PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)"

Transcriptie

1 PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) onderdeel Belastingwetgeving De beschikbare tijd is 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen te worden ingeleverd.

2 Opgave I (20 punten) Deze opgave heeft betrekking op de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen en de Loonbelasting. De opgave bestaat uit 10 meerkeuze vragen. Vermeld op het uitwerkpapier het meest juiste alternatief. Ieder juist antwoord levert 2 punten op. In de volgende stellingen gaat het over de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen 1) Waar een persoon woont of gevestigd is A. hangt af van waar die persoon staat ingeschreven. B. wordt beoordeeld naar de omstandigheden. C. hangt af van de inschrijving in de basisadministratie. D. is in elke wet afzonderlijk geregeld. 2) Welke bewering is of welke beweringen zijn juist? I. Degenen die Nederland metterwoon hebben verlaten en binnen één jaar metterwoon terugkeren, worden geacht ononderbroken in Nederland te hebben gewoond. II. Personen die in diplomatieke of consulaire ambtenaar in dienstbetrekking staan tot de staat der Nederlanden worden geacht in Nederland te wonen. A. Alleen I is juist B. Alleen II is juist. C. I en II zijn beide juist D. I en II zijn beide onjuist 3) De rijksbelastingen worden in afzonderlijke wetten geregeld en zijn in de volgende soorten te onderscheiden: A. directe belastingen, indirecte belastingen, accijnzen, retributies. B. belastingen, accijnzen, rechten. C. directe belastingen, indirecte belastingen, accijnzen, rechten. D. directe belastingen, indirecte belastingen, rijksheffingen, accijnzen, rechten. 4) Welke van de volgende wetten vallen onder het formele recht? A. AWR en Invorderingswet. B. Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. C. Omzetbelasting en loonbelasting. D. Alleen de bezwaar- en de beroepsmogelijkheden. 5) Welke bewering is of welke beweringen zijn juist? I. De AWR stelt geregistreerd partnerschap gelijk aan het huwelijk voor de toepassing van belastingwetten. II. De inkomstenbelasting is een aanslagbelasting. A. Alleen I is juist B. Alleen II is juist C. I en II zijn beide juist. D. I en II zijn beide onjuist Examen MBA Belastingwetgeving 1/8

3 In de volgende stellingen/beweringen gaat het over de Loonbelasting. Bij de beantwoording moet u aangeven of de stelling juist of onjuist is. 6) De arbeidskorting is een heffingskorting die aan alle loonbelastingplichtigen toekomt. 7) Het loon van een Nederlander die in Maastricht woont en in Duitsland werkt voor een bedrijf dat is gevestigd in Venlo valt onder de Nederlandse loonbelasting. 8) De loonbelasting wordt geheven van het bruto loon. 9) Directeur/grootaandeelhouder (dus aanmerkelijk belanghouder) Pietersen van Pietersen BV verdient contractueel ,- per jaar. Over dit bedrag is ook loonbelasting ingehouden. Tijdens een controle denkt de controlemedewerker van de belastingdienst daar anders over. Pietersen BV is inderdaad van het verkeerde loon uitgegaan. 10) Klaas de Vries krijgt vanwege zijn 25-jarig ambtsjubileum van zijn collega s een weekendje naar Parijs aangeboden. De waarde hiervan bedraagt 850,-. Dit valt onder het loonbegrip. Examen MBA Belastingwetgeving 2/8

4 Opgave 2 (20 punten) Deze opgave heeft betrekking op de inkomstenbelasting. De heer Du Prie (42 jaar oud) is zelfstandig ondernemer te Den Haag en exploiteert een groothandel in huishoudelijke artikelen. Du Prie bezit een groot bedrijfsterrein. Dit terrein (het geheel), dat hij destijds voor heeft aangeschaft, gebruikt hij geheel voor de uitoefening van zijn bedrijf. Du Prie heeft in 2012 aan een aannemer de opdracht gegeven om op een deel van het bedrijfsterrein een woonhuis te bouwen met daaraan verbonden een extra opslagruimte. Het gehele complex werd per 1 augustus 2012 opgeleverd en op dezelfde datum is de familie Du Prie van een huurwoning in Rijswijk naar het betreffende woongedeelte van het nieuwe complex verhuisd. Met betrekking tot het nieuwe complex zijn de volgende gegevens bekend: - aanschafprijs ondergrond van het bedrijfsgedeelte aanschafprijs ondergrond van het woongedeelte bouwkosten bedrijfsgedeelte bouwkosten woongedeelte Totaal De WOZ-waarde van de woning bedraagt De afschrijving bedraagt 2% per jaar, terwijl de restwaarde nihil is. 11) De heer Du Prie overweegt het woongedeelte in privé te houden. Beredeneer of dit mogelijk is. (2 punten) 12) Besloten wordt alles (de opstallen) als ondernemingsvermogen te beschouwen. Geef aan voor welk bedrag het pand met ondergrond per ultimo 2012 op de fiscale balans moet worden geactiveerd. (2 punten) 13) Bereken het bedrag waarvoor het pand met ondergrond een rol speelt bij de berekening van de eventuele investeringsaftrek. (3 punten) 14) Geef de consequenties aan die het wonen, zoals gegeven, heeft voor de fiscale winstberekening. (3 punten) In 2011 ontstond een meningsverschil tussen de heer Du Prie en een importeur inzake een geleverde partij met een inkoopprijs van Met name ging de discussie over de kwaliteit van de geleverde producten. De rekening werd door Du Prie nog niet betaald en stond eind 2011 gepassiveerd op de balans voor het nominale bedrag (dus ,-). In de loop van 2012 werd duidelijk dat de importeur genoegen nam met een bedrag van ) Beredeneer of het mogelijk is dat art lid 1 letter a Wet IB toegepast kan worden. (3 punten) Examen MBA Belastingwetgeving 3/8

5 In januari 2011 jaar is Du Prie met zijn gezin naar de Verenigde Staten geweest. De hele familie ging mee. Volgens de heer Du Prie was deze reis nodig om de markt in de Verenigde Staten te bestuderen. De totale reis- en verblijfkosten bedroegen en Du Prie wenste deze kosten als ondernemingskosten te boeken. 16) De inspecteur weigert bij de regeling van de aangifte over het jaar 2011 deze kosten als kostenpost te accepteren. Motiveer of dit terecht is. (3 punten) Du Prie heeft een kostenegalisatiereserve gevormd voor de uitgaven van het vervangen van het dak van de oude opslagruimte. Deze vervanging moet in jaar 10 plaatsvinden. Du Prie is in jaar 1 begonnen met de vorming van de reserve, meteen na de vorige vervanging van het dak. De kosten van vervanging werden toen geschat op ) Op grond van welk wetsartikel mag hij in de loop van die 10 jaar rekening houden met deze kosten en bereken welk bedrag Du Prie in jaar 4 ten laste van zijn winst mag brengen. (4 punten) Examen MBA Belastingwetgeving 4/8

6 Opgave 3 (20 punten) Deze opgave heeft betrekking op de loonbelasting. 18) Samantha Moot is op 1 april 2012 in loondienst getreden als administratrice bij Taxibedrijf van der Veer BV. a. Hoe dient van der Veer BV bij indiensttreding de identiteit van Samantha vast te stellen? (2 punten) b. Wat moet hiervoor bij de loonadministratie worden bewaard? (2 punten) c. Hoe lang moeten deze bescheiden worden bewaard? (2 punten) 19) In 2012 doen zich bij vervoersbedrijf van der Veer BV de volgende gebeurtenissen (a t/m c) voor. a. Van der Veer BV kent een collectieve ongevallenregeling. Deze houdt in dat als de werknemer tijdens de dienstbetrekking door een ongeval komt te overlijden, de nabestaanden ,- ontvangen. De werkgever betaalt voor Samantha maandelijks 50,- premie. Geef hierbij aan wat de gevolgen voor de loonheffing zijn, zowel voor de aanspraak als voor de eventuele uitkering. (4 punten) b. Samantha krijgt van haar werkgever een mobiele telefoon en een laptop ter beschikking. Zowel de telefoon als de laptop worden nagenoeg geheel zakelijk gebruikt. Incidenteel gebruikt zij deze ook voor privédoeleinden. Geef aan wat de gevolgen voor de loonheffing zijn, zowel voor het gebruik van de mobiele telefoon als voor de laptop. (2 punten) c. Van der Veer BV heeft voor drie halve dagen een werkster voor het schoonmaken van het kantoor in dienst. De werkster ontvangt hiervoor een maandelijkse vergoeding van 400,-. Geef aan wat de gevolgen voor de loonheffing zijn in verband met de maandelijkse vergoeding van 400,-. (4 punten) 20) Stephan is 28 uur per week werkzaam bij een supermarkt. Op 1 februari 2012 is hij tevens bij een horecabedrijf in dienst getreden voor 8 uur per week. Zijn maandloon bij het horecabedrijf bedraagt 960,-. Toen Stephan bij het horecabedrijf in dienst trad, heeft Stephan echter geweigerd om zijn paspoort aan zijn nieuwe werkgever te overleggen. Wat is het gevolg voor de loonbelasting van de weigering van Stephan om het paspoort aan het horecabedrijf te overleggen? Motiveer uw antwoord met de wettelijke bepaling. (2 punten) 21) Fred van Dongen is een gepensioneerd werknemer en woont in Spanje. Aan pensioen, ter zake van zijn in Nederland verrichte arbeid, ontvangt hij maandelijks bruto 1.500,-. Het nettobedrag wordt naar een bank in Spanje overgemaakt. Is dit pensioen aan de heffing van loonbelasting onderworpen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? (2 punten) Examen MBA Belastingwetgeving 5/8

