NIEUWE STANDAARDEN VOOR COMMUNICATIE. Permanente PE Educatie. Ondernemingen houden een administratie bij. Niet alleen. SBR en XBRL

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWE STANDAARDEN VOOR COMMUNICATIE. Permanente PE Educatie. Ondernemingen houden een administratie bij. Niet alleen. SBR en XBRL"

Transcriptie

1 SBR en XBRL FINANCE CONTROL NIEUWE STANDAARDEN Informatiemanagement Permanente VOOR COMMUNICATIE De behoefte aan informatie van organisaties en stakeholders neemt nog steeds toe. Bestaande informatiesystemen kunnen lang niet altijd voorzien in deze behoefte. Daarbij is het belangrijk dat de gegevens betrouwbaar en gemakkelijk uitwisselbaar zijn. SBR en XBRL zijn standaarden die dit mogelijk moeten maken. De auteur gaat in op ontwikkeling van deze standaarden en de voordelen ervan. DOOR RON KIEFT Ondernemingen houden een administratie bij. Niet alleen ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering, maar ook om te kunnen voldoen aan de informatiebehoeften van externe belanghebbenden en belangstellenden. Het snel en betrouwbaar kunnen uitwisselen van die informatie is daarbij cruciaal. Of het nu gaat om het plaatsen en bevestigen van een order, het regelen van een transport om goederen af te leveren of het uitwisselen van financiële informatie, zoals over de jaarrekening, belastingaangiften en statistische gegevens. De huidige geautomatiseerde informatiesystemen blijken deze informatiebehoeften in onvoldoende mate te ondersteunen. Daar komt bij dat belanghebbenden en belangstellenden allemaal hun eigen geautomatiseerde informatiesystemen hebben om financiële informatie, bijvoorbeeld afkomstig uit de jaarrekening van een onderneming, te kunnen interpreteren. Deze verschillende organisatiespecifieke systemen zijn onderling niet aan elkaar gekoppeld. Daardoor komt het vaak voor dat bijvoorbeeld financiële informatie afkomstig uit het geautomatiseerde informatiesysteem van de rapportageplichtige partij, op papier wordt afgedrukt, al dan niet van een accountantsverklaring wordt voorzien, in een envelop wordt gestopt en verzonden. Vervolgens moet de uitvragende partij de informatie opnieuw handmatig invoeren in het eigen geautomatiseerde informatiesysteem. Alleen de Nederlandse banken waren bijvoorbeeld naar verluidt al dertig tot 40 miljoen euro per jaar kwijt aan het overnemen van informatie uit jaarrekeningen. Daarnaast komt het regelmatig voor dat meerdere externe instanties een organisatie om dezelfde gegevens vragen. Hierdoor worden vele inefficiënte, handmatige en daardoor ook foutgevoelige handelingen verricht, terwijl de bron van deze gegevens dezelfde is: de administratie van de onderneming. Om dit probleem aan te pakken is gezocht naar technologische oplossingen om meer informatie met een hogere frequentie, van een hogere kwaliteit en eerder in de tijd beschikbaar te krijgen. In het bijzonder werd gezocht naar een technische standaard die het mogelijk maakt om gegevens in Op vrijwillige basis werd XBRL nauwelijks gebruikt zodanige vorm en slechts eenmaal, bij de bron van die informatie, in te voeren met de mogelijkheid om deze elektronisch uit te wisselen, zodat de uitvragende partij deze direct elektronisch kan verwerken. Dit zou de efficiency en betrouwbaarheid van de informatievoorziening verhogen en door de transparantie van de techniek waardevolle externe rapportages opleveren, die aansluiten op de wensen van de gebruikers en die door verschillende externe partijen te gebruiken zijn. XBRL Voor het opstellen, controleren en rapporteren van en over jaarrekeningen bestaan standaarden, zoals Titel 9 Boek 2 BW 12 FEBRUARI 2015

2 Permanente Informationsystems XBRL taxonomies NL GAAP US GAAP IFRS Rapportage software XBRL instance-documents Aandeelhouders Analisten Financiële Instellingen KvK s of IFRS. Hierbij gaat het vooral om de inhoudelijke aspecten. De volgende stap is het standaardiseren van de presentatie van rapportages. Onder coördinatie van The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) zijn daarom vertegenwoordigers uit de gehele financiële wereld (accountantskantoren, softwareleveranciers, banken en overige instanties) in 1998 begonnen met het ontwikkelen van een standaardtaal die het elektronische berichtenverkeer tussen verschillende ondernemingen moet vereenvoudigen: extensible Business Reporting Language, beter bekend als XBRL. XBRL is een wereldwijde open standaard, die beheerd wordt door XBRL International. XBRL is ontwikkeld vanuit de visie een taal te ontwikkelen waarbij financiële informatie effectief, snel en efficiënt kan worden uitgewisseld. Aanvankelijk kwam XBRL niet van de grond, omdat het gebruik niet verplicht maar op vrijwillige basis was. De overheid trachtte samen met het bedrijfsleven tot een efficiëntere vorm van het uitwisselen van gegevens te komen, omdat de voordelen bij een grootschalig gebruik van XBRL voor alle betrokken partijen groot zijn: ~ verbeterde uitwisseling van rapportages; ~ transparante digitale rapportages; ~ hergebruik van data; ~ mogelijkheid om verschillende rapportages eenvoudig te analyseren en te vergelijken; ~ gebruik van een internationaal erkende standaard. Figuur 1 Uitwisselingsproces op basis van XBRL Jaarrekening / Rapportages Overheid Toezichthouders Leveranciers van softwareapplicaties zagen er echter geen businessmodel in en op vrijwillige basis werd XBRL nauwelijks gebruikt. Met de beslissing van het kabinet eind mei 2011, dat SBR vanaf 1 januari 2013 het enige (elektronische) kanaal wordt voor het system-to-system aanleveren van aangiftes in- FEBRUARI

3 FINANCE CONTROL komstenbelasting en vennootschapsbelasting voor ondernemers en voor particulieren als deze ook via system-to-system worden aangeleverd, werd het invoeren van XBRL een feit. Het toepassen van XBRL leidt tot lastenverlichting voor het bedrijfsleven door: ~ het gemakkelijker, sneller en tegen lagere kosten kunnen verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van (financiële) gegevens aan verschillende gebruikersgroepen; ~ hogere kwaliteit en betrouwbaarheid doordat door integratie in de bedrijfsprocessen gegevens niet langer dubbel hoeven te worden ingevoerd of omgerekend; ~ het voorkomen van misverstanden en daardoor het besparen van tijd én geld door eenduidigheid in begrippen en meer transparantie van gegevens; ~ eenvoudiger en beter (her)gebruik en analyse van gegevens; ~ eventueel afschaffen van papieren rapportages. Hoe meer bedrijven XBRL gebruiken, des te groter de voordelen van het gebruik zijn. In die zin heeft XBRL de verwachtingen nog niet waargemaakt. De voordelen van rapportage met behulp van XBRL zijn in figuur 1 opgenomen in een schematische weergave van het uitwisselingsproces op basis van XBRL. Bedrijfsadministratie Figuur 2 Hergebruik van gegevens met XBRL en SBR Rapportages Fiscale jaarrekening Aangifte IB Kortetermijnstatistiek XBRL GL voor grootboek/jounalisering Transacties en registratie XBRL voor bedrijfsvoering Interne financiële rapportage en verantwoording XBRL voor de jaarrekening (IFRS, US GAAP) Externe financiële rapportage en verantwoording XBRL voor de audit XBRL voor verantwoording aan verantwoordingsinstantie Analyse en beoordeling XBRL voor de belastingaangifte Figuur 3 XBRL in de rapportageketen (ontleend aan Geijtenbeek, 2013) Werking XBRL XBRL koppelt de data los van de vorm en de specifieke functie. Hierdoor varieert een XBRL-document qua uiterlijk en inhoud afhankelijk van het doel en de gebruiker en ontstaat de mogelijkheid om door het verzenden van dezelfde basisgegevens aan de rapportageverplichtingen ten opzichte van verschillende gebruikersgroepen te voldoen. Voorheen moest de onderneming voor iedere gebruikersgroep een aparte rapportage opstellen. Dit proces is weergegeven in figuur 2. Bij ontvangst van de gegevens, kan de gebruiker een XBRLdocument op oneindig veel manieren presenteren, bijvoorbeeld als een opsomming van feiten, een specifiek verslag of een belastingaangifte. XBRL is dus vormonafhankelijk. SBR verandert de rapportageketen Juist dat loskoppelen van inhoud en betekenis (semantiek) bepaalt de bijzondere kracht van XBRL. In XBRL kan namelijk een rapportagedefinitie ondubbelzinnig worden vastgelegd en vervolgens met anderen worden gedeeld. De rapportageplichtige partij, de gebruiker van de rapportagedefinitie, kan de vereiste rapportages automatisch laten genereren op basis van die definitie. De uitvragende partij, die weet welke informatie is gebruikt, hoeft de rapportage dus niet te interpreteren, maar kan de verwerking automatisch laten verlopen. XBRL ondersteunt dan ook zowel het uitwisselen van rapportagedefinities als rapportages op basis van die definities. Om dit mogelijk te maken bestaat XBRL uit drie onderdelen: ~taxonomie; een taxonomie bevat een verklarende lijst van definities van individuele gegevenstypen, hun onderlinge verhoudingen en de context waarbinnen de gegevens geldig zijn. Daardoor is de interpretatie van financiële data niet langer softwareafhankelijk, maar eenduidig bepaald; ~ instance-document; een instance-document bevat de elektronisch uit te wisselen cijfers en teksten met een verwijzing naar het betreffende label en de context van het rapport; ~ stylesheet; door middel van een stylesheet kunnen gegevens uit een instance-document, gecombineerd met hun beschrijving uit de taxonomie, worden omgevormd tot een ondubbelzinnige rapportage, die door systemen kan worden gepresenteerd of voor verdere verwerking kan worden opgenomen in een database. 14 FEBRUARI 2015

4 SBR In alle landen en zeker in Nederland moeten organisaties rapporteren aan allerlei uitvragende partijen. Belastingdiensten, toezichthouders, bureaus voor de statistiek, brancheorganisaties, banken, lokale overheden, maken allemaal deel uit van de financiële rapportageketen die door XBRL wordt gefaciliteerd. Iedere partij in de keten zal informatie verzamelen, samenvoegen, analyseren en op zijn beurt aan de volgende schakel rapporteren. XBRL zorgt ervoor dat definities worden genormaliseerd en rapporten automatisch kunnen worden aangemaakt voor de verschillende uitvragende partijen (zie ook figuur 3). Het resultaat is betere kwaliteit tegen minder inspanning. Dit helpt bij het uitwisselen van informatie binnen gemeenschappen van organisaties die elkaar kennen en die gemakkelijk onderling afspraken kunnen maken, zoals de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel (KvK) en het Centraal Bureau voor de Statistiek. SBR verandert de rapportageketen. SBR is vooral gericht op het efficiënter inrichten van de rapportageketen, waarbij de bestaande rapportageverplichtingen gehandhaafd blijven. Permanente Een adequaat ingericht proces verschaft gestandaardiseerde en gevalideerde informatie voor uiteenlopende doeleinden. Als dat proces goed verloopt en adequaat wordt ondersteund, resulteert dit zeker in kostenverlaging. Deze ondersteuning moet dan wel worden gezocht in goed ingerichte geautomatiseerde systemen. SBR biedt hiervoor volop mogelijkheden. XBRL is vormonafhankelijk Voor het ontwerpen, bouwen, implementeren en onderhouden van de bouwstenen van rapportages op basis van XBRL is samenwerking van alle betrokkenen in de rapportageketen nodig. In Nederland heeft de overheid daarom het initiatief voor het SBR-programma genomen. De doelstellingen van het SBR-programma zijn: ~ het realiseren van administratieve lastenverlichting; ~ het stimuleren van innovatie in en rond de rapportageketen. SBR-programma SBR Standaarden Bouwstenen Voorzieningen (aansluiten) Rapporteren (aanleveren) Gegevens Processen SBRL Architectuur N. taxomonie Nederlandse taxomonie Aanvullende specs (bijv. FRIS, SVR) Implementatie in ERP, administratieve software, services, XBRL-modules Rapportage maken (creëer instance) Bericht ondertekenen Techniek SOAP Koppelvlakspecificaties Verbinding leggen Rapportage indienen BPMN BPEL Procesbeschrijvingen Digipoort procesinfrastructuur banken Proces afhandelen Bericht afleveren Figuur 4 De bouwstenen van het SBR-programma (ontleend aan Geijtenbeek, 2013) FEBRUARI

5 FINANCE CONTROL Het SBR-programma organiseert, faciliteert en coördineert dit en biedt implementatieondersteuning aan ondernemers, intermediairs, softwareleveranciers en overheidsorganisaties. Werking SBR SBR omvat het standaardiseren van de drie pijlers gegevens (de Nederlandse Taxonomie), processen (Digipoort en BIV) en technieken (XBRL en andere standaarden) binnen een of meer rapportageketens. Door gegevens op een standaardmanier te labelen in de administratie, ontstaat er eenduidigheid en zijn ze herbruikbaar voor verschillende rapportages. Hiervoor wordt een woordenboek met standaardgegevens gebruikt: de Nederlandse taxonomie. Daarnaast zijn er twee digitale lijnen die ervoor zorgen dat de juiste rapportage naar de juiste uitvragende partij wordt gestuurd: Digipoort en BIV. De kern van de SBR-aanpak is XBRL, de internationale standaard voor het snel en eenduidig verwerken van financiële gegevens, die aansluit op de bedrijfsvoering van organisaties. XBRL wordt gebruikt voor het definiëren van de architectuur en het invullen van de Nederlandse taxonomie. In figuur 4 is weergegeven hoe het standaardiseren van de drie pijlers in Nederland wordt aangepakt. Zoals uit figuur 4 blijkt, is XBRL niet de enige standaard waarop SBR gebaseerd is. Dit is een veelvoorkomende misvatting. Alleen als alle bouwstenen in de digitale infrastructuur van een rapportageketen worden geïmplementeerd, kunnen de voordelen van SBR worden gerealiseerd. Planning Met de beslissing van het kabinet eind mei 2011, dat SBR vanaf 2013 het enige elektronische kanaal wordt voor de systemto-systemaanlevering van aangiftes vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting voor ondernemers, en voor particulieren als deze ook via system-to-system worden aangeleverd, werd de invoering van XBRL/SBR een feit. In 2014 gevolgd door de aangifte omzetbelasting en de opgaaf intracommunautaire prestaties en de jaarrekening voor kleine rechtspersonen. Financiële intermediairs kunnen vanaf mei 2014 voor hun klanten toeslagen aanvragen en wijzigen met SBR. Vanaf medio 2015 is SBR hiervoor verplicht. Vanaf 2015 wordt Digipoort ook het exclusieve kanaal voor de overige belastingstromen, de statistiekopgaven (productiestatistiek, kortetermijnstatistiek en investeringsstatistiek) en het deponeren van de jaarrekeningen voor middelgrote en grote rechtspersonen. Op dit moment wordt de wet aangepast om het deponeren van jaarrekeningen bij de KvK op papier wettelijk onmogelijk te maken, waardoor SBR als exclusief kanaal voor het aanleveren van rapportages overblijft. Conclusies De financiële rapportageketen is de afgelopen jaren ingrijpend gewijzigd. Steeds vaker worden papieren rapportages vervangen door SBR-rapportages. De gevolgen van XBRL en andere ontwikkelingen op automatiseringsgebied zijn echter veel breder. Zij zullen het gehele proces van het voeren van administraties en het samenstellen van jaarrekeningen en aangiften fundamenteel veranderen. Dit heeft grote gevolgen voor de inrichting van de hieraan ten grondslag liggende processen en daarmee voor de personele bezetting, de werkwijze en de ITsystemen. Natuurlijk kunt u het aanleveren van een jaarrekening in XBRL-formaat overlaten aan een financieel intermediair, evenals het aanleveren van een aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting. De benodigde gegevens zullen echter wel uit uw administratie moeten komen. Hoe beter (gestructureerd) deze gegevens zijn vastgelegd, des te eenvoudiger zijn ze te koppelen aan de uitgevraagde rapportages. Literatuur ~ G. Bottemanne (2011) XBRL voor de administrateur, XBRL staat op de lijst met het pas-toe-leg-uit-regime, Tijdschrift Administratie. ~ G. Bottemanne (2013) XBRL: controller van de toekomst kan niet zonder, Tijdschrift Controlling. ~ G. Bottemanne e.a. (2013) SBR kredietrapportage in de praktijk, Leer van gebruikers die u voorgingen met het indienen van SBR kredietrapportages, GBNED. ~ W. Geijtenbeek (2013) Standard Business Reporting: samenwerken, digitaliseren, standaardiseren, PWC Spotlight. ~ R.M. Kieft (2008) XBRL Op weg naar brede invoering, Finance Control. Drs. R.M. Kieft RA is zelfstandig gevestigd te Hoofddorp. Hij is als consultant werkzaam op het gebied van administratieve organisatie, interne controle en financieel management voor uiteenlopende ondernemingen en instellingen. Daarnaast heeft hij veel artikelen op zijn naam staan. Aanvankelijk vooral op het gebied van externe verslaggeving en administratieve organisatie; de laatste jaren vooral op het gebied van management control in de meest ruime zin, bijvoorbeeld op het gebied van ondernemingsfinanciering, corporate governance en risicomanagement. 16 FEBRUARI 2015

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Inleiding SBR, doelstelling en verplichtstelling SBR SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages 2 Standard Business Reporting Programma Waarom

Nadere informatie

MINDER ADMINISTRATIEVE ROMPSLOMP; MEER TIJD OM TE ONDERNEMEN

MINDER ADMINISTRATIEVE ROMPSLOMP; MEER TIJD OM TE ONDERNEMEN Management control Standaard Bedrijfsrapportage (SBR) MINDER ADMINISTRATIEVE ROMPSLOMP; MEER TIJD OM TE ONDERNEMEN Uit wet- en regelgeving ontstaan rapportageverplichtingen. De omvang en diversiteit aan

Nadere informatie

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Vanaf 2017 (boekjaar 2016) is het zover. Jaarrekeningen kunnen alleen nog maar via Standard Business Reporting worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Nadere informatie

XII.6.11 Standaard Bedrijfsrapportage (SBR) Minder administratieve rompslomp en meer tijd om te ondernemen Drs.R.M.Kieft RA 1

XII.6.11 Standaard Bedrijfsrapportage (SBR) Minder administratieve rompslomp en meer tijd om te ondernemen Drs.R.M.Kieft RA 1 XII.6.11 Standaard Bedrijfsrapportage (SBR) Minder administratieve rompslomp en meer tijd om te ondernemen Drs.R.M.Kieft RA 1 Veel ondernemers hebben bijvoorbeeld in het contact met hun bank of controlerende

Nadere informatie

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u?

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? Makkelijker, sneller, betrouwbaarder en dus goedkoper aan administratieve verplichtingen voldoen! www.xbrlvoorondernemers.nl BESPAREN OP UW ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

XBRL OP WEG NAAR BREDE INVOERING

XBRL OP WEG NAAR BREDE INVOERING Financial accounting en verslaggevingsrecht Betere interpretatie van rapportagegegevens XBRL OP WEG NAAR BREDE INVOERING Ondernemingen houden een administratie bij om te kunnen voldoen aan de interne en

Nadere informatie

Dia 1. Dia 2. Dia 3 SBR/XBRL. Uit de website van de Belastingdienst. Aan wie verstrekt een bedrijf gegevens?

Dia 1. Dia 2. Dia 3 SBR/XBRL. Uit de website van de Belastingdienst. Aan wie verstrekt een bedrijf gegevens? Dia 1 SBR/XBRL Of: innovatie van het verslaggevingsproces -- scholar -- IT A Basics en toepassing Informatie Technologie Versie 4.1 Sept 2014 Dia 2 Uit de website van de Bron: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdien

Nadere informatie

Handboek voor intermediairs

Handboek voor intermediairs Handboek voor intermediairs Over het handboek Over XBRL is de afgelopen jaren al veel gesproken en geschreven. In veel gevallen ging het dan over uitleg van de techniek achter XBRL en ontwikkelingen in

Nadere informatie

Kernboodschappengids. Standard Business Reporting

Kernboodschappengids. Standard Business Reporting Kernboodschappengids Standard Business Reporting September 2010 1 Over deze gids Dit document bevat de kernboodschappen rond Standard Business Reporting: de aanpak, de methodiek en het programma. De boodschappen

Nadere informatie

UNIT4 Accountancy Tour

UNIT4 Accountancy Tour Software Vooruitgedacht UW TOEGEVOEGDE WAARDE MET SBR UNIT4 SBR Manager SBR WORDT DE STANDAARD MONITOR SBR vanaf 1 januari 2013 is SBR het exclusieve aangiftekanaal voor IB- en VpB-aangifte AGENDA SBR,

Nadere informatie

Aanmeldformulier open standaarden

Aanmeldformulier open standaarden Aanmeldformulier open standaarden Inleiding Door het invullen van het onderstaande aanmeldformulier kunt u standaarden aanmelden voor opname op de lijst met open standaarden die in Nederland onder het

Nadere informatie

Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam (HVA)

Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam (HVA) Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam (HVA) 2012 Instant reporting pagina 1 van 36 Programma 1. Wat is Standard Business Reporting

Nadere informatie

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Koepels: keuzes die de Intermediair kan maken SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Het belang van SBR Wat vinden de kantoor- en beroepsorganisaties

Nadere informatie

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen?

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Coevorden, juni 2010 Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Het aanbod van fiscale aangiftesoftware is in de vorige eeuw alleen maar gedaald. De afgelopen jaren kunnen

Nadere informatie

Standard Business Reporting: samenwerken, digitaliseren, standaardiseren

Standard Business Reporting: samenwerken, digitaliseren, standaardiseren Standard Business Reporting: samenwerken, digitaliseren, standaardiseren Sinds 1 januari 2013 kan de onderneming haar aangiften IB en VpB alleen nog maar in SBR doen: Standard Business Reporting. Om SBR

Nadere informatie

Aan de slag met SBR. SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011. Inleiding. Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages

Aan de slag met SBR. SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011. Inleiding. Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Aan de slag met SBR Inleiding SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages 2 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse

Nadere informatie

De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven

De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven Een overzicht van de stand van zaken bij de banken Arnold Esser Managing Director bij ING Commercial Banking Amsterdam, 21 januari 2010 Inhoud

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

De Nederlandse taxonomie wordt uitgebreid met berichtsoorten die nu al wel in BAPI aanwezig zijn, maar nog niet in XBRL.

De Nederlandse taxonomie wordt uitgebreid met berichtsoorten die nu al wel in BAPI aanwezig zijn, maar nog niet in XBRL. IB en VPB aangiftes in 2013 niet meer via BAPI In 2013 fiscale aangiftes IB en VPB aanleveren via Digipoort en niet meer via BAPI Op dit moment is vanuit de overheid besluitvorming onderhanden om Digipoort

Nadere informatie

Hoe regel je binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken?

Hoe regel je binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken? Hoe regel je binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken? HOE REGEL JE BINNEN TWEE UUR DE AANSLUITING OP SBR BANKEN? Nog geen twee uur duurt de aansluiting op SBR Banken gemiddeld. Ten minste, als je

Nadere informatie

Monitor Standard Business Reporting. Tweede meting januari 2012

Monitor Standard Business Reporting. Tweede meting januari 2012 Monitor Standard Business Reporting Tweede meting januari 2012 Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Onderzoeksverantwoording Monitor Standard Business Reporting. Respons 4. Samenvatting 5. Bekendheid en kennis

Nadere informatie

Aansluitnotitie. Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) voor ondernemers. Versie 1.1 Mei 2013

Aansluitnotitie. Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) voor ondernemers. Versie 1.1 Mei 2013 Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) voor ondernemers Versie 1.1 Mei 2013 Financiële Rapportages Coöperatief B.A. Bijlmerdreef 24 ACT A.03.078 1102 CT Amsterdam Zuidoost I www.sbrbanken.nl

Nadere informatie

PM-Software, kloppend hart van uw organisatie

PM-Software, kloppend hart van uw organisatie PM-Software, kloppend hart van uw organisatie Presentatie door: Renée van Gerven Ervégé Administratie en Belastingen Paul Davids Pro Management Software PM-SBR Kredietrapportage CRM + PM-Record Cijfers

Nadere informatie

SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs -

SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs - SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs - 21 mei 2015 John Sloof, beleidsadviseur Handelsregister Kamer van Koophandel SBR is een paradigmashift Inhoud: - SBR; de norm voor deponeren van de

Nadere informatie

CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 SBR-kredietrapportages 7 januari 2016

CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 SBR-kredietrapportages 7 januari 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 7 januari 2016 Consultatieperiode loopt tot 12 februari 2016. CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 NBA-handreiking

Nadere informatie

Hoe regelt u binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken?

Hoe regelt u binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken? Hoe regelt u binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken? EHBA-actie verlengd tot 1 juli 2017 HOE REGELT U BINNEN TWEE UUR DE AANSLUITING OP SBR BANKEN? Nog geen twee uur duurt de aansluiting op SBR Banken

Nadere informatie

XBRL / SBR. ICT Financials Seminar. 29 november 2012. Jan Pasmooij. Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages

XBRL / SBR. ICT Financials Seminar. 29 november 2012. Jan Pasmooij. Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages / SBR ICT Financials Seminar 29 november 2012 Jan Pasmooij Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Inhoud Invoering /SBR een feit in internationaal perspectief Waarom /SBR?

Nadere informatie

SBR Assurance. XBRL in het Onderwijs. 23 september 2014

SBR Assurance. XBRL in het Onderwijs. 23 september 2014 SBR Assurance XBRL in het Onderwijs 23 september 2014 Even voorstellen Leader XBRL Assurance Services Ernst & Young Bestuurslid XBRL Nederland Lid NBA SBR Assurance Taskforce Agenda De noodzaak voor een

Nadere informatie

SBR en RGS aan de bron. Rob Aengenent

SBR en RGS aan de bron. Rob Aengenent SBR en RGS aan de bron Rob Aengenent RGS Referentie Grootboek Schema een samenwerking van marktpartijen versie 1.1 status RGS & SBR biedt een praktisch mechanisme om SBR in de administratie (grootboekrekeningen)

Nadere informatie

XBRL (extensible Business Reporting Language)

XBRL (extensible Business Reporting Language) .Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED 9 maart 2010 Wie gebruikt XBRL in de praktijk en waarvoor? Wie gaat XBRL dit jaar daadwerkelijk gebruiken? Samenval commerciële- en fiscale jaarrekening Op 28

Nadere informatie

Rapport externe verslaggeving

Rapport externe verslaggeving 1. De jaarrekening 2. Aangifte Vennootschapsbelasting 3. Kredietrapportages 4. Overige vormen van externe verslaggeving Rapportagesoftware en SBR Leverancier Jaarrekening KvK VpBaangifte Kredietrapportage

Nadere informatie

Welkom op de SBR. Aansluitdagen 2012. U bent aan zet!

Welkom op de SBR. Aansluitdagen 2012. U bent aan zet! Welkom op de SBR Aansluitdagen 2012 U bent aan zet! 2 Hans Maat Dagvoorzitter 3 Reageer en doe mee, U bent aan zet! Twitter #SBR_NL12 Vragen en stellingen Sms 2255 SBR uw bericht www.sendc.com

Nadere informatie

De jaarrekening via SBR

De jaarrekening via SBR De jaarrekening via SBR Presentatie voor Financial Systems 6 juni 2013 Door: Jacques Urlus Het wonder van internet 2 Standard Business Reporting Programma extensible Business Reporting Language XBRL is

Nadere informatie

Nederland haalt de XBRL buit nog niet binnen. Door Ron van Ardenne

Nederland haalt de XBRL buit nog niet binnen. Door Ron van Ardenne Nederland haalt de XBRL buit nog niet binnen. Door Ron van Ardenne Ondanks de belofte die extensible Business Reporting Language (XBRL) inhoudt, blijft het gebruik ervan beperkt. Softwareontwikkelaars

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers

Dit document maakt gebruik van bladwijzers Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1114 26 mei 2016 NBA-handreiking 1114 NBA-handreiking 1114: Van toepassing op: De accountant die betrokken is bij SBR-kredietrapportages in de

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies Op basis van Gids boekhoudsoftware 2014. Door Gerard Bottemanne, GBNED 22 mei 2014 Wie kent een compleet boekhoudpakket? Welke functies ontbreken in uw boekhoudpakket? Gids boekhoudsoftware 2014 1. ZZP'ers

Nadere informatie

XBRL als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage

XBRL als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage Wilko Stronks directeur De Corridor 5A 3126 ZA Breukelen www.reeleezee.nl T: +31 (0)346 25 80 80 F: +31 (0)346 25 80 81 INHOUD Introductie Voorwaarden

Nadere informatie

Introductie XBRL GL. XBRL Nederland. Paul Snijders Directeur Semansys Technologies vice chair XBRL Nederland

Introductie XBRL GL. XBRL Nederland. Paul Snijders Directeur Semansys Technologies vice chair XBRL Nederland Introductie XBRL GL XBRL Nederland Paul Snijders Directeur Semansys Technologies vice chair XBRL Nederland Inhoud XBRL Nederland Huidige situatie XBRL/ SBR XBRL Global Ledger (GL) Proces en voordelen XBRL

Nadere informatie

RapportagePortaal. Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank

RapportagePortaal. Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank RapportagePortaal De standaard voor ondernemers Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank Minder tijd voor uw administratie, meer tijd om te ondernemen Efficiënter aanleveren

Nadere informatie

SBR AAN DE BRON, de belofte. Wilko Stronks, Reeleezee

SBR AAN DE BRON, de belofte. Wilko Stronks, Reeleezee AAN DE BRON, de belofte Wilko Stronks, Reeleezee aan de bron Het proces en IT inrichting Behoefte aan meer efficiency Kansen op meer dienstverlening aan de bron De belofte Oplossing? Comptabele gegevens

Nadere informatie

Aansluitnotitie SBR Nexus Intermediairs

Aansluitnotitie SBR Nexus Intermediairs Aansluitnotitie SBR Nexus Intermediairs Opgesteld en vastgesteld door: SBR Nexus www.sbrnexus.nl Publicatie De aansluitnotitie Intermediairs is een handleiding voor intermediairs voor het aansluiten op

Nadere informatie

SBR Direct Het nieuwe aanleverportaal voor ondernemers. Conferentie SBR, the next step Hogeschool van Amsterdam Arnold Esser, ING/FRC, 20 juni 2013

SBR Direct Het nieuwe aanleverportaal voor ondernemers. Conferentie SBR, the next step Hogeschool van Amsterdam Arnold Esser, ING/FRC, 20 juni 2013 SBR Direct Het nieuwe aanleverportaal voor ondernemers Conferentie SBR, the next step Hogeschool van Amsterdam Arnold Esser, ING/FRC, 20 juni 2013 Inhoud 4 Wat is SBR? 5 Wat is het doel van SBR? 6 Historie

Nadere informatie

Status van Portalen, Wilko Stronks

Status van Portalen, Wilko Stronks Status van Portalen, SBR en RGS Wilko Stronks status SBR, RGS en Portalen SBR waar staan we anno 2014? solide standaard voor digitale rapportage naar Belastingdienst, KvK, CBS en Banken digitale rapportage

Nadere informatie

Aan de slag met SBR voor Kredietrapportages

Aan de slag met SBR voor Kredietrapportages Aan de slag met SBR voor Kredietrapportages Paul Staal, lid Dagelijks Bestuur FRC 17 April 2012 ICT Accountancy praktijkdag: digitaal dossier en werkprogramma's Inhoud Doel van SBR Hoe werkt SBR? Het Stappenplan

Nadere informatie

Verandering in de relatie met de cliënt

Verandering in de relatie met de cliënt Verandering in de relatie met de cliënt Elektronisch aangeven: Hoe werkt dat? Het zakenverkeer over de elektronische snelweg groeit. De snelheid van communiceren neemt toe en fysieke afstand is niet langer

Nadere informatie

Enquête SBR in Bedrijf Conferentie Standaard met SBR

Enquête SBR in Bedrijf Conferentie Standaard met SBR Enquête SBR in Bedrijf Conferentie Standaard met SBR 30 januari 2013 Eric Melse, senior researcher Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) e.melse@hva.nl 1 Motivatie 1 januari 2013

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van de aangifte VPB en IB-winst via SBR-berichten voor benchmarking

De toegevoegde waarde van de aangifte VPB en IB-winst via SBR-berichten voor benchmarking nummer 9 MBB september 2014 De toegevoegde waarde van de aangifte VPB en IB-winst via SBR-berichten voor 369 Dr. E. Melse MBA en dr. J.W.J. Weltevreden 1 Sinds 1 januari 2013 moeten bedrijven of hun accountants,

Nadere informatie

Standard Business Reporting What s in it for me? Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011

Standard Business Reporting What s in it for me? Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Standard Business Reporting What s in it for me? Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Standard Business Reporting in het kort vermindert rapportage- en administratiewerk Voor aanleveraars én uitvragers

Nadere informatie

Op begrijpelijke, consistente en herkenbare wijze presenteren van SBR rapportages

Op begrijpelijke, consistente en herkenbare wijze presenteren van SBR rapportages We zijn nu al weer een paar maanden onderweg in 2017. Het jaar van de verplichtstelling voor het aanleveren van Publicatiestukken en Kredietrapportages middels SBR. SBR staat voor Standard Business Reporting

Nadere informatie

SBR Whitepaper SBR. één bron, meerdere rapportages, vele mogelijkheden

SBR Whitepaper SBR. één bron, meerdere rapportages, vele mogelijkheden SBR Whitepaper SBR één bron, meerdere rapportages, vele mogelijkheden 1. Inleiding inhoud Het jaar 2014 wordt een cruciaal jaar voor Standard Business Reporting (SBR). Voor steeds meer financiële rapportages

Nadere informatie

Bancair Kwaliteitsraamwerk voor Kredietrapportages

Bancair Kwaliteitsraamwerk voor Kredietrapportages Bancair Kwaliteitsraamwerk voor Kredietrapportages Opgesteld en vastgesteld door: SBR Nexus www.sbrnexus.nl Publicatie Het bancair kwaliteitsraamwerk voor kredietrapportages wordt gepubliceerd op de website

Nadere informatie

CaseWare Nederland. Compliance en SBR. Alfred van der Vlis - Consultant

CaseWare Nederland. Compliance en SBR. Alfred van der Vlis - Consultant CaseWare Nederland Compliance en SBR Alfred van der Vlis - Consultant Introductie CaseWare CaseWare International, Canada: Ontwikkeling wereldwijd: CaseWare Working Papers Ontwikkelomgeving m.b.t. rapportage:

Nadere informatie

SBR/XBRL Praktijkdag voor intermediairs De rol van certificaten en CSP s (Certificate Service Provider)

SBR/XBRL Praktijkdag voor intermediairs De rol van certificaten en CSP s (Certificate Service Provider) Door: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED Datum: 14 april 2011 Authenticatie 3 functies te onderscheiden: 1. Authenticatie (identiteit en integriteit); aantonen wie je bent en betrouwbaarheid bericht

Nadere informatie

SBR/XBRL als benchmark instrument voor het MKB Onderzoek naar de informatieketen voor branchespecifieke benchmarking met SBR/XBRL

SBR/XBRL als benchmark instrument voor het MKB Onderzoek naar de informatieketen voor branchespecifieke benchmarking met SBR/XBRL SBR/XBRL als benchmark instrument voor het MKB Onderzoek naar de informatieketen voor branchespecifieke benchmarking met SBR/XBRL Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) & Instant

Nadere informatie

Kredietrapportages via SBR Banken Presentatie voor het Kennisplatform administratieve software. 24 juni 2014, Baarn Arnold Esser, FRC

Kredietrapportages via SBR Banken Presentatie voor het Kennisplatform administratieve software. 24 juni 2014, Baarn Arnold Esser, FRC Kredietrapportages via SBR Banken Presentatie voor het Kennisplatform administratieve software 24 juni 2014, Baarn Arnold Esser, FRC Inhoud 3 Wat is SBR? 4 Wat is het doel van SBR? 5 Historie SBR 6 Hoe

Nadere informatie

Track Private sector. 8 mei 2008. Rabobank Nederland

Track Private sector. 8 mei 2008. Rabobank Nederland Track Private sector 8 mei 2008 Dagprogramma paralleltrack: Private sector 9:30 10.00uur Guust Jutte (Rabobank) Achterliggende gedachte van de bankentaxonomie 10:00 10:30uur Wim van Reen (Rabobank) Geef

Nadere informatie

Verantwoording en bedrijfsvoering: naar een professionele sociale huursector. SBR-pilot voor de woningcorporaties 25 februari 2016

Verantwoording en bedrijfsvoering: naar een professionele sociale huursector. SBR-pilot voor de woningcorporaties 25 februari 2016 Verantwoording en bedrijfsvoering: naar een professionele sociale huursector SBR-pilot voor de woningcorporaties 25 februari 2016 1 Programma 13.00u 13.15u Opening en toelichting op ambitie minister 13.15u

Nadere informatie

SBR/ XBRL. verantwoordingsketen. Stand van zaken

SBR/ XBRL. verantwoordingsketen. Stand van zaken SBR/ XBRL verantwoordingsketen Stand van zaken 1 SBR/XBRL SBR = Standaard Bedrijfs Rapportage Programma van Nederlandse Overheid, gericht op verlichting van administratieve lasten door verbetering van

Nadere informatie

API-ontwikkeling en administratieve software

API-ontwikkeling en administratieve software APIs en administratieve software: het nieuwe ERP Door: Gerard Bottemanne, GBNED APIs en administratieve software: het nieuwe ERP Wie kent gelijknamig rapport? Application Programming Interface (API) Real-time

Nadere informatie

Advies voor het verwijderen van Dimensions v1.0 van de pas toe of leg uit lijst en het wijzigen van het functioneel toepassingsgebied van XBRL v2.

Advies voor het verwijderen van Dimensions v1.0 van de pas toe of leg uit lijst en het wijzigen van het functioneel toepassingsgebied van XBRL v2. Forum Standaardisatie Advies voor het verwijderen van Dimensions v1.0 van de pas toe of leg uit lijst en het wijzigen van het functioneel toepassingsgebied van XBRL v2.1 Concept ter openbare consultatie

Nadere informatie

SBR in de bancaire praktijk

SBR in de bancaire praktijk SBR in de bancaire praktijk Presentatie voor het Jaarcongres ICT Accountancy Arnold Esser, Programma Manager SBR bij de ING Leiden, 29 september 2011 Inhoudsopgave 1. Historie SBR voor banken 2. Het 4

Nadere informatie

Standard Business Reporting

Standard Business Reporting Standard Business Reporting Een geheim succes Peter Veld 6 februari 2014 Inhoud Historie en ontwikkelpad SBR SBR: inhoud en effect Van concept voor samenwerking naar uitvoering Standaardisatie, vereenvoudiging

Nadere informatie

HOE EXACT ACCOUNTANTS HELPT GROEIEN.

HOE EXACT ACCOUNTANTS HELPT GROEIEN. HOE EXACT ACCOUNTANTS HELPT GROEIEN www.exactonline.nl GROEIMODEL VOOR AMBITIEUZE ACCOUNTANTS MEER INFORMATIE? WWW.EXACTONLINE.NL/ACCOUNTANTS Hoe Exact accountants helpt groeien Exact focust zich nadrukkelijk

Nadere informatie

Het onderzoek SBR in Bedrijf

Het onderzoek SBR in Bedrijf Het onderzoek SBR in Bedrijf Conferentie SBR, the next step 20 juni 2013 Jesse Weltevreden, Lector Online Ondernemen Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) j.weltevreden@hva.nl 1

Nadere informatie

SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst

SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst 7 maart 3 Dr. Eric Melse MBA Senior Researcher, CAREM e.melse@hva.nl De maatschappelijke relevantie van SBR bij de Belastingdienst januari 4 OB & Intracommunautaire

Nadere informatie

Slimmer werken met SETU

Slimmer werken met SETU Slimmer werken met SETU Efficiënt gegevens digitaal uitwisselen tussen aanbieders en afnemers van flexibele arbeidskrachten? Dat kan met de SETU-standaarden voor elektronisch berichtenverkeer in de flexbranche.

Nadere informatie

Agenda. Informatievoorziening relevant. Convenant. Presentatie SBR wonen Roadshow juni 2018

Agenda. Informatievoorziening relevant. Convenant. Presentatie SBR wonen Roadshow juni 2018 Agenda Convenant Gevolgen corporaties I: dpi 2018 Preview SBR portaal Gevolgen corporaties II: Doorkijk naar dvi 2018 en verder Op weg naar informatie uitwisseling met één druk op de knop Roadshow juni

Nadere informatie

Technische handleiding

Technische handleiding Technische handleiding Behalve dat u met behulp van de de inhoud van een SBR document kunt raadplegen, biedt de toepassing een aantal extra mogelijkheden. Hieronder wordt een aantal van deze additionele

Nadere informatie

Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk. www.adbeco.com

Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk. www.adbeco.com Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk Inhoud presentatie Even voorstellen Strategische visie Concrete doelen Randvoorwaarden Ervaringen Afsluiting Even voorstellen M.J. (Marcel) Brust AA CB

Nadere informatie

Toepassing XBRL in BVE

Toepassing XBRL in BVE Toepassing XBRL in BVE Presentatie SaMBO ICT conferentie 19 september 2013 1 AGENDA 1. Voorstellen 2. SBR/XBRL in het Onderwijs 3. Demo 4. Plan komende periode 5. Vragen Doet u die maar! Recente vraag

Nadere informatie

Starten met elektronisch aangeven

Starten met elektronisch aangeven Starten met elektronisch aangeven Bereidt u voor! Vanaf 1 januari 2005 zijn ondernemers die binnenlands belastingplichtig zijn, verplicht hun aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting

Nadere informatie

Presentatie functionaliteiten ADX. Rob Aengenent

Presentatie functionaliteiten ADX. Rob Aengenent Welkom Presentatie functionaliteiten ADX Rob Aengenent fiscale software portaal software Presentatie Accordering Samenwerken Workflow Digitale handtekening Vragenlijsten Digitaal dossier Extracomptabele

Nadere informatie

SBR Assurance. Oplossing Deponeren jaarrekening met verklaring

SBR Assurance. Oplossing Deponeren jaarrekening met verklaring SBR Assurance Oplossing Deponeren jaarrekening met verklaring 30 januari 2014 Agenda van vandaag 1. Achtergrond 2. Oplossing Deponeren jaarverantwoording met verklaring 3. Informatie over de pilot 4. Afsluiting

Nadere informatie

Wie A zegt moet ook B zeggen

Wie A zegt moet ook B zeggen Forum standaardisatie Wie A zegt moet ook B zeggen Nico Westpalm van Hoorn Voorzitter Forum Standaardisatie 18 maart 2010 AGENDA 1.Wie a zegt. 2.Voorbeeld Rotterdamse haven 3.Forum en College standaardisatie

Nadere informatie

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Belastingdienst: invoering verplichtstelling en overgang van BAPI naar SBR SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Agenda Huidige aanlevering

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de overgang van de toezichtrapportages van de pensioensector van e-line naar het Digitaal Loket Rapportages (DLR) en XBRL

Vragen en antwoorden over de overgang van de toezichtrapportages van de pensioensector van e-line naar het Digitaal Loket Rapportages (DLR) en XBRL Vragen en antwoorden over de overgang van de toezichtrapportages van de pensioensector van e-line naar het Digitaal Loket Rapportages (DLR) en XBRL In dit document zijn veel gestelde vragen met antwoorden

Nadere informatie

1. Uw software moet de betreffende aangiftes in XBRL-formaat kunnen aanmaken.

1. Uw software moet de betreffende aangiftes in XBRL-formaat kunnen aanmaken. Is mijn softwareleverancier SBR-ready? November 2012, Gerard Bottemanne, Menno Kooreman en Jaap Wassink De titel van dit artikel luidt is mijn softwareleverancier SBR-ready?. Deze vraag is niet zo eenduidig

Nadere informatie

Meerjaren projectplan Commissie MKB

Meerjaren projectplan Commissie MKB Meerjaren projectplan Commissie MKB Maart 2017 1 Digitalisering biedt kansen Digitalisering en robotisering zijn niet nieuw, maar de omvang en snelheid nemen in rap tempo toe. ERP-systemen en dashboarding

Nadere informatie

Robotic accounting & machine learning

Robotic accounting & machine learning Robotic accounting & machine learning Door: Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED 19 september 2018 Begripsvorming Robotic accounting Robotic accounting heeft betrekking op Boekhoudfuncties in de brede

Nadere informatie

Dit verslag, enkele presentaties en andere informatie over het platform wordt on-line bijgehouden op de website www.softwarepakket.

Dit verslag, enkele presentaties en andere informatie over het platform wordt on-line bijgehouden op de website www.softwarepakket. Verslag bijeenkomst Kennisplatform Administratieve Software Datum: 19 februari 2010 Door: Gerard Bottemanne Allereerst willen wij, Jelle Attema (ECP-EPN) en Gerard Bottemanne (GBNED) iedereen bedanken

Nadere informatie

Belastingdienst. Diensten aan softwareontwikkelaars

Belastingdienst. Diensten aan softwareontwikkelaars Belastingdienst Diensten aan softwareontwikkelaars Diensten aan softwareontwikkelaars De Belastingdienst ondersteunt softwareontwikkelaars bij de ontwikkeling van software voor digitaal berichtenverkeer

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Inleiding Rechtspersonen waarop titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is, zijn verplicht te voldoen aan wettelijke voorschriften inzake het opstellen,

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening

Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening Machine-2-Machine voor Softwareleverancier en Dienstverlener Versie 3.2 Definitief Maart 2017 Financiële Rapportages Coöperatief B.A. Bijlmerdreef

Nadere informatie

Monitor Standard Business Reporting

Monitor Standard Business Reporting Monitor Standard Business Reporting September 2013 Ondernemers Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Onderzoeksverantwoording Monitor Standard Business Reporting Rapportage Ondernemers 3. Samenvatting en aanbevelingen

Nadere informatie

Waarom een bankenextensie?

Waarom een bankenextensie? Waarom een bankenextensie? Arnoud Rikkers Directie ABN AMRO Nederland Risk Management 7 Mei 2008 Waarom een bankenextensie? Logisch gevolg vanuit Basel II Creëert eenduidigheid in terminologie/ datakwaliteit

Nadere informatie

Machtigingen voor Serviceberichten Aanslag Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Machtigingen voor Serviceberichten Aanslag Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting Machtigingen voor Serviceberichten Aanslag Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting U kunt digitaal gegevens krijgen van de aanslagen die de Belastingdienst naar uw klanten stuurt. Uw klant moet daarvoor

Nadere informatie

Initiatiefnemer www.softwarepakketten.nl en www.ictaccountancy.nl

Initiatiefnemer www.softwarepakketten.nl en www.ictaccountancy.nl Even voorstellen Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED Initiatiefnemer Auteur van artikelen over ICT en accountancy Voorzitter Kennisplatform administratieve software Criticaster! Even voorstellen

Nadere informatie

Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB

Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB Voor aangiftes IB en VpB die system-to-system worden ingediend is SBR via Digipoort per 1 januari 2013 het exclusieve aanleverkanaal. In 3 praktische stappen

Nadere informatie

SBR-kredietrapportages

SBR-kredietrapportages Praktijkhandreiking 1114 SBR-kredietrapportages Een gezamenlijke uitgave van het Koninklijk NIVRA en de NOvAA Datum : 20 oktober 2010 Onderwerp Van toepassing op Status Relevante regelgeving en leidraad

Nadere informatie

Business-to-Business

Business-to-Business Business-to-Business 1 WAT IS BUSINESS-TO-BUSINESS? 1.1 Inleiding Bedrijven communiceren veelvuldig met elkaar. Orders worden geplaatst, facturen worden verzonden, informatie wordt uitgewisseld. Zo n dertig

Nadere informatie

XBRL en standaardisatie. Wim van Nunspeet Centraal Bureau voor de Statistiek

XBRL en standaardisatie. Wim van Nunspeet Centraal Bureau voor de Statistiek XBRL en standaardisatie Wim van Nunspeet Centraal Bureau voor de Statistiek Onderwerpen Eerdere XBRL-trajecten Wat is XBRL? Taxonomie Infrastructuur Meer mogelijkheden? Eerdere XBRL-projecten (CBS) Waterschappen

Nadere informatie

Propositie MijnAccorderingService

Propositie MijnAccorderingService Propositie MijnAccorderingService Datum: 14-06-2016 AC Portal B.V. ING Bank: NL73 INGB 0683 5206 52 www.acportal.nl Het Sterrenbeeld 17a KvK-nr: 8067547 info@acuity.nl 5215 MK s Hertogenbosch BTW-nr: 8024.28.009.B.01

Nadere informatie

Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam

Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam Naam: Studentnummer: 506867 Collegejaar: 2011/2012 Semester: Tweede semester Begeleidend docent: L.G. Rijnberg Arvum Accountants,

Nadere informatie

SBR Assurance. Oranje boven: hoeveel weten jullie al? Hogeschool van Amsterdam Elly Stroo Cloeck 6 juni 2012

SBR Assurance. Oranje boven: hoeveel weten jullie al? Hogeschool van Amsterdam Elly Stroo Cloeck 6 juni 2012 SBR Assurance Oranje boven: hoeveel weten jullie al? Hogeschool van Amsterdam Elly Stroo Cloeck 6 juni 2012 Even oefenen wie is Elly? Elly Stroo Cloeck is de voorzitter van het SBR Assurance project van

Nadere informatie

Bijlage 4C. Request for Comments T-link filter. Inleiding

Bijlage 4C. Request for Comments T-link filter. Inleiding Request for Comments T-link filter Inleiding Alle partijen deelnemend aan SBR hebben belang bij een visie en een daarop aansluitende releasekalender met voorgenomen wijzigingen in de taxonomie. Het SBR

Nadere informatie

De transparante compliance keten. De maatschappelijke betekenis van XBRL / SBR

De transparante compliance keten. De maatschappelijke betekenis van XBRL / SBR De transparante compliance keten De maatschappelijke betekenis van XBRL / SBR De maatschappelijke context (verandert) Control framework In control Trust TAX als deel van CR/MVO Governance Transparency

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE Auteur Gerard Huis in 't Veld Datum 10 februari 2017 Versie 1.0 1 Inleiding Dit document biedt een toelichting op de elektronische handtekening die wordt geleverd

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Horecataxonomie 2013

Gebruikershandleiding Horecataxonomie 2013 Gebruikershandleiding Horecataxonomie 2013 Opgesteld en vastgesteld door: Bedrijfschap Horeca en Catering www.kenniscentrumhoreca.nl Zoetermeer 7 oktober 2013 1 2 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 3 1.1 Inleiding

Nadere informatie