Zorginkoopbeleid 2014 voor de Zelfstandige Zonder Personeel Achmea

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorginkoopbeleid 2014 voor de Zelfstandige Zonder Personeel Achmea"

Transcriptie

1 Zorginkoopbeleid 2014 voor de Zelfstandige Zonder Personeel Achmea Zorginkoopbeleid voor Pilot ZZP AWBZ

2 Disclaimer De documenten opgesteld door Achmea ten behoeve van de zorginkoop van AWBZ 2014 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Achmea behoudt zich het recht voor om een correctie in de inkoopdocumenten, de procedure en wijziging of aanpassing van de voorschriften van de inkoopprocedure toe te passen indien na bekendmaking van deze documenten maatregelen door de overheid worden getroffen die van invloed zijn op de beschikbare contracteerruimte, de afspraken die Achmea met ZZPer op grond van deze maatregelen dient te maken dan wel een wijziging betreffen van de AWBZ-regelgeving. 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Uitgangspunten Geschiktheidseisen Selectiecriteria Welke zorg mag geleverd worden? Prijs en doelmatigheid Financiering van zorg Waar mag zorg geleverd worden? Hoe komt u aan cliºnten? Administratie Belangrijke punten uit de overeenkomst Aanmeldingsprocedure en planning Contact Lijst met afkortingen in AWBZ

4 1. Inleiding Voor u ligt het zorginkoopbeleid voor de pilot Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZPer) AWBZ 2014 van Achmea. Vanaf 1 januari 2013 kunnen ZZPers voor het eerst individuele overeenkomsten sluiten met de zorgkantoren voor het leveren van extramurale zorg in natura (ZiN). Deze pilot wordt voor 2014 gecontinueerd. Het contracteren van ZZPers is een afzonderlijk inkooptraject binnen een afzonderlijke contracteerruimte met eisen gericht op ZZPers, onder andere op het gebied van opleiding en administratie. Dit document zet de voorwaarden en procedure voor het contracteren van ZZPers uiteen voor Achmea. Daarbij baseert Achmea zich op de Zorginkoopgids 2014 zoals deze is gepubliceerd op de websites van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) 1 en Achmea. Achmea adviseert ZZPers deze documenten zorgvuldig door te nemen. In 2014 start Achmea een pilot waarbij zorg in natura wordt ingekocht die geleverd wordt door ZZPers. In dit inkoopdocument zijn de voorwaarden vastgelegd die Achmea stelt bij de zorginkoop van AWBZ-thuiszorg bij ZZPers. LET OP: Alle ZZPer (dus ook ZZPers met een overeenkomst in 2013) kunnen zich uitsluitend digitaal aanmelden voor de pilot in 2014 in de periode van 1 juni 2013 tot en met 1 september ZZPers die zich buiten deze periode melden worden niet geaccepteerd. Per jaar is er dus slechts ØØn moment om een overeenkomst te sluiten. Voor wie is dit zorginkoopbeleid bedoeld? Dit zorginkoopbeleid is gericht op de ZZPer: een zelfstandige zonder personeel die als zorgverlener werkzaam is voor eigen risico en rekening. Het inkopende zorgkantoor NV verzorgt als concessiehouder van de zorgkantoren de ZZP AWBZ zorginkoop 2014 namens alle AWBZ-uitvoerders in de zorgkantoorregios: Drenthe; Flevoland; Kennemerland; Rotterdam; Zaanstreek-Waterland & Zwolle. Agis Zorgverzekeringen NV verzorgt als concessiehouder van de zorgkantoren de ZZP AWBZ zorginkoop 2014 namens alle AWBZ-uitvoerders in de zorgkantoorregios: Amsterdam; Apeldoorn/Zutphen e.o.; t Gooi (inclusief Almere) & Utrecht. Deze twee concessiehouders voeren de AWBZ-taken in betreffende zorgkantoorregios uit namens alle zorgverzekeraars van de AWBZ in Nederland. In deze inkoopprocedure worden betreffende zorgkantoren aangeduid als Achmea. 1 https://www.zn.nl/beleidsthemas/inkoopgids-awbz/ 4

5 2. Uitgangspunten Voor het maken van afspraken over de te leveren zorg hanteert Achmea de volgende uitgangspunten: Achmea wil de beschikbare geoormerkte ruimte zo effectief mogelijk in zetten; Achmea heeft de intentie om de zorg, geleverd binnen het indicatiebesluit, te betalen, met in achtneming de in dit document en de in de Zorginkoopgids 2014 beschreven beperkingen; Achmea loopt geen risico dat betaalde declaraties achteraf niet worden vergoed uit de Algemene Kas door overschrijding van de geoormerkte ruimte; Achmea wil de administratieve lasten voor de ZZPer en Achmea zo veel mogelijk beperken; Achmea sluit overeenkomsten met ZZPers per zorgkantoorregio; Achmea ziet erop toe dat via de totale zorginkoop voldoende zorgaanbod (ZZPers en zorginstellingen) in een zorgkantoorregio gecontracteerd worden opdat de continu teit van zorg geborgd is. 3. Geschiktheidseisen Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst voor de levering van AWBZ-zorg in ØØn van de Achmea zorgkantoorregios kunnen ZZPers die werken als verzorgenden (vanaf niveau 3) en verpleegkundigen zich aanmelden. Zij krijgen een overeenkomst voor het leveren van zorg in natura conform de voorschriften van de AWBZ en de Beleidsregels NZa (in 2013: CA-540), als ZZPer voor het jaar De minimale eisen waaraan een ZZPer dient te voldoen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst zijn samengevat in het Keurmerk ZZPer Thuiszorg (KZT). Wanneer u aan deze eisen voldoet, kunt u een keurmerkpas krijgen en wordt u ingeschreven in het register. U dient over het keurmerk te beschikken v rdat u zich bij Achmea meldt. Alle informatie over het keurmerk en over het verkrijgen hiervan staat op de site: Landelijke geschiktheidseisen De ZZPer is een gediplomeerd verpleegkundige of verzorgende; De ZZPer beschikt over een registratie voor het Keurmerk ZZPer Thuiszorg (fase 1 van het keurmerk) (zie De ZZPer garandeert continu teit van zorg voor zijn of haar cliºnten, door achterwachtafspraken te maken met andere gecontracteerde ZZPers binnen dezelfde zorgkantoorregio en deze afspraken op schrift vast te leggen; De ZZPer beschikt over de ICT-ondersteuningsfaciliteit Dinz en voert hiermee een juiste en volledige administratie, zoals: de ZZPer neemt deel aan het AZR-berichtenverkeer, declareert en verantwoordt de geleverde zorg, en informeert het CAK over de geleverde zorg in verband met inning van de eigen bijdrage; De ZZPer voldoet, bij inschrijving en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan de eisen zoals gesteld in de raamovereenkomst ZZPer zorgkantoor. Aanvullende geschiktheidseisen De ZZPer informeert de cliºnt indien hij/zij door ziekte of vakantie de afgesproken zorg niet kan leveren. Tevens informeert hij de cliºnt wie hem/haar vervangt in deze periode; 5

6 De ZZPer stemt ermee in dat Achmea informatie over de gecontracteerde prestaties en tarieven aanlevert bij Dinz ten behoeve van het inrichten van het declaratieverkeer. Tevens stemt de ZZPer ermee in dat informatie over de zorgtoewijzing verloopt via Dinz. 4. Selectiecriteria Voor Achmea is aparte contracteerruimte beschikbaar gesteld om ZZPers te contracteren. In elk van de 10 zorgkantoorregios zijn wij voornemens tussen de 10 en 30 ZZPers te contracteren. Het precieze aantal ZZPers waarmee Achmea een overeenkomst wil afsluiten, is afhankelijk van het inwoneraantal van de zorgkantoorregio. Bij het selecteren van ZZPers houden wij rekening met: Landelijke selectiecriteria Hoogte van het opleidingsniveau van de ZZPer; Ervaring met het leveren van thuiszorg voor de specifieke doelgroep; Afstand van woonplaats tot verzorgingsgebied; Witte vlekken in zorgkantoorregios omdat het zorgaanbod niet (volledig) aansluit bij de zorgvraag; Samenwerkingsverbanden met regionale ketenpartners; Het aantal uren zorg dat de ZZPer verleent mag niet meer bedragen dan gemiddeld 65% van de indicatiebandbreedte van de cliºnt (zie ook doelmatigheid). Aanvullende selectiecriteria Indien na selectie op basis van bovengenoemde criteria het totaal van de goedgekeurde aanmeldingen de hoeveelheid te contracteren ZZPers overschrijdt, zullen de aanmeldingen gehonoreerd worden op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag bij Achmea. Naast de gestelde geschiktheidseisen en selectiecriteria, behoudt Achmea zich het recht voor om een screening uit te voeren op de aanmelding en navraag te doen naar de opgegeven ervaring. 5. Welke zorg mag geleverd worden? Achmea maakt afspraken met zorgaanbieders in het kader van de AWBZ. Wij sluiten overeenkomsten af met ZZPers om thuiszorg in het kader van de AWBZ te leveren. Dit betekent concreet dat ZZPers AWBZ-thuiszorg mogen leveren aan cliºnten die een CIZ-indicatie hebben voor de functies: Persoonlijke Verzorging (PV); Verpleging (VP); Begeleiding (BG). NB. Begeleiding mag alleen worden geleverd indien het de dominante functie persoonlijke verzorging of verpleging betreft. Bij een bepaalde groep cliºnten wordt Begeleiding Individueel (BGind) ook mee ge ndiceerd door het CIZ bij de functies PV en VP. Dit is bijvoorbeeld het geval bij terminale cliºnten. Alleen in deze gevallen mogen ZZPers ook begeleiding leveren. Alle vormen van zorg die niet onder de AWBZ vallen (zoals huishoudelijke hulp vanuit de WMO en MSVT vanuit de Zvw) vallen niet onder de af te sluiten overeenkomst. Voor deze aanspraken zal door 6

7 het CIZ ook geen AWBZ-indicatie worden afgegeven. Zorg geleverd aan cliºnten met indicaties afgegeven door Bureau Jeugdzorg zijn eveneens uitgesloten van levering van zorg door ZZPers. 6. Prijs en doelmatigheid Prijs Met alle aanbieders maken wij prijsafspraken per functie. Voor ZZPers zijn vooralsnog geen aparte prijstarieven door de NZa opgesteld. De vaststelling van deze tarieven vindt plaats op basis van de ervaringen van de zorgkantoren in tariefafspraken die wij maken met ZZPers en reguliere zorgaanbieders. De geldende tarieven voor 2014 zijn nagenoeg gelijk aan de tarieven van Vanwege een landelijke korting op het extramurale budget 2 worden enkel de tarieven voor PV en BG met 1 verlaagd. Deze nieuwe tarieven worden vervolgens wel nog opgehoogd met de landelijke indexering voor materieel. Deze prijsindex wordt door de Nationale Zorgautoriteit (NZa) rond de maand juli bekendgemaakt. Wij zullen deze via onze website bekendmaken. De tarieven voor 2014 zijn: - PV = 39,80 p/u + prijsindex NZa VP = 60,60 p/u + prijsindex NZa BG = 42,75 p/u + prijsindex NZa 2014 Let op: het is mogelijk dat deze tarieven nog worden aangepast op basis van het NZa onderzoek en / of aanpassing van de beleidsregelwaarde. Indien hier sprake van is, zullen de gezamenlijke zorgverzekeraars deze nieuwe tarieven hanteren. Wij zullen dergelijke aanpassingen zo spoedig mogelijk doorvoeren en bekend maken via onze website. Het is derhalve niet mogelijk om rechten te ontlenen aan bovenstaande tarieven. Doelmatigheid De geleverde zorg moet passen binnen de CIZ-indicatie van de cliºnt. Binnen de AWBZ wordt een indicatie altijd afgegeven in bepaalde klassen. Bijvoorbeeld: klasse 8 bedraagt 20 tot 24,9 uur per week. Bewust indiceert het CIZ in dit geval met een marge van 4,9 uur om zodoende schommelingen in de zorgvraag te kunnen opvangen en zelfredzaamheid te stimuleren. Met zorgaanbieders maken we echter afspraken over hoeveel zorg van een klasse gedeclareerd mag worden. Voor ZZPers gaan wij uit van een gemiddelde maximale inzet van 65% van de bandbreedte in de klasse, gemeten over een langere periode. In het voorbeeld van klasse 8 betekent dit: (24,9-20) x 65% =3,2. Gemiddeld gaan wij dus uit van maximaal ,2 = 23,2 uur per week. Terminale zorg Achmea vindt het belangrijk dat u als ZZPer zorg kunt blijven leveren wanneer uw cliºnt in de laatste levensfase komt. Aangezien de zorg voor deze cliºnten kan schommelen, met name in de laatste (meest zorgintensieve) fase, is de indicatie voor terminale cliºnten erg ruim. In het begin van het zorgtraject zult u deze indicatie niet volledig hoeven in te zetten en is het ook zaak om de sociale kring te betrekken. Wij verwachten ook van de ZZPers dat in wordt gezet op gepaste zorg, waarbij 2 Zie de VWS brief van hervorming langdurige zorg op 7

8 eerst gekeken wordt naar eigen kunnen (of mantelzorg) voordat wordt overgegaan naar de inzet van professionele zorg. Mocht het nodig zijn, dan is de indicatie ruim genoeg om ook in de laatste fase voldoende zorg te kunnen leveren. Naast de 65%-grens hebben wij de volgende declaratiebeperking verbonden aan de maximale inzet van zorg voor cliºnten met een terminale indicatie: Klasse + Betalingen (bij een terminale thuiszorgindicatie): a. PV: klasse 8= maximaal 23,2 u/w x 39,80 = 923,36 b. VP: klasse 3= maximaal 5,9 u/w x 60,60 = 357,54 c. BG ind klasse uur = maximaal 34,2 u/w x 42,75 = 1462,05 Dat betekent dat u maximaal 2742,95 per week en 391,85 per dag kunt declareren. De ervaring leert echter dat dit slechts in de allerlaatste (meest zorgintensieve) fase van de terminale zorgverlening voorkomt. 7. Financiering van zorg Via de DINZ software kunt u declaraties bij Achmea indienen. Vanwege de doorlooptijd van deze declaraties in onze organisatie dient u rekening te houden met een deadline. De declaraties die u indient in de eerste 5 dagen van de maand, betalen wij dezelfde maand uit. Deze betaling vindt doorgaans plaats in de laatste week van deze maand. Declaraties die u later in de maand indient, worden de volgende maand uitbetaald. 8. Waar mag zorg geleverd worden? Wanneer er met u een overeenkomst wordt aangegaan, is deze uitsluitend van toepassing voor de levering van zorg binnen deze zorgkantoorregio. Dat betekent enerzijds dat u alle cliºnten uit de zorgkantoorregio die een AWBZ- indicatie hebben, dient te kunnen bedienen. Anderzijds betekent dit dat declaraties van zorg geleverd aan cliºnten niet wonende in de betreffende zorgkantoorregio, niet voor declaratie in aanmerking komt. Het is slechts mogelijk om voor ØØn zorgkantoorregio een overeenkomst met Achmea sluiten. 9. Hoe komt u aan cliºnten? Als ZZPer bent u zelfstandig ondernemer in de zorg. Dat betekent dat u ook zelf verantwoordelijk bent voor het werven van cliºnten. Daarbij dient u dus zelf contacten te onderhouden met o.a. transferpunten in ziekenhuizen, huisartsen en buurthuizen, en zorgt u zelf voor overige promotionele activiteiten voor het werven van cliºnten. Wanneer cliºnten nog geen keuze hebben gemaakt voor een zorgaanbieder wanneer ze ge ndiceerd zijn voor AWBZ-zorg, zullen wij bemiddelen tussen de cliºnt en onze zorgaanbieders. U krijgt als ZZPer een plaats in onze zorggids zodat cliºnten ook op die manier voor u kunnen kiezen. 8

9 10.Administratie Als ZZPer dient u uw eigen administratie te voeren. De AWBZ-brede zorgregistratie (AZR) is een landelijk systeem om te communiceren over cliºnten, indicaties en declaraties. Hier doet u melding van aanvang en einde zorg, alsook van tussentijdse mutaties. Middels de AW319-berichten worden de door u werkelijk verleende zorguren maandelijks gedeclareerd bij Achmea. Om ervoor te zorgen dat dit voor alle ZZPers in Nederland op een eenduidige en eenvoudige manier gaat, is door een onafhankelijke partij ICT-software ontwikkeld. Deze software is landelijk uniform en dient door u gebruikt te worden zodat ook u voldoet aan de landelijke standaardmanier van communiceren. Indien er met u een overeenkomst wordt aangegaan, krijgt u toegang tot de ICTsoftware van Dinz. Dinz verzorgt opleidingen (e-learning, klassikale trainingen) om vaardigheden te ontwikkelen in het gebruik van de software. 11.Belangrijke punten uit de overeenkomst Landelijk is een overeenkomst opgesteld (zie bijlage 1). Deze overeenkomst is tevens door de Belastingdienst gecontroleerd en goedgekeurd. In deze paragraaf lichten wij enkele belangrijke bepalingen uit de overeenkomst toe. Doorcontracteren (Raamovereenkomst AWBZ ZZPer Zorgkantoor artikel 2.3) Wanneer wij een overeenkomst met u als ZZPer sluiten, verwachten wij ook dat u zelf de zorg levert. Het is niet toegestaan om de zorg voor uw cliºnten uit te besteden aan zorgverleners die geen overeenkomst met Achmea hebben voor de levering van AWBZ zorg. Dit noemen wij doorcontracteren. Achmea behoudt zich het recht voor om in dat geval gedeclareerde zorg niet uit te betalen. (Raamovereenkomst AWBZ ZZPer Zorgkantoor artikel 4.7) Continu teit voor in zorg genomen cliºnten (Raamovereenkomst AWBZ ZZPer Zorgkantoor artikel 2.6) Wanneer u een cliºnt in zorg neemt, bent u zelf volledig verantwoordelijk voor de levering van zorg aan deze cliºnt. Dit betekent ook dat u ten tijde van ziekte, vakantie, etc. verantwoordelijk bent om toch de cliºnt van de noodzakelijke zorg te voorzien. U kunt geen cliºnten terug verwijzen naar Achmea. Achterwacht (Raamovereenkomst AWBZ ZZPer Zorgkantoor artikel 2.6) Omdat u te allen tijde verantwoordelijk bent voor de cliºnten die u in zorg heeft, is het belangrijk dat u op voorhand goede afspraken maakt over achterwacht en vervangingsplannen met ZZPers die in de zorgkantoorregio waar u zorg levert een overeenkomst hebben. Let op: dit kunnen dus alleen ZZPers zijn die een overeenkomst met Achmea hebben binnen de zorgkantoorregio waarvoor u een overeenkomst heeft. Zorgplan (Raamovereenkomst AWBZ ZZPer Zorgkantoor artikel 3.2) Het is mogelijk dat een cliºnt van meerdere ZZPers zorg ontvangt. In dat geval gaat Achmea ervan uit dat de ZZPers in overleg met de cliºnt en met elkaar de zorg indelen zodat alle benodigde zorg (met inachtneming van de indicatie en bandbreedtebepaling) wordt geleverd. Achmea verlangt van de ZZPers om dit in het zorgplan van de cliºnt op te nemen. 9

10 12. Aanmeldingsprocedure en planning In onderstaande tabel staat het tijdspad en de acties om te komen tot een overeenkomst met Achmea. Wat Wie Wanneer Publicatie inkoopdocument ZZPer 2014 op de website Ontvangen aanmeldingen ZZPers Maken afspraken met ZZPers (in budgetformulier) en sluiten overeenkomst Verzenden afgesloten overeenkomst en budgetformulier naar ZZPers en VECOZO Indienen gemaakte afspraken bij de NZa Voorlichtingsbijeenkomst t.b.v. declareren en administratie Achmea ZZPers ZZPers en Achmea Achmea Achmea Achmea en ZZPers Uiterlijk 5 juni 5 juni tot 1 september 1 september tot 31 oktober Uiterlijk 31 oktober Uiterlijk 31 oktober Medio december Contact Voor ZZPers is het mogelijk om via het adres of via het telefoonnummer contact op te nemen met Achmea. 10

11 14.Lijst met afkortingen in AWBZ In de onderstaande tabel vindt u een lijst met de meest veelvoorkomende afkortingen in de AWBZ. AO/IC AWBZ AZR BIG BV CAHPS CAK CIZ COPD CQ-index CVA CVZ DBC GAAZ GGZ GZ HOED IGZ JLVG LDP LVG MO MAZ MEZ MUT NHN MSVT NV NZa PGB SGLVG V&V VPT VWS WBP WGBO WMG WMO ZK ZVW ZZP ZZPer Administratieve organisatie en interne controle Administratieve organisatie en interne controle Algemene wet bijzondere ziektekosten AWBZ-brede zorgregistratiesysteem Beroepen in de individuele gezondheidszorg Besloten Vennootschap Consumer Assessment Healthcare Providers and Systems Centraal Administratie Kantoor Centrum indicatiestelling zorg Chronic obstructive pulmonary disease Consumer quality-index Cerebrovasculair accident College voor zorgverzekeringen Diagnose-behandelcombinatie Geriatrische afdeling algemeen ziekenhuis Geestelijke gezondheidszorg Gehandicaptenzorg Huisartsen Onder EØn Dak Inspectie voor de gezondheidszorg Jeugdige licht verstandelijk gehandicapten Landelijk dementieprogramma Licht verstandelijk gehandicapten Maatschappelijke opvang Melding aanvang zorg Melding einde zorg Mutatie Noord-Holland Noord Medisch Specialistische Verpleging Thuis Naamloze Vennootschap Nederlandse Zorgautoriteit Persoonsgebonden budget Sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapten Verpleging en Verzorging Volledig pakket thuis (Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet bescherming persoonsgegevens Wet op de geneeskundige behandelingscontract Wet marktordening gezondheidszorg Wet maatschappelijke ondersteuning Zorgkantoor Zorgverzekeringswet Zorgzwaartepakket Zelfstandige Zonder Personeel 11

Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014.

Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014. Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014. Zorginkoop team AWBZ Mei 2013 Inhoud Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Inkoopbeleid ZZP-ers...

Nadere informatie

AWBZ Inkoopbeleid ZZP ers 2013 AWBZ Inkoopbeleid 2013 2 E INKOOPRONDE

AWBZ Inkoopbeleid ZZP ers 2013 AWBZ Inkoopbeleid 2013 2 E INKOOPRONDE AWBZ Inkoopbeleid ZZP ers 2013 AWBZ Inkoopbeleid 2013 2 E INKOOPRONDE AWBZ Inkoopbeleid ZZP ers AWBZ Inkoopbeleid 2013 2 E INKOOPRONDE Zorgkantoren van de Coöperatie VGZ UA Nijmegen Waardenland - Midden

Nadere informatie

AWBZ Inkoopbeleid ZZP ers AWBZ Inkoopbeleid 2013

AWBZ Inkoopbeleid ZZP ers AWBZ Inkoopbeleid 2013 AWBZ Inkoopbeleid ZZP ers 2013 AWBZ Inkoopbeleid 2013 AWBZ Inkoopbeleid ZZP ers AWBZ Inkoopbeleid 2013 Zorgkantoren van de Coöperatie VGZ UA Nijmegen Waardenland - Midden Holland Midden Brabant Noordoost

Nadere informatie

5 INKOOPHANDREIKING CONTRACTEREN ZZP ERS 2014

5 INKOOPHANDREIKING CONTRACTEREN ZZP ERS 2014 Zorginkoopgids AWBZ 2014 5 INKOOPHANDREIKING CONTRACTEREN ZZP ERS 2014 5.1 ZZP ERS DRAGEN BIJ AAN GOEDE AWBZ-ZORG Vanaf 1 januari 2013 hebben zzp ers en zorgkantoren voor het eerst individuele overeenkomsten

Nadere informatie

Inkoophandreiking Contracteren ZZP-ers AWBZ 2013

Inkoophandreiking Contracteren ZZP-ers AWBZ 2013 Inkoophandreiking Contracteren ZZP-ers AWBZ 2013 Augustus 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 ZZP-ers dragen bij aan goede AWBZ-zorg 4 Contracteren ZZP-ers binnen afzonderlijk kader 5 Voorwaarden voor borging

Nadere informatie

Inkoopdocument ZZP ers 2014. Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden. Inkoopdocument ZZP ers 2014 versie juli 2013 Pagina 1

Inkoopdocument ZZP ers 2014. Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden. Inkoopdocument ZZP ers 2014 versie juli 2013 Pagina 1 Inkoopdocument ZZP ers 2014 Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden Inkoopdocument ZZP ers 2014 versie juli 2013 Pagina 1 Inkoopdocument ZZP ers 2014 versie juli 2013 Pagina 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ZZP ers in de thuiszorg AWBZ Inkoopbeleid 2014

ZZP ers in de thuiszorg AWBZ Inkoopbeleid 2014 ZZP ers in de thuiszorg AWBZ Inkoopbeleid 2014 1 ZZP ers in de thuiszorg AWBZ Inkoopbeleid 2014 Zorgkantoren van de Coöperatie VGZ UA Nijmegen, Waardenland, Midden-Holland, Midden-Brabant, Noordoost-Brabant,

Nadere informatie

Pilot ZZP ers in de thuiszorg

Pilot ZZP ers in de thuiszorg Pilot ZZP ers in de thuiszorg Voorlichtingsbijeenkomst AWBZ inkoopbeleid 2014 Hoe het begon Inkoopbeleid 2014 Spelregels Inkoopproces Tijdslijnen Contact 2 1. Hoe het begon Titel - aanpassen Pilot ZZP'ers

Nadere informatie

Zelfstandige Zorgverleners in de AWBZ AWBZ INKOOP ZZP ers 2013

Zelfstandige Zorgverleners in de AWBZ AWBZ INKOOP ZZP ers 2013 Zelfstandige Zorgverleners in de AWBZ AWBZ INKOOP VGZ-Zorgkantoor September 2012 ZZP ers in de AWBZ thuiszorg? ZZP ers : wat gebeurt er na vandaag? 1. Waarom ZZP ers in de AWBZ thuiszorg? Waarom ZZP ers

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de AWBZ? Wie doet wat in de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Deze Informatiekaart geeft antwoord op de

Nadere informatie

Inkoopdocument ZZP ers 2013

Inkoopdocument ZZP ers 2013 Inkoopdocument ZZP ers 2013 Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden 1 2 Inhoudsopgave 1. Preambule... 4 2. Uitgangspunten... 5 2.1. Inleiding... 5 2.1. Uitgangspunten zorgkantoor...

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2014. Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP ers)

Inkoopbeleid 2014. Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP ers) Inkoopbeleid 2014 Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP ers) Disclaimer/Voorbehouden De documenten, opgesteld door Zorgkantoor Friesland ten behoeve van de inkoop van AWBZ 2014, zijn onder voorbehoud van

Nadere informatie

ZZP registratiepunt heeft van u de volgende informatie ontvangen, dat U beschikt over

ZZP registratiepunt heeft van u de volgende informatie ontvangen, dat U beschikt over Stappenplan ten behoeve van openstelling van de pilot zzp ers 2014 Uitgangspunten: De pilot is opengesteld voor 1200 plaatsen. Indien u al gecontracteert bent voor de Pilot AWBZ zin 2014 kunt u zich niet

Nadere informatie

Inkoopdocument 2014. ZZP-ers

Inkoopdocument 2014. ZZP-ers Inkoopdocument 2014 ZZP-ers Inkoopdocument 2014 Contracteren Zelfstandigen Zonder Personeel AWBZ Menzis voor de regio s Arnhem Groningen Twente Menzis Inkoopdocument 2014 ZZP-ers 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen...

Nadere informatie

Inkoopdocument 2013. Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP ers)

Inkoopdocument 2013. Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP ers) Inkoopdocument 2013 Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP ers) Disclaimer/Voorbehouden De documenten opgesteld door Zorgkantoor Friesland ten behoeve van de inkoop van AWBZ 2013 zijn onder voorbehoud van

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

www.zn.nl/branche/zorgkantoren/ www.zorgkantoorfriesland.nl www.achmeazorgkantoor.nl www.czzorgkantoren.nl www.zorgkantoordsw.nl

www.zn.nl/branche/zorgkantoren/ www.zorgkantoorfriesland.nl www.achmeazorgkantoor.nl www.czzorgkantoren.nl www.zorgkantoordsw.nl Tabel 13. Stappenplan 2013-2014 voor Zelfstandig Ondernemend Zorgverleners Nr. Omschrijving processtap Duur Verwijzing Benodigde documenten Voorbereiden op overeenkomst met zorgkantoor: vanaf voorjaar

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014

Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014 Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014 Aan ZZP ers werkzaam in de langdurige zorg Van Telefoonnummer E-mailadres Directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl Onderwerp Datum

Nadere informatie

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst:

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst: Veel gestelde vragen over indiceren (PGB), declaraties, niet-gecontracteerde zorg, Palliatief Terminale Zorg (PTZ) en Ketenzorg dementie De antwoorden op de veel gestelde vragen die u hieronder aantreft

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

De NZa berekent de totale contracteerruimte voor 2014 met inachtneming van de volgende punten:

De NZa berekent de totale contracteerruimte voor 2014 met inachtneming van de volgende punten: > Retouradres Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

Raamovereenkomst AWBZ zzp er - Zorgkantoor

Raamovereenkomst AWBZ zzp er - Zorgkantoor Raamovereenkomst AWBZ zzp er - Zorgkantoor De ondergetekenden: A Zorgkantoor XXX, namens de zorgverzekeraars die zich conform artikel 33 AWBZ tot uitvoering van de AWBZ hebben aangemeld, hierna genoemd

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren OVERBRUGGINGSZORG versie augustus 2011 Achmea Zorgkantoren Inleiding Per 1 augustus 2011 is de overbruggingsnotitie aangepast. Landelijk is AZR 3.0 uitgevoerd. Hierdoor zijn er een aantal veranderingen

Nadere informatie

Raamovereenkomst AWBZ zzper Achmea Zorgkantoor

Raamovereenkomst AWBZ zzper Achmea Zorgkantoor Raamovereenkomst AWBZ zzper Achmea Zorgkantoor De ondergetekenden: A Zorgkantoor Achmea, namens de zorgverzekeraars die zich conform artikel 33 AWBZ tot uitvoering van de AWBZ hebben aangemeld, hierna

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Wijzigingen (1) N.a.v. de publicatie van de beleidsregels op 1 juli 2014

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. Bijlage 12 bij circulaire Care/AWBZ/09/17c REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld; Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven 2010 Tabel Per Saldo, maart 2010, overeenkomstig de beleidsregel 2010 (a) PGB AWBZ bij langdurig Verblijf van het CVZ dd 25 maart 2010 (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2015

Zorginkoopbeleid 2015 Zorginkoopbeleid 2015 Context HLZ WLZ/AWBZ Politieke besluitvorming Uniformering Landelijk versus regionaal beleid Marktanalyse Proces Rafelrandjes Vraag/antwoord Agenda inkoop 2015 Uitgangspunten landelijk

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl CARE/AWBZ/12/01c 12D0000176

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl CARE/AWBZ/12/01c 12D0000176 Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

de Nederlandse Zorgautoriteit dhr mr. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Datum Betreft voorlopige contracteerruimte 2014

de Nederlandse Zorgautoriteit dhr mr. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Datum Betreft voorlopige contracteerruimte 2014 > Retouradres VWS, Postbus 20350, 2550EJ DEN HAAG de Nederlandse Zorgautoriteit dhr mr. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Directie Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 30 597 Toekomst AWBZ Nr. 213 Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 26 september 2011. Het besluit tot het doen van een aanwijzing kan niet

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Contracteren Zelfstandigen Zonder Personeel AWBZ. Menzis voor de regio s Arnhem, Groningen en Twente

Contracteren Zelfstandigen Zonder Personeel AWBZ. Menzis voor de regio s Arnhem, Groningen en Twente Contracteren Zelfstandigen Zonder Personeel AWBZ Menzis voor de regio s Arnhem, Groningen en Twente Eigendomsrecht en geheimhouding Dit document is eigendom van Stichting Menzis Beheer (hierna te noemen:

Nadere informatie

Inkoopbeleid Voortgezet verblijfs-ggz 1 onder de Zorgverzekeringswet

Inkoopbeleid Voortgezet verblijfs-ggz 1 onder de Zorgverzekeringswet Inkoopbeleid Voortgezet verblijfs-ggz 1 onder de Zorgverzekeringswet Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie op Voortgezet GGZ-verblijf onder de Zvw 4 3. Inkoop 2015 5 Overeenkomst 2015 Financiering Toestemmingsvereiste

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over ZZP

Veel gestelde vragen over ZZP Veel gestelde vragen over ZZP Wat is het standpunt van Coöperatie VGZ over ZZ ers na 1 januari 2015? Ondanks de hoge klanttevredenheid van cliënten van ZZP ers heeft Coöperatie VGZ desondanks een aantal

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Knelpuntenprocedure 2014

BELEIDSREGEL CA Knelpuntenprocedure 2014 BELEIDSREGEL Knelpuntenprocedure 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Kwartaalontmoeting IVVU-Achmea 12 maart 2013. Max Bijwaard

Kwartaalontmoeting IVVU-Achmea 12 maart 2013. Max Bijwaard Kwartaalontmoeting IVVU-Achmea 12 maart 2013 Toekomst ouderenzorg Max Bijwaard Manager VV&T Oost Te bespreken onderwerpen Nieuwe structuur inkoopafdelingen zorgkantoor Visie Achmea op de langdurige zorg

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S Eigenaar: Gereviewd door: Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 Betrokken beleidsregels NZA: Laura Mostert Saskia Hartendorp CA-392 Invoering Zorgzwaartepakketten CA-437

Nadere informatie

AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging. Versie juli 2017

AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging. Versie juli 2017 AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging 1 Inhoudsopgave 1. Specialistische Verpleging. 4 2. Doelmatige zorg... 5 2 Inleiding Voor u ligt de aanvulling van het Zorginkoopbeleid

Nadere informatie

Ziekenhuis Verplaatste Zorg vanaf 2010

Ziekenhuis Verplaatste Zorg vanaf 2010 Inleiding In overleg tussen VWS, Zorg verzekeraars Nederland [ZN], Ned. Vereniging van Ziekenhuizen [NVZ], Ned. Federatie van Universitaire Medische Centra [NFU]; ACTIZ en V&VN-transferverpleegkundigen

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 Gelet op de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Inleiding Aanleiding wijziging inkoopprocedure Toelichting inkoopprocedure 2016 Vragen/Nota van Inlichtingen E-mailadres: secretariaatzorg@defriesland.nl Website:

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst 2017 voor nieuwe zorgaanbieders 6 juni 2016

Voorlichtingsbijeenkomst 2017 voor nieuwe zorgaanbieders 6 juni 2016 Voorlichtingsbijeenkomst 2017 voor nieuwe zorgaanbieders 6 juni 2016 Introductie vragen Wie van u vindt dat de wens van de klant centraal staat? Wie van u vindt dat de wens van de klant ook wat betreft

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Wat kunt u verwachten? 1. Algemene informatie Zorgkantoor Friesland

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Zorg in natura of een budget In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen: zorg in natura

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet 1 Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet Per 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) in werking getreden (Stb. 2014, 494). Deze is in de plaats gekomen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN FACTSHEET ZZP 1, 2 EN 3 EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN ACHTERGROND, GEVOLGEN, FEITEN EN CIJFERS Voor de twaalf Drentse gemeenten Marion Wijnstra Erwin Matijsen Oktober 2012 ACHTERGROND EN

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Budgettaire kader Wlz 2015

BELEIDSREGEL CA-BR Budgettaire kader Wlz 2015 BELEIDSREGEL Budgettaire kader Wlz 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Wie betaalt wat in de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Wie betaalt wat in de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ)? Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Wie betaalt wat in de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ)? Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

PGB verpleging en verzorging

PGB verpleging en verzorging Aanvraagformulier Deel 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb is aangevraagd)

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1608a. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 3 bij circulaire Care/Wlz/15/14c

BELEIDSREGEL CA-BR-1608a. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 3 bij circulaire Care/Wlz/15/14c Bijlage 3 bij circulaire Care/Wlz/15/14c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

REGELING CA/NR-100.092

REGELING CA/NR-100.092 REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders Gelet op de artikelen 36, derde lid, 37, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 30 597 Toekomst AWBZ E Ontvangen ter Griffie van de Eerste Kamer op 5 oktober 2012. Het besluit tot het doen van een aanwijzing kan niet eerder

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1508. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c

BELEIDSREGEL CA-BR-1508. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Welkom. Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017

Welkom. Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017 Welkom Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017 Inleiding Politieke en maatschappelijke context Herziening langdurige zorg o Eigen verantwoordelijkheid o Zelfredzaamheid o Thuis blijven wonen, zorg dichtbij

Nadere informatie

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven 2011 Tabel Per Saldo, januari 2011, overeenkomstig de beleidsregel 2011 (a) PGB AWBZ bij langdurig Verblijf van het CVZ dd 12 januari 2011 (Aan deze tabel kunnen geen rechten

Nadere informatie

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders.

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders. Bijlage 2 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c BELEIDSREGEL Budgettair kader Wlz 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg.

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg. Bijlage 23 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg AWBZ Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Op grond van artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten

Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten Zilveren Kruis Zorgkantoor, 25 januari 2017. Versie 1.0 Nr Vraag Antwoord 1 Wat houdt de wijziging van Schoonmaak naar de Wlz

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regio: Rotterdam (gemeenten Rotterdam, Capelle a.d. IJssel en Krimpen a.d IJssel) John Boumans Accountmanager VV&T Achmea Zorgkantoor Agenda Vormen van begeleiding,

Nadere informatie

Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging

Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging 1 Programma 1. Landelijke ontwikkelingen AWBZ 2. Visie Achmea op langdurige zorg 3. Zorginkoopbeleid AWBZ/Wlz 4. Gelegenheid tot het stellen van

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/14/06c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/14/06c / Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN Februari 2009 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoudsopgave Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Wat is palliatieve terminale zorg? 3 Hoofdstuk 2: Uitgangspunten palliatieve

Nadere informatie

Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis. Eindrapportage

Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis. Eindrapportage Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis Eindrapportage Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis Eindrapportage Enschede, 18 juni 2007 NV/07/1673/afp mw. ir. N.M.H. van

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz 2017 10 oktober 2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen... 3 Hoofdstuk 2 Beleidslijnen Schoonmaak & Logeren in de

Nadere informatie

De Pilot ZZP ers. Evaluatieverslag. Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De Pilot ZZP ers. Evaluatieverslag. Zorgkantoren Coöperatie VGZ De Pilot ZZP ers Evaluatieverslag Zorgkantoren Coöperatie VGZ 31 mei 2012 www.vgz-zorgkantoren.nl 1. Inleiding 3 2. Waarom ZZP ers in de AWBZ 4 3. Opzet van de pilot 5 4. Contracten afsluiten 6 5. Klantervaringen

Nadere informatie

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010 Aan de uitvoeringsorganen Zorgverzekeringswet en/of AWBZ Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010 Onderwerp Wijzigingen Besluit zorgaanspraken AWBZ 2011 Ingangsdatum

Nadere informatie

Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg

Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018 Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt op

Nadere informatie

Samen maken we de zorg persoonlijk

Samen maken we de zorg persoonlijk Samen maken we de zorg persoonlijk Wij zien uw passie om goede zorg mogelijk te maken voor klanten in de Wlz. En we begrijpen dat dit niet altijd eenvoudig is in een complexe omgeving. Daarom willen we

Nadere informatie

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 Nr. Vraag / categorie Antwoord Algemeen 1 Algemeen; de zorgaanbieder twijfelt of de klant correct is geoormerkt, waar kan hij dit laten controleren?

Nadere informatie