5 INKOOPHANDREIKING CONTRACTEREN ZZP ERS 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5 INKOOPHANDREIKING CONTRACTEREN ZZP ERS 2014"

Transcriptie

1 Zorginkoopgids AWBZ INKOOPHANDREIKING CONTRACTEREN ZZP ERS ZZP ERS DRAGEN BIJ AAN GOEDE AWBZ-ZORG Vanaf 1 januari 2013 hebben zzp ers en zorgkantoren voor het eerst individuele overeenkomsten met elkaar gesloten voor het leveren van thuiszorg in natura, binnen een landelijke pilot. De contractering van zzp ers voor zorg in natura is volgens zorgkantoren een wenselijke aanvulling op de bestaande AWBZ-zorg vanwege de flexibilisering van het zorgaanbod en het vergroten van de keuzemogelijkheid voor de cliënt. Het organiseren van een flexibel zorgaanbod, middels contractering van zzp ers, is in lijn met de uitgangspunten van het regeerakkoord: zorg dichtbij mensen brengen, zo veel mogelijk thuis en dicht in de buurt. Ook sluit het aan bij de behoeften van mensen om langer thuis te wonen en eigen regie over het eigen leven te houden. Zelfstandige zorgverleners kunnen maatwerk leveren en zijn in staat om in te spelen op de behoeften van de cliënt, in de eigen omgeving, waarbij de cliënt zelf aan het roer staat. Mede als gevolg van de stijgende zorgvraag en dreigende schaarste aan zorgpersoneel, is het van groot belang professionals voor de zorg te behouden. Zorgprofessionals wensen echter steeds meer vrijheid om arbeid naar eigen inzicht in te delen en aan te passen aan hun persoonlijke omstandigheden. Het contracteren van zzp ers gaat hierop in en biedt daarom een belangrijk nieuw perspectief op de arbeidsmarkt. De handreiking Contracteren zzp ers AWBZ heeft betrekking op een afzonderlijk inkooptraject, met een geoormerkt budget en aparte voorwaarden. In de handreiking wordt achtereenvolgens ingegaan op de bijdrage van zzp ers aan goede AWBZ-zorg, het kader waarbinnen zzp ers worden gecontracteerd en de voorwaarden waaraan zij dienen te voldoen. 5.2 CONTRACTEREN ZZP ERS BINNEN AFZONDERLIJK KADER Ook in 2013 wordt het contracteren van zzp ers, voor zorglevering in 2014, uitgevoerd in de vorm van een landelijke pilot. Het aantal zelfstandige verpleegkundigen en verzorgenden dat zich voor zorglevering in 2013 bij het zorgkantoor heeft gemeld en voldeed aan de gestelde eisen was gering: circa 500 zzp ers ontvingen een contract. Dit betekent dat in een aantal zorgkantoorregio s zeer beperkt ervaring is opgedaan met het contracteren van en zorglevering door zzp ers. Daarnaast is nog onzeker hoe de AWBZ de komende jaren zal veranderen. Mogelijk is 2013 het laatste jaar waarin zzp ers voor AWBZ-zorg worden gecontracteerd door zorgkantoren (voor zorglevering in 2014). Daarna krijgen zzp ers naar verwachting te maken met zorgverzekeraars en gemeenten. Gezien deze ontwikkeling en de relatief beperkte ervaring die tot nu toe is opgedaan door zzp ers en zorgkantoren, is 2014 een tweede ervaringsjaar en wordt het contracteren van zzp ers voor zorglevering in 2014 uitgevoerd in de vorm van een landelijke pilot. 43

2 Het vormt daarmee een apart traject met een afzonderlijk budget en aparte voorwaarden. Deze paragraaf beschrijft de processtappen op hoofdlijnen die zorgkantoren in hun inkoopprocedure voor het contracteren van zzp ers doorlopen, de afhankelijkheden met derden en de processtappen die een zzp er moet doorlopen. Tevens wordt de inkoopsystematiek van zorgkantoren op hoofdlijnen toegelicht. Zoals uit het tijdpad in Tabel 1 blijkt, komen de processtappen in de inkoopprocedure voor zzp ers grotendeels overeen met de processtappen in de reguliere AWBZ-inkoopprocedure. Processtappen zorgkantoren Zorgkantoren hanteren voor de zorginkoop van zzp ers een aantal processtappen en tijdlijnen die in onderstaande tabel worden weergegeven. Tabel 11. Gezamenlijke processtappen contracteren zzp ers. Processtap Tijdpad in Bekendmaken inkoophandreiking Contracteren zzp ers AWBZ 2014 Uiterlijk 1 mei 2 Bekendmaken inkoopbeleid per zorgkantoor Uiterlijk 31 mei 3 Ontvangen aanmeldingen van zzp ers 1 juni tot 1 september 4 Maken afspraken met zzp ers en sluiten overeenkomst 14 1 september tot 31 oktober 5 Versturen afgesloten overeenkomst naar zzp ers en VECOZO Uiterlijk 31 oktober 6 Indienen gemaakte afspraken bij NZa Uiterlijk 31 oktober Afhankelijkheden in zorginkoopproces zzp ers Ook VWS en NZa voeren een aantal acties uit en vullen randvoorwaarden in, die samenhangen met het contracteren van zzp ers, en noodzakelijk zijn voor het slagen hiervan. Zorgkantoren moeten tijdig beschikken over de informatie die in onderstaande tabel wordt genoemd. Tabel 12. Afhankelijkheden in zorginkoopproces zzp ers. Benodigde informatie (verantwoordelijke partij) Deadline 1 Publiceren kaderbrief (VWS) 31 mei Bekendmaken definitieve contracteerruimte per zorgkantoorregio (NZa) 15 augustus Vaststellen beleidsregels AWBZ (NZa) 1 juli 2013 Daarnaast zijn zzp ers en zorgkantoren afhankelijk van onder meer: Kiwa Prismant, voor het afgeven van het Keurmerk zzp ers Thuiszorg; Vektis, voor het afgeven van een AGB-code; VECOZO, voor het afgeven van een VECOZO-overeenkomst; Dinz, voor het beschikbaar stellen van de ICT-ondersteuningsfaciliteit; CIZ, voor het doorgeven van de indicatie. Deze afhankelijkheden staan, met bijbehorend tijdspad, beschreven in het afzonderlijke stappenplan Stappenplan voor Zelfstandig Ondernemend Zorgverleners (zie bijlage). 14 Voor het contracteren van zzp ers hanteren zorgkantoren een uniforme raamovereenkomst die aan de fiscaal-juridische voorwaarden van de Belastingdienst voldoet. 44

3 Zorginkoopgids AWBZ 2014 Processtappen zzp ers op hoofdlijnen Om voor een individuele overeenkomst in aanmerking te komen, moeten zzp ers een aantal administratieve- en zorginhoudelijke zaken regelen, opdat het proces van contracteren tot en met het uiteindelijk leveren en betalen van zorg kan worden uitgevoerd. In het Stappenplan voor Zelfstandig Ondernemend Zorgverleners zijn de processtappen die zzp ers moeten doorlopen weergegeven. Inkoopsystematiek op regionaal niveau Budget, zorgfuncties en tarief Voor 2014 stelt de overheid een budget beschikbaar voor het contracteren van zzp ers van naar verwachting 20 miljoen euro, waaraan zorgkantoren zijn gehouden bij het sluiten van een overeenkomst met zzp ers. Volgens de beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2013 (CA-540) van de NZa mogen zzp ers de extramurale functies persoonlijke verzorging (PV), verpleging (VP) en begeleiding (BG) leveren en geldt hiervoor een maximumtarief (de zorgkantoren stellen de exacte hoogte van het tarief vast) 15. Zorgkantoren maken afspraken met zzp ers voor het leveren van AWBZ-thuiszorg aan cliënten die een CIZ-indicatie hebben voor de basisfuncties persoonlijke verzorging en verpleging. Het contracteren van zzp ers voor enkel de functie begeleiding, voor 2014, achten zorgkantoren niet logisch en vanuit cliëntperspectief onwenselijk. Deze functie zal, naar verwachting, in 2015 naar gemeenten worden overgeheveld. Zorgkantoren zien een reëel risico voor de continuïteit van zorg bij decentralisatie naar gemeenten, als deze zorg geleverd wordt door zzp ers. Daarnaast is het controleren van de geschiktheid van zzp ers voor het leveren van begeleiding complex, omdat hiervoor geen diplomeringsvereisten zijn vastgesteld. Om deze redenen is het voor zzp ers alleen toegestaan om begeleiding te leveren en te declareren indien persoonlijke verzorging of verpleging de dominante functie betreft. Op deze wijze kan in situaties waarin sprake is van bijvoorbeeld palliatieve zorg of dementiezorg begeleiding worden geleverd door zzp ers. Zorgkantoren zullen zzp ers niet contracteren voor het leveren van jeugdzorg, omdat jeugdzorg niet is aangesloten op de AWBZ-brede Zorgregistratie (AWBZ). Op deze wijze worden uitvoeringstechnische problemen voorkomen. Sluiten overeenkomst Voor het maken van afspraken over de te leveren zorg hanteren zorgkantoren de volgende uitgangspunten: Zorgkantoren willen de beschikbare geoormerkte ruimte zo effectief mogelijk in zetten. Zorgkantoren hebben de intentie om de zorg, geleverd binnen het indicatiebesluit, te betalen, met in achtneming van bovenstaande beperkingen. Zorgkantoren lopen geen risico dat betaalde declaraties achteraf niet worden vergoed uit de Algemene Kas door overschrijding van de geoormerkte ruimte. Zorgkantoren willen de administratieve lasten voor zzp er en zorgkantoren zelf zo veel mogelijk beperken. Zorgkantoren contracteren zzp ers per zorgkantoorregio. Zorgkantoren zien erop toe dat zij via hun totale zorginkoop voldoende zorgaanbod (zzp ers en zorginstellingen) in een zorgkantoorregio contracteren, opdat zij de continuïteit van zorg borgen. Uitgaande van deze punten maakt het zorgkantoor per zorgkantoorregio met de zzp er afspraken over de te leveren zorg. Ieder zorgkantoor is zelf verantwoordelijk voor het monitoren en beheersen van het beschikbare budget binnen de toegekende geoormerkte contracteerruimte. Voor de contractuele overeenkomst tussen zzp er en zorgkantoor wordt verwezen naar de Raamovereenkomst AWBZ zzp ers (zie bijlage). 15 Op moment van publiceren van deze inkoophandreiking doet de NZa nog onderzoek naar afzonderlijke maximumtarieven voor zzp ers. 45

4 5.3 VOORWAARDEN VOOR BORGING KWALITEIT EN DOELMATIGHEID VAN ZORG In de AWBZ-zorginkoop door zorgkantoren is tot op heden uitgegaan van zorg gecontracteerd bij en geleverd door zorginstellingen. Daardoor zijn veel administratieve en zorginhoudelijke zaken op instellingsniveau geregeld, zoals het bieden van continuïteit van zorg en het hebben van een gezonde bedrijfsvoering, gekwalificeerd personeel en klachtenregelingen. De hiervoor opgestelde criteria zijn echter niet één op één toe te passen op individuele beroepsbeoefenaren (zzp ers). Het contracteren van zzp ers onder dezelfde voorwaarden als zorginstellingen is daarom onhaalbaar: zzp ers hebben bijvoorbeeld geen bestuurlijke-/organisatiestructuur en bedrijfsvoering, zoals zorginstellingen deze kennen. Tegelijkertijd zijn zorgkantoren verantwoordelijk voor het borgen van goede kwaliteit en continuïteit van zorg voor hun verzekerden. Hiervoor zijn duidelijke voorwaarden essentieel. Daarom hanteren zorgkantoren gezamenlijk onderstaande geschiktheidseisen waaraan zzp ers moeten voldoen. Geschiktheidseisen De zzp er is een gediplomeerd verpleegkundige of verzorgende. De zzp er beschikt over een registratie voor het Keurmerk zzp ers Thuiszorg (fase 1 van het keurmerk) (zie www. mijnkeurmerk.nl). De zzp er garandeert continuïteit van zorg voor zijn of haar cliënten, door achterwachtafspraken te maken met andere gecontracteerde zzp ers binnen dezelfde zorgkantoorregio en deze afspraken op schrift vast te leggen. De zzp er beschikt over de ICT-ondersteuningsfaciliteit Dinz en voert hiermee een juiste en volledige administratie, zoals: de zzp er neemt deel aan het AZR-berichtenverkeer, declareert en verantwoordt de geleverde zorg, en informeert het CAK over de geleverde zorg in verband met inning van de eigen bijdrage. De zzp er voldoet aan de eisen zoals gesteld in de raamovereenkomst zzp er zorgkantoor. Selectiecriteria VWS en de NZa verstrekken voor 2014 een geoormerkt regionaal budget voor het contracteren van zzp ers. Zorgkantoren bepalen vervolgens met hoeveel zzp ers en in welke zorgkantoorregio( s) zij voor 2014 een overeenkomst sluiten. Wanneer meer zzp ers offreren voor een overeenkomst dan het beschikbare budget toelaat, zullen zorgkantoren transparant aangegeven hoe de selectie plaatsvindt. Om continuïteit van zorg voor de cliënt te borgen, kunnen zorgkantoren de voorkeur geven aan het contracteren van zzp-ers die in 2013 reeds een contract hadden met het zorgkantoor en zorg hebben geleverd, mits zij aan de gestelde eisen voldoen. De volgende aspecten kunnen zorgkantoren in het selectieproces laten meewegen: Hoogte van het opleidingsniveau. Afstand van woonplaats tot verzorgingsgebied. Ervaring met het leveren van zorg thuis voor de specifieke cliëntgroep. Samenwerkingsverbanden met regionale ketenpartners. Witte vlekken in zorgkantoorregio s omdat het zorgaanbod niet (volledig) aansluit op de zorgvraag. Doelmatigheidseis Het aantal uren zorg dat de zzp er verleent mag niet meer bedragen dan gemiddeld 65% van de indicatiebandbreedte van de cliënt Cliënten die geïndiceerd zijn voor extramurale zorg worden geïndiceerd voor zorg in een bepaalde klasse. Deze klassen kennen een bandbreedte die zorgaanbieders speelruimte geeft binnen het kader van de geïndiceerde zorg (bijvoorbeeld klasse 8 heeft een bandbreedte van 20 uren (0%) tot 24,9 uren (100%) per week). Door deze bandbreedte kan de zorgaanbieder wisselingen in de zorgbehoefte van zijn cliënt opvangen. Door een bepaald gemiddeld percentage van de bandbreedte als grens te hanteren voor het volume van de declaraties, kunnen zorgkantoren sturen op het volume van de zorgverlening, conform hun rol. 46

5 Zorginkoopgids AWBZ 2014 Cliëntervaringsonderzoek Keurmerk zzp ers Thuiszorg Indien een zzp er zich meldt en voldoet aan de gestelde eisen voor het Keurmerk zzp ers Thuiszorg, wordt hij geregistreerd. Daarna volgt automatisch de certificatiefase waarin een cliëntervarings-onderzoek wordt uitgevoerd waarvan Kiwa Prismant de resultaten verzamelt, analyseert en vergelijkbaar maakt. Zodra de zzp er aan de gestelde eisen voldoet, wordt hij opgenomen in het Keurmerkregister (www.mijnkeurmerk.nl). Administratie- en declaratievoorschriften Zie hiervoor het Declaratieprotocol AWBZ (bijlage 4). Stappenplan voor Zelfstandig Ondernemend Zorgverleners In het stappenplan worden de voorbereidingen beschreven die een zzp er moet treffen voordat hij in aanmerking komt voor een overeenkomst met het zorgkantoor. Zie de bijlage voor de raamovereenkomst AWBZ zzp ers. Het stappenplan gaat in op 17 : Noodzakelijke voorbereidingen die een zzp er moet treffen, voordat hij in aanmerking komt voor een overeenkomst met het zorgkantoor. Het aanmelden bij het zorgkantoor. Het sluiten van een overeenkomst met het zorgkantoor. Het voorbereiden van de zorgverlening. Het starten, registreren, declareren en het ontvangen van een betaling van de zorglevering. De verantwoording van de geleverde zorg. 17 Voor zaken die een zzp er vooraf dient te regelen om van ondernemer naar zorgondernemer AWBZ te komen (zoals inschrijven bij Kamer van Koophandel en Belastingdienst, aanvragen VAR-verklaring, aansluiten bij Klachtencommissie Zorg, UZI register, CIZ aanmeldfunctionaliteit, et cetera), wordt verwezen naar 47

Zorginkoopbeleid 2014 voor de Zelfstandige Zonder Personeel Achmea

Zorginkoopbeleid 2014 voor de Zelfstandige Zonder Personeel Achmea Zorginkoopbeleid 2014 voor de Zelfstandige Zonder Personeel Achmea Zorginkoopbeleid voor Pilot ZZP AWBZ 2014 1 Disclaimer De documenten opgesteld door Achmea ten behoeve van de zorginkoop van AWBZ 2014

Nadere informatie

Inkoopgids Wijkverpleging 2015

Inkoopgids Wijkverpleging 2015 Inkoopgids Wijkverpleging 2015 Juni 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Context en toekomstperspectief... 4 2.1 Overgangsjaar...5 2.2 De aanspraak wijkverpleging...5 2.3 Wat is wijkverpleging?...6

Nadere informatie

Samen voor goede zorg

Samen voor goede zorg Samen voor goede zorg Addendum ZN inkoopgids Wijkverpleging 11 augustus 2014 1 Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Wijkverpleging 4 3. De Segmenten 6 4. Inkoopprocedure en contracteisen 9 5. Inkoopeisen bijzondere

Nadere informatie

Zorg inkoopdocument wijkverpleging 2015

Zorg inkoopdocument wijkverpleging 2015 Zorg inkoopdocument wijkverpleging 2015 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 5 1 Wijkverpleging 7 2 Zorginkoopdocument Wijkverpleging segment 1 10 2.1 Representatie, budget en gemeenten 12 2.2 Contracteisen 13

Nadere informatie

Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid 2013

Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid 2013 Zorgkantoor DWO/NWN Zorginkoopbeleid 2013 Juni 2012 Aangepaste versie d.d. 6 juli 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 DEEL I ALGEMEEN 5 1. Algemene ontwikkelingen en Marktanalyse 5 1.1 Algemene ontwikkelingen

Nadere informatie

Inkoop wijkverpleging Coöperatie VGZ 2015. In transitie naar goede zorg dichtbij D0168-201407

Inkoop wijkverpleging Coöperatie VGZ 2015. In transitie naar goede zorg dichtbij D0168-201407 Inkoop wijkverpleging Coöperatie VGZ 2015 In transitie naar goede zorg dichtbij D0168-201407 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Inhoud van dit document 3 2 Achtergrond en uitgangspunten 4 2.1 Het perspectief:

Nadere informatie

Raamovereenkomst AWBZ zzper Achmea Zorgkantoor

Raamovereenkomst AWBZ zzper Achmea Zorgkantoor Raamovereenkomst AWBZ zzper Achmea Zorgkantoor De ondergetekenden: A Zorgkantoor Achmea, namens de zorgverzekeraars die zich conform artikel 33 AWBZ tot uitvoering van de AWBZ hebben aangemeld, hierna

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting gemeente Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting GO Wmo Versie 2.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Begrippenboek. Begeleiding in

Begrippenboek. Begeleiding in december 2011 Begrippenboek Begeleiding in de AWBZ TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Colofon Disclaimer: Dit begrippenboek is met zorgvuldigheid en met medewerking van diverse partijen samengesteld;

Nadere informatie

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Enschede, 22 april 2013 SV/13/0659/anzvw ir. Arthur Frank Jan Schovers ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Lijst met afkortingen... 3 Samenvatting...

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ. Naar een uniforme uitvoering in 2014

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ. Naar een uniforme uitvoering in 2014 Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Naar een uniforme uitvoering in 2014 Zorgverzekeraars Nederland December 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 VOORWOORD... 2 2 INLEIDING EN LEESWIJZER... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb

Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb Onderhandelingsresultaat overeengekomen door Per Saldo, ZN en VWS Uitgangspunten: Per 1 januari 2015 worden, indien de wijziging van het Besluit zorgverzekering

Nadere informatie

Rapport. Uitvoering AWBZ 2011. Concessiehouder Salland Zorgkantoor B.V.

Rapport. Uitvoering AWBZ 2011. Concessiehouder Salland Zorgkantoor B.V. Rapport Uitvoering AWBZ 2011 Concessiehouder Salland Zorgkantoor B.V. December 2012 Inhoud 1. Samenvatting 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Opzet onderzoek 2011 5 1.3 Samenvattend oordeeluitvoering 2011 6 1.3.1

Nadere informatie

Advies Bekostiging verpleging en verzorging in de Zorgverzekeringswet

Advies Bekostiging verpleging en verzorging in de Zorgverzekeringswet Advies Bekostiging verpleging en verzorging in de Zorgverzekeringswet Op weg naar integrale zorgbekostiging met resultaatbeloning februari 2015 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 15

Nadere informatie

Maximale transparantie resulteert in doelmatigheid en financiële duurzaamheid van kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis

Maximale transparantie resulteert in doelmatigheid en financiële duurzaamheid van kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis Maximale transparantie resulteert in doelmatigheid en financiële duurzaamheid van kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis 1 Auteur: () Een vervolg op de rapporten Ernstig zieke kinderen hebben

Nadere informatie

de leden van de Klankbordgroep Ketenzorg Diabetes J. van Duren / C.A.M. de Jong / P. Jansen

de leden van de Klankbordgroep Ketenzorg Diabetes J. van Duren / C.A.M. de Jong / P. Jansen Notitie Aan Van Doorkiesnummer 030 69 88 231 Ons kenmerk de leden van de Klankbordgroep Ketenzorg Diabetes J. van Duren / C.A.M. de Jong / P. Jansen KKD 2007 0027 cjon1 N Datum 7 juni 2007 Onderwerp Uitvoeringsaspecten

Nadere informatie

Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Juni 2014

Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Juni 2014 Niet zorgen voor, maar zorgen dat Juni 2014 Kadernota: Wet WMO 2015 INHOUD Samenvatting: Top 12 kaders Wmo 2015 1. Inleiding 2. Analyse 2.1 Wat betekent de Wmo 2015 voor de inwoners? 2.2 Wat betekent de

Nadere informatie

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Publicatienummer 09.108 Augustus 2009, Utrecht Zorgorganisaties

Nadere informatie

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ 08 03 Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ advies Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ Uitgebracht aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer

Nadere informatie

Uitgangspuntennotitie inkoop Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen GGZ Oost-Veluwe 2015

Uitgangspuntennotitie inkoop Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen GGZ Oost-Veluwe 2015 Uitgangspuntennotitie inkoop Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen GGZ Oost-Veluwe 2015 Inkoop MO en BW 31-3-2014 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: Regionale contractering, lokale uitvoering... 5

Nadere informatie

Handen uit de mouwen

Handen uit de mouwen Wet Maatschappelijke Ondersteuning Handen uit de mouwen beleidsnota huishoudelijke verzorging in Gemeente Leiderdorp Concretisering verkenning Q-Consult en Radar Regionale sub-werkgroep beleidsnota huishoudelijke

Nadere informatie

Hieronder volgen de antwoorden op Kamervragen (d.d. 2 juli 2014) over de brief van 27 juni 2014 over het Wetsvoortel langdurige zorg (2014Z12256).

Hieronder volgen de antwoorden op Kamervragen (d.d. 2 juli 2014) over de brief van 27 juni 2014 over het Wetsvoortel langdurige zorg (2014Z12256). Hieronder volgen de antwoorden op Kamervragen (d.d. 2 juli 2014) over de brief van 27 juni 2014 over het Wetsvoortel langdurige zorg (2014Z12256). 1. Zal bij een versmalde vorm van de ABWZ in 2015, zoals

Nadere informatie

Kadernota Wmo 2015 10 januari 2014

Kadernota Wmo 2015 10 januari 2014 Kadernota Wmo 2015 10 januari 2014 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding: beleid vaststellen om implementatie tijdig gereed te hebben 3 1.2 Afbakening 3 1.3 Werkwijze: betrokkenheid van maatschappelijke

Nadere informatie

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25 Kadernota Wmo 2015 10 januari 2014 1/25 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding: beleid vaststellen om implementatie tijdig gereed te hebben 3 1.2 Afbakening 3 1.3 Werkwijze: betrokkenheid van maatschappelijke

Nadere informatie

Toelichting gemeente. PGB-gegevens overdracht Jeugd. (GO Jeugd) ! Datum: 20 november 2014! Versie: 1.1! Auteur: Projectteam GO Jeugd

Toelichting gemeente. PGB-gegevens overdracht Jeugd. (GO Jeugd) ! Datum: 20 november 2014! Versie: 1.1! Auteur: Projectteam GO Jeugd Toelichting gemeente PGB-gegevens overdracht Jeugd (GO Jeugd)! Datum: 20 november 2014! Versie: 1.1! Auteur: Projectteam GO Jeugd Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

OVEREENKOMST 2014 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I.A: Algemene gegevens. Zorgverzekeraars Nederland mei 2013

OVEREENKOMST 2014 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I.A: Algemene gegevens. Zorgverzekeraars Nederland mei 2013 OVEREENKOMST 2014 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ Deel I.A: Algemene gegevens Zorgverzekeraars Nederland mei 2013 Overeenkomst AWBZ 2014 - Deel I: Instellingsgebonden deel Pagina 1 DEEL I: INSTELLINGSGEBONDEN

Nadere informatie