XBRL OP WEG NAAR BREDE INVOERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "XBRL OP WEG NAAR BREDE INVOERING"

Transcriptie

1 Financial accounting en verslaggevingsrecht Betere interpretatie van rapportagegegevens XBRL OP WEG NAAR BREDE INVOERING Ondernemingen houden een administratie bij om te kunnen voldoen aan de interne en externe informatiebehoeften. Het snel en betrouwbaar kunnen uitwisselen van die informatie is daarbij cruciaal. Of het nu gaat om het plaatsen en bevestigen van een order, het regelen van een transport om goederen af te leveren of het uitwisselen van financiële informatie, zoals ten aanzien van de jaarrekening, belastingaangiften en statistische gegevens. XBRL is een open standaard voor het samenstellen en elektronisch uitwisselen van gegevens via het internet. Door het toepassen van XBRL kunnen verschillende rapportages worden opgeleverd naar inhoud, wijze en vorm op basis van dezelfde primaire gegevens. DOOR R.M. KIEFT De huidige geautomatiseerde informatiesystemen blijken de informatiebehoeften onvoldoende te ondersteunen. Daarom is gezocht naar technologische oplossingen om meer informatie, met een hogere frequentie, van een hogere kwaliteit en eerder in de tijd beschikbaar te krijgen. In het bijzonder werd gezocht naar een technische standaard die het mogelijk maakt om gegevens in zodanige vorm en slechts eenmaal, bij de bron van die informatie, in te voeren met de mogelijkheid om deze elektronisch uit te wisselen, zodat deze direct elektronisch door de ontvangende partij kan worden verwerkt. Dit zou de efficiency en betrouwbaarheid van de informatievoorziening verhogen en door de transparantie van de techniek waardevolle externe rapportages opleveren die aansluiten op de wensen van de gebruikers en door verschillende externe partijen te gebruiken zijn. Het verzenden van documenten in elektronische vorm in pdfof HTML-formaat heeft binnen het bedrijfsleven al een grote vlucht genomen en heeft bewezen aanzienlijke voordelen op te leveren voor zowel de gegevensverstrekkende als de gegevensontvangende partij ten opzichte van traditioneel berichtenverkeer. De voordelen van elektronisch berichtenverkeer zijn het grootst waar het de primaire procesgang betreft, maar ook de relatie met derde partijen is als gevolg van nieuwe digitale mogelijkheden aan veranderingen onderhevig. De voordelen van deze technieken zijn evident. De kosten van het aanleveren van gegevens zijn verlaagd, de snelheid daarvan verhoogd en de kans op fouten is kleiner geworden. De introductie van wereldwijde accounting- en auditingstandaarden, zoals IFRS, heeft de toename van elektronische berichtenuitwisseling ondersteund en tot standaardisatie van rapportages geleid, waardoor consolidatie van bedrijfsgegevens, maar ook complete bedrijfsvergelijkingen, doelmatiger kunnen worden uitgevoerd. Werking van XBRL Onder coördinatie van The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) is een standaardtaal ontwikkeld die het elektronische berichtenverkeer tussen verschillende ondernemingen heeft vereenvoudigd: XBRL (extensible Business Reporting Language). XBRL is een nieuwe gemeenschappelijke digitale taal waarmee computers volgens een uniforme, open rapportagestandaard ( taxonomie ) op basis van die definities financiële rapportages (instance documents) informatie kunnen uitwisselen. Door middel van een stylesheet kunnen gegevens uit een instance document, gecombineerd met hun beschrijving uit APRIL

2 de taxonomie, worden omgevormd tot een ondubbelzinnige rapportage, die kan worden gepresenteerd of voor verdere verwerking kan worden opgenomen in een databank. Hiervoor zijn in een stylesheet een beschrijving van de presentatie en conversieregels van de gegevens opgenomen. De ontvanger van de rapportage, die weet welke informatie is gebruikt, hoeft de rapportage dus niet te interpreteren, maar kan de verwerking automatisch laten verlopen (zie ook figuur 1). XBRL legt technisch vast hoe een externe rapportage moet worden opgebouwd en maakt daardoor elektronische uitwisseling en directe verwerking van gegevens mogelijk. Daardoor vereenvoudigt XBRL het opstellen, publiceren, uitwisselen, verzamelen, consolideren, analyseren en bewerken van financiële informatie, waaronder zowel informatie uit de jaarrekening als de onderliggende informatie, die in de jaarrekening zit opgesloten. XBRL heeft in korte tijd een breed draagvlak gecreëerd en de huidige versie is volwassen genoeg voor grootschalig gebruik in relevante toepassingen. De taal stimuleert als het ware harmonisatie van begrippen en rapportagestelsels en die praktijk wordt ook in richtlijnen en best practices beschreven. Nederlandse Taxonomie Project Een belangrijke voorwaarde voor het op brede schaal kunnen toepassen van XBRL is overeenstemming over de toe te passen taxonomie. Eén uniforme taxonomie is nodig om XBRL Figuur 1 Uniformiteit in gegevensuitwisseling op basis van XBRL interpretatieverschillen en misverstanden bij de uitwisseling van gegevens zo veel mogelijk te voorkomen. Dergelijke omvangrijke inhoudelijke harmonisatieprocessen zijn vaak langetermijnprojecten. Om dat te realiseren is een actieve rol van de overheid noodzakelijk. In Nederland hebben de ministeries van Justitie en Financiën gezamenlijk daarvoor in het voorjaar van 2004 het Nederlandse Taxonomie Project in het leven geroepen, met als voornaamste doelstelling om de administratieve lasten als gevolg van de wettelijk verplichte verantwoordingsrapportages door het bedrijfsleven aan de overheid te reduceren. De overheid en het bedrijfsleven hebben de wederzijdse bereidheid om XBRL te gaan gebruiken vastgelegd in een convenant. In het convenant wordt de samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven bekrachtigd om door het gebruik van de Nederlandse taxonomie besparingen te realiseren in het domein van de jaarverslaggeving, belastingaangiften en de economische statistieken. Doordat zij zich aan dit convenant hebben gecommitteerd, hebben zij zich verplicht de door hen gerealiseerde efficiencyvoordelen en kostenvoordelen, die met behulp van het gebruik van XBRL worden gerealiseerd, geschat op 350 miljoen, door te geven aan het bedrijfsleven. De verwachte lastenverlichting voor het bedrijfsleven zou kunnen worden gerealiseerd door: ~ gemakkelijker, sneller en tegen lagere kosten verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van (financiële) gegevens aan verschillende gebruikersgroepen; ~ hogere kwaliteit en betrouwbaarheid doordat door integratie in de bedrijfsprocessen gegevens niet langer dubbel hoeven te worden ingevoerd of omgerekend; ~ voorkomen van misverstanden en daardoor het besparen van tijd én geld door eenduidigheid in begrippen en meer transparantie van gegevens; ~ eenvoudiger en beter (her)gebruik en analyse van gegevens; ~ eventueel afschaffen van papieren rapportages. Medio oktober 2006 is versie 1.0 van de Nederlandse taxonomie beschikbaar gekomen. Door de ontwikkeling van een infrastructuur voor de elektronische uitwisseling van informatie in XBRL-formaat is het met ingang van 2007 mogelijk om jaarrekeningen, belastingaangiftes en statistiekopgaven op basis van XBRL elektronisch aan de overheid aan te leveren. Op 27 november 2007 is versie 2.0 van de Nederlandse taxonomie beschikbaar gesteld. Met deze versie is het mogelijk om financiële verantwoordingsinformatie op te stellen, conform de geldende wet- en regelgeving per 1 januari 2008, zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW, IFRS en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. De Nederlandse taxonomie versie 2.0 is online beschikbaar via 24 APRIL 2008

3 De overheid en het bedrijfsleven hebben de wederzijdse bereidheid om XBRL te gaan gebruiken vastgelegd in een convenant Toepassing in de praktijk Bij de meeste in Nederland bekende XBRL-projecten is gekozen voor een kleinschalige aanpak. Door een kleinschalige aanpak komen de voordelen en mogelijkheden van XBRL het snelst aan het licht. Ook de eventuele problemen op technisch en organisatorisch gebied kunnen dan het makkelijkst in kaart worden gebracht. Projecten zullen in het begin klein zijn, maar schaalbaarheid is noodzakelijk. Vanuit een bottom-up aanpak kan het XBRL-project groeien naar een brede invoering en kunnen de mogelijkheden ten volste worden benut. Randvoorwaarde voor een succesvol XBRL-project is, dat in een vroeg stadium kennis wordt ingebracht. Het is daarbij belangrijk om voor ogen te houden, dat uiteindelijk wordt gestreefd naar een generiek systeem, waarmee meerdere gebruikers hun voordeel kunnen doen. Het is daarom essentieel dat niet alleen technische kennis, maar ook branchespecifieke kennis en algemeen economische kennis beschikbaar is. Vorig jaar zijn de eerste successen behaald. De Kamer van Koophandel heeft op 2 januari 2007 de eerste jaarrekening in XBRL in ontvangst genomen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek werkt vanaf begin 2007 met XBRL-formulieren. Ook de Belastingdienst verwerkt met ingang van 2007 via XBRL ingeleverde formulieren voor de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting. Omdat de voordelen bij een grootschalig gebruik van XBRL voor zowel de overheid als het bedrijfsleven groot zijn, wordt verwacht dat de aanvankelijke successen zullen worden uitgebouwd en dat XBRL binnen afzienbare tijd de standaardtaal wordt waarin financiële gegevens op een efficiëntere manier zullen worden uitgewisseld. Omdat de dwang ontbreekt, gaat dat misschien wel minder snel dan sommigen willen. Hoe meer organisaties uiteindelijk in staat zijn door middel van XBRL te communiceren, des te hoger de daaruit voortkomende efficiency- en kostenvoordelen worden. Harmonisatie Door het ontwikkelen en hanteren van een uniforme taxonomie vindt tevens een harmonisatieslag plaats, die ertoe zal leiden dat alle partijen dezelfde begrippen hanteren. Hierdoor zal het aantal gegevens dat ondernemingen aan de overheid moeten verstrekken afnemen en wordt het hergebruik van gegevens (straight through reporting) eenvoudiger. De eerste resultaten voor wat betreft straight through reporting zijn al gerealiseerd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft aangegeven meer gebruik te maken van de gegevens die de Belastingdienst al ontvangt. Ook dit leidt tot vermindering van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven. De eerste resultaten laten zien, dat door het toepassen van XBRL aanzienlijke voordelen kunnen worden gerealiseerd. Toch bestaat er grote aarzeling om XBRL als functioneel te beschouwen en geven de samenwerkende organisaties geen concreet advies aan hun achterban over het wel of niet meedoen. Zolang de standaarden nog niet definitief zijn vrezen organisaties dat hun cliënten, die niet op het toepassen van XBRL zitten te wachten, steeds weer moeten converteren naar nieuwe standaarden en een additionele investering in software moeten doen. Een onderzoek dat eind 2007 werd uitgevoerd heeft uitgewezen dat er daarnaast onvoldoende naamsbekendheid bestaat over het Nederlandse Taxonomie Project. De meeste bedrijven zijn zich daardoor niet bewust van de enorme kostenbesparingen die XBRL kan opleveren. Daardoor maken nog te weinig bedrijven gebruik van de mogelijkheid rapportages in XBRL-formaat aan te leveren. Voor 83 procent van de bedrijven geldt dat er geen duidelijke toekomstvisie is op XBRL en 72 procent geeft aan dat er nog geen sprake is van maatregelen om XBRL in hun organisatie te verankeren. In een reactie daarop heeft het Nederlandse Taxonomie Project laten weten zich de komende maanden intensief bezig te zullen houden met communicatie richting gebruikers. Hierin zal zij uitleggen dat de ondernemer en zijn accountant nog slechts een druk op de knop verwijderd zijn van het eenvoudig voldoen aan de administratieve verplichtingen. Ook de verwachte vermindering van de administratieve lasten op basis van straight through reporting is nog niet gerealiseerd. Daarnaast zit vooral bij het MKB lang niet alle informatie die de overheid wenst (of eist) in de computers. Het is dan ook veel efficiënter en makkelijker om af en toe een formulier in te vullen, dan alle gegevens eerst in de computer in te voeren. De Britse financiële toezichthouder Financial Service Authority heeft daarom in november 2006 vanwege de te verwachten kosten besloten XBRL toch maar niet in te voeren. In de Verenigde Staten zijn er nog maar zestig bedrijven die XBRL gebruiken. Maar daar wordt binnen afzienbare tijd een belangrijke impuls verwacht door het verplicht aanleveren van financiële rapportages in XBRL. De Securities and Exchange Commission (SEC) komt waarschijnlijk in april 2008 met een voorstel daartoe en zou dan in het najaar een definitief besluit kunnen nemen. De vorig jaar voltooide XBRLtaxonomie voor US GAAP wacht nog op goedkeuring. In afwachting van de Verenigde Staten is China het eerste land APRIL

4 ter wereld waar beursgenoteerde ondernemingen verplicht zijn om financiële gegevens in XBRL-formaat aan te leveren. Daarnaast mag niet worden voorbijgegaan aan de risico s, die gepaard gaan met gegevens die in elektronische vorm beschikbaar worden gesteld. Risico s ten aanzien van de identificatie van de informatieverstrekkende partij, de integriteit van de gegevens en de authenticiteit van de gegevens. Verwacht wordt dat dit ook van invloed is op de betrokkenheid van financiële intermediairs, zoals administrateurs, accountants en fiscalisten. Zij zullen zich dienen te beraden hoe zij zekerheid kunnen verstrekken over gegevens en jaarrekeningen in elektronische vorm, ook al omdat de gegevensinhoud (opgenomen in instance documents) is losgekoppeld van de presentatievorm (stylesheets). XBRL-Global Ledger In het voorafgaande heb ik vooral aandacht besteed aan het toepassen van XBRL bij het uitwisselen van financiële en businessrapportages. Dit wordt XBRL Financial Reporting (XBRL FR) genoemd. Hierbij worden de gegevens op het moment van rapporteren omgezet naar XBRL-formaat. Het is echter ook mogelijk de gegevens al bij de primaire vastlegging te voorzien van een label. Deze vorm van tagging van gegevens wordt beschreven in XBRL General Ledger. Door middel van de tag is het gegevenselement dan herkenbaar in het proces van gegevensverwerking en rapportering, zowel intern als extern. Ieder land ontwikkelt zijn eigen XBRL General Ledger. Nieuw is XBRL-Global Ledger. Dat moet een wereldwijde standaard worden die over de lokale XBRL General Ledger kan worden gelegd. Het gebruik van XBRL-Global Ledger leidt tot standaardisering van financiële data wereldwijd. Daardoor kunnen bestanden met financiële data in verschillende applicaties van verschillende leveranciers wereldwijd met elkaar communiceren. Wereldwijde standaarden zoals IFRS leidden tot het gebruik van één uniform rekeningschema en effenen het pad om te komen tot het gebruik van XBRL-Global Ledger. In figuur 2 is het uitwisselingsproces op basis van XBRL schematisch weergegeven. Het ontwikkelen van eigen taxonomieën In een taxonomie ligt de basis voor de kwaliteit van rapportages, de analyses en daarmee de beslissingen die op basis van de door middel van XBRL beschikbaar gestelde gegevens worden gemaakt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vooral grote ondernemingen geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden ten aanzien van het ontwikkelen van eigen taxonomieën om zodoende nieuw te vervaardigen rapportages nog beter op de interne informatiebehoeften te kunnen afstemmen. Uit efficiency- en kostenoverwegingen wordt bij het ontwikkelen van nieuwe taxonomieën zo veel mogelijk gebruikgemaakt van officiële bestaande taxonomieën, zoals die voor IFRS. Taxonomieën zijn technisch gezien zelfstandige bestanden, maar zoals het eerste woord in extensible Business XBRL Taxonomieën NL GAAP US GAAP IFRS Aandeelhouders Analisten Financiële instellingen Informatiesystemen Rapportage software XBRL instance documenten KvK s Overheid Jaarrekening / rapportages Toezichthouders Figuur 2 Uitwisselingsproces op basis van XBRL 26 APRIL 2008

5 Reporting Language (XBRL) suggereert de standaard voorziet in de ontwikkeling van (gedeeltelijk) eigen taxonomieën bovenop bestaande taxonomieën. Bestaande definities worden dus gehandhaafd en uitgebreid met specifieke gegevens. In het gebruik refereren ze aan andere taxonomieën die dan ook bereikbaar moeten zijn. Het maken van zo n uitbreiding op een of meerdere bestaande taxonomieën wordt extension taxonomy genoemd. Een extension taxonomy kan het gebruik van die onderliggende taxonomieën ook beperken. Voor wat betreft het juiste gereedschap om taxonomieën te creëren, geldt dat de XBRL specificaties aangeeft met welke syntaxis een taxonomie moet worden opgebouwd. Het gebruik van een taxonomy builder, speciale software voor het maken van taxonomieën, garandeert dat aan die specificatie wordt voldaan. Een taxonomy builder vangt daarmee een groot deel van de complexiteit van het ontwikkelen van een extension taxonomy af. Het blijft echter mogelijk om op verschillende manieren een taxonomie op te bouwen. Om zo veel mogelijk dezelfde en vergelijkbare taxonomieën te krijgen is een set van afspraken opgesteld. Deze afspraken zijn gebundeld in de Financial Reporting Taxonomy Architecture (FRTA) en geven aan wat de best practice is. De FRTA bevat een groot aantal min of meer vanzelfsprekende regels. Conclusies XBRL is een rapportagetaal om financiële gegevens uit te wisselen via het internet. XBRL-bestanden zijn direct en automatisch leesbaar voor softwareapplicaties. Het gebruik van XBRL maakt het koppelen van informatiesystemen makkelijker, wat het proces van rapporteren en uitwisselen van informatie ook binnen een onderneming sneller, goedkoper en betrouwbaarder maakt. Het vergemakkelijkt de interpretatie en analyse van informatie, wat de uitwisseling van informatie tussen ondernemingen onderling en met hun accountant, de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel, het Centraal Bureau voor de Statistiek en banken gemakkelijker, sneller en daardoor goedkoper maakt. Daarnaast wordt de transparantie, vergelijkbaarheid en betrouwbaarheid van rapportages verhoogd, want er is geen twijfel meer over de interpretatie van gegevens. Drs. R.M. Kieft RA is zelfstandig gevestigd onder de naam Bureau voor Administratie en Controle Kieft (BACK) B.V., te Hoofddorp. Hij is als consultant werkzaam op het gebied van administratieve organisatie, interne controle en financieel management voor uiteenlopende bedrijven en instellingen. Operatie Zorg in Control? De rol van de zorgcontroller is vaak omvang rijk: adviseur van de Raad van Bestuur, specialist financiële regelgeving, ontwerper van governance codes, samensteller van managementrapportages en toetsingsfunctionaris. Het is niet vreemd dat het gemiddelde verloop onder ziekenhuiscontrollers ongeveer 25% is, met als gevolg een onafgebroken zoektocht naar vervanging. Ook wij constateren een toenemende vraag naar controllers in de gezondheidszorg. Opbouwen, implementeren en borgen... Wij dagen commerciële controllers uit om aan de slag te gaan in de gezondheidszorg. Samen met ervaren professionals uit het vak wordt kennis opgebouwd, bij opdrachtgevers geïmplementeerd en geborgd. Een tijdelijk probleem wordt omgezet in een permanente oplossing. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Bel ons op (055) en maak een afspraak met één van onze partners. Financial Accounting Management Accounting Projectmanagement Interim Management

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u?

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? Makkelijker, sneller, betrouwbaarder en dus goedkoper aan administratieve verplichtingen voldoen! www.xbrlvoorondernemers.nl BESPAREN OP UW ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

NIEUWE STANDAARDEN VOOR COMMUNICATIE. Permanente PE Educatie. Ondernemingen houden een administratie bij. Niet alleen. SBR en XBRL

NIEUWE STANDAARDEN VOOR COMMUNICATIE. Permanente PE Educatie. Ondernemingen houden een administratie bij. Niet alleen. SBR en XBRL SBR en XBRL FINANCE CONTROL NIEUWE STANDAARDEN Informatiemanagement Permanente VOOR COMMUNICATIE De behoefte aan informatie van organisaties en stakeholders neemt nog steeds toe. Bestaande informatiesystemen

Nadere informatie

Dia 1. Dia 2. Dia 3 SBR/XBRL. Uit de website van de Belastingdienst. Aan wie verstrekt een bedrijf gegevens?

Dia 1. Dia 2. Dia 3 SBR/XBRL. Uit de website van de Belastingdienst. Aan wie verstrekt een bedrijf gegevens? Dia 1 SBR/XBRL Of: innovatie van het verslaggevingsproces -- scholar -- IT A Basics en toepassing Informatie Technologie Versie 4.1 Sept 2014 Dia 2 Uit de website van de Bron: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdien

Nadere informatie

Aanmeldformulier open standaarden

Aanmeldformulier open standaarden Aanmeldformulier open standaarden Inleiding Door het invullen van het onderstaande aanmeldformulier kunt u standaarden aanmelden voor opname op de lijst met open standaarden die in Nederland onder het

Nadere informatie

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Vanaf 2017 (boekjaar 2016) is het zover. Jaarrekeningen kunnen alleen nog maar via Standard Business Reporting worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Nadere informatie

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Inleiding SBR, doelstelling en verplichtstelling SBR SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages 2 Standard Business Reporting Programma Waarom

Nadere informatie

Nederland haalt de XBRL buit nog niet binnen. Door Ron van Ardenne

Nederland haalt de XBRL buit nog niet binnen. Door Ron van Ardenne Nederland haalt de XBRL buit nog niet binnen. Door Ron van Ardenne Ondanks de belofte die extensible Business Reporting Language (XBRL) inhoudt, blijft het gebruik ervan beperkt. Softwareontwikkelaars

Nadere informatie

Track Private sector. 8 mei 2008. Rabobank Nederland

Track Private sector. 8 mei 2008. Rabobank Nederland Track Private sector 8 mei 2008 Dagprogramma paralleltrack: Private sector 9:30 10.00uur Guust Jutte (Rabobank) Achterliggende gedachte van de bankentaxonomie 10:00 10:30uur Wim van Reen (Rabobank) Geef

Nadere informatie

De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven

De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven Een overzicht van de stand van zaken bij de banken Arnold Esser Managing Director bij ING Commercial Banking Amsterdam, 21 januari 2010 Inhoud

Nadere informatie

SBR/ XBRL. verantwoordingsketen. Stand van zaken

SBR/ XBRL. verantwoordingsketen. Stand van zaken SBR/ XBRL verantwoordingsketen Stand van zaken 1 SBR/XBRL SBR = Standaard Bedrijfs Rapportage Programma van Nederlandse Overheid, gericht op verlichting van administratieve lasten door verbetering van

Nadere informatie

Advies voor het verwijderen van Dimensions v1.0 van de pas toe of leg uit lijst en het wijzigen van het functioneel toepassingsgebied van XBRL v2.

Advies voor het verwijderen van Dimensions v1.0 van de pas toe of leg uit lijst en het wijzigen van het functioneel toepassingsgebied van XBRL v2. Forum Standaardisatie Advies voor het verwijderen van Dimensions v1.0 van de pas toe of leg uit lijst en het wijzigen van het functioneel toepassingsgebied van XBRL v2.1 Concept ter openbare consultatie

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

Introductie XBRL GL. XBRL Nederland. Paul Snijders Directeur Semansys Technologies vice chair XBRL Nederland

Introductie XBRL GL. XBRL Nederland. Paul Snijders Directeur Semansys Technologies vice chair XBRL Nederland Introductie XBRL GL XBRL Nederland Paul Snijders Directeur Semansys Technologies vice chair XBRL Nederland Inhoud XBRL Nederland Huidige situatie XBRL/ SBR XBRL Global Ledger (GL) Proces en voordelen XBRL

Nadere informatie

Standaarden voor gegevensuitwisseling

Standaarden voor gegevensuitwisseling Standaarden voor gegevensuitwisseling Afspraken over informatie-uitwisseling Wereldwijde afspraken binnen de ict om hard- en software met elkaar te kunnen laten communiceren noemen we standaarden voor

Nadere informatie

Technische handleiding

Technische handleiding Technische handleiding Behalve dat u met behulp van de de inhoud van een SBR document kunt raadplegen, biedt de toepassing een aantal extra mogelijkheden. Hieronder wordt een aantal van deze additionele

Nadere informatie

Toepassing XBRL in BVE

Toepassing XBRL in BVE Toepassing XBRL in BVE Presentatie SaMBO ICT conferentie 19 september 2013 1 AGENDA 1. Voorstellen 2. SBR/XBRL in het Onderwijs 3. Demo 4. Plan komende periode 5. Vragen Doet u die maar! Recente vraag

Nadere informatie

Handboek voor intermediairs

Handboek voor intermediairs Handboek voor intermediairs Over het handboek Over XBRL is de afgelopen jaren al veel gesproken en geschreven. In veel gevallen ging het dan over uitleg van de techniek achter XBRL en ontwikkelingen in

Nadere informatie

Kernboodschappengids. Standard Business Reporting

Kernboodschappengids. Standard Business Reporting Kernboodschappengids Standard Business Reporting September 2010 1 Over deze gids Dit document bevat de kernboodschappen rond Standard Business Reporting: de aanpak, de methodiek en het programma. De boodschappen

Nadere informatie

XBRL en standaardisatie. Wim van Nunspeet Centraal Bureau voor de Statistiek

XBRL en standaardisatie. Wim van Nunspeet Centraal Bureau voor de Statistiek XBRL en standaardisatie Wim van Nunspeet Centraal Bureau voor de Statistiek Onderwerpen Eerdere XBRL-trajecten Wat is XBRL? Taxonomie Infrastructuur Meer mogelijkheden? Eerdere XBRL-projecten (CBS) Waterschappen

Nadere informatie

Rapport externe verslaggeving

Rapport externe verslaggeving 1. De jaarrekening 2. Aangifte Vennootschapsbelasting 3. Kredietrapportages 4. Overige vormen van externe verslaggeving Rapportagesoftware en SBR Leverancier Jaarrekening KvK VpBaangifte Kredietrapportage

Nadere informatie

SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs -

SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs - SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs - 21 mei 2015 John Sloof, beleidsadviseur Handelsregister Kamer van Koophandel SBR is een paradigmashift Inhoud: - SBR; de norm voor deponeren van de

Nadere informatie

Enquête SBR in Bedrijf Conferentie Standaard met SBR

Enquête SBR in Bedrijf Conferentie Standaard met SBR Enquête SBR in Bedrijf Conferentie Standaard met SBR 30 januari 2013 Eric Melse, senior researcher Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) e.melse@hva.nl 1 Motivatie 1 januari 2013

Nadere informatie

Aan : Interdepartementaal Project Administratieve Lastenverlichting (IPAL) T.a.v.: J. Nijland

Aan : Interdepartementaal Project Administratieve Lastenverlichting (IPAL) T.a.v.: J. Nijland NOTITIE Aan : Interdepartementaal Project Administratieve Lastenverlichting (IPAL) T.a.v.: J. Nijland Van : J. Pasmooij RE RA RO, Voorzitter XBRL Nederland en Manager ICT Knowledge Center, Koninklijk NIVRA

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies Op basis van Gids boekhoudsoftware 2014. Door Gerard Bottemanne, GBNED 22 mei 2014 Wie kent een compleet boekhoudpakket? Welke functies ontbreken in uw boekhoudpakket? Gids boekhoudsoftware 2014 1. ZZP'ers

Nadere informatie

UNIT4 Accountancy Tour

UNIT4 Accountancy Tour Software Vooruitgedacht UW TOEGEVOEGDE WAARDE MET SBR UNIT4 SBR Manager SBR WORDT DE STANDAARD MONITOR SBR vanaf 1 januari 2013 is SBR het exclusieve aangiftekanaal voor IB- en VpB-aangifte AGENDA SBR,

Nadere informatie

Administratieve lasten, meer of minder?

Administratieve lasten, meer of minder? Administratieve lasten, meer of minder? Wat uw accountant voor u kan doen NIVRA MKB- BROCHURE Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Deze publicatie is samengesteld voor leden en derden.

Nadere informatie

Waarom XBRL belangrijk is voor accountants!

Waarom XBRL belangrijk is voor accountants! Waarom XBRL belangrijk is voor accountants! Een gezamenlijke uitgave van het Koninklijk NIVRA en XBRL Nederland Deze publicatie is samengesteld voor leden en derden. De publicatie heeft geen status in

Nadere informatie

XBRL als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage

XBRL als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage Wilko Stronks directeur De Corridor 5A 3126 ZA Breukelen www.reeleezee.nl T: +31 (0)346 25 80 80 F: +31 (0)346 25 80 81 INHOUD Introductie Voorwaarden

Nadere informatie

De jaarrekening via SBR

De jaarrekening via SBR De jaarrekening via SBR Presentatie voor Financial Systems 6 juni 2013 Door: Jacques Urlus Het wonder van internet 2 Standard Business Reporting Programma extensible Business Reporting Language XBRL is

Nadere informatie

Aansluitnotitie. Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) voor ondernemers. Versie 1.1 Mei 2013

Aansluitnotitie. Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) voor ondernemers. Versie 1.1 Mei 2013 Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) voor ondernemers Versie 1.1 Mei 2013 Financiële Rapportages Coöperatief B.A. Bijlmerdreef 24 ACT A.03.078 1102 CT Amsterdam Zuidoost I www.sbrbanken.nl

Nadere informatie

XBRL / SBR. ICT Financials Seminar. 29 november 2012. Jan Pasmooij. Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages

XBRL / SBR. ICT Financials Seminar. 29 november 2012. Jan Pasmooij. Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages / SBR ICT Financials Seminar 29 november 2012 Jan Pasmooij Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Inhoud Invoering /SBR een feit in internationaal perspectief Waarom /SBR?

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Horecataxonomie 2013

Gebruikershandleiding Horecataxonomie 2013 Gebruikershandleiding Horecataxonomie 2013 Opgesteld en vastgesteld door: Bedrijfschap Horeca en Catering www.kenniscentrumhoreca.nl Zoetermeer 7 oktober 2013 1 2 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 3 1.1 Inleiding

Nadere informatie

XII.6.11 Standaard Bedrijfsrapportage (SBR) Minder administratieve rompslomp en meer tijd om te ondernemen Drs.R.M.Kieft RA 1

XII.6.11 Standaard Bedrijfsrapportage (SBR) Minder administratieve rompslomp en meer tijd om te ondernemen Drs.R.M.Kieft RA 1 XII.6.11 Standaard Bedrijfsrapportage (SBR) Minder administratieve rompslomp en meer tijd om te ondernemen Drs.R.M.Kieft RA 1 Veel ondernemers hebben bijvoorbeeld in het contact met hun bank of controlerende

Nadere informatie

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Koepels: keuzes die de Intermediair kan maken SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Het belang van SBR Wat vinden de kantoor- en beroepsorganisaties

Nadere informatie

RapportagePortaal. Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank

RapportagePortaal. Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank RapportagePortaal De standaard voor ondernemers Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank Minder tijd voor uw administratie, meer tijd om te ondernemen Efficiënter aanleveren

Nadere informatie

MINDER ADMINISTRATIEVE ROMPSLOMP; MEER TIJD OM TE ONDERNEMEN

MINDER ADMINISTRATIEVE ROMPSLOMP; MEER TIJD OM TE ONDERNEMEN Management control Standaard Bedrijfsrapportage (SBR) MINDER ADMINISTRATIEVE ROMPSLOMP; MEER TIJD OM TE ONDERNEMEN Uit wet- en regelgeving ontstaan rapportageverplichtingen. De omvang en diversiteit aan

Nadere informatie

CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 SBR-kredietrapportages 7 januari 2016

CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 SBR-kredietrapportages 7 januari 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 7 januari 2016 Consultatieperiode loopt tot 12 februari 2016. CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 NBA-handreiking

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

XBRL: het logische vervolg op IAS

XBRL: het logische vervolg op IAS MCA 5 XBRL: het logische vervolg op IAS Drs. A.J. Biesheuvel RA RE Register Accountant en Register EDP Auditor, adviseur op het gebied van organisatorische en technische aspecten van het toepassen van

Nadere informatie

Het onderzoek SBR in Bedrijf

Het onderzoek SBR in Bedrijf Het onderzoek SBR in Bedrijf Conferentie SBR, the next step 20 juni 2013 Jesse Weltevreden, Lector Online Ondernemen Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) j.weltevreden@hva.nl 1

Nadere informatie

Standard Business Reporting What s in it for me? Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011

Standard Business Reporting What s in it for me? Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Standard Business Reporting What s in it for me? Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Standard Business Reporting in het kort vermindert rapportage- en administratiewerk Voor aanleveraars én uitvragers

Nadere informatie

FS03-09-06. Notitie XBRL Nederlandse taxonomie Bureau Forum Standaardisatie. XBRL en de Nederlandse taxonomie

FS03-09-06. Notitie XBRL Nederlandse taxonomie Bureau Forum Standaardisatie. XBRL en de Nederlandse taxonomie Notitie XBRL Nederlandse taxonomie Bureau Forum Standaardisatie XBRL en de Nederlandse taxonomie De Nederlandse taxonomie is gebaseerd op de internationale standaard van XBRL International versie 2.1.

Nadere informatie

Waarom een bankenextensie?

Waarom een bankenextensie? Waarom een bankenextensie? Arnoud Rikkers Directie ABN AMRO Nederland Risk Management 7 Mei 2008 Waarom een bankenextensie? Logisch gevolg vanuit Basel II Creëert eenduidigheid in terminologie/ datakwaliteit

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de overgang van de toezichtrapportages van de pensioensector van e-line naar het Digitaal Loket Rapportages (DLR) en XBRL

Vragen en antwoorden over de overgang van de toezichtrapportages van de pensioensector van e-line naar het Digitaal Loket Rapportages (DLR) en XBRL Vragen en antwoorden over de overgang van de toezichtrapportages van de pensioensector van e-line naar het Digitaal Loket Rapportages (DLR) en XBRL In dit document zijn veel gestelde vragen met antwoorden

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

Starten met elektronisch aangeven

Starten met elektronisch aangeven Starten met elektronisch aangeven Bereidt u voor! Vanaf 1 januari 2005 zijn ondernemers die binnenlands belastingplichtig zijn, verplicht hun aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting

Nadere informatie

Administratie en interne controle borgen

Administratie en interne controle borgen Administratie en interne controle borgen Opdrachtgever: Instelling in de geestelijke gezondheidszorg met een omzet van 65 miljoen Uitgangssituatie De zorginstelling heeft de plicht jaarlijks de administratieve

Nadere informatie

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen?

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Coevorden, juni 2010 Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Het aanbod van fiscale aangiftesoftware is in de vorige eeuw alleen maar gedaald. De afgelopen jaren kunnen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 515 Kabinetsplan aanpak administratieve lasten Nr. 130 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

SBR in de bancaire praktijk

SBR in de bancaire praktijk SBR in de bancaire praktijk Presentatie voor het Jaarcongres ICT Accountancy Arnold Esser, Programma Manager SBR bij de ING Leiden, 29 september 2011 Inhoudsopgave 1. Historie SBR voor banken 2. Het 4

Nadere informatie

SBR/XBRL als benchmark instrument voor het MKB Onderzoek naar de informatieketen voor branchespecifieke benchmarking met SBR/XBRL

SBR/XBRL als benchmark instrument voor het MKB Onderzoek naar de informatieketen voor branchespecifieke benchmarking met SBR/XBRL SBR/XBRL als benchmark instrument voor het MKB Onderzoek naar de informatieketen voor branchespecifieke benchmarking met SBR/XBRL Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) & Instant

Nadere informatie

Meerjaren projectplan Commissie MKB

Meerjaren projectplan Commissie MKB Meerjaren projectplan Commissie MKB Maart 2017 1 Digitalisering biedt kansen Digitalisering en robotisering zijn niet nieuw, maar de omvang en snelheid nemen in rap tempo toe. ERP-systemen en dashboarding

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Sjablonen Websupport Registratie Data Verslaglegging Websites Inrichtingen Video solutions Rapportages Consultancy Imports Helpdesk Exports Full Service Dashboards Registratie Koppelen en controleren De

Nadere informatie

Consultatieadvies verwijdering NTA 9040 van de lijst met open standaarden

Consultatieadvies verwijdering NTA 9040 van de lijst met open standaarden Forum Standaardisatie Consultatieadvies verwijdering NTA 9040 van de lijst met open standaarden 16 februari 2016 Pagina 1 van 5 INLEIDING Aanleiding voor deze notitie Op 30 november 2015 heeft het ministerie

Nadere informatie

Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam (HVA)

Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam (HVA) Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam (HVA) 2012 Instant reporting pagina 1 van 36 Programma 1. Wat is Standard Business Reporting

Nadere informatie

Business-to-Business

Business-to-Business Business-to-Business 1 WAT IS BUSINESS-TO-BUSINESS? 1.1 Inleiding Bedrijven communiceren veelvuldig met elkaar. Orders worden geplaatst, facturen worden verzonden, informatie wordt uitgewisseld. Zo n dertig

Nadere informatie

dé online facturenservice

dé online facturenservice dé online facturenservice Digitaal factureren is niet alleen goedkoper dan papieren facturatie, het legt ook minder beslag op uw organisatie, kent een hogere service gerichtheid naar uw klanten en het

Nadere informatie

Aan de slag met SBR voor Kredietrapportages

Aan de slag met SBR voor Kredietrapportages Aan de slag met SBR voor Kredietrapportages Paul Staal, lid Dagelijks Bestuur FRC 17 April 2012 ICT Accountancy praktijkdag: digitaal dossier en werkprogramma's Inhoud Doel van SBR Hoe werkt SBR? Het Stappenplan

Nadere informatie

SBR Whitepaper SBR. één bron, meerdere rapportages, vele mogelijkheden

SBR Whitepaper SBR. één bron, meerdere rapportages, vele mogelijkheden SBR Whitepaper SBR één bron, meerdere rapportages, vele mogelijkheden 1. Inleiding inhoud Het jaar 2014 wordt een cruciaal jaar voor Standard Business Reporting (SBR). Voor steeds meer financiële rapportages

Nadere informatie

SBR Assurance. XBRL in het Onderwijs. 23 september 2014

SBR Assurance. XBRL in het Onderwijs. 23 september 2014 SBR Assurance XBRL in het Onderwijs 23 september 2014 Even voorstellen Leader XBRL Assurance Services Ernst & Young Bestuurslid XBRL Nederland Lid NBA SBR Assurance Taskforce Agenda De noodzaak voor een

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

HLB Online. Met een gerust hart ondernemen. www.hlb-van-daal.nl

HLB Online. Met een gerust hart ondernemen. www.hlb-van-daal.nl Met een gerust hart ondernemen www.hlb-van-daal.nl Met een gerust hart ondernemen Wist u dat u bij Van Daal & Partners uw administratieve handelingen ook digitaal kunt uitvoeren? Met het online-dienstenpakket

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Ondernemingsdossier Horeca

Ondernemingsdossier Horeca Ondernemingsdossier Horeca Lastenvermindering door slimme gegevensuitwisseling November 2011 Arjen van den Dool Beleidsadviseur KHN (mede namens andere koploperbranches) Ondernemingsdossier 2 Huidige situatie

Nadere informatie

Digitaal factureren de ontwikkelingen

Digitaal factureren de ontwikkelingen Digitaal factureren de ontwikkelingen Peter Veld Directeur Generaal Belastingdienst, Ambassadeur digitaal factureren Leveranciersdag, 29 november 2013 Agenda Voordelen digitaal factureren Strategie NL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 262 Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering

Nadere informatie

De transparante compliance keten. De maatschappelijke betekenis van XBRL / SBR

De transparante compliance keten. De maatschappelijke betekenis van XBRL / SBR De transparante compliance keten De maatschappelijke betekenis van XBRL / SBR De maatschappelijke context (verandert) Control framework In control Trust TAX als deel van CR/MVO Governance Transparency

Nadere informatie

Gebruikershandleiding e-line DNB: het XBRL-importbestand versie 1.0 datum 17 januari 2007

Gebruikershandleiding e-line DNB: het XBRL-importbestand versie 1.0 datum 17 januari 2007 Gebruikershandleiding e-line DNB: het XBRL-importbestand versie 1.0 datum 17 januari 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Rapporteren aan DNB met e-line...3 1.2 Rapporteren via XBRL...3 1.3 Opzet van

Nadere informatie

Op begrijpelijke, consistente en herkenbare wijze presenteren van SBR rapportages

Op begrijpelijke, consistente en herkenbare wijze presenteren van SBR rapportages We zijn nu al weer een paar maanden onderweg in 2017. Het jaar van de verplichtstelling voor het aanleveren van Publicatiestukken en Kredietrapportages middels SBR. SBR staat voor Standard Business Reporting

Nadere informatie

Wie A zegt moet ook B zeggen

Wie A zegt moet ook B zeggen Forum standaardisatie Wie A zegt moet ook B zeggen Nico Westpalm van Hoorn Voorzitter Forum Standaardisatie 18 maart 2010 AGENDA 1.Wie a zegt. 2.Voorbeeld Rotterdamse haven 3.Forum en College standaardisatie

Nadere informatie

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains. Vincent van Pelt

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains. Vincent van Pelt Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains Vincent van Pelt Congres architectuur in de Zorg 18 juni 2015 Vincent van Pelt, MD Senior adviseur, Nictiz vvpelt@nictiz.nl IHE voorzitter werkgroep

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

XBRL taxonomieën voor beginners en doeners

XBRL taxonomieën voor beginners en doeners XBRL taxonomieën voor beginners en doeners Wat iedere financieel specialist moet weten over taxonomieën N E D E R L A N D XBRL Nederland XBRL Nederland bevordert de toepassing van digitaal rapporteren

Nadere informatie

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants t.a.v. Adviescollege voor Beroepsreglementeting Postbus 7984 1008 AD AMSTERDAM

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants t.a.v. Adviescollege voor Beroepsreglementeting Postbus 7984 1008 AD AMSTERDAM E Ernst & Young Accountants LLP Telt +31 88 407 1000 Boompjes 258 Faxt +31 88407 8970 3011 XZ Rotterdam, Netherlands ey.corn Postbus 2295 3000 CG Rotterdam, Netherlands Nederlandse Beroepsorganisatie van

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

SBR-kredietrapportages

SBR-kredietrapportages Praktijkhandreiking 1114 SBR-kredietrapportages Een gezamenlijke uitgave van het Koninklijk NIVRA en de NOvAA Datum : 20 oktober 2010 Onderwerp Van toepassing op Status Relevante regelgeving en leidraad

Nadere informatie

Meer Control met minder Instrumentarium?

Meer Control met minder Instrumentarium? financiële specialisten voor de non-profit www.jeconsultancy.nl Meer Control met minder Instrumentarium? Verslag van de workshop tijdens het Voorjaarscongres op dinsdag 20 mei in Apeldoorn JE Consultancy

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland

Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland Supplier Kit E-Facturatie Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland Introductie E-Facturatie Verschillende verzendopties E-Factuur vereisten en informatie 2 (5)

Nadere informatie

SETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen?

SETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? SETU Wijzer U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? Deze wijzer biedt u een overzicht van de SETU-standaarden en wat SETU voor u kan betekenen. Alle lichtblauwe kaarten bevatten

Nadere informatie

Waarom non-profit organisaties ook IFRS kunnen gebruiken

Waarom non-profit organisaties ook IFRS kunnen gebruiken Waarom non-profit organisaties ook IFRS kunnen gebruiken Inhoudsopgave 1. IFRS en non-profit organisaties en MKB 2. Code Goed Bestuur 3. Being in control = grip op de zaak 4. Administratieve organisatie

Nadere informatie

Request For Comments Table linkbase (TLB) en Generic Preferred Label (GPL)

Request For Comments Table linkbase (TLB) en Generic Preferred Label (GPL) Request For Comments Table linkbase (TLB) en Generic Preferred Label (GPL) Update 7 juli 2015: Op verzoek van diverse partijen is de reactietermijn verlengd naar 31 augustus 2015 in verband met de vakantieperiode

Nadere informatie

SBR AAN DE BRON, de belofte. Wilko Stronks, Reeleezee

SBR AAN DE BRON, de belofte. Wilko Stronks, Reeleezee AAN DE BRON, de belofte Wilko Stronks, Reeleezee aan de bron Het proces en IT inrichting Behoefte aan meer efficiency Kansen op meer dienstverlening aan de bron De belofte Oplossing? Comptabele gegevens

Nadere informatie

SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst

SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst 7 maart 3 Dr. Eric Melse MBA Senior Researcher, CAREM e.melse@hva.nl De maatschappelijke relevantie van SBR bij de Belastingdienst januari 4 OB & Intracommunautaire

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Praktijkervaring met een business rules aanpak: impact op de organisatie

Praktijkervaring met een business rules aanpak: impact op de organisatie Praktijkervaring met een business rules aanpak: impact op de organisatie Tim Verwaart, 22 september 2010 Het LEI Onderdeel van Wageningen UR Gevestigd in den Haag ontwikkelt voor overheid en bedrijfsleven

Nadere informatie

Assurance bij verantwoordingen in elektronische vorm

Assurance bij verantwoordingen in elektronische vorm Assurance bij verantwoordingen in elektronische vorm Verslag van de 8 januari 2009 gehouden Rondetafel bijeenkomst. De panelleden in deze bijeenkomst vertegenwoordigen hun organisatie als: Naam Initialen

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers

Dit document maakt gebruik van bladwijzers Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1114 26 mei 2016 NBA-handreiking 1114 NBA-handreiking 1114: Van toepassing op: De accountant die betrokken is bij SBR-kredietrapportages in de

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van de aangifte VPB en IB-winst via SBR-berichten voor benchmarking

De toegevoegde waarde van de aangifte VPB en IB-winst via SBR-berichten voor benchmarking nummer 9 MBB september 2014 De toegevoegde waarde van de aangifte VPB en IB-winst via SBR-berichten voor 369 Dr. E. Melse MBA en dr. J.W.J. Weltevreden 1 Sinds 1 januari 2013 moeten bedrijven of hun accountants,

Nadere informatie

Transactieland Koppelzone concept

Transactieland Koppelzone concept Transactieland Koppelzone concept Vooraf Het koppelzone 1 concept is een bepaalde manier van samenwerken Het samenwerken wordt daarbij ondersteund door c.q. in die samenwerking wordt gebruik gemaakt van

Nadere informatie

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest:

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: MEEST GESTELDE VRAGEN UBL KETENTEST Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: 1. Wat is de UBL Ketentest? De UBL Ketentest is de werktitel van een initiatief van Gerard

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE IT is peoples business Inhoudsopgave 1 HET TEAM 2 ONZE DIENSTEN 3 BI VOLWASSENHEIDS MODEL 4 DE NIVEAUS Start klein Groei Professionaliseer Wees bepalend Voor meer informatie of een

Nadere informatie

Intentieverklaring Het Betrouwbare Afrekensysteem

Intentieverklaring Het Betrouwbare Afrekensysteem Intentieverklaring Het Betrouwbare Afrekensysteem 1. Preambule Leveranciers en Producenten van Afrekensystemen (hierna: Marktpartijen, zie ook bijlage 1 voor definities) en de Belastingdienst, (hierna

Nadere informatie

SBR en RGS aan de bron. Rob Aengenent

SBR en RGS aan de bron. Rob Aengenent SBR en RGS aan de bron Rob Aengenent RGS Referentie Grootboek Schema een samenwerking van marktpartijen versie 1.1 status RGS & SBR biedt een praktisch mechanisme om SBR in de administratie (grootboekrekeningen)

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Complexiteit Elektronisch factureren is geen moeilijke exercitie. De essentie is dat bij elektronisch factureren de factuurstroom

Complexiteit Elektronisch factureren is geen moeilijke exercitie. De essentie is dat bij elektronisch factureren de factuurstroom 24 Voordelen De verwachte voordelen om over te stappen op elektronisch factureren zijn onder meer kostenbesparing en voldoen aan de wens of zelfs eis van de klanten, en ook het eerder betaald krijgen van

Nadere informatie

Standard Business Reporting: samenwerken, digitaliseren, standaardiseren

Standard Business Reporting: samenwerken, digitaliseren, standaardiseren Standard Business Reporting: samenwerken, digitaliseren, standaardiseren Sinds 1 januari 2013 kan de onderneming haar aangiften IB en VpB alleen nog maar in SBR doen: Standard Business Reporting. Om SBR

Nadere informatie

Research & development

Research & development Research & development Publishing on demand Workflow ondersteuning Typesetting Documentproductie Gespecialiseerd document ontwerp Web ontwerp en onderhoud Conversie Database publishing Advies Organisatie

Nadere informatie

SNEL & EENVOUDIG CONSOLIDEREN MET EXACT CONSOLIDATION. Powered by LucaNet

SNEL & EENVOUDIG CONSOLIDEREN MET EXACT CONSOLIDATION. Powered by LucaNet SNEL & EENVOUDIG CONSOLIDEREN MET EXACT CONSOLIDATION Powered by LucaNet Astrid van den Oever Henk Schobben Sander van Triet Agenda Uitdagingen & Behoeften Samenwerking voor het beste resultaat Exact Consolidation

Nadere informatie