Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Annual General Meeting of Shareholders of USG People N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Annual General Meeting of Shareholders of USG People N.V."

Transcriptie

1 agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Annual General Meeting of Shareholders of USG People N.V. Te houden op: Datum: Donderdag 10 mei 2012 Tijd: uur Locatie: USG People N.V., P.J. Oudweg 61, 1314 CK Almere, Nederland To be held on: Date: Thursday 10 May 2012 Time: hours Location: USG People N.V., P.J. Oudweg 61, 1314 CK Almere, The Netherlands 1. Opening Opening 2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2011 Report of the Executive Board for the financial year Vaststelling van de jaarrekening over 2011 (besluit) Adoption of the annual accounts for 2011 (resolution) 4. a. Behandeling van het reserverings- en dividendbeleid Discussion of the policy on reserves and dividends b. Bepaling van de winstbestemming over 2011 (besluit) Appropriation of profit for 2011 (resolution) 5. Goedkeuring voor gevoerd beleid en verlening decharge Raad van Bestuur, daaronder mede begrepen de heer J.H.W.H. Coffeng die per 31 december 2011 is teruggetreden als lid van de Raad van Bestuur (besluit) Approval of the Executive Board s management and discharge from liability of the members of the Executive Board including J.H.W.H. Coffeng who resigned as member of the Executive Board on 31 December 2011 (resolution) 6. Goedkeuring voor uitgeoefend toezicht en verlening decharge Raad van Commissarissen (besluit) Approval of the Supervisory Board s supervision and discharge from liability of the members of the Supervisory Board (resolution) 7. Kennisgeving van de benoeming tot Chief Operational Officer (COO) van USG People N.V. van de heer H.V.H. Vanhoe door de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar Notification of the appointment by the Supervisory Board of H.V.H. Vanhoe as Chief Operational Officer (COO) of USG People N.V. for a period of four years 8. a. Kennisgeving van een vacature in de Raad van Commissarissen Notification of a vacancy on the Supervisory Board b. Aanpassing rooster van aftreden Adjustment to resignation rota c. Bespreking van de profielschets van de Raad van Commissarissen Discussion of the composition profile of the Supervisory Board d. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de (her)benoeming van leden van de Raad van Commissarissen Opportunity for the Annual General Meeting of Shareholders to make recommendations for the (re)appointment of members of the Supervisory Board e. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor (her)benoeming voorgedragen personen Notification by the Supervisory Board regarding the persons nominated for (re)appointment 9. Voorstel tot herbenoeming van mevrouw ir. M.E. van Lier Lels tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van twee jaar (besluit) Proposal to reappoint M.E. van Lier Lels to the Supervisory Board for a period of two years (resolution) 10. Voorstel tot vervroegde herbenoeming van de heer prof. dr. C.P. Veerman tot voorzitter van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar (besluit) 1/8

2 agenda Proposal to reappoint C.P. Veerman as chairman of the Supervisory Board for a period of four ears before his current term expires (resolution) 11. a. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan voor de uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen (besluit) Designation of the Executive Board as the body authorised to issue ordinary shares and to grant rights to subscribe for ordinary shares (resolution) b. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan voor het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht (besluit) Designation of the Executive Board as the body authorised to limit or exclude the pre-emption right (resolution) 12. Machtiging aan de Raad van Bestuur om aandelen USG People N.V. in te kopen (besluit) Authorisation of the Executive Board to purchase shares of USG People N.V. (resolution) 13. Rondvraag Any other business 14. Sluiting Closing 2/8

3 4.a. Behandeling van het reserverings- en dividendbeleid Het meerjarig dividendbeleid van USG People is gebaseerd op een dividenduitkering van éénderde van het nettoresultaat voor amortisatie en gecorrigeerd voor de effecten van niet gerealiseerde waarderingsresultaten op rentederivaten. Het resultaat over 2011 is negatief door incidentele en non-cash effecten. In verband met het streven naar continuïteit in de dividenduitkering, wordt voorgesteld om dit jaar af te wijken van het gebruikelijke dividendbeleid. Derhalve zal het dividendvoorstel over 2011 uitgaan van de onderliggende nettowinst voor amortisatie en worden gecorrigeerd voor de effecten van niet gerealiseerde waarderingsresultaten op rentederivaten. Hierbij is in overweging genomen dat de Leverage Ratio - inclusief de achtergestelde leningen - 1,7 bedroeg en er daarmee voldaan wordt aan de strategische doelstelling. Deze afwijking dient overigens niet te worden beschouwd als een permanente wijziging van het dividendbeleid. 4.a. Discussion of the policy on reserves and dividends The long-term dividend policy is based on a dividend payout of one-third of net profit before amortisation and adjusted for unrealised valuation adjustments to interest rate derivatives. In 2011 this result was negative due to non-recurring and non-cash effects. In order to maintain continuity in the distribution of dividend, it is proposed to deviate from the usual dividend policy this year. Therefore, the dividend proposal for 2011 will be based on underlying net income before amortisation and adjusted for the impact of unrealised value adjustments to interest rate derivatives. This takes into consideration that the Leverage Ratio including subordinated loans equalled 1.7, which is in line with our strategic target. This departure from the usual dividend policy should not be considered to be a permanent amendment of the dividend policy. 4.b. Bepaling van de winstbestemming over 2011 (besluit) De Raad van Bestuur stelt, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, voor om een dividenduitkering te doen van 0,17 per gewoon aandeel naar keuze in contanten of in aandelen. Indien er door de aandeelhouder geen keuze wordt gemaakt, zullen er aandelen worden toegekend. Aandeelhouders worden tot 31 mei uur C.E.T. in de gelegenheid gesteld hun keuze kenbaar te maken. Op 31 mei 2012 zal na sluiting van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam bij NYSE Euronext worden vastgesteld hoeveel dividendrechten recht geven op één nieuw aandeel USG People N.V. Dit zal berekend worden op basis van de naar volume gewogen gemiddelde koers van alle op Euronext Amsterdam bij NYSE Euronext verhandelde aandelen USG People N.V. gedurende de periode 17 mei 2012 tot en met 31 mei 2012, waarbij de uitkering van aandelen voor aandeelhouders ongeveer gelijkwaardig zal zijn aan de uitkering in contanten. Het verschil tussen het nettoresultaat en het uit te keren dividend zal ten gunste van de overige reserves worden gebracht. 4.b. Appropriation of profit for 2011 (resolution) Subject to the approval of the Supervisory Board, the Executive Board proposes a dividend of 0.17 per ordinary share, to be distributed in cash or shares at the shareholder s option. Shareholders who do not express a preference will receive their dividend in shares. Shareholders have until 3.00 pm CET on 31 May 2012 to make their preference known. On 31 May 2012 after the close of trading on NYSE Euronext Amsterdam it will be determined how many dividend rights entitle the holder to one new share in USG People N.V. This will be calculated based on the volume-weighted average price of all USG People N.V. shares listed on the NYSE Euronext Amsterdam stock exchange and traded on the exchange during the respective period 17 May 2012 up to and including 31 May 2012, with the value of the stock dividend being about equal to the cash distribution. The difference between the net result and the dividend for distribution will be added to the other reserves. 7. Kennisgeving van de benoeming tot Chief Operational Officer (COO) van USG People N.V. van de heer H.V.H. Vanhoe door de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar De Raad van Commissarissen is voornemens de heer Vanhoe te benoemen tot COO van USG People N.V. De heer Vanhoe (1963, Belgische nationaliteit) is sinds 2005 werkzaam bij USG People, waarvan de afgelopen vier jaar als Vice President USG People in België. Hij heeft Communicatiewetenschap gestudeerd aan de Universiteit van Brussel en later aanvullend zijn MBA titel behaald aan de Open University Business School. De heer Vanhoe 7. Notification of the appointment by the Supervisory Board of H.V.H. Vanhoe as Chief Operational Officer (COO) of USG People N.V. for a period of four years The Supervisory Board nominates Mr Vanhoe for appointment as COO of USG People N.V. Mr Vanhoe (1963, Belgian nationality) has worked for USG People since 2005, the last four years of which as Vice President of USG People in Belgium. After studying Communication Science at the University of Brussels he went on to obtain an MBA from the Open University Business School. During his career Mr Vanhoe held various commercial management positions with companies including DHL and 3/8

4 heeft in zijn loopbaan diverse commerciële management functies bij ondermeer DHL en Manpower vervuld om vervolgens de rol van Managing Director te bekleden bij Office Depot en Staples (voorheen Corporate Express). In 2005 maakte hij de overstap naar Start People in België als Algemeen Directeur om vervolgens na ruim twee jaar benoemd te worden tot Vice President USG People in België. In zijn rol van COO is de heer Vanhoe verantwoordelijk voor alle activiteiten van Professional Solutions, Technicum en een aantal lokale specialistische merken. De belangrijkste elementen van de arbeidsovereenkomst met de heer Vanhoe zijn vermeld in het remuneratierapport dat te raadplegen is via de website en vindt u voorts bij de stukken. Manpower before moving to the role of Managing Director of Office Depot and Staples (formerly Corporate Express). In 2005 he made the switch to Start People in Belgium as General Manager and was appointed Vice President of USG People in Belgium just over two years later. As COO Mr Vanhoe is responsible for all the activities of Professional Solutions, Technicum and a number of specialist labels. The principal aspects of Mr Vanhoe s contract of employment are listed in the remuneration report which can be viewed on the website and is also included in the accompanying documents. 8.a. Kennisgeving van een vacature in de Raad van Commissarissen Overeenkomstig het rooster van aftreden, zoals vastgesteld door de Raad van Commissarissen, zullen de zittingstermijnen van mevrouw Van Lier Lels en de heer Dumolin eindigen in het jaar Mevrouw van Lier Lels heeft zich beschikbaar gesteld voor herbenoeming. De heer Dumolin heeft zich niet beschikbaar gesteld voor herbenoeming. De Raad van Commissarissen heeft niet de intentie de vacature welke is ontstaan als gevolg van de beëindiging van de zittingstermijn van de heer Dumolin per direct te vervullen. Dit betekent dat de Raad van Commissarissen vooralsnog zal bestaan uit vijf leden. Deze wijziging in het aantal leden van de Raad van Commissarissen heeft overigens geen gevolgen voor de samenstelling van de interne commissies van de Raad van Commissarissen. Tevens wordt voorgesteld de heer Veerman vervroegd her te benoemen zoals hierna onder 8.b. wordt toegelicht. 8.a. Notification of a vacancy on the Supervisory Board In accordance with the resignation rota established by the Supervisory Board, the terms of Ms Van Lier Lels and Mr Dumolin come to an end in Ms Van Lier Lels is available for reappointment. Mr Dumolin is not available for reappointment. The Supervisory Board does not intend to immediately fill the vacancy ensuing from the departure of Mr Dumolin. This means that the Supervisory Board will consist of five members for the time being. This change in the number of members of the Supervisory Board has no consequences for the composition of the internal committees of the Supervisory Board. Furthermore, it is proposed to reappoint Mr Veerman as explained under 8.b. below. 8.b. Aanpassing rooster van aftreden Conform de Nederlandse Corporate Governance Code hanteert de Raad van Commissarissen een rooster van aftreden om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel commissarissen tegelijk aftreden. Het huidige rooster van aftreden is te raadplegen via de website en is voorts bij de stukken gevoegd. Conform het huidige rooster van aftreden, eindigen in 2014 de zittingsperioden van minimaal drie leden van de Raad van Commissarissen. Tegen deze achtergrond en ter bevordering van de continuïteit van een goed functionerende Raad van Commissarissen, stelt de heer Veerman zich vervroegd beschikbaar voor herbenoeming. 8.b. Adjustment to resignation rota In accordance with the Dutch Corporate Governance Code, the Supervisory Board has drawn up a resignation rota aimed at preventing a situation in which many Supervisory Board members retire at the same time. The current resignation rota can be viewed on the website and is included in the accompanying documentation. In accordance with the current resignation rota, the terms of at least three members of the Supervisory Board are due to end In view of this and in order to promote the continuity of a properly functioning Supervisory Board Mr Veerman will be available for reappointment before his current term ends. 8.c. Bespreking van de profielschets van de Raad van Commissarissen De profielschets is in 2011 aangepast met onder meer het oog op het belang van diversiteit. De profielschets is besproken met de Centrale Ondernemingsraad. De 8.c Discussion of the composition profile of the Supervisory Board The composition profile has been amended due in part to the importance of diversity. The composition profile has been discussed with the Central Works Council. The 4/8

5 profielschets is te raadplegen via de website en is voorts bij de stukken gevoegd. profile can be viewed on the website and is included in the accompanying documentation. 8.d. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de (her)benoeming van leden van de Raad van Commissarissen De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan aan de Raad van Commissarissen personen aanbevelen, met inachtneming van de profielschets, om als commissaris te worden voorgedragen. 8.d. Opportunity for the Annual General Meeting of Shareholders to make recommendations for the (re)appointment of members of the Supervisory Board The Annual General Meeting of Shareholders is entitled to recommend to the Supervisory Board that individuals who match the relevant profile be nominated for appointment to the Supervisory Board. 8.e. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor (her)benoeming voorgedragen personen Onder de opschortende voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de Centrale Ondernemingsraad geen aanbevelingen van andere personen zullen worden gedaan, zal de Raad van Commissarissen de volgende personen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voordragen om te worden herbenoemd: - mevrouw ir. M.E. van Lier Lels, als lid, voor een periode van twee jaar; - de heer prof. dr. C.P. Veerman, als voorzitter, voor een periode van vier jaar. 8.e. Notification by the Supervisory Board regarding the persons nominated for (re)appointment Under the suspensive condition that no recommendations of other persons will be made by the General Meeting of Shareholders or by the Works Council, the Supervisory Board will nominate the following persons to the General Meeting of Shareholders for reappointment: - M.E. van Lier Lels as a member, for a period of two years; - C.P. Veerman as chairman, for a period of four years. 9. Voorstel tot herbenoeming van mevrouw ir. M.E. van Lier Lels tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van twee jaar (besluit) Mevrouw Van Lier Lels is sinds december 2002 commissaris bij USG People. Zij is geboren in 1959 en bezit de Nederlandse nationaliteit. Zij heeft onder meer bestuursposities bekleed bij Koninklijke Nedlloyd, Van Gend & Loos, Deutsche Post Euro Express en Schiphol Group. Mevrouw Van Lier Lels is onder meer lid van de Raad van Commissarissen van KPN, Reed Elsevier, TKH Group en Maersk Nederland. Voorts is zij voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Natuur en Milieu, lid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur en lid van de Centrale Plan Commissie van het CPB. Mevrouw Van Lier Lels bezit geen aandelen USG People. Mevrouw Van Lier Lels heeft vanaf 2002 een zeer zinvolle bijdrage geleverd aan de vergaderingen van de Raad van Commissarissen. Mevrouw Van Lier Lels heeft brede ervaring met het functioneren in raden van commissarissen. Tevens beschikt zij over een goed begrip van de Nederlandse arbeidsverhoudingen en heeft zij een uitgebreide ervaring in het Nederlandse bedrijfsleven. Haar deskundigheid en expertise op het gebied van Human Relations is voor USG People van grote waarde. Onder de opschortende voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen aanbevelingen van andere personen zullen worden 9. Proposal to reappoint M.E. van Lier Lels to the Supervisory Board for a period of two years (resolution) Ms Van Lier Lels has been a member of the USG People Supervisory Board since December She was born in 1959 and holds Dutch nationality. She has held various management positions at companies including Royal Nedlloyd, Van Gend & Loos, Deutsche Post Euro Express and Schiphol Group. Ms Van Lier Lels is a Supervisory Board member of various companies including KPN, Reed Elsevier, TKH Group and Maersk Nederland. She is chairman of the Board of Supervision of the Netherlands Society for Nature and Environment, a member of the Council for the Environment and Infrastructure and is also a member of the Central Planning Committee of the Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. Ms Van Lier Lels does not hold any shares in USG People. Ms Van Lier Lels has made a very valuable contribution to the meetings of the Supervisory Board since Ms Van Lier Lels has extensive experience as a supervisory board member. She also has a good understanding of Dutch labour relations and extensive experience in the Dutch business world. Her expertise in the field of Human Relations is invaluable to USG People. Under the suspensive condition that no other persons are recommended by the General Meeting of Shareholders, the Supervisory Board nominates Ms Van Lier Lels to be reappointed as a Supervisory Board member for a period 5/8

6 gedaan, draagt de Raad van Commissarissen mevrouw Van Lier Lels voor om te worden herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van twee jaar. De Centrale Ondernemingsraad van USG People heeft ten aanzien van de voorgestelde benoeming een positief standpunt bepaald. Het standpunt van de Centrale Ondernemingsraad is beschikbaar via de website van de vennootschap en vindt u voorts bij de stukken behorende bij de oproeping voor deze vergadering. of two years. The Central Works Council has issued a positive advice with regard to the proposed appointment of Ms Van Lier Lels. The position of the Works Council is available for perusal on the company s website and is enclosed in the accompanying documentation to the notice convening this meeting. 10. Voorstel tot vervroegde herbenoeming van de heer prof. dr. C.P. Veerman tot voorzitter van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar (besluit) De heer Veerman (1949, Nederlandse nationaliteit) is sinds 1 maart 2010 voorzitter van de Raad van Commissarissen. Hij was in de periode minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Thans is hij onder andere hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en aan de Universiteit van Wageningen en CEO van Bracamonte B.V. De heer Veerman bekleedt tevens commissariaten bij onder meer Barenbrug Holding B.V., Rabobank Nederland, Koninklijke Reesink N.V. en Ikazia Ziekhuis Rotterdam. Hij is lid van de Raad van Toezicht van Deltares. Daarnaast is hij lid van het dagelijks bestuur van NWO. De heer Veerman bezit geen aandelen USG People. De heer Veerman heeft de afgelopen twee jaar zijn taak als voorzitter van de Raad van Commissarissen zeer gedegen en met grote betrokkenheid vervuld. Daarnaast voldoet hij aan de vereisten van het aangepaste profiel van de Raad van Commissarissen, met name voor wat betreft zijn uitgebreide kennis en ervaring in de politieke, bestuurlijke en academische sector. Onder de opschortende voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen aanbevelingen van andere personen zullen worden gedaan, draagt de Raad van Commissarissen de heer Veerman voor om te worden herbenoemd als voorzitter van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar. Daarnaast heeft de Centrale Ondernemingsraad van USG People de heer Veerman versterkt aanbevolen om te worden herbenoemd. De Centrale Ondernemingsraad van USG People heeft ten aanzien van de voorgestelde benoeming een positief standpunt bepaald. Het standpunt van de Centrale Ondernemingsraad is beschikbaar via de website van de vennootschap en vindt u voorts bij de stukken behorende bij de oproeping voor deze vergadering. 10. Proposal to reappoint C.P. Veerman as chairman of the Supervisory Board for a period of four years before his current term expires (resolution) Mr Veerman (1949, Dutch nationality) became chairman of the Supervisory Board on 1 March From 2002 to 2007 Mr Veerman was the Dutch Minister of Agriculture, Nature and Food Quality. He currently holds professorships at the universities of both Tilburg and Wageningen, and is CEO of Bracamonte B.V. In addition, he sits on the supervisory boards of companies including Barenbrug Holding B.V., Rabobank Nederland, Koninklijke Reesink N.V. and Ikazia Ziekenhuis Rotterdam, and is a member of the supervisory committee of research institute Deltares. He is also a member of the executive committee of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO). Mr Veerman does not hold any shares in USG People. During the past two years, Mr Veerman has carried out his role as chairman diligently and with great commitment. He also meets the requirements of the amended profile of the Supervisory Board, particularly due to his broad knowledge and experience in the political, administrative and academic arenas. Under the suspensive condition that no other persons are recommended by the General Meeting of Shareholders, the Supervisory Board nominates Mr Veerman to be reappointed as chairman of the Supervisory Board for a period of four years. In addition, the Central Works Council of USG People strongly recommends that Mr Veerman will be reappointed. The Central Works Council has issued a positive advice with regard to the proposed appointment of Mr Veerman. The position of the Works Council is available for perusal on the company s website and is enclosed with the accompanying documentation to the notice convening this meeting. 6/8

7 11.a. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan voor de uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen (besluit) Voorgesteld wordt om de duur te verlengen waarvoor de Raad van Bestuur is aangewezen om als bevoegd orgaan, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen en met inachtneming van het bepaalde in de statuten van USG People N.V. en de wettelijke bepalingen, besluiten te nemen tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, voor een periode van 18 maanden vanaf 10 mei Het verzoek om verlenging van de duur, waarvoor de Raad van Bestuur is aangewezen als bevoegd orgaan zoals bedoeld, betreft een door de wet uitdrukkelijk geboden en in de statuten van USG People N.V. verankerde mogelijkheid. De Raad van Bestuur zal van deze bevoegdheden alleen gebruik kunnen maken met goedkeuring van de Raad van Commissarissen en zal deze bevoegdheden slechts gebruiken in die gevallen dat het belang van de vennootschap daarmee is gediend. Deze bevoegdheden zullen maximaal 10% van alle gewone aandelen van het geplaatste kapitaal van de vennootschap betreffen zoals dit ten tijde van de uitgifte luidt. 11.a. Designation of the Executive Board as the body authorised to issue ordinary shares and to grant rights to subscribe for ordinary shares (resolution) It is proposed to extend the period for which the Executive Board is designated as the body authorised - subject to the approval of the Supervisory Board and with due observance of the provisions of the Articles of Association of USG People N.V. and the legal provisions to take decisions to issue ordinary shares and to grant rights to acquire ordinary shares for a period of 18 months from 10 May The proposal to extend this period during which the Executive Board is designated as the authorised body as described is a possibility explicitly based in law and enshrined in the Articles of Association of USG People N.V. The Executive Board will be able to use these powers only with the approval of the Supervisory Board and only in such cases as serve the interests of the company. These powers will be limited to 10% of all ordinary shares in the issued share capital of the company as at the time of the issue. 11.b. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan voor het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht (besluit) Voorgesteld wordt om de duur te verlengen waarvoor de Raad van Bestuur is aangewezen om als bevoegd orgaan, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen en met inachtneming van het bepaalde in de statuten van USG People N.V. en de wettelijke bepalingen, besluiten te nemen tot beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht. Voorgesteld wordt gedurende de periode dat de Raad van Bestuur is aangewezen als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen tevens de bevoegdheid aan de Raad van Bestuur te verlenen om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, terzake van een uitgifte het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten. De Raad van Bestuur zal van deze bevoegdheid alleen gebruik maken in die gevallen dat het belang van de vennootschap daarmee gediend is. 11.b. Designation of the Executive Board as the body authorised to limit or exclude the pre-emption right (resolution) It is proposed to extend the period for which the Executive Board is designated as the body authorised - subject to the approval of the Supervisory Board and with due observance of the provisions of the Articles of Association of USG People N.V. and the legal provisions to take decisions with regard to restriction or exclusion of the statutory pre-emption right. It is proposed that for the period that the Executive Board is designated as the body authorised to issue ordinary shares that the Executive Board is also granted the authority subject to the approval of the Supervisory Board - to restrict or exclude pre-emption rights with regard to an issue. The Executive Board will exercise these powers only in such cases as serve the interests of the company. 12. Machtiging aan de Raad van Bestuur om aandelen USG People N.V. in te kopen (besluit) Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur te machtigen voor een periode van 18 maanden vanaf 10 mei 2012 om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen gewone aandelen USG People N.V. in te kopen. De verkrijging van de gewone aandelen USG People N.V. mag geschieden door alle overeenkomsten, daaronder begrepen ter beurze en onderhandse transacties. De voorwaarden voor inkoop van eigen gewone aandelen zijn: 12. Authorisation of the Executive Board to purchase USG People N.V. shares (resolution) It is proposed to grant the Executive Board a mandate for a period of 18 months from 10 May 2012 to repurchase ordinary shares in USG People N.V. subject to the approval of the Supervisory Board. The acquisition of these ordinary shares in USG People N.V. may be effected through any type of agreement, including stock market transactions and private equity transactions. The conditions for purchasing ordinary shares are: 7/8

8 maximaal 10% van het uitstaande aandelenkapitaal; een prijs die ligt tussen de nominale waarde en 110% van de beurswaarde. Tevens wordt voorgesteld om de Raad van Bestuur te machtigen voor een periode van 18 maanden vanaf 10 mei 2012 met goedkeuring van de Raad van Commissarissen tot inkoop van alle eventueel geplaatste preferente beschermingsaandelen voor een prijs gelijk aan de nominale waarde vermeerderd met het dividend over het lopende boekjaar en eventueel achterstallig dividend. upper limit of 10% of the outstanding share capital; at a price between the nominal value and 110% of the stock market value. It is also proposed to grant the Executive Board a mandate for a period of 18 months from 10 May 2012 subject to the approval of the Supervisory Board to repurchase any issued protective preference shares at a price equal to the nominal value plus the dividend for the current financial year and any dividend in arrears. 8/8

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Extraordinary General Meeting of Shareholders of USG People N.V.

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Extraordinary General Meeting of Shareholders of USG People N.V. agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Extraordinary General Meeting of Shareholders of USG People N.V. Te houden op: Datum: Maandag 20 december 2010 Tijd: 14.00

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Annual General Meeting of Shareholders of USG People N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Annual General Meeting of Shareholders of USG People N.V. agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Annual General Meeting of Shareholders of USG People N.V. Te houden op: Datum: Donderdag 26 mei 2011 Tijd: 14.00 uur Locatie: USG People

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Annual General Meeting of Shareholders of USG People N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Annual General Meeting of Shareholders of USG People N.V. agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Annual General Meeting of Shareholders of USG People N.V. Te houden op: Datum: Donderdag 8 mei 2014 Tijd: 14.00 uur Locatie: USG People

Nadere informatie

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Ondergetekende: The undersigned: [NAAM AANDEELHOUDER] [NAME SHAREHOLDER], ---------------------------------------------------------------------------[ADRES/MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

1 Opening. 1 Opening. 4 Appointment of the auditors. 4 Verlening opdracht aan de registeraccountant. 5 Appointment of members of the Supervisory Board

1 Opening. 1 Opening. 4 Appointment of the auditors. 4 Verlening opdracht aan de registeraccountant. 5 Appointment of members of the Supervisory Board Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Samas N.V., te houden op vrijdag 20 juni 2008 om 14.30 uur ten kantore van Samas N.V., Elzenkade 1 te Houten* Agenda of the Annual

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Annual General Meeting of Shareholders of USG People N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Annual General Meeting of Shareholders of USG People N.V. agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Annual General Meeting of Shareholders of USG People N.V. Te houden op: Datum: 12 mei 2016 Tijd: 14.00 uur Locatie: USG People N.V., P.J.

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de

Nadere informatie

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company )

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company ) (This is an English translation of a document prepared in Dutch. An attempt has been made to translate as literally as possible but differences may occur. The Dutch text will govern by law) AGENDA For

Nadere informatie

C O N C E P T A G E N D A

C O N C E P T A G E N D A C O N C E P T A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op vrijdag 7 mei 2010 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening en mededelingen

Agenda. 1. Opening en mededelingen N.V. Nuon Energy nodigt haar aandeelhouders uit voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op 30 september 2014, op haar hoofdkantoor, kamer Minckelers, Hoekenrode 8 te Amsterdam.

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Donderdag 24 mei 2012 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Donderdag 24 mei 2012 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Donderdag 24 mei 2012 Aanvang 14.00 uur Conferentieoord De St@art, Apenheul J.C. Wilslaan 31 7313 HK te Apeldoorn Vergaderstukken

Nadere informatie

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen*

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen* AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op woensdag 25 mei 2016 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 3 mei 2011 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op dinsdag 7 april 2009 om 14:00 uur in het KPN Telehouse, La

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., te houden op donderdag 20 april 2017, aanvang 11.00 uur in het Sofitel

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda De jaarstukken over

Nadere informatie

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV te houden op donderdag 21 mei om 14.30 uur in NH Hotel, Stationsstraat 75 te Amersfoort. 1. Opening 2. Mededelingen 3.

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. ( KPN ) nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op woensdag 15 april 2015 op het KPN hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMC Group N.V. ( TMC ), te houden op woensdag 21 april 2010 om 10.00 uur te Hotel Novotel

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Oproeping tot bijwoning van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv

Oproeping tot bijwoning van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv Randstad Holding nv Oproeping tot bijwoning van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv te houden op donderdag 3 april 2014 om 15.00 uur op het hoofdkantoor van Randstad, Diemermere

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Vaststelling van de jaarrekening 2012 (stempunt)

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Vaststelling van de jaarrekening 2012 (stempunt) AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 24 april 2013 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Spuistraat 172 te 1012 VT Amsterdam

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Op donderdag 1 mei 2014, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website:

AGENDA. Voor (het advies inzake) de bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: Stibbe agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, ("Nedap N.V.") te houden op 6 april 2017, s morgens om 11.00

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website:

AGENDA. Voor (het advies inzake) de bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: Stibbe agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, ("Nedap N.V.") te houden op 6 april 2017, s morgens om 11.00

Nadere informatie

6.1. Voorwaardelijk aftreden, per de Datum van Overdracht op de voorwaarde dat Overdracht

6.1. Voorwaardelijk aftreden, per de Datum van Overdracht op de voorwaarde dat Overdracht Agenda voor de buitengewone algemene vergadering ("BAVA") van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op 7 december 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1, te Almelo 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Ondergetekende: The undersigned: [NAAM AANDEELHOUDER] [NAME SHAREHOLDER], ---------------------------------------------------------------------------[ADRES/MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

AGENDA. Keep creating. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V.

AGENDA. Keep creating. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. AGENDA 2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. Datum 15 mei 2017 Tijd 14.30 uur Plaats Mövenpick Hotel Amsterdam Centrum Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam Keep creating 2 CORBION

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT te Apeldoorn VERGADERSTUKKEN De toelichting

Nadere informatie

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing)

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing) Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate nv, te houden op donderdag 19 april 2012 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX CORPORATE EVENT NOTICE: Toewijzing van aandelen REED ELSEVIER N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150610_04040_EUR DATUM: 10/06/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM - Change of Issuer name and trading

Nadere informatie

Euronext informs the members that the timetable of the corporate event will be as follows:

Euronext informs the members that the timetable of the corporate event will be as follows: CORPORATE EVENT NOTICE: Capital Repayment and Reverse Stock Split KONINKLIJKE AHOLD N.V. LOCATIE: Amsterdam NOTICE: AMS_20140317_01333_EUR DATUM: 17/03/2014 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM Euronext informs the

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2008. 3. Vaststelling van de jaarrekening 2008 (stempunt)

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2008. 3. Vaststelling van de jaarrekening 2008 (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V., te houden op woensdag 22 april 2009 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te Amsterdam.

Nadere informatie

6.2. Voorwaardelijke benoeming, per de Datum van Overdracht op de voorwaarde dat Overdracht

6.2. Voorwaardelijke benoeming, per de Datum van Overdracht op de voorwaarde dat Overdracht Agenda voor de buitengewone algemene vergadering ("BAVA") van te houden op 7 december 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1, te Almelo 1. Opening 2. Mededelingen 3. Toelichting op het

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 6 mei 2013 Tijd 14.30 uur Plaats Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2013 Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN ALTICE N.V.

VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN ALTICE N.V. VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN ALTICE N.V. Dit document opgezet als een drieluik bevat de voorgestelde wijzigingen van de statuten van Altice N.V. (de "Vennootschap"). In de linker kolom zijn de huidige

Nadere informatie

van Aandeelhouders 12 maart 2008

van Aandeelhouders 12 maart 2008 Algemene vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Corridor 11 te Veghel. Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 26 april 2017 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

3. Samenstelling van de raad van bestuur Voorstel tot herbenoeming van de heer P-J. Sivignon als lid van de raad van bestuur van de vennootschap

3. Samenstelling van de raad van bestuur Voorstel tot herbenoeming van de heer P-J. Sivignon als lid van de raad van bestuur van de vennootschap Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op vrijdag 7 maart 009, aanvangende om.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening en mededelingen

Agenda. 1. Opening en mededelingen N.V. Nuon Energy nodigt haar aandeelhouders uit voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op 3 april 2014, in haar hoofdkantoor, kamer Van der Waals, Hoekenrode 8 te Amsterdam.

Nadere informatie

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013 NedSense enterprises n.v. AVA 11 juni 2013 a) Bespreking van het jaarverslag b) Bespreking en vaststelling van de jaarrekening per 31 december 2012 (ter c) Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

Nadere informatie

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC heeft besloten tot een reverse split van haar aandelen nominaal 0.25 GBP in 2.50 GBP

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC heeft besloten tot een reverse split van haar aandelen nominaal 0.25 GBP in 2.50 GBP CORPORATE EVENT NOTICE: Reverse Split THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC LOCATION: Amsterdam NOTICE: AMS_20120601_04180_EUR DATE: 01/06/2012 MARKET: EURONEXT AMSTERDAM Reverse split van 10 oud in 1 nieuw THE

Nadere informatie

AGENDA. 2. Bespreking notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 april 2008.

AGENDA. 2. Bespreking notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 april 2008. GENDA AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DNC De Nederlanden Compagnie N.V. ( DNC ) wordt gehouden op 4 november 2008

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

it would be too restrictive to limit the notion to an "inner circle" in which the individual may live his own personal life as he chooses and to exclude therefrom entirely the outside world not encompassed

Nadere informatie

AGENDA. a. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2008. c. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de externe accountant

AGENDA. a. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2008. c. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de externe accountant AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 6 mei 2009 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan 41a

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

Agenda AVA. 10 mei 2017

Agenda AVA. 10 mei 2017 Agenda AVA 10 mei 2017 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag 10 mei 2017 om 10.00 uur in het Novotel Rotterdam Brainpark, K.P. van der Mandelelaan 150,

Nadere informatie

1. Opening. 2. Mededelingen. 3. Samenstelling raad van bestuur (ter beslissing) 4. Samenstelling raad van commissarissen (ter beslissing)

1. Opening. 2. Mededelingen. 3. Samenstelling raad van bestuur (ter beslissing) 4. Samenstelling raad van commissarissen (ter beslissing) Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders ( BAVA ) van Koninklijke Ten Cate N.V., die wordt gehouden op donderdag 25 augustus 2016 om 14.00 uur ten kantore van de vennootschap,

Nadere informatie

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V.

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V. (Closed-end beleggingsmaatschappij) DATUM VRIJDAG 22 APRIL 2016 TIJD 11.00 UUR LOCATIE AMSTERDAM HILTON HOTEL Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening 2. Verslag van de Directie 3. Remuneratierapport

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts Industries N.V.

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag

Nadere informatie

DEMERGER PROPOSAL (VOORSTEL TOT AFSPLITSING) with (met) ProQR Therapeutics N.V. as Demerging Company (als Splitsende Vennootschap) and (en)

DEMERGER PROPOSAL (VOORSTEL TOT AFSPLITSING) with (met) ProQR Therapeutics N.V. as Demerging Company (als Splitsende Vennootschap) and (en) 1 DEMERGER PROPOSAL (VOORSTEL TOT AFSPLITSING) with (met) ProQR Therapeutics N.V. as Demerging Company (als Splitsende Vennootschap) and (en) ProQR Therapeutics I B.V., ProQR Therapeutics II B.V., ProQR

Nadere informatie

Agenda. Aandeelhouders. Jaarlijkse Algemene Vergadering van. van PostNL N.V.

Agenda. Aandeelhouders. Jaarlijkse Algemene Vergadering van. van PostNL N.V. Agenda te houden op dinsdag 24 april 2012 om 14.00 uur, in Hotel NH Den Haag, Prinses Margrietplantsoen 100, 2595 BR s-gravenhage Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van PostNL N.V. Geachte

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS PAPENDRECHT 13 MEI 2014

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS PAPENDRECHT 13 MEI 2014 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS PAPENDRECHT 13 MEI 2014 1 AGENDA 1 Opening 2 AGENDA 2 Discussion of the Annual Report of the Board of Management relating to the Company s affairs and management

Nadere informatie

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form

Volmacht / Stemformulier Proxy Form / Voting Form Naam aandeelhouder Name shareholder rechtsgeldig vertegenwoordigd door 1 : duly represented by 1 eigenaar van owner of aandelen Gimv Gimv shares heeft kennis genomen van de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. (de "Vennootschap") te houden op donderdag 24 mei 2012 om 10.00 uur in het Qurius Inspirience Center, Van Voordenpark 1a, Zaltbommel

Nadere informatie

Toelichting op de agenda Jaarvergadering Delta Lloyd N.V.

Toelichting op de agenda Jaarvergadering Delta Lloyd N.V. Toelichting op de agenda Jaarvergadering Delta Lloyd N.V. 1. Opening en mededelingen 2. Jaarverslag 2011 De Raad van Bestuur geeft een presentatie over de resultaten van de onderneming in 2011, zoals beschreven

Nadere informatie

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang uur, in het Auditorium

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang uur, in het Auditorium 1 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang 14.00 uur, in het Auditorium van de vanlanschottoren, Leonardo da Vinciplein 60 te

Nadere informatie

AGENDA Opening en mededelingen.

AGENDA Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 27 april 2010 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen CORPORATE Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo 1. Opening

Nadere informatie

5 Dividend a. Reserverings- en dividendbeleid (ter bespreking) b. Vaststelling van dividend (ter stemming)

5 Dividend a. Reserverings- en dividendbeleid (ter bespreking) b. Vaststelling van dividend (ter stemming) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van BE Semiconductor Industries N.V te houden op woensdag 25 april 2012 om 14:00 uur op het hoofdkantoor van BE Semiconductor Industries

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen door de voorzitter van de raad van commissarissen van de Vennootschap (de "Raad van Commissarissen").

1. Opening en mededelingen door de voorzitter van de raad van commissarissen van de Vennootschap (de Raad van Commissarissen). Toelichting op de agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de "Algemene Vergadering") van ForFarmers N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 26 april 2017 1. Opening en

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. ( KPN ) nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op woensdag 13 april 2016 op het KPN hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

KAPITAALSTRUCTUUR EN BESCHERMINGSMAATREGEL

KAPITAALSTRUCTUUR EN BESCHERMINGSMAATREGEL JAARVERSLAG 2015 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. alsook een

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 10 april 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Donderdag 10 april 2014 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op donderdag 10 april 2014,

Nadere informatie

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2015 KONINKLIJKE AHOLD N.V.

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2015 KONINKLIJKE AHOLD N.V. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2015 KONINKLIJKE AHOLD N.V. Woensdag 15 april 2015 vanaf 14:00 Muziekgebouw aan t IJ Piet Heinkade 1 1019 BR Amsterdam 1. Opening Geen stempunt 2. Verslag

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 25 MAART 2009

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 25 MAART 2009 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 25 MAART 2009 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2008 De Raad van Bestuur zal een

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2012 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 9 mei 2012 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

6. Decharge van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht * 7. Benoeming van de accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2012 *

6. Decharge van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht * 7. Benoeming van de accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2012 * ASM International N.V. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op dinsdag 15 mei 2012 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138 te

Nadere informatie

AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V.

AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V. WavinWavin N.V. N.V. AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V. 27 april 2011 Solutions for Essentials Agenda Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 Spreker Gerben Kip SPF Beheer Machtigingen stemmen Spoorwegpensioenfonds SPOV Machtigingen spreken Spoorwegpensioenfonds SPOV Datum

Nadere informatie

Toelichting op de agenda

Toelichting op de agenda Toelichting op de agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TomTom NV (de Vennootschap ) welke gehouden zal worden op donderdag 26 april 2012 om 10.00 uur in Muziekgebouw aan

Nadere informatie

3. Nuon Energy Public Assurances Foundation (NEPAF) terugblik 2012

3. Nuon Energy Public Assurances Foundation (NEPAF) terugblik 2012 N.V. Nuon Energy nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op maandag 13 mei 2013, op haar hoofdkantoor, Mali zaal, Spaklerweg 20 te Amsterdam. De vergadering

Nadere informatie