Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012"

Transcriptie

1 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

2 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13 juni Versterken GRC (Governance, risk en compliance) Ontwikkelen RACI model Actieve Informatieplicht Integriteitsbeleid Inkoop Aanbestedingen 2

3 - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13 juni Versterken GRC (governance, risk en compliance) Binnen GVB wordt een stevige risicomanagementfunctie ingericht. Dit teneinde GVB-breed gestructureerd inzicht te krijgen in de belangrijkste risico's, de beheersing daarvan alsmede een heldere en duidelijke rapportage hierover voor Directie en Raad van Commissarissen. Daarnaast wordt een Internal Audit-functie ingesteld, die eraan bijdraagt vast te stellen dat het proces van risicomanagement en interne beheersing effectief en efficiënt is ingericht. De Internal Audit-functie heeft, naast de Directielijn, een rechtstreekse rapportagelijn naar de Raad van Commissarissen waardoor deze onafhankelijk kan worden geïnformeerd over onder meer risico s en de naleving (compliance) van interne en externe regelgeving. Deze functies dienen het lerend vermogen van het GVB te versterken, en zijn gericht op het continue verbeteren en optimaliseren van processen en werkwijzen. 3

4 - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13 juni Ontwikkelen RACI-model Middels het RACI-model worden rollen en verantwoordelijkheden duidelijker in de GVBorganisatie verankerd. RACI ziet op de volgende aspecten: Responsible, Accountable, Consulted en Informed. Het RACI-model dient besluitvormingsprocessen inzichtelijker te maken, het draagvlak voor beslissingen en onderlinge afstemming te vergroten en vormt een duidelijk normatief kader voor de toetsing van de naleving van afspraken. Bovendien worden zo de juiste bevoegdheden bij de juiste verantwoordelijken gelegd en zal het binnen de GVB-organisatie worden ervaren als vereenvoudiging en verbetering van de administratieve processen. De nadruk zal in eerste instantie worden gelegd op de onderwerpen waar de belangrijkste lering uit dient te worden getrokken, namelijk bij: inkoop, aanbesteding, procuratie en integriteitsbeleid. 4

5 - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13 juni Actieve informatieplicht De actieve informatieplicht van de Directieraad naar de Raad van Commissarissen wordt verstevigd door het opstellen van een informatie- en communicatieprotocol. Daarin worden afspraken vastgelegd over aard, wijze en frequentie van (passieve, actieve en specifieke) informatie-uitwisseling tussen de Directieraad en de Raad van Commissarissen. Deze protocollen omvatten meer dan de in de statuten benoemde besluiten waarvoor goedkeuring van de Raad van Commissarissen is vereist, namelijk onder meer: actualiteiten met strategische impact op de bedrijfsvoering zoals wetgevingswijzigingen, aanbestedingsissues en majeure personele wijzigingen. Concrete producten betreffen voorts: rapportages van de externe accountant, internal control, riskmanagement en evaluaties of andersoortige rapportages van materieel belang. 5

6 - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13 juni Integriteitsbeleid (1/2) Algemeen Het integriteitsbeleid wordt door diverse maatregelen beter geborgd en krijgt structureel aandacht. Ten eerste wordt de bewustwording binnen de organisatie vergroot door het thema integriteit structureel op de agenda te plaatsen in afdelingsoverleggen en door het thema uit te dragen bij uitingen door de Directie. Voorts zal een cultuur worden gestimuleerd waarbij integriteitsissues bespreekbaar zijn, na te leven normen ( moresprudentie ) worden gedeeld en medewerkers elkaar aanspreken op gedrag wat van deze normen afwijkt. Er komt een register waarin wordt bijgehouden welke issues worden gemeld, wat de aard en strekking daarvan is, alsmede de wijze van afwikkeling. Vergroten benaderbaarheid Meldpunt Integriteit Thans worden 4 meldingen per jaar bij het Meldpunt Integriteit gedaan. Dit kan samenhangen met de onbekendheid en het gepercipieerde gebrek aan benaderbaarheid van het huidige Meldpunt. Het vergroten van de bekendheid van het Meldpunt Integriteit zou drempelverlagend kunnen werken voor het doen van centrale meldingen. Dit verkleint het risico dat meldingen buiten GVB plaatsvinden en/of informatie gelekt wordt naar media. 6

7 - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13 juni Integriteitsbeleid (2/2) Verkrijgen van inzicht in meldingen Op dit moment ontbreekt een centrale en volledige registratie van meldingen. Dit hangt deels samen met het feit dat meldingen in de lijn plaatsvinden waardoor het inzicht in het aantal en aard van de meldingen op GVB niveau ontbreekt. Middels het principe van doormelden van de lijn aan het Meldpunt zou beter inzicht kunnen ontstaan in aard en omvang van de meldingen. Monitoring opvolging en rapporteren incidenten Op dit moment is opvolging van incidenten onduidelijk en ontbreekt het aan rapportage hieromtrent. Het is wenselijk periodiek een Managementrapportage Meldpunt op te stellen ten behoeve van de Directieraad en Ondernemingsraad waarin het aantal, de aard en eventuele opvolging van incidenten worden besproken. 7

8 Inkoop (1/2) - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13 juni Bepalen doelstelling en rol afdeling Inkoop Binnen GVB is in 2010 reeds een verandertraject opgestart voor het versterken van een integrale inkoopfunctie. Met name op het gebied van het uitwerken en documenteren van inkoopprocedures zijn belangrijke stappen gezet. Voor de verdere borging van de afdeling Inkoop binnen GVB is het van belang de rol en ambitie van de afdeling Inkoop nader te duiden, te documenteren en uit te dragen in de organisatie (strategisch, tactisch en/of operationeel). In lijn brengen kwaliteit en expertise met rol Uit het BDO-onderzoek is gebleken dat de GVB-organisatie onvoldoende kennis en expertise ervaart van de afdeling Inkoop ten aanzien een aantal inkoopgebieden, bijvoorbeeld sector Vervoer, afdeling ICT en andere specifieke projecten. Hierdoor wordt de afdeling Inkoop vaak gepasseerd en kan suboptimale inkoop plaatsvinden. Op basis van de geambieerde rol en functie van de afdeling Inkoop, zie het vorige punt, zal de aanwezige en vereiste kwaliteit en expertise op korte termijn worden geëvalueerd en waar nodig aangepast. 8

9 Inkoop (2/2) - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13 juni Inrichten van contractbeheer- en management Het ontbreekt binnen GVB aan centraal inzicht in aangegane contracten met leveranciers. Voor een beter inzicht in uitstaande contractuele verplichtingen, een beter contractbeheer en het vergroten van de commerciële slagkracht van de afdeling Inkoop is het van belang een centraal contractenregister te ontwikkelen. De afdeling Inkoop dient zorg te dragen voor de vastlegging en het beheer van de overeengekomen, en eventuele gewijzigde, contracten met leveranciers. Inkoop dient deze contracten eenduidig vast te leggen als beheerder en bewaakt dat aan de voorwaarden van de inkoopcontracten wordt voldaan. Het operationeel contractbeheer ligt in de lijn. Inkoop is daarbij voorwaarden scheppend. 9

10 - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13 juni Aanbestedingen (1/2) Ontwikkelen en implementeren beleid Een uitgewerkt aanbestedingsbeleid binnen GVB ontbreekt. Een (operationeel) protocol voor aanbesteding is inmiddels beschikbaar in de vorm van de opgestelde Aanbestedingsleidraad. In aanvulling hierop wordt versneld nadere uitwerking van de governance rondom aanbestedingen opgesteld. Daarin wordt ingegaan op rollen en verantwoordelijkheden, de Tenderboard, besluitvorming omtrent aanbestedingen, documentatievereisten omtrent al dan niet aanbesteden et cetera. Dit beleid zal een prominente plek krijgen in de bedrijfsvoering, nadrukkelijk worden gecommuniceerd en getoetst op naleving. Voorbeeldgedrag Directie, senior management De directie en afdelingshoofden dienen het juiste voorbeeldgedrag te vertonen door bij inkopen boven de aanbestedingsgrens actief te sturen op het voldoen aan de dan geldende regelgeving. Duidelijke afspraken over gedrag en houding zijn hierbij essentieel. Aanspreken op afwijkingen moet mogelijk zijn, veilig kunnen en de norm worden. 10

11 - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13 juni Aanbestedingen (2/2) Verbeteren interne controle aanbestedingen Op dit moment ontbreekt het aan preventieve en repressieve controle op het identificeren van aan te besteden transacties. Van belang is om de afdeling Inkoop, als eerstverantwoordelijke voor identificatie van aanbestedingsplicht, op basis van orderomvang te laten bepalen in hoeverre aanbesteding noodzakelijk is (Europees en of nationaal). Daarnaast is het van belang om de ontwikkeling van orders/transacties te monitoren zodat eventuele aanbestedingsverplichtingen en risico s tijdig worden geïdentificeerd. Voorts dienen al dan niet bewuste afwijkingen van de aanbestedingsregels in de Directieraad te worden besproken en (periodiek) aan de Raad van Commissarissen te worden gerapporteerd. 11

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Governance Principes MediRisk

Governance Principes MediRisk Governance Principes MediRisk MediRisk acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. De Governance Principes, hierna

Nadere informatie

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Gemeente Eindhoven College van Burgemeester en Wethouders T.a.v. de heer A. Verbakel Postbus 90150 5600 RB Eindhoven 17 november 2011 WO/e0230475/LH/SvD

Nadere informatie

De Goudse. Code verzekeraars 2014

De Goudse. Code verzekeraars 2014 2014 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf

Nadere informatie

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) colofon deze Handreiking Risicomanagement in de ggz is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

ff11 RNST& VouNG ijlaqe

ff11 RNST& VouNG ijlaqe ff11 RNST& VouNG ijlaqe 0 E3 QJ= D(D I~ -,o)n (D~Q (D~ N Qi t CD ta...d ~ D ~2cr~no~ acn(d o D E (D (flrt to (Drt - t 0 -ho) n (DD t (Dm 0 a 3 (D in &!JERÎsJST&VOUNG Pagina 1 1 Inleiding Sinds 2006 verantwoorden

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven

Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven Rekenkamercommissie gemeente Eindhoven september 2010 Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur

Nadere informatie

Rapportage onderzoek ITB Readiness

Rapportage onderzoek ITB Readiness PUBLIEKE SECTOR Rapportage onderzoek ITB Readiness Sociale Verzekeringsbank Amstelveen, 8 mei 2014 KPMG IT Advisory Postbus 74500 1070 DB Amsterdam Laan van Langerhuize 1 1186 DS Amstelveen Telefoon (020)

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

I Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes).

I Naleving en handhaving van de code (Governance principes). I Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes). Elk jaar aandacht in het jaarverslag en op de website op welke wijze wij de Code naleven. Hier wordt o.a. aangegeven in hoeverre de bepalingen

Nadere informatie

GRC in de bouw aan de maat?

GRC in de bouw aan de maat? Ontwikkelingen in de bouwsector op het gebied van governance, risicomanagement en compliance 1 Eindredactie San Croonenberg Klankbordgroep CFO RWS - Richard van Breukelen Voorzitter Bouwend Nederland -

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN Auteur IBD Datum maandag 29 september 2014 Versie versie 1.0 2 Inhoud 1 De BIG 4 1.1 Waarom 4 1.2 Wat 4 1.3 Tijdpad 5 1.4 Voordelen 6

Nadere informatie

Governance van interdepartementale IT-projecten

Governance van interdepartementale IT-projecten Artikel van interdepartementale IT-projecten Nathalie Timmer en Ivo Kerkkamp De overheid wil door de strategische inzet van IT de bedrijfsvoering optimaliseren en de informatievoorziening naar de burger

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Accountantsverslag 2013

Accountantsverslag 2013 www.pwc.nl Accountantsverslag 2013 Accountantsverslag 2013 voor Veiligheidsregio Fryslân 14 maart 2014 Aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân T.a.v. de heer W. Kleinhuis Postbus 612 8901

Nadere informatie

Opstap naar volwassen risicomanagement

Opstap naar volwassen risicomanagement Visiedocument Risicomanagement Opstap naar volwassen risicomanagement 1. Doelstellingen formuleren 2. Inventarisatie & analyse van van potentiële potentiële risico s risico s 3. Actualisatie Actualisatie

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Departementale Auditdienst De President van de Algemene Rekenkamer Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Voorh t 8 Postbus 20301

Nadere informatie

Tax Control Framework

Tax Control Framework Tax Control Framework Van risicogericht naar "in control": het werk verandert DV 401-1Z*1PL 12345 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Internationale ontwikkelingen Corporate Governance

Nadere informatie

Over PGGM. Risicomanagement

Over PGGM. Risicomanagement Over PGGM Risicomanagement Bij risicomanagement maken we onderscheid in risico s die onze institutionele klanten rechtstreeks lopen op hun eigen beleggingen en risico s voor onze organisatie. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

M O N T E S Q U I E U

M O N T E S Q U I E U M O N T E S Q U I E U P U B L I C A T I E Door: Angelique Paulissen, CFA - Partner Montesquieu & Voäs Brouns - Partner Panta Rhei Professioneel Riskmanagement bij Woningcorporaties Bittere Noodzaak! Het

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

{) Staalbankiers. Reglement RvC Staalbankiers N.V. 25 september 2012. Rve reglement met wijzigingen ivm renumeratie d.d. 25.9.

{) Staalbankiers. Reglement RvC Staalbankiers N.V. 25 september 2012. Rve reglement met wijzigingen ivm renumeratie d.d. 25.9. {) Staalbankiers Reglement RvC Staalbankiers N.V. 25 september 2012 Rve reglement met wijzigingen ivm renumeratie d.d. 25.9.2012 - I L1 Staalbankiers Inhoudsopgave 1. Status en inhoud reglement 2. Samenstelling,

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank N.V. Bazel II: Governance rond modelontwikkeling, -validatie en gebruik

De Nederlandsche Bank N.V. Bazel II: Governance rond modelontwikkeling, -validatie en gebruik De Nederlandsche Bank N.V. Bazel II: Governance rond modelontwikkeling, -validatie en gebruik Oktober 2005 De Nederlandsche Bank In juni 2005 heeft bij De Nederlandsche Bank NV (DNB) een discussiebijeenkomst

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Halderberge Rapportage Datum: 8 september 2008 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...5 2. DOELMATIGHEID...7

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Rapportage IT Risk Control

Rapportage IT Risk Control Rapportage IT Risk Control Algemene beheersmaatregelen IT Voorbeeld B.V. Rapportage 1 van 22 Klantgegevens: Bedrijfsnaam : Voorbeeld B.V. Afdeling : Adres : Straat 123 Amsterdam Telefoonnummer : 012-3456789

Nadere informatie