Monitor Standard Business Reporting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor Standard Business Reporting"

Transcriptie

1 Monitor Standard Business Reporting September 2013 Ondernemers

2 Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Onderzoeksverantwoording Monitor Standard Business Reporting Rapportage Ondernemers 3. Samenvatting en aanbevelingen 4. Achtergrondkenmerken doelgroep. De huidige praktijk 6. Bekendheid en kennis SBR Veldkamp Bart Koenen Ingmar Doeven 7. Draagvlak en houding 8. Huidige praktijk September

3 Doelstelling Vanaf 1 januari 2014 moeten organisaties die zelf hun aangiften omzetbelasting (OB) en Intracommunautaire prestaties (ICP) system-to-system verzorgen, deze aangiften via Standard Business Reporting (SBR) en Digipoort gaan doen. De Belastingdienst en Logius hebben in het kader van deze invoering behoefte aan inzicht in de kennis, de houding en het gebruikersgedrag van deze organisaties met betrekking tot SBR. Om dit inzicht te verkrijgen heeft Bureau Veldkamp in opdracht van de Belastingdienst in augustus 2013 een monitoronderzoek uitgevoerd onder 274 organisaties die zelf hun aangiften OB en ICP verzorgen. Het betreft hier de tweede meting. Begin maart 2013 heeft de nul-meting plaatsgevonden onder 271 organisaties. In deze highlights worden de resultaten van beide metingen met elkaar vergeleken. Met de inzichten die hieruit voortkomen, kunnen de Belastingdienst en Logius de invoering van SBR onder ondernemers goed laten verlopen en eventuele knelpunten of problemen tijdig signaleren en oplossen. Dit monitor-onderzoek moet antwoord geven op drie centrale vragen: Wat weet de doelgroep over SBR? Wat is hun houding ten opzichte van de invoering van SBR? Hoe gaat men in de praktijk om met SBR of hoe verwacht men er n de toekomst mee om te gaan? 3

4 Onderzoeksverantwoording (1/2) De 1-meting van de SBR Monitor is uitgevoerd in de periode van 19 augustus tot en met 4 september Voor deze nulmeting zijn 1.24 (financiële) directies benaderd van organisaties die zelf hun aangiften omzetbelasting (OB) en Intracommunautaire prestaties (ICP) system-to-system doen. De steekproef is afkomstig van de Belastingdienst. De data zijn op schriftelijke wijze en via een online enquête verzameld. In totaal hebben 288 respondenten deelgenomen aan het onderzoek, de respons lag hiermee op 23%. Dit is iets hoger dan de nul-meting in maart 2013 toen de respons op 21% lag. Na afronding van de dataverzameling zijn de resultaten herwogen. Het achtergrondkenmerk waarop gewogen is, is de wijze waarop de organisatie of onderneming momenteel de aangifte OB of opgave ICP doet. 9,8% van de doelgroep gebruikt hiervoor het PKI services certificaat (PKI), 90,2% gebruikt een pincode (PIN). Als een organisatie of onderneming zowel PIN als PKI gebruikt, behoren ze tot de PKI-groep. Van de 288 respondenten behoorden 18 tot de PIN-groep (64%) en 10 tot de PKI-groep (36%). De uitkomsten van het onderzoek zijn op totaalniveau gerapporteerd. Daarnaast is onderscheid gemaakt op basis van de criteria grootte bedrijf en wijze van aangifte doen. Onder de wijze van aangifte doen vallen twee subgroepen: een groep die de aangiften OB en ICP doet via een PKIoverheid services certificaat (PKI-groep) en een groep die dit via een PIN-code doen (PIN-groep). 4

5 Onderzoeksverantwoording (2/2) Verschillen tussen verschillende (sub-)groepen worden uitsluitend gerapporteerd als het significante en relevante verschillen betreft. Ook worden alleen uitsplitsingen gemaakt als de groep respondenten per antwoordcategorie groot genoeg is. De verschillen worden aangegeven in de omlijnde kaders. In tabellen worden negatieve verschillen gemarkeerd met een en positieve verschillen met een. In de kaders boven de grafieken is steeds de (exacte) vraagstelling weergegeven en het aantal respondenten dat de vraag beantwoord heeft. De totale N kan per vraag echter licht verschillen. Dit komt omdat bij het invoeren van de schriftelijke vragenlijsten ook vragenlijsten zijn meegeteld waarvan één of enkele vragen niet of onduidelijk zijn ingevuld. Het criterium is hierbij dat vragenlijsten die meer dan drie vragen missen of onduidelijk zijn ingevuld in zijn geheel niet worden meegeteld.

6 Samenvatting 6

7 Samenvatting (1/3) Stijgende bekendheid SBR De helft van de totale doelgroep heeft van SBR gehoord (totale bekendheid). Dat is een stijging ten opzichte van maart 2013, toen een derde van de ondernemers aangaf van SBR te hebben gehoord. Een verdieping van de exacte SBRkennis heeft het afgelopen half jaar nauwelijks plaatsgevonden. Slechts % geeft aan precies te weten wat SBR is, tegenover 3% in maart. Het is vooral de globale kennis die onder de doelgroep is toegenomen: 28% weet globaal wat SBR is, versus 18% in maart. 1% heeft van SBR gehoord, maar weet niet precies wat het is (versus 10% in maart). Meer bekendheid via Belastingdienst en softwareleveranciers De bekendheid van SBR is het afgelopen half jaar in toenemende mate vergroot door de Belastingdienst en softwareleveranciers. De helft van de ondernemers kent SBR via de Belastingdienst, in maart van dit jaar was dat nog een kwart. En bijna vier op de tien ondernemers kennen SBR via hun softwareleverancier, in maart van dit jaar was dat nog een kwart. Een derde geeft net als in maart aan SBR via artikelen in vakbladen of via e-zines te kennen. Het aantal ondernemers dat SBR via hun fiscaal intermediair of via internetsites van de overheid kent is het afgelopen jaar daarentegen afgenomen. 7

8 Samenvatting (2/3) Kennisniveau SBR stijgt, maar blijft op sommige punten matig Het huidige kennisniveau over SBR is op sommige punten gestegen ten opzichte van maart Zo weet driekwart van de groep ondernemers (die SBR kennen) dat SBR vanaf 2014 het verplichte aangiftekanaal gaat worden. In maart was dat nog maar een kwart. Acht op de tien weten dat in de toekomst gebruik moet worden gemaakt van het PKIoverheid services server certificaat. In maart waren dat nog vier op de tien ondernemers (die SBR kenden). Op andere punten blijft het kennisniveau achter. Zo is het gebruik van Digipoort minder goed bekend: net als in maart weten circa vier op de tien dat berichten straks via Digipoort verstuurd moeten worden. Dat de KvK, het CBS en banken straks ook gebruik gaan maken van SBR is bij een ruime meerderheid (net als in maart) onbekend. Afnemende informatiebehoefte Ondanks het feit dat het kennisniveau op sommige punten nog gering is, is de informatiebehoefte onder SBR-kenners ten aanzien van SBR-gerelateerde onderwerpen met 21 procentpunten afgenomen ten opzichte van maart. Toch blijft de informatiebehoefte op sommige punten redelijk groot. Zo hebben circa vier op de tien SBR-kenners behoefte aan informatie over hoe men op SBR moet aansluiten, over de consequenties van het werken met SBR en aan algemene informatie. In de regel ziet een meerderheid softwareleveranciers, het SBR-programma en de Belastingdienst als informatieverstrekker van voorkeur. Fiscaal intermediairs, beroeps- of brancheorganisaties of ondernemersorganisaties worden minder vaak genoemd. Net als in maart heeft ruim driekwart de grootste voorkeur voor een nieuwsbrief als informatiekanaal. Andere informatiekanalen, zoals internetsites van de overheid, brieven per post of voorlichtingsbijeenkomsten worden minder vaak als favoriet informatiekanaal genoemd. 8

9 Samenvatting (3/3) Afwachtende houding Veel ondernemers geven net als in maart aan niet te weten of SBR negatieve of positieve gevolgen voor de eigen onderneming zal hebben. Dit is verklaarbaar uit het feit dat SBR bij de helft nog onbekend is. Ook bij de voorgelegde stellingen geven velen aan niet te weten of ze het met de betreffende stelling eens zijn of niet. Wel denkt 6% dat vooral het Rijk efficiënter kan werken als financiële gegevens via SBR worden aangeleverd. Ook ondernemers die SBR kennen, nemen een overwegend afwachtende houding aan: zo denken vier op de tien dat SBR het doen van de aangifte OB en opgave ICP niet gemakkelijker of moeilijker zal maken. Bijna vier op de tien verwachten dat SBR deze aangiften juist moeilijker zal maken. 9

10 Aanbevelingen (1/1) 1. Blijf werken aan de bekendheid van SBR De bekendheid van SBR stijgt, maar nog altijd kent de helft van de doelgroep SBR niet. Geschikte partijen die kunnen helpen de bekendheid van SBR te vergroten zijn fiscaal intermediairs, softwareleveranciers, de Belastingdienst en het SBR-Programma. Nieuwsbrieven per en informatie via internetsites van de overheid zijn de aangewezen kanalen om de bekendheid van SBR te vergroten. 2. Monitor de informatiebehoefte De informatiebehoefte bij ondernemers die SBR kennen, is sterk afgenomen. Tegelijkertijd kunnen veel ondernemers niet goed inschatten wat de gevolgen van de invoering van SBR voor de eigen onderneming zijn. Onderschatting van de praktische gevolgen ligt op de loer. In de communicatie is het daar van groot belang om de verwachtingen goed te managen. 3. Benadruk de eigen voordelen in de communicatie Vooral kleine ondernemers vinden de kosten van de invoering van SBR en de daaraangekoppelde certificaten hoog. De Belastingdienst zou het verzamelcertficaat (een goedkopere variant) nadrukkelijker onder de aandacht kunnen brengen en in de communicatie benadrukken dat het certficaat ook voor andere rapportages (KvK, banken, CBS) te gebruiken is en daardoor lagere kosten voor de ondernemer kent. 10

11 Achtergrondkenmerken doelgroep 11

12 Achtergrondkenmerken en definitie primaire doelgroep (aangifte OB) primaire doelgroep administratiepakket en verzending via een pincode administratiepakket en verzending via KPN-BAPIcertificaat administratiepakket en verzending via een portal Op welke wijze verzendt u de aangifte Omzetbelasting (OB)? (meer antwoorden mogelijk; n=274) SBR Primaire doelgroep: respondenten die de aangifte OB (minimaal) op één van deze manieren verzenden (n=220). Er zijn hierbij geen significante verschillen met de nul-meting in maart De primaire doelgroep wordt gevormd door respondenten die hun aangifte Omzetbelasting (OB) en/of opgave Intracommunautaire Prestaties (ICP) zelf doen middels een administratiepakket in combinatie met verzending via een pincode, KPN-BAPI-certificaat, portal of SBR. Op deze slide is aangifte OB weergegeven, op de volgende slide de opgave ICP. De primaire doelgroep bestaat uit n=266 ondernemers. diversen via de beveiligde website van de Belastingdienst 1 24 Totale doelgroep: hiertoe behoren ook respondenten die hun aangiften OB en opgave ICP op een andere manier verzenden (n=274). Hoewel deze groep niet tot de primaire doelgroep behoort, zijn ook vragen aan deze groep gesteld % 12

13 Achtergrondkenmerken en definitie primaire doelgroep (aangifte ICP) Op welke wijze verzendt u de aangifte Intracommunautaire Prestaties (ICP)? (meer antwoorden mogelijk; n=219) administratiepakket en verzending via een pincode administratiepakket en verzending via KPN-BAPIcertificaat administratiepakket en verzending via een portal SBR Primaire doelgroep: respondenten die de aangifte ICP (minimaal) op één van deze manieren verzenden (n=128). Er zijn hierbij geen significante verschillen met de nul-meting in maart Totale doelgroep: hiertoe behoren ook respondenten die hun opgave ICP op een andere manier verzenden (n=274). Hoewel deze groep niet tot de primaire doelgroep behoort, zijn ook vragen aan deze groep gesteld. diversen / niet van toepassing 30 via de beveiligde website van de Belastingdienst % 13

14 Achtergrondkenmerken totale doelgroep Welke rechtsvorm heeft uw organisatie? (n=28) In welke mate bent u verantwoordelijk voor besluiten op fiscaal of financieel gebied? (n=284) Wat is uw functie? (n=283) 2% 6% 64% 17% 11% 8% 8% 3% 49% 20% 18% 12% 9% 40% Eenmanszaak Vennootschap onder firma BV Vereniging/Stichting Anders Eindverantwoordelijk Medeverantwoordelijk Niet verantwoordelijk, wel adviserend Niet verantwoordelijk, wel uitvoerend Anders Algemeen directeur/ceo Financieel directeur/cfo Controller/Accountant Hoofd administratie Andere functie Ruim zes op de tien doelgroepbedrijven zijn BV s (64%). De helft (49%) is eindverantwoordelijk voor besluiten op fiscaal of financieel gebied, de helft is algemeen of financieel directeur. Op deze achtergrondkenmerken zijn er geen grote verschillen met de meting van maart Op één na: in maart gaf 26% aan een andere functie te hebben, in september is dat 18%. 14

15 Achtergrondkenmerken totale doelgroep Wat was de omzet in Euro s van uw organisatie over 2012? (n=283) Hoeveel werknemers heeft uw organisatie per in Nederland? (n=276) minder dan mln. 9 12% 12% 3% 1-2 mln mln mln % 28% mln mln mln meer dan 100 mln. weet niet % 1 werknemer 2-20 werknemers 20-0 werknemers 0 of meer werknemers weet niet 46% van de doelgroepbedrijven hadden in 2012 een omzet van of minder. Bijna zes op de tien bedrijven hebben 2 tot 0 personeelsleden in dienst. Een derde van de respondenten zijn eenmanszaken. Op deze achtergrondkenmerken zijn er geen grote verschillen met de meting van maart

16 Achtergrondkenmerken totale doelgroep Van welke onderstaande koepel-organisaties is uw organisatie lid? (n=283) Geen lid Branche organisatie 37 MKB Nederland 8 VNO NCW Geen informatie Meer dan de helft is geen lid van een koepelorganisatie. 37% geeft aan lid te zijn van een brancheorganisatie. Hieronder worden net als in maart 2013 verschillende branche organisaties genoemd zoals LTO Nederland, de Metaalunie, Uneto-VNI en ZLTO. 16

17 Achtergrondkenmerken totale doelgroep: suppletie Heeft u wel eens een aangifte OB gecorrigeerd (suppletie OB)? Basis: ondernemers die hun aangifte OB zelf doen (n=273) Heeft u deze suppletie uitbesteed of zelf gedaan? Basis: ondernemers die hun aangifte OB zelf doen en wel eens een suppletie hebben gedaan (n=17) Op welke wijze zou u bij voorkeur uw suppletie willen doen? Basis: ondernemers die hun aangifte OB zelf doen en wel eens een suppletie hebben gedaan (n=17) % 13% 30% 39% 40% 41% 6% 21% 43% 4% ja nee weet niet helemaal zelf gedaan deels zelf, deels uitbesteed helemaal uitbesteed 6% van de ondernemers die de aangifte OB zelf doen heeft wel eens een suppletie OB gedaan. Vier op de tien heeft het zelf gedaan, een even grote groep besteedt het uit. Men heeft een voorkeur om, dit via een beveiligd online formulier van de Belastingdienst te doen of digitaal via aangifte software. via beveiligde website Belastingdienst (online formulier) formulier downloaden, per post versturen digitaal via aangifte software diversen 17

18 Achtergrond doelgroep: vooral grote bedrijven leveren andere aangiften en rapportages zelf aan Overzicht van andere aangiften, opgaven en rapportages die de totale doelgroep zelf verzorgt. (Basis: de totale doelgroep; n=271) ken CBS ken CBS ken CBS OB 91% 70 Loonheffing (LH) Inkomstenbelasting 8 (IB) Vennootschapsbelasting (VpB) g bij KvK s banken Andere Belastingaangiften ICP 46% grote bedrijven middelgrote bedrijven eenmanszaken % Vooral grote doelgroepbedrijven (met meer dan 0 werknemers) dienen de Aangifte LH vaak zelf in (9%). Kleine doelgroepbedrijven (eenmanszaken) dienen relatief vaak de aangifte IB zelf in (20%). De aangifte VpB wordt relatief vaak uitbesteed.. % Omzetstatistieken CBS Productiestatistieken CBS Investeringsstatistieken CBS Jaarrekening bij KvK Kredietrapportages banken Andere rapportages Hoe groter het bedrijf, des te vaker men jaarrekeningen, CBS-statistieken of kredietrapportages zelf aanlevert. Dit was in maart 2013 ook zo % 18

19 De huidige praktijk 19

20 De meeste doelgroepbedrijven doen zelf de aangifte OB en opgave ICP omdat het eenvoudig en goedkoper is dan uitbesteden Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om de aangifte OB en/of opgave ICP zelf in te dienen? Basis: primaire doelgroep (n=262) eenvoudig zelf te doen goedkoper wil overzicht behouden efficiënter geeft zekerheid dat het goed gebeurt anders, namelijk OB 91% ICP 46% september 2013 maart 2013 % OB: negen van de tien primaire doelgroepbedrijven (92%) stellen de aangifte OB zelf op en dienen deze zelf in. 3% besteedt het opstellen uit maar dient de aangifte wel zelf in. ICP: de Opgave ICP wordt minder vaak zelf gedaan dan de aangifte OB: 1% stelt de Opgave ICP zelf op en dient deze zelf in, 2% besteedt het opstellen uit maar dient de opgave zelf in. Acht op de tien ondernemers doen hun aangifte OB en/of opgave ICP zelf omdat men het eenvoudig vindt om het zelf te doen. Bijna zes op de tien geven de lagere kosten (goedkoper) als argument. Er zijn geen grote verschillen ten opzichte van maart PIN-gebruikers geven vaker dan PKI-gebruikers aan dat het goedkoper is (60% versus 44%). PKI-gebruikers geven vaker aan het efficiënt te vinden (43% versus 19%). 20

21 Doelgroepbedrijven laten zich over financiële en fiscale zaken bij voorkeur informeren door een fiscaal intermediair Door welke instantie laat u zich bij voorkeur informeren over ontwikkelingen op financieel en fiscaal gebied? Basis: primaire doelgroep (n=26) accountant, fiscaal adviseur of administratiekantoor de Belastingdienst beroep- of brancheorganisaties Als het gaat om informatie over ontwikkelingen op financieel en fiscaal gebied blijven ondernemers een sterke voorkeur voor accountants, fiscaal adviseurs of administratiekantoren houden. softwareleverancier banken diversen werkgeversorganisaties (VNO-NCW, MKB Nederland) PKI-gebruikers hebben een grotere voorkeur voor softwareleveranciers dan PIN-gebruikers (4% versus 21%). Ook hebben PKI-gebruikers een grotere voorkeur voor beroepsof brancheorganisaties (14% versus 30%) % september 2013 maart

22 Fiscaal intermediairs en de Belastingdienst zijn de voorkeurskanalen als het gaat om informatie over nieuwe ontwikkelingen op financieel en fiscaal gebied Via welk kanaal wilt u geïnformeerd worden over nieuwe ontwikkelingen op financieel en fiscaal gebied? Basis: primaire doelgroep (n=266) accountant, fiscaal adviseur of administratiekantoor 8 de Belastingdienst via mijn softwareleverancier internetsites van de overheid artikelen in vakbladen en/of e-zines via mijn bank Als het gaat om informatie over ontwikkelingen op financieel en fiscaal gebied hebben doelgroepondernemers een sterke voorkeur voor accountants, fiscaal adviseurs of administratiekantoren en voor de Belastingdienst. beroep- of brancheorganisatie(s) bijwonen van voorlichtingsbijeenkomsten via collega s ondernemingsorganisaties als VNO-NCW, MKB Nederland bijwonen van online seminars diversen PKI-gebruikers hebben een grotere voorkeur voor internetsites van de overheid dan PIN-gebruikers (49% versus 31%). Ook hebben PKIgebruikers een grotere voorkeur voor het bijwonen van voorlichtingsbijeenkomsten (23% versus 13%). social media (zoals Twitter of LinkedIn) % 22

23 Bekendheid en kennis SBR 23

24 SBR is bij de helft van de doelgroep bekend; vooral de globale kennis is sterk toegenomen Heeft u van Standard Business Reporting (SBR) gehoord? Basis: totale doelgroep (n=266) heeft van SBR gehoord en weet precies wat het is heeft van SBR gehoord en weet globaal wat het is heeft van SBR gehoord, maar weet niet precies wat het is nooit van SBR gehoord % De totale geholpen bekendheid van SBR is 48%. Dat is een stijging van 17 procentpunten ten opzichte van van maart 2013 toen de geholpen bekendheid 31% was. Kennis SBR precies 11% globaal 8% van gehoord 31% Van de groep die SBR kent (n=130), weet 11% precies wat SBR is. De grootste groep kent SBR globaal (8%) en 31% heeft er alleen van gehoord september 2013 maart 2013 De totale geholpen bekendheid van SBR is onder PKI-gebruikers groter dan onder PIN-gebruikers (9% versus 47%). In maart was de bekendheid onder PKI-gebruikers 4% en onder PINgebruikers 29%. De toename in beide groepen laat dus een vergelijkbaar beeld zien. % 24

25 Forse stijging van ondernemers die SBR via de Belastingdienst of hun softwareleverancier kennen Hoe kent u SBR? Basis: iedereen die SBR kent (meer antwoorden mogelijk; n=130) de Belastingdienst via mijn softwareleverancier artikelen in vakbladen /e-zines via mijn accountant, fiscaal adviseur of administratiekantoor internetsites van de overheid via mijn beroep- of brancheorganisaties collega s anders door voorlichtingsbijeenkomsten ondernemersorganisatie als VNO-NCW, MKB Nederland social media De helft van de ondernemers kent SBR via de Belastingdienst (stijging van 23 procentpunten ten opzichte van maart 2013). Vier op de tien ondernemers kennen SBR via hun softwareleverancier (stijging van 11 procentpunten). Het aantal ondernemers dat SBR via een fiscaal intermediair kent, is met 1 procentpunten afgenomen. Dit is opmerkelijk gezien het feit dat fiscaal intermediairs een gewild informatiekanaal voor de doelgroep vormen. PKI-gebruikers kennen SBR relatief vaak via artikelen in vakbladen of e-zines (0% versus 32% van de PIN-gebruikers). via mijn bank % september 2013 maart

26 Stijging kennisniveau: driekwart van SBR-kenners weet dat SBR vanaf 2014 het exclusieve aangiftekanaal voor OB en ICP wordt Weet u vanaf welk jaar SBR het verplichte aangiftekanaal wordt voor de aangiften OB en ICP? Basis: iedereen die SBR kent (n=128) % % In totaal weet een derde van de doelgroep niet dat SBR vanaf 2014 het verplichte aangiftekanaal wordt voor de aangifte OB en ICP 72 4 Ruim een kwart van de doelgroepbedrijven (die SBR kennen) weet niet dat SBR vanaf belastingjaar 2014 het verplichte aangiftekanaal wordt of geeft een fout antwoord. In maart 2013 was dat nog 77% vanaf belastingjaar 2013 vanaf belastingjaar vanaf belastingjaar SBR wordt niet exclusief, het gebruik blijft optioneel weet niet maart 2013 september

27 Ruim driekwart van de SBR-kenners gaat zich voorbereiden op de invoering van SBR of werkt er al mee Is uw onderneming al bezig met de voorbereiding van het gebruik van SBR? Basis: iedereen die SBR kent (n=129) werkt in de praktijk al met SBR is bezig met de voorbereiding is nog niet gestart met de voorbereiding, maar gaat dat wel doen gaat zich niet voorbereiden op de invoering van SBR weet niet % In maart gaf 37% van de SBR-kenners aan dat ze zich gaan voorbereiden op het gebruik van SBR of er al mee werken. In september is dat gestegen tot 77%. 22% van de bedrijven die SBR kennen, geeft aan dat ze zich niet gaan voorbereiden of niet weten of hun organisatie zich gaat voorbereiden. Aan deze groep (n=18) is gevraagd waarom niet. Zeven respondenten geven aan dat hun softwareleverancier dit regelt en zes respondenten vinden het te kostbaar % september 2013 maart

28 Het gebruik van Digipoort is onder SBR-kenners minder goed bekend dan het gebruik van het PKIoverheid services server certificaat Om de aangifte OB en opgave ICP conform SBR te doen, worden berichten verstuurd via Digipoort. Wist u dat? Basis: iedereen die SBR kent (n=129) Om de aangifte OB en opgave ICP conform SBR te doen, dient in de toekomst gebruik te worden gemaakt van een PKIoverheid services server certificaat. Wist u dat? Basis: iedereen die SBR kent (n=129) Beschikt u al over een PKIoverheid services server certificaat? Basis: iedereen die SBR kent (n=129) 62% 7% 9% 21% 30% 18% 79% 7% 68% 38% 43% maart 2013 september 2013 ja nee Ruim vier op de tien SBR-kenners weten dat de aangifte OB en opgave ICP conform SBR via Digipoort moeten worden verstuurd. PKI-gebruikers weten dit vaker dan PIN-gebruikers (64% versus 40%). 41% maart 2013 september 2013 ja nee De kennis over het gebruik van het PKI services server certificaat is onder SBR-kenners flink gestegen. Er is hierbij geen verschil tussen PKI-gebruikers en PIN-gebruikers. 14% 1% maart 2013 september 2013 ja nee weet niet Bijna zeven op de tien beschikken niet over een PKI services server certificaat, twee op de tien weten niet of ze hierover beschikken. 28

29 Zes op de tien van de SBR-kenners gaan het PKIoverheid services server certificaat aanschaffen, ruim de helft doet dat nog in 2013 Hoe denkt u over het PKIoverheid services server certificaat te gaan beschikken? Basis: iedereen die nog niet over het certificaat beschikt of dit niet weet (n=110) wordt door softwareleverancier verschaft schaf het zelf aan bij certificaatleverancier niet nodig, ik ga niet via SBR aanleveren diversen % In totaal gaat 9% van de SBRkenners die het certificaat nog niet hebben het certificaat in de toekomst aanschaffen. Dit is een toename van 10 procentpunten ten opzichte van maart 2013 Wanneer schaft men het aan? Aan SBR-kenners die aangeven het certificaat in de toekomst aan te schaffen (9%, n=6) is gevraagd wanneer zij dat gaan doen. Ruim de helft (%) geeft aan dit in het derde of vierde kwartaal van 2013 te doen. Ruim een derde (37%) geeft aan dat ze dit nog niet weten. weet niet % september 2013 maart

30 Het (toekomstige) gebruik van SBR door de KvK, het CBS en banken is onder de doelgroep nog niet erg bekend Is het u bekend dat de KvK, het CBS en banken gebruik gaan maken van SBR voor het digitaal aanleveren van jaarrekeningen, statistiekopgaven en kredietrapportages? Basis: iedereen die zelf één van de opgaven of statistieken aanleveren aan deze drie partijen. percentages weet ik Het gebruik van SBR door de KVK, het CBS en door banken is onder de totale doelgroep net als een half jaar geleden nog relatief onbekend. Jaarrekening aan KVK In totaal weet 1% van de totale doelgroep van minimaal één van deze drie organisaties dat ze gebruik gaan maken van SBR. Statistiekopgaven aan CBS Kredietrapportages aan banken Op de volgende slides is in kaart gebracht hoe de totale doelgroep hun jaarrekeningen, statistiek opgaven en kredietrapportages momenteel aanleveren % september 2013 maart

31 Een kwart van de totale doelgroep deponeert zelf de jaarrekening bij de KvK, in de meeste gevallen gebeurt dit per post Deponeert uw organisatie zelf de jaarrekening bij de KvK of besteed u het uit? Basis: totale doelgroep (n=283) Via welk kanaal levert u de jaarrekening bij de KvK aan? Basis: iedereen die zelf aanlevert (n=87) 1% 6% post % 28% diversen 4% 36% portaal (in PDF) 4 23% 31% maart 2013 september 2013 zelf besteed uit hoeft niet te deponeren weet niet intermediair niet van toepassing % september 2013 maart 2013 Van de totale doelgroep deponeert 31% de jaarrekening zelf (n=87). Dit is een toename van 8 procentpunten ten opzichte van maart Deze groep bestaat relatief vaak uit PKIgebruikers (0%) en grote bedrijven (%). Aanlevering per post gebeurt net als in maart 2013 het vaakst: 66% levert de jaarrekening per post aan (daling 12 procentpunten ten opzichte van maart 2013). 31

32 Lichte toename van het aantal (doelgroep)ondernemers dat de periodieke statistiekopgaven zelf aanlevert bij het CBS Op welke wijze levert uw organisatie jaarlijks de productiestatistieken aan bij het CBS? Basis: totale doelgroep (n=283) 17% 1% Op welke wijze levert uw organisatie maandelijks/per kwartaal omzetstatistieken aan bij het CBS? Basis: totale doelgroep (n=283) 17% 18% 12% 1% Op welke wijze levert uw organisatie jaarlijks de investeringsstatistieken aan bij het CBS? Basis: totale doelgroep (n=283) 21% 1% 1% 2% 3% 3% 29% 30% 43% 49% 1% 2% 3% 3% 3% 3% 42% 30% 29% 30% 4% 2% 24% 1% 3% 31% maart 2013 september 2013 maart september zelf besteed uit nooit aangeleverd weet niet maart 2013 september 2013 Ongeveer een derde van de respondenten levert de productiestatistieken zelf aan. PKI-gebruikers doen dit vaker dan PIN-gebruikers (63% versus 26%). Ook de omzetstatistieken worden door 42% van de respondenten zelf aangeleverd. PKI-gebruikers doen dit vaker dan PIN-gebruikers (7% versus 39%). Investeringsstatistieken worden door 31% van de respondenten zelf aangeleverd. PKI-gebruikers doen dit vaker dan PIN-gebruikers (72% versus 26%). 6% Meer dan de helft van de ondernemers (6%) levert zelf minimaal één van de bovenstaande statistieken aan bij het CBS. 32

33 Vaak voorziet de administratiesoftware niet in ondersteunende voorzieningen bij het invullen van de CBS-statistieken Zijn er in uw administratiesoftware voorzieningen ingebouwd die u ondersteunen bij het invullen van de productiestatistieken voor het CBS? Basis: alleen als men zelf aanlevert (n=124) 1% 8% 23% 18% 17% 8% 13% 12% maart 2013 september 2013 Zijn er in uw administratiesoftware voorzieningen ingebouwd die u ondersteunen bij het invullen van de omzetstatistieken voor het CBS? Basis: alleen als men zelf aanlevert (n=14) 1% 2% 41% 8% 21% 23% 36% 18% 17% 9% 4% 8% 16% 13% 30% 12% maart 2013 september 2013 maart 2013 september 2013 ja, grotendeels ja, enigszins nee niet van toepassing Zijn er in uw administratiesoftware voorzieningen ingebouwd die u ondersteunen bij het invullen van de investeringsstatistieken voor het CBS? Basis: alleen als men zelf aanlevert (n=12) 1% 63% 18% 17% 6% 18% 19% 10% maart 2013 september 2013 Bijna zes op de tien beschikken niet over software met speciale voorzieningen die hun ondersteunen bij het invullen van de productiestatistieken voor het CBS. Voor wat betreft de omzetstatistieken beschikken iets meer respondenten (30%) over software met ondersteunende voorzieningen. Ook bij het invullen van de investeringsstatistieken beschikken ongeveer zes op de tien niet over software met ondersteunende voorzieningen. 33

34 Een klein deel van de totale doelgroep levert kredietrapportages zelf bij banken aan, in de helft van de gevallen gebeurt dit op papier Levert uw organisatie kredietrapportages zelf bij banken aan of wordt dit uitbesteed? Basis: totale doelgroep (n=286) Op welke wijze worden de kredietrapportages aangeleverd? Basis: iedereen die zelf aanlevert (n=67) % 6% 70% 70% 2% 8% 4% % 1% 14% maart 2013 september 2013 zelf besteed helemaal uit besteed deels uit levert niet aan weet niet op papier digitaal via softwarepakket via mijn intermediair diversen digitaal via website niet van toepassing % september 2013 maart 2013 PKI-gebruikers leveren kredietrapportages vaker zelf aan dan PIN-gebruikers (30% versus 13%). In de wijze van aanlevering zijn er geen (significante) verschillen tussen PKI- en PINgebruikers. 34

35 Informatiebehoefte 3

36 De informatiebehoefte blijft op sommige aspecten redelijk groot, maar is het afgelopen half jaar op alle aspecten afgenomen Over welk van de volgende onderwerpen mist u nog informatie? Basis: iedereen die SBR kent (n=126) hoe ik aansluit op SBR consequenties en impact van het werken conform SBR SBR in het algemeen specifieke toepassingsmogelijkheden van SBR de rol van certificaten bij aanlevering van rapportages het gebruik van Digipoort bij aanlevering conform SBR beschikbaarheid van softwarepakketten praktijkvoorbeelden van andere organisaties anders, namelijk ik mis geen informatie Redelijk grote informatiebehoefte Minder grote tot geringe informatiebehoefte % De totale kennisbehoefte is het afgelopen half jaar in totaal met 21 procentpunten afgenomen (op basis van het ongewogen gemiddelde over alle aspecten). Ondanks deze afname blijft de informatiebehoefte over het aansluiten op SBR, de impact van het werken met SBR, SBR in het algemeen en de toepassingsmogelijkheden redelijk groot: zo n vier op de tien ondernemers (die SBR kennen) hebben hier behoefte aan. Op de volgende slides is weergegeven van welke partijen men de informatie het liefst zou ontvangen. PKI-gebruikers hebben relatief vaak behoefte aan informatie over de specifieke toepassingsmogelijkheden (6% versus 3% van de PIN-gebruikers). In maart was die verhouding ongeveer hertzelfde (61% PKI en 32%). september 2013 maart

37 Als het gaat om het aansluiten op SBR en de impact van het werken ermee heeft van SBR gehoord en zijn er weinig veranderingen in de voorkeur voor een informatieverstrekker weet precies wat het is heeft van 3 SBR gehoord en weet precies wat het is Van welke partij zou u de informatie die u nog mist het liefste 28willen heeft van SBR gehoord en ontvangen? Basis: iedereen die SBR kent en informatie mist (n=126) weet globaal wat het is heeft van SBR 18 gehoord en weet globaal wat het is hoe sluit ik aan op SBR? 2. heeft consequenties van SBR gehoord, en impact 1 van het werken met SBR maar weet niet precies wat het is heeft van SBR gehoord, 10 maar weet niet precies wat 1 softwareleveranciers 60 het is 10 3 het SBR-programma de Belastingdienst 1 nooit van SBR gehoord de Belastingdienst nooit van SBR gehoord het SBR-programma % fiscaal intermediairs september maart fiscaal intermediairs september 2013 maart 2013 softwareleveranciers 42 beroeps/brancheorganisaties Beroeps- of brancheorganisaties anders 8 6 Ondernemersorganisaties 0 2 Ondernemersorganisaties % % Als het gaat om het aansluiten van SBR, is er ten opzichte van maart weinig veranderd in de informatiebehoefte. De voorkeur voor fiscaal intermediairs als informatieverstrekker is met 8 procentpunten afgenomen. Als het gaat om informatie over de impact van het werken met SBR zijn er geen (significante) wijzigingen in de voorkeur voor een informatieverstrekker. 37

38 heeft van SBR gehoord en weet precies wat het is heeft van 3 SBR gehoord en weet precies wat het is 3 Algemene informatie wil men het liefst van het SBR-programma ontvangen, 28 heeft van SBR gehoord en informatie over de toepassingen het liefst van de Belastingdienst weet globaal wat het is 28 het SBR-programma softwareleveranciers de Belastingdienst heeft van SBR 18 gehoord en weet globaal wat het is heeft van SBR gehoord, maar weet niet precies wat heeft van SBR gehoord, het is maar weet 10niet precies wat het is 3. SBR in het algemeen nooit van SBR gehoord Van welke partij zou u de informatie die u nog mist het liefste willen 1 ontvangen? Basis: iedereen die SBR kent en informatie mist (n=126) 1 nooit van SBR gehoord de Belastingdienst % 2 het SBR-programma 37september maart september 2013 maart softwareleveranciers 9 4. Toepassingsmogelijkheden SBR % fiscaal intermediairs fiscaal intermediairs Beroeps- of brancheorganisaties Beroeps- of brancheorganisaties 7 7 Ondernemersorganisaties 6 Ondernemersorganisaties % % Als het gaat om algemene informatie over SBR dan hebben het SBR-programma en de Belastingdienst als informatieverstrekker aan populariteit ingeboet. In vergelijking met maart willen ondernemers vaker informatie van softwareleveranciers ontvangen. De Belastingdienst en het SBR-programma worden door meer dan de helft genoemd als informatieverstrekker van voorkeur als het gaat over de toepassingsmogelijkheden. Een groeiend aantal ondernemers wil informatie van softwareleveranciers ontvangen. 38

39 heeft van SBR gehoord en Over certificaten en Digipoort willen doelgroepondernemers het liefst weet precies wat het is heeft van 3 SBR gehoord en weet precies wat het is 3 informatie van softwareleveranciers en de Belastingdienst ontvangen. Rol van certificaten 28 heeft van SBR gehoord en weet globaal wat het is heeft van SBR 18 gehoord en weet globaal wat het is Van welke partij zou u de informatie die u nog mist het liefste willen ontvangen? Basis: iedereen die SBR kent en informatie mist (n=126) heeft van SBR gehoord, 1 maar weet niet precies wat heeft van SBR gehoord, het is maar weet 10niet precies wat het is 6. Het gebruik van Digipoort softwareleveranciers de Belastingdienst het SBR-programma fiscaal intermediairs Beroeps- of brancheorganisaties Ondernemersorganisaties 1 63 nooit van SBR gehoord de Belastingdienst nooit van SBR gehoord softwareleveranciers september maart september het SBR-programma fiscaal intermediairs Beroeps- of brancheorganisaties % % maa Als het gaat over de rol van certificaten zijn softwareleveranciers en de Belastingdienst het afgelopen jaar de belangrijkste informatieverstrekkers geworden. Als het gaat om het gebruik van Digipoort willen ondernemers het liefst informatie van de Belastingdienst en softwareleveranciers ontvangen. 39

40 Ruim zeven op de tien willen informatie over SBR het liefst ontvangen via een nieuwsbrief, de helft geeft de voorkeur aan informatie via internetsites van de overheid Op welke wijze wilt u informatie over SBR ontvangen? Basis: iedereen die SBR kent en informatie mist (meer antwoorden mogelijk; n=129) een nieuwsbrief internetsites van de overheid brief/folder per post artikelen in vakbladen/ e-zines bijwonen van voorlichtingsbijeenkomsten overige internetsites voorlichtingsbijeenkomsten via internet (online seminar) anders, namelijk... via social media (zoals Twitter of LinkedIn) via collega s of collega-bedrijven Er is net als in maart een sterke voorkeur binnen de groep SBR-kenners voor nieuwsbrieven per en internetsites van de overheid. Andere informatiekanalen worden minder vaak genoemd. De voorkeur voor brieven per post en artikelen in vakbladen is het afgelopen half jaar gestegen. Er zijn geen verschillen tussen PKI- en PINgebruikers % september 2013 maart

41 Draagvlak en houding 41

42 Ondernemers behouden hun afwachtende houding als het gaat om de invoering van SBR en de gevolgen voor de eigen organisatie In hoeverre denkt u dat de invoering van SBR positieve of negatieve gevolgen zal hebben voor uw onderneming of organisatie? Basis: totale doelgroep (n=283) Totale doelgroep 41% 0% 42% 33% 11% 11% 6% 6% positief niet positief, niet negatief negatief weet niet maart 2013 september 2013 Er zijn niet heel grote verschillen met een half jaar geleden. Een op de tien blijft positief, terwijl 6% negatief blijft. Wel geven minder ondernemers aan niet te weten wat de gevolgen voor de invoering van SBR voor hun onderneming heeft. Dit hangt samen met de toegenomen kennis over SBR. Veruit de grootste groep (0%) blijft een neutrale houding aannemen. Er zijn geen verschillen tussen PKI- en PIN-gebruikers of tussen grote en kleine bedrijven. 42

43 Uit de open antwoorden: waarom verwacht men positieve of negatieve gevolgen voor de eigen organisatie? De bedoeling van de invoering van SBR zal op termijn positieve gevolgen moeten hebben op het gebied van efficiency voor het bedrijf en de overheid Voor een kleine organisatie is de aanschaf van de benodigde certificaten veel en veel te kostbaar Ik verwacht vooral efficiencyvoordelen voor de Belastingdienst, voor onze organisatie is het alleen andere manier van informatie aanleveren Automatisering is prima en vanzelfsprekend in deze tijd SBR geeft een beter overzicht op de boekhouding Kost weer geld in de vorm van nieuwe certificaten! De huidige certificaten zijn eigenlijk nog geldig tot juli iedere keer dienen we weer nieuwe abonnementen af te sluiten voor 4 of jaar (vooruit betalen). Echter, de termijnen halen we nooit! Kortom het kost ons iedere keer weer geld, maar het levert ons helemaal niets op! Door vaste standaarden, werkt alles sneller en makkelijker Hoe meer gestandaardiseerd en geautomatiseerd wordt, hoe kleiner de foutkans en hoe groter efficiency Een hoop extra rompslomp en veel te kostbaar om een certificaat te krijgen voor onze kleine onderneming 43

44 Onder ondernemers die SBR kennen is er verdeeldheid over het (verwachte) gebruiksgemak van SBR Verwacht u dat het gebruik van SBR voor het doen van de aangifte OB en opgave ICP het u gemakkelijker of moeilijker maakt? Basis: ondernemers die SBR kennen (n=127) 37% SBR-kenners 11% 41% Men is verdeeld over de vraag of SBR de aangifte OB en opgave ICP gemakkelijker danwel moeilijker zal maken. Bijna vier op de tien SBRkenners verwachten dat het met SBR moeilijker zal worden, ruim vier op de tien nemen meer een neutrale of afwachtende houding aan. Een op de tien ondernemers verwacht dat SBR de aangiften juist gemakkeijker zal maken. Er zijn geen verschillen tussen PKI- en PINgebruikers en tussen grote en kleine bedrijven. (veel) gemakkelijker niet gemakkelijker of moeilijker (veel) moeilijker 44

45 De helft van de totale doelgroep ziet vooral voordelen voor het Rijk bij de invoering van SBR, de meesten staan echter neutraal tegenover SBR of weten nog niet wat ze van SBR moeten denken Geef aan in welke mate u het eens of oneens bent met de volgende stellingen? Basis: totale doelgroep (n=281) doordat financiële gegevens gestandaardiseerd worden aangeleverd bij overheidsinstellingen, kan het Rijk straks efficiënter werken SBR is alleen een nieuw bestandsformaat en andere wijze van verzending SBR werkt met gemeenschappelijke standaarden, hierdoor wordt de administratieve druk voor ondernemers kleiner SBR is een goede bijdrage aan de verbetering van het ondernemersklimaat in Nederland de invoering van SBR is voor mijn onderneming of organisatie een mogelijkheid om intern efficiencyvoordelen te realiseren % 0% 100% zeer mee eens mee eens niet eens, niet oneens oneens zeer mee oneens weet niet of geen mening 4

46 SBR-kenners denken op sommige punten anders over de invoering van SBR dan ondernemers die SBR niet kennen Geef aan in welke mate u het eens of oneens bent met de volgende stellingen? Basis: uitgesplitst in kent SBR en kent SBR niet (n=281) doordat financiële gegevens gestandaardiseerd worden aangeleverd bij overheidsinstellingen, kan het Rijk straks efficiënter werken SBR is alleen een nieuw bestandsformaat en andere wijze van verzending SBR werkt met gemeenschappelijke standaarden, hierdoor wordt de administratieve druk voor ondernemers kleiner SBR is een goede bijdrage tot verbetering van het ondernemersklimaat in Nederland de invoering van SBR is voor mijn onderneming of organisatie een mogelijkheid om intern efficiencyvoordelen te realiseren Staan ondernemers die SBR kennen anders tegenover de voordelen of nadelen van het werken met SBR dan ondernemers die SBR niet kennen? SBR-kenners denken vaker dat het Rijk straks efficiënter kan werken (64% versus 4%) en ze vinden het vaker alleen een andere wijze van verzending (49% versus 24%). Niet-kenners vinden het vaker een verbetering van het ondernemersklimaat (31% versus 21%) % kent SBR kent SBR niet 46

47 Einde 47

Monitor Standard Business Reporting. Tweede meting januari 2012

Monitor Standard Business Reporting. Tweede meting januari 2012 Monitor Standard Business Reporting Tweede meting januari 2012 Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Onderzoeksverantwoording Monitor Standard Business Reporting. Respons 4. Samenvatting 5. Bekendheid en kennis

Nadere informatie

Monitor Standard Business Reporting. Ref.nr: O&M / 23012 / 13053 E

Monitor Standard Business Reporting. Ref.nr: O&M / 23012 / 13053 E Monitor Standard Business Reporting September 2013 Intermediairs Ref.nr: O&M / 23012 / 13053 E Inhoudsopgave 1. Doelstelling Monitor Standard Business Reporting Nameting 2. Onderzoeksverantwoording 3.

Nadere informatie

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Inleiding SBR, doelstelling en verplichtstelling SBR SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages 2 Standard Business Reporting Programma Waarom

Nadere informatie

SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst

SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst 7 maart 3 Dr. Eric Melse MBA Senior Researcher, CAREM e.melse@hva.nl De maatschappelijke relevantie van SBR bij de Belastingdienst januari 4 OB & Intracommunautaire

Nadere informatie

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Koepels: keuzes die de Intermediair kan maken SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Het belang van SBR Wat vinden de kantoor- en beroepsorganisaties

Nadere informatie

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Vanaf 2017 (boekjaar 2016) is het zover. Jaarrekeningen kunnen alleen nog maar via Standard Business Reporting worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Nadere informatie

Starten met elektronisch aangeven

Starten met elektronisch aangeven Starten met elektronisch aangeven Bereidt u voor! Vanaf 1 januari 2005 zijn ondernemers die binnenlands belastingplichtig zijn, verplicht hun aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting

Nadere informatie

Dienstverlening: vraag en antwoord

Dienstverlening: vraag en antwoord Dienstverlening: vraag en antwoord Informatie en ondersteuning door de Belastingdienst Vanaf het begin van 2004 communiceert de Belastingdienst met de markt over elektronisch aangeven. In eerste instantie

Nadere informatie

Enquête SBR in Bedrijf Conferentie Standaard met SBR

Enquête SBR in Bedrijf Conferentie Standaard met SBR Enquête SBR in Bedrijf Conferentie Standaard met SBR 30 januari 2013 Eric Melse, senior researcher Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) e.melse@hva.nl 1 Motivatie 1 januari 2013

Nadere informatie

Welkom op de SBR. Aansluitdagen 2012. U bent aan zet!

Welkom op de SBR. Aansluitdagen 2012. U bent aan zet! Welkom op de SBR Aansluitdagen 2012 U bent aan zet! 2 Hans Maat Dagvoorzitter 3 Reageer en doe mee, U bent aan zet! Twitter #SBR_NL12 Vragen en stellingen Sms 2255 SBR uw bericht www.sendc.com

Nadere informatie

Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas

Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Onderzoeksverantwoording 3. Samenvatting 4. Resultaten 5. Bijlagen (open antwoorden,

Nadere informatie

Elektronisch aangeven voor ondernemers

Elektronisch aangeven voor ondernemers Elektronisch aangeven voor ondernemers Vanaf 1 januari 2005 bent u als ondernemer verplicht om elektronisch aangifte te doen. Wat betekent dit voor u? En hoe bereidt u zich daarop voor? 12345 Inhoud 1

Nadere informatie

Onderzoek. Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs

Onderzoek. Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs Onderzoek Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs Rapportage Publieksmonitor: module provisieverbod December 2012 Samenvatting (1/2) 1. Bekendheid provisieverbod laag Nog niet veel Nederlanders

Nadere informatie

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Rapportage november 2015 Inhoudsopgave pagina Samenvatting 3 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Achtergrond en onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005

Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005 2004 Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005 Vanaf 1 januari 2005 zijn ondernemers verplicht om belasting elektronisch aan te geven. Wat verandert er voor u? En hoe bereidt u zich daarop

Nadere informatie

Panelonderzoek SBR & eherkenning

Panelonderzoek SBR & eherkenning Panelonderzoek SBR & eherkenning Geacht panellid, In september 2014 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een onderzoek over SBR & eherkenning. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

Nadere informatie

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u?

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? Makkelijker, sneller, betrouwbaarder en dus goedkoper aan administratieve verplichtingen voldoen! www.xbrlvoorondernemers.nl BESPAREN OP UW ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Het onderzoek SBR in Bedrijf

Het onderzoek SBR in Bedrijf Het onderzoek SBR in Bedrijf Conferentie SBR, the next step 20 juni 2013 Jesse Weltevreden, Lector Online Ondernemen Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) j.weltevreden@hva.nl 1

Nadere informatie

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD 12345 Digitaal aangeven Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 1 Digitaal aangifte doen Als ondernemer bent u verplicht om digitaal aangifte te doen.

Nadere informatie

Handboek voor intermediairs

Handboek voor intermediairs Handboek voor intermediairs Over het handboek Over XBRL is de afgelopen jaren al veel gesproken en geschreven. In veel gevallen ging het dan over uitleg van de techniek achter XBRL en ontwikkelingen in

Nadere informatie

Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers

Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers Regelingen en voorzieningen CODE 3.3.2.5 Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers brochure bronnen Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht; www.antwoordvoorbedrijven.nl

Nadere informatie

SBR/XBRL als benchmark instrument voor het MKB Onderzoek naar de informatieketen voor branchespecifieke benchmarking met SBR/XBRL

SBR/XBRL als benchmark instrument voor het MKB Onderzoek naar de informatieketen voor branchespecifieke benchmarking met SBR/XBRL SBR/XBRL als benchmark instrument voor het MKB Onderzoek naar de informatieketen voor branchespecifieke benchmarking met SBR/XBRL Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) & Instant

Nadere informatie

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte?

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 12345 Digitaal aangeven Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 1 Digitaal aangifte doen Als ondernemer bent u verplicht om digitaal aangifte te doen.

Nadere informatie

Verandering in de relatie met de cliënt

Verandering in de relatie met de cliënt Verandering in de relatie met de cliënt Elektronisch aangeven: Hoe werkt dat? Het zakenverkeer over de elektronische snelweg groeit. De snelheid van communiceren neemt toe en fysieke afstand is niet langer

Nadere informatie

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET co 2 -administratie ketenverantwoordelijkheid aanbesteding certificering MVO HET ADMINISTRATIEPAKKET Wat levert digitalisering me op? En wat kost het me? Een boekhoudpakket hoeft niet duur te zijn. Toch

Nadere informatie

De Nederlandse taxonomie wordt uitgebreid met berichtsoorten die nu al wel in BAPI aanwezig zijn, maar nog niet in XBRL.

De Nederlandse taxonomie wordt uitgebreid met berichtsoorten die nu al wel in BAPI aanwezig zijn, maar nog niet in XBRL. IB en VPB aangiftes in 2013 niet meer via BAPI In 2013 fiscale aangiftes IB en VPB aanleveren via Digipoort en niet meer via BAPI Op dit moment is vanuit de overheid besluitvorming onderhanden om Digipoort

Nadere informatie

Aan de slag met SBR. SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011. Inleiding. Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages

Aan de slag met SBR. SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011. Inleiding. Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Aan de slag met SBR Inleiding SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages 2 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse

Nadere informatie

De jaarrekening via SBR

De jaarrekening via SBR De jaarrekening via SBR Presentatie voor Financial Systems 6 juni 2013 Door: Jacques Urlus Het wonder van internet 2 Standard Business Reporting Programma extensible Business Reporting Language XBRL is

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Kredietrapportages via SBR Banken Presentatie voor het Kennisplatform administratieve software. 24 juni 2014, Baarn Arnold Esser, FRC

Kredietrapportages via SBR Banken Presentatie voor het Kennisplatform administratieve software. 24 juni 2014, Baarn Arnold Esser, FRC Kredietrapportages via SBR Banken Presentatie voor het Kennisplatform administratieve software 24 juni 2014, Baarn Arnold Esser, FRC Inhoud 3 Wat is SBR? 4 Wat is het doel van SBR? 5 Historie SBR 6 Hoe

Nadere informatie

RapportagePortaal. Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank

RapportagePortaal. Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank RapportagePortaal De standaard voor ondernemers Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank Minder tijd voor uw administratie, meer tijd om te ondernemen Efficiënter aanleveren

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

SBR Direct Het nieuwe aanleverportaal voor ondernemers. Conferentie SBR, the next step Hogeschool van Amsterdam Arnold Esser, ING/FRC, 20 juni 2013

SBR Direct Het nieuwe aanleverportaal voor ondernemers. Conferentie SBR, the next step Hogeschool van Amsterdam Arnold Esser, ING/FRC, 20 juni 2013 SBR Direct Het nieuwe aanleverportaal voor ondernemers Conferentie SBR, the next step Hogeschool van Amsterdam Arnold Esser, ING/FRC, 20 juni 2013 Inhoud 4 Wat is SBR? 5 Wat is het doel van SBR? 6 Historie

Nadere informatie

UNIT4 Accountancy Tour

UNIT4 Accountancy Tour Software Vooruitgedacht UW TOEGEVOEGDE WAARDE MET SBR UNIT4 SBR Manager SBR WORDT DE STANDAARD MONITOR SBR vanaf 1 januari 2013 is SBR het exclusieve aangiftekanaal voor IB- en VpB-aangifte AGENDA SBR,

Nadere informatie

Hoe regel je binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken?

Hoe regel je binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken? Hoe regel je binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken? HOE REGEL JE BINNEN TWEE UUR DE AANSLUITING OP SBR BANKEN? Nog geen twee uur duurt de aansluiting op SBR Banken gemiddeld. Ten minste, als je

Nadere informatie

Belastingdienst. Diensten aan softwareontwikkelaars

Belastingdienst. Diensten aan softwareontwikkelaars Belastingdienst Diensten aan softwareontwikkelaars Diensten aan softwareontwikkelaars De Belastingdienst ondersteunt softwareontwikkelaars bij de ontwikkeling van software voor digitaal berichtenverkeer

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Type beleggingsverzekering en wijze van afsluiten Kennis van- en informatie over de

Nadere informatie

Hoe regelt u binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken?

Hoe regelt u binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken? Hoe regelt u binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken? EHBA-actie verlengd tot 1 juli 2017 HOE REGELT U BINNEN TWEE UUR DE AANSLUITING OP SBR BANKEN? Nog geen twee uur duurt de aansluiting op SBR Banken

Nadere informatie

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Doelgroepinformatie De doelgroep bestaat uit huizenbezitters met hypotheek, die voornemens zijn binnen 2 jaar een nieuw huis te kopen. Dit

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Belastingdienst: invoering verplichtstelling en overgang van BAPI naar SBR SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Agenda Huidige aanlevering

Nadere informatie

Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB

Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB Voor aangiftes IB en VpB die system-to-system worden ingediend is SBR via Digipoort per 1 januari 2013 het exclusieve aanleverkanaal. In 3 praktische stappen

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Maart 2015 INHOUDSOPGAVE Kennis en houding wet werk en zekerheid 3 Ervaring met wet werk en

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

Machtigingen voor Serviceberichten Aanslag Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Machtigingen voor Serviceberichten Aanslag Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting Machtigingen voor Serviceberichten Aanslag Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting U kunt digitaal gegevens krijgen van de aanslagen die de Belastingdienst naar uw klanten stuurt. Uw klant moet daarvoor

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie Flitspeiling NAVO Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek Inleiding en onderzoeksverantwoording Op verzoek van het ministerie van Defensie heeft Veldkamp een flitspeiling

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Dit document beschrijft in het kort de activatie van uw DigiPoort certificaat in SBO.

Dit document beschrijft in het kort de activatie van uw DigiPoort certificaat in SBO. Dit document beschrijft in het kort de activatie van uw DigiPoort certificaat in SBO. SBR De Belastingdienst hanteert per 1 januari 2013 Standard Business Reporting (SBR) als het exclusieve aanleverkanaal

Nadere informatie

Aansluiten op SBR voor de aangiften IB/VpB

Aansluiten op SBR voor de aangiften IB/VpB Aansluiten op SBR voor de aangiften IB/VpB Voor aangiften IB en VpB die system-to-system worden ingediend is SBR via Digipoort per 1 januari 2013 het exclusieve aanleverkanaal. In 3 praktische stappen

Nadere informatie

XBRL (extensible Business Reporting Language)

XBRL (extensible Business Reporting Language) .Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED 9 maart 2010 Wie gebruikt XBRL in de praktijk en waarvoor? Wie gaat XBRL dit jaar daadwerkelijk gebruiken? Samenval commerciële- en fiscale jaarrekening Op 28

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

SBR in de praktijk. De heilige graal? mr. André Bos AA RB

SBR in de praktijk. De heilige graal? mr. André Bos AA RB SBR in de praktijk De heilige graal? mr. André Bos AA RB Introductie Samenstelpraktijk, nadruk op fiscale en juridische dienstverlening Kantoor te Oosterhout en Bosschenhoofd (Vliegveld Breda Airport)

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Kernboodschappengids. Standard Business Reporting

Kernboodschappengids. Standard Business Reporting Kernboodschappengids Standard Business Reporting September 2010 1 Over deze gids Dit document bevat de kernboodschappen rond Standard Business Reporting: de aanpak, de methodiek en het programma. De boodschappen

Nadere informatie

1. Uw software moet de betreffende aangiftes in XBRL-formaat kunnen aanmaken.

1. Uw software moet de betreffende aangiftes in XBRL-formaat kunnen aanmaken. Is mijn softwareleverancier SBR-ready? November 2012, Gerard Bottemanne, Menno Kooreman en Jaap Wassink De titel van dit artikel luidt is mijn softwareleverancier SBR-ready?. Deze vraag is niet zo eenduidig

Nadere informatie

Aansluitnotitie. Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) voor ondernemers. Versie 1.1 Mei 2013

Aansluitnotitie. Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) voor ondernemers. Versie 1.1 Mei 2013 Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) voor ondernemers Versie 1.1 Mei 2013 Financiële Rapportages Coöperatief B.A. Bijlmerdreef 24 ACT A.03.078 1102 CT Amsterdam Zuidoost I www.sbrbanken.nl

Nadere informatie

SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs -

SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs - SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs - 21 mei 2015 John Sloof, beleidsadviseur Handelsregister Kamer van Koophandel SBR is een paradigmashift Inhoud: - SBR; de norm voor deponeren van de

Nadere informatie

Van Hulzen Public Relations Europees Jaar Gelijke Kansen voor Iedereen 0-meting en 1-meting

Van Hulzen Public Relations Europees Jaar Gelijke Kansen voor Iedereen 0-meting en 1-meting Van Hulzen Public Relations Europees Jaar Gelijke Kansen voor Iedereen en Management summary Amsterdam, 19 december 2007 Ronald Steenhoek en Stefan Klomp 1.1 Inleiding Dit jaar is door de Europese Commissie

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

QURRENT OPINIE ONDERZOEK

QURRENT OPINIE ONDERZOEK QURRENT OPINIE ONDERZOEK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van Qurrent MARIEKE BOERMA ODETTE VLEK TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, MEI 2016 INHOUDSOPGAVE VOORAF 03 BELANGRIJSKTE RESULTATEN

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Verslag opinieonderzoek validatiestelsel

Verslag opinieonderzoek validatiestelsel Verslag opinieonderzoek validatiestelsel René Bekkers, Filantropische Studies Vrije Universiteit Amsterdam 29 september 2016 * In Geven in Nederland 2017 zijn op verzoek en in overleg met het Centraal

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Onderzoek voor de KNOV

Onderzoek voor de KNOV Onderzoek voor de KNOV Inhoud 1 Samenvatting 3 Onderzoeksverantwoording 6 3 Behandeling en begeleiding tijdens de 10 zwangerschap 4 Beoordeling 17 1 Samenvatting Samenvatting - 1 Behandeling en begeleiding

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

NIEUWE STANDAARDEN VOOR COMMUNICATIE. Permanente PE Educatie. Ondernemingen houden een administratie bij. Niet alleen. SBR en XBRL

NIEUWE STANDAARDEN VOOR COMMUNICATIE. Permanente PE Educatie. Ondernemingen houden een administratie bij. Niet alleen. SBR en XBRL SBR en XBRL FINANCE CONTROL NIEUWE STANDAARDEN Informatiemanagement Permanente VOOR COMMUNICATIE De behoefte aan informatie van organisaties en stakeholders neemt nog steeds toe. Bestaande informatiesystemen

Nadere informatie

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen?

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Coevorden, juni 2010 Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Het aanbod van fiscale aangiftesoftware is in de vorige eeuw alleen maar gedaald. De afgelopen jaren kunnen

Nadere informatie

Standard Business Reporting

Standard Business Reporting Standard Business Reporting Een geheim succes Peter Veld 6 februari 2014 Inhoud Historie en ontwikkelpad SBR SBR: inhoud en effect Van concept voor samenwerking naar uitvoering Standaardisatie, vereenvoudiging

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

Wilt u altijd inzicht in hoe uw bedrijf presteert?

Wilt u altijd inzicht in hoe uw bedrijf presteert? Wilt u altijd inzicht in hoe uw bedrijf presteert? Altijd beschikken over up-to-date cijfers? U wilt weten waar u staat, om in te spelen op ontwikkelingen? U heeft behoefte aan een sparringpartner en u

Nadere informatie

December 2014 Betalen aan de kassa 2013

December 2014 Betalen aan de kassa 2013 December 2014 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

Aanmeldformulier open standaarden

Aanmeldformulier open standaarden Aanmeldformulier open standaarden Inleiding Door het invullen van het onderstaande aanmeldformulier kunt u standaarden aanmelden voor opname op de lijst met open standaarden die in Nederland onder het

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies Op basis van Gids boekhoudsoftware 2014. Door Gerard Bottemanne, GBNED 22 mei 2014 Wie kent een compleet boekhoudpakket? Welke functies ontbreken in uw boekhoudpakket? Gids boekhoudsoftware 2014 1. ZZP'ers

Nadere informatie

Rapport externe verslaggeving

Rapport externe verslaggeving 1. De jaarrekening 2. Aangifte Vennootschapsbelasting 3. Kredietrapportages 4. Overige vormen van externe verslaggeving Rapportagesoftware en SBR Leverancier Jaarrekening KvK VpBaangifte Kredietrapportage

Nadere informatie

Wijzer in geldzaken Junior Monitor Een onderzoek naar de manier waarop kinderen uit groep 5 8 van de basisschool met geld omgaan

Wijzer in geldzaken Junior Monitor Een onderzoek naar de manier waarop kinderen uit groep 5 8 van de basisschool met geld omgaan Wijzer in geldzaken Junior Monitor 2018 Een onderzoek naar de manier waarop kinderen uit groep 5 8 van de basisschool met geld omgaan Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 6 Resultaten Inkomsten 8 Kennis

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Index 1. Oasen en de campagne 3 2. Samenvatting en conclusie 6 3. Resultaten onderzoek 10 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

DNA-ps december Resultaten november Uitleg KvK Ondernemerspanel

DNA-ps december Resultaten november Uitleg KvK Ondernemerspanel DNA-ps december 2012 - Resultaten november 2012 - Uitleg KvK Ondernemerspanel Hoe groot is uw onderneming? Ik ben zelfstandige, zonder personeel Micro-onderneming (1-9 werknemers) 28,1 64,8 - Twee derde

Nadere informatie

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen Bezoekadres: Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland www.cdc.nl Draagvlakmeting TNS NIPO: Drs. Anneloes Klaassen Lisanne van Thiel GW: Drs. Amber Vos +31 (070)

Nadere informatie

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 Een onderzoek autoverzekeringen Pricewise Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 26-11-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR Deze brochure is bedoeld om u nader te informeren over mijn kantoor. De brochure bestaat uit de volgende 3 hoofdstukken: 1. Dienstverlening 2. Omschrijving van de werkzaamheden: Hier geef ik aan welke

Nadere informatie

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT maart 2013 DE MKB-ACCOUNTANT: EEN GOEDE ADVISEUR Elke ondernemer heeft behoefte aan een goede adviseur,

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 12 t/m 15 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 15 april 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie