XII.6.11 Standaard Bedrijfsrapportage (SBR) Minder administratieve rompslomp en meer tijd om te ondernemen Drs.R.M.Kieft RA 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "XII.6.11 Standaard Bedrijfsrapportage (SBR) Minder administratieve rompslomp en meer tijd om te ondernemen Drs.R.M.Kieft RA 1"

Transcriptie

1 XII.6.11 Standaard Bedrijfsrapportage (SBR) Minder administratieve rompslomp en meer tijd om te ondernemen Drs.R.M.Kieft RA 1 Veel ondernemers hebben bijvoorbeeld in het contact met hun bank of controlerende accountant de termen XBRL of SBR al horen vallen. En daarmee mogelijk ook de hieraan gerelateerde begrippen als taxonomie, instance document en stylesheet uit het aan dit artikel voorafgaande artikel over XBRL. In dit artikel wordt aandacht besteed aan Standaard Bedrijfsrapportage, ook wel Standard Business Reporting (hierna SBR). SBR is de nieuwe naam van het Nederlandse Taxonomie Project, ook wel XBRL-project genoemd. SBR biedt de technische mogelijkheid om rapportages zoals belastingaangiften, jaarrekeningen en kredietrapportages elektronisch aan te leveren bij de overheid en banken. Overheid, banken en marktpartijen, waaronder accountants en automatiseerders, werken daarbij nauw samen om de verplichte overdracht van informatie tussen ondernemingen, overheidsinstanties en financie«le instellingen efficie«nter te maken. In dit artikel ligt de focus op SBR als de mogelijkheid voor ondernemingen om samen met hun accountant of administratiekantoor via SBR financie«le informatie, waaronder de jaarrekening elektronisch aan te leveren bij banken. Dit brengt minder administratieve lasten voor ondernemingen met zich mee en past in de afspraken die de overheid en banken hebben gemaakt om het gebruik van SBR te stimuleren. 1. Inleiding Het NederlandseTaxonomie Project is omgedoopt in SBR Programma. Het SBR Programma, dat breed wordt gedragen door de overheid en het bedrijfsleven, is een onafhankelijke domeinoverstijgende aanpak voor het eenduidig inrichten en uitvoeren van rapportageprocessen op basis van XBRL-technologie. SBR voorziet in standaardisering en 1. Drs. R.M. Kieft RA is zelfstandig gevestigd onder de naam Bureau voor Administratie en Controle Kieft (BACK) b.v., te Hoofddorp. Hij is als consultant werkzaam op het gebied van administratieve organisatie, interne controle en financieel management voor uiteenlopende bedrijven en instellingen. XII

2 automatisering van (financie«le) verantwoordingen en rapportages. De eenduidigheid in taal en de herbruikbaarheid van de verschillende bouwstenen van SBR maken het mogelijk om de SBR-aanpak toe te passen op verschillende rapportages van diverse rapportagevragers. SBR wordt het uniforme formaat voor de uitwisseling van financie«le gegevens. Dat maakt SBR tot meer dan een technische innovatie, die papieren communicatie vervangt door digitale communicatie. Hoe meer rapportageketens aansluiten op SBR, hoe groter de herbruikbaarheid. SBR levert daarmee efficiencyvoordelen voor alle betrokkenen: rapportagevragende partijen binnen de overheid en de banken, intermediairs, leveranciers van voorzieningen (in overheid en markt) en rapportageplichtige bedrijven. In figuur 1 is een schematisch overzicht van alle betrokken partijen opgenomen. Overheid Bedrijven KvK Belastingdienst Intermediairs CBS Banken Softwareleveranciers/ Service providers Figuur1. Overzicht van debetrokkenpartijen De kern van de SBR-aanpak is het ontwikkelen van een internationale standaard, extensible Business Reporting Language (XBRL), voor het snel en eenduidig verwerken van financie«le gegevens, die aansluit op de bedrijfsvoering van organisaties. Een standaard die in het financie«le verkeer van alle betrokkenen kan worden gebruikt. XBRL is een universeel schema voor het bouwen en gebruiken van taxonomiee«n, waarmee de interpretatie van data softwareonafhankelijk en eenduidig wordt bepaald. XBRL wordt gebruikt voor het definie«- ren van de architectuur en de invulling van de Nederlandse taxonomie. Een taxonomie beschrijft welke elementen kunnen worden uitgewis- XII

3 seld en wat hun onderlinge relaties zijn. De Nederlandse taxonomie is een verklarende lijst van termen en definities en hun onderlinge afhankelijkheid, die is gebaseerd op wetten en regels ten aanzien van jaarrekeningen, belastingaangiften en statistiekverplichtingen. Naast de Nederlandse taxonomie zijn er twee vormen van aanvullende specificaties: 1. FRIS (Financial Reporting Instance Standards) documenten. In FRIS-documenten worden specifieke eisen voor specifieke rapportages vastgelegd; en 2. specificaties voor het ondertekenen van berichten, waarmee autorisatieregisters worden ingericht die controle op het aanleveren mogelijk maken. Op basis van de XBRL-principes is de architectuur voor de NederlandseTaxonomie vastgelegd. De architectuur bepaalt welke onderdelen van de XBRL-standaard op welke wijze voor de Nederlandse situatie worden toegepast. Daarnaast regelt de architectuur de samenhang tussen de Nederlandse taxonomie en extensies daarvan die voor specifieke rapportagedoeleinden worden gebruikt. De overheid stimuleert het gebruik van SBR, omdat door het gebruik van e e n standaard dezelfde gegevens eenvoudig kunnen worden gebruikt voor meerdere doeleinden. Een kenmerk van SBR is dan ook interoperabiliteit. De voor SBR toegepaste standaarden en daarop gebaseerde bouwstenen zijn generiek en daardoor toepasbaar in verschillende rapportageketens. Niet alleen belastingaangiftes aan de Belastingdienst, jaarrekeningen aan de Kamer van Koophandel en statistische gegevens aan het Centraal Bureau voor de Statistiek kunnen op basis van SBR worden aangeleverd, maar nu dus ook financie«le rapportages aan banken. De verwachting is dat dat op termijn tot lastenverlichting voor het bedrijfsleven leidt. Banken hebben voor de kredietverlening behoefte aan zekerheid. Die behoefte wordt groter naarmate de omvang van de kredietverlening toeneemt. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens die banken willen hebben om kredietrisico s te kunnen inschatten, zoals specificaties op het gebied van leningen, debiteuren, crediteuren en vaste activa. Dat is vooral belangrijk voor de ratings die banken op hun kredietportefeuille moeten uitvoeren in het kader van Basel II. Tot op heden baseerden de banken zich voor hun financie«le informatie vooral op de jaarrekening van hun clie«nten. Basel II was voor de banken aanleiding XII

4 om zich te bezinnen op de vraag welke informatie nodig is om tot een inschatting van het kredietrisico te komen. Het doel van Basel II, dat oorspronkelijk in juni 2004 werd gepubliceerd, is het cree«ren van een internationale norm die bancaire toezichthouders kunnen gebruiken bij het maken van regelgeving over hoeveel kapitaal banken opzij moeten zetten ter bescherming tegen de financie«le en operationele risico s, waarmee banken door hun kredietverlening worden geconfronteerd. Dit heeft geresulteerd in strenge eisen op het gebied van risico- en kapitaalbeheer. Over het algemeen komen de eisen erop neer dat hoe groter het risico is waaraan de bank is blootgesteld, hoe groter het bedrag van het kapitaal dat de bank moet aanhouden om haar solvabiliteit en daarmee de algehele economische stabiliteit te beschermen. De belangrijkste voordelen van het elektronisch uitwisselen van gegevens tussen ondernemingen en banken op basis van SBR zijn: ^ minder administratieve rompslomp, lagere kosten; ^ meer digitaal in plaats van papier; ^ afgesproken gegevens in e e n keer aanleveren; ^ betere kwaliteit van aangeleverde gegevens; ^ kortere doorlooptijd bij een kredietaanvraag; ^ betere risico-inschatting; en ^ meer differentiatie in hoogte en prijs van krediet. De exacte omvang van de te realiseren kostenvoordelen is moeilijk in te schatten.voorzichtig kan worden gesteld dat een lastenverlichting op macroniveau kan worden gerealiseerd. Of dit ook op individueel niveau het geval is, is afhankelijk van onder andere de houding van uitvragende instanties.wel staat vast dat adequate informatieverschaffing op basis van SBR het kredietrisico voor banken verlaagt. Als ondernemingen in staat zijn om tijdig betrouwbare informatie te verschaffen, kan ook met de banken worden onderhandeld over de vraag of dit kan worden verdisconteerd in de hoogte van de rentevergoeding. De banken zijn de eerste gebruikersgroep die, in plaats van general purpose rapportages zoals de jaarrekening, rapportages verlangt die specifiek op hun behoeften en het niveau van zekerheid zijn. Mogelijk volgen andere gebruikersgroepen, zoals kredietbeoordelaars als belangenbehartiger van crediteuren, die wellicht ook een eigen taxonomie willen ontwikkelen en hun eigen kwaliteitseisen aan de informatie zullen stellen. XII

5 2. Doelstelling In dit artikel wordt met name aandacht besteed aan SBR als mogelijkheid voor het bedrijfsleven om samen met hun accountant of administratiekantoor via SBR financie«le informatie, waaronder de jaarrekening, elektronisch aan te leveren bij banken. Dit brengt minder administratieve lasten voor ondernemingen met zich mee en past in de afspraken die overheid en banken hebben gemaakt om het gebruik van SBR te stimuleren. ABN AMRO, ING en Rabobank zijn gestart met de invoering van de SBR-aanpak. Deze aanpak heeft veel voordelen. Om de uitwisseling van kredietrapportages mogelijk te maken hebben de banken een coo«peratie opgericht. Als andere banken willen profiteren van deze voordelen, kunnen zij contact opnemen met de coo«peratie. Verwacht wordt dat ook andere partijen, zoals brancheorganisaties en kredietbeoordelaars, de voordelen van het gebruik van SBR gaan inzien en vergelijkbare rapportages gaan opvragen. Het is daarmee onontkoombaar geworden dat de eisen van alle betrokken partijen, die zich vertalen in een taxonomie, centraal worden beheerd of op z n minst worden gecoo«rdineerd. Op 11 november 2009 hebben staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken en vertegenwoordigers van ABN AMRO, ING en Rabobank daarom afspraken gemaakt over het gebruik van SBR voor de kredietverlening aan ondernemingen. Dankzij die afspraken kunnen kleinbedrijven, kleine rechtspersonen en natuurlijke personen via hun accountant of administratiekantoor vanaf april 2010 hun financie«le gegevens digitaal aanleveren bij de genoemde banken. De genoemde Nederlandse banken hebben, net als de overheid, voor XBRL gekozen als techniek om sneller en eenvoudiger financie«le rapportages uit te wisselen met ondernemingen of hun accountant of administratiekantoor. De elektronische kredietaanvraag en kredietrapportage zijn hierin een belangrijk onderdeel. Door de aan te leveren gegevens te standaardiseren, wordt het voor ondernemingen en hun adviseurs mogelijk om direct vanuit het financie«le pakket een rapportage naar de bank aan te maken, die bovendien reproduceerbaar is. Omdat de gegevens niet meer verder verwerkt hoeven te worden, kunnen de banken veel sneller reageren op een kredietaanvraag en krijgen zij bij de rapportage over een lopend krediet sneller actuele informatie. XII

6 In dit artikel wordt aandacht besteed aan de ontstaansreden, de toepassing en de werking van SBR. De werking van SBR wordt beschreven in de vorm van een stappenplan. Aan het einde van de beschrijving van de werking is een samenvattend overzicht opgenomen van de stappen en de in dit artikel behandelde begrippen, die onlosmakelijk met SBR zijn verbonden. Hiermee ontstaat overzicht over de materie. Daarnaast zijn een beoordeling van de huidige stand van zaken en een toekomstverwachting opgenomen. Het artikel wordt afgesloten met een korte samenvatting. 3. Toepassingsgebieden XBRL was er tot nu toe op gericht om bestaande rapportages, zoals aangiftes aan de Belastingdienst, jaarrekeningen aan de Kamer van Koophandel (KvK) en statistische gegevens aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), elektronisch te laten verlopen volgens een uniform formaat. ABN AMRO, ING en de Rabobank hebben de handen ineen geslagen en zijn tot uniforme definities van de informatie gekomen, die zij nodig hebben over hun clie«nten, de bankentaxonomie. De bankentaxonomie is een set financie«le gegevens, definities en regels, die de banken en accountantsorganisaties met elkaar hebben afgesproken en gestandaardiseerd, zodat gegevens die worden gebruikt in standaardrapportages van ondernemingen naar banken eenduidig kunnen worden ge «nterpreteerd. Een kredietrapportage op basis van SBR bestaat voor het grootste gedeelte uit gegevens uit de Nederlandse taxonomie, zoals gegevens uit de jaarrekening. De bankentaxonomie beschrijft de extra elementen, de bankspecifieke gegevens die de banken willen uitvragen naast de gewone elementen uit de Nederlandse taxonomie. De banken hebben deze gedetailleerde gegevens nodig om een gedegen risico-inschatting te kunnen maken. Qua structuur lijkt de bankentaxonomie dan ook sterk op de Nederlandse taxonomie. Hieronder is een fragment van een rapportage op basis van SBR opgenomen. XII

7 5kvk-rj:BalanceSheetBeforeAfterAppropriationResults contextref= dur 4Na 5/kvk-rj:BalanceSheetBeforeAfterAppropriationResults4 5kvk-cd:AnnualReportLocation contextref= dur 4Den Haag 5/kvk-cd:AnnualReportLocation4 5bank-cd:FinancialStatementType contextref= dur 4Vennootschappelijk 5/bank-cd:FinancialStatementType4 5kvk-cd:StatementByAuditorcontextRef= dur 4Dit iseentestinstancevan de vennootschappelijke kredietrapportagevoor kleinerechtspersonen 5/kvk-cd:StatementByAuditor4 5kvk-cd:OtherStatement contextref= dur 4Instanceisgemaakt met de definitieve versievan de bankentaxonomie BT2010 5/kvk-cd:OtherStatement4 5nl-cd:StartDateForFinancialPeriod contextref= dur /nl-cd:StartDateForFinancialPeriod4 5nl-cd:EndDateForFinancialPeriod contextref= dur /nl-cd:EndDateForFinancialPeriod4 5nl-cd:DocumentCreationDate contextref= dur /nl-cd:DocumentCreationDate4 5nl-cd:Namebusiness contextref= dur 4Testonderneming 5/nl-cd:Namebusiness4 5nl-cd:StatutoryNameEntity contextref= dur 4Testonderneming BV 5/nl-cd:StatutoryNameEntity4 5kvk-cd:PlaceBusiness contextref= dur 4Den Haag 5/kvk-cd:PlaceBusiness4 5bank-cd:DateEstablishmentLegalPerson contextref= dur /bank-cd:DateEstablishmentLegalPerson4 Figuur 2. Fragment van een rapportageop basis van SBR De Nederlandse taxonomie en de bankentaxonomie, die noodzakelijk zijn om SBR te kunnen toepassen, worden kosteloos ter beschikking gesteld. Ze zijn vrij van auteursrecht. Als de onderneming of haar accountant of administratiekantoor over een softwarepakket beschikt dat is uitgerust voor XBRL, kan de taxonomie worden gedownload van het internet. Nieuwe versies van de taxonomie worden afgestemd op eventuele wijzigingen in de regelgeving. De bankentaxonomie en de bijbehorende documentatie kunnen worden gedownload van: Om het aanleveren van gegevens te vereenvoudigen, hebben de drie eerdergenoemde banken een gezamenlijk aanleverpunt, het RapportagePortaal, gerealiseerd. Het RapportagePortaal is vergelijkbaar met de Digipoort van de overheid. Op 1 april 2010 zijn de eerste SBR-berichten succesvol uitgewisseld en vanaf eind april is dit portaal officieel operationeel en voor een bredere groep toegankelijk.vanuit het Rap- XII

8 portageportaal worden de gegevens betrouwbaar en veilig naar keuze van de onderneming doorgeleverd naar een of meer banken. De banken verwachten een belangrijke toename van het aantal elektronische rapportages. SBR verandert de rapportageketen. SBR is vooral gericht op het efficie«nter inrichten van de rapportageketen waarbij de bestaande rapportageverplichtingen gehandhaafd blijven. Een adequaat ingericht proces verschaft gestandaardiseerde en gevalideerde informatie voor uiteenlopende doeleinden. Als dat proces goed verloopt en adequaat wordt ondersteund, zorgt dit zeker voor kostenverlaging. Deze ondersteuning moet dan wel worden gezocht in goed ingerichte geautomatiseerde systemen. SBR biedt hiervoor volop mogelijkheden. Ondernemingen die rapportages op basis van SBR aanleveren, moeten erop kunnen vertrouwen dat het RapportagePortaal de rapportages volledig, juist en tijdig afhandelt en bij de juiste rapportagevragende partij aflevert. Daarvoor maakt het RapportagePortaal afspraken met rapportagevragende partijen. Deze afspraken worden vastgelegd in procesbeschrijvingen. De procesbeschrijvingen zijn tevens de basis voor afspraken over het afhandelen van fouten, serviceniveaus en andere procesafspraken die met kwaliteit en volledigheid te maken hebben. Voor het modelleren van rapportageprocessen wordt Business Process Modeling Notation (BPMN) als standaard gebruikt. BPMN maakt het mogelijk om voor alle betrokkenen in het rapportageproces een eenduidig beeld en beschrijving te geven van de processtappen die doorlopen worden in een rapportageketen. Met de BPMN modellering wordt de basis gelegd voor de uitvoering van de processtappen waarvoor Business Process Execution Language (BPEL) wordt gebruikt. BPEL is een universele taal voor het specificeren van de interactie (orkestratie) tussen webservices die voor de uitvoering van de processtappen in rapportageketens worden ingezet. Deze orkestratie is nodig voor een volledige procesbeschrijving. 4. Methode Rapporteren met SBR bestaat uit een zestal opeenvolgende processtappen vanaf de administratie van de onderneming tot en met het afleveren van de juiste rapportage bij de juiste organisatie: XII

9 1. maken van de rapportage; 2. ondertekenen van het bericht; 3. leggen van de verbinding; 4. indienen van de rapportage; 5. afhandelen van het proces; 6. afleveren van het bericht. Ad1. Maken van de rapportage Door de aan te leveren gegevens te standaardiseren, wordt het voor ondernemingen en hun adviseurs mogelijk om direct vanuit het financie«le pakket een rapportage naar de bank aan te maken. Het financie«le systeem van de onderneming moet daarvoor wel geschikt zijn. Met andere woorden, de software moet XBRL-enabled zijn. Dit houdt in dat de door SBR gebruikte taxonomie-elementen gemapt zijn met de in het financie«le systeem van de onderneming gebruikte grootboekrekeningen en rapportages als XBRL-documenten kunnen worden verzonden. Ad 2. Ondertekenen van het bericht Om een XBRL-rapportage te kunnen verzenden moet het bericht worden ondertekend. Het ondertekenen van een bericht kan als functionaliteit in de software zijn opgenomen of als een aparte service zijn ingericht, die vanuit de software wordt aangeroepen. De ondernemer bepaalt zelf naar welke bank(en) de informatie wordt toegestuurd. Ad 3. Leggen van de verbinding Vanuit de rapportagevoorziening (software of service) wordt een verbinding gelegd met het RapportagePortaal. Het RapportagePortaal is de centrale poort voor uitwisseling van SBR-rapportages tussen ondernemingen en banken. Vanuit deze hub worden de gegevens betrouwbaar en veilig doorgegeven aan de bank of banken waar de ondernemer voor kiest. De hub slaat geen gegevens op. Ad 4. Indienen van de rapportage Vanuit de rapportagevoorziening, software of service, dient de onderneming de rapportage via zijn accountant of administratiekantoor digitaal bij de bank in. De gegevens worden betrouwbaar en veilig doorgegeven aan de bank waar de ondernemer voor kiest. Voor het verzenden van berichten wordt het SOAP-protocol gebruikt. SOAP is een afkorting voor Simple Object Access Protocol, het internationale protocol dat onafhankelijk van taal, technologie, apparaten en technische toepassing voorziet in het versturen van XML-berich- XII

10 ten.voor de praktische toepassing in een omgeving wordt het SOAPprotocol vertaald naar koppelvlakspecificaties. De koppelvlakspecificaties beschrijven de technische specificaties voor het aansluiten en het gebruik van het RapportagePortaal. Koppelvlakspecificaties definie«ren het bericht, het transport en de beveiliging van het bericht. De specificaties worden gebruikt voor meerdere rapportagestromen, waarbij steeds per rapportagestroom, indien en voor zover nodig, de specificaties worden verfijnd. Deze koppelvlakspecificaties zijn identiek aan de koppelvlakspecificaties, zoals deze door de Nederlandse overheid worden gehanteerd. Ad 5. Afhandelen van hetproces Het proces wordt volledig binnen het RapportagePortaal afgehandeld. Het bericht wordt gecontroleerd op XBRL-validatie en autorisatie. Eventuele foutmeldingen worden geautomatiseerd teruggekoppeld aan degene die de rapportage heeft aangeleverd. Een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van betrouwbare informatie is bijvoorbeeld het toepassen van consistentieregels. Consistentieregels zijn voorwaarden waaraan een rapportage dient te voldoen om tegenstrijdigheden in de kredietrapportage te voorkomen. Ad 6. Afleveren van het bericht Het afleveren van het bericht is een geautomatiseerd proces. Op basis van de financie«le gegevens van de ondernemer en de eigen interne gegevens kan de bank een beslissing nemen over nieuwe kredietaanvragen of aanpassingen in bestaande kredieten. Op is het volgende schema van de processtappen opgenomen. XII

11 SBR Programma SBR STANDAARDEN BOUWSTENEN VOORZIENINGEN (aansluiten) RAPPORTEREN (aanleveren) GEGEVENS PROCESSEN XBRL Architectuur Ned. Taxonomie Nederlandse Taxonomie Aanvullende specs (bijv. FRIS, SVR) Implementatie in ERP, administratieve software, services, XBRL-modules Rapportage maken (creëer Instance) Bericht ondertekenen Verbinding leggen TECHNIEK SOAP Koppelvlakspecificaties Rapportage indienen BPMN BPEL Procesbeschrijvingen Digipoort Procesinfrastructuur banken Proces afhandelen Bericht afleveren Figuur 3. Overzicht van het SBR Programma 5. Beoordeling Softwareleveranciers en informatie-intermediairs doen het graag voorkomen dat zodra de boekhouding is afgesloten de accountant of het administratiekantoor, namens een onderneming, met een druk op de knop de vereiste rapportage kan verzenden naar de juiste ontvanger. De eenvoudige druk op de knop lijkt er, in ieder geval bij een deel van de Nederlandse ondernemingen, op dit moment nog niet te zijn. Uit een in mei 2010 gepubliceerd onderzoek van detu Delft blijkt dat te veel nadruk op de techniek, problemen rond wetgeving en belangen van deelnemers succes in de weg staan. De jaarrekening is een statisch retrospectief document. De hoeveelheid tijd en papierwerk die daarmee gemoeid gaan wordt door veel ondernemingen als vervelend en lastig ervaren. Ondernemingen willen niet boekhouden, maar wel rapportages ontvangen op basis waarvan de bedrijfsvoering zo nodig kan worden bijgestuurd en rapportages aan derden ter beschikking kunnen worden gesteld. Iedere ondernemer heeft baat bij inzicht in de actuele stand van zaken van de onderneming. Ook om de cijfers beter te begrijpen is het van belang dat deze klikbaar XII

12 zijn. Met andere woorden dat het navigeren door rapportages, zelfs tot op boekingsniveau, mogelijk is om te zien welke regels erachter zitten. Zeker als daarmee continu helderheid en transparantie kunnen worden verschaft over liquiditeit, cashflow en fiscale verplichtingen. SBR kan daar een hulpmiddel voor zijn. Dat begint met het geheel op orde krijgen van de interne verwerking van de administratie. Kortom: digitaliseren, automatiseren en online. Met name voor kleine ondernemingen met relatief eenvoudige administraties is niet direct evident wat de meerwaarde van SBR en XBRL is. Kleine ondernemingen maken het liefst helemaal geen gebruik van rapportagesoftware, maar halen hun cijfers voor de jaarrekening en winstaangifte bij voorkeur direct uit de boekhouding. Vanuit de boekhouding kan dan een jaarrekening worden opgesteld voor de Kamer van Koophandel en kunnen cijfers worden aangeleverd voor fiscale doeleinden. Het verzenden van deze rapportages kan dan weer elektronisch plaatsvinden. Ook daar is niet per se een XBRL-traject voor nodig. De belangen van de ontvangende partijen, zoals de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel, het Centraal Bureau voor de Statistiek en nu dus ook de banken, zijn groot. Voordeel voor de onderneming is dat SBR voorziet in standaardisering en automatisering van (financie«le) verantwoordingen en rapportages. Door het gebruik van e e n standaard kunnen dezelfde gegevens eenvoudig worden gebruikt voor meerdere doeleinden en worden rapportages reproduceerbaar. Als alle verplichte rapportages aan de overheid en banken via SBR lopen, ontvangen ondernemingen van hun accountant of administratiekantoor de overeengekomen rapportages ook digitaal. Dat is gemakkelijker, overzichtelijker en goedkoper. Verschillende softwareleveranciers zijn daarvoor actief met het ontwikkelen van een beveiligd klantportaal.via dit beveiligd klantportaal vinden straks niet alleen (verplichte) SBR-rapportages voor de overheid en banken, maar ook de administratie en alle andere rapportages hun weg naar de gebruiker. Daarnaast kan door te voldoen aan de rapportageverplichtingen op basis van SBR mogelijk korting op de in rekening gebrachte rente op kredieten worden bedongen. De verwachting is dan ook dat over enkele jaren vrijwel alle rapportages via SBR verlopen. Het is daarom belangrijk de ontwikkelingen op het gebied van SBR te blijven volgen. XII

13 6. Conclusies Uit wetten en regels ontstaan rapportageverplichtingen. De omvang en diversiteit aan rapportageverplichtingen leggen een grote druk op administraties. Met de SBR-aanpak wordt het aantal rapportagevragende partijen niet minder, maar wordt het hen wel mogelijk gemaakt om de diversiteit in rapportage-eisen te verminderen en het elektronisch uitwisselen van financie«le rapportages tussen ondernemingen, de overheid, banken en andere gebruikers gefaciliteerd. In dit artikel is met name aandacht besteed aan SBR als mogelijkheid voor het bedrijfsleven om samen met hun accountant of administratiekantoor via SBR financie«le informatie, waaronder kredietrapportages en de jaarrekening, elektronisch aan te leveren bij banken. Dit brengt minder administratieve lasten voor ondernemingen met zich mee en bespaart tijd en geld. Met name doordat een onderneming niet steeds opnieuw rapportages hoeft op te stellen, die voor een belangrijk deel dezelfde gegevens bevatten, maar met een druk op de knop de cijfers aan belanghebbende partijen beschikbaar kan stellen. SBR is ook de nieuwe naam van het Nederlandse Taxonomie Project, ook wel XBRL-project genoemd. In dat verband worden onder SBR ook bijvoorbeeld het digitaal aanleveren van aangiftes aan de Belastingdienst, jaarrekeningen aan de Kamer van Koophandel en statistische gegevens aan het Centraal Bureau voor de Statistiek gerekend. Literatuur Accountancynieuws, Het ABC van SBR, nr. 6, 30 maart Accountancynieuws, SBR en informatiemanagement. Accountantsberoep moet zich rol ketenregisseur eigen maken, nr. 9, 10 mei Accountancynieuws, Wie hebben er belang bij SBR? Voordeel voor de klant; voordeel voor de accountant, nr. 6, 2 april Persbericht ABN AMRO, ING en Rabobank, Financie«le jaarcijfers aanleveren bij banken kan vanaf nu ook elektronisch, 12 mei 2010, Opgenomen op: Websites Meer informatie over het SBR programma is te vinden op Meer informatie over SBRvoor banken is te vinden op De bankentaxonomie en de bijbehorende documentatie kunnen worden gedownload van: XII

MINDER ADMINISTRATIEVE ROMPSLOMP; MEER TIJD OM TE ONDERNEMEN

MINDER ADMINISTRATIEVE ROMPSLOMP; MEER TIJD OM TE ONDERNEMEN Management control Standaard Bedrijfsrapportage (SBR) MINDER ADMINISTRATIEVE ROMPSLOMP; MEER TIJD OM TE ONDERNEMEN Uit wet- en regelgeving ontstaan rapportageverplichtingen. De omvang en diversiteit aan

Nadere informatie

NIEUWE STANDAARDEN VOOR COMMUNICATIE. Permanente PE Educatie. Ondernemingen houden een administratie bij. Niet alleen. SBR en XBRL

NIEUWE STANDAARDEN VOOR COMMUNICATIE. Permanente PE Educatie. Ondernemingen houden een administratie bij. Niet alleen. SBR en XBRL SBR en XBRL FINANCE CONTROL NIEUWE STANDAARDEN Informatiemanagement Permanente VOOR COMMUNICATIE De behoefte aan informatie van organisaties en stakeholders neemt nog steeds toe. Bestaande informatiesystemen

Nadere informatie

Aansluitnotitie. Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) voor ondernemers. Versie 1.1 Mei 2013

Aansluitnotitie. Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) voor ondernemers. Versie 1.1 Mei 2013 Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) voor ondernemers Versie 1.1 Mei 2013 Financiële Rapportages Coöperatief B.A. Bijlmerdreef 24 ACT A.03.078 1102 CT Amsterdam Zuidoost I www.sbrbanken.nl

Nadere informatie

De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven

De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven Een overzicht van de stand van zaken bij de banken Arnold Esser Managing Director bij ING Commercial Banking Amsterdam, 21 januari 2010 Inhoud

Nadere informatie

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Vanaf 2017 (boekjaar 2016) is het zover. Jaarrekeningen kunnen alleen nog maar via Standard Business Reporting worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Nadere informatie

RapportagePortaal. Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank

RapportagePortaal. Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank RapportagePortaal De standaard voor ondernemers Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank Minder tijd voor uw administratie, meer tijd om te ondernemen Efficiënter aanleveren

Nadere informatie

Kernboodschappengids. Standard Business Reporting

Kernboodschappengids. Standard Business Reporting Kernboodschappengids Standard Business Reporting September 2010 1 Over deze gids Dit document bevat de kernboodschappen rond Standard Business Reporting: de aanpak, de methodiek en het programma. De boodschappen

Nadere informatie

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Inleiding SBR, doelstelling en verplichtstelling SBR SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages 2 Standard Business Reporting Programma Waarom

Nadere informatie

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u?

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? Makkelijker, sneller, betrouwbaarder en dus goedkoper aan administratieve verplichtingen voldoen! www.xbrlvoorondernemers.nl BESPAREN OP UW ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Handboek voor intermediairs

Handboek voor intermediairs Handboek voor intermediairs Over het handboek Over XBRL is de afgelopen jaren al veel gesproken en geschreven. In veel gevallen ging het dan over uitleg van de techniek achter XBRL en ontwikkelingen in

Nadere informatie

Aanmeldformulier open standaarden

Aanmeldformulier open standaarden Aanmeldformulier open standaarden Inleiding Door het invullen van het onderstaande aanmeldformulier kunt u standaarden aanmelden voor opname op de lijst met open standaarden die in Nederland onder het

Nadere informatie

CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 SBR-kredietrapportages 7 januari 2016

CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 SBR-kredietrapportages 7 januari 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 7 januari 2016 Consultatieperiode loopt tot 12 februari 2016. CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 NBA-handreiking

Nadere informatie

XBRL als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage

XBRL als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage Wilko Stronks directeur De Corridor 5A 3126 ZA Breukelen www.reeleezee.nl T: +31 (0)346 25 80 80 F: +31 (0)346 25 80 81 INHOUD Introductie Voorwaarden

Nadere informatie

Aan de slag met SBR voor Kredietrapportages

Aan de slag met SBR voor Kredietrapportages Aan de slag met SBR voor Kredietrapportages Paul Staal, lid Dagelijks Bestuur FRC 17 April 2012 ICT Accountancy praktijkdag: digitaal dossier en werkprogramma's Inhoud Doel van SBR Hoe werkt SBR? Het Stappenplan

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers

Dit document maakt gebruik van bladwijzers Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1114 26 mei 2016 NBA-handreiking 1114 NBA-handreiking 1114: Van toepassing op: De accountant die betrokken is bij SBR-kredietrapportages in de

Nadere informatie

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Koepels: keuzes die de Intermediair kan maken SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Het belang van SBR Wat vinden de kantoor- en beroepsorganisaties

Nadere informatie

Dia 1. Dia 2. Dia 3 SBR/XBRL. Uit de website van de Belastingdienst. Aan wie verstrekt een bedrijf gegevens?

Dia 1. Dia 2. Dia 3 SBR/XBRL. Uit de website van de Belastingdienst. Aan wie verstrekt een bedrijf gegevens? Dia 1 SBR/XBRL Of: innovatie van het verslaggevingsproces -- scholar -- IT A Basics en toepassing Informatie Technologie Versie 4.1 Sept 2014 Dia 2 Uit de website van de Bron: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdien

Nadere informatie

PM-Software, kloppend hart van uw organisatie

PM-Software, kloppend hart van uw organisatie PM-Software, kloppend hart van uw organisatie Presentatie door: Renée van Gerven Ervégé Administratie en Belastingen Paul Davids Pro Management Software PM-SBR Kredietrapportage CRM + PM-Record Cijfers

Nadere informatie

Nederland haalt de XBRL buit nog niet binnen. Door Ron van Ardenne

Nederland haalt de XBRL buit nog niet binnen. Door Ron van Ardenne Nederland haalt de XBRL buit nog niet binnen. Door Ron van Ardenne Ondanks de belofte die extensible Business Reporting Language (XBRL) inhoudt, blijft het gebruik ervan beperkt. Softwareontwikkelaars

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies Op basis van Gids boekhoudsoftware 2014. Door Gerard Bottemanne, GBNED 22 mei 2014 Wie kent een compleet boekhoudpakket? Welke functies ontbreken in uw boekhoudpakket? Gids boekhoudsoftware 2014 1. ZZP'ers

Nadere informatie

Waarom een bankenextensie?

Waarom een bankenextensie? Waarom een bankenextensie? Arnoud Rikkers Directie ABN AMRO Nederland Risk Management 7 Mei 2008 Waarom een bankenextensie? Logisch gevolg vanuit Basel II Creëert eenduidigheid in terminologie/ datakwaliteit

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam (HVA)

Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam (HVA) Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam (HVA) 2012 Instant reporting pagina 1 van 36 Programma 1. Wat is Standard Business Reporting

Nadere informatie

Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening

Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening Machine-2-Machine voor Softwareleverancier en Dienstverlener Versie 3.2 Definitief Maart 2017 Financiële Rapportages Coöperatief B.A. Bijlmerdreef

Nadere informatie

De jaarrekening via SBR

De jaarrekening via SBR De jaarrekening via SBR Presentatie voor Financial Systems 6 juni 2013 Door: Jacques Urlus Het wonder van internet 2 Standard Business Reporting Programma extensible Business Reporting Language XBRL is

Nadere informatie

SBR en RGS aan de bron. Rob Aengenent

SBR en RGS aan de bron. Rob Aengenent SBR en RGS aan de bron Rob Aengenent RGS Referentie Grootboek Schema een samenwerking van marktpartijen versie 1.1 status RGS & SBR biedt een praktisch mechanisme om SBR in de administratie (grootboekrekeningen)

Nadere informatie

Hoe regelt u binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken?

Hoe regelt u binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken? Hoe regelt u binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken? EHBA-actie verlengd tot 1 juli 2017 HOE REGELT U BINNEN TWEE UUR DE AANSLUITING OP SBR BANKEN? Nog geen twee uur duurt de aansluiting op SBR Banken

Nadere informatie

SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs -

SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs - SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs - 21 mei 2015 John Sloof, beleidsadviseur Handelsregister Kamer van Koophandel SBR is een paradigmashift Inhoud: - SBR; de norm voor deponeren van de

Nadere informatie

SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst

SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst 7 maart 3 Dr. Eric Melse MBA Senior Researcher, CAREM e.melse@hva.nl De maatschappelijke relevantie van SBR bij de Belastingdienst januari 4 OB & Intracommunautaire

Nadere informatie

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen?

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Coevorden, juni 2010 Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Het aanbod van fiscale aangiftesoftware is in de vorige eeuw alleen maar gedaald. De afgelopen jaren kunnen

Nadere informatie

Hoe regel je binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken?

Hoe regel je binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken? Hoe regel je binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken? HOE REGEL JE BINNEN TWEE UUR DE AANSLUITING OP SBR BANKEN? Nog geen twee uur duurt de aansluiting op SBR Banken gemiddeld. Ten minste, als je

Nadere informatie

SBR-kredietrapportages

SBR-kredietrapportages Praktijkhandreiking 1114 SBR-kredietrapportages Een gezamenlijke uitgave van het Koninklijk NIVRA en de NOvAA Datum : 20 oktober 2010 Onderwerp Van toepassing op Status Relevante regelgeving en leidraad

Nadere informatie

SBR in de bancaire praktijk

SBR in de bancaire praktijk SBR in de bancaire praktijk Presentatie voor het Jaarcongres ICT Accountancy Arnold Esser, Programma Manager SBR bij de ING Leiden, 29 september 2011 Inhoudsopgave 1. Historie SBR voor banken 2. Het 4

Nadere informatie

XBRL (extensible Business Reporting Language)

XBRL (extensible Business Reporting Language) .Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED 9 maart 2010 Wie gebruikt XBRL in de praktijk en waarvoor? Wie gaat XBRL dit jaar daadwerkelijk gebruiken? Samenval commerciële- en fiscale jaarrekening Op 28

Nadere informatie

Track Private sector. 8 mei 2008. Rabobank Nederland

Track Private sector. 8 mei 2008. Rabobank Nederland Track Private sector 8 mei 2008 Dagprogramma paralleltrack: Private sector 9:30 10.00uur Guust Jutte (Rabobank) Achterliggende gedachte van de bankentaxonomie 10:00 10:30uur Wim van Reen (Rabobank) Geef

Nadere informatie

De Nederlandse taxonomie wordt uitgebreid met berichtsoorten die nu al wel in BAPI aanwezig zijn, maar nog niet in XBRL.

De Nederlandse taxonomie wordt uitgebreid met berichtsoorten die nu al wel in BAPI aanwezig zijn, maar nog niet in XBRL. IB en VPB aangiftes in 2013 niet meer via BAPI In 2013 fiscale aangiftes IB en VPB aanleveren via Digipoort en niet meer via BAPI Op dit moment is vanuit de overheid besluitvorming onderhanden om Digipoort

Nadere informatie

SBR/ XBRL. verantwoordingsketen. Stand van zaken

SBR/ XBRL. verantwoordingsketen. Stand van zaken SBR/ XBRL verantwoordingsketen Stand van zaken 1 SBR/XBRL SBR = Standaard Bedrijfs Rapportage Programma van Nederlandse Overheid, gericht op verlichting van administratieve lasten door verbetering van

Nadere informatie

Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening Machine-2-Machine voor de intermediair

Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening Machine-2-Machine voor de intermediair Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening Machine-2-Machine voor de intermediair Versie 4.2 Aansluitnotitie Augustus 2016 Financiële Rapportages Coöperatief B.A. Bancaire Infrastructurele Voorziening

Nadere informatie

Status van Portalen, Wilko Stronks

Status van Portalen, Wilko Stronks Status van Portalen, SBR en RGS Wilko Stronks status SBR, RGS en Portalen SBR waar staan we anno 2014? solide standaard voor digitale rapportage naar Belastingdienst, KvK, CBS en Banken digitale rapportage

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Horecataxonomie 2013

Gebruikershandleiding Horecataxonomie 2013 Gebruikershandleiding Horecataxonomie 2013 Opgesteld en vastgesteld door: Bedrijfschap Horeca en Catering www.kenniscentrumhoreca.nl Zoetermeer 7 oktober 2013 1 2 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 3 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Aan de slag met SBR. SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011. Inleiding. Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages

Aan de slag met SBR. SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011. Inleiding. Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Aan de slag met SBR Inleiding SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages 2 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse

Nadere informatie

SBR Direct Het nieuwe aanleverportaal voor ondernemers. Conferentie SBR, the next step Hogeschool van Amsterdam Arnold Esser, ING/FRC, 20 juni 2013

SBR Direct Het nieuwe aanleverportaal voor ondernemers. Conferentie SBR, the next step Hogeschool van Amsterdam Arnold Esser, ING/FRC, 20 juni 2013 SBR Direct Het nieuwe aanleverportaal voor ondernemers Conferentie SBR, the next step Hogeschool van Amsterdam Arnold Esser, ING/FRC, 20 juni 2013 Inhoud 4 Wat is SBR? 5 Wat is het doel van SBR? 6 Historie

Nadere informatie

Welkom op de SBR. Aansluitdagen 2012. U bent aan zet!

Welkom op de SBR. Aansluitdagen 2012. U bent aan zet! Welkom op de SBR Aansluitdagen 2012 U bent aan zet! 2 Hans Maat Dagvoorzitter 3 Reageer en doe mee, U bent aan zet! Twitter #SBR_NL12 Vragen en stellingen Sms 2255 SBR uw bericht www.sendc.com

Nadere informatie

Standard Business Reporting What s in it for me? Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011

Standard Business Reporting What s in it for me? Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Standard Business Reporting What s in it for me? Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Standard Business Reporting in het kort vermindert rapportage- en administratiewerk Voor aanleveraars én uitvragers

Nadere informatie

UNIT4 Accountancy Tour

UNIT4 Accountancy Tour Software Vooruitgedacht UW TOEGEVOEGDE WAARDE MET SBR UNIT4 SBR Manager SBR WORDT DE STANDAARD MONITOR SBR vanaf 1 januari 2013 is SBR het exclusieve aangiftekanaal voor IB- en VpB-aangifte AGENDA SBR,

Nadere informatie

Kredietrapportages via SBR Banken Presentatie voor het Kennisplatform administratieve software. 24 juni 2014, Baarn Arnold Esser, FRC

Kredietrapportages via SBR Banken Presentatie voor het Kennisplatform administratieve software. 24 juni 2014, Baarn Arnold Esser, FRC Kredietrapportages via SBR Banken Presentatie voor het Kennisplatform administratieve software 24 juni 2014, Baarn Arnold Esser, FRC Inhoud 3 Wat is SBR? 4 Wat is het doel van SBR? 5 Historie SBR 6 Hoe

Nadere informatie

Monitor Standard Business Reporting. Tweede meting januari 2012

Monitor Standard Business Reporting. Tweede meting januari 2012 Monitor Standard Business Reporting Tweede meting januari 2012 Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Onderzoeksverantwoording Monitor Standard Business Reporting. Respons 4. Samenvatting 5. Bekendheid en kennis

Nadere informatie

XBRL / SBR. ICT Financials Seminar. 29 november 2012. Jan Pasmooij. Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages

XBRL / SBR. ICT Financials Seminar. 29 november 2012. Jan Pasmooij. Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages / SBR ICT Financials Seminar 29 november 2012 Jan Pasmooij Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Inhoud Invoering /SBR een feit in internationaal perspectief Waarom /SBR?

Nadere informatie

CaseWare Nederland. Compliance en SBR. Alfred van der Vlis - Consultant

CaseWare Nederland. Compliance en SBR. Alfred van der Vlis - Consultant CaseWare Nederland Compliance en SBR Alfred van der Vlis - Consultant Introductie CaseWare CaseWare International, Canada: Ontwikkeling wereldwijd: CaseWare Working Papers Ontwikkelomgeving m.b.t. rapportage:

Nadere informatie

Technische handleiding

Technische handleiding Technische handleiding Behalve dat u met behulp van de de inhoud van een SBR document kunt raadplegen, biedt de toepassing een aantal extra mogelijkheden. Hieronder wordt een aantal van deze additionele

Nadere informatie

Toepassing XBRL in BVE

Toepassing XBRL in BVE Toepassing XBRL in BVE Presentatie SaMBO ICT conferentie 19 september 2013 1 AGENDA 1. Voorstellen 2. SBR/XBRL in het Onderwijs 3. Demo 4. Plan komende periode 5. Vragen Doet u die maar! Recente vraag

Nadere informatie

Enquête SBR in Bedrijf Conferentie Standaard met SBR

Enquête SBR in Bedrijf Conferentie Standaard met SBR Enquête SBR in Bedrijf Conferentie Standaard met SBR 30 januari 2013 Eric Melse, senior researcher Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) e.melse@hva.nl 1 Motivatie 1 januari 2013

Nadere informatie

SBR Assurance. XBRL in het Onderwijs. 23 september 2014

SBR Assurance. XBRL in het Onderwijs. 23 september 2014 SBR Assurance XBRL in het Onderwijs 23 september 2014 Even voorstellen Leader XBRL Assurance Services Ernst & Young Bestuurslid XBRL Nederland Lid NBA SBR Assurance Taskforce Agenda De noodzaak voor een

Nadere informatie

Standard Business Reporting: samenwerken, digitaliseren, standaardiseren

Standard Business Reporting: samenwerken, digitaliseren, standaardiseren Standard Business Reporting: samenwerken, digitaliseren, standaardiseren Sinds 1 januari 2013 kan de onderneming haar aangiften IB en VpB alleen nog maar in SBR doen: Standard Business Reporting. Om SBR

Nadere informatie

Op begrijpelijke, consistente en herkenbare wijze presenteren van SBR rapportages

Op begrijpelijke, consistente en herkenbare wijze presenteren van SBR rapportages We zijn nu al weer een paar maanden onderweg in 2017. Het jaar van de verplichtstelling voor het aanleveren van Publicatiestukken en Kredietrapportages middels SBR. SBR staat voor Standard Business Reporting

Nadere informatie

Dit verslag, enkele presentaties en andere informatie over het platform wordt on-line bijgehouden op de website www.softwarepakket.

Dit verslag, enkele presentaties en andere informatie over het platform wordt on-line bijgehouden op de website www.softwarepakket. Verslag bijeenkomst Kennisplatform Administratieve Software Datum: 19 februari 2010 Door: Gerard Bottemanne Allereerst willen wij, Jelle Attema (ECP-EPN) en Gerard Bottemanne (GBNED) iedereen bedanken

Nadere informatie

Rapport externe verslaggeving

Rapport externe verslaggeving 1. De jaarrekening 2. Aangifte Vennootschapsbelasting 3. Kredietrapportages 4. Overige vormen van externe verslaggeving Rapportagesoftware en SBR Leverancier Jaarrekening KvK VpBaangifte Kredietrapportage

Nadere informatie

XBRL OP WEG NAAR BREDE INVOERING

XBRL OP WEG NAAR BREDE INVOERING Financial accounting en verslaggevingsrecht Betere interpretatie van rapportagegegevens XBRL OP WEG NAAR BREDE INVOERING Ondernemingen houden een administratie bij om te kunnen voldoen aan de interne en

Nadere informatie

Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0

Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0 Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0 Eerste beschikbaarheid: 21 februari 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de overgang van de toezichtrapportages van de pensioensector van e-line naar het Digitaal Loket Rapportages (DLR) en XBRL

Vragen en antwoorden over de overgang van de toezichtrapportages van de pensioensector van e-line naar het Digitaal Loket Rapportages (DLR) en XBRL Vragen en antwoorden over de overgang van de toezichtrapportages van de pensioensector van e-line naar het Digitaal Loket Rapportages (DLR) en XBRL In dit document zijn veel gestelde vragen met antwoorden

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

Het onderzoek SBR in Bedrijf

Het onderzoek SBR in Bedrijf Het onderzoek SBR in Bedrijf Conferentie SBR, the next step 20 juni 2013 Jesse Weltevreden, Lector Online Ondernemen Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) j.weltevreden@hva.nl 1

Nadere informatie

Referentie Grootboekschema Van grootste gemene deler naar kleinste gemene veelvoud

Referentie Grootboekschema Van grootste gemene deler naar kleinste gemene veelvoud Referentie Grootboekschema Van grootste gemene deler naar kleinste gemene veelvoud Harold Kinds RA (SRA - XML platform) Namens breed-expertoverleg RGS Waarom een RGS? Een IKEA model voor verantwoording

Nadere informatie

Presentatie functionaliteiten ADX. Rob Aengenent

Presentatie functionaliteiten ADX. Rob Aengenent Welkom Presentatie functionaliteiten ADX Rob Aengenent fiscale software portaal software Presentatie Accordering Samenwerken Workflow Digitale handtekening Vragenlijsten Digitaal dossier Extracomptabele

Nadere informatie

SBR/XBRL als benchmark instrument voor het MKB Onderzoek naar de informatieketen voor branchespecifieke benchmarking met SBR/XBRL

SBR/XBRL als benchmark instrument voor het MKB Onderzoek naar de informatieketen voor branchespecifieke benchmarking met SBR/XBRL SBR/XBRL als benchmark instrument voor het MKB Onderzoek naar de informatieketen voor branchespecifieke benchmarking met SBR/XBRL Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) & Instant

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van de aangifte VPB en IB-winst via SBR-berichten voor benchmarking

De toegevoegde waarde van de aangifte VPB en IB-winst via SBR-berichten voor benchmarking nummer 9 MBB september 2014 De toegevoegde waarde van de aangifte VPB en IB-winst via SBR-berichten voor 369 Dr. E. Melse MBA en dr. J.W.J. Weltevreden 1 Sinds 1 januari 2013 moeten bedrijven of hun accountants,

Nadere informatie

Praktijkdag RGS en SBR Erik van der Klei Hoevelaken, 20 april 2016

Praktijkdag RGS en SBR Erik van der Klei Hoevelaken, 20 april 2016 Praktijkdag RGS en SBR Erik van der Klei Hoevelaken, 20 april 2016 1 Agenda 1 SBR Banken 2 Stand van zaken 3 Aansluiten op SBR Banken 4 Vragen 1. SBR Banken 3 FRC en haar producten FRC Doe-het-zelf Ondernemers

Nadere informatie

Standard Business Reporting

Standard Business Reporting Standard Business Reporting Een geheim succes Peter Veld 6 februari 2014 Inhoud Historie en ontwikkelpad SBR SBR: inhoud en effect Van concept voor samenwerking naar uitvoering Standaardisatie, vereenvoudiging

Nadere informatie

Installatiehandleiding XBRLreports XBRLreports Communication Manager

Installatiehandleiding XBRLreports XBRLreports Communication Manager Installatiehandleiding XBRLreports XBRLreports Communication Manager Versie 1.5.0.0 XBRLreports Versie 1.2.0.0 XCM Januari 2017 Disclaimer Dit document is eigendom van XBRLreports B.V. en blijft dit ook

Nadere informatie

Voorwaarden elektronisch factureren Bijlage bij aanbestedingsdocumenten en inkoopovereenkomsten

Voorwaarden elektronisch factureren Bijlage bij aanbestedingsdocumenten en inkoopovereenkomsten Voorwaarden elektronisch factureren Bijlage bij aanbestedingsdocumenten en inkoopovereenkomsten Versie 1.0 Datum 31 januari 2017 Status Colofon Afzendgegevens Auteurs Directie Informatisering en Inkoop

Nadere informatie

Advies voor het verwijderen van Dimensions v1.0 van de pas toe of leg uit lijst en het wijzigen van het functioneel toepassingsgebied van XBRL v2.

Advies voor het verwijderen van Dimensions v1.0 van de pas toe of leg uit lijst en het wijzigen van het functioneel toepassingsgebied van XBRL v2. Forum Standaardisatie Advies voor het verwijderen van Dimensions v1.0 van de pas toe of leg uit lijst en het wijzigen van het functioneel toepassingsgebied van XBRL v2.1 Concept ter openbare consultatie

Nadere informatie

SBR Whitepaper SBR. één bron, meerdere rapportages, vele mogelijkheden

SBR Whitepaper SBR. één bron, meerdere rapportages, vele mogelijkheden SBR Whitepaper SBR één bron, meerdere rapportages, vele mogelijkheden 1. Inleiding inhoud Het jaar 2014 wordt een cruciaal jaar voor Standard Business Reporting (SBR). Voor steeds meer financiële rapportages

Nadere informatie

Panelonderzoek SBR & eherkenning

Panelonderzoek SBR & eherkenning Panelonderzoek SBR & eherkenning Geacht panellid, In september 2014 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een onderzoek over SBR & eherkenning. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

Nadere informatie

Meerjaren projectplan Commissie MKB

Meerjaren projectplan Commissie MKB Meerjaren projectplan Commissie MKB Maart 2017 1 Digitalisering biedt kansen Digitalisering en robotisering zijn niet nieuw, maar de omvang en snelheid nemen in rap tempo toe. ERP-systemen en dashboarding

Nadere informatie

Initiatiefnemer www.softwarepakketten.nl en www.ictaccountancy.nl

Initiatiefnemer www.softwarepakketten.nl en www.ictaccountancy.nl Even voorstellen Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED Initiatiefnemer Auteur van artikelen over ICT en accountancy Voorzitter Kennisplatform administratieve software Criticaster! Even voorstellen

Nadere informatie

Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB

Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB Voor aangiftes IB en VpB die system-to-system worden ingediend is SBR via Digipoort per 1 januari 2013 het exclusieve aanleverkanaal. In 3 praktische stappen

Nadere informatie

dé online facturenservice

dé online facturenservice dé online facturenservice Digitaal factureren is niet alleen goedkoper dan papieren facturatie, het legt ook minder beslag op uw organisatie, kent een hogere service gerichtheid naar uw klanten en het

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Installatiehandleiding XBRLreports XBRLreports Communication Manager

Installatiehandleiding XBRLreports XBRLreports Communication Manager Installatiehandleiding XBRLreports XBRLreports Communication Manager Versie 1.0 Oktober 2016 Disclaimer Dit document is eigendom van XBRLreports B.V. en blijft dit ook ten alle tijden. De informatie in

Nadere informatie

SBR AAN DE BRON, de belofte. Wilko Stronks, Reeleezee

SBR AAN DE BRON, de belofte. Wilko Stronks, Reeleezee AAN DE BRON, de belofte Wilko Stronks, Reeleezee aan de bron Het proces en IT inrichting Behoefte aan meer efficiency Kansen op meer dienstverlening aan de bron De belofte Oplossing? Comptabele gegevens

Nadere informatie

Auditfile platform XAF 3.2. Optimaal werkende administratieve keten. Fred van Ipenburg f.van.ipenburg@belastingdienst.nl

Auditfile platform XAF 3.2. Optimaal werkende administratieve keten. Fred van Ipenburg f.van.ipenburg@belastingdienst.nl Optimaal werkende administratieve keten Fred van Ipenburg f.van.ipenburg@belastingdienst.nl 85 deelnemers met name accountants Verreweg de meeste werkzaam in de samenstelpraktijk. Lid van: NOAB NOVAK Auxilium

Nadere informatie

Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via e-mail of webservices.

Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via e-mail of webservices. Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via e-mail of webservices. Versie 0.1 datum: 2012.02.27 door:jelle Attema Versie 0.2 datum: 2012.03.08 door: Jelle Attema Achtergrond. Elektronisch

Nadere informatie

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Versie 1.01 Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.01 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest:

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: MEEST GESTELDE VRAGEN UBL KETENTEST Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: 1. Wat is de UBL Ketentest? De UBL Ketentest is de werktitel van een initiatief van Gerard

Nadere informatie

Aansluiten op SBR voor de aangiften IB/VpB

Aansluiten op SBR voor de aangiften IB/VpB Aansluiten op SBR voor de aangiften IB/VpB Voor aangiften IB en VpB die system-to-system worden ingediend is SBR via Digipoort per 1 januari 2013 het exclusieve aanleverkanaal. In 3 praktische stappen

Nadere informatie

SBR Assurance. Alles wat u moet weten over het digitaal deponeren bij de Kamer van Koophandel met behulp van Standard Business Reporting (SBR)

SBR Assurance. Alles wat u moet weten over het digitaal deponeren bij de Kamer van Koophandel met behulp van Standard Business Reporting (SBR) Whitepaper SBR Assurance Alles wat u moet weten over het digitaal deponeren bij de Kamer van Koophandel met behulp van Standard Business Reporting (SBR) In business for people. 1. Inleiding Dit White paper

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Inleiding Rechtspersonen waarop titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is, zijn verplicht te voldoen aan wettelijke voorschriften inzake het opstellen,

Nadere informatie

SBR als impuls voor sneller en completer inzicht

SBR als impuls voor sneller en completer inzicht Trends in werkkapitaal SBR als impuls voor sneller en completer inzicht Altijd op de hoogte van de ontwikkelingen in het werkkapitaal Vanaf 2013 is de elektronische aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk. www.adbeco.com

Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk. www.adbeco.com Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk Inhoud presentatie Even voorstellen Strategische visie Concrete doelen Randvoorwaarden Ervaringen Afsluiting Even voorstellen M.J. (Marcel) Brust AA CB

Nadere informatie

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET co 2 -administratie ketenverantwoordelijkheid aanbesteding certificering MVO HET ADMINISTRATIEPAKKET Wat levert digitalisering me op? En wat kost het me? Een boekhoudpakket hoeft niet duur te zijn. Toch

Nadere informatie

Ons kantoor. www.mudifin.nl

Ons kantoor. www.mudifin.nl 0 UW ONDERNEMING Ons kantoor In 2004 hebben wij, Ingrid en Michael Muyres, Mudifin opgericht. Inmiddels is ons kantoor uitgegroeid tot een full service organisatie op financieel en fiscaal gebied. Samen

Nadere informatie

Inleiding. Publicatie. Memo: 09 december 2016 Release informatie bt11 Belanghebbenden

Inleiding. Publicatie. Memo: 09 december 2016 Release informatie bt11 Belanghebbenden Memo: 09 december 2016 Onderwerp: Aan: Release informatie bt11 Belanghebbenden Inleiding Hierbij treft u aan de release informatie van de Bankentaxonomie, de bt11. Publicatie De bt11 wordt gepubliceerd

Nadere informatie

Gebruikershandleiding e-line DNB: het XBRL-importbestand versie 1.0 datum 17 januari 2007

Gebruikershandleiding e-line DNB: het XBRL-importbestand versie 1.0 datum 17 januari 2007 Gebruikershandleiding e-line DNB: het XBRL-importbestand versie 1.0 datum 17 januari 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Rapporteren aan DNB met e-line...3 1.2 Rapporteren via XBRL...3 1.3 Opzet van

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE Auteur Gerard Huis in 't Veld Datum 10 februari 2017 Versie 1.0 1 Inleiding Dit document biedt een toelichting op de elektronische handtekening die wordt geleverd

Nadere informatie

Request For Comments Table linkbase (TLB) en Generic Preferred Label (GPL)

Request For Comments Table linkbase (TLB) en Generic Preferred Label (GPL) Request For Comments Table linkbase (TLB) en Generic Preferred Label (GPL) Update 7 juli 2015: Op verzoek van diverse partijen is de reactietermijn verlengd naar 31 augustus 2015 in verband met de vakantieperiode

Nadere informatie

Monitor Standard Business Reporting

Monitor Standard Business Reporting Monitor Standard Business Reporting September 2013 Ondernemers Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Onderzoeksverantwoording Monitor Standard Business Reporting Rapportage Ondernemers 3. Samenvatting en aanbevelingen

Nadere informatie

1. Uw software moet de betreffende aangiftes in XBRL-formaat kunnen aanmaken.

1. Uw software moet de betreffende aangiftes in XBRL-formaat kunnen aanmaken. Is mijn softwareleverancier SBR-ready? November 2012, Gerard Bottemanne, Menno Kooreman en Jaap Wassink De titel van dit artikel luidt is mijn softwareleverancier SBR-ready?. Deze vraag is niet zo eenduidig

Nadere informatie

Instant Reporting in de praktijk

Instant Reporting in de praktijk De Hogeschool van Amsterdam presenteert het kenniscentrum voor Standard Business Reporting Instant Reporting in de praktijk 21 januari 2010 Conferentie Geachte deelnemer, Wij verzorgen voor u een zeer

Nadere informatie

1.1 Controles DNB voert verschillende controles uit wanneer een rapportage in het DLR is ingediend. Deze zijn in onderstaand schema aangegeven:

1.1 Controles DNB voert verschillende controles uit wanneer een rapportage in het DLR is ingediend. Deze zijn in onderstaand schema aangegeven: Onderwerp: CRD-IV Alert XBRL Special Februari 2016 Divisie Statistiek Afdeling Bancaire Toezichtstatistieken In deze editie van de CRD-IV Alert XBRL Special gaan we verder in op het verwerkingsproces van

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding BPMN

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding BPMN -----Oorspronkelijk bericht----- Van: Survey [mailto:website.open.standaarden@.nl] Verzonden: vrijdag 12 november 2010 16:48 Aan: Logius Forumstandaardisatie CC: Joris Gresnigt Onderwerp: Formulier Open

Nadere informatie