AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING"

Transcriptie

1 AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb wordt aangevraagd) Naam zorgverzekeraar 2. Aanvrager (voor wie het pgb wordt aangevraagd) Deze aanvraag is voor Achternaam: Voorletters: Adres: Postcode en woonplaats: Geboortedatum: BSN: Verzekerde/relatienummer: Telefoonnummer: 3. Indicatie voor verpleegkundige zorg (Onderdeel 3 vult de wijkverpleegkundige in) De indicatiestelling voor deze aanvraag voldoet aan het normenkader conform V&VN voor verpleegkundige zorg: Ja Nee Vindt u dat er een behoefte is aan verpleging en/of verzorging langer dan een jaar?: Ja Nee De zorg die nodig is gaat over: Persoonlijke verzorging en/of verpleging MSVT (Medisch Specialistische Thuis Verpleging ) onder regie van medisch specialist Intensieve Kindzorg Palliatief Terminale Zorg Op basis van de indicatie is er een gemiddelde zorgbehoefte van : (uren volledig in letters uitschrijven. Bijvoorbeeld uren per week: drie) Persoonlijke verzorging Uren per week: Verpleging Uren per week: Datum ingang indicatie Persoonlijke verzorging: Datum einde indicatie Persoonlijke verzorging: Datum ingang indicatie Verpleging: Datum einde indicatie Verpleging: Evaluatiedatum:

2 Door ondertekening van dit formulier verklaar ik dat de indicatiestelling, evaluatie en dossiervorming volgens V&VN normenkader is uitgevoerd. Gegevens wijkverpleegkundige Naam: Telefoonnummer: BIG-nummer: Niveau verpleegkundige: Naam zorgorganisatie: AGB-code: Naam verpleegkundige: Handtekening verpleegkundige: Datum: - -

3 AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 2: Verzekerde deel Dit deel vult de verzekerde in of de wettelijk vertegenwoordiger van de verzekerde 1. Wettelijk vertegenwoordiger Dit vult u alleen in als er een wettelijk vertegenwoordiger is voor wie het pgb wordt aangevraagd. Een wettelijk vertegenwoordiger is een van de ouders (voor een persoon jonger dan 18 jaar), een voogd, curator, mentor of bewindvoerder. Bent u voogd, curator, mentor of bewindvoerder? Stuurt u dan een kopie mee van de brief ( beschikking ) van de rechtbank. Dit is belangrijk, omdat wij uw aanvraag anders niet kunnen behandelen. Bent u als ouder wettelijk vertegenwoordiger? Dan hoeft u geen kopie mee te sturen. Achternaam: Voorletters: Geboortedatum: Als de bewindvoerder een organisatie is Naam organisatie: KvK-nummer organisatie: Adres: Postcode en woonplaats: Relatie tot aanvrager: Telefoonnummer: 2. Reden voor pgb aanvraag U heeft het Reglement pgb Verpleging en Verzorging gelezen. Het reglement hoort bij uw basisverzekering. Kruis hieronder aan voor welk onderdeel de zorgvraag is: U bent jonger dan 18 jaar. En er is sprake van verpleging en/of verzorging door complexe somatische problematiek of door een lichamelijke handicap. En er: o o is behoefte aan permanent toezicht, of moet 24 -uur per dag zorg in dichtbij beschikbaar zijn. Deze zorg gaat gepaard met een of meer specifieke verpleegkundige handelingen. Deze doelgroep noemen we ook wel Intensieve Kindzorg. U bent langdurig op verpleging en/of verzorging aangewezen. Langdurig betekent langer dan 1 jaar. Kruist u hieronder aan welke zorgbehoeften van toepassing zijn op uw zorgvraag: u heeft vaak (meer dan 3 keer per week) zorg nodig op wisselende en ongebruikelijke tijdstippen en/of op meerdere locaties; u heeft zorg nodig die vooraf slecht te plannen is. Deze zorg is nodig op telkens verschillende tijden en/of op korte momenten op de dag en/of op afroep; u heeft zorg die 24-uur per dag direct beschikbaar moet zijn in de nabijheid of op afroep; U heeft vaste zorgverleners nodig. De reden hiervoor is dat er sprake is van specifieke zorgverlening of gebruik van specifieke (eigen) hulpmiddelen.

4 3. Gegevens huisarts Mijn zorgverzekeraar mag contact opnemen met de wijkverpleegkundige en mijn huisarts. Zij mogen mijn medische gegevens over deze aanvraag en indicatiestelling voor verpleging en/of verzorging inzien. U of mijn wettelijk vertegenwoordiger teken(t) dit formulier voor akkoord. De gegevens van mijn huisarts Naam huisarts: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer:

5 AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 3: Budgetplan Dit deel vult de verzekerde in of de wettelijk vertegenwoordiger Waarom wilt u een pgb? Waarom dient u deze aanvraag in? Het gaat om een nieuwe aanvraag; Het gaat om een nieuwe aanvraag omdat de bestaande indicatie eindigt; Het gaat om een aanvraag omdat de bestaande zorgbehoefte/indicatie is gewijzigd; Het gaat een aanvraag omdat de looptijd van uw pgb vv is verstreken. Zorg in natura betekent dat een zorgverlener de zorg levert en de administratie daaromheen voor u regelt. Krijgt u op dit moment al verzorging en/of verpleging in natura via een professionele zorgverlener? Nee, ik heb op dit moment geen zorg in natura Ja, ik heb op dit moment zorg in natura van organisatie: (vul naam organisatie in) Kan een gecontracteerde zorgverlener 2 bij u in de buurt alle zorg geven die u via een pgb zelf regelt? Ja Nee, en waarom is dit niet mogelijk? Met welke zorgorganisatie heeft u contact opgenomen? Naam organisatie: Naam contactpersoon : Telefoonnummer: 2. Beschrijft u hier hoe u de zorg wilt regelen Leg uit hoe u de zorg wilt regelen. Het gaat om de zorg waarvoor u een indicatie heeft. Doet u dit voor een hele week. Beschrijf waarom u deze zorg als gevolg van uw ziekte en/of aandoening op deze manier nodig heeft. 1 Als u te weinig ruimte heeft, voegt u een extra bladzijde toe. 2 U kunt dit nagaan op de website van uw zorgverzekeraar.

6 5. Bij welke zorgaanbieders wilt u de zorg inkopen? Bij welke formele zorgaanbieder 3 wilt u de zorg inkopen? a b c d e f Naam Adres (PC+huisnr) Plaats AGB nummer Kamer van Koophandel nummer Bij welke natuurlijke personen 4 wilt u de zorg inkopen? a b c d e f Naam Adres (postcode en huisnummer) Plaats Zijn deze zorgverleners bekenden van u? Ja Voor welke bovengenoemde zorgverleners geldt dit? Nee Kunt u aangeven van wie u zorg krijgt als uw zorgverlener(s) afwezig is vanwege ziekte en/of vakantie? 3 Zie bijlage met toelichting 4 Zie bijlage met toelichting

7 6. Welke afspraken maakt u met uw zorgverleners? Uitleg: vult u hier in welke zorg u van uw zorgverleners krijgt. De verpleegkundige heeft uw gemiddelde zorgbehoefte aangegeven in deel I. Dit gebruikt u als basis. Het totaal aantal uren voor persoonlijke verzorging en verpleging moet overeenkomen met het aantal uren dat verpleegkundige heeft aangegeven. a b c d e f Naam Aantal uren per week Persoonlijke verzorging Aantal uren per week Verpleging Totaal aantal uren per week Totaal 4. Mijn rechten en plichten U* stemt in met het pgb reglement verpleging en verzorging van mijn zorgverzekeraar. U heeft een uitvoeringsverzoek als de zorg door een natuurlijk persoon voorbehouden handelingen bevatten. De handelingen moeten conform de Wet BIG plaatsvinden. Een bevoegde medisch professional heeft het uitvoeringsverzoek getekend**. U stemt in dat de zorgverzekeraar dossiercontrole aan huis of op het kantoor van de zorgverzekeraar uitvoert. U maakt tijdens de pgb periode geen gebruik van verpleging en verzorging via zorg in natura. De indicatiestelling, zorgplan en evaluatie door de (wijk)verpleegkundige zijn hiervan uitgezonderd. U beheert een pgb-dossier. Als het pgb budget eindigt, bewaart u dit pgb-dossier minimaal vijf jaar. Dit dossier bevat in elk geval: het aanvraagformulier pgb, budgetplan, zorgovereenkomsten met zorgaanbieders, getekende uitvoeringsverzoeken, kopie nota s van zorgaanbieders en de kopie van de declaraties bij de zorgverzekeraars. Als de zorgverzekeraar om deze gegevens vraagt, geeft u deze. *of mijn wettelijk vertegenwoordiger ** Stuurt u het uitvoeringsverzoek mee? Dit is belangrijk, omdat wij uw aanvraag anders niet kunnen behandelen.

8 4. Akkoord door verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger Door ondertekening van dit formulier verklaart u of de wettelijke vertegenwoordiger dat: U akkoord gaat met de indicatiestelling en beschrijving in onderdeel I daarvan; U in staat bent op eigen kracht of met hulp van de wettelijk vertegenwoordiger de aan het pgb verbonden taken en verplichtingen op verantwoorde wijze uit te voeren. Taken en verplichtingen zijn bijvoorbeeld werving, opleiding en contracten afsluiten met zorgaanbieders, uurroosters opstellen, toezicht houden op naleving van de zorgovereenkomsten, en; U op eigen kracht of met hulp van de wettelijk vertegenwoordiger een weloverwogen keuze kunt maken ten aanzien van werkgeverschap; U de gekozen zorgaanbieders kunt selecteren en aansturen dat sprake is of zal zijn van toereikende en doelmatige zorg van goede kwaliteit en veiligheid. U het persoonsgebonden budget besteedt aan zorg volgens de polisvoorwaarden en het Reglement pgb Verpleging en verzorging zonder verblijf van mijn basisverzekering. Anders moet u of de wettelijk vertegenwoordiger dit terugbetalen. U het aanvraagformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld. Naam verzekerde: Handtekening verzekerde: Datum: - - Naam wettelijk vertegenwoordiger*: Handtekening wettelijk vertegenwoordiger*: Datum: - - * Als het van toepassing is. 5. Wat stuurt u met deze aanvraag mee? U stuurt de volgende ingevulde en ondertekende formulieren en beschrijvingen naar uw zorgverzekeraar: Het aanvraagformulier met de onderdelen: Verpleegkundig deel (1) Verzekerde deel (2) Budgetplan (3) Als het van toepassing is: Bent u voogd, curator, mentor of bewindvoerder? Dan stuurt u een kopie mee van de brief ( beschikking ) van de rechtbank. Wil u voorbehouden handelingen door een natuurlijk persoon laten uitvoeren? Dan stuurt u een getekend uitvoeringsverzoek mee. Let op. Als de stukken niet volledig zijn, nemen we de aanvraag niet in behandeling. BEWAAR EEN KOPIE VAN UW AANVRAAGFORMULIER VOOR UW EIGEN ADMINISTRATIE

9 Bijlage: toelichting Wat is een formele zorgaanbieder? Dit is een zorgaanbieder die persoonlijke zorg levert, zoals bedoeld in de Wet Marktordening gezondheidszorg (Wmg). Dit zijn zowel natuurlijke personen als rechtspersonen die beroepsmatig of bedrijfsmatig zorg verlenen en voldoen aan de volgende eisen: Deze formele zorgaanbieder is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel; Verpleegkundigen met de volgende diploma s: A, B of Z, MBO-V, HBO-V of diploma verpleegkundige met niveau 4 en 5 vallen onder deze categorie. Zij moeten ook een geldige inschrijving in het BIG-register hebben; Ook de Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2) en Verzorgende Individuele Gezondheidszorg ( niveau 3) worden als formele zorgaanbieder aangemerkt; Uit te breiden met professionals met een andere opleiding dan hierboven opgesomd, nader door de zorgverzekeraar te bepalen, waaronder diploma Pedagogisch Werker (S)PW (niveau 2, 3, 4), Medewerker maatschappelijke zorg MMZ (niveau 3 en 4) en Medewerker Gehandicaptenzorg (niveau 3 en 4). Al deze zorgaanbieders moeten de juiste opleiding hebben (bevoegd en geschoold) en praktijkvaardig (bekwaam) zijn om de verpleegkundige en/of verzorgende zorgverlening uit te voeren. Dit op grond van wet- en regelgeving die voor hun geldt. Alleen zorgaanbieders die zorg verlenen bij de verzekerde komen in aanmerking komen voor de aanduiding formele zorgaanbieder. Rechtspersonen en ZZP-ers die andere zorgaanbieders inzetten dan uit bovenstaande opsomming is toegestaan, vallen niet onder de definitie van formele zorgaanbieder. Natuurlijk persoon Een persoon die niet beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent in het kader van het pgb verpleging en verzorging en die niet valt onder de definitie van formele zorgaanbieder. Dit is bijvoorbeeld een vriend, bekende of familielid.

Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder

Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder Deze zorgovereenkomst kunt u gebruiken voor het maken van afspraken met een formele zorgaanbieder. Om vast te stellen of een zorgverlener een natuurlijk persoon

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst:

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst: Veel gestelde vragen over indiceren (PGB), declaraties, niet-gecontracteerde zorg, Palliatief Terminale Zorg (PTZ) en Ketenzorg dementie De antwoorden op de veel gestelde vragen die u hieronder aantreft

Nadere informatie

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Inhoud Voor wie? 2 Wat verandert er? 2 Waarom zijn deze veranderingen nodig? 2 Waarom heeft de SVB een kopie van uw zorgovereenkomst nodig? 2 Heeft u nog

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Kom op cursus bij Per Saldo

Kom op cursus bij Per Saldo Kom op cursus bij Per Saldo 2015 Bent u beginnend budgethouder? Of hebt u al langer een pgb en wilt u zich goed voorbereiden op uw herindicatie? Wilt u leren hoe u een goed budgetplan of zorgplan schrijft?

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Spelregels second opinion

Spelregels second opinion Spelregels second opinion En/of voortzetting behandeling elders mca.nl Spelregels second opinion Als patiënt heeft u het recht de mening te vragen van een andere deskundige dan uw behandelend arts over

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier?

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier? Belastingdienst Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie Voor instellingen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u als instelling teruggaaf vragen van 50% van de energiebelasting

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij: Belastingdienst Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling of vereniging) De gift

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming 22 Inschrijving functionaris voor een stichting, vereniging of zonder onderneming print wis - clear Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u één of meer bestuurders, sen, s of functionarissen voor

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie

Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie Correspondentieadres N.V. VGZ Cares T (0900) 369 22 22 Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie welkom bij de goudse Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap 17a Inschrijving ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap print wis - clear Waarom dit formulier? Dit is een formulier waarmee u aan het handelsregister kunt opgeven dat een vennootschap onder

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie