efficiënter en effectiever

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "efficiënter en effectiever"

Transcriptie

1 10 De laatste jaren zijn Nederlandse banken overspoeld met ingrijpende wet- en regelgeving. Ook voor de komende jaren houdt deze ontwikkeling aan. Naast de omvang en timing van deze regelgeving, creëert de onderlinge overlap tussen deze regels complexe relaties tussen complianceprojecten van banken. En ondertussen voeren DNB en de AFM de druk rondom veel regelgeving bij banken op. Deze druk heeft een grote weerslag op de wijze waarop banken momenteel opereren en zich intern organiseren. De complexiteit en snelheid van invoering van regelgeving, tezamen met de complexe bestaande interne organisatiestructuren van banken, resulteren in uitdagingen op het gebied van planning, beschikbare resources en kosten. Dit gegeven verhoogt voor elke bank risico s rondom bestaande en toekomstige complianceprojecten. Wanneer complianceprojecten integraal worden aangestuurd op basis van Compliance Portfolio Management (CPM), biedt dat aanzienlijke voordelen. Hierbij zal de werking van CPM worden geïllustreerd aan de hand van het programma Klantbelang Centraal. Compliance Portfolio Management efficiënter en effectiever naleven van regelgeving Werken op basis van CPM helpt banken in het managen van de voortdurende onzekerheid en de frequente veranderingen in regelgeving, en het omlaag brengen van compliancerisico s en -kosten. De set van complianceprojecten op consistente en samenhangende wijze managen, helpt om de strategische en tactische doelstellingen van de organisatie te bereiken. Non-compliance brengt reputatieschade en hoge kosten mee.

2 Dit brengt voor banken verschillende complicaties mee. De eerste complicatie is onzekerheid, doordat ter consultatie voorgelegde stukken niet altijd tot in detail zijn uitgewerkt. Een voorbeeld is de FATCA-wetgeving die onlangs definitief is geworden, maar waar men ruim een jaar op heeft moeten wachten. Tussentijds uitgebrachte Proposed Regulations waren in veel gevallen nog niet volledig duidelijk, zodat men van tevoren inschattingen moest maken van de uitkomjanuari / februari door Hugo Grimbel du Bois en Niels Vink De auteurs zijn bij PwC Advisory werkzaam als risicomanagement- en complianceadviseurs. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven. De traditionele stand-alone aanpak voor het opleveren, uitvoeren en managen van complianceprojecten is niet langer voldoende Continue instabiliteit: De implementatie van nieuwe wetgeving zal in de komende 5 tot 7 jaar continu plaatsvinden Dodd Frank Act 2012 Short Selling FSB Resolution Planning EMIR CRD/IV CRR FICOD I Provisieverbod FATCA Investor Com. Scheme directive MAD II/ MAR MiDID II/MiFIR Transparency Directive Counter Party Credit Risk Packaged Retail Investment Products FICOD G-SIFIs Elke bank worstelt op haar eigen manier met het op tempo brengen en houden van complianceprojecten. Daarnaast worstelen ze ermee om inzicht te verkrijgen en overzicht te behouden rondom de overlap en onderlinge relaties tussen de verschillende projecten. Als het totaaloverzicht over de complianceprojecten op een systematische en gestructureerde manier wordt gemanaged, is de kans op het missen van door toezichthouders opgelegde deadlines fors kleiner. Daarnaast verhoogt dat de effectiviteit van de complianceprojecten: snellere implementatie, beter sturen op de beoogde verandering en aansluiting van de projecten met de strategische agenda van de bank. Het biedt aanzienlijke voordelen om complianceprojecten integraal aan te sturen door gebruik te maken van CPM Volledige implementatie Basel III Mogelijke implementatie Ring Fencing Figuur 1. Een niet-limitatief overzicht van toekomstige wet- en regelgeving. De geïllustreerde tijdsbalk is indicatief. Bron: PwC Advisory Veranderingen door regelgeving Het jaar 2013 wordt een beslissend jaar door belangrijke mijlpalen voor het implementeren van regelgeving en de fundamentele her- PwC oriëntatie die door banken in gang is gezet. Op de lauweren rusten is er voor banken niet bij. Figuur 1 laat een niet-limitatieve opsomming van recente en toekomstige regelgeving zien. Conclusie is dat de komende vijf tot zeven jaar meer nieuwe regelgeving door de banken dient te worden geïmplementeerd.

3 12 Identificeren Ontwikkelingen wet- en regelgeving Focus op wet- en regelgeving en toezichthouders Controle over portfolio Focus op scope, budget, planning en projectrisico s Op één lijn brengen sten van de regelgeving. Banken zijn vaak al gestart met de implementatie van onderdelen van regelgeving. De hoeveelheid werk om de nieuwe wetgeving te implementeren en de onzekerheid over de uiteindelijke detailuitwerking en consistentie tussen verschillende toezichthouders, maken het voor banken lastig om vooraf de exacte impact op de organisatie in beeld te krijgen. Door de onzekerheid van veranderende regelgeving zouden banken in normale omstandigheden wachten op de definitieve scope en de helderheid van de implicaties van regelgeving, voordat gestart wordt met het implementeren van de vereisten. Dit zijn normaliter de minimum benodigde randvoorwaarden. Het is voor banken geen optie om de uitrol van regelgeving tot het laatste moment uit te stellen. Dit komt door de grote hoeveelheid complianceprojecten, de complexiteit, interne afhankelijkheid van de verschillende projecten en de hoge externe verwachtingen in termen van kwaliteit en dat in combinatie met uitdagende deadlines. Non-compliance brengt reputatieschade en hoge kosten mee. De tweede complicatie is de tegenstelling tussen regelgeving onderling. Een goed voorbeeld is de internationale regelgeving over het kennen van klanten of tegenpartijen in transacties. Naast het feit dat FATCA 1, 1 De IRS heeft met FATCA als doelstelling dat banken de Amerikaanse toezichthouder inzicht geven in de US-belastingplichtigen die financiële middelen buiten de US houden. Zie Summary of Key FATCA Provisions (alinea 2), Summary-of-Key-FATCA-Provisions. Vaststellen Strategisch ontwerp Focus op scope, vereisten, operating model, afhankelijkheden en synergie PwC 2 Figuur 2. Kernonderdelen Compliance Portfolio Management Bron: PwC Advisory De kans dat de deadlines van de toezichthouders worden gemist, wordt bij CMP geminimaliseerd Dodd Frank Act 2 en Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II 3 overlap vertonen, zijn er ook tegenstrijdigheden in aanwezig. De verschillende definities voor US Persons in de wetgeving tussen FATCA en de Dodd Frank Act is hiervan een voorbeeld. De derde complicatie is het feit dat de hoeveelheid complianceprojecten een flinke druk bij een kleine groep interne medewer- 2 De Amerikaanse overheid vereist met de Dodd Frank Act dat vermogensbeheerders - te voldoen aan de definitie zoals gesteld in section 402, conform section een rapportage van (mogelijke) klanten en relevante tegenpartijen bijhouden. Beschikbaar via gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf. 3 De Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II stelt dat banken bij transacties informatie moeten opslaan, waaronder met name computeralgoritmen en de identificatie van de cliënt en van de personen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de transactie, bijvoorbeeld de handelaren. Zie Melden van Transacties in de Verordening van het Europees Parlement en de raad betreffende markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening [EMIR] betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (alinea 2, paragraaf 3.4.7), datum Beschikbaar via OM:2011:0652:FIN:NL:PDF. Gestructureerd toepassen van CPM stelt een bank in staat om: de impact van wet- en regelgeving op de organisatie op een effectievere wijze in te schatten, te geleiden en te implementeren; de gevolgen voor het operationele model van een bank vroegtijdig in kaart te brengen en, waar nodig, strategisch bij te sturen; complianceprojecten binnen een programma uit te voeren en te monitoren, waarbij op basis van standaardrapportagelijnen, beschikbare data en analyse op een effectieve manier overeenkomsten en synergie kunnen worden geïdentificeerd en gerealiseerd. Daarnaast stelt het uitvoeren van generieke analyses de bank in staat om kwaliteitsborging te garanderen van het project en de eindproducten. kers legt: veel kennis over regelgeving en processen is geconcentreerd rondom een relatief kleine groep medewerkers. Het is dan ook nodig om de beschikbare tijd te prioriteren van medewerkers van Risicomanagement, Compliance, Juridische zaken, Finance, Capital Modelling, IT en andere relevante afdelingen. Door het gebruik van een CPM-methodiek wordt de kalender van komende regelgeving in kaart gebracht. Vervolgens wordt op integrale wijze een portfolioplanning opgesteld, waarin de overlap en tegenstellingen tussen de regelgeving in een projectomgeving op de juiste wijze wordt geadresseerd. Geïntegreerd managen Met de hoeveelheid en complexiteit van het werk dat op banken afkomt, is een traditionele stand-alone aanpak voor het opleveren, uitvoeren en managen van complianceprojecten niet langer voldoende. De huidige aanpak leidt onherroepelijk tot verhoging van compliancerisico s en het niet-benutten van potentiële synergie. Dit alles resulteert uiteindelijk in hogere kosten. Dit wordt veroorzaakt door de stand-alone aanpak die banken nog vaak kiezen voor het implementeren van de vereisten vanuit

4 13 regelgeving. Dit gebeurt vaak in zelfstandigheid, een silo benadering. Een voorbeeld is de verregaande aandacht van banken als het gaat om het vastleggen van het klantbeeld, inclusief klantrisico s. Tegelijkertijd wordt privacy van klantinformatie een steeds belangrijker thema voor toezichthouders. Een tegengesteld belang ontstaat wanneer beide projecten separaat worden uitgevoerd. Dit leidt tot kostbare herstelwerkzaamheden en inefficiëntie. De stand-alone aanpak leidt daarnaast tot een beperkte informatieopbouw over onderlinge overlap en afhankelijkheden tussen de complianceprojecten. Sommige problemen op project-, afdelings-, proces- of systeemniveau kunnen niet worden opgelost zonder dat er centraal inzicht bestaat in de impact ervan op de organisatie als geheel. Het werken op basis van CPM helpt banken in het managen van de voortdurende onzekerheid en frequente veranderingen in regelgeving, en het omlaag brengen van compliancerisico s en -kosten. Centraal hierin is het op consistente en samenhangende wijze managen van de set van complianceprojecten. Dit helpt om de strategische en tactische doelstellingen van de organisatie te bereiken. Banken versterken hun concurrentievoordeel, doordat ze de wijzigingen in regelgeving sneller en gemakkelijker implementeren CPM bestaat uit drie kernonderdelen (zie figuur 2): 1. Ontwikkelingen wet- en regelgeving Om een beter inzicht te krijgen in geldende eisen en de manier waarop het regelgevend landschap zich ontwikkelt, is het op een slimme manier signaleren, beoordelen en beïnvloeden van bestaande regelgeving en toekomstige ontwikkelingen nodig. Het vertalen van de regulatory impact op de organisatie helpt de bank te sturen op een optimale implementatie. Daarnaast leggen frequente communicatie en afstemming met toezichthouders een goede basis voor een effectievere interpretatie en toepassing van wetgeving. Het is aan te bevelen om de regelgeving die de basis vormt voor verschillende gerelateerde projecten, zoals identificatie Figuur 3. Voorbeeld van impactbepaling, onderdeel van Compliance Portfolio Management van klanten of het handelen in het belang van klanten, in één overzicht visueel inzichtelijk te maken, inclusief onderlinge overlap en tegenstrijdigheden. Dit helpt om inzicht te krijgen in de totale situatie (eventueel per thema), en het visualiseert de complexiteit waarmee een bank te maken heeft. 2. Strategisch ontwerp Om verandering op een efficiënte manier te bewerkstelligen, is het belangrijk om de afhankelijkheden en synergie over de complianceprojecten heen te identificeren en om compliance- en (andere) strategische doelstellingen met elkaar te verenigen. Het analyseren van deze mogelijkheden en vervolgens prioriteren van uit te voeren acties stellen de onderneming in staat om voordelen te realiseren. Het proactief uitvoeren van bedrijfsimpactanalyses omtrent ontwikkelingen in regelgeving helpt banken om de gevolgen voor de strategie en organisatie te identificeren. Deze analyses maken de scope, vereisten en impact op het operationele model duidelijk voor de start van individuele complianceprojecten. Een bankbrede veranderkalender kan het resultaat hiervan zijn.

5 14 Externe Factoren Primaire processen Operatie Delivery Kanalen Marketing & Sales Figuur 4. Voorbeeld van een Compliance Portfolio Management heatmap Het verdient aanbeveling om de gemaakte impactanalyses periodiek op senior management PwC niveau te bespreken en tot eventuele bijsturingmaatregelen te komen. Naast impactanalyses is het aan te raden om de zogenoemde CMP heatmap (figuur 4) op te stellen en tevens te delen met het senior management. Dit helpt om een effectiever overallbeeld te verkrijgen van de impact van verschillende complianceprojecten op de organisatie. 3. Controle over portfolio Een complianceproject dient op geïntegreerde en gecontroleerde manier uitgevoerd te worden. Het goed laten verlopen van meerdere complianceprojecten tegelijkertijd, vraagt om het inrichten van een gestructureerde portfolio-governance, gestandaardiseerde projectcontroles, tools en templates. Hiermee kunnen de projectvoortgang, planning, budgetverloop en projectrisico s worden gemonitord. Ook stelt het standaardiseren van communicatieprocessen en rapportagestromen de organisatie in staat om analyses uit te voeren en inzichten en informatie te delen, om zo de besluitvorming te optimaliseren. Het is raadzaam om een centrale CPM stuurgroep in te richten waarin de scope, projectaanpak, budgetvoortgang, planning, projectrisico s en resultaten van elk complianceproject worden besproken. Hiermee kan worden vastgesteld of er controle is over de totale portfolio en kan men tot een effectievere inrichting van de individuele projecten komen. Door ook de onderliggende afhankelijkheden te benoemen, wordt duidelijk wat de impact en afhankelijkheden van de verschillende projecten op elkaar zijn. Revenue Stromen Ondersteunende processen Strategische Beslissingen HRM IT Inkoop Integrale verandering M M M M M H M M M Consumptief Krediet M M H H Hypotheek advisering M M M H H Compliance project X Definiëren Identified Staff Uitvoeren risicoanalyse Definiëren KPI s L L L L M H L L L L L L H M L L M M M M M H H M Toepassing in de praktijk Klantbelang centraal De change-agenda van banken zal in de nabije toekomst, meer nog dan in het verleden, worden gedomineerd door complianceprojecten. De vraag is echter hoe deze uitdagingen in de praktijk in goede banen kunnen worden geleid. CPM is de methodiek die banken helpt om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Waar eerder is uitgelegd wat dit principe theoretisch inhoudt, zal hierna de werking nader worden toegelicht aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Hiervoor wordt Klantbelang centraal 4 (KBC) gebruikt. KBC heeft zowel veranderkundige als compliance-elementen in zich. Veel banken hebben een programma opgestart om KBC (beter) in de organisatie te borgen. Ook een nadrukkelijke verankering in een complianceprogramma is nodig om alle regelgeving op dit onderwerp in te regelen. Onderdeel van het complianceprogramma kunnen verschillende projecten 5 zijn, die de onderwerpen binnen KBC omvatten. Hierbij kan worden gedacht aan productontwikkeling, ketenbeheersing en een aantal gerela- 4 Zowel DNB als AFM ziet toe op de naleving van dit thema bij banken, waarbij overigens geen eenduidige definitie bestaat voor Klantbelang centraal. In een white paper hierover, opgesteld door prof. dr. Peter C. Verhoef (2012) in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), wordt gesteld dat Klantbelang centraal betekent: dat de gehele bank als centraal doel heeft superieure waarde richting klanten te realiseren en dat dit op een gecoördineerde manier binnen de organisatie gebeurt. 5 Denk aan internationale en nationale wetgeving die directe relatie of raakvlakken heeft met KBC. Parallel aan de Nederlandse initiatieven dienen Nederlandse banken actief in het buitenland ook internationale regelgeving te volgen, zoals Treating Customers Fairly (UK). teerde productcategorieën binnen KBC, zoals consumptief krediet en hypotheekverstrekking. 6 Daarnaast zijn er aanpalende wetten en regels die directe invloed hebben op KBC, zoals MiFID en die op het gebied van de privacy van persoonsgegevens. Impactbepaling van de regelgeving op de verschillende onderdelen van een bank (bijvoorbeeld de waardeketen) is een belangrijk onderdeel van CPM, dat de bank inzicht geeft in de overlap en raakvlakken tussen voorgenoemde regelgeving op de bankprocessen in algemene zin. Daarnaast kan het opstellen van een heatmap (figuur 4) een verdere informatiebron zijn om overlap en raakvlakken te definiëren. Door verschillende analyses uit te voeren, kunnen de overlap, verschillen en afhankelijkheden van de projecten en de impact op de business nauwkeurig worden bepaald. Dit kan leiden tot het geïntegreerd uitvoeren van procesveranderingen, het delen van geleerde lessen en het gebruikmaken van best practices in de uitvoering. Uiteindelijk resulteert CPM in een proactieve en systematische aanpak, waarmee kosten worden gereduceerd. In tijden waarin wij zien dat budgetten worden opgerekt en het resultaat onder druk staat, brengen deze besparingen vanuit zichzelf een concurrentievoordeel mee. Wij zien een drietal voordelen in het gebruik van CPM. Als CPM allereerst effectief wordt geïmplementeerd, zal het concurrentievoordeel van de bank verder worden versterkt doordat wijzigingen in regelgeving sneller en makkelijker worden geïmplementeerd. Daarnaast boeken de banken door CPM voortgang in de efficiënte adoptie van het veranderde compliancelandschap. Dit zorgt ervoor dat noodzakelijke wijzigingen in het business model van de bank duidelijk worden. Ten slotte zal door de implementatie van CPM het concurrentievoordeel nog verder worden verstevigd, omdat in een tijd waar de werkdruk bij het senior management hoog is en veel aandacht uitgaat naar de interne organisatie, de controle over het complianceportfolio ervoor zorgt dat het management zich meer op het externe veranderende commerciële landschap kan richten. 6 Zie voor het volledige overzicht van onderwerpen, het Klantbelang Dashboard in het AFMrapport Klantbelang Centraal: Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 (p.8).

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

MiFID II- een overzicht

MiFID II- een overzicht Agenda 1. Inleiding MiFID II 2. MiFID II en de AFM 3. Onderwerpen toegelicht 4. Vragen 1. Inleiding MiFID II - achtergrond De MiFID staat voor de Markets in Financial Instruments Directive. Doel: bevorderen

Nadere informatie

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen SAP Risk-Control Model Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen Agenda 1.Introductie in Risicomanagement 2.SAP Risk-Control Model Introductie in Risicomanagement Van risico s naar intern

Nadere informatie

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN.

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. COMPLIANCE RADAR De Compliance Radar helpt gemeenten een brug te slaan tussen beleidsdoelstellingen en uitvoering. Door

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Verslag van de Directie 39 4.2 ONTWIKKELINGEN WET- EN REGELGEVING De wet- en regelgeving voor zowel prudentiële regels

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen:

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen: Sourcing ADVISORY Sourcing wordt door veel organisaties omarmd als een belangrijk middel om de financiële en operationele prestatie te verbeteren. Welke functies binnen de organisatie behoren echt tot

Nadere informatie

De klant centraal. Het veranderende communicatielandschap in de financiële sector CANON BUSINESS SERVICES

De klant centraal. Het veranderende communicatielandschap in de financiële sector CANON BUSINESS SERVICES De klant centraal Het veranderende communicatielandschap in de financiële sector CANON BUSINESS SERVICES Om een duidelijk beeld te krijgen van de factoren die de komende drie jaar van invloed zijn op de

Nadere informatie

MiFID II en de toezichthouder Tim Mortelmans

MiFID II en de toezichthouder Tim Mortelmans MiFID II en de toezichthouder Tim Mortelmans November 2016 "Presentatieonderwerp" Agenda 1. Product governance 2. ken-uw-cliënt 3. Adviseren 4. Kennis en bekwaamheid 5. Provisieverbod en research 6. Afronding

Nadere informatie

MiFID II Beleggersbescherming

MiFID II Beleggersbescherming MiFID II Beleggersbescherming Tim Mortelmans / nov 2016 Agenda 1. Achtergrond en tijdslijnen 2. MiFID II en de AFM 3. Enkele onderwerpen nader toegelicht 4. Afronding 1. Achtergrond en tijdslijnen 2007:

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

DOORSTAAT UW RISICOMANAGEMENT DE APK?

DOORSTAAT UW RISICOMANAGEMENT DE APK? WHITEPAPER DOORSTAAT UW RISICOMANAGEMENT DE APK? DOOR M. HOOGERWERF, SENIOR BUSINESS CONS ULTANT Risicomanagement is tegenwoordig een belangrijk onderdeel van uw bedrijfsvoering. Dagelijks wordt er aandacht

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Koninklijke Bammens

Energiemanagement actieplan. Koninklijke Bammens Maarssen, 16 februari 2015 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd door: Simon Kragtwijk Directievertegenwoordiger Milieu / Manager Productontwikkeling C O L O F O N Het format voor dit document is opgesteld

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie. Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst

Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie. Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst Procesmanagement aan het werk Business discovery als motor

Nadere informatie

Project Management Office in haar contextuele diversiteit

Project Management Office in haar contextuele diversiteit Project Management Office in een contextuele diversiteit Stelt u zich voor: u bent projectmanager bij organisatie X en tijdens een congres over projectmanagement maakt u kennis met een programmamanager

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

De nieuwe ISO-normen: evolutie of revolutie?

De nieuwe ISO-normen: evolutie of revolutie? De nieuwe ISO-normen: evolutie of revolutie? Een goede voorbereiding is het halve werk Wordt de overgang van ISO 9001:2008 naar ISO 9001:2015 voor u een evolutie of een revolutie? In 2000 hadden de wijzigingen

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

MiFID voor kredietinstellingen Een introductie

MiFID voor kredietinstellingen Een introductie MiFID voor kredietinstellingen Een introductie NVB MiFID conferentie 24 november 2006 Els Deerenberg Agenda Doel MiFID Regels voor kredietinstellingen - organisatie - cliëntenclassificatie - gedragsregels

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

BARRIER DENKEN, BARRIER DOEN! PRAGMATISCH EN PROAC TIEVE RISICOANALYSE DOOR MARTIN HOOGERWERF, SENIOR BUSINESS CONSULTANT

BARRIER DENKEN, BARRIER DOEN! PRAGMATISCH EN PROAC TIEVE RISICOANALYSE DOOR MARTIN HOOGERWERF, SENIOR BUSINESS CONSULTANT WHITEPAPER BARRIER DENKEN, BARRIER DOEN! PRAGMATISCH EN PROAC TIEVE RISICOANALYSE DOOR MARTIN HOOGERWERF, SENIOR BUSINESS CONSULTANT RISICOMANAGEMENT IN BALANS Ondernemen betekent risico s nemen om de

Nadere informatie

MiFID Nieuws. MiFID II: Wat nu te doen met de kennis- en bekwaamheidseisen?

MiFID Nieuws. MiFID II: Wat nu te doen met de kennis- en bekwaamheidseisen? Juni 2017 Met deze nieuwsbrief willen we je inzicht geven in de ontwikkelingen op het gebied van MiFID II. Per 3 januari 2018 treden de nieuwe vakbekwaamheidseisen uit de MiFID II richtlijn in werking.

Nadere informatie

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Bewustwording (Klik hier) Structureren en borgen (Klik hier) Aanscherping en maatwerk (Klik hier) Continu verbeteren (Klik hier) Solviteers

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'.

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Inleiding Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Hierin wordt aangegeven dat DNB in 2017 met

Nadere informatie

Het belang van risicomanagement voor maatschappelijke organisaties Beheersing of buikpijn?

Het belang van risicomanagement voor maatschappelijke organisaties Beheersing of buikpijn? Het belang van risicomanagement voor maatschappelijke organisaties Beheersing of buikpijn? 7 september 2017 Erik Breijer 1 Waarom Risicomanagement? Wat is aanleiding om met risicomanagement te starten:

Nadere informatie

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen Testen en BASEL II Dennis Janssen Test Research Centre LogicaCMG 1 Agenda Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen BASEL II als hulpmiddel om positie testen te versterken Samenvatting 2 1 Basel

Nadere informatie

Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V.

Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V. Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V. Datum: 15 april 2013 Versie 1.0 1. Inleiding Het Risk & Compliance Charter (charter) bevat de uitgeschreven principes, doelstellingen en bevoegdheden

Nadere informatie

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016 Financial Control Framework Van data naar rapportage Inhoudsopgave Even voorstellen Doel van de workshop Positie van Finance & Control Inrichting van management

Nadere informatie

Waarde creatie door Contract Management

Waarde creatie door Contract Management Waarde creatie door Contract Management Value Next voor opdrachtgever en opdrachtnemer Herman van den Hoogen M: 06-53.96.36.14 www.hoogen- Procurement.com Nick Piscaer M: 06-37.60.03.12 nick.piscaer@ziggo.nl

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Nuth,20augustus 2015 Auteur(s): Tom Kitzen Theo Beckers Geaccordeerd door: Serge Vreuls Financieel Directeur C O L O F O N Het format voor dit

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

FAST CLOSE IMPROVED. Het belang van leiderschap en management bij een succesvolle fast close implementatie. Kennisbijeenkomst 24 September 2009

FAST CLOSE IMPROVED. Het belang van leiderschap en management bij een succesvolle fast close implementatie. Kennisbijeenkomst 24 September 2009 FAST CLOSE IMPROVED Het belang van leiderschap en management bij een succesvolle fast close implementatie Kennisbijeenkomst 24 September 2009 Agenda Introductie Fast Close een definitie Ontwikkelingen

Nadere informatie

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC Compliance Charter Pensioenfonds NIBC Vastgesteld in bestuursvergadering 9 december 2016 Inleiding Pensioenfonds NIBC voert de pensioenregeling van NIBC Bank N.V. uit. Het pensioenfonds is een stichting

Nadere informatie

Ontwikkelen en implementeren van Artikelgroep / Categorie strategieën Anil Joshi Associate Trainer

Ontwikkelen en implementeren van Artikelgroep / Categorie strategieën Anil Joshi Associate Trainer Ontwikkelen en implementeren van Artikelgroep / Categorie strategieën Anil Joshi Associate Trainer THE NETHERLANDS CHINA BRASIL AUSTRIA THE UNITED KINGDOM Agenda Wat is CSD? Wat zijn de voordelen? Hoe

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

BENT U ER KLAAR VOOR?

BENT U ER KLAAR VOOR? ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 HERZIENINGEN ZIJN IN AANTOCHT BENT U ER KLAAR VOOR? Move Forward with Confidence WAT IS NIEUW IN ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 MEER BUSINESS GEORIENTEERD KERNASPECTEN "LEIDERSCHAP

Nadere informatie

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer]

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] [Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] Bestemd voor: Managers die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud, het (installatie)beheer of de bedrijfsvoering van technische systemen. Technici die

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

Strategisch Risicomanagement

Strategisch Risicomanagement Commitment without understanding is a liability Strategisch Risicomanagement Auteur Drs. Carla van der Weerdt RA Accent Organisatie Advies Effectief en efficiënt risicomanagement op bestuursniveau Risicomanagement

Nadere informatie

Actualiteitendag Platform Deelnemersraden Risicomanagement

Actualiteitendag Platform Deelnemersraden Risicomanagement Actualiteitendag Platform Deelnemersraden Risicomanagement Benne van Popta (voorzitter Detailhandel) Steffanie Spoorenberg (adviseur Atos Consulting) Agenda 1. Risicomanagement 2. Risicomanagement vanuit

Nadere informatie

Vervolg solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2010

Vervolg solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2010 Vervolg solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2010 Ontwikkelde oplossingen voor FOV-leden Out of the box actuaries and risk professionals 1 SOLVENCY II In 2012 zal de Europese Commissie (EC) het huidige

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

We make your Data work smarter

We make your Data work smarter We make your Data work smarter Groei: het belang van stuurinformatie Kennismaking Waarom zou ik inzetten op stuurinformatie voor groei? Hoe doe ik dat zo slim mogelijk? Wie wij zijn Wij laten uw data slimmer

Nadere informatie

Tactisch plannen Peter de Haan

Tactisch plannen Peter de Haan Tactisch plannen Peter de Haan Even voorstellen U Peter de Haan Universiteit Twente Toegepaste Wiskunde ORTEC Sen. Solution Architect 2 Agenda Wat is tactisch plannen Voorbeelden van tactisch plannen Hoe

Nadere informatie

Is uw organisatie al klaar voor EMIR? Zie ook: www.afm.nl/emir

Is uw organisatie al klaar voor EMIR? Zie ook: www.afm.nl/emir Zie ook: www.afm.nl/emir Zoals bekend moet door de invoering van EMIR iedere partij die een derivatencontract heeft gesloten of gaat afsluiten de details van deze transactie rapporteren. De AFM heeft de

Nadere informatie

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Hoe test je een pen? 1 Bekijk eerst het filmpje over

Nadere informatie

BETERE INTERNE BEHEERSING DANKZIJ INTEGRAAL RISICOMODEL

BETERE INTERNE BEHEERSING DANKZIJ INTEGRAAL RISICOMODEL 26 BETERE INTERNE BEHEERSING DANKZIJ INTEGRAAL RISICOMODEL De invoering van een geïntegreerd risicomodel leidde tot versterking van de interne beheersing bij Kempen & Co. Een risicomodel waarin risk, compliance

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

WHITEPAPER De nieuwe relatie tussen organisaties en hun klanten

WHITEPAPER De nieuwe relatie tussen organisaties en hun klanten WHITEPAPER De nieuwe relatie tussen organisaties en hun klanten Expectations Management B.V. Burg. Van Nispenstraat 8A 7001 BS Doetinchem 0314-640523 mvb@expectations.nl Inleiding Deze White Paper beschrijft

Nadere informatie

Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening

Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening Voorstellen 09051970 44 1 2 23 4 52407459 17 6 2 17 12 2 Aan de slag!! We weten nu wat de toekomst brengt. Nu moeten we kijken naar wat in uw branche speelt

Nadere informatie

Vorming Nationale Politie met projectmatige aanpak?! Presentatie Brussel 8 november 2013

Vorming Nationale Politie met projectmatige aanpak?! Presentatie Brussel 8 november 2013 Vorming Nationale Politie met projectmatige aanpak?! Presentatie Brussel 8 november 2013 Agenda Voorstellen Waarom doen we het? Hoe ziet de verandering eruit? Wat zijn de belangrijkste uitdagingen? 2 Voorstellen

Nadere informatie

Primavera bij ProRail. Integraal projectmanagement meer dan 1200 projecten op de rails 10 september 2013

Primavera bij ProRail. Integraal projectmanagement meer dan 1200 projecten op de rails 10 september 2013 Primavera bij ProRail Integraal projectmanagement meer dan 1200 projecten op de rails 10 september 2013 Martin Zoontjens, Business Information Manager ProRail Projecten 2 Agenda Introductie ProRail De

Nadere informatie

Advies inzake Risicobenadering

Advies inzake Risicobenadering dvies inzake Risicobenadering Het afstemmen van modellen op uitdagingen PRIMO heeft binnen haar organisatie een divisie opgericht die zich geheel richt op het effectief gebruik van risicomanagementmodellen.

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

DNB Pensioenseminar. Parallelsessie Beleggingen. 21 september 2011

DNB Pensioenseminar. Parallelsessie Beleggingen. 21 september 2011 DNB Pensioenseminar Parallelsessie Beleggingen 21 september 2011 Hoofdvragen I. Wat maakt iemand een goede bestuurder op het gebied van beleggingen? II. Wat verwacht u van de toezichthouder op het gebied

Nadere informatie

Hoezo dé nieuwe ISO-normen?

Hoezo dé nieuwe ISO-normen? De nieuwe ISO-normen Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Hoezo dé nieuwe ISO-normen? 2 1 De cijfers voor Nederland (eind 2013) Norm Aantal

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Business Controller RC

Curriculum Vitae. Interim Business Controller RC Curriculum Vitae Interim Business Controller RC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaat Ervaring Samenvatting CVK83

Nadere informatie

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Cor Franke Gedelegeerd opdrachtgever Operatie BRP Agenda plenaire sessie afnemers 1. Welkom 2. Waar staan we nu? 3. Wat hebben we nog te doen? 4. Aansluitstrategie

Nadere informatie

Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Data Protection Impact Assessment (DPIA) Data Protection Impact Assessment (DPIA) van Theorie naar Praktijk [ 28 januari 2015 ] 2 Data Protection Impact Assessments: agenda 1. Wat zegt de Algemene Verordening Gegevensbescherming? 2. Hoe productief

Nadere informatie

Op naar een excellente controle

Op naar een excellente controle Op naar een excellente controle Welke controlewerkzaamheden kunnen verder geoptimaliseerd worden om kosten te besparen of om meer toegevoegde waarde te kunnen bieden aan cliënten? Hoe kunnen deze werkzaamheden

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

Mamut Validis Jan de Wit, Channel Manager NL

Mamut Validis Jan de Wit, Channel Manager NL Mamut Validis Jan de Wit, Channel Manager NL 19 mei 2009 janw@mamut.nl Agenda Overzicht Mamut Validis Wat is de business need? Actueel door Credit Crunch Wie gebruikt Mamut Validis en wanneer? Sales Materiaal:

Nadere informatie

DE KRACHT VAN INTERACTIEF IMPLEMENTEREN

DE KRACHT VAN INTERACTIEF IMPLEMENTEREN DEKRACHTVAN INTERACTIEF IMPLEMENTEREN PlanB II iseencompletemethodevoorhetimplementerenvanoperationalexcellenceinorganisaties.hetis integraalonderdeelvanhetoperationalexcellenceframeworkenwordtgebruiktvoorhetimplementerenvan

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Survival of the fittest om de gunst van zowel de klant als toezichthouder

Survival of the fittest om de gunst van zowel de klant als toezichthouder Survival of the fittest om de gunst van zowel de klant als toezichthouder Hoe FinTechs (en banken) compliance en customer experience kunnen combineren De verwachtingen van consumenten op het gebied van

Nadere informatie

Strong Controllership

Strong Controllership Strong Controllership Als ik gemekker wil, koop ik wel een geit Hoe verandert onze functie? Welke competenties zijn er nodig op ons vakgebied gezien de veranderende context? Wat betekent dit voor de inrichting

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

NEN-ISO (nl) Risico management. Productinformatie. Bedrijfsleven Onderwijs Overheden Zorg

NEN-ISO (nl) Risico management. Productinformatie. Bedrijfsleven Onderwijs Overheden Zorg Productinformatie NEN-ISO 31000 (nl) Risico management SECTOR Bedrijfsleven Onderwijs Overheden Zorg TYPE Riskmanagement, Compliance management, Kwaliteitsmanagement & systemen BRON PRODUCTINFORMATIE NEN-ISO

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

ISO 20000 @ CTG Europe

ISO 20000 @ CTG Europe ISO 20000 @ CTG Europe 31/10/2007 mieke.roelens@ctg.com +32 496266725 1 Agenda 31 oktober 2007 Voorstelling Project Business Case: Doel & Scope Projectorganisatie Resultaten assessments en conclusies De

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

MiFID II: a piece of cake? 19 maart 2015

MiFID II: a piece of cake? 19 maart 2015 MiFID Roundtable 2015 MiFID II: a piece of cake? Randy Pattiselanno, Reinier Schipper, Bastiaan Bloemink 19 maart 2015 Agenda 1. Introductie aanwezigen 2. Structuur MiFID I en II 3. Tijdlijnen en implementatie

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F.

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. BentVoorbeeld Proces en informatie onderzoek DECLA consultancy Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INTRODUCTIE... 4 3 OPDRACHTOMSCHRIJVING EN SCOPE... 5 4

Nadere informatie

Aon Global Risk Consulting Cyber Practice Privacy Services

Aon Global Risk Consulting Cyber Practice Privacy Services Aon Global Risk Consulting Cyber Practice Privacy Services Bent u klaar voor de Europese Privacy Verordening? Wat de verzwaring van de privacywetgeving betekent voor uw organisatie en welke acties u moet

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs 23 september 2014 Alex Poel Beleggingsbeleid 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 VBA Discussion Paper 5 Kanttekeningen discussion

Nadere informatie

MetaScope CRM-software met rendement

MetaScope CRM-software met rendement MetaScope CRM-software met rendement voor een efficiënte, servicegerichte organisatie houdt de organisatie op koers geeft grip op complexe organisaties en processen gebruiksvriendelijk snel operationeel

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Masterclass Recruitment Klantwaardenmodel en accountmanagementstrategie

Masterclass Recruitment Klantwaardenmodel en accountmanagementstrategie Opleiding Recruitment Business Partner De leergang Recruitment Business Partner is de eerste opleiding in Nederland die opleidt tot een strategisch niveau binnen het recruitmentvak. Door haar unieke karakter

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Hoe kunnen de juiste keuzes voor marketing software gemaakt worden? In

Nadere informatie

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) 1 Inhoudsopgave Richtsnoeren voor de behandeling van klachten

Nadere informatie