Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 269 98 05 Fax: 09 269 98 15 www.arteveldehs.be"

Transcriptie

1 BN BBU O Z R L 2 semester H A N DE L IN G S G E R IC H T O M G A A N M E T V E R S C H IL L E N A anbod differentiatie en hoekenwerk Differentië ren in de klaspraktijk 1 7 mei Algemeen doel OLOD V ia kennismaking met voorbeelden van good prac tic e en reflec tie c ompetenter worden in het (h)erkennen en omgaan met versc hillen. Omsc h rij v ing v an h et aanb od Informatie- en c ommunic atietec hnologie ter ondersteuning van differentiatie vanuit de z orgvraag van het kind I nh ou d en w erk w ij ze ( b egeleidingsmeth odiek en en tec h niek en / orth odidac tiek ) IC T methodisc h inz etten als aanpak -op-maat als " didac tisc h middel-op-maat" in een krac htige leeromgeving als " begeleidingsstijl-op-maat" in de aanpak van (leer)problemen als " organisatievorm-op-maat" om handelingsgeric ht versc hillen te benaderen IC T func tioneel inz etten in h andelingsplanning en zorgtraj ec tontw ik k eling als informatiekanaal en bronnenmateriaal in de planmatige z orgaanpak als c ommunic atiemiddel naar betrokken gesprekspartners Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren 1/50

2 Wat is de zorgvraag? E rvaringsgeric ht onderwijs wil het beste halen uit kinderen door te foc ussen op de kwaliteit van het proc es: op het welbevinden en op de betrokkenheid van de lerende. Dat biedt een waardevolle bril om beter greep te krijgen op onderwijsleerproc essen en bij te dragen tot een gave emotionele ontwikkeling en fundamenteel leren. De kern bij de ervaringsgeric hte aanpak is niet het hanteren van werkvormen, didac tisc he truc jes maar is een basishouding: de ervaringsgeric htheid. (bron: ego.be) 2/50

3 A. De wetgever tekent krachtlijnen uit via het gelijkeonderwijskansendecreet 1. het rec ht op insc hrijving van uw kind in een sc hool naar keuz e. De redenen om uw kind te weigeren z ijn duidelijk omsc hreven; uw kind moet aan de toelatingsvoorwaarden voldoen: instapleeftijd voor het BaO, het insc hrijvingsverslag voor het BuO u moet als ouder instemmen met het pedagogisc h projec t en het sc hoolreglement, die u bij een eerste insc hrijving worden voorgelegd. 3/50

4 H H E en sc hool kan slec hts in enkele gevallen de insc hrijving van uw kind weigeren: 1. de sc hool is vol. 2. uw kind is definitief uitgesloten. 3. bepaalde sec undaire sc holen kunnen in de loop van het sc hooljaar leerlingen weigeren die in andere sc holen werden uitgesloten. 4. uw kind heeft een insc hrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs en heeft spec ifiek onderwijs, verz orging of therapie nodig. A ls ouder hebt u de keuz e om uw kind in te sc hrijven in het gewoon of het buitengewoon onderwijs. E en sc hool voor gewoon onderwijs kan uw kind weigeren als de eisen die aan de sc hool gesteld worden verder gaan dan haar mogelijkheden. O pgelet: indien u w k ind leermoeilij k h eden h eeft, w aardoor h et georië nteerd w ordt naar h et b u itengew oon onderw ij s v an h et ty pe 8, k an de sc h ool u w k ind N I E T om deze reden w eigeren. 2. de opric hting van lokale overlegplatforms (de L O P s) die het gelijkekansenbeleid ter plaatse mee uitvoeren en een C ommissie inz ake leerlingenrec hten die waakt over de rec hten van de leerlingen; 3. een geï ntegreerd ondersteuningsaanbod dat de sc holen toelaat een z orgbrede werking te ontwikkelen voor alle kinderen, maar in het bijz onder kansarme kinderen en jongeren. C onc lu sie: et gelijkeonderwijskansendec reet stelt sc holen in staat een z orgbreed klimaat te c reë ren voor alle leerlingen. oe de sc hool van uw kind dit in de praktijk aanpakt en rond welke punten z e prioritair gaat werken, bepaalt z e z é lf. Dit betekent dat elke sc hool eigen initiatieven kan ontplooien die versc hillen van een andere sc hool. E en probleem hoeft dit niet te z ijn. Integendeel: dit is de beste garantie voor uw kind om in een z orgbreed klimaat op te groeien en alle mogelijke kansen te krijgen. (B r o n : M i n i s t e r i e v a n d e V l a a m s e G e m e e n s c h a p D e p a r t e m e n t O n d e r w i j s d e c e m b e r D /20 0 5/3241/285) 4/50

5 O O B. Een zorgbeleid in de school De sc hool moet de nodige z org besteden aan de eigenheid van elk kind. K inderen met ontwikkelingsproblemen, leerproblemen en leerstoornissen vragen ex tra z org. V anaf september hebben alle basissc holen een aantal z orguren gekregen, op basis van het aantal leerlingen. V oorbeeld: basissc holen met tot leerlingen krijgen 2 6 z orguren. H E T T O T A L E P A K K E T Z O R G BE L E ID H et z orgbeleid op sc hool wordt gec oö rdineerd door de z orgc oö rdinator. De G O K -leerkrac ht, de taakleerkrac ht en het hele sc hoolteam werken mee aan het globale z orgbeleid op sc hool. H E T S L E U T E L W O O R D V O O R E E N G O E D Z O R G BE L E ID IS DIF F E R E N T IA T IE Door les te geven op maat, haalt men het beste uit elk kind. H oekenwerk als voorbeeld: kinderen voeren z elfstandig opdrac hten uit in een hoek naar keuz e zodat de leerkracht de handen vrij heeft om de kinderen met problemen individueel te begeleiden. DE T A A K V A N DE Z O R G C O Ö R DIN A T O R -C oö rdinatie v an de zorg op h et niv eau v an de sc h ool en de sc h olengemeensc h ap. Hierb ij is de zorgc oö rdinator een aanspreek pu nt v oor de leerlingen, de leerk rac h ten, de ou ders en de ex terne h u lpv erleners ( logopedisten, pedagogen...). -Ondersteu nen v an h et h andelen v an de leerk rac h ten -Begeleiden v an de leerlingen met prob lemen DE R O L V A N DE O U DE R S uders z ijn de eerste opvoedingsverantwoordelijken voor hun kinderen. S amen met de sc hool moeten z e ervoor z orgen dat het kind geen ac hterstand oploopt. O uders kunnen dit doen door tijdig een probleem te signaleren op sc hool en voldoende informatie te geven over hun kind. Daarnaast kunnen de ouders z orgen voor een positief opvoedingsklimaat thuis. Z e kunnen interesse tonen voor wat hun kind doet op sc hool en hun ontwikkeling volgen. A ls ouders helpen met het huiswerk, kan dit best in overleg met de leerkrac ht. DE R O L V A N DE S C H O O L R A A D uders die vragen hebben over het z orgbeleid op sc hool kunnen ook terec ht bij de sc hoolraad. Bijvoorbeeld: is er op onz e sc hool genoeg aandac ht voor leerlingen met problemen? W at doet de sc hool eraan? W orden de ouders geï nformeerd over de evolutie van hun kind? K rijgen de ouders voldoende informatie over de (leer)problemen? W orden z e c orrec t doorverwez en? H et z orgbeleid van de sc hool staat besc hreven in het sc hoolwerkplan. 5/50

6 W C. De echte zorgvraag vertrekt vanuit het kind at betekent adaptief onderwijs en z orgverbreding voor mij als leerkrac ht en hoe pas ik dit adeq uaat en verantwoord toe? zorgb reedte De mate waarin een sc hool haar onderwijs, in aanpak en inhoud, organiseert z odat elke jongere de kans krijgt z ic h z o goed mogelijk, z onder moeilijkheden en evenwic htig te ontplooien. zorgv erb reding A lles wat de sc hool organiseert of onderneemt voor risic ojongeren z odat z ij z ic h ook z onder moeilijkheden en z o goed mogelijk kunnen ontplooien. adaptief= zorg op maat De school zorgt ervoor dat elke leerling de beste kansen krijgt. Dit betekent dat zij onderwijs op maat aanbiedt. Dit kan gebeuren door het aangeboden onderwijs op één of meer van de volgende onderdelen te differentiëren: doelstellingen, leerinhouden, lesgeven, begeleiding, groeperingsvormen, opdrachten, tempo, leermiddelen, toetsing, beoordeling. Ervaringsgericht onderwijs (Ego) en Ontwikkelingsgericht onderwijs (Ogo) als voorbeelden van adaptief onderwijs. Meer uitleg en voorbeelden: http: / / ego.be Handelingsplan Naast algemeen geldende opvoedingsdoelen gaat binnen het buitengewoon onderwijs bijzondere aandacht naar de specifieke opvoedingssituatie van elke individuele leerling. De spil in dit gebeuren is het individuele handelingsplan (IHP) waarin voor elke leerling de te volgen opvoedings- en onderwijsweg wordt uitgestippeld op basis van de mogelijkheden van de leerling. ZORG INTEGREREN = ERVARINGSGERICHT WERKEN ERVARINGSGERICHT WERKEN = ZORG INTEGREREN 6/50

7 A. Onderwijs op maat Hoe differentieer je vanuit een zorgvraag? Bij adaptief onderwijs is de kernvraag altijd of het onderwijs wel aansluit bij de mogelijkheden van ieder individueel kind. B. Verschil tussen adaptief en regulier onderwijs V eel sc holen houden al rekening met de onderlinge versc hillen tussen leerlingen (sommige leerlingen kunnen meer leerstof aan, hebben een hoger tempo of hebben sneller iets door). Bij adaptief onderwijs worden evenz eer gedifferentieerd waarbij vanuit de methoden volgens het BH V - model werken (Basisstof voor alle kinderen, Herhalingsstof voor leerlingen die nog wat moeite hadden met bepaalde opdrac hten, Verrijkingsstof (ex tra stof) voor de vlotte en goed presterende leerlingen. M aar bij adaptief onderwijs wordt vooral gekeken naar gedragskenm erken van kinderen z oals: het geloof in eigen kunnen (c ompetentie) het streven naar onafhankelijkheid (weten dat je problemen z elf aankunt) het hebben van relaties (weten en voelen dat je gewaardeerd wordt) D e leerkracht vervu lt in het gehele proces een centrale rol want om dez e 3 kenm erken goed te ku nnen ontwikkelen bij de kinderen m oet de leerkracht z elf ook: t geloof hebben in het kunnen van z ijn/ haar kinderen (o.a. door vertrouwen te hebben, te stimuleren) hen onafhankelijk te maken (z elfstandige werkhouding bijbrengen) te streven om met elk kind in de klas een goede relatie te hebben (bron: 7/50

8 8/50

9 ICT methodisch inzetten als aanpak-op-maat De informatie- en c ommunic atietec hnologie (IC T ) kan ingez et worden in de begeleidingsmethodieken en de orthodidac tiek omdat z e: - nieuwe werkvormen ondersteunt die z onder pc z eer moeilijk uit te voeren z ijn - andere kansen biedt tot z elfstandig verwerken van leerstof - meer kansen biedt om te differentië ren E n dit op vlak van: a. de algemene z org in een sfeer van welbevinden waar in een krac htige leeromgeving wordt voortgebouwd wordt aan de ontwikkeling. E en preventieve ac tiviteit. b. de ex tra z org waar wordt ingegaan op de onderwijsnoden van leerlingen die ex tra steun nodig hebben. E en preventieve ac tiviteit. 9/50

10 W W M c. de spec iale z org waar na analy se en overleg interventies gez oc ht, besproken en uitgevoerd worden door leerkrac ht en z orgteam (z wakke lez ertjes, slec hte sc hrijvers, taalac hterstanden, ). H et z ijn dus remedië rende initiatieven. d. de bijz ondere z org voor leerlingen met leer-, aandac hts- of andere stoornissen. E r wordt gez oc ht naar c ompenserende maatregelen om te begeleiden, rekening houdend met het welbevinden (dy slex ie, A DH D, spec trumstoornissen, ) e. de sc hooloverstijgende z org om de ontwikkeling te begeleiden via passende oplossingen (logopedie, verwijz ingen, ) De orthopedagogiek ric ht z ic h ook in de eerste plaats naar het welbevinden van kinderen binnen de totale opvoedingssituatie en biedt kennis en vaardigheden met betrekking tot de hulp aan het gehandic apte kind of tot het kind dat ernstige problemen veroorz aakt of ondervindt. Daarnaast wordt ook inz ic ht geboden in de betekenis van methodisc h en strategisc h handelen en houdt z ic h bez ig met de vraag naar wat spec ifieke opvoeding als methodisc he wijz e van helpen kan betekenen bij de oplossing van opvoedingsproblemen. Daarbij sluit de orthodidac tiek als de hulpverlening en bez inning op die hulpverlening aan. Orthodidactisch handelen is niet uit een boekje te leren, maar studie is wel handig om je eigen denkwerk te stimuleren. Hier kruist de weg van ICT het pad van de orthodidactiek in zeer specifieke toepassingen. C riteria v oor softw are en andere I C T -toepassingen e kunnen de c riteria indelen in vier grote groepen: vorm, inhoud, gebruik en overige. De aantrekkelijkheid van een c omputerprogramma is een ty pisc h voorbeeld van een vormaspec t. e noemden al de feedbac k die het programma bij fouten geeft. Dat is een inhoudsaspec t. De groep ' gebruik' is de grootste; daarin vinden we c riteria als de aanpasbaarheid aan de individuele mogelijkheden van de gebruiker. M aar ook een probleemloz e installatie plaatsen we bij dez e groep. issc hien z it het belangrijkste aspec t wel bij ' overige' : de prijs of de prijs-kwaliteitverhouding. Dat hoeft geen verduidelijking. 1. Didac tisc h v erantw oord/ remedië rend E en programma is didac tisc h verantwoord wanneer het rekening houdt met de belangrijke mijlpalen in het leren lez en, sc hrijven en rekenen z oals de spellingniveaus (hoor-/ regel- / onthoudniveau) of de sy stematisc he uitbreiding van de woordstruc tuur (van mkm (kam) naar mmkm (krom) naar mkmm (kast). De andere c riteria z itten voor een groot deel omvat in dez e term. Dat betekent dat een goed remedië rend programma bijvoorbeeld ook oog moet hebben voor een sy stematisc he opbouw van de onderdelen en dat er voldoende oefeningen moeten voorz ien z ijn. 10 /50

11 H O W H 2. F ou tenanaly se Belangrijk is dat kinderen van hun fouten leren. Z elf z ijn z e niet altijd in staat om hun fout te herkennen. Daarom is het belangrijk dat het programma niet z omaar ' juist' of ' fout' aangeeft. H et c ontroleert liefst ook welke fout werd gemaakt. H et is nog beter wanneer het uitleg geeft over de gemaakte fouten. Bestaat er een keuz emogelijkheid om het juiste antwoord te laten geven na enkele pogingen? 3. Aanpasb aar Dat is een z eer belangrijke eigensc hap. De waarde van een programma is opvallend groter wanneer het beter aanpasbaar is aan de eisen van elk kind dat er z al mee werken. Z o kan men geï ndividualiseerd te werk gaan. M en kan differentië ren. E en programma is niet altijd volledig afgestemd op de therapie. E lke therapeut of leerkrac ht gebruikt immers z ijn regels en methoden. O ok de ouders moeten het tempo, het aantal pogingen en het aantal oefeningen mee kunnen bepalen. E en van de belangrijkste aanpassingsfac toren is natuurlijk de moeilijkheidsgraad. M et ' aanpasbaar' bedoelen we ook de mogelijkheid voor het invoeren van eigen oefeningen. M en noemt dit de open software. P rogramma' s die goed aanpasbaar z ijn mogen al wat meer kosten want hun bruikbaarheid is groter. 4. Onderdelen opb ou w end anneer je een kind een ac hterstand wilt laten inhalen, is het noodz akelijk dat oefeningen eerst op een basisniveau worden aangebrac ht. V ervolgens moet men steeds in kleine stapjes verdergaan. iermee bedoelen we dat bijvoorbeeld een bepaalde regel bij een leesprogramma voldoende moet kunnen opgesplitst worden in kleine stapjes. 5. Aantrek k elij k h eid efenen op de c omputer kan ex tra motiverend z ijn indien het programma aantrekkelijk wordt gebrac ht. Is er een visuele beloning? Is het duidelijk wanneer je een juist/ foutief antwoord geeft? Is er voldoende variatie in de oefeningen? Is er geluid voorz ien? W ordt het kind niet te veel afgeleid? Z it er een spelelement in verwerkt? eel wat fac toren spelen daarbij een rol. A fhankelijk van de problemen kan dat ec hter voor elk kind nog versc hillen. Z o z al een overbeweeglijk kind meer gebaat z ijn bij een sober sc herm en minder baat hebben bij een visueel en auditief druk programma. 6. Aantal oefeningen Bij een leerprobleem z ijn er altijd veel oefeningen nodig. De kinderen moeten de regels immers freq uent inoefenen om z e vlot te leren gebruiken. Dat betekent dat we moeten besc hikken over voldoende oefeningen om een bepaalde moeilijkheid onder de knie te krijgen. Bij spelletjesprogramma' s z ie je vaak de snelle overgang naar nieuwe oefeningen. Daarbij laten de samenstellers niet het aantal oefeningen primeren maar eerder de afwisseling van leuke spelletjes of oefeningen. 11/50

12 O H 7. R esu ltatenov erzic h t S ommige begeleiders houden graag een overz ic ht bij van de prestaties van elk kind. In de klas kan dat nuttig z ijn wanneer kinderen z elfstandig mogen werken op de c omputer. De leerkrac ht kan na een oefenperiode c ontroleren welk niveau een kind al heeft bereikt. Daarom lijkt het ons ook nuttig dat er niet enkel een sc ore wordt weergegeven maar ook dat er een foutenoverz ic ht terug te vinden is. W aar heeft een kind spec ifiek moeilijkheden mee? Z o kan men geric ht verderwerken. 8. G eb ru ik sv riendelij k h eid en b ediening et eerste probleem kan z ic h al voordoen bij het opstarten. Bepaalde programma' s z ijn z elfs voor de meeste volwassenen moeilijk te installeren en te starten. O ok is het niet altijd eenvoudig om het programma te beë indigen wanneer dat niet duidelijk aangegeven is. H et gemakkelijkste voor de kinderen is dat er duidelijk herkenbare ic oontjes aanwez ig z ijn. ok is het belangrijk dat men steeds gemakkelijk kan overstappen naar een volgend of vorig onderdeel z onder alle oefeningen te moeten maken. V oor sommige kinderen is het ook belangrijk dat de opdrac ht niet gewoon versc hijnt op het sc herm, maar dat z e ook nog een keer wordt voorgelez en. Daarnaast is de motoriek (c oö rdinatie) van jonge kinderen vaak nog niet z o ver ontwikkeld dat z e vlot met de muis kunnen werken. S ommige programma' s houden daarmee rekening en werken met een ' kindersleep' (een eenvoudiger muisgebruik). http: / / aleidosc oop.be/ inhouden/ inhouden1 4 / art1 4 _ 5 _ 1 0.html http: / / topsc hool.net/ kennis/ nieuws/ N ieuwsberic ht E ssentieel is: - dat de sofware z elfbeheerd leren mogelijk maakt (in het programma moeten mogelijkheden z ijn ingebouwd om leer- of oefenstof te genereren op het niveau van elke leerling afz onderlijk) - het materiaal moet in een hoge mate z elfinstruerend en z elfevaluatief z ijn (een suc c esvolle oefening moet gevolgd worden door een oefenreeks met een hogere moeilijkheidsgraad en omgekeerd, z onder dat telkens de interventie van de leraar vereist is) - voor de begeleider moet het mogelijk z ijn om op elk ogenblik de prestaties é n de vorderingen van elke leerling op te vragen. O ok aan software voor differentiatie of voor remedië ring mogen dez elfde eisen worden gesteld. r o n n e n : e y s s e n s, M. & L e m b r e c h t s, D. 0 0 C o m p u t e r p r o g r a m m a ' s v o o r l e e s e n s p e l l i n g s p r o b l e m e n. Z i t S t i l, v o l., n r. e n o c k e r, L. d e E e n i n l e i d i n g i n E d u c a t i e v e s o f t w a r e. h t t p : u r i n g. h o g e n t. b e l d c D U C S O F T. H T M O S, C o m p u t e r s o p S c h o o l. R e d a c t i e s e c r e t a r i a a t : E P N, P o s t b u s D R H o u t e n, N e d e r l a n d e r n y, P. W e n k e n o m e d u c a t i e v e p r o g r a m m a ' s t e b e o o r d e l e n. C o n g r e s m a p C o m p u t e r s & O n d e r w i j s, e e n l a t r e l a t i e? U n i v e r s i t a i r e I n s t e l l i n g A n t w e r p e n e y s a b y l, P. D e c o m p u t e r a l s e d u c a t i e f i n s t r u m e n t. C o n g r e s m a p C o m p u t e r s & O n d e r w i j s, e e n l a t e l a t i e? U n i v e r s i t a i r e I n s t e l l i n g A n t w e r p e n r o g r a m m a m a t r i x. D e p a r t e m e n t O n d e r w i j s, A f d e l i n g B e l e i d s v o o r b e r e i d i n g B a s i s s c h o l e n, K o n i n g A l b e r t I I a a n B r u s s e l c h a c t e r, J. & F a g n a n o, C h. D o e s c o m p u t e r t e c h n o l o g y i m p r o v e s t u d e n t l e a r n i n g a n d a c h i e v e m e n t? H o w, w h e n a n d u n d e r w h a t c o n d i t i o n s? J. E d u c a t i o n a l c o m p u t i n g r e s e a r c h, V o l. (B -C (20 ) C (1999). //t / /E -C 666, F (1999) K (1999). -r P -l 15, S (1999). 20 (4) ) 12/50

13 1. WAI-N O T I C T als didac tisc h middel-op-maat in een k rac h tige leeromgev ing W A I-N O T promoot IC T en Internetgebruik bij de opleiding en begeleiding van mensen met verstandelijke beperkingen. W A I-N O T wil daarmee de digitale kloof verder vernauwen om z o de soc iale integratie te ondersteunen. W A I-N O T biedt aan mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid te Internetten binnen een voor hen toegankelijk online-omgeving. Daartoe staat het W A I-N O T Internet P retpark ter besc hikking. Dez e aangepaste website is educ atief, (re)c reatief, informatief en interac tief. 13/50

14 14/50

15 15/50

16 M enu -niv eau s A C T U A L IT E IT : w b F v c F a. Algemeen nieu s. ilm en ideo. Seizoenen d. eesten S P E L L E T J E S : P u K h K e. Spelletj es f. zzels g. ru isw oordraadsels. leu rplaten V R IJ E T IJ D i. Sport j. M u ziek k. K ok en l. K nu tselen L E E F W E R E L D W M N C u L G G G A P z P z z m. onen (niet bij klikkers, wel bij plussers maar is leeg) n. eer leren ov er i. ieu we cu rsu ssen ii. rsu s bibliotheek: leeg iii. eefwereld o. eldzak en (niet bij plussers) i. eld in euroland ii. eld spel (niet bij klikkers) iii. nna gaat winkelen (niet bij klikkers) p. Sek su aliteit i. uz el jongens ii. uz el meisjes iii. bij elke portaal andere puz el T H E M A S q N B K. Verh aaltj es i. ieu we verhaaltjes ii. ibliotheek leeg r. Spelletj es s. leu rplaten t. Liedj es (niet bij digispec ials, wel bij klikkers maar leeg) 16/50

17 17/50

18 2. S T IC H T IN G O O K J IJ /50

19 I C T als b egeleidingsstij l-op-maat in de aanpak v an ( leer) prob lemen 19/50

20 De software uit het pakket streeft naar een gec ontinueerde lees- en sc hrijfstrategie in kleine stappen waarbij de c oac h (leerkrac ht, ouder, begeleider, logopedist,...) de relatie waarborgt tussen woorddec odering/ -identific atie é n lez en (sc hrift-/ spreekbeeld) é n sc hrijven (spraak- / sc hrijfbeeld). 20 /50

21 M http: / / uiswerkprogramma' s hebben als belangrijkste kenmerk dat een diagnostisc he toets de leerling ' stuurt' naar een oefenprogramma op maat, waardoor effic ië nt differentië ren mogelijk is. E r z ijn inmiddels negentien M uiswerkprogramma' s ontwikkeld, een aantal daarvan spec iaal voor het basisonderwijs. 21/50

22 W M W http: / / oordenhaai biedt kinderen de ideale c ombinatie van duidelijke leerdoelen en het plez ier van c omputerspelletjes. M et 3 5 spelletjes kunnen allerlei vaardigheden worden geoefend die van belang z ijn voor het lez en en spellen. Door de varië teit van woorden, spelletjes en leerdoelen is oordenhaai gesc hikt voor de hele basissc hoolleeftijd. Ideaal voor de z wakkere leerlingen in de klas, bij de remedial teac hing en om thuis te oefenen. Z eer gesc hikt bij dy slex ie. http: / / ijferhaai.nl/ et C ijferhaai kunnen kinderen oefenen met getalbegrip en rekenvaardigheden. V eertig spelletjes geven mogelijkheden om allerlei vaardigheden te oefenen die van belang z ijn voor het leren rekenen. De varië teit aan spelletjes geeft kinderen veel oefengelegenheid en bevordert het rekenbegrip. G esc hikt voor kinderen van jaar, spec iaal voor kinderen met ernstige rekenproblemen (dy sc alc ulie). 22/50

23 (Z ie: F reudenthalinstituut) 23/50

24 H O I C T als " organisatiev orm-op-maat" om h andelingsgeric h t v ersc h illen te b enaderen O p W A I-N O T wordt het beeldtaalsy steem gebruikt (z ie: http: / / w.be/ ) Hoe zit h et prentensy steem in elk aar? ndanks het feit dat het gemakkelijk herkennen van prenten é é n van onz e hoofddoelstellingen is, z it er toc h heel wat sy stematiek in dit prentenwoordenboek, waardoor we het toc h wel een sy mbolen- sy steem noemen. E lk sy steem heeft z owat z ijn eigen regels. In het BE T A - sy steem worden dez e regels grotendeels bepaald door kleur, vorm en positie. Binnen het sy steem komen een aantal basisfiguren voor, die c onseq uent weerkeren doorheen het hele sy steem. O ok bij het inkleuren van de tekeningen wordt gez orgd voor een z o c onseq uent mogelijke aanpak. S oms worden slec hts bepaalde onderdelen ingekleurd om het c ontrast sterker te laten uitkomen. bijv. verfpot en verf S ommige afbeeldingen keren terug in een ruimer geheel : als onderdeel van een ander begrip. Bijv. het fototoestel in foto en fotograaf. et c onseq uent gebruik van pijlen. E en volle z warte pijl duidt iets aan. bijv. sc haduw, neus, sc hoteltje 24/50

25 W E en lege, witte pijl vertegenwoordigt een verandering in ruime of tijd (bv. geven, morgen, horen) erkwoorden : bij werkwoorden gebruiken we kleine streepjes z oals dat ook gebeurt in stripverhalen en c artoons. bijv. z oeken - sc haatsen T oc h maken we hierin toc h enige uitz ondering. W anneer het begrip totaal geen beweging implic eert, worden de ac tielijntjes weggelaten. (bv. in z itten) V oor neutrale voorwerpen z oals in voorz etsels of bij sommige werkwoorden, gebruikten we een paarse c irkel als neutrale voorstelling. Dez e wordt eveneens gehanteerd om meer abstrac te begrippen voor te stellen. (bv. hebben - ver hetz elfde) 25/50

26 P laatsing als kenmerk : om een tegenstelling te kunnen herkennen in een tekening, is het vaak noodz akelijk om eveneens de antipool te z ien. Daarom hebben we beide tegenstellingen binnen é é n prent gebrac ht, waarbij het niet-bedoelde doorkruist is, en het bedoelde steeds links staat. bijv. z waar - veel nat S oms gebruiken we kleine figuren bovenaan om tekeningen meer herkenbaar te maken. Dez e kleine figuren z ijn dan uiteraard weer tekeningen die uit het sy steem z elf komen. Bijv. in beddenlaken (bed) of logopedist (spreken) E lk sy steem h eeft nood aan een zek ere stru c tu u r b ij h et tek enen erv an. Voor de BE T A- prenten geldt als b asisprinc ipe dat sy stematiek geen h inder mag zij n v oor diegenen die niet de mentale mogelij k h eden h eb b en om deze stru c tu u r te b egrij pen. 26/50

27 P epernotenrec ept met pic to' s ( voor kinderen met een aan autisme verwante c ontac tstoornis) 27/50

28 28/50

29 29/50

30 H M W G Overzicht van de meeste gebruikte pictogrammensystemen In het N ederlands bestaat er é é n standaardwerk dat uitsluitend over grafisc he sy mbolen werd gesc hreven G rafisc he sy mbolen in ondersteunde c ommunic atie (Balkom & W elle Donkerimbrè re, ). In dit boek werd een overz ic htsposter opgenomen van een 4 0 -tal versc hillende grafisc he sy mbolen die ergens in V laanderen of N ederland z ouden gebruikt worden. Interessant en merkwaardig. De meerderheid van dez e sy mbolensy stemen z ijn immers moeilijk te vinden, hebben slec hts een beperkt aantal sy mbolen, z ijn beperkt q ua doelgroep en q ua doelstellingen. anneer we alleen naar V laanderen kijken z ijn er vooral twee grafisc he sy mbolensy stemen die op veel plaatsen en voor erg veel doelgroepen worden gebruikt. H et z ijn de BE T A -prenten en de P C S - sy mbolen. O p enige afstand worden z e gevolgd door twee andere interessante grafisc he sy mbolensy stemen die soms erg overtuigde voorstanders kennen: de Bliss-sy mbolen en de V ijfhoekprenten. W e durven dez e wel eens de grote vier noemen. 1. BE T A BE T A werd in V laanderen ontwikkeld in het begin van de jaren 9 0 en het evolueert nog steeds. H et werd oorspronkelijk voor jongeren gemaakt met autisme en een verstandelijke handic ap, maar ondertussen wordt het gebruikt bij tal van doelgroepen. De BE T A -prenten z ijn realistisc h weergegeven lijnfiguren met kleur. Z e houden het midden tussen kinderen en volwassenen, en tussen gedetailleerd en gestileerd. Door meerdere vaste afspraken werd een logic a gebrac ht in de sy mbolen (de voorstelling van beweging, voorz etsels, aangez ic hten, ). eer informatie kan men vinden op w.be. De BE T A -prenten kan men kopen in de BE T A -software: een ruimer softwareproduc t dat voor een groot aantal doeleinden kan worden gebruikt. Dez e software kost O ok kan men de BE T A kopen bij het programma M ind E x press of M ind E x press L ite voor een meerprijs van BLI SS Dit is een bijz onder grafisc h sy mbolensy steem met al een heel lange gesc hiedenis. K arl Blitz (C harles Bliss) public eerde z e voor het eerst in In werden z e gebruikt voor personen met een handic ap in C anada. R ond het einde van de jaren 7 0 kwamen z e naar België. et z ijn sterk gestileerde sy mbolen, samengesteld uit rec hte, gebogen en c irkelvormige lijnelementen. De ac htergrondkleur kan worden gebruikt om woordsoorten te ondersc heiden. M et een tal basiselementen kan een q uasi onbeperkt aantal Bliss-sy mbolen worden gebouwd. S ommige sy mbolen z ijn pic tografisc h (direc t herkenbaar), de meeste ec hter niet. Dez e z ijn ideografisc h. H iervoor is minimum wat vertrouwdheid met die basiselementen vereist. P ersonen die Bliss slec hts oppervlakkig kennen verkondigen wel eens de mening dat dez e sy mbolen enkel toepasbaar z ijn bij personen die erg goede c ognitieve mogelijkheden hebben (dus die ook z ouden kunnen leren lez en). E nerz ijds is het c orrec t dat de betere doelgroep erg z invol kan gebruik maken van Bliss omdat het een grotere graad van abstrac tie heeft, anderz ijds bleek al uit tal van voorbeelden dat ook personen met beperktere c ognitieve mogelijkheden in aanmerking komen voor het aanleren van dit grafisc he sy mbolensy steem. M eer informatie kan men vinden bij het Bliss-sy mbolenc ommunic atiec entrum, blisssy hetnet.nl en in het Blisswoordenboek (Boc kweg & K oerselman, ). De Bliss- 30 /50

31 M H sy mbolen kan men niet apart kopen. Z e z ijn wel z onder meerprijs besc hikbaar in de BE T A software en in M ind E x press en M ind E x press L ite. 3. P C S Dit is het grootste A merikaanse grafisc he sy mbolensy steem. H et wordt wereldwijd het meest gebruikt. Door de A merikaanse produc ent van P C S -sy mbolen werd veel E ngelstalig c ommunic atiemateriaal met dez e sy mbolen ontwikkeld. O ok produc enten uit andere landen (z oals N ederland en België ) die materiaal ontwikkelen dat z e internationaal wensen aan te bieden z ullen vaak kiez en voor het gebruik van P C S -sy mbolen. et z ijn eenvoudige, direc t herkenbare lijntekeningen in z wart-wit of in kleur. Z e varië ren van sterk gestileerde stokpoppetjes tot realistisc he weergaven van personen, dieren, voorwerpen en voedingsmiddelen. De P C S -sy mbolen z ijn onder meer sterk in de weergave van gevoelens/ emoties. N et z oals BE T A worden dez e sy mbolen gebruikt bij z eer diverse doelgroepen (z owel kinderen als volwassenen). A V H S P C S z P C S z z G z M E x M E x L eer informatie kan men krijgen op de merikaans website van de produc ent erjohnson.c om of via de laamse verdelers: ulpmiddelenc entrale hms-produc ts.c om) en kil skil-nv.c om). De sy mbolen ijn apart te koop in een -metafile, e itten ook in de software rid, of e kunnen gekoc ht worden voor een meerprijs van bij de software ind press of ind press ite. 31/50

32 H W 4. VI J F HOE K itte sy mbolen op een z warte ac htergrond, z o herkent men onmiddellijk de V ijfhoeksy mbolen. S ommige z ijn erg universeel, z oals het sy mbool voor uit of uitgang. Z e worden vooral erg veel in N ederland gebruikt. O orspronkelijk komen z e uit C anada en Z weden. In V laanderen worden dez e vooral aangewend voor volwassen personen met een verstandelijke handic ap. et z ijn direc t herkenbare of afleidbare representaties van begrippen door middel van gestileerde silhouetten met z o weinig mogelijk details. In de niet-n ederlandstalige landen is het sy mbolensy steem bekend onder de naam P ic to. De internationale versie heeft geen tekst boven de plaatjes, de N ederlandse V ijfhoekprenten hebben dat wel (K oster & Dijkstra, ). M eer informatie kan men krijgen bij V isitaal P ic togrammen (het vroegere V IP S ), c ontac visitaal.nl. In de eigen V ijfhoeksoftware (P ic tow orks) z ijn z e te koop voor en voor een meerprijs van bij M ind E x press of M ind E x press L ite. Bij elk van de vier bovenstaande sy mbolensy stemen werd verwez en naar M ind E x press. De basisprijs hiervan is euro en voor M ind E x press L ite. M en kan dit c omputerprogramma kopen bij de H ulpmiddelenc entrale hmc -produc ts.c om) of T ec hnologie en Integratie tni.be). Bij P C S werd ook verwez en naar G rid. De basisprijs hiervan is en het is te koop bij S kil skil-nv.c om). (bron: 32/50

33 De pic togrammen die hier aangeboden worden, dienen in de eerste plaats om duidelijkheid en struc tuur te bieden aan mensen met een verstandelijke handic ap Sy mb ol for w indow s S y mbol for W indows softw are is gemaakt voor het c ommunic eren, leren, spelen enz. met behulp van sy mbolen. De programma' s in dez e reeks z ijn te gebruiken in c ombinatie met m eerdere sy mbooldatabases. De reeks S y mbol for W indows databases omvat o.a. P C S, Bliss, Beta, P ic togram/ V ijfhoek en Beeldlez en. N ieuwe programma' s en databases kunnen gemakkelijk aan de serie worden toegevoegd. E r z ijn modules voor de gehandic apte sy mboolgebruiker en modules voor de begeleider of therapeut. De modules voor sy mboolgebruikers z ijn te bedienen via ' sc anning' (met sc hakelaars). 33/50

34 34/50

35 START uitvoeren : typ osk 35/50

36 Bedrijf dat werkt om websites voor mensen met een handicap toegankelijk te maken en te houden. 36/50

37 ICT methodisch inzetten als aanpak-op-maat I C T als informatiek anaal en b ronnenmateriaal in planmatige zorgaanpak 37/50

38 http: / / ima.nl/ http: / / 38/50

39 I C T als c ommu nic atiemiddel naar b etrok k en gesprek spartners Handelingsplanner 39/50

7KHPDELMHHQNRPVW -HXJGEHOHLGLQGH VSRUWYHUHQLJLQJ

7KHPDELMHHQNRPVW -HXJGEHOHLGLQGH VSRUWYHUHQLJLQJ 7KHPDELMHHQNRPVW -HXJGEHOHLGLQGH VSRUWYHUHQLJLQJ &2/2)21 Jeugdbeleid in de sportvereniging Sportraad Zuid-Holland Mira nd a Olsthoorn-va n Kester Postbus 70 2685 ZH Poeld ijk Tel: 0174-244940 e-m a il:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8.

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8. %DVLVVFKRRO+HW3DOHW +HWKRXGHQYDQ HHQVSUHHNEHXUW INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 5 SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 7. SPREEK BEURT IN GROEP 8. HOE BEREID IK MIJ N SPREEK BEURT

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

HET ZORGBELEID OP ONZE SCHOOL

HET ZORGBELEID OP ONZE SCHOOL HET ZORGBELEID OP ONZE SCHOOL VISIE OP ZORG Elke leerling, elke leerkracht en elke medewerker is een unieke persoonlijkheid. Wij stimuleren de leerlingen om zich optimaal te ontplooien en scheppen mogelijkheden

Nadere informatie

Hoofdstuk I: Eindtermen de basics

Hoofdstuk I: Eindtermen de basics Maatschappelijk debat eindtermen Hoofdstuk I: Eindtermen de basics Inhoud Inleiding... 2 Gewoon lager onderwijs... 2 Kleuteronderwijs... 2 Gewoon secundair onderwijs... 3 Buitengewoon onderwijs... 4 Overzichtstabel...

Nadere informatie

Een doelgericht en efficiënt handelingsplan bevat wenselijk de volgende onderdelen:

Een doelgericht en efficiënt handelingsplan bevat wenselijk de volgende onderdelen: HULPMIDDEL WERKEN MET EEN HANDELINGSPLAN Een mogelijke manier om de planmatige aanpak op school efficiënt te organiseren is het werken met een handelingsplan. Dat beschrijft de concrete aanpak en de interventies

Nadere informatie

Gemeentelijk basisonderwijs: Pedagogisch project

Gemeentelijk basisonderwijs: Pedagogisch project : Het pedagogische project geeft de kenmerken aan die de school hanteert bij de opvoeding en het onderwijs van de kinderen. De missie en visie die het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten nastreven,

Nadere informatie

De algemene basiszorg

De algemene basiszorg Onze visie op zorg Op onze school streven we ernaar de eigenheid van elk kind een plaats te geven. Om tegemoet te komen aan de noden van elk kind omringen we hen met een brede zorg. De rode draad binnen

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van De Sportschool te Gentbrugge

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van De Sportschool te Gentbrugge Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrije Lagere School - College Essen te Essen

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrije Lagere School - College Essen te Essen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE. G em aakt door Rob van den E yssel 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek

M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE. G em aakt door Rob van den E yssel 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE G em aakt door Rob van den E yssel 26-11 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek Bronverm elding Ik heb de inform atie van dit w erkstuk uit m ijn hoofd

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Instroombeleid banaba s lerarenopleiding. BNB zorgverbreding & remediërend leren BNB buitengewoon onderwijs

Instroombeleid banaba s lerarenopleiding. BNB zorgverbreding & remediërend leren BNB buitengewoon onderwijs Instroombeleid banaba s lerarenopleiding BNB zorgverbreding & remediërend leren BNB buitengewoon onderwijs Projectgroep Aanleiding Voortgezette opleiding banaba Toelatingsvoorwaarden zijn veranderd: Instroom

Nadere informatie

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen.

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen. Pedagogisch project 1. situering onderwijsinstelling 2. levensbeschouwelijke uitgangspunten 3. visie op ontwikkeling en opvoeding 4. het schoolconcept 1. Situering onderwijsinstelling 1.1 Een gemeenteschool:

Nadere informatie

Wij gaan met plezier naar school.

Wij gaan met plezier naar school. www.schoolbranst.be Wij gaan met plezier naar school. 3...onze visie Onze school is een landelijk gelegen dorpsschool, een groene school, waar we leven in verbondenheid met de natuur en met elkaar en handelen

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ALGEMENE INFORMATIE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

COZOCO 19 maart 2014. M-decreet. Goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 12 maart 2014

COZOCO 19 maart 2014. M-decreet. Goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 12 maart 2014 COZOCO 19 maart 2014 M-decreet Goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 12 maart 2014 Situering 2005: lancering van het leerzorgkader 2009-2014 geleidelijke invoering van het decreet op leerzorg -geen

Nadere informatie

Tijd om even een beknopte boom op te zetten

Tijd om even een beknopte boom op te zetten Tijd om even een beknopte boom op te zetten Beknopt Handboek Bedrijfstakpensioenfondsen Het Bedrijfstakpensioenfonds - Welke ondernemingen krijgen er mee te maken en wat zijn de nan i le risi o s wanneer

Nadere informatie

Presentation Slides Author Teacher Date Time

Presentation Slides Author Teacher Date Time Presentation Slides Author Teacher Date Time Good Practice Waarom ICT competenti 26 Discussiestarter ICT Discussiestarter ICT 01/17 14:31 # of Students Student Participation Quizzes Correct Answers 1 100%

Nadere informatie

Marktwerking in het forensisch onderzoek. Een veldverkenning

Marktwerking in het forensisch onderzoek. Een veldverkenning Marktwerking in het forensisch onderzoek. Een veldverkenning Onderzoek in opdracht van het WODC van het Ministerie van Justitie TILT Tilburg Institute for Law, Technology, and Society i.s.m. NHL Hogeschool

Nadere informatie

ZORG. Onze eigen zorgvisie

ZORG. Onze eigen zorgvisie ZORG Onze eigen zorgvisie We streven naar een school waarin we de totale opvoeding van het kind niet uit het oog verliezen. We proberen de kinderen in hun geestelijke, intellectuele, emotionele en sociale

Nadere informatie

1. Onze visie op zorg

1. Onze visie op zorg 1. Onze visie op zorg In onze school is het belangrijk dat elk kind zich goed voelt en graag naar school komt. Dit is het essentiële uitgangspunt van onze schoolorganisatie. Als schoolteam willen we een

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften Ontwikkelingsgericht werken

Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften Ontwikkelingsgericht werken Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften Ontwikkelingsgericht werken Bedoeling Een hulpmiddel aanbieden om via handelingsplanning ontwikkelingsgericht te werken. Uitbouwen van een werkbaar, gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Versie: november 2013

Huiswerkbeleid Versie: november 2013 Huiswerkbeleid Versie: november 2013 1 Inhoud 1. Wat is huiswerk?... 3 2. Doelstellingen huiswerk... 3 3. Doorlopende leerlijn... 3 4. Rol leerkracht... 6 5. Rol ouder... 7 6. Rol kind/leerling... 7 2

Nadere informatie

Gemeentelijke Basisschool Haacht

Gemeentelijke Basisschool Haacht Zorg op onze school - Ieder kind is uniek! Onder zorgbreed werken verstaan we de zorg die iedere leerkracht besteedt om met kwaliteitsonderwijs optimale ontwikkelingskansen te bieden aan al onze leerlingen.

Nadere informatie

in onze school is elk kind een ster!

in onze school is elk kind een ster! 2 Kom er bij en zoek het niet te ver, in onze school is elk kind een ster! Een kort fragment uit ons schoollied dat perfect weergeeft waar wij met onze school willen voor staan. Een school die elk kind

Nadere informatie

VISIETEKST: Autiwerking OV1, OV2 en OV3 IBSO De Horizon

VISIETEKST: Autiwerking OV1, OV2 en OV3 IBSO De Horizon VISIETEKST: Autiwerking OV1, OV2 en OV3 IBSO De Horizon 1. INLEIDING In het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs vindt men als één van de leidende principes terug dat het PPGO een project

Nadere informatie

G.V.Basisschool Hamont-Lo

G.V.Basisschool Hamont-Lo G.V.Basisschool Hamont-Lo Zorg onze schooleigen visie op BREDE zorg Als school hebben we de opdracht om met brede zorg te werken aan de ontplooiing van iedere leerling. Dat is één van de pijlers van het

Nadere informatie

Basisonderwijs Differen'ate via het ADI model en het geïntegreerd zelfstandig werk

Basisonderwijs Differen'ate via het ADI model en het geïntegreerd zelfstandig werk Basisonderwijs Differen'ate via het ADI model en het geïntegreerd zelfstandig werk GEÏNTEGREERDE ZORG OP SCHOOL vanuit onderwijskundig perspectief! GOEDE PREVENTIEVE BASISZORG FASE 0 BGT goede preventieve

Nadere informatie

4/5/2012. Continuüm in zorg

4/5/2012. Continuüm in zorg Continuüm in zorg Studiedag Leerrijk Saar Callens 20 april 2012 De visie en methodiek van handelingsgericht werken (HGW) kan de school helpen om haar interne werking te optimaliseren. De school structureert

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Zandakkerlaan 17 9070 Heusden Tel.: 09 230 03 48 E-mail: zorgco@sportbasisschool.be. Sticordi-maatregelen

Zandakkerlaan 17 9070 Heusden Tel.: 09 230 03 48 E-mail: zorgco@sportbasisschool.be. Sticordi-maatregelen Zandakkerlaan 17 9070 Heusden Tel.: 09 230 03 48 Email: zorgco@sportbasisschool.be Sticordimaatregelen Doel van de invoering van sticordimaatregelen Het team een leidraad bezorgen met verschillende toepasbare

Nadere informatie

Visie op het basisaanbod

Visie op het basisaanbod 1. Doel van de tekst Het M decreet voorziet het type basisaanbod voor leerlingen die, al dan niet tijdelijk, kampen met moeilijkheden die het leren hinderen. De wetgeving geeft geen invulling aan de organisatie

Nadere informatie

Kinderen met een handicap op de schoolbanken

Kinderen met een handicap op de schoolbanken Kinderen met een handicap op de schoolbanken Ouders van een kind met een handicap moeten vaak een moeilijke weg bewandelen met veel hindernissen en omwegen om voor hun kind de geschikte onderwijsvorm of

Nadere informatie

Zorg in de (kleuter)school: van visie naar praktijk. 27 maart 2009 met dank aan Monique De Prez

Zorg in de (kleuter)school: van visie naar praktijk. 27 maart 2009 met dank aan Monique De Prez Zorg in de (kleuter)school: van visie naar praktijk 27 maart 2009 met dank aan Monique De Prez Paradoxen 1. Visie ontwikkelen vanuit OKB/EOP 2. Koppelen aan het OWP 3. Via doelen en acties planmatig

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 19 oktober 2009. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 19 oktober 2009. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Vervange nd ziekenve rvoer in het buitenland is een aa nspraak sinds 1 januari 2009 M.i.v. 1 januari 2009 bestaat aanspraak op v ervangend z iekenvervoer ter vervanging v an vervoer

Nadere informatie

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen Leerlingen met een opvallende ontwikkeling Hoe ga je om met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Cruciaal in de zorgstructuur is de kwaliteit van instructie. Maar inspelen op onderwijsbehoeften

Nadere informatie

2 Situering van beleidsvoerend vermogen binnen het referentiekader en instrumentarium van de doorlichting

2 Situering van beleidsvoerend vermogen binnen het referentiekader en instrumentarium van de doorlichting B ELEIDSVOEREND VERMOGEN ALS CRITERIUM BIJ EEN DOORLICHTING 1 Inleiding De beleidskracht van scholen en centra zal vanaf het schooljaar 2008-2009 een belangrijke rol spelen als criterium voor de kwaliteit

Nadere informatie

Zorgbeleid 2015-2016 1 Zorgbeleid 2015-2016

Zorgbeleid 2015-2016 1 Zorgbeleid 2015-2016 Zorgbeleid 2015-2016 1 1. Inleiding De Leerheide een rustige plek in de natuur waar onze kinderen kunnen en durven schitteren als echte diamanten! Een diamant is het fijnste en hardste edelgesteente. Ze

Nadere informatie

Oppenhuizen, 28-10-2015. Schoolbeleid cbs It Harspit voor tablets (Snappet)

Oppenhuizen, 28-10-2015. Schoolbeleid cbs It Harspit voor tablets (Snappet) Chr. Basisschool It Harspit waar T OP-timaal presteren EN T WELbevinden de aandacht krijgen die een kind verdient! P. Walmastrjitte 8 8625 HE Oppenhuizen Telefoon: (0515) 55 96 88 E-mail: ih@palludara.nl

Nadere informatie

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel Onderwijs Ondersteuningsprofiel CBS De Ark 1. Naam en adres CBS De Ark Acaciahage 17 19 9501 WD Stadskanaal Tel: 0599-614924 email: de-ark@picto.nl www.cbsdeark.picto.nl 2. Denominatie Wij zijn een open

Nadere informatie

Integrale Visie op Zorg

Integrale Visie op Zorg Basisschool De Luchtballon Freinetschool Holven Lebonstraat 45, 2440 Geel Velodroomstraat 33, 2440 Geel Directeur: Gert Van Herle Directeur: Gert Van Herle Tel: 014/586046 Tel: 014/588758 Fax: 014/583507

Nadere informatie

De eerste twee delen van De Wiskanjers Zorg: Boei

De eerste twee delen van De Wiskanjers Zorg: Boei De eerste twee delen van De Wiskanjers Zorg: Boei Nu ben ik een uur bezig geweest met aan te leren hoe je moet rangschikken van breed naar smal En nog snapt hij het niet! Deze leerling haalt eerste, middelste

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Project Leerzorg. Achtergrond

Hoofdstuk 2. Project Leerzorg. Achtergrond Hoofdstuk Project Leerzorg Achtergrond 3 . Project Leerzorg - Achtergrond ONTSTAAN Het Project Leerzorg werd ingediend in antwoord op de oproep tot voorstellen voor netoverschrijdende en multidisciplinaire

Nadere informatie

2013-2017. Huiswerkbeleid

2013-2017. Huiswerkbeleid 01-017 Huiswerkbeleid Inhoudsopgave Beschrijving doelgroep Visie op onderwijs Basisvisie Leerinhouden/Activiteiten De voor- en nadelen van het geven van huiswerk Voordelen Nadelen Richtlijnen voor het

Nadere informatie

OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE

OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE DOELSTELLING De Linde is een school voor buitengewoon lager onderwijs. Onze doelstelling kadert volledig binnen de algemene doelstelling van de Vlaamse Overheid met betrekking

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie

Het stappenplan van ons zorgbeleid

Het stappenplan van ons zorgbeleid Het stappenplan van ons zorgbeleid Begeleidingstraject op onze school Fase 0 : Fase van goede preventieve basiszorg De klastitularis staat in voor de EERSTELIJNSZORG ALGEMENE ZORG. Hij/zij zorgt voor een

Nadere informatie

Project gratis dyslexiesoftware. Els De Smet coördinator project

Project gratis dyslexiesoftware. Els De Smet coördinator project Project gratis dyslexiesoftware Els De Smet coördinator project Aandacht voor dyslexie in het onderwijsveld Scholen nemen extra maatregelen voor leerlingen met dyslexie Functioneel inzetten van dyslexiesoftware

Nadere informatie

-1- - ictzorg Springplank -

-1- - ictzorg Springplank - -1- - ictzorg Springplank - BABBELBANK http://www.ictenzorg.be/babbelbank/ Een gratis praat-en-kijk-pakket dat zich richt naar anderstalige nieuwkomers en taalzwakke kinderen met als doel het thematisch

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Checklist Rekenen Groep 3. 1. Tellen tot 20. 2. Getallen splitsen. Hoe kun je zelf het tellen controleren?

Checklist Rekenen Groep 3. 1. Tellen tot 20. 2. Getallen splitsen. Hoe kun je zelf het tellen controleren? Checklist Rekenen Groep 3 1. Tellen tot 20 Als kleuters, in groep 1 en groep 2, zijn de kinderen bezig met de zogenaamde voorbereidende rekenvaardigheid. Onderdelen hiervan zijn ordenen en seriatie. Dit

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 19 mei 2008. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 19 mei 2008. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 19 mei 2008 Verslavingsbeha ndeling in het buitenland w ordt vergoed tot het maximum tarief in Nederland indien aa n de voorw aarden die in de zorgverze

Nadere informatie

infobrochure methodeonderwijs De Lotus

infobrochure methodeonderwijs De Lotus infobrochure methodeonderwijs De Lotus Mosselerlaan 62 3600 GENK 089 35 16 21 directie.middenschool@gocampusgenk.be Inhoudsopgave Inleiding Zelfgestuurd leren Kernteam Kringgesprek Coöperatieve werkvormen

Nadere informatie

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Gestichtstraat 4 9000 Gent 09/2401325 Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Binnen ambulante begeleidingsdienst ZigZag onderscheiden wij twee types van ondersteuning in

Nadere informatie

HUISWERKBELEID in MAATJES

HUISWERKBELEID in MAATJES HUISWERKBELEID in MAATJES Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces wat in de klas is gestart. Het vormt de brug tussen de school en de ouders. Via ons huiswerkbeleid willen we spanningen en conflicten

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

BESLUIT : A r t. 1 : H e t g e e e n t e l i j k r e g l e e n t e t b e t r e k k i n g t o t a b u l a n t e a c t i i t e i t e n o p o p e n b a a r d o e i n, e i g e n d o a n o f b e h e e r d d

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van

Nadere informatie

KINDEREN DIE MEER KUNNEN

KINDEREN DIE MEER KUNNEN KINDEREN DIE MEER KUNNEN INLEIDING Op de IJwegschool staat het kind centraal. Het onderwijs wordt aangepast aan het kind en niet andersom. Doordat de leerkrachten handelingsgericht werken waarbij de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Bevindingen huiswerkenquête schooljaar 2013-2014

Bevindingen huiswerkenquête schooljaar 2013-2014 Bevindingen huiswerkenquête schooljaar 2013-2014 1. Resultaten ouderbevraging 1. De meest voorgekomen antwoorden zijn: - Het inoefenen van geziene leerstof. - Het is een vorm van controle door en voor

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica In kolom 1 vind je 69 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep geschiedenis/esthetica. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT School : Basisschool De Bakelgeert Plaats : Boxmeer BRIN-nummer : 08XM Onderzoeksnummer : 95072 Datum schoolbezoek : 27 augustus Datum vaststelling

Nadere informatie

Workshops voor Scholengemeenschappen. PE-DIC-idee PE-DIC-initiatief PE-DIC-in orde!

Workshops voor Scholengemeenschappen. PE-DIC-idee PE-DIC-initiatief PE-DIC-in orde! Ines Vandoorne (Beeldopvoeding) - Bernadette De Geest (Muzikale Opvoeding) Kathleen Pisman (Dramatisch Spel - Bewegingsexpressie) - Liliane Steppe (Muzisch taalgebruik) Muzo - Workshops voor scholengemeenschappen

Nadere informatie

De Programma-matrix. http://www.programmamatrix.be/ Functie van de Programma-matrix

De Programma-matrix. http://www.programmamatrix.be/ Functie van de Programma-matrix De Programma-matrix Informatie over educatieve programma's kunnen wij terugvinden op de Programma-matrix. De Programma-matrix is een elektronische databank gemaakt in samenwerking met Nederland. De nieuwe

Nadere informatie

Visie rond zorg - Het Molenschip

Visie rond zorg - Het Molenschip Visie rond zorg - Het Molenschip Met het oog op het ontwikkelen van een krachtige visie rond zorg gingen we ons als zorgteam de vraag stellen wat het woord zorg eigenlijk betekent. Zorg is een werkwoord

Nadere informatie

Onderzoekscompetenties. Schooljaar 2015-2016. GO! atheneum Campus Kompas Noordlaan 10 9230 Wetteren 09 365 60 60

Onderzoekscompetenties. Schooljaar 2015-2016. GO! atheneum Campus Kompas Noordlaan 10 9230 Wetteren 09 365 60 60 GO! atheneum Campus Kompas Noordlaan 10 9230 Wetteren 09 365 60 60 Schooljaar 2015-2016 E-mail: ka.wetteren@g-o.be atheneum@campuskompas.be Website: www.campuskompas.be/atheneum Scholengroep Schelde Dender

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Getallen 1 is een computerprogramma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een computerprogramma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een computerprogramma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Doelgroep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt voor groep 7 en 8 van de basisschool

Nadere informatie

Lees U laat uw kind de eerste set woorden van de week voorlezen. Deze woorden staan rechtsboven op iedere uitlegkaart.

Lees U laat uw kind de eerste set woorden van de week voorlezen. Deze woorden staan rechtsboven op iedere uitlegkaart. Snel aan de slag! Wat heeft u nodig? Het juiste Spelling in beeld-oefenboekje Een schriftje waar uw kind in kan werken Een pen waarmee uw kind prettig werkt Een markeerstift of een aantal kleurpotloden

Nadere informatie

Titel Taalverhaal, software bij, taal. Vak/onderwerp Nederlandse taal

Titel Taalverhaal, software bij, taal. Vak/onderwerp Nederlandse taal Titel Taalverhaal, software bij, taal Vak/onderwerp Nederlandse taal Hardware-eisen Beeldschermformaat: 800 x 600, aantal kleuren 256, audio: 48 kbps, 22/44.1 khz, Processor minimaal Pentium 200, cd-rom:

Nadere informatie

Visietekst BuO Type 8 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met leerstoornissen

Visietekst BuO Type 8 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met leerstoornissen Visietekst BuO Type 8 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met leerstoornissen Schooljaar 2009-2010 WIE HET WONDER VAN HET KIND NIET ZIET, DIE VERSTAAT HET HELE PLAATJE NIET Heb je al eens naar een kind

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

DE ZORGVISIE 1 KLEUTERSCHOOL & LAGERE SCHOOL. Een blik op de school

DE ZORGVISIE 1 KLEUTERSCHOOL & LAGERE SCHOOL. Een blik op de school 1 KLEUTERSCHOOL & LAGERE SCHOOL Een blik op de school DE ZORGVISIE Stedelijke basisschool t Prinske met vestigingsplaatsen Dries en Prinsstraat biedt basisonderwijs aan kinderen uit de wijk en verdere

Nadere informatie

Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be

Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be Elementen van een pedagogisch project 1 GEGEVENS M.B.T. DE SITUERING VAN

Nadere informatie

Onderwerpen presentatie

Onderwerpen presentatie Wat Werkt? Voor het team is duidelijk geworden dat zij als leerkrachten de belangrijkste schakel zijn om opbrengsten te verhogen. Ze onderschrijven dat ze in staat moeten zijn om een goede instructie te

Nadere informatie

Het zorgbeleid in het Pierenbos

Het zorgbeleid in het Pierenbos Het zorgbeleid in het Pierenbos Indien je als ouder vragen hebt, stap je in de eerste plaats naar de klasleerkracht. Deze zal overleggen met de ondersteuner en/of zorgcoördinator en bekijken welke trajecten

Nadere informatie

Welke leerlingen komen in aanmerking voor GON-begeleiding?

Welke leerlingen komen in aanmerking voor GON-begeleiding? Wat is GON-begeleiding? GON: Geïntegreerd Onderwijs. Geïntegreerd onderwijs is een samenwerkingsverband tussen het gewoon- en het buitengewoon onderwijs. De GON-begeleider biedt extra ondersteuning aan

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs te Herne

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs te Herne Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Wat leert mijn kind op de Jorisschool? Op de Jorisschool vinden we een aantal zaken erg belangrijk. Dat is op de eerste plaats de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen en het leren omgaan met elkaar

Nadere informatie

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven. Procedure en criteria voor het beoordelen van studenten in de beroepspraktijk Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Nadere informatie

Mentorenvorming D1. Sessie 2. Elisa Vandenbussche

Mentorenvorming D1. Sessie 2. Elisa Vandenbussche Mentorenvorming D1 Sessie 2 Elisa Vandenbussche Inhoud 1. Inhoudelijke informatie over de opleidingsonderdelen 2. Coach bij de praktijkopdrachten en beoordelingstaken 3. Competenties student en mentor

Nadere informatie

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 MODULE Begeleiding (BEG) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 Aantal studiepunten 3 (1

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

BINNENKLASDIFFERENTIATIE IN WISKUNDELESSEN

BINNENKLASDIFFERENTIATIE IN WISKUNDELESSEN BINNENKLASDIFFERENTIATIE IN WISKUNDELESSEN - Situering - Lkr over binnenklasdifferentiatie - Binnenklasdifferentiatie? - Leerplannen - Binnenklasdifferentiatie in wiskunde Hilde De Maesschalck 8 oktober

Nadere informatie