Programmabegroting 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmabegroting 2015"

Transcriptie

1 Programmabegroting 2015 Light versie:

2 Voorwoord begroting 2015 Hierbij biedt het nieuwe college zijn eerste begroting 2015 (en de meerjarenbegroting ) aan. Om de leesbaarheid en toegankelijkheid te verbeteren is gekozen voor een nieuwe, digitale opzet met bondige teksten waar op een gebruiksvriendelijke wijze doorheen gebladerd kan worden. De afgelopen jaren hebben landelijk en ook in Heemstede in het teken van bezuinigingen gestaan. Door de economische tegenwind moest het Rijk stevige maatregelen nemen om de financiële huishouding niet volledig te laten ontsporen en de gemeenten moesten daaraan (terecht) een bijdrage leveren. In Heemstede is er in de afgelopen jaren daarom ruim 11% bezuinigd op de begroting. Een bedrag van 4,9 miljoen euro. Dit bedrag is voor ruim 90% gerealiseerd met bezuinigingen en voor de rest met lastenverzwaring. Vooral het verder kostendekkend maken van riool en afvalstoffenheffing hebben een groter deel van de kosten bij de gebruiker neergelegd. Ondanks deze zeer stevige inspanning liet de meerjarenbegroting nog een gat zien van oorspronkelijk 2,2 miljoen euro, inmiddels na verwerking van de meicirculaire 2014, geslonken naar 1,8 miljoen euro. Dat gat is in deze begroting voor 2015 en de jaren daarna meerjarig geheel gedicht. Dit is opnieuw gelukt zonder verhoging van de OZB (anders dan indexatie). Wel stijgen de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Deels door het ingezette proces van kostendekkendheid af te maken en deels vanwege autonome ontwikkelingen, zoals klimaat en milieu, die hogere eisen stellen aan deze voorzieningen. Een groot deel van de bezuinigingen (ruim een derde) wordt intern door het gemeentelijk apparaat opgelost. Geen kleine opgave na eerdere bezuinigingen en alleen haalbaar dankzij de hoge kwaliteit van de organisatie. De (ambtelijke) organisatie van de gemeente Heemstede zal nog een grote slag maken om te voorkomen dat lasten moeten worden verzwaard of op voorzieningen moet worden bezuinigd. 2

3 Een tweede grote bijdrage aan het sluitend maken van de meerjarenbegroting wordt geleverd door het inzetten van de royale reserves die de afgelopen jaren zijn opgebouwd. Ook in de afgelopen moeilijke jaren was het resultaat aan het einde van het jaar positief. Dit biedt de mogelijkheid om de (te) volle reserves terug naar de burger te laten vloeien. Nu het gemeentelijke huishoudboekje weer op orde is, kunnen we ook vol optimisme kijken naar het beleid dat de komende periode moet worden vormgegeven. De drie decentralisaties vormen daarvan de hoofdmoot. We ontvangen 8 miljoen euro via een integratie-uitkering sociaal domein, waarvan 6 miljoen euro aan extra middelen voor de uitvoering van de nieuwe zorgtaken. Aan de vaststelling van deze begroting 2015 door de gemeenteraad in november 2014 gaat het vaststellen van het beleid voor de decentralisaties in oktober vooraf. Uitgangspunt is het beleid vorm te geven binnen de gegeven budgetten. Het college verwacht dat we in Heemstede hiertoe in staat zijn. Tenslotte zijn in deze begroting de financiële consequenties van het nieuwe collegeakkoord ingevuld. Zo is er geld uitgetrokken voor het weer vervangen van dode bomen in de woonwijken, wordt de voorgenomen verhoging van de parkeertarieven ongedaan gemaakt en wordt er extra geld ingezet voor het minimabeleid. Als de begroting de komende jaren meer ruimte laat zien zal dit geld allereerst worden ingezet ten bate van de kwaliteit van de openbare ruimte in Heemstede onder het bekende motto: schoon, heel en veilig. Deze begroting is een voorstel van het college aan de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist als hoogste orgaan binnen de gemeente uiteindelijk waaraan het belastinggeld wordt uitgegeven. Hiertoe zal de begroting in november in een openbare vergadering besproken worden waarbij de raad wijzigingen kan indienen en aanvullende verzoeken kan doen aan het college. Hierover zal vervolgens door de gemeenteraad gestemd worden. 3

4 vlnr. Pieter van de Stadt (wethouder VVD), Remco Ates (wethouder HBB), Christa Kuiper (wethouder CDA), Willem van den Berg (gemeentesecretaris), Marianne Heeremans (burgemeester) 4

5 Inleiding Een reëel sluitende meerjarenbegroting De belangrijkste (financiële) ontwikkelingen en risico s Strategie oplossen financieel tekort Begrotingsbeeld 2015 Recapitulatie woonlasten voor burgers Heemstede in 2014 en 2015 De uitkomsten van de meerjarenbegroting Uitgangspunten begroting Besluitvorming Wettelijke termijnen indienen begroting 5

6 Inleiding begroting 2015 Conform het collegeakkoord is de Programmabegroting 2015 op een nieuwe, digitale wijze vormgegeven. Bovendien is de programma-indeling enigszins aangepast overeenkomstig de indeling gehanteerd in het collegeakkoord. De doelstelling is de inzichtelijkheid van de begroting hiermee te verbeteren. In deze inleiding wordt op hoofdlijnen inzicht geboden in de begroting voor het komende jaar (2015) en de drie daarop volgende jaren ( ). Deze Programmabegroting omvat de 10 programma s, waar de beleidsvoornemens voor 2015 worden toegelicht, en 7 wettelijk verplichte paragrafen. Daarnaast zijn 14 bijlagen bijgevoegd. Een reëel sluitende meerjarenbegroting De voorliggende begroting 2015 en de meerjarenbegroting laten het volgende beeld zien: Financieel tekort Oplossingen/bezuinigingen: 1. bedrijfsvoering doorwerking korting onderwijshuisvesting kostendekkenheid riool- en afvalstoffenheffing inzet surplus algemene reserve tbv extra afschrijven stelposten voor: -herijking subsidiebeleid/huisvesting bibliotheek overdracht buitenonderhoud naar scholen/ inzet voorziening en reserve onderwijshuisvesting taakstelling Stedin/Eneco Uitkomst meerjarenbegroting

7 De meerjarenbegroting laat een reëel sluitend beeld zien. De uitkomst is iets positiever dan die genoemd in de kadernota (incl. erratum). Dit wordt met name veroorzaakt door dat wij recentlijk, op basis van de halfjaar cijfers van Eneco, het verwachte dividend 2014 (uit te betalen in 2015) positief hebben bijgesteld met , naar De jaarschijf 2015 wordt vastgesteld in de begrotingsraad van november De jaarschijven worden in de begrotingsraad door de raad voor kennisgeving aangenomen. De belangrijkste (financiële) ontwikkelingen en risico s. Rijksbezuinigingen en de overige effecten uit de meicirculaire 2014 De gepresenteerde tekorten worden voor een groot deel veroorzaakt door de rijksbezuinigingen voortvloeiende uit het Regeerakkoord Rutte 2. In deze programmabegroting zijn de effecten van de meicirculaire 2014 verwerkt. Dit betekent dat o.a. de generieke korting op de onderwijshuisvesting, de korting van de integratie-uitkering WMO, de extra gelden voor intensivering armoedebeleid, de korting als gevolg van overdracht buitenonderhoud scholen (behalve renovatie en nieuwbouw) van gemeenten naar scholen en de herverdeeleffecten (1e fase) als gevolg van groot onderhoud aan het gemeentefonds zijn verwerkt. Het herverdeeleffect groot onderhoud voor 2016 (2e fase) zal waarschijnlijk pas in de meicirculaire 2015 bekend worden gemaakt. In het erratum bij de kadernota is de raad reeds geïnformeerd over de financiële effecten van de meicirculaire Dividend Eneco Een tweede belangrijke oorzaak van het tekort betreft het dividend Eneco. In het ontwerp methodebesluit ACM (Autoriteit Consument en Markt) worden de maximaal toegestane inkomsten en tarieven vastgelegd voor de netwerkbeheerders van gas- en elektriciteitsnetwerk. De nieuwe wetgeving leidt ertoe dat Eneco de netbeheerkosten, welke zij doorberekent aan de burger, moet verlagen. Dit leidt tot daling van de winst van Eneco en daarmee tot een lagere dividenduitkering aan de aandeelhouders, waaronder de gemeente Heemstede. De verwachting is dat dit nadeel zich fasegewijs in 3 jaar zal manifesteren. Het dividend 2013 (te ontvangen in 2014) van Eneco bedraagt Recentelijk is op basis van halfjaar cijfers 2014 een dividend 2014 (uit te betalen in 2015) geprognosticeerd van In 2016 en 2017 is in de meerjarenbegroting een verdere daling geraamd van respectievelijk en

8 Decentralisaties sociaal domein Met ingang van 2015 worden 3 grote taken en bevoegdheden in het sociaal domein naar gemeenten gedecentraliseerd: de WMO/AWBZ, de jeugdzorg en de participatiewet. Deze decentralisaties gaan gepaard met bezuinigingen. De decentralisatie van de gelden van het Rijk naar de gemeente vindt plaats via een integratie-uitkering sociaal domein. Een integratie-uitkering is een tijdelijke uitkering vanuit het gemeentefonds gebaseerd op voorlopige (vergoedings)maatstaven. Een integratie-uitkering voorziet in een geleidelijke overgang naar de algemene uitkering. Hiermee worden grote financiële herverdeel effecten voorkomen. De verwachting is dat de integratie-uitkering sociaal domein vanaf 2015 voor 3 jaar wordt verstrekt en dan overgaat naar de algemene uitkering. De integratie-uitkering sociaal domein kan door een gemeente naar eigen inzicht worden ingezet. De gemeente Heemstede ontvangt voor de decentralisatie van taken in het kader van WMO/AWBZ , voor de jeugdzorg en voor de uitvoering van de Participatiewet Deze inkomsten staan verantwoord op programma 10. In deze begroting wordt er vanuit gegaan dat deze gelden toereikend zijn om het Heemsteedse beleid (incl. uitvoeringskosten) te kunnen betalen. Een voorstel hierover wordt in het najaar 2014 voorgelegd aan de raad. In afwachting hiervan is voor de nieuwe taken voor WMO/AWBZ en jeugdzorg een gelijk bedrag aan uitgaven opgenomen bij programma 10. Na vastelling van het beleidskader door de raad worden de kosten door middel van een begrotingswijziging overgeheveld naar programma 6. De effecten van de nieuwe participatiewet zijn verwerkt op programma 5. De lasten in het kader van de Participatiewet staan (en stonden al) verantwoord op programma 5. Bij de toelichting op de cijfers bij de programma s worden de cijfermatige mutaties als gevolg van de decentralisaties nader toegelicht. CAO voor gemeenteambtenaren De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en de vakbonden hebben een principeakkoord gesloten over een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren. De salarissen worden per 1 oktober verhoogd met 1% en per 1 april 2015 met 50 (bruto) per maand. In oktober 2014 volgt een eenmalige uitkering van 350 (bruto). Concreet vertaald voor de gemeente Heemstede komt dit voor 2014 en 2015 overeen met een generieke loonstijging van respectievelijk 1% en 1,2% op jaarbasis. Dit is lager dan in de kadernota geprognosticeerd. Overeenkomstig zijn ook de uitgangspunten aangepast op basis waarvan deze (meerjaren)begroting is opgesteld. 8

9 De financiële vertaling van het collegeakkoord Extra inzet minimabeleid Er is structureel opgenomen voor stimulering minimabeleid. In 2014 zal een separate notitie over minimabeleid worden voorgelegd aan de raad, waarin ook wordt aangegeven hoe dit budget zal worden aangewend. Deze gelden worden gedekt uit de extra gelden die de gemeenten vanuit het gemeentefonds ontvangen voor armoedebeleid. Vervanging zieke en dode bomen in woonwijken Er is structureel een extra budget van opgenomen voor vervanging van zieke en dode bomen in woonwijken. Niet verhogen van de parkeertarieven met ingang van 2015 Met ingang van 2015 was rekening gehouden met een meeropbrengst van als gevolg van de verhoging van de parkeertarieven van 1,50 naar 2,--. Conform het collegeakkoord is deze verhoging van de parkeertarieven, en daarmee de extra opbrengst, geschrapt. Beheer openbare ruimte Wanneer de financiële ruimte het toe laat, zal eerst geïnvesteerd worden in infrastructuur en groenonderhoud. Daarnaast vindt een heroverweging plaats van eerdere doorgevoerde bezuinigingen op het gebied van beheer openbare ruimte. Zwembad Het college is van mening dat het zwembad behoort tot de basisvoorzieningen van Heemstede. Er zal een plan worden gemaakt om deze voorziening te behouden, waarbij waar mogelijk private/ commerciële partijen betrokken worden. De kosten van het huidige zwembad staan verantwoord in de (meerjaren)begroting. Naar aanleiding van het nog op te stellen plan zal beoordeeld worden of deze gelden toereikend zijn. 9

10 Strategie oplossen financieel tekort Om een sluitende meerjarenbegroting te realiseren wordt in eerste instantie bezuinigd op de bedrijfsvoering. Hiermee wordt een aanzienlijk deel van de tekorten opgelost. Het college vindt het niet wenselijk dat verder bezuinigd wordt op het onderhouds-/voorzieningenniveau binnen de gemeente. Echter de omvang van het voorliggend financieel tekort vraag wel om substantiële maatregelen. Derhalve wordt voorgesteld een rijksbezuiniging op onderwijshuisvesting direct door te vertalen in de Heemsteedse budgetten, een groter deel van bestaande kosten toe te rekenen aan de riool- en afvalstoffenheffing en het surplus uit de algemene reserve in te zetten ten behoeve van extra afschrijven van bestaande activa. Deze bezuinigingen zijn concreet en leiden per direct tot financiële voordelen. Thans wordt elk van deze maatregelen toegelicht. Bezuinigingsmaatregelen vanaf 2015 (ter besluitvorming) Bedrijfsvoering Evenals in de voorgaande bezuinigingsrondes wordt ook vanuit de bedrijfsvoering een bijdrage geleverd aan de bezuinigingen. De inventarisatie van bezuinigingsmogelijkheden in de bedrijfsvoering laat een besparingspotentieel zien dat oploopt van in 2015 tot vanaf Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering. Generieke korting onderwijshuisvesting De gemeente wordt via het gemeentefonds vanaf 2015 gekort met een bedrag van ca voor onderwijshuisvesting. De gelden die in het gemeentefonds voor de onderwijshuisvesting worden ontvangen worden grosso modo geoormerkt binnen de Heemsteedse begroting door deze toe te voegen aan de huisvestingsreserve/-voorziening onderwijs. Uitgangspunt van het collegeprogramma is dat budgetten taakstellend zijn. Derhalve is deze korting 1 op 1 doorvertaald door de stortingen in de huisvestingsreserve/-voorziening onderwijs navenant te verlagen. Toegevoegd wordt, dat in het kader van de bezuinigingen , de storting in de huisvestingsreserve/-voorziening onderwijs tot 2017 reeds verlaagd is met

11 Kostendekkendheid riool en afvalstoffenheffing Er is nader gekeken naar de kostendekkendheid van rioolheffing en afvalstoffenheffing. Als uitgangspunt geldt 100% kostendekkendheid. De volgende bestaande kosten worden voor een groter aandeel toegerekend: uitvoeringskosten GBKZ, rentelasten, BTW en oninbare vorderingen. In totaal gaat het om een bedrag van ca De verhoging van de rioolheffing wordt gefaseerd in 3 jaar toegerekend. In 2015 en 2016 vindt respectievelijk een onttrekking uit de egalisatiereserve riolering plaats van en Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen. Extra afschrijven ten laste van de algemene reserve Naar aanleiding van de notitie reserves en voorzieningen weerstandsvermogen 2014, vastgesteld in de raadsvergadering van 26 juni 2014, is besloten om bij de beoordeling van het weerstandsvermogen de norm van 2,0 (met een bandbreedte van 1,8 2,2) van het benodigde weerstandsvermogen te blijven hanteren. De algemene reserve heeft per (incl. rekeningsresultaat 2013) een stand van Uitgaande van een risico-omvang van en een ratio weerstandsvermogen van 2,0 (met een bandbreedte van 1,8 2,2) is een algemene reserve benodigd van maximaal miljoen (2,2 x ). Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Voorgesteld wordt een surplus van in te zetten door met dit geld materiële vaste activa op onderwijsinvesteringen af te boeken waardoor een structureel lagere afschrijvingslast ontstaat vanaf In de begroting 2015 is hiervoor structureel een taakstelling opgenomen van

12 Bezuinigingsmaatregelen vanaf 2016 (ter kennisname): Ter realisatie van een sluitende meerjarenbegroting zijn de volgende aanvullende maatregelen vanaf 2016 opgenomen: Herijking subsidiebeleid/huisvesting bibliotheek Conform het collegeakkoord wordt het subsidiebeleid herijkt. Een grove inschatting is dat dit in 2016 ca zal opleveren, oplopend naar in Inzet onderwijsreserveringen/overdracht buitenonderhoud scholen. Uit de meicirculaire 2014 blijkt dat de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van scholen (behalve nieuwbouw en renovaties) met ingang van 2015 overgaat van gemeenten naar scholen. Hiervoor worden gemeenten gekort met 158 miljoen in het gemeentefonds. Voor Heemstede betekent dit een structurele korting van ca De ontvangen gelden voor onderwijshuisvesting worden in Heemstede jaarlijks gestort in de voorziening en reserve onderwijshuisvesting. Deze gelden dienen ter dekking van de kapitaallasten voortvloeiende uit (gedane) investeringen in onderwijshuisvesting. Wij zijn voornemens om de algemene reserve in te zetten voor het extra afschrijven van deze onderwijsinvesteringen. De omvang van de voorziening en reserve onderwijshuisvesting bedraagt ca. 2,3 miljoen. De mogelijkheid bestaat deze (incidentele) gelden ook in te zetten voor het afboeken van materiële vaste activa. Een inschatting is dat met deze maatregelen in totaliteit een voordeel kan worden gerealiseerd van ca Definitieve besluitvorming hieromtrent zal pas plaatsvinden als de gevolgen van deze wetswijziging inzichtelijk zijn. 12

13 Taakstelling Stedin/Eneco Zoals aangegeven wordt een belangrijke deel van het tekort veroorzaakt door een lagere dividend van Eneco als gevolg van het methodebesluit. Wij zullen ons als aandeelhouder inzetten om Stedin/Eneco ertoe te bewegen ook kritisch te kijken naar de uitgaven die Eneco maakt om daarmee de daling van de winst van het bedrijf en daarmee de daling van de dividenduitkering te beperken. Als taakstelling nemen we hiervoor een bedrag op van in 2016 oplopend naar in Het dividend van Eneco staat (meerjarig) geraamd op programma 10. Begrotingsbeeld 2015 De begroting 2015 van de gemeente Heemstede heeft een omzet (lasten en baten) van In de volgende grafieken wordt zichtbaar waaraan we deze gelden uitgeven (lasten 2015 per programma) en wat er binnen komt (baten 2015 per soort). Lasten 2015 Bestuur en dienstverlening Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Voorzieningen Werk en inkomen Maatschappelijke zorg Groen en openbare ruimte Ruimtelijk ordening Duurzaamheid en reiniging Financiën (incl begrotingsresultaat) Baten 2015 Lokale heffingen Huren en pachten Dividenden Algemene uitkering Rijksvergoedingen Overige

14 Lokale lastenontwikkeling Onroerende zaakbelasting Voor 2015 wordt de OZB-opbrengst, conform de bijgestelde begrotingsuitgangspunten, verhoogd met 1,5% ter compensatie van de inflatie. De definitieve OZB-tarieven 2015 worden, conform het vastgestelde gemeentelijke beleid, bepaald door de inflatiecorrectie alsmede de ontwikkeling van de belastingcapaciteit (met name waardeontwikkeling woningen). De gegevens over de waardeontwikkeling van het onroerend goed in Heemstede zijn ten tijde van het schrijven van deze begroting nog niet beschikbaar. Dit betekent dat in deze Programmabegroting wel de begrote OZB-opbrengst voor 2015 is opgenomen (incl. de 1,5% verhoging a.g.v. inflatiecorrectie), maar nog niet de OZB-tarieven De definitieve vaststelling van de tarieven voor 2015 vindt immers niet in de begrotingsraad plaats maar in de raadsvergadering van december 2014 na vaststelling van de belastingverordening Rioolheffing Het tarief voor 2015 is bepaald op 195,83 (in 2014: 189,03). De toename wordt veroorzaakt door uitvoering te geven aan de gewijzigde financieringsmethodiek bij rioolinvesteringen zoals besloten in de raad van 27 juni 2013 en het toerekenen van meer bestaande kosten aan de rioolexploitatie. De stijging van het tarief is getemporiseerd door de inzet van de egalisatiereserve riolering. Afvalstoffenheffing De hoogte van het tarief 2015 (240 liter rolemmer) bedraagt 252,72 (in 2014: 247,20). Naast de inflatiecorrectie wordt de stijging met name veroorzaakt door meer bestaande kosten toe te rekenen aan de afvalexploitatie. 14

15 Recapitulatie woonlasten voor burgers Heemstede in 2014 en In de hierna gepresenteerde tabel zijn de woonlasten voor 2014 en 2015 weergegeven waarbij als uitgangspunt een meerpersoonshuishouden is gehanteerd met een eigen woning en een gemiddeld WOZ-waarde (peildatum : ). Belastingsoort mutatie t.o.v OZB ,5% (o.b.v. gemiddelde woz waarde woning 2014: ; bron: GBKZ) Rioolheffing ,6% (incl. gewijzigde financieringssystematiek rioolinvesteringen en extra toerekenen van ca aan kosten) Afvalstoffenheffing ,2% (o.b.v. 240 liter rolemmer en extra toerekening kosten ) Totaal ,2% De woonlasten voor huishoudens met een eigen woning nemen in 2015 met gemiddeld 2,2% toe ten opzichte van In geld uitgedrukt gaat het dan om een bedrag van 18. De OZB stijgt met 1,5%, de rioolheffing stijgt met 3,6% en de afvalstoffenheffing met 2,2%. Rekening houdend met een inflatiecorrectie van 1,5% betekent dit, dat de woonlasten reëel gezien toenemen met 0,7% voor een gezin in een woning met een gemiddelde WOZ-waarde. De woonlasten voor huishoudens met een huurwoning blijven beperkt tot de afvalstoffenheffing, die met 2,2% stijgt. Rekening houdend met de inflatiecorrectie is sprake van een stijging van 0,7%. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen. 15

16 De uitkomsten van de meerjarenbegroting Hierna treft u het meerjarenperspectief voor de periode 2016 tot en met 2018 aan. 16

17 Uitgangspunten begroting Een overzicht van de uitgangspunten aan de hand waarvan de begroting 2015 en de meerjarenbegroting zijn opgesteld. In het kort noemen wij de belangrijkste: Loonkostenstijging (t.o.v. vorig jaar) (Op basis van de nieuw opgestelde CAO is voor 2015 rekening gehouden met 1,2% stijging sociale lasten/generieke loonstijging. Daarnaast leiden de periodieke verhogingen tot een verhoging van ongeveer 0,4%). Prijsstijging (t.o.v. vorig jaar) (De prijsstijging voor 2015 is ingeschat op 1,5%. Deze prijsstijging is verwerkt in de budgetten voor zover er sprake is van contractuele verplichtingen. (Het restant is ingezet ter dekking van de bezuiniging op de bedrijfsvoering). Stijging overige inkomsten en leges (t.o.v. vorig jaar) (Betreft een gewogen gemiddelde van de loon- en prijsstijging) 1,6% 1,5% 1,5% Index investeringskredieten/budgetten infrastructuur (o.b.v. CROW-normen) (De investeringskredieten worden niet geïndexeerd, de laatst bekende procentuele aanpassing bedraagt -0,7%) Index huren 1,5% Meerjarenbegroting peil 1 januari 2015 Aantal productieve uren: binnendienst buitendienst Rente langlopende geldleningen vanaf ,0% Besluitvorming Aan de raad wordt voorgesteld: De programmabegroting 2015 voor de jaarschijf 2015, op basis van lasten en baten, per programma vast te stellen; De kredieten 2015 conform punt A, uit de bijlage 3.2 overzicht kredieten 2015 beschikbaar te stellen; De extra afschrijving van ten laste van de algemene reserve te verwerken door middel van een begrotingswijziging 2014 en de effecten voor 2015 mee te nemen in de voorjaarsnota 2015; Kennis te nemen van de meerjarenbegroting ,0% 17

18 Toelichting 2e beslispunt: De investeringen voor 2015 worden geautoriseerd bij de vaststelling van de begroting. Afzonderlijke investeringskredieten autoriseren is daardoor niet meer nodig. Investeringen die lopende het jaar naar voren komen, dienen uiteraard lopende het jaar alsnog te worden geautoriseerd. Nadat de kredieten door de raad zijn geautoriseerd, worden deze vervolgens via een collegebesluit ter beschikking gesteld aan de ambtelijke organisatie. Tevens wordt op dat moment de vakcommissie over dit besluit geïnformeerd. Het spreekt voor zich dat bij grote investeringen en/of politiek belangrijke investeringen de raad nauw zal worden betrokken. De lijst met ter beschikking te stellen kredieten treft u aan in bijlage 3.2. Wettelijke termijnen indienen begroting Voorafgaand aan ieder begrotingsjaar moet de gemeenteraad een begroting vaststellen. Deze begroting 2015 moet voor 15 november 2014 aan de toezichthouder, in casu de provincie Noord Holland, worden aangeboden. 18

19 Opbouw programma s Programma 1. Bestuur en dienstverlening 2015 Programma 2. Veiligheid 2015 Programma 3. Verkeer vervoer en waterstaat 2015 Programma 4. Onderwijs sport en cultuur 2015 Programma 5. Werk en inkomen 2015 Programma 6. Maatschappelijke zorg 2015 Programma 7. Groen en openbare ruimte 2015 Programma 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 2015 Programma 9. Duurzaamheid en reiniging 2015 Programma 10. Financiën en dekkingsmiddelen 2015 Recapitulatie programma s 19

20 Opbouw programma s Inleiding Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV) dient een begroting opgesteld te worden die bestaat uit programma s en paragrafen. Voorts dienen de ramingen voor het komende begrotingsjaar (2015) en drie daaropvolgende jaren ( ) in beeld gebracht te worden. Ook is het verplicht om de jaarrekeningcijfers van het voorgaande jaar (2013) en het lopende jaar (2014) op te nemen. In de begroting 2015 van de gemeente Heemstede wordt gewerkt met 10 programma s en 7 paragrafen. De programma s zijn als volgt ingedeeld: Hierin wordt aangegeven wat er in het collegeakkoord wordt gesteld over het betreffende programma en welke ambities daaruit voortvloeien. Daarnaast wordt aangegeven welke beleidsnotities en verordeningen op de uitvoering van het programma van toepassing zijn. Per programma wordt het beleid voor 2015 vertaald in een aantal beleidsdoelstellingen, waaronder doelstellingen die specifiek voortvloeien uit het collegeprogramma. De doelstellingen zijn vervolgens vertaald in concrete activiteiten. De doelstellingen worden zoveel mogelijk concreet geformuleerd en vervolgens voorzien van te leveren prestaties/indicatoren. 20

21 Bij dit onderdeel wordt aangegeven welke kosten en opbrengsten in 2015 zijn gemoeid met de uitvoering van het programma, voorzien van een financiële toelichting. Bij deze toelichting worden de mutaties tussen de begroting 2014 (inclusief begrotingswijzigingen t/m de voorjaarsnota 2014) en 2015 uiteengezet. Voorts is aangegeven wat de financiële verwachtingen zijn voor de jaren Tevens zijn de voorgenomen investeringen voor de jaren bij dit onderdeel opgenomen. Daarnaast wordt in de paragrafen via dwarsdoorsneden ingegaan op belangrijke beheersmatige aspecten die niet onder één programma vallen. Opgenomen zijn de voorgeschreven paragrafen: lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid. 21

22 Programmabegroting Bestuur en dienstverlening Portefeuillehouder: Marianne Heeremans 22

23 Programma 1. Bestuur en dienstverlening Wij zetten ons in voor een bestendig, collegiaal en transparant bestuur. Beleidsnota s: Communicatienota Samenwerkingsnota Bloemendaal - Heemstede 23

24 Programma 1. Bestuur en dienstverlening Beleidsdoel 1. Burgers betrekken bij besluitvorming Activiteiten: Inwoners van Heemstede moeten actief betrokken worden bij de bestuurlijke besluitvorming. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk mensen meedoen en dat de drempel om deel te nemen laag is. Het huidige participatiebeleid wordt eind 2014 herijkt. De uitgangspunten hiervan zullen in 2015 doorgevoerd worden. We zullen per initiatief/project bij aanvang bepalen wie belanghebbenden zijn, hoe de rolverdeling is tussen gemeente en samenleving en welke vorm van participatie gewenst is. Beleidsdoel 1. Burgers betrekken bij besluitvorming 2. Stimuleren burgerinitiatieven 3. Integraal samenwerken 4. Excellente dienstverlening met menselijke maat 24

25 Programma 1. Bestuur en dienstverlening Beleidsdoel 2. Stimuleren burgerinitiatieven Activiteiten: Initiatieven vanuit onze inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties worden aangemoedigd en omarmd. In 2015 geeft de gemeente actief invulling aan overheidsparticipatie. Zo krijgen we zicht op welke maatschappelijke initiatieven spelen en hoe wij burgers kunnen helpen om deze van de grond te krijgen. In 2014 is binnen de organisatie de leergang overheidsparticipatie gestart. Deze wordt in 2015 verder uitgerold met als doel medewerkers voor te bereiden op hun toekomstige rol en vaardigheden in hun contacten met de samenleving. Beleidsdoel 1. Burgers betrekken bij besluit vorming 2. Stimuleren burgerinitiatieven 3. Integraal samenwerken 4. Excellente dienstverlening met menselijke maat 25

26 Programma 1. Bestuur en dienstverlening Beleidsdoel 3. Integraal samenwerken Beleidsdoel 1. Burgers betrekken bij besluit vorming 2. Stimuleren burgerinitiatieven 3. Integraal samenwerken 4. Excellente dienstverlening met menselijke maat Activiteiten: Samenwerken in netwerken De huidige (complexe) maatschappelijke vraagstukken vragen om een integrale benadering waarbij vanuit verschillende invalshoeken en in samenhang aan oplossingen gewerkt wordt. Steeds meer werkt de gemeente binnen relevante netwerken actief samen met andere gemeenten en maatschappelijke partners. Dit geldt voor alle beleidsterreinen, maar zeker voor het sociale domein waar de gemeente nauw samenwerkt om de nieuwe taken vorm te geven. Hierbij dienen de succesvolle invoeringen van het Wmo-loket en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) als voorbeeld. Samenwerken met Bloemendaal De ambtelijke samenwerking met Bloemendaal moet leiden tot het waarborgen van continuïteit, versterking van de professionaliteit, het verbeteren van de dienstverlening of hogere efficiency. Na de bedrijfsvoering zijn inmiddels ook de samenwerkingsopties verkend voor alle andere werkvelden. De uitkomsten hiervan waren tijdens het opstellen van deze begroting (juli 2014) nog niet bekend. Voor 2015 staat gepland om deze uitkomsten, die per team/werkveld verschillend zijn, na bestuurlijke goedkeuring door te voeren. Link naar paragraaf 6. Verbonden partijen. 26

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Programmabegroting 2012

Programmabegroting 2012 Programmabegroting 2012 Programmateksten en paragrafen Gemeente Stichtse Vecht 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Uiteenzetting financiële positie... 7 Leeswijzer... 17 Programma's Programma 1. Bestuur & Dienstverlening...

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Postbus 2000 3760 CA Soest

Postbus 2000 3760 CA Soest Begroting 2014 incl. m e e r j a r e n r a m ingen 2 015-2017 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 2. Financiële positie Algemeen 4 Meerjarenraming 2013 2015 5 Bezuinigen en.investeren

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 2. Financiële positie 4 Meerjarenraming 2016 tot en met 2018 6 Ombuigingen 1 e t/m

Nadere informatie

Programmabegroting 2013-2016

Programmabegroting 2013-2016 Programmabegroting 2013-2016 November 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Leeswijzer... 5 Hoofdstuk 1 Inleiding... 7 1.1 Aanbieding... 9 1.2 Raadsbesluiten met consequenties voor het meerjarenperspectief...

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

Begroting 2011-2014. Stad met een hart

Begroting 2011-2014. Stad met een hart Begroting 2011-2014 Stad met een hart 2 Begroting 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 4 Inleiding 4 De Amersfoortse begroting 6 2. Financiële toelichting 9 1. De begrotingsramingen 2011-2014

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Aangepaste versie naar aanleiding van de vaststelling door de gemeenteraad op 11 november 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanbiedingsbrief...3 1 Inleiding...5

Nadere informatie

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93 Inhoudsopgave I INLEIDING... 2 II JAARVERSLAG......... 10 PROGRAMMAVERANTWOORDING..... 11 Algemeen Bestuur en Organisatie.... 12 Openbare Orde en Veiligheid.... 29 Verkeer en Vervoer..... 39 Economie en

Nadere informatie

Procesnota 2016. (15uit26655)

Procesnota 2016. (15uit26655) Procesnota 2016 (15uit26655) 2 PROCESNOTA 2016 1. Inleiding Voor u ligt de procesnota 2015. le kaders voor de komende jaren. Het is de opmaat voor de Programmabegroting 2016, die wij de raad in november

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

gemeente Goes Perspectiefbrief 2014

gemeente Goes Perspectiefbrief 2014 gemeente Goes Perspectiefbrief 2014 www.goes.nl 2 Inhoudsopgave Aanbieding perspectiefbrief 3 Financieel perspectief 5 Financiële uitgangspunten 9 Landelijke en regionale ontwikkelingen 13 Status bezuinigingen

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Kadernota 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aanbieding... 3 Financieel perspectief... 7 Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Programma: 2. Openbare orde en Veiligheid... 16 Programma: 3. Verkeer

Nadere informatie

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 Programmabegroting 2015-2018 Inhoudsopgave 1 Op eigen kracht, samen verder...3 2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 3 Leeswijzer...17 4 Beleidsbegroting...

Nadere informatie

balgemeenbestuur Openbareorde&veiligheid Verkeervervoerenw aterstaat EconomischeZaken Onderwijs CultuurenRecreatie

balgemeenbestuur Openbareorde&veiligheid Verkeervervoerenw aterstaat EconomischeZaken Onderwijs CultuurenRecreatie balgemeenbestuurbestuursorganenbestuursondersteuningb&wburgerzakenbestuurlijkesamenwe rkingbestuursondersteuningraad&rekenkameropenbareorde&veiligheidbrandweer&rampenbes trijdingopenbareordeenveiligheidopsporing&ruimingconventioneleexplosievenverkeervervoerenw

Nadere informatie

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS...

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS... INHOUDSOPGAVE Blz. VOORWOORD BIJ DE JAARREKENING............5 ACCOUNTANTSVERKLARING............7 LEESWIJZER............9 JAARVERSLAG............13 GEMEENTEBESTUUR............21 KERNGEGEVENS...............25

Nadere informatie