Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014 -- Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 1"

Transcriptie

1 Inkomstenbelasting inleiding 1 programma Natuurlijke personen Wonen Boxenstelsel Partnerregeling Toerekeningsregels Belastingplicht Artikel 1.1 Onder de naam inkomstenbelasting wordt een belasting geheven van natuurlijke personen. Artikel Belastingplichtigen voor de inkomstenbelasting zijn de natuurlijke personen die: a. in Nederland wonen (binnenlandse belastingplichtigen) of b. niet in Nederland wonen maar wel Nederlands inkomen genieten (buitenlandse belastingplichtigen). Binnenlandse en buitenlandse belastingplicht Belastingplicht (art 2.1) Ontstaat door Eindigt door Waarover Binnenlands natuurlijke personen Geboorte in NL Zich definitief in NL vestigen Overlijden NL definitief verlaten Wereldinkomen heffing volgens het woonplaatsbeginsel Buitenlands natuurlijke personen NL-inkomen gaan genieten maar niet in NL wonen) NL metterwoon verlaten en NLinkomen blijven genieten Overlijden Zich metterwoon in NL vestigen Geen NL-inkomen meer genieten Nederlands inkomen heffing volgens het oorsprongbeginsel 1

2 Belastingplicht Wel of niet IB-belastingplichtig? Jon Dahl Tomasson Prinses Amalia Mark Rutte Paus Benedictus XVI 4 Wonen Het gaat om de feiten en omstandigheden art. 4 AWR Belangrijke aanwijzingen zijn: Waar ingeschreven in het bevolkingsregister? Beschikt bel.pl aldaar over eigen woonruimte? Heeft bel.pl elders een eigen woning? Waar verblijft bel.pl. in het weekend? Waar verblijft gezin? Waar ontvangt bel.pl de post? Waar ingeschreven bij huisarts, apotheek, etc.? Waar is bel.pl. lid van een sportvereniging, toneel, etc.? Enz. woonplaatsficties artt. 2.2 en 2.5 IB Bemanningsfictie (art. 4-2 AWR) Schepen en luchtvaartuigen uit Nederland (onder NL-vlag) worden ten opzichte van de bemanning als deel van het Rijk beschouwd. Henk de Velde tijdens solo zeilreis om de wereld Jaarfictie (art zwerversartikel ) Iemand die Nederland verlaat en binnen een jaar weer in Nederland komt wonen zonder intussen in een andere mogendheid (land) te hebben gewoond, wordt ook tijdens zijn afwezigheid geacht in Nederland te hebben gewoond. 2

3 woonplaatsficties artt. 2.2 en 2.5 IB Aantal Nederbelgen blijft groeien Keuzerecht (art. 2-5 IB) De binnenlandse belastingplichtige die niet gedurende het gehele kalenderjaar in Nederland woont, en de buitenlandse belastingplichtige (..) kunnen kiezen voor toepassing van de regels van deze wet voor binnenlandse belastingplichtigen. Voor de toepassing Voor wie is de regel van belang? Personen die in D / B wonen en in NL werken. Nederlandse ambassade in Finland Diplomatenfictie (art IB) Nederlander die wordt uitgezonden: als diplomaat/consulaire vertegenwoordiger; in kader van NAVO e.d. Heffingsgrondslagen boxenstelsel Artikel 2.3 De inkomstenbelasting wordt geheven over het door de belastingplichtige in het kalenderjaar genoten: a. belastbaar inkomen uit werk en woning; b. het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang; c. belastbare inkomen uit sparen en beleggen. Belastbaar inkomen uit Tarief Box 1 Werk & Woning Progressief van ±37% 1) tot 52% 1) incl. premies volksverzekeringen Box 2 Aanmerkelijk Belang Proportioneel 25% Box 3 Sparen & Beleggen Proportioneel 30% Kenmerken boxenstelsel Gesloten boxen met drie afzonderlijk belastbare inkomens en elk een eigen tarief. Elk inkomensbestanddeel wordt in één box belast (geen dubbele heffing!). Geen verliescompensatie tussen de boxen; bij box 1 en 2 wel verliescompensatie met inkomen uit dezelfde box belast in vorige of komende jaren. Let op: verschil in carry back box 1: 3 jaar box 2: 1 jaar. 3

4 Opbouw inkomstenbelasting Belastbaar inkomen box 1 Belasting + premies volksverzekeringen box 1 Belastbaar inkomen box 2 Belasting box 2 Belastbaar inkomen box 3 + Belasting box 3 Totale heffing box 1, 2 en 3 -/- Heffingskorting (art ) 1 ) Totaal verschuldigde heffing (zie artt. 3.1 en 3.2) -/- Loon-, dividend- en kansspelbelasting (art. 9.2) Belastbare winst uit onderneming, Belastbaar loon, etc. -/- Voorlopige aanslagen / teruggaven (art. 9.3) Verschuldigde heffing 1 ) Geldt alleen bij binnenlandse belastingplicht. Opbouw inkomstenbelasting - cijfervoorbeeld Inkomsten Inkomen Belasting Belastbaar inkomen box Belastbaar inkomen box Totaal Heffingskorting Algemene heffingskorting Arbeidskorting Verschuldigde belasting en premieheffing Voorheffingen: Loonheffing Dividendbelasting Voorlopige teruggaaf IB Nog te betalen 420 Opbouw Wet IB Deze opbouw van de aangifte vind je ook in de wet terug. De wet kent allereerst hoofdstukken. Elke box wordt in een afzonderlijk hoofdstuk behandeld. Elk hoofdstuk bestaat uit afdelingen. Hoofdstuk 3 kent o.a. afdelingen over inkomsten uit winst, uit loon, uit overige inkomsten, uit eigen woning, etc. Een afdeling bestaat soms uit paragrafen en een paragraaf uit artikelen. Een artikel kan uit leden bestaan en een lid kan in letters onderverdeeld zijn. 4

5 Partnerregeling voor alle wetten 1 / 2 Hoofdregel - art 5a AWR Als elkaars partner wordt aangemerkt: echtgenoten; twee ongehuwde meerderjarige personen die een notarieel samenlevingscontract zijn aangegaan volgens de GBA op hetzelfde adres wonen Partnerregeling voor alle wetten 2 / 2 Einde partnerschap Het fiscaal partnerschap eindigt: als bij de rechtbank 1. de aanvraag tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed is ingediend én 2. de partners volgens de GBA niet meer op hetzelfde adres wonen (dubbele eis!). Idem nadat de scheiding of scheiding van tafel en bed is uitgesproken. als een van de contractpartners in een verpleeghuis of verzorgingshuis verblijft en een van hen een verzoek einde partnerschap indient. (gehuwden blijven dus altijd elkaars partner!) Aanvulling voor Wet IB / 2 Wet IB verstaat onder partners ook degenen die: bij de GBA op zelfde adres staan ingeschreven én samen een kind kregen, of (en/of) samen een kind hebben dat als eigen kind is erkend, of volgens hun pensioenregeling elkaars partner zijn, of samen een eigen woning hebben. Ingangsdatum (voor Wet IB) woonden al samen: terugwerkende kracht tot start samenwonen volgens GBA maar max. tot 1-1 van dit jaar; woonden nog niet samen: getrouwd: vanaf trouwdag contract: zodra aan beide voorwaarden voldaan wordt. 5

6 Aanvulling voor Wet IB / 2 Bijzondere regel voor bloedverwanten Vader/moeder kan met zoon/dochter alleen fiscaal partner zijn als het kind tenminste 27 jaar oud is. Bijzondere regel voor buitenlander Personen die in het buitenland wonen, kunnen alleen elkaars fiscaal partner zijn als zij voor binnenlandse belastingplicht kiezen (zie keuzerecht art. 2.5 Wet IB). Partnerregeling voorbeelden 1 / 2 Jan en Marie woonden nog thuis. Zij trouwen op 1 april 2014 voor de wet en op 4 april 2014 voor de kerk. Op 4 april 2014 betrekken zij een huurwoning. Jan en Marie woonden nog niet samen. Daarom geen terugwerkende kracht. Voor gehuwden eist de wet niet dat zij op hetzelfde adres staan ingeschreven. Zij zijn vanaf 1 april 2014 elkaars fiscaal partner. Piet en Els wonen nog thuis. Zij hebben trouwplannen en kopen op 1 maart 2014 een woning (50/50). Zij trouwen op 1 april 2014 voor de wet en op 4 april 2014 voor de kerk. Op 4 april 2014 betrekken zij hun koopwoning. Jan en Marie woonden nog niet samen. Daarom geen terugwerkende kracht. De woning was nog geen eigen woning in de zin van de Wet IB. Zij zijn vanaf 1 april 2014 elkaars fiscaal partner (geen eis samenwonen). Partnerregeling voorbeelden 2 / 2 Coen en Karima wonen sinds 1 februari 2014 samen (GBA). Op 18 sep 2014 trouwen zij. Coen en Karima woonden al samen. Daarom wel terugwerkende kracht. Zij zijn vanaf 1 feb 2014 elkaars fiscaal partner. Ali en Shiva wonen sinds 1 augustus 2009 samen (GBA). Er is geen samenlevingscontract. Op 16 okt 2014 kopen zij een woning (60/40), die zij op 1 dec 2014 betrekken. Er is geen notarieel contract. Daarom waren zij nog geen fiscaal partners. De koop van de woning maakt hen tot fiscaal partners. Zij woonden al wel samen, dus terugwerkende kracht. Zij zijn vanaf 1 jan 2014 elkaars fiscaal partner. 6

7 Belang partnerregeling Belang partnerregel art Regels over toerekening van de inkomsten bij fiscale partners. Zij mogen van bepaalde inkomensbestanddelen (zie art leden 2 en 5) zelf bepalen welk deel ervan aan elk van hen wordt belast. overzicht Overige toerekeningsregels 1 van 2 art IB Inkomen (winst, loon, etc.) kan slechts in één box worden belast ( lagere box gaat voor hogere box). Dwingende volgorde ( afpellend karakter ook binnen een box); artt en 2.16 IB Sommige inkomensbestanddelen van de kinderen worden toegerekend aan de ouders (+verhaalsrecht voor de ouders) kind wordt zelf belast voor arbeid ; Overige toerekeningsregels 2 van 2 art lid 5 IB Belastbare inkomsten uit eigen woning (art e.v.); Inkomen uit aanmerkelijk belang (dga art. 4.1 e.v.); De persoonsgebonden aftrek (pga art. 6.1 e.v.). 7

8 Wijze van heffing De IB is een aanslagbelasting. Kenmerkend voor een aanslagbelasting is: bel.pl. moet aangifte doen (verstrekt informatie) inspecteur beoordeelt de aangifte; inspecteur stelt inkomen vast en legt aanslag op. Bij het bepalen van de te betalen belasting wordt rekening gehouden met: ingehouden loonbelasting en dividendbelasting; eerder opgelegde voorlopige aanslagen Eén aanslag voor IB plus premies volksverzekeringen (en soms inkomensafhankelijke premie zorgverzekering). Zorgverzekeringswet 1 van 3 Wie in Nederland woont, moet een ziektekostenverzekering afsluiten. De premie bestaat uit twee delen: inkomensafhankelijke premie heffing via Belastingdienst; nominale premie betaal jezelf aan verzekeringsmij. Voor werknemers wordt de inkomensafhankelijke premie (meestal) door de werkgever betaalt. Wie niet voor een baas werkt, moet de inkomensafhankelijke premie zelf betalen. De heffing loopt via de aanslag IB. Zorgverzekeringswet 2 van 3 Inko m e n Fiscaal inko me n Zvw-premie Premieinko me n Belastbare winst nvt Belastbaar loon Belastbaar resultaat overige werkzaamheden Belastbare periodieke uitkeringen Belastbare inkomsten eigen woning Inkomen box 1 voor PGA Basis premie-inkomen Zvw Maximum premie-inkomen Zvw Laagste bedrag = premie-inkomen Zvw Af: bij werkgever verdient Blijft Tarief 5,40% Op aanslag te betalen premie Zvw 810 8

9 Zorgverzekeringswet 3 van 3 Inko m e n Fiscaal inko me n Zvw-premie Premieinko me n Belastbare winst Belastbaar loon Belastbaar resultaat overige werkzaamheden Belastbare periodieke uitkeringen Belastbare inkomsten eigen woning Inkomen box 1 voor PGA Basis premie-inkomen Zvw Maximum premie-inkomen Zvw Laagste bedrag = premie-inkomen Zvw Af: bij werkgever verdient Blijft Tarief 5,40% Op aanslag te betalen premie Zvw 616 Einde 9

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Dit document bevat vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en de heffingskortingen. ib 801-1z*1fd INKOMSTENBELASTING

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

Gids Productfiscaliteiten 2013

Gids Productfiscaliteiten 2013 Gids Productfiscaliteiten 2013 1. Het boxenstelsel 2. Eigen woning* 3. Kapitaalverzekeringen* 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7. Arbeidsongeschiktheid 8. Levensloop en vitaliteit 9. Spaarloon

Nadere informatie

Gids Productfiscaliteiten 2014

Gids Productfiscaliteiten 2014 Gids Productfiscaliteiten 2014 Woord vooraf Zoals jaarlijks het geval is, is ook dit jaar de belastingwetgeving per 1 januari aangepast. Hierbij zijn ook de fiscale spelregels voor financiële producten

Nadere informatie

Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar...

Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar... Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar... 3 Gevolgen van het fiscale partnerschap... 4 Inkomenstoerekening...

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter

Nadere informatie

FNV BELASTINGWIJZER 2012

FNV BELASTINGWIJZER 2012 FNV BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van deze gids de

Nadere informatie

DE NIEUWE ZORGVERZEKERINGSWET 2006. Naturapolis. 1. Hoofdlijnen. Restitutiepolis. Basisverzekering. Aanvullende verzekering

DE NIEUWE ZORGVERZEKERINGSWET 2006. Naturapolis. 1. Hoofdlijnen. Restitutiepolis. Basisverzekering. Aanvullende verzekering kantooradres : Sportlaan 56 postadres : Postbus 3 1870 AA Schoorl telefoon : (072) 509 15 42 telefax : (072) 509 40 04 e-mail : info@schokkeraccountants.nl website : www.schokkeraccountants.nl DE NIEUWE

Nadere informatie

Presentatie scholingsdag NBPB. Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB

Presentatie scholingsdag NBPB. Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB Presentatie scholingsdag NBPB Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB Programma Introductie Uitstel invoering kostendelersnorm berekening beslag vrije voet. Het systeem van de inkomstenbelasting Fiscaal partnerbegrip

Nadere informatie

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16 Inhoud 1 Voor wie is deze brochure? 4 2 De ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen 6 3 Voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 7 3.1 Drijft u in 2004 feitelijk voor eigen rekening een onderneming?

Nadere informatie

FNV BELASTINGWIJZER 2012

FNV BELASTINGWIJZER 2012 FNV BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van deze gids de

Nadere informatie

Werken in Nederland. Wonen in België

Werken in Nederland. Wonen in België Werken in Nederland Wonen in België Als u in België woont en in Nederland in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012

FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Artikel I Artikel I, onderdeel A (artikel 2.14 van de Wet inkomstenbelasting 2001) De wijziging van artikel 2.14 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) betreft

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT7.0. Definitielijst versie bd-7.0.1

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT7.0. Definitielijst versie bd-7.0.1 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie NT7.0 Definitielijst versie bd-7.0.1 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam 'belastingdienst

Nadere informatie

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015 Werken in het buitenland Editie 2015 Als toonaangevend kantoor is Loyens & Loeff de logische keuze als juridisch en fiscaal partner wanr u in of via Nederland, België of Luxemburg zaken doet. Met onze

Nadere informatie

Hoe zit het met uw AOW?

Hoe zit het met uw AOW? Hoe zit het met uw AOW? Als u 65 bent, krijgt u AOW. Dat weet iedereen. Maar hoe hoog is de uitkering? Als u alleenstaand bent of als u samenwoont. En hoe zit het als u straks samenwoont met een partner

Nadere informatie

Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010

Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010 Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010 Deze uitgave geeft u een globaal inzicht in de voor de verzekeringspraktijk van belang zijnde fiscale en sociaalrechtelijke wetgeving voor het jaar 2010. Hoewel

Nadere informatie

De Zvw bijdrage buitenland voor de uitkerings- en pensioengerechtigden

De Zvw bijdrage buitenland voor de uitkerings- en pensioengerechtigden De tekst van onderstaand artikel is ontleend aan mijn publicatie in twee delen in het vakblad Over de grens (april en mei 2011) De Zvw bijdrage buitenland voor de uitkerings- en pensioengerechtigden Inleiding

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT6.3. Definitielijst versie bd-6.0.6

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT6.3. Definitielijst versie bd-6.0.6 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie NT6.3 Definitielijst versie bd-6.0.6 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam 'belastingdienst

Nadere informatie

Belasting en schenken 2010

Belasting en schenken 2010 Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Doet u een schenking? Dan kunt u die schenking mogelijk als gift van de belasting aftrekken. In deze brochure leest u meer over belasting

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie 9.0 Definitielijst versie 9.0

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie 9.0 Definitielijst versie 9.0 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie 9.0 Definitielijst versie 9.0 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam belastingdienst

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Op dinsdag 21 december 2010 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2011 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2011.

Nadere informatie

Inkomstenbelasting 2009

Inkomstenbelasting 2009 Inkomstenbelasting 2009 Inleiding Algemene opzet Box 1 Belastbaar inkomen uit werk en woning, bestanddelen 1 Belastbare winst uit onderneming - Toelichting van termen - Soorten vermogen - Fiscaal toegestane

Nadere informatie

2010 -- Formeel recht -- Deel 2

2010 -- Formeel recht -- Deel 2 formeel belastingrecht (FE) les 2 programma Inleiding de aangifte aanslagbelasting aangiftebelasting navordering en naheffing indeling van het recht Veel gebruikte indelingen van het recht zijn: publiekrecht

Nadere informatie

Belasting en schenking

Belasting en schenking 2006 Belasting en schenking Als u een behoorlijke som geld krijgt van iemand of een voorwerp dat veel waard is, dan moet u soms belasting betalen: het schenkingsrecht. Of u belasting moet betalen en hoeveel

Nadere informatie

Dossier. Eigen woning en echtscheiding

Dossier. Eigen woning en echtscheiding Editie 1 September 2006 Dossier Eigen woning en echtscheiding Verdeling inkomsten uit eigen woning 4 De scheidingsregeling in de praktijk 5 Renteaftrek eigen woning bij echtscheiding 8 Een uitgebreid voorbeeld

Nadere informatie

Minigids Productfiscaliteiten 2014 kerninformatie voor de adviespraktijk

Minigids Productfiscaliteiten 2014 kerninformatie voor de adviespraktijk Minigids Productfiscaliteiten 2014 kerninformatie voor de adviespraktijk 1. Algemeen Fiscale cijfers Sociale cijfers 2. Eigen woning 3. Kapitaalverzekeringen 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen

Nadere informatie