Inkoopbeleid Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP ers)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkoopbeleid 2014. Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP ers)"

Transcriptie

1 Inkoopbeleid 2014 Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP ers)

2

3 Disclaimer/Voorbehouden De documenten, opgesteld door Zorgkantoor Friesland ten behoeve van de inkoop van AWBZ 2014, zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa). Zorgkantoor Friesland behoudt zich het recht voor om een correctie in de inkoopdocumenten, de procedure en wijziging of aanpassing van de voorschriften van de inkoopprocedure toe te passen indien na bekendmaking van deze documenten maatregelen door de overheid worden getroffen die van invloed zijn op de beschikbare contracteerruimte, de afspraken die Zorgkantoor Friesland maken dan wel een wijziging betreffen van de AWBZ-regelgeving. Zorgkantoor Friesland houdt zich het recht voor om zonder tot enigerlei schadeplichtigheid te zijn gehouden de inhoud van het dit document te wijzigen of aan te vullen. Vanaf 1 januari 2013 konden Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP ers) voor het eerst individuele overeenkomsten sluiten met zorgkantoren voor het leveren van thuiszorg in natura, zij het op kleine schaal. Zorgkantoren zien mogelijkheden in het rechtstreeks contracteren van verpleegkundigen en verzorgenden. Het heeft echter vergaande gevolgen voor zowel zorgverleners als zorgkantoren. Vandaar dat de contractering van ZZP ers in 2013 en 2014 wordt uitgevoerd in de vorm van een landelijke pilot en vormt daarmee een apart traject met een afzonderlijk budget en aparte voorwaarden. Mogelijk is 2014 het laatste jaar waarvoor ZZP rs voor het leveren van AWBZ-zorg worden gecontracteerd door zorgkantoren. In dit inkoopdocument treft u het beleid voor het inkopen van zorg bij ZZP ers aan. Nadrukkelijk willen wij u erop wijzen dat het jaar 2014 een pilotjaar betreft. Uit de te maken afspraken kunnen geen rechten ontleend worden voor 2015 of volgende jaren; niet voor wat betreft de overeenkomst, het tarief, noch voor de volumes.

4 Inhoudsopgave Inleiding Geschiktheidseisen Zorg die geleverd mag worden Prijs en doelmatigheid Plaatsen waar zorg geleverd mag worden Hoe komt u aan klanten? Administratie

5 Inleiding Zorgkantoor Friesland en De Friesland Zorgverzekeraar willen de komende jaren investeren in goede zorg die in samenhang dichtbij huis wordt geboden. Dit door goede ketenzorg, preventie en het stimuleren van zelfmanagement. Hiermee houdt de klant meer de regie over zijn leven. Het contracteren sluit goed aan bij deze uitgangspunten. bilisering van het zorgaanbod. kunnen maatwerk leveren en zijn in staat om in te spelen op de behoeften van de klant, in de eigen omgeving, waarbij de klant zelf aan het roer staat. Op de langere termijn worden personeelstekorten in de zorg verwacht, ten gevolge van -plussers en de beroepsbevolking jaar). Daarom is het van groot belang professionals voor de zorg te behouden. Zorgprofessionals wensen echter steeds meer vrijheid om arbeid naar eigen inzicht in te delen en aan te passen aan hun persoonlijke omstandigheden. Het contracteren gaat hierop in en biedt daarom een belangrijk nieuw perspectief op de arbeidsmarkt. In 2013 heeft Zorgkantoor Friesland een pilot uitgevoerd waarin 18 Zelfstandigen, zonder, voor AWBZ thuiszorg zijn gecontracteerd. Deze pilot is met één jaar verlengd, daarom is Zorgkantoor Friesland voornemens om per 1 januari 2014 wederom contracten af te sluiten met De procedure hiervoor wordt beschreven in dit inkoopdocument. Het gecontracteerde aanbod en het bijbehorende financiële kader worden buiten het regiobudget van Friesland gelaten. Omdat de behoefte van de klant centraal staat, is er pe te hanteren. J. Boomgaardt Manager Zorgkantoor Friesland

6 Hoofdstuk In dit hoofdstuk wordt de inkoopprocedure van Zorgkantoor Friesland rondom de voor 2014 beschreven Geschiktheidseisen, te voldoen aan de volgende geschiktheidseisen: - verpleegkundige niveau 4/5 (BIG-geregistreerd); - ZZP van het keurmerk) zie - continuïteit van zorg voor zijn of haar klanten, door achterwachtafspraken te maken met andere gecontracteerde ZZP dezelfde zorgkantoorregio en deze afspraken op schrift vast te leggen; - -ondersteuningsfaciliteit Dinz en voert hiermee een juiste en volledige administratie, zoals: o neemt deel aan het AZR-berichtenverkeer; o declareert en verantwoordt de geleverde zorg; o informeert het CAK over de geleverde zorg in verband met inning van de eigen bijdrage. - zorgkantoor. Wanneer u bij Zorgkantoor Friesland een aanvraag voor een contract doet, dient u te voldoen aan alle genoemde geschiktheidseisen. Het Zorgkantoor controleert of u aan deze geschiktheidseisen voldoet Het selecteren Landelijk is er in 2014, naar verwachting, 20 miljoen euro beschikbaar voor het contracteren. Zorgkantoor Friesland gaat uit van een maximale jaaromzet van euro bij 1 Fte Afhankelijk van het daadwerkelijke budget wat beschikbaar is voor Zorgkantoor Friesland, worden overeenkomsten aangeboden. Dit houdt voorlopig in dat er voor de regio Friesland maximaal 14 Fte gecontracteerd kan worden. Daarnaast dient er in het kader van het vervangingsplan voldoende vervangingsmogelijkheden v beschikbaar te zijn. continuïteit van zorg voor zijn of haar klanten, door achterwachtafspraken regio en deze afspraken schriftelijk vast te leggen. Het is niet toegestaan achterwachtafspraken te maken met andere aanbieders dan de in de regio Friesland Dit betekent dat Zorgkantoor Friesland minimaal 9. Bij onvoldoende inschrijvingen kan er besloten worden om geen contracten aan te bieden. Indien er meer

7 inschrijvingen zijn dan dat er budget beschikbaar is, zal er op basis van onderstaande criteria, waarvoor onderbouwende bewijsstukken kunnen worden gevraagd, een selectie worden gemaakt: Ervaring met de doelgroepen NAH, Autisme of LVG; Minimaal aantal te werken uren op maandbasis, waarbij meer uren voorgaan op minder uren; Opleidingsniveau, waarbij een hoger opleidingsniveau voorgaat op een lager opleidingsniveau; Werkervaring (in ja in de thuiszorg, waarbij meer werkervaring voorgaat op minder werkervaring; Continuïteit van zorg aan bestaande klanten waarvoor een reeds in 2013 aangegaan zorgcontract (peilperiode 1 maart t/m 1 augustus); De hoeveelheid zorgverlening in onrendabele gebieden. Als rendabele gebieden ziet Zorgkantoor Friesland de plaatsen Leeuwarden, Drachten, Heerenveen en Sneek. Alle andere gebieden in de provincie Friesland worden beschouwd als onrendabele gebieden. Waarbij meer zorgverlening (procentueel) in onrendabele gebieden voorgaat op minder zorgverlening in rendabele gebieden. Bij gelijke beoordeling op basis van de bovengenoemde zes punten, zal er gekeken worden naar een evenwichtige spreiding over de zorgkantoorregio Friesland Zorg die geleverd mag worden Zorgkantoor Friesland maakt afspraken met zorgaanbieders in het kader van de AWBZ. Wij -thuiszorg te leveren. Dit betekent concreet dat -thuiszorg mogen leveren aan klanten die een CIZ-indicatie hebben voor: Persoonlijke Verzorging (PV); Verpleging (VP). Op termijn wordt de functie begeleiding gedecentraliseerd naar de Wmo. Daarom contracteert Zorgkantoor Friesland Bij een bepaalde groep klanten echter wordt Begeleiding Individueel (BGind) ook mee geïndiceerd door het CIZ. Dit is bijvoorbeeld het geval bij terminale klanten. In deze gevallen mag dus alleen worden geleverd indien persoonlijke verzorging en/of verpleging de dominante functie betreft. Alle vormen van zorg, die niet onder de AWBZ vallen (zoals huishoudelijke hulp vanuit de Wmo en Medisch Specialistisch Verpleging Thuis vanuit de Zvw) vallen niet onder het af te sluiten contract. Als stelregel geldt dat alleen persoonlijke verzorging en verpleging geleverd mogen worden (mits voor deze functies een CIZ-indicatie is afgegeven). Begeleiding individueel (BGind) mag enkel worden geleverd wanneer persoonlijke verzorging en/of verpleging de dominante functies betreffen (en ook BGind door het CIZ is geïndiceerd).

8 1.4. Prijs en doelmatigheid Uurtarieven Op dit moment zijn de te hanteren uurtarieven voor 2014 nog niet bekend. Deze worden in latere instantie bekendgemaakt. Declareerbare uren Deze tarieven zijn een totaalvergoeding die een zorgaanbieder krijgt. U kunt geen aparte kosten declareren (zoals reiskosten, administratiekosten etc.). Daarnaast mag u als geen bijbetaling vragen aan de klant voor de geleverde AWBZ-zorg. Ook dient u zelf zorg te dragen voor het op peil houden van uw deskundigheid en bekwaamheid door middel van naen bijscholing en intervisie, hiervoor kunt u ook geen kosten declareren. U kunt alleen de uren declareren waarin u ook echt zorg levert aan uw klanten. Deze zorg moet passen binnen de CIZ-indicatie van de klant. Binnen de AWBZ wordt een indicatie altijd gegeven in bepaalde klassen. Bijvoorbeeld: klasse 8 bedraagt 20 tot 24,9 uur per week. Bewust indiceert het CIZ in dit geval met een marge van 4,9 uur om zodoende schommelingen in de zorgvraag te kunnen opvangen. maximaal een gemiddelde inzet van 65% van de geïndiceerde klasse mogen inzetten Plaatsen waar zorg geleverd mag worden Wanneer Zorgkantoor Friesland u contracteert, wordt u gecontracteerd voor de gehele regio Friesland. Dat betekent dat u alle klanten uit de regio Friesland die een AWBZ indicatie (PV en/of VP) hebben kunt bedienen. Wanneer u een klant in zorg neemt is het belangrijk om te realiseren dat u verantwoordelijk bent voor de continuïteit van zorg voor deze klant Hoe komt u aan klanten? bent u zelfstandig ondernemer in de zorg. Dat betekent dat u ook zelf verantwoordelijk bent voor het werven van klanten en deze potentiële klant, voordat de indicatie wordt toegewezen, door u bekend is gemaakt bij de administratieve eenheid (Dinz). In het verkrijgen van klanten is geen rol voor het Zorgkantoor weggelegd. de zorg voor uw klanten niet uitbesteden aan andere zorgaanbieders. in onze applicatie: ind uw zorgaanbieder op de website van Zorgkantoor Friesland (http://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten/zorg-nodig-uitde-awbz/zorgaanbieders/vind-uw-zorgaanbieder.aspx) zodat klanten u vanaf 1 januari 2014 ook zelf kunnen benaderen Administratie Als zelfstandig ondernemer dient u uw eigen administratie te voeren. In de AWBZ zijn landelijk standaard manieren om te communiceren over klanten, indicaties en declaraties. Dit gebeurt middels AZR (voor indicaties van klanten), waar u melding doet van aanvang en einde zorg, alsook tussentijdse mutaties. Middels de AW319-berichten worden de door u werkelijk verleende zorguren maandelijks gedeclareerd bij Zorgkantoor Friesland. dit op een eenduidige en eenvoudige manier kunnen bijhouden, is door een onafhankelijke partij (Dinz) ICT-software ontwikkeld. Deze software is landelijk uniform en dient door u gebruikt te worden zodat ook u voldoet

9 aan de landelijke standaard manier van communiceren. Indien u bent gecontracteerd, krijgt u toegang tot de ICT-software van Dinz.

10 Hoofdstuk Zorgkantoor Friesland 2014 In dit hoofdstuk wordt toegelicht welke stappen u dient te ondernemen om voor een overeenkomst met Zorgkantoor Friesland in aanmerking te komen. Dit stappenplan gaat in op 1 : N /zij in aanmerking komt voor een overeenkomst met Zorgkantoor Friesland; Het aanmelden/inschrijven bij Zorgkantoor Friesland; Het sluiten van een overeenkomst met Zorgkantoor Friesland; Het voorbereiden van de zorgverlening; Het starten, registreren, declareren en het ontvangen van een betaling van de zorglevering; De verantwoording van de geleverde zorg. 1 verklaring, aansluiten bij Klachtencommissie Zorg, UZI register, CIZ aanmeldfunctionaliteit, et cetera), wordt verwezen naar

11 Nr. Omschrijving processtap Duur Verwijzing Relevante documenten Voorbereiden op overeenkomst met zorgkantoor: vanaf voorjaar Raamovereenkomst, deze is uiterlijk vanaf 1 mei 2013 beschikbaar op de website van ZN. 2. Uitzoeken tot welke zorgkantoorregio u behoort. Dit is afhankelijk van de gemeente waarin u zorg wilt leveren. Op de website van ZN (zie verwijzing) vindt u alle zorgkantoren, met daarbij aangegeven welke gemeenten hiertoe behoren. 3. Lezen inkoopdocumentatie van Zorgkantoor Friesland: op de website van Zorgkantoor Friesland vindt u informatie over de aanmeld- en inkoopprocedure van Zorgkantoor Friesland. 4. Prismant: om kwaliteit van zorg te kunnen garanderen en om voor een overeenkomst met het zorgkantoor in aanmerking te te voldoen (zie tabel onderaan stappenplan voor de kosten hiervan). geregistreerd, dient u uw dossier te onderhouden om registratie te behouden). Let op: in verband met het korte tijdsbestek waarin u alle stappen moet doorlopen, dient u uiterlijk 1 augustus 2013 Thuiszorg, zodat u op tijd een AGB-code ontvangt (stap 5) en in 2013 nog in aanmerking kunt komen voor een overeenkomst met Zorgkantoor Friesland voor zorglevering per Ontvangen AGB-code (Indien u al over een AGB-code beschikt, kunt u deze stap overslaan): u ontvangt van Vektis een AGBcode, u hoeft hiervoor niets te doen. Nadat de aanvraag Prismant automatisch een verzoek naar Vektis voor uitgifte van Ontvangen registratiepas: ± 1 week (exclusief voorbereidingstijd en uitgaande van een volledige en juiste aanvraag) 2 à 3 werkweken Let op: bij het aanvragen van het Keurmerk Thuiszorg moet u een aantal documenten overleggen waarvan het aanvragen/verzamelen tijd kost (zoals kopie ID, registratie, KvK-registratie, verklaring omtrent gedrag, etc.).

12 Nr. Omschrijving processtap Duur Verwijzing Relevante documenten een AGB-code. U ontvangt vervolgens automatisch bericht van Vektis over uw AGB-code. Let op: een AGB-code is niet vereist voor het benaderen van Zorgkantoor Friesland. Terwijl u wacht op een AGB-code, kunt u Zorgkantoor Friesland benaderen (stap 7 e.v.). Let op: indien u in zorg wil leveren, dient u over twee contracten en twee AGB-codes te beschikken. U dient een tweede AGB-code zelf aan te vragen door uiterlijk 1 augustus ingevuld naar de servicedesk AGB van Vektis ( en de betreffende zorgkantoren ( adres voor Zorgkantoor Friesland: te sturen. Het formulier kunt u downloaden van de website van ZN. Hierna zal Vektis u een tweede AGB-code toesturen. Vervolgens stuurt VECOZO u automatisch een tweede VECOZO-overeenkomst toe, die u dient te ondertekenen en te retourneren (zie stap 12 en 13). 6. Aanvragen ICT-ondersteuningsfaciliteit bij Dinz, en aanmelden voor training hierover (zie tabel onderaan stappenplan voor de kosten hiervan). Dit kan via de website van Dinz. (Indien u al bent aangesloten op Dinz en een training heeft gevolgd, kunt u deze stap overslaan). Let op: pas nadat u een overeenkomst heeft gesloten met Zorgkantoor Friesland (stap 9), krijgt u daadwerkelijk toegang tot de live!module van de ICTondersteuningsfaciliteit. Let op: als zorgondernemer bent u verplicht om een gedegen administratie te voeren conform de landelijke eisen. De e-learning module op de website van Dinz kan u hierbij helpen. Aanmelden Zorgkantoor Friesland: t/m 30 augustus uur

13 Nr. Omschrijving processtap Duur Verwijzing Relevante documenten 7. Vragen stellen over het inkoopdocument/inkoopbeleid als dit niet duidelijk is en melden van tegenstrijdigheden in het inkoopdocument/inkoopbeleid en de raamovereenkomst tot uiterlijk uur op 15 augustus Dit kunt u doen per aan onder vermelding van 8. Inschrijven voor een overeenkomst: deadline voor het indienen van uw inschrijving bij Zorgkantoor Friesland is uur op 30 augustus Uw inschrijving dient schriftelijk te worden ingediend op het adres: Zorgkantoor Friesland 2014 Harlingertrekweg HR Leeuwarden Alle relevante documenten voor de aanmelding worden 31 mei op de website van Zorgkantoor Friesland geplaatst. Uw inschrijving is alleen geldig als u het inschrijfformulier van Zorgkantoor Friesland gebruikt. U bent gerechtigd op het hiervoor vermelde adres zelf de inschrijving(en) af te leveren, tegen bewijs van ontvangst. U draagt zelf het risico van de goede en tijdige bezorging van uw inschrijving(en) op het hiervoor vermelde adres. U kunt, tot het hiervoor genoemde tijdstip, door middel van een duidelijke, ondertekende verklaring uw inschrijving(en) intrekken. De inschrijving vindt plaats met inachtneming van hetgeen in het inkoopdocument is genoemd. Te laat ingekomen inschrijvingen zijn ongeldig, worden niet in de beoordeling betrokken en worden ongeopend geretourneerd. De inschrijvingen worden geopend op het tijdstip van de inschrijving, direct na het sluiten van de inschrijving.

14 Nr. Omschrijving processtap Duur Verwijzing Relevante documenten U ontvangt uiterlijk binnen 5 dagen na het sluiten van de inschrijving een ontvangstbevestiging. Door u in te schrijven conformeert u zich aan het inkoopbeleid/inkoopdocument en de raamovereenkomst. Ontvangen overeenkomst met zorgkantoor: t/m 31 oktober Indien Zorgkantoor Friesland een overeenkomst met u sluit, stuurt Zorgkantoor Friesland u deze uiterlijk 31 oktober 2013 toe. 10. Indien Zorgkantoor Friesland een overeenkomst met u sluit, stuurt Zorgkantoor Friesland, deze aan VECOZO toe. 11. Indien Zorgkantoor Friesland een overeenkomst met u sluit, dient Zorgkantoor Friesland, uiterlijk 1 november 2013, de productieafspraken in bij de NZa. Ontvangen en afsluiten VECOZO-overeenkomst: vanaf 31 oktober t/m 1 januari Zodra u de VECOZO-overeenkomst ontvangt, ondertekent en retourneert u deze naar VECOZO. Na ontvangst verwerkt VECOZO de ondertekende overeenkomst in haar systemen, waarna u een bevestiging hiervan ontvangt (Indien u al over een VECOZO-overeenkomst, ten beh beschikt, kunt u deze stap overslaan). 1 à 2 werkweken vanaf moment ontvangst ondertekende overeenkomst Voorbereiden op zorglevering: vanaf 15 december Werven klanten met een geldige CIZ-indicatie in zorgkantoorregio Friesland: u bent zelf verantwoordelijk voor het werven van klanten in uw zorgkantoorregio. Voor meer informatie over CIZindicaties zie de website van het CIZ Als achterwacht en vervanging, zie hiervoor ook de Raamovereenkomst die u met Zorgkantoor Friesland sluit. Raamovereenkomst z

15 Nr. Omschrijving processtap Duur Verwijzing Relevante documenten -plan: vanaf 1 januari een CIZ- voorkeursaanbieder, dan wordt de indicatie vanuit het CIZ via Zorgkantoor Friesland verzonden naar Dinz. Hierin kunt u de klant als het war 17., bent u niet alleen verantwoordelijk voor de zorg aan deze klant, maar ook voor de administratie daarvan in AZR, zie hiervoor de handleiding van Dinz. AWBZ Kennisportaal op: 18. zelf verantwoordelijk voor het aangaan van een overeenkomst van opdracht en het opstellen van een zorgplan met de klant, zie hiervoor ook de Raamovereenkomst die u met Zorgkantoor Friesland sluit. Starten, registreren, declareren en ontvangen betaling van de zorglevering: vanaf 1 januari U voert uw eigen administratie, zoals het registreren van de door u geleverde zorg. Aan het begin van iedere maand, volgende op de maand waarin u zorg heeft geleverd, declareert u de geleverde zorg in Dinz. Dinz verstuurt de declaratie vervolgens automatisch naar Zorgkantoor Friesland. Op basis van de declaratie wordt de zorg aan u uitbetaald. Alle relevante documenten voor de aanmelding worden 31 mei op de website van Zorgkantoor Friesland geplaatst. Aanleveren correcte informatie over de geleverde zorg aan het CAK: vanaf 1 januari Voor het innen van de wettelijk verplichte eigen bijdrage die AWBZ-klanten betalen, moeten de geleverde zorguren per klant bij het CAK onder uw eigen AGB-code worden aangeleverd. U dient dit tijdig en correct te doen, via de ICTondersteuningsfaciliteit Dinz. U registreert de geleverde zorguren Informatie over de aanlevering van u gegevens: Opvragen informatiepakket via: , of

16 Nr. Omschrijving processtap Duur Verwijzing Relevante documenten in Dinz, waarna Dinz deze informatie automatisch doorgeeft aan het CAK. Vervolgens berekent het CAK de eigen bijdrage voor uw klanten en stuurt hen een factuur. Indien een klant bezwaar maakt tegen de factuur van het CAK en de zorggegevens onjuist zijn, neemt het CAK hierover contact met u op. Meer informatie over de inning van de eigen bijdrage vindt u op de website van het CAK. Aanleveren nacalculatieformulier bij Zorgkantoor Friesland: eerste kwartaal Na afronding van zorglevering in 2014 moeten u en Zorgkantoor Friesland een ondertekend nacalculatieformulier bij de NZa aanleveren, waarin u de totale geleverde zorg in 2014 verantwoord. Dit nacalculatieformulier bevat een samenvatting van de door u ingediende declaraties. Het nacalculatieformulier wordt uiterlijk begin 2015 gepubliceerd en moet u aanleveren bij Zorgkantoor Friesland. Deze zal het formulier na akkoord ondertekenen en doorsturen aan de NZa.

17 kosten te betalen 110,- per jaar (excl. BTW) AGB-code (stap 5) Ontvangen AGB-code van Vektis Gratis ICT-ondersteuningsfaciliteit Dinz (stap 6) Training van indicatie tot facturatie inclusief opleidingsmodule en helpmodule met E- 50,- (excl. BTW) learning Aanschaf module van indicatie tot facturatie 20,- per maand (excl. BTW) 2 Gebruik digitale helpdesk voor wachtwoord en ICT-knelpunten: Gratis Gebruik telefonische helpdesk: ,55 per minuut Vecozo-overeenkomst (stap 12) Ontvangen overeenkomst van VECOZO Gratis 2 Op het moment van publicatie van dit stappenplan is dit bedrag nog niet definitief vastgesteld. Het bedrag is afhankelijk van een eventuele subsidieregeling en kan daarom nog wijzigen.

Zorginkoopbeleid 2014 voor de Zelfstandige Zonder Personeel Achmea

Zorginkoopbeleid 2014 voor de Zelfstandige Zonder Personeel Achmea Zorginkoopbeleid 2014 voor de Zelfstandige Zonder Personeel Achmea Zorginkoopbeleid voor Pilot ZZP AWBZ 2014 1 Disclaimer De documenten opgesteld door Achmea ten behoeve van de zorginkoop van AWBZ 2014

Nadere informatie

Samen voor goede zorg

Samen voor goede zorg Samen voor goede zorg Addendum ZN inkoopgids Wijkverpleging 11 augustus 2014 1 Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Wijkverpleging 4 3. De Segmenten 6 4. Inkoopprocedure en contracteisen 9 5. Inkoopeisen bijzondere

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging BeterDichtbij 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging BeterDichtbij 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging BeterDichtbij 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit document is onder voorbehoud van aanname van de wetswijziging m.b.t. verpleging en verzorging

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging. Ingangsdatum 1 januari 2015

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging. Ingangsdatum 1 januari 2015 Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2015 Versie: 1.0 Datum: november 2014 1 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de polisvoorwaarden van

Nadere informatie

Zorg inkoopdocument wijkverpleging 2015

Zorg inkoopdocument wijkverpleging 2015 Zorg inkoopdocument wijkverpleging 2015 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 5 1 Wijkverpleging 7 2 Zorginkoopdocument Wijkverpleging segment 1 10 2.1 Representatie, budget en gemeenten 12 2.2 Contracteisen 13

Nadere informatie

Inkoop wijkverpleging Coöperatie VGZ 2015. In transitie naar goede zorg dichtbij D0168-201407

Inkoop wijkverpleging Coöperatie VGZ 2015. In transitie naar goede zorg dichtbij D0168-201407 Inkoop wijkverpleging Coöperatie VGZ 2015 In transitie naar goede zorg dichtbij D0168-201407 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Inhoud van dit document 3 2 Achtergrond en uitgangspunten 4 2.1 Het perspectief:

Nadere informatie

Inkoopgids Wijkverpleging 2015

Inkoopgids Wijkverpleging 2015 Inkoopgids Wijkverpleging 2015 Juni 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Context en toekomstperspectief... 4 2.1 Overgangsjaar...5 2.2 De aanspraak wijkverpleging...5 2.3 Wat is wijkverpleging?...6

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Ditzo 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Ditzo 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Ditzo 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit document is onder voorbehoud van goedkeuring door de NZa en aanname van de wetswijziging m.b.t. verpleging

Nadere informatie

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting gemeente Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting GO Wmo Versie 2.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft, maar

Nadere informatie

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Achmea Zorgverzekeraar Achmea Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingaande 1 januari 2015 Artikel 1 Over het reglement 1.1 Waarom een reglement? In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft, maar niet tot in detail. Voor verpleging en verzorging is het onder

Nadere informatie

Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid 2013

Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid 2013 Zorgkantoor DWO/NWN Zorginkoopbeleid 2013 Juni 2012 Aangepaste versie d.d. 6 juli 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 DEEL I ALGEMEEN 5 1. Algemene ontwikkelingen en Marktanalyse 5 1.1 Algemene ontwikkelingen

Nadere informatie

Raamovereenkomst AWBZ zzper Achmea Zorgkantoor

Raamovereenkomst AWBZ zzper Achmea Zorgkantoor Raamovereenkomst AWBZ zzper Achmea Zorgkantoor De ondergetekenden: A Zorgkantoor Achmea, namens de zorgverzekeraars die zich conform artikel 33 AWBZ tot uitvoering van de AWBZ hebben aangemeld, hierna

Nadere informatie

De keuze is aan u. Oktober 2013. Tussentijdse evaluatie Experiment RegelArme Instellingen bij Opella

De keuze is aan u. Oktober 2013. Tussentijdse evaluatie Experiment RegelArme Instellingen bij Opella Oktober 2013 De keuze is aan u Tussentijdse evaluatie Experiment RegelArme Instellingen bij Opella Let 1op: deze interactieve pdf kunt u het beste bekijken met Acrobat Reader op uw PC of Android tablet

Nadere informatie

OVEREENKOMST 2014 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I.A: Algemene gegevens. Zorgverzekeraars Nederland mei 2013

OVEREENKOMST 2014 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I.A: Algemene gegevens. Zorgverzekeraars Nederland mei 2013 OVEREENKOMST 2014 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ Deel I.A: Algemene gegevens Zorgverzekeraars Nederland mei 2013 Overeenkomst AWBZ 2014 - Deel I: Instellingsgebonden deel Pagina 1 DEEL I: INSTELLINGSGEBONDEN

Nadere informatie

Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2015 ONVZ Zorgverzekeraar

Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2015 ONVZ Zorgverzekeraar Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2015 ONVZ Zorgverzekeraar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Over het Reglement Doelgroep

Nadere informatie

Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen 2011

Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen 2011 Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen 2011 Zorgkantoor Friesland Juni 2010 Het is niet toegestaan de in dit document vermelde informatie verder te verspreiden of te wijzigen zonder voorafgaande

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ. Naar een uniforme uitvoering in 2014

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ. Naar een uniforme uitvoering in 2014 Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Naar een uniforme uitvoering in 2014 Zorgverzekeraars Nederland December 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 VOORWOORD... 2 2 INLEIDING EN LEESWIJZER... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Addendum 2.0. Inhoudsopgave

Addendum 2.0. Inhoudsopgave Addendum 2.0 Dit addendum is gekoppeld aan de raamovereenkomst behorende bij de aanbesteding tweedelijns specialistische jeugdhulp en de aanbesteding verblijf en is aan aanvulling op addendum 1.0 welke

Nadere informatie

Rapport Uitvoering AWBZ 2013

Rapport Uitvoering AWBZ 2013 Rapport Uitvoering AWBZ 2013 Concessiehouder Zorgkantoor Friesland B.V. December 2014 Inhoud 1. Samenvatting 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Opzet onderzoek 2013 5 1.3 Samenvattend oordeel uitvoering 2013 6 1.3.1

Nadere informatie

Bijeenkomst 03-12-2014 in Evoluon met leveranciers zorgaanbieders over Jeugd en WMO 2015 Bevoorschotting en facturering JEUGD

Bijeenkomst 03-12-2014 in Evoluon met leveranciers zorgaanbieders over Jeugd en WMO 2015 Bevoorschotting en facturering JEUGD Bijeenkomst 03-12-2014 in Evoluon met leveranciers zorgaanbieders over Jeugd en WMO 2015 Bevoorschotting en facturering JEUGD Vraag Antwoord Facturatie 1 Moeten wij vóór 15 december een voorfactuur over

Nadere informatie

Begrippenboek. Begeleiding in

Begrippenboek. Begeleiding in december 2011 Begrippenboek Begeleiding in de AWBZ TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Colofon Disclaimer: Dit begrippenboek is met zorgvuldigheid en met medewerking van diverse partijen samengesteld;

Nadere informatie

Overeenkomst 2012: Zorgaanbieder Zorgkantoor DSW B.V.

Overeenkomst 2012: Zorgaanbieder Zorgkantoor DSW B.V. Overeenkomst 2012: Zorgaanbieder Zorgkantoor DSW B.V. Inhoudsopgave Deel I Instellings-, persoons- of bedrijfsgebonden deel Deel II Algemeen deel Definities Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Controle verzekeringsgerechtigdheid

Nadere informatie

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Publicatienummer 09.108 Augustus 2009, Utrecht Zorgorganisaties

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorwaarden

Uitvoeringsvoorwaarden Uitvoeringsvoorwaarden Opdrachtgeverschap per 1 april 2003 Met ingang van 1 januari 2003 zijn werkgevers verantwoordelijk voor de reïntegratie van arbeidsgehandicapte werknemers naar arbeid in het bedrijf

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie