TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004"

Transcriptie

1 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2003 waarna gelegenheid wordt gegeven tot het stellen van vragen hierover. Er is daarbij ook gelegenheid om in te gaan op het Triple P report Onder agendapunt 7 zal apart worden ingegaan op het in het jaarverslag opgenomen hoofdstuk over Corporate Governance. TOELICHTING OP AGENDAPUNT 3 a. Goedkeuring van de Jaarrekening 2003 De Raad van Commissarissen heeft op 10 februari 2004 de jaarrekening 2003 vastgesteld. De jaarrekening is op 11 februari 2004 gepubliceerd en wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering (zie artikel 31 lid 1 van de statuten). Goedkeuring van de jaarrekening 2003 impliceert een dividenduitkering van 1,75 per gewoon aandeel. b. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld de leden van de Raad van Bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid (zie artikel 31 lid 4 van de statuten). c. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld de leden van de Raad van Commissarissen te dechargeren voor het gehouden toezicht op het door de Raad van Bestuur gevoerde beleid (zie artikel 31 lid 4 van de statuten). TOELICHTING OP AGENDAPUNT 4 (Her)benoeming leden van de Raad van Commissarissen De heren Prof. Drs. C.A.J. Herkströter RA, Ir. H. Bodt en Dr. E.J. Sosa zijn volgens rooster aan de beurt om af te treden als commissaris en hebben zich herkiesbaar gesteld. 1

2 Onder voorbehoud dat geen aanbeveling voor een ander persoon wordt gedaan, geeft de Raad van Commissarissen kennis van het voornemen als commissaris van Koninklijke DSM N.V. te herbenoemen - Prof. Drs. C.A.J. Herkströter RA, vanwege zijn brede bestuurlijke, maatschappelijke en internationale ervaring, zijn financiële en economische deskundigheid alsmede vanwege zijn kwaliteiten als voorzitter van de Raad zoals deze ook in de achterliggende periode als commissaris bij DSM zijn gebleken - Ir. H. Bodt, vanwege zijn bestuurlijke en internationale ervaring alsmede zijn brede kennis van een aantal eindmarkten waarin DSM actief is, zoals deze ook in de achterliggende periode als commissaris bij DSM zijn gebleken. - dr. E.J. Sosa, vanwege zijn brede bestuurlijke en internationale ervaring en kennis van de chemische industrie, zoals deze ook in de achterliggende periode als commissaris bij DSM zijn gebleken. Voorts acht de Raad van Commissarissen, in verband met het overlijden van de heer J. Stekelenburg, aanvulling gewenst. Onder voorbehoud dat geen aanbeveling voor een ander persoon wordt gedaan, geeft de Raad van Commissarissen kennis van het voornemen als commissaris van Koninklijke DSM N.V. te benoemen - Mr. E. Kist, vanwege zijn brede bestuurlijke, maatschappelijke en internationale ervaring alsmede vanwege zijn kennis en ervaring in de financiële en economische aspecten van het internationale bedrijfsleven. De Concern ondernemingsraad en de Raad van Bestuur ondersteunen de voorstellen tot (her)benoemingen. Onder voorbehoud dat door de algemene vergadering geen gebruik wordt gemaakt van de rechten van aanbeveling en bezwaar zullen de heren Herkströter, Bodt en Sosa terstond na afloop van de jaarvergadering worden herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen en zal de heer Kist per 1 juli 2004 worden benoemd als lid van de Raad van Commissarissen. Personalia Prof. drs. C.A.J. Herkströter RA De heer Herkströter (geboren 21 augustus 1937) trad in 1967 in dienst bij Billiton dat in 1972 werd overgenomen door de Koninklijke/Shell Groep. 2

3 Tot aan zijn pensioen in 1998 vervulde de heer Herkströter diverse functies bij Shell in binnen- en buitenland. Laatstelijk vervulde hij de functies van Voorzitter van het Comité van Directeuren van de Koninklijke/Shell Groep en President-Directeur van de Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij N.V. Sinds maart 2000 is de heer Herkströter commissaris van Koninklijke DSM N.V. en sinds maart 2002 voorzitter van dit college. De volgende nevenfuncties worden door de heer Herkströter bekleed: voorzitter Raad van Commissarissen ING Groep N.V. en lid van de Raad van Commissarissen van BHP Billiton, voorzitter van de Adviescommissie Fondsenreglement van Euronext Amsterdam, trustee van de International Accounting Standards Committee (IASC), voorzitter van de Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit (Rotterdam), voorzitter van de maatschappelijke Adviesraad van het Tinbergen Instituut, lid Raad van Advies van Robert Bosch en hoogleraar Internationaal Management aan de Universiteit van Amsterdam. Ir. H. Bodt De heer Bodt (geboren 30 april 1938) heeft van 1956 tot 1986 diverse functies vervuld bij Philips. Van 1986 tot en met 1990 is de heer Bodt lid respectievelijk voorzitter geweest van de Raad van Bestuur van Océ van der Grinten. Eind 1990 is de heer Bodt toegetreden tot de Groepsraad van Philips. Van 1993 tot aan zijn pensionering in 1998 vervulde de heer Bodt de functie van Executive Vice-President Philips Electronics N.V. en lid van de Raad van Bestuur van Philips N.V. Sinds mei 1996 is de heer Bodt commissaris van Koninklijke DSM N.V. en sinds juni 1999 plaatsvervangend voorzitter van dit college. De volgende nevenfuncties worden door heer Bodt bekleed: lid van de Raad van Commissarissen van ASM Lithografie N.V., Delft Instruments N.V. en Neopost SA (Frankrijk). dr. E.J. Sosa De heer Sosa (geboren 17 maart 1940) heeft van 1964 tot 1995 diverse functies vervuld bij Dow in verscheidene landen, laatstelijk als senior vice president of The Dow Chemical Company en president of Dow North America. Hij was tevens lid van de Dow Board of Directors en Dow's executive committee. In 1995 werd hij executive vice president van Amoco Corporation en in 1999 president van BP Amoco Chemicals. De heer Sosa is inmiddels gepensioneerd. Hij is lid van de Board of Directors of FMC Corporation. 3

4 Mr. E. Kist De heer Kist (geboren 22 januari 1944) is sinds 1969 werkzaam bij Nationale Nederlanden. Na diverse functies te hebben vervuld, waaronder drie jaar als president Nationale Nederlanden-US in Washington DC, USA, werd hij in 1993 benoemd als lid van de Raad van Bestuur van ING Group, waarvan hij in 1999 vice-voorzitter werd en per mei 2000 voorzitter. De heer Kist zal per 1 juni 2004 met pensioen gaan. De volgende nevenfuncties worden door de heer Kist bekleedt: lid van het Dagelijks Bestuur van VNO/NCW, lid van de Board van de International Insurance Society in New York, lid van het bestuur van het Nederlandse Rode Kruis en van het nationale fonds voor Slachtofferhulp, bestuurslid van het Vredespaleis in Den Haag en lid van de Geneva Association. Recentelijk is de heer Kist voorgesteld als lid van de Raad van Commissarissen van Koninklijke Philips Electronics N.V.. TOELICHTING OP AGENDAPUNT 5 Bevoegdheden van de Raad van Bestuur Algemeen De algemene vergadering heeft op 2 april 2003 krachtens de artikelen 10 en 11 van de statuten de bevoegdheden van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen verlengd voor de duur van 18 maanden. Deze bevoegdheden eindigen derhalve op 3 oktober 2004, behoudens verlenging. Verlenging van deze bevoegdheden kan volgens de wet voor de duur van ten hoogste vijf jaar geschieden, maar ook dit jaar wordt wederom een verlenging voor de duur van 18 maanden voorgesteld. Een besluit van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen of tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. a. Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen Voorgesteld wordt de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, zoals geregeld in artikel 10 van de statuten, te verlengen tot een tijdstip gelegen 18 maanden na de datum van deze jaarvergadering, met dien verstande dat deze bevoegdheid 4

5 - voor wat betreft de uitgifte van gewone aandelen - beperkt is tot een nominaal bedrag aan aandelen dat gelijk is aan 10% van het geplaatste kapitaal, en een additionele 10% van het geplaatste kapitaal, indien de uitgifte geschiedt in het kader van een fusie of overname, en - voor wat betreft de uitgifte van preferente aandelen - alle nog niet uitgegeven preferente aandelen van het maatschappelijke kapitaal, zoals dit thans luidt of te eniger tijd zal luiden. b. Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen Voorgesteld wordt de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, zoals geregeld in artikel 11 van de statuten, te verlengen tot een tijdstip gelegen 18 maanden na de datum van deze jaarvergadering, met dien verstande dat deze bevoegdheid is beperkt tot een bedrag aan gewone aandelen dat gelijk is aan 10% van het geplaatste kapitaal, en een additionele 10% van het geplaatste kapitaal, indien de uitgifte geschiedt in het kader van een fusie of overname. TOELICHTING OP AGENDAPUNT 6 Machtiging van de Raad van Bestuur inzake verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen Ingevolge artikel 13 van de statuten kan de vennootschap eigen aandelen (of certificaten daarvan) verwerven krachtens besluit van de Raad van Bestuur, dat is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Voorts is volgens artikel 98 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de machtiging van de algemene vergadering vereist. Volgens de wet geldt voor de duur van deze machtiging een maximum van 18 maanden. Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld machtiging te verlenen aan de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen als bedoeld in artikel 13 van de statuten door aankoop ter beurze of anderszins voor een tijdvak van 18 maanden, te rekenen vanaf de datum van deze jaarvergadering, tot het wettelijk maximum van 10% van het geplaatste kapitaal en voor wat betreft de gewone aandelen - voor een prijs die ligt tussen de nominale waarde en de openingskoers op de Euronext Amsterdam beurs op de dag van inkoop + 10% en voor wat betreft de cumulatief preferente aandelen A en C voor een prijs die ligt tussen de nominale waarde en de in artikel 32 leden 3 en 4 van de statuten bedoelde berekeningsgrondslag + 10%. 5

6 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 7 Corporate Governance / Code Tabaksblat Er zal door de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de voorzitter van de Raad van Bestuur een toelichting worden gegeven hoe Koninklijke DSM N.V. de aanbevelingen van de Nederlandse Corporate Governance Code zal toepassen, mede aan de hand van het hierover in het Jaarverslag 2003 opgenomen hoofdstuk inzake Corporate Governance. TOELICHTING OP AGENDAPUNT 8 Voorstel tot statutenwijziging Het voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan door de Raad van Bestuur en is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. De tekst van het voorstel met afzonderlijke toelichting is als bijlage bij deze agenda gevoegd. Voorgesteld wordt te besluiten tot een wijziging van de statuten overeenkomstig de tekst van het voorstel. 6

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

ING Groep N.V. Algemene Vergadering

ING Groep N.V. Algemene Vergadering ING Groep N.V. Algemene Vergadering 2015 Maandag 11 mei 2015, 14.00 uur Muziekgebouw aan t IJ Piet Heinkade 1 1019 BR Amsterdam Nederland Deze vergadering wordt uitgezonden op de website van ING Groep:

Nadere informatie

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1.

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. ALLEN 8c OVERV Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. - Afschrifi van de akte van statutenwijziging van Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen, d.d. 30 mei 201 1 verleden

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 30 april 2015 te houden algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 1 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING De Raad van Commissarissen en Directie van Batenburg Techniek N.V. leggen op voorstel van de prioriteit aan de op 23 april 2014 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d.

S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d. S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d. 19 augustus 2009 S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen.

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen. ./ < ontwerp 2: 1510312011 MODELSTATUTEN OEELNEMINGEN VAN HET LAND CURACAO Naani, zetel en duur Artikel1 1. De vennootschap draagt de naam: "[naam] N.V.". 2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep De Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA heeft bij artikel 7 van haar statuten een college

Nadere informatie

AANDELENREGELING (Raad van Bestuur)

AANDELENREGELING (Raad van Bestuur) AANDELENREGELING (Raad van Bestuur) Imtech N.V., hierna te noemen de vennootschap, kent een Aandelenregeling voor leden van de Raad van Bestuur in dienst van de vennootschap. De Aandelenregeling wordt

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Hollands Bezit N.V. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie 2. Agenda

Nadere informatie

eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING

eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING Heden, drieëntwintig juni tweeduizend negen verscheen voor mij, mr. Johannes Petrus Mensink, notaris te Terschelling en Vlieland: de heer Jan Albert Kooijman, wonende

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Verlofsparen 39656 02.02 Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn Inhoud Uitvoeringsreglement Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom:

Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom: Statutenwijziging Zaaknummer: Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom: 1. de heer Johannes Petrus Maria van Elzakker,

Nadere informatie

OPRICHTING. 20060190jCLI

OPRICHTING. 20060190jCLI OPRICHTING 20060190jCLI Op dertig juni tweeduizend en zes verschenen voor mij, ---------------- mr. Jan Alexander Alferink, notaris te Bergen op Zoom: ----------------- 1. de heer Petrus Cornelis Hermanus

Nadere informatie

Maakt de Curaçaose Trust het mogelijk een Protected (Trust) Cell Company op te richten?

Maakt de Curaçaose Trust het mogelijk een Protected (Trust) Cell Company op te richten? Maakt de Curaçaose Trust het mogelijk een Protected (Trust) Cell Company op te richten? Mr. M. BergervoeT op 1 januari 2012 is de Landsverordening Trust 1 in werking getreden. Sinds die datum is het mogelijk

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie