Programmabegroting 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmabegroting 2015"

Transcriptie

1 Programmabegroting 2015 Light versie:

2 Voorwoord begroting 2015 Hierbij biedt het nieuwe college zijn eerste begroting 2015 (en de meerjarenbegroting ) aan. Om de leesbaarheid en toegankelijkheid te verbeteren is gekozen voor een nieuwe, digitale opzet met bondige teksten waar op een gebruiksvriendelijke wijze doorheen gebladerd kan worden. De afgelopen jaren hebben landelijk en ook in Heemstede in het teken van bezuinigingen gestaan. Door de economische tegenwind moest het Rijk stevige maatregelen nemen om de financiële huishouding niet volledig te laten ontsporen en de gemeenten moesten daaraan (terecht) een bijdrage leveren. In Heemstede is er in de afgelopen jaren daarom ruim 11% bezuinigd op de begroting. Een bedrag van 4,9 miljoen euro. Dit bedrag is voor ruim 90% gerealiseerd met bezuinigingen en voor de rest met lastenverzwaring. Vooral het verder kostendekkend maken van riool en afvalstoffenheffing hebben een groter deel van de kosten bij de gebruiker neergelegd. Ondanks deze zeer stevige inspanning liet de meerjarenbegroting nog een gat zien van oorspronkelijk 2,2 miljoen euro, inmiddels na verwerking van de meicirculaire 2014, geslonken naar 1,8 miljoen euro. Dat gat is in deze begroting voor 2015 en de jaren daarna meerjarig geheel gedicht. Dit is opnieuw gelukt zonder verhoging van de OZB (anders dan indexatie). Wel stijgen de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Deels door het ingezette proces van kostendekkendheid af te maken en deels vanwege autonome ontwikkelingen, zoals klimaat en milieu, die hogere eisen stellen aan deze voorzieningen. Een groot deel van de bezuinigingen (ruim een derde) wordt intern door het gemeentelijk apparaat opgelost. Geen kleine opgave na eerdere bezuinigingen en alleen haalbaar dankzij de hoge kwaliteit van de organisatie. De (ambtelijke) organisatie van de gemeente Heemstede zal nog een grote slag maken om te voorkomen dat lasten moeten worden verzwaard of op voorzieningen moet worden bezuinigd. 2

3 Een tweede grote bijdrage aan het sluitend maken van de meerjarenbegroting wordt geleverd door het inzetten van de royale reserves die de afgelopen jaren zijn opgebouwd. Ook in de afgelopen moeilijke jaren was het resultaat aan het einde van het jaar positief. Dit biedt de mogelijkheid om de (te) volle reserves terug naar de burger te laten vloeien. Nu het gemeentelijke huishoudboekje weer op orde is, kunnen we ook vol optimisme kijken naar het beleid dat de komende periode moet worden vormgegeven. De drie decentralisaties vormen daarvan de hoofdmoot. We ontvangen 8 miljoen euro via een integratie-uitkering sociaal domein, waarvan 6 miljoen euro aan extra middelen voor de uitvoering van de nieuwe zorgtaken. Aan de vaststelling van deze begroting 2015 door de gemeenteraad in november 2014 gaat het vaststellen van het beleid voor de decentralisaties in oktober vooraf. Uitgangspunt is het beleid vorm te geven binnen de gegeven budgetten. Het college verwacht dat we in Heemstede hiertoe in staat zijn. Tenslotte zijn in deze begroting de financiële consequenties van het nieuwe collegeakkoord ingevuld. Zo is er geld uitgetrokken voor het weer vervangen van dode bomen in de woonwijken, wordt de voorgenomen verhoging van de parkeertarieven ongedaan gemaakt en wordt er extra geld ingezet voor het minimabeleid. Als de begroting de komende jaren meer ruimte laat zien zal dit geld allereerst worden ingezet ten bate van de kwaliteit van de openbare ruimte in Heemstede onder het bekende motto: schoon, heel en veilig. Deze begroting is een voorstel van het college aan de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist als hoogste orgaan binnen de gemeente uiteindelijk waaraan het belastinggeld wordt uitgegeven. Hiertoe zal de begroting in november in een openbare vergadering besproken worden waarbij de raad wijzigingen kan indienen en aanvullende verzoeken kan doen aan het college. Hierover zal vervolgens door de gemeenteraad gestemd worden. 3

4 vlnr. Pieter van de Stadt (wethouder VVD), Remco Ates (wethouder HBB), Christa Kuiper (wethouder CDA), Willem van den Berg (gemeentesecretaris), Marianne Heeremans (burgemeester) 4

5 Inleiding Een reëel sluitende meerjarenbegroting De belangrijkste (financiële) ontwikkelingen en risico s Strategie oplossen financieel tekort Begrotingsbeeld 2015 Recapitulatie woonlasten voor burgers Heemstede in 2014 en 2015 De uitkomsten van de meerjarenbegroting Uitgangspunten begroting Besluitvorming Wettelijke termijnen indienen begroting 5

6 Inleiding begroting 2015 Conform het collegeakkoord is de Programmabegroting 2015 op een nieuwe, digitale wijze vormgegeven. Bovendien is de programma-indeling enigszins aangepast overeenkomstig de indeling gehanteerd in het collegeakkoord. De doelstelling is de inzichtelijkheid van de begroting hiermee te verbeteren. In deze inleiding wordt op hoofdlijnen inzicht geboden in de begroting voor het komende jaar (2015) en de drie daarop volgende jaren ( ). Deze Programmabegroting omvat de 10 programma s, waar de beleidsvoornemens voor 2015 worden toegelicht, en 7 wettelijk verplichte paragrafen. Daarnaast zijn 14 bijlagen bijgevoegd. Een reëel sluitende meerjarenbegroting De voorliggende begroting 2015 en de meerjarenbegroting laten het volgende beeld zien: Financieel tekort Oplossingen/bezuinigingen: 1. bedrijfsvoering doorwerking korting onderwijshuisvesting kostendekkenheid riool- en afvalstoffenheffing inzet surplus algemene reserve tbv extra afschrijven stelposten voor: -herijking subsidiebeleid/huisvesting bibliotheek overdracht buitenonderhoud naar scholen/ inzet voorziening en reserve onderwijshuisvesting taakstelling Stedin/Eneco Uitkomst meerjarenbegroting

7 De meerjarenbegroting laat een reëel sluitend beeld zien. De uitkomst is iets positiever dan die genoemd in de kadernota (incl. erratum). Dit wordt met name veroorzaakt door dat wij recentlijk, op basis van de halfjaar cijfers van Eneco, het verwachte dividend 2014 (uit te betalen in 2015) positief hebben bijgesteld met , naar De jaarschijf 2015 wordt vastgesteld in de begrotingsraad van november De jaarschijven worden in de begrotingsraad door de raad voor kennisgeving aangenomen. De belangrijkste (financiële) ontwikkelingen en risico s. Rijksbezuinigingen en de overige effecten uit de meicirculaire 2014 De gepresenteerde tekorten worden voor een groot deel veroorzaakt door de rijksbezuinigingen voortvloeiende uit het Regeerakkoord Rutte 2. In deze programmabegroting zijn de effecten van de meicirculaire 2014 verwerkt. Dit betekent dat o.a. de generieke korting op de onderwijshuisvesting, de korting van de integratie-uitkering WMO, de extra gelden voor intensivering armoedebeleid, de korting als gevolg van overdracht buitenonderhoud scholen (behalve renovatie en nieuwbouw) van gemeenten naar scholen en de herverdeeleffecten (1e fase) als gevolg van groot onderhoud aan het gemeentefonds zijn verwerkt. Het herverdeeleffect groot onderhoud voor 2016 (2e fase) zal waarschijnlijk pas in de meicirculaire 2015 bekend worden gemaakt. In het erratum bij de kadernota is de raad reeds geïnformeerd over de financiële effecten van de meicirculaire Dividend Eneco Een tweede belangrijke oorzaak van het tekort betreft het dividend Eneco. In het ontwerp methodebesluit ACM (Autoriteit Consument en Markt) worden de maximaal toegestane inkomsten en tarieven vastgelegd voor de netwerkbeheerders van gas- en elektriciteitsnetwerk. De nieuwe wetgeving leidt ertoe dat Eneco de netbeheerkosten, welke zij doorberekent aan de burger, moet verlagen. Dit leidt tot daling van de winst van Eneco en daarmee tot een lagere dividenduitkering aan de aandeelhouders, waaronder de gemeente Heemstede. De verwachting is dat dit nadeel zich fasegewijs in 3 jaar zal manifesteren. Het dividend 2013 (te ontvangen in 2014) van Eneco bedraagt Recentelijk is op basis van halfjaar cijfers 2014 een dividend 2014 (uit te betalen in 2015) geprognosticeerd van In 2016 en 2017 is in de meerjarenbegroting een verdere daling geraamd van respectievelijk en

8 Decentralisaties sociaal domein Met ingang van 2015 worden 3 grote taken en bevoegdheden in het sociaal domein naar gemeenten gedecentraliseerd: de WMO/AWBZ, de jeugdzorg en de participatiewet. Deze decentralisaties gaan gepaard met bezuinigingen. De decentralisatie van de gelden van het Rijk naar de gemeente vindt plaats via een integratie-uitkering sociaal domein. Een integratie-uitkering is een tijdelijke uitkering vanuit het gemeentefonds gebaseerd op voorlopige (vergoedings)maatstaven. Een integratie-uitkering voorziet in een geleidelijke overgang naar de algemene uitkering. Hiermee worden grote financiële herverdeel effecten voorkomen. De verwachting is dat de integratie-uitkering sociaal domein vanaf 2015 voor 3 jaar wordt verstrekt en dan overgaat naar de algemene uitkering. De integratie-uitkering sociaal domein kan door een gemeente naar eigen inzicht worden ingezet. De gemeente Heemstede ontvangt voor de decentralisatie van taken in het kader van WMO/AWBZ , voor de jeugdzorg en voor de uitvoering van de Participatiewet Deze inkomsten staan verantwoord op programma 10. In deze begroting wordt er vanuit gegaan dat deze gelden toereikend zijn om het Heemsteedse beleid (incl. uitvoeringskosten) te kunnen betalen. Een voorstel hierover wordt in het najaar 2014 voorgelegd aan de raad. In afwachting hiervan is voor de nieuwe taken voor WMO/AWBZ en jeugdzorg een gelijk bedrag aan uitgaven opgenomen bij programma 10. Na vastelling van het beleidskader door de raad worden de kosten door middel van een begrotingswijziging overgeheveld naar programma 6. De effecten van de nieuwe participatiewet zijn verwerkt op programma 5. De lasten in het kader van de Participatiewet staan (en stonden al) verantwoord op programma 5. Bij de toelichting op de cijfers bij de programma s worden de cijfermatige mutaties als gevolg van de decentralisaties nader toegelicht. CAO voor gemeenteambtenaren De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en de vakbonden hebben een principeakkoord gesloten over een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren. De salarissen worden per 1 oktober verhoogd met 1% en per 1 april 2015 met 50 (bruto) per maand. In oktober 2014 volgt een eenmalige uitkering van 350 (bruto). Concreet vertaald voor de gemeente Heemstede komt dit voor 2014 en 2015 overeen met een generieke loonstijging van respectievelijk 1% en 1,2% op jaarbasis. Dit is lager dan in de kadernota geprognosticeerd. Overeenkomstig zijn ook de uitgangspunten aangepast op basis waarvan deze (meerjaren)begroting is opgesteld. 8

