Jaarverslag Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden"

Transcriptie

1 Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie Woerden

2 Inhoud Kengetallen en kerncijfers 3 Meerjarenoverzichten van kengetallen en kerncijfers 4 Bestuursverslag 7 Gang van zaken gedurende het verslagjaar 8 Algemene gegevens 10 Naam en vestigingsplaats 11 Aangesloten ondernemingen 11 Samenstelling bestuur, directie en deelnemersraad etc. 11 Actuariële en bedrijfstechnische analyse 14 Bevindingen van het Verantwoordingsorgaan (VO) 49 Jaarrekening 50 Staat van baten en lasten 53 Kasstroomoverzicht 55 Algemeen 56 Toelichting op de balans 63 Overige gegevens 81 Vaststelling 82 Resultaatbestemming 82 Bijdrage in het tekort 82 Actuariële verklaring 84 Controleverklaring 84 Actuariële verklaring 85 Controleverklaring 87 Bijlage 89 Verklarende begrippenlijst 90 Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie, Woerden 2

3 Kengetallen en kerncijfers Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie, Woerden 3

4 Meerjarenoverzichten van kengetallen en kerncijfers AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN EN DEELNEMERS Aantallen Aangesloten ondernemingen Deelnemers (actieve) * Deelnemers (arbeidsongeschikten) * Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden* Totaal aantal deelnemers Pensioengerechtigden per soort Tijdelijk ouderdomspensioen Ouderdomspensioen Nabestaandenpensioen Wezenpensioen Arbeidsongeschiktheidspensioen Gemiddeld Aantal actieve deelnemers per aangesloten onderneming* Gemiddelde leeftijd deelnemers man 45,5 46,6 45,0 46,0 45,0 Gemiddelde leeftijd deelnemers vrouw ,7 39,2 38,1 Rijpingsgraad 0,32 0,30 0,37 0,98 1,38 * De pensioengerechtigden op arbeidsongeschiktheidspensioen worden meegenomen onder de actieve deelnemers. Het aantal gewezen deelnemers voor 2011 is gecorrigeerd voor dubbeltellingen voor deelnemers met een DC kapitaal met een VPV van 0. Deze deelnemers worden ook op een andere wijze geadministreerd en daardoor dubbel geteld. De rijpingsgraad is in het bijzonder in het jaar 2009 aanmerkelijk gedaald door de transfer van de actieve deelnemers Mead Johnson uit het fonds, immers de rijpingsgraad laat de verhouding zien tussen het aantal actieve deelnemers versus het aantal gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie, Woerden 4

5 Bedragen Premiebijdragen Incidentele bijdragen Pensioenuitkeringen (Tijdelijk) ouderdomspensioen (352) (204) (97) (121) (131) Arbeidsongeschiktheidspensioen (19) (19) (19) (17) (15) Partnerpensioen (32) (31) (30) (13) (13) Wezenpensioen (5) (5) (5) (5) (5) Saldo-overdrachten van rechten (74) (9) (9.771) 155 (182) Uitvoeringskosten Pensioenuitvoeringskosten (620) (473) (629) (628) (425) (6.793) FINANCIËLE POSITIE Beleggingen Overige activa en passiva ** (183) (53) Totaal aanwezig vermogen Technische voorzieningen ** Stichtingskapitaal en reserves (1.468) Solvabiliteit Vereist Eigen Vermogen Minimaal benodigde dekkingsgraad 119,6% 121,5% 125,1% 122,2% 125,2% Dekkingsgraad ** 103,2% 114,9% 125,7% 95,5% 132,2% ** De dekkingsgraad is berekend exclusief de voorziening voor rekening en risico deelnemers en de technische voorzieningen zijn gewaardeerd tegen marktrente. De technische voorzieningen zijn bepaald met overlevingskansen op basis van de door het AG gepubliceerde Prognosetafels Deze tafels zijn toegepast met correctiefactoren i.c. TowersWatson ervaringssterfte 2010 Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie, Woerden 5

6 BELEGGINGSPERFORMANCE Beleggingen, beleggingsopbrengsten Directe opbrengsten Indirecte opbrengsten (803) (4.645) (562) Kosten (104) (107) (73) (85) (81) Totale beleggingsopbrengsten (3.455) 260 Zakelijke waarden Niet-zakelijke waarden Totale beleggingen Performance Benchmark ING Normportefeuille 1,3% 7,6% 12,1% (6,4%) 0,8% Direct 2,5% 2,7% 4,5% 3,9% 2,9% Indirect (2,3%) 5,8% 9,4% (15,1%) (2,0%) Total return * 0,2% 8,5% 13,9% (11,2%) 0,9% * Total return is berekend over de per balansdatum aanwezige beleggingen. In de bijlage is een verklarende woordenlijst opgenomen. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie, Woerden 6

7 Bestuursverslag Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie, Woerden 7

8 Gang van zaken gedurende het verslagjaar 1 Statutaire doelstellingen Het pensioenfonds heeft ten doel het verlenen van pensioenaanspraken en het doen van pensioenuitkeringen aan (aspirant-)deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, een en ander in overeenstemming met de statuten en de geldende pensioenreglementen. 2 Kernactiviteiten, producten en diensten van het pensioenfonds De belangrijkste kernactiviteiten van het pensioenfonds zijn: Het vormen van een vermogen bestemd voor het verrichten van pensioenuitkeringen Het overdragen of herverzekeren van het uit de aangegane verplichtingen voorvloeiende risico (van overlijden ) door middel van het sluiten van een verzekering met een verzekeringsmaatschappij In overeenstemming met het pensioenreglement is een aantal verzekeringsmodules ontwikkeld, welke aan de in artikel 2.1 genoemde personen worden aangeboden, te weten: De Basis Module voor een Ouderdomspensioen, Partnerpensioen en Wezenpensioen. De Aanvullende Module, voor een aanvullende uitkering bovenop de Basis Module. De Ploegentoeslag Module, voor een nadere aanvullende uitkering op de Basis module voor werknemers van Mead Johnson B.V. waarvan het dienstverband is beëindigd voor 1 januari De Vrijwillige Bij- Spaar Module, voor het dichten van een pensioengat. De Prepensioen Module, voor het verkrijgen van een kapitaal om eerder dan 65 jaar te stoppen met werken (voor werknemers geboren voor en een datum van indiensttreding voor 1 januari 2006). 3 Juridische structuur De juridische structuur van het pensioenfonds is een Stichting. 4 Samenstelling van Bestuur, Verantwoordingsorgaan en Deelnemersraad De samenstelling van het voltallige bestuur bestaat uit 4 leden te weten 2 namens de aangesloten werkgevers en 2 namens de aangesloten werknemers. Het bestuur van het pensioenfonds is opgesplitst in een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Beide bestuursorganen bestaan uit 1 lid namens de werkgevers en 1 lid namens de werknemers. De voorzitter van beide bestuursorganen wordt benoemd uit de vertegenwoordiging van de werkgevers en de secretaris van het Dagelijks Bestuur uit de vertegenwoordiging van de werknemers. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie, Woerden 8

9 De voorzitter van het Algemeen Bestuur treedt ook op als voorzitter van het voltallige bestuur. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit 2 leden te weten 1 namens de aangesloten werkgevers en 1 namens de aangesloten werknemers. Het aantal gepensioneerden is thans nog niet op het niveau dat er een deelnemersraad geformeerd dient te worden en is er ook geen vertegenwoordiging namens de deelnemersraad in het bestuur. 5 Directie en dagelijkse leiding Het pensioenfonds heeft geen personeel in dienst en de dagelijkse leiding wordt behartigd door de leden van het Dagelijks Bestuur. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie, Woerden 9

10 Algemene gegevens Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie, Woerden 10

11 Naam en vestigingsplaats Stichting BMS Pensioenfonds, gevestigd te Woerden, is een ondernemingspensioenfonds als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet. Zij voert de pensioenregeling uit voor het personeel van de bij het pensioenfonds aangesloten ondernemingen. De door Stichting BMS Pensioenfonds uitgevoerde pensioenregeling kan worden gekarakteriseerd als een hybride regeling bestaande uit een verplichte basismodule, aanvullende module, ploegentoeslagmodule en prepensioenmodule evenals een vrijwillige bijspaarmodule. De basismodule is een eindloonregeling. De overige modulen zijn beschikbare premieregelingen. De pensioenrichtleeftijd voor de basismodule en aanvullende module is 65 jaar, de pensioenrichtleeftijd van de prepensioenmodule is 61 jaar. Met ingang van 1 januari 2006 is de regeling gewijzigd als gevolg van de invoering van de wet VPL en kent het pensioenfonds 2 regelingen te weten: Een regeling voor personeelsleden die in dienst waren voor 1 januari 2005 en geboren zijn voor 1 januari 1950 en een nieuwe regeling voor alle overige personeelsleden. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 28 juni Aangesloten ondernemingen Het pensioenfonds voert de regelingen uit voor het personeel van Bristol-Myers Squibb B.V., zoals vastgelegd in het pensioenreglement van de Stichting BMS Pensioenfonds. Tevens wordt de regeling uitgevoerd voor werknemers van Mead Johnson B.V. waarvan het dienstverband voor 1 januari 2009 is beëindigd. De wederzijdse verantwoordelijkheden, bevoegdheden, rechten en (financiële) plichten zijn vastgelegd in een overeenkomst met Bristol-Myers Squibb B.V. Deze uitvoeringsovereenkomst is getekend op 14 juni 2010 en is ter vervanging van de overeenkomst met Bristol-Myers Squibb Holdings B.V. welke laatstelijk was gewijzigd op 14 oktober 2008, maar is komen te vervallen met de liquidatie van deze onderneming op 30 december Addenda bij de uitvoeringsovereenkomst van 14 juni 2010 zijn getekend op 1 juni 2011 en op 19 december Samenstelling bestuur, directie en deelnemersraad etc. 1 Bestuur Het pensioenfonds wordt bestuurd door een Voltallig Bestuur, bestaande uit vier leden. De helft van het aantal bestuursleden (werkgeversleden) wordt benoemd door de directie van de onderneming. De andere helft (werknemersleden) wordt gekozen door de Ondernemingsraad van de onderneming. De directie van de onderneming wijst uit de werkgeversleden de voorzitter aan. De Ondernemingsraad wijst uit de werknemersleden de secretaris aan. Het Bestuur kiest uit haar midden de plaatsvervangende voorzitter en plaatsvervangend secretaris. Het voltallige bestuur kent ultimo 2011 de volgende samenstelling. Werkgeversleden M.E. Doeswijk Voorzitter Algemeen Bestuur R. Ramnarine Voorzitter Dagelijks Bestuur Werknemersleden Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie, Woerden 11

12 L.C. Agterberg Secretaris Bestuur L. Volkert Bestuurslid Als gevolg van de Pension Governance implementatie is het voltallige Bestuur opgesplitst in een: Algemeen Bestuur In dit bestuur hebben de volgende leden zitting M.E. Doeswijk Voorzitter L. Volkert Bestuurslid Dagelijks Bestuur R. Ramnarine Voorzitter L.C. Agterberg Secretaris 2 Directie Stichting BMS Pensioenfonds kent geen directie. De Stichting heeft het voeren van de deelnemersadministratie, de financiële administratie en de uitkeringenadministratie uitbesteed aan AZL N.V. te Heerlen. De Stichting heeft voorts het vermogensbeheer van de basismodule uitbesteed aan ING Asset Management. Het vermogensbeheer van de beschikbare premiemodule is uitbesteed aan Robeco. 3 Beleggings commissie Het fonds kent een Beleggings Commissie, waarin een tweetal bestuursleden (R.Ramnarine voorzitter en L.C. Agterberg) zitting hebben. Op basis van periodieke rapportages van de vermogensbeheerders, wordt het beleggingsbeleid geëvalueerd. 4 Verantwoordigingsorgaan Het fonds kent een Verantwoordigingsorgaan welke is samengesteld uit 2 leden 1 lid wordt aangesteld namens de werkgevers (J.C. Steutel) en 1 lid namens de werknemers (vacant met ingang van 1 februari 2012). 5 Geschillen commissie De geschillencommissie bestaat uit 3 leden en is samengesteld uit 1 afgevaardigde van het Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en het Verantwoordigingsorgaan. 6 Accountant De accountant van het fonds is PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. te Groningen. 7 Actuaris De externe certificerend actuaris van het fonds is Towers Watson te Apeldoorn Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie, Woerden 12

13 6 Samenvatting financiële positie Het resultaat van het fonds over het boekjaar was negatief. De belangrijkste oorzaak is het effect van de Rente Termijn Structuur ( ), welke niet volledig kon worden gecompenseerd door de positieve koersontwikkelingen van onze investeringen ( ). De directe beleggingsopbrengsten (inclusief kosten vermogensbeheer) waren positief ( ) en voldoende om de benodigde actuariële rente van te dekken. Echter, het resultaat van de indirecte beleggingsopbrengsten was negatief: De kosten van het vermogensbeheer worden gescheiden opgenomen en geregistreerd en bedroeg voor het verslagjaar ( in 2010). De uitvoering- en administratiekosten zijn gestegen in vergelijking met het voorgaande jaar ( versus in 2010), wat veroorzaakt wordt door de stijging van de kosten voor AZL Ook zijn de kosten van de accountants aanmerkelijk gestegen ( versus in 2010), dit als gevolg van een te hoge raming in 2009, welke in 2010 is vrijgevallen. De werkelijke accountantskosten bedroegen tegen de De kosten van de actuaris zijn beduidend gestegen ( versus in 2010), wat voornamelijk wordt veroorzaakt door de extra vraag naar advisering rondom het liquidatieproces. Tenslotte is een nieuwe kostenpost voor het fonds namelijk de kosten voor Bestuur. Dit laatste vloeit voort uit het feit dat bestuursfuncties worden vervuld door bestuursleden die niet meer actief in loondienst zijn van de sponsor en daarom een vergoeding ontvangen voor de verleende inspanningen. Het actuariële resultaat op premie bedroeg versus in Dit verschil is vooral veroorzaakt door het ontvangen van een extra storting door de sponsor ( versus nihil in 2010). Het bedrag dat de sponsor was verzocht extra bij te storten was berekend op basis van de financiële positie ultimo november 2011 en had als doel om ervoor te zorgen dat de dekkingsgraad minimaal op het zogenoemde minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,3% uit zou komen. Dit was naar de situatie van dat moment een beste schatting. In de eerste dagen van januari 2012 hebben wij een dekkingsgraad van 104,6% bepaald en gerapporteerd met behulp van de actuele rentetermijnstructuur, zoals door DNB gepubliceerd en gebaseerd op het gemiddelde van de laatste drie maanden van Nu met alle actuele informatie van zowel verplichtingen als bezittingen over het kalenderjaar 2011 blijkt dat de benodigde Technische voorzieningen hoger is. En tevens heeft een saldo overlopende passiva voor ontvangen kasgelden uit de voorzieningen voor risico deelnemers van ertoe geleid dat de eerste berekening van de dekkingsgraad ultimo het jaar 2011 is bijgesteld naar 103,2%. Het resultaat over 2011 is conform de actuariële en bedrijfstechnische nota (abtn) toegevoegd aan de reserves. Als gevolg hiervan bedraagt de reserve algemene risico s , de reserve voor beleggingsrisico s en de overige reserves ( ). Na winstverdeling bedragen de reserves 3,2 % van de technische voorzieningen ad Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie, Woerden 13

14 Actuariële en bedrijfstechnische analyse Resultaat op interest Beleggingsopbrengsten Af: actuarieel benodigde rente (362) (295) (300) Resultaat op kosten Beschikbaar voor ex- en incasso Af: Pensioenuitvoerings- en administratiekosten (620) (473) Ontvangen uit de doorsneepremie ter dekking van de kosten (270) (99) Actuariële resultaten Resultaat op premie Resultaat op sterfte 46 (16) Resultaat op arbeidsongeschiktheid Resultaat op waardeoverdrachten Resultaat op overige technische grondslagen 0 10 Resultaat op uitkeringen 2 0 Resultaat op risicoherverzekering (72) 0 Resultaat op mutaties 0 41 Inkoop pensioen uit DC-module (29) Overige resultaten Wijziging actuariële grondslagen (leeftijdsterugstelling) TV Wijziging actuariële grondslagen (overlevingstafels) 0 (879) Wijziging actuariële grondslagen opslag excasso 1% naar 4% 0 (772) Wijziging Rentetermijnstructuur (5.198) (2.791) Overige resultaten (4) 0 (5.202) (4.121) Resultaat Boekjaar (2.946) (1.583) Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie, Woerden 14

15 Oordeel benodigde financiële positie volgens de eisen van de DNB Volgens de eisen van de DNB is er in de situatie van Stichting BMS Pensioenfonds sprake van een reservetekort indien het vermogen lager is dan het Vereist Eigen Vermogen van119,6%. De dekkingsgraad van de Stichting BMS Pensioenfonds is op basis van de berekende reserves 103,2% wat inhoudt dat er sprake is van onvoldoende reserves. De financiële positie van het fonds voldoet niet aan de eisen van de DNB zoals vereist in de Pensioenwet van 2007 voor wat betreft het Minimaal Vereist Eigen Vermogen (104,2%) en niet aan de eisen voor het Vereist Eigen Vermogen (119,6%). Door het fonds is begin 2009 een korte- en langetermijn herstelplan vastgesteld. Aan de eisen voor de korte termijn herstelplan was al in 2009 voldaan. In september 2011 was het fonds wederom in onderdekking geraakt. Mede door het feit dat de sponsor in december 2011 een extra storting heeft gedaan van was er eind december 2011 volgens de eerste berekening geen sprake van onderdekking en dus niet noodzakelijk om een nieuw Korte Termijn Herstel Plan in te dienen. Wat betreft het lange termijnherstelplan bedraagt de nog resterende herstelperiode bij continuering van de huidige premiebetalingen tot het Vereist Eigen Vermogen 4 jaar en ligt de herstelontwikkeling achter bij de in het vorig verslagjaar verwachte koersontwikkeling. Het Bestuur heeft in haar vergadering van november 2011 besloten om de sponsor in 2012 niet de aanvullende premiestorting ter grootte van 12.5% van het verschil tussen het Vereist Eigen Vermogen en het aanwezig Eigen Vermogen per 31 december 2011 te vragen, met als achtergrond dat in de lijn der verwachtingen van het liquidatieplan alle verplichtingen aan het eind van het verslagjaar 2012 zullen zijn overgedragen aan het nieuwe pensioenfonds. In het aangepaste Lange Termijn Herstel Plan bedraagt de resterende herstelperiode 6 jaar, waarbij is rekening gehouden met geen nadere premiebetalingen en pensioenopbouw. Nadat er in maart 2012 was geconstateerd dat de eerdere dekkingsgraad berekening door de aanpassingen in de jaarcijfers niet juist is, is door het fonds de DNB geïnformeerd over de ontstane situatie. Op de vraag van DNB of de sponsor alsnog bereid is om bij te storten is aangegeven dat de sponsor hier niet om zal worden verzocht gelet op de eerdere toezegging van de sponsor dat eventuele tekorten die een volledige transfer van de verplichtingen in de weg zouden staan volledig worden aangevuld. Gevoeligheidsanalyse In eerdere verslagen is al aangegeven, dat sterke salarisaanpassingen mede van invloed zijn op de kosten in de voorziening koopsom backservice. Daar waar met een gemiddeld stijgingspercentage van 2,1% rekening wordt gehouden zijn hogere stijgingen in de pensioengrondslag nadelig voor het pensioenfonds. Evenzo geldt dit als de gehanteerde franchise niet evenredig stijgt met de gemiddelde salarisstijging, aangezien dit een hefboom effect veroorzaakt voor de pensioengrondslag. Het feit dat ons fonds geen pensioenindexatie kent, heeft tot gevolg dat de beleggingsopbrengsten verminderd met de rentetoevoeging aan de VPV het vermogen doet toenemen en daarmee de reserves verhoogt en een eventueel reservetekort vermindert. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie, Woerden 15

16 Risicobeoordeling en risicobeheersing Zoals al in de afgelopen jaren is gebleken lopen pensioenfondsen grote risico s uit hoofde van de uit de vervulling van de pensioenfunctie voortvloeiende -beleggingsactiviteiten. In december 2007 is voor het fonds door Towers Watson een ALM studie gestart. De uitgangspunten zijn dat vanaf december % van het vermogen belegd mag worden in aandelen (Equity) en 70% in vastrentende waarden (Fixed Income) met een uitloop van 5%. Bij een reguliere voortzetting van het fonds zou in het afgelopen verslagjaar wederom een ALM studie hebben moeten plaats vinden teneinde te toetsen of de in het verleden gehanteerde waarden en aannames nog steeds passen in de huidige situatie. Echter het Bestuur heeft besloten in het licht van de voorgenomen liquidatie om geen ALM studie te laten starten en dit over te laten aan het bestuur van het fonds aan wie alle bezittingen zullen worden overgedragen. Het beheer van het vermogen voor het fonds is uitbesteed aan ING Asset Management als vermogensbeheerder en het bestuur heeft een beleggingscommissie aangesteld die als aanspreekpunt fungeert voor zowel het bestuur als de vermogensbeheerder. De vermogensbeheerder stuurt maandelijks een rapportage naar de voorzitter en de overige leden van de beleggingscommissie. De voorzitter beoordeelt de maandelijkse rapportage en overlegt indien nodig met de overige leden en rapporteert op regelmatige basis aan het bestuur. Alle leden van het bestuur onderschrijven de gedrags- en compliance code zoals deze is opgesteld door het bestuur van het pensioenfonds volgens het model gedragscode van de DNB en accepteren de aansprakelijkheid als lid van het pensioenfondsbestuur. Een wezenlijke leidraad voor het pensioenfonds is de abtn. De abtn geeft namelijk een integraal inzicht in het functioneren van het Fonds en geeft een beschrijving van het ten behoeve van het Pensioenfonds te voeren beleid, waarbij de financiële opzet en de grondslagen waarop het rust, gemotiveerd zijn beschreven. Zo treft men in de abtn een overzicht van de administratieve organisatie, een samenvatting van de regelingen, de voorzieningen en reserves, en het premie- en indexatiebeleid. Tevens wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van het beleggingsbeleid. Samenhang in beleid Het gevoerde premie- en beleggingsbeleid in de afgelopen periode, is conform het gestelde in de ALM studie welke zoals al eerder aangegeven in mei 2008 is opgesteld. Het beleid betreffende de duration matching is ongewijzigd gebleven. Gelet op het feit dat ons fonds een jong fonds is en de duration voor de verplichting ongeveer 24 jaar bedraagt, is het niet reëel om hiervoor een duration matching toe te passen. Dit beleid is mede gebaseerd op het feit dat de sponsor in de financieringsovereenkomst is overeen gekomen bij te storten indien de dekkingsgraad beneden het Minimum Vereist Vermogen komt. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie, Woerden 16

17 Ons fonds kent geen indexatiebeleid en heeft dus ook niet de problematiek rondom de besluitvorming van het wel of niet aanpassen van de pensioenuitkeringen. Het herverzekeringsbeleid is onveranderd en de risico s zijn herverzekert bij ASR. Het risicobeleid tav uitbesteding is onveranderd en onze partners AZL, Robeco en ING dienen jaarlijks hun SAS 70/ISAE 3402 verklaring te overhandigen als bewijs van een goede administratieve organisatie. De hoogte van de franchise wordt bepaald door de ontwikkeling van de kosten van levensonderhoud met in acht name van de wettelijke minima die voor de franchise gelden. Als uitvloeisel van de uitgevoerde continuïteitsanalyse is door het bestuur in de vergadering van 29 oktober 2010 een wijziging van het premiepercentage doorgevoerd voor het jaar 2011 en aangepast naar 26,7%. In de vergadering van 29 november 2011 is dit percentage is voor het jaar 2012 verder aangepast naar 28,0%. De feitelijk ontvangen premie in 2011 bedraagt exclusief de extra premiestorting ad Dit is lager dan de kostendekkende premie van maar ook lager dan de Gedempte kostendekkende premie welke bedraagt. De samenstelling van de kostendekkende, feitelijke en gedempte premie is als volgt bepaalt: Kosten dekkende premie Gedempte kosten dekkende premie Feitelijke Premie Onvoorwaardelijke aanspraken Solvabiliteitsopslag Opslag uitvoeringskosten Risicopremies KDP Totaal Extra premie Premie Totaal De kostendekkende premie wordt bepaald op basis van de RTS waarop ook de Technische Voorziening voor risico fonds wordt bepaald, echter per 1 januari van het boekjaar. De gedempte kostendekkende premie volgens de abtn wordt bepaald op basis van een vaste rekenrente van 4,8%. Voor beide premies geldt voorts het volgende. De opslag voor het vereist vermogen is gelijk aan het vereist vermogen per 31 december 2010 ad 21,60%. De opslag voor uitvoeringskosten betreft kosten in het verslagjaar waarvoor niet binnen de Technische Voorziening wordt gereserveerd. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie, Woerden 17

18 Financiële instrumenten Algemeen Het uitvoeren van transacties in financiële instrumenten kan er toe leiden dat Stichting BMS Pensioenfonds risico s verkrijgt of overdraagt aan een andere partij. Hierbij moet vooral gedacht worden aan risico s die samenhangen met veranderingen in beurskoersen, rentetarieven, wisselkoersen, debiteurenkwaliteit en liquiditeit. In het kader van de beperking van deze risico s kunnen derivaten en andere instrumenten aangewend worden om deze risico s te beperken. Instrumenten De stichting kan in het kader van het vermogensbeheer gebruik maken van financiële instrumenten zoals optie- en termijncontracten op aandelen en valuta s, om risico s af te dekken of koersen te fixeren in verband met voorgenomen aan- of verkooptransacties. Stichting BMS Pensioenfonds maakt geen gebruik van valutatermijncontracten, aangezien niet in buitenlandse valuta wordt belegd. Daarnaast belegt Stichting BMS Pensioenfonds hoofdzakelijk in beleggingsfondsen om de hier beschreven risico s zoveel mogelijk te beperken. Beleggingsrisico Marktrisico Marktrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen in marktprijzen. Stichting BMS Pensioenfonds beperkt deze risico s door de beleggingsportefeuille te diversifiëren. Renterisico (S1) Renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen in de marktrente. Stichting BMS Pensioenfonds beperkt deze risico s door de beleggingsportefeuille te diversifiëren en door consistente toepassing van ALM principes. Voor een groot deel van de verplichtingen zijn er beleggingen die direct gekoppeld zijn aan de verplichtingen, dat is bijvoorbeeld het geval voor de beleggingen voor rekening en risico van deelnemers. De overige verplichtingen zijn voornamelijk belegd in een algemeen beleggingsfonds voor Stichting BMS Pensioenfonds, dat wordt beheerd door een externe vermogensbeheerder. De buffer bedraagt Zakelijke waarden (S2). Gezien het feit dat Stichting BMS Pensioenfonds een betrekkelijk jong fonds is, wordt vooralsnog geen acties ondernomen ten aanzien van de duration van de beleggingsportefeuille ter afdekking van het risico van marktrentewaardering van de technische voorziening onder het Financieel Toetsingskader. Tevens wordt geen gebruikt gemaakt van interest rate swaps of swaptions om het toekomstige renterisico het hoofd te bieden. De buffer voor het risico zakelijke waarde is afgeleid van de beleggingen in aandelen ontwikkelde markten (inclusief onroerend goed) en de aandelen in opkomende markten. In beide categorieën is rekening gehouden met het actief beleggingsbeleid dat gevoerd wordt op enkele portefeuilles. De buffer bedraagt Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie, Woerden 18

19 Valutarisico (S3). Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen in valutawisselkoersen. Stichting BMS Pensioenfonds loopt slechts valutarisico s met betrekking tot de portefeuille zakelijke waarden. Hoewel Stichting BMS Pensioenfonds belegt in diverse INI beleggingsfondsen die worden gewaardeerd in euro s wordt door de wereldwijde dekking toch een valutarisico gelopen. Met niet Euro beleggingen is in totaliteit een bedrag gemoeid van De vereiste buffer voor valutarisico bedraagt daardoor Commoditiesrisico (S4). Het pensioenfonds heeft in totaliteit 0 in grondstoffen belegd en bedraagt daardoor het risico voor grondstoffen 0. Kredietrisico (S5) Kredietrisico is het risico dat voortvloeit uit het feit dat een specifieke tegenpartij tegenover Stichting BMS Pensioenfonds niet in staat is aan zijn verplichtingen uit hoofde van contracten op het gebied van financiële instrumenten te voldoen. Door indirect te beleggen via beleggingsfondsen wordt door Stichting BMS Pensioenfonds het kredietrisico beperkt. De kredietportefeuille (in de evenwichtssituatie) bedraagt , en de buffer is gelijk aan Verzekeringstechnisch risico (S6) De buffer in verband met het verzekeringstechnisch risico is gelijk aan Liquiditeitsrisico Liquiditeitsrisico is het risico dat een fonds niet de mogelijkheid heeft om de financiële middelen te verkrijgen die benodigd zijn om aan pensioenuitkeringverplichtingen te kunnen voldoen. Gelet op de relatief beperkte rijpingsgraad zijn de uitkeringen fors lager dan de bijdragen. Het resterende liquiditeitsrisico dat Stichting BMS Pensioenfonds loopt, is in hoofdzaak gerelateerd aan de beleggingen in incourante effecten. Door hoofdzakelijk te beleggen in verschillende beursgenoteerde effecten wordt het liquiditeitsrisico van Stichting BMS Pensioenfonds beperkt. Kasstroomrisico Kasstroomrisico is het risico dat toekomstige kasstromen verbonden aan een monetair instrument zullen fluctueren in omvang. Uitbestedingrisico Het risico van uitbesteding door het fonds wordt gecontroleerd door jaarlijks een verklaring van haar partners op te vragen betreffende hun SAS 70/ISAE 3402 verklaringen op te vragen. Juridische risico s De risico s voor het bestuurlijk handelen zijn gedekt door de sponsor. Boetes en dwangsommen Er zijn door de toezichthouders geen boetes, dwangsommen aan het fonds opgelegd. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie, Woerden 19

20 7 Belangrijke gebeurtenissen in het verslagjaar Het verslagjaar kenmerkt zich als een jaar met zeer wisselende periodes. Voornamelijk de gebeurtenissen rond de Euro en kredietwaardigheid van een aantal Zuid Europese naties hebben de financiële markten beheerst. Ook de economische ontwikkelingen elders in de wereld vertonen een stagnerend beeld en hebben geleid tot een beurs die zeer volatiel is. Mede door de ontwikkelingen op de financiële markten ontwikkelde zich voor de Nederlandse pensioenfondsen een zeer onaangename situatie. De Noord Europese landen kunnen steeds voordeliger geld lenen en de rente tarieven op de Swap markt daalden zeer aanmerkelijk. Zoals al in eerdere verslagen is aangegeven is ons fonds zeer rente gevoelig en hebben we dit in het verslagjaar 2011 weer in zeer negatieve zin moeten ervaren. Dit heeft er toe geleid dat het Bestuur aan de sponsor in december 2011 moest verzoeken om een additionele premiestorting conform de uitvoeringsovereenkomst tussen beide partijen, teneinde te kunnen voldoen aan de eis om per 31 december 2011 het dekkingspercentage minimaal op het vereiste niveau van het Minimaal Vereist Eigen Vermogen te kunnen rapporteren. Het bestuur heeft in de vergadering van 29 november 2011 besloten het premiepercentage voor het verslagjaar 2012 aan te passen naar 28,0 %. Volgens de eisen van de DNB dient een pensioenfonds naast de VPV een Vereist Eigen Vermogen aan te houden. Onderdelen voor de berekening van het VEV zijn: Het rente risico, het Zakelijke Waarden risico, Valuta risico, Commodities risico, Krediet risico en het Verzekeringstechnische risico. In paragraaf 9 wordt een uitgebreide uitleg over de berekening van de omvang van de beleggingsreserve verstrekt. Aangezien het aanwezige vermogen per ultimo december ,2 % van de VPV bedraagt, voldoet het fonds niet aan alle dekkingseisen welke gesteld zijn in het FTK toezichtbeleid. We verwijzen hiervoor naar paragraaf 9. 8 Informatie over de verwachte gang van zaken De verzelfstandiging van de Mead Johnson Divisie per 13 februari 2009 en definitieve beëindiging van de bestuursdeelname in ons pensioenfonds door de afgevaardigden van Mead Johnson op 11 december 2009 is van grote invloed op ons fonds. Het Bestuur heeft verscheidene gesprekken gevoerd met de sponsor om vast te stellen welke stappen er genomen dienen te worden teneinde een goede voortzetting van het fonds te waarborgen. Daarbij werden 2 opties voorgesteld te weten: - het onderbrengen van de activiteiten bij een verzekeraar - het aangaan van een IORP met onze Belgische organisatie De sponsor heeft in oktober 2011 aangegeven dat er is gekozen voor het aangaan van een IORP met de Belgische organisatie. Het bestuur is met deze opdracht aan de slag gegaan en heeft inmiddels bevestiging ontvangen van het Belgische Pensioenfondsbestuur dat men bereid is om hier medewerking aan te verlenen. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie, Woerden 20

Stichting Pensioenfonds Astellas

Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden Telefoon : 071-5455 745 Telefax : 071-5455 800 Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven in

Nadere informatie

Stichting BASF Pensioenfonds

Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem Postbus 1019, 6801 MC Arnhem Telefoon: 026-3717 159 Telefax: 026-3717 246 Internetsite: www.basfpensioenfonds.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds Imtech Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Imtech heeft het genoegen u het verslag over het boekjaar 2009 aan te bieden, welke is opgesteld overeenkomstig het

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31 -1- JAARVERSLAG 2010 STICHTING CRH PENSIOENFONDS INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 2 Kerncijfers 3 Verslag van het bestuur 4 Verslag van het verantwoordingsorgaan 17 Reactie van het bestuur 19 Verslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2011 0 I N H O U D S O P G A V E KERNCIJFERS 2 JAARVERSLAG 3 JAARREKENING 30 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 31 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2011 32 KASSTROOMOVERZICHT 33 TOELICHTING

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo

Stichting Pensioenfonds Forbo Stichting Pensioenfonds Forbo Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 8 2 Bestuursverslag 9 2.1 Bestuurlijke beschouwing 9 2.2 Pensioenbeleid

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Ingeschreven in het

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Jaarverslag 2010. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Samenwerking... Ballast Nedam realiseert graag projecten waarbij we al onze kennis en kunde kunnen aanbieden aan de klant. Door samen te werken en

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 020-5801317 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko Stichting Pensioenfonds Aviko Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Aviko 2 Inhoudsopgave 5 KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 5 Profiel 5 Organisatie 8 Personalia 9 KERNCIJFERS 10 VERSLAG VAN HET

Nadere informatie

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014 DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 3 B Bestuur en organisatie 6 C Verslag van de visitatiecommissie 11 D Verslag van het verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Stichting Pensioenfonds ING 1 Bereikbaarheidsgegevens Bestuur van Stichting Pensioenfonds ING: Locatiecode HP.B.04.025

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2010 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Recreatie Uitvoeringsorganisatie Syntrus Achmea Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon: 0900

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2013 Inhoud Meerjarenoverzicht 6 Voorwoord 8 1 Het pensioenfonds 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Over het pensioenfonds 9 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 9 1.2.2 Doelstelling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Telefax: 045-5741 117 Ingeschreven

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland

Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Meeuwenlaan 4 8011 BZ Zwolle Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 05070105 Verslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

Liquidatieverslag 2014. in liquidatie

Liquidatieverslag 2014. in liquidatie Liquidatieverslag 2014 in liquidatie Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: pensioenfondsjnj@achmea.nl Telefoon: (013) 462 16 90 Internetsite: www.pfjnj.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Vopak

Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Westerlaan 10, 3016 CK Rotterdam Postbus 863, 3000 AW Rotterdam Telefoon: +31 10 4002650 Telefax: +31 10 4002363 E-mail: pensioenbureau@vopak.com

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AZL

Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Internetsite: www.p-azl.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Datum rapport 21 juni 2012 Nummer/versie definitief Auteur Bestuur Telefoon (050) 582 9811 1 Inhoudsopgave Bestuursverslag 4 1. Voorwoord

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds NIBC

Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Carnegieplein 4, 2517 KJ Den Haag Telefoon: 070-3425 970 Telefax: 070-3562 886 Website: www.pensioenfonds-nibc.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2014 Inhoud Meerjarenoverzicht 5 Voorwoord 7 1 Het pensioenfonds 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Over het pensioenfonds 8 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 8 1.2.2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Rockwool

Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Industrieweg 15, 6045 JG Roermond Postbus 1160, 6040 KD Roermond Telefoon: 0475-35 35 35 Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics in liquidatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics in liquidatie Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics in liquidatie Datum rapport 18-06-2015 Nummer/versie Definitief Auteur TKP Pensioen B.V. Telefoon 050-5224051 1 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een uitgave van Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon: 030 245 39 99

Nadere informatie