7 Opgave 4 (20 punten) Deze opgave heeft betrekking op de vennootschapsbelasting. Besloten vennootschap De Drinkende Broeder BV heeft over het jaar 2012 een commerciële, tevens fiscale winst behaald van ,-, dit is de winst volgens de commerciële resultatenrekening vóór de winstverdeling. Na het zien van genoemd resultaat besluit de algemene vergadering van aandeelhouders aan deze gerealiseerde winst de volgende bestemming te gegeven. Tantième directeur-grootaandeelhouder ,- Tantièmes personeel ,- Tantième commissaris niet-aanmerkelijkbelanghouder ,- Dividend ,- Vorming herinvesteringsreserve voor nieuwbouw bedrijfspand ,- Gift aan kerkgenootschap waarvan de directeur-grootaandeelhouder kerkvoogd is (overigens is er geen relatie tussen de vennootschap, het kerkgenootschap en de gemeenteleden). (NB: De gift is per bank betaald) ,- Voorziening voor vennootschapsbelasting ,- Algemene reserve ,- 22) Bereken aan de hand van deze gegevens de belastbare winst voor de vennootschapsbelasting en motiveer waarom u het bedrag optelt, aftrekt of niets doet. Gebruik voor de berekening (optellen/aftrekken of geen correctie) het schema in de bijlage 1. (14 punten) BV Rutten heeft de volgende aandelen in haar bezit: a. 50% van BV Samson in Rotterdam b. 10% van Pompidou SA in Frankrijk die aldaar is gevestigd en vrijgesteld is van enige belastingheffing naar de winst c. 4% van el Achmed SA deze vennootschap is in Tunesië gevestigd. 23) Geef per aandelenbezit aan of BV Rutten recht heeft op de deelnemingsvrijstelling? Licht uw antwoord toe. (3 punten) BV van Niel heeft een fiscaal vermogen per 1 januari 2012 groot ,- en een fiscaal vermogen per 31 december 2012 groot ,-. Op de fiscale balans komt de post te betalen vennootschapsbelasting (apart) voor. Aan het begin van 2012 bedroeg het saldo op de fiscale balans ,- en aan het einde van ,-. De commerciële winstverdeling over het afgelopen jaar, moet nog plaatsvinden. In 2012 werd 3.200,- vennootschapsbelasting betaald. 24) Bereken het bedrag dat als onttrekking vennootschapsbelasting wordt aangemerkt in de winstberekening via de zogenoemde vermogensvergelijking over het jaar (3 punten) Examen MBA Belastingwetgeving 6/8

8 Opgave 5 (20 punten) Deze opgave heeft betrekking op de omzetbelasting (in dit examen wordt uitgegaan, indien van toepassing, van het algemene tarief van 19%). 25) Een architect verkoopt de inboedel van zijn privé-woonhuis. Is hij over deze handeling omzetbelasting verschuldigd? Motiveer uw antwoord. (2 punten) 26) a. Een transportondernemer vervoert een goed van Utrecht naar Den Bosch. Is hij omzetbelasting verschuldigd en naar welk tarief? (2 punten) b. Een Nederlandse transportondernemer vervoert een goed van Castricum naar Düsseldorf. Waar wordt de dienst verricht? (2 punten) 27) Is ter zake van de volgende handelingen omzetbelasting verschuldigd? a. De slager geeft een kind een plakje worst. b. De slager neemt elk weekeinde voor zijn familie een stuk vlees mee. c. Een aannemer bouwt op een stuk grond van een particulier een woonhuis. d. De stomerij reinigt uw kleding. e. U koopt een tv op afbetaling. f. U erft van een familielid een Friese klok. (1 punt per juist antwoord) 28) Adrie Pechtold, handelaar in boten, heeft begin 2009 aan een particulier een boot verkocht op afbetaling. De boot heeft ,- incl. btw gekost. De particulier heeft al ,- betaald, maar de rest heeft Adrie nog niet ontvangen. De particulier is bovendien in geen velden of wegen meer te bekennen. a. Kan Adrie een gedeelte van de omzetbelasting terugvragen aan de inspecteur? Motiveer uw antwoord. (2 punten) b. Zo ja, hoeveel omzetbelasting kan hij terugvragen? (2 punten) 29) De heer Plezier exploiteert een pretpark in Genemuiden genaamd Fun BV. Het pretpark is van veel faciliteiten voorzien (van zwembad tot stacaravans). In het park is ook een winkel gevestigd. In juli 2012 hebben zich o.a. de volgende feiten voorgedaan: 1. Opbrengst verkoop levensmiddelen ,-. 2. Opbrengst i.v.m. verhuur vaste stenen winkelunit voor de exploitatie van een souvenirwinkel 4.500,-. 3. Opbrengst verkoop van een stacaravan voor 5.500,- aan een Duitse caravandealer. De caravan moest afgeleverd worden op het adres van de dealer in Koblenz (Duitsland). Maak voor de beantwoording van deze vraag gebruik van het schema in bijlage 2. Geef aan welke van deze feiten relevant zijn voor de aangifte over de maand juli. Vermeld in uw uitwerking bedrag, geldend percentage en rubriek in de aangifte. Voorbeeld invullen schema: 1) Verkocht boeken voor 100,- ex BTW. Feit Rubriek aangifte Bedrag opbrengst Percentage btw Reden 1 1b 100,00 6% Tabel 1 Examen MBA Belastingwetgeving 7/8

9 U kunt zo nodig het model van de aangifte omzetbelasting raadplegen (zie hierna). (4 punten) EINDE EXAMEN Examen MBA Belastingwetgeving 8/8

10 BIJLAGE 1 Uitwerkingenblad met invulschema behorend bij vraag 22) Plus/min/ geen Bedrag Motivering Commerciële winst ,- Tantième directeurgrootaandeelhouder Tantième personeel Tantième commissaris niet AB-houder Dividend Herinvesteringsreserve nieuwbouw Gift kerkgenootschap Voorziening vennootschapsbelasting Algemene reserve Belastbare winst Examen MBA Belastingwetgeving BIJLAGE

11 BIJLAGE 2 Uitwerkingenblad met invulschema behorend bij vraag 29) Feit Rubriek aangifte Bedrag opbrengst Percentage btw Reden Examen MBA Belastingwetgeving BIJLAGE

12 Uitwerkingen proefexamen MBA Belastingwetgeving Opgave 1 (meerkeuzevragen AWR) 1) B 2) C 3) C 4) A 5) C 6) Onjuist (alleen bij in geval van loon uit tegenwoordige arbeid) 7) Juist.(zie art. 2 lid 1 wet LB) 8) Onjuist (zie art. 9: het belastbare loon) 9) Juist. Het minimum bedraagt volgens art. 12a ,- (jaar 2012) 10) Onjuist. Hij is niet in dienst bij zijn collega s Score 2 punten per juist antwoord: totaal 20 punten Opgave 2 (Inkomstenbelasting) Vraag 11) Ja, als er bijzondere omstandigheden zijn zoals in dit geval, waar de bestemming gedeeltelijk is veranderd, is met betrekking tot de grond de verandering van keuze toegestaan. Score: 2 punten Vraag 12) Activering = kostprijs grond + bouwkosten = / (afschrijving: 5/12 x 2% van ) = (vanaf augustus) Balanswaarde ultimo = Score: 2 punten Vraag 13) Alleen voor het bedrijfsgedeelte ad De grond (art lid 1 letter c Wet IB) en de woning (art lid 1 letter d Wet IB) moeten niet op de fiscale balans worden geactiveerd. Score: 3 punten 1/6

13 Uitwerkingen proefexamen MBA Belastingwetgeving Vraag 14) Privégebruik woning: WOZ-waarde is (art Wet IB). Bijtelling: 1,40% x x 5/12. Score 3 punten Vraag 15) Art lid 1 letter a Wet IB is niet van toepassing; er is namelijk geen sprake van een prijsgeven van een niet voor verwezenlijking vatbaar recht, maar van een bijstelling van een nota voor geleverde diensten/goederen. Dus: Nee, het is geen kwijtschelding. De schuld moet nu worden opgenomen voor , waarbij in de winst valt (is terugdraaien van een stukje passivering). De voorraad moet worden afgewaardeerd met Score: 3 punten Vraag 16) Ja, de inspecteur heeft gelijk. De kosten van een vakantie zijn privé-uitgaven, welke naam er ook aan wordt gegeven. Score 3 punten Vraag 17) De kostenegalisatiereserve. Art lid 1 letter a. De toevoeging bedraagt 1/10 x = per jaar. Score: 2 punten voor wetsartikel en 2 punten voor het bedrag. Totaal 4 punten Opgave 3 (Loonbelasting) Vraag 18) a. Van der Veer BV dient de identiteit van Samantha vast te stellen aan de hand van een origineel en geldig paspoort of een ander geldig identiteitsbewijs. (Dit mag niet aan de hand van rijbewijs of kopie van een identiteitsbewijs.) b. Van der Veer BV moet een fotokopie van het identiteitsbewijs maken, waarop de foto duidelijk herkenbaar is en de kopie moet duidelijk leesbaar zijn. Deze fotokopie moet bij de loonadministratie worden bewaard. c. De kopie moet ten minste vijf volle kalenderjaren na het einde van de dienstbetrekking bij de loonadministratie worden bewaard. Score: voor elke subvraag 2 punten Totaal dus 6 punten 2/6

14 Uitwerkingen proefexamen MBA Belastingwetgeving Vraag 19) a. De aanspraak op een uitkering bij overlijden ten gevolge van een ongeval is vrijgesteld. De premie van 50, behoort dan ook niet tot het loon. De eenmalige uitkering bij overlijden is vrijgesteld tot maximaal driemaal het loon over een maand. Het meerdere is belast (tegen de tabel bijzondere beloningen). b. Zowel de mobiele telefoon als de laptop wordt nagenoeg geheel zakelijk gebruikt. Dit betekent, dat er geen bijtelling bij het loon hoeft plaats te vinden. c. De vrijstelling voor dienstverlening aan huis is niet van toepassing. Tussen van der Veer BV en de werkster is sprake van een normale dienstbetrekking. Van der Veer BV dient over de loonbetalingen loonheffing en premies af te dragen. Score: Sub a: aanspraak 2 punten uitkering 2 punten. Sub b: telefoon 1 punt pc 1 punt sub c 4 punten Vraag 20) Op grond van art. 26b wet LB dient het anoniementarief van 52% te worden toegepast. Score: 2 punten Vraag 21) Ja, in Nederland. Loon uit vroegere dienstbetrekking in Nederland verricht is belast in Nederland voor de loonbelasting. Score 2 punten Opgave 4 (Vennootschapsbelasting) Vraag 22) tantième van de directeur-grootaandeelhouder kan als loon en als dividend aangemerkt worden. Gezien het feit dat het personeel ook tantième uitgekeerd krijgt, kunnen we ervan uitgaan dat er in dit geval sprake is van loon tantième personeel is loon tantième commissaris niet a.b.-houder is loon dividend is winstuitkering toevoeging aan de herinvesteringsreserve (= niet-belaste boekwinst) moet gecorrigeerd worden op de winst gift (art. 16 wet vpb). de voorziening voor vennootschapsbelasting maakt onderdeel uit van het eigen vermogen (dus geen aftrek post) de algemene reserve maakt onderdeel uit van het eigen vermogen (idem) 3/6

15 Uitwerkingen proefexamen MBA Belastingwetgeving Cijfermatig betekent dit dat de winst ad , moet worden gecorrigeerd met de volgende bedragen: winst , tantième digra , tantième personeel , tantième commissaris , herinvesteringsreserve , gift , belastbare winst , Score: 2 punten per verwerkt bedrag (1 voor positief/negatief/geen en 1 voor motivering) Maximaal voor deze vraag 14 punten Vraag 23) Zowel voor binnenlandse als buitenlandse deelnemingen geldt: belastingplichtige bezit ten minste 5% van het nominaal gestorte aandelenkapitaal van een vennootschap met in aandelen verdeeld kapitaal of belastingplichtige is lid van de coöperatie (dus geen 5%-eis). NB: De deelnemingsvrijstelling is in het leven geroepen ter voorkoming van dubbele belastingheffing binnen de vennootschapsbelasting. Dus als er geen vennootschapsbelasting (of andere winstbelasting) wordt geheven is er geen vrijstelling. Dus: a. deelnemingsvrijstelling van toepassing. b. is deelneming; de onderworpenheidseis voor buitenlandse deelnemingen is vervallen in de nieuwe wetgeving. Er is echter geen compenserende heffing zodat er geen sprake kan zijn van dubbele heffing en de deelnemingsvrijstelling hier dus niet van toepassing is. c. deelnemingsvrijstelling is niet van toepassing. Is geen deelneming; minder dan 5%. Score 1punt voor elke subvraag. Totaal dus 3 punten Vraag 24) De post vennootschapsbelasting is apart opgenomen op de fiscale balans. Is dus niet verwerkt in het fiscale vermogen. De berekening van de schuld aan het einde van het jaar gaat als volgt: vennootschapsbelastingrekening beginbalans , betaling , toevoeging , eindbalans , Bij dit systeem (niet opgenomen in het fiscale vermogen) is de betaling, dus 3.200,-, de onttrekking die in de vermogensvergelijking moet worden meegenomen. Score 3 punten 4/6

16 Uitwerkingen proefexamen MBA Belastingwetgeving Opgave 5 (Omzetbelasting) Vraag 25) Neen. De levering van de inboedel geschiedt niet in het kader van een onderneming. Score 2 punten Vraag 26) a. Diensten bestaande uit het vervoer van personen en goederen worden verricht daar waar de feitelijke handeling van het vervoer wordt verricht, derhalve in Nederland. b. Het intracommunautaire vervoer heeft plaats daar waar het vervoer een aanvang neemt. Dit is dus een uitzondering op de hoofdregel zoals onder a. gesteld is. Score 2 punten per onderdeel. Totaal dus 4 punten Vraag 27) a. Neen, er staat geen tegenprestatie voor dat plakje worst tegenover. b. Ja, er is sprake van levering naar privé; dat het later naar de familie gaat is een privéaangelegenheid c. We kunnen ervan uitgaan dat er tussen de grondeigenaar en de aannemer een overeenkomst is aangegaan met betrekking tot het bouwen van een woonhuis. Dus ja belast. d. Belast, er is sprake van het verrichten van een dienst waar een prestatie tegenover staat. e. Belast, er is sprake van een levering en een tegenprestatie. f. Niet belast; er staat geen prestatie tegenover. Score 1 punt per juist antwoord. Totaal dus 6 punten Vraag 28) a. Adrie heeft reeds het volledige bedrag aan BTW aan de fiscus afgedragen. Op grond van art.29 kan Adrie na twee jaar de inspecteur een verzoek doen de BTW naar rato terug te vragen. b. In dit geval betekent dit dat Guus / / van de belasting terug kan krijgen, in dit geval dus ,58. Score: 2 punten per onderdeel. Totaal dus 4 punten 5/6

17 Uitwerkingen proefexamen MBA Belastingwetgeving Vraag 29) Gebruik een schema als onder aangegeven: Feit Rubriek Bedrag Percentage OB Reden aangifte opbrengst 1 1b ,- 6% Tabel 1 3 3b 5.500,- 0% ICT Feit 2 is een vrijgestelde prestatie o.g.v. art. 11 lid 1 letter b wet OB Score: feit: 1 en 2 elk 1 punt. Feit: 3 2 punten. Totaal dus 4 punten 6/6

Belangrijke informatie

Belangrijke informatie Belastingwetgeving niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen Belangrijke informatie 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Belastingwetgeving niveau 5 1 / 9 Vraag 1 Toetsterm 1.1 Beheersingsniveau:

Nadere informatie

Vraag 1. Bereken het belastbare bedrag van Franses B.V. Vermeld tevens de van toepassing zijnde wetsartikelen.

Vraag 1. Bereken het belastbare bedrag van Franses B.V. Vermeld tevens de van toepassing zijnde wetsartikelen. Tentamen Vennootschapsbelasting 1, VP1VS2FE01 Opgave 1 Franses B.V. beschikt over de volgende gegevens over 2010: 1. Commercieel beginvermogen 400.000 2. Commercieel eindvermogen 550.000 3. Stille reserves

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Belastingrecht Examennummer: 19795 Datum: 19 november 2011 Tijd: 12:30 uur - 14:00 uur

Belastingrecht Examennummer: 19795 Datum: 19 november 2011 Tijd: 12:30 uur - 14:00 uur Belastingrecht Examennummer: 19795 Datum: 19 november 2011 Tijd: 12:30 uur - 14:00 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5 Inkomstenbelasting winst 5 programma Staken onderneming Stakingsaftrek Stakingswinst Doorschuiven Staking en de fiscale oudedagsreserve Oefeningen 1 Enkele begrippen 1 van 3 Staken Ondernemer stopt de

Nadere informatie

Belastingen en de boekhouding

Belastingen en de boekhouding BAD1.1 les 7 programma Belastingen en de boekhouding Drie groepen belastingen Ondernemer als onbezoldigd ontvanger Loonbelasting Omzetbelasting Belastingen Drie groepen zakelijke belastingen waterschapslasten,

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012 Kalenderjaar 2012 of boekjaar eindigend in 2012 Datum van uitreiking: Uiterste datum van indiening: 30 juni 2013 Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd

Nadere informatie

2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 2

2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 2 Programma voor vandaag Problemen bij winstbepaling uitgaande van de vermogensvergelijking. Winstberekening door vermogensvergelijking Onttrekkingen Stortingen 1 Winstberekeningsmethoden De fiscale winst

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Belastingwetgeving niveau 5 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004 Kalenderjaar 2004 of boekjaar eindigend in 2004 Eilandgebied: Uiterste inleverdatum: Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd voor: Binnenlandse belastingplichtigen.

Nadere informatie

Examen PC 2 Belastingrecht

Examen PC 2 Belastingrecht Examen PC 2 Belastingrecht Examen : Professional Controller 2 Instructieblad Vak : Belastingrecht Datum : 22 juni 2015 Tijd : 15.30-17.00 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start Aanwijzingen:

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 10 vragen. De opbouw en het aantal vragen komen overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 10 vragen. De opbouw en het aantal vragen komen overeen met het online examen. Fiscale Jaarrekening niveau 6 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 10 vragen. De opbouw en het aantal vragen komen overeen met het online examen. Dit examen

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 1 Inkomstenbelasting inleiding 1 programma Natuurlijke personen Wonen Boxenstelsel Partnerregeling Toerekeningsregels Belastingplicht Artikel 1.1 Onder de naam inkomstenbelasting wordt een belasting geheven

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, niet-winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3 De

Nadere informatie

Belastingrecht Examennummer: 67442 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Belastingrecht Examennummer: 67442 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Belastingrecht Examennummer: 67442 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten) Heeft

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, anders dan winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting -- Deel 1

Vennootschapsbelasting -- Deel 1 Programma voor vandaag Subject van de Vpb Vrijstellingen Object van de Vpb Regels winstbepaling Problemen bij winstbepaling 1 Globaal evenwicht Uitgangspunt Belasting over de winst mag bij de verschillende

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010 Kalenderjaar 2010 of boekjaar eindigend in 2010 Uiterste inleverdatum: Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd voor: Binnenlandse belastingplichtigen.

Nadere informatie

2010 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 2

2010 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 2 Programma voor vandaag Problemen bij winstbepaling uitgaande van de vermogensvergelijking. Winstberekening door vermogensvergelijking Onttrekkingen Stortingen 1 Winstberekeningsmethoden De fiscale winst

Nadere informatie

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld:

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: A. INKOMSTEN/VENNOOTSCHAPSBELASTING De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: U betaalt als werkgever 1.904 inclusief BTW voor een personeelsdag

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

2010 -- HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 1

2010 -- HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 1 Programma voor vandaag Subject van de Vpb Vrijstellingen Object van de Vpb Regels winstbepaling Problemen bij winstbepaling Globaal evenwicht Uitgangspunt Belasting over de winst mag bij de verschillende

Nadere informatie

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale gebruik, daartoe noopt, wordt vrijstelling van belasting

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie

Het hoe en waarom van de belastingheffing

Het hoe en waarom van de belastingheffing Hoofdstuk 1 Het hoe en waarom van de belastingheffing 1.1 Onderscheid in belastingen De sociale, economische maar ook de juridische gevolgen van de belastingheffing verschillen naar gelang het type belasting.

Nadere informatie

Belastingrecht Examennummer: 61361 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur

Belastingrecht Examennummer: 61361 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur Belastingrecht Examennummer: 61361 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten) - 4

Nadere informatie

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd.

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd. Loonbelasting 2009 Loonbelasting is een aangiftebelasting. Verschil aanslagbelasting en aangiftebelasting Er zijn 2 typen belastingen: aanslag- en aangiftebelastingen. Bij aanslagbelastingen staat het

Nadere informatie

Omzetbelasting oefententamen 2

Omzetbelasting oefententamen 2 versie januari 2012 Omzetbelasting oefententamen 2 Deel 1 Meerkeuzevragen Vraag 1 Gerrit Tussengas laat bij een garage de uitlaat van zijn auto vervangen. Na een uur is het karwei geklaard. Gerrit rekent

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Checklist IB 2005. Wij zullen de originele bewijsstukken na het verzorgen van uw aangifte per post aan u terugzenden. A) GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE

Checklist IB 2005. Wij zullen de originele bewijsstukken na het verzorgen van uw aangifte per post aan u terugzenden. A) GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE Checklist IB 2005 Om uw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2005 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de checklist IB 2005 volledig in te