9 De financiële vertaling van het collegeakkoord Extra inzet minimabeleid Er is structureel opgenomen voor stimulering minimabeleid. In 2014 zal een separate notitie over minimabeleid worden voorgelegd aan de raad, waarin ook wordt aangegeven hoe dit budget zal worden aangewend. Deze gelden worden gedekt uit de extra gelden die de gemeenten vanuit het gemeentefonds ontvangen voor armoedebeleid. Vervanging zieke en dode bomen in woonwijken Er is structureel een extra budget van opgenomen voor vervanging van zieke en dode bomen in woonwijken. Niet verhogen van de parkeertarieven met ingang van 2015 Met ingang van 2015 was rekening gehouden met een meeropbrengst van als gevolg van de verhoging van de parkeertarieven van 1,50 naar 2,--. Conform het collegeakkoord is deze verhoging van de parkeertarieven, en daarmee de extra opbrengst, geschrapt. Beheer openbare ruimte Wanneer de financiële ruimte het toe laat, zal eerst geïnvesteerd worden in infrastructuur en groenonderhoud. Daarnaast vindt een heroverweging plaats van eerdere doorgevoerde bezuinigingen op het gebied van beheer openbare ruimte. Zwembad Het college is van mening dat het zwembad behoort tot de basisvoorzieningen van Heemstede. Er zal een plan worden gemaakt om deze voorziening te behouden, waarbij waar mogelijk private/ commerciële partijen betrokken worden. De kosten van het huidige zwembad staan verantwoord in de (meerjaren)begroting. Naar aanleiding van het nog op te stellen plan zal beoordeeld worden of deze gelden toereikend zijn. 9

10 Strategie oplossen financieel tekort Om een sluitende meerjarenbegroting te realiseren wordt in eerste instantie bezuinigd op de bedrijfsvoering. Hiermee wordt een aanzienlijk deel van de tekorten opgelost. Het college vindt het niet wenselijk dat verder bezuinigd wordt op het onderhouds-/voorzieningenniveau binnen de gemeente. Echter de omvang van het voorliggend financieel tekort vraag wel om substantiële maatregelen. Derhalve wordt voorgesteld een rijksbezuiniging op onderwijshuisvesting direct door te vertalen in de Heemsteedse budgetten, een groter deel van bestaande kosten toe te rekenen aan de riool- en afvalstoffenheffing en het surplus uit de algemene reserve in te zetten ten behoeve van extra afschrijven van bestaande activa. Deze bezuinigingen zijn concreet en leiden per direct tot financiële voordelen. Thans wordt elk van deze maatregelen toegelicht. Bezuinigingsmaatregelen vanaf 2015 (ter besluitvorming) Bedrijfsvoering Evenals in de voorgaande bezuinigingsrondes wordt ook vanuit de bedrijfsvoering een bijdrage geleverd aan de bezuinigingen. De inventarisatie van bezuinigingsmogelijkheden in de bedrijfsvoering laat een besparingspotentieel zien dat oploopt van in 2015 tot vanaf Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering. Generieke korting onderwijshuisvesting De gemeente wordt via het gemeentefonds vanaf 2015 gekort met een bedrag van ca voor onderwijshuisvesting. De gelden die in het gemeentefonds voor de onderwijshuisvesting worden ontvangen worden grosso modo geoormerkt binnen de Heemsteedse begroting door deze toe te voegen aan de huisvestingsreserve/-voorziening onderwijs. Uitgangspunt van het collegeprogramma is dat budgetten taakstellend zijn. Derhalve is deze korting 1 op 1 doorvertaald door de stortingen in de huisvestingsreserve/-voorziening onderwijs navenant te verlagen. Toegevoegd wordt, dat in het kader van de bezuinigingen , de storting in de huisvestingsreserve/-voorziening onderwijs tot 2017 reeds verlaagd is met

11 Kostendekkendheid riool en afvalstoffenheffing Er is nader gekeken naar de kostendekkendheid van rioolheffing en afvalstoffenheffing. Als uitgangspunt geldt 100% kostendekkendheid. De volgende bestaande kosten worden voor een groter aandeel toegerekend: uitvoeringskosten GBKZ, rentelasten, BTW en oninbare vorderingen. In totaal gaat het om een bedrag van ca De verhoging van de rioolheffing wordt gefaseerd in 3 jaar toegerekend. In 2015 en 2016 vindt respectievelijk een onttrekking uit de egalisatiereserve riolering plaats van en Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen. Extra afschrijven ten laste van de algemene reserve Naar aanleiding van de notitie reserves en voorzieningen weerstandsvermogen 2014, vastgesteld in de raadsvergadering van 26 juni 2014, is besloten om bij de beoordeling van het weerstandsvermogen de norm van 2,0 (met een bandbreedte van 1,8 2,2) van het benodigde weerstandsvermogen te blijven hanteren. De algemene reserve heeft per (incl. rekeningsresultaat 2013) een stand van Uitgaande van een risico-omvang van en een ratio weerstandsvermogen van 2,0 (met een bandbreedte van 1,8 2,2) is een algemene reserve benodigd van maximaal miljoen (2,2 x ). Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Voorgesteld wordt een surplus van in te zetten door met dit geld materiële vaste activa op onderwijsinvesteringen af te boeken waardoor een structureel lagere afschrijvingslast ontstaat vanaf In de begroting 2015 is hiervoor structureel een taakstelling opgenomen van

12 Bezuinigingsmaatregelen vanaf 2016 (ter kennisname): Ter realisatie van een sluitende meerjarenbegroting zijn de volgende aanvullende maatregelen vanaf 2016 opgenomen: Herijking subsidiebeleid/huisvesting bibliotheek Conform het collegeakkoord wordt het subsidiebeleid herijkt. Een grove inschatting is dat dit in 2016 ca zal opleveren, oplopend naar in Inzet onderwijsreserveringen/overdracht buitenonderhoud scholen. Uit de meicirculaire 2014 blijkt dat de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van scholen (behalve nieuwbouw en renovaties) met ingang van 2015 overgaat van gemeenten naar scholen. Hiervoor worden gemeenten gekort met 158 miljoen in het gemeentefonds. Voor Heemstede betekent dit een structurele korting van ca De ontvangen gelden voor onderwijshuisvesting worden in Heemstede jaarlijks gestort in de voorziening en reserve onderwijshuisvesting. Deze gelden dienen ter dekking van de kapitaallasten voortvloeiende uit (gedane) investeringen in onderwijshuisvesting. Wij zijn voornemens om de algemene reserve in te zetten voor het extra afschrijven van deze onderwijsinvesteringen. De omvang van de voorziening en reserve onderwijshuisvesting bedraagt ca. 2,3 miljoen. De mogelijkheid bestaat deze (incidentele) gelden ook in te zetten voor het afboeken van materiële vaste activa. Een inschatting is dat met deze maatregelen in totaliteit een voordeel kan worden gerealiseerd van ca Definitieve besluitvorming hieromtrent zal pas plaatsvinden als de gevolgen van deze wetswijziging inzichtelijk zijn. 12

13 Taakstelling Stedin/Eneco Zoals aangegeven wordt een belangrijke deel van het tekort veroorzaakt door een lagere dividend van Eneco als gevolg van het methodebesluit. Wij zullen ons als aandeelhouder inzetten om Stedin/Eneco ertoe te bewegen ook kritisch te kijken naar de uitgaven die Eneco maakt om daarmee de daling van de winst van het bedrijf en daarmee de daling van de dividenduitkering te beperken. Als taakstelling nemen we hiervoor een bedrag op van in 2016 oplopend naar in Het dividend van Eneco staat (meerjarig) geraamd op programma 10. Begrotingsbeeld 2015 De begroting 2015 van de gemeente Heemstede heeft een omzet (lasten en baten) van In de volgende grafieken wordt zichtbaar waaraan we deze gelden uitgeven (lasten 2015 per programma) en wat er binnen komt (baten 2015 per soort). Lasten 2015 Bestuur en dienstverlening Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Voorzieningen Werk en inkomen Maatschappelijke zorg Groen en openbare ruimte Ruimtelijk ordening Duurzaamheid en reiniging Financiën (incl begrotingsresultaat) Baten 2015 Lokale heffingen Huren en pachten Dividenden Algemene uitkering Rijksvergoedingen Overige

14 Lokale lastenontwikkeling Onroerende zaakbelasting Voor 2015 wordt de OZB-opbrengst, conform de bijgestelde begrotingsuitgangspunten, verhoogd met 1,5% ter compensatie van de inflatie. De definitieve OZB-tarieven 2015 worden, conform het vastgestelde gemeentelijke beleid, bepaald door de inflatiecorrectie alsmede de ontwikkeling van de belastingcapaciteit (met name waardeontwikkeling woningen). De gegevens over de waardeontwikkeling van het onroerend goed in Heemstede zijn ten tijde van het schrijven van deze begroting nog niet beschikbaar. Dit betekent dat in deze Programmabegroting wel de begrote OZB-opbrengst voor 2015 is opgenomen (incl. de 1,5% verhoging a.g.v. inflatiecorrectie), maar nog niet de OZB-tarieven De definitieve vaststelling van de tarieven voor 2015 vindt immers niet in de begrotingsraad plaats maar in de raadsvergadering van december 2014 na vaststelling van de belastingverordening Rioolheffing Het tarief voor 2015 is bepaald op 195,83 (in 2014: 189,03). De toename wordt veroorzaakt door uitvoering te geven aan de gewijzigde financieringsmethodiek bij rioolinvesteringen zoals besloten in de raad van 27 juni 2013 en het toerekenen van meer bestaande kosten aan de rioolexploitatie. De stijging van het tarief is getemporiseerd door de inzet van de egalisatiereserve riolering. Afvalstoffenheffing De hoogte van het tarief 2015 (240 liter rolemmer) bedraagt 252,72 (in 2014: 247,20). Naast de inflatiecorrectie wordt de stijging met name veroorzaakt door meer bestaande kosten toe te rekenen aan de afvalexploitatie. 14

15 Recapitulatie woonlasten voor burgers Heemstede in 2014 en In de hierna gepresenteerde tabel zijn de woonlasten voor 2014 en 2015 weergegeven waarbij als uitgangspunt een meerpersoonshuishouden is gehanteerd met een eigen woning en een gemiddeld WOZ-waarde (peildatum : ). Belastingsoort mutatie t.o.v OZB ,5% (o.b.v. gemiddelde woz waarde woning 2014: ; bron: GBKZ) Rioolheffing ,6% (incl. gewijzigde financieringssystematiek rioolinvesteringen en extra toerekenen van ca aan kosten) Afvalstoffenheffing ,2% (o.b.v. 240 liter rolemmer en extra toerekening kosten ) Totaal ,2% De woonlasten voor huishoudens met een eigen woning nemen in 2015 met gemiddeld 2,2% toe ten opzichte van In geld uitgedrukt gaat het dan om een bedrag van 18. De OZB stijgt met 1,5%, de rioolheffing stijgt met 3,6% en de afvalstoffenheffing met 2,2%. Rekening houdend met een inflatiecorrectie van 1,5% betekent dit, dat de woonlasten reëel gezien toenemen met 0,7% voor een gezin in een woning met een gemiddelde WOZ-waarde. De woonlasten voor huishoudens met een huurwoning blijven beperkt tot de afvalstoffenheffing, die met 2,2% stijgt. Rekening houdend met de inflatiecorrectie is sprake van een stijging van 0,7%. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen. 15

