Jaarverslag Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden"

Transcriptie

1 Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie Woerden

2 Inhoud Kengetallen en kerncijfers 3 Meerjarenoverzichten van kengetallen en kerncijfers 4 Bestuursverslag 7 Gang van zaken gedurende het verslagjaar 8 Algemene gegevens 10 Naam en vestigingsplaats 11 Aangesloten ondernemingen 11 Samenstelling bestuur, directie en deelnemersraad etc. 11 Actuariële en bedrijfstechnische analyse 14 Bevindingen van het Verantwoordingsorgaan (VO) 49 Jaarrekening 50 Staat van baten en lasten 53 Kasstroomoverzicht 55 Algemeen 56 Toelichting op de balans 63 Overige gegevens 81 Vaststelling 82 Resultaatbestemming 82 Bijdrage in het tekort 82 Actuariële verklaring 84 Controleverklaring 84 Actuariële verklaring 85 Controleverklaring 87 Bijlage 89 Verklarende begrippenlijst 90 Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie, Woerden 2

3 Kengetallen en kerncijfers Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie, Woerden 3

4 Meerjarenoverzichten van kengetallen en kerncijfers AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN EN DEELNEMERS Aantallen Aangesloten ondernemingen Deelnemers (actieve) * Deelnemers (arbeidsongeschikten) * Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden* Totaal aantal deelnemers Pensioengerechtigden per soort Tijdelijk ouderdomspensioen Ouderdomspensioen Nabestaandenpensioen Wezenpensioen Arbeidsongeschiktheidspensioen Gemiddeld Aantal actieve deelnemers per aangesloten onderneming* Gemiddelde leeftijd deelnemers man 45,5 46,6 45,0 46,0 45,0 Gemiddelde leeftijd deelnemers vrouw ,7 39,2 38,1 Rijpingsgraad 0,32 0,30 0,37 0,98 1,38 * De pensioengerechtigden op arbeidsongeschiktheidspensioen worden meegenomen onder de actieve deelnemers. Het aantal gewezen deelnemers voor 2011 is gecorrigeerd voor dubbeltellingen voor deelnemers met een DC kapitaal met een VPV van 0. Deze deelnemers worden ook op een andere wijze geadministreerd en daardoor dubbel geteld. De rijpingsgraad is in het bijzonder in het jaar 2009 aanmerkelijk gedaald door de transfer van de actieve deelnemers Mead Johnson uit het fonds, immers de rijpingsgraad laat de verhouding zien tussen het aantal actieve deelnemers versus het aantal gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie, Woerden 4

5 Bedragen Premiebijdragen Incidentele bijdragen Pensioenuitkeringen (Tijdelijk) ouderdomspensioen (352) (204) (97) (121) (131) Arbeidsongeschiktheidspensioen (19) (19) (19) (17) (15) Partnerpensioen (32) (31) (30) (13) (13) Wezenpensioen (5) (5) (5) (5) (5) Saldo-overdrachten van rechten (74) (9) (9.771) 155 (182) Uitvoeringskosten Pensioenuitvoeringskosten (620) (473) (629) (628) (425) (6.793) FINANCIËLE POSITIE Beleggingen Overige activa en passiva ** (183) (53) Totaal aanwezig vermogen Technische voorzieningen ** Stichtingskapitaal en reserves (1.468) Solvabiliteit Vereist Eigen Vermogen Minimaal benodigde dekkingsgraad 119,6% 121,5% 125,1% 122,2% 125,2% Dekkingsgraad ** 103,2% 114,9% 125,7% 95,5% 132,2% ** De dekkingsgraad is berekend exclusief de voorziening voor rekening en risico deelnemers en de technische voorzieningen zijn gewaardeerd tegen marktrente. De technische voorzieningen zijn bepaald met overlevingskansen op basis van de door het AG gepubliceerde Prognosetafels Deze tafels zijn toegepast met correctiefactoren i.c. TowersWatson ervaringssterfte 2010 Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie, Woerden 5

6 BELEGGINGSPERFORMANCE Beleggingen, beleggingsopbrengsten Directe opbrengsten Indirecte opbrengsten (803) (4.645) (562) Kosten (104) (107) (73) (85) (81) Totale beleggingsopbrengsten (3.455) 260 Zakelijke waarden Niet-zakelijke waarden Totale beleggingen Performance Benchmark ING Normportefeuille 1,3% 7,6% 12,1% (6,4%) 0,8% Direct 2,5% 2,7% 4,5% 3,9% 2,9% Indirect (2,3%) 5,8% 9,4% (15,1%) (2,0%) Total return * 0,2% 8,5% 13,9% (11,2%) 0,9% * Total return is berekend over de per balansdatum aanwezige beleggingen. In de bijlage is een verklarende woordenlijst opgenomen. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie, Woerden 6

7 Bestuursverslag Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie, Woerden 7

8 Gang van zaken gedurende het verslagjaar 1 Statutaire doelstellingen Het pensioenfonds heeft ten doel het verlenen van pensioenaanspraken en het doen van pensioenuitkeringen aan (aspirant-)deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, een en ander in overeenstemming met de statuten en de geldende pensioenreglementen. 2 Kernactiviteiten, producten en diensten van het pensioenfonds De belangrijkste kernactiviteiten van het pensioenfonds zijn: Het vormen van een vermogen bestemd voor het verrichten van pensioenuitkeringen Het overdragen of herverzekeren van het uit de aangegane verplichtingen voorvloeiende risico (van overlijden ) door middel van het sluiten van een verzekering met een verzekeringsmaatschappij In overeenstemming met het pensioenreglement is een aantal verzekeringsmodules ontwikkeld, welke aan de in artikel 2.1 genoemde personen worden aangeboden, te weten: De Basis Module voor een Ouderdomspensioen, Partnerpensioen en Wezenpensioen. De Aanvullende Module, voor een aanvullende uitkering bovenop de Basis Module. De Ploegentoeslag Module, voor een nadere aanvullende uitkering op de Basis module voor werknemers van Mead Johnson B.V. waarvan het dienstverband is beëindigd voor 1 januari De Vrijwillige Bij- Spaar Module, voor het dichten van een pensioengat. De Prepensioen Module, voor het verkrijgen van een kapitaal om eerder dan 65 jaar te stoppen met werken (voor werknemers geboren voor en een datum van indiensttreding voor 1 januari 2006). 3 Juridische structuur De juridische structuur van het pensioenfonds is een Stichting. 4 Samenstelling van Bestuur, Verantwoordingsorgaan en Deelnemersraad De samenstelling van het voltallige bestuur bestaat uit 4 leden te weten 2 namens de aangesloten werkgevers en 2 namens de aangesloten werknemers. Het bestuur van het pensioenfonds is opgesplitst in een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Beide bestuursorganen bestaan uit 1 lid namens de werkgevers en 1 lid namens de werknemers. De voorzitter van beide bestuursorganen wordt benoemd uit de vertegenwoordiging van de werkgevers en de secretaris van het Dagelijks Bestuur uit de vertegenwoordiging van de werknemers. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie, Woerden 8

9 De voorzitter van het Algemeen Bestuur treedt ook op als voorzitter van het voltallige bestuur. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit 2 leden te weten 1 namens de aangesloten werkgevers en 1 namens de aangesloten werknemers. Het aantal gepensioneerden is thans nog niet op het niveau dat er een deelnemersraad geformeerd dient te worden en is er ook geen vertegenwoordiging namens de deelnemersraad in het bestuur. 5 Directie en dagelijkse leiding Het pensioenfonds heeft geen personeel in dienst en de dagelijkse leiding wordt behartigd door de leden van het Dagelijks Bestuur. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie, Woerden 9

10 Algemene gegevens Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie, Woerden 10

11 Naam en vestigingsplaats Stichting BMS Pensioenfonds, gevestigd te Woerden, is een ondernemingspensioenfonds als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet. Zij voert de pensioenregeling uit voor het personeel van de bij het pensioenfonds aangesloten ondernemingen. De door Stichting BMS Pensioenfonds uitgevoerde pensioenregeling kan worden gekarakteriseerd als een hybride regeling bestaande uit een verplichte basismodule, aanvullende module, ploegentoeslagmodule en prepensioenmodule evenals een vrijwillige bijspaarmodule. De basismodule is een eindloonregeling. De overige modulen zijn beschikbare premieregelingen. De pensioenrichtleeftijd voor de basismodule en aanvullende module is 65 jaar, de pensioenrichtleeftijd van de prepensioenmodule is 61 jaar. Met ingang van 1 januari 2006 is de regeling gewijzigd als gevolg van de invoering van de wet VPL en kent het pensioenfonds 2 regelingen te weten: Een regeling voor personeelsleden die in dienst waren voor 1 januari 2005 en geboren zijn voor 1 januari 1950 en een nieuwe regeling voor alle overige personeelsleden. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 28 juni Aangesloten ondernemingen Het pensioenfonds voert de regelingen uit voor het personeel van Bristol-Myers Squibb B.V., zoals vastgelegd in het pensioenreglement van de Stichting BMS Pensioenfonds. Tevens wordt de regeling uitgevoerd voor werknemers van Mead Johnson B.V. waarvan het dienstverband voor 1 januari 2009 is beëindigd. De wederzijdse verantwoordelijkheden, bevoegdheden, rechten en (financiële) plichten zijn vastgelegd in een overeenkomst met Bristol-Myers Squibb B.V. Deze uitvoeringsovereenkomst is getekend op 14 juni 2010 en is ter vervanging van de overeenkomst met Bristol-Myers Squibb Holdings B.V. welke laatstelijk was gewijzigd op 14 oktober 2008, maar is komen te vervallen met de liquidatie van deze onderneming op 30 december Addenda bij de uitvoeringsovereenkomst van 14 juni 2010 zijn getekend op 1 juni 2011 en op 19 december Samenstelling bestuur, directie en deelnemersraad etc. 1 Bestuur Het pensioenfonds wordt bestuurd door een Voltallig Bestuur, bestaande uit vier leden. De helft van het aantal bestuursleden (werkgeversleden) wordt benoemd door de directie van de onderneming. De andere helft (werknemersleden) wordt gekozen door de Ondernemingsraad van de onderneming. De directie van de onderneming wijst uit de werkgeversleden de voorzitter aan. De Ondernemingsraad wijst uit de werknemersleden de secretaris aan. Het Bestuur kiest uit haar midden de plaatsvervangende voorzitter en plaatsvervangend secretaris. Het voltallige bestuur kent ultimo 2011 de volgende samenstelling. Werkgeversleden M.E. Doeswijk Voorzitter Algemeen Bestuur R. Ramnarine Voorzitter Dagelijks Bestuur Werknemersleden Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie, Woerden 11

12 L.C. Agterberg Secretaris Bestuur L. Volkert Bestuurslid Als gevolg van de Pension Governance implementatie is het voltallige Bestuur opgesplitst in een: Algemeen Bestuur In dit bestuur hebben de volgende leden zitting M.E. Doeswijk Voorzitter L. Volkert Bestuurslid Dagelijks Bestuur R. Ramnarine Voorzitter L.C. Agterberg Secretaris 2 Directie Stichting BMS Pensioenfonds kent geen directie. De Stichting heeft het voeren van de deelnemersadministratie, de financiële administratie en de uitkeringenadministratie uitbesteed aan AZL N.V. te Heerlen. De Stichting heeft voorts het vermogensbeheer van de basismodule uitbesteed aan ING Asset Management. Het vermogensbeheer van de beschikbare premiemodule is uitbesteed aan Robeco. 3 Beleggings commissie Het fonds kent een Beleggings Commissie, waarin een tweetal bestuursleden (R.Ramnarine voorzitter en L.C. Agterberg) zitting hebben. Op basis van periodieke rapportages van de vermogensbeheerders, wordt het beleggingsbeleid geëvalueerd. 4 Verantwoordigingsorgaan Het fonds kent een Verantwoordigingsorgaan welke is samengesteld uit 2 leden 1 lid wordt aangesteld namens de werkgevers (J.C. Steutel) en 1 lid namens de werknemers (vacant met ingang van 1 februari 2012). 5 Geschillen commissie De geschillencommissie bestaat uit 3 leden en is samengesteld uit 1 afgevaardigde van het Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en het Verantwoordigingsorgaan. 6 Accountant De accountant van het fonds is PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. te Groningen. 7 Actuaris De externe certificerend actuaris van het fonds is Towers Watson te Apeldoorn Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie, Woerden 12

13 6 Samenvatting financiële positie Het resultaat van het fonds over het boekjaar was negatief. De belangrijkste oorzaak is het effect van de Rente Termijn Structuur ( ), welke niet volledig kon worden gecompenseerd door de positieve koersontwikkelingen van onze investeringen ( ). De directe beleggingsopbrengsten (inclusief kosten vermogensbeheer) waren positief ( ) en voldoende om de benodigde actuariële rente van te dekken. Echter, het resultaat van de indirecte beleggingsopbrengsten was negatief: De kosten van het vermogensbeheer worden gescheiden opgenomen en geregistreerd en bedroeg voor het verslagjaar ( in 2010). De uitvoering- en administratiekosten zijn gestegen in vergelijking met het voorgaande jaar ( versus in 2010), wat veroorzaakt wordt door de stijging van de kosten voor AZL Ook zijn de kosten van de accountants aanmerkelijk gestegen ( versus in 2010), dit als gevolg van een te hoge raming in 2009, welke in 2010 is vrijgevallen. De werkelijke accountantskosten bedroegen tegen de De kosten van de actuaris zijn beduidend gestegen ( versus in 2010), wat voornamelijk wordt veroorzaakt door de extra vraag naar advisering rondom het liquidatieproces. Tenslotte is een nieuwe kostenpost voor het fonds namelijk de kosten voor Bestuur. Dit laatste vloeit voort uit het feit dat bestuursfuncties worden vervuld door bestuursleden die niet meer actief in loondienst zijn van de sponsor en daarom een vergoeding ontvangen voor de verleende inspanningen. Het actuariële resultaat op premie bedroeg versus in Dit verschil is vooral veroorzaakt door het ontvangen van een extra storting door de sponsor ( versus nihil in 2010). Het bedrag dat de sponsor was verzocht extra bij te storten was berekend op basis van de financiële positie ultimo november 2011 en had als doel om ervoor te zorgen dat de dekkingsgraad minimaal op het zogenoemde minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,3% uit zou komen. Dit was naar de situatie van dat moment een beste schatting. In de eerste dagen van januari 2012 hebben wij een dekkingsgraad van 104,6% bepaald en gerapporteerd met behulp van de actuele rentetermijnstructuur, zoals door DNB gepubliceerd en gebaseerd op het gemiddelde van de laatste drie maanden van Nu met alle actuele informatie van zowel verplichtingen als bezittingen over het kalenderjaar 2011 blijkt dat de benodigde Technische voorzieningen hoger is. En tevens heeft een saldo overlopende passiva voor ontvangen kasgelden uit de voorzieningen voor risico deelnemers van ertoe geleid dat de eerste berekening van de dekkingsgraad ultimo het jaar 2011 is bijgesteld naar 103,2%. Het resultaat over 2011 is conform de actuariële en bedrijfstechnische nota (abtn) toegevoegd aan de reserves. Als gevolg hiervan bedraagt de reserve algemene risico s , de reserve voor beleggingsrisico s en de overige reserves ( ). Na winstverdeling bedragen de reserves 3,2 % van de technische voorzieningen ad Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie, Woerden 13

14 Actuariële en bedrijfstechnische analyse Resultaat op interest Beleggingsopbrengsten Af: actuarieel benodigde rente (362) (295) (300) Resultaat op kosten Beschikbaar voor ex- en incasso Af: Pensioenuitvoerings- en administratiekosten (620) (473) Ontvangen uit de doorsneepremie ter dekking van de kosten (270) (99) Actuariële resultaten Resultaat op premie Resultaat op sterfte 46 (16) Resultaat op arbeidsongeschiktheid Resultaat op waardeoverdrachten Resultaat op overige technische grondslagen 0 10 Resultaat op uitkeringen 2 0 Resultaat op risicoherverzekering (72) 0 Resultaat op mutaties 0 41 Inkoop pensioen uit DC-module (29) Overige resultaten Wijziging actuariële grondslagen (leeftijdsterugstelling) TV Wijziging actuariële grondslagen (overlevingstafels) 0 (879) Wijziging actuariële grondslagen opslag excasso 1% naar 4% 0 (772) Wijziging Rentetermijnstructuur (5.198) (2.791) Overige resultaten (4) 0 (5.202) (4.121) Resultaat Boekjaar (2.946) (1.583) Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie, Woerden 14

15 Oordeel benodigde financiële positie volgens de eisen van de DNB Volgens de eisen van de DNB is er in de situatie van Stichting BMS Pensioenfonds sprake van een reservetekort indien het vermogen lager is dan het Vereist Eigen Vermogen van119,6%. De dekkingsgraad van de Stichting BMS Pensioenfonds is op basis van de berekende reserves 103,2% wat inhoudt dat er sprake is van onvoldoende reserves. De financiële positie van het fonds voldoet niet aan de eisen van de DNB zoals vereist in de Pensioenwet van 2007 voor wat betreft het Minimaal Vereist Eigen Vermogen (104,2%) en niet aan de eisen voor het Vereist Eigen Vermogen (119,6%). Door het fonds is begin 2009 een korte- en langetermijn herstelplan vastgesteld. Aan de eisen voor de korte termijn herstelplan was al in 2009 voldaan. In september 2011 was het fonds wederom in onderdekking geraakt. Mede door het feit dat de sponsor in december 2011 een extra storting heeft gedaan van was er eind december 2011 volgens de eerste berekening geen sprake van onderdekking en dus niet noodzakelijk om een nieuw Korte Termijn Herstel Plan in te dienen. Wat betreft het lange termijnherstelplan bedraagt de nog resterende herstelperiode bij continuering van de huidige premiebetalingen tot het Vereist Eigen Vermogen 4 jaar en ligt de herstelontwikkeling achter bij de in het vorig verslagjaar verwachte koersontwikkeling. Het Bestuur heeft in haar vergadering van november 2011 besloten om de sponsor in 2012 niet de aanvullende premiestorting ter grootte van 12.5% van het verschil tussen het Vereist Eigen Vermogen en het aanwezig Eigen Vermogen per 31 december 2011 te vragen, met als achtergrond dat in de lijn der verwachtingen van het liquidatieplan alle verplichtingen aan het eind van het verslagjaar 2012 zullen zijn overgedragen aan het nieuwe pensioenfonds. In het aangepaste Lange Termijn Herstel Plan bedraagt de resterende herstelperiode 6 jaar, waarbij is rekening gehouden met geen nadere premiebetalingen en pensioenopbouw. Nadat er in maart 2012 was geconstateerd dat de eerdere dekkingsgraad berekening door de aanpassingen in de jaarcijfers niet juist is, is door het fonds de DNB geïnformeerd over de ontstane situatie. Op de vraag van DNB of de sponsor alsnog bereid is om bij te storten is aangegeven dat de sponsor hier niet om zal worden verzocht gelet op de eerdere toezegging van de sponsor dat eventuele tekorten die een volledige transfer van de verplichtingen in de weg zouden staan volledig worden aangevuld. Gevoeligheidsanalyse In eerdere verslagen is al aangegeven, dat sterke salarisaanpassingen mede van invloed zijn op de kosten in de voorziening koopsom backservice. Daar waar met een gemiddeld stijgingspercentage van 2,1% rekening wordt gehouden zijn hogere stijgingen in de pensioengrondslag nadelig voor het pensioenfonds. Evenzo geldt dit als de gehanteerde franchise niet evenredig stijgt met de gemiddelde salarisstijging, aangezien dit een hefboom effect veroorzaakt voor de pensioengrondslag. Het feit dat ons fonds geen pensioenindexatie kent, heeft tot gevolg dat de beleggingsopbrengsten verminderd met de rentetoevoeging aan de VPV het vermogen doet toenemen en daarmee de reserves verhoogt en een eventueel reservetekort vermindert. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie, Woerden 15

16 Risicobeoordeling en risicobeheersing Zoals al in de afgelopen jaren is gebleken lopen pensioenfondsen grote risico s uit hoofde van de uit de vervulling van de pensioenfunctie voortvloeiende -beleggingsactiviteiten. In december 2007 is voor het fonds door Towers Watson een ALM studie gestart. De uitgangspunten zijn dat vanaf december % van het vermogen belegd mag worden in aandelen (Equity) en 70% in vastrentende waarden (Fixed Income) met een uitloop van 5%. Bij een reguliere voortzetting van het fonds zou in het afgelopen verslagjaar wederom een ALM studie hebben moeten plaats vinden teneinde te toetsen of de in het verleden gehanteerde waarden en aannames nog steeds passen in de huidige situatie. Echter het Bestuur heeft besloten in het licht van de voorgenomen liquidatie om geen ALM studie te laten starten en dit over te laten aan het bestuur van het fonds aan wie alle bezittingen zullen worden overgedragen. Het beheer van het vermogen voor het fonds is uitbesteed aan ING Asset Management als vermogensbeheerder en het bestuur heeft een beleggingscommissie aangesteld die als aanspreekpunt fungeert voor zowel het bestuur als de vermogensbeheerder. De vermogensbeheerder stuurt maandelijks een rapportage naar de voorzitter en de overige leden van de beleggingscommissie. De voorzitter beoordeelt de maandelijkse rapportage en overlegt indien nodig met de overige leden en rapporteert op regelmatige basis aan het bestuur. Alle leden van het bestuur onderschrijven de gedrags- en compliance code zoals deze is opgesteld door het bestuur van het pensioenfonds volgens het model gedragscode van de DNB en accepteren de aansprakelijkheid als lid van het pensioenfondsbestuur. Een wezenlijke leidraad voor het pensioenfonds is de abtn. De abtn geeft namelijk een integraal inzicht in het functioneren van het Fonds en geeft een beschrijving van het ten behoeve van het Pensioenfonds te voeren beleid, waarbij de financiële opzet en de grondslagen waarop het rust, gemotiveerd zijn beschreven. Zo treft men in de abtn een overzicht van de administratieve organisatie, een samenvatting van de regelingen, de voorzieningen en reserves, en het premie- en indexatiebeleid. Tevens wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van het beleggingsbeleid. Samenhang in beleid Het gevoerde premie- en beleggingsbeleid in de afgelopen periode, is conform het gestelde in de ALM studie welke zoals al eerder aangegeven in mei 2008 is opgesteld. Het beleid betreffende de duration matching is ongewijzigd gebleven. Gelet op het feit dat ons fonds een jong fonds is en de duration voor de verplichting ongeveer 24 jaar bedraagt, is het niet reëel om hiervoor een duration matching toe te passen. Dit beleid is mede gebaseerd op het feit dat de sponsor in de financieringsovereenkomst is overeen gekomen bij te storten indien de dekkingsgraad beneden het Minimum Vereist Vermogen komt. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie, Woerden 16

17 Ons fonds kent geen indexatiebeleid en heeft dus ook niet de problematiek rondom de besluitvorming van het wel of niet aanpassen van de pensioenuitkeringen. Het herverzekeringsbeleid is onveranderd en de risico s zijn herverzekert bij ASR. Het risicobeleid tav uitbesteding is onveranderd en onze partners AZL, Robeco en ING dienen jaarlijks hun SAS 70/ISAE 3402 verklaring te overhandigen als bewijs van een goede administratieve organisatie. De hoogte van de franchise wordt bepaald door de ontwikkeling van de kosten van levensonderhoud met in acht name van de wettelijke minima die voor de franchise gelden. Als uitvloeisel van de uitgevoerde continuïteitsanalyse is door het bestuur in de vergadering van 29 oktober 2010 een wijziging van het premiepercentage doorgevoerd voor het jaar 2011 en aangepast naar 26,7%. In de vergadering van 29 november 2011 is dit percentage is voor het jaar 2012 verder aangepast naar 28,0%. De feitelijk ontvangen premie in 2011 bedraagt exclusief de extra premiestorting ad Dit is lager dan de kostendekkende premie van maar ook lager dan de Gedempte kostendekkende premie welke bedraagt. De samenstelling van de kostendekkende, feitelijke en gedempte premie is als volgt bepaalt: Kosten dekkende premie Gedempte kosten dekkende premie Feitelijke Premie Onvoorwaardelijke aanspraken Solvabiliteitsopslag Opslag uitvoeringskosten Risicopremies KDP Totaal Extra premie Premie Totaal De kostendekkende premie wordt bepaald op basis van de RTS waarop ook de Technische Voorziening voor risico fonds wordt bepaald, echter per 1 januari van het boekjaar. De gedempte kostendekkende premie volgens de abtn wordt bepaald op basis van een vaste rekenrente van 4,8%. Voor beide premies geldt voorts het volgende. De opslag voor het vereist vermogen is gelijk aan het vereist vermogen per 31 december 2010 ad 21,60%. De opslag voor uitvoeringskosten betreft kosten in het verslagjaar waarvoor niet binnen de Technische Voorziening wordt gereserveerd. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie, Woerden 17

18 Financiële instrumenten Algemeen Het uitvoeren van transacties in financiële instrumenten kan er toe leiden dat Stichting BMS Pensioenfonds risico s verkrijgt of overdraagt aan een andere partij. Hierbij moet vooral gedacht worden aan risico s die samenhangen met veranderingen in beurskoersen, rentetarieven, wisselkoersen, debiteurenkwaliteit en liquiditeit. In het kader van de beperking van deze risico s kunnen derivaten en andere instrumenten aangewend worden om deze risico s te beperken. Instrumenten De stichting kan in het kader van het vermogensbeheer gebruik maken van financiële instrumenten zoals optie- en termijncontracten op aandelen en valuta s, om risico s af te dekken of koersen te fixeren in verband met voorgenomen aan- of verkooptransacties. Stichting BMS Pensioenfonds maakt geen gebruik van valutatermijncontracten, aangezien niet in buitenlandse valuta wordt belegd. Daarnaast belegt Stichting BMS Pensioenfonds hoofdzakelijk in beleggingsfondsen om de hier beschreven risico s zoveel mogelijk te beperken. Beleggingsrisico Marktrisico Marktrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen in marktprijzen. Stichting BMS Pensioenfonds beperkt deze risico s door de beleggingsportefeuille te diversifiëren. Renterisico (S1) Renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen in de marktrente. Stichting BMS Pensioenfonds beperkt deze risico s door de beleggingsportefeuille te diversifiëren en door consistente toepassing van ALM principes. Voor een groot deel van de verplichtingen zijn er beleggingen die direct gekoppeld zijn aan de verplichtingen, dat is bijvoorbeeld het geval voor de beleggingen voor rekening en risico van deelnemers. De overige verplichtingen zijn voornamelijk belegd in een algemeen beleggingsfonds voor Stichting BMS Pensioenfonds, dat wordt beheerd door een externe vermogensbeheerder. De buffer bedraagt Zakelijke waarden (S2). Gezien het feit dat Stichting BMS Pensioenfonds een betrekkelijk jong fonds is, wordt vooralsnog geen acties ondernomen ten aanzien van de duration van de beleggingsportefeuille ter afdekking van het risico van marktrentewaardering van de technische voorziening onder het Financieel Toetsingskader. Tevens wordt geen gebruikt gemaakt van interest rate swaps of swaptions om het toekomstige renterisico het hoofd te bieden. De buffer voor het risico zakelijke waarde is afgeleid van de beleggingen in aandelen ontwikkelde markten (inclusief onroerend goed) en de aandelen in opkomende markten. In beide categorieën is rekening gehouden met het actief beleggingsbeleid dat gevoerd wordt op enkele portefeuilles. De buffer bedraagt Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie, Woerden 18

19 Valutarisico (S3). Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen in valutawisselkoersen. Stichting BMS Pensioenfonds loopt slechts valutarisico s met betrekking tot de portefeuille zakelijke waarden. Hoewel Stichting BMS Pensioenfonds belegt in diverse INI beleggingsfondsen die worden gewaardeerd in euro s wordt door de wereldwijde dekking toch een valutarisico gelopen. Met niet Euro beleggingen is in totaliteit een bedrag gemoeid van De vereiste buffer voor valutarisico bedraagt daardoor Commoditiesrisico (S4). Het pensioenfonds heeft in totaliteit 0 in grondstoffen belegd en bedraagt daardoor het risico voor grondstoffen 0. Kredietrisico (S5) Kredietrisico is het risico dat voortvloeit uit het feit dat een specifieke tegenpartij tegenover Stichting BMS Pensioenfonds niet in staat is aan zijn verplichtingen uit hoofde van contracten op het gebied van financiële instrumenten te voldoen. Door indirect te beleggen via beleggingsfondsen wordt door Stichting BMS Pensioenfonds het kredietrisico beperkt. De kredietportefeuille (in de evenwichtssituatie) bedraagt , en de buffer is gelijk aan Verzekeringstechnisch risico (S6) De buffer in verband met het verzekeringstechnisch risico is gelijk aan Liquiditeitsrisico Liquiditeitsrisico is het risico dat een fonds niet de mogelijkheid heeft om de financiële middelen te verkrijgen die benodigd zijn om aan pensioenuitkeringverplichtingen te kunnen voldoen. Gelet op de relatief beperkte rijpingsgraad zijn de uitkeringen fors lager dan de bijdragen. Het resterende liquiditeitsrisico dat Stichting BMS Pensioenfonds loopt, is in hoofdzaak gerelateerd aan de beleggingen in incourante effecten. Door hoofdzakelijk te beleggen in verschillende beursgenoteerde effecten wordt het liquiditeitsrisico van Stichting BMS Pensioenfonds beperkt. Kasstroomrisico Kasstroomrisico is het risico dat toekomstige kasstromen verbonden aan een monetair instrument zullen fluctueren in omvang. Uitbestedingrisico Het risico van uitbesteding door het fonds wordt gecontroleerd door jaarlijks een verklaring van haar partners op te vragen betreffende hun SAS 70/ISAE 3402 verklaringen op te vragen. Juridische risico s De risico s voor het bestuurlijk handelen zijn gedekt door de sponsor. Boetes en dwangsommen Er zijn door de toezichthouders geen boetes, dwangsommen aan het fonds opgelegd. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie, Woerden 19

20 7 Belangrijke gebeurtenissen in het verslagjaar Het verslagjaar kenmerkt zich als een jaar met zeer wisselende periodes. Voornamelijk de gebeurtenissen rond de Euro en kredietwaardigheid van een aantal Zuid Europese naties hebben de financiële markten beheerst. Ook de economische ontwikkelingen elders in de wereld vertonen een stagnerend beeld en hebben geleid tot een beurs die zeer volatiel is. Mede door de ontwikkelingen op de financiële markten ontwikkelde zich voor de Nederlandse pensioenfondsen een zeer onaangename situatie. De Noord Europese landen kunnen steeds voordeliger geld lenen en de rente tarieven op de Swap markt daalden zeer aanmerkelijk. Zoals al in eerdere verslagen is aangegeven is ons fonds zeer rente gevoelig en hebben we dit in het verslagjaar 2011 weer in zeer negatieve zin moeten ervaren. Dit heeft er toe geleid dat het Bestuur aan de sponsor in december 2011 moest verzoeken om een additionele premiestorting conform de uitvoeringsovereenkomst tussen beide partijen, teneinde te kunnen voldoen aan de eis om per 31 december 2011 het dekkingspercentage minimaal op het vereiste niveau van het Minimaal Vereist Eigen Vermogen te kunnen rapporteren. Het bestuur heeft in de vergadering van 29 november 2011 besloten het premiepercentage voor het verslagjaar 2012 aan te passen naar 28,0 %. Volgens de eisen van de DNB dient een pensioenfonds naast de VPV een Vereist Eigen Vermogen aan te houden. Onderdelen voor de berekening van het VEV zijn: Het rente risico, het Zakelijke Waarden risico, Valuta risico, Commodities risico, Krediet risico en het Verzekeringstechnische risico. In paragraaf 9 wordt een uitgebreide uitleg over de berekening van de omvang van de beleggingsreserve verstrekt. Aangezien het aanwezige vermogen per ultimo december ,2 % van de VPV bedraagt, voldoet het fonds niet aan alle dekkingseisen welke gesteld zijn in het FTK toezichtbeleid. We verwijzen hiervoor naar paragraaf 9. 8 Informatie over de verwachte gang van zaken De verzelfstandiging van de Mead Johnson Divisie per 13 februari 2009 en definitieve beëindiging van de bestuursdeelname in ons pensioenfonds door de afgevaardigden van Mead Johnson op 11 december 2009 is van grote invloed op ons fonds. Het Bestuur heeft verscheidene gesprekken gevoerd met de sponsor om vast te stellen welke stappen er genomen dienen te worden teneinde een goede voortzetting van het fonds te waarborgen. Daarbij werden 2 opties voorgesteld te weten: - het onderbrengen van de activiteiten bij een verzekeraar - het aangaan van een IORP met onze Belgische organisatie De sponsor heeft in oktober 2011 aangegeven dat er is gekozen voor het aangaan van een IORP met de Belgische organisatie. Het bestuur is met deze opdracht aan de slag gegaan en heeft inmiddels bevestiging ontvangen van het Belgische Pensioenfondsbestuur dat men bereid is om hier medewerking aan te verlenen. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie, Woerden 20

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

27 september Deelnemersvergadering

27 september Deelnemersvergadering 27 september 2007 Deelnemersvergadering Kernpunten 2006 Goed jaar, dekkingsgraad van 117,1% naar 122,7% Geen herstelplan meer nodig in 2007 Indexatie in 2006 verleend over 2005 van: - 0,63% voor de actieve

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Dit financieel crisisplan is geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet. Het crisisplan maakt deel uit van de beschrijving van de beheerste en integere

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R. 16 juni 2017

J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R. 16 juni 2017 H E A L T H W E A L T H C A R E E R J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R 16 juni 2017 Bestuur Stichting Pensioenfonds Mercer F I N

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Windmolenproject Egmond, 2006 1 Deelnemersvergadering 28 september 2006 Agendapunt 4 Kernpunten 2005 Goed jaar, dekkingsgraad van 112,1% naar 117,1% gestegen, ondanks

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Financieel crisisplan. Voorwoord. Inleiding. 1. Beschrijving financiële crisissituatie

Financieel crisisplan. Voorwoord. Inleiding. 1. Beschrijving financiële crisissituatie Financieel crisisplan November 2016 Voorwoord Voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 zijn met de werkgever afspraken gemaakt over een bijstortingsgarantie (en een terugstortingsverplichting

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2012

Verkort jaarverslag 2012 1 Verkort jaarverslag 2012 Het jaarverslag 2012 voor u samengevat Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij houdt u graag op de hoogte. Daarom bieden wij u deze samenvatting van ons jaarverslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen.

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. Verkort jaarverslag 2014 In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag downloaden op www.bpfmedewerkersnotariaat.nl.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Financieel crisisplan 2015 1 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding en onderdelen financieel crisisplan... 3 1.1.1 Inleiding... 3 1.1.2 Relatie financieel crisisplan met de doelstelling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 25 juni 2015 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 26

Nadere informatie

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 10 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Volgens de beleidsregel van De Nederlandsche Bank (DNB) is een financieel crisisplan als volgt te definiëren:

Volgens de beleidsregel van De Nederlandsche Bank (DNB) is een financieel crisisplan als volgt te definiëren: Vastgesteld door het bestuur op 16 mei 2012 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beschrijving crisissituatie... 3 3. Dekkingsgraad waarbij het fonds er zonder korten niet meer uit kan komen... 4 4. Maatregelen

Nadere informatie

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen.

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Premiebeleid 1. Definities Kostendekkende Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Gedempte Premie gebaseerd op gemiddelde rente curves, waardoor de invloed van

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG. Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota

FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG. Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota Versie 19 april 2012 Inleiding Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 26 juni 2014 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 27

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Derde kwartaal juli 2013 t/m 30 september 2013

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Derde kwartaal juli 2013 t/m 30 september 2013 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2013-1 juli 2013 t/m 30 september 2013 Nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,3% naar 120,3% Beleggingsrendement is 1,8% Het belegd vermogen

Nadere informatie

Stichting Dow Pensioenfonds 60. Het Crisisplan. Versie 2016

Stichting Dow Pensioenfonds 60. Het Crisisplan. Versie 2016 60 Bijlage l Het Crisisplan Het Crisisplan Stichting Dow Pensioenfonds Versie 2016 Dit crisisplan is een financieel plan en bevat een beschrijving van maatregelen die het Bestuur van het fonds op korte

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda 18.30 Opening Bert 18.35 Hoe staat het fonds er voor René Financieel Beleggingsbeleid Rendement

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM

De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM Wormerveer, 12 december 2011 Betreft: Herstelplan Stichting Pensioenfonds De Fracties Geachte heer Keereweer, De dekkingsgraad

Nadere informatie

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Corporate Pensioen 4 Juni 2009 Vragen 1. Hoe zeker is mijn toekomstige pensioenvoorziening bij Nationale-Nederlanden? 3. Hoe weet ik hoeveel pensioen

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit?

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioen Pensioen is meer! Oktober / november 2015 Onderwerpen van vandaag Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioenfonds (2) Jaarverslag 2014 Hoe is het pensioenfonds georganiseerd?

Nadere informatie

Verkort jaarverslag Woord van de voorzitter

Verkort jaarverslag Woord van de voorzitter Verkort jaarverslag 2015 Verkort jaarverslag 2015 In deze verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2015 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag

Nadere informatie

Uw pensioen in onzekere tijden

Uw pensioen in onzekere tijden Uw pensioen in onzekere tijden Stichting Pensioenfonds 1 Inleiding Dekkingsgraad per 31 december 2011 is 83,7%. Het pensioenfonds loopt (ver) achter op herstelplan. Voorlopig kortingsbesluit is noodzakelijk.

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Randstad

jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Randstad jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Randstad 11 - dekkingsgraad SPR gestegen van 102,9% (104,5%) naar 109,1%; - positief resultaat van 51,8 miljoen; - SPR kampt nog met dekkingstekort: geen winstbijschrijving

Nadere informatie

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om 1 Jaarbericht 2011 Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag 2011. Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om kennis te nemen van de belangrijkste

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

HERSTELPLAN 31 maart 2009

HERSTELPLAN 31 maart 2009 HERSTELPLAN 31 maart 2009 Naam pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds Akzo Nobel Nummer fonds: 07781 Dekkingsgraad per 31 december 2008: 95,6% Status financiële positie (reservetekort, dekkingstekort):

Nadere informatie

1. Definities Zuivere Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen.

1. Definities Zuivere Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Premiebeleid 1. Definities Zuivere Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Gedempte premie Premie gebaseerd op gemiddelde rente curves, waardoor

Nadere informatie

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur,

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht pensioenfondsen Postbus 98 1000 AB Amsterdam 020 524 91 11 www.dnb.nl Onderwerp Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds Handelsregister

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda

Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda Toelichting en aanvullende onderwerpen Indexatie Bij indexatie streeft het bestuur er naar om de pensioenen van de actieve deelnemers te verhogen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 12 > JAARGANG 8 > SEPTEMBER 2011 inhoud > De financiële situatie bij pensioenfondsen [p.1] Pensioenleeftijd 65 jaar, wat als ik eerder

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Verklaring van beleggingsbeginselen

Verklaring van beleggingsbeginselen Verklaring van beleggingsbeginselen Inleiding Stichting Pensioenfonds APF (APF) voert de pensioenregeling uit voor de (voormalige) werknemers van AkzoNobel. Om de pensioenen te kunnen uitkeren, ontvangt

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Financieel crisisplan Stichting Pensioenfonds Xerox 1 juli 2015 Artikel 1 ~ Inleiding Het bestuur heeft besloten om een financieel crisisplan op te stellen. Dit is een beschrijving van maatregelen die

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

1.1 Datum in herstel (dd.mm.jj) 31.12.14 1.2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 10

1.1 Datum in herstel (dd.mm.jj) 31.12.14 1.2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 10 Staat/formulier K0 blad 2 Datum in herstel (ddmmjj) 2 2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 0 Onderbouwing gekozen hersteltermijn Er is voor een termijn van 0 jaar gekozen omdat een relatief lange termijn

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620 Artikel 1 Inleiding De wijze waarop de Stichting Pensioenfonds SMIT wordt bestuurd ligt op hoofdlijnen vast in de statuten. In dit bestuursreglement wordt hier verder invulling aan gegeven. Het bestuursreglement

Nadere informatie

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012)

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012 (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) 1 1 Inhoud Algemeen 5 De bestuursleden van Pensioenfonds C1000 6 Uw pensioen van Pensioenfonds

Nadere informatie

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 WELKOM Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 Agenda Opening Nieuws vanuit het bestuur Hoe staat het fonds ervoor? Pensioen: wat is er gewijzigd en wat betekent dat?

Nadere informatie

Pensioen-Bijeenkomst. 23 maart 2017

Pensioen-Bijeenkomst. 23 maart 2017 Pensioen-Bijeenkomst 23 maart 2017 Programma Welkom! Het fonds - mensen en cijfers 10 minuten Financiële positie en beleid 10 minuten Pensioenregeling en keuzes 20 minuten Website en digitalisering 10

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015 Belanghebbendenvergadering 24 september 2015 Agenda 1. Opening 2. Actuele ontwikkelingen Ballast Nedam N.V. 3. Jaarverslag 2014 4. Nieuwe pensioenregelgeving en herstelplan 5. Toekomst pensioenfonds 6.

Nadere informatie

Financieel crisisplan. van de

Financieel crisisplan. van de Financieel crisisplan van de (vastgesteld in bestuursvergadering van 23 juni 2015) Inleiding Als onderdeel van de beschrijving van de hoofdlijnen van het interne beheersingssysteem en de financiële sturingsmiddelen,

Nadere informatie

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Samenvatting cijfers per 30 juni 2017 Dekkingsgraad (UFR): 104,9% Beleidsdekkingsgraad: 101,8% Belegd vermogen: 23,5 miljard Rendement 2017 t/m juni:

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt.

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt. ABTN A-Factor AFM Afkoop Anw AOW Arbeidsongeschiktheidspensioen Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt. Aanduiding voor

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG

BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG Voorlopig jaarverslag 2013 Pensioenfonds F. van Lanschot BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG Het jaar 2013 stond voor het Bestuur in het teken van het voortbouwen

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015

In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015 In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015 Inhoud Inleiding 3 1. Beschrijving crisissituatie 3 2. Beleidsdekkingsgraad waarbij het fonds er zonder korten niet meer uit kan komen

Nadere informatie

Algemene Vergadering 22 juni Stichting Pensioenfonds Protector

Algemene Vergadering 22 juni Stichting Pensioenfonds Protector Algemene Vergadering 22 juni 2015 Stichting Pensioenfonds Protector Agenda Opening Ton van der Linden Notulencommissie instellen Gerda Shultz Jaarverslag Protector Gerda Shultz Status update website /

Nadere informatie

Voor mensen die het naadje van de kous willen weten.

Voor mensen die het naadje van de kous willen weten. Voor iedereen interessant. Voor mensen die het naadje van de kous willen weten. 26 september 2011 Voor iedereen interessant. Voor mensen die het naadje van de kous willen weten. In het jaarverslag legt

Nadere informatie

DNB-intern. 27 januari Gedeeltelijk herverzekerde fondsen 2011/ Vinken, W.C.M. Geacht bestuur,

DNB-intern. 27 januari Gedeeltelijk herverzekerde fondsen 2011/ Vinken, W.C.M. Geacht bestuur, Toezicht Pensioenfondsen en beleggingsondernemningen Postbus 98 1000 AB Amsterdam DNB-intern Gedeeltelijk herverzekerde fondsen 27 januari 2011 Uw kenmerk Behandeld door Vinken, W.C.M. Doorkiesnummer Bijlage(n)

Nadere informatie

1.1 Naam: Marco Starreveld 1.2 Telefoonnummer: adres:

1.1 Naam: Marco Starreveld 1.2 Telefoonnummer: adres: Staat/formulier Contact blad Contact Gegevens contactpersoon invulling rapportage Naam: Marco Starreveld 2 Telefoonnummer: 06 0 9 72 E-mailadres: marcostarreveld@achmeacom Gegevens bestuurslid verantwoordelijk

Nadere informatie

Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Nieuwe contractperiode U ontvangt voor de nieuwe contractperiode van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Boxmeer 23 juni 2016 Oss 23 juni 2016 Haarlem 30 juni 2016

Deelnemersvergadering. Boxmeer 23 juni 2016 Oss 23 juni 2016 Haarlem 30 juni 2016 Deelnemersvergadering Boxmeer 23 juni 2016 Oss 23 juni 2016 Haarlem 30 juni 2016 Agenda Opening, mededelingen en vaststelling verslag 2015 Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015 KWARTAALVERSLAG DERDE KWARTAAL 2015 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2015 bedroeg 112,6% Het rendement van 1 juli tot en met 30 september 2015 bedroeg -1,6% Het pensioenvermogen

Nadere informatie

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Samenvatting cijfers per 30 juni 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,0% Beleidsdekkingsgraad: 99,6% Belegd vermogen: 23,3 miljard Rendement 1 e halfjaar 2016:

Nadere informatie

1. Organisatie BIJLAGE I: VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA. ABTN 2014 versie 21-3-2014 1. Stichting Pensioenfonds Achmea

1. Organisatie BIJLAGE I: VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA. ABTN 2014 versie 21-3-2014 1. Stichting Pensioenfonds Achmea BIJLAGE I: VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van SPA.

Nadere informatie

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12 E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 De maandelijkse nominale dekkingsgraad ultimo september is gedaald ten opzichte van eind juni; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Ballast Nedam Pensioenfonds. Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden. Theo Bruijninckx 1 november 2004

Ballast Nedam Pensioenfonds. Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden. Theo Bruijninckx 1 november 2004 Ballast Nedam Pensioenfonds Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden Theo Bruijninckx 1 november 2004 Onderwerpen Agendapunt 1: Jaarverslag 2003 Overzicht 2003 Herstelplan 2002 Agendapunt

Nadere informatie

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV).

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). REGLEMENT BELEGGINGSCOMMISSIE voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte Dit reglement geeft, in aanvulling op de statuten,

Nadere informatie

STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE

STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE LIQUIDATIERAPPORT 2014 INHOUD A. Kerncijfers 2 B. Vereffenaar en functionarissen 4 C. Liquidatieverslag 6 D. Liquidatierekening 9 E. Overige gegevens 17 STICHTING

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland In 2013 heeft de onderneming SABIC een traject ingezet om de pensioenregelingen binnen de SABICondernemingen

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015 Verkort jaarverslag 2015 Elk jaar legt Metro Pensioenfonds in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Voor degenen die liever een overzicht willen lezen van de

Nadere informatie

Deelnemersvergadering 29 september 2011

Deelnemersvergadering 29 september 2011 Deelnemersvergadering 29 september 2011 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen van de vergadering van 30 september 2010 en 22 november 2010 3. Jaarverslag 2010 goedkeuring en decharge

Nadere informatie