Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Annual General Meeting of Shareholders of USG People N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Annual General Meeting of Shareholders of USG People N.V."

Transcriptie

1 agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Annual General Meeting of Shareholders of USG People N.V. Te houden op: Datum: Donderdag 10 mei 2012 Tijd: uur Locatie: USG People N.V., P.J. Oudweg 61, 1314 CK Almere, Nederland To be held on: Date: Thursday 10 May 2012 Time: hours Location: USG People N.V., P.J. Oudweg 61, 1314 CK Almere, The Netherlands 1. Opening Opening 2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2011 Report of the Executive Board for the financial year Vaststelling van de jaarrekening over 2011 (besluit) Adoption of the annual accounts for 2011 (resolution) 4. a. Behandeling van het reserverings- en dividendbeleid Discussion of the policy on reserves and dividends b. Bepaling van de winstbestemming over 2011 (besluit) Appropriation of profit for 2011 (resolution) 5. Goedkeuring voor gevoerd beleid en verlening decharge Raad van Bestuur, daaronder mede begrepen de heer J.H.W.H. Coffeng die per 31 december 2011 is teruggetreden als lid van de Raad van Bestuur (besluit) Approval of the Executive Board s management and discharge from liability of the members of the Executive Board including J.H.W.H. Coffeng who resigned as member of the Executive Board on 31 December 2011 (resolution) 6. Goedkeuring voor uitgeoefend toezicht en verlening decharge Raad van Commissarissen (besluit) Approval of the Supervisory Board s supervision and discharge from liability of the members of the Supervisory Board (resolution) 7. Kennisgeving van de benoeming tot Chief Operational Officer (COO) van USG People N.V. van de heer H.V.H. Vanhoe door de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar Notification of the appointment by the Supervisory Board of H.V.H. Vanhoe as Chief Operational Officer (COO) of USG People N.V. for a period of four years 8. a. Kennisgeving van een vacature in de Raad van Commissarissen Notification of a vacancy on the Supervisory Board b. Aanpassing rooster van aftreden Adjustment to resignation rota c. Bespreking van de profielschets van de Raad van Commissarissen Discussion of the composition profile of the Supervisory Board d. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de (her)benoeming van leden van de Raad van Commissarissen Opportunity for the Annual General Meeting of Shareholders to make recommendations for the (re)appointment of members of the Supervisory Board e. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor (her)benoeming voorgedragen personen Notification by the Supervisory Board regarding the persons nominated for (re)appointment 9. Voorstel tot herbenoeming van mevrouw ir. M.E. van Lier Lels tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van twee jaar (besluit) Proposal to reappoint M.E. van Lier Lels to the Supervisory Board for a period of two years (resolution) 10. Voorstel tot vervroegde herbenoeming van de heer prof. dr. C.P. Veerman tot voorzitter van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar (besluit) 1/8

2 agenda Proposal to reappoint C.P. Veerman as chairman of the Supervisory Board for a period of four ears before his current term expires (resolution) 11. a. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan voor de uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen (besluit) Designation of the Executive Board as the body authorised to issue ordinary shares and to grant rights to subscribe for ordinary shares (resolution) b. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan voor het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht (besluit) Designation of the Executive Board as the body authorised to limit or exclude the pre-emption right (resolution) 12. Machtiging aan de Raad van Bestuur om aandelen USG People N.V. in te kopen (besluit) Authorisation of the Executive Board to purchase shares of USG People N.V. (resolution) 13. Rondvraag Any other business 14. Sluiting Closing 2/8

3 4.a. Behandeling van het reserverings- en dividendbeleid Het meerjarig dividendbeleid van USG People is gebaseerd op een dividenduitkering van éénderde van het nettoresultaat voor amortisatie en gecorrigeerd voor de effecten van niet gerealiseerde waarderingsresultaten op rentederivaten. Het resultaat over 2011 is negatief door incidentele en non-cash effecten. In verband met het streven naar continuïteit in de dividenduitkering, wordt voorgesteld om dit jaar af te wijken van het gebruikelijke dividendbeleid. Derhalve zal het dividendvoorstel over 2011 uitgaan van de onderliggende nettowinst voor amortisatie en worden gecorrigeerd voor de effecten van niet gerealiseerde waarderingsresultaten op rentederivaten. Hierbij is in overweging genomen dat de Leverage Ratio - inclusief de achtergestelde leningen - 1,7 bedroeg en er daarmee voldaan wordt aan de strategische doelstelling. Deze afwijking dient overigens niet te worden beschouwd als een permanente wijziging van het dividendbeleid. 4.a. Discussion of the policy on reserves and dividends The long-term dividend policy is based on a dividend payout of one-third of net profit before amortisation and adjusted for unrealised valuation adjustments to interest rate derivatives. In 2011 this result was negative due to non-recurring and non-cash effects. In order to maintain continuity in the distribution of dividend, it is proposed to deviate from the usual dividend policy this year. Therefore, the dividend proposal for 2011 will be based on underlying net income before amortisation and adjusted for the impact of unrealised value adjustments to interest rate derivatives. This takes into consideration that the Leverage Ratio including subordinated loans equalled 1.7, which is in line with our strategic target. This departure from the usual dividend policy should not be considered to be a permanent amendment of the dividend policy. 4.b. Bepaling van de winstbestemming over 2011 (besluit) De Raad van Bestuur stelt, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, voor om een dividenduitkering te doen van 0,17 per gewoon aandeel naar keuze in contanten of in aandelen. Indien er door de aandeelhouder geen keuze wordt gemaakt, zullen er aandelen worden toegekend. Aandeelhouders worden tot 31 mei uur C.E.T. in de gelegenheid gesteld hun keuze kenbaar te maken. Op 31 mei 2012 zal na sluiting van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam bij NYSE Euronext worden vastgesteld hoeveel dividendrechten recht geven op één nieuw aandeel USG People N.V. Dit zal berekend worden op basis van de naar volume gewogen gemiddelde koers van alle op Euronext Amsterdam bij NYSE Euronext verhandelde aandelen USG People N.V. gedurende de periode 17 mei 2012 tot en met 31 mei 2012, waarbij de uitkering van aandelen voor aandeelhouders ongeveer gelijkwaardig zal zijn aan de uitkering in contanten. Het verschil tussen het nettoresultaat en het uit te keren dividend zal ten gunste van de overige reserves worden gebracht. 4.b. Appropriation of profit for 2011 (resolution) Subject to the approval of the Supervisory Board, the Executive Board proposes a dividend of 0.17 per ordinary share, to be distributed in cash or shares at the shareholder s option. Shareholders who do not express a preference will receive their dividend in shares. Shareholders have until 3.00 pm CET on 31 May 2012 to make their preference known. On 31 May 2012 after the close of trading on NYSE Euronext Amsterdam it will be determined how many dividend rights entitle the holder to one new share in USG People N.V. This will be calculated based on the volume-weighted average price of all USG People N.V. shares listed on the NYSE Euronext Amsterdam stock exchange and traded on the exchange during the respective period 17 May 2012 up to and including 31 May 2012, with the value of the stock dividend being about equal to the cash distribution. The difference between the net result and the dividend for distribution will be added to the other reserves. 7. Kennisgeving van de benoeming tot Chief Operational Officer (COO) van USG People N.V. van de heer H.V.H. Vanhoe door de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar De Raad van Commissarissen is voornemens de heer Vanhoe te benoemen tot COO van USG People N.V. De heer Vanhoe (1963, Belgische nationaliteit) is sinds 2005 werkzaam bij USG People, waarvan de afgelopen vier jaar als Vice President USG People in België. Hij heeft Communicatiewetenschap gestudeerd aan de Universiteit van Brussel en later aanvullend zijn MBA titel behaald aan de Open University Business School. De heer Vanhoe 7. Notification of the appointment by the Supervisory Board of H.V.H. Vanhoe as Chief Operational Officer (COO) of USG People N.V. for a period of four years The Supervisory Board nominates Mr Vanhoe for appointment as COO of USG People N.V. Mr Vanhoe (1963, Belgian nationality) has worked for USG People since 2005, the last four years of which as Vice President of USG People in Belgium. After studying Communication Science at the University of Brussels he went on to obtain an MBA from the Open University Business School. During his career Mr Vanhoe held various commercial management positions with companies including DHL and 3/8

