Oproeping tot bijwoning van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oproeping tot bijwoning van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv"

Transcriptie

1 Randstad Holding nv Oproeping tot bijwoning van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv te houden op donderdag 3 april 2014 om uur op het hoofdkantoor van Randstad, Diemermere 25, 1112 TC Diemen Agenda 1. Opening 2. a. Verslag van de Raad van Bestuur en preadvies van de Raad van Commissarissen over het boekjaar b. Toepassing van het remuneratiebeleid over het boekjaar c. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar d. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid 2. e. Voorstel tot vaststelling van het dividend over het boekjaar a. Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het bestuur 3. b. Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het toezicht op het bestuur 4. Voorstel tot benoeming van de heer Heutink tot lid van de Raad van Bestuur 5. a. Voorstel tot herbenoeming van mevrouw Kampouri Monnas tot lid van de Raad van Commissarissen 5. b. Voorstel tot benoeming van de heer Dorjee tot lid van de Raad van Commissarissen 6. a. Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen 6. b. Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij de uitgifte van aandelen 6. c. Voorstel tot verlening van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot inkoop van gewone aandelen 7. Voorstel tot benoeming van Deloitte tot externe accountant voor het boekjaar Rondvraag 9. Sluiting De volledige agenda met toelichting en een exemplaar van het jaarverslag en de jaarrekening 2013 zijn beschikbaar ten kantore van de vennootschap en via de website Tevens zijn afschriften daarvan kosteloos verkrijgbaar aldaar en via ABN AMRO Bank N.V. ( ABN AMRO ) per telefoon: of Registratiedatum Voor deze vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden degenen die (i) op 6 maart 2014 na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de Registratiedatum ) zijn ingeschreven in een van de volgende registers en (ii) zijn aangemeld. Aandeelhouders Voor aandeelhouders zijn als (deel)registers aangewezen de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer (de Intermediair ), waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen. Aandeelhouders die aan deze vergadering wensen deel te nemen kunnen zich vanaf 6 maart 2014 tot en met uiterlijk 1 april 2014 (voor uur) schriftelijk aanmelden bij de Intermediair waar hun aandelen in administratie zijn. De Intermediairs dienen uiterlijk op 1 april 2014 (voor uur) via aan ABN AMRO een elektronische verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt. ABN AMRO zal aan deze houders via de Intermediair een toegangsbewijs zenden. Aandeelhouders die zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen dienen onverminderd het hiervoor vermelde vereiste van aanmelding - hun volmacht op uiterlijk 1 april 2014 (voor uur) schriftelijk aan te melden bij ABN AMRO of de Raad van Bestuur van Randstad Holding nv, Postbus 12600, 1100 AP Amsterdam of per fax: of per Houders van aandelen op naam Houders van aandelen op naam (of hun gemachtigden) die de algemene vergadering wensen bij te wonen dienen zich uiterlijk op 1 april 2014 aan te melden bij de Raad van Bestuur van Randstad Holding nv, via SGG Financial Services B.V., Claude Debussylaan 24, 1082 MD Amsterdam of per fax: of per Steminstructie onafhankelijke derde Aandeelhouders die de vergadering niet kunnen bijwonen, kunnen eveneens, onverminderd het hiervoor bepaalde omtrent aanmelding, een steminstructie verlenen aan een onafhankelijke derde partij: SGG Financial Services B.V., Claude Debussylaan 24, 1082 MD Amsterdam. Een steminstructie kan tot uiterlijk 1 april 2014 elektronisch worden verleend via Indien een aandeelhouder niet in de gelegenheid is elektronisch een steminstructie te verlenen, kan een steminstructie ook schriftelijk worden verleend. Hiertoe dient gebruik gemaakt te worden van het formulier dat kosteloos bij SGG Financial Services B.V. verkrijgbaar is en aldaar uiterlijk 1 april 2014 ingevuld geretourneerd dient te zijn (per post, per of per fax ). Schriftelijke vragen en informatie Vanaf heden tot uiterlijk 1 april 2014 kunnen aandeelhouders schriftelijk vragen stellen over de agendapunten. Deze vragen worden, eventueel gebundeld, tijdens de vergadering behandeld en besproken. Voor deze vragen en algemene informatie kunt u zich wenden tot de secretaris van de vennootschap, Jelle Miedema, per telefoon: of Webcast De vergadering zal live en integraal worden uitgezonden via de corporate website De Raad van Bestuur Diemen, 20 februari 2014

2 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv Donderdag 3 april 2014 om uur Hoofdkantoor Randstad Diemermere TC Diemen Agendapunten 1, 2a, 2b, 2d, 8 en 9 zijn slechts ter discussie en niet ter stemming. 1. Opening Verslag a. Verslag van de Raad van Bestuur en preadvies van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2013 discussiepunt 2. b. Toepassing van het remuneratiebeleid over het boekjaar 2013 discussiepunt 2. c. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2013 stempunt 2. d. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid discussiepunt 2. e. Voorstel tot vaststelling van het dividend over het boekjaar 2013 stempunt Decharge 3. a. Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het bestuur stempunt 3. b. Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het toezicht op het bestuur stempunt Samenstelling Raad van Bestuur 4. Voorstel tot benoeming van de heer Heutink tot lid van de Raad van Bestuur stempunt Samenstelling Raad van Commissarissen 5. a. Voorstel tot herbenoeming van de mevrouw Kampouri Monnas tot lid van de Raad van Commissarissen stempunt 5. b. Voorstel tot benoeming van de heer Dorjee tot lid van de Raad van Commissarissen stempunt Aandelen 6. a. Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen 6. b. Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen 6. c. Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot inkoop gewone aandelen stempunt stempunt stempunt Overige vennootschappelijke zaken 7. Voorstel tot benoeming van Deloitte tot externe accountant voor het boekjaar 2015 stempunt 8. Rondvraag 9. Sluiting

3 toelichting bij de agenda 2. b. Toepassing van het remuneratiebeleid over het boekjaar 2013 Conform recent aangenomen Nederlandse wetgeving, wordt de toepassing van het remuneratiebeleid over het boekjaar 2013 besproken in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Verwezen wordt naar het remuneratierapport 2013 op de corporate website, waarvan een samenvatting is opgenomen in het jaarverslag 2013 op pagina s c. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over 2013 Voorgesteld wordt om de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013 vast te stellen. 2. d. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid Conform de Nederlandse Corporate Governance Code wordt het reserverings- en dividendbeleid als apart agendapunt behandeld en verantwoord. Met ingang van het boekjaar 2013, beoogt het dividendbeleid een flexibele uitbetaling van 40% tot 50% van de voor houders van gewone aandelen beschikbare nettowinst gecorrigeerd voor afschrijving van acquisitie-gerelateerde immateriële activa, goodwill, integratiekosten en eenmalige posten. Randstad streeft naar een uitbetaling van 40% tenzij de financiële positie een hogere uitbetaling toelaat. Aandeelhouders hebben de keuze tussen dividend in aandelen of in contanten. 2. e. Voorstel tot vaststelling van het dividend over het boekjaar 2013 De dividendbetaling op de preferente aandelen B en C bedraagt in totaal 12,1 miljoen. Conform ons dividendbeleid, zoals hierboven toegelicht, wordt voorgesteld om een dividend te betalen op de gewone aandelen van 0,95 per gewoon aandeel op basis van een uitkeringspercentage van 45%. Randstad biedt aandeelhouders een keuze tussen dividend in aandelen of in contanten. De waarde van het dividend in aandelen wordt ten laste gebracht van de belastingvrije uitkeerbare agioreserve en zal nagenoeg dezelfde waarde hebben als het dividend in contanten en zal niet vallen onder de Nederlandse dividendbelasting. De ex-dividend datum is 7 april Het aantal dividendgerechtigde aandelen wordt vastgesteld op 9 april 2014 (de registratiedatum). De keuzetermijn voor aandeelhouders gaat in op 10 april 2014 en eindigt op 25 april Op 28 april 2014 wordt de omwisselverhouding van het keuzedividend vastgesteld op grond van de naar volume gewogen gemiddelde koers van het aandeel Randstad gedurende de periode van 21 april 2014 tot en met 25 april De uitbetaling van het dividend in contanten en de levering van aandelen vindt plaats op 2 mei Aandeelhouders ontvangen een dividend in contanten tenzij zij kiezen voor een dividend in aandelen. 3. a. Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het bestuur Ingevolge artikel 27 lid 7 van de statuten van de Vennootschap wordt voorgesteld om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde bestuur, voor zover van dit bestuur blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is verstrekt. 3. b. Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het toezicht op het bestuur Ingevolge artikel 27 lid 7 van de statuten van de Vennootschap wordt voorgesteld om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het toezicht op het gevoerde bestuur, voor zover van dit toezicht blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is verstrekt. 4. Voorstel tot benoeming van de heer Heutink tot lid van de Raad van Bestuur De heer Heutink is geboren op 21 maart 1962 in Almelo en heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij is afgestudeerd in geschiedenis aan de Universiteit van Groningen. Hij trad in 1991 in dienst van Randstad als intercedent. Verschillende management posities volgden tot hij in 2004 werd benoemd tot algemeen directeur van Randstad Polen. Nadat hij in 2007 naar Nederland was teruggekeerd, werd hij achtereenvolgens directeur operaties en in 2009 algemeen directeur van Randstad Nederland. Hij bezit 116 gewone 2

4 aandelen Randstad Holding nv. Gezien zijn succesvolle carrière binnen Randstad, stelt de Raad van Commissarissen voor de heer Heutink te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur voor een eerste periode van vier jaar. Bij benoeming zijn de belangrijkste elementen uit zijn executive overeenkomst in lijn met het remuneratiebeleid voor de leden van de Raad van Bestuur (zoals toegelicht in het jaarverslag op pagina s ) en de Nederlandse corporate governance code: (i) een jaarlijks basissalaris van EUR ,--, (ii) een jaarlijkse bonusregeling tot een maximum van 100% van het jaarlijkse basissalaris, (iii) een jaarlijkse toekenning van prestatieaandelen, waarvan de on target waarde bij toekenning gelijk is aan 100% van het jaarlijkse basissalaris, (iv) een jaarlijkse bijdrage voor pensioen gelijk aan 27% van het jaarlijkse basissalaris en (v) een ontslagvergoeding van maximaal één jaarlijks basissalaris in aanvulling op de opzegtermijn. 5. a. Voorstel tot herbenoeming van mevrouw Kampouri Monnas tot lid van de Raad van Commissarissen Per het einde van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders, treedt mevrouw Giovanna Kampouri Monnas af als lid van de Raad van Commissarissen aangezien haar tweede termijn van vier jaar verstreken is. Zij stelt zich beschikbaar voor herbenoeming. Mevrouw Kampouri Monnas is geboren op 18 mei 1955 in Alexandrië en heeft de Griekse nationaliteit. In 2006 werd zij voor de eerste keer benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Zij is tevens lid van de Remuneratie- en Nominatiecommissie en bezit geen aandelen in de Vennootschap. Mevrouw Kampouri Monnas is onafhankelijk consultant en was voorheen president van de internationale divisie en lid van het executive comité van Joh. Benckiser GmbH. Zij is non executive director van Puig S.L. and Aptar Group Inc. Zij is tevens lid van de International Academy of Management. Mevrouw Kampouri Monnas heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan de Raad van Commissarissen en de Remuneratie- en Nominatiecommissie. Conform het profiel en de statuten, stelt de Raad van Commissarissen voor haar te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een laatste termijn van vier jaar. 5. b. Voorstel tot benoeming van de heer Dorjee tot lid van de Raad van Commissarissen De heer Frank Dorjee is geboren op 2 augustus 1960 in Gelong (Australië) en heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij studeerde bedrijfseconomie, fiscale economie en fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam en is registeraccountant. Van maart 2011 tot januari 2014, was de heer Dorjee Chief Strategy Officer en lid van de raad van bestuur van Prysmian Spa. Tot de overname door Prysmian Spa, was hij CEO en voorzitter van de raad van bestuur van Draka Holding NV van en CFO van 2004 tot Van 2000 tot 2004 was hij CFO van Van der Moolen Holding NV. Hij begon zijn loopbaan bij KPMG Accountants alwaar hij in 1995 tot partner werd benoemd. De heer Dorjee bezit geen aandelen in de Vennootschap. Conform het profiel en de statuten en rekening houdend met zijn uitgebreide financiële en executive management ervaring, stelt de Raad van Commissarissen voor de heer Dorjee te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een eerste termijn van vier jaar. Na zijn benoeming wordt hij voorzitter van de Audit Commissie. 6. a. Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen Voorgesteld wordt om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur de bevoegdheid te verlenen tot uitgifte van aandelen, waaronder mede begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. Deze bevoegdheid wordt verleend voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf de datum van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders, d.w.z. tot en met 3 oktober De uitgifte van aandelen is ten behoeve van optie- en aandelen voor senior management en de Raad van Bestuur. De werkelijke toekenning van prestatieaandelen en -opties zal in beginsel niet meer zijn dan 1% van het geplaatst kapitaal van de Vennootschap. De uitgifte ten behoeve van onvoorwaardelijk geworden aandelen en uitoefenbare opties kan in een bepaald jaar echter meer zijn dan 1%, mede afhankelijk van het realiseren van de gerelateerde prestatiecriteria 3

5 en de koers van het aandeel. Derhalve betreft de jaarlijkse maximale bevoegdheid 3% van het geplaatst kapitaal. Deze bevoegdheid omvat tevens eventuele uitgiftes van een beperkte hoeveelheid (certificaten van) preferente aandelen B en C teneinde tegemoet te komen aan de afspraak met houders van (certificaten van) preferente aandelen B en C inzake antiverwatering van hun kapitaalbelang in de Vennootschap. 6. b. Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen Voorgesteld wordt om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur de bevoegdheid te verlenen tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen. Deze bevoegdheid wordt verleend voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf de datum van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders, d.w.z. tot en met 3 oktober 2015, en wordt tevens beperkt tot een jaarlijks maximum van 3% van het geplaatst kapitaal van de Vennootschap. 6. c. Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot inkoop gewone aandelen Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur de bevoegdheid te verlenen tot inkoop van gewone aandelen tot een maximum 10% van het geplaatst kapitaal in de vorm van gewone aandelen. Deze gewone aandelen kunnen worden ingekocht voor een prijs tussen de nominale waarde en 110% van de koers van het aandeel. Deze bevoegdheid geldt voor een periode van 18 maanden te rekenen vanaf de datum van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders, d.w.z. tot en met 3 oktober 2015, en is ten behoeve van de prestatieaandelenplannen voor het senior management en de Raad van Bestuur en ten behoeve van de dividendbetaling in aandelen. 7. Voorstel tot benoeming van Deloitte tot externe accountant voor het boekjaar 2015 Ingevolge artikel 393, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, geeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een accountant. Op 28 maart 2013, heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan PricewaterhouseCoopers in Nederland de opdracht gegeven tot controle van de jaarrekening voor het boekjaar Conform nieuwe Nederlandse wetgeving inzake de verplichte rotatie van accountant, heeft de Audit Commissie het voorstel van de Raad van Bestuur goedgekeurd om vanaf het boekjaar 2015 de externe accountant te roteren. Op basis van een zorgvuldig proces van aanbesteding, is Deloitte gekozen uit een short list van drie accountancy firma s omdat Deloitte het best beoordeeld werd op vrijwel alle relevante criteria, haar corporate team erg sterk en zeer ervaren is en de honoraria de laagste zijn. De Raad van Bestuur, hierin gesteund door de Raad van Commissarissen en diens Audit Commissie, stelt daarom voor om Deloitte in Nederland de opdracht te geven tot controle van de jaarrekening voor het komende boekjaar 2015.

6 Aandelenkoopregeling / Share Purchase Plan (SPP) Aanmeldingsformulier Algemene Vergadering van Aandeelhouders Randstad Holding nv 3 april 2014, vanaf 15 uur Ten kantore van Randstad, Diemermere 25 te Diemen Persoonlijke gegevens Naam Adres Postcode & woonplaats Geboortedatum Personeelsnummer Telefoonnummer Aanmelding Ik wens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv bij te wonen. Ik beschik over. aandelen Randstad Holding nv. Getekend te: Handtekening Datum Stuur het formulier naar de secretaris van de vennootschap: Jelle Miedema Fax: + 31 (0) Post: Postbus 12600, 1100 AP Amsterdam Zuidoost

7 Randstad Holding nv Notice convening the Annual General Meeting of Shareholders of Randstad Holding nv to be held on Thursday April 3, 2014 at 3.00pm CET at the head office of Randstad, Diemermere 25, 1112 TC Diemen, the Netherlands Agenda 1. Opening 2.a. Report of the Executive Board and preceding advice of the Supervisory Board for the financial year b. Application of the remuneration policy in c. Proposal to adopt the financial statements d. Explanation of the policy on reserves and dividends 2.e. Proposal to determine the dividend over the financial year a. Discharge of liability of the members of the Executive Board for the management 3.b. Discharge of liability of the members of the Supervisory Board for the supervision of the management 4. Proposal to appoint Mr Heutink as member of the Executive Board 5.a. Proposal to reappoint Ms Kampouri Monnas as member of the Supervisory Board 5.b. Proposal to appoint Mr Dorjee as member of the Supervisory Board 6.a. Proposal to extend the authority of the Executive Board to issue shares 6.b. Proposal to extend the authority of the Executive Board to restrict or exclude the pre-emptive right to any issue of shares 6.c. Proposal to extend the authority of the Executive Board to repurchase ordinary shares 7. Proposal to appoint Deloitte as external auditor for the financial year Any other business 9. Closing The full agenda with explanatory notes and a copy of the annual report & accounts 2013 are available at the offices of the company and can be accessed via the website Copies of these can also be obtained there free of charge, and via ABN AMRO Bank N.V. ( ABN AMRO ) by telephone: +31 (0) or by Registration date For this meeting those who (i) on March 6, 2014 after processing of all entries and deletions, are registered as at this date (the Registration Date ) in one of the registers below; and (ii) have submitted their application to attend, will be considered as having the right to vote and to attend the meeting. Shareholders In respect of shareholders the records of the intermediaries as defined in the Securities Giro Act ( Intermediaries ) showing those entitled to these shares as at the Registration Date have been designated as (sub)registers. Shareholders who wish to attend this meeting may apply in writing from March 6, 2014 up to and including April 1, 2014 (before noon) at the latest to the Intermediaries at which their shares are administered. Not later than April 1, 2014 (before noon) the Intermediaries are to provide ABN AMRO Bank N.V. ( ABN AMRO ) via with an electronic statement that includes the number of shares held on the Registration Date by the holder concerned and which have been applied for registration. ABN AMRO will send these holders an admission ticket via the relevant Intermediary. Shareholders who wish to be represented at the meeting must without prejudice to the above application requirement send their proxy in writing not later than April 1, 2014 (before noon) to ABN AMRO or to the Executive Board of Randstad Holding nv, PO Box 12600, 1100 AP Amsterdam or by fax: +31 (0) or by Holders of registered shares Holders of registered shares (or their authorised representatives) who wish to attend the general meeting must apply to the Executive Board of Randstad Holding nv via SGG Financial Services B.V., Claude Debussylaan 24, 1082 MD Amsterdam or by fax: +31(0) or not later than April 1, Voting instructions independent third party Shareholders who are unable to attend the meeting may also, without prejudice to the above with regard to application, give their voting instructions to an independent third party: SGG Financial Services B.V., Claude Debussylaan 24, 1082 MD Amsterdam. A (electronic) voting instruction may also be given via until April 1, 2014 at the latest. If a shareholder is unable to give his voting instructions electronically, these may also be given in writing. For this the form available free of charge from SGG is to be used. The form must be completed and received by SGG on April 1, 2014 at the latest (by mail, by or by fax +31 (0) ). Written questions and information From today until April 1, 2014 at the latest shareholders may submit written questions about the items on the agenda. These questions will, possibly combined, be dealt with and discussed at the meeting. For these questions and for general information please refer to the company secretary, Jelle Miedema, by telephone: +31 (0) or by Webcast There will be a live broadcast of the integral meeting via the corporate website Executive Board Diemen, February 20, 2014

8 Annual General Meeting of Shareholders of Randstad Holding nv Thursday April 3, 2014 at 3:00pm Head office Randstad Diemermere 25, 1112 TC Diemen The Netherlands Agenda items 1, 2a, 2c, 8 and 9 are solely for discussion and will not be put to a vote. 1. Opening Review a. Report of the Executive Board and preceding advice of the Supervisory Board for the financial year 2013 discussion item 2. b. Application of the remuneration policy in 2013 discussion item 2. c. Proposal to adopt the financial statements 2013 voting item 2. d. Explanation of the policy on reserves and dividends discussion item 2. e. Proposal to determine the dividend over the financial year 2013 voting item Discharge of liability 3. a. Discharge of liability of the members of the Executive Board for the management voting item 3. b. Discharge of liability of the members of the Supervisory Board for the supervision of the management voting item Composition Executive Board 4. Proposal to appoint Mr Heutink as member of the Executive Board voting item Composition Supervisory Board 5. a. Proposal to reappoint Ms Kampouri Monnas as member of the Supervisory Board voting item 5. b. Proposal to appoint Mr Dorjee as member of the Supervisory Board voting item Shares 6. a. Proposal to extend the authority of the Executive Board to issue shares voting item 6. b. Proposal to extend the authority of the Executive Board to restrict or exclude the pre-emptive right to any issue of shares voting item 6. c. Proposal to extend the authority of the Executive Board to repurchase ordinary shares voting item Other corporate affairs 7. Proposal to appoint Deloitte as external auditor for the financial year 2015 voting item 8. Any other business 9. Closing

9 explanatory notes to the agenda 2. b. Application of the remuneration policy in 2013 In accordance with recently adopted Dutch legislation, the application of the remuneration policy in 2013 will be discussed during the Annual General Meeting of shareholders. Please refer to the 2013 remuneration report on our corporate website, a summary of which is included in the 2013 annual report on pages c. Proposal to adopt the financial statements 2013 It is proposed to adopt the financial statements for the financial year ending December 31, d. Explanation of the policy on reserves and dividends In accordance with the Dutch Corporate Governance Code, the policy on reserves and dividends will be dealt with and explained as a separate agenda item. As from the financial year 2013, Randstad s dividend policy is aimed at a flexible payout ratio of 40% to 50% of net profit adjusted for amortization and impairment of acquisitionrelated intangible assets and goodwill, integration costs and one-offs. Randstad aims at a payout of 40%, unless our financial position allows for a higher payout. Shareholders have a choice between receiving the dividend either in cash or in stock. 2. e. Proposal to determine the dividend over the financial year 2013 The dividend payment on the preference B and C shares amounts to 12.1 million. In line with the dividend policy applicable for 2013 as explained above, it is proposed to pay a dividend of 0.95 per ordinary share based on a payout of 45%. Randstad will offer shareholders a choice between receiving the dividend in cash or in stock. The value of the stock dividend, which will be charged to the tax-exempt distributable share premium reserve, will be approximately the same as the value of the cash dividend and will not be subject to Dutch dividend withholding tax. The ex-dividend date is April 7, The number of shares entitled to dividend will be determined on April 9, 2014 (record date). The election period for shareholders starts on April 10, 2014 and ends on April 25, On April 28, 2014 the stock dividend conversion ratio will be set on the basis of the volume weighted average price of the Randstad share during the period April 21, 2014 up to and including April 25, The payment of cash dividend and the delivery of shares take place on May 2, Shareholders will receive a cash dividend, unless they elect for a stock dividend. 3. a. Discharge of liability of the members of the Executive Board for the management In accordance with article 27, paragraph 7, of the Company s articles of association, it is proposed to release the members of the Executive Board from liability for the exercise of the management of the Company, insofar as the exercise of such management is reflected in the annual accounts or otherwise disclosed to the Annual General Meeting of shareholders prior to the adoption of the annual accounts. 3. b. Discharge of liability of the members of the Supervisory Board for the supervision of the management In accordance with article 27, paragraph 7, of the Company s articles of association, it is proposed to release the members of the Supervisory Board from liability for the exercise of the supervision of the management of the Company, insofar as the exercise of such supervision is reflected in the annual accounts or otherwise disclosed to the Annual General Meeting of shareholders prior to the adoption of the annual accounts. 4. Proposal to appoint Mr Heutink as member of the Executive Board Mr Chris Heutink was born on March 21, 1962 in Almelo and is a Dutch national. He obtained a master degree in history from the University of Groningen. He joined Randstad as a consultant in the Netherlands in Various management positions followed until 2004 when he was promoted to become managing director of Randstad Poland. After moving back to the Netherlands in 2007, he became director of operations and in 2009, he was appointed managing director of Randstad Netherlands. He holds 116 shares in the Company. Taking into account his successful career within Randstad, the Supervisory Board proposes to appoint Mr Heutink as member of the Executive 2

10 DRAFT strictly confidential Board for a first four-year term. Upon appointment, the key terms of his executive service agreement, which are in line with the remuneration policy of the Executive Board (as explained in the annual report on pages ) and the Dutch corporate governance code, are: (i) an annual base salary of EUR 590,965.--, (ii) an annual bonus arrangement up to a maximum of 100% of annual base salary, (iii) an annual grant of performance shares, with an at target value of 100% of annual base salary upon grant, (iv) an annual contribution for pension benefits of 27% of annual base salary and (v) a severance arrangement up to a maximum of one year s base salary in addition to the notice period. 5. a. Proposal to reappoint Ms Kampouri Monnas as member of the Supervisory Board Ms Giovanna Kampouri Monnas is due to step down from the Supervisory Board at the end of this Annual General Meeting of shareholders as her second four-year term expires. She is available for reappointment. Ms Kampouri Monnas was born on May 18, 1955 in Alexandria and she is a Greek national. She was first appointed to the Supervisory Board in She is a member of the Remuneration & Nomination Committee and holds no shares in the Company. She is an independent consultant and the former president of the international division and member of the executive committee of Joh. Benckiser GmbH. She is a non-executive director of Puig SL and Aptar Group Inc. She is also a member of the International Academy of Management. Ms Kampouri Monnas has made a valuable contribution to the Supervisory Board and its Remuneration and Nomination Committee. In accordance with its profile and by-laws, the Supervisory Board proposes to reappoint her as member of the Supervisory Board for a third and final four-year term. 5. b. Proposal to appoint Mr Dojee as member of the Supervisory Board Mr Frank Dorjee was born on August 2, 1960 in Geelong (Australia) and he is a Dutch national. He obtained master degrees in business economics, tax economics and tax law from the University of Amsterdam and is a certified public accountant. From March 2011 until January 2014, Mr Dorjee was Chief Strategic Officer and member of the board of directors of Prysmian Spa. Until its takeover by Prysmian Spa, Mr Dorjee was CEO and chairman of the executive board of Draka Holding N.V. from 2010 to 2011 and its CFO from 2004 until Between 2000 and 2004, he was CFO at Van der Moolen Holding N.V. He started his career at KPMG Accountants where he was appointed partner in Mr Dorjee holds no shares in the Company. In accordance with its profile and by-laws and taking Mr Dorjee s extensive financial and executive management experience into account, the Supervisory Board proposes to appoint him as member of the Supervisory Board for a first fouryear term. After his appointment, he will chair the Audit Committee. 6. a. Proposal to extend the authority of the Executive Board to issue shares It is proposed that, subject to the approval of the Supervisory Board, the Executive Board be the designated body authorized to issue shares and grant share subscription rights. This authorization will apply for a period of 18 months from the date of this Annual General Meeting of shareholders, i.e. until and including October 3, Share-issuance will be for the purposes of senior management and Executive Board stock option and share plans. The actual grant of performance shares will in principle not exceed 1% of the issued share capital. However, depending on the realization of related performance targets and the Company s actual share price, the number of shares to be issued in relation to vesting of the performance shares and options might in a certain year exceed the 1% limit. For this reason, the annual maximum authorization is 3% of the issued share capital of the Company. This maximum authority also encompasses any possible issuance of a limited number of (depositary receipts of) preference shares B and C to fulfill the anti-dilution agreement with the holders of (depositary receipts of) these preference shares B and C. 6. b. Proposal to extend the authority of the Executive Board to restrict or exclude the preemptive right to any issue of shares It is proposed that, subject to the approval of the Supervisory Board, the Executive Board will be the designated body authorized to restrict or exclude 3

11 the pre-emptive right to any issue of shares. This authorization will apply for a period of 18 months from the date of this annual General Meeting of Shareholders, i.e. until and including October 3, 2015, and will also be limited to an annual maximum of 3% of the issued share capital of the Company. 6. c. Proposal to extend the authority of the Executive Board to repurchase ordinary shares It is proposed to extend the authority of the Executive Board to repurchase ordinary shares up to a maximum of 10% of the issued share capital of ordinary shares. These ordinary shares may be acquired for a price between the nominal value and 110% of the stock market rate. This authorization will apply for a period of 18 months from the date of this Annual General Meeting of Shareholders, i.e. until and including October 3, 2015 and is for the purposes of the performance share plans of senior management and the Executive Board as well as the distribution of shares for the script dividend. In light of new Dutch legislation regarding the mandatory audit change, the Audit Committee approved the proposal of the Executive Board to change the external audit firm as from the financial year Based on a thorough tender process during the fourth quarter of 2013, Deloitte has been selected from a short list of three audit firms as Deloitte was rated highest on almost all selection criteria and particularly their corporate team was judged to be very strong and highly experienced, while their fees were the lowest. The Executive Board, with the support of the Supervisory Board and its Audit Committee, proposes to charge Deloitte in the Netherlands with the auditing of the annual accounts for the next reporting year Proposal to appoint Deloitte as external auditor for the financial year 2015 Pursuant to article 393, book 2 of the Dutch civil code, the General Meeting of shareholders charges an external auditor with the task of auditing the annual accounts. In its meeting held on March 28, 2013, the Annual General Meeting of shareholders charged PricewaterhouseCoopers in the Netherlands with the auditing of the accountants for the reporting year 2014.

12 Share Purchase Plan (SPP) Application form Annual General Meeting of shareholders April 3, 2014, starting at 15.00hrs At the offices of Randstad, Diemermere 25, Diemen, the Netherlands Personal information Name Address Postal code & city Date of birth Employee number Telephone number Application I wish to attend the Annual General Meeting of shareholders. I hold. shares Randstad Holding nv. Signed at: Signature Date Please send this form to the company secretary: Jelle Miedema Fax: + 31 (0) Post: P.O. Box 12600, 1100 AP Amsterdam, the Netherlands

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Annual General Meeting of Shareholders of USG People N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Annual General Meeting of Shareholders of USG People N.V. agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Annual General Meeting of Shareholders of USG People N.V. Te houden op: Datum: Donderdag 10 mei 2012 Tijd: 14.00 uur Locatie: USG People

Nadere informatie

Invitation (including explanatory notes) to attend the Annual General Shareholders meeting 2015

Invitation (including explanatory notes) to attend the Annual General Shareholders meeting 2015 Invitation (including explanatory notes) to attend the Annual General Shareholders meeting 2015 NedSense enterprises n.v. ("NedSense") invites her Shareholders for the Annual General Shareholders Meeting,

Nadere informatie

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv Donderdag 28 maart 2013 om 15.00 uur Hoofdkantoor Randstad Diemermere 25 1112 TC Diemen Agendapunten 1, 2a, 2c, 8 en 9 zijn slechts

Nadere informatie

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 Website: www.docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com Email: corporate@docdata.com

Nadere informatie

den haag, 12 mei 2011 agenda algemene vergadering van aandeelhouders 2011

den haag, 12 mei 2011 agenda algemene vergadering van aandeelhouders 2011 den haag, 12 mei 2011 agenda algemene vergadering van aandeelhouders 2011 12 mei 2011 AEGONplein 50 Den Haag leven pensioenen vermogensbeheer 2 / 20 Local knowledge. Global power. 3 / 20 Jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

8. Benoeming van de accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2014 en 2015 *

8. Benoeming van de accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2014 en 2015 * ASM International N.V. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op woensdag 21 mei 2014 om 14:00 CET uur in Hotel Almere, Veluwezoom 45, Almere,

Nadere informatie

26.03.2015 Agenda and Explanatory Notes of the Annual General Meeting of AMG Advanced Metallurgical Group N.V.

26.03.2015 Agenda and Explanatory Notes of the Annual General Meeting of AMG Advanced Metallurgical Group N.V. 26.03.2015 Agenda and Explanatory Notes of the Annual General Meeting of AMG Advanced Metallurgical Group N.V. Thursday May 7, 2015 at 13.00 CET World Trade Centre (WTC), Strawinskylaan 1, 1077XW Amsterdam,

Nadere informatie

4. Decharge van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid * 5. Decharge van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht *

4. Decharge van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid * 5. Decharge van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht * ASM International N.V. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V. te houden op donderdag 20 mei 2010 om 13.00 uur in de Heian zaal van Hotel Okura, Ferdinand

Nadere informatie

POSITION STATEMENT OF HITT N.V. regarding the recommended cash offer by. Saab AB. for all the issued and outstanding ordinary shares in the capital of

POSITION STATEMENT OF HITT N.V. regarding the recommended cash offer by. Saab AB. for all the issued and outstanding ordinary shares in the capital of POSITION STATEMENT OF HITT N.V. regarding the recommended cash offer by Saab AB for all the issued and outstanding ordinary shares in the capital of HITT N.V. This position Statement has been published

Nadere informatie

1 Opening. 1 Opening. 4 Appointment of the auditors. 4 Verlening opdracht aan de registeraccountant. 5 Appointment of members of the Supervisory Board

1 Opening. 1 Opening. 4 Appointment of the auditors. 4 Verlening opdracht aan de registeraccountant. 5 Appointment of members of the Supervisory Board Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Samas N.V., te houden op vrijdag 20 juni 2008 om 14.30 uur ten kantore van Samas N.V., Elzenkade 1 te Houten* Agenda of the Annual

Nadere informatie

BNP PARIBAS FUND II N.V.

BNP PARIBAS FUND II N.V. BNP PARIBAS FUND II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aandeelhouders en overige vergadergerechtigden van

Nadere informatie

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015 De jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V. (de Vennootschap ) zal worden gehouden op donderdag 26 maart 2015, aanvang 14.30 uur,

Nadere informatie

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010 Annual Report 2010 Jaarverslag 2010 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website:

Nadere informatie

a. 'Aandeelhouders': de houders van Aandelen A en de houders van Aandelen B, tenzij expliciet anders vermeld of blijkt uit de context;

a. 'Aandeelhouders': de houders van Aandelen A en de houders van Aandelen B, tenzij expliciet anders vermeld of blijkt uit de context; STATUTEN VAN UNIQURE B.V. met zetel te Naarden, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 21 juni 2012 voor mr. P.H.N. Quist, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

Feeding the Future. Jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V. 27 maart 2014

Feeding the Future. Jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V. 27 maart 2014 Feeding the Future Jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V. 27 maart 2014 Agenda Agenda De jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V. (de Vennootschap ) zal worden gehouden op donderdag 27

Nadere informatie

Openbaar bod. op alle uitstaande Effecten (zoals gedefinieerd in dit Biedingsbericht) in. N.V. Petroleum Maatschappij 'Moeara Enim'

Openbaar bod. op alle uitstaande Effecten (zoals gedefinieerd in dit Biedingsbericht) in. N.V. Petroleum Maatschappij 'Moeara Enim' Laatstedag van aanmelding 21 december 2001, 12.00uurNederlandse tijd Openbaar bod op alle uitstaande Effecten (zoals gedefinieerd in dit Biedingsbericht) in S Ln IV N.V. Petroleum Maatschappij 'Moeara

Nadere informatie

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474 206 Jaarverslag 2009 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com

Nadere informatie

VOLMACHT POWER OF ATTORNEY

VOLMACHT POWER OF ATTORNEY 1 VOLMACHT POWER OF ATTORNEY Ondergetekende (*) / The undersigned (*) : (*) Voor natuurlijke personen: naam, voornaam, adres en rijksregisternummer - Voor rechtspersonen: maatschappelijke naam, rechtsvorm,

Nadere informatie

rjc/lm/12-9-2007/2006.001967.01/versie F Anoniem

rjc/lm/12-9-2007/2006.001967.01/versie F Anoniem Verslag van hetgeen behandeld is in de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ABN AMRO Holding N.V. gehouden te Den Haag op 26 april 2007 AGENDA 1. Opening. pag. 1 2. Adoption of the minutes

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Annual Report 2002

Jaarverslag 2002. Annual Report 2002 Jaarverslag 2002 Annual Report 2002 Vijf jaar kerncijfers KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro s 2002 2001 2000 1999 1998 Aansprakelijk vermogen (Kapitaal, Reserves, Achtergestelde schulden en

Nadere informatie

DEMERGER PROPOSAL VOORSTEL TOT SPLITSING 17 SEPTEMBER 2015 FE INTERIM B.V. FE NEW N.V.

DEMERGER PROPOSAL VOORSTEL TOT SPLITSING 17 SEPTEMBER 2015 FE INTERIM B.V. FE NEW N.V. DEMERGER PROPOSAL VOORSTEL TOT SPLITSING 17 SEPTEMBER 2015 FE INTERIM B.V. & FE NEW N.V. demerger proposal voorstel tot splitsing DEMERGER PROPOSAL VOORSTEL TOT SPLITSING The boards of directors of: 1.

Nadere informatie

VOLMACHT STANDARD PROXY FORM. Jaarlijkse algemene vergadering van 19 mei 2015 te Antwerpen Ordinary general meeting of 19 May 2015 in Antwerp

VOLMACHT STANDARD PROXY FORM. Jaarlijkse algemene vergadering van 19 mei 2015 te Antwerpen Ordinary general meeting of 19 May 2015 in Antwerp VOLMACHT STANDARD PROXY FORM Jaarlijkse algemene vergadering van 19 mei 2015 te Antwerpen Ordinary general meeting of 19 May 2015 in Antwerp De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen zal

Nadere informatie

VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN

VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN OMZETTING STICHTING "EUROPEAN FOUNDATION FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION" IN: EUROPEAN GROUP FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION EN VASTSTELLEN STATUTEN Today, the

Nadere informatie

MERGER PROPOSAL VOORSTEL TOT FUSIE 10 SEPTEMBER 2015 FE NEW N.V. NEW BUSINESS NETHERLANDS N.V.

MERGER PROPOSAL VOORSTEL TOT FUSIE 10 SEPTEMBER 2015 FE NEW N.V. NEW BUSINESS NETHERLANDS N.V. MERGER PROPOSAL VOORSTEL TOT FUSIE 10 SEPTEMBER 2015 FE NEW N.V. & NEW BUSINESS NETHERLANDS N.V. merger proposal voorstel tot fusie MERGER PROPOSAL VOORSTEL TOT FUSIE The boards of directors of: 1. FE

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2012 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 9 mei 2012 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

VOLMACHT POWER OF ATTORNEY

VOLMACHT POWER OF ATTORNEY 1 VOLMACHT POWER OF ATTORNEY Ondergetekende (*) / The undersigned (*) : (*) Voor natuurlijke personen: naam, voornaam, adres en rijksregisternummer - Voor rechtspersonen: maatschappelijke naam, rechtsvorm,

Nadere informatie

VOLMACHT STANDARD PROXY FORM. Jaarlijkse algemene vergadering van 15 mei 2012 te Antwerpen Ordinary general meeting of 15 May 2012 in Antwerp

VOLMACHT STANDARD PROXY FORM. Jaarlijkse algemene vergadering van 15 mei 2012 te Antwerpen Ordinary general meeting of 15 May 2012 in Antwerp VOLMACHT STANDARD PROXY FORM Jaarlijkse algemene vergadering van 15 mei 2012 te Antwerpen Ordinary general meeting of 15 May 2012 in Antwerp De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen zal

Nadere informatie

ARTICLES OF ASSOCIATION (in English and Dutch (official language))

ARTICLES OF ASSOCIATION (in English and Dutch (official language)) NOTE ABOUT TRANSLATION: This document is an English translation of a document prepared in Dutch. In preparing this document, an attempt has been made to translate as literally as possible without jeopardizing

Nadere informatie

VOLMACHT - POWER OF ATTORNEY

VOLMACHT - POWER OF ATTORNEY VOLMACHT - POWER OF ATTORNEY De ondergetekende / The undersigned : (Gelieve te vermelden: volledige naam, voornamen of rechtsvorm, en adres) (Please state: full name and given names or corporate form,

Nadere informatie

7 Benoeming van de externe accountant belast met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2016 (ter stemming)

7 Benoeming van de externe accountant belast met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2016 (ter stemming) De jaarlijkse Algemene Vergadering van Fugro N.V. wordt gehouden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Crowne Plaza Den Haag Promenade hotel in Den Haag Agenda 1 Opening en mededelingen 2 Verslag

Nadere informatie