Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Annual General Meeting of Shareholders of USG People N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Annual General Meeting of Shareholders of USG People N.V."

Transcriptie

1 agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Annual General Meeting of Shareholders of USG People N.V. Te houden op: Datum: 12 mei 2016 Tijd: uur Locatie: USG People N.V., P.J. Oudweg 61, 1314 CK Almere, Nederland To be held on: Date: 12 May 2016 Time: 2.00 pm Location: USG People N.V., P.J. Oudweg 61, 1314 CK Almere, the Netherlands Algemene agendapunten General agenda items 1. Opening Opening 2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2015 Report of the Executive Board for the 2015 financial year 3. Toepassing van het remuneratiebeleid over 2015 Application of the remuneration policy in Behandeling van het reserverings- en dividendbeleid Discussion of the policy on reserves and dividends 5. Vaststelling van de jaarrekening over 2015 (besluit) Adoption of the annual accounts for 2015 (resolution) 6. Goedkeuring voor gevoerd bestuur en verlening decharge aan de leden van de Raad van Bestuur (besluit) Approval of the Executive Board s management and discharge from liability of the members of the Executive Board (resolution) 7. Goedkeuring voor uitgeoefend toezicht en verlening decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen (besluit) Approval of the Supervisory Board s supervision and discharge from liability of the members of the Supervisory Board (resolution) 8. a. Kennisgeving van een vacature in de Raad van Commissarissen Notification of a vacancy on the Supervisory Board b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de (her)benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen Opportunity to the General Meeting of Shareholders to make recommendations for the (re)appointment of a member of the Supervisory Board c. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor (her)benoeming voorgedragen persoon Notification by the Supervisory Board regarding the person nominated for (re)appointment d. Herbenoeming van de heer C. Veerman als lid van de Raad van Commissarissen (besluit) Reappointment of Mr. C. Veerman as member of the Supervisory Board (resolution) Agendapunten gerelateerd aan openbaar bod Agenda items relating to public offer 9. Toelichting op het openbaar bod door Recruit Holdings Co., Ltd. op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van USG People (het Bod ) Explanation of the public offer by Recruit Holdings Co., Ltd. for all issued and outstanding ordinary shares in the capital of USG People (the Offer ) 1/22

2 agenda 10. Corporate governance structuur USG People vanaf de afwikkelingsdatum van het Bod Corporate governance structure of USG People effective per the settlement date of the Offer ( the Settlement Date ) Elk van de volgende besluiten is onderhevig aan de opschortende voorwaarde van gestanddoening van het Bod Each of the following resolutions is subject to the condition precedent that the Offer has been declared unconditional (gestanddoening) a. Afschaffing van de structuurregeling per de Settlement Date (besluit) Abolition of the large company regime per the Settlement Date (resolution) b. Wijziging van de statuten van USG People ( de Statutenwijziging I ) op de Settlement Date (besluit) Amendment to the articles of association ("the amendment to the Articles of Association I ) on the Settlement Date (resolution) De notariële akte van statutenwijziging van USG People zal worden gepasseerd op de Settlement Date The notarial deed of amendment of the articles of association of USG People shall be executed on the Settlement Date 11. Corporate governance structuur USG People per de datum van beëindiging van de notering aan Euronext Amsterdam Corporate governance structure of USG People per the date of delisting from Euronext Amsterdam Elk van de volgende besluiten is onderhevig aan de opschortende voorwaarde van gestanddoening van het Bod, het afwikkelen van het Bod en de beëindiging van de notering van de aandelen in USG People aan Euronext Amsterdam Each of the following resolutions is subject to the condition precedent that the Offer has been declared unconditional (gestanddoening), Settlement has taken place and the shares in USG People have been delisted from Euronext Amsterdam a. Omzetting van USG People in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (besluit) Conversion of USG People into a Dutch private limited liability company (resolution) b. Wijziging van de statuten van USG People op of na de datum van de beëindiging van de notering aan Euronext Amsterdam (besluit) Amendment to the articles of association of USG People on or after the date of delisting from Euronext Amsterdam (resolution) 12. Uitvoerende bestuurders Executive directors Elk van de volgende besluiten is onderhevig aan de opschortende voorwaarde van het van kracht worden van de Statutenwijziging I Each of the following resolutions is subject to the condition precedent that the amendment to the Articles of Association I comes into effect a. Benoeming tot uitvoerende bestuurder en aanwijzing als Chief Executive Officer van de heer R. Zandbergen per het moment dat de Statutenwijziging I van kracht wordt (besluit) Appointment as executive director and designation as Chief Executive Officer of Mr. R. Zandbergen as from the moment that the amendment to the Articles of Association I comes into effect (resolution) b. Benoeming tot uitvoerende bestuurder en aanwijzing als Chief Financial Officer van mevrouw L. Geirnaerdt per het moment dat de Statutenwijziging I van kracht wordt (besluit) Appointment as executive director and designation as Chief Financial Officer of Ms. L. Geirnaerdt as from the moment that the amendment to the Articles of Association I comes into effect (resolution) c. Benoeming tot uitvoerende bestuurder en aanwijzing als Chief Integration Officer van de heer K. Sakamoto per het moment dat de Statutenwijziging I van kracht wordt (besluit) Appointment as executive director and designation as Chief Integration Officer of Mr. K. Sakamoto as from the moment that the amendment to the Articles of Association I comes into effect (resolution) 2/22

3 agenda 13. Niet-uitvoerende bestuurders Non-executive directors Elk van de volgende besluiten is onderhevig aan de opschortende voorwaarde van het van kracht worden van de Statutenwijziging I Each of the following resolutions is subject to the condition precedent that the amendment to the Articles of Association I comes into effect a. Benoeming tot niet-uitvoerende bestuurder en aanwijzing als voorzitter van de heer H. Motohara per het moment dat de Statutenwijziging I van kracht wordt (besluit) Appointment as non-executive director and designation as chairman of Mr. H. Motohara as per the moment that the amendment to the Articles of Association I comes into effect (resolution) b. Benoeming tot niet-uitvoerende bestuurder van de heer T. Oka per het moment dat de Statutenwijziging I van kracht wordt (besluit) Appointment as non-executive director of Mr. T. Oka as from the moment that the amendment to the Articles of Association I comes into effect (resolution) c. Benoeming tot niet-uitvoerende bestuurder van de heer T. Nishimura per het moment dat de Statutenwijziging I van kracht wordt (besluit) Appointment as non-executive director of Mr. T. Nishimura as from the moment that the amendment to the Articles of Association I comes into effect (resolution) d. Benoeming tot niet-uitvoerende bestuurder van de heer A.G. Maude per het moment dat de Statutenwijziging I van kracht wordt (besluit) Appointment as non-executive director of Mr. A.G. Maude as from the moment that the amendment to the Articles of Association I comes into effect (resolution) 14. Terugtreden leden van de Raad van Commissarissen Resignation of the members of the Supervisory Board Het volgende besluit is onderhevig aan de opschortende voorwaarde van het van kracht worden van de Statutenwijziging I The following resolution is subject to the condition precedent that the amendment to the Articles of Association I comes into effect Aanvaarding van het aftreden van en het verlenen van volledige en finale decharge en kwijting voor aansprakelijkheid aan mevrouw W.J. Maas en de heren C. Veerman, J.F.F.E. Thijs, A.D. Mulder en R. de Jong in verband met haar/zijn aftreden als lid van de Raad van Commissarissen per het moment dat de Statutenwijziging I van kracht wordt (besluit) Acceptance of the resignation and granting of full and final release and discharge from liability of Ms. W.J. Maas, Mr. C. Veerman, Mr. J.F.F.E. Thijs, Mr. A.D. Mulder and Mr. R. de Jong in conjunction with their resignation as members of the Supervisory Board as from the moment that the amendment to the Articles of Association I comes into effect (resolution) Overige algemene agendapunten Other general agenda items 15. a. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan voor de uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen (besluit) Designation of the Executive Board as the body authorised to issue ordinary shares and to grant rights to subscribe for ordinary shares (resolution) b. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan voor het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten (besluit) Designation of the Executive Board as the body authorised to limit or exclude pre-emption rights (resolution) 16. Machtiging aan de Raad van Bestuur om aandelen USG People in te kopen (besluit) Authorisation of the Executive Board to purchase USG People shares (resolution) 17. Rondvraag Any other business 18. Sluiting Closing 3/22

4 toelichting/notes 3. Toepassing van het remuneratiebeleid over 2015 In overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, wordt de toepassing van het remuneratiebeleid over 2015 besproken in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Verwezen wordt naar het remuneratierapport 2015, waarvan een samenvatting is opgenomen in het jaarverslag Behandeling van het reserverings- en dividendbeleid Het dividendbeleid van USG People gaat uit van een percentage van de nettowinst voor amortisatie van acquisitiegerelateerde immateriële vaste activa na toewijzing aan de wettelijke reserves. Het dividend uitkeringspercentage is afhankelijk van de leverage ratio het niveau van de nettoschuld op jaareinde ten opzichte van de EBITDA over het betreffende boekjaar. Wanneer de leverage ratio lager of gelijk is aan 1,0 bedraagt het uitkeringspercentage 40,0% (2/5) van de nettowinst voor amortisatie van acquisitiegerelateerde immateriële vaste activa na toewijzing aan de wettelijke reserves. Indien de leverage ratio hoger is dan 1,0 bedraagt het uitkeringspercentage 33,3% (1/3). Uitkeringen worden uitsluitend in contanten gedaan. In het kader van het Bod heeft de Raad van Bestuur, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besloten om de winst over het boekjaar 2015 ten gunste van de reserves te brengen. 5. Vaststelling van de jaarrekening over 2015 (besluit) Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015 vast te stellen. 6. Goedkeuring voor gevoerd bestuur en verlening decharge aan de leden van de Raad van Bestuur (besluit) Ingevolge artikel van de statuten zoals deze thans luiden, wordt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgesteld de leden van de Raad van Bestuur decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2015, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaande aan de vaststelling van de jaarrekening aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bekend is gemaakt. 3. Application of the remuneration policy in 2015 In accordance with Dutch legislation, the application of the remuneration policy in 2015 will be discussed during the General Meeting of Shareholders. Please refer to the 2015 remuneration report, a summary of which is included in the 2015 annual report. 4. Discussion of the policy on reserves and dividends The dividend policy of USG People is based on a percentage of the net income before amortisation of acquisition-related intangible assets after allocation to the statutory reserves. The dividend distribution level is dependent on the leverage ratio the level of nebt debt at year-end divided by EBITDA for the financial year concerned. If the leverage ratio is lower than or equal to 1.0 the distribution level will equal 40.0% (2/5) of net income before amortisation of acquisition-related intangible assets after allocation to the statutory reserves. If the leverage ratio is higher than 1.0 the distribution level will be 33.3% (1/3). Dividend payments are made solely in cash. In connection with the Offer, the Executive Board, with the prior approval of the Supervisory Board, has decided to add the profit earned in the 2015 financial year to the reserves. 5. Adoption of the annual accounts for 2015 (resolution) It is proposed to the General Meeting of Shareholders to adopt the annual accounts for the financial year ending 31 December Approval of the Executive Board s management and discharge from liability of the members of the Executive Board (resolution) In accordance with article of the articles of association, as they currently read, it is proposed to the General Meeting of Shareholders to discharge the members of the Executive Board from liability in relation to the exercise of their duties in the 2015 financial year, to the extent that such exercise is apparent from the annual accounts or has been otherwise disclosed to the General Meeting of Shareholders prior to the adoption of the annual accounts. 4/22

5 toelichting/notes 7. Goedkeuring voor uitgeoefend toezicht en verlening decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen (besluit) Ingevolge artikel van de statuten zoals deze thans luiden, wordt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgesteld de leden van de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2015, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaande aan de vaststelling van de jaarrekening aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bekend is gemaakt. 8.a. Kennisgeving van een vacature in de Raad van Commissarissen In overeenstemming met het rooster van aftreden, zoals vastgesteld door de Raad van Commissarissen, zal de zittingstermijn van de heer Veerman eindigen na afloop van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 8.b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de (her)benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan aan de Raad van Commissarissen personen aanbevelen, met inachtneming van de profielschets, om als commissaris te worden voorgedragen. 8.c. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor (her)benoeming voorgedragen persoon Onder de opschortende voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen aanbevelingen van andere personen zullen worden gedaan, zal de Raad van Commissarissen de heer Veerman aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voordragen om te worden herbenoemd. 8.d. Herbenoeming van de heer C. Veerman als lid van de Raad van Commissarissen (besluit) Onder de opschortende voorwaarde dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besluit geen gebruik te maken van haar recht tot het doen van aanbevelingen van andere personen, draagt de Raad van Commissarissen de heer Veerman voor om te worden benoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar, eindigend na afloop van de in 2020 te houden jaarvergadering. De Centrale Ondernemingsraad van USG People heeft ten aanzien van de voorgestelde benoeming van de heer Veerman een positief standpunt bepaald. Het standpunt van de Centrale Ondernemingsraad is beschikbaar via de website van USG People. De Centrale Ondernemingsraad van USG People heeft de heer Veerman versterkt aanbevolen om te worden herbenoemd. 7. Approval of the Supervisory Board s supervision and discharge from liability of the members of the Supervisory Board (resolution) In accordance with article of the articles of association, as they currently read, it is proposed to the General Meeting of Shareholders to discharge the members of the Supervisory Board from all liability in relation to the exercise of their duties in the 2015 financial year, to the extent that such exercise is apparent from the annual accounts or has been otherwise disclosed to the General Meeting of Shareholders prior to the adoption of the annual accounts. 8.a. Notification of a vacancy on the Supervisory Board In accordance with the resignation rota established by the Supervisory Board, the term van Mr. Veerman will come to an end at the conclusion of this General Meeting of Shareholders. 8.b. Opportunity for the General Meeting of Shareholders to make recommendations for the (re)appointment of a member of the Supervisory Board The General Meeting of Shareholders is entitled to recommend to the Supervisory Board that individuals who match the relevant profile be nominated for appointment to the Supervisory Board. 8.c. Notification by the Supervisory Board regarding the person nominated for (re)appointment Subject to the condition precedent that no recommendations of other persons will be made by the General Meeting of Shareholders, the Supervisory Board will nominate Mr. Veerman to the General Meeting of Shareholders for reappointment. 8.d. Reappointment of Mr. C. Veerman as member of the Supervisory Board (resolution) Subject to the condition precedent that the General Meeting of Shareholders decides to forego its right to make recommendations for other persons, the Supervisory Board proposes to appoint Mr. Veerman as Supervisory Board member for a period of four years, until the conclusion of the 2020 General Meeting of Shareholders. The Central Works Council has issued a positive advice with regard to the proposed appointment of Mr. Veerman. The position of the Works Council is available for perusal on the website of USG People. The Central Works Council of USG People strongly recommends that Mr. Veerman be reappointed. 5/22

6 toelichting/notes 9. Toelichting op het openbaar bod door Recruit Holdings Co., Ltd. op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van USG People (het Bod ) Op 22 december 2015 hebben USG People en Recruit Holdings Co., Ltd. ( de Bieder ) gezamenlijk bekend gemaakt dat zij voorwaardelijke overeenstemming hebben bereikt met betrekking tot een openbaar bod volledig in contanten door de Bieder op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van USG People tegen een biedprijs van EUR 17,50 in contanten (cum dividend) per gewoon aandeel USG People, onder voorbehoud van de gebruikelijke voorwaarden, zoals omschreven in het biedingsbericht ( het Biedingsbericht ). De Bieder heeft het Bod uitgebracht door op 31 maart 2016 het Biedingsbericht te publiceren. De Offer Period (zoals gedefinieerd in het Biedingsbericht) zal aanvangen op 1 april 2016 en loopt af op 30 mei 2016, tenzij deze periode wordt verlengd. Naast de belangrijkste voorwaarden, waaronder (zoals daarin gedefinieerd) de Biedprijs, de Offer Period, de aanmeldprocedure, Settlement en Settlement Date, bevat het Biedingsbericht een toelichting op de voorwaarden voor gestanddoening van het Bod en andere relevante informatie met betrekking tot het Bod en de partijen die betrokken zijn bij het Bod. De standpuntverklaring van USG People met betrekking tot het Bod ( de Standpuntverklaring ) is gepubliceerd op 31 maart De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen hebben het Bod en de Biedprijs uitgebreid in overweging genomen. Hier wordt verwezen naar de Standpuntverklaring, waarin het besluitvormingsproces en de aanbeveling van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn opgenomen. Daarnaast worden de strategische en nietfinanciële voorwaarden van het Bod toegelicht. De Centrale Ondernemingsraad van USG People is geïnformeerd over het Bod. Met de verkrijging van het onvoorwaardelijke positieve advies van de Centrale Ondernemingsraad is het adviestraject met betrekking tot het Bod voltooid. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal de Raad van Bestuur van USG People een presentatie geven over het Bod en zal het Bod worden besproken in overeenstemming met artikel 18 van het Besluit openbare biedingen Wft. Het Biedingsbericht (gepubliceerd onder de naam Offer Memorandum) en de Standpuntverklaring (gepubliceerd onder de naam Position Statement) liggen ter inzage en kopieën kunnen kosteloos worden verkregen ten kantore van USG People, P.J. Oudweg 61, 1314 CK Almere, Nederland. De documenten zijn tevens beschikbaar gesteld op de website van USG People ( 9. Explanation of the public offer by Recruit Holdings Co., Ltd. for all issued and outstanding ordinary shares in the capital of USG People (the Offer ) On 22 December 2015 USG People and Recruit Holdings Co., Ltd. ( the Offeror ) jointly announced that they reached conditional agreement in connection with a public offer by the Offeror for all issued and outstanding ordinary shares in the capital of USG People at an offer price of EUR in cash (cum dividend) for each USG People ordinary share, subject to customary conditions included in the offer memorandum ( the Offer Memorandum ). The Offeror made the Offer by making the Offer Memorandum public on 31 March The Offer Period (as defined in the Offer Memorandum) will commence on 1 April 2016 and will expire on 30 May 2016, unless it is extended. The Offer Memorandum contains the main terms and conditions, including (as defined therein) the Offer Price, Offer Period, tender procedure, Settlement and Settlement Date, as well as an explanation of the conditions for the Offer to be declared unconditional and other relevant information regarding the Offer and the parties involved in the Offer. The position statement of USG People with regard to the Offer ( the Position Statement ) was published on 31 March The Executive Board and the Supervisory Board have considered the Offer and the Offer Price in detail. Reference is made to the Position Statement, which includes the decision-making process and the recommendation of the Executive Board and the Supervisory Board and sets out the strategic and nonfinancial conditions of the Offer. The Central Works Council of USG People has been informed regarding the Offer. Having obtained the unconditional positive advice of the Central Works Council, the consultation process in respect of the Offer has been completed. During the General Meeting of Shareholders, the Executive Board will give a presentation about the Offer and the Offer will be discussed in accordance with section 18 of the Dutch Decree on Public Takeover Bids (Besluit openbare biedingen Wft). The Offer Memorandum and Position Statement are available for inspection and copies can be obtained free of charge at the offices of USG People, P.J. Oudweg 61, 1314 CK Almere, the Netherlands. The documents are also available on USG People s website ( 6/22

7 toelichting/notes 10. Corporate governance structuur USG People vanaf de afwikkelingsdatum van het Bod USG People en de Bieder zijn overeengekomen dat als het Bod gestand wordt gedaan, er wijzigingen zullen worden aangebracht in de corporate governance structuur van USG People zoals opgenomen in de Statutenwijziging I. Gelet op het bovenstaande stelt de Raad van Bestuur, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om: (i) te besluiten tot afschaffing van de structuurregeling zoals hieronder omschreven onder punt 10.a.; en (ii) te besluiten tot wijziging van de statuten van USG People zoals hieronder omschreven onder punt 10.b., onder de opschortende voorwaarde dat het Bod gestand wordt gedaan. De notariële akte van statutenwijziging van USG People zal worden gepasseerd op Settlement Date. De woordelijke tekst van het voorstel tot wijziging van de statuten en een toelichting daarbij zijn beschikbaar gesteld als aparte documenten en zijn op de website van USG People geplaatst. Het hiervoor genoemde voorstel tot wijziging van de statuten bevat tevens het voorstel om elk lid van de Raad van Bestuur, alsmede iedere notaris, kandidaat-notaris en notarieel medewerker van Linklaters LLP in Amsterdam te machtigen om de notariële akte van statutenwijziging te tekenen en alle overige handelingen te verrichten die de gemachtigde noodzakelijk of nuttig acht. 10.a. Afschaffing van de structuurregeling per de Settlement Date (besluit) Voorafgaand aan deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal USG People voldoen aan de voorwaarden om vrijgesteld te zijn van het structuurregime zoals bedoeld in artikel 2:153 lid 3 sub b van het Burgerlijk Wetboek. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt het voorstel gedaan om in de statuten de wijze van benoeming en ontslag van commissarissen en de taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen te regelen zonder toepassing van de artikelen 2:158 tot en met 2:164a van het Burgerlijk Wetboek. 10.b. Wijziging van de statuten ( de Statutenwijziging I ) op de Settlement Date (besluit) De belangrijkste wijzigingen in de statuten hebben betrekking op: (i) invoering van een nieuw bestuursmodel met een one-tier board; (ii) verwijdering van alle verwijzingen naar preferente aandelen of verschillende klassen van aandelen; (iii) verwijdering van alle verwijzigingen naar het structuurregime; en 10. Corporate governance structure of USG People per the settlement date of the Offer USG People and the Offeror have agreed that if the Offer is declared unconditional, changes will be made to the corporate governance structure of USG People, as included in the amendment to the Articles of Association I. In view of the above information the Executive Board proposes, with the prior approval of the Supervisory Board, to the General Meeting of Shareholders: (i) to decide to abolish the large company regime as set out below under item 10.a.; and (ii) to decide to amend the articles of association of USG People as described below under item 10.b., subject to the condition precedent that the Offer is declared unconditional. The notarial deed of amendment of the articles of association of USG People shall be executed on Settlement Date. The verbatim text of the proposal to amend the articles of association and an explanation thereof have been made available as separate documents and have been placed on the USG People website. The aforementioned proposal to amend the articles of association includes the proposal to authorise each member of the Executive Board, as well as each civil law notary, candidate civil law notary and notarial assistant of Linklaters LLP in Amsterdam, the Netherlands, to sign the deed of amendment to the articles of association and to undertake all other actions that the authorised person deems necessary or useful. 10.a. Abolition of the large company regime per the Settlement Date (resolution) Prior to this General Meeting of Shareholders USG People will meet the applicable requirements for exemption, as referred to in article 2:153, subsection 3, sub b, of the Dutch Civil Code, to apply the large company regime. It is proposed to the General Meeting of Shareholders to arrange the manner of appointment and dismissal of members of the Supervisory Board and the duties and powers of the Supervisory Board in the articles of association without applying article 2:158 up to and including 2:164a of the Dutch Civil Code. 10.b. Amendment to the articles of association ( the amendment to the Articles of Association I ) on the Settlement Date (resolution) The main amendments to the articles of association relate to: (i) the introduction of a new board structure with a one-tier board; (ii) the deletion of all references to preference shares or separate classes of shares; (iii) the deletion of all references to the large company 7/22

8 toelichting/notes (iv) wettelijke wijzigingen die van kracht zijn geworden. 11. Corporate governance structuur USG People per de datum van beëindiging van de notering aan Euronext Amsterdam USG People en de Bieder zijn overeengekomen dat als het Bod gestand wordt gedaan en de notering aan Euronext Amsterdam is beëindigd, verdere wijzigingen zullen worden aangebracht in de statuten per de datum van de beëindiging van de notering. Gelet op het bovenstaande stelt de Raad van Bestuur, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om: (i) te besluiten tot omzetting van USG People N.V. in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zoals hieronder omschreven; en (ii) te besluiten tot wijziging van de statuten van USG People zoals hieronder omschreven, onder de opschortende voorwaarden van gestanddoening van het Bod, de afwikkeling van het Bod en de beëindiging van de notering van de aandelen in USG People aan Euronext Amsterdam. De notariële akte van omzetting en statutenwijziging zal worden gepasseerd op of na de datum van beëindiging van de notering aan Euronext Amsterdam. De woordelijke tekst van het voorstel tot omzetting van USG People en wijziging van de statuten en een toelichting daarbij zijn beschikbaar gesteld als aparte documenten en zijn op de website van USG People geplaatst. Het hiervoor genoemde voorstel tot omzetting van USG People en wijziging van de statuten bevat tevens het voorstel om elk lid van de Raad van Bestuur, alsmede iedere notaris, kandidaat-notaris en notarieel mededwerker van Linklaters LLP in Amsterdam te machtigen om de notariële akte van statutenwijziging te tekenen en alle overige handelingen te verrichten die de gemachtigde noodzakelijk of nuttig acht. 11.a. Omzetting van USG People in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (besluit) Omzetting van USG People N.V. in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid per de datum van de beëindiging van de notering aan Euronext Amsterdam. 11.b. Wijziging van de statuten op of na de datum van de beëindiging van de notering aan Euronext Amsterdam (besluit) De belangrijkste wijzigingen in aanvulling op de wijzigingen van de statuten zoals beschreven onder 10 hebben betrekking op: (i) bepalingen die verplicht van toepassing zijn op niet- regime (structuurregime); and (iv) legislative changes having taken effect. 11. Corporate governance structure of USG People per the date of delisting from Euronext Amsterdam USG People and the Offeror have agreed that if the Offer is declared unconditional and the listing on Euronext Amsterdam has been terminated, further amendments will be made to the articles of association of USG People per the date of delisting. In view of the above information the Executive Board proposes, with the prior approval of the Supervisory Board, to the General Meeting of Shareholders, to: (i) decide to convert USG People N.V. into a Dutch private company with limited liablity as described below; and (ii) decide to amend the articles of association of USG People as described below, subject to the conditions precedent that the Offer has been declared unconditional (gestanddoening), Settlement has taken place and the delisting of the shares of USG People from Euronext Amsterdam. The notarial deed of conversion and amendment of the articles of association shall be executed on or after the date of delisting from Euronext Amsterdam. The verbatim text of the proposal to convert USG People and to amend the articles of association and an explanation thereof have been made available as separate documents and have been placed on the USG People website. The aforementioned proposal to convert USG People and to amend the articles of association includes the proposal to authorise each member of the Executive Board, as well as each civil law notary, candidate civil law notary and notarial assistant of Linklaters LLP in Amsterdam, the Netherlands, to sign the deed of amendment to the articles of association and to undertake all other actions that the authorised person deems necessary or useful. 11.a. Conversion of USG People into a Dutch private limited liability company (resolution) Conversion of USG People into a Dutch private limited company (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) as from the date of delisting from Euronext Amsterdam. 11.b. Amendment to the articles of association on or after the date of delisting of the shares from Euronext Amsterdam (resolution) The main changes in addition to the amendment to the articles of association as described in 10 relate to: (i) either provisions that mandatorily apply to non-listed entities or provisions that are more suitable for 8/22

9 toelichting/notes beursgenoteerde vennootschappen of bepalingen die meer geschikt zijn voor de nieuwe corporate governance structuur van USG People; en (ii) opneming van bepalingen die verplicht van toepassing zijn op een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 12. Uitvoerende bestuurders Zoals hiervoor onder agendapunt 10 toegelicht, zijn USG People en de Bieder overeengekomen dat, als het Bod gestand wordt gedaan, de corporate governance structuur van USG People zal worden aangepast. Een van deze wijzigingen betreft de invoering van een nieuw bestuursmodel met een one-tier board. Deze one-tier board zal bestaan uit drie uitvoerende bestuurders. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de volgende personen tot uitvoerende bestuurder te benoemen: - de heer R. Zandbergen; - mevrouw L. Geirnaerdt; en - de heer K. Sakamoto. De Centrale Ondernemingsraad heeft positief geadviseerd ten aanzien van de voordrachten. Het curriculum vitae van de personen voorgedragen voor benoeming kunnen worden gevonden in Appendix A, welke is aangehecht. 12.a. Benoeming tot uitvoerende bestuurder en aanwijzing als Chief Executive Officer van de heer R. Zandbergen per het moment dat de Statutenwijziging I van kracht wordt (besluit) Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om de heer Zandbergen tot uitvoerende bestuurder te benoemen en aan te wijzen als Chief Executive Officer per het moment dat de Statutenwijzing I van kracht wordt. 12.b. Benoeming tot uitvoerende bestuurder en aanwijzing als Chief Financial Officer van mevrouw L. Geirnaerdt per het moment dat de Statutenwijziging I van kracht wordt (besluit) Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om mevrouw Geirnaerdt tot uitvoerende bestuurder te benoemen en aan te wijzen als Chief Financial Officer per het moment dat de Statutenwijzing I van kracht wordt. 12.c. Benoeming tot uitvoerende bestuurder en aanwijzing als Chief Integration Officer van de heer K. Sakamoto per het moment dat de Statutenwijziging I van kracht wordt (besluit) Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om de heer Sakamoto tot uitvoerende bestuurder te benoemen en aan te wijzen als Chief Integration Officer per het moment dat de Statutenwijziging I van kracht wordt. USG People s new corporate governance structure; and (ii) the inclusion of provisions that mandatorily apply to a Dutch private company with limited liability. 12. Executive directors As explained above under item 10, USG People and the Offeror have agreed that if the Offer is declared unconditional changes will be made to the corporate governance structure of USG People. One of these changes concerns the introduction of a new board structure with a one-tier board. This one-tier board will consist of three executive directors. It is proposed to the General Meeting of Shareholders to appoint the following persons as executive directors: - Mr. R. Zandbergen; - Ms. L. Geirnaerdt; and - Mr. K. Sakamoto. The Central Works Council issued a positive advice with regard to the intended appointments. The curriculum vitae of the persons nominated for appointment can be found in Appendix A, which is attached to this document. 12.a. Appointment as executive officer and designation as Chief Executive Officer of Mr. R. Zandbergen as from the moment that the amendment to the Articles of Association I comes into effect (resolution) It is proposed to the General Meeting of Shareholders to appoint Mr. Zandbergen as an executive director and to designate him as Chief Executive Officer as from the moment that the amendment to the Articles of Association I comes into effect. 12.b. Appointment as executive director and designation as Chief Financial Officer of Ms. L. Geirnaerdt as from the moment that the amendment to the Articles of Association I comes into effect (resolution) It is proposed to the General Meeting of Shareholders to appoint Ms. Geirnaerdt as an executive director and to designate her as Chief Financial Officer as from the moment that the amendment to the Articles of Association I comes into effect. 12.c. Appointment as executive director and designation as Chief Integration Officer of Mr. K. Sakamoto as from the moment that the amendment to the Articles of Association I comes into effect (resolution) It is proposed to the General Meeting of Shareholders to appoint Mr. Sakamoto as an executive director and designate him as Chief Integration Officer as from the moment that the amendment to the Articles of Association I 9/22

10 toelichting/notes comes into effect. 13. Niet-uitvoerende bestuurders Zoals hiervoor onder agendapunt 10 toegelicht, zijn USG People en de Bieder overeengekomen dat, als het Bod gestand wordt gedaan, de corporate governance structuur van USG People zal worden aangepast. Een van deze wijzigingen betreft de invoering van een nieuw bestuursmodel met een one-tier board. Deze one-tier board zal bestaan uit vier niet-uitvoerende bestuurders. De huidige leden van de Raad van Commissarissen zullen aftreden per het moment dat Statutenwijzing I van kracht wordt, waarna vacatures ontstaan voor de functie van nietuitvoerende bestuurder. De Raad van Commissarissen zal de volgende personen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voordragen om te worden benoemd tot niet-uitvoerende bestuurder per het moment dat de Statutenwijziging I van kracht wordt: - de heer H. Motohara; - de heer T. Oka; - de heer T. Nishimura; en - de heer A.G. Maude. De Centrale Ondernemingsraad is tijdig in de gelegenheid gesteld om zijn standpunt te bepalen met betrekking tot de voorgestelde voordrachten voor benoeming en is tijdig in de gelegenheid gesteld om aanbevelingen te doen. De standpuntbepaling van de Centrale Ondernemingsraad is beschikbaar via de website van USG People. De bovenstaande voordrachten zijn gedaan met inachtneming van de limitering van functies zoals voorgeschreven in artikel 2:142a van het Burgerlijk Wetboek. Het curriculum vitae van de personen voorgedragen voor benoeming en de redenen voor deze voordrachten kunnen worden gevonden in Appendix B, welke is aangehecht. 13.a. Benoeming tot niet-uitvoerende bestuurder en aanwijzing als voorzitter van de heer H. Motohara per het moment dat de Statutenwijziging I van kracht wordt (besluit) Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om de heer Motohara tot niet-uitvoerende bestuurder te benoemen en aan te wijzen als voorzitter van Raad van Bestuur per het moment dat de Statutenwijziging I van kracht wordt. 13.b. Benoeming tot niet-uitvoerende bestuurder van de heer T. Oka per het moment dat de Statutenwijziging I van kracht wordt (besluit) Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om de heer Oka tot niet-uitvoerende bestuurder te benoemen per het moment dat de Statutenwijziging I van kracht wordt. 13. Non-executive directors As explained above under item 10 USG People and the Offeror have agreed that if the Offer is declared unconditional changes will be made to the corporate governance structure of USG People. One of these changes concerns the introduction of a new board structure with a one-tier board. This one-tier board will consist of four non-executive directors. All current members of the Supervisory Board will resign as from the moment that the amendment to the Articles of Association I comes into effect, after which vacancies will exist for the position of non-executive director. The Supervisory Board will nominate the following persons for appointment as non-executive directors as from the moment that the amendment to the Articles of Association I comes into effect and subject to the condition that the Offer is declared unconditional: - Mr. H. Motohara; - Mr. T. Oka; - Mr. T. Nishimura; and - Mr. A.G. Maude. The Central Works Council has been given timely opportunity to determine its position on the proposed nominations for appointment and to make recommendations. The position of the Central Works Council is available for perusal on the website of USG People. The aforementioned nominations have been made taking into account the limitation on positions, as stipulated in article 2:142a of the Dutch Civil Code. The curriculum vitae of the persons nominated for appointment and the reasons for these nominations can be found in Appendix B, which is attached to this document. 13.a. Appointment as non-executive director and designation as chairman of Mr. H. Motohara as from the moment that the amendment to the Articles of Association I comes into effect (resolution) It is proposed to the General Meeting of Shareholders to appoint Mr. Motohara as a non-executive director and to designate him as chairman of the Board as from the moment that the amendment to the Articles of Association I comes into effect. 13.b. Appointment as non-executive director of Mr. T. Oka as from the moment that the amendment to the Articles of Association I comes into effect (resolution) It is proposed to the General Meeting of Shareholders to appoint Mr. Oka as a non-executive director as from the moment that the amendment to the Articles of Association I comes into effect. 10/22

11 toelichting/notes 13.c. Benoeming tot niet-uitvoerende bestuurder van de heer T. Nishimura per het moment dat de Statutenwijziging I van kracht wordt (besluit) Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om de heer Nishimura tot niet-uitvoerende bestuurder te benoemen per het moment dat de Statutenwijziging I van kracht wordt. 13.d. Benoeming tot niet-uitvoerende bestuurder van de heer A.G. Maude per het moment dat de Statutenwijziging I van kracht wordt (besluit) Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om de heer Maude tot niet-uitvoerende bestuurder te benoemen per het moment dat de Statutenwijziging I van kracht wordt. 14. Aanvaarding van het aftreden van en het verlenen van volledige en finale decharge en kwijting voor aansprakelijkheid aan mevrouw W.J. Maas en de heren C. Veerman, J.F.F.E. Thijs, A.D. Mulder en R. de Jong in verband met haar/zijn aftreden als lid van de Raad van Commissarissen per het moment dat de Statutenwijziging I van kracht wordt (besluit) Per het moment dat de Statutenwijziging I van kracht wordt zullen mevrouw Maas, de heren Veerman, Thijs, Mulder en De Jong aftreden als lid van de Raad van Commissarissen. In verband met hun aftreden wordt voorgesteld de voornoemde personen volledige en finale kwijting en decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak tot en met de dag van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De decharge wordt verleend onder opschortende voorwaarde van het van kracht worden van de Statutenwijziging I. De decharge wordt verleend op basis van de informatie zoals die is verstrekt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, inclusief het Biedingsbericht, de Standpuntverklaring, toelichting op het Biedingsbericht en de persberichten. 15.a. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan voor de uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen (besluit) Voorgesteld wordt om de duur te verlengen waarvoor de Raad van Bestuur is aangewezen om als bevoegd orgaan, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen en met inachtneming van het bepaalde in de statuten van USG People en de wettelijke bepalingen, besluiten te nemen tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, voor een periode van 18 maanden vanaf 12 mei 2016 derhalve tot 12 november 2017 of zoveel eerder als deze dezelfde bevoegdheid weer wordt verlengd. Het verzoek om verlenging van de duur, waarvoor de Raad van Bestuur is aangewezen als bevoegd orgaan zoals bedoeld, betreft een door de wet uitdrukkelijk geboden en in de statuten 13.c. Appointment as non-executive director of Mr. T. Nishimura as from the moment that the amendment to the Articles of Association I comes into effect (resolution) It is proposed to the General Meeting of Shareholders to appoint Mr. Nishimura as a non-executive director as from the moment that the amendment to the Articles of Association I comes into effect. 13.d. Appointment as non-executive director of Mr. A.G. Maude as from the moment that the amendment to the Articles of Association I comes into effect (resolution) It is proposed to the General Meeting of Shareholders to appoint Mr. Maude as a non-executive director as from the moment that the amendment to the Articles of Association I comes into effect. 14. Acceptance of the resignation and granting of full and final release and discharge from liability of Ms. W.J. Maas, Messrs. C. Veerman, J.F.F.E. Thijs, A.D. Mulder and R. de Jong in conjunction with their resignation as members of the Supervisory Board as from the moment that the amendment to the Articles of Association I comes into effect (resolution) Ms. Maas, Mr. Veerman, Mr. Thijs, Mr. Mulder and Mr. De Jong will resign from their positions as Supervisory Board members as from the moment that the amendment to the Articles of Association I comes into effect. In connection with their resignation it is proposed to grant the aforementioned Supervisory Board members full and final release and discharge from liability relating to the performance of their duties as Supervisory Board members of USG People up to and including the date of this General Meeting of Shareholders. The discharge and release of liability will be effective subject to the condition precedent of that the amendment to the Articles of Association I comes into effect. The discharge and release of liability will be based on information provided to the General Meeting of Shareholders, including the Offer Memorandum, the Position Statement, notes to the Offer Memorandum and press releases. 15.a. Designation of the Executive Board as the body authorised to issue ordinary shares and to grant rights to subscribe for ordinary shares (resolution) It is proposed to extend the period for which the Executive Board is designated as the body authorised subject to the approval of the Supervisory Board and with due observance of the provisions of the articles of association of USG People and the legal provisions to take decisions to issue ordinary shares and to grant rights to acquire ordinary shares for a period of 18 months from 12 May 2016, i.e. until 12 November 2017 or any time before this date if the Executive Board is granted the same authorisation. The proposal to extend the period during which the Executive Board is designated as the authorised body as described is a possibility explicitly provided by law and enshrined in the articles of association of USG People. The Executive Board will be able to use these powers only 11/22

12 toelichting/notes van USG People verankerde mogelijkheid. De Raad van Bestuur zal van deze bevoegdheden alleen gebruik kunnen maken met goedkeuring van de Raad van Commissarissen en zal deze bevoegdheden slechts gebruiken in die gevallen dat het belang van de vennootschap daarmee is gediend. Deze bevoegdheden zijn beperkt tot 10% van het geplaatste gewone aandelenkapitaal van de vennootschap, zoals dat luidt per 12 mei De aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan voor de uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen is intrekbaar. with the approval of the Supervisory Board and only in such cases that serve the interests of the company. These powers are limited to 10% of the issued ordinary share capital of the company, as applicable from 12 May The designation of the Executive Board as the body authorised to issue ordinary shares and to grant rights to subscribe for ordinary shares may be revoked. The current authorisation, which is valid until 7 November 2016, shall cease to apply in the event that the General Meeting of Shareholders adopts this item. De lopende bevoegdheid, die geldt tot 7 november 2016, zal komen te vervallen indien dit agendapunt door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt aangenomen. 15.b. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan voor het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten (besluit) Voorgesteld wordt om de duur te verlengen waarvoor de Raad van Bestuur is aangewezen om als bevoegd orgaan, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen en met inachtneming van het bepaalde in de statuten van de vennootschap en de wettelijke bepalingen, besluiten te nemen tot beperking of uitsluiting van de wettelijke voorkeursrechten, voor een periode van 18 maanden vanaf 12 mei 2016 derhalve tot 12 november 2017 of zoveel eerder als deze dezelfde bevoegdheid weer wordt verlengd. Deze bevoegdheid is beperkt tot het totaal aantal gewone aandelen dat ingevolge besluit van de Raad van Bestuur kan worden uitgegeven. De Raad van Bestuur zal van deze bevoegdheid alleen gebruik maken in die gevallen dat het belang van de vennootschap daarmee gediend is. De aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan voor het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht is intrekbaar. De lopende bevoegdheid, die geldt tot 7 november 2016, zal komen te vervallen indien dit agendapunt door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt aangenomen. 16. Machtiging aan de Raad van Bestuur om aandelen USG People in te kopen (besluit) Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur te machtigen voor een periode van 18 maanden vanaf 12 mei 2016 om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen gewone aandelen USG People in te kopen. De verkrijging van de gewone aandelen USG People mag geschieden door alle overeenkomsten, daaronder begrepen ter beurze en onderhandse transacties. Tot aan de afwikkeling van het Bod zijn de voorwaarden voor inkoop van eigen gewone aandelen: maximaal 10% van het geplaatste aandelenkapitaal, zoals dat luidt per 12 mei 2016; een prijs die ligt tussen de nominale waarde en 110% van de beurswaarde. 15.b. Designation of the Executive Board as the body authorised to limit or exclude pre-emption rights (resolution) It is proposed to extend the period for which the Executive Board is designated as the body authorised subject to the approval of the Supervisory Board and with due observance of the provisions of the company s articles of association and the legal provisions to take decisions with regard to restricting or excluding the statutory preemption rights for a period of 18 months from 12 May 2016 to 12 November 2017 or sooner if this power is extended again. This power is limited to the aggregate number of ordinary shares that can be issued pursuant to a decision by the Executive Board. The Executive Board will exercise this power only in such cases that serve the interests of the company. The designation of the Executive Board as the body authorised to limit or exclude the statutory preemption rights may be revoked. The current authorisation, which is valid until 7 November 2016, shall cease to apply in the event that the General Meeting of Shareholders adopts this item. 16. Authorisation of the Executive Board to purchase USG People shares (resolution) It is proposed to grant the Executive Board a mandate for a period of 18 months from 12 May 2016 to repurchase ordinary shares in USG People subject to the approval of the Supervisory Board. The acquisition of these ordinary shares in USG People may be effected through any type of agreement, including stock market transactions and private equity transactions. Until Settlement, the conditions for repurchasing ordinary shares are: a cap of 10% of the outstanding share capital, as applicable from 12 May 2016; a price between the nominal value and 110% of the stock market value. 12/22

13 toelichting/notes Na de afwikkeling van het Bod zijn de voorwaarden voor inkoop van eigen gewone aandelen: maximaal 10% van het geplaatste aandelenkapitaal, zoals dat luidt per 12 mei 2016; een prijs die ligt tussen de nominale waarde en 110% van de laatst vastgestelde beurswaarde. Tevens wordt voorgesteld om de Raad van Bestuur te machtigen voor een periode van 18 maanden vanaf 12 mei 2016 met goedkeuring van de Raad van Commissarissen tot inkoop van alle eventueel geplaatste preferente beschermingsaandelen voor een prijs gelijk aan de nominale waarde vermeerderd met het dividend over het lopende boekjaar en eventueel achterstallig dividend. De lopende bevoegdheid, die geldt tot 7 november 2016, zal komen te vervallen indien dit agendapunt door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt aangenomen. After Settlement, the conditions for repurchasing ordinary shares are: a cap of 10% of the outstanding share capital, as applicable from 12 May 2016; a price between the nominal value and 110% of the last determined stock market value. It is also proposed to grant the Executive Board a mandate for a period of 18 months from 12 May 2016 subject to the approval of the Supervisory Board to repurchase any issued protective preference shares at a price equal to the nominal value plus the dividend for the current financial year and any dividend in arrears. The current authorisation, which is valid until 7 November 2016, will cease to apply in the event that the General Meeting of Shareholders adopts this item. 13/22

14 Appendix A Naam R. Zandbergen Leeftijd 57 Nationaliteit Nederlandse Huidige functie Chief Executive Officer bij USG People N.V. Andere functie(s) - lid van de raad van commissarissen bij Dutch Flower Group en Eneco; - lid algemeen bestuur Stichting Toekomstbeeld der Techniek; - lid van de Maatschappelijke adviesraad School of Economics and Management (Universiteit Tilburg); - lid van de Benelux Business Roundtable (BBR). USG People aandelen Motivatie De heer Zandbergen is sinds 2010 Chief Executive Officer van USG People. Hij is sinds begin 2003 actief in de uitzendsector. De afgelopen jaren zijn er onder zijn leiding essentiële stappen gezet in het succesvol realiseren van de strategische doelstellingen. Zo is de positionering en herkenbaarheid van USG People aanzienlijk versterkt door het verbeteren van de commerciële slagkracht, investeringen in innovatie en IT en de krachtenbundeling van merken. De winstgevendheid en vrije kasstromen zijn daarnaast aanzienlijk verbeterd door herstructureringen en het verlagen van de kostenstructuur. De werknemerstevredenheid en waardering van klanten zijn de afgelopen jaren continue verbeterd. De heer Zandbergen studeerde af aan de Koninklijke Militaire Name R. Zandbergen Age 57 Nationality Dutch Current position Chief Executive Officer of USG People N.V. Other positions - member of the supervisory boards of Dutch Flower Group and Eneco; - member of the governing board of the Netherlands Study Centre for Technology Trends; - member of the advisory council of the School van Economics and Management (Tilburg University); - member of the Benelux Business Roundtable (BBR). USG People shares Motivation 153,323 Mr. Zandbergen has been Chief Executive Officer of USG People since 2010 and has been active in the temporary employment sector since early In recent years he has overseen essential steps towards the successful realisation of the company s strategic objectives. These include a considerable strengthening of USG People s positioning and brand recognition through enhanced commercial effectiveness, investment in innovation and IT and unification of brands. Profitability and free cash flow have also improved considerably as a result of restructuring and lowering of the cost structure. Employee satisfaction and client appreciation have improved steadily in recent years. Mr. Zandbergen graduated from the Royal Netherlands Military Academy in Breda, before studying business 14/22

15 Appendix A Academie in Breda, waarna hij bedrijfseconomie studeerde aan de Universiteit van Amsterdam. De heer Zandbergen heeft diverse internationale en nationale bestuurs- en toezichthoudende functies uitgeoefend bij beursgenoteerde ondernemingen. Naam L. Geirnaerdt Leeftijd 41 Nationaliteit Belgische Huidige functie Chief Financial Officer bij USG People N.V. Andere functie(s) - USG People aandelen Motivatie Mevrouw Geirnaerdt maakt sinds 2010 als Chief Financial Officer deel uit van de Raad van Bestuur van USG People. Onder leiding van mevrouw Geirnaerdt is er een goede basis gelegd voor ICT inzake visie, beleid en governance, heeft er een kwaliteitsverbetering plaatsgevonden in de dienstverlening van de backoffice en zijn er stappen ondernomen om tot innovatieve oplossingen te komen. In haar functie als Chief Financial Officer heeft zij tevens een verlaging en flexibilisering van het algehele kostenniveau van USG People bewerkstelligd, de financieringsstructuur afgestemd op de veranderde organisatie en de balans versterkt. Mevrouw Geirnaerdt heeft aan het begin van haar loopbaan zes jaar bij PwC gewerkt als auditor en manager, waarna zij in 2002 de overstap maakte naar de Solvus Resource Group in de functie van Corporate Controller. Na de overname van Solvus NV door USG People heeft ze economics at the University of Amsterdam. Mr. Zandbergen has held various national and international executive and supervisory positions at publicly listed companies. Name L. Geirnaerdt Age 41 Nationality Belgian Current position Chief Financial Officer of USG People N.V. Other positions - USG People shares 41,793 Motivation Ms. Geirnaerdt joined the Executive Board of USG People in 2010 as Chief Financial Officer. Under Ms. Geirnaerdt s leadership a good ICT foundation has been laid in terms of vision, policy and governance, quality improvements have been made in the back office services and steps have been taken to arrive at innovative solutions. In her role as Chief Financial Officer she has also been able to lower the general level of expenses at USG People and make costs more flexible, as well as adapting the financing structure to the changed organisation and strengthening the balance sheet. Ms. Geirnaerdt started her career at PwC, where she worked as an auditor and manager for six years before moving to Solvus Resource Group in the position of Corporate Controller in After the acquisition of Solvus NV by USG People Ms. Geirnaerdt held various senior management positions, including that of General Manager of USG People Belgium s 15/22

16 Appendix A diverse directiefuncties bekleed, waaronder vanaf 2008 de functie van General Manager van het shared service center Transactions & Support van USG People België. Mevrouw Geirnaerdt is afgestudeerd in Toegepaste Economische Wetenschappen, optie Accountancy, aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen. Zij zal op de aanstaande algemene vergaderingen van aandeelhouders van Wereldhave N.V. (genoteerd aan Euronext Amsterdam (AMX)) en Aannemingsmaatschappij CFE NV (genoteerd aan Euronext Brussel) worden voorgedragen als lid van de raad van commissarissen van de respectievelijke ondernemingen. Naam K. Sakamoto Leeftijd 42 Nationaliteit Japanse Huidige functie Bestuurder en Chief Operating Officer van Staffmark Holdings Co., Ltd. Andere functie(s) Executive Manager International Staffing Business, Recruit Holdings Co., Ltd. USG People aandelen - Motivatie De heer Sakamoto werkt sinds 1996 bij Recruit Holdings Co., Ltd. waar hij specialistische en eigendomsrechtelijk beschermde kennis heeft verworven over de diensten die door de onderneming worden verleend, haar verkoop- en marketingstrategieën evenals uitgebreide kennis over het beleid en de procedures van de onderneming op juridisch gebied. In 2011 werd hij benoemd als Chief Shared Service Center Transactions & Support from Ms. Geirnaerdt studied Applied Economics with an Accountancy option at the University of Antwerp. At the forthcoming general meetings of shareholders of Wereldhave N.V. (included in Euronext Amsterdam s AMX index) and Aannemingsmaatschappij CFE N.V. (listed on Euronext Brussels) she will be nominated for appointment to the supervisory boards of these companies. Name K. Sakamoto Age 42 Nationality Japanese Current position Director and Chief Operating Officer of Staffmark Holdings Co., Ltd. Other positions Executive Manager of International Staffing Business, Recruit Holdings Co., Ltd. USG People shares - Motivation Mr. Sakamoto joined Recruit Holdings Co., Ltd. in 1996 where he acquired specialist and proprietary knowledge of the company's services, sales and marketing strategies as well as extensive knowledge of the company's legal policies and procedures. He joined Staffmark as Chief Operating Officer in 2011 when this company became a part of Recruit Holdings Co., Ltd. Prior to joining Staffmark Mr. Sakamoto served on the Board of Directors and as 16/22

17 Appendix A Operating Officer van Staffmark toen deze onderneming onderdeel werd van Recruit Holdings Co., Ltd. Voordat hij de overstap maakte naar Staffmark was de heer Sakamoto werkzaam bij The CSI Companies, Inc. als lid van de raad van bestuur en Senior Vice President van het Business Planning Team. Gedurende zijn tijd bij The CSI Companies assisteerde de heer Sakamoto de CEO bij het opstellen van beleid en procedures, het implementeren van het unieke managementsysteem van Recruit en het ontwikkelen van de M&A-strategie van de onderneming. Senior Vice President of the Business Planning Team with The CSI Companies, Inc. While with The CSI Companies, Mr. Sakamoto assisted the CEO in creating policies and procedures, supporting the implementation of Recruit's unique management system, and developing the company's M&A strategy. 17/22

18 Appendix B Naam C. Veerman Leeftijd 67 Nationaliteit Nederlandse Huidige functie Voorzitter van de Raad van Commissarissen van USG People N.V. Andere functie(s) - hoogleraar Universiteit Tilburg en Wageningen; - lid van de raad van commissarissen van Royal Reesink N.V., Holding Nationale Goede Doelen Loterij N.V. en Bestuurskantoor Fagoed B.V.; - lid dagelijks bestuur NWO, bestuursvoorzitter van de Stichting Groenfonds, Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia en Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin). USG People Aandelen Motivatie - De heer Veerman is sinds 1 maart 2010 voorzitter van de Raad van Commissarissen. In de periode was hij minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en tot september 2013 was hij CEO van Bracamonte B.V. De heer Veerman heeft de afgelopen jaren zijn rol als voorzitter van de Raad van Commissarissen van USG People zeer gedegen en met grote betrokkenheid vervuld. De heer Veerman heeft uitgebreide kennis en ervaring in de politieke, bestuurlijke en academische sector. Name C. Veerman Age 67 Nationality Dutch Current position Chairman of the Supervisory Board of USG People N.V. Other positions - professorship at the universities of Tilburg and Wageningen; - member of the supervisory boards of Royal Reesink N.V., Holding Nationale Goede Doelen Loterij N.V. and Bestuurskantoor Fagoed B.V. - member of the Governing Board of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) and chairman of the foundations Stichting Groenfonds and Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia and of the Association of Water Companies in the Netherlands (Vewin). USG People shares Motivation - Mr. Veerman has chaired the Supervisory Board since 1 March He was the Dutch minister of Agriculture, Nature and Food Quality from 2002 to 2007 and CEO of Bracamonte B.V. until September During the past years Mr. Veerman has carried out his role as chairman diligently and with great commitment. Mr. Veerman has extensive knowledge and experience in the political, administrative and academic arenas. 18/22

19 Appendix B Naam H. Motohara Leeftijd 58 Nationaliteit Japanse Huidige functie Managing Corporate Executive Officer van Recruit Holdings Co., Ltd. Andere functie(s) Voorzitter & bestuurder van The CSI Companies, Inc., Staffmark Holdings Co., Ltd., Advantage Resourcing America, Inc, Advantage Resourcing Europe B.V., Peoplebank Holdings Pty. Ltd. en Chandler Macleod Group Limited. USG People aandelen - Motivatie De heer Motohara is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van strategieën met betrekking tot de internationale uitbreiding van de uitzendactiviteiten van Recruit. De heer Motohara werkt sinds 1983 voor Recruit Holdings Co., Ltd. Hij begon zijn carrière binnen de onderneming als sales & marketing-medewerker en klom op tot CEO van Recruit Media Communications. In 2003 werd hij benoemd als CEO van Recruit Staffing. Na de succesvolle turnaround van het toentertijd ondermaats presterende bedrijf begon hij de uitzendactiviteiten van de onderneming uit te breiden. In 2008, na de overname door Recruit, werd de heer Motohara benoemd als CEO van Staff Service, het grootste uitzendbedrijf van Japan. Volgend op het succes van de uitzendactiviteiten van Recruit binnen Japan kreeg de heer Motohara de verantwoordelijkheid over de ontwikkeling van de internationale uitzendactiviteiten van Name H. Motohara Age 58 Nationality Japanese Current position Managing Corporate Executive Officer of Recruit Holdings Co., Ltd. Other positions Chairman & Director of all of the following: The CSI Companies, Inc., Staffmark Holdings Co., Ltd., Advantage Resourcing America, Inc., Advantage Resourcing Europe B.V., Peoplebank Holdings Pty. Ltd., and Chandler Macleod Group Limited. USG People shares - Motivation Mr. Motohara is responsible for developing and executing strategies to expand Recruit s Staffing business internationally. Mr. Motohara joined Recruit Holdings Co., Ltd. in 1983, beginning his career with the company as a sales and marketing associate and rising to the position of CEO of Recruit Media Communications. In 2003 he became CEO of Recruit Staffing and, following the successful turnaround of the then underperforming business, he began expanding the company s staffing operations. In 2008, following the acquisition of the company by Recruit, Mr. Motohara was appointed CEO of Staff Service, the largest staffing company in Japan. Following the success of Recruit s domestic staffing business, Mr. Motohara took over responsibility for developing Recruit s international staffing activities. In 2010 he headed Recruit s successful acquisition of The CSI Companies, based in Jacksonville, Florida. Mr. Motohara took up residence 19/22

20 Appendix B Recruit. In 2010 stond hij aan het hoofd van de succesvolle overname door Recruit van The CSI Companies in Jacksonville, Florida. De heer Motohara verhuisde naar Jacksonville waar hij bestuursvoorzitter van CSI werd en de prestaties van het bedrijf wist te transformeren. Volgend op dit succes breidde de heer Motohara, met de steun van de raad van bestuur van Recruit, de activiteiten uit door de acquisitie van de in de VS gevestigde bedrijven Staffmark in 2011 en Advantage Resourcing in Dit werd in 2015 gevolgd door de overname van de Australische bedrijven Peoplebank en Chandler Macleod. De heer Motohara is afgestudeerd aan de Hiroshima Shudo University School of Law in Japan, was gedurende twee jaar voorzitter van de brancheorganisatie Japan Staffing Services Association en heeft op de Staffing Industry Analysts lijst gestaan van de 100 meest invloedrijke mensen in de uitzendbranche. Naam T. Oka Leeftijd 49 Nationaliteit Japanse Huidige functie Corporate Executive Officer van Recruit Holdings Co., Ltd. Andere functie(s) Chief Executive Officer van Advantage Resourcing America, Inc. en Advantage Resourcing Europe B.V. USG People aandelen - Motivatie De heer Oka heeft een rijke ervaring en kennis op het gebied van uitzenden na diverse topposities in de uitzendbranche in zowel in Jacksonville and assumed the responsibility of Chairman of CSI and during his tenure the performance of the business was transformed. Following on from this success Mr. Motohara with the support of Recruit s board of directors expanded the operations through the acquisition of US-based firms Staffmark in 2011 and Advantage Resourcing in 2012 and more recently the acquisition of the Australian businesses Peoplebank and Chandler Macleod in Mr. Motohara is a graduate of Hiroshima Shudo University School of Law in Japan, served for two years as the President of the Japan Staffing Services Association and has been included on the Staffing Industry Analysts list of the top 100 most influential people in the staffing industry. Name T. Oka Date of birth 49 Nationality Japanese Current position Corporate Executive Officer of Recruit Holdings Co., Ltd. Other positions Chief Executive Officer of Advantage Resourcing America, Inc. and Advantage Resourcing Europe B.V. USG People shares - Motivation Mr. Oka brings to the board a wealth of experience and staffing know-how, having successfully operated in a senior capacity both in Japan 20/22

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Ondergetekende: The undersigned: [NAAM AANDEELHOUDER] [NAME SHAREHOLDER], ---------------------------------------------------------------------------[ADRES/MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Annual General Meeting of Shareholders of USG People N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Annual General Meeting of Shareholders of USG People N.V. agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Annual General Meeting of Shareholders of USG People N.V. Te houden op: Datum: Donderdag 10 mei 2012 Tijd: 14.00 uur Locatie: USG People

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Extraordinary General Meeting of Shareholders of USG People N.V.

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Extraordinary General Meeting of Shareholders of USG People N.V. agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Extraordinary General Meeting of Shareholders of USG People N.V. Te houden op: Datum: Maandag 20 december 2010 Tijd: 14.00

Nadere informatie

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company )

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company ) (This is an English translation of a document prepared in Dutch. An attempt has been made to translate as literally as possible but differences may occur. The Dutch text will govern by law) AGENDA For

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Annual General Meeting of Shareholders of USG People N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Annual General Meeting of Shareholders of USG People N.V. agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Annual General Meeting of Shareholders of USG People N.V. Te houden op: Datum: Donderdag 26 mei 2011 Tijd: 14.00 uur Locatie: USG People

Nadere informatie

1 Opening. 1 Opening. 4 Appointment of the auditors. 4 Verlening opdracht aan de registeraccountant. 5 Appointment of members of the Supervisory Board

1 Opening. 1 Opening. 4 Appointment of the auditors. 4 Verlening opdracht aan de registeraccountant. 5 Appointment of members of the Supervisory Board Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Samas N.V., te houden op vrijdag 20 juni 2008 om 14.30 uur ten kantore van Samas N.V., Elzenkade 1 te Houten* Agenda of the Annual

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Annual General Meeting of Shareholders of USG People N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Annual General Meeting of Shareholders of USG People N.V. agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Annual General Meeting of Shareholders of USG People N.V. Te houden op: Datum: Donderdag 8 mei 2014 Tijd: 14.00 uur Locatie: USG People

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., te houden op donderdag 20 april 2017, aanvang 11.00 uur in het Sofitel

Nadere informatie

VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN ALTICE N.V.

VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN ALTICE N.V. VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN ALTICE N.V. Dit document opgezet als een drieluik bevat de voorgestelde wijzigingen van de statuten van Altice N.V. (de "Vennootschap"). In de linker kolom zijn de huidige

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481. Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2012 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 9 mei 2012 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMC Group N.V. ( TMC ), te houden op woensdag 21 april 2010 om 10.00 uur te Hotel Novotel

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen*

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen* AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op woensdag 25 mei 2016 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Ondergetekende: The undersigned: [NAAM AANDEELHOUDER] [NAME SHAREHOLDER], ---------------------------------------------------------------------------[ADRES/MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 3 mei 2011 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 26 april 2016 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 26 april 2016 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor

Nadere informatie

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form Naam aandeelhouder Name shareholder rechtsgeldig vertegenwoordigd door 1 : duly represented by 1 eigenaar van owner of aandelen Gimv Gimv shares heeft kennis genomen van de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Crown Van Gelder N.V. gevestigd te Velsen

Crown Van Gelder N.V. gevestigd te Velsen Crown Van Gelder N.V. gevestigd te Velsen Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (Vergadering) van Crown Van Gelder N.V. (de Vennootschap) te houden op 19 maart 2015 om 14:00

Nadere informatie

Euronext informs the members that the timetable of the corporate event will be as follows:

Euronext informs the members that the timetable of the corporate event will be as follows: CORPORATE EVENT NOTICE: Capital Repayment and Reverse Stock Split KONINKLIJKE AHOLD N.V. LOCATIE: Amsterdam NOTICE: AMS_20140317_01333_EUR DATUM: 17/03/2014 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM Euronext informs the

Nadere informatie

AGENDA. 2. Bespreking notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 april 2008.

AGENDA. 2. Bespreking notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 april 2008. GENDA AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DNC De Nederlanden Compagnie N.V. ( DNC ) wordt gehouden op 4 november 2008

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX CORPORATE EVENT NOTICE: Toewijzing van aandelen REED ELSEVIER N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150610_04040_EUR DATUM: 10/06/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM - Change of Issuer name and trading

Nadere informatie

1. Opening. 2. Mededelingen. 3. Samenstelling raad van bestuur (ter beslissing) 4. Samenstelling raad van commissarissen (ter beslissing)

1. Opening. 2. Mededelingen. 3. Samenstelling raad van bestuur (ter beslissing) 4. Samenstelling raad van commissarissen (ter beslissing) Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders ( BAVA ) van Koninklijke Ten Cate N.V., die wordt gehouden op donderdag 25 augustus 2016 om 14.00 uur ten kantore van de vennootschap,

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

KAPITAALSTRUCTUUR EN BESCHERMINGSMAATREGEL

KAPITAALSTRUCTUUR EN BESCHERMINGSMAATREGEL JAARVERSLAG 2015 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. alsook een

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V.

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de

Nadere informatie

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC heeft besloten tot een reverse split van haar aandelen nominaal 0.25 GBP in 2.50 GBP

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC heeft besloten tot een reverse split van haar aandelen nominaal 0.25 GBP in 2.50 GBP CORPORATE EVENT NOTICE: Reverse Split THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC LOCATION: Amsterdam NOTICE: AMS_20120601_04180_EUR DATE: 01/06/2012 MARKET: EURONEXT AMSTERDAM Reverse split van 10 oud in 1 nieuw THE

Nadere informatie

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang uur, in het Auditorium

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang uur, in het Auditorium 1 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang 14.00 uur, in het Auditorium van de vanlanschottoren, Leonardo da Vinciplein 60 te

Nadere informatie

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015 Resultaten Derde Kwartaal 2015 27 oktober 2015 Kernpunten derde kwartaal 2015 2 Groeiend aantal klanten 3 Stijgende klanttevredenheid Bron: TNS NIPO. Consumenten Thuis (alle merken), Consumenten Mobiel

Nadere informatie

6.1. Voorwaardelijk aftreden, per de Datum van Overdracht op de voorwaarde dat Overdracht

6.1. Voorwaardelijk aftreden, per de Datum van Overdracht op de voorwaarde dat Overdracht Agenda voor de buitengewone algemene vergadering ("BAVA") van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op 7 december 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1, te Almelo 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

3. Nuon Energy Public Assurances Foundation (NEPAF) terugblik 2012

3. Nuon Energy Public Assurances Foundation (NEPAF) terugblik 2012 N.V. Nuon Energy nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op maandag 13 mei 2013, op haar hoofdkantoor, Mali zaal, Spaklerweg 20 te Amsterdam. De vergadering

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 2 mei 2017 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

6.2. Voorwaardelijke benoeming, per de Datum van Overdracht op de voorwaarde dat Overdracht

6.2. Voorwaardelijke benoeming, per de Datum van Overdracht op de voorwaarde dat Overdracht Agenda voor de buitengewone algemene vergadering ("BAVA") van te houden op 7 december 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1, te Almelo 1. Opening 2. Mededelingen 3. Toelichting op het

Nadere informatie

Invitation (including explanatory notes) to attend the Annual General Shareholders meeting 2015

Invitation (including explanatory notes) to attend the Annual General Shareholders meeting 2015 Invitation (including explanatory notes) to attend the Annual General Shareholders meeting 2015 NedSense enterprises n.v. ("NedSense") invites her Shareholders for the Annual General Shareholders Meeting,

Nadere informatie

Oproeping tot bijwoning van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv

Oproeping tot bijwoning van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv Randstad Holding nv Oproeping tot bijwoning van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv te houden op donderdag 3 april 2014 om 15.00 uur op het hoofdkantoor van Randstad, Diemermere

Nadere informatie

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening en mededelingen

Agenda. 1. Opening en mededelingen N.V. Nuon Energy nodigt haar aandeelhouders uit voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op 30 september 2014, op haar hoofdkantoor, kamer Minckelers, Hoekenrode 8 te Amsterdam.

Nadere informatie

FREE TRANSLATION NYRSTAR NV

FREE TRANSLATION NYRSTAR NV FREE TRANSLATION NYRSTAR NV Statutory auditor s Report to the extraordinary general meeting of shareholders of the company NYRSTAR NV on the proposal to approve the physically-settled conversion right

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011 van TMC Group N.V. ( TMC ) wordt gehouden op woensdag 20 april 2011, 14.00 uur te Dorint Sofitel Cocagne

Nadere informatie

AGENDA. a. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2008. c. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de externe accountant

AGENDA. a. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2008. c. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de externe accountant AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 6 mei 2009 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan 41a

Nadere informatie

Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( de BAVA ) van DOCDATA N.V. ( de Vennootschap )

Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( de BAVA ) van DOCDATA N.V. ( de Vennootschap ) Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( de BAVA ) van DOCDATA N.V. ( de Vennootschap ) Woensdag 21 december 2016 om 14.00 uur Hotel NH Waalwijk Bevrijdingsweg 1 5161 BZ Waalwijk

Nadere informatie

EXPLANATORY NOTES TO THE PROPOSED AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NIELSEN N.V.

EXPLANATORY NOTES TO THE PROPOSED AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NIELSEN N.V. EXPLANATORY NOTES TO THE PROPOSED AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NIELSEN N.V. In anticipation of the cross border merger (the "Merger") between Nielsen N.V. (the "Company") and Nielsen Holdings

Nadere informatie

Kapitaalverhoging met voorkeurrecht tot inschrijving WERELDHAVE N.V.

Kapitaalverhoging met voorkeurrecht tot inschrijving WERELDHAVE N.V. CORPORATE EVENT NOTICE: Kapitaalverhoging met voorkeurrecht tot inschrijving WERELDHAVE N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20141201_06101_EUR DATUM: 01/12/2014 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM WERELDHAVE

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

OCI N.V. De wijziging van valuta van USD naar EUR op Euronext Amsterdam zal per 28/08/2013 effectief zijn.

OCI N.V. De wijziging van valuta van USD naar EUR op Euronext Amsterdam zal per 28/08/2013 effectief zijn. CORPORATE EVENT NOTICE: Wijziging van valuta OCI N.V. LOCATIE: Amsterdam NOTICE: AMS_20130821_03887_EUR DATUM: 21/08/2013 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM Verwijzend naar het persbericht van 21 /08 /2013 van

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 26 april 2017 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

3. Samenstelling van de raad van bestuur Voorstel tot herbenoeming van de heer P-J. Sivignon als lid van de raad van bestuur van de vennootschap

3. Samenstelling van de raad van bestuur Voorstel tot herbenoeming van de heer P-J. Sivignon als lid van de raad van bestuur van de vennootschap Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op vrijdag 7 maart 009, aanvangende om.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat

Nadere informatie

AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS. 1 Opening. 2 Behandeling van het verslag van de Raad van

AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS. 1 Opening. 2 Behandeling van het verslag van de Raad van AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Donderdag 28 maart 2013 om 14:00 op het hoofdkantoor van Mediq N.V. Hertogswetering 159, 3543 AS Utrecht, tel. +31 (0)30 282 19 11 1 Opening

Nadere informatie

C O N C E P T A G E N D A

C O N C E P T A G E N D A C O N C E P T A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op vrijdag 7 mei 2010 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage

Nadere informatie

Toelichting op de agenda Jaarvergadering Delta Lloyd N.V.

Toelichting op de agenda Jaarvergadering Delta Lloyd N.V. Toelichting op de agenda Jaarvergadering Delta Lloyd N.V. 1. Opening en mededelingen 2. Jaarverslag 2011 De Raad van Bestuur geeft een presentatie over de resultaten van de onderneming in 2011, zoals beschreven

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

Agenda. Aanvang 11:00 uur.

Agenda. Aanvang 11:00 uur. Agenda voor de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Vivenda Media Groep N.V., statutair gevestigd te Hilversum (de Vennootschap ), te houden op vrijdag 15 november 2013 in Triple Ace World Trade

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Op donderdag 1 mei 2014, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

Nadere informatie

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0)

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0) Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op donderdag 23 mei 2013 om 14:00 uur in het Oseven Vergadercentrum in de Passenger

Nadere informatie

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts Industries N.V.

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 25 MAART 2009

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 25 MAART 2009 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 25 MAART 2009 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2008 De Raad van Bestuur zal een

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

voor de jaarvergadering, te houden op woensdag 2 april 2003 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen

voor de jaarvergadering, te houden op woensdag 2 april 2003 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen DSM N.V. Agenda voor de jaarvergadering, te houden op woensdag 2 april 2003 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen 1. Opening 2. Jaarverslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013 NedSense enterprises n.v. AVA 11 juni 2013 a) Bespreking van het jaarverslag b) Bespreking en vaststelling van de jaarrekening per 31 december 2012 (ter c) Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

Nadere informatie

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2015 KONINKLIJKE AHOLD N.V.

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2015 KONINKLIJKE AHOLD N.V. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2015 KONINKLIJKE AHOLD N.V. Woensdag 15 april 2015 vanaf 14:00 Muziekgebouw aan t IJ Piet Heinkade 1 1019 BR Amsterdam 1. Opening Geen stempunt 2. Verslag

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

TRIPTYCH AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF GEMALTO N.V. / DRIELUIK STATUTENWIJZIGING GEMALTO N.V. - 1-

TRIPTYCH AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF GEMALTO N.V. / DRIELUIK STATUTENWIJZIGING GEMALTO N.V. - 1- TRIPTYCH AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF GEMALTO N.V. DRIELUIK STATUTENWIJZIGING GEMALTO N.V. General An amendment to the current articles of association of Gemalto N.V. is intended as result

Nadere informatie

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 Agenda 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 TIJD 14.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. (de "Vennootschap") te houden op donderdag 24 mei 2012 om 10.00 uur in het Qurius Inspirience Center, Van Voordenpark 1a, Zaltbommel

Nadere informatie

AGENDA. Keep creating. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V.

AGENDA. Keep creating. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. AGENDA 2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. Datum 15 mei 2017 Tijd 14.30 uur Plaats Mövenpick Hotel Amsterdam Centrum Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam Keep creating 2 CORBION

Nadere informatie

Euronext informs the members that the timetable of the corporate event will be as follows:

Euronext informs the members that the timetable of the corporate event will be as follows: CORPORATE EVENT NOTICE: Split LOCATION: Amsterdam NOTICE: AMS_20140529_02643_EUR DATE: 29/05/2014 MARKET: EURONEXT AMSTERDAM Euronext informs the members that the timetable of the corporate event will

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website:

AGENDA. Voor (het advies inzake) de bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: Stibbe agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, ("Nedap N.V.") te houden op 6 april 2017, s morgens om 11.00

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website:

AGENDA. Voor (het advies inzake) de bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: Stibbe agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, ("Nedap N.V.") te houden op 6 april 2017, s morgens om 11.00

Nadere informatie

AGENDA Opening en mededelingen.

AGENDA Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 27 april 2010 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. AGENDA. Pagina 1 van 5

HEIJMANS N.V. AGENDA. Pagina 1 van 5 HEIJMANS N.V. AGENDA Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden op woensdag 15 april 2015 om 14.00 uur in De Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, 5211 VD s-hertogenbosch.

Nadere informatie

it would be too restrictive to limit the notion to an "inner circle" in which the individual may live his own personal life as he chooses and to exclude therefrom entirely the outside world not encompassed

Nadere informatie

Melding aan de Algemene Vergadering van de voorgenomen benoeming van de heer René Obermann tot lid van de Raad van Bestuur

Melding aan de Algemene Vergadering van de voorgenomen benoeming van de heer René Obermann tot lid van de Raad van Bestuur Agenda Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ziggo N.V. ("Ziggo"), te houden op donderdag 18 april 2013 om 10:00 uur in de Passenger Terminal, Piet Heinkade 27, 1019 HR,

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op woensdag 16 april 2008 om 10:30 uur in de Irene Congreszaal van de Jaarbeurs, Jaarbeursplein 6, gelegen

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

THROMBOGENICS. (de Vennootschap ) VOLMACHT

THROMBOGENICS. (de Vennootschap ) VOLMACHT THROMBOGENICS NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DIE EEN OPENBAAR BEROEP OP HET SPAARWEZEN DOET te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1 RPR Leuven 0881.620.924 (de Vennootschap ) VOLMACHT De aandeelhouder die zich wenst

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. ( KPN ) nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op woensdag 13 april 2016 op het KPN hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 6 mei 2013 Tijd 14.30 uur Plaats Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2013 Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015. Agenda 2015 - Heijmans

Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015. Agenda 2015 - Heijmans Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015 Agenda 2015 - Heijmans 1 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden

Nadere informatie

Buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders

Buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders Dit is een gezamenlijk persbericht van Univar N.V. en Ulixes B.V. die is vereist op grond van artikel 9b lid 1 van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995. Niet voor vrijgave, publicatie of distributie,

Nadere informatie