16 De uitkomsten van de meerjarenbegroting Hierna treft u het meerjarenperspectief voor de periode 2016 tot en met 2018 aan. 16

17 Uitgangspunten begroting Een overzicht van de uitgangspunten aan de hand waarvan de begroting 2015 en de meerjarenbegroting zijn opgesteld. In het kort noemen wij de belangrijkste: Loonkostenstijging (t.o.v. vorig jaar) (Op basis van de nieuw opgestelde CAO is voor 2015 rekening gehouden met 1,2% stijging sociale lasten/generieke loonstijging. Daarnaast leiden de periodieke verhogingen tot een verhoging van ongeveer 0,4%). Prijsstijging (t.o.v. vorig jaar) (De prijsstijging voor 2015 is ingeschat op 1,5%. Deze prijsstijging is verwerkt in de budgetten voor zover er sprake is van contractuele verplichtingen. (Het restant is ingezet ter dekking van de bezuiniging op de bedrijfsvoering). Stijging overige inkomsten en leges (t.o.v. vorig jaar) (Betreft een gewogen gemiddelde van de loon- en prijsstijging) 1,6% 1,5% 1,5% Index investeringskredieten/budgetten infrastructuur (o.b.v. CROW-normen) (De investeringskredieten worden niet geïndexeerd, de laatst bekende procentuele aanpassing bedraagt -0,7%) Index huren 1,5% Meerjarenbegroting peil 1 januari 2015 Aantal productieve uren: binnendienst buitendienst Rente langlopende geldleningen vanaf ,0% Besluitvorming Aan de raad wordt voorgesteld: De programmabegroting 2015 voor de jaarschijf 2015, op basis van lasten en baten, per programma vast te stellen; De kredieten 2015 conform punt A, uit de bijlage 3.2 overzicht kredieten 2015 beschikbaar te stellen; De extra afschrijving van ten laste van de algemene reserve te verwerken door middel van een begrotingswijziging 2014 en de effecten voor 2015 mee te nemen in de voorjaarsnota 2015; Kennis te nemen van de meerjarenbegroting ,0% 17

18 Toelichting 2e beslispunt: De investeringen voor 2015 worden geautoriseerd bij de vaststelling van de begroting. Afzonderlijke investeringskredieten autoriseren is daardoor niet meer nodig. Investeringen die lopende het jaar naar voren komen, dienen uiteraard lopende het jaar alsnog te worden geautoriseerd. Nadat de kredieten door de raad zijn geautoriseerd, worden deze vervolgens via een collegebesluit ter beschikking gesteld aan de ambtelijke organisatie. Tevens wordt op dat moment de vakcommissie over dit besluit geïnformeerd. Het spreekt voor zich dat bij grote investeringen en/of politiek belangrijke investeringen de raad nauw zal worden betrokken. De lijst met ter beschikking te stellen kredieten treft u aan in bijlage 3.2. Wettelijke termijnen indienen begroting Voorafgaand aan ieder begrotingsjaar moet de gemeenteraad een begroting vaststellen. Deze begroting 2015 moet voor 15 november 2014 aan de toezichthouder, in casu de provincie Noord Holland, worden aangeboden. 18

19 Opbouw programma s Programma 1. Bestuur en dienstverlening 2015 Programma 2. Veiligheid 2015 Programma 3. Verkeer vervoer en waterstaat 2015 Programma 4. Onderwijs sport en cultuur 2015 Programma 5. Werk en inkomen 2015 Programma 6. Maatschappelijke zorg 2015 Programma 7. Groen en openbare ruimte 2015 Programma 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 2015 Programma 9. Duurzaamheid en reiniging 2015 Programma 10. Financiën en dekkingsmiddelen 2015 Recapitulatie programma s 19

20 Opbouw programma s Inleiding Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV) dient een begroting opgesteld te worden die bestaat uit programma s en paragrafen. Voorts dienen de ramingen voor het komende begrotingsjaar (2015) en drie daaropvolgende jaren ( ) in beeld gebracht te worden. Ook is het verplicht om de jaarrekeningcijfers van het voorgaande jaar (2013) en het lopende jaar (2014) op te nemen. In de begroting 2015 van de gemeente Heemstede wordt gewerkt met 10 programma s en 7 paragrafen. De programma s zijn als volgt ingedeeld: Hierin wordt aangegeven wat er in het collegeakkoord wordt gesteld over het betreffende programma en welke ambities daaruit voortvloeien. Daarnaast wordt aangegeven welke beleidsnotities en verordeningen op de uitvoering van het programma van toepassing zijn. Per programma wordt het beleid voor 2015 vertaald in een aantal beleidsdoelstellingen, waaronder doelstellingen die specifiek voortvloeien uit het collegeprogramma. De doelstellingen zijn vervolgens vertaald in concrete activiteiten. De doelstellingen worden zoveel mogelijk concreet geformuleerd en vervolgens voorzien van te leveren prestaties/indicatoren. 20

21 Bij dit onderdeel wordt aangegeven welke kosten en opbrengsten in 2015 zijn gemoeid met de uitvoering van het programma, voorzien van een financiële toelichting. Bij deze toelichting worden de mutaties tussen de begroting 2014 (inclusief begrotingswijzigingen t/m de voorjaarsnota 2014) en 2015 uiteengezet. Voorts is aangegeven wat de financiële verwachtingen zijn voor de jaren Tevens zijn de voorgenomen investeringen voor de jaren bij dit onderdeel opgenomen. Daarnaast wordt in de paragrafen via dwarsdoorsneden ingegaan op belangrijke beheersmatige aspecten die niet onder één programma vallen. Opgenomen zijn de voorgeschreven paragrafen: lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid. 21

22 Programmabegroting Bestuur en dienstverlening Portefeuillehouder: Marianne Heeremans 22

23 Programma 1. Bestuur en dienstverlening Wij zetten ons in voor een bestendig, collegiaal en transparant bestuur. Beleidsnota s: Communicatienota Samenwerkingsnota Bloemendaal - Heemstede 23

24 Programma 1. Bestuur en dienstverlening Beleidsdoel 1. Burgers betrekken bij besluitvorming Activiteiten: Inwoners van Heemstede moeten actief betrokken worden bij de bestuurlijke besluitvorming. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk mensen meedoen en dat de drempel om deel te nemen laag is. Het huidige participatiebeleid wordt eind 2014 herijkt. De uitgangspunten hiervan zullen in 2015 doorgevoerd worden. We zullen per initiatief/project bij aanvang bepalen wie belanghebbenden zijn, hoe de rolverdeling is tussen gemeente en samenleving en welke vorm van participatie gewenst is. Beleidsdoel 1. Burgers betrekken bij besluitvorming 2. Stimuleren burgerinitiatieven 3. Integraal samenwerken 4. Excellente dienstverlening met menselijke maat 24

25 Programma 1. Bestuur en dienstverlening Beleidsdoel 2. Stimuleren burgerinitiatieven Activiteiten: Initiatieven vanuit onze inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties worden aangemoedigd en omarmd. In 2015 geeft de gemeente actief invulling aan overheidsparticipatie. Zo krijgen we zicht op welke maatschappelijke initiatieven spelen en hoe wij burgers kunnen helpen om deze van de grond te krijgen. In 2014 is binnen de organisatie de leergang overheidsparticipatie gestart. Deze wordt in 2015 verder uitgerold met als doel medewerkers voor te bereiden op hun toekomstige rol en vaardigheden in hun contacten met de samenleving. Beleidsdoel 1. Burgers betrekken bij besluit vorming 2. Stimuleren burgerinitiatieven 3. Integraal samenwerken 4. Excellente dienstverlening met menselijke maat 25

26 Programma 1. Bestuur en dienstverlening Beleidsdoel 3. Integraal samenwerken Beleidsdoel 1. Burgers betrekken bij besluit vorming 2. Stimuleren burgerinitiatieven 3. Integraal samenwerken 4. Excellente dienstverlening met menselijke maat Activiteiten: Samenwerken in netwerken De huidige (complexe) maatschappelijke vraagstukken vragen om een integrale benadering waarbij vanuit verschillende invalshoeken en in samenhang aan oplossingen gewerkt wordt. Steeds meer werkt de gemeente binnen relevante netwerken actief samen met andere gemeenten en maatschappelijke partners. Dit geldt voor alle beleidsterreinen, maar zeker voor het sociale domein waar de gemeente nauw samenwerkt om de nieuwe taken vorm te geven. Hierbij dienen de succesvolle invoeringen van het Wmo-loket en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) als voorbeeld. Samenwerken met Bloemendaal De ambtelijke samenwerking met Bloemendaal moet leiden tot het waarborgen van continuïteit, versterking van de professionaliteit, het verbeteren van de dienstverlening of hogere efficiency. Na de bedrijfsvoering zijn inmiddels ook de samenwerkingsopties verkend voor alle andere werkvelden. De uitkomsten hiervan waren tijdens het opstellen van deze begroting (juli 2014) nog niet bekend. Voor 2015 staat gepland om deze uitkomsten, die per team/werkveld verschillend zijn, na bestuurlijke goedkeuring door te voeren. Link naar paragraaf 6. Verbonden partijen. 26

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Programmabegroting 2016

Programmabegroting 2016 Programmabegroting 2016 Voorwoord Hierbij biedt het college van burgemeester en wethouders de begroting 2016, inclusief meerjarenbegroting 2017-2019, aan de gemeenteraad aan. Op hoofdlijnen zijn de cijfers

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering Memo datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering behandeld door bijlage(n) A. ter Beest 1 Onderwerp Effecten meicirculaire 2015 i.r.t. de Voorjaarsnota 2015 Geachte leden

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Vragen d66 over de begroting 2015. Vragen over de vormgeving van de begroting. - Wat heeft het digitaliseren van de begroting gekost?

Vragen d66 over de begroting 2015. Vragen over de vormgeving van de begroting. - Wat heeft het digitaliseren van de begroting gekost? Vragen d66 over de begroting 2015 Vragen over de vormgeving van de begroting - Wat heeft het digitaliseren van de begroting gekost? - Wil B&W aangeven welke doelgroep zij op het oog had bij de gewijzigde

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Bestuur en organisatie 4 Programma 2. Dienstverlening 5 Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen 6 Programma 4. Veiligheid 7 Programma 5. Openbare ruimte 8 Programma

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. I. Inleiding. II. Voorjaarsnota 2014. III. Uitgangspunten voor de begroting 2015. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren

INHOUDSOPGAVE. I. Inleiding. II. Voorjaarsnota 2014. III. Uitgangspunten voor de begroting 2015. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren INHOUDSOPGAVE I. Inleiding II. Voorjaarsnota 2014 III. Uitgangspunten voor de begroting 2015 IV. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren 4.1. Uitgangspositie 4.2. Toelichting op de mutaties 4.3. Overige

Nadere informatie

Documentnummer:*2014.37548* *2014.37548* Voorstel aan de Raad. Onderwerp : Programmabegroting 2015

Documentnummer:*2014.37548* *2014.37548* Voorstel aan de Raad. Onderwerp : Programmabegroting 2015 Documentnummer:*2014.37548* *2014.37548* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Programmabegroting 2015 Raadsvergadering : 6 november 2014 Agendapunt : 2014-109 Portefeuillehouder : M.P. Groffen Datum : 7 oktober

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling

Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling Voorstel aan de raad Nummer: B11-20215 Portefeuille: Programma: Programmaonderdeel: Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.3 Financiën Steller: R. van

Nadere informatie

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord)

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord) Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord) Financiële paragraaf aanleg Randweg Noord Inleiding De kosten gemoeid met de planvoorbereiding en aanleg

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Postbus 1 343 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 285 43 87 BIC: BNGHNL2G Nieuwegein Financiën 215-439 Contactpersoon Harry Harkema Telefoon (3) 67 18 48 E-mail H.Harkema@nieuwegein.nl

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2014-12276 Herzien Toezicht en handhaving verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen16 oktober 2014 7 oktober 2014 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad.

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Raadsvoorstel Voorstel tot vaststelling nieuwe programma-indeling per 1 januari 2015. AGENDAPUNT NO. AAN DE RAAD Samenvatting Door middel van raadsmededeling nr. 9/2014 hebben wij u geïnformeerd over de

Nadere informatie

Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de verbeterde kaderbrief 2014 vast te stellen.

Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de verbeterde kaderbrief 2014 vast te stellen. Rotterdam, 8 juli 2014 Aan de Gemeenteraad Onderwerp: Verbeterde Kaderbrief 2014 Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de verbeterde kaderbrief 2014 vast te stellen. Op welke gronden deze

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

Stelpost nog in te vullen besparingen: 2015 2016 2017 Besparing Holland Rijnland 62.500 83.375 125.000 Moderne werkgever in moderne huisvesting

Stelpost nog in te vullen besparingen: 2015 2016 2017 Besparing Holland Rijnland 62.500 83.375 125.000 Moderne werkgever in moderne huisvesting VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van april 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00021 Onderwerp: Voortgang stelposten nog in te vullen besparingen - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Op 5 februari 2015 heeft

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

a a o~co zo1~ provincie HOLLAND ZUID Gedeputeerde Staten 11 DECEMBER 2014 Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Gemeente Molenwaard

a a o~co zo1~ provincie HOLLAND ZUID Gedeputeerde Staten 11 DECEMBER 2014 Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Gemeente Molenwaard 11 DECEMBER 2014 De raad van de gemeente MOLENWAARD Postbus 5 2970 AA BLESKENSGRAAF Gemeente Molenwaard N OW N Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact A. van den Berg

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

BEGROTING 2014 PROGRAMMABEGROTING

BEGROTING 2014 PROGRAMMABEGROTING BEGROTING 2014 PROGRAMMABEGROTING BEGROTING 2014 PROGRAMMA BEGROTING GEMEENTE HEEMSTEDE INHOUDSOPGAVE PROGRAMMABOEK BEGROTING 2014 Voorwoord Inleiding Programma's: Opbouw programma's Programma 1 : Bestuur

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Saldo Kadernota 2015-2018 3.390 V 65.853 V 110.658 V 51.475 V

Saldo Kadernota 2015-2018 3.390 V 65.853 V 110.658 V 51.475 V Verschillen met Kadernota 2015-2018 In onderstaande tabel worden de saldi van de Kadernota 2015-2018 en de Programmabegroting 2015-2018 met elkaar vergeleken. De belangrijkste verschillen worden nader

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Voorts geven wij ook inzicht in de voorlopige financiële consequenties van de ontwerp-najaarsnota 2015.

Voorts geven wij ook inzicht in de voorlopige financiële consequenties van de ontwerp-najaarsnota 2015. Gemeente Bladel MEDEDELING Economisch hart van de Kempen IIIIIIIIIDIIIIIIIIII Nummer : R2015.117 Onderwerp : Septembercirculaire 2015 Aan de raad Samenvatting De septembercirculaire bevat informatie over

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening financieel beleid en beheer 2015 gemeente Heemstede De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 juli 2015; gezien het advies van de commissie

Nadere informatie

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018.

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018. Agendapunt nr.: 6 Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2015 Datum voorstel: 27 oktober 2014 Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienr.: 094-2014 Opsteller: Jan Roest Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1148631 Datum: 10 september 2014 Behandeld door: G.H. Strijbos Afdeling / Team: INW/BEL Samenvatting: Door uw raad is bij de Kadernota 2014-2017 besloten

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Onderwerp: Veiligheidsregio Limburg-Noord begroting 2017 en jaarrekening 2015

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Onderwerp: Veiligheidsregio Limburg-Noord begroting 2017 en jaarrekening 2015 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND Onderwerp: Veiligheidsregio Limburg-Noord begroting 2017 en jaarrekening 2015 Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2017 Veiligheidsregio

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op

Nadere informatie

Steller : Simone van Bodegraven Telefoonnummer : 0229-252200 Afdeling ; Middelen en Beheer - FB Email : s.van.bodegraven@hoorn.nl

Steller : Simone van Bodegraven Telefoonnummer : 0229-252200 Afdeling ; Middelen en Beheer - FB Email : s.van.bodegraven@hoorn.nl BI II Ii>»'^ J^QQJ*J][ Zaaknummer ' 10.14697 Behoort bij ODleqqer: 10.14697 nr. : Wethouder Louwman Programmabegroting^g Fi n a n c ën en Alaemene Lasten en Baten Telefoonnummer : 0229-252200 ; Middelen

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten,

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten, PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 7 oktober 2008 Nummer PS : PS2008BEM32 Afdeling : Financiën Commissie : alle Registratienummer : 2008INT228103 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

Bijlage 4. WORDT WAS Verschillen. Financiële verordening Gemeente Ridderkerk 2014 Ridderkerk 2012. Financiële verordening

Bijlage 4. WORDT WAS Verschillen. Financiële verordening Gemeente Ridderkerk 2014 Ridderkerk 2012. Financiële verordening Hoofdstuk 1 inleidende bepalingen Artikel 1. Definities art. 1 Niet meer opgenomen: - afdeling - Administratieve organisatie - Financieel beheer Deze definities hebben betrekking op de GR-BAR en zijn daarom

Nadere informatie

V O O R J A A R S N O T A

V O O R J A A R S N O T A V O O R J A A R S N O T A 2 0 1 2 Krimpen aan den IJssel april 2012 I N H O U D S O P G A V E Bladzijde Raadsvoorstel voorjaarsnota 2012... 5 Voorjaarsnota 2012...11 HOOFDSTUK 1 Inleiding...13 HOOFDSTUK

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 Raadsvergadering: 9 juni 2011 Voorstelnummer: 2011/ 36 Stiens, 30 mei 2011 Behandelend ambtenaar: C. de Val / T. Otter E-mail: c.deval@leeuwarderadeel.nl / t.otter@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Jaarplan 2015... 2 1. Keuze onderzoeksonderwerpen 2015... 2 2. Geplande onderzoeken... 2 Subsidiebeleid... 2 Weerstandsvermogen... 2 Nog te kiezen onderwerp...

Nadere informatie

Datum raadsvergadering donderdag 10 juli 2014. raad J.W. van Dongen

Datum raadsvergadering donderdag 10 juli 2014. raad J.W. van Dongen Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 16 juni 2014 Datum raadsvergadering donderdag 10 juli 2014 Nummer raadsvoorstel 2014-049 Bijbehorend veld van de programmabegroting Naam portefeuillehouder

Nadere informatie

PROGRAMMA VERNIEUWING P&C CYCLUS 8 FEBRUARI 2012

PROGRAMMA VERNIEUWING P&C CYCLUS 8 FEBRUARI 2012 PROGRAMMA VERNIEUWING P&C CYCLUS 8 FEBRUARI 2012 Korte intro (wethouder Kolff) Wat is de huidige situatie en wat is wettelijk verplicht (hoofd financiën) Presentatie van vernieuwingen uit den lande: *

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Procentueel aandeel per belastingsoort op totale belastingopbrengsten 2006 Burgerzaken 3% Parkeren 11% Rioolrecht 14% Havengelden 6% Bouwleges 4% Begraaf- en crematierechten 4% Overige baten 2% OZB 33%

Nadere informatie

loonstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 1,6% prijsstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 2,25% inflatiecorrectie tarieven: 1,08% 1,08%

loonstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 1,6% prijsstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 2,25% inflatiecorrectie tarieven: 1,08% 1,08% Bijlage 1 Begrotingsrichtlijnen voor de begroting 2014-2017 Samenvattend gelden de volgende financieel-technische uitgangspunten voor de begroting 2014-2017 : 1. Nominale ontwikkelingen 2014 2015-2017

Nadere informatie

Inhoudsopgave blz. 3. Kadernota blz. 5. Algemene uitgangspunten.blz. 7. Raadsbesluit.blz. 9. Meerjarenperspectief.blz. 11

Inhoudsopgave blz. 3. Kadernota blz. 5. Algemene uitgangspunten.blz. 7. Raadsbesluit.blz. 9. Meerjarenperspectief.blz. 11 Kadernota 2013-2016 Gemeente Pekela; 1 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave blz. 3 Kadernota blz. 5 Algemene uitgangspunten.blz. 7 Raadsbesluit.blz. 9 Meerjarenperspectief.blz. 11 Rijksbezuinigingen en algemene

Nadere informatie

Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018

Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bezuinigingsvoorstel fase IVa In het kader van de bezuinigingen is met de raad afgesproken dat om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2015-2018 omkeerbare

Nadere informatie

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept)

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept) Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden Datum: mei 2013 (concept) 1. Vraagstelling: Door de commissie Ruimte is gevraagd een exitstrategie De Meerlanden uit te werken d.w.z. 1. verkoop aandelen De Meerlanden

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39807] Onderwerp Kredietvotering fietsparkeren

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39807] Onderwerp Kredietvotering fietsparkeren ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Aantal bijlagen:. 1 Onderwerp Kredietvotering fietsparkeren Voorgesteld besluit 1. Een rendabel krediet voteren van 300.000,- voor de benodigde investeringen voortvloeiend

Nadere informatie

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten. ledenbrief

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten. ledenbrief Vereniging van Zeeuwse Gemeenten Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten ledenbrief 2016-001 status standpuntbepaling ons kenmerk BO bijlage(n) -2- contactpersoon bezoekadres

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

** documentnr.: zaaknr.:

** documentnr.: zaaknr.: ** documentnr.: zaaknr.: Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : Richtinggevend document Programmabegroting 2015-2018 : n.v.t. Portefeuillehouder : Raadswerkgroep Takendiscussie Contactpersoon : Afdeling

Nadere informatie

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen.

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen. Raadsvoorstel: Nummer: 2010-633 Onderwerp: Vaststellen verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015(vGRP2011-2015) Datum: 6 april 2011 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk/ T. van der Torren Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie