GEAR Auditrapportage 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEAR Auditrapportage 2013"

Transcriptie

1 GEAR Auditrapportage 2013 VUmc Amsterdam Gecombineerde Evaluatie en Audit Ronde Landelijk Kwaliteitssysteem Huisartsopleiding Nederland Domein 2 Domein 4 Domein 5 Academisch niveau Leeromgeving Toetsing, beoordeling en resultaten Extra thema Docentprofessionalisering

2 Inhoud Inleiding... 4 Achtergrond GEAR... 4 Doel en opzet GEAR... 4 Werkwijze GEAR... 5 De audit... 5 Rapportage... 6 De audit van de huisartsopleiding VUmc Amsterdam... 7 Resultaten van de audit... 8 Domein 2 Academisch niveau a Onderwijsprogramma b Wetenschappelijk onderzoek aios c Staf d Wetenschappelijk klimaat... 9 Domein 4 Leeromgeving a Onderwijs en begeleiding in huisartsenpraktijken b Onderwijs en begeleiding op de huisartsenpost c Onderwijs en begeleiding in stage-inrichting d Onderwijs en begeleiding op het instituut e Leerwerkplekbeheer Domein 5 Toetsing, beoordeling en resultaten a Beleid ten aanzien van toetsprogramma b Toetsinstrumenten en - methoden

3 5c Bijstelling individueel opleidingsplan d Opleidingsresultaten Bijlagen BIJLAGE 1 - INHOUDSOPGAVE NPA WEB DOSSIER VUmc BIJLAGE 2 - BEZOEKSCHEMA GEAR AUDIT VUmc 23 & 24 april BIJLAGE 3 - Lijst van aanvullende documentatie ter inzage ter plaatse BIJLAGE 4 - Landelijke kaders

4 Inleiding Achtergrond GEAR Om de kwaliteit van de huisartsopleiding in Nederland te bewaken en te bevorderen, waren tot 2012 twee kwaliteitssystemen operationeel: PAUKH en het Prestatie-indicatoren systeem. Deze systemen functioneerden onafhankelijk van elkaar en hadden verschillende doelstellingen. PAUKH, Permanente Audit Kwaliteit Huisartsopleiding, was een systeem voor kwaliteitstoetsing van de huisartsopleiding. In de vorm van een audit, een inhoudelijke visitatie en toetsing van een opleidingsinstituut, werd aan een instituut en alle betrokkenen inzicht gegeven in de kwaliteit van de huisartsopleiding. Prestatie-indicatoren, indicatoren die de resultaten van een huisartsopleiding reflecteren, waren bedoeld om inzicht te krijgen in de punten waar een huisartsopleiding goed in is en waar nog extra aandacht aan besteed kan worden. De prestatie-indicatoren waren opgesteld in opdracht van de SBOH. De indicatoren dekten zo veel mogelijk, op grond van consensus, de relevante processen binnen de huisartsopleiding. In maart 2010 hebben de hoofden van de huisartsopleiding besloten om toe te werken naar één landelijk kwaliteitssysteem voor de huisartsopleiding. Een belangrijk argument daarbij was de grote belasting in tijd en geld die het gebruik van twee afzonderlijke kwaliteitssystemen met zich meebracht. In januari 2011 is op initiatief van het dagelijks bestuur van Huisartsopleiding Nederland (HN) en de SBOH het project Integratie kwaliteitssystemen Huisartsopleiding Nederland gestart. Een projectteam heeft gewerkt aan de vormgeving van het nieuwe landelijke kwaliteitssysteem GEAR: Gecombineerde Evaluatie en Audit Ronde. Een klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van HN, NHG, SBOH, LHV, IOH, SOON, RGS (voorheen HVRC) en LOVAH, had daarbij een belangrijke adviserende rol. Vervolgens heeft een implementatieteam, waarin NPA als uitvoerder vertegenwoordigd was, het systeem verder ontwikkeld en ingevoerd. Doel en opzet GEAR De hoofddoelstelling van de Gecombineerde Evaluatie en Audit Ronde (GEAR) is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de huisartsopleiding op alle opleidingsinstituten volgens de daartoe opgestelde kwaliteitsindicatoren. Eens in de twee à drie jaar nemen de opleidingsinstituten deel aan een GEAR auditronde. Deze audits staan los van, maar zijn afgestemd op, de vijfjaarlijkse visitaties van de opleidingsinstituten door de RGS (voorheen HVRC), waarbij selectief wordt getoetst op de randvoorwaarden. In de audit wordt, verspreid over twee dagen, een selectie van zeven domeinen voor de kwaliteit van de opleiding getoetst. In de GEAR auditronde 2013 zijn drie domeinen en een extra thema getoetst: Domein 2. Academisch niveau Domein 4. Leeromgeving Domein 5. Toetsing, beoordeling en resultaten Extra Thema Docentprofessionalisering 4

5 Voorafgaand aan de auditbezoeken wordt door de instituten een zelfevaluatie uitgevoerd. Uit deze zelfevaluaties volgt een rapportage waarin individuele scores per instituut zijn weergegeven en een vergelijking van de scores met de andere instituten. Deze rapportage vormt de basis van de zelfreflectie, die samen met de gegevens uit de audit, zal bijdragen aan de opzet van verbeterplannen van elk instituut. Naast de zelfevaluatie en zelfreflectie heeft het auditteam relevante documentatie ontvangen en bestudeerd, een overzicht van het bestudeerde materiaal is opgenomen in bijlage 1. Werkwijze GEAR GEAR kent een vijfjaarscyclus met vier periodes. De periodes 1 en 3 beslaan elk één jaar en starten in september of in maart. In deze periodes vinden de gegevensverzamelingen plaats, stellen instituten verbeterplannen op en vinden audits plaats. De activiteiten volgen elkaar op en zijn inhoudelijk aan elkaar gekoppeld. De tussenliggende periodes 2 en 4 duren elk anderhalf jaar en geven de instituten de rust en ruimte om te werken aan verbeterplannen. De audit dient de volgende doelen: a. Inzicht in stand van zaken De audit dient bevindingen, conclusies en beoordelingen op te leveren betreffende: stand van zaken met betrekking tot geselecteerde (sub-)domeinen van de huidige ronde; progressie van de kwaliteit van de opleiding (resultaten verbeterplannen van de vorige ronde); stand van zaken met betrekking tot landelijk(e) speerpunt(en); stand van zaken met betrekking tot eigen auditwensen. b. Fundament voor verbetering De audit dient daarnaast inspiratie en handvatten voor kwaliteitsverbetering te leveren. De audit De audit bestaat uit een tweedaags bezoek per instituut waarbij er gesprekken plaatsvinden met vertegenwoordigers van docenten, opleiders, aios en management. Het auditteam bestaat uit een drietal getrainde auditoren uit eigen kring te weten een staflid, een opleider, een aios, een extern expert (voorzitter) op het gebied van auditprocessen en tot slot de secretaris van NPA. Na de auditbezoeken stelt het auditteam een rapportage per instituut op. Het auditteam volgt bij de werkzaamheden het handboek GEAR Op de auditdagen zelf worden door het auditteam gesprekken gevoerd met betrokkenen, ook wel geauditeerden genoemd. Op de eerste auditdag wordt gesproken met: hoofd en sleutelfiguren in management; stafleden toetsing en beoordeling; stafleden professionalisering onderwijs; docenten, groepsbegeleiders, gedragswetenschappers. 5

6 Op de tweede auditdag wordt gesproken met: aios (diverse leerjaren); opleiders (meer en minder ervaren); hoofd van het opleidingsinstituut. Aan het einde van de tweede auditdag presenteert het auditteam de voorlopige bevindingen (eerste indruk) aan de geauditeerden en genodigden. De kernvragen bij de beoordeling door het auditteam zijn: Is een bepaald subdomein aantoonbaar goed geregeld? Wordt dit subdomein aantoonbaar goed uitgevoerd? Zijn beleidsvoornemens en verbeterplannen op dit subdomein passend (congruent met de stand van zaken binnen een instituut en in lijn met de landelijke kaders)? In eerste instantie zoekt het auditteam antwoorden op deze vragen door documenten, die zijn opgenomen in het informatiedossier, te toetsen aan de bijbehorende criteria die zijn vervat in thema s. Auditgesprekken moeten vervolgens helpen de antwoorden te vinden die niet of onvoldoende uit documenten afleidbaar zijn. Uitgangspunt bij de beoordeling zijn de landelijke kaders. Een overzicht van de landelijke kaders behorende bij de domeinen die in deze auditronde getoetst zijn is opgenomen in de bijlagen. Rapportage Het auditteam stelt voor het instituut een auditrapportage op. Het instituut wordt in de gelegenheid gesteld onjuistheden te corrigeren waarna de rapportage formeel wordt vastgesteld en op nader af te spreken wijze wordt gepubliceerd. De rapportage levert voor het instituut materiaal voor verbeteringsacties. Onderling wisselen de instituten hun rapportages uit, zodat de huisartsopleidingen in Nederland van elkaars leerpunten kunnen profiteren. In de rapportage wordt per domein en per subdomein weergegeven welke aspecten in de zelfevaluatie en zelfreflectie van het instituut het auditteam zijn opgevallen, welke zaken uit de aangeleverde documentatie naar voren kwamen en welke aspecten opvielen in de auditgesprekken. Per domein zijn aandachtspunten aangegeven en geeft het team zijn conclusie weer. Bij de domeinen,4 Leerwerkomgeving en 5, Toetsing, beoordeling en resultaten is een lijst opgenomen met de oordelen van het auditteam over de beoordelingspunten die voor die domeinen gelden. 6

7 De audit van de huisartsopleiding VUmc Amsterdam Het auditteam dat de huisartsopleiding van het VUmc Amsterdam bezocht bestond uit: mevrouw M. Könning, adjunct-hoofd en docent van de huisartsopleiding AMC; mevrouw E.W. van de Griendt, huisartsopleider van de huisartsopleiding Erasmus MC en huisarts te Schiedam; mevrouw M.Schot, aios van de huisartsopleiding UMC Utrecht; mevrouw N. Heinen, stafmedewerker NPA, secretaris GEAR en huisarts; mevrouw B.M. van Balen, medewerker QANU en voorzitter van het auditteam. Het team ontving de zelfevaluatie, zelfreflectie en de documentatie op 25 maart 2013 en heeft op 16 april 2013 een voorbespreking gehad waarin de documentstudie werd besproken en een aantal aandachtspunten en vragen voor de audit werden benoemd. Op basis van die voorbespreking hebben de teamleden vragen geformuleerd voor de gesprekken tijdens de audit. De audit van de opleiding VUmc vond plaats op 23 en 24 april 2013 volgens het standaard gespreksprogramma dat in de bijlage is opgenomen. Aan het eind van de tweede dag is een korte presentatie gehouden van de bevindingen van het auditteam voor het management van de opleiding. Status van het rapport eerste conceptversie 8 mei 2013 gezien en aangevuld door auditoren 23 mei 2013 gezien door instituut 27 juni 2013 Definitief 3 juli

8 Resultaten van de audit Domein 2 Academisch niveau 2a Onderwijsprogramma De huisartsopleiding VUmc verzorgt onderwijs in Evidence Based Medicine (EBM) voor aios, opleiders en staf. Dit onderwijs wordt door de betrokkenen gewaardeerd. Er ligt nu de uitdaging voor de opleiding om deze ontwikkeling voort te zetten en structureel op te nemen in het scholings- en onderwijsaanbod. Aios geven aan dat ze meer aandacht zouden willen zien voor het vaardig worden in het toepassen van EBM zodat deze vaardigheid geïncorporeerd wordt in het handelen van aios, opleiders en docenten. Het onderwijs is nu gericht op het grondig leren van EBM en precies uitvoeren van PICO s, maar voor de praktijk is er ook behoefte aan de vaardigheid snel evidence te kunnen opzoeken. Tijdens de audit werd dit omschreven als een omslag van mooi en grondig naar snel en slordig ( quick and dirty ). Het uitgangspunt van het onderwijs is dat het vraaggestuurd is. De uitdaging is om de aios en docenten zo te verleiden dat ze een vraag identificeren en uitwerken. Het onderwijs in EBM wordt door één persoon verzorgd. Zoals gesteld is de waardering voor dat onderwijs hoog, tegelijkertijd is het onderwijs wel erg kwetsbaar doordat het aan één persoon is gekoppeld. 2b Wetenschappelijk onderzoek aios Van wetenschappelijk onderzoek door aios heeft het auditteam geen duidelijk beeld gekregen. Het auditteam kreeg uit de gesprekken met de aios en docenten de indruk dat dit niet per definitie actief gestimuleerd wordt. Het percentage aiotho s in de opleiding ligt iets onder het landelijk gemiddelde (3,29% < 3,74%). Er is een werkgroep geformeerd die een scoutingtraject voor high potential studenten gaat ontwikkelen. Deze groep heeft de volgende definitie opgesteld: high potentials zijn aios die meer willen op allerlei gebied. De groep high potentials hoeft dus niet beperkt te worden tot kandidaten met een wetenschappelijke interesse. Het scoutingtraject moet nog van start gaan en het was ook nog niet bij alle betrokkenen bekend dat een dergelijke wens leeft. De opleiders bevelen aan het high potential beleid beter bekend te maken. 2c Staf De EBM training aan opleiders wordt door dezelfde docent verzorgd die het onderwijs aan de aios op dat onderwerp geeft. Alle opleiders worden bediend, maar wel eenmalig. De opleiders geven aan dat daardoor de EBM competentie mogelijk niet beklijft; meer continuïteit in EBM training voor opleiders is wenselijk. De opleiders zijn ook van mening dat docenten een rolmodelfunctie hebben en dus ook goed thuis zouden moeten zijn in EBM. Deze rolmodelfunctie zou zowel voor de HABs als voor de Gedragswetenschappers moeten gelden, maar nog niet elke docent is EBM deskundig (minder dan 75% van de staf heeft EBM trainingen gevolgd). Dit ondanks dat de expertdocent EBM met bezieling zorgt voor een groeiende interesse onder de docenten. Om de EBM expertise op peil te houden zou het goed zijn om regelmatig scholing te blijven aanbieden aan docenten. Om de betrokkenheid en de expertise van de gedragswetenschappers in EBM te vergroten zouden zij specifiek uitgenodigd kunnen worden gedragswetenschappelijke onderwerpen met evidence te onderbouwen. 8

9 De gedragswetenschappers in de docentengroep houden zich nog niet bezig met wetenschappelijk onderzoek. Ze geven aan daar wel behoefte aan te hebben. Dit zou meer gestimuleerd kunnen worden. Het beleid met betrekking tot inzet van expertdocenten houdt in dat docenten met een specifieke expertise door de groepsdocenten gevraagd kunnen worden om een tot hun expertise behorend onderwerp te behandelen. Volgens de docenten werkt dit systeem goed. Het beleid houdt tevens in dat 60% van het onderwijs vast aanbod is en 40% vraaggestuurd. Bij het auditteam bleef de indruk achter dat de aanwezige expertise hap-snap wordt ingezet. De aios vonden het jammer dat er niet in elke groep gebruik wordt gemaakt van expert docenten, terwijl de behoefte daaraan wel breed onder aios leeft. Omdat niet structureel is vastgelegd hoe vaak zij onderwijs geven, zou het beleid er ook toe kunnen leiden dat expertdocenten in hun enthousiasme teveel gaan doen zodat hun werkbelasting te hoog wordt. 2d Wetenschappelijk klimaat De verwachting is, dat met de komst van het nieuwe hoofd van de opleiding verschillende initiatieven genomen zullen worden om het wetenschappelijk klimaat te stimuleren en dat er nieuwe speerpunten zullen ontstaan. Instituutsbreed is men het erover eens dat vergroting van de aandacht voor de wetenschap van belang is. De verwachting leeft ook dat een top down strategie voor dit onderwerp nodig is en, hoewel dat niet de meest geëigende weg is voor dit instituut, in dit geval wel zal werken. Er is een fysieke afstand tussen de onderzoeksgroep huisartsgeneeskunde en de opleiding. De onderzoekers zijn elders gevestigd en hoewel de afstand beloopbaar is, is de indruk dat dat toch niet veel gebeurt. Het auditteam heeft geen beeld kunnen krijgen van de samenhang tussen onderzoekers en opleiding. Maar er is HOOP (Huisartsgeneeskundig Onderzoek en Onderwijs Presentaties). Dit is een gemeenschappelijk podium voor de verschillende secties van de afdeling Huisartsgeneeskunde VUmc, waarvan het doel is de inhoudelijke wisselwerking tussen de secties te versterken door aan gemeenschappelijke thema s te werken. Dit initiatief biedt een goede gelegenheid om uitwisseling tussen onderzoek en opleiding te bevorderen. 9

10 Aandachtspunten Meer aandacht in het EBM onderwijs voor de vaardigheid om EBM snel toe te passen in de praktijk. Doordat al het onderwijs in EBM door één persoon verzorgd wordt, is dit erg kwetsbaar. Het high potential beleid zou beter bekend gemaakt kunnen worden. Aiotho s zijn niet zichtbaar in de opleiding, dit geldt ook voor het wetenschappelijk onderzoek van aios. Er zou meer continuïteit in het EBM onderwijs aan opleiders en docenten moeten komen. Expertdocenten zouden meer structureel ingezet kunnen worden in het onderwijs. Wetenschappelijk onderzoek door gedragswetenschappers kan meer gestimuleerd worden. Conclusie Er zijn mogelijkheden om het wetenschappelijk klimaat binnen de opleiding te bevorderen. De verwachting is dat met de komst van het nieuwe hoofd nieuwe initiatieven daartoe genomen zullen worden. Er is bij de aios, opleiders en docenten groot enthousiasme over het huidige EBM onderwijs, maar dit is wel erg kwetsbaar doordat het aan één docent is opgehangen. Daarnaast zou er meer continuïteit gebracht kunnen worden in het EBM onderwijs aanbod voor opleiders en docenten. 10

11 Domein 4 Leeromgeving 4a Onderwijs en begeleiding in huisartsenpraktijken Het onderwijs en de begeleiding in de huisartsenpraktijk loopt goed. VUmc scoort relatief hoog op de CCTEI (Cleveland Clinic's Teaching Effectiveness Instrument) met betrekking tot de kwaliteit van de opleider in het eerste jaar. VUmc scoort gemiddeld met betrekking tot de kwaliteit van de opleider in het derde jaar. De aios die het team gesproken heeft zijn ook zeer tevreden over de kwaliteit van de opleiders. HaDiDoc, 1 (HuisartsDidactischDocent) de permanente commissie die de kwaliteit van de opleiders bewaakt, wordt hogelijk gewaardeerd door de betrokkenen. Het is duidelijk dat deze opzet succesvol is. De opleiders vinden dat de wijze waarop de functioneringsgesprekken en de beoordelingsprocedure door de HaDiDoc wordt gestructureerd een veilige omgeving schept. Het auditteam heeft het idee dat hier een best practice is, dat uitgewisseld zou kunnen worden met andere opleidingen. De frequentie van de consultobservaties is bovengemiddeld. De frequentie van de leergesprekken is uitzonderlijk hoog. Tijdens de audit is een toelichting gegeven op het beleid op het gebied van leergesprekken en is duidelijk geworden dat er gestreefd wordt naar een uniform model van een leergesprek van één uur per dag. Daar wordt stevig op in gezet: bij afwijkingen van deze afspraak wordt daar tijdens de terugkomdagen op teruggekomen. Groepsbegeleiders stimuleren aios actie te ondernemen als er te weinig leergesprekken worden gehouden en spreken indien nodig ook de opleider zelf hierop aan. De aios ervaren de leergesprekken als zinvol. 4b Onderwijs en begeleiding op de huisartsenpost De leidraad voor onderwijs en begeleiding op de huisartsenpost is op een aantal aspecten ingevoerd, maar tijdens de audit is gebleken dat er bij het uitvoeren van de leidraad nog wat te winnen valt. Er is nog niet op alle huisartsenposten videoapparatuur geïnstalleerd. Daarnaast zou in verschillende huisartsenposten een betere planning gemaakt kunnen worden van tijd en ruimte voor supervisie en voor het samen doen van consulten. De afstemming tussen werken op de post en onderwijs op het instituut kan nog geoptimaliseerd worden. Er is recent een centrale coördinator aangesteld. Betrokkenen hebben er alle vertrouwen in dat de uitvoering van de leidraad door de nieuwe centrale coördinator de goede richting in zal gaan. 4c Onderwijs en begeleiding in stage-inrichting De aios geven aan dat het leerrendement van de stages in het tweede jaar van de opleiding goed is, maar de begeleiding op de stageplekken kan in het algemeen beter. Een aandachtspunt is dat er in de stage-inrichtingen te veel nadruk ligt op productie draaien. Naar de mening van de aios zou het 1 Voor het systematisch en longitudinaal volgen van een opleider is een commissie van enkele stafleden en een hao samengesteld - de HaDiDoc (HuisartsDidactischDocent). Uit: Huisartsopleiding VUmc Opleidingsplan huisartsopleiders

12 instituut er zorg voor moeten dragen dat er meer uniformiteit komt in wat en hoe er geleerd wordt op de stageplekken. Er zouden meer leergesprekken plaats moeten vinden en de stagebegeleiders zouden daar meer uniform op voorbereid en getraind moeten worden. De aois hebben de behoefte dat er vanuit het instituut wordt gestuurd op de kwaliteit van de leeromgeving en het logistiek regelen van de randvoorwaarden. Ze rapporteren dat het in de huidige situatie vaak aan de aios zelf wordt overgelaten om de situatie op de stageplek te verbeteren en dat vinden ze niet wenselijk. Het is duidelijk dat er door het instituut wordt geïnvesteerd om de contacten met de stageplekken, in het bijzonder de plekken voor de driemaanden stages, te intensiveren. Het is echter niet helemaal duidelijk geworden of er een plan aan dit voornemen ten grondslag ligt en ook niet of het voorstel dat er elke drie maanden een gesprek op de stageplek met de aios en stageopleider plaatsvindt, geëffectueerd is. Het auditteam merkte op dat er een discrepantie lijkt tussen de staf en de aios met betrekking tot de evaluatie van de stageplekken. Aios vonden dat de stageplek door de staf moet worden geëvalueerd, de staf vond dat die evaluatie in een koppel gesprek plaats moet vinden. 4d Onderwijs en begeleiding op het instituut Onderwijs en begeleiding op het instituut wordt door opleiders en aios als goed gekwalificeerd. Men is tevreden over de kwaliteit van de terugkomdagen. Voor het tweede jaar zijn de terugkomdagen van wezenlijk belang om huisartsgeneeskundige aspecten aan de orde te stellen. De aios zijn tevreden over de opbrengst van deze terugkomdagen. Aios en opleiders zijn erg tevreden over het feit dat ze door twee groepsdocenten begeleid worden. Zij zien een grote meerwaarde in de wisselwerking tussen huisartsbegeleider en de gedragswetenschapper. Dit draagt wezenlijk bij aan het onderwijs. Door docenten wordt dit ook zo ervaren. De gedragswetenschappers zouden daarnaast meer ruimte willen creëren om ook onderling als gedragswetenschappers ervaringen en kennis uit te wisselen. Voor de professionalisering als docent zou dat positief kunnen zijn. Een mogelijk aandachtspunt is de opbouw van het docententeam qua leeftijd en geslacht. 4e Leerwerkplekbeheer Over de koppeling van aios aan huisartsenpraktijken zijn opleiders en aios zeer tevreden. De aios hebben ook geen klachten over de koppeling aan stageplekken in het tweede jaar. De opleiders geven aan dat het instituut meer sturing mag geven aan de koppeling van specifieke aiosgroepen, zoals high potentials of aios met een functioneringsprobleem, aan opleiders. De opleiding investeert veel in praktijkbezoeken, wat zijn uitwerking heeft. Door deze investering wordt het uitgangspunt opleiden doen we samen (en vooral in de opleidingspraktijk) daadwerkelijk uitgedragen. Dit nodigt opleiders uit tot grote inzet en betrokkenheid bij de opleiding. 12

13 Aandachtspunten Verschillende beleidsaspecten en plannen zijn niet schriftelijk uitgewerkt en gedocumenteerd, zodat deze voor externen en minder ingevoerde betrokkenen onzichtbaar blijven. HaDiDoc kan beschouwd worden als een best practice, maar om deze uit te kunnen dragen zou er documentatie over beschikbaar moeten zijn. De uitvoering van de leidraad onderwijs en begeleiding op de huisartsenpost kan verbeterd worden. Het instituut is voornemens de kwaliteit van de stage-inrichtingen meer te evalueren. Het is niet duidelijk of hier een concreet plan voor is opgesteld. Mogelijke eenzijdige opbouw van het docententeam qua leeftijd en geslacht. Conclusie De aios en opleiders zijn zeer tevreden over de onderwijsleeromgeving die hen geboden wordt zowel in huisartspraktijken (voor de aios) als op het instituut. De leeromgeving in de stage-inrichtingen in het tweede jaar kan nog verbeterd worden. Aanbevolen wordt dat de huisartsopleiding daartoe het initiatief neemt. Beoordelingspunten uit Landelijk kader: Leidraad voor het leren dienstdoen aios op de huisartsenpost niet gestart op gang afgerond 1a. BLS+ cursus voor 1 e periode x 1b. Introcursus HAP 1 e periode x 2a. Opfriscursus BLS+ 2 e periode? 2b. Introcursus HAP 2 e periode x 3a. Cursorisch onderwijs vanuit instituut 1 e periode x 3b. Cursorisch onderwijs vanuit instituut 2 e periode x 4. Scholing voor opleiders door instituut? 5a. Diensten 1 e periode vastgelegd x 5b. Diensten 2 e periode vastgelegd x 6a. Verklaring consultarts x 6b. Verklaring visitearts x 6c. Verklaring telefoonarts x 6d. Checklist zelfstandig dienstdoen beschikbaar x 7. Gebruik verklaring overdracht x 8. Contactfunctionaris voor HAP binnen instituut x 13

14 Domein 5 Toetsing, beoordeling en resultaten 5a Beleid ten aanzien van toetsprogramma Aan de huisartsopleiding VUmc ligt de visie ten grondslag dat er continue toetsing en feedback moet zijn in de opleiding. Deze toetsing en de feedback daarop zijn een belangrijk onderdeel van de leeromgeving en het leerproces. Deze visie wordt door alle betrokkenen bij de opleiding gedeeld en de meerwaarde voor het leerproces wordt duidelijk zo ervaren. Een opvallende good practice in het beleid van de huisartsopleiding VUmc is de methodiek VOIS (Veilig Over Incidenten Spreken). Deze methodiek wordt gebruikt door de BAC (BeoordelingsAdviesCommissie), waarvan het de taak is om gecompliceerde beoordelingstrajecten te bespreken en daar lering uit te trekken. Het auditteam heeft niet kunnen vaststellen of er documentatie over de BAC en/of de VOIS methodiek aanwezig is. Beoordelingspunt landelijk kader: Invoeren van Protocol Toetsing en Beoordeling niet gestart op gang afgerond 1. Werkwijze in reglement en opleidingsplan x 2. Toetsmomenten omschreven x 3. Aanvullende eisen vastgesteld x 4. Aios heeft overzicht toetsmomenten x 5. Aios geïnformeerd over beoordelingen x 6. Beschrijving verplichting toetsen x 7. Werkwijze bij afwijkingen x 8. Werkwijze bij beëindiging x 9. Werkwijze verlenging x 10. Geschillenprocedure? 11. Procedures per opleidingsjaar? 14

15 Beoordelingspunten uit Landelijk Kader: Uitvoeren verplichte toetsen en beoordelingen conform Landelijk toetsplan niet gestart op gang afgerond 1. Beschikbaarheid toetsplan x 2. Competentie Beoordelingslijsten (ComBeL s) x 3. Arts Patiënt Communicatie Toets (APC-toets) x 4. STARtclass-toets: vaardigheden x 5. STARtclass-toets: theorie x 6. Kennis over Vaardighedentoets (KOV-toets) x 7. Landelijke Huisartsgeneeskundige x Kennistoets (LHK-toets) Mogelijke aanvullende toetsen: 8. Korte Klinische Beoordeling/ Korte x Praktijk Beoordeling (KKB/KPB) 9. PICO/CAT x 10. Praktijkscoringslijst (PSL) x 5b Toetsinstrumenten en - methoden Alle toetsen die in het landelijk toetsprogramma genoemd worden zijn aanwezig. Er is bij de aios wel enige behoefte aan meer duidelijkheid waar ze precies aan moeten voldoen. Zo is er geen duidelijke checklist met de toetsen en beoordelingsmomenten en geen duidelijkheid over de procedure wat er gebeurt als niet alles behaald wordt. Voor de de arts-patiënt-communicatietoets (APC toets) leveren de aios tien consulten op video in, daarvan worden er drie geselecteerd, die worden beoordeeld. De docenten, aios en opleiders ervaren het bekijken en beoordelen van video s als zeer waardevol. Hoe de video s worden beoordeeld is niet uniform. Het staat de beoordelaars vrij om de Maasglobaal daarvoor te gebruiken, maar andere beoordelingsinstrumenten kunnen ook. Ook de wijze van feedback die aios krijgen op de ingeleverde video s verschilt. Door sommige aios wordt dit als storend ervaren omdat er geen continuïteit is. Anderen vinden het een verrijking doordat ze telkens een ander aspect van hun wijze van communicatie belicht krijgen. Het gebrek aan uniformiteit in beoordeling en feedback is een aandachtspunt. Dit komt in het bijzonder naar voren bij de APC toets, maar lijkt ook voor andere toetsen te gelden. Uit het gesprek met de docenten bleek dat ook de ComBeLs op verschillende wijzen gebruikt worden. Wel wordt de ComBeL door zowel aios als docenten als een prettig instrument ervaren, dat focus kan geven aan gesprekken zodat alle aspecten van het leerproces van de aios aan bod komen. De rode draad lijkt te zijn dat de uitvoerder in het toetsen zijn eigen weg mag bepalen. Het auditteam kreeg de indruk dat dit vanuit integere houding gedaan wordt, maar de aios ervaren dit als onrustig omdat het niet transparant is. 15

16 Het toetsen van vaardigheden wordt door de opleiding als verbeterpunt naar voren gebracht. Iedere betrokkene is het er mee eens dat deze toetsing in de praktijk moet gebeuren, maar er is nog geen structuur voor. Bij de procedure voor de overdracht van de aios van het eerste naar het derde jaar wordt een overdrachtsdocument gebruikt dat door de aios na het eerste jaar wordt opgesteld en dat door de docent en opleider wordt geaccordeerd. Dit document wordt aan de opleider van het derde jaar ter beschikking gesteld. Dit gebeurt echter niet standaard, omdat sommige opleiders juist met een schone lei willen beginnen en om die reden geen dossier over de aios willen inzien. Het instituut gaf aan dat er geen portfolio meer bijgehouden wordt door de aios, omdat de universiteit deze functie in Blackboard, de ELO, niet meer ondersteunt. De aios gaven aan nog wel een eigen portfolio bij te houden. De aios worden geacht om alles bij te houden, dit gebeurt door sommigen op Blackboard, door anderen op papier. Vervolgens moet alles op een USB-stick gezet worden zodat het toegankelijk is voor de opleider. 5c Bijstelling individueel opleidingsplan De aios melden dat er veel aandacht is voor de individuele opleidingsplannen. Ook de opleiders worden geïnstrueerd in het gebruik daarvan. ComBeLs, andere toetsen en feedback worden gebruikt om de individuele opleidingsplannen bij te stellen. Door de aios wordt het als probleem ervaren dat er een combinatie is van docent-begeleider en beoordelaar. Zij ervaren het niet als veilig dat dezelfde docent- begeleider met wie zij problemen bespreken ook degene is die hen later beoordeelt, zodat die problemen mogelijk in hun beoordeling betrokken worden. 5d Opleidingsresultaten VU mc Landelijk gemiddelde Totaalscore op LHK-toets afgelopen jaar I Fase 5 43,4% 43,1% Totaalscore op LHK-toets afgelopen jaar II Fase 6 44,2% 45,2% Uitkomst landelijke STARtclass I gemiddeld percentage goede antwoorden kennistoets 65,0% 66,4% Uitkomst landelijke STARtclass II Percentage in eerste keer geslaagde deelnemers aan kennistoets 100% 98,7% Uitkomst landelijke STARtclass III Percentage voldoende scorende deelnemers aan scenariotoets 100% 100% Uitkomst landelijke STARtclass IV. Percentage in eerste keer geslaagde deelnemers aan scenariotoets 85,4% 87.7% Percentage voldoende scores van de alumni op de vraag in welke mate de opleiding hen voorbereid op het huisartsenvak 80,0% 80,8% 16

Audit HOVUmc voorjaar 2013

Audit HOVUmc voorjaar 2013 Audit HOVUmc voorjaar 2013 Samenvatting resultaten en beleidsvoornemens Barend van Duin, huisarts/onderwijscoördinator; september 2013 Inleiding: In 2012 zijn de tot dat jaar los van elkaar bestaande kwaliteitsystemen

Nadere informatie

GEAR Eindrapportage 2013

GEAR Eindrapportage 2013 Gecombineerde Evaluatie en Audit Ronde Landelijk Kwaliteitssysteem Huisartsopleiding Nederland Domein 2 Domein 4 Domein 5 Extra thema Academisch niveau Leeromgeving Toetsing, beoordeling en resultaten

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en BOH in Beeld 2013 waar de sboh voor staat Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en sinds 2007 de opleiding tot specialist ouderen geneeskunde. De

Nadere informatie

GEAR * kwaliteitsinstrument huisartsopleiding nederland. Gecombineerde Evaluatie en Audit Ronde. 15085HON_a5FLYER_GEARnov15_def.indd 1 24-11-15 16:23

GEAR * kwaliteitsinstrument huisartsopleiding nederland. Gecombineerde Evaluatie en Audit Ronde. 15085HON_a5FLYER_GEARnov15_def.indd 1 24-11-15 16:23 GEAR * Gecombineerde Evaluatie en Audit Ronde * kwaliteitsinstrument huisartsopleiding nederland 15085HON_a5FLYER_GEARnov15_def.indd 1 24-11-15 16:23 WAT IS GEAR * GEAR: Gecombineerde Evaluatie en Audit

Nadere informatie

Huisartsopleiding. Kennismakingsbrochure. Huisarts: specialist in veelzijdigheid! a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Huisartsopleiding. Kennismakingsbrochure. Huisarts: specialist in veelzijdigheid! a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Kennismakingsbrochure Huisartsopleiding a a a a a a a a a a 1 Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Je maakt hele

Nadere informatie

Handleiding. bij het PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING

Handleiding. bij het PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING Handleiding bij het PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING Maart 2008 Huisartsopleiding Contactpersoon: P.L. Schoonheim Telefoon: 020 4448235 E-mail: pl.schoonheim@vumc.nl Huisartsopleiding VUmc OZW, de Boelelaan

Nadere informatie

Instituutsreglement. Huisartsopleiding VUmc. Maart 2012

Instituutsreglement. Huisartsopleiding VUmc. Maart 2012 Instituutsreglement Huisartsopleiding VUmc Maart 2012 Adres: Huisartsopleiding VUmc OZW, de Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam Tel. 020-4448235 INHOUD Voorwoord... 3 Inleiding... 4 HOOFDSTUK A Artikelen

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Huisartsopleiding VU medisch centrum. De opleiding voor medisch deskundige, communicatief vaardige huisartsen

Jaarverslag 2010. Huisartsopleiding VU medisch centrum. De opleiding voor medisch deskundige, communicatief vaardige huisartsen Jaarverslag 2010 Huisartsopleiding VU medisch centrum De opleiding voor medisch deskundige, communicatief vaardige huisartsen Colofon Huisartsopleiding VU medisch centrum De Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam

Nadere informatie

GEAR Reflectieverslag 2015

GEAR Reflectieverslag 2015 GEAR Reflectieverslag 2015 Huisartsopleiding Leiden Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde MLM SCHUIVENS 12 januari 2016 Documentbeheer Versie Datum Auteur(s) Wijziging 0.1 09-12- MLM Schuivens Startdocument

Nadere informatie

EVALUATIE EN PLANNING

EVALUATIE EN PLANNING EVALUATIE EN PLANNING Introductie Versie januari 2001 Docentendeel HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding van de Vrije

Nadere informatie

Functieomschrijving Hoofd Huisartsopleiding UMCG

Functieomschrijving Hoofd Huisartsopleiding UMCG Pagina 1 van 5 Functiebeschrijving Hoofd Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Doel Het hoofd huisartsopleiding (hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde, conform regelgeving)

Nadere informatie

Wetenschappelijke vorming in de huisartsopleiding

Wetenschappelijke vorming in de huisartsopleiding Versiedatum: 0-0-06 Pagina van 5 De wetenschappelijke onderbouwing van het huisartsgeneeskundig handelen vormt een belangrijke leidraad voor de huisarts. Deze moet een wetenschappelijke onderbouwing kunnen

Nadere informatie

ROC FRIESE POORT. Kernwaarden van ROC Friese Poort. Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010

ROC FRIESE POORT. Kernwaarden van ROC Friese Poort. Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010 ROC FRIESE POORT Kernwaarden van ROC Friese Poort Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010 Inhoud Inleiding... 3 1. Wat zijn kernwaarden van ROC Friese Poort?... 3 2. Meten is weten: Hoe kan

Nadere informatie

Huisarts: specialist in veelzijdigheid!

Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Opleidingsplan Huisartsopleiding Erasmus MC Rotterdam Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Versie: Definitief Datum: Maart 2013 Opdrachtgever: Herman Bueving, hoofd huisartsopleiding Beheerder: Thérèse

Nadere informatie

Protocol toetsing en beoordeling in de vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist

Protocol toetsing en beoordeling in de vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist Protocol toetsing en beoordeling in de vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist Datum: december 2011; vastgesteld door de SRC, kamer Openbare Farmacie in januari 2012. Herziene versie: maart

Nadere informatie

Procedurebeschrijving indeling opleidings/stage praktijken

Procedurebeschrijving indeling opleidings/stage praktijken Procedurebeschrijving indeling Organisatie: Afdeling: Adres: Titel: Onderdeel: Auteur(s): Houder: Beheerder: Bestandsnaam en pad: Leids Universitair Medisch Centrum PHEG - Huisartsopleiding Postbus 9600

Nadere informatie

Handreiking Toetsingskaders Opleidingsschool en academische kop 2013

Handreiking Toetsingskaders Opleidingsschool en academische kop 2013 Handreiking Toetsingskaders Opleidingsschool en academische kop 2013 NVAO en OCW 30 augustus 2013 Inhoud 1 Algemeen 3 2 Toelichting op de toetsingskaders 5 3 Werkwijze beoordelingen 6 Bijlage Aanleveren

Nadere informatie

Landelijk Plan Scholing en Toetsing Huisartsopleiders

Landelijk Plan Scholing en Toetsing Huisartsopleiders Landelijk Plan Scholing en Toetsing Huisartsopleiders Utrecht, januari 2013 Colofon Werkgroep Coördinatoren Huisartsopleiders Huisartsopleiding Nederland Drs. L. Bernsen, huisarts, coördinator huisartsopleiders,

Nadere informatie

DE OPLEIDINGSCOÖRDINATOR OP DE HUISARTSENPOST

DE OPLEIDINGSCOÖRDINATOR OP DE HUISARTSENPOST Initiatief van Huisartsopleiding Nederland en SBOH Handreiking DE OPLEIDINGSCOÖRDINATOR OP DE HUISARTSENPOST Deze handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met het opleidingsinstituut AMC-UvA en

Nadere informatie

OSR-regeling peer review-light Pagina 1 van 5

OSR-regeling peer review-light Pagina 1 van 5 Kwaliteit en keurmerk Regeling Peer review-light Versie 4, vastgesteld 19 december 2012 Schooljaar 2012-2013 Inleiding De scholen voor voortgezet onderwijs die vertegenwoordigd zijn in de Stuurgroep OSR

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT

Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT HOOFDSTUK A Artikelen bij het Kaderbesluit CHVG en het Besluit IGT Artikel 1 Opleiding bij erkende specialisten, profielartsen en instellingen Bij artikel B.1

Nadere informatie

Het individuele opleidingsplan (IOP)

Het individuele opleidingsplan (IOP) Het individuele opleidingsplan (IOP) Achtergrond Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de aios te structureren en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt

Nadere informatie

INSTITUUTSREGLEMENT OPLEIDING TOT HUISARTS LUMC

INSTITUUTSREGLEMENT OPLEIDING TOT HUISARTS LUMC INSTITUUTSREGLEMENT OPLEIDING TOT HUISARTS LUMC De opleidings- en erkenningseisen voor de specialismen huisartsgeneeskunde, specialisme ouderengeneeskunde en geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen

Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen Martini Ziekenhuis Groningen/Van Swieten Instituut Ziekenhuisgroep Twente locatie Almelo en Hengelo/ZGT Academie 2013 1 Inleiding Ter bewaking van

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Voorwoord 4. Missie, visie en strategie SOON 5. 1. Kwaliteit van de opleiding 6. 2. Gezamenlijke ontwikkeling en uitvoering van onderwijs 8

Voorwoord 4. Missie, visie en strategie SOON 5. 1. Kwaliteit van de opleiding 6. 2. Gezamenlijke ontwikkeling en uitvoering van onderwijs 8 Jaarplan 2015 2 Jaarplan 2015 Jaarplan 2015 3 Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie, visie en strategie SOON 5 1. Kwaliteit van de opleiding 6 2. Gezamenlijke ontwikkeling en uitvoering van onderwijs

Nadere informatie

Pilot. Zelfstandige Periode op de Huisartsenpost. Pilot Zelfstandige Periode op de Huisartsenpost. Projectbureau Aios op de Huisartsenpost.

Pilot. Zelfstandige Periode op de Huisartsenpost. Pilot Zelfstandige Periode op de Huisartsenpost. Projectbureau Aios op de Huisartsenpost. Pilot Zelfstandige Periode op de Huisartsenpost Projectbureau Aios op de Huisartsenpost Mei 2010 Yvonne Guldemond-Hecker Mei 2010 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Probleemstelling 4 Vraagstelling 4 Doelstelling

Nadere informatie

Algemene informatiegids 2013. Vervolgopleiding tot Huisarts UMC St Radboud Nijmegen

Algemene informatiegids 2013. Vervolgopleiding tot Huisarts UMC St Radboud Nijmegen Algemene informatiegids 2013 Vervolgopleiding tot Huisarts UMC St Radboud Nijmegen Inhoud Inhoud Inleiding... 3 1. De structuur van de opleiding... 4 1.1 Visie op opleiden... 4 1.2 De opleiding in schema...

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

BESLUIT CHVG no. 5 2000 EISEN EN VOORWAARDEN VOOR DE ERKENNING VAN OPLEIDERS, OPLEI- DINGSINRICHTINGEN EN OPLEIDINGSINSTITUTEN HUISARTSGENEESKUNDE

BESLUIT CHVG no. 5 2000 EISEN EN VOORWAARDEN VOOR DE ERKENNING VAN OPLEIDERS, OPLEI- DINGSINRICHTINGEN EN OPLEIDINGSINSTITUTEN HUISARTSGENEESKUNDE Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst COLLEGE VOOR HUISARTSGENEESKUNDE EN VERPLEEGHUISGENEESKUNDE BESLUIT CHVG no. 5 2000 EISEN EN VOORWAARDEN VOOR DE ERKENNING VAN OPLEIDERS,

Nadere informatie

Opleidingsplan Maart 2012

Opleidingsplan Maart 2012 Opleidingsplan Maart 2012 Adres Telefoon e OZW-gebouw, 9 etage De Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam 020 444 83 78 Barend van Duin, onderwijscoördinator Januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Introductie...

Nadere informatie

Leer meer van de dagelijkse praktijk. KBA s als handvat voor aios en opleiders

Leer meer van de dagelijkse praktijk. KBA s als handvat voor aios en opleiders Leer meer van de dagelijkse praktijk KBA s als handvat voor aios en opleiders disclosure belangen sprekers: geen (potentiële) belangenverstrengeling Structuur Huisartsopleiding Opleidingspraktijk 4 dagen

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Opleiding Heelkunde 2012. De worsteling met de implementatie van de modernisering

Opleiding Heelkunde 2012. De worsteling met de implementatie van de modernisering Opleiding Heelkunde 2012 De worsteling met de implementatie van de modernisering Herziene opleiding: van huidig naar nieuw Huidig Vage criteria leiden tot globale feedback onvoldoende (zelf)sturing van

Nadere informatie

Werkzaam bij de brandweer

Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO DOCENT Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

TOELATINGSREGELING HUISARTSOPLEIDING

TOELATINGSREGELING HUISARTSOPLEIDING TOELATINGSREGELING HUISARTSOPLEIDING Inleiding In artikel D.10 van Besluit CHVG no. 5-2000 (Eisen en voorwaarden voor de erkenning van opleiders, opleidingsinrichtingen en opleidingsinstituten huisartsgeneeskunde)

Nadere informatie

Toetsplan Huisartsopleiding LEIDEN

Toetsplan Huisartsopleiding LEIDEN Toetsplan Huisartsopleiding LEIDEN maart 2013 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Educatieve en selectieve beoordeling 3. Selectieve beslissingen over de voortgang 3.1 Overzicht van momenten van selectieve

Nadere informatie

KWALITEITSKADER OPLEIDINGEN SOCIALE GENEESKUNDE

KWALITEITSKADER OPLEIDINGEN SOCIALE GENEESKUNDE INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten voor het kwaliteitskader... 4 3. Opbouw van het kwaliteitskader... 5 4. Gebruik van het kwaliteitskader... 6 5. De kern van de inzet van elke actor op

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

Opzet van de praktijkopleiding arts Maatschappij & Gezondheid bij de SSGO

Opzet van de praktijkopleiding arts Maatschappij & Gezondheid bij de SSGO Opzet van de praktijkopleiding arts Maatschappij & Gezondheid bij de SSGO Voortgangsbewaking De voortgang van de opleiding en de competentieontwikkeling worden systematisch in een cyclus van formele voortgangsgesprekken

Nadere informatie

Vervolgopleiding tot Huisarts Nijmegen 2012

Vervolgopleiding tot Huisarts Nijmegen 2012 OPLEIDINGSPLAN Vervolgopleiding tot Huisarts Nijmegen 0 Inhoudsopgave. Inleiding.... Begrippenlijst.... Onderwijskundige uitgangspunten.... Onderwijskundige visie.... Opleider, stageopleider en praktijk....

Nadere informatie

De aios als supervisor:

De aios als supervisor: workshop De aios als supervisor: see one do one teach one Suzanne Wever Paetrick Netten Laima Nadery - Siddiqi Margriet Schneider Opzet Wat wilt u van ons? Wat willen wij van jullie: aios en opleiders?

Nadere informatie

Competentie Beoordeling Lijst (ComBeL)

Competentie Beoordeling Lijst (ComBeL) Competentie Beoordeling Lijst (ComBeL) JAAR 2 GGZ stage Naam aios: Naam stageopleider/docent: Locatie/stageplaats: Naam groepsbegeleider(s): Stageperiode: werkgroep Toetsing 0804 febr 2009 Colofon Samenstelling

Nadere informatie

Resultaten rondje voorzitter COC langs de opleiders

Resultaten rondje voorzitter COC langs de opleiders Resultaten rondje voorzitter COC langs de opleiders Lambert de Bont Voorzitter Centrale Opleidingscommissie UMCG Aanleiding KNMG workshop over functioneren COC Nieuwe kaderbesluit Doel Stilstaan bij functioneren

Nadere informatie

Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis

Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis Wat vindt u? Het portfolio: Lasten? Lusten? Wat is het portfolio? Portare = dragen

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement h. Functie docent Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub h Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Amsterdam te Amsterdam Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) Januari, 2015 BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 278550 Onderzoek

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeursopleidingen in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeursopleidingen in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeursopleidingen in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Nederlands Instituut BedrijfsnoodOrganisatie Versie 2: Maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010 Workshop Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen Donderdag 5 februari 010 Implementatie en visitatie Gaan hand in hand Wederzijdse beïnvloeding Wederzijdse stimulering

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Inleiding De veiligheid van het kind is een van de belangrijkste

Nadere informatie

Door aios op de huisartsenpost

Door aios op de huisartsenpost Initiatief van Huisartsopleiding Nederland en SBOH Richtlijn Video opnames Door aios op de huisartsenpost Yvonne Guldemond Hecker Projectbureau Aios op de Huisartsenpost Augustus 2010 www.aiosopdehap.nl

Nadere informatie

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland KWALITEITSCODE EVC Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland CODE 1. DOEL Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties.

Nadere informatie

De leukste plek om te. leren. Versterken van het contact tussen docenten en coaches op de leerafdeling. Verbetering van de communicatie werkt!

De leukste plek om te. leren. Versterken van het contact tussen docenten en coaches op de leerafdeling. Verbetering van de communicatie werkt! De leukste plek om te leren Versterken van het contact tussen docenten en coaches op de leerafdeling Verbetering van de communicatie werkt! Aanleiding In opdracht van het ROC Midden Nederland (ROC MN)

Nadere informatie

Werkplan MMV maart 2011 2

Werkplan MMV maart 2011 2 Werkplan MMV Het project Modernisering Medische Vervolgopleidingen (MMV) ondersteunt opleiders, aios, opleidingsinstellingen en wetenschappelijke verenigingen bij de modernisering van de medische vervolgopleidingen.

Nadere informatie

ZELFEVALUATIEKADER EN INSTRUMENTEN

ZELFEVALUATIEKADER EN INSTRUMENTEN OPLEIDEN IN SCHOOL ZELFEVALUATIEKADER OPLEIDEN IN SCHOOL ZELFEVALUATIEKADER EN INSTRUMENTEN OPLEIDEN IN SCHOOL Er zijn instrumenten beschikbaar waarmee u de kwaliteit van opleiden in school (OIS) in beeld

Nadere informatie

Aanvullend aan dit systeem wordt de instelling periodiek bezocht door een auditpanel van het CZO.

Aanvullend aan dit systeem wordt de instelling periodiek bezocht door een auditpanel van het CZO. Procedure OC audit Inleiding en reikwijdte Deze procedure is van toepassing op de audits die door de opleidingscommissies worden uitgevoerd. Tijdens deze audit wordt slechts één tot twee (indien verwant)

Nadere informatie

1.2 De arts in opleiding tot specialist huisartsgeneeskunde (AIOS)

1.2 De arts in opleiding tot specialist huisartsgeneeskunde (AIOS) Instituutsreglement huisartsopleiding, versie 13 juni 2013 met aanpassing op 2 februari 2015 van vrijstellingen (B.11) en op 13 oktober 2015 van verplichtingen aios(b.14)en deeltijdopleiding (B8) De opleidings-

Nadere informatie

Instituutsreglement Huisartsopleiding UMCG

Instituutsreglement Huisartsopleiding UMCG Instituutsreglement Huisartsopleiding UMCG Pagina 2 van 18 Instituutsreglement Huisartsopleiding UMCG, ingangsdatum Vastgesteld door de RGS d.d. 28 december 2015 Pagina 3 van 18 Voorwoord De opleidings-

Nadere informatie

TUSSENRAPPORTAGE INTENSIVERINGSTRAJECT REKENONDERWIJS VO. mei 2015

TUSSENRAPPORTAGE INTENSIVERINGSTRAJECT REKENONDERWIJS VO. mei 2015 TUSSENRAPPORTAGE INTENSIVERINGSTRAJECT REKENONDERWIJS VO mei 2015 2 STAND VAN ZAKEN Deze tussenrapportage is een vervolg op de startrapportage van mei 2014 en de tussenrapportage van november 2014. De

Nadere informatie

Competentieprofiel Werkbegeleider

Competentieprofiel Werkbegeleider Competentieprofiel Werkbegeleider Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001 I www.calibris.nl E info@calibris.nl

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Zwolle e.o.

Rapportage audit Afasiecentrum Zwolle e.o. Rapportage audit Afasiecentrum Zwolle e.o. De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking

Nadere informatie

Visitatie: instrument voor evaluatie

Visitatie: instrument voor evaluatie Visitatie: instrument voor evaluatie Collegiale toetsing van specialisten ouderengeneeskunde en hun vakgroep Visitatie als kwaliteitsinstrument Goede behandelresultaten, tevreden patiënten, soepele samenwerking

Nadere informatie

Kaderdocument MODERNISERING MEDISCHE VERVOLGOPLEIDINGEN

Kaderdocument MODERNISERING MEDISCHE VERVOLGOPLEIDINGEN Kaderdocument MODERNISERING MEDISCHE VERVOLGOPLEIDINGEN Scholing Opleider CHVG College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten. KNMG Postbus

Nadere informatie

Opleidingsscan nuttig instrument bij modernisering medische vervolgopleidingen

Opleidingsscan nuttig instrument bij modernisering medische vervolgopleidingen onderwijs Opleidingsscan nuttig instrument bij modernisering medische vervolgopleidingen Beatrijs J.A. de Leede, Agnes A.M. Kerckhoffs en Arnout Jan de Beaufort De modernisering van de vervolgopleidingen

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Huisartsopleiding VUmc

Huisartsopleiding VUmc INSTITUUTSREGLEMENT Huisartsopleiding VUmc Opleiding tot Huisarts Februari 2015 Dit instituutsreglement is goedgekeurd door RGS op 3 december 2013 Adres: Huisartsopleiding VU medisch centrum OZW, de Boelelaan

Nadere informatie

Onderscheid door Kwaliteit

Onderscheid door Kwaliteit Onderscheid door Kwaliteit 2010 Algemeen Binnen de intensieve overeenkomst fysiotherapie 2010 verwachten wij van u 1, en de fysiotherapeuten vallend onder uw overeenkomst, een succesvol afgeronde toets

Nadere informatie

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties?

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? LOGO-congres 15 juni 2012 Onderwijsvernieuwing met Ambitie en Passie WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? Theo Bouman & Valerie Hoogendoorn Opleidingsinstituut PPO Groningen 1 Doel Feeling te krijgen

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS)

Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS) Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS) Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Inleiding Tijdens de stage zijn er zeven leerondersteuningsbijeenkomsten (LOS-bijeenkomsten). Het onderwijs

Nadere informatie

Beoordeling en feedback door supervisoren van de communicatieve competentie van aios

Beoordeling en feedback door supervisoren van de communicatieve competentie van aios Beoordeling en feedback door supervisoren van de communicatieve competentie van aios Jan Wouda Harry van de Wiel Wenckebach Instituut Universitair Medisch Centrum Groningen Waarom nodig? communicatie is

Nadere informatie

Academisch Huisartsen Netwerk Erasmus MC. Beleidsplan 2014-2017

Academisch Huisartsen Netwerk Erasmus MC. Beleidsplan 2014-2017 Academisch Huisartsen Netwerk Erasmus MC Beleidsplan 2014-2017 Versie: mei 2014 1 1. Inleiding Het academisch huisartsen netwerk Primeur van de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC is in 2011

Nadere informatie

Beschrijving op hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid. Instructeur. Versie 0.1

Beschrijving op hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid. Instructeur. Versie 0.1 Beschrijving op hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid Instructeur Versie 0.1 Inleiding In dit document wordt een beschrijving op hoofdlijnen gegeven van de proeve van bekwaamheid Instructeur, voorheen

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg p~ãéåî~ííáåö= Naar aanleiding van de uitkomsten van een eerder pleegzorgonderzoek

Nadere informatie

Inventarisatie opbouw en toetsing master jaar 3

Inventarisatie opbouw en toetsing master jaar 3 Inventarisatie opbouw en toetsing master jaar 3 Inleiding In het laatste jaar van de opleiding staan de semi-arts stage/oudste co-schap en de wetenschappelijke stage op het programma. Tijdens de semi-arts

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. De opleiding tot huisarts opnieuw beoordeeld Een onderzoek onder huisartsen in opleiding en alumni L.F.J.

Nadere informatie

Scherpbier 2.0. Hein Brackel Arno van Rooijen Martin Rutten Albert Scherpbier

Scherpbier 2.0. Hein Brackel Arno van Rooijen Martin Rutten Albert Scherpbier Scherpbier 2.0 Hein Brackel Arno van Rooijen Martin Rutten Albert Scherpbier Scherpbier 1.0 Interne QA Externe QA Continue QA monitoring gebaseerd op systematische verzameling in PDA cyclus Periodieke

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

EERSTE ZELFSTANDIGE PERIODE eerste jaars HAIO S Voorbespreking en Nabespreking

EERSTE ZELFSTANDIGE PERIODE eerste jaars HAIO S Voorbespreking en Nabespreking EERSTE ZELFSTANDIGE PERIODE eerste jaars HAIO S Voorbespreking en Nabespreking Versie augustus 2001 HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd.

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd. Checklist Contactgegevens Onderstaand vult u de contactgegevens in van de eerste én tweede contactpersoon voor wanneer er vragen zijn over het instrument(en), de aangeleverde documentatie of anderszins.

Nadere informatie

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) POP-formulier ( zie toelichting) Persoonlijke gegevens Naam student Whitney Cheung Opleiding Interactief vormgeving ID-nummer 213060231 Groep/klas IV2A Mobiel/Email

Nadere informatie

Docentevaluaties: zó geef je studenten een stem

Docentevaluaties: zó geef je studenten een stem Docentevaluaties: zó geef je studenten een stem Docentevaluaties worden gebruikt om studenten feedback te laten geven op de kwaliteit van de docenten. In dit artikel wordt ingegaan op de randvoorwaarden

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP FREINETSCHOOL, LOCATIE HUGO DE GROOT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP FREINETSCHOOL, LOCATIE HUGO DE GROOT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP FREINETSCHOOL, LOCATIE HUGO DE GROOT School : Freinetschool, locatie Hugo de Groot Plaats : Delft BRIN-nummer : 13YL Onderzoeksnummer : 116871

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Instructie Werkbegeleiders opleiding HBOV Henk Chevalking 2015 2016

Instructie Werkbegeleiders opleiding HBOV Henk Chevalking 2015 2016 1 Instructie Werkbegeleiders opleiding HBOV Henk Chevalking 2015 2016 2 1. Algemene informatie Stages nemen een centrale plaats in, in het HBO onderwijs. Voltijdstudenten lopen in totaal 60 weken stage

Nadere informatie

Inventarisatie van het onderwijs in gedeelde besluitvorming in de opleidingen

Inventarisatie van het onderwijs in gedeelde besluitvorming in de opleidingen UMC UTRECHT Inventarisatie van het onderwijs in gedeelde besluitvorming in de opleidingen 1. Huisartsgeneeskunde 2. Arts voor verstandelijk gehandicapten 3. Specialisten ouderen geneeskunde Sanders-van

Nadere informatie

Rapportage Enquête individualisering in de praktijk

Rapportage Enquête individualisering in de praktijk Rapportage Enquête individualisering in de praktijk Resultaten van een enquête over diverse aspecten van individualisering in de praktijk Project Individualisering Opleidingsduur Deelproject Toezicht en

Nadere informatie

Huisartsopleiding Jaarbericht 2010

Huisartsopleiding Jaarbericht 2010 Huisartsopleiding Jaarbericht 2010 Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Inleiding PAUKH Niet achterom kijken? Bij dit jaarbericht doen we dat wel. Er is veel gebeurd in 2010! Dit jaar voltooiden 69

Nadere informatie

Zanggroep KWINT 2015-2020

Zanggroep KWINT 2015-2020 Zanggroep KWINT 2015-2020 Een beleidsnotitie over visie en doelen Loon op Zand, juli 2015 Bestuur zanggroep Kwint Inleiding De beleidsnotitie 2013-2015 loopt af, reden om een nieuwe beleidsnotitie te schrijven

Nadere informatie