4 heeft in zijn loopbaan diverse commerciële management functies bij ondermeer DHL en Manpower vervuld om vervolgens de rol van Managing Director te bekleden bij Office Depot en Staples (voorheen Corporate Express). In 2005 maakte hij de overstap naar Start People in België als Algemeen Directeur om vervolgens na ruim twee jaar benoemd te worden tot Vice President USG People in België. In zijn rol van COO is de heer Vanhoe verantwoordelijk voor alle activiteiten van Professional Solutions, Technicum en een aantal lokale specialistische merken. De belangrijkste elementen van de arbeidsovereenkomst met de heer Vanhoe zijn vermeld in het remuneratierapport dat te raadplegen is via de website en vindt u voorts bij de stukken. Manpower before moving to the role of Managing Director of Office Depot and Staples (formerly Corporate Express). In 2005 he made the switch to Start People in Belgium as General Manager and was appointed Vice President of USG People in Belgium just over two years later. As COO Mr Vanhoe is responsible for all the activities of Professional Solutions, Technicum and a number of specialist labels. The principal aspects of Mr Vanhoe s contract of employment are listed in the remuneration report which can be viewed on the website and is also included in the accompanying documents. 8.a. Kennisgeving van een vacature in de Raad van Commissarissen Overeenkomstig het rooster van aftreden, zoals vastgesteld door de Raad van Commissarissen, zullen de zittingstermijnen van mevrouw Van Lier Lels en de heer Dumolin eindigen in het jaar Mevrouw van Lier Lels heeft zich beschikbaar gesteld voor herbenoeming. De heer Dumolin heeft zich niet beschikbaar gesteld voor herbenoeming. De Raad van Commissarissen heeft niet de intentie de vacature welke is ontstaan als gevolg van de beëindiging van de zittingstermijn van de heer Dumolin per direct te vervullen. Dit betekent dat de Raad van Commissarissen vooralsnog zal bestaan uit vijf leden. Deze wijziging in het aantal leden van de Raad van Commissarissen heeft overigens geen gevolgen voor de samenstelling van de interne commissies van de Raad van Commissarissen. Tevens wordt voorgesteld de heer Veerman vervroegd her te benoemen zoals hierna onder 8.b. wordt toegelicht. 8.a. Notification of a vacancy on the Supervisory Board In accordance with the resignation rota established by the Supervisory Board, the terms of Ms Van Lier Lels and Mr Dumolin come to an end in Ms Van Lier Lels is available for reappointment. Mr Dumolin is not available for reappointment. The Supervisory Board does not intend to immediately fill the vacancy ensuing from the departure of Mr Dumolin. This means that the Supervisory Board will consist of five members for the time being. This change in the number of members of the Supervisory Board has no consequences for the composition of the internal committees of the Supervisory Board. Furthermore, it is proposed to reappoint Mr Veerman as explained under 8.b. below. 8.b. Aanpassing rooster van aftreden Conform de Nederlandse Corporate Governance Code hanteert de Raad van Commissarissen een rooster van aftreden om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel commissarissen tegelijk aftreden. Het huidige rooster van aftreden is te raadplegen via de website en is voorts bij de stukken gevoegd. Conform het huidige rooster van aftreden, eindigen in 2014 de zittingsperioden van minimaal drie leden van de Raad van Commissarissen. Tegen deze achtergrond en ter bevordering van de continuïteit van een goed functionerende Raad van Commissarissen, stelt de heer Veerman zich vervroegd beschikbaar voor herbenoeming. 8.b. Adjustment to resignation rota In accordance with the Dutch Corporate Governance Code, the Supervisory Board has drawn up a resignation rota aimed at preventing a situation in which many Supervisory Board members retire at the same time. The current resignation rota can be viewed on the website and is included in the accompanying documentation. In accordance with the current resignation rota, the terms of at least three members of the Supervisory Board are due to end In view of this and in order to promote the continuity of a properly functioning Supervisory Board Mr Veerman will be available for reappointment before his current term ends. 8.c. Bespreking van de profielschets van de Raad van Commissarissen De profielschets is in 2011 aangepast met onder meer het oog op het belang van diversiteit. De profielschets is besproken met de Centrale Ondernemingsraad. De 8.c Discussion of the composition profile of the Supervisory Board The composition profile has been amended due in part to the importance of diversity. The composition profile has been discussed with the Central Works Council. The 4/8

5 profielschets is te raadplegen via de website en is voorts bij de stukken gevoegd. profile can be viewed on the website and is included in the accompanying documentation. 8.d. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de (her)benoeming van leden van de Raad van Commissarissen De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan aan de Raad van Commissarissen personen aanbevelen, met inachtneming van de profielschets, om als commissaris te worden voorgedragen. 8.d. Opportunity for the Annual General Meeting of Shareholders to make recommendations for the (re)appointment of members of the Supervisory Board The Annual General Meeting of Shareholders is entitled to recommend to the Supervisory Board that individuals who match the relevant profile be nominated for appointment to the Supervisory Board. 8.e. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor (her)benoeming voorgedragen personen Onder de opschortende voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de Centrale Ondernemingsraad geen aanbevelingen van andere personen zullen worden gedaan, zal de Raad van Commissarissen de volgende personen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voordragen om te worden herbenoemd: - mevrouw ir. M.E. van Lier Lels, als lid, voor een periode van twee jaar; - de heer prof. dr. C.P. Veerman, als voorzitter, voor een periode van vier jaar. 8.e. Notification by the Supervisory Board regarding the persons nominated for (re)appointment Under the suspensive condition that no recommendations of other persons will be made by the General Meeting of Shareholders or by the Works Council, the Supervisory Board will nominate the following persons to the General Meeting of Shareholders for reappointment: - M.E. van Lier Lels as a member, for a period of two years; - C.P. Veerman as chairman, for a period of four years. 9. Voorstel tot herbenoeming van mevrouw ir. M.E. van Lier Lels tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van twee jaar (besluit) Mevrouw Van Lier Lels is sinds december 2002 commissaris bij USG People. Zij is geboren in 1959 en bezit de Nederlandse nationaliteit. Zij heeft onder meer bestuursposities bekleed bij Koninklijke Nedlloyd, Van Gend & Loos, Deutsche Post Euro Express en Schiphol Group. Mevrouw Van Lier Lels is onder meer lid van de Raad van Commissarissen van KPN, Reed Elsevier, TKH Group en Maersk Nederland. Voorts is zij voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Natuur en Milieu, lid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur en lid van de Centrale Plan Commissie van het CPB. Mevrouw Van Lier Lels bezit geen aandelen USG People. Mevrouw Van Lier Lels heeft vanaf 2002 een zeer zinvolle bijdrage geleverd aan de vergaderingen van de Raad van Commissarissen. Mevrouw Van Lier Lels heeft brede ervaring met het functioneren in raden van commissarissen. Tevens beschikt zij over een goed begrip van de Nederlandse arbeidsverhoudingen en heeft zij een uitgebreide ervaring in het Nederlandse bedrijfsleven. Haar deskundigheid en expertise op het gebied van Human Relations is voor USG People van grote waarde. Onder de opschortende voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen aanbevelingen van andere personen zullen worden 9. Proposal to reappoint M.E. van Lier Lels to the Supervisory Board for a period of two years (resolution) Ms Van Lier Lels has been a member of the USG People Supervisory Board since December She was born in 1959 and holds Dutch nationality. She has held various management positions at companies including Royal Nedlloyd, Van Gend & Loos, Deutsche Post Euro Express and Schiphol Group. Ms Van Lier Lels is a Supervisory Board member of various companies including KPN, Reed Elsevier, TKH Group and Maersk Nederland. She is chairman of the Board of Supervision of the Netherlands Society for Nature and Environment, a member of the Council for the Environment and Infrastructure and is also a member of the Central Planning Committee of the Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. Ms Van Lier Lels does not hold any shares in USG People. Ms Van Lier Lels has made a very valuable contribution to the meetings of the Supervisory Board since Ms Van Lier Lels has extensive experience as a supervisory board member. She also has a good understanding of Dutch labour relations and extensive experience in the Dutch business world. Her expertise in the field of Human Relations is invaluable to USG People. Under the suspensive condition that no other persons are recommended by the General Meeting of Shareholders, the Supervisory Board nominates Ms Van Lier Lels to be reappointed as a Supervisory Board member for a period 5/8

6 gedaan, draagt de Raad van Commissarissen mevrouw Van Lier Lels voor om te worden herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van twee jaar. De Centrale Ondernemingsraad van USG People heeft ten aanzien van de voorgestelde benoeming een positief standpunt bepaald. Het standpunt van de Centrale Ondernemingsraad is beschikbaar via de website van de vennootschap en vindt u voorts bij de stukken behorende bij de oproeping voor deze vergadering. of two years. The Central Works Council has issued a positive advice with regard to the proposed appointment of Ms Van Lier Lels. The position of the Works Council is available for perusal on the company s website and is enclosed in the accompanying documentation to the notice convening this meeting. 10. Voorstel tot vervroegde herbenoeming van de heer prof. dr. C.P. Veerman tot voorzitter van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar (besluit) De heer Veerman (1949, Nederlandse nationaliteit) is sinds 1 maart 2010 voorzitter van de Raad van Commissarissen. Hij was in de periode minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Thans is hij onder andere hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en aan de Universiteit van Wageningen en CEO van Bracamonte B.V. De heer Veerman bekleedt tevens commissariaten bij onder meer Barenbrug Holding B.V., Rabobank Nederland, Koninklijke Reesink N.V. en Ikazia Ziekhuis Rotterdam. Hij is lid van de Raad van Toezicht van Deltares. Daarnaast is hij lid van het dagelijks bestuur van NWO. De heer Veerman bezit geen aandelen USG People. De heer Veerman heeft de afgelopen twee jaar zijn taak als voorzitter van de Raad van Commissarissen zeer gedegen en met grote betrokkenheid vervuld. Daarnaast voldoet hij aan de vereisten van het aangepaste profiel van de Raad van Commissarissen, met name voor wat betreft zijn uitgebreide kennis en ervaring in de politieke, bestuurlijke en academische sector. Onder de opschortende voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen aanbevelingen van andere personen zullen worden gedaan, draagt de Raad van Commissarissen de heer Veerman voor om te worden herbenoemd als voorzitter van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar. Daarnaast heeft de Centrale Ondernemingsraad van USG People de heer Veerman versterkt aanbevolen om te worden herbenoemd. De Centrale Ondernemingsraad van USG People heeft ten aanzien van de voorgestelde benoeming een positief standpunt bepaald. Het standpunt van de Centrale Ondernemingsraad is beschikbaar via de website van de vennootschap en vindt u voorts bij de stukken behorende bij de oproeping voor deze vergadering. 10. Proposal to reappoint C.P. Veerman as chairman of the Supervisory Board for a period of four years before his current term expires (resolution) Mr Veerman (1949, Dutch nationality) became chairman of the Supervisory Board on 1 March From 2002 to 2007 Mr Veerman was the Dutch Minister of Agriculture, Nature and Food Quality. He currently holds professorships at the universities of both Tilburg and Wageningen, and is CEO of Bracamonte B.V. In addition, he sits on the supervisory boards of companies including Barenbrug Holding B.V., Rabobank Nederland, Koninklijke Reesink N.V. and Ikazia Ziekenhuis Rotterdam, and is a member of the supervisory committee of research institute Deltares. He is also a member of the executive committee of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO). Mr Veerman does not hold any shares in USG People. During the past two years, Mr Veerman has carried out his role as chairman diligently and with great commitment. He also meets the requirements of the amended profile of the Supervisory Board, particularly due to his broad knowledge and experience in the political, administrative and academic arenas. Under the suspensive condition that no other persons are recommended by the General Meeting of Shareholders, the Supervisory Board nominates Mr Veerman to be reappointed as chairman of the Supervisory Board for a period of four years. In addition, the Central Works Council of USG People strongly recommends that Mr Veerman will be reappointed. The Central Works Council has issued a positive advice with regard to the proposed appointment of Mr Veerman. The position of the Works Council is available for perusal on the company s website and is enclosed with the accompanying documentation to the notice convening this meeting. 6/8

7 11.a. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan voor de uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen (besluit) Voorgesteld wordt om de duur te verlengen waarvoor de Raad van Bestuur is aangewezen om als bevoegd orgaan, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen en met inachtneming van het bepaalde in de statuten van USG People N.V. en de wettelijke bepalingen, besluiten te nemen tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, voor een periode van 18 maanden vanaf 10 mei Het verzoek om verlenging van de duur, waarvoor de Raad van Bestuur is aangewezen als bevoegd orgaan zoals bedoeld, betreft een door de wet uitdrukkelijk geboden en in de statuten van USG People N.V. verankerde mogelijkheid. De Raad van Bestuur zal van deze bevoegdheden alleen gebruik kunnen maken met goedkeuring van de Raad van Commissarissen en zal deze bevoegdheden slechts gebruiken in die gevallen dat het belang van de vennootschap daarmee is gediend. Deze bevoegdheden zullen maximaal 10% van alle gewone aandelen van het geplaatste kapitaal van de vennootschap betreffen zoals dit ten tijde van de uitgifte luidt. 11.a. Designation of the Executive Board as the body authorised to issue ordinary shares and to grant rights to subscribe for ordinary shares (resolution) It is proposed to extend the period for which the Executive Board is designated as the body authorised - subject to the approval of the Supervisory Board and with due observance of the provisions of the Articles of Association of USG People N.V. and the legal provisions to take decisions to issue ordinary shares and to grant rights to acquire ordinary shares for a period of 18 months from 10 May The proposal to extend this period during which the Executive Board is designated as the authorised body as described is a possibility explicitly based in law and enshrined in the Articles of Association of USG People N.V. The Executive Board will be able to use these powers only with the approval of the Supervisory Board and only in such cases as serve the interests of the company. These powers will be limited to 10% of all ordinary shares in the issued share capital of the company as at the time of the issue. 11.b. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan voor het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht (besluit) Voorgesteld wordt om de duur te verlengen waarvoor de Raad van Bestuur is aangewezen om als bevoegd orgaan, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen en met inachtneming van het bepaalde in de statuten van USG People N.V. en de wettelijke bepalingen, besluiten te nemen tot beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht. Voorgesteld wordt gedurende de periode dat de Raad van Bestuur is aangewezen als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen tevens de bevoegdheid aan de Raad van Bestuur te verlenen om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, terzake van een uitgifte het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten. De Raad van Bestuur zal van deze bevoegdheid alleen gebruik maken in die gevallen dat het belang van de vennootschap daarmee gediend is. 11.b. Designation of the Executive Board as the body authorised to limit or exclude the pre-emption right (resolution) It is proposed to extend the period for which the Executive Board is designated as the body authorised - subject to the approval of the Supervisory Board and with due observance of the provisions of the Articles of Association of USG People N.V. and the legal provisions to take decisions with regard to restriction or exclusion of the statutory pre-emption right. It is proposed that for the period that the Executive Board is designated as the body authorised to issue ordinary shares that the Executive Board is also granted the authority subject to the approval of the Supervisory Board - to restrict or exclude pre-emption rights with regard to an issue. The Executive Board will exercise these powers only in such cases as serve the interests of the company. 12. Machtiging aan de Raad van Bestuur om aandelen USG People N.V. in te kopen (besluit) Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur te machtigen voor een periode van 18 maanden vanaf 10 mei 2012 om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen gewone aandelen USG People N.V. in te kopen. De verkrijging van de gewone aandelen USG People N.V. mag geschieden door alle overeenkomsten, daaronder begrepen ter beurze en onderhandse transacties. De voorwaarden voor inkoop van eigen gewone aandelen zijn: 12. Authorisation of the Executive Board to purchase USG People N.V. shares (resolution) It is proposed to grant the Executive Board a mandate for a period of 18 months from 10 May 2012 to repurchase ordinary shares in USG People N.V. subject to the approval of the Supervisory Board. The acquisition of these ordinary shares in USG People N.V. may be effected through any type of agreement, including stock market transactions and private equity transactions. The conditions for purchasing ordinary shares are: 7/8

8 maximaal 10% van het uitstaande aandelenkapitaal; een prijs die ligt tussen de nominale waarde en 110% van de beurswaarde. Tevens wordt voorgesteld om de Raad van Bestuur te machtigen voor een periode van 18 maanden vanaf 10 mei 2012 met goedkeuring van de Raad van Commissarissen tot inkoop van alle eventueel geplaatste preferente beschermingsaandelen voor een prijs gelijk aan de nominale waarde vermeerderd met het dividend over het lopende boekjaar en eventueel achterstallig dividend. upper limit of 10% of the outstanding share capital; at a price between the nominal value and 110% of the stock market value. It is also proposed to grant the Executive Board a mandate for a period of 18 months from 10 May 2012 subject to the approval of the Supervisory Board to repurchase any issued protective preference shares at a price equal to the nominal value plus the dividend for the current financial year and any dividend in arrears. 8/8

Jaarverslag 2002. Annual Report 2002

Jaarverslag 2002. Annual Report 2002 Jaarverslag 2002 Annual Report 2002 Vijf jaar kerncijfers KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro s 2002 2001 2000 1999 1998 Aansprakelijk vermogen (Kapitaal, Reserves, Achtergestelde schulden en

Nadere informatie

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 Website: www.docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com Email: corporate@docdata.com

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op dinsdag 7 april 2009 om 14:00 uur in het KPN Telehouse, La

Nadere informatie

26.03.2015 Agenda and Explanatory Notes of the Annual General Meeting of AMG Advanced Metallurgical Group N.V.

26.03.2015 Agenda and Explanatory Notes of the Annual General Meeting of AMG Advanced Metallurgical Group N.V. 26.03.2015 Agenda and Explanatory Notes of the Annual General Meeting of AMG Advanced Metallurgical Group N.V. Thursday May 7, 2015 at 13.00 CET World Trade Centre (WTC), Strawinskylaan 1, 1077XW Amsterdam,

Nadere informatie

a. 'Aandeelhouders': de houders van Aandelen A en de houders van Aandelen B, tenzij expliciet anders vermeld of blijkt uit de context;

a. 'Aandeelhouders': de houders van Aandelen A en de houders van Aandelen B, tenzij expliciet anders vermeld of blijkt uit de context; STATUTEN VAN UNIQURE B.V. met zetel te Naarden, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 21 juni 2012 voor mr. P.H.N. Quist, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474 206 Jaarverslag 2009 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com

Nadere informatie

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010 Annual Report 2010 Jaarverslag 2010 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website:

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2004 VastNed Retail

Halfjaarbericht Interim report 2004 VastNed Retail Halfjaarbericht Interim report 2004 VastNed Retail Kerncijfers 1 e halfjaar 1 e halfjaar 2004 2003 2003 2002 Resultaten ( x 1 miljoen) Brutohuuropbrengsten 64,7 128,9 64,3 123,6 Direct beleggingsresultaat

Nadere informatie

Openbaar bod. op alle uitstaande Effecten (zoals gedefinieerd in dit Biedingsbericht) in. N.V. Petroleum Maatschappij 'Moeara Enim'

Openbaar bod. op alle uitstaande Effecten (zoals gedefinieerd in dit Biedingsbericht) in. N.V. Petroleum Maatschappij 'Moeara Enim' Laatstedag van aanmelding 21 december 2001, 12.00uurNederlandse tijd Openbaar bod op alle uitstaande Effecten (zoals gedefinieerd in dit Biedingsbericht) in S Ln IV N.V. Petroleum Maatschappij 'Moeara

Nadere informatie

VOLMACHT POWER OF ATTORNEY

VOLMACHT POWER OF ATTORNEY 1 VOLMACHT POWER OF ATTORNEY Ondergetekende (*) / The undersigned (*) : (*) Voor natuurlijke personen: naam, voornaam, adres en rijksregisternummer - Voor rechtspersonen: maatschappelijke naam, rechtsvorm,

Nadere informatie

Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata. Annual Report Jaarverslag

Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata. Annual Report Jaarverslag Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata 2003 Annual Report Jaarverslag DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk The Netherlands Phone +31 416 63 11 00 Fax +31 416 63 11 11 Website: www.docdata.com E-mail:

Nadere informatie

VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN

VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN OMZETTING STICHTING "EUROPEAN FOUNDATION FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION" IN: EUROPEAN GROUP FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION EN VASTSTELLEN STATUTEN Today, the

Nadere informatie

Annual Report Financieel Jaarverslag

Annual Report Financieel Jaarverslag Annual Report Financieel Jaarverslag 2012 Financieel Jaarverslag 2012 Annual Report 2012 VDL Nedcar B.V. Sittard-Geleen (Born) Nederland VDL Nedcar B.V. Sittard-Geleen (Born) The Netherlands Inhoud Contents

Nadere informatie

BNP PARIBAS FUND II N.V.

BNP PARIBAS FUND II N.V. BNP PARIBAS FUND II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aandeelhouders en overige vergadergerechtigden van

Nadere informatie

CtacAlign in figures. CtacAlign in cijfers

CtacAlign in figures. CtacAlign in cijfers CtacAlign in figures CtacAlign in cijfers The results of Align Inc. are incorporated in the extraordinary results in order to provide greater insight into the company s results. Ten behoeve van het inzicht

Nadere informatie

VOLMACHT - POWER OF ATTORNEY

VOLMACHT - POWER OF ATTORNEY VOLMACHT - POWER OF ATTORNEY De ondergetekende / The undersigned : (Gelieve te vermelden: volledige naam, voornamen of rechtsvorm, en adres) (Please state: full name and given names or corporate form,

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag - Annual Report 2011

Financieel Jaarverslag - Annual Report 2011 Financieel Jaarverslag - Annual Report 2011 Financieel Jaarverslag 2011 Netherlands Car B.V. Sittard-Geleen (Born) Nederland Annual Report 2011 Netherlands Car B.V. Sittard-Geleen (Born) The Netherlands

Nadere informatie

DELEGATIE VAN EMISSIEBEVOEGDHEID. Onderzoek in opdracht van Eumedion naar de delegatie van emissiebevoegdheid bij beursgenoteerde vennootschappen

DELEGATIE VAN EMISSIEBEVOEGDHEID. Onderzoek in opdracht van Eumedion naar de delegatie van emissiebevoegdheid bij beursgenoteerde vennootschappen DELEGATIE VAN EMISSIEBEVOEGDHEID Onderzoek in opdracht van Eumedion naar de delegatie van emissiebevoegdheid bij beursgenoteerde vennootschappen SERIE VANWEGE HET VAN DER HEIJDEN INSTITUUT TE NIJMEGEN

Nadere informatie

EXPLANATORY NOTES TO THE PROPOSED AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NIELSEN N.V.

EXPLANATORY NOTES TO THE PROPOSED AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NIELSEN N.V. EXPLANATORY NOTES TO THE PROPOSED AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NIELSEN N.V. In anticipation of the cross border merger (the "Merger") between Nielsen N.V. (the "Company") and Nielsen Holdings

Nadere informatie

Update Corporate 15 December 2008 This newsletter is sent from NautaDutilh. Monitoring Committee presents updated Corporate Governance Code

Update Corporate 15 December 2008 This newsletter is sent from NautaDutilh. Monitoring Committee presents updated Corporate Governance Code Update Corporate 15 December 2008 This newsletter is sent from NautaDutilh Monitoring Committee presents updated Corporate Governance Code On 10 December 2008 the Corporate Governance Monitoring Committee

Nadere informatie

E.A. van de Kuilen AKD

E.A. van de Kuilen AKD Jurisprudentie in Nederland februari 2014, afl. 2 «JIN» Ondernemingsrecht 39 beschikking heeft de OK Robusta aangeduid als TPG, dat zal in deze noot ook gebeuren). Strauss Group verleende diensten aan

Nadere informatie

DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11

DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11 DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11 Website: www.docdata.com E-mail: info@docdata.com Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

The Offer expires at 18:00 hours CET on Friday 14 November 2008, unless extended OFFER MEMORANDUM. dated 16 October 2008 CASH OFFER

The Offer expires at 18:00 hours CET on Friday 14 November 2008, unless extended OFFER MEMORANDUM. dated 16 October 2008 CASH OFFER The Offer expires at 18:00 hours CET on Friday 14 November 2008, unless extended OFFER MEMORANDUM dated 16 October 2008 CASH OFFER by ADECCO NEDERLAND HOLDING B.V. FOR ALL ISSUED AND OUTSTANDING ORDINARY

Nadere informatie

NOTULEN van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V., gehouden op 15 mei 2008 te Rotterdam

NOTULEN van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V., gehouden op 15 mei 2008 te Rotterdam NOTULEN van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V., gehouden op 15 mei 2008 te Rotterdam In de vergadering zijn 83 aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd, in totaal

Nadere informatie

Legislation Dutch financial markets - future financial supervision regulations. 21 August 2013. This newsletter is sent by NautaDutilh

Legislation Dutch financial markets - future financial supervision regulations. 21 August 2013. This newsletter is sent by NautaDutilh Legislation Dutch financial markets - future financial supervision regulations 21 August 2013 This newsletter is sent by NautaDutilh Legislation Dutch financial markets - future financial supervision regulations

Nadere informatie

jaarverslag annual report 2004 Jaarverslag 2004 Annual report 2004

jaarverslag annual report 2004 Jaarverslag 2004 Annual report 2004 2 0 0 4 J a a r v e r s l a g A N N U A L R E P O R T 2 0 0 4 jaarverslag annual report 2004 Jaarverslag 2004 Annual report 2004 1 Contents Ctac in figures 6 Profile of Ctac 8 The share of Ctac 10 Management

Nadere informatie

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON Ctac Jaar verslag 2005 - Ctac Annual repor t 2 0 0 5 Contents 4 C tac i n F i g u r e s 8 P r o f i l e o f C tac 12 C tac s h a r e s 14 M a n ag

Nadere informatie

Agenda. Aandeelhouders. Jaarlijkse Algemene Vergadering van. van PostNL N.V.

Agenda. Aandeelhouders. Jaarlijkse Algemene Vergadering van. van PostNL N.V. Agenda te houden op dinsdag 24 april 2012 om 14.00 uur, in Hotel NH Den Haag, Prinses Margrietplantsoen 100, 2595 BR s-gravenhage Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van PostNL N.V. Geachte

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2012 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 9 mei 2012 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

General Statute Universiteit Nyenrode B.V. as approved by the University Board

General Statute Universiteit Nyenrode B.V. as approved by the University Board General Statute Universiteit Nyenrode B.V. as approved by the University Board General Statute Universiteit Nyenrode B.V. version 4 Approved of by the University Council 16-June 2014 CHAPTER 1: GENERAL

Nadere informatie