Oproeping tot bijwoning van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oproeping tot bijwoning van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv"

Transcriptie

1 Randstad Holding nv Oproeping tot bijwoning van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv te houden op donderdag 3 april 2014 om uur op het hoofdkantoor van Randstad, Diemermere 25, 1112 TC Diemen Agenda 1. Opening 2. a. Verslag van de Raad van Bestuur en preadvies van de Raad van Commissarissen over het boekjaar b. Toepassing van het remuneratiebeleid over het boekjaar c. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar d. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid 2. e. Voorstel tot vaststelling van het dividend over het boekjaar a. Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het bestuur 3. b. Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het toezicht op het bestuur 4. Voorstel tot benoeming van de heer Heutink tot lid van de Raad van Bestuur 5. a. Voorstel tot herbenoeming van mevrouw Kampouri Monnas tot lid van de Raad van Commissarissen 5. b. Voorstel tot benoeming van de heer Dorjee tot lid van de Raad van Commissarissen 6. a. Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen 6. b. Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij de uitgifte van aandelen 6. c. Voorstel tot verlening van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot inkoop van gewone aandelen 7. Voorstel tot benoeming van Deloitte tot externe accountant voor het boekjaar Rondvraag 9. Sluiting De volledige agenda met toelichting en een exemplaar van het jaarverslag en de jaarrekening 2013 zijn beschikbaar ten kantore van de vennootschap en via de website Tevens zijn afschriften daarvan kosteloos verkrijgbaar aldaar en via ABN AMRO Bank N.V. ( ABN AMRO ) per telefoon: of Registratiedatum Voor deze vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden degenen die (i) op 6 maart 2014 na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de Registratiedatum ) zijn ingeschreven in een van de volgende registers en (ii) zijn aangemeld. Aandeelhouders Voor aandeelhouders zijn als (deel)registers aangewezen de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer (de Intermediair ), waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen. Aandeelhouders die aan deze vergadering wensen deel te nemen kunnen zich vanaf 6 maart 2014 tot en met uiterlijk 1 april 2014 (voor uur) schriftelijk aanmelden bij de Intermediair waar hun aandelen in administratie zijn. De Intermediairs dienen uiterlijk op 1 april 2014 (voor uur) via aan ABN AMRO een elektronische verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt. ABN AMRO zal aan deze houders via de Intermediair een toegangsbewijs zenden. Aandeelhouders die zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen dienen onverminderd het hiervoor vermelde vereiste van aanmelding - hun volmacht op uiterlijk 1 april 2014 (voor uur) schriftelijk aan te melden bij ABN AMRO of de Raad van Bestuur van Randstad Holding nv, Postbus 12600, 1100 AP Amsterdam of per fax: of per Houders van aandelen op naam Houders van aandelen op naam (of hun gemachtigden) die de algemene vergadering wensen bij te wonen dienen zich uiterlijk op 1 april 2014 aan te melden bij de Raad van Bestuur van Randstad Holding nv, via SGG Financial Services B.V., Claude Debussylaan 24, 1082 MD Amsterdam of per fax: of per Steminstructie onafhankelijke derde Aandeelhouders die de vergadering niet kunnen bijwonen, kunnen eveneens, onverminderd het hiervoor bepaalde omtrent aanmelding, een steminstructie verlenen aan een onafhankelijke derde partij: SGG Financial Services B.V., Claude Debussylaan 24, 1082 MD Amsterdam. Een steminstructie kan tot uiterlijk 1 april 2014 elektronisch worden verleend via Indien een aandeelhouder niet in de gelegenheid is elektronisch een steminstructie te verlenen, kan een steminstructie ook schriftelijk worden verleend. Hiertoe dient gebruik gemaakt te worden van het formulier dat kosteloos bij SGG Financial Services B.V. verkrijgbaar is en aldaar uiterlijk 1 april 2014 ingevuld geretourneerd dient te zijn (per post, per of per fax ). Schriftelijke vragen en informatie Vanaf heden tot uiterlijk 1 april 2014 kunnen aandeelhouders schriftelijk vragen stellen over de agendapunten. Deze vragen worden, eventueel gebundeld, tijdens de vergadering behandeld en besproken. Voor deze vragen en algemene informatie kunt u zich wenden tot de secretaris van de vennootschap, Jelle Miedema, per telefoon: of Webcast De vergadering zal live en integraal worden uitgezonden via de corporate website De Raad van Bestuur Diemen, 20 februari 2014

2 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv Donderdag 3 april 2014 om uur Hoofdkantoor Randstad Diemermere TC Diemen Agendapunten 1, 2a, 2b, 2d, 8 en 9 zijn slechts ter discussie en niet ter stemming. 1. Opening Verslag a. Verslag van de Raad van Bestuur en preadvies van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2013 discussiepunt 2. b. Toepassing van het remuneratiebeleid over het boekjaar 2013 discussiepunt 2. c. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2013 stempunt 2. d. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid discussiepunt 2. e. Voorstel tot vaststelling van het dividend over het boekjaar 2013 stempunt Decharge 3. a. Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het bestuur stempunt 3. b. Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het toezicht op het bestuur stempunt Samenstelling Raad van Bestuur 4. Voorstel tot benoeming van de heer Heutink tot lid van de Raad van Bestuur stempunt Samenstelling Raad van Commissarissen 5. a. Voorstel tot herbenoeming van de mevrouw Kampouri Monnas tot lid van de Raad van Commissarissen stempunt 5. b. Voorstel tot benoeming van de heer Dorjee tot lid van de Raad van Commissarissen stempunt Aandelen 6. a. Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen 6. b. Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen 6. c. Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot inkoop gewone aandelen stempunt stempunt stempunt Overige vennootschappelijke zaken 7. Voorstel tot benoeming van Deloitte tot externe accountant voor het boekjaar 2015 stempunt 8. Rondvraag 9. Sluiting

3 toelichting bij de agenda 2. b. Toepassing van het remuneratiebeleid over het boekjaar 2013 Conform recent aangenomen Nederlandse wetgeving, wordt de toepassing van het remuneratiebeleid over het boekjaar 2013 besproken in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Verwezen wordt naar het remuneratierapport 2013 op de corporate website, waarvan een samenvatting is opgenomen in het jaarverslag 2013 op pagina s c. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over 2013 Voorgesteld wordt om de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013 vast te stellen. 2. d. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid Conform de Nederlandse Corporate Governance Code wordt het reserverings- en dividendbeleid als apart agendapunt behandeld en verantwoord. Met ingang van het boekjaar 2013, beoogt het dividendbeleid een flexibele uitbetaling van 40% tot 50% van de voor houders van gewone aandelen beschikbare nettowinst gecorrigeerd voor afschrijving van acquisitie-gerelateerde immateriële activa, goodwill, integratiekosten en eenmalige posten. Randstad streeft naar een uitbetaling van 40% tenzij de financiële positie een hogere uitbetaling toelaat. Aandeelhouders hebben de keuze tussen dividend in aandelen of in contanten. 2. e. Voorstel tot vaststelling van het dividend over het boekjaar 2013 De dividendbetaling op de preferente aandelen B en C bedraagt in totaal 12,1 miljoen. Conform ons dividendbeleid, zoals hierboven toegelicht, wordt voorgesteld om een dividend te betalen op de gewone aandelen van 0,95 per gewoon aandeel op basis van een uitkeringspercentage van 45%. Randstad biedt aandeelhouders een keuze tussen dividend in aandelen of in contanten. De waarde van het dividend in aandelen wordt ten laste gebracht van de belastingvrije uitkeerbare agioreserve en zal nagenoeg dezelfde waarde hebben als het dividend in contanten en zal niet vallen onder de Nederlandse dividendbelasting. De ex-dividend datum is 7 april Het aantal dividendgerechtigde aandelen wordt vastgesteld op 9 april 2014 (de registratiedatum). De keuzetermijn voor aandeelhouders gaat in op 10 april 2014 en eindigt op 25 april Op 28 april 2014 wordt de omwisselverhouding van het keuzedividend vastgesteld op grond van de naar volume gewogen gemiddelde koers van het aandeel Randstad gedurende de periode van 21 april 2014 tot en met 25 april De uitbetaling van het dividend in contanten en de levering van aandelen vindt plaats op 2 mei Aandeelhouders ontvangen een dividend in contanten tenzij zij kiezen voor een dividend in aandelen. 3. a. Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het bestuur Ingevolge artikel 27 lid 7 van de statuten van de Vennootschap wordt voorgesteld om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde bestuur, voor zover van dit bestuur blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is verstrekt. 3. b. Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het toezicht op het bestuur Ingevolge artikel 27 lid 7 van de statuten van de Vennootschap wordt voorgesteld om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het toezicht op het gevoerde bestuur, voor zover van dit toezicht blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is verstrekt. 4. Voorstel tot benoeming van de heer Heutink tot lid van de Raad van Bestuur De heer Heutink is geboren op 21 maart 1962 in Almelo en heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij is afgestudeerd in geschiedenis aan de Universiteit van Groningen. Hij trad in 1991 in dienst van Randstad als intercedent. Verschillende management posities volgden tot hij in 2004 werd benoemd tot algemeen directeur van Randstad Polen. Nadat hij in 2007 naar Nederland was teruggekeerd, werd hij achtereenvolgens directeur operaties en in 2009 algemeen directeur van Randstad Nederland. Hij bezit 116 gewone 2

4 aandelen Randstad Holding nv. Gezien zijn succesvolle carrière binnen Randstad, stelt de Raad van Commissarissen voor de heer Heutink te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur voor een eerste periode van vier jaar. Bij benoeming zijn de belangrijkste elementen uit zijn executive overeenkomst in lijn met het remuneratiebeleid voor de leden van de Raad van Bestuur (zoals toegelicht in het jaarverslag op pagina s ) en de Nederlandse corporate governance code: (i) een jaarlijks basissalaris van EUR ,--, (ii) een jaarlijkse bonusregeling tot een maximum van 100% van het jaarlijkse basissalaris, (iii) een jaarlijkse toekenning van prestatieaandelen, waarvan de on target waarde bij toekenning gelijk is aan 100% van het jaarlijkse basissalaris, (iv) een jaarlijkse bijdrage voor pensioen gelijk aan 27% van het jaarlijkse basissalaris en (v) een ontslagvergoeding van maximaal één jaarlijks basissalaris in aanvulling op de opzegtermijn. 5. a. Voorstel tot herbenoeming van mevrouw Kampouri Monnas tot lid van de Raad van Commissarissen Per het einde van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders, treedt mevrouw Giovanna Kampouri Monnas af als lid van de Raad van Commissarissen aangezien haar tweede termijn van vier jaar verstreken is. Zij stelt zich beschikbaar voor herbenoeming. Mevrouw Kampouri Monnas is geboren op 18 mei 1955 in Alexandrië en heeft de Griekse nationaliteit. In 2006 werd zij voor de eerste keer benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Zij is tevens lid van de Remuneratie- en Nominatiecommissie en bezit geen aandelen in de Vennootschap. Mevrouw Kampouri Monnas is onafhankelijk consultant en was voorheen president van de internationale divisie en lid van het executive comité van Joh. Benckiser GmbH. Zij is non executive director van Puig S.L. and Aptar Group Inc. Zij is tevens lid van de International Academy of Management. Mevrouw Kampouri Monnas heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan de Raad van Commissarissen en de Remuneratie- en Nominatiecommissie. Conform het profiel en de statuten, stelt de Raad van Commissarissen voor haar te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een laatste termijn van vier jaar. 5. b. Voorstel tot benoeming van de heer Dorjee tot lid van de Raad van Commissarissen De heer Frank Dorjee is geboren op 2 augustus 1960 in Gelong (Australië) en heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij studeerde bedrijfseconomie, fiscale economie en fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam en is registeraccountant. Van maart 2011 tot januari 2014, was de heer Dorjee Chief Strategy Officer en lid van de raad van bestuur van Prysmian Spa. Tot de overname door Prysmian Spa, was hij CEO en voorzitter van de raad van bestuur van Draka Holding NV van en CFO van 2004 tot Van 2000 tot 2004 was hij CFO van Van der Moolen Holding NV. Hij begon zijn loopbaan bij KPMG Accountants alwaar hij in 1995 tot partner werd benoemd. De heer Dorjee bezit geen aandelen in de Vennootschap. Conform het profiel en de statuten en rekening houdend met zijn uitgebreide financiële en executive management ervaring, stelt de Raad van Commissarissen voor de heer Dorjee te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een eerste termijn van vier jaar. Na zijn benoeming wordt hij voorzitter van de Audit Commissie. 6. a. Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen Voorgesteld wordt om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur de bevoegdheid te verlenen tot uitgifte van aandelen, waaronder mede begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. Deze bevoegdheid wordt verleend voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf de datum van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders, d.w.z. tot en met 3 oktober De uitgifte van aandelen is ten behoeve van optie- en aandelen voor senior management en de Raad van Bestuur. De werkelijke toekenning van prestatieaandelen en -opties zal in beginsel niet meer zijn dan 1% van het geplaatst kapitaal van de Vennootschap. De uitgifte ten behoeve van onvoorwaardelijk geworden aandelen en uitoefenbare opties kan in een bepaald jaar echter meer zijn dan 1%, mede afhankelijk van het realiseren van de gerelateerde prestatiecriteria 3

5 en de koers van het aandeel. Derhalve betreft de jaarlijkse maximale bevoegdheid 3% van het geplaatst kapitaal. Deze bevoegdheid omvat tevens eventuele uitgiftes van een beperkte hoeveelheid (certificaten van) preferente aandelen B en C teneinde tegemoet te komen aan de afspraak met houders van (certificaten van) preferente aandelen B en C inzake antiverwatering van hun kapitaalbelang in de Vennootschap. 6. b. Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen Voorgesteld wordt om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur de bevoegdheid te verlenen tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen. Deze bevoegdheid wordt verleend voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf de datum van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders, d.w.z. tot en met 3 oktober 2015, en wordt tevens beperkt tot een jaarlijks maximum van 3% van het geplaatst kapitaal van de Vennootschap. 6. c. Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot inkoop gewone aandelen Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur de bevoegdheid te verlenen tot inkoop van gewone aandelen tot een maximum 10% van het geplaatst kapitaal in de vorm van gewone aandelen. Deze gewone aandelen kunnen worden ingekocht voor een prijs tussen de nominale waarde en 110% van de koers van het aandeel. Deze bevoegdheid geldt voor een periode van 18 maanden te rekenen vanaf de datum van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders, d.w.z. tot en met 3 oktober 2015, en is ten behoeve van de prestatieaandelenplannen voor het senior management en de Raad van Bestuur en ten behoeve van de dividendbetaling in aandelen. 7. Voorstel tot benoeming van Deloitte tot externe accountant voor het boekjaar 2015 Ingevolge artikel 393, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, geeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een accountant. Op 28 maart 2013, heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan PricewaterhouseCoopers in Nederland de opdracht gegeven tot controle van de jaarrekening voor het boekjaar Conform nieuwe Nederlandse wetgeving inzake de verplichte rotatie van accountant, heeft de Audit Commissie het voorstel van de Raad van Bestuur goedgekeurd om vanaf het boekjaar 2015 de externe accountant te roteren. Op basis van een zorgvuldig proces van aanbesteding, is Deloitte gekozen uit een short list van drie accountancy firma s omdat Deloitte het best beoordeeld werd op vrijwel alle relevante criteria, haar corporate team erg sterk en zeer ervaren is en de honoraria de laagste zijn. De Raad van Bestuur, hierin gesteund door de Raad van Commissarissen en diens Audit Commissie, stelt daarom voor om Deloitte in Nederland de opdracht te geven tot controle van de jaarrekening voor het komende boekjaar 2015.

6 Aandelenkoopregeling / Share Purchase Plan (SPP) Aanmeldingsformulier Algemene Vergadering van Aandeelhouders Randstad Holding nv 3 april 2014, vanaf 15 uur Ten kantore van Randstad, Diemermere 25 te Diemen Persoonlijke gegevens Naam Adres Postcode & woonplaats Geboortedatum Personeelsnummer Telefoonnummer Aanmelding Ik wens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv bij te wonen. Ik beschik over. aandelen Randstad Holding nv. Getekend te: Handtekening Datum Stuur het formulier naar de secretaris van de vennootschap: Jelle Miedema Fax: + 31 (0) Post: Postbus 12600, 1100 AP Amsterdam Zuidoost

7 Randstad Holding nv Notice convening the Annual General Meeting of Shareholders of Randstad Holding nv to be held on Thursday April 3, 2014 at 3.00pm CET at the head office of Randstad, Diemermere 25, 1112 TC Diemen, the Netherlands Agenda 1. Opening 2.a. Report of the Executive Board and preceding advice of the Supervisory Board for the financial year b. Application of the remuneration policy in c. Proposal to adopt the financial statements d. Explanation of the policy on reserves and dividends 2.e. Proposal to determine the dividend over the financial year a. Discharge of liability of the members of the Executive Board for the management 3.b. Discharge of liability of the members of the Supervisory Board for the supervision of the management 4. Proposal to appoint Mr Heutink as member of the Executive Board 5.a. Proposal to reappoint Ms Kampouri Monnas as member of the Supervisory Board 5.b. Proposal to appoint Mr Dorjee as member of the Supervisory Board 6.a. Proposal to extend the authority of the Executive Board to issue shares 6.b. Proposal to extend the authority of the Executive Board to restrict or exclude the pre-emptive right to any issue of shares 6.c. Proposal to extend the authority of the Executive Board to repurchase ordinary shares 7. Proposal to appoint Deloitte as external auditor for the financial year Any other business 9. Closing The full agenda with explanatory notes and a copy of the annual report & accounts 2013 are available at the offices of the company and can be accessed via the website Copies of these can also be obtained there free of charge, and via ABN AMRO Bank N.V. ( ABN AMRO ) by telephone: +31 (0) or by Registration date For this meeting those who (i) on March 6, 2014 after processing of all entries and deletions, are registered as at this date (the Registration Date ) in one of the registers below; and (ii) have submitted their application to attend, will be considered as having the right to vote and to attend the meeting. Shareholders In respect of shareholders the records of the intermediaries as defined in the Securities Giro Act ( Intermediaries ) showing those entitled to these shares as at the Registration Date have been designated as (sub)registers. Shareholders who wish to attend this meeting may apply in writing from March 6, 2014 up to and including April 1, 2014 (before noon) at the latest to the Intermediaries at which their shares are administered. Not later than April 1, 2014 (before noon) the Intermediaries are to provide ABN AMRO Bank N.V. ( ABN AMRO ) via with an electronic statement that includes the number of shares held on the Registration Date by the holder concerned and which have been applied for registration. ABN AMRO will send these holders an admission ticket via the relevant Intermediary. Shareholders who wish to be represented at the meeting must without prejudice to the above application requirement send their proxy in writing not later than April 1, 2014 (before noon) to ABN AMRO or to the Executive Board of Randstad Holding nv, PO Box 12600, 1100 AP Amsterdam or by fax: +31 (0) or by Holders of registered shares Holders of registered shares (or their authorised representatives) who wish to attend the general meeting must apply to the Executive Board of Randstad Holding nv via SGG Financial Services B.V., Claude Debussylaan 24, 1082 MD Amsterdam or by fax: +31(0) or not later than April 1, Voting instructions independent third party Shareholders who are unable to attend the meeting may also, without prejudice to the above with regard to application, give their voting instructions to an independent third party: SGG Financial Services B.V., Claude Debussylaan 24, 1082 MD Amsterdam. A (electronic) voting instruction may also be given via until April 1, 2014 at the latest. If a shareholder is unable to give his voting instructions electronically, these may also be given in writing. For this the form available free of charge from SGG is to be used. The form must be completed and received by SGG on April 1, 2014 at the latest (by mail, by or by fax +31 (0) ). Written questions and information From today until April 1, 2014 at the latest shareholders may submit written questions about the items on the agenda. These questions will, possibly combined, be dealt with and discussed at the meeting. For these questions and for general information please refer to the company secretary, Jelle Miedema, by telephone: +31 (0) or by Webcast There will be a live broadcast of the integral meeting via the corporate website Executive Board Diemen, February 20, 2014

8 Annual General Meeting of Shareholders of Randstad Holding nv Thursday April 3, 2014 at 3:00pm Head office Randstad Diemermere 25, 1112 TC Diemen The Netherlands Agenda items 1, 2a, 2c, 8 and 9 are solely for discussion and will not be put to a vote. 1. Opening Review a. Report of the Executive Board and preceding advice of the Supervisory Board for the financial year 2013 discussion item 2. b. Application of the remuneration policy in 2013 discussion item 2. c. Proposal to adopt the financial statements 2013 voting item 2. d. Explanation of the policy on reserves and dividends discussion item 2. e. Proposal to determine the dividend over the financial year 2013 voting item Discharge of liability 3. a. Discharge of liability of the members of the Executive Board for the management voting item 3. b. Discharge of liability of the members of the Supervisory Board for the supervision of the management voting item Composition Executive Board 4. Proposal to appoint Mr Heutink as member of the Executive Board voting item Composition Supervisory Board 5. a. Proposal to reappoint Ms Kampouri Monnas as member of the Supervisory Board voting item 5. b. Proposal to appoint Mr Dorjee as member of the Supervisory Board voting item Shares 6. a. Proposal to extend the authority of the Executive Board to issue shares voting item 6. b. Proposal to extend the authority of the Executive Board to restrict or exclude the pre-emptive right to any issue of shares voting item 6. c. Proposal to extend the authority of the Executive Board to repurchase ordinary shares voting item Other corporate affairs 7. Proposal to appoint Deloitte as external auditor for the financial year 2015 voting item 8. Any other business 9. Closing

9 explanatory notes to the agenda 2. b. Application of the remuneration policy in 2013 In accordance with recently adopted Dutch legislation, the application of the remuneration policy in 2013 will be discussed during the Annual General Meeting of shareholders. Please refer to the 2013 remuneration report on our corporate website, a summary of which is included in the 2013 annual report on pages c. Proposal to adopt the financial statements 2013 It is proposed to adopt the financial statements for the financial year ending December 31, d. Explanation of the policy on reserves and dividends In accordance with the Dutch Corporate Governance Code, the policy on reserves and dividends will be dealt with and explained as a separate agenda item. As from the financial year 2013, Randstad s dividend policy is aimed at a flexible payout ratio of 40% to 50% of net profit adjusted for amortization and impairment of acquisitionrelated intangible assets and goodwill, integration costs and one-offs. Randstad aims at a payout of 40%, unless our financial position allows for a higher payout. Shareholders have a choice between receiving the dividend either in cash or in stock. 2. e. Proposal to determine the dividend over the financial year 2013 The dividend payment on the preference B and C shares amounts to 12.1 million. In line with the dividend policy applicable for 2013 as explained above, it is proposed to pay a dividend of 0.95 per ordinary share based on a payout of 45%. Randstad will offer shareholders a choice between receiving the dividend in cash or in stock. The value of the stock dividend, which will be charged to the tax-exempt distributable share premium reserve, will be approximately the same as the value of the cash dividend and will not be subject to Dutch dividend withholding tax. The ex-dividend date is April 7, The number of shares entitled to dividend will be determined on April 9, 2014 (record date). The election period for shareholders starts on April 10, 2014 and ends on April 25, On April 28, 2014 the stock dividend conversion ratio will be set on the basis of the volume weighted average price of the Randstad share during the period April 21, 2014 up to and including April 25, The payment of cash dividend and the delivery of shares take place on May 2, Shareholders will receive a cash dividend, unless they elect for a stock dividend. 3. a. Discharge of liability of the members of the Executive Board for the management In accordance with article 27, paragraph 7, of the Company s articles of association, it is proposed to release the members of the Executive Board from liability for the exercise of the management of the Company, insofar as the exercise of such management is reflected in the annual accounts or otherwise disclosed to the Annual General Meeting of shareholders prior to the adoption of the annual accounts. 3. b. Discharge of liability of the members of the Supervisory Board for the supervision of the management In accordance with article 27, paragraph 7, of the Company s articles of association, it is proposed to release the members of the Supervisory Board from liability for the exercise of the supervision of the management of the Company, insofar as the exercise of such supervision is reflected in the annual accounts or otherwise disclosed to the Annual General Meeting of shareholders prior to the adoption of the annual accounts. 4. Proposal to appoint Mr Heutink as member of the Executive Board Mr Chris Heutink was born on March 21, 1962 in Almelo and is a Dutch national. He obtained a master degree in history from the University of Groningen. He joined Randstad as a consultant in the Netherlands in Various management positions followed until 2004 when he was promoted to become managing director of Randstad Poland. After moving back to the Netherlands in 2007, he became director of operations and in 2009, he was appointed managing director of Randstad Netherlands. He holds 116 shares in the Company. Taking into account his successful career within Randstad, the Supervisory Board proposes to appoint Mr Heutink as member of the Executive 2

10 DRAFT strictly confidential Board for a first four-year term. Upon appointment, the key terms of his executive service agreement, which are in line with the remuneration policy of the Executive Board (as explained in the annual report on pages ) and the Dutch corporate governance code, are: (i) an annual base salary of EUR 590,965.--, (ii) an annual bonus arrangement up to a maximum of 100% of annual base salary, (iii) an annual grant of performance shares, with an at target value of 100% of annual base salary upon grant, (iv) an annual contribution for pension benefits of 27% of annual base salary and (v) a severance arrangement up to a maximum of one year s base salary in addition to the notice period. 5. a. Proposal to reappoint Ms Kampouri Monnas as member of the Supervisory Board Ms Giovanna Kampouri Monnas is due to step down from the Supervisory Board at the end of this Annual General Meeting of shareholders as her second four-year term expires. She is available for reappointment. Ms Kampouri Monnas was born on May 18, 1955 in Alexandria and she is a Greek national. She was first appointed to the Supervisory Board in She is a member of the Remuneration & Nomination Committee and holds no shares in the Company. She is an independent consultant and the former president of the international division and member of the executive committee of Joh. Benckiser GmbH. She is a non-executive director of Puig SL and Aptar Group Inc. She is also a member of the International Academy of Management. Ms Kampouri Monnas has made a valuable contribution to the Supervisory Board and its Remuneration and Nomination Committee. In accordance with its profile and by-laws, the Supervisory Board proposes to reappoint her as member of the Supervisory Board for a third and final four-year term. 5. b. Proposal to appoint Mr Dojee as member of the Supervisory Board Mr Frank Dorjee was born on August 2, 1960 in Geelong (Australia) and he is a Dutch national. He obtained master degrees in business economics, tax economics and tax law from the University of Amsterdam and is a certified public accountant. From March 2011 until January 2014, Mr Dorjee was Chief Strategic Officer and member of the board of directors of Prysmian Spa. Until its takeover by Prysmian Spa, Mr Dorjee was CEO and chairman of the executive board of Draka Holding N.V. from 2010 to 2011 and its CFO from 2004 until Between 2000 and 2004, he was CFO at Van der Moolen Holding N.V. He started his career at KPMG Accountants where he was appointed partner in Mr Dorjee holds no shares in the Company. In accordance with its profile and by-laws and taking Mr Dorjee s extensive financial and executive management experience into account, the Supervisory Board proposes to appoint him as member of the Supervisory Board for a first fouryear term. After his appointment, he will chair the Audit Committee. 6. a. Proposal to extend the authority of the Executive Board to issue shares It is proposed that, subject to the approval of the Supervisory Board, the Executive Board be the designated body authorized to issue shares and grant share subscription rights. This authorization will apply for a period of 18 months from the date of this Annual General Meeting of shareholders, i.e. until and including October 3, Share-issuance will be for the purposes of senior management and Executive Board stock option and share plans. The actual grant of performance shares will in principle not exceed 1% of the issued share capital. However, depending on the realization of related performance targets and the Company s actual share price, the number of shares to be issued in relation to vesting of the performance shares and options might in a certain year exceed the 1% limit. For this reason, the annual maximum authorization is 3% of the issued share capital of the Company. This maximum authority also encompasses any possible issuance of a limited number of (depositary receipts of) preference shares B and C to fulfill the anti-dilution agreement with the holders of (depositary receipts of) these preference shares B and C. 6. b. Proposal to extend the authority of the Executive Board to restrict or exclude the preemptive right to any issue of shares It is proposed that, subject to the approval of the Supervisory Board, the Executive Board will be the designated body authorized to restrict or exclude 3

11 the pre-emptive right to any issue of shares. This authorization will apply for a period of 18 months from the date of this annual General Meeting of Shareholders, i.e. until and including October 3, 2015, and will also be limited to an annual maximum of 3% of the issued share capital of the Company. 6. c. Proposal to extend the authority of the Executive Board to repurchase ordinary shares It is proposed to extend the authority of the Executive Board to repurchase ordinary shares up to a maximum of 10% of the issued share capital of ordinary shares. These ordinary shares may be acquired for a price between the nominal value and 110% of the stock market rate. This authorization will apply for a period of 18 months from the date of this Annual General Meeting of Shareholders, i.e. until and including October 3, 2015 and is for the purposes of the performance share plans of senior management and the Executive Board as well as the distribution of shares for the script dividend. In light of new Dutch legislation regarding the mandatory audit change, the Audit Committee approved the proposal of the Executive Board to change the external audit firm as from the financial year Based on a thorough tender process during the fourth quarter of 2013, Deloitte has been selected from a short list of three audit firms as Deloitte was rated highest on almost all selection criteria and particularly their corporate team was judged to be very strong and highly experienced, while their fees were the lowest. The Executive Board, with the support of the Supervisory Board and its Audit Committee, proposes to charge Deloitte in the Netherlands with the auditing of the annual accounts for the next reporting year Proposal to appoint Deloitte as external auditor for the financial year 2015 Pursuant to article 393, book 2 of the Dutch civil code, the General Meeting of shareholders charges an external auditor with the task of auditing the annual accounts. In its meeting held on March 28, 2013, the Annual General Meeting of shareholders charged PricewaterhouseCoopers in the Netherlands with the auditing of the accountants for the reporting year 2014.

12 Share Purchase Plan (SPP) Application form Annual General Meeting of shareholders April 3, 2014, starting at 15.00hrs At the offices of Randstad, Diemermere 25, Diemen, the Netherlands Personal information Name Address Postal code & city Date of birth Employee number Telephone number Application I wish to attend the Annual General Meeting of shareholders. I hold. shares Randstad Holding nv. Signed at: Signature Date Please send this form to the company secretary: Jelle Miedema Fax: + 31 (0) Post: P.O. Box 12600, 1100 AP Amsterdam, the Netherlands

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Oproep AVA Randstad Holding nv

Oproep AVA Randstad Holding nv 1 Oproep AVA Randstad Holding nv Oproep tot bijwoning van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv te houden op donderdag 31 maart 2016 om 15.00 uur op het hoofdkantoor van Randstad,

Nadere informatie

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015 Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V., (de Vennootschap ) te houden op

Nadere informatie

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv Donderdag 28 maart 2013 om 15.00 uur Hoofdkantoor Randstad Diemermere 25 1112 TC Diemen Agendapunten 1, 2a, 2c, 8 en 9 zijn slechts

Nadere informatie

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company )

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company ) (This is an English translation of a document prepared in Dutch. An attempt has been made to translate as literally as possible but differences may occur. The Dutch text will govern by law) AGENDA For

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 26 april 2016 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 26 april 2016 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 16 november 2015 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING ORDINA N.V. Datum vergadering : 16 november 2015 Aanvang : 10:00 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481. Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website:

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag, 25 augustus 2016 om 10:00 uur ten kantore van de vennootschap, Cityhouse I, Antareslaan 69-75

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv Randstad Holding nv Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv Donderdag 29 maart 2012 om 14.00 uur Hoofdkantoor Randstad Diemermere 25 1112 TC Diemen 1. Opening 2. Verslag 2011 2.a

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1. 9 februari 2015

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1. 9 februari 2015 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1 9 februari 2015 Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering ("BAVA") van Nutreco N.V. ( Nutreco ) te

Nadere informatie

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 10 april 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Donderdag 10 april 2014 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op donderdag 10 april 2014,

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag 11 december 2014 om 13:30 uur ten kantore van de vennootschap te Hoofddorp, Antareslaan 69-75.

Nadere informatie

1 Opening. 1 Opening. 4 Appointment of the auditors. 4 Verlening opdracht aan de registeraccountant. 5 Appointment of members of the Supervisory Board

1 Opening. 1 Opening. 4 Appointment of the auditors. 4 Verlening opdracht aan de registeraccountant. 5 Appointment of members of the Supervisory Board Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Samas N.V., te houden op vrijdag 20 juni 2008 om 14.30 uur ten kantore van Samas N.V., Elzenkade 1 te Houten* Agenda of the Annual

Nadere informatie

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V.

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V. (Closed-end beleggingsmaatschappij) DATUM VRIJDAG 22 APRIL 2016 TIJD 11.00 UUR LOCATIE AMSTERDAM HILTON HOTEL Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening 2. Verslag van de Directie 3. Remuneratierapport

Nadere informatie

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV te houden op dinsdag 31 mei om 14.30 uur in NH HOTEL,STATIONSWEG 75,3811 MH te Amersfoort. 1. Opening 2. Mededelingen 3.

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2012 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 9 mei 2012 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vastned Retail N.V.

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vastned Retail N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vastned Retail N.V. I II Uitnodiging voor een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op maandag 24 november 2014 om 11.30 uur

Nadere informatie

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0)

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0) Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op donderdag 23 mei 2013 om 14:00 uur in het Oseven Vergadercentrum in de Passenger

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

Invitation (including explanatory notes) to attend the Annual General Shareholders meeting 2015

Invitation (including explanatory notes) to attend the Annual General Shareholders meeting 2015 Invitation (including explanatory notes) to attend the Annual General Shareholders meeting 2015 NedSense enterprises n.v. ("NedSense") invites her Shareholders for the Annual General Shareholders Meeting,

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op donderdag 12 mei 2016 om 10:00 uur in Novotel

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 7 DECEMBER 2016

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 7 DECEMBER 2016 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 7 DECEMBER 2016 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING ORDINA N.V. Datum vergadering : 7 december 2016 Aanvang : 14:30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Op donderdag 1 mei 2014, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

Nadere informatie

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013 NedSense enterprises n.v. AVA 11 juni 2013 a) Bespreking van het jaarverslag b) Bespreking en vaststelling van de jaarrekening per 31 december 2012 (ter c) Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

THROMBOGENICS. (de Vennootschap ) VOLMACHT

THROMBOGENICS. (de Vennootschap ) VOLMACHT THROMBOGENICS NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DIE EEN OPENBAAR BEROEP OP HET SPAARWEZEN DOET te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1 RPR Leuven 0881.620.924 (de Vennootschap ) VOLMACHT De aandeelhouder die zich wenst

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Annual General Meeting of Shareholders of USG People N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Annual General Meeting of Shareholders of USG People N.V. agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Annual General Meeting of Shareholders of USG People N.V. Te houden op: Datum: Donderdag 26 mei 2011 Tijd: 14.00 uur Locatie: USG People

Nadere informatie

1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT Express N.V.

1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT Express N.V. AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TNT EXPRESS N.V. Donderdag 18 september 2014, 10:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, 2132 LS Hoofddorp, Nederland 1 Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur Uitnodiging tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering De Buitengewone Algemene Vergadering van Ballast Nedam N.V. zal worden gehouden op 30 oktober 2015, aanvang 14.00 uur op het hoofdkantoor

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. AGENDA. Pagina 1 van 5

HEIJMANS N.V. AGENDA. Pagina 1 van 5 HEIJMANS N.V. AGENDA Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden op woensdag 15 april 2015 om 14.00 uur in De Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, 5211 VD s-hertogenbosch.

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 3 mei 2011 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv Agenda 2009 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv te houden op 22 april 2009 aanvang 14.30 uur plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost 2 csm agenda

Nadere informatie

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang uur, in het Auditorium

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang uur, in het Auditorium 1 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang 14.00 uur, in het Auditorium van de vanlanschottoren, Leonardo da Vinciplein 60 te

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

3. Samenstelling van de raad van bestuur Voorstel tot herbenoeming van de heer P-J. Sivignon als lid van de raad van bestuur van de vennootschap

3. Samenstelling van de raad van bestuur Voorstel tot herbenoeming van de heer P-J. Sivignon als lid van de raad van bestuur van de vennootschap Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op vrijdag 7 maart 009, aanvangende om.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015. Agenda 2015 - Heijmans

Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015. Agenda 2015 - Heijmans Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015 Agenda 2015 - Heijmans 1 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V. I UITNODIGING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN VASTNED RETAIL N.V. OP 15 MEI 2014 OM 13.00 UUR (CET) IN HET ROSARIUM,

Nadere informatie

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt)

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt) OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1. 9 februari 2015

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1. 9 februari 2015 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1 9 februari 2015 De Buitengewone Algemene Vergadering ("BAVA") van Nutreco N.V. ( Nutreco ) zal worden gehouden op maandag 9 februari 2015 om 14.30 in

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Agenda voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders op vrijdag 1 mei 2015 1. Opening van de algemene vergadering van aandeelhouders (de Vergadering ) 2.

Nadere informatie

Agenda. 1 Opening. 2 Jaarverslag 2007. 3 Jaarrekening 2007 en dividend

Agenda. 1 Opening. 2 Jaarverslag 2007. 3 Jaarrekening 2007 en dividend Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot nv, te houden op donderdag 8 mei 2008, aanvang 14.00 uur, in het Auditorium van de vanlanschottoren, Leonardo Da Vinciplein

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

VOLMACHT STANDARD PROXY FORM. Jaarlijkse algemene vergadering van 15 mei 2012 te Antwerpen Ordinary general meeting of 15 May 2012 in Antwerp

VOLMACHT STANDARD PROXY FORM. Jaarlijkse algemene vergadering van 15 mei 2012 te Antwerpen Ordinary general meeting of 15 May 2012 in Antwerp VOLMACHT STANDARD PROXY FORM Jaarlijkse algemene vergadering van 15 mei 2012 te Antwerpen Ordinary general meeting of 15 May 2012 in Antwerp De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen zal

Nadere informatie

it would be too restrictive to limit the notion to an "inner circle" in which the individual may live his own personal life as he chooses and to exclude therefrom entirely the outside world not encompassed

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts Industries N.V.

Nadere informatie

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen AGENDA voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Vopak N.V. te houden op donderdag 27 augustus 2009 Westerlaan 10, Rotterdam aanvang: 15.00 uur 1. Opening 2. a. Voorstel

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMC Group N.V. ( TMC ), te houden op woensdag 21 april 2010 om 10.00 uur te Hotel Novotel

Nadere informatie

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015 Resultaten Derde Kwartaal 2015 27 oktober 2015 Kernpunten derde kwartaal 2015 2 Groeiend aantal klanten 3 Stijgende klanttevredenheid Bron: TNS NIPO. Consumenten Thuis (alle merken), Consumenten Mobiel

Nadere informatie

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen CORPORATE Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo 1. Opening

Nadere informatie

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX CORPORATE EVENT NOTICE: Toewijzing van aandelen REED ELSEVIER N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150610_04040_EUR DATUM: 10/06/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM - Change of Issuer name and trading

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT te Apeldoorn VERGADERSTUKKEN De toelichting

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda De jaarstukken over

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen*. 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

Agenda en toelichting. jaarlijkse algemene vergadering. van aandeelhouders van 24 april 2013

Agenda en toelichting. jaarlijkse algemene vergadering. van aandeelhouders van 24 april 2013 012 Agenda en toelichting jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 24 april 2013 Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op woensdag 24 april 2013 om 15.00

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 6 mei 2013 Tijd 14.30 uur Plaats Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2013 Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Euronext informs the members that the timetable of the corporate event will be as follows:

Euronext informs the members that the timetable of the corporate event will be as follows: CORPORATE EVENT NOTICE: Capital Repayment and Reverse Stock Split KONINKLIJKE AHOLD N.V. LOCATIE: Amsterdam NOTICE: AMS_20140317_01333_EUR DATUM: 17/03/2014 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM Euronext informs the

Nadere informatie

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1 16 december 2013 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Maandag 16 december 2013 AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T. Palmer Capital Fondsenbeheer B.V. publiceert oproep en agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders aandelenfondsen

P E R S B E R I C H T. Palmer Capital Fondsenbeheer B.V. publiceert oproep en agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders aandelenfondsen P E R S B E R I C H T publiceert oproep en agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders aandelenfondsen De aandeelhouders en andere vergadergerechtigden, personen met certificaathouderrechten daaronder

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Extraordinary General Meeting of Shareholders of USG People N.V.

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Extraordinary General Meeting of Shareholders of USG People N.V. agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Extraordinary General Meeting of Shareholders of USG People N.V. Te houden op: Datum: Maandag 20 december 2010 Tijd: 14.00

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Annual General Meeting of Shareholders of USG People N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Annual General Meeting of Shareholders of USG People N.V. agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Annual General Meeting of Shareholders of USG People N.V. Te houden op: Datum: 12 mei 2016 Tijd: 14.00 uur Locatie: USG People N.V., P.J.

Nadere informatie

Agenda 2015. 8. Bevoegdheid Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen. 1. Opening

Agenda 2015. 8. Bevoegdheid Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen. 1. Opening AGENDA 2015 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN CORBION NV DATUM 22 mei 2015 TIJD 10.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 2 CORBION AGENDA 2015

Nadere informatie

N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij Royal Dutch Petroleum Company

N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij Royal Dutch Petroleum Company N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij Royal Dutch Petroleum Company s-gravenhage, 15 november 2005 Postbus 162 2501 AN s-gravenhage Tel: 070-377 4540 Buitengewone Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Oproeping Algemene Vergadering 30 april 2015

Oproeping Algemene Vergadering 30 april 2015 Oproeping Algemene Vergadering 30 april 2015 2 BinckBank N.V. Oproeping tot de jaarlijkse Algemene Vergadering ( de Vergadering ) van BinckBank N.V. ( BinckBank ), gevestigd te Amsterdam, te houden op

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Boskalis Westminster N.V., te houden op woensdag 12 mei 2010, aanvang om 14.30 uur, ten kantore

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Annual General Meeting of Shareholders of USG People N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Annual General Meeting of Shareholders of USG People N.V. agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Annual General Meeting of Shareholders of USG People N.V. Te houden op: Datum: Donderdag 10 mei 2012 Tijd: 14.00 uur Locatie: USG People

Nadere informatie

7 Benoeming van de externe accountant belast met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2016 (ter stemming)

7 Benoeming van de externe accountant belast met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2016 (ter stemming) De jaarlijkse Algemene Vergadering van Fugro N.V. wordt gehouden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Crowne Plaza Den Haag Promenade hotel in Den Haag Agenda 1 Opening en mededelingen 2 Verslag

Nadere informatie

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van VastNed Retail op dinsdag 7 april 2009 om

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

5 Dividend a. Reserverings- en dividendbeleid (ter bespreking) b. Vaststelling van dividend (ter stemming)

5 Dividend a. Reserverings- en dividendbeleid (ter bespreking) b. Vaststelling van dividend (ter stemming) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van BE Semiconductor Industries N.V te houden op woensdag 25 april 2012 om 14:00 uur op het hoofdkantoor van BE Semiconductor Industries

Nadere informatie

(Naam en adres / Name and address) (Aantal aandelen / Number of shares)

(Naam en adres / Name and address) (Aantal aandelen / Number of shares) Volmacht (enkel te gebruiken door Aandeelhouders) Proxy (to be used by Shareholders only) De ondergetekende: The undersigned: (Naam en adres / Name and address) hierin optredend als lastgever, eigenaar

Nadere informatie

VOLMACHT POWER OF ATTORNEY

VOLMACHT POWER OF ATTORNEY 1 VOLMACHT POWER OF ATTORNEY Ondergetekende / The undersigned : Voor natuurlijke personen: naam, voornaam, adres en rijksregisternummer - Voor rechtspersonen: maatschappelijke naam, rechtsvorm, en maatschappelijke

Nadere informatie

Reed Elsevier NV. Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2009

Reed Elsevier NV. Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2009 Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2009 Donderdag 3 september 2009 om 11.00 uur Tjalling C. Koopmans zaal ten kantore van de vennootschap Radarweg 29, 1043 NX

Nadere informatie

Agenda. Aandeelhouders. Jaarlijkse Algemene Vergadering van. van PostNL N.V.

Agenda. Aandeelhouders. Jaarlijkse Algemene Vergadering van. van PostNL N.V. Agenda te houden op dinsdag 24 april 2012 om 14.00 uur, in Hotel NH Den Haag, Prinses Margrietplantsoen 100, 2595 BR s-gravenhage Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van PostNL N.V. Geachte

Nadere informatie

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de Vergadering ) van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de Vennootschap

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CORIO N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CORIO N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CORIO N.V. Vrijdag 23 april 2010 om 15:30 uur in het Spoorwegmuseum, Maliebaanstation te Utrecht OPROEP EN AGENDA 1. Opening en mededelingen 2. Verslag van de Raad

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening. 2. Verslag van de directie over het boekjaar 2014 en het gevoerde beleid (zie toelichting) (bespreking).

Agenda. 1. Opening. 2. Verslag van de directie over het boekjaar 2014 en het gevoerde beleid (zie toelichting) (bespreking). AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 2 april 2015, s morgens om 11.00 uur in het NHOW Hotel

Nadere informatie

De Autoriteit Financiële Markten, Gelet op artikel 1:28, derde lid, Wet op het financieel toezicht;

De Autoriteit Financiële Markten, Gelet op artikel 1:28, derde lid, Wet op het financieel toezicht; Tijdelijke Regeling Inzake Melding van Short Posities Gelet op artikel 1:28, derde lid, Wet op het financieel toezicht; Besluit: Definities Artikel 1 1. In deze regeling wordt, in afwijking van artikel

Nadere informatie

NN Group Jaarlijkse Algemene Vergadering 2015

NN Group Jaarlijkse Algemene Vergadering 2015 NN Group Jaarlijkse Algemene Vergadering 2015 Geachte aandeelhouder, Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse algemene vergadering van NN Group N.V. (de Vennootschap ). De vergadering

Nadere informatie

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 8 mei 2007 om 15.00 uur in het hoofdkantoor van Randstad, Diemermere

Nadere informatie

AVA 2014 - Toelichting op de agenda

AVA 2014 - Toelichting op de agenda Toelichting op de Agenda voor de Jaarvergadering van Koninklijke DSM N.V. te houden op woensdag 7 mei 2014 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2013 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2012 Algemene vergadering

Algemene vergadering van aandeelhouders 2012 Algemene vergadering Algemene vergadering van aandeelhouders 2012 Agenda voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders op 15 mei 2012 1. Opening van de vergadering 2. Mededelingen 3. Notulen Algemene vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS PAPENDRECHT 13 MEI 2014

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS PAPENDRECHT 13 MEI 2014 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS PAPENDRECHT 13 MEI 2014 1 AGENDA 1 Opening 2 AGENDA 2 Discussion of the Annual Report of the Board of Management relating to the Company s affairs and management

Nadere informatie

FREE TRANSLATION NYRSTAR NV

FREE TRANSLATION NYRSTAR NV FREE TRANSLATION NYRSTAR NV Statutory auditor s Report to the extraordinary general meeting of shareholders of the company NYRSTAR NV on the proposal to approve the physically-settled conversion right

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

THROMBOGENICS Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet Gaston Geenslaan 1 3001 Heverlee. 0881.620.

THROMBOGENICS Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet Gaston Geenslaan 1 3001 Heverlee. 0881.620. THROMBOGENICS Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet Gaston Geenslaan 1 3001 Heverlee 0881.620.924 RPR Leuven VOLMACHT De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen

Nadere informatie