Nadere informatie

Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland

Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland Welkom! Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland Uw gastheren: Peter Veldhuis en Cees van t Veer Oostwerk Henk-Jan Morsink Gothaer versicherungen Oostwerk

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Voor de behandeling van uw aangifte inkomstenbelasting 2008 (IB-aangifte 2008) hebben wij informatie nodig. Dit, om uw aangifte goed te kunnen behandelen. Wij

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Gegevens belastingplichtige Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Regeling functionele valuta van toepassing dit boekjaar? Ingangsdatum Valutacode Factor Koers Vpb aangifte

Nadere informatie

Gevraagd 1. Wat is het fiscale gevolg voor Manager BV van de liquidatie van IJzerwerken BV?

Gevraagd 1. Wat is het fiscale gevolg voor Manager BV van de liquidatie van IJzerwerken BV? Oefententamen VPB (2) BLR4.2 FACBLR0142/8342/9042 jan 2010 Vraagstuk 1 Manager BV heeft in 2002 een tweetal deelnemingen aangeschaft, te weten Betonwerken BV en IJzerwerken BV. Voor Betonwerken BV betaalde

Nadere informatie

Fiscaliteiten voor de financiële dienstverlening Examennummer: 93909 Datum: 14 december 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Fiscaliteiten voor de financiële dienstverlening Examennummer: 93909 Datum: 14 december 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Fiscaliteiten voor de financiële dienstverlening Examennummer: 93909 Datum: 14 december 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 meerkeuzevragen

Nadere informatie

Casusboekje. vastgoed fiscaal. Berkhout Van der Paardt

Casusboekje. vastgoed fiscaal. Berkhout Van der Paardt Casusboekje vastgoed fiscaal Berkhout Van der Paardt V o o r w o o r d De kloof die soms gaapt tussen theorie en praktijk wordt het beste overbrugd met voorbeelden. Alleen zo kan de dorre letter van de

Nadere informatie

HRo - Omzetbelasting -- Deel 2

HRo - Omzetbelasting -- Deel 2 Omzetbelasting les 2 programma Vrijgestelde prestaties Uitbreiding begrippen levering en dienst Afwijkende plaats van de prestatie Verleggingsregeling Gemengde prestaties Ondernemer en fiscale eenheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 1

HRo - Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 1 Inkomstenbelasting inleiding 1 programma Natuurlijke personen Wonen Boxenstelsel Partnerregeling Belastingplicht Artikel 1.1 Onder de naam inkomstenbelasting wordt een belasting geheven van natuurlijke

Nadere informatie

Deel 1 Merkeuzevragen

Deel 1 Merkeuzevragen Versie: 30 okt 2010 Wijzigingen: Lay-out Oefententamen BLR4.1 Deel 1 Merkeuzevragen Inkomstenbelasting Vraag 1 Welke stelling is juist? a. De geruisloze omzetting in een BV is een soepele bedrijfsopvolgingsfaciliteit,

Nadere informatie

Omzetbelasting oefententamen 2

Omzetbelasting oefententamen 2 versie januari 2012 Omzetbelasting oefententamen 2 Deel 1 Meerkeuzevragen Vraag 1 Gerrit Tussengas laat bij een garage de uitlaat van zijn auto vervangen. Na een uur is het karwei geklaard. Gerrit rekent

Nadere informatie

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal Nieuw jaar = nieuwe regels Het jaar 2014 is al weer een aantal weken oud. Een nieuw jaar zorgt ook weer voor nieuwe regels. In deze nieuwsflits een aantal belangrijke opmerkingen / wijzigingen voor 2014.

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Checklist Aangifte inkomstenbelasting 2008

Checklist Aangifte inkomstenbelasting 2008 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2008 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook deze Checklist Aangifte inkomstenbelasting volledig in te vullen en bij het beantwoorden

Nadere informatie

Instituut Financieel Management

Instituut Financieel Management FFEBLR0133 IB antwoorden opgavenblad 2 Instituut Financieel Management Last updated 14 mei 2010. Vraag 1 casus 1 In hoeverre zijn bovenstaande kosten aftrekbaar? Noem de relevante wetsartikelen. Omschrijving

Nadere informatie

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27 Inhoud Lijst van afkortingen 18 Studiewijzer 20 Deel 1 Inleiding belastingrecht 22 1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van

Nadere informatie

Aanvulling Management en organisatie in Balans vwo in verband met de expliciteringen van de examencommissie

Aanvulling Management en organisatie in Balans vwo in verband met de expliciteringen van de examencommissie Aanvulling Management en organisatie in Balans vwo in verband met de expliciteringen van de examencommissie Eindterm: het noemen van de relevante belastingen bij de diverse rechtsvormen Je kunt - de relevante

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Dit document bevat vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en de heffingskortingen. ib 801-1z*1fd INKOMSTENBELASTING

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga 1. Wie is directeur-grootaandeelhouder? De directeur-grootaandeelhouder (dga) is enerzijds directeur van een bv en anderzijds aandeelhouder.

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM

HALFJAARVERSLAG JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2015 29 JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM Inhoudsopgave ALGEMEEN 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING 5 A. Balans per 30 juni 2015 6 B. Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM

HALFJAARVERSLAG AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2016 2 AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING 5 A. Balans per 30 juni 2016 6 B. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het realiseren van vermogen vanuit een vennootschap Juni 2013 Maurice de Clercq Programma Realiseren van vermogen 1. Inleiding 2. Emigratie België 3. Luxemburg/ Curaçao

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

138 De Pensioenwereld in 2014

138 De Pensioenwereld in 2014 17 138 De Pensioenwereld in 2014 Beleggingen 139 EU-claims: geen grijs gedraaide plaat Auteurs: Susan Groot Koerkamp en Erwin Nijkeuter In de meeste Europese landen worden of werden buitenlandse pensioenfondsen

Nadere informatie

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 4: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Indeling: 1. Juridische aspecten 2. Boekhoudkundige verwerking 3. Gevolgen voor de financiële structuur van de onderneming Bestemming resultaat

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting Bij aangifte inkomstenbelasting 20 Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige

Nadere informatie

DGA uit de loonheffing

DGA uit de loonheffing DGA uit de loonheffing Met ingang van 1 januari 2008 Art 6 lid 6 wet LB 1964 Degene tot wie uitsluitend één of meer directeuren-grootaandeelhouders als bedoeld in art. 6, eerste lid, onderdeel d, van de

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home september Utrecht. Robert van Beek

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home september Utrecht. Robert van Beek Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire Second Home september 2016 - Utrecht Robert van Beek Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

Examenprogramma Belastingwetgeving 1

Examenprogramma Belastingwetgeving 1 Diplomalijn Examen Niveau Positionering Financieel-Administratief Belastingwetgeving mbo+ Versie 0.2 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-10-2011 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Examencommissie

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Examen. Belastingwetgeving Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Examen. Belastingwetgeving Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Eamen Belastingwetgeving Niveau vergelijkbaar met hbo-ad Versie 2.0 Geldig vanaf 1-09-14 Vastgesteld

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden.

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden. Wij verzorgen de salarisadministratie van uw werkgever, vragen over uw salarisslip dient u aan de verantwoordelijke persoon voor de salarissen van uw eigen bedrijf te vragen. Hieronder een gedetailleerde

Nadere informatie

Fiscale aspecten van samenwerken binnen een coöperatie

Fiscale aspecten van samenwerken binnen een coöperatie Fiscale aspecten van samenwerken binnen een coöperatie Martijn Hoedemakers martijn.hoedemakers@ondernemerscooperatie.nl 06-33681789 Drie onderwerpen 1. De ondernemerscoöperatie 2009-2013 2. Fiscale aspecten

Nadere informatie

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben Voorwoord Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook werknemer

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Examen Accountancypraktijk voor gevorderden najaar 2010

Examen Accountancypraktijk voor gevorderden najaar 2010 Examen Accountancypraktijk voor gevorderden => Beschikbare tijd: 3 uur => Gebruik van een rekenmachine is toegestaan, gebruik van de syllabus of andere literatuur is niet toegestaan => Specificeer de uitwerkingen

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2013

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2013 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen:

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen: Basisverzekering ziektekosten Per 1 februari 2013 is de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (hierna: BVZ) van kracht geworden. Dit memo behandelt uitsluitend de heffing en inning van de inkomensafhankelijke

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Carkits, navigatiesystemen & headsets

Carkits, navigatiesystemen & headsets Carkits, navigatiesystemen & headsets (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan de cliënten NEXUS accountants & fiscaal adviseurs BV Breda, 27 februari 2004 1. Inleiding Aan de staatssecretaris zijn

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs De eigen bijdrage in de AWBZ: Vermogensbescherming zonder te schenken Maurice De Clercq & Harjit Singh Juni 2013 Programma Inleiding Belastingdruk bij eigen bijdrage

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

2010 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 4

2010 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 4 Inkomstenbelasting winst 4 programma Fiscale reserves Uitleg kostenegalisatiereserve Uitleg herinvesteringsreserve Uitleg fiscale oudedagsreserve Fiscale reserves Artikel 3.53 1. Bij het bepalen van de

Nadere informatie

2009 -- HRo - Loonbelasting -- Deel 1

2009 -- HRo - Loonbelasting -- Deel 1 Loonheffing les 1 programma Wie is belastingplichtig? Wie is inhoudingspichtig? Wanneer is sprake van een dienstbetrekking? Fictieve uitbreidingen begrip dienstbetrekking Invloed woonplaats op belastingplicht

Nadere informatie

5 Passieve belastinglatenties

5 Passieve belastinglatenties 5.4 Zaandam BV koopt op 1 januari 2000 een gebouw voor 4.000.000. De afschrijving geschiedt volgens de lineaire methode met gelijke bedragen per jaar. De afschrijvingsduur is 50 jaar, waarbij een restwaarde

Nadere informatie

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres Vragenformulier ten behoeve het verzorgen van een belastingaangifte over het jaar 2015 * (slechts één formulier benodigd voor betrokkene en eventueel echtgenoot c.q. partner/samenwonende). 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006 PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006 A1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het

Nadere informatie

De verslaggeving ten behoeve van de fiscus

De verslaggeving ten behoeve van de fiscus 2 De verslaggeving ten behoeve van de fiscus 201 a Jaarrekening die het bestuur van een NV en een BV wettelijk verplicht is op te stellen en te overleggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie