist al precies wat er kwam en zal Conny een kopie hiervan sturen. Henk geeft nog even dat het jammer is dat Bob van den Bergh er nooit is. Gerard geeft aan dat de reden hiervan bekend is. 15. Sluiting Om uur is het einde van de vergadering en de volgende is op 29 september

5 Actie- en besluitenlijst Kerngroep Weidevenne behorende bij de notulen van 23 juni 2010 Nr Datum Omschrijving Wanneer Wie 05/ Parkeerproblematiek Weidevenne PM Edwin 18/ Brief schrijven naar bewoners over projecten die niet uitgevoerd gaan worden en artikel in wijkkrant Gerard 2/ lijst onderzoek kunstmarkt Weidevenne van Clup z.s.m Fons K bijsluiten bij notulen 2/ Mehmet Uygun toegang verlenen tot website z.s.m Fons S 2/ Opname van Kern-werkgroepen in Gemeentegids z.s.m Gerard 7/ Kosten opzetten en hosten website Conny 7/ Financieel overzicht kosten mozaïekbank vragen z.s.m. Conny aan Jozien van Clup 9/ Briefpapier werkgroepen aanpassen aan nieuwe z.s.m Fons K naam Door Conny gemaakte opzet extra editie wijkkrant z.s.m Fons K Sturen aan mensen die 25-8 niet aanwezig waren Bewoner Zambezilaan brief sturen over afwijzing z.s.m Fons S subsidie hekken in steeg Mail aan Marion de Groot stand van zaken bewoner z.s.m Edwin Barbadosstraat betreffende zebrapad Mail aan Edwin over terugkoppeling aan bewoner Walvisbaai betreffende verkeersremmende maatregelen z.s.m Edwin 5

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier 1 Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier Verslag: Datum: Locatie: Beheeroverleg Jan Wier (vastgesteld) 12 mei 2015 (19.00 20.30 uur) Jan Wierhof 7, Tilburg Aanwezig: Arold Derix

Nadere informatie

----------000----------

----------000---------- 1 Notulen dorpsraadsvergadering van 29 september 2009 Aanwezig: 5 leden Afwezig m.k.: 1 lid Gasten: 2 gasten van de gemeente Horst aan de Maas Notulisten: EM en AK ----------000---------- 1. Opening Om

Nadere informatie

Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!!

Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!! Nieuwsbrief september 2013 Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!! Voor de complexen van de Lissabonweg (laag, midden en hoog ), zoals ook de Bern- Bonn- en Brusselweg hebben we voor ieder

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010 Bijlage 1 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010 Onderwerp Ingekomen stukken Agendapunt 3 datum 10 november 2010 steller Hanneke Moret doorkiesnummer 078 6398515 e-mail regiogriffie@drechtsteden.nl

Nadere informatie

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015 Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015 De Monitor Transitie Jeugd brengt de onbedoelde effecten en knelpunten van de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten vanuit cliëntperspectief in

Nadere informatie

Notulen vergadering 2015

Notulen vergadering 2015 Notulen vergadering 2015 Datum: 20.01.2015 Tijd: 9.30 12.00 uur Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, H. van Birgelen, C. Hustinx, J. van Horen,

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

NOTULEN WBT SOEST-ZUID

NOTULEN WBT SOEST-ZUID Aanwezig: Bert Paalman, Jeroen Verhoof, Jos Lips, Ilse Uyland en Roel van Dooremaal (notulist) Als gasten: Rosan Coppes (wethouder) en Carrien Eenhoorn (leefbaarheidsadviseur) Afwezig: Heleen Mees, Rienk

Nadere informatie

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie

Actief in je sportclub! Jongeren als commissielid

Actief in je sportclub! Jongeren als commissielid Tips voor vergaderen, organiseren en het maken van een clubblad Actief in je sportclub! Jongeren als commissielid INHOUD 1. Inleiding: over commissiewerk in de sportvereniging 2. Taken en functies in verenigingscommissies

Nadere informatie

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009 Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden Portefeuillehouder Afwezig Verslag : mw. M. Tiggelaven (plv. vz) : mw. A. Jhinkoe-Rai : mw. A. Alcántara/PvdA, mw. M. Arnhem/PvdA, mw. A. Carr/PvdA,

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

September 2004 Jaargang 6

September 2004 Jaargang 6 September 2004 Jaargang 6 nieuwsbrief 12 Vereniging Dorpsbelangen Terwolde_ TERUGBLIK De N 792. De werkzaamheden binnen de bebouwde kom zijn inmiddels afgerond tot en met de kruising Rozendaalseweg/Kuiperstraat.

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer R. van Lavieren (PvdA), de heer O. Yilmaz (PvdA),

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 19 mei 2010, om 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 19 mei 2010, om 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen 1 Nr. 2010013429 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 19 mei 2010, om 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: Aanwezige leden c.q. duocommissieleden:

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

Buitengewone Ledenvergadering 16 november 2013

Buitengewone Ledenvergadering 16 november 2013 Buitengewone Ledenvergadering 16 november 2013 Dagvoorzitter: Dhr. A. Waalderbos Bericht van verhindering: Dhr. R. de Grijs Dhr. F. Kluivingh Mevr. E. van Engelen Voorzitter Taakgroep OOKU Erelid Oud-penningmeester

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie