Inkoopbeleid Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP ers)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkoopbeleid 2014. Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP ers)"

Transcriptie

1 Inkoopbeleid 2014 Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP ers)

2

3 Disclaimer/Voorbehouden De documenten, opgesteld door Zorgkantoor Friesland ten behoeve van de inkoop van AWBZ 2014, zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa). Zorgkantoor Friesland behoudt zich het recht voor om een correctie in de inkoopdocumenten, de procedure en wijziging of aanpassing van de voorschriften van de inkoopprocedure toe te passen indien na bekendmaking van deze documenten maatregelen door de overheid worden getroffen die van invloed zijn op de beschikbare contracteerruimte, de afspraken die Zorgkantoor Friesland maken dan wel een wijziging betreffen van de AWBZ-regelgeving. Zorgkantoor Friesland houdt zich het recht voor om zonder tot enigerlei schadeplichtigheid te zijn gehouden de inhoud van het dit document te wijzigen of aan te vullen. Vanaf 1 januari 2013 konden Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP ers) voor het eerst individuele overeenkomsten sluiten met zorgkantoren voor het leveren van thuiszorg in natura, zij het op kleine schaal. Zorgkantoren zien mogelijkheden in het rechtstreeks contracteren van verpleegkundigen en verzorgenden. Het heeft echter vergaande gevolgen voor zowel zorgverleners als zorgkantoren. Vandaar dat de contractering van ZZP ers in 2013 en 2014 wordt uitgevoerd in de vorm van een landelijke pilot en vormt daarmee een apart traject met een afzonderlijk budget en aparte voorwaarden. Mogelijk is 2014 het laatste jaar waarvoor ZZP rs voor het leveren van AWBZ-zorg worden gecontracteerd door zorgkantoren. In dit inkoopdocument treft u het beleid voor het inkopen van zorg bij ZZP ers aan. Nadrukkelijk willen wij u erop wijzen dat het jaar 2014 een pilotjaar betreft. Uit de te maken afspraken kunnen geen rechten ontleend worden voor 2015 of volgende jaren; niet voor wat betreft de overeenkomst, het tarief, noch voor de volumes.

4 Inhoudsopgave Inleiding Geschiktheidseisen Zorg die geleverd mag worden Prijs en doelmatigheid Plaatsen waar zorg geleverd mag worden Hoe komt u aan klanten? Administratie

5 Inleiding Zorgkantoor Friesland en De Friesland Zorgverzekeraar willen de komende jaren investeren in goede zorg die in samenhang dichtbij huis wordt geboden. Dit door goede ketenzorg, preventie en het stimuleren van zelfmanagement. Hiermee houdt de klant meer de regie over zijn leven. Het contracteren sluit goed aan bij deze uitgangspunten. bilisering van het zorgaanbod. kunnen maatwerk leveren en zijn in staat om in te spelen op de behoeften van de klant, in de eigen omgeving, waarbij de klant zelf aan het roer staat. Op de langere termijn worden personeelstekorten in de zorg verwacht, ten gevolge van -plussers en de beroepsbevolking jaar). Daarom is het van groot belang professionals voor de zorg te behouden. Zorgprofessionals wensen echter steeds meer vrijheid om arbeid naar eigen inzicht in te delen en aan te passen aan hun persoonlijke omstandigheden. Het contracteren gaat hierop in en biedt daarom een belangrijk nieuw perspectief op de arbeidsmarkt. In 2013 heeft Zorgkantoor Friesland een pilot uitgevoerd waarin 18 Zelfstandigen, zonder, voor AWBZ thuiszorg zijn gecontracteerd. Deze pilot is met één jaar verlengd, daarom is Zorgkantoor Friesland voornemens om per 1 januari 2014 wederom contracten af te sluiten met De procedure hiervoor wordt beschreven in dit inkoopdocument. Het gecontracteerde aanbod en het bijbehorende financiële kader worden buiten het regiobudget van Friesland gelaten. Omdat de behoefte van de klant centraal staat, is er pe te hanteren. J. Boomgaardt Manager Zorgkantoor Friesland

6 Hoofdstuk In dit hoofdstuk wordt de inkoopprocedure van Zorgkantoor Friesland rondom de voor 2014 beschreven Geschiktheidseisen, te voldoen aan de volgende geschiktheidseisen: - verpleegkundige niveau 4/5 (BIG-geregistreerd); - ZZP van het keurmerk) zie - continuïteit van zorg voor zijn of haar klanten, door achterwachtafspraken te maken met andere gecontracteerde ZZP dezelfde zorgkantoorregio en deze afspraken op schrift vast te leggen; - -ondersteuningsfaciliteit Dinz en voert hiermee een juiste en volledige administratie, zoals: o neemt deel aan het AZR-berichtenverkeer; o declareert en verantwoordt de geleverde zorg; o informeert het CAK over de geleverde zorg in verband met inning van de eigen bijdrage. - zorgkantoor. Wanneer u bij Zorgkantoor Friesland een aanvraag voor een contract doet, dient u te voldoen aan alle genoemde geschiktheidseisen. Het Zorgkantoor controleert of u aan deze geschiktheidseisen voldoet Het selecteren Landelijk is er in 2014, naar verwachting, 20 miljoen euro beschikbaar voor het contracteren. Zorgkantoor Friesland gaat uit van een maximale jaaromzet van euro bij 1 Fte Afhankelijk van het daadwerkelijke budget wat beschikbaar is voor Zorgkantoor Friesland, worden overeenkomsten aangeboden. Dit houdt voorlopig in dat er voor de regio Friesland maximaal 14 Fte gecontracteerd kan worden. Daarnaast dient er in het kader van het vervangingsplan voldoende vervangingsmogelijkheden v beschikbaar te zijn. continuïteit van zorg voor zijn of haar klanten, door achterwachtafspraken regio en deze afspraken schriftelijk vast te leggen. Het is niet toegestaan achterwachtafspraken te maken met andere aanbieders dan de in de regio Friesland Dit betekent dat Zorgkantoor Friesland minimaal 9. Bij onvoldoende inschrijvingen kan er besloten worden om geen contracten aan te bieden. Indien er meer

7 inschrijvingen zijn dan dat er budget beschikbaar is, zal er op basis van onderstaande criteria, waarvoor onderbouwende bewijsstukken kunnen worden gevraagd, een selectie worden gemaakt: Ervaring met de doelgroepen NAH, Autisme of LVG; Minimaal aantal te werken uren op maandbasis, waarbij meer uren voorgaan op minder uren; Opleidingsniveau, waarbij een hoger opleidingsniveau voorgaat op een lager opleidingsniveau; Werkervaring (in ja in de thuiszorg, waarbij meer werkervaring voorgaat op minder werkervaring; Continuïteit van zorg aan bestaande klanten waarvoor een reeds in 2013 aangegaan zorgcontract (peilperiode 1 maart t/m 1 augustus); De hoeveelheid zorgverlening in onrendabele gebieden. Als rendabele gebieden ziet Zorgkantoor Friesland de plaatsen Leeuwarden, Drachten, Heerenveen en Sneek. Alle andere gebieden in de provincie Friesland worden beschouwd als onrendabele gebieden. Waarbij meer zorgverlening (procentueel) in onrendabele gebieden voorgaat op minder zorgverlening in rendabele gebieden. Bij gelijke beoordeling op basis van de bovengenoemde zes punten, zal er gekeken worden naar een evenwichtige spreiding over de zorgkantoorregio Friesland Zorg die geleverd mag worden Zorgkantoor Friesland maakt afspraken met zorgaanbieders in het kader van de AWBZ. Wij -thuiszorg te leveren. Dit betekent concreet dat -thuiszorg mogen leveren aan klanten die een CIZ-indicatie hebben voor: Persoonlijke Verzorging (PV); Verpleging (VP). Op termijn wordt de functie begeleiding gedecentraliseerd naar de Wmo. Daarom contracteert Zorgkantoor Friesland Bij een bepaalde groep klanten echter wordt Begeleiding Individueel (BGind) ook mee geïndiceerd door het CIZ. Dit is bijvoorbeeld het geval bij terminale klanten. In deze gevallen mag dus alleen worden geleverd indien persoonlijke verzorging en/of verpleging de dominante functie betreft. Alle vormen van zorg, die niet onder de AWBZ vallen (zoals huishoudelijke hulp vanuit de Wmo en Medisch Specialistisch Verpleging Thuis vanuit de Zvw) vallen niet onder het af te sluiten contract. Als stelregel geldt dat alleen persoonlijke verzorging en verpleging geleverd mogen worden (mits voor deze functies een CIZ-indicatie is afgegeven). Begeleiding individueel (BGind) mag enkel worden geleverd wanneer persoonlijke verzorging en/of verpleging de dominante functies betreffen (en ook BGind door het CIZ is geïndiceerd).

8 1.4. Prijs en doelmatigheid Uurtarieven Op dit moment zijn de te hanteren uurtarieven voor 2014 nog niet bekend. Deze worden in latere instantie bekendgemaakt. Declareerbare uren Deze tarieven zijn een totaalvergoeding die een zorgaanbieder krijgt. U kunt geen aparte kosten declareren (zoals reiskosten, administratiekosten etc.). Daarnaast mag u als geen bijbetaling vragen aan de klant voor de geleverde AWBZ-zorg. Ook dient u zelf zorg te dragen voor het op peil houden van uw deskundigheid en bekwaamheid door middel van naen bijscholing en intervisie, hiervoor kunt u ook geen kosten declareren. U kunt alleen de uren declareren waarin u ook echt zorg levert aan uw klanten. Deze zorg moet passen binnen de CIZ-indicatie van de klant. Binnen de AWBZ wordt een indicatie altijd gegeven in bepaalde klassen. Bijvoorbeeld: klasse 8 bedraagt 20 tot 24,9 uur per week. Bewust indiceert het CIZ in dit geval met een marge van 4,9 uur om zodoende schommelingen in de zorgvraag te kunnen opvangen. maximaal een gemiddelde inzet van 65% van de geïndiceerde klasse mogen inzetten Plaatsen waar zorg geleverd mag worden Wanneer Zorgkantoor Friesland u contracteert, wordt u gecontracteerd voor de gehele regio Friesland. Dat betekent dat u alle klanten uit de regio Friesland die een AWBZ indicatie (PV en/of VP) hebben kunt bedienen. Wanneer u een klant in zorg neemt is het belangrijk om te realiseren dat u verantwoordelijk bent voor de continuïteit van zorg voor deze klant Hoe komt u aan klanten? bent u zelfstandig ondernemer in de zorg. Dat betekent dat u ook zelf verantwoordelijk bent voor het werven van klanten en deze potentiële klant, voordat de indicatie wordt toegewezen, door u bekend is gemaakt bij de administratieve eenheid (Dinz). In het verkrijgen van klanten is geen rol voor het Zorgkantoor weggelegd. de zorg voor uw klanten niet uitbesteden aan andere zorgaanbieders. in onze applicatie: ind uw zorgaanbieder op de website van Zorgkantoor Friesland ( zodat klanten u vanaf 1 januari 2014 ook zelf kunnen benaderen Administratie Als zelfstandig ondernemer dient u uw eigen administratie te voeren. In de AWBZ zijn landelijk standaard manieren om te communiceren over klanten, indicaties en declaraties. Dit gebeurt middels AZR (voor indicaties van klanten), waar u melding doet van aanvang en einde zorg, alsook tussentijdse mutaties. Middels de AW319-berichten worden de door u werkelijk verleende zorguren maandelijks gedeclareerd bij Zorgkantoor Friesland. dit op een eenduidige en eenvoudige manier kunnen bijhouden, is door een onafhankelijke partij (Dinz) ICT-software ontwikkeld. Deze software is landelijk uniform en dient door u gebruikt te worden zodat ook u voldoet

9 aan de landelijke standaard manier van communiceren. Indien u bent gecontracteerd, krijgt u toegang tot de ICT-software van Dinz.

10 Hoofdstuk Zorgkantoor Friesland 2014 In dit hoofdstuk wordt toegelicht welke stappen u dient te ondernemen om voor een overeenkomst met Zorgkantoor Friesland in aanmerking te komen. Dit stappenplan gaat in op 1 : N /zij in aanmerking komt voor een overeenkomst met Zorgkantoor Friesland; Het aanmelden/inschrijven bij Zorgkantoor Friesland; Het sluiten van een overeenkomst met Zorgkantoor Friesland; Het voorbereiden van de zorgverlening; Het starten, registreren, declareren en het ontvangen van een betaling van de zorglevering; De verantwoording van de geleverde zorg. 1 verklaring, aansluiten bij Klachtencommissie Zorg, UZI register, CIZ aanmeldfunctionaliteit, et cetera), wordt verwezen naar

11 Nr. Omschrijving processtap Duur Verwijzing Relevante documenten Voorbereiden op overeenkomst met zorgkantoor: vanaf voorjaar Raamovereenkomst, deze is uiterlijk vanaf 1 mei 2013 beschikbaar op de website van ZN Uitzoeken tot welke zorgkantoorregio u behoort. Dit is afhankelijk van de gemeente waarin u zorg wilt leveren. Op de website van ZN (zie verwijzing) vindt u alle zorgkantoren, met daarbij aangegeven welke gemeenten hiertoe behoren Lezen inkoopdocumentatie van Zorgkantoor Friesland: op de website van Zorgkantoor Friesland vindt u informatie over de aanmeld- en inkoopprocedure van Zorgkantoor Friesland Prismant: om kwaliteit van zorg te kunnen garanderen en om voor een overeenkomst met het zorgkantoor in aanmerking te te voldoen (zie tabel onderaan stappenplan voor de kosten hiervan). geregistreerd, dient u uw dossier te onderhouden om registratie te behouden). Let op: in verband met het korte tijdsbestek waarin u alle stappen moet doorlopen, dient u uiterlijk 1 augustus 2013 Thuiszorg, zodat u op tijd een AGB-code ontvangt (stap 5) en in 2013 nog in aanmerking kunt komen voor een overeenkomst met Zorgkantoor Friesland voor zorglevering per Ontvangen AGB-code (Indien u al over een AGB-code beschikt, kunt u deze stap overslaan): u ontvangt van Vektis een AGBcode, u hoeft hiervoor niets te doen. Nadat de aanvraag Prismant automatisch een verzoek naar Vektis voor uitgifte van Ontvangen registratiepas: ± 1 week (exclusief voorbereidingstijd en uitgaande van een volledige en juiste aanvraag) 2 à 3 werkweken Let op: bij het aanvragen van het Keurmerk Thuiszorg moet u een aantal documenten overleggen waarvan het aanvragen/verzamelen tijd kost (zoals kopie ID, registratie, KvK-registratie, verklaring omtrent gedrag, etc.).

12 Nr. Omschrijving processtap Duur Verwijzing Relevante documenten een AGB-code. U ontvangt vervolgens automatisch bericht van Vektis over uw AGB-code. Let op: een AGB-code is niet vereist voor het benaderen van Zorgkantoor Friesland. Terwijl u wacht op een AGB-code, kunt u Zorgkantoor Friesland benaderen (stap 7 e.v.). Let op: indien u in zorg wil leveren, dient u over twee contracten en twee AGB-codes te beschikken. U dient een tweede AGB-code zelf aan te vragen door uiterlijk 1 augustus ingevuld naar de servicedesk AGB van Vektis ( en de betreffende zorgkantoren ( adres voor Zorgkantoor Friesland: te sturen. Het formulier kunt u downloaden van de website van ZN. Hierna zal Vektis u een tweede AGB-code toesturen. Vervolgens stuurt VECOZO u automatisch een tweede VECOZO-overeenkomst toe, die u dient te ondertekenen en te retourneren (zie stap 12 en 13) Aanvragen ICT-ondersteuningsfaciliteit bij Dinz, en aanmelden voor training hierover (zie tabel onderaan stappenplan voor de kosten hiervan). Dit kan via de website van Dinz. (Indien u al bent aangesloten op Dinz en een training heeft gevolgd, kunt u deze stap overslaan). Let op: pas nadat u een overeenkomst heeft gesloten met Zorgkantoor Friesland (stap 9), krijgt u daadwerkelijk toegang tot de live!module van de ICTondersteuningsfaciliteit. Let op: als zorgondernemer bent u verplicht om een gedegen administratie te voeren conform de landelijke eisen. De e-learning module op de website van Dinz kan u hierbij helpen. Aanmelden Zorgkantoor Friesland: t/m 30 augustus uur

13 Nr. Omschrijving processtap Duur Verwijzing Relevante documenten 7. Vragen stellen over het inkoopdocument/inkoopbeleid als dit niet duidelijk is en melden van tegenstrijdigheden in het inkoopdocument/inkoopbeleid en de raamovereenkomst tot uiterlijk uur op 15 augustus Dit kunt u doen per aan onder vermelding van 8. Inschrijven voor een overeenkomst: deadline voor het indienen van uw inschrijving bij Zorgkantoor Friesland is uur op 30 augustus Uw inschrijving dient schriftelijk te worden ingediend op het adres: Zorgkantoor Friesland 2014 Harlingertrekweg HR Leeuwarden Alle relevante documenten voor de aanmelding worden 31 mei op de website van Zorgkantoor Friesland geplaatst. Uw inschrijving is alleen geldig als u het inschrijfformulier van Zorgkantoor Friesland gebruikt. U bent gerechtigd op het hiervoor vermelde adres zelf de inschrijving(en) af te leveren, tegen bewijs van ontvangst. U draagt zelf het risico van de goede en tijdige bezorging van uw inschrijving(en) op het hiervoor vermelde adres. U kunt, tot het hiervoor genoemde tijdstip, door middel van een duidelijke, ondertekende verklaring uw inschrijving(en) intrekken. De inschrijving vindt plaats met inachtneming van hetgeen in het inkoopdocument is genoemd. Te laat ingekomen inschrijvingen zijn ongeldig, worden niet in de beoordeling betrokken en worden ongeopend geretourneerd. De inschrijvingen worden geopend op het tijdstip van de inschrijving, direct na het sluiten van de inschrijving.

14 Nr. Omschrijving processtap Duur Verwijzing Relevante documenten U ontvangt uiterlijk binnen 5 dagen na het sluiten van de inschrijving een ontvangstbevestiging. Door u in te schrijven conformeert u zich aan het inkoopbeleid/inkoopdocument en de raamovereenkomst. Ontvangen overeenkomst met zorgkantoor: t/m 31 oktober Indien Zorgkantoor Friesland een overeenkomst met u sluit, stuurt Zorgkantoor Friesland u deze uiterlijk 31 oktober 2013 toe. 10. Indien Zorgkantoor Friesland een overeenkomst met u sluit, stuurt Zorgkantoor Friesland, deze aan VECOZO toe. 11. Indien Zorgkantoor Friesland een overeenkomst met u sluit, dient Zorgkantoor Friesland, uiterlijk 1 november 2013, de productieafspraken in bij de NZa. Ontvangen en afsluiten VECOZO-overeenkomst: vanaf 31 oktober t/m 1 januari Zodra u de VECOZO-overeenkomst ontvangt, ondertekent en retourneert u deze naar VECOZO. Na ontvangst verwerkt VECOZO de ondertekende overeenkomst in haar systemen, waarna u een bevestiging hiervan ontvangt (Indien u al over een VECOZO-overeenkomst, ten beh beschikt, kunt u deze stap overslaan). 1 à 2 werkweken vanaf moment ontvangst ondertekende overeenkomst Voorbereiden op zorglevering: vanaf 15 december Werven klanten met een geldige CIZ-indicatie in zorgkantoorregio Friesland: u bent zelf verantwoordelijk voor het werven van klanten in uw zorgkantoorregio. Voor meer informatie over CIZindicaties zie de website van het CIZ Als achterwacht en vervanging, zie hiervoor ook de Raamovereenkomst die u met Zorgkantoor Friesland sluit. Raamovereenkomst z

15 Nr. Omschrijving processtap Duur Verwijzing Relevante documenten -plan: vanaf 1 januari een CIZ- voorkeursaanbieder, dan wordt de indicatie vanuit het CIZ via Zorgkantoor Friesland verzonden naar Dinz. Hierin kunt u de klant als het war 17., bent u niet alleen verantwoordelijk voor de zorg aan deze klant, maar ook voor de administratie daarvan in AZR, zie hiervoor de handleiding van Dinz. AWBZ Kennisportaal op: zelf verantwoordelijk voor het aangaan van een overeenkomst van opdracht en het opstellen van een zorgplan met de klant, zie hiervoor ook de Raamovereenkomst die u met Zorgkantoor Friesland sluit. Starten, registreren, declareren en ontvangen betaling van de zorglevering: vanaf 1 januari U voert uw eigen administratie, zoals het registreren van de door u geleverde zorg. Aan het begin van iedere maand, volgende op de maand waarin u zorg heeft geleverd, declareert u de geleverde zorg in Dinz. Dinz verstuurt de declaratie vervolgens automatisch naar Zorgkantoor Friesland. Op basis van de declaratie wordt de zorg aan u uitbetaald. Alle relevante documenten voor de aanmelding worden 31 mei op de website van Zorgkantoor Friesland geplaatst. Aanleveren correcte informatie over de geleverde zorg aan het CAK: vanaf 1 januari Voor het innen van de wettelijk verplichte eigen bijdrage die AWBZ-klanten betalen, moeten de geleverde zorguren per klant bij het CAK onder uw eigen AGB-code worden aangeleverd. U dient dit tijdig en correct te doen, via de ICTondersteuningsfaciliteit Dinz. U registreert de geleverde zorguren Informatie over de aanlevering van u gegevens: Opvragen informatiepakket via: , of

16 Nr. Omschrijving processtap Duur Verwijzing Relevante documenten in Dinz, waarna Dinz deze informatie automatisch doorgeeft aan het CAK. Vervolgens berekent het CAK de eigen bijdrage voor uw klanten en stuurt hen een factuur. Indien een klant bezwaar maakt tegen de factuur van het CAK en de zorggegevens onjuist zijn, neemt het CAK hierover contact met u op. Meer informatie over de inning van de eigen bijdrage vindt u op de website van het CAK. Aanleveren nacalculatieformulier bij Zorgkantoor Friesland: eerste kwartaal Na afronding van zorglevering in 2014 moeten u en Zorgkantoor Friesland een ondertekend nacalculatieformulier bij de NZa aanleveren, waarin u de totale geleverde zorg in 2014 verantwoord. Dit nacalculatieformulier bevat een samenvatting van de door u ingediende declaraties. Het nacalculatieformulier wordt uiterlijk begin 2015 gepubliceerd en moet u aanleveren bij Zorgkantoor Friesland. Deze zal het formulier na akkoord ondertekenen en doorsturen aan de NZa.

17 kosten te betalen 110,- per jaar (excl. BTW) AGB-code (stap 5) Ontvangen AGB-code van Vektis Gratis ICT-ondersteuningsfaciliteit Dinz (stap 6) Training van indicatie tot facturatie inclusief opleidingsmodule en helpmodule met E- 50,- (excl. BTW) learning Aanschaf module van indicatie tot facturatie 20,- per maand (excl. BTW) 2 Gebruik digitale helpdesk voor wachtwoord en ICT-knelpunten: Gratis Gebruik telefonische helpdesk: ,55 per minuut Vecozo-overeenkomst (stap 12) Ontvangen overeenkomst van VECOZO Gratis 2 Op het moment van publicatie van dit stappenplan is dit bedrag nog niet definitief vastgesteld. Het bedrag is afhankelijk van een eventuele subsidieregeling en kan daarom nog wijzigen.

www.zn.nl/branche/zorgkantoren/ www.zorgkantoorfriesland.nl www.achmeazorgkantoor.nl www.czzorgkantoren.nl www.zorgkantoordsw.nl

www.zn.nl/branche/zorgkantoren/ www.zorgkantoorfriesland.nl www.achmeazorgkantoor.nl www.czzorgkantoren.nl www.zorgkantoordsw.nl Tabel 13. Stappenplan 2013-2014 voor Zelfstandig Ondernemend Zorgverleners Nr. Omschrijving processtap Duur Verwijzing Benodigde documenten Voorbereiden op overeenkomst met zorgkantoor: vanaf voorjaar

Nadere informatie

Inkoopdocument 2013. Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP ers)

Inkoopdocument 2013. Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP ers) Inkoopdocument 2013 Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP ers) Disclaimer/Voorbehouden De documenten opgesteld door Zorgkantoor Friesland ten behoeve van de inkoop van AWBZ 2013 zijn onder voorbehoud van

Nadere informatie

ZZP registratiepunt heeft van u de volgende informatie ontvangen, dat U beschikt over

ZZP registratiepunt heeft van u de volgende informatie ontvangen, dat U beschikt over Stappenplan ten behoeve van openstelling van de pilot zzp ers 2014 Uitgangspunten: De pilot is opengesteld voor 1200 plaatsen. Indien u al gecontracteert bent voor de Pilot AWBZ zin 2014 kunt u zich niet

Nadere informatie

Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014.

Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014. Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014. Zorginkoop team AWBZ Mei 2013 Inhoud Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Inkoopbeleid ZZP-ers...

Nadere informatie

5 INKOOPHANDREIKING CONTRACTEREN ZZP ERS 2014

5 INKOOPHANDREIKING CONTRACTEREN ZZP ERS 2014 Zorginkoopgids AWBZ 2014 5 INKOOPHANDREIKING CONTRACTEREN ZZP ERS 2014 5.1 ZZP ERS DRAGEN BIJ AAN GOEDE AWBZ-ZORG Vanaf 1 januari 2013 hebben zzp ers en zorgkantoren voor het eerst individuele overeenkomsten

Nadere informatie

Pilot ZZP ers in de thuiszorg

Pilot ZZP ers in de thuiszorg Pilot ZZP ers in de thuiszorg Voorlichtingsbijeenkomst AWBZ inkoopbeleid 2014 Hoe het begon Inkoopbeleid 2014 Spelregels Inkoopproces Tijdslijnen Contact 2 1. Hoe het begon Titel - aanpassen Pilot ZZP'ers

Nadere informatie

Inkoophandreiking Contracteren ZZP-ers AWBZ 2013

Inkoophandreiking Contracteren ZZP-ers AWBZ 2013 Inkoophandreiking Contracteren ZZP-ers AWBZ 2013 Augustus 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 ZZP-ers dragen bij aan goede AWBZ-zorg 4 Contracteren ZZP-ers binnen afzonderlijk kader 5 Voorwaarden voor borging

Nadere informatie

Zelfstandige Zorgverleners in de AWBZ AWBZ INKOOP ZZP ers 2013

Zelfstandige Zorgverleners in de AWBZ AWBZ INKOOP ZZP ers 2013 Zelfstandige Zorgverleners in de AWBZ AWBZ INKOOP VGZ-Zorgkantoor September 2012 ZZP ers in de AWBZ thuiszorg? ZZP ers : wat gebeurt er na vandaag? 1. Waarom ZZP ers in de AWBZ thuiszorg? Waarom ZZP ers

Nadere informatie

Inkoopdocument ZZP ers 2014. Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden. Inkoopdocument ZZP ers 2014 versie juli 2013 Pagina 1

Inkoopdocument ZZP ers 2014. Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden. Inkoopdocument ZZP ers 2014 versie juli 2013 Pagina 1 Inkoopdocument ZZP ers 2014 Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden Inkoopdocument ZZP ers 2014 versie juli 2013 Pagina 1 Inkoopdocument ZZP ers 2014 versie juli 2013 Pagina 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

AWBZ Inkoopbeleid ZZP ers 2013 AWBZ Inkoopbeleid 2013 2 E INKOOPRONDE

AWBZ Inkoopbeleid ZZP ers 2013 AWBZ Inkoopbeleid 2013 2 E INKOOPRONDE AWBZ Inkoopbeleid ZZP ers 2013 AWBZ Inkoopbeleid 2013 2 E INKOOPRONDE AWBZ Inkoopbeleid ZZP ers AWBZ Inkoopbeleid 2013 2 E INKOOPRONDE Zorgkantoren van de Coöperatie VGZ UA Nijmegen Waardenland - Midden

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2014 voor de Zelfstandige Zonder Personeel Achmea

Zorginkoopbeleid 2014 voor de Zelfstandige Zonder Personeel Achmea Zorginkoopbeleid 2014 voor de Zelfstandige Zonder Personeel Achmea Zorginkoopbeleid voor Pilot ZZP AWBZ 2014 1 Disclaimer De documenten opgesteld door Achmea ten behoeve van de zorginkoop van AWBZ 2014

Nadere informatie

Inkoopdocument 2014. ZZP-ers

Inkoopdocument 2014. ZZP-ers Inkoopdocument 2014 ZZP-ers Inkoopdocument 2014 Contracteren Zelfstandigen Zonder Personeel AWBZ Menzis voor de regio s Arnhem Groningen Twente Menzis Inkoopdocument 2014 ZZP-ers 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen...

Nadere informatie

Inkoopdocument ZZP ers 2013

Inkoopdocument ZZP ers 2013 Inkoopdocument ZZP ers 2013 Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden 1 2 Inhoudsopgave 1. Preambule... 4 2. Uitgangspunten... 5 2.1. Inleiding... 5 2.1. Uitgangspunten zorgkantoor...

Nadere informatie

ZZP ers in de thuiszorg AWBZ Inkoopbeleid 2014

ZZP ers in de thuiszorg AWBZ Inkoopbeleid 2014 ZZP ers in de thuiszorg AWBZ Inkoopbeleid 2014 1 ZZP ers in de thuiszorg AWBZ Inkoopbeleid 2014 Zorgkantoren van de Coöperatie VGZ UA Nijmegen, Waardenland, Midden-Holland, Midden-Brabant, Noordoost-Brabant,

Nadere informatie

AWBZ Inkoopbeleid ZZP ers AWBZ Inkoopbeleid 2013

AWBZ Inkoopbeleid ZZP ers AWBZ Inkoopbeleid 2013 AWBZ Inkoopbeleid ZZP ers 2013 AWBZ Inkoopbeleid 2013 AWBZ Inkoopbeleid ZZP ers AWBZ Inkoopbeleid 2013 Zorgkantoren van de Coöperatie VGZ UA Nijmegen Waardenland - Midden Holland Midden Brabant Noordoost

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

Ziekenhuis Verplaatste Zorg vanaf 2010

Ziekenhuis Verplaatste Zorg vanaf 2010 Inleiding In overleg tussen VWS, Zorg verzekeraars Nederland [ZN], Ned. Vereniging van Ziekenhuizen [NVZ], Ned. Federatie van Universitaire Medische Centra [NFU]; ACTIZ en V&VN-transferverpleegkundigen

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld 2016 Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? Een persoonsgebonden

Nadere informatie

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Opgesteld door: Anneke Renckens WMO kantoor Pagina 1 van 6 Dit is een procesbeschrijving van het administratieve systeem van het WMO

Nadere informatie

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst:

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst: Veel gestelde vragen over indiceren (PGB), declaraties, niet-gecontracteerde zorg, Palliatief Terminale Zorg (PTZ) en Ketenzorg dementie De antwoorden op de veel gestelde vragen die u hieronder aantreft

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014

Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014 Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014 Aan ZZP ers werkzaam in de langdurige zorg Van Telefoonnummer E-mailadres Directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl Onderwerp Datum

Nadere informatie

Contracteren Zelfstandigen Zonder Personeel AWBZ. Menzis voor de regio s Arnhem, Groningen en Twente

Contracteren Zelfstandigen Zonder Personeel AWBZ. Menzis voor de regio s Arnhem, Groningen en Twente Contracteren Zelfstandigen Zonder Personeel AWBZ Menzis voor de regio s Arnhem, Groningen en Twente Eigendomsrecht en geheimhouding Dit document is eigendom van Stichting Menzis Beheer (hierna te noemen:

Nadere informatie

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente 1. Vul hieronder uw gegevens in. We gebruiken uw persoonlijke contactgegevens alleen voor onze eigen administratie. Naam

Nadere informatie

Rob heeft zijn PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Rob heeft zijn PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld 2017 Rob heeft zijn PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? -2 - Een Persoonsgebonden Budget

Nadere informatie

Raamovereenkomst AWBZ zzp er - Zorgkantoor

Raamovereenkomst AWBZ zzp er - Zorgkantoor Raamovereenkomst AWBZ zzp er - Zorgkantoor De ondergetekenden: A Zorgkantoor XXX, namens de zorgverzekeraars die zich conform artikel 33 AWBZ tot uitvoering van de AWBZ hebben aangemeld, hierna genoemd

Nadere informatie

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Versie 05-03-15 1. Inleiding Deze instructie is bedoeld voor zorgverleners om declaraties in te dienen bij de gemeente Horst aan de Maas. Het

Nadere informatie

Zelfstandige Zorgverleners in de AWBZ PILOT ZZP ers

Zelfstandige Zorgverleners in de AWBZ PILOT ZZP ers Zelfstandige Zorgverleners in de AWBZ PILOT ZZP ers VGZ-Zorgkantoor 8 december 2011 Tilburg Opening Even voorstellen 1. Waarom ZZP ers in de AWBZ thuiszorg? 2. Opzet van de Pilot 3. Ondernemen in de AWBZ:

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE RAALTE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Raalte Adres Zwolsestraat 16 E-mailadres info@raalte.nl Telefoonnummer 0572-347799 Declaratieformat

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Wijkverpleging

Veelgestelde vragen over Wijkverpleging Veelgestelde vragen over Wijkverpleging Vragen over inkoop & contractering Is de inkoop bijzondere zorgsoorten ook voor nieuwe aanbieders weggelegd? Voor de zorgsoorten PTZ, IKZ, ketenzorg/casemanagement

Nadere informatie

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2018-2020 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2017 Reikwijdte van het document Dit document heeft alleen betrekking op declaraties

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Zorgverleners Documenten SP en ZZP

Leveringsvoorwaarden Zorgverleners Documenten SP en ZZP Algemeen Artikel1 Definities a. Zorgvrager: de persoon die zorg behoeft. In dit document wordt onder zorgvrager ook de eventuele wettelijk en/of gevolmachtigde vertegenwoordiger van de zorgvrager verstaan.

Nadere informatie

De Pilot ZZP ers. Evaluatieverslag. Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De Pilot ZZP ers. Evaluatieverslag. Zorgkantoren Coöperatie VGZ De Pilot ZZP ers Evaluatieverslag Zorgkantoren Coöperatie VGZ 31 mei 2012 www.vgz-zorgkantoren.nl 1. Inleiding 3 2. Waarom ZZP ers in de AWBZ 4 3. Opzet van de pilot 5 4. Contracten afsluiten 6 5. Klantervaringen

Nadere informatie

Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis. Eindrapportage

Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis. Eindrapportage Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis Eindrapportage Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis Eindrapportage Enschede, 18 juni 2007 NV/07/1673/afp mw. ir. N.M.H. van

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz 2017 10 oktober 2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen... 3 Hoofdstuk 2 Beleidslijnen Schoonmaak & Logeren in de

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Presentatie CAK. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Klanten 2010

Presentatie CAK. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Klanten 2010 Presentatie CAK Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Klanten 2010 Agenda 1. Uitvoering Wtcg 2. Film Wtcg 3. Informatieverzoek 4. Wtcg portaal 5. Aanvraag en bezwaar algemene tegemoetkoming

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor

Zilveren Kruis Zorgkantoor Zilveren Kruis Zorgkantoor Contractering subsidieregelingen Extramurale behandeling 2016 EXTRAMURALE BEHANDELING Recent is de subsidieregeling Extramurale Behandeling (EB) in de Staatscourant gepubliceerd.

Nadere informatie

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? Een persoonsgebonden

Nadere informatie

Declaratieprotocol jeugdhulp

Declaratieprotocol jeugdhulp H-10 inkoopbureau Declaratieprotocol jeugdhulp Procesbeschrijving voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp voor de H-10 gemeenten H-10 inkoopbureau 19-2-2015 Inhoudsopgave Context... 2 Toewijzing...

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 9 mei 2014 Betreft Openstellen landelijke pilot zzp-ers

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 9 mei 2014 Betreft Openstellen landelijke pilot zzp-ers > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Belangrijk! Dit formulier is digitaal invulbaar, maar moet wel ondertekend worden. Print hiervoor het formulier uit, nadat u het hebt

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018 Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt op

Nadere informatie

Nieuwsbrief Coöperatie VGZ Digitale contractering GGZ 28 juli 2014

Nieuwsbrief Coöperatie VGZ Digitale contractering GGZ 28 juli 2014 In deze nieuwsbrief van Coöperatie VGZ vindt u actuele informatie rondom digitale contractering Curatieve Geestelijke Gezondheidszorg. Wordt u gecontracteerd door het regionale inkoopteam, dan is deze

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl CARE/AWBZ/12/01c 12D0000176

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl CARE/AWBZ/12/01c 12D0000176 Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

TEST AANVRAAGFORMULIER PERSOONGEBONDEN BUDGET (PGB) / VERGOEDINGSREGELING PERSOONLIJKE ZORG (VPZ) 1. Relatienummer: 044725

TEST AANVRAAGFORMULIER PERSOONGEBONDEN BUDGET (PGB) / VERGOEDINGSREGELING PERSOONLIJKE ZORG (VPZ) 1. Relatienummer: 044725 AANVRAAGFORMULIER PERSOONGEBONDEN BUDGET (PGB) / VERGOEDINGSREGELING PERSOONLIJKE ZORG (VPZ) 1. Relatienummer: 044725 2. Persoonlijke gegevens budgethouder ruimte voor wijzigingen a. achternaam : Test

Nadere informatie

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen 1 Inhoud Inleiding... 3 AGB-code in de Wmo... 4 AGB-code of erkenning Wmo...

Nadere informatie

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 AGB-code in de Wmo... 4 AGB-code of erkenning

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Wat kunt u verwachten? 1. Algemene informatie Zorgkantoor Friesland

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo. Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum

Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo. Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum Programma 1. Welkom - Gemeente Arnhem 2. Introductie - WMO kantoor 3. Toelichting Administratief

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging DEEL 1: Verpleegkundig deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Informatiepakket PGB vv

Informatiepakket PGB vv Informatiepakket PGB vv Inhoud Aanvragen: stap-voor-stap 2 Declareren: stap-voor-stap 4 Factuur voor informele zorgaanbieder (natuurlijk persoon) 6 Declaratieformulier voor de verzekerde met PGB vv 8 Taken

Nadere informatie

Inkoop van medische specialistische zorg bij ZBC s 2016

Inkoop van medische specialistische zorg bij ZBC s 2016 Inkoop van medische specialistische zorg bij ZBC s 2016 6 juli 2015 1. Beleid zorginkoop ZBC s 2016 1.1 Algemene lijn inkoop ZBC Voor het contracteringsproces 2016 gaan wij zowel nieuwe zorgaanbieders

Nadere informatie

Inleiding. Wijkverpleging 2015. Notitie. Aan. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland. Auteur

Inleiding. Wijkverpleging 2015. Notitie. Aan. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland. Auteur Aan Van Auteur Doorkiesnummer Ons kenmerk Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland Lindy Hilgerdenaar, Jeroen Bankers Bl-15-9427 Notitie Datum 12-08-2015 Onderwerp Toelichting

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: factuurmodule 3. GGK (ijz berichtenverkeer) / Vecozo 4. CAK aanlevering

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Inleiding Aanleiding wijziging inkoopprocedure Toelichting inkoopprocedure 2016 Vragen/Nota van Inlichtingen E-mailadres: secretariaatzorg@defriesland.nl Website:

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) verpleging en verzorging ( vv) DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde en/of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel van het aanvraagformulier

Nadere informatie

OVEREENKOMST 2013 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I.A: Algemene gegevens. Overeenkomst AWBZ Deel I: Instellingsgebonden deel Pagina 1

OVEREENKOMST 2013 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I.A: Algemene gegevens. Overeenkomst AWBZ Deel I: Instellingsgebonden deel Pagina 1 OVEREENKOMST 2013 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ Deel I.A: Algemene gegevens Overeenkomst AWBZ 2013 - Deel I: Instellingsgebonden deel Pagina 1 DEEL I: INSTELLINGSGEBONDEN DEEL DEEL I.A: ALGEMENE GEGEVENS

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013

Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013 Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid 2014 Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013 Agenda Thema s voorlichtingsbijeenkomst Tijd Opening en welkom 14.00 Ontwikkelingen Uitgangspunten inkoopbeleid 2014 Korte

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 2

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 2 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 2 Deel 2: Verzekerde deel aanvraag 2017 Dit deel wordt door u of uw (wettelijke) vertegenwoordiger ingevuld. 1 Wij verzoeken

Nadere informatie

Informatie bij Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Informatie bij Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) Informatie bij Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) Hierbij vindt u de aanvraagformulieren (deel 1, 2 en 3) voor het aanvragen van een Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget IKZ/PTZ verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget IKZ/PTZ verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget IKZ/PTZ verpleging en verzorging DEEL 1: Verpleegkundig deel 1. Geadresseerde Zorgverzekeraar: 2. Aanvrager Voor wie vraagt u een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Zorgverzekeraar:... Achternaam:... Voorletters:... Geboortedatum :... BSN:... Relatienummer verzekerde:...

Zorgverzekeraar:... Achternaam:... Voorletters:... Geboortedatum :... BSN:... Relatienummer verzekerde:... AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET DEEL 2 VERPLEGING EN VERZORGING (ZVW PGB) DEEL 2: Verzekerde deel aanvraag 2017 Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger ingevuld

Nadere informatie

Informatiepakket PGB vv

Informatiepakket PGB vv Informatiepakket PGB vv Inhoud Aanvragen: stap-voor-stap 2 Declareren: stap-voor-stap 4 Factuur voor informele zorgaanbieder (natuurlijk persoon) 6 Declaratieformulier voor de verzekerde met PGB vv 8 Taken

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

Trekkingsrecht. Gaat in op 1 januari 2015. PGB-geld komt niet meer op uw eigen bankrekening. Dit geldt voor alle budgethouders en alle indicaties.

Trekkingsrecht. Gaat in op 1 januari 2015. PGB-geld komt niet meer op uw eigen bankrekening. Dit geldt voor alle budgethouders en alle indicaties. TREKKINGSRECHT Trekkingsrecht Gaat in op 1 januari 2015 PGB-geld komt niet meer op uw eigen bankrekening Dit geldt voor alle budgethouders en alle indicaties. Hoe zorg inkopen Dit verschilt per indicatie.

Nadere informatie

Inkoop Wmo 2016. Ambulante ondersteuning & Dagbesteding

Inkoop Wmo 2016. Ambulante ondersteuning & Dagbesteding Inkoop Wmo 2016 Ambulante ondersteuning & Dagbesteding 19 juni 2015 Introductie Hessel van Kordenoordt Projectleider inkoop Wmo Afdeling Zorg Onderwijs, Jeugd & Zorg (OJZ) Gemeente Amsterdam Voorbehoud

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv) Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv) DEEL 1: verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Aanvullende TOELICHTING OP HET AANBOD EN DE CONCEPTOVEREENKOMST VOOR HET OVERGANGSREGIME 2015

Aanvullende TOELICHTING OP HET AANBOD EN DE CONCEPTOVEREENKOMST VOOR HET OVERGANGSREGIME 2015 Aanvullende TOELICHTING OP HET AANBOD EN DE CONCEPTOVEREENKOMST VOOR HET OVERGANGSREGIME 2015 Gemeente Leeuwarden, Juli 2014 Blad 2 I. Inleiding De afgelopen periode zijn enkele vragen gesteld over het

Nadere informatie

Balans Professional Organizing 1

Balans Professional Organizing 1 PGB in vogelvlucht Ontstaan en soorten PGB s Indicatie aanvragen bij CIZ of BJ Zorgkantoren Verplichtingen PGB-houder CAK WMO Wie staat er voor u? Pyc Mori-Hemerik 47 jaar Rotterdam Balans Professional

Nadere informatie

Achternaam Voorletters de heer* mevrouw* Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum BSN Telefoonnummer Relatienummer verzekeraar

Achternaam Voorletters de heer* mevrouw* Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum BSN Telefoonnummer  Relatienummer verzekeraar Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 2 verpleging en verzorging (Zvw pgb) DEEL 2: Verzekerde deel Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger ingevuld. 1 Wij verzoeken

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

Overzicht veranderingen persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2016

Overzicht veranderingen persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2016 Overzicht veranderingen persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2016 Doelgroep pgb Soorten zorgverlene rs AGB code 2015 Doelgroep pgb (artikel 2): Heeft u een indicatie voor verpleging en verzorging?

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: declaratiemodule 3. GGK (i-wmo berichtenverkeer) / Vecozo 4.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (pgb vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (pgb vv) Aevitae Postbus 2705 6401 DE Heerlen Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (pgb vv) DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig- deel 1. Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb wordt aangevraagd) Dit formulier is voor: a.s.r. basis ziektekostenverzekeringen

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Menzis COA Administratie B.V. Postbus 405 6700 AK Wageningen t 088 112 21 20 f 088 112 21 31 e zorginkoop@rzasielzoekers.nl www.rzasielzoekers.nl Datum Behandeld door Zorginkoop MCA Ons kenmerk MCA-Kraam2015

Nadere informatie

Dagprogramma Aanbesteding AWBZ

Dagprogramma Aanbesteding AWBZ Dagprogramma Aanbesteding AWBZ - Uitgangspunten contractering en 10.05 uur verschillen tussen zorgverzekeraars - Pauze 11.15 uur - Actiepunten op korte termijn / keuzes 11.30 uur - Vragen en discussie

Nadere informatie

Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB

Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB Voorwoord Wie zorg nodig heeft kan dit in bepaalde gevallen zelf inkopen met een Persoons Gebonden Budget: het PGB Over dit

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over ZZP

Veel gestelde vragen over ZZP Veel gestelde vragen over ZZP Wat is het standpunt van Coöperatie VGZ over ZZ ers na 1 januari 2015? Ondanks de hoge klanttevredenheid van cliënten van ZZP ers heeft Coöperatie VGZ desondanks een aantal

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

PGB verpleging en verzorging

PGB verpleging en verzorging Aanvraagformulier Deel 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb is aangevraagd)

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

Nacalculatie 2014. Indien van toepassing - Specificatie opgave zorginfrastructuur

Nacalculatie 2014. Indien van toepassing - Specificatie opgave zorginfrastructuur Nacalculatie 2014 De deadline voor indiening van de volledige nacalculatie is door de NZa vastgesteld vóór 1 juni 2015. Om tijdige indiening van de nacalculatieformulieren 2014 bij de NZa te kunnen bewerkstelligen,

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering. Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (Zvw pgb) Deel 2: Verzekerde deel aanvraag 2017

OHRA Zorgverzekering. Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (Zvw pgb) Deel 2: Verzekerde deel aanvraag 2017 OHRA Zorgverzekering Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (Zvw pgb) Deel 2: Verzekerde deel aanvraag 2017 Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie