Audit HOVUmc voorjaar 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Audit HOVUmc voorjaar 2013"

Transcriptie

1 Audit HOVUmc voorjaar 2013 Samenvatting resultaten en beleidsvoornemens Barend van Duin, huisarts/onderwijscoördinator; september 2013 Inleiding: In 2012 zijn de tot dat jaar los van elkaar bestaande kwaliteitsystemen van HuisartsOpleiding Nederland, te weten de Audits en het Project Prestatieindicatoren samengevoegd tot één kwaliteitsysteem genaamd GEAR (Gecombineerde Evaluatie en Audit Ronde). In 2 rondes die elk 2,5 jaar zullen duren ( totale doorloop dus 5 jaren) staat de geboden kwaliteit van de Huisartsopleidingen centraal. Als start van de kwaliteitscirkel (winter 2012/2013) van de eerste periode van 2,5 jaar werd er landelijk informatie over enkele domeinen van elke Huisartsopleiding gevraagd en verzameld. Elke opleiding kreeg vervolgens de verzamelde informatie over de eigen opleiding en die over de 7 zusteropleidingen en schreef op basis daarvan een reflectieverslag. De volgende stap was de Audit door een Auditcommissie; bij HOVUmc vond die plaats op 23 en 24 april. Opleiders, aios en staf werden bevraagd op dezelfde domeinen, waarover eerder info was verzameld. In de zomer volgde het verslag hiervan. In dit stuk vindt u een samenvatting van het verslag van deze Audit. In deze periode staan 3 Domeinen centraal: 1. Wetenschappelijk niveau 2. Leeromgeving 3. Toetsing, beoordeling en resultaten En als extra Thema : Docentprofessionalisering. Per Domein presenteren we steeds eerst de (letterlijk overgenomen) aandachtspunten van het Auditteam en hun conclusies en daarna wat ons opviel aan de verslaglegging en wat de beleidvoornemens zijn die we hieraan willen verbinden. Aan het eind vindt u ter info ook nog de algemene conclusies van de Auditcommissie. Zowel de samenvatting als het gehele rapport staan op de website onder Kwaliteitsbeleid. Voor geïnteresseerden is hier ook het gehele rapport beschikbaar. 1

2 Domein Wetenschappelijk niveau Meer aandacht in het EBM onderwijs voor de vaardigheid om EBM snel toe te passen in de praktijk. Doordat al het onderwijs in EBM door één persoon verzorgd wordt, is dit erg kwetsbaar. Het high potential beleid zou beter bekend gemaakt kunnen worden. Aiotho s zijn niet zichtbaar in de opleiding, dit geldt ook voor het wetenschappelijk onderzoek van aios. Er zou meer continuïteit in het EBM onderwijs aan opleiders en docenten moeten komen. Expertdocenten zouden meer structureel ingezet kunnen worden in het onderwijs. Wetenschappelijk onderzoek door gedragswetenschappers kan meer gestimuleerd worden. Er zijn mogelijkheden om het wetenschappelijk klimaat binnen de opleiding te bevorderen. De verwachting is dat met de komst van het nieuwe hoofd nieuwe initiatieven daartoe genomen zullen worden. Er is bij de aios, opleiders en docenten groot enthousiasme over het huidige EBM onderwijs, maar dit is wel erg kwetsbaar doordat het aan één docent is opgehangen. Daarnaast zou er meer continuïteit gebracht kunnen worden in het EBM onderwijs aanbod voor opleiders en docenten. Onze visie om in het kader van EBM vooral aandacht te besteden aan het snel en effectief leren opzoeken van antwoorden op praktijkvragen vond weerklank bij het Auditteam (het sluit goed aan bij de praktijk en is daarom aantrekkelijk voor aios en opleiders). In het EBM onderwijs aan de staf kunnen we meer inzetten op het (leren) verzamelen van evidence door gedragswetenschappers op hun terrein. We moeten meer bekendheid geven aan het werkgroepje high-potential aios. Aios willen meer onderwijs door expertdocenten; de bestaande expertise binnen de staf kan hiervoor meer gericht gebruikt worden. Dit brengt ons tot de volgende beleidsvoornemens: doorgaan met implementatie EBM, met nadruk op snel en gericht naar goede info zoeken onderwijs EBM ook eens door anderen dan Hans laten uitvoeren, verbreden expertise onderwijs EBM ook structureel inbouwen in opleiderscurriculum, zowel in leergangen als in parallelonderwijs werkgroepje high-potential aios voorzien van omschreven opdracht met tijdsplanning en resultaten; en meer bekendheid bij de staf tot stand brengen; vasthouden van deze aios voor toekomst (staf en/of opleider) 2

3 Domein Leeromgeving Verschillende beleidsaspecten en plannen zijn niet schriftelijk uitgewerkt en gedocumenteerd, zodat deze voor externen en minder ingevoerde betrokkenen onzichtbaar blijven. HaDiDoc kan beschouwd worden als een best practice, maar om deze uit te kunnen dragen zou er documentatie over beschikbaar moeten zijn. De uitvoering van de leidraad onderwijs en begeleiding op de huisartsenpost kan verbeterd worden. Het instituut is voornemens de kwaliteit van de stage-inrichtingen meer te evalueren. Het is niet duidelijk of hier een concreet plan voor is opgesteld. Mogelijke eenzijdige opbouw van het docententeam qua leeftijd en geslacht. De aios en opleiders zijn zeer tevreden over de onderwijsleeromgeving die hen geboden wordt zowel in huisartspraktijken (voor de aios) als op het instituut. De leeromgeving in de stage-inrichtingen in het tweede jaar kan nog verbeterd worden. Aanbevolen wordt dat de huisartsopleiding daartoe het initiatief neemt. We scoren goed wat betreft de kwaliteit van onze opleiders en het aantal consultobservaties (direct of video) in de opleidingspraktijk. En heel goed op de frekwentie van de leergesprekken. Door de opleiders wordt het werk van HaDiDoc zeer gewaardeerd; veilig en gestructureerd volgens de opleiders. Op de Huisartsenpost ontbreekt vaak nog videoapparatuur. En ook de planning van het samen zien van patiënten en de supervisie van de aios door de opleider kan beter. Wat betreft de stages jaar twee vinden de aios dat het te vaak aan hen wordt gelaten de situatie op de leerwerkplek te verbeteren; ze willen daar een meer actieve rol van de opleiding in. De staf is gemiddeld vrij oud en er werken relatief veel vrouwen. Algemeen: de kloof tussen wat we feitelijk al doen en het vaak ontbreken van beleidstukken/beleidsplannen; dit geldt dus ook voor een succesvol initiatief als onze kwaliteitsbewaking opleiders. Het lijstje Beoordelingspunten over de Leidraad diensten doen is onvolledig; zo is er wel degelijk zowel in jaar 1 als in jaar 3 cursorisch onderwijs hierover. 3

4 Dit brengt ons tot de volgende beleidsvoornemens: vaker werken met beleidsplannen/opdrachten met tijdschema en te verwachten resultaten, ook voor dingen die we vanzelf aan het doen zijn; is beter voor de overdraagbaarheid van een en ander HaDiDoc vragen werkwijze te expliciteren en te presenteren aan de staf Na vaststellen inhoud startklas jaar 1 (landelijk) kijken naar wat er t.a.v. het (leren) diensten doen nog aan ondersteunend cursorisch onderwijs ontwikkeld/geboden moet worden Taakomschrijving postcoördinatoren implementeren en hen hierbij faciliteren o.a. door gezamenlijke bijeenkomsten (loopt) In aannamebeleid aandacht voor werving jongere stafleden; zie ook highpotential aios (vasthouden voor toekomstige staffuncties) 4

5 Domein Toetsing, beoordeling en resultaten Er is bij de aios behoefte aan transparantie over toetsmomenten, beoordelingscriteria en consequenties van de beoordeling. Er is een spanning tussen de taken die een groepsbegeleider heeft in de begeleiding en beoordeling van de aios. Deze spanning wordt door de aios niet altijd als veilig ervaren. Er is behoefte aan meer uniformiteit in de beoordeling van en feedback op toetsen. De VUmc-visie dat toetsen continu plaats moet vinden en onlosmakelijk deel uitmaakt van het onderwijsleerproces wordt door alle betrokkenen gedeeld. De uitvoerder van de toetsing mag zijn eigen weg bepalen. Hoewel dit beleid voordelen heeft, leidt het ook tot onduidelijkheid en een gebrek aan uniformiteit. Het landelijke toetsprogramma is ingevoerd. Het brede draagvlak (aios, staf, opleiders) voor onze visie op toetsen (continue toetsing en feedback). VOIS (Veilig Over Incidenten Spreken) wordt als good practice gewaardeerd. Beoordelingslijstjes Protocol Toetsing en Beoordeling en Landelijk Toetsplan : veel aperte onjuistheden; we doen veel meer dan dit lijstje suggereert; het lijkt erop dat de Auditcommissie wat dit betreft niet goed naar het aangeleverde materiaal heeft gekeken. Het gebruik van meerdere toetsinstrumenten bij de videotoets heeft het bezwaar dat het voor de aios niet goed inzichtelijk is wat van hen verwacht wordt. Dit brengt ons tot de volgende beleidsvoornemens: bij start van elk jaar informatie over manieren van toetsing, lijst van verplichtingen en formele beoordelingen geven aan aios (en opleiders?) implementeren van het toetsprogramma keuze maken voor vaste observatieinstrumenten APC 5

6 Thema: Docentprofessionalisering Er zou nagedacht kunnen worden over een meer objectieve toets van docentkwaliteiten of een vorm van intercollegiale toetsing aan de hand van video-opnames. Docenten ervaren alle ruimte om zich verder te ontplooien, daarnaast is er in het docentprofessionaliseringsbeleid aandacht voor landelijk beleid. Alle nieuwe docenten volgen de landelijke basiscursus. Voor ervaren docenten wordt scholing aangeboden op basis van behoefte. De ruimte voor docenten om eigen invulling te geven aan deskundigheidsbevordering is groot. Er wordt nog weinig aan intercollegiale toetsing en feedback gedaan. Docenten ervaren dat ze hun mening over het beleid vrijelijk kunnen ventileren en dat er door het MT naar geluisterd wordt. Dit brengt ons tot de volgende beleidsvoornemens: Wij stimuleren dat docenten meer bij elkaar in de groepen gaan kijken en elkaar feedback geven. Wij zetten ons beleid voort om beginnende docenten een ervaren docent als mentor te geven; de mentor komt daarbij ook in de groep kijken. 6

7 Algemene conclusies Auditteam: De huisartsopleiding VUmc heeft een betrokken en gedreven staf, die veel vrijheid ervaart in de uitvoering van haar taken. Er wordt veel tijd en energie gestoken in het onderwijs en de begeleiding van zowel aios als opleiders en dat werpt ook zeker zijn vruchten af. Aios kiezen dit instituut omdat bekend is dat er een goed programma geboden wordt en worden daarin niet teleurgesteld. Zowel aios als opleiders geven een hoge waardering aan hun instituut vanwege de inzet van de staf. Er is hier sprake van een platte organisatie, een down-up benadering: de visie wordt van onderaf aan ontwikkeld. Docenten gaan met bezieling te werk en zodra ze iets te verbeteren zien zetten ze dat ook zelf in gang. Ieder heeft de vrijheid om zijn eigen weg hierin te vinden. Dat heeft als keerzijde dat docenten te veel taken hebben en de werkbelasting te hoog wordt. Een ander gevolg van deze vrijheid is dat er weinig uniformiteit is, ook in de wijze van beoordelen. Het viel het auditteam op dat de opleiding over enkele best practices beschikt die voor uitwisseling met de andere huisartsopleidingen geschikt zouden zijn, zoals de beoordelingsprocedures voor opleiders (HaDiDoc) en aios (VOIS). De documentatie daarover zou echter nog verbeterd kunnen worden om overdracht mogelijk te kunnen maken. Op het gebied van toetsen en beoordelen kan nog enige verbetering bereikt worden door de transparantie en uniformiteit te vergroten. 7

GEAR Auditrapportage 2013

GEAR Auditrapportage 2013 GEAR Auditrapportage 2013 VUmc Amsterdam Gecombineerde Evaluatie en Audit Ronde Landelijk Kwaliteitssysteem Huisartsopleiding Nederland Domein 2 Domein 4 Domein 5 Academisch niveau Leeromgeving Toetsing,

Nadere informatie

Opleidingsplan Maart 2012

Opleidingsplan Maart 2012 Opleidingsplan Maart 2012 Adres Telefoon e OZW-gebouw, 9 etage De Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam 020 444 83 78 Barend van Duin, onderwijscoördinator Januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Introductie...

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Huisartsopleiding VU medisch centrum. De opleiding voor medisch deskundige, communicatief vaardige huisartsen

Jaarverslag 2010. Huisartsopleiding VU medisch centrum. De opleiding voor medisch deskundige, communicatief vaardige huisartsen Jaarverslag 2010 Huisartsopleiding VU medisch centrum De opleiding voor medisch deskundige, communicatief vaardige huisartsen Colofon Huisartsopleiding VU medisch centrum De Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam

Nadere informatie

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten.

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. 1. Samenvatting Scholieren willen LOB! Dat is goed want loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) is belangrijk.

Nadere informatie

Focus op co-makership

Focus op co-makership 16 juni 2011 Focus op co-makership Onderzoekspublicatie Werkplekleren is een samenwerking tussen ROC Eindhoven en Fontys, Lunetzorg, Vitalis en de Gemeente Eindhoven Focus op co-makership Onderzoekspublicatie

Nadere informatie

Opleiding op de post. December 2013. Annette van der Laan, senior beleidsmedewerker (SBOH) Yvonne Guldemond Hecker, huisarts

Opleiding op de post. December 2013. Annette van der Laan, senior beleidsmedewerker (SBOH) Yvonne Guldemond Hecker, huisarts Opleiding op de post December 2013 Annette van der Laan, senior beleidsmedewerker (SBOH) Yvonne Guldemond Hecker, huisarts Inhoud: Inleiding 3 Resultaten 5 - Verankering Leidraad Diensten 5 - Realisering

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

PABOYS GEVONDEN? Een evaluatie van de pilot paboys ; aanpak, werkwijze en opbrengsten

PABOYS GEVONDEN? Een evaluatie van de pilot paboys ; aanpak, werkwijze en opbrengsten PABOYS GEVONDEN? Een evaluatie van de pilot paboys ; aanpak, werkwijze en opbrengsten SCO Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam Edith van Eck Irma Heemskerk Amsterdam, april 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie

VAKKUNDIG VERVOLG. Vervolgmeting vakmanschap gemeentelijke re-integratie

VAKKUNDIG VERVOLG. Vervolgmeting vakmanschap gemeentelijke re-integratie VAKKUNDIG VERVOLG Vervolgmeting vakmanschap gemeentelijke re-integratie VAKKUNDIG VERVOLG Vervolgmeting vakmanschap gemeentelijke re-integratie - eindrapport - drs. M. Groenewoud drs. S.T. Slotboom dr.

Nadere informatie

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer!

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer! Monitor Alert4you deel 2 Samen kunnen we steeds meer! Cécile Chênevert Marielle Balledux 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Adviesrapport. Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Adviesrapport. Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Adviesrapport Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Instellingstoets kwaliteitszorg 20 december 2013 Adviesrapport Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Instellingstoets kwaliteitszorg 20 december 2013

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR AIOS. afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde

INFORMATIE VOOR AIOS. afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde INFORMATIE VOOR AIOS afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde GERION Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde Tel. 020-4448237 INFORMATIE VOOR AIOS OUDERENGENEESKUNDE (tweeëntwintigste versie

Nadere informatie

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo.

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Startende docenten Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Voorwoord In het hbo is er sprake van een sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Hierdoor

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

R A P P O R T C U L T U U R E D U C A T I E B E R N H E Z E CUBE 2010

R A P P O R T C U L T U U R E D U C A T I E B E R N H E Z E CUBE 2010 R A P P O R T C U L T U U R E D U C A T I E B E R N H E Z E CUBE 2010 CONTACT EN COLOFON De Misse 2 5384 BZ Heesch Tel. 06-10894663 www.cubebernheze.nl info@cubebernheze.nl COLOFON Auteurs : Dinie van

Nadere informatie

Wensen en behoeften van huisartsopleiders

Wensen en behoeften van huisartsopleiders Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wensen en behoeften van huisartsopleiders P.J.M. Heiligers T. Nuijen L. Hingstman U vindt dit rapport en

Nadere informatie

Resultaten Audit ITTL 2013 Informatietechnologie in de VMBO-TL. Auteur : Loes van den Brandt Proces in Beeld Versienummer : 1.0 (18 november 2013)

Resultaten Audit ITTL 2013 Informatietechnologie in de VMBO-TL. Auteur : Loes van den Brandt Proces in Beeld Versienummer : 1.0 (18 november 2013) Resultaten Audit ITTL 2013 Informatietechnologie in de VMBO-TL Auteur : Loes van den Brandt Proces in Beeld Versienummer : 1.0 (18 november 2013) Resultaten Audits ITTL 1.0 18-11-13 Proces in Beeld 2 /

Nadere informatie

Evaluatie e- learning modulen en dienstverlening GGZ Ecademy

Evaluatie e- learning modulen en dienstverlening GGZ Ecademy E- learning GGZ Ecademy 1 / 21 Evaluatie e- learning modulen en dienstverlening GGZ Ecademy 2014 Januari 2015 Mary van den Wijngaart Rob Witte www.lokaalcentraal.com E- learning GGZ Ecademy 2 / 21 Voorwoord

Nadere informatie

Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van leraren

Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van leraren Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van leraren Opdrachtgever: Ministerie van OCW Utrecht, januari 2015 Pauline van Eck, Miriam Walraven, Anne Luc van der Vegt en Sanne Weijers Oberon Postbus 1423

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

bulletin voor de huisartsopleiders HOVUmc

bulletin voor de huisartsopleiders HOVUmc huisartsopleiding bulletin voor de huisartsopleiders HOVUmc jaargang 13 nr. 1 maart 2013 scholingsaanbod 2013 eerste POH-middag van vraag naar evidence accreditering boeken van onze hao's Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen?

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? DE HUIDIGE PRAKTIJK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS, MET VOORBEELDEN EN VRAGEN TER INSPIRATIE Inhoud 3 Aandacht voor best presterende leerling

Nadere informatie

Huisartsopleiding Jaarbericht 2009

Huisartsopleiding Jaarbericht 2009 Huisartsopleiding Jaarbericht 2009 Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Voorwoord In dit jaarbericht geven we een beeld van de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen in 2009. Aanvullende cijfermatige informatie

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Onderzoekend kijken naar je onderwijs Derde ronde professionaliseringstraject (cursus 2010 2011)

Onderzoekend kijken naar je onderwijs Derde ronde professionaliseringstraject (cursus 2010 2011) Onderzoekend kijken naar je onderwijs Derde ronde professionaliseringstraject (cursus 2010 2011) Yvonne Leeman en Ulrike Koot - Stam Lectoraat Pedagogische Kwaliteit van het Onderwijs 2012 Christelijke

Nadere informatie

Van theorie naar praktijk

Van theorie naar praktijk rotterdam.nl/onderzoek Van theorie naar praktijk Onderzoek en Business Intelligence 1 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) In opdracht van cluster Werk en Inkomen, gemeente Rotterdam 2013 Onderzoek

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie